LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

Komentáře

Transkript

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ
LEKTOŘI oboru
MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ
Ing. Daniela Kandilaki
Management zdravotní péče I.
Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou
v Praze
se
specializací Management
zdravotnických služeb. Na této škole dále pokračuje
v doktorském studijním programu Ekonomika a management.
Svou disertační práci zaměřuje na zkoumání kvality
poskytované péče ve zdravotnických zařízeních ČR.
Úspěšně absolvovala certifikovaný kurs Spojené akreditační
komise „Interní auditor kvality a manažer rizik ve
zdravotnictví“.
Své zkušenosti nabyla zejména několikaletou praxí
v soukromém zdravotnickém zařízení a participací na
mezinárodním výzkumném projektu zkoumajícím kvalitu
poskytované péče ve třech zemích EU.
Plynně anglicky se naučila při ročním studijním pobytu v USA, hovoří řecky a domluví se i
španělsky.
Ing. Ondřej Lešetický
Historie vývoje zdravotnictví a manažerská ekonomika, Management informací ve
zdravotnictví
Magisterské vzdělání získal na VŠE v Praze, nyní působí převážně na Institutu managementu
zdravotnických služeb v Jindřichově Hradci a v rámci dalšího vzdělávání v doktorském studiu
zpracovává na této škole disertační práci na téma „Procesní modely a měřítka kvality
zdravotní péče”.
Absolvoval studijní pobyt v USA organizovaný American International Health Aliance
věnovaný informačním a komunikačním technologiím v medicíně, přičemž tato stáž
zahrnovala odborné semináře/přednášky na Stanford University, Oregon Health Science
University a Cleveland Clinic Foundation. Dále absolvoval také studijní pobyt na School of
Medicine, University of Nevada, Reno, USA, kde se specializoval na oblast zdravotnických
informačních systémů.
1
Podílí se na mezinárodním projektu HaS Passprt (hodnocení kvality zdravotních a sociálních
služeb v ČR), působil také jako konzultant zdravotně-sociálního odboru KÚ JčK v Českých
Budějovicích pro výběr integrovaného zdravotnického informačního systému nebo jako
řešitel projektu Generic Training System for Officials of Territorial Self-governing Bodies
(příprava multimediálních studijních textů pro zvláštní odbornou způsobilost, modul
zdravotnictví).
MUDr. Ing. Eduard Železo
Veřejné zdraví a manažerská epidemiologie
Narozen 3.11.1973, vystudoval medicínu na II. LF UK v Praze
(obor všeobecné lékařství). V Jindřichově Hradci působí na
ortopedickém oddělení, zabývá se zejména artroskopickými
operacemi a endoprotetikou velkých kloubů. Je odpovědnou
osobou kostní tkáňové banky.
Jeho zájem o fungování zdravotnictví s jeho ekonomickými
souvislostmi ho přivedl ke studiu managementu na Fakultě
managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Následně se stal
externím
spolupracovníkem
institutu
managementu
zdravotnických služeb.
Publikuje ve Zdravotnickém fóru (např. článek Porovnání
nákladů na prevenci vzniku osteoporotických zlomenin
s přímými náklady na jejich chirurgickou léčbu. Zdravotnické fórum; 2:18-24; 2012).
Ing. Eva Matoušková
Marketing a komunikace ve zdravotnictví
Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 v CEMI předměty
Prodej, mezinárodní obchod a obchodní jednání a Manažerská
kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem.
Od roku 2009 je externí pedagožkou na VŠFS. Je odborníkem
z praxe s bohatou zkušeností získanou v době svého
mnohaletého působení v TOP managementu (generální ředitelka,
prokuristka, Sales a Marketing Director) mezinárodních firem
(německé, britská, americká zejména v oblasti rychloobrátkového
zboží nebo služeb).
Byla první ženou v historii na pozici generální ředitelky největší
2
firmy na světě v oblasti distribuce značkového alkoholu IDV. Jako ocenění dosažených
úspěchů při vedení firem získala v roce 1998 titul Úspěšná manažerka v tradiční soutěži
Manažer roku a byla rovněž uvedena v prestižní publikaci Who is Who.
Od roku 2001 má vlastní poradenskou firmu, která se zaměřuje především na poradenství
v oblasti zvyšování efektivnosti či restrukturalizaci českých firem. Je aktivní členkou České
manažerské asociace. Působí také jako externí poradkyně pro marketing v rámci Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Je vdaná, má syna Petra a mezi její koníčky patří především cestování, hudba a sport.
MUDr. Rudolf Střítecký
Management zdravotní péče II, Management kvality ve zdravotnictví
Vystudoval medicínu na LF UJEP Brno, I. a II. atestaci získal
na I.LF UK v Praze. V letech 1996-1997 absolvoval studijní
pobyty na University of Nevada (Las Vegas, Reno), Chicago
AUPHA,ASHR s tématikou Health care managementu.
V současnosti působí jako vedoucí Institutu zdravotního
managementu FM VŠE v Jindřichově Hradci a provozuje
ordinaci pro dětskou kardiosonografii a konzultace
v pediatrii. Je členem odborných společností AIHA (USA,
1997), AUPHA (USA 1997), IPC (USA, 1998). Je autorem
více než 20 publikací v odborných časopisech, včetně
mnoha zahraničních (např. The Journal of Health
Administartion Education.
Podílel se také na realizaci následujících projektů:
1990 – 92 Projekt spolupráce českých a holandských
nemocnic, studijní pobyty, člen koordinačního týmu.
1995 – 97 Projekt AIHA USA a USAID zaměřený na Health care education a vytvoření
curricula, které bylo mezinárodně evaluováno, spolupráce amerických a českých univerzit.
1999 – 2000 Mezinárodní česko – rakouský projekt Aktion N= 24p18, zaměřený na porovnání
ekonomických, strukturálních a epidemiologických parametrů obou zdravotnických systémů.
2000 – 02 Grant IGA MZ České republiky. Pokus o vytvoření optimální velikosti regionální
nemocnice pro spádovou oblast 100 000 obyvatel. Projekt se realizuje.
1999 – 2004 Multidisciplinární podpora managementu.
2006 – 2011 ZIMOLEZ – získávání a modelování (lékařských) znalostí. Výzkum modelování
nabídky a poptávky na zdravotním trhu.
3
Ing. Miroslav Jankůj
Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění
Vystudoval Ekonomiku a management na Vysoké škole
ekonomické (Fakulta managementu v Jindřichově Hradci), kde
se dále odborně rozvíjí v rámci doktorského studijního
programu na Institutu managementu zdravotnických služeb.
V minulosti působil jako projektový manažer společnosti GProject s.r.o. či konzultant Orego finance s.r.o., podílel se také
