Viktor Kopasz Pozdní sb r/ ě Late Harvest

Komentáře

Transkript

Viktor Kopasz Pozdní sb r/ ě Late Harvest
Viktor Kopasz
Pozdní sběr/ Late Harvest
19/11/08 – 18/1/09
Vernisáž:
Úterý 18.listopadu v 18 hod.
Kamenická 22, Praha 7- Letná
Galerie otevřena: Út - Pát 13 – 18, Sob 14 - 18 hod.
hunt kastner artworks s pot ě šením uvádí novou autorskou výstavu Viktora Kopasze pod názvem
Pozdní sb ě r , kterou tvo ř í t ř i č ernobílé a ru č n ě kolorované fotografické série: Pozdní sb ě r – krajiny
a zátiší, Post History – série “podomácku” vyrobených historických map z oblasti st ř ední Evropy, a
Deník – nást ě nná instalace malých fotografií z deník ů s jeho typickým rukopisem.
V této výstav ě nám Viktor prezentuje všechno jako krajinu – n ě co je vytvo ř eno p ř írodou, n ě co
lidskou rukou, v ě tšina kombinací obou – od tvaru chleba, který denn ě jíme, p ř es vlnky na vod ě až
po státní hranice. Naše pot ř eba vid ě t a dát sv ě tu konkrétní tvar také umož ň uje tvárnost a v ů li a my
v úžasu stojíme p ř ed tímto procesem zm ě ny. Viktorovy obrazy jsou zárove ň nostalgické a
romantizující, n ě kdy až dokonce exotické, ale jsou vždy pevn ě ukotveny v reálném sv ě t ě – ve
sv ě t ě , který opravdu prožíváme a je na dosah, i když plný nejistot a p ř ekvapení.
Mnoho prací Viktora Kopasze je inspirováno historií a okolní p ř írodou jeho rodného místa na
východním Slovensku, poblíž hranic s Ukrajinou a Ma ď arskem. Jeho série vizuálních deník ů , na
kterých pracoval od r. 1989, zahrnuje text ( č asto v jeho rodné ma ď arštin ě ) a fotografie a obsahuje
n ě které z jeho nejznám ě jších prací. N ě kolik cykl ů jeho fotografií bylo publikováno v monografiích –
V džungli (1999), Kertelő (2004) a v bibliofílii Stínohra (2001). Od r. 1992 aktivn ě vystavuje
v Č echách i v zahrani č í (nap ř . ve Finsku, Anglii, N ě mecku nebo na Slovensku). V sou č asné dob ě
má samostatní výstavu v Bratislav ě jako sou č ást festivalu M ě síc fotografie v Bratislav ě , v Open
Gallery v Nadaci a centru pro sou č asné um ě ní.
Viktor Kopasz se narodil v r. 1973 v Královském Chlumci na Slovensku. V r. 1988 za č al studovat
fotografii na St ř ední um ě leckopr ů myslové škole v Košicích a následn ě se p ř est ě hoval do Prahy,
kde studoval na FAMU (Katedra fotografie) v letech 1992 – 1997, v č etn ě ro č ní stáže na Middlesex
University v Londýn ě . Po ukon č ení školy se v ě nuje volné fotografické tvorb ě , u č í fotografii na
st ř edních um ě leckých školách v Praze a vede fotografické workshopy na FAMU.
Contact: tel. +420/233 376 259, email: [email protected], http://www.huntkastner.com