QUICK GUIDE ʭ DOORBELL INSTALLATION -%,/$9 6/,5-%

Komentáře

Transkript

QUICK GUIDE ʭ DOORBELL INSTALLATION -%,/$9 6/,5-%
26*$,(6*%&ʭ %003#&--*/45"--"5*0/
41&$*'*$"5*0/4
53"/4.*55&3*/45"--"5*0/
#/-0!4)",%
2EFERENCES
&REQUENCY
-(Z
0OWER 6(Z
"ATTERY
#26
)0
*/45"--"5*0/
,%!2.
-%,/$9
6/,5-%
6
130(3".."5*0/
,%!2.
X/+
-AXX
/".&-"#&-
#"55&3:$)"/(&
'3o$BSJMMPOTBOTmM
*OTUBMMFSMFDBSJMMPO
#SBODIF[ MF DBSJMMPO SÏDFQUFVS
EBOT VOF QSJTF -JOEJDBUFVS -FE WFSU TBMMVNF
EVSBOUTFDPOEFT
*OTUBMMFSMFCPVUPOQPVTTPJS
1PVSSÏQPOESFBVYTUBOEBSETEÏUBODIÏUJUÏ*1MÏNFUUFVSEPJUÐUSFmYÏBWFDMB
MFEBVEFTTVTFUMFCPVUPOFOEFTTPVT
7JTTFSMFCPVUPOQPVTTPJS3FUJSF[MFDPVWFSDMFTPVTMFCPVUPOQPVTTPJS1FSDF[
MFTUSPVTEVDPVWFSDMFFUVUJMJTF[MFTDPNNFSFQÒSFQPVSNBSRVFSMFTUSPVTEF
GPSBHF'PSF[MFTUSPVTFUmYF[MFCPVUPOËMBJEFEFTWJTGPVSOJFT
$PMMFSMFCPVUPOQPVTTPJS"TTVSF[WPVTRVFMBTVSGBDFTPJUQSPQSFFYFNQUFEF
QPVTTJÒSFTPVEFHSBJTTF$PMMFSMBCBOEFBEIÏTJWFGPVSOJFËMBSSJÒSFEVCPVUPO
QPVTTPJSSFUJSF[MFTCBOEFTEFQSPUFDUJPOFUDPMMF[MFCPVUPOËMFOESPJUTPVIBJUFS
FOBQQVZBOUGFSNFNFOUEVSBOURVFMRVFTTFDPOEFT
6UJMJTBUJPO
-PSTRVF WPVT BQQVZF[ TVS MF CPVUPO QPVTTPJS MF DBSJMMPO SÏDFQUFVS
SFÎPJU MF
TJHOBMMBTPOOFSJFSFUFOUJUFUMB-&%DMJHOPUFEVSBOUTFDPOEFT
7PVTQPVWF[SFMJFSKVTRVËÏNFUUFVSTBVDBSJMMPOBWFDVOFDPOmHVSBUJPOQSPQSF
ËDIBDVOTPOOFSJFFUWPMVNF
7PVTBWF[MFDIPJYFOUSFTPOOFSJFTFUWPMVNFT
-PSTRVFMBQSFNJÒSFTPOOFSJFSFUFOUJUTJMFDBSJMMPOSFÎPJUMFTJHOBMEVOTFDPOE
ÏNFUUFVSMB-&%DPOUJOVFSBËDMJHOPUFSUBOEJTRVFMBTPOOFSJFDIBOHFSB
"QQSFOUJTTBHFEVDPEF
¡$IPJTJTTF[MBTPOOFSJFFUMFWPMVNFEÏTJSÏFOBQQVZBOUTVSMFTCPVUPOTSFTQFD
UJGT
¡ "QQSPDIFS MÏNFUUFVS EV SÏDFQUFVS BQQVZFS TVS MF CPVUPO EBQQSFOUJTTBHF
MFBSOJOHCVUUPO
EVSÏDFQUFVS