na projektu mapování sociálních služeb v Jihočeském kraji.
Hovoří anglicky a německy, mezi jeho zájmy patří marketing,
management a ekonomie a četba populárně naučné literatury
(věda a technika, historie, příroda).
JUDr. Josef František Staněk, MBA
Personální management
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti
s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní
správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti
měl možnost pracovat jako podnikový právník a manažer
rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě podnikatelských
subjektů soukromého sektoru. Zastával řadové i top
manažerské pozice. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou a
následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně
pedagogické činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika
středních a vyšších odborných školách. Byl také odpovědný za
činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
4
Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního
práva, učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika
Univerzity Jana Amose Komenského.
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a VŠE, v současné době
působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE a je
také jednatelem společnosti P&P Interconsult s.r.o.
poskytující psychologicko-personální poradenství.
Je autorkou několika publikací o psychologii a osobním rozvoji
a členkou oborové rady psychologie práce na FFUK,
v minulosti působila také jako vědecký tajemník Psychologické
společnosti při ČSAV.
Získala cenu Dilie za monografii Člověk hledá člověka a také
cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie řízení firmy.
Poradenské a vzdělávací aktivity realizovala například pro
Úřad vlády ČR či pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
5
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA
Kód předmětu:
MZ_HZ 1
Lektor:
Ing. Ondřej Lešetický. Ph.D.
Způsob zakončení předmětu:
písemný test
Cíl předmětu MBA studia:
Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje
medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému,
spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké
Británie a USA.
Dále vysvětlit podstatu ekonomických analytických modelů/postupů ve zdravotnictví a jejich využití pro
manažerské rozhodování v procesu poskytování zdravotnických služeb.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Historie vývoje medicíny
Zásadní milníky ve vývoji medicínské technologie a veřejného zdravotnictví. Vznik komplexnějších (léčebněpreventivních) zdravotnických systémů, základní modely zdravotní péče a jejich filozoficko-ekonomické
koncepty. Paradoxy moderního zdravotnictví a důvody rostoucí ekonomické náročnosti zdravotnických služeb.
2. kapitola:
Obecná charakteristika zdravotnických systémů
Obecné parametry (kvalita – ekonomická efektivita - rovnost) zdravotnického systému. Struktura zdravotnictví
a typologie zdravotnických zařízení. Financování zdravotnictví a konstrukce úhrady za zdravotní péči (FFS,
kapitace, rozpočty, DRG). Proces stanovení zdravotní politiky státu.
3. kapitola:
Systémy s převahou veřejného zdravotního pojištění
Bismarckův zaměstnanecký model. Medikalizace společnosti. Taafeho reformy v Rakousko-uherské monarchii
a vznik zdravotnického systému prvorepublikového Československa: zákony o pojištění pro případ nemoci,
invalidity a stáří, pojištění státních zaměstnanců (1924/25). Albertův plán (racionalizovaná péče, sociální
lékařství) versus Nedvědův plán (sovětský model) po r. 1945. Československé zdravotnictví 1953-1989.
4. kapitola:
Centrálně řízené systémy
Beveridgův univerzální model a Národní zdravotní služba NHS ve Velké Británii 1948 - 2012.
5. kapitola:
Americký liberální (pluralitní) systém
Struktura systému zdravotní péče v USA. Soukromé zdravotní pojištění (individuální/skupinové) a pojištění
financované z veřejných zdrojů (MEDICARE, MEDICAID, VHA, IHS). Fee-forservice model a systém řízené péče
(HMO, IPA, POS). Změny po roce 2010:PatientProtection and Affordable Care Act.
6. kapitola:
Historie vývoje farmaceutického průmyslu a distribuce
Základní charakteristika léčiv (originální léčiva, generická léčiva)a obecné koncepty vývoje, tzv. Pipeline
Concepta vyhledávací výzkum. Metody regulace farmaceutického trhu. Marketing ve farmaceutickém obchodě.
7. kapitola:
Health Technology Assessment
Základy oceňování ve zdravotnictví. Význam stanovení perspektivy nákladových studií, identifikace a
kvantifikace nákladů a přínosů zdravotnických programů nebo terapií. Nákladové analýzy: C.M.A., C.E.A., C.B.A.
a C.U.A. Problém stanovení kvality života. Studie spotřeby léčiv (ATC/DDD metodologie).
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Niklíček, L., Štein, K.: Dějiny medicíny v datech a faktech, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1985
LeFanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny, Academia Praha, 2001, 80-200-0879-9
Malý, I.: Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče, ESF MU (studijní text), 1996
Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví, UP Olomouc, 2000, 80-244017-62
Vlček, J. a kol.: Vybraná farmaceutická odvětví, Professional Publishing 2004, 80-86419-69
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Management kvality ve zdravotní péči
Kód předmětu:
MZ_MK 1
Lektor:
MUDr. Rudolf Střítecký
Způsob zakončení předmětu:
Test
Cíl předmětu MBA studia:
Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve
zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a
limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí
marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a
posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je
kvalita ve zdravotnických službách oceňována.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Účastníci procesu kvality.
Obecná definice kvality a její definování pomocí míry prospěšnosti. Historický vývoj sledování kvality ve světě.
Nejznámější modely systému sledování kvality ve zdravotnictví.
2. kapitola:
Úrovně měření kvality.
Role informací, informačního systému a zpětné vazby při sledování kvality zdravotnických služeb. Skryté
náklady špatné kvality. Guisettova U křivka drahé nekvality. Obecný systém řízení zdravotnické organizace
