pro rok 2013/2014

Komentáře

Transkript

pro rok 2013/2014
Seznam bakalářských a diplomových prací
rok 2013/2014
Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií
prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.
Bakalářské práce pro 2. TUSHK – KS
1. Návrh farmářské výroby octa z pšenice s charakterem funkční potraviny
(zadáno)
2. Návrh farmářské výroby glukózového sirupu z pšenice
(zadáno)
3. Možnosti výroby funkčních potravin z plodů keře rekultivovaných skládek – rakytníku
řešetlákového (Hippophaë rhamnoides)
(zadáno)
4. Zpracování a recyklace stavebních odpadů
(zadáno)
5. Výroba jablečného pyré s obsahem -glukanů z ječmene
(zadáno)
Bakalářské práce pro 2. Agropodnikání – KS
6. Půdní organická hmota a její složky, důvody, proč je nutno tyto složky rozlišovat
(zadáno)
7. Acidifikace českých půd a její nebezpečí
(zadáno)
Diplomové práce – AEKn
1. Digestát bioplynové stanice jako účinný prostředek k zlepšení fyzikálních vlastností
kambizemí
(zadáno)
2. Proč ztotožňování pojmu „humus“ a „půdní organická hmota“ je zdrojem chybných
závěrů?
(zadáno)
Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Témata přednostně pro obory TUSH a AEK (BP i DP shodné, rozdíly v metodice)
1. Vliv vodního režimu na růst a kvalitu vybraných travních druhů.
2. Analýza struktury živočišné a rostlinné výroby konvenčně a ekologicky hospodařících
farem v ČR (regiony).
3. Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém
systému hospodaření
4. Výnosové parametry vybraných druhů energetických trav
5. Produkce emisí CO2eq během pěstování a zpracování vybraných plodin
6. Environmentální a ekonomické aspekty pěstování energetických plodin
Doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Vhodné pro obory TUSHK a AEK
BP
Struktura genetických zdrojů obilnin v genové bance v Praze.
Struktura genetických zdrojů rodu Triticum L. v „evropské databázi pšenice“.
Odrůdová skladba obilnin v ČR a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství.
DP
Vývoj struktury nabídky biopotravin ve vybraném hypermarketu v Českých Budějovicích
(zadáno)
Analýza struktury nabídky a cenových relací biopotravin v regionu Prachatic a krajském
městě (zadáno)
Prof. Ing. Jan Moudrý CSc.
Tématické okruhy bakalářských a diplomových prací - obory Agroekologie, TUSHK
1. Malovýrobní technologie využití a zpracování ovoce z extenzivních biosadů (zadáno)
2. Přehled farem s agroturistikou či jinou nezemědělskou činností v Jč kraji (zadáno)
3. Analýza efektivního využívání místní produkce, tvorba sítí a prosazení na trhu.
4. Využití regionálních potravin ve školních vývařovnách
5. Efektivní využití fytomasy v ochranném pásmu NP Podyjí (zadáno)
6. Produkční a environmentální aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
7. (Miscantus sinensis, Agropyron, Baldingera arundinacea…)- možné až 3 práce
Ing. Jiří Peterka, Ph.D.
Tématické okruhy bakalářských a diplomových prací - obory Agroekologie, Trvale
udržitelné systémy hospodaření v krajině, Agropodnikání, Zemědělská technika,
obchod, servis a služby
1) Agrotechnika pěstování Stévie sladké (Stévia rebaudiana)
2) Způsoby zpracování a možnosti využití Stévie sladké (Stévia rebaudiana)
3) Biologie, výskyt a regulace kostivalu lékařského (Symphytum officinale L.) - ZADÁNO
(Bc. práce)
4) Stanovení klíčivosti semen u vybraných plevelných druhů - ZADÁNO (Bc. práce)
5) Klíčivost semen u některých druhů plevelných rostlin.- ZADÁNO (Bc. práce)
6) Klíčivost semen u vybraných polních plevelných druhů. - ZADÁNO (Bc. práce)
7) Požadavky na výrobu certifikovaného osiva u obilnin. - ZADÁNO (Bc. práce)
8) Využití moderní techniky při zpracování půdy pro pěstování obilnin.- ZADÁNO (Bc.
práce)
9) Posuzování účinnosti vybraných herbicidních přípravků na plevele u porostů jarní pšenice.
- ZADÁNO (DP)
10) Regulace plevelů u pěstovaných hybridů kukuřice seté (Zea mays). - ZADÁNO (DP)
11) Regulace plevelů v porostech pěstované řepky (Brassica ssp.). - ZADÁNO (DP)
12) Hodnocení kvalitativních ukazatelů při sklizni sena, senáže a slámy pomocí sběracích
lisů. - ZADÁNO (DP)
13) Využití secích strojů pro přípravu půdy při pěstování obilnin. - ZADÁNO (DP)
14) Biologie, výskyt a metody regulace plevelů na trvalých travních porostech. - ZADÁNO
(DP)
15) Biologie, výskyt a regulace plevelů v pěstovaných plodinách. - ZADÄNO (DP)
16) Biologie, výskyt a regulace chundelky metlice v pěstovaných plodinách. - ZADÁNO
(DP)
17) Biologie, výskyt a možnosti regulace violky rolní v pěstovaných plodinách. - ZADÁNO
(DP)
18) Regulace plevelů v porostech pěstovaných okopanin. - ZADÁNO (DP)
Ing. Radka Váchalová, Ph.D.
Tématické okruhy bakalářských prací - obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Aktualizace BPEJ v rámci projekce KPÚ
Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou
oblast
Predikce deficitních vlastností půd pro vybranou oblast se specifikací na erozní
ohroženost, infiltrační vlastnost, posouzení vodního režimu půd a skeletovitost
- obor Agroekologie
Acidifikace půd, způsoby jejího potlačení i podpory a význam hydrolytické kyselosti
(zadáno)
Tématické okruhy diplomových prací - obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí :
Průzkum půd z hlediska degradace půdní struktury a stavby s využitím penetrometrie pro
vybranou oblast
Mapová projekce destrukce půdní struktury a stavby pro vybranou oblast včetně návrhu
na zúrodňovací opatření
Posouzení homogenity pozemku před a po KPÚ
Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
Tématické okruhy diplomových prací – obor AEK a TUSHK
Stanovení zachovalosti přirozených biotopů v zemědělské krajině podle indikátorových
skupin hmyzu.
Stanovení zachovalosti přirozených biotopů v zemědělské krajině podle indikátorové
skupiny vyšších rostlin.
Zhodnocení regulační ekosystémové služby přirozených biotopů v agroekosystému
z hlediska biodiverzity (biologický boj - střevlíkovití, blanokřídlí, opylování - blanokřídlí).
Zhodnocení regulační ekosystémové služby krajinných celků v krajině z hlediska
hospodaření s půdou a vodou
Stanovení přínosu přirozených opylovačů pro produkci zemědělských plodin.
Stanovení ekonomické hodnoty přirozených habitatů v rámci služeb poskytovaných
společnosti podle indikátorových skupin organizmů.
Stanovení funkční zachovalosti ekosystému pastviny podle indikátorových skupin
rozkladačů.
Zhodnocení regulační ekosystémové služby rozkladačů na pastvině.
Vliv agrotechniky a chemického ošetření na necílové druhy organizmů.
Ocenění environmentálních zdrojů lokality pomocí BVM metody
prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.
Témata bakalářských prací pro obory Zemědělství, Agropodnikání, TUSHK, Biotechnologie
využití biomasy, Agroekologie
Pěstování ovsa nahého (Avena nuda L.) a jeho potravinářské aj. využití
(zadáno)
Pěstování řepky ozimé (Brassica napus L. var. Napus) a její využití
(zadáno)
Pěstování ozimé pšenice (Triticum aestivum L.) a její využití
(zadáno)
Pěstování brambor (Solanum tuberosum L.) a způsoby jejich využití
(zadáno)
Pěstování máku setého (Paver somniferum L.) a jeho potravinářské aj. využití
(zadáno)
Technologie pěstování kukuřice (Zea mays L.) a její využití
(zadáno)
Pěstování Ostropestřece mariánského (Sylibum marianum L. Gaertn.) a jeho využití
(zadáno)
Návrh opaření ke zvýšení efektivity bioplynové stanice „Koloměřice“
(zadáno)
Vliv půdních vlastností na mobilitu vybraných rizikových prvků v půdě a některé metody
jejich dekontaminace
(zadáno)
Návrh opatření ke zvýšení efektivity bioplynové stanice (BPS) Obora
(zadáno)
Návrh opatření ke zvýšení efektivity konkrétní bioplynové stanice „Agroplyn Mileč –
Maňovice s.r.o.“
(zadáno)
Pěstování cukrové řepy (Beta vulgaris var. Altissima) a její využití
(zadáno)
Pěstování lnu setého (Linum usitatissimum L.) a jeho potravinářské a nepotravinářské využití
(zadáno)
Pěstování chmele (Humulus lupulus L.) a jeho využití
(zadáno)
Pěstování ječmene jarního (Hordeum vulgare L.) a jeho využití
(zadáno)
Biomasa jako základní surovina pro výrobu paliv a energie
(zadáno)
Komplexní využití biomasy
(zadáno)
Motorová paliva z biomasy
(zadáno)
Organické chemikálie z biomasy
(zadáno)
Diplomové práce – obor Agroekologie
Vliv ošetření elicitory na obsah některých biologicky aktivních látek ve vybrané rostlině
(zadáno)

