KOSTKOVÍ OSADNÍCI

Komentáře

Transkript

KOSTKOVÍ OSADNÍCI
KOSTKOVÍ OSADNÍCI
HERNÍ MATERIÁL
- 6 surovinových kostek
- 1 blok se 60 hracími plány
PŘÍPRAVA HRY
Každý hráč dostane 1 list s hracím plánem. Připraví se všech 6
kostek. Navíc ještě každý hráč potřebuje jednu tužku. Vylosuje se
začínající hráč.
O CO JDE?
Na hracím plánu je ostrov Catan se symboly cest, vesnic, měst a
rytířů.
Každý hráč se během hry snaží postavit co nejvíce cest, vesnic,
měst a rytířů na ostrově na svém plánu.
Stavění znamená: Hráč označí příslušný symbol kroužkem,
křížkem nebo vybarvením obrysu.
Stavba stojí suroviny. Suroviny jsou házeny 6 kostkami. Na
každé kostce je zobrazeno jedenkrát vlna, obilí, hlína, ruda, dřevo
a zlato. Stavba jedné cesty například stojí vždy 1 dřevo a 1 hlínu.
Pouze tehdy, když hráč hodí na kostkách obě tyto suroviny, může
postavit cestu.
Kdo něco postaví, lépe řečeno označí příslušný symbol, může si
připsat tolik bodů, jaké je číslo u daného symbolu. Kdo má na
konci hry celkově nejvíce bodů, vyhrává hru.
PRŮBĚH HRY
Začínající hráč začíná. Hází až třikrát kostkami. Potom ze
surovin na kostkách staví a připíše si příslušný počet kladných
bodů. Poté je na řadě následující hráč po levici.
1. Hod kostkami
Kdo je na řadě, může házet kostkami až třikrát. Po prvním hodu
odloží hráč libovolné množství kostek stranou a se zbývajícími
kostkami hází znovu. Po druhém hodu smí odložit stranou další
kostky, ale smí si také dříve odložené kostky zase vzít a použít je
pro svůj poslední hod. Po třetím hodu je už výsledek konečný.
Samozřejmě, že si hráč může ponechat už první nebo druhý
výsledek. Nyní smí hráč ještě použít suroviny - žolíky (viz dále)
nebo provést výměnu zlata (viz dále).
2. Výstavba
Na stavebním přehledu je znázorněno, jaké suroviny hráč
potřebuje na postavení cesty, vesnice, města a rytíře. Kdo
například staví rytíře, tak položí stranou jednu kostku s rudou,
vlnou a obilím a označí tužkou jeden symbol rytíře na svém
hracím plánu. Obdobně se postupuje při stavbě cesty, vesnice
nebo města. Je povoleno vystavět více věcí v jednom tahu, pokud
vyhovují hozené suroviny.
Pak hráč zapíše body, které jsou u označeného symbolu, do
nejbližšího volného pole na počítadle bodů (první zápis se
provede v levém horním políčku na počítadle bodů).
Postavil-li hráč ve svém tahu více věcí, tak sečte čísla u právě
označených symbolů a do nejbližšího políčka zapíše celkový
součet.
Pozor: Pokud hráč nemůže postavit ve svém kole vůbec nic, tak
musí zaznačit křížek, což znamená 2 minusové body.
Příklad: Hráč ve svém prvním tahu postavil vesnici a za ni si
zapsal 3 body a pak ve druhém tahu postavil 2 cesty a za ně si
zapsal 2 body. Symboly cesty a vesnice právě teď zakroužkoval.
Ve svém třetím tahu hodil na kostkách zobrazené suroviny.
Pokládá dřevo a hlínu stranou a zakroužkuje symbol cesty. Také
odkládá stranou jednu vlnu, jednu rudu a jedno obilí a označí
rytíře. Rytíř a cesta se počítají každý za 1 bod - hráč si tedy do
třetího políčka na svém počítadle bodů zapíše 2 body.
PRAVIDLA VÝSTAVBY: CO SMÍ BÝT KDE
POSTAVENO?
Cesta: Jedna cesta stojí 1 hlínu + 1 dřevo a má vždy hodnotu
1 bod. Cesta (startovní cesta) již je postavena a nestojí už žádné
další suroviny. Cesty musí být stavěny postupně, cesta tedy musí
být vždy stavěná tak, že sousedí s již dříve postavenou cestou.
Ohraničuje-li cestu vesnice nebo město, tak to není překážkou pro
další výstavbu cest, ani tehdy ne, když tato vesnice, případně
město, ještě není postaveno.
Vesnice: Jedna vesnice stojí 1 dřevo, 1 hlínu, 1 obilí a 1 vlnu.
Vesnice může být postavena pouze tehdy, když hraničí s již
postavenou cestou. Dále platí, že vesnice musí být stavěny podle
pořadí svých bodů: nejdříve tedy vesnice za 3 body, potom
vesnice za 4 body, atd.
Město: Jedno město stojí 3 rudy a 2 obilí. Stejně tak jako u stavby
vesnice: město se smí postavit teprve až hraničí s již postavenou
cestou, města se také musí stavět podle pořadí svých bodů.
Rytíř: Jeden rytíř stojí 1 obilí, 1 vlnu a 1 rudu. Rytíř musí být
stavěn v pořadí podle svých bodů. Postavil-li hráč rytíře, tak smí
jednou za hru použít surovinu zpod tohoto rytíře jako Žolíka (viz
příští odstavec).
SUROVINA – ŽOLÍK
Postavil-li hráč rytíře, tak smí surovinu zobrazenou pod tímto
rytířem použít jednou za hru jako náhradu za jakoukoli
libovolnou surovinu: po hodu kostkami otočí hráč jednu svou
kostku na stranu s tou surovinou, která je pod postaveným
(označeným) rytířem zobrazená.
Po použití je symbol suroviny žolíka označen tužkou jako
využitý.
Bude-li postaven poslední rytíř (s číslem 6), smí se jako žolík
použít libovolná surovina. Protože je šest rytířů, tak hráč může ve
hře použít až 6 surovin - žolíků - za předpokladu, že hráč všech
šest rytířů postaví.
Je také dovoleno použít i dva či více žolíků během jednoho tahu.
VÝMĚNA ZLATA
Každá dvě hozená zlata je možno - když je výsledek na kostkách
konečný - vyměnit za libovolnou jinou surovinu: Jedna z těchto
dvou kostek se symbolem zlata se otočí na stranu s libovolnou
surovinou a druhá kostka již není hráči v tomto kole k dispozici.
Tak může hráč vyměnit například 2 zlata za 1 rudu, či jednu hlínu,
anebo za jakoukoli jinou surovinu. Se samotným zlatem se nedá
nic přímo stavět, je možné jej pouze vyměnit za jiné suroviny.
Jedna kostka se zlatem je tedy nepoužitelná.
KONEC HRY
Hra končí, když byl každý hráč 15krát na řadě, a tudíž mají
všichni vyplněno 15 políček na svém počítadle bodů. Každý hráč
si sečte své body. Za každý křížek na počítadle bodů si musí
odečíst 2 body. Kdo dosáhl nejvyšší součet bodů, vítězí.
Pro www.svet-deskovych-her.cz přeložil Cauly

