Studijní opora za celou 13. lekci (ke stažení)

Komentáře

Transkript

Studijní opora za celou 13. lekci (ke stažení)
Němčina pro knihovníky
a galerijní pracovníky
Lekce 14
Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu
„Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“
Tento materiál je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
LEKCE 14
Čtrnáctá lekce se pokusí obohatit Vaše vědomosti týkající se stupňování přídavných jmen o
stupňování příslovcí, které pro Vás bude s Vašimi znalostmi ze třinácté lekce velmi snadné. Hlavní
gramatiku této lekce tvoří souřadící věty. Budeme se zabývat spojkami, které ovlivňují slovosled i
těmi, které na něj žádný vliv nemají. Na závěr lekce Vás čekají tři lehké hádanky. V odborné části
budeme provedeni po jednotlivých odděleních knihovny.
příslovce, stupňování, spojky, slovosled
Adverbien, Steigerung, Konjuktionen, Wortfolge
Po úspěšném a aktivním absolvování této lekce:
 Budete umět stupňovat příslovce
 Naučíte se několik příslovcí, která mají nepravidelné tvary
 Osvojíte si spojky a budete umět tvořit souvětí
 Naučíte se, které spojky ovlivňují pořadí slov ve větě
 Budete vědět, jak pojmenovat jednotlivá oddělení v knihovně
Obsah:
LEKCE 14 .................................................................................................................................................... 2
1 Gramatická část ...................................................................................................................................... 3
1.1 Stupňování příslovcí ....................................................................................................................... 3
1.2 Souřadící spojky ............................................................................................................................. 3
2 Lexikální část .......................................................................................................................................... 5
2.1 Worträtsel/ Hádanka ..................................................................................................................... 5
3 Odborná část .......................................................................................................................................... 5
3.1 Oddělení v knihovně ...................................................................................................................... 5
1 Gramatická část
1.1 Stupňování příslovcí
Příslovce se stupňují velmi podobným způsobem jako přídavná jména. Komparativ, tedy druhý
stupeň, se tvoří připojením koncovky –er k základnímu stupni.
fleiβig – pilně
fleiβig + er – pilněji
Třetí stupeň, tedy superlativ, je tvořen připojením –(e)sten k základnímu stupni ve spojení
s předložkou am.
am fleiβig + sten – nejpilněji
Pro srovnávací věty platí stejná pravidla jako pro srovnávací věty týkající se přídavných jmen.
Der Bibliothekar lernt Deutsch so fleiβig wie der Galerie-Angestellte.
Der Bibliothekar lernt Deutsch fleiβiger als der Galerie-Angestellte.
Der Bibliothekar lernt Deutsch am fleiβigsten von allen.
Knihovník se učí němčinu stejně pilně jako pracovník galerie.
Knihovník se učí němčinu pilněji než pracovník galerie.
Knihovník se učí němčinu nejpilněji ze všech.
Některá příslovce se podobně jako přídavná jména tvoří v němčině nepravidelně:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
bald - brzy
eher - dříve
am ehesten - nejdříve
früh – brzy
früher - dříve
am frühesten - nejdříve
gern – rád
lieber – raději
am liebsten - nejraději
viel – mnoho
mehr – víc
am meisten - nejvíc
sehr – velmi
oft – často
öfter – častěji
am öftesten – nejčastěji
häufiger – častěji
am häufigsten - nejčastěji
gut - dobře
besser - lépe
am besten - nejlépe
1.2 Souřadící spojky
Souřadící spojky můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První z nich nemá vliv na slovosled
následující věty, následuje tedy přímý pořádek slov – podmět (ten je možno vynechat, pokud jsou
podměty obou vět stejné), přísudek a další větné členy. Před těmito spojkami píšeme čárku, výjimku
tvoří und a oder, před kterými se čárka nepíše.
Spojky, které neovlivňují slovosled:
und – a
oder – nebo
aber – ale
denn - neboť
sondern – ale, nýbrž
Der Bibliothekar liest ein Buch und die Bibliothekarin telefoniert.
Knihovník čte knihu a knihovnice telefonuje.
Der Bibliothekar geht schon nach Hause, aber die Bibliothekarin arbeitet noch.
Knihovník jde už domů, ale knihovnice ještě pracuje.
Morgen gehen wir in die Galerie oder bleiben zu Hause.
Zítra půjdeme do galerie nebo zůstaneme doma.
Pavel lernt nicht Deutsch, sondern liest einen Krimiroman.
Pavel se neučí němčinu, ale čte krimi román.
Du kannst ausruhen, denn die Bibliothek ist bequem.
Můžeš si odpočinout, neboť knihovna je pohodlná.
Spojka sondern může být často využívána i ve významu ale, v tomto případě musí ale následovat po
záporné větě.
Wir gehen nicht in die Bibliothek, sondern bleiben zu Hause.
Nejdeme do knihovny, ale zůstaneme doma.
