Anotace předmětů

Komentáře

Transkript

Anotace předmětů
1
Anotace předmětů
Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech
1 CBG-Centrum biologie, geověd a envigogiky
2
2 KAE-Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
3
3 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury
4
4 KAN-Katedra anglického jazyka
9
5 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů
10
6 KAR-Katedra archeologie
15
7 KBS-Katedra blízkovýchodních studií
18
8 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury
20
9 KEE-Katedra elektroenergetiky a ekologie
22
10 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod
28
11 KET-Katedra technologií a měření
29
12 KEV-Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
36
13 KHI-Katedra historie
37
14 KHK-Katedra hudební kultury
38
15 KCH-Katedra chemie
39
16 KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky
40
17 KKE-Katedra energetických strojů a zařízení
41
18 KKS-Katedra konstruování strojů
42
19 KME-Katedra mechaniky
48
20 KMM-Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
49
21 KMT-Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
54
22 KNJ-Katedra německého jazyka
56
23 KPG-Katedra pedagogiky
57
24 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu
62
25 KPS-Katedra psychologie
63
26 KPV-Katedra průmyslového inženýrství a managementu
68
27 KRF-Katedra ruského a francouzského jazyka
73
28 KSA-Katedra antropologie
74
2
29 KSS-Katedra sociologie
75
30 KTE-Katedra teoretické elektrotechniky
87
31 KTO-Katedra technologie obrábění
88
32 KTV-Katedra tělesné a sportovní výchovy
91
33 KVD-Katedra výpočetní a didaktické techniky
92
34 KVK-Katedra výtvarné kultury
93
35 UUD-Ústav umění a designu
94
Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací zodpovídají garantující katedry.
3
1
CBG-Centrum biologie, geověd a envigogiky
CBG/BIZV
Biologie dítěte a zdrav. výchova
Mgr. Petra Vágnerová
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základy obecné biologie a uvést je do základů anatomie a fyziologie člověka s důrazem
na vývojové aspekty, biologii dítěte a zdravotní problematiku.
Způsobilosti: Student bude mít přehled o
jednotlivých anatomických soustavách člověka i s jejich vývojovými a zdravotními aspekty. Student bude schopen
dávat si jednotlivá fakta do souvislostí, například vyvodit souvislost mezi funkcí dýchací soustavy a funkcí
mitochondrií. Předpoklady: Znalost biologie člověka na úrovni gymnaziálního učiva.
CBG/NASPX
Náslechová praxe
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s procesuální stránkou výuky formou náslechové praxe na škole. Způsobilosti: Student
získá schopnost analyzovat vyučovací proces z hlediska využívání forem, metod a prostředků.
Předpoklady:
Student by měl mít zájem o studium učitelství, měl by mít zájem o biologické obory.
4
2
KAE-Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
KAE/DZS
Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům hlubší znalosti v oblasti diagnostiky a spolehlivosti elektronických systémů.
Seznámit je s problémy a metodami diagnostiky elektronických systémů.
Seznámit je s problémy a metodami stanovování a zlepšování spolehlivosti elektronických systémů.
Vysvětlit vzájemný vztah mezi diagnostikou a spolehlivostí systémů.
Způsobilosti: Studenti umí:
rozumí a umí používat odbornou terminologii používanou v oblasti diagnostiky a spolehlivosti
porovnat způsoby diagnostiky analogových a číslicových systémů
klasifikovat a porovnat metody generování diagnostických testů pro číslicové systémy
vytvořit diagnostický test pro jednoduchý číslicový obvod
zvolit vhodné metody diagnostiky v závislosti na typu a vlastnostech systému a požadavcích na diagnostiku
shrnout význam diagnostiky pro spolehlivost systémů
uvést do souvislosti úroveň diagnostiky a ekonomické aspekty v reálných podmínkách
klasifikovat zkoušky spolehlivosti a vysvětlit jejich význam
provést kalkulaci základních spolehlivostních parametrů jednoduchého elektronického zařízení
shrnout problémy a možnosti zlepšování spolehlivosti elektronických systémů
Předpoklady: základní znalosti elektronických systémů, především číslicových
KAE/PSR
Principy syntézy elektron.řídících syst.
Prof. Ing. Milan Štork, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Není 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se hlubšími kategoriemi základních typů systémů automatického řízení, o metodách
stanovení jejich parametrů s ohledem na požadavky kladené na řízené procesy. Objasnit principy jejich realizace
dostupnými prostředky analogové a číslicové techniky. Způsobilosti: Student chápe základní kategorie z teorie
systémů a zpracování signálů. Je schopen aplikovat získané poznatky při analýze a návrhu systémů a zpracování
signálů. Předpoklady: Matematická analýza, lineární algebra, analogové a číslicové elektronické obvody.
KAE/SAS
Signály a soustavy
Prof. Ing. Milan Štork, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se systémů a signálů. Objasnit principy analýzy a syntézy systémů a analogového a
číslicového zpracování signálů. Vybavit posluchače pro použití těchto vědomostí. Způsobilosti: Student chápe
základní kategorie z teorie systémů a zpracování signálů. Je schopen aplikovat získané poznatky při analýze
a návrhu systémů a zpracování signálů.
Předpoklady: Matematická analýza, lineární algebra, analogové a
číslicové elektronické obvody.
5
3
KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury
KAJ/AE1
Angličtina pro pokročilé 1
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je obeznámit se s ”náročnějšími” gramatickými strukturami a následně tyto konstrukce
identifikovat a aplikovat v písemném a ústním projevu. Osvojit si znalost terminologie a jejího adekvátního
použití zejména v ”profesních situacích”.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat a aplikovat ”náročnější” gramatické struktury v písemném a ústním projevu
- adekvátně aplikovat terminologii
- interpretovat odborné texty
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/AE2
Angličtina pro pokročilé 2
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
5 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je obeznámit se s ”náročnějšími” gramatickými strukturami v kontextu odborného jazyka
a následně tyto konstrukce identifikovat a aplikovat v písemném a ústním projevu. Osvojit si znalost terminologie
a jejího adekvátního použití zejména v ”profesních situacích”. Obeznámit se s modelovým testem mezinárodně
uznávané jazykové zkoušky. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat ”náročnější” gramatické struktury v kontextu odborného jazyka
- aplikovat tyto konstrukce v písemném a ústním projevu
- úspěšně absolvovat test mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/AGI
Angličtina v globálních tématech
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšířit a prohloubit slovní zásobu používanou v médiích prostřednictvím gramaticko-lexikální analýzy a
diskuse témat světové důležitosti (bezpečnost, ekologie, světová chudoba, problematika menšin a globalizace)
Způsobilosti: Studenti:
jsou schopni diskutovat v anglickém jazyce o globálních tématech
disponují rozšířenou slovní zásobou z oblasti médií
kriticky pracují s britským a americkým tiskem Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
KAJ/APIM1
Angličtina v managementu 1
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Tento předmět vyžaduje středně pokročilé znalosti gramatických struktur
používaných v mluvené angličtině a písemném projevu. Studenti budou
seznámeni s oborovou angličtinou s důrazem na komunikativní dovednosti ve společenských a profesionálních
situacích. Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Rovněž by měli
být schopni jednodušše diskutovat na dané téma, jelikož velká část výuky probíhá touto formou. Předpoklady:
Studenti by měli být alespoň na středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro začátečníky.
KAJ/APIM2
Angličtina v managementu 2
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Předmět vyžaduje středně pokročilé až pokročilé znalosti gramatických
struktur používaných v mluvené angličtině a v písemném projevu. Je navazujícím předmětem na APIM1. Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Rovněž by měli být schopni
jednodušše diskutovat na dané téma, jelikož velká část výuky probíhá touto formou. Předpoklady: Studenti
by měli být alespoň na středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro začátečníky.
Vylučující předměty:
UAJ/APIM2
KAJ/AS
Akademický mluvený projev
2 kr.
Zp
6
Alok Kumar, M.A.
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: studenti by měli být schopni si osvojit anglickou slovní zásobu na úrovni intermediate. Určitá znalost
rétoriky je vítána. Měli by být schopni prezentovat promluvy na určená témata. Způsobilosti: studenti by měli
být schopni si osvojit anglickou slovní zásobu na úrovni intermediate. Určitá znalost rétoriky je vítána. Měli by
být schopni prezentovat promluvy na určená témata. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/AW1
Angličtina pro podnikovou praxi 1
Mgr. Vladana Šimáčková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompentencemi úrovně B2/C1 podle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Student se obeznámí se specifickými jazykovými potřebami pracovního prostředí. Způsobilosti: Student
- volí vhodnou formu a způsob obchodní korespondence, sestavuje správně obchodní dopisy
- přivítá obchodní partnery v osobním styku, vede jednání s obchodními
partnery
- používá telefonní spojení v pracovním prostředí
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/AW2
Angličtina pro podnikovou praxi 2
Mgr. Vladana Šimáčková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně B2/C1 podle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Studenti se seznámí se specifickými jazykovými potřebami pracovního prostředí.
Způsobilosti: Student
- je vybaven slovní zásobou potřebnou pro vedení firemních porad
- prezentuje výrobky firmy, vysvětluje funkci výrobků
- předvádí prezentaci firmy
- jedná s obchodním partnerem mimo pracovní prostředí Předpoklady: Žádné podmiňujcí předměty.
KAJ/CAL
Současná americká literatura
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky současné americké literatury, obeznámit se s významnými
americkými autory 20. a 21. století, např. Normanem Mailerem, Johnem Irvingem, Johnem Updikem, Joyce
Carol Oatesovou, Williamem Styronem, Kurtem Vonnegutem, E. L. Doctorowem, Toni Morrisonovou a dalšími, a následně analyzovat excerpty ze zvolených děl v širším kulturněspolečenském kontextu jejich vzniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat signifikantní rysy literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA v 19. a 20.
století z hlediska žánrové, kulturní a etnické různorodosti,
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké prózy a poezie,
- vysvětlit multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické
tvorbě 20. století. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/CC1
Americké reálie 1
PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem interdisciplinárního kurzu Core Course 1 vyučovaného v angličtině je seznámit studenty se základní
problematikou ve vybraných oblastech vývoje USA (politická a ekonomická geografie, historie, politický a právní
systém, školství, rodina, náboženství apod.). Způsobilosti: Studenti vysvětlí a shrnou základní problematiku
týkající se vybraných oblastí vývoje USA (politická a ekonomická geografie, historie, politický a právní systém,
školství, rodina, náboženství apod.). Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.
KAJ/CC2
Americké reálie 2
4 kr.
Zk
Seminář 2 [hod/týd]
7
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do vybraných aspektů politického, společenského a kulturního vývoje Spojených států s
důrazem na současnou americkou společnost. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
analyzovat nejnovější trendy ve vývoji americké společnosti
identifikovat problémy v jednotlivých sférách společnosti a objasnit jejich příčiny
kriticky pracovat s americkými médii Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
KAJ/CE
Obchodní angličtina
Alok Kumar, M.A.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Tento kurz si klade za cíl vybavit studenty odbornými jazykovými
dovednostmi, které budou moci uplatnit ve světě obchodu a podnikání. Značná pozornost bude věnována rozšíření
slovní zásoby o odborné termíny, ústnímu i písemnému projevu tak, aby student dokázal správně a plynně
komunikovat s partnery v obchodním a podnikatelském prostředí. Způsobilosti: Bude se budovat kompetence
samostatné komunikace v anglicky mluvícím podnikatelském světě. Studenti by měli být schopni formulovat
korespondenci, vést obchodní jednání v angličtině. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/EFL
Příprava na testy TOEFL
Alok Kumar, M.A.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompentencemi úrovně B2/C1 podle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Student se obeznámí s modelovými testy TOEFL a získá zkušenosti nezbytné pro úspěšné složení tohoto testu.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
prokázat znalostí anglického jazyka na pokročilé úrovni požadované testy TOEFL
řešit cvičení a zkušební testy TOEFL
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/ETS
Anglický jazyk v písních
Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz klade důraz na rozšíření slovní zásoby, frazeologie, gramatiky a výslovnosti a na rozvoj komunikativních dovedností v AJ prostřednictvím studia textů a zpěvu písní anglicky mluvících zemí. Není nutné, aby
student měl hudební vzdělání. Kurz je veden v angličtině. Je vyžadována pravidelná účast ve výuce a aktivní
práce v seminářích.
Způsobilosti: Rozšíření slovní zásoby, frazeologie, gramatiky a výslovnosti a rozvoj komunikativních dovedností.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/INTL
Videokonference
Mgr. Vladana Šimáčková
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi a znalostmi ICT technik vysoké úrovně. Student
v tomto unikátním kuzru s prvky ICT naživo diskutuje se studenty East Carolina University ve Spojených státech
a dalších dvou partnerských univerzit. Student sleduje aktuální dění v partnerských státech, diskutuje se studenty
ve skupině i ve dvojici, a tak získává cenné poznatky o kultuře a životě v cizích zemích. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni
- komunikovat s (nejen) studenty z různých zemí a kultur - diskutovat na různá témata - adekvátně argumentovat - prakticky aplikovat znalost ICT technologií Předpoklady: Pokročilá znalost anglické ho jazyka; žádné
podmiňující předměty
KAJ/LAM1
Americká angličtina 1
PhDr. Robert Vorel, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu, který je vyučován v anglickém jazyce, je seznámit studenty s rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou v oblasti výslovnosti, pravopisu, gramatiky a především slovní zásoby. Studenti získají základní
8
znalosti o původních jazycích Ameriky, o ostatních jazycích v USA, afroameričtině a americké sociolingvistice.
Způsobilosti: Student bude schopen identifikovat americkou angličtinu v hovoru i textech, rozpoznat amerikanismy v britské angličtině, jakož i podstatné rysy slangové a afroamerické. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty
KAJ/LAM2
Americká angličtina 2
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
PhDr. Robert Vorel, CSc.
Cíle: Kurz přímo navazuje na LAM1 a je rovněž veden v angličtině. Studenti se seznámí se specifickou problematiku americké angličtiny jako jsou regionální a sociální dialekty, neologizmy, hovorová a slangová mluva a
idiomy a podrobněji s kreolizovanou, zejména jamajskou angličtinou.V závěru se kurz formou četby a rozboru
různých textů bude věnovat stylistice a podrobněji slovní zásobě, včetně základních teoretických poznatků lexikologických s důrazem na Websterův slovník americké angličtiny.
Způsobilosti: Student v návaznosti na
znalosti LAM1 rozpozná a vysvětlí podrobně tématické svéráznosti americké slovní zásoby, slangu a američtiny,
včetně rysů gramatických. Bude schopen identifikovat amerikanismy v ostatních variantách angličtiny v zicích
jazycích. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/MLI
Mýty a literatura amerických Indiánů
Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seminář je určen studentům jakéhokoli oboru se středně pokročilou nebo pokročilou znalostí angličtiny.
Je zaměřen na poznání základních aspektů indiánské mytologie, mýtického myšlení, teorie mýtu, přeměny ústní
literatury v psanou a seznámení se současnou tvorbou původních Američanů. Cílem kurzu je rozvíjet schopnost
vyprávět příběhy a diskutovat o přečtených textech z oblasti mytologie i současné literatury. Seminář je veden
v angličtině. Způsobilosti: Pochopení základních aspektů indiánské mytologie, mýtického myšlení, teorie mýtu
a tradiční i současné literatury původních Američanů. Schopnost vyprávět příběhy a diskutovat o přečtených
textech z oblasti mytologie i současné literatury. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/PFE
Příprava na závěrečnou zkoušku
PhDr. Robert Vorel, CSc.
6 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student bude připraven na úspěšné zvládnutí závěrečné jazykové zkoušky v rámci ceritifikátového programu
Angličtina pro pokročilé. Studenti projdou intenzívní přípravou, zaměřenou jak na písemnou, tak i na ústní část
zkoušky, v jejímž rámci prokáží znalosti z obecného i odborného jazyka a rovněž i přehled o společenském a
kulturním dění v dané jazykové oblasti.
Způsobilosti: Student bude schopen složit závěrečnou zkoušku a
obhájit diplomovou práci nebo její část v angličtině. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/TE
Odborná technická angličtina
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz je zaměřen na zdokonalení znalostí a dovedností studentů v oblasti odborného jazyka. Náplní kurzu
je práce s odbornými texty, jejich analýza, rozšiřování slovní zásoby apod.
Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Není nezbytné, aby student
byl čistě technicky orientovaný, neboť budou vyučována pouze jednoduchá témata z oblasti IT, elektroniky
apod.
Předpoklady: Studenti by měli být alespoň na středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro
začátečníky.
KAJ/TI1
Překlad a tlumočení 1
PhDr. Robert Vorel, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem tohoto kurzu je připravit studenty na překlad mluveného i psaného projevu z angličtiny do češtiny i
naopak, v rovině obecného i poloprofesionálního jazyka. Studenti se naučí pracovat se slovníky dvoujazyčnými i
výkladovými, gramatickými příručkami a podobně. Důraz bude kladen na srozumitelnost vyjádření. Pozornost
bude věnována interferenčním jevům a problémovým oblastem překladu.
9
Způsobilosti:
KAJ/TP
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Průprava k psaní textů
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s modelovým testem Cambridge First Certificate a prohloubit jazykovou kompetenci
potřebnou ke zvládnutí tohoto testu. Způsobilosti: Studenti
získají praxi v plnění testu
aplikují specifické jazykové dovednosti na jednotlivé části testu FCE (poslech, čtení, gramatická část, konverzace)
disponují prohloubenými znalostmi gramatiky a slovní zásoby odpovídajícími standardu testu
Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
KAJ/WAF
Vývoj angličtiny ve filmech
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem je rozšiřování slovní zásoby a osvojování trendových jazykových prostředků prostřednictvím
analýzy vybraných filmových scénářů a zhlédnutých filmů. Způsobilosti: Student má přirozený zájem o kultovní
filmy posledních 60 let a jejich analýzu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty. Výuka probíhá v angličtině,
tudíž se předpokládá minimálně středně pokročilá znalost angličtiny - nevhodné pro začátečníky.
KAJ/ZZA
Závěrečná zkouška
Mgr. Vladana Šimáčková
0 kr.
Zk
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je připravit studenty na závěrečnou zkoušku, na její písemnou i ústní část. Dále pak vybavit studenty jazykovými kompentencemi potřebnými k úspěšnému složení ústní části zkoušky, která sestává z
obhajoby pracovní zprávy a diskuse k tématu diplomové práce a rozpravy k interkulturní problematice.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
splnit požadavky závěrečné zkoušky Předpoklady: Dosažení požadovaného počtu kreditů.
KAJ/ZZAS
Závěrečná zkouška - Americká studia
Mgr. Vladana Šimáčková
0 kr.
Zk
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je připravit studenty na závěrečnou zkoušku, na její písemnou i ústní část. Dále pak vybavit studenty jazykovými kompentencemi potřebnými k úspěšnému složení ústní čísti zkoušky, která sestává z
obhajoby pracovní zprávy a diskuse k tématu diplomové práce a rozpravy k interkulturní problematice.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
splnit požadavky závěrečné zkoušky Předpoklady: Dosažení požadovaného počtu kreditů
10
4
KAN-Katedra anglického jazyka
KAN/NASPX
Náslechová praxe
Libuše Slavíková, M.A. CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu na 2. stupni základní školy,
aplikuje poznatky a dovednosti získané v předmětech profesní praktika a pedagogika a psychologie k praxi. Ke
každé hospitované hodině náleží její rozbor. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
zaznamenat průběh vyučovací hodiny
popsat školní prostředí a současnou výuku anglického jazyka
částečně analyzovat pozorované postupy z pohledy jejich efektivity pro osvojení si ciziho jazyka
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
11
5
KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů
KAP/AZP
Analýza zahraniční politiky
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Předmět se věnuje základním teoretickým pohledům na zahraniční politiku státu, které jsou demonstrovány
na řadě historických i současných případových studiích. Struktura kurzu je dána rozčleněním čtyř hladin analýzy
(levels of analysis), kterými jsou: mezinárodní systém, stát, administrativní aparát státu + zájmové skupiny a
jednotlivec. Optikou těchto čtyř hladin mohou být zahraničně politické kroky státu důkladně analyzovány, jejich
prostřednictvím lze získat téměř komplexní obraz o rozhodování státu. Kurz je ukončen zkouškou.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice mezinárodních vztahů a bude
tedy schopen rozlišit a popsat aktéry MV, stejně tak jako popsat povahu mezinárodního prostředí. Studenti
budou schopni vymezit, co je mezinárodní politika a klasifikovat prostředky a typologie zahraniční politiky.
Rovněž budou schopni aplikovat tyto znalosti při samotné analýze zahraniční politiky a využít své poznatky
při tvorbě vlastních analýz zahraničních politiky jednotlivých států. Studenti si tak budou schopni ověřit a také
aplikovat znalosti v praxi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/BEZP
Závěrečný projekt - bezpečnostní studia
Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
3 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Závěrečný projekt k certifikátovému programu Bezpečnostní studia. Student zpracuje projekt na základě
seznamu témat daných garantem certifikátového programu a následně jej obhajuje. Obhajoba je chápána jako
závěrečná zkouška certifikátového programu;
Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru,
který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr
metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů
a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAP/METMV , KAP/MVBAS
KAP/MB
Mezinárodní bezpečnost
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: V kurzu ”mezinárodní bezpečnost” budou studenti seznámeni se změnami mezinárodního systému ve
20. a na počátku 21. století, se základními trendy mezinárodní politiky a s novu definicí pojmu bezpečnosti,
která navazuje na změny mezinárodního systému a je výsledkem současných trendů v mezinárodní politice.
Důraz bude kladen na teoretické modely bezpečnostních systémů, na sektorové pojetí bezpečnosti - studenti se
budou zabývat vojenskou, politickou, ekonomickou, enviromentální a sociální bezpečností - konflikt sever-jih a
terorismus. Studenti dále budou pracovat s texty českých i zahraničních autorů teorií mezinárodních vztahů,
které budou tematicky zaměřené na program přednášek a měly by poskytnout studentům možnost seznámit se
s určitými tématy v širším kontextu než umožňují přednášky.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu ”mezinárodní bezpečnost” budou studenti moci identifikovat změny mezinárodního systému ve 20. a na počátku 21. století, stejně tak jako budou schopni pochopit základní trendy
mezinárodní politiky. Studenti tak mohou vymezit a popsat novou definicí pojmu bezpečnosti, která navazuje
na změny mezinárodního systému a je výsledkem současných trendů v mezinárodní politice. Studenti vysvětlí
také teoretické modely bezpečnostních systémů, stejně tak jako uvedou do souvislostí sektorové pojetí bezpečnosti. Zároveň budou studenti schopni aplikovat své znalosti na praktické příklady, které se studiem mezinárodní
12
bezpečnosti souvisí.
KAP/MED
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Média v současné politice
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je přiblížit studentům základní parametry vztahů médií, veřejnosti a politických aktérů a
institucí. Kurz je zaměřen zejména na následující okruhy. Teorie médií, média a společnost, teoretické modely
politické komunikace, konceptualizace pojmů veřejnost, veřejné mínění, masová kultura, komercionalizace, globalizace ve vztahu k masám a komunikaci, média v moderních dějinách, rozmach masmédií, média a politická
kultura v demokracii, autoritativních a totalitních režimech; volební kampaně a marketing, politická komunikace,
politické instituce a komunikace v éře nových médií.
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia.
Způsobilosti: Student se po absolvování kurzu dokáže orientovat v mediálním prostředí a dokáže identifikovat
oblasti, ve kterých se navzájem ovlivňují média a politika. Teoretické znalosti ze studia médií dokáže aplikovat
na aktuální problémy politického života. Bude schopen vyhodnotit relevanci toho kterého informačního kanálu,
bude schopen kritické reflexe ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.
KAP/MV1
Mezinárodní vztahy 1
PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s oborem mezinárodní vztahy, jeho podobory (řešení konfliktů, mezinárodní organizace, mezinárodní politická ekonomie, teorie MV atd.) a základními tématy studia mezinárodních
vztahů (studená válka, válka a mír, spolupráce, formování mezinárodního systému) a základními strukturálními pojmy, jež jsou v oboru mezinárodních vztahů používány. Dále pak studenty seznámit s historickými typy
mezinárodního systému, s formováním moderního mezinárodního systému od roku 1648, jeho hlavními charakteristikami a praktickým fungováním. Kurz má dále za cíl seznámit studenty s hlavními aktéry mezinárodního
systému a se základními procesy (sociální, politické, ekonomické apod.), které v mezinárodním systému probíhají, a nastínit jim, jakým způsobem jeho fungování ovlivňují.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude
student schopen porozumět a vysvětlit základní odborné pojmy, jež tvoří základ odborné terminologie oboru
mezinárodních vztahů. Bude znát jednotlivé podobory mezinárodních vztahů a bude schopen vymezit jejich
hlavní předmět studia. Student bude schopen vymezit jednotlivé, vývoje typy mezinárodního systému a bude
schopen je porovnat dle náležitých faktorů. Student získá podrobnější informace o formování a praktické vývoji
moderního mezinárodního systému, což mu umožní, aby byl schopen analyzovat a vysvětlit některé zásadní
systémové události (např. Druhá světová válka, Studená válka)a jejich vliv na vývoj a změny ve struktuře mezinárodního systému. Student bude zároveň schopen identifikovat další procesy (ekonomické, kulturní, sociální
atd.), které v mezinárodním systému probíhají, analyzovat je a příp. vysvětlit, jaké praktické dopady na fungování mezinárodního systému mohou mít.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAP/MV2
KAP/BVMV1
Mezinárodní vztahy 2
PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je studentům přiblížit nejdůležitější teorie mezinárodních vztahů (idealismus, realismus, neorealismus, behaviorismus, teorie her, teorie závislosti, teorie komplexní závislosti atd.) a seznámit je s problematikou formulování nových koncepcí ve světě po skončení bipolárního uspořádání. Kurz zároveň studentům
představí a seznámí je s některými aktuálními problémy mezinárodní politiky (EU, Rusko, Čečensko, Rwanda,
OSN, NATO).
Semináře mohou probíhat formou samostatné řízené práce studenta.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude mít student schopnost popsat základní teorie mezinárodních vztahů
(idealismus, realismus, neorealismus, behaviorismus, teorie her, teorie závislosti, teorie komplexní závislosti atd.),
nastínit jejich základní myšlenky a identifikovat jejich případné naplnění v praktické politice na úrovni mezinárodního systému. Student bude schopen rozlišit hlavní aktéry mezinárodní politiky, analyzovat jejich roli v
systému, stejně jako analyzovat historické či současné události, odehrávající se v mezinárodním systému, z pohledu jednotlivých teorií mezinárodních vztahů. Zároveň během kurzu získá podrobnější informace o některých
13
stěžejních akteréch mezinárodní politiky (např. velmoci, OSN, NATO, EU), v jejichž případě bude schopen
vymezit základní cíle jejich působení v mezinárodním systému a srovnat je s jejich skutečným chování a jeho
praktickými dopady. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAP/BVMV2
KAP/NMP
Nová média v politice
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: V úvodní části kurzu bude definován fenomén ”nová média”. Dále budou představeny počátky přechodu k
digitálním médiím - s tímto souvisí například teorie hypertextu Vannevara Bushe anebo teze Marshala McLuhana o světě jako globální vesnici. Tato část kurzu se v praktické části zaměří na síť ARPA net, předchůdkyni
současného internetu.
Další část kurzu bude zaměřena na rozšíření PC v 80. letech 20. století a následné masové rozšíření internetu o
desetiletí později. V následující části se kurz soustředí na pokračující revoluci digitálních médií a na dynamický
rozvoj fenoménu ”web 2.0”, kdy obsah tvoří samotní uživatelé (youtube, wikipedia).
V další, nejdůležitější části, budou analyzována lokální, regionální i globální digitální média a popsán jejich vliv
na společenské a politické dění, vedení válek aj. Dále budou představeny webové stránky politiků, politických
stran a organizací, ale také teroristických a extremistických skupin. Kurz rovněž neopomene fenomén blogů s
politickou tematikou, zamyslí se nad politickým vlivem sociálních sítí (mySpace.com) aj.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu zvládne orientaci v mediálním prostředí, zejména v propojení
politiky a nových médií. Identifikuje způsoby a možnosti, kterými se tyto dvě oblasti vzájemně ovlivňují. Porovná
dopad působení nových médií s dopadem působení tisku, televize a rozhlasu. Rozliší způsoby, kterými různí
aktéři (vlády, politické strany, voliči, extremisté, teroristé aj.) dokáží využívat nová média k dosažení vlastních
politických cílů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/PGBV
Politická geografie Blízkého východu
PhDr. David Šanc, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz bude zaměřen na zkoumání regionu Blízkého východu tradiční metodologií politické geografie. Pozornost bude věnována procesům, které zformovaly současnou teritoriálně- politickou strukturu regionu, jeho vazby
k okolním regionům a postavení v rámci globálního celku, zejména s akcentem na vztahy centrum-periferie,
migrace, surovinovou základnu a problematiku vodních zdrojů. Na úrovni jednotlivých států se přednostně zaměříme na etnickou, jazykovou a náboženskou problematiku.
Způsobilosti: Absolvent kurzu porozumí historicko-politickému formování regionu Blízkého východu a bude schopen zasadit jeho vývoj do kontextu jak k ostatním regionům, tak globálnímu celku. Bude schopen analyzovat
nejvýznamnější regionální fenomény, zejména pak problematiku centrum-periferie, migrace a otázku vodních a
jiných přírodních zdrojů. Bude schopen reflektovat nejdůležitější charakteristiky Blízkého východu a rozumět
jim v souvislostech.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/PHP
Přednáška hostujícího profesora
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými aktuálními problémy z oblasti politologie a mezinárodních
vztahů. Stranou zájmu nezůstanou také okrajová politologická či mezinárodně- vztahová témata, kterým se v
jiných kurzech nedostává patřičné pozornosti. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí dohodě s
garantem studia či vedoucím katedry.
Způsobilosti: Student se bude orientovat v aktuálních politologických tématech a bude schopen jejich reflexe.
Absolvent se zorientuje v soudobém politologickém diskurzu a bude schopen jeho interpretace. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/PM
Politický marketing
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Témata přednášek mají za cíl poskytnout studentovi uvedení do problematiky politického marketingu. Student bude mít možnost seznámit se s politickým marketingem, jakožto fenoménem politiky ve 20. a 21. století.
14
Cílem kurzu je představení politického marketingu z hlediska teoretických přístupů, z historického vývoje a z
politické praxe. Obsah jednotlivých přednášek nabízí aktuální informace týkající se problematiky politického
marketingu. Kurz studentovi nabídne uvedení do terminologie týkající se politického marketingu, základní typologie v oblasti politické komunikace, volebních kampaní a v neposlední řadě základních koncepcí politického
marketingu. Součástí kurzu je seznámení se základními koncepty oboru public relations, který je významnou
součástí politického marketingu. Public relations budou představeny jak v širší obecné rovině jako samostatný
obor, tak v souvislosti s politickými tématy. Způsobilosti: Po absolvování kurzu student vymezí základní terminologii a teoretické přístupy spojené s problematikou politického marketingu a politické komunikace. Student
bude rovněž schopen pochopit a popsat historický vývoj a formování konceptu politického marketingu. Získané
znalosti pak bude student moci aplikovat na příklady z politické praxe. Celkově se tak bud student schopen
orientovat v terminologii týkající se politického marketingu a bude schopen rozlišit základní typologie v oblasti
politické komunikace, vedení volebních kampaní a v neposlední řadě základních koncepcí politického marketingu.
Získanou znalostí bude také schopnost analyzovat současné trendy vedení kampaně a srovnat je se základními
koncepty oboru public relations, který je významnou součástí politického marketingu.
Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/PSP
Problémy současné politiky
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz je založen na prezentaci významných témat spojených se soudobými politickými procesy v České
republice a vybraných světových zemích a regionech. Cílem je představit studentům aktuální politologická témata
a představit jim zajímavé problémy oboru. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen reflexe
aktuálních otázek politologického diskurzu. Bude schopen porozumět základním problémům a rozvinout na toto
téma diskuzi. Rozpozná základní témata oboru a bude je schopen dát do širších souvislostí.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/RK
Řešení konfliktů v mez. vztazích
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se problematikou konfliktů a jejich řešení v mezinárodních vztazích.
První část kurzu bude věnována vývoji podoboru Mezinárodních vztahů, jež je nazýván Výzkum míru a konfliktů. Zaměříme se na samotný pojem konfliktu (negativní a neutrální chápání konfliktů), na zkoumání průběhu
konfliktů (jednotlivá stádia) a příčin konfliktů. Druhá část kurzu bude zaměřena na způsoby řešení konfliktů;
studenti budou seznámeni s nástroji řešení konfliktů: mediace, negociace, intervence, sankce atd. Závěrečná
část kurzu bude věnována roli a významu mezinárodních institucí v procesu řešení konfliktů a na vybraných
mezinárodních konfliktech bude demonstrován konkrétní konfliktní cyklus a samotné řešení sporu.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen klasifikovat různé typy konfliktů a rozlišovat mezi
nimi. Dále bude student moci vysvětlit terminologii související s oborem, tedy vysvětlit pojmy jako jsou konflikt,
výzkum míru, konfliktní cyklus nebo stádium konfliktu. Všechny tyto znalosti pak bude student schopen aplikovat
na dílčí případy a analyzovat tak příčiny jednotlivých konfliktů. Rovněž bude student seznámen se způsoby řešení
konfliktů a bude je moci rovněž uvést do souvislostí. Studenti se tak budou orientovat v problematice a budou
schopni shrnout veškeré své poznatky při simulaci řešení konfliktu, která proběhne v rámci výuky. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/ZPCŽ
Závěrečná práce certifik. studia žurnal.
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zv