¡-BMFEEVSÏDFQUFVSDMJHOPUFMFOUFNFOUBQQVZFSTVSMFCPVUPOQPVTTPJS
¡-BMBNQFMJÏFBVSÏDFQUFVSDMJHOPUFEFVYGPJTMFDPEFFTUDPOmSNÏFUMBMFE
DFTTFEFDMJHOPUFS
3ÏQÏUF[ MFT PQÏSBUJPOT FO DIPJTJTTBOU EJõÏSFOUFT TPOOFSJFT FU WPMVNFT QPVS
DIBRVFÏNFUUFVSKVTRVËSÏDFQUFVST
&õBDFSVODPEF
¡"QQVZFSVOFGPJTTVSMFCPVUPOEBQQSFOUJTTBHFEVSÏDFQUFVSMBMFEDMJHOPUF
MFOUFNFOU
¡"QQVZFSTVSMFCPVUPOA0''TPVIBJUÏEFMÏNFUUFVS
¡-FDPEFFTUFõBDÏMBMBNQFDMJHOPUFEFVYGPJTQPVSDPOmSNFS
¡4VJWSFMFTÏUBQFT"QQSFOUJTTBHFEVDPEFQPVSSFQBSBNÏUSFS
&õBDFSUPVTMFTDPEFT
¡ "QQVZFS TVS MF CPVUPO EBQQSFOUJTTBHF EVSBOU TFDPOEFT MB MFE DMJHOPUF
DPOUJOVFMMFNFOU
­
M
B
M
B
N
Q
@
V
U B
@
‰
ꀅ
偎
Q
&
E
S Ï
D F
Q
U F
E
F
D
M
J
H O P
U
Ā
Ѡ
&4o5JNCSFTJOIJMP
*OTUBMBDJØOEFMUJNCSF
$POFDUF FM UJNCSF TFOTPS
B VO FODIVGF &M JOEJDBEPS MVNJOPTP -&% WFSEF TF
FODFOEFSÈEVSBOUFEPTTFHVOEPT
*OTUBMBDJØOEFMQVMTBEPS
$PO FM mO EF BEFDVBSTF B MPT OJWFMFT EF FTUBORVFJEBE *1 FM FNJTPS EFCF
DPMPDBSTFDPOFMJOEJDBEPSMVNJOPTP-&%NJSBOEPIBDJBBSSJCBZFMCPUØOIBDJB
BCBKP
"UPSOJMMF FM QVMTBEPS SFUJSF MB UBQB RVF IBZ CBKP FM QVMTBEPS )BHB MPT EPT
BHVKFSPT FO MB UBQB Z VUJMÓDFMPT DPNP SFGFSFODJB QBSB NBSDBS FM MVHBS EF
QFSGPSBDJØO1FSGPSFTPCSFMBTEPTNBSDBTDPOVOUBMBESPZmKFFMCPUØODPOMPT
UPSOJMMPTTVNJOJTUSBEPT
1FHVFFMQVMTBEPS"TFHÞSFTFEFRVFMBTVQFSmDJFFTUÏMJNQJBZMJCSFEFQPMWPP
HSBTB1FHVFMBDJOUBBEIFTJWBTVNJOJTUSBEBFOMBQBSUFQPTUFSJPSEFMQVMTBEPS
RVJUF MBT UJSBT QSPUFDUPSBT Z QFHVF FM CPUØO FO FM MVHBS EFTFBEP BQSFUBOEP
mSNFNFOUFEVSBOUFVOPTTFHVOEPT
6TP
$VBOEPBQSJFUFFMQVMTBEPSFMUJNCSFSFDFQUPS
SFDJCJSÈMBTF×BMTPOBSÈMBBMBSNB
ZFMJOEJDBEPSMVNJOPTP-&%QBSQBEFBSÈEVSBOUFRVJODFTFHVOEPT
1VFEFDPOFDUBSIBTUBTFJTFNJTPSFTBMUJNCSFDBEBVOPDPOTVQSPQJBDPOmHVSB
DJØOUPOPTZWPMVNFO
1VFEFFMFHJSFOUSFUPOPTZDVBUSPOJWFMFTEFWPMVNFO
