A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE

Komentáře

Transkript

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Rejchartice (karta obce: 7111_025_01_14003)
A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Rejchartice
Mapa A: Území obce
Přehledová mapka
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):
7111_025_01_14003
Rejchartice
553395 (553395)
Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:
2020 (7111)
Šumperk
Kód OPOU2 ČSÚ:
71112
Název OPOU2:
Šumperk
Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá.
B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Počet obyvatel:
Obec - r.2005: 163, r.2015: 170
Místní část obce - r.2005: 163, r.2015: 170
Zpracovatel PRVK: VODING Hranice, spol. s r.o.
Aktualizováno: 30.6.2004
Stránka 1 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Rejchartice (karta obce: 7111_025_01_14003)
B.2
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
První písemná zmínka o obci je z roku 1350. Po roce 1848 byla obec začleněna do šumperského okresu. Střední
nadmořská výška obce je 493 m, plocha obce 681 ha.Obcí protéká Rejchartický potok. Obec se rozprostírá
severozápadně od obce Rapotín a západně od Velkých Losin. Zástavba je většinou situována kolem místní
komunikace. Dle podkladů na území obce žije v současnosti 163 obyvatel a v řešeném období se předpokládá jen
minimální nárůst.
C. PODKLADY
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Šumperk, VODING Hranice, s.r.o.
- Údaje o demografickém vývoji obce převzaté z Programu hospodářského a sociálního rozvoje okresu Šumperk,
zpracovaného Terplanem a.s. Praha v 06/1996
- Pasport vodovodů a kanalizací okresu Šumperk, zpracovaný Ing. Petrem Matuškou v 11/1995
D. VODOVODY
Obec: Rejchartice
Mapa D1: Vodovody - rozvody v obci
Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV
Legenda: Vodovody-rozvody: Úpravny vody:
stav
stav
stav
návrh
návrh
návrh
návrh
Vodojem zemní:
D.1
Čerpací stanice: Šachty:
stav
věžový:
Zdroje:
ATS:
Redukce tlaku:
stav
stav
stav
stav
stav
návrh
návrh
návrh
návrh
návrh
POTŘEBA VODY Z BILANCE
Základní parametry:
Ozn.:
Rok:
Jednotky:
2000
Počet všech zásobených obyvatel
Voda vyrobená celkem
Zpracovatel PRVK: VODING Hranice, spol. s r.o.
Aktualizováno: 30.6.2004
2005
2010
2015
Nz
obyvatel
0
0
0
0
VVR
tis.m3/r
0
0
0
0
Stránka 2 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Rejchartice (karta obce: 7111_025_01_14003)
Voda fakturovaná celkem
VFC
tis.m3/r
0
0
0
0
Voda fakturovaná pro obyvatele
VFD
tis.m3/r
0
0
0
0
Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva
Qs,d
l/(os.den)
0
0
0
0
Qs
l/(os.den)
0
0
0
0
Spec. potř. fakt. vody
Spec. potř. vody vyrobené
D.2
Qs,v
l/(os.den)
0
0
0
0
Průměrná denní potřeba
Qp
m3/d
0
0
0
0
Max. denní potřeba
Qd
m3/d
0
0
0
0
POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obyvatelé obce (560 - 470 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není
obyvateli zjišťována.
Aktualizace r.2009:
V r.2008 obec převzala do svého majetku následující vodovody a zařízení:
Jedná se o 3 samostatné vodovodní řady pro zásobování 28 rodinných domů s 106 trvalými obyvateli, vodní zdroj prameniště na pozemku p.č.127 a vodní nádrže - sběrné jímky na pozemku p.č.1455 v k.ú. Rejchartice.
D.3
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
I do budoucnosti se předpokládá, že obec bude zásobována stávajícím způsobem. Pokud by však někdy vyvstala
nutnost řešit nedostatek vody v domovních studních nebo špatnou kvalitu vody, je možné připojit obec ke
skupinovému vodovodu Šumperk a to napojením na přiváděcí řad u Rapotína. Toto by si vyžádalo výstavbu
přívodního řadu napojeného na vodovodní řad v Rapotíně a vybudování rozvodné sítě v obci Rejchartice.
Aktualizace r.2009:
V roce 2008 převzala obec do svého majetku vodovodní řady, vodní zdroj a další zařízení, ze kterých je zásobována
část obyvatel obce. I do budoucna zůstane tento způsob zásobování pitnou vodou zachován. Pokud by vyvstala
nutnost řešit nedostatek vody v domovních studnách nebo s kvalitou vody v těchto studnách, je uvažováno s
rozšířením stávající vodovodní sítě.