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem závěrečné práce certifikátu je prokázat připravenost pro práci redaktora nebo tiskového mluvčího
tím, že kandidát zpracuje soubor článků, tiskových prohlášení, popřípadě širší monografické pojednání.
Způsobilosti: Obhajobou závěrečná práce certifikátu student prokáže své schopnosti zorientovat se v aktuálních
témetech žurnalistiky a médií celkově. Student se naučí aplikovat teoretické poznatky z oblasti studia médií na
praktické problémy a osvojí si schopnost orientace v mediálním prostředí.
Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.
KAP/ŽURN
Problémy praktické žurnalistiky
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
15
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu Problémy praktické žurnalistiky je seznámit studenty s podobou současného mediálního trhu
a alespoň přiblížit zákonitosti jeho fungování. Nedílnou součástí kurzu je také praktické seznámení s prací v
redakcích a s používanou technikou včetně základních novinářských tvůrčích stylů. Probrány budou také otázky
právní a etické, které jsou spojeny s žurnalistikou.
Způsobilosti: Absolvováním kurzu student prokáže své schopnosti zorientovat se v aktuálních témetech žurnalistiky a médií celkově. Student se naučí aplikovat teoretické poznatky z oblasti studia médií na praktické problémy
a osvojí si schopnost orientace v mediálním prostředí. Student si také osvojí schopnost práce s různými typy
textů publikovaných v médiích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
16
6
KAR-Katedra archeologie
KAR/EGY
Egypt a střední Evropa
Mgr. Petra Maříková Vlčková
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem přednášky je poskytnout studentům základní přehled o vývoji starověké egyptské civilizace, její
hmotné i duchovní stránky, poskytnout základní přehled o vývoji soudobých historických a archeologických
pramenů a o vývoji hmotné kultury ve sledovaném období. Ná základě vybraných problémových otázek a textů
významných teoretiků archeologie budou nastíněny interpretační možnosti egyptologie a jejich možné využití pro
archeologii střední Evropy a dále budou nastíněny styčné body mezi egyptologií a tzv. historickou archeologií.
Způsobilosti: Studenti shrnou dějiny Egypta od nejstarších období, rozpoznají různé druhy artefaktů typických
pro jednotlivá období, kriticky zhodnotí bádání v oblasti egyptologie. Doloží základní přehled o historickém a
kulturním vývoji starověkého Egypta a o možnostech, jak může egyptologie a její metody přispět k poznání
archeologie střední Evropy. Cvičení bude realizováno formou řízeného samostudia.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/KPA
Klasická a provinciální archeologie
Mgr. Petr Juřina
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Prezentace klasické archeologie a archeologie římských provincií, analýza metod a rámcových specializací,
definice postavení klasické a provnciální archeologie mezi příbuznými disciplínami.
Způsobilosti: Studenti:
identifikují a popíší relevantní artefakty, shrnou vývoj památek antické architektury a stavitelství, rozpoznají
základní rysy antické ikonografie Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/LAB1
Laboratorní cvičení 1
PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je důkladné praktické seznámení s činností archeologické laboratoře a konzervačního pracoviště.
Způsobilosti: Studenti si manuálně osvojí archeologické laboratorní a konzervační techniky, získají schopnost organizace práce na laboratorním a konzervačním pracovišti a dokáží samostatně volit vhodné metody k základní a
bezpečné stabilizaci archeologických artefaktů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/PAA
Přehled archeologie pro antropology
PhDr. Jan John, Ph.D.
4 kr.
Zp
4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti získají základní přehled o vývoji archeologie, jejích metodách a možnostech spolupráce s dalšími
vědními obory. Seznámí se s hlavnými pravěkými kulturami a vývojovými etapami na našem území od starší
doby kamenné po pozdní středověk, včetně artefaktů typických pro příslušná období.
Způsobilosti: Znalost
základní terminologie a metod archeologie, orientace v chronologii pravěku a středověku, povědomí o movitých
i nemovitých artefaktech pravěkého a středověkého stáří.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/SMRT1
Smrt v minulosti 1
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Porozumět vývoji sociálních zvyklostí spojených se smrtí člověka a identifikovat různé formy pohřebního
ritu v dlouhém časovém horizontu od paleolitu po dobu římskou. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší mezi základními formami pohřebního ritu, jak je dokumentován v archeologických, antropologických a
historických pramenech
- zapamatují si důležité pojmy z oblasti studia pravěkého pohřbívání
- identifikují důležité trendy v pohřebních zvyklostech jednotlivých období pravěku
- uvedou do kulturních souvislostí důležité empirické nálezy Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
KAR/SMRT2
Smrt v minulosti 2
3 kr.
Zk
17
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Porozumět vývoji sociálních zvyklostí spojených se smrtí člověka a identifikovat různé formy pohřebního
ritu v dlouhém časovém horizontu od závěru pravěku po novověk.
Obeznámit se s některými speciálními technikami výzkumu minulosti na základě pramenů pohřebního charakteru. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší mezi základními formami pohřebního ritu, jak je dokumentován v archeologických, antropologických a
historických pramenech
- zapamatují si důležité pojmy z oblasti studia středověkého a novověkého pohřbívání
- identifikují důležité trendy v pohřebních zvyklostech dílčích období
- uvedou do kulturních souvislostí důležité empirické nálezy
- vysvětlí vybrané analytické metody spojené s předmětem studia
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Podmiňující předměty:
KAR/SMRT nebo KAR/SMRT1
KAR/TAM1
Teorie a metoda 1
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmětem kurzu je úvod do nedestruktivní archeologie. Sleduje teoretické cíle a metody moderního terénního archeologického výzkumu vedeného takovými postupy, které jsou ohleduplné k archeologickému dědictví.
Vedle přehledu nejdůležitějších terénních postupů (povrchový průzkum, letecká prospekce a dálkový průzkum,
geofyzika, geochemie atd.) a zpracování dat je v kurzu věnována pozornost také procesům, způsobojícím změny
na povrchu terénu a ovlivňující ukládání a přemisťování archeologických pramenů a možnosti jejich identifikace
prostřednictvím nedestruktivních postupů. Způsobilosti: Studenti se po absolvování kurzu dokáží orientovat
v praktické aplikaci základních metod nedestruktivního průzkumu při výzkumu historické krajiny, obzvláště
v oblasti teoretických východisek a praktických postupů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/TEM1
KAR/TAM2
Teorie a metoda 2
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je důkladně seznámit frekventanty s destruktivním archeologickým výzkumem a jeho metodami. V rámci cvičení se studenti seznámí s metodou dokumentace archeologických situací a zúčastní se
dvoudenní výuky v terénu. Způsobilosti: Studenti si po teoretické stránce osvojí všechny náležitosti terénního
výzkumu odkryvem. Jsou schopni rozlišit typy terénních situací, zvolit vhodné metody výzkumu a plánovat
jednotlivé jeho etapy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/TEM2
KAR/TAM3
Teorie a metoda 3
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Přednáška pojednává o formálních a prostorových vlastnostech artefaktů a jejich studiu v současné archeologii prostřednictvím tradičních i matematických metod. Způsobilosti: Student:
orientuje se v základní terminologii archeologické metody, dokáže srozumitelně popsat a aplikovat jednotlivé
kroky při řešení archeologického projektu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/FPA1
KAR/TAM4
Teorie a metoda 4
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Přednáška pojednává o formálních a prostorových vlastnostech artefaktů a jejich studiu v současné archeologii prostřednictvím tradičních i matematických metod. Pokračování přednášky TAM3.
Způsobilosti:
Student:
18
orientuje se v základní terminologii archeologické metody, dokáže srozumitelně popsat a aplikovat jednotlivé
kroky při řešení archeologického projektu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/FPA2
KAR/TAM5
Teorie a metoda 5
PhDr. Dagmar Dreslerová
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem cyklu přednášek je seznámení s pravěkým a raně středověkým přírodním prostředím a poznání
interakce mezi člověkem a přírodou.
Způsobilosti: Studenti získají přehled o historii oboru. Budou schopni
rozlišit a popsat jednotlivé metody zkoumání přírodního prostředí a ekofaktů a naturfaktů v archeologickém
kontextu. Na základě demonstrací analyzují možnosti praktického použití jednotlivých metod. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/ENV
KAR/TAM6
Teorie a metoda 6
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je podat přehled o historii a současném stavu leteckého a dálkového průzkumu v archeologii,
o základních cílech tohoto oboru v kontextu soudobých potřeb archeologie, o principech, na nichž je založena
identifikace archeologických pramenů na povrchu a v povrchových vrstvách terénu, o zpracování dat získaných
uvedenými postupy. Část kurzu je věnována aplikaci moderních geofyzikálních metod terénního výzkumu. Předmět je podpořen elektronickým tzv. e-learningovým kurzem dostupným na univerzitním serveru. Za určitých
okolností může být kurz doplněn praktickým cvičením (tréninkové průzkumné lety).
Způsobilosti: Studenti
se po absolvování kurzu dokáží orientovat v aplikaci základních metod dálkového průzkumu při výzkumu historické krajiny, obzvláště v oblasti teoretických východisek a praktických postupů letecké prospekce a geofyziky.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/LET
19
7
KBS-Katedra blízkovýchodních studií
KBS/AR1
Arabština 1
PhDr. Issam Ramadan
4 kr.
Zp
Cvičení 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurs se soustřeďuje na získání základních dovedností v moderní spisovné arabštině. Začíná výukou zvukového a grafického systému jazyka a postupně pracuje se širokým spektrem textů a témat, jež poskytují slovní
zásobu, představují základní gramatické jevy a obecné schopnosti komunikace. Studenti budou průběžně samostatně vyhledávat a zpracovávat informace a ve cvičeních vystoupí s vlastními prezentacemi.
Způsobilosti:
Bezpečně ovládá arabské písmo - čte a píše jednoduché věty. Správně vyslovuje arabské hlásky. Správně používá
a zapisuje hamzu. Používá členy a identifikuje jednoduchá genitivní spojení. Rozlišuje jednotlivé rody a pády.
Sestaví jednoduchou jmennou větu pro opis sloves ”mít” a ”být”. Sestaví jednoduchou slovesnou větu za použití
perfekta I. kmene pravidelných sloves. Umí vyjádřit zápor pomocí slovesa ”lajsa”. Používá minimální slovní
zásobu v rozsahu prvních lekcí učebnice. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KBS/ARA1
KBS/ISLA2
Islám 2
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurs navazuje na předmět ISL1 a rozšiřuje základní přehled o islámském náboženství. Pozornost je věnována zejména šíitské formě zbožnosti a mystickým proudům. Student se rovněž seznámí s dnes tolik diskutovaným jevem islámského fundamentalismu. Rozmanitost a barvitost současného islámu dokládají případové
studie zaměřené na lidový islám. Způsobilosti: Získá povědomí o pluralitě islámského náboženství. Vyjmenuje
nejvýznamnější události dějin šíitského islámu a nejvýznamnější postavy súfijské tradice. Analyzuje vybrané fenomény šíitského islámu, súfismu a současného islámského fundamentalismu. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
Vylučující předměty:
KBS/ISL2
KBS/ISL1
Islám 1
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kursu je vytvořit základní přehled o islámském náboženství sunnitského směru a seznámit studenty
s jeho duchovními, morálními, právními a kulturními základy. Hlavní pozornost bude věnována následujícím
tématům: Korán, koránská exegeze, tradice soustředěné kolem proroka Muhammada a jeho druhů, ortopraxe,
právní regulace vztahů mezi člověkem a Bohem. U každého diskutovaného jevu islámského náboženství bude
zohledněn nejen jeho historický vývoj, ale také jeho význam pro každodenní život praktikujících muslimů. Způsobilosti: Identifikuje hlavní zdroje islámského náboženství. Vyjmenuje nejvýznamnější události náboženských
dějin islámu. Analyzuje vybrané fenomény klasického islámu a zhodnotí jejich význam pro každodenní život
věřících. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/SBV1
Současný Blízký východ 1
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
5 kr.
Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je podrobně zmapovat politický a společenský vývoj zemí Blízkého východu po roce 1967.
Při důrazu na znalost relevantních souvislostí je detailní pozornost věnována zejména vývoji v jednadvacátém
století. Přednášky, zabývající se postupně všemi blízkovýchodními zeměmi, jsou zaměřeny zejména na politiku,
povahu politické soutěže, demokratizační trendy, různé náboženské projekty, vztahy zemí Blízkého východu se
Západem, mírový proces, různé kulturní projevy daných společností a tak dále. Navazující kurz Současný Blízký
východ 2 se pak zabývá podrobněji vybranými jevy, procesy a podobně.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Studenti disponují rozsáhlými
znalostmi o dějinách regionu Blízký východ po roce 1967. Orientují se spolehlivě ve všech podstatných procesech,
uvědomují si širší souvislosti historických událostí a dějů. Identifikují specifika jednotlivých zemí, jejich pozici v
regionu i v širších mezinárodních vztazích. Dokáží pohovořit o roli náboženství v současných blízkovýchodních
společnostech, analyzují průběh demokratizace regionu a podobně. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/ZPBV
Závěrečný projekt - BV a islám
3 kr.
Zk
20
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Závěrečný projekt k certifikátovému programu Blízký východ a islám. Předmět je určen pro všechny studenty ZČU kromě studentů oborů garantovaných Katedrou blízkovýchodních studií.
Student zpracuje projekt na základě seznamu témat daných garantem certifikátového programu a následně jej
obhajuje. Obhajoba je chápána jako závěrečná zkouška certifikátového programu. Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu
profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího
teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k
řešení tématu.
Způsobilosti: Student je schopen získávat relevantní informace, analyzovat je a interpretovat. Výsledky svého výzkumu umí hodnověrně sdělovat, ústní i písemnou formou. Dokáže obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KBS/DSBV1 , KBS/UBVS
21
8
KČJ-Katedra českého jazyka a literatury
KČJ/CJ1
Čeština jako cizí jazyk 1
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy nově koncipovaného oboru a s vybranými otázkami popisu
a prezentace českého jazyka jako jazyka cílového. Frekventanti kurzu budou vedeni ke schopnosti samostatně
a tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi. V průběhu semináře vypracuje student
referát a zpracuje dílčí úkol (podklad pro práci v hodině češtiny jako cizího jazyka).
Způsobilosti: Frekventanti kurzu jsou schopni aplikovat bázové poznatky ve vyučovací praxi (výuka základních řečových dovednosti),
orientují se v problematice komunikativní koncepce výuky češtiny pro cizince, mají přehled o kvalitě a zaměření
vybraných dostupných učebních materiálů i o SERR a o popisech úrovní češtiny jako cizího jazyka (A1-A2B1-B2). Předpoklady: Předpokládá se znalost alespoň jednoho cizího jazyka, optimální je paralelní studium
bohemistiky.
KČJ/CJ2
Čeština jako cizí jazyk 2
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je prohloubit a rozvinout základní poznatky z kurzu ”Čeština jako cizí jazyk 1”. Pozornost bude
věnována zejména problematice popisu a prezentace mluvnice českého jazyka jinojazyčným mluvčím, rozboru
tuzemských i zahraničních učebních materiálů češtiny pro cizince a přípravě posluchačů na práci ve vyučovací
hodině českého jazyka pro cizince.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vykládat gramatiku českého jazyka
(její formální i funkční aspekty, její fungování i řečové užití) jinojazyčnému mluvčímu, dovedou vytvářet sylabus
kurzu, mají zkušenosti s přípravou na vyučovací hodinu češtiny jako cizího jazyka, umějí připravovat různé typy
cvičení, aplikují ve výuce komunikační přístup, umějí analyzovat základní příčiny nejfrekventovanějších chyb.
Předpoklady: Základním předpokladem je úspěšné absolvování kurzu ČCJ 1 a schopnost aplikovat předchozí
získané poznatky a dovednosti.
Podmiňující předměty:
KČJ/CJ1
KČJ/CPP
Čeština pro překladatele
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro překládání textů do českého jazyka.
Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- bezpečně rozlišit texty z hlediska funkčních stylů (a jejich podtypů), slohových postupů a útvarů,
- přiřadit příznakové jevy k jednotlivým stylům a žánrům,
- vybrat vhodné jazykové prostředky pro konkrétní komunikát,
- kreativně pracovat s jazykem při vytváření komunikátu,
- uplatnit zásady správného pravopisu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/NASPX
Náslechová praxe
PhDr. Zdeněk Suda, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti (formou náslechů vyučovacích hodin a jejich analýzy) ze školní praxe.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- zaznamenat průběh vyučovací hodiny
- aktivně se podílet na analýze vyučovací hodiny
- posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem práce
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.
KČJ/SMCJC
Sociokulturní minimum pro učitele
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se v sociokulturních znalostech a dovednostech spjatých s
českým kulturním kontextem. Vést studenta ke schopnosti pracovat s informacemi sociokulturního charakteru
22
(odbornou literaturou) a předávat tyto informace. Naučit studenta rozpoznat problematické oblasti v sociokulturní sféře komunikace a předcházet konfliktům, popř. ovládat komunikační strategie pomáhající konflikty
řešit, dokázat vytvořit podklady pro výuku.
Způsobilosti: Student dokáže jinojazyčným mluvčím učícím se
český jazyk adekvátním způsobem předat relevantní vědomosti, dovednosti, návyky. Dovede jednat s různými
typy mluvčích, umí předcházet základním konfliktním situacím, je poučen o celé řadě národních sociokulturních
specifik (včetně problémových okruhů, tabuových otázek aj.).
Předpoklady: Předpokládají se velmi dobré
všeobecné znalosti českých reálií.
23
9
KEE-Katedra elektroenergetiky a ekologie
KEE/EEN
Ekonomika v energetice
Doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s některými ekonomickými nástroji používanými pro efektivní řízení, fungování a rozvoj elektrizační soustavy.
Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti ekonomiky v elektroenergetice při řešení demonstračních úloh týkajících se postupů, které směřují k zajištění efektivního řízení i
hospodárného provozu elektrizační soustavy a které umožňují efektivní rozvoj či rekonstrukci jejích částí, tj.:
- ze zadaných parametrů sestrojí diagram zatížení (DZ) části ES
- na základě znalosti konkrétního DZ určí (matematicky i graficky) ukazatele zatížení
- rozčlení náklady na výrobu elektrické energie do příslušných kategorií a vypočtou cenu vyrobené kWh
- navrhnou rozdělení elektrického výkonu a výroby elektřiny mezi více elektráren na základě minimalizace celkových nákladů
- hospodárně rozdělí elektrický výkon mezi více elektráren při respektováním pouze proměnné složky nákladů,
tj. s využitím spotřebních charakteristik jednotlivých bloků
- provedou optimalizaci oběžných prostředků podniku pomocí statického stochastického modelu
- provedou optimalizaci oběžných prostředků podniku pomocí dynamického deterministického modelu s uspokojenou i neuspokojenou poptávkou (jedno- i vícepoložkového)
- posoudí ekonomickou efektivnost investic pomocí různých kritérií
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektrárny 1 vyučovaných Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/EFB
Energeticky efektivní budovy
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti budou seznámeni s vlivem architektury budov a urbanitismu z hlediska energetické náročnosti.
Bude analyzována lokální struktura spotřeby a zdrojů energií různých typů budov. Budou posuzována hlediska
vnitřního klimatu budov, jejich tepelné bilance, osvětlení a klimatizace. Bude uvedena metodika energetického
auditu budov různých typů, prostorů obytných a průmyslových. Způsobilosti: Studenti budou znát základní
problematiku hospodaření s energiemi v budovách různých typů a budou schopni posoudit jejich energetickou
náročnost včetně zpracování energetických auditů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEE/EKO1
Ekologie 1
Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základy vědní discipliny ekologie. Vytvořit systematizující pohled na přírodu v hierarchii organizmus, populace, společenstva, ekosystémy,biosféra. Představit dynamické vztahy mezi složkami
ekosystému, složitost a zranitelnost biologické rovnováhy.
Způsobilosti: Studenti dokáží aplikovat získané
poznatky a informace z teoretické i praktické výuky a odborných exkurzí ve vztahu ke vnímání a osvojení:
potřeby ochrany přírody, její biodiverzity a zdrojů,
optimalizace antropogenních vlivů na přírodní prostředí,
ekosystémových služeb biosféry,
Předpoklady: Znalost biologických základů umožňujících porozumění vztahům v přírodě.
KEE/EKO2
Ekologie 2
Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s možnostmi využívání poznatků z ekologie do aplikovaných oborů(zemědělství, lesnictví, management krajiny, apod.). Představit metody a nástroje aplikované ekologie.Vytvořit ucelený pohled na
možnosti využití ekologických poznatků v praxi.
Způsobilosti: Studenti dokáží využívat a aplikovat získané
poznatky a informace z teoretické i praktické výuky a odborných exkurzí v osobním i profesním životě. Absolvování předmětu jim umožní snadnou orientaci a multidisciplinární a mezioborový význam v oblastech aplikované
24
ekologie.
Předpoklady: Znalost ekologických vztahů umožňujících porozumění vztahů v přírodě.
KEE/EMC
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenta se základními pojmy a zákonitostmi v oblasti elektromagnetické kompatibility. Vytvořit
podmínky pro pochopení širších souvislostí dané problematiky. Dosáhnout schopnosti aplikace teoretických znalostí při řešení praktických problémů. Způsobilosti: V předmětu Elektromagnetická kompatibilita se student
seznámí se základy elektrotechnického vědního oboru zasahujícího do mnoha oborů lidské činnosti. Osvojí si
přitom nejen základní pojmy a vztahy, ale získá přehled o vzájemném ovlivňování jednotlivých prvků v elektrických systémech. V laboratorní části výuky si student tyto zákonitosti ověří prakticky.
Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KEE/ETEE
Ekologie a nové technologie v EE
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se způsoby výroby tepelné a elektrické energie a jejich perspektivami, zásadami ochrany
životního prostředí při výrobě tepelné a elektrické energie, možnostmi
zvyšování účinnosti energetických zařízení( elektrárny, teplárny, efektivnost využití energií ) a nekonvenčními
zdroji energie. Způsobilosti: Studenti
- mají přehled o portfoliu zdrojů energie a jejich vlastnostech
- znají reálné možnosti využití různých typů energetických zdrojů
- jsou schopni provádět základní energetické výpočty
- mají přehled o technologiích v energetice
- jsou schopni posoudit vliv využití různých typů energetických zdrojů na životní prostředí
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu a měření elektrických i neelektrických veličin.
Vylučující předměty:
KEE/VEN
KEE/ETPR
Elektrotepelné procesy
Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům jasný a logický výklad základních pojmů a zákonitostí z oblasti efektivních přeměn
elektrické energie v užitečné teplo pro účely technologické, ohřev užitkové vody a vytápění při respektování
kritéria 3E.
Způsobilosti: Studenti - získají schopnost výběru nejvhodnějšího zdroje elektrického tepla pro
realizaci ohřevů k různým technologickým účelům, - obeznámí se s možnostmi analytického a numerického řešení
problémů z oblasti elektrického tepla. Předpoklady: Znalost na úrovni předmětů Teoretická elektrotechnika a
Teorie elektromagnetického pole vyučovaných na FEL ZČU.
KEE/K
Klimatologie
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními meteorologickými jevy, působením atmosférických vlivů na průmyslová
zařízení, klimatickými podmínkami obecně se zaměřením na podnebí Evropy, metodologií jejich hodnocení.
Způsobilosti: Student
- zná základní pojmy a zákonitostí v oblasti klimatologie
- je schopen zpracovávat, provádět výpočty a analyzovat vybrané klimatologické údaje
- je seznámen s prací i vybavením konkrétních odborných pracovišť ČHMU
- je schopen získané znalosti aplikovat v dalších předmětech oboru i v praxi.
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu.
KEE/MMEE
Management a mark. v EE
Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s principy řízení energetiky v tržním prostředí. Pochopit zvláštnosti elektřiny a energie
jako zboží ve srovnání s ostatními druhy zboží při dodávce ze zásobovacích cyklů ke spotřebiteli. Stanovit cenu
25
energetického zboží na základě stanovení nákladových a výnosových toků v elektroenergetické soustavě. Naučit
bilancování energetických soustav, zásobovacích řetězců a energetické spotřeby. Způsobilosti: Absolvent předmětu bude umět provádět bilance energetických soustav, stanovit cenu elektřiny na základě určení nákladových
a výnosových toků, provádět nákup silové elektřiny na trhu se silovou elektřinou, stanovit cenu systémových služeb v ES. Dále bude schopen provádět řízení spotřeby elektřiny, energií a zvyšovat využití energetického zboží.
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětu Elektroenergetika 1 vyučovaného Katedrou
elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/MPP
Měření parametrů prostředí
Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kriteria tepelné a zrakové pohody, měřící metody pro stanovení tepelných, světelných a klimatizačních
parametrů prostředí, druhy a vlastnosti snímačů, související normy a předpisy. Způsobilosti: Studenti získají
znalosti a praktické schopnosti z měření hluku, chvění, vlhkosti, světelných veličin a veličin tepelné pohody.
Předpoklady: Znalosti z elektrických měření neelektrických veličin.
KEE/OŽP
Ochrana životního prostředí
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
Cíle: Seznámit studenty se základními ekologickými pojmy. Seznámit studenty s hlavními problémy v životním
prostředí a příslušnou legislativou.Seznámit studemty s metodami a prostředky pro ochranu životního prostředí.
Způsobilosti: Student:
- zná základní pojmy v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
- je seznámen s rozsahem legislativy v ochraně životního prostředí
- je seznámen s organizací státní správy v ochraně zivotního prostředí
- má přehled o možnostech a strategiích ochrany životního prostředí
Předpoklady: Znalost práce s PC a
internetem.
KEE/PIR
Projekt. instalací a el. rozvodů
Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou projektování elektroinstalací a současným stavem v projektování sítí nn
v ČR. Dále pak s postupy při projektování, na jejichž základě budou schopni samostatně navrhnout projekt např.
dvougeneračního RD, včetně kompletní technické zprávy a provést dimenzování hlavní přípojky pro napájení
objektu z hlediska bezpečnosti, hospodárnosti, účelnosti a provozní spolehlivosti.
Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti projektování elektroinstalací a ditrinučních sítí při návrhu projektu, tj. - vypracují vzorový projekt a TZ s použitím moderní elektroinstalace, nadimenzují a zkontrolují hlavní
přípojku pro napánejí objektu z hlediska jištění, úbytku napětí, trojfázového symetrického zkratu, tepelných
účinků a minimálního průřezu. Na závěr provedou ekonomickou bilaci řešeného projektu. Způsobilosti: Student chápe základní pricipy projektování a samostatnou práci s AutoCad.
Je schopen pracovat s normami ČSN IEC, orietovat se v katalogu firem a vytvořit kompletní technickou zprávu
pro zadaný projekt.
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětu Elektroenergetika 1 vyučovaného Katedrou
elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/PREB
Projekt energeticky efektivní budovy
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti vypracují zadaný reálný projekt.na základě poznatků z předmětů certifikovaného programu. Studenti budou pracovat v týmu a individuálně na reálném projektu, jenž budou volit po dohodě s vedoucím
pedagogem projektu.
Způsobilosti: Studenti budou schopni zpracovat dílčí projekty zaměřené především na
energetickou náročnost budov různých typů. Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětu Energeticky efektivní budovy vyučovaného Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/RS
Rozvody a sítě nn
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
26
Doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Přednášky jsou zaměřeny pro zájemce o teoretické a praktické řešení sítí NN, navrhování rozvodů NN v
občanské zástavbě a v rodinných domcích a to z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a účelnosti.
Cílem je poskytnout studentům základy veškeré problematiky sítí nízkého napětí. Předmět zastřešuje jak teoretickou, tak praktickou stránku konstrukce a provozu sítí nízkého napětí. Jednotlivé partie se zabývají topologií,
výpočtem provozních parametrů, spolehlivostí, dimenzováním vedení vzhledem k úbytku napětí a výpočty ztrát
výkonu ve vedeních, zkratových poměrů na vedení NN a výpočty kompenzací účiníků i jejich rozsáhlejšího
charakteru v sítích NN.
Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti rozvodů a sítí NN na praktické situační případy, tj.
- dle typu rozvodu a charakteru přenosu stanoví výpočtem velikost úbytku napětí
- dle druhu napájení vypočítají také případný vyrovnávací proud a určí nové místo rozdělení pro další výpočet
- stanoví stejným způsobem velikost ztrát ve vedeních
- navrhnou pro tyto hodnoty a daný rozvod průřezy vedení
- ověří dle norem zkratové poměry na daném typu rozvodu (sestaví náhradní schémata a ověří odolnost rozvodu
z hlediska dynamických a oteplovacích účinků)
- vypočítají pro daný typ rozvodu spolehlivost
- určí a navrhnou způsob kompenzace v sítích a rozvodech NN
- navrhnou v těchto postupech několik variant možného řešení
- porovnají varianty mezi sebou a stanoví velikost a umístění kompenzační jednotky
- srovnají svá řešení s jinými návrhy a zhodnotí je s ohledem na spolehlivost dodávky elektrické energie, hospodárnost provozu, případně i z hlediska ekonomického
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektroenergetika 2
vyučovaných Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/SES
Spolehlivost energ. systémů
Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou spolehlivosti, bezpečnosti, hospodárnosti, účelnosti při provozování ES
ČR a UCTE.
Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti spolehlivosti elektroenergetiky při řešení specificky zadaných
problémů. Poskytnutí jasného, přehledného a logického výkladu problematiky předmětu je takové, aby student
byl schopen prakticky aplikovat znalosti na konkrétně zadaných teoretických příkladech a možnost realizovat se
v praxi.
Student je vybaven teoretickými a praktickými informacemi pro zajištění plynulé a spolehlivé dodávky el. energie
do všech míst její spotřeby v požadovaném množství a v předepsané kvalitě, podle požadavků spotřebitelů, které
zprostředkovává ES ČR.
Způsobilosti: Student chápe základní pricipy bezpečnosti, spolehlivosti a kvality z
hlediska provozování ES ČR a UCTE.
Je schopen pracovat s normami ČSN IEC zabývající se spolehlivostí a kvalitou el. energie, orietovat se v katalogu firem a analýzovat danou problematiku z hlediska spolehlivostních ukazatelů.
Předpoklady: Znalost
problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektroenergetika 2 vyučovaných Katedrou
elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/SOES
Solární elektroenergetické systémy
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s teoretickou a praktickou problematikou užití solárních systémů (fototermických a
fotovoltaických) v elektroenergetice z hlediska návrhu, údržby a obsluhy systému a s fyzikálními modely používanými při jejich navrhování, na jejichž základě budou schopni samostatně navrhnout solární systém pro
konkrétní praktickou aplikaci.
Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky z elektroenergetiky, termodynamiky a fyziky polovodičů a
jednotlivé metody měření elektrických a neelektrických veličin při hodnocení parametrů solárních systémů, tj.
- posoudí reálný technický problém z oboru elektroenergetika
- provedou teoretický rozbor z hlediska základních funkčních závislostí
- vytvoří vhodný model problému
- aplikují základní výpočetní metody vhodné pro daný typ úlohy
- provedou výpočet systému pro konkrétní aplikaci
27
- optimalizují navržený systém s ohledem na efektivnost a ekonomickou návratnost
- porovnají získané výsledky s teoretickými předpoklady
- zhodnotí navržený systém z hlediska použitelnosti (limitní faktory)
- porovnají navržený systém s alernativním řešením
- navrhnou vhodný provozní režim systému
- sestaví souhrn základních použitých komponent Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu
a metod měření elektrických i neelektrických veličin a schopnost jejich samostatného využití.
KEE/SVT
Světelná technika
Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy světelné techniky, možnostmi osvětlování interiérů i exteriérů denním, umělým
nebo sdruženým osvětlením. Dále umožnit studentům základní světelná měření, využívat výpočetní metody
používané ve světelné technice. Způsobilosti: Studenti budou znát základy světelné techniky a budou schopni
realizovat základní světelné výpočty. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEE/TOH
Technologie odpadového hospodářství
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům přehled a soubor znalostí i praktických poznatků v oblasti odpadového hospodářství.
Způsobilosti: Studenti rozumí problematice, mají přehled o platných zákonech, orientují se v oblasti odpadového
hospodářství, aplikují poznatky v praxi.
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu, základní znalosti chemie.
KEE/TOO
Technika ochrany ovzduší
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou znečisťování a ochrany ovzduší, technickými zařízeními pro ochranu
ovzduší před znečistěním, měřícími metodami i zařízením a s legislativpou v ochraně ovzduší.
Způsobilosti:
Studenti
- mají přehled o problematice a zdrojích znečišťování ovzduší
- znají metody, možnosti a technologie eliminace škodlivin ze zdrojů znečišťování ovzduší
- jsou schopni provádět základní výpočty pro vyhodnocování měření emisí ze stacionárních
zdrojů
- mají přehled o legislativě v ochraně ovzduší
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu.
KEE/TOV
Technika ochrany vod
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy, metodikami, technikami, souvislostmi a právní stránkou v oboru
ochrany vod
Způsobilosti: Studenti se orientují v problematice ochrany čistoty vod a mají ucelený soubor znalostí pro praktickou aplikaci.
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu, základní znalosti chemie.
KEE/VEN
Vodní elektrárny, nekonv. zdroje
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s principy, vlastnostmi, technologiemi a možnostmi využití obnovitelných a nekonvenčních zdrojů energie. . Způsobilosti: Studenti
- mají přehled o portfoliu obnovitelných zdrojů energie
- znají reálné možnosti využití OZE
- jsou schopni provádět základní konstrukční a energetické výpočty u OZE
28
- mají přehled o technologiích OZE
- jsou schopni posoudit vliv využití OZE na životní prostředí
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu
29
10
KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod
KEM/PMO
Pravděpodobnostní modely
Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předat přehled o vybraných pravděpodobnostních modelech (Markovovy řetězce, modely teorie front a
modely teorie zásob) a naučit aplikaci modelů při manažerském rozhodování. Způsobilosti: Student je schopen:
- používat Markovovy řetězce s různými aplikacemi v marketingu, podnikové sféře a financích,
- využívat modely systémů hromadné obsluhy s ekonomickými aplikacemi (např. M/M/1, M/M/m, M/M/m/./r,
atd.),
- aplikovat různé klasické modely teorie zásob jak deterministické tak i stochastické (např. statický model se
stochastickou poptávkou, modely EOQ, POQ, multi-komoditní modely, dynamické modely se stochastickou
poptávkou, modely (Q,r), (s,S), atd.),
- porozumět základům práce se sw Mathematica.
Předpoklady: Předpokladem pro získání příslušných kompetencí je absolvování těchto předmětů: KEM/OV,
KEM/STA.
30
11
KET-Katedra technologií a měření
KET/AK
Akustika
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět seznámí studenty se základy akustiky a s metodami měření akustických veličin. Objasňuje základní