EJTUJOUPT
$VBOEP TVFOF MB QSJNFSB BMBSNB TJ FM UJNCSF SFDJCF MB TF×BM EF VO TFHVOEP
FNJTPS FM JOEJDBEPS MVNJOPTP -&% TFHVJSÈ QBSQBEFBOEP IBTUB RVF DBNCJF MB
TF×BMEFBMBSNB
(VBSEBSDØEJHPFOMBNFNPSJB
¡ &TDPKB
4,o;WPOŘFLCFTUSÙUPWZ
$;o;WPOOFLCFTESÈUPWZ
0TBśUF[WPOŘFLPWÞTÞQSBWV
;BQPKUF[WPOŘFLPWÞTÞQSBWVQSJKÓNBŘ
EP[ÈTVWLZ;FMFOÈMFEEJØEBTBSP[TWJFUJ
OBTFLVOEZ
*OTUBMBDF[WPOLV
;BQOŞUF[WPOFLQżJKÓNBŘ
EP[ÈTVWLZ%JPEB-&%TFSP[TWÓUÓOBTFLVOEZ
0TBśUFUMBŘJEMP
"CZCPMEPESäBOâTUVQFŵLSZUJB*1W[NZTMFOPSNZWZTJFMBŘNVTÓCZƃVQFWOFOâ
TMFEEJØEPVOBIPSBUMBŘJEMPNOBEPM
4LSVULPWBOJFUMBŘJEMB0ETUSÈŵUFLSZUQPEUMBŘJEMPN1SFQJDIOJUFQSFEWŻUBOÏ
PUWPSZOBLSZUFBQPVäJUFJDIBLPÝBCMØOVOBP[OBŘFOJFNJFTUWŻUBOJBPUWPSPW
7ZWŻUBKUFPUWPSZBVQFWOJUFUMBŘJEMPQPNPDPVEPEBOâDITLSVUJFL
-FQFOJF UMBŘJEMB 6CF[QFŘUF TB ŘJ KF QPWSDI ŘJTUâ CF[ QSBDIV ŘJ NBTUOPUZ
1SJMFQUF EPEBOÞ QÈTLV OB [BEOÞ TUSBOV UMBŘJEMB PETUSÈŵUF PDISBOOÏ QÈTLZ B
QSJMFQUFUMBŘJEMPOBäFMBOÏNJFTUPUBLäFIPOBOJFLPűLPTFLÞOEQFWOFQSJUMBŘÓUF
1PVäJUJF
,FśTUMBŘÓUFUMBŘJEMP[WPOŘFLPWÈTÞQSBWBQSJKÓNBŘ
EPTUBOFTJHOÈMSP[P[WVŘÓTB
[WPOFOJFBMFEEJØEBCVEFCMJLBƃTFLÞOE
/B[WPOŘFLPWÞTÞQSBWVNÙäFUF[BQPKJƃBäWZTJFMBŘPWTPTBNPTUBUOPVLPOmH
VSÈDJPVQSFLBäEâ[OJDI[WPOFOJFBIMBTJUPTƃ
.ÈUFOBWâCFS[P[WPOFOÓB
ÞSPWOÓIMBTJUPTUJ
,Fś [OJF QSWÏ [WPOFOJF B [WPOŘFLPWÈ TÞQSBWB EPTUBOF TJHOÈM PE ESVIÏIP
WZTJFMBŘBMFEEJØEBCVEFOBśBMFKCMJLBƃ[BUJBűŘPTBCVEFNFOJƃ[WPOFOJF
6LMBEBOJFLØEVEPQBNÊUF
¡;WPűUFTJ[WPOFOJFBQPäBEPWBOÞIMBTJUPTƃTUMÈŘBOÓNQSÓTMVÝOâDIUMBŘJEJFM
¡ 1SJCMÓäUF WZTJFMBŘ L QSJKÓNBŘV TUMBŘUF UMBŘJEMP VLMBEBOJB EP QBNÊUF MFBSOJOH
CVUUPO
TPDLFUQSJKÓNBŘB
¡-FEEJØEBQSJKÓNBŘBCMJLÈQPNBMZTUMBŘUFUMBŘJEMPOBWZTJFMBŘJ
¡ -BNQB QSJQPKFOÈ L QSJKÓNBŘV [BCMJLÈ EWBLSÈU LØE KF QPUWSEFOâ B MFE EJØEB