Podobné dokumenty

česká pravidla - Svět deskových her

česká pravidla - Svět deskových her varianty). Jejím cílem je zbavit se karet, které hráč dostane rozdané na ruku tím, že pomocí nich a karet uprostřed stolu hráč sestavuje sety. Rozdávající dá každému hráči šest karet a dalších 6 ka...

Více

Osadníci z Katanu: Rybáři z Katanu

Osadníci z Katanu: Rybáři z Katanu • Základní hra se připraví jako obvykle. • Kartičky ryb se zamíchají a položí lícem dolů jako zásobní hromádka vedle karet surovin. • Na každý rámeček se do jednoho volného vrcholu umístí jedno lov...

Více

Cannibal Monsters - Svět deskových her

Cannibal Monsters - Svět deskových her spodek vyhládlé příšerky přesně zapadá na příšerku, kterou hladové monstrum hodlá sežrat (obr. a v knize zadání); každý tah končí sežráním jedné příšerky jinou; příšerka se může pohybovat i po práz...

Více

Roční výkaz o knihovně

Roční výkaz o knihovně Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem

Více

česká pravidla - Svět deskových her

česká pravidla - Svět deskových her posunuje roboty po hracím plánu dokud nedorazí zvolený robot do cíle. Při každém pohybu počítá dosud spotřebované tahy. Pokud se mu podaří v deklarovaném počtu tahů dorazit robotem do cíle, získává...

Více

Fußball Ligretto

Fußball Ligretto otáčí ze svého lízacího balíčku, dává na libovolnou ze svých již existujících hromádek. Hráč také může dát horní kartu z některé své hromádky na balíček uprostřed stolu. Tím získává míč a sám může ...

Více

Stolní hry k zapůjčení domů

Stolní hry k zapůjčení domů Systém této společenské hry napodobuje mechanizmus sběratelských karetních her, ve kterých si sami skládáte své herní balíčky. Ve hře Dominion se tak děje v podstatě v každém kole, kdy se rozhoduje...

Více

Královské rošády

Královské rošády Tyto Zvláštní schopnosti vstupují v platnost na konci kola, když jsou všechny Cílové karty naplněny a je vyúčtováván sloupec za sloupcem. Následujících 5 karet se projednává jako první, přesně v to...

Více