typy zvukových polí a zdrojů zvuku.
Způsobilosti: Studenti pochopí základní pojmy z oblasti elektroakustiky a prostorové a stavební akustiky. Dokáží aplikovat získané znalosti při návrhu vhodných měřicích metod.
Předpoklady: základní znalosti z fyziky a elektrických obvodů
KET/APPR
Autorské a průmyslové právo
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
Cíle: Studenti budou seznámeni se základními právními východisky ochrany práv duševního vlastnictví a mezinárodní vztahy. Konkrétně budou uvedeni do problematiky autorského zákona, ochrany a užití děl, majetkových a
osobnostních práv autora, ochrany počítačových databází a programů. Studenti budou dále seznámeni s oblastí
průmyslových práv a jejich členění, ochrany vynálezů, užitných vzorů, know-how, polovodičových topografií,
průmyslových vzorů, ochrany původu a obchodního jména, licence. Dále budou studenti uvedeni do problematiky Internetu, způsobu registrace domén, ochrany duševního vlastnictví a dokazování v prostředí internetu,
problematiky sdělovacích prostředků a jejich provozování v prostředí internetu. Studentům budou prezentovány
základní aspekty právní a technologické ochrany informačních systémů, řízení bezpečnosti informačních systémů.
Budou seznámeni s elektronickou komunikací a řízení obchodních vztahů v oblasti informačních technologií,
elektronickým podpisem, ochranou osobních údajů, právem na informace. Budou seznamámeni se zákononem o
elektronických komunikacích a podnikáním v této oblasti. Způsobilosti: Studenti získají základní přehled o:
- právech a povinnostech v oblasti ochrany duševního vlastnictví a oblastí souvisejících
- pojmech v oblasti autorského a průmyslového práva
- základních právních předpisech související s ochranou duševního vlastnictví
- způsobu aplikace právní předpisy v různých situacích souvisejících s tvůrčí činností a provozováním elektronických komunikačních systémů, včetně Internetu
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/DEZ
Diagnostika elektrických zařízení
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty znalostmi o základních aspektech deteriorace elektrických zařízení a seznámit je se souvislostmi vedoucími ke změnám v chování jejich prvků i systémů. Vyzdvihnout a odůvodnit vliv základních příčin a
původců těchto procesů. Objasnit principy základních diagnostických metod pro identifikaci stavu jednotlivých
druhů točivých i netočivých strojů. Uvést do patřičných souvislostí základní strukturní elementy elektrických
zařízení a potřebné metodiky a instrumentální vybavení pro diagnostická šetření o jejich stavu. Podat základní
informace o principech umělé inteligence a jejích aplikacích v tomto oboru, kde tato záležitost představuje novou
koncepci řešení diagnostických přístupů v elektrotechnice. Způsobilosti: Studenti chápou problematiku deteriorace elektrických zařízení a orientují se v problémech konstrukce diagnostických systémů, metodách předpovědi
dalšího chování prvků i systémů těchto zařízení, zvládnou diagnostické metody pro zjišťování jejich základních
elektrických, tepelných a mechanických vlastností po technické i instrumentální stránce. Poznají základní zákonitosti aplikace expertních systémů, neuronových sítí a genetických algoritmů v elektrotechnologické diagnostice.
Předpoklady: studenti mají znalosti elektrotechniky, diagnostiky VN zařízení
KET/EMP
Elektronické měřicí přístroje
Ing. Aleš Voborník, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s elektronickými měřicími přístroji - EMP:
Studenti pochopí funkci jednotlivých funkčních bloků EMP.
Studenti pochopí fuknci EMP podle kategorií.
Studenti vyberou vhodný přístroj podle požadavků měřicí úlohy.
funkčních bloků EMP.
Způsobilosti: Studenti vysvětlí vlastnosti
31
Studenti vysvětlí funkci a vlastnosti EMP podle kategorií.
Předpoklady: Studenti mají základní znalosti elektrotechniky a elektroniky.
KET/EMS
Elektronické měřicí systémy
Ing. Aleš Voborník, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s elektronickými měřicími systémy - EMS:
Studenti analyzují měřicí řetězec a vlivy připojení EMS k měřenému objektu.
Studenti pochopí zpracování signálu v měřicích přístrojích.
Studenti porozumí užití přístrojových a průmyslových sběrnic v měřicí technice. Způsobilosti: Studenti posoudí
vlivy přípojení EMS k měřenému objektu.
Studenti vysvětlí zpracování signálu v měřicích přístrojích.
Studenti zvolí řídící sběrnici podle typu EMS. Předpoklady: Studenti mají znalosti elektrotechniky, elektroniky
a zpracování signálů.
KET/CHH
Chvění a hluk
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se základními pojmy a veličinami ve zvukoměrné technice.
Obeznámit studenty s metodami, snímači a přístorjovou technikou pro měření chvění a hluku.
Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí měření hluku měřením akustického tlaku,
- vysvětlí měření hluku akustickou intenzitou,
- popíší metody a prostředky pro měření hluku,
- identifikují vliv hluku a chvění na člověka,
- porozumí měření vlastností mechanických soustav,
- popíší moderní metody analýzy mechanických soustav,
- klasifikují metodiku a použití budících soustav.
Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů
KET/MFŽP a KET/EM2 nebo KET/EM.
KET/INA
Interní audit
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky vnitřního auditu, představit studentům práci a cíle auditora
Způsobilosti: Studenti identifikují cíle a obsah interního auditu, aplikují teoretické poznatky na modelové situace.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/ITPS
Interakce a technologie prvků a systémů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Eva Kučerová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: - vysvětlit působení znečištěné atmosféry na elektrotechnické materiály a zařízení
- uvést vliv provozního prostředí na degradaci materiálů a elektrických zařízení
- seznámit s metodami klimatotechnologického zkušebnictví
- analyzovat vliv prvků a systémů na okolní prostředí a zdraví člověka
- seznámit s nakládáním s odpady elektrotechnické výroby a s vybranými dekontaminačními technologiemi
Způsobilosti: Studenti
- formulují působení znečištěné atmosféry na elektrotechnické materiály a zařízení
- analyzují působení provozního prostředí na elektrická zařízení
- volí diagnostické metody pro ověření vlivu prostředí na prvky a systémy
- analyzují vliv prvků a systémů na okolní prostředí a zdraví člověka
- hodnotí možnosti nakládáním s odpady elektrotechnické výroby
- rozpoznají vhodnost dekontaminační technologie pro specifické případy v elektrotechnice
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/KOPO
Komunikace v průmyslové organizaci
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
32
Doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky komunikačních a informačních sytémů používaných
v průmyslových organizacích a poskytnout přehled typů těchto systémů používaných v praxi.
Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní pojmy komunikace a komunikačního procesu
- rozlišit jednotlivé typy organizačních struktur
- vysvětlit princip projektového řízení
- aplikovat základní nástroje projektového řízení
- popsat architekturu informačního systému průmyslové organizace
- rozlišit typy podnikových informačních systémů
- vysvětlit princip automatizovaného řízení firemních procesů
- vysvětlit podstatu systémů řízení služeb IT
- srovnat různé modely e-businessu Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/LMT
Lékařská měřicí technika
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se základními principy a použitím lékařských přístrojů pro diagnostiku, terapii, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit specifické požadavky na měřicí techniku v medicíně z hlediska bezpečnosti práce, životnosti a spolehlivosti, postavení technika v lékařské praxi.
- vysvětlit základní metody měření na živých organismech, principy snímačů a metod pro měření EKG, EEG,
krevního tlaku, průtoku krve, sonografie, vyšetřování sluchu, měření teplot, rentgenometrie a tomografie.
- navrhnout způsob úpravy, zpracování a vyhodnocení signálů v časové a kmitočtové oblasti s využitím výpočetní
techniky. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/MET
Metrologie
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se systémem metrologie v ČR po stránce legislativní, obecné, primární i aplikované
metrologie. Způsobilosti: Studenti
- si pamatují vývoj a typy metrologií,
- popíší organizaci státní metrologie,
- vyjmenují legislativní dokumenty ČR z oblasti metrologie,
- popíší systém podnikové metrologie,
- vysvětlí činnost primárních a sekundárních etalonů základních veličin SI soustavy,
- analyzují chyby a nejistoty měření.
Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů KET/EM1 a KET/EM2 nebo KET/EM nebo KET/ZMA
nebo z obdobných předmětů zaměřených na měření elektrických, popř. neelektrických veličin
KET/MFŽP
Měření fyzikálních složek živ. prostředí
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Obeznámit studenty s metodami a snímači měření veličin souvisejících s životním prostředím a hygienou
práce;
obeznámit studenty s metrologií v EMS. Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí měření tepelných veličin, spalného tepla,
- vysvětlí měření množství a hladiny látek,
- vysvětlí měření tlaku a vlhkosti,
- popíší měření hluku a chvění, identifikují jeho vliv na člověka,
- porozumí měření vlastností a složení technických látek,
- popíší moderní metody měření mikroklimatu, jakost, analýzu a ventilaci vzduchu.
33
- klasifikují kritéria metrologie v EMS. Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů KET/EM1
a KET/EM2 nebo KET/EM nebo KET/ZMA nebo z obdobných předmětů zaměřených na měření elektrických
veličin
KET/MNV
Měření neelektrických veličin
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Obeznámit studenty s nejistotami číslicových a analogových měřicích členů.
Obeznámit studenty s principy převodníků neelektrických veličin a jejich aplikací v měřicích řetězcích.
Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí původ nejistot a možností jejich snížení nebo odstranění,
- vysvětlí principy převodníků různých fyzikálních veličin na eleketrický signál,
- popíší metody měření fyzikálních veličin, jejich zpracování, zobrazení a záznam. Předpoklady: Studenti mají
znalosti na úrovni předmětů KET/EM2 nebo KET/EM a KET/MFŽP.
KET/MZEK
Měření a zkoušení el. zařízení
Doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy měření, zkoušení, revizí a kontrol ve výrobě,
montáži a opravách elektrických zařízení v kontextu souvisejících zákonů, předpisů a standardům. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- vysvětlit ustanovení základních norem a předpisů
- popsat základní způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem
- rozlišit požadavky týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem při návrhu, výrobě a provozu elektrických zařízení
- vybrat a uplatnit vhodné metody zkoušení a měření
- vysvětlit princip a postupy revizí elektrických zařízení
- aplikovat postupy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v praxi
Předpoklady: KEE / BPRE
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KET/PELZ
Projektování elektronických zařízení
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Předmět je zaměřen na problematiku projektování elektronických zařízení. Studenti porozumí jednotlivým
fázím projektu, technickým požadavkům, právním předpisům a struktuře projektové dokumentace. Studenti budou obeznámeni s mechanickými, elektrickými a tepelnými vlivy na konstrukci zařízení. Způsobilosti: Studenti
umí vysvětlit jednotlivé etapy projektu. Studenti umí aplikovat technické požadavky a právní předpisy související s projektováním elektronických zařízení. Studenti umí vytvořit projektovou dokumentaci.
Předpoklady:
Základní znalosti ze základů elektroniky.
KET/PNV
Převodníky neelektrických veličin
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty s principy převodníků neelektrických veličin a jejich aplikací v měřicích řetězcích.
Obeznámit studenty s vývojem převodníků až po inteligentní snímače. Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí měření vlastností převodníků neelektrických veličin, jejich cejchování,
- vysvětlí principy moderních jedočipových převodníků,
- porozumí metodám snižování nejistot měření při jejich aplikacích.
Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů KET/EM2 a KET/MNV nebo KET/MFŽP.
KET/POET
Podnikání v elektrotechnice
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky podnikání v elektrotechnice, aplikovat teoretické poznatky na modelové
situace
34
Způsobilosti: Studenti znají podmínky a formy podnikání v elektrotechnice a podmínky vstupu výrobků na trh.
Předpoklady: KET/POET1
KET/POET1
Podnikání v elektrotechnice 1
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti poznají současné světové a české trendy v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Budou seznámeni
s podmínkami a náležitostmí vstupu do podnikání s ohledem na elektrotechnickou kvalifikaci pro podnikání.
Dále se seznámí se základními zákony, normami a předpisy. Budou uvedeni do problamatiky podmínek vstupu
výrobků a služeb na trh, odpovědnosti výrobců, dovozců a distributorů, náležitostí výrobků. Budou přestaveny
základní ekonomické a právní souvislosti podnikání v elektrotechnice.
Způsobilosti: Studenti:
- získají základní přehled o způsobu podnikání v ČR
- srovnají a charakterizují jednotlivé právní formy podnikání
- vysvětlí trendy v oblasti elektrotechnického průmyslu
- popíší podmínky pro podnikání v elektrotechnice
- vysvětlí obsah právních předpisů souvisejících s podnikáním v elektrotechnice
- aplikují základní právní předpisy a technické normy pro uvedení výrobků na trh a uzavírání smluv
- vysvětlí základní pojmy související s ekonomikou podniku
- sestaví podnikatelský záměr Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/POET2
Podnikání v elektrotechnice 2
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Pochopit systémy řízení elektrotechnického podniku, představit studentům procesy řízení úspěšných podniků.
Způsobilosti: Studenti identifikují cíle a obsah řízení elektrotechnického podniku, srovnají různé modely řízení,
odhadnou jejich rizikové faktory.
Předpoklady: KET/RIP
KET/PREP
Provoz elektrotechnických podniků
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Představit studentům provoz elektrotechnickém podniku
Způsobilosti: Studenti pochopí a vysvětlí základní provozní činnosti v podniku Předpoklady: KET/POET1
KET/PRS
Případové studie
Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D.
3 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Představit studentům manažerské techniky a řešení případových studií Způsobilosti: Studenti ovládají
základní manažerské techniky a znají systémy řešení případových studií.
Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.
KET/RIP
Řízení procesů v elektrotechnice
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky procesního řízení, aplikovat teoretické poznatky na modelové situace
Způsobilosti: Studenti identifikují cíle a obsah procesního řízení, vysvětlí jeho principy, aplikují teoretické poznatky na modelové situace, shrnou klady i zápory procesního řízení.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/RJTD
Řízení jakosti a technická diagnostika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Obeznámit studenty se třemi tématy:
35
- Základní charakteristiky náhodných procesů,
- základní nástroje řízení jakosti,
- základy technické diagnostiky Způsobilosti: Studenti:
- pamatují si základní charakteristiky náhodných procesů,
- aplikují základní nástroje řízení jakosti,
- uvedou do souvislosti základní metody a prostředky technické diagnostiky
ze statistiky a pravděpodobnosti a základy měření
KET/SEZ
Předpoklady: Základní znalosti
Spolehlivost elektrotechnických zařízení
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Ing. Pavel Prosr, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout základní pojmy a postupy z teorie spolehlivosti. Seznámit studenty zejména
se základní filozofií teorie spolehlivosti. Způsobilosti: Studenti dokáží diskutovat základní pojmy teorie spolehlivosti, rozdělení poruch, ukazatele spolehlivosti a jejich odhad z experimentu a spolehlivostních zkoušek. Dokáží
aplikovat metody pro určovaní spolehlivosti jednoduchých i složitých systémů. Studenti dokáží popsat vlastními
slovy základy teorie obnovy, modely vlivu zatížení a modely degradace. Seznámí se s použitím matematické
statistiky a analýzy dat ve spolehlivosti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/TASE
Tržní aspekty segmentu elektrotechnika
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Studenti budou uvedeni do specifikace produktů elektrotechnického průmyslu, s náležitostmi uvedení a
distribuce elektrotechnického výrobku na trh (zákon 22/97 a 59/98), způsobem certifikace, analýzou elektrotechnického trhu, tvorbou přidané hodnoty v obchodní a výrobní činnosti. Studenti budou uvedeni do problematiky fázování inovací, řízení vztahů se zákazníkem, vnějšími a vnitřními audity, řízením kvality a rizik v
dodavatelsko-odběratelských vztazích. Způsobilosti: Studenti:
- získají přehled o metodách analýzy trhu
- identifikují základní atributy elektrotechnického trhu
- dokáží popsat základní tržní vztahy a způsoby, kterými lze ovlivnit chováníi spotřebitele
- dokáží aplikovat základní právní normy pro vstup elektrotechnikcých výrobků na trh
- pochopí přístupy pro inovace výrobků a služeb v elektrotechnice
- aplikují základní metody pro řízení rizik v dodavatelsko odběratelských vztazích
- prohloubí si komunikační a prezentační schopnosti
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KET/ZOM
KET/TME
Teorie měření a experimentů
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty s těmito okruhy:
- teorie chyb měřicího řetězce a nejistot měření,
- základy teorie experimentu a jeho plánování. Způsobilosti: Studenti:
- si pamatují termíny názvosloví a strategii v experimentální práci,
- analyzují chyby měřicího řetězce, měřicích metod,
- aplikují základy teorie a plánování experimentu. Předpoklady: Studenti mají základy z pravděpodobnosti a
statistiky KMA/PSE a znalosti na úrovni předmětů KET/EM1 a KET/EM2 nebo KET/EM nebo KET/ZMA
nebo KET/MNV.
KET/ZPI
Zabezpečení podnikových informací
Doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky bezpečnosti informací. Seznámit je se základními pojmy,
postupy a metodami. Představit systémy řízení bezpečnosti informací. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní pojmy bezpečnosti informací
- rozlišit jednotlivé typy informací
- stanovit bezpečnostní politiku
36
-
klasifikovat informační aktiva
identifikovat a odhadnout bezpečnostní rizika
navrhnout opatření na ošetření rizik
popsat proces implementace a certifikace systémů řízení bezpečnosti informací
vysvětlit základy testování bezpečnosti Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
37
12
KEV-Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
KEV/ENP
Elektrotechnické normy a předpisy
Doc. Ing. Anna Kotlanová, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti se seznámí se způsoby tvorby, distribuce a přebírání technických norem českých, evropských i
světových. Způsobilosti: Studenti jsou schopni aplikovat teoretické znalosti v oblasti technické normalizace na
konkrétní úkoly v praxi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEV/MZZ
Měření a zkoušení el. zařízení
Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Vybavit studenty znalostmi principů zkušebních metod a seznámit je s vybavením zkušeben, principy
plánování experimentů a monitorování provozu klasických strojů točivých. Poskytnout ukázky jednodušších
experimentů, sběru dat, měření a řízení experimentů pomocí PC. Seznámit studenty se základy komunikace
přístrojů s PC a využitím portů PC pro další účely silnoproudé praxe. Způsobilosti: Studenti
? uvedou metody monitorování provozu strojů,
? uvedou principy návrhu experimentů,
? interpretují princip činnosti transformátorů a elektrických strojů,
? aplikují znalost měření ve stejnosměrných a střídavých 3f obvodech při samostatném zapojení elektrického
obvodu a měřicích přístrojů,
? načrtnou předložené stávající zapojení elektrického stroje a provedou rozbor elektrického pohonu, shrnou
požadavky na něj kladené
? uvedou vztahy potřebné pro vyřešení výpočtu,
? v laboratorních podmínkách dané zapojení uvedou do provozu.
Předpoklady: Znalosti a dovednosti na úrovni předmětů KEV/ES a KEV/TES1. Dále znát principy měření
elektrického odporu, napětí a proudu. Navrhnout zapojení přístrojů pro měření výkonů v 3f sítích. Analyzovat
interakci magnetických polí a elektrického proudu ve vodiči. Prokázat znalost Lenzova, Faradayova a Kirchhoffových zákonů. Aplikovat základní matematické operace a elektrotechnické vztahy, umět vyčíslit numerické
výsledky, znát značení elektrotechnických veličin a jejich fyzikální jednotky.
38
13
KHI-Katedra historie
KHI/NASPD
Náslechová praxe
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., PaedDr. Helena
Východská
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Orientovat studenta na analytické pozorování:
- vyučovacích a učebních metod, a to s ohledem na aktivizační a moderní přístup
- výběru dějepisného učiva
- rozumného uplatnění zásad kurikulární reformy
- atmosféry a potřeb současného školství
Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost didaktické analýzy náslechové hodiny
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou argumentaci v hodnocení náslechové hodiny
- argumentuje uplatnění zásad kurikulární reformy v náslechové hodině
Předpoklady: Žádoucí je předběžné nebo paralelní absolvování předmětu Didaktika dějepisu.
KHI/NASPO
Náslechová praxe
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., PaedDr. Helena
Východská
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Orientovat studenta na analytické pozorování:
- vyučovacích a učebních metod, a to s ohledem na aktivizační a moderní přístup
- výběru dějepisného učiva
- rozumného uplatnění zásad kurikulární reformy
- atmosféry a potřeb současného školství
Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost didaktické analýzy náslechové hodiny
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou argumentaci v hodnocení náslechové hodiny
- argumentuje uplatnění zásad kurikulární reformy v náslechové hodině
Předpoklady: Žádoucí je předběžné nebo paralelní absolvování předmětu Didaktika dějepisu.
39
14
KHK-Katedra hudební kultury
KHK/NASPX
Náslechová praxe
Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s hudebně výchovným procesem na středních školách
(gymnáziích), případně na základních uměleckých školách. Formou náslechů - hospitací v hodinách hudební výchovy se studenti učí pozorovat vyučovací proces, didakticky jej analyzovat a diskutovat s vyučujícím i vedoucím
didaktikem o průběhu a výsledcích shlédnuté výuky.
Způsobilosti: Student/ka po absolvování předmětu:
- dovede formulovat výchovně vzdělávací cíl výukové jednotky Hv;
- provádí didaktickou analýzu učiva ve shlédnuté výukové jednotce Hv ;
- všímá si metod a výukových strategií, vedoucích k aktivizaci a tvořivosti žáků;
- didakticky poučeně diskutuje o shlédnutých vyučovacích postupech a učivu ve vztahu k žákům dané třídy.
Předpoklady: Znalost základních vyučovacích metod a strategií hudebně výchovného vyučování.
Podmiňující předměty:
KHK/DIZ
40
15
KCH-Katedra chemie
KCH/+CH
Chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit se se základními poznatky z oblasti obecné chemie, anorganického systému prvků a laboratorních
metod a postupů v chemické laboratoři. Získat základní informace o prvcích a sloučeninách z ekologického
hlediska.
Způsobilosti: Studenti ovládají principy tvorby chemického názvosloví a dokáží je aplikovat na příkladech jednoduchých anorganických sloučenin.
Studenti jsou schopni:
- sestavit a vyčíslit chemickou rovnici,
- orientovat se v PSP,
- řešit základní výpočtové úlohy v chemii,
- aplikovat základní poznatky z chemické termodynamiky, elektrochemie, reakční kinetiky a chemické rovnováhy
na příkladech chemických dějů.
Studenti ovládají základní metody práce a postupy v chemické laboratoři. Předpoklady: Základní dovednosti
související s názvoslovím jednoduchých anorganických sloučenin a zápisem chemických reakcí rovnicemi. Základní
znalosti o stavbě hmoty a chemických dějích.
KCH/NASPX
Náslechová praxe
Mgr. Milan Klečka, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit se s praktickým vedením žáků v hodině chemie s důrazem na detailní rozbor každé hodiny.
Způsobilosti: Student je schopen kriticky zhodnotit klady a nedostatky v každé neslechové hodině a navrhnout
alternativní způsob řešení situací. Předpoklady: Znalost problematiky z předmětů obecná chemie, anorganická
chemie, organická chemie a didaktika chemie, z didaktiky a psychologie
41
16
KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky
KIV/FIA
Finanční informatika a analýza
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Získat znalosti o využití informačních systémů v podnikovém účetnictví, porozumět informačním vazbám
v účetních systémech, zabývat se sledováním a modelováním finančních toků a vypracovat finanční analýzu
podniku.
Způsobilosti: Znalosti o využití informačních systémů ve finančním účetnictví, rozumět principu
podvojnosti, vedení výkaznictví, účetním standardům a informačním vazbám v účetních systémech. Schopnosti
analyzovat a navrhnout datové struktury a vazby na daňovou soustavu a zabývat se sledováním a modelováním
finančních toků. Umět vypracovat finanční analýzu podniku.
Předpoklady: Znalosti tabulkových procesorů,
pravděpodobnosti a statistiky a programování, např. v Javě.
KIV/FIE
Finanční a nákladová informatika
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Získat znalosti o využití informačních systémů ve finančním a nákladovém účetnictví, porozumět informačním vazbám v účetních systémech, zabývat se sledováním a modelováním finančních a nákladových toků a
vypracovat finanční a nákladovou analýzu podniku. Způsobilosti: Znalosti o využití informačních systémů ve
finančním a nákladovém účetnictví. Porozumět principu podvojnosti, účetním standardům a výkazům a informačním vazbám v účetních systémech. Rozumět členění nákladů a umět definovat nákladový objekt, provádět
kalkulace nákladů na nákladové objekty. Zabývat se základními metodami finanční analýzy. Analyzovat datové
struktury, vazby na daňovou soustavu a zabývat se sledováním a modelováním finančních toků. Prakticky vypracovat finanční a nákladovou analýzu podniku včetně analýzy citlivostní. Předpoklady: Znalosti tabulkových
procesorů, pravděpodobnosti a statistiky a programování.
42
17
KKE-Katedra energetických strojů a zařízení
KKE/EVO
Energetické využití a likvidace odpadů
4 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Ing. Vladimír Křenek
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem přednášek je seznámit posluchače se základními způsoby využití odpadů pro získávání tepelné a
elektrické energie. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství a
seznámí se s různými způsoby zneškodňování odpadů včetně získávání tepelné a elektrické energie při spalování
odpadů. Předpoklady: Vylučující předměty - 0.
Podmiňující předměty - 0.
43
18
KKS-Katedra konstruování strojů
KKS/AMZT
Aplikace mechatroniky v technice
Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o aplikaci mechatronických zařízení pro zdravotní techniku.
- Seznámit studenty se základním ověřením teoretických znalostí z různých oborů
- Uvést studenty do problematiky aplikování jednotlivých systémů
- Ukázat studentům metody pro vývoj nových mechatronických zařízení a pomůcek pro zdravotnické použití.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti mechatronických zarízení
- orientovat se v aplikovaní těchto systémů
- samostatně zvladnout základní návrh zařízení
Předpoklady: Základní znalost mechatronických systémů a
zvládnutí základů elektrotechniky.
KKS/ARVT
Automatické řízení výrobní techniky
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o způsobu činnosti řízení výrobní techniky.
- Seznámit studenty se základním způsobu řízení
- Uvést studenty do problematiky řídících systémů výrobních strojů
- Ukázat studentům možnosti pro vývoj zařízení.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti řídících systémů
- orientovat se ve využití a aplikovaní těchto systémů
- samostatně zvladnout základní návrh zařízení
Předpoklady: Základní znalost výrobních strojů, mechatronických systémů a zvládnutí základů elektrotechniky.
KKS/CAED
Počítač. podpora konstruování pro design
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti použití CAD nástrojů v oblasti průmyslového
designu. Konkrétně v oblasti: konstruování s počítačovou podporou; modelování a zobrazování výrobků v CAD;
nástroje pro styling; práci s volnými plochami; techniky používané pro tvorbu fotorealistických výstupů; tvorbu
layoutů atd. Cílem je získání praktických znalostí modelování a zobrazování v CAD řešením úloh ze semestrálních
prací.
Způsobilosti: Studenti získají předpoklady pro řešení úloh pomocí CAD (Computer Aided Design )
nástroje pro podporu designových prací. Připravuje absolventy na základní pozici designer. Předmět umožňuje
získání znalostí v počítačem podporovaném konstruování (CAD) využitelném v mnoha průmyslových oborech.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
Vylučující předměty:
KKS/CAE
KKS/CMS1
Části a mechanismy strojů 1
Doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D.
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o základních obecných strojních částí:
- vysvětlit studentům vlastnosti základních strojních částí, s jejich tvary, rozměry a materiály z kterých se
vyrábějí
- aplikovat znalosti z mechaniky a z pružnosti a pevnosti při návrhu a kontrole základních strojních částí
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- navrhovat rozměry základních strojních částí,
- provádět kontrolní výpočty navržených částí v souvislosti s jejich funkcemi.
Předpoklady: Složené zkoušky z předmětů SI a ZK (nebo ZKFAV).
Podmiňující předměty:
KKS/ZK nebo KKS/ZKFAV nebo KKS/9ZK
KKS/CMS2
Části a mechanismy strojů 2
4 kr.
Zp,Zk
44
Doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o základních převodových mechanismech a složených
převodových mechanismech:
- objasnit studentům základní vlastnosti převodových mechanismů, s jejich tvary, rozměry a materiály z kterých
se vyrábějí
- aplikovat znalosti z mechaniky a z pružnosti a pevnosti při návrhu a kontrole převodových mechanismů
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- navrhovat rozměry základních převodových mechanismů a převodovek,
- provádět kontrolní výpočty navržených převodových mechanismů,
- naskicovat hřídele převodovek s převodovými prvky, včetně jejich uložení.
Předpoklady: Složené zkoušky z předmětů SI a ZK.
Podmiňující předměty:
KKS/ZK nebo KKS/ZKFAV nebo KKS/9ZK
KKS/CT
Člověk a technika
Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Představit studentům základním poznatky z oblasti vývoje techniky.
- Popularizovat techniku a získávat studenty pro studium technických oborů.
- Objasní studentům historický vývoj techniky a nastíní budoucí trendy v této oblasti.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu získá:
- přehled o vývoji techniky ve světě
- přehled o vývoji techniky v Českých zemích
- přehled o sočasné úrovni techniky
- přehled o budoucích vývojových trendech v oblasti techniky Předpoklady: Všeobecný středoškolský přehled
z dané oblasti.
KKS/DKS
Design strojů a zařízení
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o designu strojů a zařízení
- Představit studentům základní historické etapy ve vývoji strojů a jejich designu
- Uvést studenty do problematiky základních pojmů z oblasti průmyslového designu
- Uvést studenty do problematiky navrhování průmyslových výrobků
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- analyzovat jednotlivé etapy ve vývoji strojů a průmyslového designu
- odhadnout další vývoj v oblasti designu průmyslových výrobků (požadavky na výrobek)
- aplikovat teoretické poznatky ze strojírenského základu a estetiky na konkrétních problémech při návrhu
průmyslového výrobku
- uvést do souvislosti technické a estetické řešení výrobku
- zhodnotit klady i zápory technického a estetického řešení průmyslového výrobku
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti částí strojů, konstrukce strojů a zařízení a počítačového modelování
KKS/KMT
Konstrukce manipulační techniky
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o konstrukčním řešení a základních výpočtech dopravní
a manipulační techniky používané ve výrobních podnicích.
- Představit studentům základní historické etapy ve vývoji dopravních a manipulačních strojů a nastínit nové
trendy v jejich dalším vývoji.
- Seznámit studenty se základním rozdělením dopravní a manipulační techniky
- Uvést studenty do problematiky navrhování a výpočtů jednotlivých představitelů dopravních a manipulačních
strojů
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti dopravní a manipulační techniky
45
- zhodnotit výsledné řešení konstrukce dopravního stroje
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se konstrukce dopravní techniky
- aplikovat teoretické poznatky z klasické pružnosti a pevnosti a moderních software při návrhu jednotlivých
částí dopravního stroje
- zhodnotit klady i zápory základních představitelů dopravních strojů
- vytvořit kinematická schémata základních představitelů dopravních strojů
Předpoklady: Znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování
Vylučující předměty:
KKS/DZVT , KKS/VMTB
KKS/KNM
Konstruování z nekonvenč. materiálů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Ing. Eva Krónerová, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o technologii vstřikování, vstřikovacích strojích a konstrukčním řešení vstřikovacích forem.
- Objasnit studentům základní technologie vstřikování a vstřikovacími stroji.
- Uvést studenty do problematiky navrhování vstřikovacích forem.
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- navrhovat rozměry plastových výrobků,
- navrhovat jednoduché vstřikovací formy.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/KPP
Metody konstruování a zobrazování s CAD
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti z Bc. studia o systémový přístup a cyklus řešení problémů (postupy a metody) v PLC( životní cyklus výrobku) systémek s důrazem na personální, informační, technické a
organizační faktory konstrukčního procesu a se zřetelem k CAD. Počítačová podpora konstruování v oblastech
- konstrukce přípravků a forem, simulací mechanismů, fotorealistických prezentací budoucích výrobků, ergonomie, normalizace, NC obrábění, ohýbání plechů. Aplikace při řešení úloh ze semestrálních prací. Způsobilosti:
Studenti získají předpoklady pro řešení náročnějších konstrukčních a vývojových úloh s pomocí PLC ( životní
cyklus výrobku) systémů z technické praxe.
Předpoklady: základní znalosti 3D CAD systému (modelování
dílů, sestav a tvorba výkresů)
Podmiňující předměty:
KKS/CAE
KKS/MKS
Mechatronika v konstrukci strojů
Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vysvětlení multidisciplinárního oboru Mechatronika, vybavení studenta informacemi
o sensorech, aktuátorech, řídících systémech, modelování a simulaci, a jejich využítí ve výrobní, dopravní a
manipulační technice. Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti z oblasti mechatroniky
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se návrhu jednotlivých komponent
- využívat získané znalosti k tvorbě dokonalejších (”inteligentních”) strojů
Předpoklady: Předpokládají se
znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/MNT
Mikro a nanotechnologie
Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vysvětlení oboru mikro a nano technologie, vybavení studenta informacemi o principech,
funkci a využití v technice. Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti z oblasti mikro a nano technologií
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se návrhu jednotlivých komponent Předpoklady: Předpokládají se
znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/MT
Měřící technika
4 kr.
Zp,Zk
46
Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o měření veličin a měřící technice pro strojírenské odvětví.
- Seznámit studenty s základními principy měření
- Uvést studenty do problematiky technického měření veličin
- Ukázat studentům metody pro zpracování měřeného signálu.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti měřící techniky
- orientovat se v měření a měřicích metodách
- samostatně zvladnout základní měření veličin Předpoklady: Základní znalost fyzikálních veličin a zvládnutí
základů elektrotechniky.
KKS/ZDMT
Základy dopr. a manipul. techniky
Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o jednotlivých druzích dopravy a dopravních prostředků
a jejich základních výpočtech.
- Seznámit studenty se základním rozdělením dopravy a dopravních prostředků včetně popisu jejich hlavních
konstrukčních celků
- Seznámit studenty se základními technickými parametry dopravních prostředků
- Uvést studenty do problematiky pohybu a řízení dopravních prostředků včetně základních výpočtů Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- zhodnotit klady i zápory jednotlivých druhů dopravy a dopravních prostředků