zaměřený na kontinuální zlepšování kvality. Kybernetický model zlepšování kvality. Principy managementu
celkového zlepšování kvality.
3. kapitola:
Klíčové dimenze při zlepšování kvality zdravotnických služeb.
Deming, Juran, Crosby. Splnění čtyř bodů pro definování kvality ZS dle Donabediana. Interakce tří hlavních
hráčů na zdravotnickém trhu. Čtyři základní úkoly při oceňování kvality zdravotnických služeb. Předpoklady pro
zajištění kvalitních zdravotnických služeb dle H. V. Vuoriho. Předpoklady pro produkci zdravotnických služeb.
4. kapitola:
Charakteristika prvků, které ovlivňují kvalitu zdravotnických služeb.
Prostředí zajišťující kvalitu poskytovaných ZS. Ovlivnění zdraví dle WHO. Blumův předpoklad. Voluntární či
mandatorní zajištění kvality. Motivace výzkumu účinnosti zdravotnických služeb. Strategie kvality, komponenty
kvality, koncepce kvality.
5. kapitola:
Matematické zdůvodnění distribuce kvality.
Distribuce kvality. Role nákladů při produkci kvality. Důvody pro chápání kvality jako optimalizačního problému.
Reálná užitečnost služby. Vztah nákladů a služby. Vztah marginálního přírůstku kvality a marginálních nákladů.
Vztah benefitu a kvality. Pole poskytování optimální kvality služeb.
6. kapitola:
Členění složení kvality dle Donabediana.
Strukturální, procesní, výsledková kvalita. Typy strukturálního přístupu. Procesní přístup. Komponenty
procesního hodnocení kvality zdravotní péče. Výsledkový přístup. Typy výsledků, komponenty výsledkového
hodnocení kvality. Kritéria. Tři základy subjektu zajištění kvality.
7. kapitola:
Standardy a kritéria.
Komponenty standardů. Kritéria. Ideální standard. Ekonomické limity standardů. Validita, Prediktivní validita a
reliabilita standardů. Senzitivita. Vztah poskytovatele a pacienta. Tři aspekty kvality. Ideální organizační
strategie kvality. Klíčové dimenze kvalitní zdravotní péče. Rozdělení standardů dle HAMS. Sledované oblasti
medicínské péče. Sledované oblasti ošetřovatelské péče. Manažerská činnost. Co jsou to clinical pathways.
Důvody proč standardizovat. Důsledky variací. Klíč pro úspěšný rozvoj a implementaci kvalitní zdravotní péče.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Kvalita zdravotní péče 3, prezentace u autora - bude zaslána na požádání.
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing,
2003.
Sylabus pro MBA studium ( Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Marketing ve zdravotnictví
Kód předmětu:
E_MKZ 1
Lektor:
Ing. Eva Matoušková
Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:
Seminární práce v rozsahu minimálně 4
strany textu (práce musí vycházet z vlastní
zkušenosti a praxe)
Cíl předmětu MBA studia:
Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit význam a obsah marketingu, hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví.
Objasníme podstatu marketingového řízení a vysvětlíme obsah jednotlivých analýz prostředí. Budeme se věnovat
marketingovému mixu 4 P, zejména pak modelu C, který je vhodný pro oblast služeb resp. zdravotnictví. Představíme
tradiční formy marketingu, ale i moderní nástroje marketingové komunikace. V závěru poskytneme návod jak
sestavit efektivní marketingovou kampaň.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Marketing – význam, definice, druhy marketingu. Vývoj marketingových koncepcí, specifika marketingu ve
zdravotnictví
2. kapitola:
Marketingové řízení (marketingová politika, marketingový výzkum, marketingové plánování), činnost
marketingového oddělení
3. kapitola:
Marketing - analýza prostředí. Makroprostředí - stát (PEST analýza), mezoprostředí – trh (Porterův model 5
konkurenčních sil), mikroprostředí – firma (SWOT analýza)
4. kapitola:
Marketingový mix – model 4P, model 4C vhodný pro oblast zdravotnictví
5. kapitola:
Marketing ve farmacii
6. kapitola:
Marketingová komunikace – tradiční formy, moderní nástroje komunikace
7. kapitola:
Marketingová kampaň – typy kampaní, efektivnost nástrojů, typologie médií, příprava kampaně, hodnocení
kampaně
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Marketing ve zdravotnictví
BERKOWITZ, Eric - Essentials of Health Care Marketing, 3. revidované vydání Jones & Bartlett Learning 2010, 394 s.
ISBN
978-07-6378-333-4.
BOROVSKÝ
Juraj - Marketing ve zdravotnictví, 2. vydání. Praha: ČVUT 2013, 112 s. ISBN 978-80-01-05413-0.
EXNER L., RAITER T., STEJSKALOVÁ D.- Strategický marketing zdravotnických zařízení Professional Publishing, 2005,
188 s., ISBN-10:
80-86419-73-8.
METYŠ,
K., BALOG,
P. - Marketing ve farmacii, Praha: Grada Publishing 2006, 208 s. ISBN 80-247-0830-2 .
ZLÁMAL – Marketing ve zdravotnictví NCO NZO 2006 ISBN-10: 80-7013-441-0.
Marketing služeb
BAČUVČÍK, Radim. – Marketing neziskových organizací (e-kniha) Zlín: VeRBuM 2011, 190 s. ISBN 978-80-87500-01-9.
CETLOVÁ, Hana - Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 2002. 213 s. ISBN 80-7265-049-1.
HESKOVÁ m. – Teorie, management a marketing služeb VŠERS 2015, 182 s. ISBN 978-80-87472-80-4.
RAO, By K. Rama Moahana. Services marketing. New Delhi: Pearson, 2011, ISBN 978-813-1732-250.
SLAVÍK Jakub – Marketing a strategické řízení ve veřejných službách Praha: Grada Publishing 2014,192 s, ISBN 97880-247-4819-1.
VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektivně a moderně, 2.akt.a rozšíř.vydání, Praha: Grada Publishing 2014,
268 s. ISBN 978-80-247-5037-8.
Marketing
BAČUVČÍK, Radim a kol. - Tradiční a nové v marketingové komunikaci (e-kniha) Zlín: VeRBuM 2011, 218 s. ISBN 97880-87500-04-0.
BLAŽKOVÁ, M. - Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firm. Praha: Grada Publishing 2007, 280 s. ISBN
978-80-247-1535-3.
BRASSINGTON, Frances a Stephen PETTITT - Principles of marketing. 4th ed. New York: Prentice Hall, 2006, xxxi, 1264
p. ISBN 02-736-9559-2.
CAYWOOD,
Clarke L.- Public relations: řízená komunikace podniku s veřejností. 1. vyd. Brno: Computer Press 2003,
600 s. ISBN
80-7226-886-4.
CURTIS,
John
Williams and Tony- Marketing Management in Practice.Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann,
2008. ISBN Michael
07-506-8963-3.
CZINKOTA,
R.,Ilkka A. RONKAINEN - Principles of International Marketing, 10th ed., International ed. Mason,
Ohio: South-Western,
2012.
ISBN 978-113-3588-399.
FERRELL,
O. C. a Michael
D. HARTLINE.
Marketing strategy. 5th Edition. Mason, Ohio: South-Western Cengage
Learning,
2011. 743
