RADIÁTOR MICA R-065

Komentáře

Transkript

RADIÁTOR MICA R-065
Radiátor Mica R-065
česky
Návod k použití
RADIÁTOR MICA
R-065
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
1
Radiátor Mica R-065
česky
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce,
záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenese žádnou odpovědnost
za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím
zásuvky.
• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
Upozornění
• Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou,
smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi
• a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány
instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
• Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí
bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke
které chcete spotřebič připojit.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla
nebo do jejich blízkosti.
• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
• Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte
• a odpojte ze síťové zásuvky.
2
Radiátor Mica R-065
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
česky
Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte
se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového
kabelu/síťové zásuvky.
Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému
servisu.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.
Toto topné těleso nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo
bazénu.
Topné těleso nesmí být umístěno bezprostředně pod zásuvkou
Pro zamezení vzniku nebezpečí kvůli možnému poškození tepelné pojistky,
tento přístroj nesmí být zapínán externími doplňky jako je např. časovač, ani
nesmí být připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně automaticky
odpojován a zapojován.
Toto topné těleso používejte pouze způsobem, který je popsán v této
příručce. Jakékoliv jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit
požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
Zapojujte pouze do řádně uzemněných zásuvek.
Napájecí šňůru neveďte pod kobercem, nepřikrývejte ji žádnými pokrývkami
apod.
Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu, který neodpovídá normám.
Aby nedošlo k vypuknutí požáru, nijak neblokujte přívody vzduchu ani
odsávání. Neprovozujte tento přístroj na měkkém povrchu, kdy by mohlo dojít
k ucpání přívodních otvorů.
Nevkládejte žádné cizí předměty a zamezte vniknutí jakýchkoliv cizích
předmětů do ventilačního otvoru nebo otvoru odsávání, neboť by mohlo dojít
3
Radiátor Mica R-065
•
•
•
•
česky
k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru či k poškození topného
tělesa.
Topné těleso uvnitř obsahuje horké a zápalné komponenty. Nepoužívejte jej
proto v místech, kde se používají nebo skladují paliva, nátěry nebo hořlavé
kapaliny.
Toto topné těleso není určeno k použití venku, v koupelnách, prádelnách a
podobných interiérech.
Veškeré hořlavé materiály, např. textil, a také veškeré další zařízení udržujte
ve vzdálenosti alespoň 0,9 m od čelní a také boční a zadní části topného
tělesa.
V době použití je topné těleso horké. Aby nedošlo k popálení, zamezte styku
jakékoliv části těla s horkým povrchem.
4
Radiátor Mica R-065
česky
ÚVODEM
Radiátor Mica využívá novou technologii „Micathermic“, která vytváří tepelné vlnění
simulující sluneční tepelné záření. Uživateli tak poskytuje nejkomfortnější vytápění
prostoru. Topný systém MICA je 100% ekologický, protože nosný materiál je lisovaná
slída. Desky se vyrábí jako pláty a následně stříhají na potřebné rozměry. Průchodem
elektrického proudu se vytváří tepelné vlnění. Tato technologie budoucnosti nahrazuje
zastaralé olejové radiátory svou lehkostí, výkonem i zátěží pro životní prostředí. Rychlý
tepelný účinek do 1 minuty a ohřívání všech předmětů v místnosti znamená, že teplo
vydrží mnohem déle než u běžných ohřívačů vzduchu.
VLASTNOSTI
• plného topného výkonu dosahuje během 1 minuty
• nastavení výkonu I (minimum) / II (střední) / III (maximum) 800 W / 1200 W /
2000 W
• ochranné čidlo (detektor proti přehřátí)
• spínač zapnutí a vypnutí (On/Off) se světelnou indikací
• plynulé nastavení teploty
• funkce proti zamrznutí (Anti-frost)
• nízká hmotnost
• tichý provoz
• bezpečný provoz v blízkosti předmětů
• neuniká olej, bezolejový provoz
• nevysouší okolní vzduch
• prostor na zadním panelu pro uskladnění napájecí šňůry
5
česky
Radiátor Mica R-065
POPIS VÝROBKU
1. Rukojeť
2. Světelná indikace regulace teploty
3. Nastavení teploty I, II, III
4. Funkce ochrany před zamrznutím
5. Regulátor teploty
6. Kolečka