- uvést do souvislosti základní pojmy z oblasti dopravy a dopravních prostředků
- analyzovat základní představitele dopravních prostředků
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti dopravních prostředků
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se základních částí dopravních prostředků
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/ZK
Základy konstruování
Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty informacemi o strojních částech a jejich skupinách vzhledem k popisu parametrů jejich
vlastností a konstrukční dokumentaci.
- Objasnit studentům základy konstrukčního myšlení a metody a taktiky využívané při konstruování.
- Uvést studenty do problematiky navrhování stavebních skupin a na základě příkladů ukázat možné důsledky
špatného konstruování a naučit studenty předcházet těmto fatálním následkům chyb.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat základní metody vhodné pro konstruování
- stanovovat požadované funkce produktů a vytvářet jejich funkční struktury
- analyzovat jednoduché strojní stavební skupiny, zobecňovat poznatky a získané výsledky aplikovat při návrhu
složitějších technických produktů.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti technického kreslení, tvorba a čtení technické dokumentace.
Podmiňující předměty:
KKS/SI nebo KKS/9SI
KKS/ZKM
Systémové navrhování tech. produktů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základy systému poznatků Engineering Design Science (EDS) o
a pro systémový management a tvůrčí konstruování a hodnocení technických produktů chápaných jako technické
systémy (TS) na základě komplexních požadavků vyplývajících z jejich provozního procesu i dalších fází jejich životního cyklu. Poznatky EDS jsou na rozdíl od tradičních instruktivně orientovaných poznatků pro konstruování
TS strukturovány na vzájemně systematicky provázanou’mapu’:
- deskriptivních (teoretických) poznatků k TS a konstrukčním procesu,
- prekriptivních (metodických) poznatků k TS a konstrukčním procesu,
47
obojí s vazbami jak na technické, tak na ostatní podpůrné vědní i praktické obory a počítačové i experimentální
nástroje, což přináší významné synergické efekty.
Způsobilosti: Studenti jsou po absolvování předmětu schopni efektivně a účinně:
- systematicky specifikovat celoživotní tržní i inherentní požadavky na konstruovaný technický produkt chápaný
jako technický systém (TS)
- systematicky řídit konstrukční projekt TS
- kombinovat teoreticky podložené, instruktivní, intuitivní i zkusmé tvůrčí metody při konstruování TS
- pracovat v interdisciplinárním týmu při integrovaném vývoji TS a využívat poznatky, nástroje i odborníky z
ostatních technických, přírodních, sociálních i další podpůrných vědních i prakt praktických oborů,
- systematicky analyzovat, porovnat a vyhodnotit splnění systematicky specifikovaných požadavků a konstrukční
konkurenceschopnosti navrženého, příp. existujícího TS se srovnatelnými TS vč TS včetně odpovídajících indikátorů rizik
- systematicky zdokumentovat a prezentovat postup a výsledky konstrukčního návrhu TS, a tak mj. postupně
vytvářet i systematickou konstrukční bázi znalostí.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
Žádné podmiňující předměty.
KKS/ZPD
Závěrečný projekt z designu prům. výr.
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
4 kr.
Zp
Není 4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními dovednostmi z designu strojů a zařízení
- Uvést studenty do problematiky základních pojmů z oblasti průmyslového designu
- Uvést studenty do problematiky navrhování průmyslových výrobků
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti strojního inženýrství a průmyslového designu
- zhodnotit klady i zápory navržených průmyslových výrobků
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se konstrukce základních částí průmyslových výrobků
- aplikovat teoretické poznatky z klasické pružnosti a pevnosti a moderních software při návrhu jednotlivých
částí výrobků
- uvést do souvislosti technické, ekonomické a estetické řešení výrobku
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti částí strojů, konstrukce strojů a zařízení a počítačového modelování
KKS/ZPZT
Závěrečný projekt základů zdrav. tech.
Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
4 kr.
Ozp
4 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta analyzovat zadaný technický problém, specifikovat jeho podstatu včetně
teoretického objasnění, vytvořit možné varianty řešení, vybrat nejvhodnější variantu na základě zvolených kritérií
a hodnotících metod, seznámit se a naučit se volit vhodné metody řešení daného problému.
Způsobilosti:
Schopnost samostatně zpracovat projekt většího rozsahu na zadané téma a tím důležité ověření teoretických
znalostí z různých oborů.
Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
- analyzovat získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů
- vybírat vhodné teorie a aplikovat je na danou problematiku
- stanovit vhodnou metodiku řešení problému
- vystupovat před odbornou veřejností
Předpoklady: Zvládnutí všech požadovaných předmětů pro zpracování projektu ve studijním oboru.
KKS/ZRO
Základy robotiky
Ing. Roman Čermák, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je podat studentovi přehled základních problému robotiky a metod jejich řešení. Způsobilosti:
Studenti po absolvování předmětu jsou schopni”
- aplikovat teoretické znalosti z oblasti robotiky
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se návrhu jednotlivých komponent
48
- využívat získané znalosti
studia.
KKS/ZSVS
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského
Základy stavby výrobních strojů
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o konstrukčním řešení základních představitelů
výrobních strojů.
- Představit studentům základní historické etapy ve vývoji tvářecích a obráběcích strojů a nastínit nové trendy
v jejich dalším vývoji.
- Uvést studenty do problematiky základních pojmů z oblasti tváření a obrábění včetně energetické bilance
pracovního cyklu výrobního stroje
- Seznámit studenty se základním rozdělením tvářecích a obráběcích strojů včetně popisu jejich jednotlivých
funkčních celků
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- analyzovat jednotlivé etapy ve vývoji tvářecích (TS) a obráběcích (OS) strojů
- odhadnout další vývoj v konstrukci výrobních strojů
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti energetické bilance výrobního stroje na konkrétních problémech při
návrhu výrobního stroje
- uvést do souvislosti základní pojmy z oblasti TS a OS
- analyzovat základní představitele TS a OS
- zhodnotit klady i zápory základních představitelů TS a OS
- vytvořit kinematická schémata základních představitelů TS a OS
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování
49
19
KME-Katedra mechaniky
KME/MKM1
Mechanika kompozitních materiálů 1
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Předmět se zabývá mechanickými vlastnostmi kompozitních materiálů. Jsou uvedeny základní pojmy pro
pružné materiály - napjatost, deformace, Hookeův zákon a rozdělení anizotropních materiálů. Pozornost je věnována jednosměrovým kompozitům - laminám. Jsou odvozeny vztahy pro mimoosovou tuhost, poddajnost a
mimoosové elastické konstanty. Je podán přehled makromechanických kritérií porušení jednosměrových kompozitů. Zvláštní pozornost je věnována analýze laminátů. Je zde uvedeno jak způsoby skládání jednotlivých vrstev
ovlivní mechanické vlastnosti laminátu, napjatost vzniklá změnou teploty nebo vlivem absorpce vlhkosti. Je
zde ukázána analýza tenkostěnných trubek vyrobených vinutím vláken. Na cvičeních jsou řešeny příklady jak
analyticky, tak numericky s využitím moderních výpočtových metod. Část cvičení proběhne ve výpočtové laboratoři, kde budou prováděny numerické simulace mechanického chování kompozitního materiálu. Způsobilosti:
Student
- se orientuje v rozdělení anizotropních materiálů,
- umí řešit napjatost a deformace jednosměrových kompozitů zatížených osově i mimoosově,
- je schopen aplikovat kritéria porušení na konkrétní případy praxe,
- umí navrhovat součásti z kompozitních materiálů pro praxi.
Předpoklady: Student zná problematiku elastostatiky na úrovni předmětu Pružnost a pevnost 1.
KME/UBI
Úvod do biomechaniky
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámení s
- historií, vývojem,významem a využitím biomechaniky,
- základním anatomickým názvoslovím.
Uvést studenty do problematiky
- stavby a funkce vybraných buněk, tkání a orgánů,
- základních vlastností biomateriálů,
- základů modelování v biomechanice.
Způsobilosti: Student zná
- historii, vývoj, význam a využití biomechaniky,
- základní anatomické názvosloví,
- základní metody modelování fyzikálních problémů.
Student získané vědomosti aplikuje na řešení jednoduchých biomechanických problémů.
Předpoklady: Student zná
- algebru, trigonometrii a stereometrii v rozsahu učiva střední školy,
- základy pohybu a uložení hmotného bodu a hmotného tělesa na úrovni fyziky pro střední školy,
- biologii člověka v rozsahu učiva střední školy.
50
20
KMM-Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
KMM/BM
Biomateriály
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti získají informace o materiálech aplikovatelných v živých systémech (přírodní i syntetické, kovové,
nekovové, kompozitní a nanokompozitní). Cílem kurzu je osvojení si komplexního pohledu na materiály z hlediska
aplikovatelnosti v biosystémech Způsobilosti: Student po absolvování tohoto předmětu získá základní informace
o podstatě procesu implantace náhradních materiálů za části lidského těla.
Základní vědomosti a představy o principech výměny a podmínkách výběru náhradních materiálů v lidském těle
i jejich další funkčnosti. Předpoklady: Absolvování předmětů chemie, fyzika a nauka o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
KMM/DPD
Defektoskopie a provozní diagnostika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Ing. Petr Beneš, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a fyzikálními principy zjišťování materiálové integrity ,
resp. vad, které se mohou v materiálech vyskytovat. Základní metody nedestruktivního zkoušení (NDT) materiálu, se kterými bude student obeznámen zahrnují: akustickou emisi, elektromagnetické zkoušení (včetně metody
vířivých proudů), zkoušení založené na měření teploty či infračerveného záření, zkoušení těsnosti systémů, kapilární zkoušení, magnetická polévací metoda, neutronová radiografie, prozařovací zkoušení, ultrazvukové zkoušení, analýza vibrací, vizuální zkoušení. V předmětu jsou probírány nejen klasické metody, ale také nejmodernější
trendy v oboru NDT. V rámci předmětu jsou realizovány praktická cvičení, při kterých si studenti samy vyzkouší
některé metody nedestruktivního zkoušení materiálů a kalibrace měřících přístrojů. Dalším cílem je seznámit
studenty se základními typy vad a jejich vlivem na životnost a spolehlivost konstrukcí, včetně způsobů jejich
optimální detekce. Student bude seznámen s některými evropskými technickými normami, které jsou závazné pro
příslušná zkoušení metodami NDT. V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do významných strojírenských
firem zabývajících se nedestruktivním zkoušením materiálu.
Způsobilosti: Student získá absolvováním předmětu základní znalosti o jednotlivých metodách nedestruktivního
zkoušení a taktéž všeobecný přehled o možnosti uplatnění tradičních i speciálních metod NDT v různých průmyslových odvětví. Jelikož v rámci předmětu je kladen důraz na možnost uplatnění NDT metod pro zjišťování
vnitřní stavby materiálů, student si absolvováním předmětu taktéž prohloubí znalosti týkající se struktury materiálů získané předchozím studiem. Během praktických cvičení si student vyzkouší samostatnou práci s některými
přístroji NDT (ultrazvukové zkoušení, magnetická polévací metoda, kapilární zkoušení). Předpoklady: Předpokládají se hlubší znalosti o stavbě a struktuře kovových materiálů. Posluchač by měl také mít osvojeny obecné
znalosti týkající se problematiky tvářecích, slévárenských a svařovacích technologií. Výhodou je znalost základů
elektrotechniky.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
KMM/ETP
Ekologie technologických procesů
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je:
Seznámit studetny se základními ekologické pojmy a problémy v ŽP.
Představit studetnům jednotlivé prachové částice a jejich vliv na lidské zdraví, student bude mít přehled o všech
typech používaných odlučovačů.
Absolvent předmětu dokáže popsat problematiku čištění ropných látek, dokáže popsat jednotlivé typy vod a
jejich čištění apod.
Seznámit studenty s problematikou likvidace tuhých odpadů.
Popis problematikx bezprostředního vlivu prostředí na zaměstnance (ochraně proti hluku, úpravě mikroklimatu
na pracovištích, vlivům jednotlivých technologií na zdraví a životní prostředí). Způsobilosti: Student absolvováním předmětu by měl:
Znát ekologické pojmy a hlavní problémy ŽP.
Mít přehled o typech odlučovačů prachu apod.
Ovládat metody likvidace tuhých odpadů.
51
Pochopit problematiku mikroklimatu na pracovištích.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti chemie a fyziky.
KMM/IMCH
Instrument. metody char. moderních mat.
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Program je určen studentům druhé etapy magisterského studia z fakulty strojní, fakulty aplikovaných věd
a fakulty elektrotechnické. Cílem programu je seznámit studenty s rutinními metodami charakterizace zejména
chemických (částečně i strukturních) vlastností klasických i moderních technických materiálů. Absolventi by měli
být schopni zvolit správnou analytickou metodu pro rozbor konkrétního materiálu, resp. jeho vlastností.
Kromě celkového přehledu o principech měřicích přístrojů získají absolventi představu o výhodách a nevýhodách
jednotlivých metod a o jejich typických aplikacích. Důraz je kladen na praktičnost předkládaných informací podrobněji jsou rozebírány ty metody, které jsou více rozšířené a se kterými se absolventi setkávají v praxi.
Nastíněny jsou i ekonomické údaje jako ceny přístrojů a jejich provozní náklady.
Na závěr předmětu je zařazena exkurze do moderních komerčních laboratoří.
Způsobilosti: Studenti získané vědomosti využijí při stanovení vlastností různých materiálů pomocí moderních
instrumentálních metod. Budou schopni vybrat vhodnou metodu k ověření struktury materiálu, globálně interpretovat výsledky (např. ze spekter) a správně určit strukturu materiálů kovové, anorganické i organické
provenience.
Předpoklady: Absolvování předmětů chemie, fyzika, nauka o materiálu.
KMM/KPO
Koroze a protikorozní ochrana
Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy povrchového inženýrství. Budou popsány základní vlastnosti povrchů, jejich interakce a porušování prostředím. Budou prezentovány ochrany povrchů pomocí organických a anorganických povlaků. Pozornost bude zaměřena také na hodnocení vlastností povrchů a povrchových
úprav.
Způsobilosti: Studenti budou schopni posoudit působení prostředí na korozi určitých součástí a navrhnout vhodné povrchové úpravy pro konkrétní prostředí a podmínky namáhání konkrétních součástí. Dále
budou schopni zhodnotit základní vlastnosti vytvořených povrchových úprav i povrchů po určité době provozu.
Předpoklady: Základní znalosti z chemie a materiálového inženýrství.
Podmiňující předměty:
KMM/CH nebo KMM/UMCH nebo KMM/9CH ,
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/MCH1
Materiálová chemie 1
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s principy chemické vazby, jejími typy a uplatnění v kovech, nekovech, polokovech a
keramických materiálech. Popsat tyto typy materiálů z hlediska vztahu struktura - vlastnosti
Způsobilosti:
Studenti získají detailní znalosti o podstatě, typech a vlastnostech chemických vazeb v různých typech anorganických materiálů. Moderní anorganické materiály jsou detailně popsány z hlediska vztahu struktura - vlastnosti.
Předpoklady: Absolvování předmětů chemie, fyzika a nauka o materiálu.
KMM/MCH2
Materiálová chemie 2
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy organické chemie a efekty ovlivňující jejich reaktivitu; popsat nejdůležitější
polymerní systémy přírodní a syntetické. Popsat tyto typy materiálů z hlediska vztahu struktura - vlastnosti
Způsobilosti: Studenti získají detailní znalosti o podstatě, typech a vlastnostech chemických vazeb v různých
typech organických materiálů včetně polymerů, kompozitů a chytrých materiálů. Tyto materiály jsou detailně
popsány z hlediska vztahu struktura - vlastnosti.
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu Materiálová
chemie 1.
KMM/MK
Materiály kovové
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
52
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se souvislostmi doposud získaných základních a teoretických poznatků a chováním kovových materiálů v praxi. Vytvořit podmínky pro to, aby se studenti naučili komplexně řešit materiálové problémy.
Způsobilosti: Student absolvováním předmětu získá hlubší poznatky z oblasti základních vlastností kovových materiálů a jejich užitnými a aplikačními možnostmi. Dokáže využít celého spektra předchozím studiem získaných
zkušeností a informací pro posouzení chování materiálů a predikování jeho vlastností. Předpoklady: Studenti
by měli mít základní znalosti chemie (střední škola) a hlubší znalosti strojírenství, technologie a materiálových
vlastností.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM ,
KMM/SMA
Vylučující předměty:
KMM/MN
KMM/KMM
Materiály nekovové
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se strukturou, výrobou a základními vlastnostmi keramických, skelných a polymerních
materiálů a kompozitních systémů, a to zejména pohledu vnitřní struktury (vazby). Informovat o nekovových
materiálech s vysokou přidanou hodnotou (inteligentní materiály a nanomateriály); nastínit vývojové trendy
v jiných než kovových materiálech. Základ práce s materiálovou databází. Kurs je určen pouze pro studenty
navazujícího magisterského studia. Způsobilosti: Studenti získají podrobné znalosti o keramických, skelných,
polymerních a kompozitních materiálech z hlediska jejich složení, vlastností a aplikací.Důraz bude kladen na porozumění vztahu mezi strukturou materiálu a vlastnostmi. Budou seznámeni s podstatou inteligentních materiálů
a nanomateriálů včetně rozvoje této oblasti. Naučí se pracovat s materiálovou komerční databází. Předpoklady:
Znalosti chemie, fyzikální chemie a nauky o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
Vylučující předměty:
KMM/POU
KMM/MNB
Povrchy a jejich úpravy
Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy povrchového inženýrství. Budou popsány základní vlastnosti povrchů, jejich interakce a porušování prostředím. Budou prezentovány ochrany povrchů pomocí organických a anorganických povlaků. Pozornost bude zaměřena také na hodnocení vlastností povrchů a povrchových
úprav.
Způsobilosti: Studenti budou schopni navrhnout vhodné povrchové úpravy pro konkrétní prostředí a podmínky
namáhání konkrétních součástí. Dále budou schopni zhodnotit základní vlastnosti vytvořených povrchových
úprav i povrchů po určité době provozu. Předpoklady: Základní znalosti z chemie a materiálového inženýrství.
Podmiňující předměty:
KMM/PSV
KMM/NM
nebo
nebo
KMM/NMD
KMM/9NM
Přípravky pro svařování
Ing. Aleš Franc
nebo
KMM/NOM
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy vypracování technologického postupu (WPS) svařenců. Poskytnout přehled
o přípravcích pro výrobu svařenců, svařovacího zařízení vysvětlit jejich výhody a nevýhody včetně použití EN
a ČSN norem bezpečnostních předpisů při svařování. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže
vypracovat technologický postup pro svařence včetně WPS, navrhnout vhodné svařovací zdroje a přípravky pro
svařování. Předpoklady: Pro studium předmětu se předpokládají znalosti technologie a teorie svařování.
Podmiňující předměty:
KMM/TSV
KMM/SK
Svařované konstrukce
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
53
Ing. Aleš Franc
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy navrhování a výpočtu svařovaných konstrukcí s ohledem na druhy namáhání.
Řešení svařitelnosti materiálů, volba přídavných materiálů pro svařování tepelné zpracování a znalost platných
norem EN a ČSN. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže navrhnout svařovanou konstrukci s
ohledem na svařitelnost použitých materiálů včetně defektoskopických zkoušek a tepelného zpracování. Předpoklady: Pro studium předmětu se předpokládají znalosti technologie a teorie svařování.
Podmiňující předměty:
KMM/TSV
KMM/TSV
Teorie svařování
Ing. Aleš Franc
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s jednotlivými technologiemi svařování, navařování, pájení, tepelného dělení strojírenských materiálů, s hodnocením svařitelnosti, se strukturou svarových spojů a s tepelným zpracováním svařenců.
Způsobilosti: Student se po absolvování předmětu dokáže orientovat v jednotlivých technologiích svařování. Umí
vypracovat technologický postup svařování včetně tepelného zpracování svařenců. Předpoklady: Pro studium
předmětu se předpokládají znalosti strojírenských technologií.
Podmiňující předměty:
KMM/TTSS
KMM/TZS
Tepelné zpracování a slinování
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je:
seznámit studenty s prostředím ve kterém probíhá ohřev a ochlazování.
Popsat média při tepelném (TZ) a chemickotepelném (CHTZ) zpracování.
Úvést zásadní principy TZ a CHTZ slitin železa a vybraných neželezných kovů.
Představit rovněž nekonvenční způsoby TZ.
V rácmi cvičení seznámit studenty s kontrolou a měřením v TZ.
Představit zařízení a navrhování dílen TZ.
Úvést základy práškové metalurgie (výroba prášků, zhutňování, slinování)včetně představení slinutých materiálů
a jejich použití. Způsobilosti: Student má přehled o základních pochodech v oblasti tepelného zpracování.
Student umí samostatně zpracovat problémy v TZ.
Student má přehled o zařízeních využívaných v tepelném zpracování.
Předpoklady: Znalosti z oblasti nauky o materiálu, strojírenských materiálů, fyzikální metalurgie.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/UN
Úvod do nanomateriálů
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s následujícími okruhy: Nanomateriály a nanotechnologie - definice, princip. Interdisciplinarita této oblasti. Nanokovy a slitiny. Nemetalické nanomateriály. Chemické nadmolekulární struktury,
dendrimery. Nanokompozity. Charakterizace nanomateriálů. Praktické příklady aplikací, výrobci a současná situace.
Způsobilosti: Studenti získají základní znalosti o filosofii tvorby nanomateriálů, principu výstavby
materiálů od nižších k nadmolekulárním strukturám, a to často za přispění samoorganizace materiálových systémů. Budou se orientovat v základech nanotechnologií a získají základní přehled o oblastech, ve kterých se
nanomateriály již běžně uplatňují.
Předpoklady: Absolvování předmětů chemie, fyzika na nauka o materiálu.
KMM/VVP
Vady výrobků a jejich příčiny
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům komplexní přehled o vadách, které se v mohou vyskytovat především v kovových
materiálech. Tyto vady jsou uvedeny jednak podle technologie výroby, tak i z hlediska jejich způsobu jejich
identifikace.
Způsobilosti: Student absolvováním předmětu získá hlubší poznatky z oblasti vzniku vad a
možností jejich identifikace. Získá praktické zkušenosti vyplývající z expertizních činností, osvojí si postupy při
54
expertízách a psaní zpráv pro zákazníky. Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti chemie (střední
škola) a hlubší znalosti strojírenství, technologie a materiálových vlastností.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM , KMM/FMM
Vylučující předměty:
KMM/ZPMM
KMM/VVPB
Závěrečný projekt
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
2 kr.
Ozp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Student zpracovává závěrečný projekt ve kterém dokladuje nabyté znalosti z jednotlivých absolvovaných
předmětů a dokladuje svoji schopnost je aplikovat na konkrétním zadání. Způsobilosti: Student po absolvování tohoto předmětu získá základní informace o různých typech moderních materiálů a perspektivách rozvoje.
Předpoklady: Základní znalosti z chemie, fyziky a nauky o materiálu.
KMM/ZPS
Závěrečný projekt certifikátu
Ing. Aleš Franc
2 kr.
Zp,Ozp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Praktické prohloubení teoretických poznatků získaných během studia v oblasti svařování. Způsobilosti:
Student dokáže vypracovat správný konstrukční návrh svařované konstrukce včetně detailního výrobního technologického postupu při použití moderních technologií svařování včetně vhodných svařovacích strojů a přípravků
pro svařování. Je schopen zadaný problém vyhodnotit technicko-ekonomicky. Předpoklady: Základní znalosti
z oblasti teorie svařování, navařování a pájení
55
21
KMT-Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
KMT/AAO
Astronomie pro každého
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti se seznámí se základními astronomickými objekty a s fyzikálními procesy, které probíhají ve
vesmíru. Způsobilosti: Student si osvojí základní procesy ve hvězdách, pochopí vývojové fáze hvězd a dalších
astronomických objektů. Předpoklady: Z povahy předmětu vyplývá, že nejsou nutné žádné vstupní předpoklady.
KMT/AI
Astronomie a internet
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti se seznámí s astronomickými webovými stránkami a astronomickými programy, naučí se je využívat
a pracovat s nimi. Způsobilosti: Student si osvojí využití astronomických webových aplikací a dalších programů.
Předpoklady: Je vhodné, aby studenti měli základní vědomosti z astronomie, například na úrovni předmětu
AAO.
KMT/ASPR
Astronomické přístroje
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem je seznámení se základními principy konstrukce astronomických dalekohledů v souladu se soudobým
rozvojem, zejména s ohledem na mechanické a optické vlastnosti.
Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními principy konstrukce astronomických dalekohledů v souladu se soudobým rozvojem, zejména s ohledem
na mechanické a optické vlastnosti. Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost mechaniky a optiky na
gymnaziální úrovni a znalost základních astronomických pojmů a jevů.
KMT/GAL
Mezihvězdné prostředí, galaxie
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenta do problematiky astronomie mimo sluneční soustavu.
Student pochopí složení mezihvězdného prostředí a mlhovin.
Orientuje se v druzích galaxií a jejích částech.
Způsobilosti: Student dokáže rozpoznat základní typy galaxií a jejích součástí.
Dokáže popsat časový vývoj těchto objektů a vysvětlit fyzikální pochody v galaktických strukturách.
Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu fyziky a středoškolských poznatků z astronomie.
KMT/NASPF
Náslechová praxe
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky učitelské praxe. Představit jim práci učitele fyziky v prostředí školní třídy
přímo při vyučování. Způsobilosti: Student pozná práci učitele v praxi, seznámí se základními didaktickými
dovednostmi a zvyšuje tak svou připravenost k vlastní práci učitele. Předpoklady: Kromě znalostí kurzu obecné
fyziky na úrovni vysoké školy by měl mít student absolvovány základní disciplíny z pedagogicky a odborné
didaktiky.
KMT/NASPM
Náslechová praxe
RNDr. Jiří Potůček, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Získat základních představu o možných modelech vyučování matematice na základě reálné situace. Způsobilosti: Vytváření představ o možných způsobech vyučování.
Předpoklady: Studium magisterského oboru
učitelství matematiky.
KMT/NASPT
Náslechová praxe
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
56
PaedDr. Petr Mach, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení studenta s realitou učitelské profese. Vytvoření představy o plánování, realizaci a evaluaci výukových hodin technické výchovy na ZŠ v podmínkách kurikulární transformace školy.
Způsobilosti: Student je schopen analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé aspekty.
Porozumí plánování vyučovacího procesu v hodině, volbě metod, forem a prostředků výuky.
Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostikovat činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Student dokáže zpracovat strukturovaný hospitační záznam a věcně diskutovat o pozorovaných problémech.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie a didaktiky oboru technická výchova.
Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků. Student má přehled o
používaných výukových metodách, má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické teorie v oblasti
technické výchovy. Student je schopen pozorovat a analyzovat edukační proces v praxi.
KMT/SLUN
Astrofyzika sluneční soustavy
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Představit studentu sluneční soustavu z pohledu astrofyziky.
Seznámit studenta s jednotlivými objekty sluneční soustavy a se zákonitostmi, které pro ně platí.
Způsobilosti: Student rozezná jednotlivé objekty sluneční soustavy a dokáže popsat jejich pohyb a časový vývoj.
Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu fyziky a středoškolských poznatků z astronomie.
KMT/SVH
Stavba a vývoj hvězd
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student pochopí fyzikální děje v různých typech hvězd a pozná jejich časový vývoj .
Způsobilosti: Student dokáže klasifikovat hvězdy podle hmotnosti a stádia jejich vývoje.
Popíše fyzikální pochody v různých fázích vývoje hvězd. Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu
fyziky (zvláště atomové a jaderné fyziky) a středoškolských poznatků z astronomie.
KMT/TAP
Technika astronomických pozorování
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Ing. Libor Šmíd
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do techniky astronomických pozorování. Seznámit je s objekty pozorování a jejich specifikacemi pro pozorování a jejich zpracování.
Způsobilosti: Student dokáže pozorováním rozpoznat různé
astronomické objekty a zpracovat data z těchto pozorování. Předpoklady: Student by měl mít znalosti alespoň
na úrovni základního kurzu astronomie na vysoké škole.
57
22
KNJ-Katedra německého jazyka
KNJ/NASPX
Náslechová praxe
Mgr. Věra Krbůšková
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Absolvovat 1 týden blokové náslechové praxe, hospitovat v 5 vyučovacích hodinách na vybraných typech ZŠ
a SŠ. Seznámit se se s různými aspekty pedagogického procesu, sledovat a analyzovat různé didaktické postupy
a medody v těchto hodinách, účastnit se jejich důkladných rozborů s vyučujícími a aplikovat získané teoretické
znalosti v praxi. Způsobilosti: Student/ka provede ústní í písemné hodnocení pěti náslechových hodin, ověří si
platnost aktuálních didaktických kritérií při rozboru jednotlivých hodin německého jazyka, zjistí jaké metody a
didaktické postupy učitelé/ky v náslechových hodinách použili/y a ty pak popř. aplikuje a používá v rámci své
výstupové pedagogické praxe. Předpoklady: Teoretické znalosti lingvistických, pedagogických - didaktických
a psychologických zásad výuky cizích jazyků.
58
23
KPG-Katedra pedagogiky
KPG/DGVP
Diagnostika v práci výchovného poradce
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Mgr. Pavla Soukupová
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství a budoucích výchovných poradců základy metod a
technik diagnostikování v teoretické i praktické rovině. Hlavním cílem je porozumění věkovým i individuálním
zvláštnostem, znalost diagnostických metod i jejich praktického využití, rozvíjení schopnosti budoucích učitelů ZŠ
a SŠ podílet se na optimálním rozvoji osobnosti svého žáka. Způsobilosti: Student získá kompetence, znalosti a
dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky. Bude znát jednotlivé metody a diagnostické techniky, jejich přínos
a způsoby provedení a možnosti jejich použití. Student na základě situace dokáže vybrat vhodnou techniku,
zná její pozitiva i negativa a umí se na základě toho rozhodnout. Student dokáže pro zvýšení validity výsledků
diagnostické metody vhodně kombinovat a doplňovat. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.
Podmiňující předměty:
KPG/VPOR
KPG/IPDA
Integrace postiženého dítěte A
Mgr. Markéta Zachová
1 kr.
Zp
Seminář 13 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Pod pedagogických vedením sledovat, analyzovat a hodnotit konkrétní situace integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na ZŠ, SŠ a SpŠ. Způsobilosti: Předmět prohloubí předcházející speciálně pedagogické
kompetence do konkrétní oblasti integrace na úrovni ZŠ, SŠ a SpŠ. Předpoklady: Osvojené základní speciálně
pedagogické znalosti, dovednosti a postoje
KPG/MLKV
Multikulturní výchova
Mgr. et MgA. Roman Černík
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Základem předmětu je objasnění a porozumění základním pojmům oboru. Na zíákladě praktických zkušeností si studenti mohou ověřit možnosti a role výchovy a vzdělávání v prevenci rasismu a xenofobii. Cílem
předmětu je také seznámit studenty s možným polem aplikace multikulturní výchovy v České republice. Představeny budou také stávající programy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými institucemi v
ČR i v zahraničí.
Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v postavemí multikulturní výchovy ve stávajících školských dokumentech. Poznají a budou umět využít klíčové metody multikulturní výchovy. Budou schopni zařadit multikulturní
témna do vzdělávací lekce svého aprobačního předmětu. Předpoklady: Studenti dokáží pohjmenovat klíčová
témata multikulturní výchovy, dokáží pojmenovat příčiny adůsledky interkulturality ve školách. Studenti budou
schopni pospat klíčové postupy interkulturní výchovy a vzdělávání. Dokáží reflektovat podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MKVV, KPG/DMKV.
KPG/PED1
Pedagogika I.
JUDr. Karel Mošna
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogické teorie a jejího významu pro výchovnou a vzdělávací praxi, v oblasti vývoje názorů na výchovu a v oblasti pedagogické
komunikace.
Způsobilosti: Studenti budou znát základní pedagogické pojmy a kategorie (výchova, vzdělávání, vyučování,
učení, cíle, prostředky apod.), dále budou znát významné osobnosti ve vývoji České i světové pedagogiky a
základní pedagogické směry. Studenti porozumí specifickým znakům a východiskům pedagogických koncepcí a
směrů a vzájemným vztahům mezi subjekty výchovně vzdělávacího procesu. Předpoklady: Předpokládá se, že
studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
KPG/PED2
Pedagogika II.
PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti pedagogiky se zaměřením na ana-
59
lýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce i s
projektovou prací a zdokonalí své komunikativní kompetence. Student/ka porozumí novému paradigmatu pedagogiky v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické
teorie v oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student/ka: Pochopí a aplikuje pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky žáka i učitele, na základě analýzy jednotlivých diagnostických metod si ověří jejich možnosti a meze
v práci učitele; na základě videozáznamu, příkladů z praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá pojetí
vyučovacího procesu; porozumí různým modelům vyučování, využívá teoretické poznatky a vlastní zkušenost
a dokáže odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitele.Na základě reflexe
vlastního plánování a realizace výukového procesu zaujímá postoj k různým podobám vedení výuky z hlediska
kurikulární reformy probíhající ve škole (RVP, ŠVP) a dokáže tento postoj podložit argumenty. Porozumí základním kurikulárním dokumentům, analyzuje zejména RVP pro ZV, SŠ a porozumí jednotlivým pojmům v těchto
dokumentech, pochopí odlišnosti RVP a ŠVP. Porozumí pojmům jako jsou: výukové metody, organizační formy
vyučování, a chápe různá kritéria jejich dělení a jejich vhodnost pro žáka i učitele, sám zažije různé aktivizující
strategie výuky v semináři. Dokáže vysvětlit rozdíly mezi vnější a vnitřní motivací žáka, integruje poznatky z
psychologie a pedagogiky v této oblasti, dokáže diagnostikovat motivační struktury žáka. Na základě vytvoření
vlastní přípravy hodiny (část zkoušky) dokáže analyzovat jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu
k ŠVP. Pochopí odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce, zejména odlišnosti mezi hodnocením známkou,
slovním hodnocením, autonomním hodnocením apod. V semináři realizuje týmový projekt , aplikuje v něm
teoretické pedagogické poznatky, oborové znalosti, výstupy z výzkumné sondy z praxe a dovednosti týkající se
vedení výukového procesu (např. motivace žáka, výukové metody, hodnocení žáka). Učí se vytvářet neohrožující
a tolerantní prostředí, které respektuje potřeby žáků, ale i jeho vlastní postoje, pocity a potřeby. Rozvíjeny jsou
především kompetence k učení, komunikativní, sociální, personální, řešení problémů a částečně i kompetence
občanská.Z profesních kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické,
částečně diagnostické, sociální a komunikativní, dále manažérské kompetence (např. při plánování a realizaci
týmové práce).
Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy. Absolvování předmětu KPG/PED1.
Podmiňující předměty:
KPG/PED1
KPG/PG1