s. ISBN 05-384-6738-X.
FORET,
Miroslav
- Marketing
pro začátečníky. 3. aktualizované vydání. Brno: Edika 2012. 160 s. ISBN 978-80-2660006-0.
FORET, Miroslav - Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 2. Aktualiz.vydání. Brno: BizBooks, 2012, 128
s. ISBN 978-80-265-0038-4.
FORET,
Miroslav - Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vydání Brno:Computer Press 2011, 480 s.. ISBN 978-80-2513432-0.
FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, URBÁNEK -Marketing, základy a principy. 2.vyd. Brno: Computer Press 2005, 156 s.
ISBN: 80-251-0790-4.
FREY,
Petr - Marketingová komunikace: nové trendy, 3. rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2011, 203 s.
ISBN 978-80-7261-237-6.
GHAURI,
Pervez a Philip CATEORA - International Marketing. 3rd.ed. Berkshire: McGraw- Hill Education, 2010. ISBN
13978-0-07–712285-2.
HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a kol. - Strategický marketing 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2009, 170 s.
ISBN 978-80-7400-120-8.
HAYDON,
John. Facebook Marketing. 4.vyd. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2013. ISBN 978-1-118-40038-8.
HVIZDOVÁ Eva, a kol. Základy marketingu. Vydanie prvé.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar - Strategický marketing. Strategie a trendy. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 362
s.. ISBN 978-80-247-4670-8.
JANOUCH,
Viktor - Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press 2014, 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7.
JANOUCH Viktor – 333 tipů a triků pro internetový marketing Brno: Computer Press 2011. ISBN 978-80-251-3402-3.
JONES, Kristopher B. Search engine optimization: your visual blueprint for effective Internet marketing. 3rd ed.
Indianapolis,
IN: -Visual
2013, 304strategický
s. ISBN 11-185-5174-5.
JEDLIČKA,
Milan
Marketingový
manažment Trnava: Magma 2003, 371 s. ISBN 80-85722-10-0.
KADEN, Robert J. Guerrilla Marketing Research - Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make
More Money.
London:
Koganmarketingu
Page 2008, Praha:
232 s. ISBN
978-0-7494-5089-2.
KARLÍČEK
Miroslav
– Základy
Grada
Publishing 2013, 256 s. ISBN 978-80-247-4208-3.
KARLÍČEK, Miroslav a KRÁL, Petr - Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha:
Grada Publishing
2011,
213 s.. ISBN
978-80-247-3541-2.
KAŠÍK,
Milan a Karel
HAVLÍČEK
- Marketing
při utváření podnikové strategie. 3. Akt. vyd. Praha: VŠFS 2015, 274 s.
ISBN 978-80-7408-100-2.
KOLEKTIV
AUTORŮ - Online marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014, 212 s. ISBN 978-80-251-4155-7.
KOTLER, P. a kol. Principles of marketing. Vyd. 5. Essex: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0136132370.
KOTLER Philip a ARMSTRONG Gary. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 864 s. ISBN: 978-80-2470513-2.
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER 2012 - Marketing management. 14th [ed.]. Upper Saddle River, N.J.: Prentice
Hall, 2012, 812as.KELLER
ISBN 01-321-0292-7.
KOTLER,Philip
Kevin Lane – Marketing management – 14. Vydání Praha: Grada Publishing 2013, 816 s. ISBN
978-80-247-4150-5.
KOTLER,WONG,SAUNDERS, ARMSTRONG – Moderní marketing, 4. vydání Praha: Grada Publishing 2007, 1048 s. ISBN
978-80-247-1545-2.
KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno: Computer Press
2013, 318Jacquie
s. ISBN -978-80-251-2195-5.
L'ETANG,
Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. 1. vyd.Praha: Portál 2009, 338 s. ISBN
978-80-7367-596-7.
LAMB, Charles W, Joseph F HAIR a Carl D MCDANIEL. Marketing. 10th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage
LearningGrant
2010,- 708
p. marketing:
ISBN 03-245-9109-8.
LEBOFF
Sticky
jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1.Praha: Management Press, 2011,
214 s. ISBN
978-80-7261-235-2.
LEIHS,
Helmuth,
Hans MUHLBACHER a Lee DAHRINGER - International Marketing: A Global Perspective. Thomson
Learning; 3Regina
edition,- Social
2006.media:
ISBN 978-18-448-0132-9.
LUTTRELL,
how to engage, share, and connect. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers 2014,
xiii, 245 pages.
ISBNPetr
978-1-4422-2611-1.
MACHKOVÁ,
Hana,
KRÁL, Markéta LHOTÁKOVÁ a kol. - International marketing Praha: VŠE, Nakladatelství
Oeconomica, Hana
2010.-ISBN
978-80-245-1643-1.
MACHKOVÁ,
Mezinárodní
marketing, 4.vydání. Praha: Grada Publishing 2015, 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9.
MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON- Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks 2012,
576 s. ISBN W.
978-80-265-0014-8.
MCHANEY,
Roger. Web 2.0 and Social Media for Business. Vyd. 2.Bookboon 2013, ISBN 978-87-403-0514-2.
PELSMACKER de Patric, Maggie GEUENS a Joeri Van den Bergh. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing 2003, 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
PRIDE, William M., Oc FERRELL, Bryan A. LUKAS, Sharon SCHEMBRI a Outi NIININEN - Marketing principles. 1st ed.
South Melbourne,
Vic: Cengage
Learning
pages. ISBN
PROKOP,
Marek. Online
marketing.
1.vyd.2011,
Brno:600
Computer
Press978-017-0190-862.
2014, 216 s. ISBN 978-80-251-4155-7.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ - Moderní marketingová komunikace Praha: Grada Publishing 2010, 303 s. ISBN
978-80-247-3622-8.
RYAN, Damian - Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation. Third
edition.Jan.
London:
Pagebřitva:
2014,návrh
xx, 409
pages. ISBN
978-0-7494-7102-6.
ŘEZÁČ,
Web Kogan
ostrý jako
fungujícího
webu
pro webdesignery a zadavatele projektů. Vyd. 1. Jihlava:
BAROQUE
PARTNERS
2014,
211
s. ISBN
SCOTT,
David
Meerman
- The
new
rules978-80-87923-01-6.
of marketing: how to use social media, online video, mobile applications,
blogs,
news
releases,
and
viral
marketing
to reach
buyers Okamžitě.
directly. Fourth
Hoboken,
N.J: Wiley
440 s.
SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní
webdesign
Brno:edition.
Computer
Press 2015,
144 s.2013,
ISBN 978-80ISBN 11-184-8876-8.
2514-384-1.
SLAVÍK,
Jakub - Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: Jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné
služby. 1. vyd.Radomila
Praha: Grada
Publishing
2014, 1921.s.vyd.
ISBNZlín:
978-80-247-4819-1.
SOUKALOVÁ,
- Strategický
marketing.
Univerzita Tomáše Bati. 2004. 118 s.ISBN 80-7318-177-0.
