Isola Powertekk

Komentáře

Transkript

Isola Powertekk
Návod na pokládku
Isola Powertekk
Extra silná, extra lehká stfiecha!
Suché a zdravé domy
V‰eobecná doporuãení
Úvod
¤ezání
K fiezání ta‰ky se pouÏívají mechanické nÛÏky. V Ïádném
pfiípadû se nesmí pouÏívat rozbru‰ovaãka, nebo podobné
pfiístroje, pfii jejichÏ pouÏití dochází ke vzniku vysok˘ch
teplot, které by mohli poru‰it povrchovou ochranu ta‰ky.
Isola Powertekk je ocelová stfie‰ní ta‰ka s posypem
z dobarvovaného pfiírodního kamene. Vzhledem
k extrémnû nízké hmotnosti a dlouhé Ïivotnosti je vhodná
pro pouÏití jak na rekonstrukce, tak i na nové stfiechy.
Sklon stfiechy
Oh˘bání
Pro ukonãení nûkter˘ch detailÛ zejména v úÏlabí, nároÏí
a v hfiebeni, doporuãujeme fiezané okraje ta‰ky ohnout
pomocí oh˘baãky.
Ocelovou stfie‰ní ta‰ku Isola Powertekk je moÏno pokládat
pfii sklonu stfiechy 10° aÏ 90°.
Pfii sklonu stfiechy od 10° do 18° doporuãujeme pouÏít
dfievûné bednûní, pokryté asfaltov˘m podkladním pásem.
Pfiesahy by mûly b˘t spojeny tûsnicím tmelem.
Stfie‰ní latû
Speciální detaily
Na opracování nûkter˘ch detailÛ doporuãujeme pouÏít
olovûné pláty. Plát se lehce vytvaruje do koneãné podoby
detailu. Pomocí barvy a granulátu obsaÏen˘ch v opravné
sadû lehce dosáhnete stejného povrchu, jako na samotné
ta‰ce.
Doporuãen˘ rozmûr stfie‰ních latí je 30 x 50 mm. 30 mm
vysoké stfie‰ní kontra latû splÀují téÏ v‰echny poÏadavky na
odvûtrávání prostoru mezi ta‰kou a podkladním pásem.
V‰echny standardní oplechování se pfiipevÀují na stfie‰ní
latû vysoké 30 mm. Vzdálenost mezi latûmi je 369 mm,
mûfieno mezi pfiedními stranami latí.
Fixace
Odvûtrání stfie‰ní konstrukce
Pro pfiipevnûní ocelové ta‰ky Isola Powertekk je nutné
pouÏít doporuãené hfieby nebo ‰rouby, se speciální
ochranou proti korozi. Powertekk hfieby jsou povrchovû
upraveny galvanizováním a dodávají se ve dvou barvách
ãervené a ãerné. Mûdûné hfieby nedoporuãujeme pouÏívat
z dÛvodu moÏného vzniku galvanické koroze.
Abychom dosáhly správné funkãnosti stfiechy pfii pouÏití
krytiny Isola Powertekk, je nutné zajistit odvûtrání
vzduchové mezery pod stfie‰ní ta‰kou. Správné odvûtrání
zajistí dobrou cirkulaci vzduchu od okapu k hfiebeni
a zamezí problémÛm s kondenzací.
2
DoplÀky
4
1
5
2
7
6
3
8
9
17
16
18
12
11
10
15
14
19
13
1. ÚÏlabí 2. Stfie‰ní vûtrák 75 3. Stfie‰ní vûtrák 200 4. Vûtrák pro zdravotní techniku 5. Odvûtrávaã par 6. Odvûtrávací
prvek pro hfiebenáã 7. Hfiebenáã úhlov˘ 8. Plech s posypem 9. Lemování boãních stûn levé 10. Lemování boãních stûn
pravé 11. Ukonãovací li‰ta levá 12. Ukonãovací li‰ta pravá 13. Okapní plech 14. Krajová ta‰ka levá 15. Krajová ta‰ka
pravá 16. Ta‰ka s prostupem 17. Ta‰ka základová 18. Hfiebenáã kulat˘ 19. Ukonãení hfiebenáãe
Vzdálenost hfiebenové stfie‰ní latû
Rozmûfiení stfiechy
Vzdálenost stfie‰ních latí
50 mm
y
9
36
mm
30
30 mm
H
mm
m
9m
36
m
9m
36
m
9m
36
Sklon stfiechy 10 15 20 25 30 35 40 45 50
V˘‰ka „H“ mm 165 155 145 135 130 120 110 100 95
Urãení ‰ífiky stfiechy
Pfii pouÏití krajové ta‰ky
Urãení ‰ífiky stfiechy
Pfii pouÏití ukonãovací li‰ty, nebo lemování boãních stûn.
·ífika stfiechy
1110 mm
“X”
1110 mm