Pedagogika
JUDr. Karel Mošna
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogicko-psychologické
diagnostiky žáka, pedagogické teorie a praxe s důrazem na současné modely školy a vyučování, dále v oblasti
aktuálních kurikulárních změn, v oblasti humanistických koncepcí vyučování. Dále je cílem předmětu osvojení
základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti školní legislativy, právních vztahů ve školství a odpovědnost v
oblasti školství. Způsobilosti: Studenti pochopí a budou umět aplikovat základní pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky, porozumí různým modelům vyučování, porozumí základním kurikulárním dokumentům a budou
umět analyzovat zejména RVP pro základní vzdělávání. Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti
výchovy a vzdělávání, porozumí základním principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v
ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným
právním vztahům mezi subjekty výchovně vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na
modelové situace. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých
pojmů a kategorií.
Podmiňující předměty:
KPG/OTV
KPG/PUCHA
Specifické poruchy učení a chování
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Prohloubení speciálně pedagogické orientace studentů do oblasti specifických poruch učení. Pochopení
kontextu speciálních vzdělávacích potřeb žáků se SPU, základní orientacev v etiologických, legislativních, diagnostických a intervenčních aspektech problematiky.
Způsobilosti: Student získá základní kompetence k diagnostikování a nápravě specifických poruch učení na úrovni
ZŠ, případně SŠ. Konkrétně zvládne orientační diagnostiku laterality, symptomatickou diagnostiku LMD/ADHD
na učitelské úrovni a diagnostiku SPU z analýzy školních produktů žáka. Student bude schopen spolupracovat
při sestavování IVP žáka se specifickou poruchou učení a při realizaci intervenčních technik.
Předpoklady:
60
Předmět předpokládá předcházející základní studium problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(speciální pedagogika) a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.
Vylučující předměty:
KPG/SPUCH
KPG/PVP1
Praxe výchovného poradenství 1
Mgr. Pavla Soukupová
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství ZŠ a SŠ praxi v oblasti výchovného poradenství Návštěva výchovných poradců na ZŠ a SŠ. Tvorba programu práce VP (praktická činnost v rámci praxe).
Student zde využije a rozšíří své znalosti, dovednosti a kompetence získané v předmětu VPOR - Výchovné
poradenství. Způsobilosti: Student dokáže aplikovat znalosti z předmětu VPOR v praxi. Dokáže samostatně
vypracovat záznam návštěvy výchovnéo poradce na škole, připravit pozorovací arch či dotazník a ten využít a
výsledky zpracovat a shrnout do písemné zprávy, zanalyzovat dokumentaci o práci VP, zpracovat vlastní návrh
práce a ten odperezentovat a obhájit, navrhnout změny. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.
KPG/PVP2
Praxe výchovného poradenství 2
Mgr. Pavla Soukupová
1 kr.
Zp
Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství ZŠ a SŠ praxi v oblasti výchovného poradenství (diagnostika problémového dítěte, diagnostika spojená s volbou povolání, spolupráce s pedagogicko - psychologickými
poradnami a s úřady práce ohledně profesního poradenství) atd. Způsobilosti: Student dokáže aplikovat znalosti z předmětů VPOR, DGVP a VPV v praxi. Student je schopen najít, zpracovat a využít informací týkajících
se výchovného poradenství, ytto informace vidí v souvislostech s dalšími znalostmi. Dokáže samostatně volit a
zpracovat diagnostické šetření a využít jeho výsledků např. v profesní orientaci žáků. Student zná náplň práce
a pravomoci poradenských zařízení v ČR. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/DGVP a KPG/VPV.
KPG/SCPA
Sociální patologie
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s obecnou problematikou sociální patologie, nejfrekventovanějšími
sociálně patologickými jevy a orientace v resocializačních zařízeních. Způsobilosti: Student získá vědomosti o
příčinách a struktuře sociálně patologických jevů, základní dovednosti v prevenci sociálně patologických jevů a
postoje odpovídající současným sociálně politickým konceptům. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí
základní studium sociologie a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.
KPG/SEXV
Sexuální výchova
PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
1 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností a vědomostí v oblasti sexuální výchovy zaměřené na oblast předškolní výchovy. Dále pak porozumění základním terminologickým pojmům a etickým otázkám sexuální
výchovy na MŠ. Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám sexuální výchovy jako součásti zdravého životního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy k sexuální výchově (od tabuizace k otavřené sexuální
výchově). Vysvětlí základní roviny sexuální výchovy a analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků mezi rodinnou a institucionální sexuální výchovou (na MŠ). Zaujímá otevřený postoj k jednotlivým přístupům v sexuální
výchově. Respektuje etické otázky v oblasti sexu a sexuality a dokáže vysvětlit rizika spojená s komerčním sexuálním zneužíváním dětí a mládeže. Aplikuje teoretické poznatky na sexuální výchovu pro určité věkové období
života jedince, včetně sexuální výchovy postižených dětí a mládeže.
Předpoklady: Základní orientace v biologii člověka a v otázkách výchovy ke zdraví.
Vylučující předměty:
KPG/SEXA , KPG/VPAR
KPG/TVYCH
Teorie výchovy
Mgr. Pavla Soukupová
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je aktivní porozumění problematice teorie výchovy, zaměření se na východiska výchovy,
na optimální rozvoj osobnosti jedince, na pochopení významu a smyslu školní výchovy s důrazem na humanisticky pojatou výchovu. Způsobilosti: Studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti teorie výchovy,
61
porozumí problematice teorie výchovy, významu a smyslu školní výchovy s důrazem na humanisticky pojatou
výchovu, pochopí a zorientují se ve východiscích výchovy a dokáží nabyté vědomosti aplikovat v praxi. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
KPG/VPOR
Výchovné poradenství
Mgr. Pavla Soukupová
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout přehled o výchovném poradenství, o jeho vývoji u nás i ve světě, o současném
stavu, dále o výchovných teoriích založených na psychologii chování a učení (teorie vycházející z psychoanalýzy,
z behaviorismu, z interakčních teorií). Porozumění teoretickému základu je předpokladem pro praktické využití
v poradenské praxi. Způsobilosti: Student získá znalostia dovednosti v oblasti výchovného poradenství. Získá
přehled o výchovném poradenství, o jeho vývoji u nás i ve světě, o současném stavu, dále o výchovných teoriích
založených na psychologii chování a učení (teorie vycházející z psychoanalýzy, z behaviorismu, z interakčních
teorií). Porozumění teoretickému základu je předpokladem pro praktické využití v poradenské praxi. Student na
základě teoretických poznatků dokáže navrhnout a zanalyzovat vlastní plán práce výchovného poradce, Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.
Abspolvování předmětu KPG/TVYCH.
Podmiňující předměty:
KPG/TVYCH
KPG/VPV
Výchova k volbě povolání
Mgr. Pavla Soukupová
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem výuky je vybavit studenta učitelství základními kompetencemi souvisejícími s profesní orientací
žáka. Základní tematické okruhy: Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty výchovy k volbě povolání.
Informační základna volby povolání. Charakteristické znaky práce. Základní aspekty výchovy k volbě povolání.
Sociální aspekty profesní orientace. Vztah k výkonu povolání. Organizační aspekty práce. Práva a povinnosti
zaměstnanců. Trh práce. Profesní dráha. Spolupráce s ÚP a exkurze. Způsobilosti: Student získá dovednosti
vedení a zajištění karierového poradenství. Prokáže znalost složek kariérového poradenství a dovednost v organizaci a zapojení dalších institucí do programu kariérobvého poradenství. Předpoklady: Absolvování předmětu
KPG/VPOR.
Podmiňující předměty:
KPG/VPOR
Vylučující předměty:
KPG/VVKVS
KPG/USP
Výchova a vzděl. v kontextu vývoje spol.
Mgr. et MgA. Roman Černík
2 kr.
Zp,Zk
1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními fakty z jednotlivých etap společenského vývoje a otevřít
cestu k porozumění problémům výchovy a vzdělávání ve sledovaných společenských epochách. Způsobilosti:
Studenti se seznámí sklíčovými postavami pedagogiky a jejich pedagogickým dílem. Porozumí rozdílným přístupům ke vzdělávání a výchově v jednotlivých etapách společenského vývoje a porozumí vlivu tradice na soudobé
školství, výchovu a vzdělávání. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních
pedagogikých pojmů a kategorií.
Vylučující předměty:
KPG/DEŠKP
KPG/ZZCPG
Závěrečná zkouška - pedagogika
0 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: 1. část závěrečné zkoušky certifikátového studia ukončuje pedagogické disciplíny programu. Způsobilosti:
Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního
oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.
Předpoklady: Získání
předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
KPG/ZZK
Závěrečná zkouška
0 kr.
Zv
62
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem zkoušky je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru
daného studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
63
24
KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu
KPM/PM
Projektový management
Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s vývojem projektového managementu (PM), se systémovým, procesním a znalostním
přístupem k PM, se základními pojmy PM, s předprojektovou fází PM a studií proveditelností. Seznámit s definováním projektu, s projektovými plány a vypracováním jednotlivých druhů plánů, s řízením projektu ve fázi
realizace, s managementem komunikace, kvality a projektových rizik, s definováním výkonnosti a s kontrolingovými metodami PM, s obchodní činností při řízení projektu a s uzavřením projektu, Naučit studenty základy
používání program MS Project na podporu PM. Studenti budou připraveni pro získání certifikátu stupně D
Společnosti pro projektové řízení (člen IPMA).
Způsobilosti: Student je schopen: - je připraven na práci v
projektovém týmu; - zná procesy a metody plánování, řízení a kontrolingu projektu; - umí používat nástroje pro
řízení projektu; - zná souvislosti mezi zúčastněnými osobami na projektu, projektový manažer, členové projektového týmu, mateřská organizace, dodávající organizace, zákazník, investor a uživatel projektu.
Předpoklady:
Prokázat základní vědomosti o podnikovém managementu.
Ovládat základní práce s programem MS Excel.
Umět uplatnit poznatky ze základů managementu, operačního výzkumu, sociálních a manažerských dovedností
a personálního managementu.
64
25
KPS-Katedra psychologie
KPS/ASU
Aktivní sociální učení
2 kr.
Zp
Není 26 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
Cíle: Cílem předmětu je teoretický a prakticko-osobnostní vhled do problematiky sociálního učení. Způsobilosti:
Student/ka:
Elementární formy sociálního učení. Zlepšení sociálních vztahů a dovedností. Prohloubení sebepoznání a získání
vhledu do vlastních postojů, prožitků a reakcí. Uvědomění si zpětné vazby vlastního vlivu na okolí. Získání dovedností efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. Porozumění skupinovým procesům a získání dovednosti
aktivně do nich zasahovat. Konfrontace s věcnými i sociálními problémy. Kooperativní řešení interpersonálních
problémů a konfliktů. Předpoklady: Základní znalosti z psychologie osobnosti a sociální psychologie.
KPS/INKPS
Interkulturní psychologie
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Cíle: Seznámení studentů s interkulturními rozdíly v oblasti sociální percepce, komunikace a chování. Způsobilosti: Student se orientuje v aktuálních výzkumech v oblasti interkulturní psychologie.
Student analyzuje základní pojmy - předsudky, stereotypy, morální chování.
Student posoudí interkulturní odlišnosti.
Student konstruktivně přistupuje k rozvíjení interkulturních kompetencí.
Předpoklady: Základní znalosti z
oblasti sociální psychologie s důrazem na sociální chování příslušníků jednotlivých národů.
KPS/KOKI
Komunikace v terap. a kriz. intervenci
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 26 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojit si základní dovednosti, které se vztahují ke komunikační kompetenci v krizové
intervenci.
Způsobilosti: Student/ka:
interpretuje a zdůvodňuje význam komunikace v terapeutické práci a krizové intervenci. Zvnitřní si a dokáže
v praxi využívat metody a formy komunikace. Analyzuje verbální zprávy. Využívá adekvátním způsobem neverbální signály v komunikaci s klientem. Aplikuje techniky aktivního naslouchání a asertivity v interakci s
druhými. Přiměřeně reaguje na agresivní formy komunikace. Ovládá komunikační formy ovlivňování klienta.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogických a psychologických disciplín.
KPS/LTDZ
Léčba a terapie drogových závislostí
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je osovojení základních vědomostí a dovedností z problematiky léčby a terapie drogových
závislostí. Způsobilosti: Student/ka:
interpretuje záladní pojmy z oblasti psychoterapie a léčby drogových závislostí. Orientuje se v základních psychoterapeutických školách a směrech. Aplikuje psychoterapeutické metody. Popíše regulaci aktuálních psychických
stavů. Zdůvodní příčiny prevence duševních poruch a syndromu vyhoření v oblasti krizové intervence. Aplikuje
současné trendy v terapii a léčbě drogových závislostí na modelových situacích. Předpoklady: Základní znalosti
z psychopatologie a psychoterapie.
KPS/MPP
Metodika prevence rizikového chování
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení si praktických dovedností z oblasti primární prevence drogových závislostí a
ostatních nežádoucích forem chování. Způsobilosti: Student/ka:
dokáže interpretovat, vyvozovat a aplikovat problematiku z jednotlivých forem rizikového chování problematika
závislostního chování, sekt, šikany, rasismu, sexuality apod.). Koncipovat projekty primární prevence v rámci
školy, školní třídy. Student si zvnitřní odborné a sociální dovednosti potřebné pro výkon role realizátora programu
PP, a to jak v roli školního (oblastního, krajského) metodika prevence tak v roli preventisty vůbec. Předpoklady:
65
Základní znalosti z psychologických a pedagogických disciplín. Orientace v teoretických východiscích primární
prevence.
KPS/NAPV
Náslechová praxe - výchova ke zdraví
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 13 [hod/sem]
možný semestr: ZS
Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu na příslušném stupni školy s
cílem seznámit se s aktuálním stavem výuky probíhající podle nových školních vzdělávacích programů.
Způsobilosti: Studenti budou schopni zaznamenat průběh vyučovací hodiny, aktivně se podílet na její analýze a
posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem práce.
Předpoklady: Porozumění psychodidaktickým otázkám výuky předmětu.
Podmiňující předměty:
KPG/VVKVS
KPS/NAPX
Náslechová praxe - psychologie
PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 13 [hod/sem]
možný semestr: ZS
Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu na příslušném stupni školy s
cílem seznámit se s aktuálním stavem výuky probíhající podle nových školních vzdělávacích programů.
Způsobilosti: Studenti budou schopni zaznamenat průběh vyučovací hodiny, aktivně se podílet na její analýze a
posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem práce. Předpoklady: Porozumění psychodidaktickým
otázkám výuky předmětu.
Podmiňující předměty:
KPG/VVKVS
KPS/NUTR
Nutriční poradenství
MUDr. Lenka Luhanová
2 kr.
Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexním pohledem na problematiku výživy ve vztahu ke zdraví.
Je prakticky orientován na využití teorie v praxi. Pozornost je věnována specifickým skupinám obyvatelstva ve
vztahu k potřebám výživy. Způsobilosti: Student aplikuje poznatky z biologie a chemie při tvorbě nutričních
programů a připraví prezentaci osvětově zaměřeného programu pro cílenou skupinu obyvatelstva. Předpoklady:
Základní znalosti z biologie a chemie na úrovni SŠ.
KPS/PSOM
Psychosomatika
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení ve
vztazích mezi tělesným stavem a psychickými i emocionálními složkami. Podstatou předmětu je nabídnout z
pohledu výchovy ke zdraví a psychologie zdraví komplexní pohled na člověka a jeho psychické zdraví. Součástí
předmětu je nástin teoreticko-praktických metod, které přispívají k psychické, somatické a sociální pohodě.
Způsobilosti: Student/ka:
Zapamatuje si klíčové pojmy, pochopí zákonitosti mezi psychikou a somatickými aspekty zdraví, aplikuje poznatky z psychosomatiky do oblasti svého osobního a profesního života.
Předpoklady: Orientace v základních psychologických disciplínách a v problematice fyziologie člověka.
KPS/PSOS
Psychologie osobnosti
PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z psychologie osobnosti a přispět k hlubšímu
poznání některých vlastností osobnosti, jejich možné determinace a seberegulace. Způsobilosti: Studenti si osvojí
základní poznatky z psychologie osobnosti. Za pomocí psychodiagnostických technik blíže poznají a popíší některé
vlastnosti své osobnosti, uvědomí si své kladné vlastnosti, potence, rezervy. Pojmenují činitele determinace vývoje
vlastní osobnosti a stanoví si cíle rozvoje své osobnosti. Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z
obecné psychologie.
KPS/PSPAC
Psychopatologie
1 kr.
Zp
Není 1 [hod/týd]
66
PhDr. Lenka Novotná
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je poznání jednotlivých symptomů a syndromů duševních poruch. Obecná psychopatologie: Předmět psychopatologie, duševní zdraví a normalita osobnosti, etiopatogeneze duševních poruch, poruchy
kognitivních procesů a stavů, poruchy motivačních a konativních procesů, poruchy vědomí. Speciální psychopatologie: psychologická problematika organických poruch, charakteristika ADHD, mentální retardace, poruchy
osobnosti, neurotické poruchy, afektivní poruchy, psychotické poruchy. Děti ohrožené prostředím - psychická
deprivace, syndrom týraného a zneužívaného dítěte.
Způsobilosti: Student:
- analyzuje faktory podmiňující duševní zdraví,
- posoudí odchylky od normy,
- porozumí specifickým projevům člověka s duševními poruchami,
- aplikuje teoretické poznatky z psychopatologie na školní praxi. Předpoklady: Základní znalosti z teoretických
psychologických disciplín, zejména z obecné a vývojové psychologie.
Podmiňující předměty:
KPS/OBPS nebo KPS/PS1
Vylučující předměty:
KPS/PSRO
KPS/OBPSB , KPS/PSPAB
Psychologie rodiny
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
1 kr.
Zp
Není 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student/ka si osvojí institucionální vymezení rodiny, typy rodinných struktur a materiálně ekonomické podmínky soužití. Uvědomí si psychologický základ výběru partnera a bude znát typy jedinců partnersky rizikových.
Pochopí vztahovou asymetrii a strukturu neerotické párové komunikace. Bude seznámen/a s možnými emocionálními a sexuálními problémy partnerů včetně extramatrimoniálních vztahů. Na základě analýzy případových
studií pozná nesprávné výchovné styly, problémové rodiny a rodiny klinické.
Způsobilosti: Student/ka vymezí rodinu jako instituci, popíše typy rodinných struktur, vysvětlí materiálně ekonomické podmínky soužití, objasní psychologický základ výběru partnera a odhadne typy jedinců partnersky
rizikových. Vysvětlí vztahovou asymetrii a strukturu neerotické párové komunikace. Popíše emocionální a sexuální problémy partnerů a na základě analýzy případových studií rozpozná nesprávné výchovné rodinné styly,
problémové rodiny a rodiny klinické.
Předpoklady: Základní znalost pojmového aparátu z oblasti sociální psychologie.
KPS/PSV
Psychologie výživy
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je umožnit studentovi orientovat se na úrovni pochopení a hodnotícího posouzení v nejdůležitějších vztazích mezi psychikou a výživou. Součástí předmětu je nastínit spojitosti psychologického a biomedicínckého hlediska výživy, seznámit studenty s vlivem psychického vývoje na utváření stravovacích zvyklostí
jedince. V předmětu se nahlíží na některé sociální aspekty výživy, na psychogenní poruchy příjmu potravy a
potravního chování. Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí pojmy z oblasti psychologie výživy,
- porovná jednotlivé přístupy ve výživě člověka,
- aplikuje jednotlivé výživové styly do vlastních stravovacích zvyklostí,
- popisuje vliv jednotlivých výživových látek na psychiku člověka.
Předpoklady: Orientace v základních psychologických disciplínách a základech výživy.
KPS/PSZD
Psychologie zdraví
PhDr. Božena Jiřincová
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámení s pojetím zdraví dle WHO, získání uceleného souboru poznatků z oblasti prevence civilizačních
chorob a psychologických aspektů léčby zdravotních poruch. Seznámení s pravidly zdravého životního stylu a
s otázkami výchovy ke zdraví ve školách. Způsobilosti: Teoretická znalost problematiky psychologie zdraví a
péče o zdraví.Student aplikuje získané poznatky na konkrétní příklady z vlastní praxe. Předpoklady: Znalost
obecné a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Základy biologie v rozsahu učiva SŠ.
KPS/RVYPS
Vývojová psychologie
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
67
PhDr. Lenka Novotná
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student/ka si osvojí ucelený soubor poznatků z vývojové psychologie se zřetelem k učitelské praxi. Naučí
se analyzovat psychické změny z hlediska vývoje, porozumí variabilitě
lidského vývoje a procesu vzniku vývojových změn. Získá znalostní základ pro další aplikaci psychologické teorie
v oblasti praxe. Způsobilosti: Student/ka:
analyzuje základní vývojové úkoly ontogeneze,
pochopí faktory podmiňující variabilitu psychického vývoje,
posoudí odchylky vývoje od normy,
aplikuje teoretické poznatky z ontogenetické psychologie,
porozumí specifickým projevům dítěte s DMO a ADHD a vývojovým abnormalitám v dospělosti a stáří. Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.
Podmiňující předměty:
KPS/ROBOS nebo KPS/9ROBS
KPS/SKOPS
Školní psychologie
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Příprava a práce školních psychologů u nás a v zahraničí. Bariéry v práci školního psychologa. Specifika
psychologické práce s dětmi. Interakce psycholog - učitel - rodič - žák. Spolupráce školního psychologa s rodinami
žáků. Využití psychodiagnostiky v práci školního psychologa. Praktická sociometrie v práci školního psychologa.
Psychologická práce s problémovými žáky. Účast školního psychologa v profesionální orientaci žáků. Spolupráce
školního psychologa s Centrem volného času. Způsobilosti: Studenti získají znalosti z oblasti školní psychologie,
budou schopni analyzovat školní realitu. Předpoklady: Podmínkou jsou znalosti obsažené v předmětech RPEPS,
PEPSB.
KPS/SOPS
Sociální psychologie
PhDr. Alexandra Aišmanová
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student/ka si osvojí základní soubor poznatků z problematiky socializace osobnosti, sociálních skupin,
sociální komunikace a rozvíjení dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Způsobilosti: Student/ka:
- aplikuje metody sociální psychologie v praxi
- porozumí podstatě procesu socializace osobnosti
- analyzuje proces sociální komunikace
- rozezná druhy komunikace
- vymezí sociální skupiny a jejich jednotlivé typy Předpoklady: Základní orientace v psychologické terminologii
zejména z oblasti obecné a vývojové psychologie.
Vylučující předměty:
KPS/DEPS
KPS/TVP
Teoretická východiska prevence
Bc. Alena Vrbová, DiS.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních pojmů z oblasti prevence a protidrogové strategie. Způsobilosti:
Student/ka:
dokáže interpretovat, analyzovat, aplikovat problematiku vztahující se k primární prevenci,tzn. formulovat cíle
primární prevence (PP), analyzovat formy a metody práce v rámci PP. Dokáže koncipovat efektivní program PP
včetně jeho evaluace. Dokáže se orientovat v metodických pokynech MŠMT a využívat jej v praxi - v roli školního,
okresního či krajského metodika prevence. Předpoklady: Základní znalost z pedagogických a psychologických
disciplín.
KPS/VYŽV
Výživa člověka
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je zaměřený na celkovou problematiku výživy člověka jako na jeden z faktoru zdravého životního
stylu a na jedno z klíčových témat aprobačního předmětu Výchova ke zdraví. Jeho cílem je poskytnout informace
68
o základních živinách (tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, minerální látky), o významu a složení jednotlivých
poživatin. Součástí předmětu je poskytnout informace o racionální výživě a alternativních směrech ve výživě.
Způsobilosti: Student rozumí:
- souvislostem oboru
- poznatky aplikuje do oblasti aprobačního předmětu Výchova ke zdraví na ZŠ a SŠ. Předpoklady: Základy
biologie a chemie.
KPS/ZZCP
Závěrečná zkouška k cert. programu
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
0 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Zjistit individuální úroveň vědomostí a dovedností získaných ve studijním programu Psychologie primární
prevence sociálně patologických jevů. Způsobilosti: Studen/ka:
- vyjmenuje, shodnotí, porovná základní terminologické okruhy primární prevence sociálně
patologických jevů,
- aplikuje obecné metodické principy primární prevence do kurikula základních a středních škol. Předpoklady:
Dosažení požadovaného počtu kreditů.
69
26
KPV-Katedra průmyslového inženýrství a managementu
KPV/DPVR
Digitální podnik a virtuální realita
Ing. Petr Hořejší, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem toho předmětu je představit metody, postupy a nástroje digitalizace, simulace a optimalizace procesů
a systémů v komplexním a moderním pojetí digitálního podniku a vysvětlit jeho význam v současné průmyslové
praxi. Dále se student seznámí se základními principy a přínosy virtuální reality ve spojení s digitálním podnikem.
V praktické části bude student tvořit návrh jednoduchého interaktivního realistického 3D modelu (např. výrobní
dílny) v prostředí grafického enginu, který využívají moderní počítačové hry.
Způsobilosti: Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - zorientovat se v aktuální problematice digitálního podniku - vysvětlit přínosy spojené s nasazením softwarů digitálního podniku - správně vyhodnotit nasazení
jednotlivých softwarových aplikací podporujících digitální podnik - popsat přínosy při projektování ve virtuální
realitě - vyprojektovat jednoduchý model např. výrobní dílny v editoru počítačové hry s využitím komponent 3D
modelů
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty nejsou. Předmět je úvodem do komplexní problematiky.
KPV/EHV
Ekonomické hodnocení výrobních procesů
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Jana Kleinová, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o analýze a hodnocení výrobních procesů a
produktů. Představit studentům nejčastěji používané metody analýzy a hodnocení. Vysvětlit metodiku technickoekonomického hodnocení.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni analyzovat a
hodnotit výrobní procesy. Vhodně aplikovat jednotlivé metody analýzy na konkrétní projekty , provádět technickoekonomické hodnocení výrobních procesů a produktů. Předpoklady: Základní znalosti z oblasti podnikové
ekonomiky a řízení podnikových procesů.
KPV/MPI
Metody průmyslového inženýrství
Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami průmyslového inženýrství a jejich praktickým využitím.
Dále je cílem vybavit studenty znalostmi a praktickými zkušenostmi o možnostech modelování a řešení situací
z podnikové praxe pomocí těchto metod. Dalším cílem bude seznámení se současnými poznatky průmyslového
inženýrství, s vazbou na zlepšování procesů a eliminací plýtvání v podnikových procesech.
Způsobilosti:
Po absolvování předmětu bude schopen student analyzovat, modelovat, řešit a interpretovat modelové situace
pomocí metod průmyslového inženýrství, které vycházejí z reálných situací v podnikové praxi. Předpoklady:
Předpokladem předmětu je elementární znalost matematické analýzy a algebry.
KPV/MPP
Modelování podnikových procesů
Doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do metodiky, a metod modelování podnikových procesů. Hlavní důraz se klade na využití
metodiky ARIS a diskrétní simulace. Způsobilosti: Studenti
- vymezí základní vlastnosti procesní organizace,
- aplikují procesní přístup a teoretické poznatky při analýze modelované reality,
- namodelují procesní model podle metodiky ARIS,
- naprogramují simulační model v simulačním systému ARENA,
- odladí (validují) simulační model,
- provedou na simulačním modelu simulační experimenty,
- zhodnotí výsledky získané ze simulačních experimentů.
Předpoklady: Základní znalosti z problematiky
průmyslového inženýrství.
KPV/MRV
Metodika řízení výroby
Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o procesu výroby jak ve všeobecnosti tak zvláště v případě
70
výroby diskrétního charakteru, charakterizovat prvky tvořící výrobní systém a vazby mezi nimi a osvojit si
schopnost aplikovat zásady plánování a řízení výroby.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou
schopni vysvětlit vztahy mezi výrobkem, výrobním procesem a výrobním systémem, formulovat charakteristiku
lidské práce a charakterizovat základní metody měření lidské práce, analyzovat pracovní dobu a její využití uvést do souvislostí proces přípravy výroby a proces výroby, formulovat požadavky na materiálové zásobování
výroby, sestavit jednoduchý operativní plán výroby, posoudit výhody moderních metod řízení výroby, chápat
význam informací vstupujících do výrobního procesu a evidenčních informací vystupujících z výrobního procesu,
formulovat požadavky na SW podporu plánování a řízení výroby. Studenti získají praxi při práci s jednoduchým
ERP systémem, v tomto systému popíší jednoduchý výrobek, naplánují jej a realizují simulovanou výrobu.
Předpoklady: Znalost kusovníků, techologických postupů a základní terminologie o materiálech a polotovarech.
KPV/OPP
Optimalizace podnikových procesů
Prof. Ing. Josef Basl, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami optimalizace podnikových procesů, se zásadami
proceního reengineeringu a trvalého zlepšování procesů, s využitím metod průmyslového inženýrství a metody
TOC (Theory of Constraint) v oblasti optimalizace podnikových procesů. Dále seznámit se zajistěním a podporou
realizace změn v podnikových procesech. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- porozumět základní požadavkům kladeným na efektivní fungování podnikových procesů
- znát základní metody modelování podnikových procesů
- znát základní metody optimalizace podnikových procesů
- znát využití metod průmyslového inženýrství při optimalizaci podnikových procesů
- umět uplatnit nástroje metody TOC při modelování a optimalizaci podnikových procesů
Předpoklady: Předmět nepředpokládá žádné speciální vstupní znalosti. Vítany jsou znalosti z oblasti metod
podnikového řízení a projektového řízení.
KPV/ORP
Organizace řízení podniků
Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností o tvorbě a rozvoji organizačních struktur průmyslových
podniků. Student se seznámí se záklaními typy organizačně-právních forem podniků a jejich vrcholovými orgány,
dále pak s postupem a problémy tvorby stabilních a pružných organizačních struktur a s jejich hlavními typy.
Dále se seznámí z procesy, probíhajícími v průmyslovém podniku, jejich analýzou a s prováděním organizačních
změn, získá přehled o tvorbě a použití základních organizačních norem. Zále získá přehled o vzniku, organizaci a
řízení podnikových seskupení (zejména holdingů). Dále je pozornost věnována otázkám organizační diagnostiky,
organizačního projektování a organizačního rozvoje.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student
schopen sám provádět základní činnosti v oblasti tvorby, udržování a rozvoje organizačních struktur podniku (vč.
rozvoje podnikových procesů), popř. seskupení podniků a bude se schopen orientovat v organizačních normách a
projektech a bude je schopen v případě potřeby i aktivně rozvíjet. Předpoklady: Jsou předpokládány základní
znalosti o managementu průmyslových podniků.
KPV/PEE
Praktika z ergonomie
Ing. Marek Bureš, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem toho předmětu je prohloubení znalostí a zkušeností v oblasti digitálního modelování a ověřování
pracovišť z ergonomického hlediska pomocí digitálních modelů člověka.
Způsobilosti: Studenti budou po
absolvování předmětu schopni: - dle skutečnosti vytvářet virtuální model pracoviště - customizovat digitální
modely člověka dle konkrétních požadavků - používat vhodné ergonomické analýzy pro ověření ergonomické
úrovně pracoviště - identifikovat ergonomická rizika na pracovišti a navrhovat změny, které povedou k eliminaci
těchto rizik - vytvářet simulaci pracovní činnosti pomocí digitálního modelu člověka
Předpoklady: Podmiňující předmět KPV/ŘOP - Řízení a organizace práce Podmiňující předmět KTO/EE Ergonomie
Podmiňující předměty:
KPV/ŘOP , KTO/EE
KPV/PI
Průmyslové inženýrství
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
71
Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s příčinami historického vývoje průmyslového inženýrství, se základními oblastmi průmyslového inženýrství v podnikové praxi a vybavit je dovednostmi používat základní metody a nástroje průmyslového inženýrství (od jednotlivých procesů až po celý systém řízení podniku). Způsobilosti: 1) Pochopí
příčiny historického vzniku a vývoje průmyslového inženýrství a dokáží identifikovat základní oblasti současného
průmyslového inženýrství v podnikové praxi.
2) Naučí se používat základní metody a nástroje průmyslového inženýrství zaměřené od jednotlivých podnikových
procesů až po celý systém řízení podniku
3) Pochopí historické cykly změn včetně jejich period a budou schopni charakterizovat průběh inovačního procesu
a jeho návaznost na potenciál podniku.
4) Zároveň pochopí principy zlepšování a řízení podnikových procesů.
5) Budou umět vysvětlit význam malého a středního podnikání a možnosti seskupení malých a středních podniků
do podnikatelských sítí.
6) Pochopí význam plánování podniku v jednotlivých úrovních řízení a seznámí se základními metodami plánování ve vztahu k objemům a opakovatelnosti výroby.
7) Získají komplexní přehled o metodách a nástrojích průmyslového inženýrství včetně jejich náročnosti a využitelnosti.
8) Dokáží navrhnout efektivní uspořádání výrobních a dalších středisek průmyslového podniku se všemi hmotnými a informačními vazbami.
9) Pochopí rozlišnosti mezi inovacemi týkajícími se jejich rozměru a velikosti. Dále se naučí rozpoznat nutnost
vzájemného prolnutí kontinuálního a diskontinuálního zlepšení a jeho působení na potenciál podniku.
10) Pochopí koncepty řízení výroby a jejich důležité přeměny v několika posledních letech. Zároveň zde naleznou
odpovědi na odlišnosti a časové horizonty podnikových plánů.
11) Seznámí se se základními koncepty plánování a řízení výroby.
12) Budou umět hodnotit produktivitu podnikatelského subjektu syntetickými a analytickými ukazateli s určováním významnosti ovlivnění faktorů působících na produktivitu práce.
13) Dokáží navrhnout strukturu layuotu tak, aby byla z logistického hlediska vhodně navržena.
14) Pochopí základní význam průmyslové logistiky ve výrobním podniku a naleznou také její místo v oblasti
průmyslového inženýrství, kde tvoří jeden z hlavních nosných sloupů.
Předpoklady: Zájem poznávat nové a chtít pochopit jak funguje výroba produktů a polotovarů.
KPV/PIS
Podnikové informační systémy
Prof. Ing. Josef Basl, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami softwarových aplikací používaných v podnikových informačních systémech. Hlavní pozornost je zaměřena na objasnění kategorie ERP (Enterprise Resource
Planning), jejich funkcionality a vazby na další podnikové aplikace (zejména SCM (Supply Chain Mangement),
CRM (Customer Relationship Management) a BI (Business Intelligence). Součástí popisu ERP je objasnění
principů klíčové metody MRP II. Studenti budou seznámeni s principy zpracování informační strategie podniku,
zásadami modelování a optimalizace podnikových procesů, kritérii a kroky při výběru vhodného dodavatele IS,
vč. podmínek další inovace IS a vyhodnocení ekonomických přínosů. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování
budou studenti schopni:
- porozumět základní aplikační architektuře podnikového IS
- znát vývoj, funkční možnosti a limity uplatnění aplikací typu ERP a ERP II
- znát vazby aplikací ERP a ERP II na další podnikové aplikace
- porozumět principům metody MRP II
- znát zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS
- umět s podporou metody TOC zpracovat a stanovit základní cíle, postup a efekty inovace v rámci podnikového
IS
- analyzovat situaci na trhu podnikových IS a hlavní vývoje trendy
Předpoklady: Předmět nepředpokládá žádné speciální vstupní znalosti. Vítany jsou znalosti z oblasti metod
podnikového řízení, logistiky, účetnictví, databází a projektového řízení.