STEHLÍK Eduard a kolektiv- Základy marketingu. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, 220 s. ISBN
80-245-0587-8.
TOMEK G., VÁVROVÁ V. - Marketing od myšlenky k realizaci. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing
2011, 344Jaroslav
s. ISBN -978-80-7431-042-3
TRUČKA,
Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 1. vyd. Brno:
BizBooks 2013,
212
s. ISBN 978-802-6500-544.
URBÁNEK,
Tomáš
- Marketing.
1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství 2010, 233 s. ISBN 978-80-87197-17-2.
VAŇÁK, Miloslav - Základy marketingu, (2. přeprac. vydání).Praha: VŠFS 2011. ISBN 978-80-7408-051-7.
VYSEKALOVÁ, Jitka a kol.- Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2014, 296
s. ISBN 978-80-247-4843-6.
ZAMAZALOVÁ,
Marcela. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4.
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Management zdravotnických služeb I
Kód předmětu:
MZ_MZS 1
Lektor:
Ing. Daniela Kandilaki
Způsob zakončení předmětu:
Test
Cíl předmětu MBA studia:
Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s
teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče.
Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení
podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení.
Aplikace vybraných manažerských analýz.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Úvod do managementu
Definice zdravotnického managementu. Cyklus funkcí managementu (plánování, organizování, personální
zajištění, řízení, kontrola). Teoretická informační základna pro celý kurz. Ověření znalosti a základních pojmů z
managementu, definice zdravotního managementu, prostor pro management ve zdravotnictví, manažerské
úlohy, role a schopnosti, předpokladů pro výkon manažerské práce.
2. kapitola:
Vedení
Základní přístupy k vedení, stupně a styly vedení, odpovědnost manažera a jeho role. Dále se v této kapitole
zaměříme na úlohu následovníků a jejich vzájemnou interakci.
3. kapitola:
Organizování
Teorie organizování a organizační design. Přístupy diferenciace a integrace. Představení dimenzí organizačních
struktur a jejich tvorba.
4. kapitola:
Kultura
Hodnocení, důvěra a normy chování ve společnosti. Zhodnocení kultury jako prostředí společnosti a určující
prvek chování jedinců. Kultura jako určující prvek, pracovního prostředí, postupů práce, celkové atmosféry na
pracovišti.
5. kapitola:
Komunikace a týmový management
Popis pracovních týmů a skupin. Jejich charakteristiky a potřeby. Kapitola se zabývá lidskou dynamikou, která
ovlivňuje všechny manažerské snahy. Zaměřuje se na vyjádření zásad osobního a skupinového chování a nabízí
několik návodů k posílení vašich schopností sestavit a vést skupiny, komunikovat s vašimi kolegy a podřízenými
a úspěšně předávat informace ostatním.
6. kapitola:
Plánování
Podstata a smysl plánování, typy plánování, provozní a strategické plánování; Strategické plánování – upevnění
pojmů jako je poslání, vize, mise, cíle, záměry a strategie, model a proces strategického plánování, tvorba
strategie zdravotnického zařízení. Analýza odvětví zdravotnictví, vnější a vnitřní prostředí zdravotnických
organizací, SWOT analýza.
7. kapitola:
Strategické analýzy
Seznámení se strategickými analýzami, které jsou vhodné pro aplikaci na zdravotnické subjekty. Představení
jednotlivých manažerských analýz vhodných pro zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí daného zařízení.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
TAYLOR, Susan B., ed. a TAYLOR, Robert J., ed. The AUPHA manual of health services management.
Gaithersburg: Aspen, 1994. xiii, 562 s. ISBN 0-8342-0363-4.
BUCHBINDER, Sharon Bell, ed. a SHANKS, Nancy H., ed. Introduction to health care management. 2nd ed.
Burlington: Jones & Bartlett Learning, ©2012, 494 s. ISBN 978-0-7637-9086-8.
GLADKIJ, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380 s. Praxe
manažera. ISBN 80-7226-996-8.
ROBBINS, Stephen P. a COULTER, Mary K. Management. 13th, global ed. Boston: Pearson, 2016. 717 s. Always
learning. ISBN 978-1-292-09020-7.
KOVÁŘ, F., Strategický management, VSEM, 2008, ISBN 978-80-86730-33-2.
MALLYA, T., Základy strategického řízení a rozhodování, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1911-5.
LUKÁŠOVÁ, R. A KOL., Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Str. 15. Praha:
Grada 2004. ISBN 80-247-0648-2.
LUKÁŠOVÁ, Růžena, Organizační kultura a její změna, Grada Publishing, 2010, ISBN – 978-80-247-2951-0, 2010
GIBSON, James L., DONNELLY, James H. a IVANCEVICH, John M. Management. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN
80-7169-422-3.
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Veřejné zdraví a epidemiologie pro
manažery
Kód předmětu:
MZ_VZ 1
Lektor:
MUDr. Ing. Eduard Železo
Způsob zakončení předmětu:
Test
Cíl předmětu MBA studia:
Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví,
respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na
zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě.
V rámci předmětu MBA studia Epidemiologie pro manažery budou probrány základy biostatistiky a epidemiologie
pro manažerské využití.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Úvod do předmětu veřejné zdraví, Zdravotnický systém, Historie, Jednotlivé vývojové etapy a vliv na populaci.
2. kapitola:
Veřejné zdravotnictví v současnosti, Jeho organizace a fungování ve světě a ČR, Ústrav zdravotnických informací a
statistiky /ÚZIS/
3. kapitola:
Nástroje, úkoly a funkce veřejného zdravotnictví, Epidemiologický trojúhelník
4. kapitola:
Vymezení předmětu epidemiologie pro manažery, Nástroje a metody, Měření, Chyby, Validita, Variabilita,
Rozložení frekvence, Odlišení abnormalit od normálu
5. kapitola:
Diagnostické testy, Senzitivita, Specifita, Prediktivní hodnota, Likelyhood ratio, Incidence a Prevalence.
6. kapitola:
Populace, Epidemiologické studie, Riziko, Prognóza, Léčba a její efektivita, Prevence a screening.
7. kapitola:
Chyby v klinických studiích a jejich minimalizace, Typy studií, Kauzalita, Hodnocení studií a rozhodovací procesy.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
JANEČKOVÁ H.,HNILICOVÁ.H.: Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, 2009
ROVNÝ I.:Verejné zdravotníctvo. Bratislava, Herba, 2009. ISBN 978-80-89171-60-6
zdravotnictví
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html