QSFTUBOFCMJLBƃ
0QBLVKUFUJFUPÞLPOZWZCFSBOÓNSÙ[OZDI[WPOFOÓBIMBTJUPTUÓQSFLBäEâWZTJFMBŘ
BäQSJKÓNBŘPW
*OTUBMBDFUMBŘÓULB
"CZ CZMZ TQMOŞOZ QPäBEBWLZ WPEPUŞTOPTUJ *1 WZTÓMBŘ NVTÓ CâU VQFWOŞO T
EJPEPV-&%OBEBUMBŘÓULFNQPE
1żJÝSPVCPWÈOÓ UMBŘÓULB 4FKNŞUF LSZU QPE UMBŘÓULFN 1SPSBäUF EÓSZ LSZUV B
QPVäJKUFKFKBLP[OBŘLZQSPP[OBŘFOÓEŞSLUFSÏKFUżFCBWZWSUBU7ZWSUFKUFEÓSZB
VQFWOŞUFUMBŘÓULPQPNPDÓEPEBOâDIÝSPVCƉ
1żJMFQFOÓUMBŘÓULB;LPOUSPMVKUF[EBKFQPWSDIŘJTUâPETUSBŵUFQSBDIBNBTUOPUV
/BMFQUF QżJMPäFOPV MFQJDÓ QÈTLV OB [BEOÓ TUSBOŞ UMBŘÓULB PETUSBŵUF PDISBOOÏ
QÈTLZ B QżJMFQUF UMBŘÓULP OB [WPMFOÏ NÓTUP 5MBŘÓULP OB OŞLPMJL NJOVU QFWOŞ
QżJUJTLOŞUF
1PVäJUÓ
5JTLOFUFMJUMBŘÓULP[WPOLPWÏ[BżÓ[FOÓQżJKÓNBŘ
QżJKÓNÈTJHOÈM[WPOŞOÓTFP[âWÈB
EJPEB-&%CMJLÈQPEPCVWUFżJO
/B[WPOLPWÏ[BżÓ[FOÓNƉäFUFQżJQPKJUBäWZTÓMBŘƉTJOEJWJEVÈMOÓLPOmHVSBDÓQSP
LBäEâWZTÓMBŘ[WPOŞOÓBIMBTJUPTU
.ƉäFUFWPMJU[FESVIƉ[WPOŞOÓBIMBTJUPTUJ
,EZä [B[OÓ QSWOÓ [WPOŞOÓ QżJKNFMJ [WPOLPWÏ [BżÓ[FOÓ TJHOÈM ESVIÏIP WZTÓMBŘF
EJPEB-&%OFQżFTUBOFCMJLBU[BUÓNDP[WPOŞOÓTF[NŞOÓ
6LMÈEÈOÓLØEVEPQBNŞUJ
¡;WPMUFQPäBEPWBOÏ[WPOŞOÓBIMBTJUPTUQżÓTMVÝOâNJUMBŘÓULZ
¡ 1żJCMJäUF WZTÓMBŘ L QżJKÓNBŘJ TUJTLOŞUF UMBŘÓULP 6LMÈEÈOÓ EP QBNŞUJ MFBSOJOH
CVUUPO
TPDLFUQżJKÓNBŘF
¡-FEEJPEBQżJKÓNBŘFCMJLÈQPNBMVTUJTLOŞUFUMBŘÓULPOBWZTÓMBŘJ
¡ -BNQB QżJQPKFOÈ L QżJKÓNBŘJ CMJLOF EWBLSÈU LØE KF QPUWS[FO B MFE EJPEB
QżFTUBOFCMJLBU
0QBLVKUFÞLPOZBWPMUFQżJUPNSƉ[OÈ[WPOŞOÓBIMBTJUPTUJQSPKFEOPUMJWÏWZTÓMBŘF
BäQżJKÓNBŘƉ
7ZNB[BOJFLØEV
¡3B[TUMBŘUFUMBŘJEMPVLMBEBOJBEPQBNÊUFQSJKÓNBŘBMFEEJØEBCMJLÈQPNBMZ
¡4UMBŘUFUMBŘJEMP0''OBWZTJFMBŘB
¡,ØEKFWZNB[BOâMBNQB[BCMJLÈEWBLSÈUOBQPUWSEFOJF
¡0QBLVKUFLSPL6LMBEBOJFLØEVEPQBNÊUFOBPQÊUPWOÏOBTUBWFOJF
7ZNB[ÈOÓLØEV