1110 mm
1110 mm
·ífika stfiechy
1110 mm
“X”
1110 mm
1110 mm
1110 mm
185 mm
1110 mm
Odstfiih z ta‰ky „X“ v mm.
255 – 440 – 625 – 810 – 995
1110 mm
1110 mm
1110 mm
Odstfiih z ta‰ky „X“ v mm.
255 – 440 – 625 – 810 – 995
3
1110 mm
1110 mm
1110 mm
1110 mm
185 mm
ChÛze po ta‰ce
Pfii chÛzi po ta‰ce pouÏívejte boty s mûkkou podráÏkou
a stoupejte do míst, kde je ta‰ka podepfiena latí.
Pokládka ta‰ek, první fiada
Isola Powertekk se pokládá od hfiebene k okapu. Zaãnûte
ve druhé fiadû od hfiebene a pfiibijte ta‰ku 2 hfieby
u horního okraje.
m
9m
36
mm
30
mm
30
Y
Stfie‰ní latû
První fiadu latí u okapu pfiibijte 30 mm od okraje kontra
latí. Je-li to moÏné vypoãítejte délku stfie‰ních latí tak, aby
jste mohli pouÏít celé ta‰ky bez fiezání. NezapomeÀte na
krajovou ta‰ku. Dal‰í latû pfiibijte ve vzdálenosti 369 mm
mûfieno mezi spodními okraji latí. Poslední fiadu latí pfiibijte
s horním okrajem vzdálen˘m 30 mm od hfiebene.
Pokládka ta‰ek, vrchní fiada
Je-li potfieba, ustfiihnûte horní fiadu ta‰ek a pfiidejte cca
25 mm na ohyb. Pfiibijte ta‰ku v kaÏdé druhé vlnû v místû,
25 c
m
30 mm
kde je ta‰ka nejblíÏe stfie‰ní lati. Nepfiibíjejte u kraje,
v místû pfiesahu dal‰í ta‰ky. Pokraãujte v pokládce dal‰ích
ta‰ek smûrem k okapu a pfiibíjejte aÏ po poloÏení spodní
ta‰ky.
Okapní plech
Okapní plechy jsou pfiipraveny pro sklon stfiechy 30°, pro
ostatní sklony je nutno pfiihnout podle potfieby. Okapní
plech pfiibijte do nejniωí latû pomocí hfiebÛ ve vzdálenosti
25 cm. Pro kvalitní spojení dvou okapních plechÛ
nastfiihnûte jeden ve spodní ãásti vodorovnû cca 30 mm.
Do vzniklého otvoru zasuÀte dal‰í okapní plech.
4
10 mm
Ukonãení u kraje stfiechy
Podél okraje stfiechy pfiibijte kontra laÈ. Vrchol krajového
prkna by mûl b˘t 10 mm nad horním okrajem stfie‰ní latû.
Hfiebenáã kulat˘, velk˘
Pfiipevnûte hfiebenovou laÈ do správné polohy tak, aby
hfiebenáã leÏel na lati. Pod hfiebenáã lze pouÏít standardní
odvûtrávací prvek, jako pod jinou pevnou krytinu.
Ukonãovací li‰ta
Vytáhnûte pojistnou izolaci pfies krajové prkno a zaãnûte
pfiipevÀovat ukonãovací li‰ty od okapu smûrem k hfiebeni.
Ukonãovací li‰ty pfiibíjejte pfii horním okraji, kter˘ bude
pfiikryt dal‰í li‰tou.
Odvûtrání kulatého hfiebenáãe
Pod mal˘ i velk˘ hfiebenáã lze pfiipevnit odvûtrávací pás,
kter˘ umoÏÀuje odvûtrání stfie‰ního plá‰tû a zároveÀ
zamezuje pronikání vátého snûhu, vody a hmyzu do
odvûtrávací mezery.
Krajová ta‰ka
Jako alternativa ke krajovému plechu lze pouÏít krajovou
ta‰ku, která se pfiipevÀuje ve spodním okraji stejnû jako
jednotlivé ta‰ky. Krajová ta‰ka pokryje ãistou ‰ífiku 220 mm.
Kulat˘ hfiebenáã mal˘ – ukonãení
Hfiebenáã uzavfiete ukonãovací tvarovkou a pfiipevnûte ji
pomocí n˘tÛ, nebo hfiebÛ k hfiebenáãi.
5
50 mm
150 mm
150 mm
50 mm
Kontra latû a latû v úÏlabí
ÚÏlabní plech musí b˘t podepfien po celé délce úÏlabí.
Pfiibijte proto po obou stranách úÏlabí dvû kontra latû.
První ve vzdálenosti 150 mm od stfiedu úÏlabí, druhou cca
50 mm od první.
145
mm
Lemování boãních stûn
Lemování boãních stûn usaìte na ta‰ky a pfiipevnûte ke
zdi. Horní hrana je zahnuta pro lep‰í vodotûsnost smûrem