KPV/PL
Podniková logistika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
72
Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o logistických procesech a logistických operacích ve výrobním
podniku a o jejich významu pro úspěch výrobního podniku, o aplikaci systémového přístupu na podnikové procesy
materiálového a informačního charakteru a vazbách interních a externích logistických procesů, o koncepčním
řešení vazeb mezi výrobním procesem a výrobním systémem, o materiálových a informačních tocích, o koncepci
Just in Time a Lean production, o metodách Kanban a Value stream mapping.
Způsobilosti: Studenti po
absolvování předmětu jsou schopni: - aplikovat systémový přístup k podnikovým procesům - rozlišit podnikové
procesy logistického charakteru - charakterizovat podnikové procesy logistického charakteru - rozlišit operace
technologického a logistického charakteru - kvantifikovat časový podíl logistických operací na průběžné době
výrobního procesu - hodnotit současnou skladbu výrobního procesu a výrobního systému a navrhnout jejich
dokonalejší uspořádání - navrhnout proces materiálového zásobování výrobního podniku včetně řízení zásob
materiálu - navrhnout proces expedice a distribuce hotových výrobků podniku včetně řízení zásob hotových
výrobků - navrhnout vhodný systém plánování a řízení výroby - aplikovat metodu Value stream mapping a
zásady štíhlé výroby - aplikovat znalosti z logistiky na řešení úkolů konceptuálního charakteru ve výrobním
podniku - orientovat se na trhu přepravních služeb - vhodně zvolit dodavatele externích logistických služeb pro
výrobní podnik.
Předpoklady: Absolvování předmětu průmyslové inženýrství a základní znalosti hmotných
toků. Obecné znalosti o přepravních prostředcích.
Vylučující předměty:
KPV/LG
KPV/PMA
Základy podnik. managementu pro techniky
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a významem managementu věškerých aktivit, a to na
příkladu managementu průmyslových podniků, řízení pracovních a projektových týmů i na vlastním sebeřízení.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu KPV/PMA bude student efektivnější při tvorbě, ovlivňování a dosahování vlastních cílů, bude schopen v případě potřeby řídit menší pracovní nebo projektové týmy a bude znát
a podporovat, případně rozvíjet systém řízení průmyslových podniků.
Předpoklady: Nejsou předpokládány
žádné speciální znalosti.
KPV/PPV
Praktika z projektování výrob. systémů
Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
4 kr.
Zp
1 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je představit studentům praktické použití, včetně podmínek a vhodnosti nasazení, metod průmyslového inženýrství. Předmět je zaměřen na představení vazeb mezi jednotlivými oblastmi strojního
inženýra od konstrukčního návrhu výrobku, přes technologii výroby a výrobní systém až po jeho likvidaci.
Způsobilosti: ” Pochopíte možnosti aplikace metod průmyslového inženýrství a dokážete je vhodně nasadit.
” Získáte zkušenost s praktickým užitím metod průmyslového inženýrství.
” Budete umět identifikovat vazby mezi jednotlivými oblastmi strojního inženýra a budete schopni použít vhodnou metodu pro jejich podporu a to v oblastech od konstrukčního návrhu výrob výrobku, přes prodej až k
likvidaci.
” Získáte zkušenosti z případových studií aplikací metod průmyslového inženýrství a budete schopni na jejich
základě vyvozovat obecně platné závěry.
Předpoklady: Předpokladem pro absolvování předmětu je základní znalost metod a principů průmyslového inženýrství. Tento požadavek je splněn při absolvování předmětu Průmyslové inženýrství - KPV/PI.
Podmiňující předměty:
KPV/PI
KPV/SVS
Simulace výrobních systémů a procesů
Doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do metodiky, metod a praktického uplatnění simulace založené na principech diskrétní
simulace. Způsobilosti: Studenti
- rozliší, kdy je vhodné a kdy nevhodné použít simulaci při projektování a/nebo provozování reálných výrobních
systémů a výrobních procesů,
- vymezí základní vlastnosti modelované reality a požadavky na výstupy získané ze simulačního modelu,
- identifikují vhodný simulační software pro tvorbu simulačního modelu a řízení simulačních experimentů,
73
- aplikují systémový přístup a teoretické poznatky při podrobné analýze modelované reality,
- navrhnou koncepci simulačního modelu a předběžně naplánují simulační experimenty,
- naprogramují simulační model v simulačním software (např. ARENA),
- odladí (validují) simulační model,
- provedou na simulačním modelu simulační experimenty,
- zhodnotí výsledky získané ze simulačních experimentů,
- navrhnou opatření pro reálný systém,
- prezentují a obhajují návrh před zadavatelem.
Předpoklady: Základní znalosti z problematiky průmyslového inženýrství.
KPV/ZP
Závěrečný projekt
Prof. Ing. Josef Basl, CSc.
2 kr.
Ozp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta analyzovat a optimalizovat vybranou ucelenou oblast podnikových
procesů , specifikovat jejich podstatu včetně teoretického objasnění, vytvořit možné varianty optimalizace, vybrat
nejvhodnější variantu na základě zvolených kritérií a hodnotících metod
Způsobilosti: Studenti před tímto
projektem mají absolvované předměty Modelování podnikových procesů a Optimalizace podnikových procesů
Předpoklady: Předpokladem zpracování projektu je absolvování předmětu OPP/KPV a MPP/KPV
74
27
KRF-Katedra ruského a francouzského jazyka
KRF/NASPF
Náslechová praxe
PhDr. Sylva Nováková, PhD.
, PhDr. Ema Vyčichlová, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student se seznamuje s realitou veřejné školy, vedením hospitačního záznamu a jeho následného rozboru.
Cílem je i příprava na vlastní výstupovou praxi. Způsobilosti: Student ovládá pravidla hospitačního záznamu,
student dokáže klasifikovat činnosti učitele a žáků během vyučování. Student umí provést písemný záznam
náslechové hodiny dle pokynů. Předpoklady: Student má zapsán předmět DID1F.
Podmiňující předměty:
KRF/DR1Z
KRF/NASPX
Náslechová praxe
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student se seznamuje s realitou veřejné školy, vedením hospitačního záznamu a jeho následného rozboru.
Cílem je i příprava na vlastní výstupovou praxi. Způsobilosti: Student ovládá pravidla hospitačního záznamu,
student dokáže klasifikovat činnosti učitele a žáků během vyučování. Student umí provést písemný záznam
náslechové hodiny dle pokynů. Předpoklady: Student má zapsán předmět DIDZ1.
Podmiňující předměty:
KRF/DR1Z
75
28
KSA-Katedra antropologie
KSA/AAV
Zpracování dat antropologických výzkumů
4 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvézt studenty do základů technik kvantitativních výzkumů.
Způsobilosti: Studenti uvedou do souvislosti základy metodologie kvantitativních analýz, typy dat, grafické a
číselné způsoby popisu struktury dat, koncepty populace, výběru a testování hypotéz. Předpoklady: Předmět
nemá podmiňující předměty.
KSA/AAV1
Zpracování dat 1
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia. Cílem přesměruje seznámit připravit studenta ke správnému hodnocení jeho vlastních dat získaných při řešení diplomové práce. Způsobilosti:
Studenti provádí konkrétní postupy hodnocení dat, dokáží vybírat podle druhu dat, umí správně interpretovat
výsledky a rozumí hodnocení dat v odborné literatuře. Předpoklady: Předmět nemá vylučující ani podmiňující
předměty.
Vylučující předměty:
KSA/AAV
KSA/MTV1
Metody terénního výzkumu1
Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami s technikami etnografického výzkumu coby
základního pilíře antropologické práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni: - vyjmenovat základní pojmy sociologické metodologie - vyjmenovat základní metody kvantitativního sociologického výzkumu - identifikovat silné
a slabé stránky základních metod kvantitativní sociologie - realizovat vlastní výzkumný projekt - prezentovat
písemně vlastní výzkumný projekt, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy - zdůvodnit teoreticky své hypotézy - navrhnout vhodný výzkumný
instrument - provést a zdokumentovat pilotáž výzkumného instrumentu
Předpoklady: Předmět nemá podmiňující ani vylučující předměty.
Vylučující předměty:
KSA/MTSV , KSA/ZESV , KSS/MTSV , KSS/MV1 , KSS/ZESV
76
29
KSS-Katedra sociologie
KSS/ASD
Analýza sociologických dat
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Prakticky orientovaný kurz, který učí studenty analyzovat sociologická data (kvantitativní nebo jiná) data,
provází je jednotlivými částmi výzkumu a připravuje je tak na samostatnou empirickou práci. Posluchači během
semestru mají zvládnout práci se potřebným statistickým softwarem, analýzu dat i základy jejich interpretace.
Kurz připravuje studenty na psaní empirické bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Konkrétní obsahové zaměření kurzu se liší podle konkrétního vyučujícího - kurz buď zdůrazňuje analýzu kvantitativních nebo
kvalitativních dat. Konkrétní zaměření pro daný rok/semestr bude zveřejněno v podrobném sylabu na stránkách vyučujícího v době předzápisu. Proto studentům doporučujeme podrobný sylabus konzultovat ještě před
zapsáním.
Způsobilosti: zvolit vhodnou metodu analýzy dat
sestavit jednoduchou tabulku/graf
zpracovat data ve vhodném softwaru
vyhodnotit získaná data
interpretovat výsledky
napsat krátkou výzkumnou zprávu
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
Znalost základů metod sběru dat: KSS/MV1, nebo KSA/MTV1.
Znalost základů statistiky (KSA/AAV, KSA/AAV1, KSS/ZZD).
Podmiňující předměty:
KSA/MTV1 nebo KSS/MV1
Vylučující předměty:
KSS/BMS
KSA/ASD
Biografická metoda v sociologii
PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do biografické metody jako základní sociologické techniky, prostřednictvím
které lze zaznamenat, analyzovat a intepretovat individuální zkušenost.
Způsobilosti: Studenti na základě kurzu:
- budou schopni popsat teoretická východiska biografické metody;
- porozumí vztahu mezi výzkumným záměrem, sběrem dat a jejich analýzou;
- budou schopni rozlišovat mezi silnými a slabými stránkami biografické metody.
Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů
a) schopnost číst anglicky;
b) vypracování a realizace výzkumného projektu
c) prezentace výzkumného projektu
Podmiňující předměty:
KSA/MTV2 nebo KSS/MV2
Vylučující předměty:
KSS/DEV
KSS/BIOS
Sociologie deviantního chování
PhDr. Michal Růžička, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz uvádí studenty do problematiky studia ”deviace”, ”patologie”, ”(ab)normality” a ”(non)konformity”
ve společenských vědách, přičemž velký důraz je kalden na přísné oddělení normativních a analytických (vědeckých) přístupů. Kurz představuje a shrnuje dosavadní přístupy a paradigmata ke studiu ”deviantního” chování
a sleduje nejen to, jak se vyvýjel (pod)obor sociologie deviantního jednání, ale také to, jak se vyvýjel a jak
se re-definoval předmět jejího zájmu. Vedle základních teorií, konceptů a jejich autorů budou představeny nejvýznamnější výzkumné projekty a jejich autoři. V rámci kritického přístupu k předmětu zájmu se bude kurz
věnovat též takovým tématům, jako je formální sociální kontrola, vztah k politice i roli formálních institucí v
procesu produkce a represe sociálně deviantního jednání.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem
diskuse v seminářích.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní termíny, teorie a koncepty z oboru.
77
Vyjmenují a popíšou soudobé i historické přístupy ke studiu problematiky sociální deviace a jsou schopni je
kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni navrhnout výzkumný projekt a jsou schopni volit adekvátní metody
sběru a analýzy dat.
Předpoklady: Kurz předpokládá velmi dobrou znalost anglického jazyka, neboť podstatná část studijních materiálů není dostupná česky. Kurz je primárně určen pro magisterské studium oboru sociologie a předpokládá
vstupní znalosti sociologické terminologie a metodologie minimálně v rozsahu přijímací zkoušky.
Podmiňující předměty:
KSS/SOC nebo
KSS/SOH nebo KSS/S1SŠO
nebo
KSS/ZS1
KSS/GN
Sociologie genderu
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz představuje základní koncepty sociologie genderu a tzv. gender studies a womens studies (například
gender, pohlaví, genderové stereotypy, genderové role, femininita, maskulinita, třetí gender atd.) z pohledu
různých paradigmat (zejména strukturního funkcionalismu, feministických a marxistických přístupů). Studenti
se rovněž stručně seznámí s historií ženského hnutí a studií genderu a pohlaví na poli sociálních věd. Kurz
předpokládá u studentů schopnost číst anglicky. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- orientovat se v různých feministických přístupech v oblasti genderových studií a výstižně je charakterizovat
- aplikovat základní koncepty genderových studií při studiu různých sociologických témat, případně i při jejich
výzkumu
- aplikovat genderovou perspektivu při studiu dílčích sociologických témat
- kriticky uvažovat o genderových vztazích ve společnosti
Předpoklady: Studenti musí být schopni číst v anglickém jazyce.
KSS/HIS
Historická sociologie
PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače s klíčovými postavami a tématy historické sociologie. Výklad shrne vývoj oboru od jeho počátků (Comte, Marx, Weber, Durkheim) až po současnost (Parsons, Eisendstadt, Luhmann,
Giddens, Wallerstein). Pozornost bude věnována problematice sociologických periodizací historického vývoje a
typologií společností (Spencer, Tönnies), ale i otázkám mechanismů a procesů historických změn (Elias, Foucault). Kurz uzavře tematika vývoje moderní společnosti ve fázi první a druhé moderny (Bell, Toffler, Bauman,
Beck). Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse o vzniku a vývoj lidské kultury a jejích klíčových transformací ze sociologického
pohledu.
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice histoircké sociologie
- správně posoudit a interpretovat celospolečenský význam historické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující teorie historického vývoje
-studenti si zapamatují základní terminologii historické sociologie Předpoklady: Student by měl ovládat světové
dějiny v rozsahu středoškolského učiva.
Vylučující předměty:
KSS/HTS
KSS/KPS
Klasická sociologie
PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem sociologické teorie od jejího počátku do druhé poloviny 20.
století. Kurz je zaměřen na stěžejní sociologické teorie a díla významných sociologických myslitelů. Způsobilosti:
Na základě kurzu budou studenti schopni:
- popsat základní charakteristiky a intelektuální zdroje kličových představitelů sociologického myšlení (pozitivzmu, fenomenologie, strukturalismu, strukturální funkcionalismu, symbolického interakcionismu, sociologie
vědění).
Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.
Vylučující předměty:
KSS/DS1
KSS/KST
Klasické sociologické teorie
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
78
PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Kurz prezentuje vybrané stěžejní sociologické teorie a díla významných sociologických myslitelů 19. a první
poloviny 20. století. Způsobilosti: Na základě kurzu budou studenti schopni:
- popsat základní charakteristiky a intelektuální zdroje klacických děl významných sociologických autorů (Tocqueville, Durkheim, Simmel, Goffman, Mead, Manheim)
Předpoklady: Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky.
Podmiňující předměty:
KSS/KPS
Vylučující předměty:
KSS/MAM
KSA/KST , KSS/DS2
Metody analýzy médií
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz provádí studenty jednotlivými částmi sociologického výzkumu aplikovaného na studium médií a
mediálních účinků a připravuje je na samostatnou empirickou práci, sběr dat a jejich zpracování. Pozornost je
věnována kvantitativním i kvalitativním technikám sběru a analýzy dat, které je možné využít při zkoumání
mediálních obsahů, účinků a výzkumu publika: dotazníkové šetření, focus group, etnografické metody výzkumu,
obsahová analýza, semiotická analýza. Kurz zároveň studenty seznamuje s klasickými výzkumy publika z historie
výzkumu masových médií. Část kurzu může proběhnout formou řízené samostatné práce studentů. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- popsat vybrané metody studia mediálních obsahů, účinků a výzkumu publika (dotazníkové šetření, focus group,
etnografické metody výzkumu, obsahová analýza, semiotická analýza)
- identifikovat vhodné možnosti aplikace těchto metod
- aplikovat tyto metody na vlastní výzkumný problém
- volit vhodnou kombinaci několika vybraných metod pro řešení vlastního výzkumného problému
- realizovat vlastní výzkum ve kterém uplatní vhodnou kombinaci několika vybraných metod
- prezentovat výsledky vlastního výzkumu v odborné studii, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- prezentovat podstatné výsledky pro zhodnocení platnosti hypotéz
- zhodnotit platnost svých hypotéz
- formulovat jasné závěry
Předpoklady: - KSS/TMK1
- schopnost číst v anglickém jazyce
Podmiňující předměty:
KSA/MTV1 nebo KSS/MV1 , KSA/MTV2 nebo
KSS/MV2
Vylučující předměty:
KSS/MIG
KSS/MEM
Sociologie migrace
Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz si klade za cíl seznámit studenty s problematikou mezinárodní migrace. Pozornost je věnována teoretickým přístupům a výzkumům, které poskytují rámec a jsou zdrojem informací pro probíhající debatu k
tématu migrace. V rámci kurzu jsou migrační procesy představeny v ekonomickém, politickém a sociálním kontextu. Studenti se také seznámí s tématem mezinárodní migrace v kontextu České republiky.
Způsobilosti:
Studenti se budou schopni orientovat v tématu mezinárodní migrace. Budou znát základní teoretické a metodologické přístupy ke studiu dané problematiky. Dále budou schopni identifikovat společenské, ekonomické,
politické a historické faktory působicí na migrační proces v kontextu konkrétního prostoru - České republiky.
Předpoklady: Studenti jsou schopni číst v anglickém jazyce.
Podmiňující předměty:
KSS/S1SŠO nebo KSS/ZS1 , KFI/AOH nebo
KSA/AOAN nebo KSS/AOS
Vylučující předměty:
KSS/MSV
KSS/SMI
Metody sociologického výzkumu
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
79
PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Kurz seznamuje studenty s vybranými metodami výzkumu v sociologii a zaměřuje se na metody, kterým
nebyl věnován přílišný prostor v úvodním povinném kurzu metod výzkumu. Pozornost je například věnována
experimentu a kvaziexperimentu a jiným méně probíraným metodám, jež jsou v rámci sociologického výzkumu
využívány. Kurz se dále věnuje problematice výzkumného designu a klade důraz na etické otázky v rámci sociologického výzkumu.
Způsobilosti: sestavit výzkumný design
identifikovat podmínky kauzality
zhodnotit sílu výzkumného designu
aplikovat poznatky o kauzalitě při interpretaci zadaných studií Předpoklady: Součástí kurzu je práce s anglickými texty. Student musí být schopen číst v anglickém jazyce.
Studenti znají základy metod sběru dat (kurzy KSS/MV1, KSA/MTV1, KSS/MV2).
Podmiňující předměty:
KSA/MTV1 nebo KSS/MV1
Vylučující předměty:
KSS/MVT
KSS/VMV
Metody výzkumu trhu
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s moderními aplikovanými sociologickými metodami, zejména s metodami používanými v oblasti marketingu, výzkumu trhu, reklamy a podobně, např. mystery-shopping, hloubkové
rozhovory, focus groups, uživatelské panely, peoplemetrová šetření, využití internetového dotazování a telefonní
dotazování, modely diskrétní spotřebitelské volby a jiné. Těžiště kurzu bude zaměřeno na metody sběru dat,
menší pozornost bude věnována analýze dat, jejíž znalost se předpokládá z jiných kurzů. Část hodinové dotace
kurzu může proběhnout formou řízeného samostudia. Výuka bude probíhat formou výkladu a řešením modelových příkladů a úkolů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat vybrané moderní aplikované sociologické metody, používané v oblasti marketingu, výzkumu trhu a
reklamy
- identifikovat silné a slabé stránky vybraných metod
- zvolit pro výzkumný problém aplikaci vhodné metody
- použít vybrané metody ve vlastním výzkumu
- prezentovat výstupy výzkumu provedeného vybranými metodami
Předpoklady: - KSA/MTV1, nebo KSS/MV1, nebo KSS/ZESV,
a
KSA/MTV2, nebo KSS/MV2
- schopnost číst v anglickém jazyce
Podmiňující předměty:
KSA/MTV1 nebo KSS/MV1 , KSA/MTV2 nebo
KSS/MV2
KSS/MV1
Metody výzkumu 1
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociologii a zejména se věnuje metodám
kvantitativním. Kurz provází studenty všemi fázemi sociologického výzkumu počínaje výběrem výzkumné otázky,
formulováním hypotéz, volbou uspořádání výzkumu, operacionalizací proměnných a získáním výběrového vzorku
populace, přes metody sběru dat až po jejich vyhodnocení. V oblasti sběru dat se kurz zaměřuje zejména na
konstrukci dotazníku, správnou formulaci a volbu formátu otázek. Kurz rovněž prezentuje základní dotazovací
metody - osobní rozhovor, telefonické dotazování, poštovní dotazník, dotazník administrovaný ve skupině, metody
elektronického dotazování (email, internet) a metody dotazování s pomocí počítače. V přednáškách je studentům
předložen základní přehled současného vědění v dané oblasti a toto vědění poté studenti procvičují v seminářích
při práci na vlastních projektech. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky. Část hodinové dotace
kurzu proběhne formou řízené samostatné práce studentů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vyjmenovat základní pojmy sociologické metodologie
- vyjmenovat základní metody kvantitativního sociologického výzkumu
- identifikovat silné a slabé stránky základních metod kvantitativní sociologie
- realizovat vlastní výzkumný projekt
80
- prezentovat písemně vlastní výzkumný projekt, tj. jsou schopni:
- formulovat výzkumné otázky a hypotézy
- zdůvodnit teoreticky své hypotézy
- navrhnout vhodný výzkumný instrument
- provést a zdokumentovat pilotáž výzkumného instrumentu
Předpoklady: Schopnost číst anglické odborné
texty.
Vylučující předměty:
KSA/MTV1 , KSA/ZESV , KSS/ZESV
KSS/MV2
Metody výzkumu 2
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociologii a zejména se věnuje metodám kvalitativním. Kurz začíná přehledem různých možných uspořádání kvalitativního výzkumu, jeho epistemologickými
základy a praktickým provedením. Kurz se zejména zaměřuje na metodu kvalitativního rozhovoru (nestrukturovaného i polostrukturovaného) a na metodu zúčastněného pozorování (ve všech jeho různých podobách). Kurz
rovněž studenty provází základními způsoby zpracování kvalitativní informace, kódováním dat a jejich interpretací. V přednáškách je studentům předložen základní přehled současného vědění v dané oblasti a toto vědění
poté studenti procvičují v seminářích při práci na vlastních projektech. Část hodinové dotace kurzu proběhne
formou řízené samostatné práce studentů. Kurz předpokládá u studentů schopnost číst anglicky. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- napsat smysluplný výzkumný projekt kvalitativního výzkumu
- daný výzkum potenciálně realizovat
- rozlišit a charakterizovat různé metodologické přístupy a metody sběru a analýzy dat v kvalitativním výzkumu
- aplikovat vybrané techniky výzkumu v praxi
- odhadnout potenciální přínosy a omezení různých kvalitativních výzkumných technik
Předpoklady: Vylučujícím předmětem je kurz KSA/MTV2.
Studenti musí být schopni číst v anglickém jazyce
Vylučující předměty:
KSA/MTV2
KSS/MZP
Závěrečný projekt sociologické metody
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
3 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Závěrečný projekt k certifikátovému programu Sociologické metody. Student zpracuje projekt na základě
seznamu témat daných garantem certifikátového programu a následně jej obhajuje. Obhajoba je chápána jako
závěrečná zkouška certifikátového programu;
Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru,
který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr
metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a
na studentův vlastní přínos k řešení tématu. Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy,
- získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je,
- shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat,
- analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů,
- číst a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie,
- sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů,
- obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KSS/OTS
Obecná teorie společnosti
PhDr. Jan Váně, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz:
- syntetizuje a dále rozvíjí teoretické znalosti studentů v aplikaci obecné toerie.
- učí konceptualizovat pojmy důležité pro obecnou teorii společnosti: tradiční versus moderní, společnost práce,
informační společnost, společnost postmoderní versus společnost pozdní modernity a další.
- rozebírá a hodnotí různé přístupy obecné teorie ke klíčovým institucím: stát, politika, právo atd.
81
- ukazuje, do jaké míry může obecná teorie společnosti selhávat při aplikaci v praxi a jaké jsou hlavní námitky
kladené proti vytváření obecné teorie společnosti.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Samostudium bude věnováno průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu.
Schopnost číst v jednom ze světových jazyků.
Způsobilosti: Student na základě absolvování kurzu bude
schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit základní pojmy, teorie a koncepty, které se zaobírají
sociálním fenoménem společnosti, a jež jsou reflektovány soudobou sociologií. Dále získá schopnost provádět
klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy
k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové
pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek
na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.
Podmiňující předměty:
KSS/ZS1 , KSS/DS2 , KSS/USV
Vylučující předměty:
KSS/SCON
KSS/OBT
Sociologie náboženství
PhDr. Jan Váně, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz je věnován fenoménu náboženství. Jedná se o interdisciplinární projekt na pomezí sociologie, historie a
politologie. V první části kurzu budou nastíněny základní problémy teorie moderních společností, jejich vnitřních
pout, hodnot, institucí a funkcí. Dále kurz posluchače uvede do některých problémů obecné sociologie a do
dějin sociologie a sociální teorie. Hlavním tématem pak bude analýza náboženství jako sociálního jevu, který
výrazně ovlivňuje fungování soudobých společností. Studenti budou seznámeni také se zásadními pracemi, které
se fenoménem náboženství jako sociálního jevu zabývají (Weber, Durkheim apod.)
Způsobilosti: Student
na základě absolvování kurzu bude schopen zapamatovat, identifikovat, rozlišit a vysvětlit základní pojmy,
teorie a koncepty, jež jsou pro soudobou sociologii náboženství konstitutivní. Dále získá schopnost provádět
klasifikace určujících postojů, teoretických východisek a hlavních třecích ploch, které mezi jednotlivými přístupy
k problematice existují. Cílem je, aby student dokázal sestavit a následně typologizovat hlavní myšlenkové
pozice, a aby dokázal mezi nimi rozlišit, případně rozpoznat jejich vnitřní rozpory. Předpoklady: Požadavek
na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce, elementární funkční gramotnost.
Podmiňující předměty:
KSS/SOC nebo
KSS/SOH nebo KSS/S1SŠO
nebo
KSS/ZS1 , KSS/DS2 nebo KSS/KST
Vylučující předměty:
KSS/SČS
KSA/SCON , KSS/SNB
Současná česká společnost
PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz je zaměřený na popis vývoje české společnosti po druhé světové válce a zvláště pak po roce 1989.
Pozornost bude věnována sociologickému vysvětlení jejích dominantních charakteristik, trendů a změn, které se
v tomto období odehrály. Způsobilosti: Rozpoznat a popsat klíčové dimenze sociální struktury moderní české
společnosti
Identifikovat základní linie štěpení (roviny nerovnosti)
Popsat dopad nerovností na životní styl a výchovné praktiky
Identifikovat vliv sociální struktury na socializaci a deviantní chování
Identifikovat mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností
Předpoklady: schopnost číst anglicky
absolvovaný kurz základů sociologie (KSS/SOC, KSS/ZS1, KSS/SSŠO)
Podmiňující předměty:
KSS/SOC nebo
KSS/SOH nebo KSS/S1SŠO
nebo
KSS/ZS1
Vylučující předměty:
KSS/SGN
KSS/PAS
Seminář k sociologii genderu
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz obsahově navazuje na kurz Sociologie genderu (KSS/GN). Cílem jednotlivých cvičení je prostřednictvím četby klíčových textů vztahujících se k problematice genderu prohloubit znalosti osvojené v kurzu Sociologie
82
genderu. Během kurzu budou diskutovány texty, které ovlivnily sociologické uvažování o genderu a pohlaví. Kurz
umožňuje studentům/kám detailněji se zaměřit na dílčí probíraná témata a kriticky je zhodnotit. Zároveň seznamuje studenty se zásadními díly sociologie genderu a feministického myšlení. Část kurzu může proběhnout
formou řízené samostatné práce studentů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vést fundovanou debatu nad odbornými texty probíranými během cvičení
- kontextualizovat čtené texty v rámci určitého myšlenkového proudu, zasadit je do určitého teoretického přístupu
a kriticky je zhodnotit
- identifikovat a charakterizovat klíčové texty,které ovlivnily sociologické uvažování o genderu a pohlaví
Předpoklady: Podmínkou k zapsání předmětu je absolvování kurzu Sociologie genderu (KSS/GN). Studenti musí
být taktéž schopni číst texty v anglickém jazyce.
Podmiňující předměty:
KSS/GE nebo KSS/GN
KSS/SME
Sociologie medicíny
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz představuje sociologii medicíny jakožto vědu aplikující sociologické způsoby zkoumání na předmět
zdraví, nemoci a medicíny vůbec. Mezi vybraná témata, na která se kurz zaměří, patří mimo jiné koncept autoritativního vědění a mocenské nerovnosti, sociální konstrukce kategorií zdraví a nemoci, historie a kritika západní
biomedicíny, vliv techniky a technologizace, téma porodu a porodnictví a smrti atd. Uvedeny budou, mimo
jiné, zásadní teoretické přístupy T.Parsonse a M. Foucaulta. Pozornost bude ale rovněž věnována mezikulturním
studiím a přístupům medicínské antropologie (medical anthropology).
Schopnost číst v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní sociologické koncepty, které se uplatňují v oblasti medicínské sociologie a sociologie zdraví
a nemoci
- aplikovat tyto koncepty na sociální realitu a při studiu a výzkumu sociologických témat spadající do této oblasti
zkoumání
- identifikovat a charakterizovat zásadní teoretické přístupy v oblasti medicínské sociologie a sociologie zdraví a
nemoci
- kriticky zhodnotit zásadní díla vztahující se k této oborové problematice
- fundovaně diskutovat o zásadní problematice z této oblasti bádání Předpoklady: Studenti musí být schopni
číst texty v anglickém jazyce.
Vylučující předměty:
KSS/MDN , KSS/SZN
KSS/SNS
Sociální nerovnosti a struktury
PhDr. Jan Balon, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními přístupy a teoriemi studia sociálních nerovností, sociální a ekonomické stratifikace a sociální mobility a to zejména mobility vnitro- a mezi- generační, vzdělanostní, zaměstnanecké
a třídní. Kurz se též věnuje nerovnostem genderovým, rasovým, etnickým, geografickým a regionálním. Kurz
shrnuje přístupy klasiků sociologie k tomuto tématu (Marx, Weber, Pareto,?), nicméně těžiště práce spočívá
v práci s moderními přístupy z období po druhé světové válce. V závěru kurz zkoumá i komparativní otázky
výzkumu sociálních nerovností, studuje trendy ve vývoji sociální struktury a zamýšlí se nad budoucností sociální
stratifikace Způsobilosti: popsat základní dimenze nerovností
popsat procesy generující nerovnosti
charakterizovat základní metodologické nástroje výzkumu nerovností
srovnat základní teoretická východiska výzkumu nerovností
zhodnotit budoucí vývoj sociálních struktur Předpoklady: studenti mají schopnost číst anglicky
KSS/AOS (nebo ekvivalent)
KSS/ZS1 (nebo ekvivalent)
Podmiňující předměty:
KSS/DS2 nebo
KSS/KST , KSS/S2SŠO nebo
KSS/ZS2 , KSS/MV1 , KSS/MV2
KSS/SOL
Praktikum zpracování kvalitativních dat
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je naučit studenty zpracovávat a analyzovat textová, zvuková, obrazová a video data pomocí
83
programu ATLAS.ti, neboť tento typ dat je jak v akademické, tak v aplikované sociologii stále více používán. V
první části se studenti seznámí s kompletním ovládáním a funkcemi programu na základě názorných ukázek a
řešení modelových příkladů a úkolů. Dále bude tato první část zaměřena na strategii analýzy kvalitativních dat.
V druhé části dostanou studenti prostor pro analýzu vlastních kvalitativních dat, případně dat z kvalitativního
datového archivu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- ovládat program ATLAS.ti
- odhadnout možnosti analýzy kvalitativních dat pomocí programu ATLAS.ti
- analyzovat vlastní kvalitativní data pomocí programu ATLAS.ti
- prezentovat výsledky vlastní analýzy v seminární práci Předpoklady: KSS/MV2
Podmiňující předměty:
KSS/MV2
Vylučující předměty:
KSS/SON
KSS/KLAS
Praktikum zpracování kvantitativních dat
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz učí studenty zacházet se statistickým softwarem pro analýzu kvantitativních dat v sociologii - s programem STATA. STATA je velmi rozšířený univerzální program, který zvládá všechny v sociologii běžně používané
statistické procedury, včetně těch nejpokročilejších. Tento kurz se ovšem primárně zaměřuje na jednoduché metody, které byly přednášeny v úvodním kurzu statistiky, jako jsou například testování průměrů, ANOVA, práce
s jedno-, dvou- i vícerozměrnými tabulkami, testy dobré shody, grafické způsoby reprezentace dat a podobně.
Kurz učí studenty nicméně nejenom analýze dat, ale i zásadám datového managamentu, jako jsou pořizování a
čištění dat, rekódování proměnných, konstrukce nových proměnných atd.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- ovládat program STATA
- odhadnout možnosti analýzy kvantitativních dat pomocí programu STATA
- analyzovat zadaná kvantitativní data pomocí programu STATA
- prezentovat výsledky zadaných analýz písemnou formou Předpoklady: KSA/MTV1, nebo KSS/MV1,
a
KSA/AAV, nebo KSA/AAV1, nebo KSS/ZZD
Podmiňující předměty:
KSA/MTV1 nebo KSS/MV1 , KSA/AAV nebo
KSA/AAV1 nebo KSS/ZZD
Vylučující předměty:
KSS/SOŽ
KSS/KVAS
Sociologie životního cyklu
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Kurz představí soudobé teoretické a metodologické nástroje, které sociologie a příbuzné disciplíny používají
k analýze životního cyklu. Zejména se zaměří na soudobý komparativní empirický výzkum životního cyklu a
především na tři druhy životních tranzicí: na tranzici do dospělosti (vstup do manželství, partnerství, rodičovství,
dokončení vzdělání a vstup na trh práce), tranzice středního života (zaměstnanecká mobilita, přerušené kariérní
dráhy matek) a opouštění pracovního trhu. Cílem kurzu je seznámit studenty/ky se základními tématy sociologie
životního běhu. Soustředí se přitom především na jednotlivá životní období, role a významné tranzice v životě
jednotlivců a jejich širší společenské souvislosti a individuální determinanty. Pozornost je věnována také kategorii
věku, věkovým normám a konstrukci individuálních životních biografií.
Způsobilosti: Studující si v rámci kurzu osvojí základní terminologii a koncepty používané v rámci sociologie
životního cyklu. Prostřednictvím studia odborné literatury srovnají různé teoretické i metodologické přístupy
ke studiu životního cyklu. V rámci kurzu studující navrhnou vlastní výzkumný projekt, kde osvědčí znalost
teoretických přístupů i výzkumných postupů při studiu životní biografie. Předpoklady: Schopnost studujících
pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou.
Podmiňující předměty:
KSS/SOC nebo
KSS/SOH
nebo KSS/S1SŠO
nebo
Vylučující předměty:
KSS/SR
KSS/ZS1 , KSA/MTV1
nebo
KSS/MV1
KSS/SZC
Sociologie rodiny
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
84
PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz představí soudobou sociologii rodiny. Bude studovat otázky role rodiny v populačním vývoji, historické proměny instituce rodiny, otázky vstupu do manželství-partnerství, volby partnera, fungování domácností,
dělbu rolí v rodině a rodinné strategie, ale nevyhne se ani otázkám rozpadu rodiny a sociálním i ekonomickým
důsledkům rozvodu pro bývalé manžele i jejich děti a roli rodiny v kontextu výzkumu sociálních nerovností
mezigenerační reprodukce společnosti.
Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse problematice rodiny ze sociologického pohledu.
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice rodiny
- při případném výkonu povolání sociálního prácovníka odhadnout rizikové faktory spojené s existencí rodiny
- správně posoudit a interpretovat vliv rodiny na život jedince Předpoklady: Student má mít znalost základní
sociologické terminologie, autorů a sociologických paradigmat.
Podmiňující předměty:
KSS/SOC nebo
KSS/SOH nebo KSS/S1SŠO
nebo
KSS/ZS1
Vylučující předměty:
KSS/SSG
KSS/SOR
Sociologie sexuality a genderu
PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz se zaměřuje na sexualitu v kontextu sociálních věd. Seznamuje přitom studenty/ky se způsoby, jakými
je sexualita zakotvena v jednotlivých společenských institucích, vztazích a sociální organizaci. Kurz rovněž tematizuje vztah sexuality a sociálních nerovností. Na sexualitu nahlíží v kontextu mocenských vztahů definujících