MERRILL, R.M.:. Environmental Epidemiology. Jones and Bartlett Publishers, 2008.
JANOUT, V. Klinická epidemiologie – nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Praha: Grada, 1998, ISBN:
JANOUT, V. Medicína založená na důkazu, Manuál prevence, díl X.. SZÚ Praha, 2003
80-7169-353-7
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Financování zdravotní péče a teorie
pojištění
Kód předmětu:
MZ_FZ 2
Lektor:
Ing. Miroslav Jankůj
Způsob zakončení předmětu:
Vypracování eseje v rozsahu min. 5 stran
textu, zaměřené na téma ekonomie ve
zdravotnictví
Cíl předmětu MBA studia:
V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se
základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se
základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je
kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter
zdravotnických služeb.
Cílem předmětu MBA studia je seznámit studenty se základními pojmy a principy spojenými s ekonomií a
financováním zdravotnických služeb.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Základní aspekty ekonomie zdravotní péče (mikroekonomie)
Vysvětlení základních pojmů z oblasti zdravotnické ekonomie. Význam a účel použití ekonomie ve zdravotnictví.
Odlišnosti zdravotnických služeb od jiných produktů. Definice základních typů ekonomických statků.
2. kapitola:
Trh se zdravotní péčí I
Vzácnost a hranice produkčních možností. Poptávka pro zdravotnických službách. Teorie spotřeby.
Grossmanův model poptávky po ZP.
3. kapitola:
Trh se zdravotní péčí II
Elasticita. Nabídka zdravotnických služeb. Vznik ceny a její funkce. Trh se zdravotnickými službami. Princip tržní
rovnováhy. Produkční funkce a tržní nabídka. Konkurence a její typy.
4. kapitola:
Ekonomická efektivnost a vládní zásahy do zdravotnického trhu
Ekonomická efektivnost. Tržní selhání. Asymetrie informací. Nedokonalá konkurence. Externality.
Veřejný statek. Vládní zásahy.
5. kapitola:
Formy financování a úhradové mechanismy
Základní typy zdravotních systémů. Nepřímé a přímé financování zdravotnických služeb. Zdroje financování.
Úhradové mechanismy – výkonový, kapitační, paušální, kombinovaný. Základy DRG.
Ekonomická efektivnost.
6. kapitola:
Úvod do teorie pojištění a pojišťovnictví
Základní pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví. Definice pojmu riziko.Typy pojištění a pojistné trhy. Členění
pojištění. Sociální pojištění. Komerční pojištění. Účastníci pojistného vztahu. Formy pojištění. Pojistné trhy.
7. kapitola:
Principy zdravotního pojištění
Trhy se zdravotním pojištěním. Efektivnost alokace zdrojů v rámci zdravotního pojištění. Organizace trhů se
zdravotním pojištěním. Nominální pojistné.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
FOLLAND, S., GOODMAN, A.C., STANO, M., 2009. Economics of Health and Health Care, Sixth Edition. Prentice
Hall: Pearson Education.
DURDISOVÁ, J., 2005. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica.
BARTÁK, M., 2010. Ekonomika zdraví: Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Praha: Wolters
Kluwer ČR.
MALÝ, I. 1996. Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy
univerzity.
DUCHÁČKOVÁ, E., 2005. Principy pojištění a pojišťovnictví, 2. vydání. Praha: Ekopress.
NĚMEC, J., 2008. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada Publishing.
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Management informací ve zdravotnictví
Kód předmětu:
MZ_MIZ 2
Lektor:
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
Způsob zakončení předmětu:
písemný test
Cíl předmětu MBA studia:
Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a
komunikačních technologií přenesených do zdravotnického systému, a to zejména ve významných
aplikačních oblastech podpory klinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Obecná charakteristika informačních systémů.
Teorie systémů a kybernetika. Úvod do zdravotnické informatiky (definice zdravotnické informatiky, data,
informace, znalosti a vztahy mezi nimi).
2. kapitola:
Počítačová věda.
Základní přehled aktuálního hardware a software. Počítačové sítě a Internet. Datové standardy a ochrana dat
v informačních systémech. Proces tvorby a implementace informačních systému, globální a dílčí architektura IS,
schéma životního cyklu IS.
3. kapitola:
Zdravotnické informační systémy.
Obecná charakteristika zdravotnických informačních systémů (definice, historický vývoj a trendy dalšího
rozvoje). Hlavní cíle zdravotnických informačních systémů a prostředky k dosažení. Podpora klinického a
administrativního procesu.
4. kapitola:
Klinické informační systémy I.
Elektronické zdravotní záznamy. Nemocniční informační systémy, informační systém ambulantního a
praktického lékaře.
5. kapitola:
Klinické informační systémy II.
Klinické aplikace a elektronická lékařská dokumentace. E-health. Laboratorní informační systémy, elektronická
preskripce.
6. kapitola:
Zobrazovací metody a systémy.
Zobrazovací metody a systémy zajišťující akvizici, archivaci a distribuci obrazové informace, jejich získávání a
zpracování pro účely diagnostiky alias PACS.
Základní principy fungování zobrazovacích modalit (RTG, počítačová tomografie, nukleární magnetická
rezonance a sonografie). Elektromagnetické záření a medicínské aplikace. Typy signálů a algoritmus zpracování
bio signálu pro účely diagnostiky ve zdravotnictví.
7. kapitola:
Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi.
Medicína založená na důkazech (Evidence Based Medicine). Informační zdroje pro EBM podle hierarchie „5S“,
hierarchie důkazů. Databáze MEDLINE/PubMed, projekt Cochrane Collaboration, lékařská doporučení
(guidelines), specializované bibliografické databáze (Evidence Matters, TRIP), specializované portály (WebMD,
Medscape)
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika, Karolinum, 1998, 80-7184-594-9
Kasal, P., Svačina, Š.: Internet a medicína, Grada, 2001, 80-247-0119-7
Zvárová, J. Biomedicínská informatika I, Karolinum, 2002, 80-246-0609-7
Bemmel, J.,Musen, M.A.: Handbook of Medical informatics, Springer-Verlag, Heidelberg, 1997
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Management osobního rozvoje
Kód předmětu:
MZ_MOR 2
Lektor/ka:
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:
Písemná práce, výběr z nabídky témat
v rámci systému. Rozsah cca 15-20stran,
forma: esej, teoretický vstup a případná