ke zdi a lze ji zasadit do omítky.
m
145 m
Oplechování komína
Pfiibijte kontra latû okolo komína ve vzdálenosti 50 mm.
Ta‰ky ufiíznûte podél stûn komína a pfiidejte 25 mm na
ohyb. Pfiipevnûte oplechování komína.
ÚÏlabní plech
ÚÏlabní plech pfiibijte ke kontra latím na kraji úÏlabí, je‰tû
pfied pokládkou vlastních ta‰ek. Zaãnûte od okapu smûrem
k hfiebeni s pfiesahem minimálnû 50 mm.
m
10 m
m
80 m
80 mm
ÚÏlabí
Ta‰ky po obou stranách úÏlabí pokládejte s pfiesahem min
80 mm. Pro lep‰í vzhled a bezpeãnûj‰í zakonãení
doporuãujeme ohnout okraj ta‰ky smûrem dolÛ. Prostor
mezi ta‰kou a úÏlabním plechem lze utûsnit samolepícím
tûsnicím profilem.
Detaily napojení hfiebene
Ufiíznûte jednotlivé hfiebenáãe co nejblíÏe spojovacímu
místu. Pfiekryjte spoj páskem olovûného plechu a vytvarujte
do Ïádaného tvaru. PouÏitím barvy a posypu z opravné
sady upravte povrch olovûného pásku.
6
20 mm
Vûtrák pro zdravotní techniku/odvûtrávaã par
Flexibilní spojovací rouru umístûte tak, aby se dala
nasunout na vlastní vûtrák. Vûtrák pfiipevnûte dvûma hfieby
a pfiekryjte ta‰ky pfies okraje vûtráku.
Detail nároÏí
Ta‰ku ufiíznûte podél nároÏní latû a pfiidejte 25 mm na
ohyb. NároÏí mÛÏe b˘t pokryto páskem paropropustné
pojistné hydroizolace, pfiilepené po okrajích lepicí páskou
nebo lze pouÏít samolepicí tûsnicí profil, pfiipevnûn˘ po
obou stranách nároÏní latû. NároÏí pfiekryjte hfiebenáãi.
y
16 mm
Stfie‰ní vûtrák 75
Stfie‰ní vûtrák 75 se pouÏívá pro odvûtrání mezery pod
ta‰kami a umisÈuje se do druhé fiady od okapu, nebo od
hfiebene. Vûtrák pfiibijte dvûma hfieby k latím a pfiekryjte
ta‰ky pfies okraje vûtráku.
369 mm
369 mm
369 mm
369 mm
x
StupÀovité ukonãení spodního okraje stfiechy
JestliÏe vzdálenost mezi dvûma spodními okraji stfiechy
není násobkem 369 mm (coÏ je vzdálenost stfie‰ních latí),
lze rozdíl dorovnat spodní fiadou ta‰ek. Pfiipevnûte laÈ
cca 16 x 50 mm samotûsnicími ‰rouby skrz spodní fiadu
ta‰ek do stfie‰ní latû.
Stfie‰ní vûtrák 200
Vnitfiní vûtrák 200 je vyroben pro zaji‰tûní odvûtrávání
stfie‰ní konstrukce pfii pouÏití dfievûného podbití. V bednûní
vyfiíznûte otvor 230 x 210 mm, umístûte vûtrák a pfiibijte
dvûma hfieby. Pfies okraje a horní stranu vûtráku
pfiesáhnûte pojistnou izolaci, které utûsnûte pomocí
tesnicího tmele. Stfie‰ní vûtrák 200 mÛÏe b˘t pouÏit
u okapu i u hfiebene.
7
Isola Powertekk
Technická data
411 mm
185 mm
Terracotta
1180 mm
Oblast aplikace:
Sklon stfiechy:
Vzdálenost latí:
Rozmûr plátu:
Plocha pokrytí:
Poãet plátÛ na m2:
Síla plechu:
Îárov˘ pozink:
Hmotnost:
Povrch:
Nové budovy a rekonstrukce
10 – 90 stupÀÛ
369 mm
1 180 x 411 mm
1 110 x 369 mm
2,44 ks
0,45 mm
200 g/m2
3,0 kg/ ‰ablona – 7,3 kg/m2
Barevná kamenná drÈ s akrylov˘m lakem
SloÏení:
Bezbarv˘ akrylov˘ lak
Barvená kamenná drÈ
Barevn˘ akrylov˘ lak
Epoxidov˘ základov˘ nátûr
Îárov˘ pozink
Ocelov˘ plech
Îárov˘ pozink/Polyester
Zelená
Cihlová
ãerveÀ
âerná
Hnûdá
Isola Powertekk
Technické poradenství:
Isola-Platon s.r.o.
Révová 4, PO Box 51
CZ -100 31 Praha 10
Tel: 02 - 74771800
Fax: 02 - 74770078
e-mail: [email protected]
Web: www.isola.cz
Extra silná, extra lehká stfiecha!
Suché a zdravé domy