normalitu a deviaci. Soustřeďuje se přitom na konstituování jednotlivých kategorií, hranic mezi nimi a jejich
vzájemné vztahy. Cílem kurzu je nastínit komplexní vztah mezi konstrukcí sexuality a genderu. Kurz zároveň
diskutuje otázky sexuality a politiky identity, heteronormativy, kulturní variability sexuality a vztahu sexuality
a biologie. Způsobilosti: Studující si v kurzu osvojí pohled na sexualitu a gender z perspektivy sociálních věd.
Jsou schopni analyzovat sexualitu a gender jako součást společenských a mocenských vztahů. Prostřednictvím
studia odborné literatury srovnají jednotlivé přístupy ke studiu sexuality a identifikují jejich jednotlivá východiska. Jsou schopni prostřednictvím relevantních argumentů diskutovat různé přístupy k sexualitě a genderu a
zasadit tyto přístupy do sociálního a historického kontextu uvažování o sexualitě.
Předpoklady: Schopnost
studujících pracovat s anglicky psanými odbornými texty.
KSS/SS1
Současná sociologie 1
PhDr. Jan Balon, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové války
do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé
myšlenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na strukturní funkcionalismus (T. Parsons, R. K.
Merton), radikální sociologii v USA (Ch. W. Mills), teorii konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), neomarxismus,
kritickou teorii (H. Marcuse, J. Habermas), historicky orientovaný marxismus a post-marxismus a teorii systémů
(N. Luhmann). Kurz se rovněž věnuje teorii sociální směny, teorii sítí a teorii racionální volby (J. Coleman).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice teoretické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie
- aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti
- uvedou do souvislosti informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a
psychologie
- studenti si zapamatují sociologickou terminologii
Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické terminologie, autorů a sociologických paradigmat.
Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie.
Vylučující předměty:
KSS/SST1
KSS/SS2
Současná sociologie 2
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
85
PhDr. Jan Balon, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se soudobým sociologickým myšlením tak, jak se vyvíjelo od druhé světové války
do současnosti, a interpretuje jej s ohledem na sociální, kulturní a politický kontext, v němž se jednotlivé myšlenkové proudy ustavily a rozvíjely. Zejména se soustřeďuje na etnometodologii a dramaturgickou sociologii (H.
Garfinkel, E. Goffman), fenomenologickou sociologii (A. Schutz), soudobou feministickou teorii, teorii modernity
a modernizace (U. Beck, A. Giddens, G. Ritzer, Z. Bauman, J. Habermas), strukturalismus (F. de Saussure,
R. Barthes, C. Lévi-Strauss), post-strukturalismus (J. Derrida, M. Foucault) a nástup postmoderní teorie (F.
Lyotard, F. Jameson, J. Baudrillard).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- analyzovat aktuální diskuse v oboru současné teoretické sociologie (se zaměřením na postmodernu, feministické
teorie, francouzskou a německou sociologii)
- při případné pedagogické činnosti orientovat žáky v problematice teoretické sociologie
- kriticky zhodnotit a porovnat existující sociologické teorie
- aplikovat teoretické poznatky na porozumění každodenní skutečnosti
- uvést do souvislosti informace ze současné sociální teorie z filosofie, kulturálních studií, genderových studií a
psychologie
- studenti si zapamatují sociologickou terminologii
Předpoklady: Student má mít znalost základní sociologické terminologie, autorů a sociologických paradigmat.
Důležité jsou také znalosti dějin klasické sociologie a znalosti z kurzu Současná sociologie 1.
Podmiňující předměty:
KSS/SS1
Vylučující předměty:
KSS/TMK1
KSS/SST2
Teorie masové komunikace 1
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi mediálních studií. vymezuje pojmy masa, masová kultura, médium, publikum apod. Pozornost je věnována produkci mediální kultury a fungování médií. Studenti
budou seznámeni s mediální legislativou, možnostmi regulace médií. Součástí kurzu je práce studenta se základní
literaturou z oblasti mediálních studií.
Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- definovat základní pojmy z oblasti teorie masové komunikace
- popsat modely a vybrané teorie masové komunikace
- srovnat modely masové komunikace
- vyjmenovat základní etapy vývoje médií
- řešit zadané úkoly pomocí získaných poznatků
- vytvořit časovou osu vývoje teorií masové komunikace
- popsat vybrané metody studia masové komunikace
- aplikovat vybrané metody na studium zadaného problému
Předpoklady: KSS/SOC, nebo KSS/SOH, nebo KSS/S1SŠO, nebo KSS/ZS1
Schopnost číst v anglickém jazyce.
Podmiňující předměty:
KSS/SOC nebo
KSS/SOH nebo KSS/S1SŠO
nebo
KSS/ZS1
Vylučující předměty:
KSS/TMK2
KFI/CMK1
Teorie masové komunikace 2
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz navazuje na kurz Teorie masové komunikace 1 a rozšiřuje znalosti studentů v oblasti mediálních studií.
V tomto semestru je zaměřen na teorie publika a klasické výzkumy vlivu masových médií. Seznamuje studenty se
základními postupy výzkumu v oblasti mediálních studií. pozornost bude věnována zejména mediálním obsahům
(např. zpravodajský diskurz, problematika násilí v médiích) a výzkumu publik.
Způsobilosti: Studenti jsou
schopni:
- vyhledat relevantní odborné texty k zadanému tématu
- kriticky komparovat východiska, metody a závěry vyhledaných textů
- přehledně shrnout výsledky komparace textů písemnou formou
86
-
přijmout relevantní závěr, který z komparace vyplývá
prezentovat výsledky komparace textů v semináři
přesně definovat výzkumnou otázku na základě zadaného problému
formulovat zásadní argumenty k definované výzkumné otázce
přijmout relevantní závěr, který vyplývá z formulovaných argumentů
písemně shrnout výzkumnou otázku, argumenty a závěr v krátkém eseji
schopnost číst anglicky
Podmiňující předměty:
KSS/TMK1
KSS/URB
Urbánní sociologie
PhDr. Michal Růžička, Ph.D.
Předpoklady: - KSS/TMK1
5 kr.
Zp,Zk
1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Kurz uvádí studenty do základů sociologie města a sociální teorie městské společnosti. Účastníci kurzu budou
sledovat vývoj a transformaci urbánní sociologie od jejích počátků po přítomnost. Poté, co se seznámíme s
teoriemi ”otců zakladatelů” sociální teorie městského prostoru (M. Weber, G. Simmel), přesuneme naši pozornost
k ekologickým teoriím městské společnosti (R. E. Park, E. Burgess, L. Wirth), které po desítky let determinovaly
směr sociologického myšlení o městu. Poté kriticky přezkoumáme kritické přístupy ke studiu městského prostoru
- (neo)marxismus (M. Castells, D. Harvey, H. Lefebvre) a politickou ekonomii (J. Logan a H. Molotch, S.
Sassen). Poté, co se vypořádáme s historickým vývojem sociologie města, obrátíme svoji pozornost na vztah
mezi vertikálními a horizontálními formami sociálních nerovností, resp. vztah mezi sociální stratifikací a její
distribucí a manifestací v prostoru. Podstatná pozornost bude věnována soudobým socio- prostorovým procesům
v soudobých kapitalistických i v post-socialistických společnostech.
Část kurzu může proběhnout formou samostatné řízené práce studentů. Řízené samostudium bude věnováno
průběžnému podrobnému čtení povinné studijní literatury v plném rozsahu. Přečtené texty budou předmětem
diskuse v seminářích.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují a definují základní termíny, teorie a koncepty ze sociologie města. Studenti
rozumí historickým i soudobým přístupům k městské společnosti, jsou schopni je srovnat a kontrastovat, a
kriticky zhodnotit. Studenti jsou schopni zkonstruovat výzkumný projekt a jsou schopni navrhnout aplikovatelný
výzkumný design.
Předpoklady: Studentům, pro které angličtina není rodným jazykem, se zapsání kurzu
doporučuje pouze po předchozím absolvování zkoušky z odborné angličtiny (KSS/AOS, nebo ekvivalentu) s
prospěchem výborným nebo velmi dobrým.
Vylučující předměty:
KSS/URS , KSS/USO
KSS/VAD
Vícerozměrná analýza sociologických dat
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz učí studenty prakticky provádět mnohorozměrnou analýzu kvantitativních sociologických nebo podobných dat pomocí statistického softwaru (STATA). Zaměřuje se zejména na analýzu tabulárních dat a zvládnutí
mnohorozměrné regresní analýzy a na jejich zakomponování do reálného výzkumu.
Způsobilosti: zhodnotit vhodnost použité metody analýzy dat
vybrat vhodnout metodu analýzy dat
provést analýzu vlastních nebo dodaných dat
interpretovat výsledky mnohorozměrné analýzy dat
napsat krátkou výzkumnou zprávu
Předpoklady: Požadavek na studenty: schopnost číst v anglickém jazyce.
KSS/ZZD
KSS/ASD
KSS/SON
Podmiňující předměty:
KSS/SON , KSS/ASD , KSS/ZZD
KSS/VMV
Vybrané metody sociologického výzkumu
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz seznamuje studenty s vybranými metodami výzkumu v sociologii a zaměřuje se na metody, kterým
nebyl věnován přílišný prostor v úvodním povinném kurzu metod výzkumu. Pozornost je například věnována
87
experimentu a kvaziexperimentu a jiným méně probíraným metodám, jež jsou v rámci sociologického výzkumu
využívány. Kurz se dále věnuje problematice výzkumného designu a klade důraz na etické otázky v rámci sociologického výzkumu.
Způsobilosti: sestavit výzkumný design
identifikovat podmínky kauzality
zhodnotit sílu výzkumného designu
aplikovat poznatky o kauzalitě při interpretaci zadaných studií
Předpoklady: Součástí kurzu je práce s anglickými texty. Student musí být schopen číst v anglickém jazyce.
Studenti znají základy metod sběru dat (kurzy KSS/MV1, KSS/MV2).
Podmiňující předměty:
KSS/MV1 , KSS/MV2
Vylučující předměty:
KSS/ZESV
KSS/MSV
Základy empirických sociálních výzkumů
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz seznamuje studenty se základními metodami výzkumu v sociálních vědách a zejména se věnuje metodám kvantitativním. Kurz provází studenty všemi fázemi sociologického výzkumu počínaje výběrem výzkumné
otázky, formulováním hypotéz, volbou uspořádání výzkumu, operacionalizací proměnných a získáním výběrového
vzorku populace, přes metody sběru dat až po jejich vyhodnocení. V oblasti sběru dat se kurz zaměřuje zejména
na konstrukci dotazníku, správnou formulaci a volbu formátu otázek. Kurz rovněž prezentuje základní dotazovací metody - osobní rozhovor, telefonické dotazování, poštovní dotazník, dotazník administrovaný ve skupině,
metody elektronického dotazování (email, internet) a metody dotazování s pomocí počítače. Kurz předpokládá
u studentů schopnost číst anglicky. Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu dovedou využít a kriticky
analyzovat předložené výsledky sociologických výzkumů. Zvládají projektové práce a přípravu jednoduchých
výzkumných nástrojů. Dovedou využívat odbornou literaturu založenou na výsledcích sociologických výzkumů.
Zvládají nejen českou ale i anglickou terminologii k metodice a metodologii sociologického výzkumu.
Předpoklady: Porozumění základním metodám sociologického výzkumu. Kvantitativní techniky dat. Studenti znají
základní fáze sociologického výzkumného projektu a rozumějí vzniku sociálních dat i výsledkům empirických
sociologických výzkumů.
KSS/ZZD
Základy zpracování kvantitativních dat
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz učí studenty základům zpracování kvantitativní informace v sociálních vědách, tj. popisné statistice
a statistickému usuzování. Přednášky jsou uvedeny motivačním problémem ze sociologické literaury, na jehož
základě se odvozuje technická stránka analýzy. Nejsou vyžadovány obsáhlé matematické znalosti. Důraz není
kladen na odvození rovnic, ale na pochopení principu analýzy. Ve cvičení se poznatky prakticky aplikují na
počítači v prostředí MS Excel.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
(1) Sumarizovat data z kvantitativních výzkumů do tabulek a grafů podle mezinárodních zvyklostí.
(2) Vysvětlit princip statistického usuzování v sociologických šetření.
(3) Přizpůsobit postup hodnocení dat podle jejich typu.
(4) Interpretovat výsledky základních kvantitativních analýz v odborné literatuře a odhadnout jejich smysl u
pokročilejších analýz.
(5) Aplikovat celý postup statistického hodnocení dat na problému podle vlastního výběru.
(6) Ovládat všechny základní funkce MS Excel.
Předpoklady: Žádné formální prerekvizity.
88
30
KTE-Katedra teoretické elektrotechniky
KTE/SPE
Spotřební elektrotech. a elektronika
Ing. Petr Preuss, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti se naučí orientovat v technických a fyzikálních parametrech, které jsou běžně používány a uváděny
u zařízení spotřební elektrotechniky. Důraz je kladen na pojmy z oblasti zvukové techniky a obecně audiovizuální
techniky.
Posluchači porozumějí základním principům činnosti přístrojů spotřební elektrotechniky, seznámí se s typickými
konstrukcemi a nabydou elementární povědomí o normalizaci a platných normách, včetně právních, upravujících prodejní vztahy.
Způsobilosti: Studenti rozeznávají vhodné součástky pro elektrotechnické aplikace, v
závislosti na účelu použití. Orientují se v uváděných parametrech, konstrukcích a fyzikálních principech činnosti
běžných přístrojů spotřební elektrotechniky. V základním rozsahu ovládají teorii zvukové techniky, dokáží mj.
spočítat potřebný výkon ozvučovací soustavy a vybrat odpovídající reproduktory. Mají představu o šíření zvuku,
významu jednotlivých oktáv i o hudebních tónových soustavách. Rozumějí základům kolorimetrie, v souvislosti
s televizními a počítačovými displeji.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
89
31
KTO-Katedra technologie obrábění
KTO/DM
Dílenská metrologie
Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Dosažení znalostí metrologa ve strojírenském podniku, obsahující základní legislativu, základní principy
a okruhy měření: délek, úhlů, odchylek tvaru a polohy, textury povrchu, závitů a ozubených kol.
Způsobilosti: Schopnost zastávat metrologické činnosti v podniku po stránce praktické a administrativní, s ohledem na
požadavky legislativy a systémů řízení Předpoklady: Znalosti na úrovní vysoké školy:
- matematika
-pravděpodobnost a statistika
-strojírenské technologie
-materiálové inženýrství
-fyzika
KTO/EE
Ergonomie
Ing. Václava Pokorná
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Získání základních informací z oblasti ergonomického projektování montážních pracovišť ve strojírenství
Způsobilosti: Předat studentům informace z oblasti projektování techniky a technických systémů s ohledem na
výkonnostní limity člověka. V souladu s jeho bezpečností a ochrany zdraví při práci s cílem dosáhnout pracovní
pohody Předpoklady: Návaznost na předměty z oblasti technologického projektování
KTO/LFM
Řízení jakosti a lidský faktor
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: - Pochopit klíčovou úlohu člověka při zabezpečování kvality. Způsobilosti: Studenti pochopí
1) principy vedoucí k motivaci
2) co je osobní kvalita manažera
3) nutnost delegování kompetencí
4) co je osobní kvalita zaměstnance
5) nutnost efektivní komunikace
6) koncept Sociální odpovědnost firem Předpoklady: Úspěšné absolvování zkoušky z předmětu Řízení jakosti.
KTO/NCD
NC technologie a design
Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními výrobními technologiemi, NC technologiemi; dát přehled NC programování; CA techniky v designu; přehled metod CA; modelovacích metod, reverse engineeringu; postprocesingu;
rapid protypingu. Studenti budou seznámeni s některými příklady užití NC obrábění v designu.
Způsobilosti: Budou shopni vytvářet NC programy pomocí CAD/CAM systémů.
Předpoklady: Základní
znalosti strojírenské technologie, středoškolké matematiky
KTO/NCD2
NC technologie a design 2
Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět rozšiřuje praktické znalosti a zkušenosti studenta nabyté v předcházejícím předmětu NC technologie a design (KTO/NCD).
Způsobilosti: Budou shopni vytvářet NC programy pomocí CAD/CAM systémů.
Předpoklady: Základní
znalosti strojírenské technologie, středoškolské matematiky
Podmiňující předměty:
KTO/NCD
KTO/NRJ
Nástroje řízení jakosti
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
90
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: - Zvládnutí znalostí z oblasti statistických a speciálních metod zabezpečování kvality. Úspěšné absolvování
zkoušky z předmětu Řízení jakosti. Způsobilosti: - Studenti získají dovednosti používat nástroje řízení jakosti
pro řešení úkolů při zabezpečování jakosti.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti matematické statistiky.
Úspěšné absolvování zkoušky z předmětu Řízení jakosti.
KTO/PA
Profesionální auditování
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Získat znalosti a vědomosti pro přípravu, realizaci a zpracování auditních činností Způsobilosti: Schopnost
realizovat interní audity v celém požadovaném rozsahu
- příprava, provedení a zakončení auditu se všemi náležitostmi Předpoklady: Absolvování předmětu ŘJ a NRJ
Komunikativnost a etický status uchazeče
KTO/PAM
Praktické aplikace metrologie
Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Znalost a schopnost aplikovat v praxi:
Požadavky na měrová střediska a kontrolní pracoviště,podmínky pro měření, kontrolní postupy, předávání a přejímání strojních zařízení, dokumentace, postupy, měřidla, použití výpočetní techniky v měření, snímání signálů,
snímače.
Způsobilosti: Schopnost zastávat práci metrologa při řešení celého rozsahu v praxi, zejména se zaměřením na
přejímky strojů a strategii kontrolních činností Předpoklady: Znalost metrologie v rozsahu předmětu Dílenská
metrologie, matematiku, fyziku a strojírenské technologie, přehled v materiálovém inženýrství a ekonomice.
Vzhledem k náplni předmětu je třeba nejprve absolvovat předmět KTO/DM.
KTO/PRVS
Projektování výrobních systémů
Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je ukázat studentům postup při navrhování funkčního průmyslového zařízení. Průmyslovým
zařízením se rozumí výrobní systém využívající zejména technologie obrábění. Návrhu projetu výrobního sytému
je založen na metodě systematického projektování. Znalost metody systematického projektování umožní absolventům kurzu aplikovat tuto metodu pro návrhy výrobních systémů založených na jiných technologiích než je
obrábění.
Způsobilosti: Absolvováním kurzu student získá základní znalosti o metodice projektování výrobních systémů pro obrábění. Seznámí se s obecně platnou metodou systematického projektování, získá informace o
požadavcích na projektovou dokumentaci v ekonomických a právních souvislostech. Předpoklady: Podmínkou
pro zápis předmětu PRVS je úspěšné absolvování předmětu PRVP. Studium je důležité doplnit absolvováním
předmětu Projektování manipulace s materiálem.
Vylučující předměty:
KTO/VKVS
KTO/ŘJ
Řízení jakosti
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Dosažení znalostí z:
Předmětu řízení jakosti v prostředí Integrovaného managementu; legislativa jakosti, životního prostředí, ochrany
zdraví a bezpečnosti; neřízená oblast legislativy - normy ČSN EN ISO 9001:2001,
ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 18001, ČSN EN ISO 17001, ČSN ISO 10012:2003; státní politika jakosti;
národní cena za jakost - kriteria; přehled nástrojů řízení jakosti, motivace, ekonomika jakosti; měření, monitorování, testování v systémech integrovaného managementu; zpracování dat a požadavky na informatiku podniku;
úloha prevence a sledování Způsobilosti: Absolvent je schopen zastávat v praxi funkci profesionála kvality v
celém rozsahu:
dokumentace systému, základní nástroje řízení kvality. . .
Předpoklady: Absolvování předmětu Kvalita ergonomie, racionalizace
Osobní zájem
KTO/SHP
Spolehlivost v provozu a konstrukci
4 kr.
Zp,Zk
91
Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s podstatou spolehlivosti, její definicí a jejího určení výpočtem na základě empirických údajů. Studenti budou také seznámeni s analýzou struktury zařízení z hlediska
spolehlivosti. Probíraným tématem je také pojem poruchy.
Spolehlivost technických zařízení, využití diagnostických postupů pro vyhodnocení spolehlivosti, matematické
nástroje spolehlivosti, FMEA, QFD - využití.
Způsobilosti: Studenti, kteří absolvují tento předmět, budou
schopni posoudit a určit spolehlivost strojírenských dílů a sestav na základě provedených zkoušek a výpočtů.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti pravděpodobnosti a statistiky, základní znalosti z logiky, znalosti základních strojírenských disciplín - technologie a konstrukce.
KTO/TK
Technologičnost konstrukce
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.
Cíle: Seznámení studentů s principy technologičnosti konstrukce s ohledem na řadu nutných aspektů (Minimální výrobní náklady, Minimální pracnost výroby a montáže, Jednoduchost a funkčnost konstrukce, Tvarová a
technologická jednoduchost, Maximálně využití normalizace, unifikace a typizace, Dědičnost konstrukce, atd.).
Způsobilosti: Orientace a schopnost aplikovat metody technologičnosti v praxi s respektováním všech volitelných
aspektů Předpoklady: Kvalifikované znalosti strojírenské technologie, a konstruování
KTO/TP
Technika prostředí
Ing. Václava Pokorná
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Posouzení pracovního prostředí z ohledem na rizikové faktory, jejich hygienické limity. Základní aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příklady rizikových prací a jejich členění v kategorizaci prací Způsobilosti:
Základní znalosti z oblasti BOZP a hygieny práce. Předpoklady: Návaznost na předmět Ergonomie
KTO/ZNC
Základy NC programování
Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty setavovat NC programy pro nejpoužívanější CNC řídící systémy v ISO
kódu, naučit je obsluhovat a seřídit NC stroj.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu je schopen samostatně sestavit NC program v ISO kódu pro
zadaný typ součásti, seřídit NC stroj a vyrobit dle navrženého programu příslušnou součást v požadované
přesnosti a kvalitě opracování. . . . Předpoklady: Základní znalosti v oblasti strojírenské technologie- technologie
obrábění, minimálně znalosti analytické geometrie v rovině
KTO/ZZC
Závěrečná zkouška cert. studia jakosti
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
0 kr.
Ozp
možný semestr: LS
Cíle: Zkouška se koná ze základních disciplin certifikátového studia ” Zabezpečování jakosti” všeobecnou rozpravou. Rozsah odpovídá znalostem Manažera kvality Způsobilosti: Absolvent může zastávat funkce v systémech
Integrovaného managementu, včetně představitele vedení
Předpoklady: Absolvování předmětů v souladu se
studijním řádem: povinné - ŘJ, NRJ a PA + doplňující do 24kr., uvedené v aktuálním studijním plánu
92
32
KTV-Katedra tělesné a sportovní výchovy
KTV/NASPX
Náslechová praxe
PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního přdmětu na druhém stupni základní školy,
aplikuje poznatky a dovednosti získané v předmětech profesní praktika a pedagogika a psychologie k praxi.
Ke každé hospitované hodině náleží její rozbor.
Způsobilosti: Studenti budou schopni zaznamenat průběh
vyučovací hodiny, aktivně se podílet na její analýze a posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem
práce.
Předpoklady: Student používá hospitační záznam pro tělesnou výchovu.
93
33
KVD-Katedra výpočetní a didaktické techniky
KVD/NASPX
Náslechová praxe
Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení studenta s průběhem hodiny výpočetní techniky v reálných podmínkách
školy. Způsobilosti: Student prokáže schopnost analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé aspekty,
zejména připravenost učitele na hodinu a jeho dovednosti, pracovní klima ve třídě, aktivita žáků a jejich zájem,
vztah žáků a učitele, pracovní tempo a jeho přiměřenost, pracovní výsledky žáků a jejich znalosti, organizace
hodiny, použité metody a hodnocení studentů učitelem.
Student si dokáže uvědomit a sepsat podstatné okamžiky ovlivňující výuku a výchovný proces. Předpoklady:
Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků a jejich motivaci v
souvislosti s kvalitním vykonáváním učitelské profese.
Student má přehled o používaných výukových metodách, má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické teorie v oblasti didaktiky informatiky.
Student je schopen pozorovat a analyzovat edukační proces v praxi.
94
34
KVK-Katedra výtvarné kultury
KVK/MED
Mediální výchova pro vizuální gramotnost
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta teoretickými znalostmi pro uplatnění mediální výchovy a mediální
komunikace ve škole s důrazem na vizuální gramotnost.
Způsobilosti: Student porozumí struktuře a historii mediální výchovy v kontextu receptivních a produktivních
činností žáka. Dokáže analyzovat vliv médií a technologií na pedagogickou teorii a praxi. Dokáže charakterizovat
koncepty mediální výchovy a mediální gramotnosti s příklady jejich implementace do školního kurikula u nás a
v zahraničí. Dokáže rozlišit možnosti a vlastnosti jednotlivých médií a jejich účinky na mládež. Porozumí vztahu
mediální výchovy k občanské, jazykové, multikulturní, informační a zejména pak k umělecké a kulturní výchově.
Předpoklady: Student prokazuje své znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury na úrovni středoškolského
vzdělání.
KVK/MEDP
Mediální pedagogika pro viz. gramotnost
PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta teoretickými znalostmi pro uplatnění mediální výchovy a mediální
komunikace ve škole s důrazem na vizuální gramotnost a kritické nahlížení kontextů mediální pedagogiky u nás
i v zahraničí.
Způsobilosti: Student porozumí struktuře a historii mediální výchovy v kontextu receptivních a produktivních
činností žáka. Dokáže analyzovat vliv médií a technologií na pedagogickou teorii a praxi. Dokáže charakterizovat
koncepty mediální výchovy a mediální gramotnosti s příklady jejich implementace do školního kurikula u nás a
v zahraničí. Dokáže rozlišit možnosti a vlastnosti jednotlivých médií a jejich účinky na mládež. Porozumí vztahu
mediální výchovy k občanské, jazykové, multikulturní, informační a zejména pak k umělecké a kulturní výchově.
Předpoklady: Aktivní orientace v problematice masových médií.
KVK/NASPX
Náslechová praxe
Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 10 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hospitace v 5 - 10 vyučovacích jednotkách Vv (II.st. ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií, ZUŠ). Sledování
struktury vyučovací jednotky a rozbor uplatněných činností. Způsobilosti: 1. ve sledované jednotce výtvarné
výchovy je schopen identifikovat její základní strukturní prvky (námět, výtvarnou techniku, výtvarný problém,
apod.) a důležité obsahy - učivo, 2. v hospitačním záznamu srozumitelně a jasně formuluje a strukturuje zadání
úkolu, naznačí frázování hodiny a možnosti korekce žákovské tvorby, podrobněji představí závěr výuky, refl
reflexi a hodnocení výtvarných aktivit, 3. s oporou o materiály RVP a artefiletickou koncepci výrazové hry a
jejích dimenzí, určuje smysl a cíl sledované výukové situace a její možný dopad na žáka, 4. uvažuje o vztahu
obsahů zrealizovaného úkolu ke vhodným průřezovým tématům.
Předpoklady: Student je schopen provést
pozorování výuky a pořídit jeho záznam dle zadaných požadavků.
KVK/RCMED
Receptivní činnosti v mediální výchově
PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem je rozvoj kreativního myšlení budoucího pedagoga v oblasti receptivních a produktivních činností a
zážitkových aktivit v tématech mediální výchovy v kontextu vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura Způsobilosti: Student dokáže analyzovat mediální komunikáty ve vztahu k jejich účinkům na mládež, rozlišit zvláštnosti
a možnosti výrazových prostředků jednotlivých médií. Dokáže aplikovat metody vedení receptivních a produktivních činností mediální výchovy ve škole. Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu Mediální výchova pro
vizuální gramotnost (KVK/MED)
Podmiňující předměty:
KVK/MEDP
95
35
UUD-Ústav umění a designu
UUD/DKRL
Kresba pro design (pro nevýtvarníky)
Doc. akad. mal. Jiří Kornatovský
4 kr.
Zp
Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vysvětlit, názorně ukázat a naučit studenty využívat možnosti kresby (kresba jako
prostředek k vyjádření, studijní kresba a kresba volná). Výuka předmětu je orientována na studenty nevýtvarníky.
Způsobilosti: Student získá základní dovednosti v kresbě a nabyde přehled o kresebných formách, možnostech
kresby, technologiích, naučí se základům kresebné kompozice. Předpoklady: Intenzivní zájem o problematiku
kresby.
Vylučující předměty:
UUD/KPZ1
UUD/DMOL
Modelování pro design (pro nevýtvarníky)
Doc. akad. soch. František Pelikán
4 kr.
Zp
Seminář 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty základy modelování, základy práce se sádrou a objasnit hlavní principy
práce s materiálem v prostoru. Způsobilosti: Posluchač bude schopen:
- reprodukovat reálný předmět do prostorového média v měřítku (sochařská hlína, sádra),
- transformovat reálný předmět do reliéfu,
- určit příslušný způsob odlévání do sádry, retuše,
- aplikovat základní způsoby povrchové úpravy sádry.
Předpoklady: Intenzívní zájem o problematiku výtvarného oboru.
Vylučující předměty:
KVK/KRJ1 , KVK/KRZ1 , UUD/DMO , UUD/DMOB
UUD/DUM1K
Dějiny umění 1
Dušan Brozman, M.A.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky vývoje umění od pravěku po antiku a raně křesťanské umění. Seznámit je
s uměním prvních státních celků, Egypta a Mezopotámie a sledovat vývoj v egejské oblasti s důrazem na dobu
starověkého Řecka a Říma. Druhá polovina přednášek naváže systematickým přehledem vývoje evropského
románského a gotického umění, tři samostatné přednášky budou věnovány problematice středověkého uměni v
Čechách a na Moravě.
Způsobilosti: Student bude schopen: - v jednotlivých krocích sledovat a stručně definovat postupný vývoj architektury, sochařství i malířství, - popsat určující články jednotlivých vývojových stádií , - charakterizovat
jednotlivé umělecké kánony - znát a popsat základní ikonografii antického, románského a gotického chrámu, rozeznat a zařadit prvky užívané v jednotlivých slohových obdobích (podle ikonografie, ornamentální výzdoby,
materiálu či zpracování), - popsat proces vzniku uměleckého díla z hlediska doby, techniky a stylu, - zařadit
výtvarné dílo podle doby vzniku a stylu, - jmenovat hlavní centra vývoje jednotlivých slohů, - jmenovat hlavní
představitele jednotlivých uměleckých odvětví (u anonymních označit školu či centrum vlivu), - přiblížit roli
umělce či řemeslníka a roli objednavatele, - zhodnotit vliv technického pokroku na rozvoj umění, - rámcově
posoudit souvislosti mezi výtvarným uměním, literaturou a filosofií.
Předpoklady: Základní znalosti obecné
historie a dějin umění na úrovni všeobecného středoškolského vzdělání.
Vylučující předměty:
UUD/DUM1
UUD/DUM2K
Dějiny umění 2
PhDr. Jan Mergl
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky renesančního a barokního umění. Student získá systematický přehled o
vzniku a vývoji slohu, spojený s rozbory vybraných reprezentativních děl nejvýznamnějších osobností jednotlivých uměleckých disciplín. Student bude postupně seznámen s renesančním uměním a manýrismem v evropských
zemích a uměním rudolfínské Prahy na něž naváže přehled barokního umění a umění rokoka ve vybraných evropských střediscích. Způsobilosti: Student je schopen: - charakterizovat a vymezit jednotlivé umělecké slohy
(quattrocento, cinquecento, zaalpská renesance, manýrismus, dynamický a klasicizující barok, rokoko) - jmenovat
hlavní centra vývoje jednotlivých slohů - jmenovat hlavní představitele jednotlivých uměleckých odvětví, označit
96
školu či centrum vlivu - poznat, popsat a charakterizovat určující články jednotlivých vývojových stadií architektury - rozeznat a zařadit prvky užívané v jednotlivých slohových období (podle ikonografie, typu ornamentu,
materiálu či zpracování) - přiblížit roli umělce či řemeslníka, jeho postavení v procesu vzniku uměleckého díla přiblížit a zhodnotit roli objednavatele umění (panovník, mecenáš, církev) pro jednotlivá období - zhodnotit vliv
technického pokroku na rozvoj umění - orientovat se v základních teoretických dílech dané etapy a označit teoretiky mezi umělci - rámcově posoudit souvislosti mezi výtvarným uměním, literaturou a filosofií Předpoklady:
Předchozí absolvování předmětu UUD/DUM1K.
Znalosti obecné historie a dějin umění na úrovni všeobecného středoškolského vzdělání.
Vylučující předměty:
UUD/DUM2
UUD/DUM3K
Dějiny umění 3
PhDr. Jan Mergl
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky hlavních proudů a směrů umění a uměleckých škol 19. a počátku 20. století.
Způsobilosti: Student je schopen:
- jmenovat hlavní centra vývoje jednotlivých slohů
- jmenovat hlavní představitele jednotlivých uměleckých odvětví (označit školu či centrum vlivu)
- charakterizovat jednotlivé umělecké směry (klasicismus, romantismus, realismus, impresionismus. . .)
- v jednotlivých krocích sledovat a stručně definovat postupný vývoj sochařství a malířství
- poznat, popsat a charakterizovat určující články jednotlivých vývojových stadií architektury
- rozeznat a zařadit prvky charakteristické pro jednotlivá slohová období
- zařadit výtvarné dílo podle doby vzniku a stylu
- popsat proces vzniku uměleckého díla z hlediska techniky (řemeslné či umělecké)
- přiblížit roli umělce či řemeslníka, jeho postavení v procesu vzniku uměleckého díla
- zhodnotit vliv technického pokroku na rozvoj umění
- označit teoretiky mezi umělci
- orientovat se v základních teoretických dílech dané etapy
- rámcově posoudit souvislosti mezi uměním a filosofií
Předpoklady: Předchozí úspěšné absolvování předmětu UUD/DUM2K.
Znalosti obecné historie a dějin umění na úrovni všeobecného středoškolského vzdělání.
Vylučující předměty:
UUD/DUM3
UUD/DUM4K
Dějiny umění 4
Richard Frederick Drury, M.A.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je podat studentům systematický výklad zevrubných dějin umění 20. století s důrazem na
české umění od 2. pol. 20. století po současnost. Vyzdvihnout a popsat současné vývojové trendy. Způsobilosti:
Student bude vybaven znalostmi dějin umění 20. století s důrazem na české umění od 2. pol. 20. století po
současnost. Dokáže popsat vývojové trendy v současném umění.
Předpoklady: Předchozí splnění předmětu
UUD/DUM3K.
Znalosti obecné historie a dějin umění na úrovni všeobecného středoškolského vzdělání.
Vylučující předměty:
UUD/DUM4
UUD/ODTD1
Dějiny a teorie designu 1
Mgr. Jiří Hulák
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky historie designu s důrazem na průmyslový design
technických oborů v praxi i teoretické myšlení od prvopočátků tvarového řešení průmyslových výrobků v 19.
století do konce 30. let 20. století. Způsobilosti: Absolvent předmětu bude schopen: - vyjmenovat předpoklady
vzniku designu, faktický počátek jeho vzniku od meziválečné avantgardy v Evropě, USA a Československu až k
počátku II. světové války., - rozlišit tvarové, materiálové a technologické charakteristiky výrobků v jednotlivých
obdobích vývoje designu, - zařadit chronologicky průmyslový výrobek (technický předmět) podle tvarového,
popř. i technického řešení a použitého materiálu, - jmenovat hlavní osobnosti oboru a přiblížit jejich tvorbu, přiřadit k jednotlivým obdobím resp. tvůrčím okruhům obory, které se nejvíce a nejpřínosněji rozvíjely, - přiblížit
roli designéra v procesu vývoje výrobku (technického předmětu), - osvětlit na příkladech historický vývoj designu
v jednotlivých technických oborech, - zhodnotit přínos tvorby významných osobností v dobových souvislostech,
97
- zhodnotit vliv technického pokroku na rozvoj průmyslového designu.
historie na úrovni všeobecného středoškolského vzdělání.
UUD/ODTD2
Dějiny a teorie designu 2
Mgr. Jiří Hulák
Předpoklady: Základní znalosti obecné
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky designu s důrazem na průmyslový design technických
oborů v praxi i v teoretické reflexi od čtyřicátých let 20. století do současnosti. Seznámit studenty s vývojem
metodiky designérské tvorby a vývojem vztahu techniky (konstrukce) a designu v daném období s přihlédnutím
ke specifickým podmínkám vývoje v různých oborech; významnými středisky vývoje, významnými tvůrčími
osobnostmi a důležitými realizacemi a projekty. Obeznámit studenty s aktuálním domácím děním v designu s
důrazem na průmyslový a produktový design.
Způsobilosti: Student bude schopen:
- rozlišit tvarové, materiálové a technologické charakteristiky výrobků v jednotlivých obdobích vývoje designu
- chronologicky zařadit průmyslový výrobek (technický předmět) podle tvarového, popř.
i technického řešení a použitého materiálu
- jmenovat hlavní osobnosti oboru a přiblížit jejich tvorbu
- přiřadit k jednotlivým obdobím resp. tvůrčím okruhům obory, které se nejvíce
a nejpřínosněji rozvíjely
- přiblížit roli designéra v procesu vývoje výrobku (technického předmětu)
- osvětlit na příkladech historický vývoj designu v jednotlivých technických oborech
- zhodnotit přínos tvorby významných osobností v dobových souvislostech
- zhodnotit vliv technického pokroku na rozvoj průmyslového designu
Předpoklady: Úspěšné absolvování předmětu Dějiny a teorie designu v předcházejícím semestru. Znalosti obecné
historie na úrovni všeobecného středoškolského vzdělání.