vlastní analýza nebo konfrontace s vlastními
zkušenostmi. Cíl, strukturace, citace lit.
Cíl předmětu:
Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných
psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně
poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní,
partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího
work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě
účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního
sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Základní pojmy z oblasti duševní hygieny a její význam pro náš život – člověk a podněty; duševní hygiena –
pojem a stručná historie; duševní hygiena v práci a denním životě: životní rytmy, režim práce a odpočinku,
zdravá životospráva, práce a volný čas.
2. kapitola:
Neuropsychická a psychická zátěž - její charakteristika; možnosti jejího zvládání (stres management) - pojem
a specifika psychické zátěže, zdroje zátěže a její příčiny, projevy a důsledky psychické zátěže, možnosti a
způsoby vyrovnávání se zátěží; obranné mechanismy; možnosti a způsoby relaxace; hromadná zátěž; psychické
poruchy.
3. kapitola:
Základy sebeřízení a time management - pozitivní myšlení; životní cíle a priority; profesní zaměření a
uplatnění; možnosti optimalizace režimu studia a duševní práce. Time management jako efektivní hospodaření
s časem; jeho podstata a význam; čtyři generace time managementu, zvládání důležitých a naléhavých úkolů.
Analýza času a časové snímky; program života a práce.
4. kapitola:
Člověk mezi lidmi a zásady efektivní komunikace – osobnost a společnost; pravidla soužití lidí obecně a ve
speciálních případech; sociální styk; specifika sociálních vztahů a kontaktů z hlediska sociální blízkosti,
vertikálních, horizontálních a dalších typů vztahů; asertivita.
5. kapitola:
Sociální zakotvení a rozvoj sociálních vztahů - sociální percepce, interakce a komunikace; komunikační styl;
podporující a limitující komunikace. Sociální útvary; pozice a role jedinců v nich; pracovní skupiny a týmy.
Význam partnerských vztahů, rodiny a přátel v životě člověka.
6. kapitola:
Nepříznivé psychické a sociální jevy a možnosti jejich zvládání - ohrožující faktory; workholismus a burnout
syndrom; konflikty: jejich druhy, specifika a možnosti jejich zvládání; mobbing, stalking…
7. kapitola:
Optimalizace pracovního a životního uplatnění; efektivní životní styl – pracovní činnost a formy pracovního
uplatnění, aktivity volného času, rodina, přátelé, partnerské vztahy, výchova dětí, smysl života, jeho etické a
estetické aspekty; radost a štěstí v individuálním životě.
Povinná studijní literatura:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Bedrnová, E. a kol: Management osobního rozvoje. Praha, Management Press 2009
Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery, Praha, Fortuna 1999
Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Praha, Management Press 2001
Bedrnová, E.: Včera děti, zítra dospělí. Praha, Avicenum 1991
Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 3.vydání 2007
Bedrnová,E., Jarošová,E.,Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012
Vztah mezi nároky na výkon profese a předpoklady…
Carnegie, D.: Jak se zbavit starostí a začít žít. Praha, Talpress 1994
Caunt,J: Time management. Jak hospodařit s časem. Praha, ComputerPress 2001
Covey, S.R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Praha, Management Press 2006
Covey, S.R.: 8. Návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha, Management Press 2008
Covey, S.R.: To nejdůležitější na první místo. Praha, Management Press 2008
Czikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996
Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem, Praha, Pragma 1998
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994 (a další publikace tohoto autora)
Geue, B.: Jak si udělat ze života peklo: zaručeně osvědčené strategie, jak uškodit sami sobě. Praha, Portál 2001
Gregor, O.: Žít se stresem, to je kumšt. Praha, HaH 1993
Hoschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, TIGIS 2002
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Grada 2002
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004
Křivohlavý, J: Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha, Grada 2009
Payne, S : Zdravěžít. Praha, Ikar 2000
Plzák, M.: Klíč k výběru partnera do manželství. Praha, Motto 2006
Sylabus pro MBA studium (Management Zdravotnických Zařízení)
Název předmětu:
Management zdravotnických služeb II
Kód předmětu:
MZ_MZS 2
Lektor:
MUDr. Rudolf Střítecký
Způsob zakončení předmětu:
Písemná práce
Cíl předmětu MBA studia:
Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací.
Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných
vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných
finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a roli
manažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického
zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti
na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Obecná definice managementu a její aplikace do zdravotnictví.
Teorie dvou inkonzistentních cílů. Ekonomicko-manažerské modely poskytování zdravotnických služeb z makroa mikro-pohledu podle způsobu financování, podle způsobu vlastnictví a z pohledu teorie managementu.
Význam teoretické zásady, že vedení by se mělo odehrávat v místě procesu. Význam hodnot společnosti ve
vztahu k vlastnictví a manažerskému vedení.
2. kapitola:
Změny ve společnosti, které vedou k nutnosti změn ve vedení managementu zdravotnických služeb a
managementu organizací
Finanční vývoj společnosti, změny myšlení ve společnosti, změny v efektivitě poskytovaných zdravotnických
služeb, technologickém pokroku, zvětšující se kulturní a etnická diverzifikace společnosti, změny v potřebě a
výchově zdravotnických profesionálů, sociální morbidita, rozvoj informačních technologií, globalizace.
Uplatnění managementu změny, změny v poskytovaných zdravotnických službách. Znaky kvalitního
zdravotnického systému.
3. kapitola:
Odlišnosti managementu zdravotnických organizací a managementu zdravotnických služeb od principů
podnikového managementu.
Obecné teoretické principy stejné. Odlišnosti ve výstupech, procesech, neodkladnost práce, komplexnost,
