reakce na oheň

Komentáře

Transkript

reakce na oheň
Centrum stavebního inženýrství a.s.
Požárně technická laboratoř
AUTORIZOVANÁ
OSOBA AO 212
NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB 1390
KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ
V SOULADU S ČSN EN 13501-1+A1:2010
Objednatel:
Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská737/34
100 00 Praha 10
Zpracovatel:
Centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16
102 00 Praha 10
Název výrobku:
Pyrosil B / protipožární páska
Číslo protokolu
o klasifikaci:
PK-13-110
Číslo výtisku:
1/2
Datum vydání:
26. 11. 2013
Tento protokol o klasifikaci obsahuje 4 strany a může být
používán nebo reprodukován pouze jako celek.
PRAŽSKÁ 16, PRAHA 10 – HOSTIVAŘ, PSČ 102 00, E mail: [email protected], http://www.csias.cz
IČO 45274860, DIČ CZ45274860. CSI, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1595.
Požárně technická laboratoř, E-mail: [email protected]
Telefon: 281 017 111, Fax: 281 017 455
PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK-13-110 PODLE REAKCE NA OHEŇ
Strana 2
1. INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU
Původ a použití v praxi:
Výrobek Pyrosil B / protipožární páska je definován jako intumescentní
protipožární páska.
Popis:
Výrobek Pyrosil B / protipožární páska je úplně popsán v protokolech o
zkoušce uvedených v článku 2.
2. PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŽITÉ
PRO TUTO KLASIFIKACI
Zkušební protokol
Název laboratoře
Název zadavatele
Protokol o zkoušce č.
Zkušební metoda
CSI a.s., PTL
Tremco illbruck s.r.o.
14144 – 2/3
14144 – 3/3
ČSN EN ISO 1716
ČSN EN 13823
Naměřené hodnoty a výsledky zkoušek:
Zkušební metoda
Počet
zkoušek
Parametr
(1)
PCS (MJ/kg)
3
(2)
ČSN EN ISO 1716
PCS (MJ/kg)
3
2 (3)
PCS (MJ/m )
3
FIGRA0,2 MJ (W/s)
3
LFS < hrana zkušebního tělesa
3
THR600 s (MJ)
3
2 2
ČSN EN 13823
SMOGRA (m /s )
3
2
TSP600 s (m )
3
plamenně hořící
3
kapky/částice
(1):
pro výrobek jako celek
(2):
pro podstatnou složku výrobku – vláknitou pásku
(3):
pro vnější nepodstatnou složku výrobku – akrylátové lepidlo
Výsledky
Průměrný
kontinuální
Parametr
parametr
splnění
(m)
2,24
≤ 3 (A2)
0,69
≤ 3 (A2)
3,88
≤ 4 (A2)
0
≤ 120 (A2)
ano
ano (A2)
0,8
≤ 7,5 (A2)
0
≤ 30 (s1)
12,1
≤ 50 (s1)
ne
ne (d0)
PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK-13-110 PODLE REAKCE NA OHEŇ
Strana 3
3. KLASIFIKACE A OBLAST PŘÍMÉ APLIKACE
Odkaz a oblast přímé klasifikace
Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11.7.3, 11.9.2 a 11.10.1
normy ČSN EN 13501-1+A1: 2010.
Klasifikace
Výrobek Pyrosil B / protipožární páska je v souladu s jeho reakcí na oheň
klasifikován:
A2
Jeho doplňková klasifikace podle vývinu kouře je:
s1
Jeho doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je:
d0
Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku Pyrosil B / protipožární páska:
chování při hoření
A2
odpadávající hořící
částice
vývin kouře
-
s
1
,
d
0
Klasifikace reakce na oheň: A2-s1, d0
Oblast použití
Tato klasifikace je platná pro následující parametry výrobku:
-
pro výplň spár šířky  20 mm a hloubky  100 mm celkové délky
do 4 m na ploše 1,5 m2
Tato klasifikace je platná pro následující konečné použití:
-
pěna vyplňující spáry ve výrobcích tříd A1 a A2 s hustotou vyšší než
850 kg/m3
PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK-13-110 PODLE REAKCE NA OHEŇ
Strana 4
4. USTANOVENÍ O VYUŽITELNOSTI
Omezení
Tento protokol o klasifikaci má platnost do 26. 11. 2018, pokud nenastane
změna v technických specifikacích výrobku.
Upozornění
Tento dokument nemůže nahrazovat schválení typu ani certifikát výrobku.
Vypracoval:
Schválil:
........................................
Jiří Socha
........................................
Vít Slaboch
vedoucí AZL 1007.7

Podobné dokumenty

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ - NEW

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ - NEW Systém v převažující ploše dle specifikace uvedené v Tabulce 1. Tloušťka tepelné izolace je maximálně 80 mm. Základní vrstvu omítkového systému tvoří stěrková hmota, skleněná síťovina, penetrace a ...

Více

23°C - Okentes.cz

23°C - Okentes.cz hmotou s vysokou lepivostí, která je jednostranně opatřena pevnou, povětrnostním vlivům a UV odolnou plastohliníkovou fólií. Slouží pro: ! utěsnění spojů v různých oborech,např. kovové stavební kon...

Více

Protokol - PLUVITEC

Protokol - PLUVITEC 503 01 Hradec Králové

Více

FS500 Fasádní silikon

FS500 Fasádní silikon tremco illbruck s.r.o. Slezská 2526/113 13000 Praha 3 T: +420 296 565 381 F: +420 296 565 300 [email protected] www.tremco-illbruck.cz

Více

Tremsil 500

Tremsil 500 Technická data Systém reakce Objemová hmotnost Tvrdost – Shore A Maximální přípustná deformace Rychlost vytlačování Vytvoření povrchové slupky 1) Povrchově nelepivý 1) Rychlost vytvrzování 1) Pevno...

Více