7. Upevnění koleček
8. Místo pro napájecí šňůru (zadní panel)
9. Vrchní kryt (dodatečná ochrana před dětmi)
1
9
2
3
8
4
5
6
7
6
Radiátor Mica R-065
česky
INSTALACE KOLEČEK
1. Vyjměte topné těleso a obal z krabice.
2. Odstraňte polystyren z obou stran a odstraňte igelitový sáček.
3. Z papíru vyjměte kolečka, upevnění koleček a 4 montážní šrouby, a
z prostoru pro uložení napájecí šňůry topného tělesa vyjměte tuto šňůru.
4. Uložte obal pro skladování výrobku mimo topnou sezonu.
5. Při upevnění koleček postupujte podle obrázků.
6. Zkontrolujte, zda balení obsahuje oba kusy podpěr na kolečka, 4 kolečka a 4
montážní šrouby.
-
Podpěra koleček x 2
Kolečko x 4
Upevňovací šroub x 4
7. Přišroubujte 2 kolečka ke každé podpěře pomocí vhodného šroubováku, jak
ukazuje obrázek.
7
Radiátor Mica R-065
česky
8. Opatrně nasuňte podpěry koleček do topného tělesa, jak ukazuje obrázek.
POUŽITÍ VÝROBKU
1. Zkontrolujte:
zda je regulátor teploty v poloze „na tečce“ (obr. 1) a zda jsou oba
spínače I (minimum) a II (medium) v poloze off (vypnuto) (obr. 2)
Obr. 1
Obr. 2
2. Zapojte napájecí šňůru do vhodné elektrické zástrčky.
8
Radiátor Mica R-065
česky
3. Nastavte požadovanou teplotu
Pro nízkou teplotu stiskněte tlačítko na levé straně (minimum)
pro střední teplotu vymáčkněte tlačítko na levé straně (minimum) a stiskněte
tlačítko na pravé straně (medium)
pro dosažení vysoké teploty stiskněte obě tlačítka
4. Pak otočte regulátorem teploty ve směru hodinových ručiček, dokud se
nerozsvítí světelná kontrolka. V tomto okamžiku dochází k aktivaci regulace
teploty.
Světelná kontrolka se po dosažení požadované teploty rozsvítí. S klesající
teplotou se topné těleso znovu zapne a bude vydávat teplo, až dokud teplota
v místnosti nedosáhne teploty požadované přístrojem.
Požadovanou pokojovou teplotu udržíte výše uvedeným způsobem.
Podle vlastní potřeby si můžete teplotu snižovat nebo zvyšovat pomocí regulátoru
teploty jeho otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
5. Funkce proti zamrznutí (Anti-frost)
Udržuje okolní teplotu nad „bodem mrazu“. Pro aktivaci této funkce pouze zapojte
napájecí šňůru a otočte knoflíkem regulace teploty do polohy „sněhové vločky“.
6. Vrchní kryt a čidla krytí
I když je na přístroji umístěný výstražný štítek „NEPŘIKRÝVAT“, někteří uživatelé
omylem pokládají na přístroj např. ručníky, přikrývky apod. Proto je na vrchní části
přístroje instalován bezpečnostní kryt, který zajišťuje dodatečnou ochranu. Pokud
dojde k přehřátí čidel krytí senzoru topného tělesa, vypne se elektrické napájení.
Když teplota přístroje opět klesne, dodávka proudu se obnoví.
9
Radiátor Mica R-065
česky
ČIŠTĚNÍ
• Před čištěním topné těleso vypněte, vytáhněte napájecí šňůru a počkejte, až
topné těleso vychladne.
• Neponořujte napájecí kabel a zástrčku ani přístroj do vody nebo jiné tekutiny,
nelijte vodu ani jinou tekutinu na přístroj.
• K odstranění prachu a nečistot z kovové mřížky a z přístroje použijte vysavač.
• Topné těleso otřete suchým hadrem, čímž odstraníte prach, a poté vlhkým
(nikoliv mokrým) hadrem, čímž jej zbavíte skvrn.
• Nepoužívejte hrubé, drsné nebo leštící čisticí prostředky apod. na tělo
přístroje, jinak dojde k jeho poškození.
10
Radiátor Mica R-065
česky
SKLADOVÁNÍ
• Přístroj odpojte z elektrické zásuvky a kabel uložte do úložného prostoru
v zadním panelu. Ujistěte se, že zástrčka před čištěním a uložením
nepotřebuje vychladnout.
• Uchovávejte přístroj v chladu a suchu, pokud možno na čistém a bezprašném
místě, nebo použijte obal přístroje a znovu přístroj zabalte.
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Topné těleso není teplé:
•
•
Zjistěte, zda je topné těleso v provozu či nikoliv.
Zkontrolujte nastavení teploty. Je ve správné poloze či nikoliv?
•
Ověřte, zda přední část topného tělesa není zakryta nějakým předmětem.
Topné těleso není v provozu:
•
•
•
•
•
Přesvědčte se, že napájecí šňůra je zastrčena v zásuvce.
Zjistěte, zda funguje elektrické připojení nebo hlavní jistič.
Ujistěte se, že spínač napájení je v poloze „zapnuto“ (ON).
Ujistěte se, že topné těleso je ve stavu regulace termostatu.
Ověřte správnou funkci světelné kontrolky regulace teploty.
11
Radiátor Mica R-065
česky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý příkon
Nízká teplota
Střední teplota
Vysoká teplota
220-240 V
50 Hz
800 W
1 200 W
2 000 W
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci,
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských
zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví,
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které
se na něj vztahují.
12

Podobné dokumenty