Podobné dokumenty

Kam vás velKá cestovKa - Surf

Kam vás velKá cestovKa - Surf Městečko Cabarete navštěvují především Evropané. Seženete tu poměrně levné ubytování i jídlo, stejně jako míchané drinky v čele s legendárním Cuba Libre. Můžete si ho dát přímo na pláži Kite Beach,...

Více

Srpen 2010

Srpen 2010 do dalších oborů, především do obnovitelných zdrojů energie. Vždy jsme se ve Farmtec, a. s., snažili všechny tyto trendy zachytit a našim zákazníkům nabízet a také to děláme. Po celou dobu našeho p...

Více

koupelnová keramika, vany a vanové zástěny, sprchové

koupelnová keramika, vany a vanové zástěny, sprchové a louhům, obsaženým v hygienických, čistících a kosmetických přípravcích. Jsou-li výrobky zdravotnické keramiky s keramickým sifónem (klozety, urinály atd.) vystaveny mrazu, musí být do vody v sifó...

Více

Snímek 1

Snímek 1 otázka potřeby zavedení dodatečných kritérií udržitelnosti.

Více

prezentace

prezentace Tabulka: Typické měrné emise CO T b lk T i ké ě é i CO2 (na jednotku energie)                             ( j d tk i ) u současných i budoucích motorových bio­paliv: Motorové palivo

Více

Ivan Kameník PPT

Ivan Kameník PPT  Indie podporuje dovoz zařízení, technologií, know-how- méně už výrobků konečné spotřeby

Více

Začínáme s chovem 1

Začínáme s chovem 1 nás zajímají. Z těchto návštěv a získaných informací si může každý udělat základní představu o tom, jak jednotlivé druhy vypadají, jaké je jejich chování, v jakých chovných zařízeních jsou chovány,...

Více