Wir wollen in die Bibliothek gehen, aber wir haben keine Zeit.
My chceme jít do knihovny, ale nemáme čas.
Souřadící spojky, které ovlivňují slovosled
Souřadící spojky a příslovce ve funkci spojek, které ovlivňují slovosled, jsou výrazy, po nichž následuje
nepřímý pořádek slov. Podmět tedy ve větě stojí až za slovesem, které je v určitém tvaru. Tyto spojky
mohou být doplněny spojkou und, pokud to jejich význam dovoluje, slovosled ovšem zůstává stejný.
deshalb/ darum/ daher/ deswegen – proto
auβerdem – kromě toho, mimo to
trotzdem – přesto
sonst – jinak
Die Bibliothekarin liest gerne, deswegen schenke ich ihr ein Buch.
Knihovnice ráda čte, proto jí věnuji knihu.
Ich treibe gern Sport, deshalb bin ich oft drauβen.
Ráda sportuji, proto jsem často venku.
Lerne öfter Deutsch, sonst vergisst du alles!
Uč se němčinu častěji, jinak všechno zapomeneš!
Ich bin sehr müde, trotzdem habe ich Lust Sport zu treiben.
Jsem velmi unavená, ale přesto mám chuť sportovat.
Pavel ist sehr schön, auβerdem ist er auch fleiβig.
Pavel je velmi krásný, kromě toho je také pilný.
2 Lexikální část
2.1 Worträtsel/ Hádanka
Dort hängt es an der Wand,
Das gibt mir jeden Morgen die Hand.
(Zde to visí na stěně a každé ráno mi to podává ruku.)
Řešení: das Handtuch – ručník
Solange ich bei meinem Herrn bleibe,
helfe ich ihm nichts.
Aber sobald er mich weggibt,
da helfe ich ihm.
(Dokud zůstávám u svého pána, nijak mu nepomohu. Pokud mne ale vydává, pomáhám mu.)
Řešení: das Geld – peníze
Was sieht aus wie eine Katze,
miaut wie eine Katze,
aber ist keine Katze?
(Co vypadá jako kočka, mňouká jako kočka, ale není to kočka?)
Řešení: ein Kater - kocour
3 Odborná část
3.1 Oddělení v knihovně
In der Bibliothek gibt es mehrere Abteilungen. (oddělení)
Information (informační pult)
 man informiert sich dort über Sachen, die einen interessieren
 man kann dort den Biblithekar fragen
 man kann dort um die Hilfe bitten
man bietet dort auch verschiedene weitere Dienste an
Ausleihe (výpůjční pult)
 man kann sich dort die Bücher ausleihen (půjčují se tam knihy)
 die Ausleihefrist verlängern (prodloužit výpůjční lhůtu)
Buchrückgabe (vracení knih)
 man gibt dort die Bücher zurück (vrací se tam knihy)
 man zahlt dort die Gebühr, wenn man das Buch länger gehabt hat (poplatek)
Lesesaal (čítárna)
 im Lesesaal gibt es die Präsenzbibliothek (prezenčních knihovna)
 oder die Fachbibliothek (odborná knihovna)
 die Leser sitzen dort, lesen dort, arbeiten mit den Computern, schreiben verschiedene
Arbeiten oder bereiten die Referate vor
Fachbibliothek (odborná knihovna)
 in der Fachbibliothek gibt es verschiedene Bücher, die sich zum bestimmten Fach z.B.
Psychologie beziehen
 die meisten Bücher kann man nur für ein Wochenende ausleihen
 v některých zahraničních univerzitních knihovnách neexistuje jedna velká knihovna, ale každé
odvětví má svou vlastní knihovnu, ve které se nachází velké množství knih, a tak chodí čtenáři
studovat přímo do odborné knihovny; knihy z této knihovny si mohou půjčit pouze na víkend;
většinu knih vlastní duplicitně i hlavní knihovna, takže si čtenář může knihy objednat přes
katalog a vypůjčit si je v hlavní knihovně, která se skládá většinou pouze ze skladů, a tak není
možné si knihy prohlédnout
Hauptbibliothek (hlavní knihovna)
 ist manchmal identisch mit der Ausleihe (někdy je identická s výpůjčním oddělením)
 besteht oft nur aus Lagern (často se skládá pouze ze skladů)
 alles, was in der Hauptbibliothek ist, findet man im Online-Katalog
Lehrbuchsammlung (sbírka učebnic)
 in der Lehrbuchsammlung gibt es Lehrbücher (učebnice)
 es handelt sich um die Lehrbücher für Universitätsstudenten, aber auch für die Kinder (jedná
se o učebnice pro univerzitní studenty, ale rovněž pro děti)
 die Lehrbücher kann sich der Leser oft nur für zwei Wochen ausleihen (učebnice si může
čtenář často půjčit pouze na dva týdny)
Lesesaal (čítárna)
 in den meisten Bibliotheken gibt es mehrere Lesesäle (ve většině knihoven je více čítáren)
 ein Lesesaal dient zum Lesen der Zeitschriften und Zeitungen (časopisy a noviny)
Musikabteilung (hudební oddělení)
 dort gibt es CDs, DVDs, Videos
 Hörbücher, Musik, Audiodokumentationen, Bilddokumentationen, Spielfilme (audioknihy,
hudba, poslechové dokumenty, obrazové dokumenty, hrané filmy)
In jeder Bibliothek gibt es der Internetzugang.
V každé knihovně je přístup k internetu.
Der Leser hat auch die Kopiermöglichkeiten.
Čtenář má také možnost kopírovat.
Die Bibliothek bietet oft verschiedene Ausstellungen, Vorträge und Workshops an.
Knihovna často nabízí různé výstavy, přednášky a workshopy.
Für die Schulen bietet die Bibliothek Exkursionen mit dem Bibliothekar an.
Pro školy nabízí knihovna exkurze s knihovníkem.
In der Bibliothek gibt es oft auch die Autorenlesung.
V knihovně je často také autorské čtení.
Der Leser muss die Öffnungszeiten beachten.
Čtenář si musí dávat pozor na otvírací dobu.
Der Internetzugang per WLAN ist möglich.
Přístup k Internetu přes Wiffi-síť je možný.