Itálie - UNIGLOBE IC Travel

Komentáře

Transkript

Itálie - UNIGLOBE IC Travel
Itálie
Dokumenty
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a
to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm
zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském
průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.
Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o
očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na
území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.
Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a
tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu. Na
webových stránkách velvyslanectví www.mzv.cz/rome naleznete k případnému využití přeloženou
verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“).
V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas
odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který
mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti
je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k
době možnosti návratu do ČR.
Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem
konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář se dvěma
fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující české občanství
(osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s
vyznačením českého občanství) předáte pracovníkovi konzulárního oddělení. Pokud nemáte k
dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve (nejlépe telefonicky) o této
skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které převezme od Vás osobní data, na
základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Dále je nutno přiložit potvrzení o
ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice, eventuálně čestné
prohlášení). Za vystavení náhradního cestovního průkazu se vybírá správní poplatek je 16,- (poplatek
se každý měsíc aktualizuje dle platného kurzu). Doporučujeme vozit s sebou také fotokopii platného
cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vydaného po červenci 2000. Náhradní
cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních
dokladů příslušného městského úřadu, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.
Specifika, Bezpečnostní situace, Doporučení turistům
Většina území Itálie leží v zóně seizmického rizika a na jejím území jsou četné aktivní sopky.
Nařízením předsedy vlády č. 105/2006 Sb. byla vydána podrobná mapa odhadované míry
seizmického rizika celé Itálie. Tato mapa je k dispozici např. na stránkách Italského národního
institutu geofyziky a vulkanologie www.ingv.it. Na těchto stránkách je i průběžně aktualizovaný
seznam všech otřesů země v Itálii. Je třeba si uvědomit, že za „normálních“ okolností v Itálii dochází
denně v průměru k pěti otřesům země, které jsou však většinou bez vážnějších následků. Po takovém
otřesu k jakému došlo v oblasti Emilie 20.5. a 29.5.2012 (nebo v oblasti Aquily v roce 2009) však
počet otřesů v dané oblasti může dosáhnout až několika stovek za den - tzv. „seizmický roj“.
Zemětřesení a erupce sopek jsou přírodní jevy, které není možné současnými technickými prostředky
předpovědět. Národní centrála civilní ochrany na svých stránkách kromě informací o nastalých
přírodních katastrofách také zveřejňuje informace o tom, co dělat v těchto situacích
(www.protezionecivile.it).
Bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích, pozor na kapesní krádeže,
krádeže v automobilech i v bytech.
Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat
vždy daňový doklad. V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž
může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše
10.000,- EURO. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni
prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích. Text zákona lze
najít na adrese www.parlamento.it/parlam/leggi/eleletip.htm.
- k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad
- stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční
policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)
- nenosit pohromadě osobní doklady a všechny peníze - nespouštět svá osobní zavazadla ani příruční
tašku z dohledu
- cenné předměty /zlato, videokamera, fotoaparát apod./ nevystavovat příliš na veřejnosti
- při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak
možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce
- nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo, i když je zamčené
- úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
- obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu
- české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné
- na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla,
pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech
- řidič během jízdy smí používat mobilní telefon pouze s hands free sadou
- nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba
- označení parkovacích míst:
modrá čára - placené místo
žlutá čára - rezervované místo
bílá čára - neplacené místo
- za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský
průkaz
- za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných
veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta
Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem,
měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční
pomoc v případě nouze.
V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet…), proto doporučujeme tyto
používat pokud možno jen v kuchyni.
V poslední době se množí případy zprostředkovatelen práce, které slibují zajištění práce v Itálii.
Zájemce podepíše smlouvu, zaplatí poplatek a pak je dopraven do Itálie, kde je zanechán svému
osudu. Doporučujeme proto, aby zájemci o práci v Itálii před podpisem předložené smlouvy si ji vždy
řádně přečetli a ověřili si, zda je smluvní vztah vyvážený. To znamená, zda jsou uvedeny nejen
povinnosti zájemce a práva agentury, ale též práva zájemce a povinnosti agentury, zejména pro
případ, že nedojde k uzavření pracovní smlouvy nebo k jinému nesplnění podmínek ze strany
agentury nebo italského zaměstnavatele. Současně informujeme, že Velvyslanectví ČR v Římě nemá
žádnou možnost ověřovat důvěryhodnost zprostředkovatelen práce ani italských zaměstnavatelů.
Upozornění pro lyžaře
V Itálii je platný zákon č.363 z 24. prosince 2003, který se týká bezpečnosti při provozování zimních
sportů. Podle tohoto zákona je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu
ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Pokud jde o rychlost - o žádných rychlostních limitech zákon
nehovoří, avšak stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a
jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Ods. 2 čl. 9 říká, že rychlost musí být zvláště
přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v
případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů.
Záleží tedy na příslušných kompetentních orgánech (Policie apod.), jak situaci v konkrétním případě
posoudí. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto
zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €. Pro případy úrazu a repatriace
se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění.
Víza, režim vstupu
V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v
jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který
stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských
států”.
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou
bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých.
Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se přihlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecního
úřadu dle místa pobytu (tzv. Ufficio anagrafe). Podrobné a aktualizované informace lze nalézt na
webových stránkách italské policie; www.poliziadistato.it v rubrice stranieri (podrubrika "Cittadini
della Comunitá Europea"). Pro pobyty kratší tří měsíců se nevyžadují žádné formality.

Podobné dokumenty

PETROHRAD - POKLAD RUSKA

PETROHRAD - POKLAD RUSKA doplatkem zájezdu. Po poledni přejedeme do Petrodvorce. V tomto pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století, který se rozkládá na ploše přes 800 ha, je umístěno přes 170 fontán růz...

Více

zde

zde Agentura Lesser s.r.o. nabízí možnost zprostředkování vstupního turistického víza do Austrálie online formou včetně komunikace s imigračním úřadem v Hobartu. Víza služební se i nadále vyřizují na k...

Více

ACTIVATE HERE

ACTIVATE HERE (další možností je výběr zúžit přidáním klíčového slova např.: Access 2010) bod 4. V detailu produktu poznáte, že se jedná o produkty Activate-Here podle názvu produktu, který obsahuje „Activate-He...

Více