Podobné dokumenty

Isola Powertekk Isola Powertekk

Isola Powertekk Isola Powertekk Pfii sklonu stfiechy od 10° do 18° je nutné pouÏít dfievûné bednûní nebo OSB desky, pokryté asfaltov˘m podkladním pásem. Pfiesahy podkladního pásu musí b˘t slepeny. Pfii sklonu stfiechy od 18° se musí po...

Více

DUAL SEAL

DUAL SEAL 2. Srolujte Dual Seal (nebo Deck Seal) bentonitovou stranou na podkladû. Je-li deska ze‰ikmená, zaãnûte na nejniωím místû a pfiekryjte spoje pfiesahem 4,0 cm. Vyãistûte spoje a instalujte pfielepovac...

Více

DUAL SEAL - TECONS, spol. s ro

DUAL SEAL - TECONS, spol. s ro 2. Srolujte Dual Seal (nebo Deck Seal) bentonitovou stranou na podkladû. Je-li deska ze‰ikmená, zaãnûte na nejniωím místû a pfiekryjte spoje pfiesahem 4,0 cm. Vyãistûte spoje a instalujte pfielepovac...

Více

Wheela BrochureCZ.indd

Wheela BrochureCZ.indd nebo se jedná o jednoduché mechanické práce, Wheelabrator Group pro vás bude mít zajisté to správné řešení. Vyrábíme rozsáhlou řadu standardních zařízení, ale zároveň jsme specialisté na potřebám z...

Více

Asfaltové ‰indele Isola

Asfaltové ‰indele Isola 50 mm. Podkladní pás a ‰indele poloÏte pfies horní okraj trojboké latû, zafiízne s jejím horním okrajem a pfiibijte hfieby se ‰irokou hlavou. Nakonec pfiipevnûte ‰títov˘ plech smûrem od okapu k hfiebeni.

Více

DUAL SEAL

DUAL SEAL 2. Srolujte Dual Seal (nebo Deck Seal) bentonitovou stranou na podkladû. Je-li deska ze‰ikmená, zaãnûte na nejniωím místû a pfiekryjte spoje pfiesahem 4,0 cm. Vyãistûte spoje a instalujte pfielepovac...

Více

p¤edstavujeme sortiment arboeka

p¤edstavujeme sortiment arboeka Hypericum x moserianum (Hypericum calycinum x Hypericum patulum) Mal˘ polokefi s vzpfiímenû rostoucími hlavními v˘hony a pfieklonûn˘mi vûtviãkami. V na‰ich podmínkách dorÛstá kolem 0,6 m do v˘‰ky i do...

Více

JungPumpen katalog - Čerpadlá JUNG PUMPEN

JungPumpen katalog - Čerpadlá JUNG PUMPEN Kalová ãerpadla US 73 a 103 HE/HES jsou vhodná pro silnû zneãistûné vody s neãistotami do velikosti zrna 30 mm, bez kamenÛ. Tato ãerpadla mÛÏete pouÏít v‰ude tam, kde se vyskytují spla‰kové vody do...

Více

V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené

V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené Technickým zhodnocením se dle zákona o daních z příjmů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v...

Více

Oprava Karlova mostu aneb inÏen˘rská odysea

Oprava Karlova mostu aneb inÏen˘rská odysea Obr. 8. Test izolaãního systému z granulovaného bentonitu

Více