Podobné dokumenty

Anotace předmětů

Anotace předmětů Cíle: Rozšířit a prohloubit slovní zásobu používanou v médiích prostřednictvím gramaticko-lexikální analýzy a diskuse témat světové důležitosti (bezpečnost, ekologie, světová chudoba, problematika ...

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů - je vybaven slovní zásobou potřebnou pro vedení firemních porad - prezentuje výrobky firmy, vysvětluje funkci výrobků - předvádí prezentaci firmy - jedná s obchodním partnerem mimo pracovní prostř...

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů - je vybaven slovní zásobou potřebnou pro vedení firemních porad - prezentuje výrobky firmy, vysvětluje funkci výrobků - předvádí prezentaci firmy - jedná s obchodním partnerem mimo pracovní prostř...

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů 10 KCH-Katedra chemie

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů 61 UUD-Ústav umění a designu Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací zodpovídají garantující katedry.

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů klasifikovat a porovnat metody generování diagnostických testů pro číslicové systémy vytvořit diagnostický test pro jednoduchý číslicový obvod zvolit vhodné metody diagnostiky v závislosti na typu ...

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů Cíle: Seznámit studenty s procesuální stránkou výuky formou náslechové praxe na škole. Způsobilosti: Student získá schopnost analyzovat vyučovací proces z hlediska využívání forem, metod a prostřed...

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů Student se bude orientovat v běžných laboratorních metodách, potřebných při hodnocení charakteru vodního prostředí (pH, konduktivita), tvorbě trvalých preparátů, barvení řas, práce s mikroskopem. P...

Více

Anotace předmětů

Anotace předmětů doškolskou látku biologie, chemie a fyziky. CBG/BIZV

Více