specializace, profesionální skupiny, loajalita pracovníků s profesí versus loajalita k podniku, komplikovaná
manažerská kontrola nákladů, dvě linie autority a problémy v koordinaci zodpovědnosti a výměně rolí.
4. kapitola:
Klíčové dimenze zdravotnických organizací a managementu poskytování zdravotnických služeb. Strategie.
Charakteristika vnějšího a vnitřního prostředí a jejich vzájemná interakce. Vize, mise, cíle. Úroveň odlišení se,
úroveň integrace, úroveň centralizace. Schopnost adaptovat se na změnu. Vize, mise,cíle určují velké úkoly
organizace, druhy technologií a potřebných lidských zdrojů. Speciálně cíle- určují stavy, kterých chce organizace
dosáhnout, aby naplnila svůj potenciál. Typy strategií, nízkonákladová, diferenciační, integrační, inovační.
5. kapitola:
Zdravotní organizace a zdravotnictví jako systém.
Historie vzniku zdravotního systému. Definice managementu dle Gustaffsona. Kontrola managementu –
problém morální, etický, kontrolní. Míra ovlivnění zdravotního stavu populace, A.Donabedian.Charakteristika
zdravotního systému. Otevřený versus uzavřený systém. Byrokratický systém versus komplexně adaptivní
systém Typy komplexních systémů. Charakteristika komplexně-adaptivního systému. Základní stavové veličiny a
ladění systému. Tři hlavní hráči na poli zdravotnického trhu. Rovnovážná role ceny zdravotnické služby.
6. kapitola:
Základní manažerské role Mintzberg, základní manažerské procesy Garvin.
Domény a role v managementu zdravotnických služeb. Vrstvy modelu manažerské práce. Ovlivnění kvality
manažerské práce. Management a organizační procesy zdravotnické organizace, Garvin. Trojúhelník
strategického vedení organizace. Šest výzev, které musí řešit každá zdravotnická organizace. Základní
behaviorální dovednosti manažera.(Katz).
7. kapitola:
Manažerské dovednosti doplňující tvorbu strategie zdravotnického zařízení.
Motivace, definice, základní typy motivací. Mýty o motivaci. Individuální motivace. Schéma potřeby motivovat
zaměstnance. Vedení. Typy vedení a přístupy k vedení. Koordinace a komunikace. Běžné komunikační sítě.
Strategické aliance a jejich management. Organizační výkonnost a efektivita. Dosažení strategické výhody
organizace.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Health Care Management. Organization Design and Behavior. 5.vydání. Stephen M.Shortell, Arnold D.Kaluzny,
ISBN 1-4180-0189-9, THOMSON, Delmar Learning
,
Thomson
Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)
Název předmětu:
Personální management
Kód předmětu:
MZ_PM 2
Lektor:
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:
Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační
stupnice CEMI
Cíl předmětu:
Cílem studijního modulu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní
pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak
motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení
pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Zákonitost vzniku personálního managementu. Kapitola zdůrazňuje zákonitosti vzniku personálního
managementu (v daném časovém úseku vývoje rozvoje výroby a vztahů při nich vznikajících) a naznačuje jeho
další možný vývoj.
2. kapitola:
Personální management. Kapitola se nejprve věnuje vysvětlení pojmu „personál“ a odlišným přístupům jeho
vnímání. Naznačuje také možnosti dalšího možného vývoje personálního managementu, věnuje se rovněž
otázce: „Kdo personální management vlastně realizuje?“.
3. kapitola:
Získávání a výběr pracovníků. Kapitola zdůrazňuje význam náborového procesu a podrobně se věnuje oběma
jeho složkám (získávání a výběru).
4. kapitola:
Motivace a pracovní chování. Kapitola řeší otázku: „Čím je lidské chování vyvoláváno, řízeno, usměrňováno a
také udržováno?„. Dále se pak věnuje vybraným teoretickým přístupům k motivaci.
5. kapitola:
Hodnocení personálu. Kapitola se nejprve věnuje vysvětlení pojmu „hodnocení“, zamýšlí se nad důvody
provádění hodnocení, věnuje se subjektům provádějícím hodnocení a vysvětluje vybrané metody hodnocení.
6. kapitola:
Odměňování personálu. Kapitola se věnuje otázkám: odměňování, mzdové spravedlnosti, stanovení základní
mzdy, diferenciace mzdových forem, podílu na hospodářských výsledcích, odměňování vedoucích zaměstnanců
a podnikovým a sociálním dávkám.
7. kapitola:
Rozvoj personálu. Kapitola řeší personální rozvoj a jeho důvody a věnuje se okruhům personálního rozvoje.
Povinná studijní literatura:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
ADAIR, J.Leadership- Učte se od velkých vůdců, ComputerPress,2006,ISBN 80-251-1256-X.
KASPER, H. a MAYRHOFER, W. Personální management - Řízení organizace, LINDE, 2005, ISBN 80-86131-57-2.
Kociánová, R. Personální činnosti a metody personální práce. GRADA Publishing, 2010, ISBN978-80-247-2497-3.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. GRADA Publishing, 2009, ISBN978-80-247-3058-5.
BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?. Alfa, 2010, ISBN978-80-87197-35-6.
LUKAS, J., SMOLÍK. J. Psychologie vůdcovství, ComputerPress, 2008, ISBN978-80-251-2139-9.
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Grada Publishing, 2007, ISBN978-80-247-1349-6.

Podobné dokumenty

HOSPITALin 3/2016

HOSPITALin 3/2016 o jedinečnou péči, mnoho odborností poskytujeme jako jediní v ČR nebo jedni z mála. Výborně funguje i mezioborová spolupráce mezi různými klinikami, což je například vidět u tzv. ECMO. Jedná se o m...

Více

materiály Materials

materiály Materials Tento vnější kuželový R - závit podle této normy má u vztažné roviny a stejný střední průměr jako k němu příslušný vnitřní Rp-závit, takže lze rukou našroubovat až k této vztažné rovině. Silné dota...

Více

LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS

LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti měl možnost pracov...

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU Ing. Eva Matoušková Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání, Marketing a komunikace, Manažerská kultura a etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 v CEM...

Více

Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí

Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí Thought control of action. Washington, D.C., Hemisphere, ]992, ]77-]93. Kovacs, M.: The Children's Depression In- ventory (CDI). Psychopharmacology Bulletin, 2], ] 985, 995-1024. Seligman, M. E. P....

Více