D.4
VYMEZENÍ ZDROJŮ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
UVAŽOVANÝCH PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU
V rámci lokality Rejchartice není uvažován žádný zdroj vody vhodný pro účely úpravy na vodu pitnou.
D.5
VARIANTY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)
V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody ve studních, nebo při kritickém nedostatku
vody v nich, budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavené cisterny, nebo balenou vodou. Minimální množství
vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3 /den a na další dny je to 3,0 m3 /den.
D.6
ČASOVÝ HARMONOGRAM
V řešeném období se zatím neuvažuje s výstavbou vodovodu. Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2015.
Výstavbu vodovodu by mohlo urychlit zhoršení kvality vody v domovních studnách.
Zpracovatel PRVK: VODING Hranice, spol. s r.o.
Aktualizováno: 30.6.2004
Stránka 3 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Rejchartice (karta obce: 7111_025_01_14003)
E. KANALIZACE A ČOV
Obec: Rejchartice
Mapa E1: Kanalizace - rozvody v obci
Trasování sítí, lokalizace ČOV, čerpací stanice (ČS), výústě
Legenda: Kanalizace:
Ochranné pásmo:
stav
I
II
návrh do 2015
IA
IIA
návrh po 2015
IB
IIB
ČOV:
Čerpací stanice:
ČOV-stav
ČOV-návrh
E.1
Vyústění:
hranice
aglomerací
Výpusti:
Odlučovací k.
ČS-stav
stav
stav
ČS-návrh
návrh
návrh
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Základní parametry:
Ozn.:
Rok:
Jednotky:
2000
Počet všech obyv. napoj. na kanal.
2005
2010
2015
Nk
obyvatel
0
0
0
0
Ncov
obyvatel
0
0
0
0
Spec. produkce odp. vod obyv.
Qov
l/(os.den)
125
119
122
121
Produkce odpadních vod
Mov
m3/den
25,9
25,7
25,6
26
BSK5
kg/den
12,4
13
12,6
12,9
NL
kg/den
12,8
13
12,9
13,2
CHSK
kg/den
24,9
25
25,1
25,7
Počet obyv. napojených na ČOV
BSK5
NL
CHSK
E.2
stav
VÝZNAMNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD
Odpadní vody od obyvatelstva.
E.3
POPIS SOUČASNÉHO STAVU ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OV
Obec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo
Zpracovatel PRVK: VODING Hranice, spol. s r.o.
Aktualizováno: 30.6.2004
Stránka 4 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
Rejchartice (karta obce: 7111_025_01_14003)
zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Rejchartický potok.
E.4
POPIS ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OV VE VÝHLEDU
V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační splaškové sítě sítě. Splašková kanalizace bude vybudována
z plastových trub, profilů DN 250 v celkové délce zhruba 1.900 m.
Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí
s kapacitou 27 m3/den.Vyprodukovaný kal bude alespoň vyvážen na zemědělské pozemky.
E.1
ČASOVÝ HARMONOGRAM
V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho
odkanalizovaného obyvatele a ve vazbě na ekonomické možnosti.
F. EKONOMICKÁ ČÁST
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/20026000.
- Vodovody: 0,00
- Kanalizace: 7,83
- Celkem: 7,83
AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
30.6.2004
Popis:
PRVK - základní verze 2004, VODING Hranice, s.r.o.
Zpracovatel PRVK: VODING Hranice, spol. s r.o.
Aktualizováno: 30.6.2004
Stránka 5 z 5

Podobné dokumenty

stav

stav Vlastníkem vodovodu je „Sdružení obcí Chroustovice“

Více

A. NÁZEV OBCE

A. NÁZEV OBCE Z prameniště Ještětice se čerpá výtlakem DN 300 voda do vodojemu Solnice 3 x 500 m3 (368,7 / 372,5). Podél výtlaku vede od vodojemu zásobní řad DN 200 na Ještětice, který dále pokračuje v profilu D...

Více

A. NÁZEV OBCE

A. NÁZEV OBCE Při potížích se zásobami vody ve studních bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

Více

a. obec b. charakteristika obce c. vodovody

a. obec b. charakteristika obce c. vodovody Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku. V obci není vybudována čistírna ...

Více

stav

stav V řešené lokalitě není v současné době zdroj, se kterým by bylo uvažováno pro účely úpravy na pitnou vodu.

Více

Sokolov

Sokolov Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Více