¡ +FEOPV TUJTLOŞUF UMBŘÓULP VLMÈEÈOÓ EP QBNŞUJ QżJKÓNBŘF MFE EJPEB CMJLÈ
QPNBMV
¡4UJTLOŞUFUMBŘÓULP0''OBWZTÓMBŘF
¡,ØEKFWZNB[ÈOMBNQB[BCMJLÈEWBLSÈUQSPQPUWS[FOÓ
¡0QBLVKUFLSPL6LMÈEÈOÓLØEVEPQBNŞUJQSPPQŞUPWOÏOBTUBWFOÓ
7ZNB[BOJFWÝFULâDILØEPW
¡4UMBŘUFUMBŘJEMPVLMBEBOJBEPQBNÊUFOBTFLÞOEMFEEJØEBCMJLÈOFQSFUSäJUF
¡1VTUJUFB[OPWVTUMBŘUFUMBŘJEMP
¡-BNQB[BQPKFOÈEPTOÓNBŘB[BCMJLÈEWBLSÈUOBQPUWSEFOJF
$&-«1"."ł130(3".613*+¶."ė"#6%&7:.";"/«
7ZNB[ÈOÓWÝFDILØEƉ
¡4UJTLOŞUFUMBŘÓULP6LMÈEÈOÓEPQBNŞUJOBTFLVOEMFEEJPEBCMJLÈOFQżFUSäJUŞ
¡1VTƃUFB[OPWVTUJTLOŞUFUMBŘÓULP
¡-BNQB[BQPKFOÈEPTOÓNBŘFCMJLOFEWBLSÈUQSPQPUWS[FOÓ
$&-«1".ĝł130(3".61Ļ*+¶."ė&#6%&7:.";«/"
7ZSJFÝFOJFQSPCMÏNPW
ÇJBEOB BLUJWÈDJB 4LPOUSPMPWBƃ QPMBSJUV BBMFCP TMBCPTƃ CBUFSJFL 4LPOUSPMPWBƃ
OBQSPHSBNPWBOJF
7ZżFÝFOÓQSPCMÏNƉ
ÇÈEOÈ BLUJWBDF ;LPOUSPMPWBU QPMBSJUV BOFCP TUBW CBUFSJÓ ;LPOUSPMVKUF
OBQSPHSBNPWÈOÓ
%ÙMFäJUÏ
0EQPSÞŘB TB NJOJNÈMOF N W[EJBMFOPTƃ NFE[J EWPNB QSJKÓNBŘNJ TPDLFU
[ÈTVWLB BBMFCP NPEVM
%PTBI NFE[J QSJKÓNBŘPN B WZTJFMBŘPN CZƃ [OÓäFOâ
ISÞCLPVNÞSPWBMFCPFYJTUVKÞDFCF[ESÙUPWÏQSPTUSFEJF
%ƉMFäJUÏ
%PQPSVŘFOÈW[EÈMFOPTUNF[JEWŞNBQżJKÓNBŘJTPDLFU[ÈTVWLBBOFCPNPEVM
KF
NJOJNÈMOŞNFUS%PTBINF[JQżJKÓNBŘFNBWZTÓMBŘFNWÝBLCâUTOÓäFOUMPVÝƃLPV
[EÓOFCPQSPTUżFEÓLEFOFKTPVESÈUZ
XXXDIBDPOCFt%FDMBSBUJPOT$&t
$)"$0/ UâNUP WZIMBTVKF äF TQŰŵB [ÈLMBEOÏ QPäJBEBWLZ B WÝFULZ QSÓTMVÝOÏ VTUBOPWFOJB
4NFSOJDF&4
$)"$0/ UÓNUP QSPIMBÝVKF äF UFOUP KF WF TIPEŞ TF [ÈLMBEOÓNJ QPäBEBWLZ B EBMÝÓNJ
QżÓTMVÝOâNJVTUBOPWFOÓNJTNŞSOJDF&4
XXXDIBDPOCFt%FDMBSBUJPOT$&t
$)"$0/ UâNUP WZIMBTVKF äF TQŰŵB [ÈLMBEOÏ QPäJBEBWLZ B WÝFULZ QSÓTMVÝOÏ VTUBOPWFOJB
4NFSOJDF&4
$)"$0/ UÓNUP QSPIMBÝVKF äF UFOUP KF WF TIPEŞ TF [ÈLMBEOÓNJ QPäBEBWLZ B EBMÝÓNJ
QżÓTMVÝOâNJVTUBOPWFOÓNJTNŞSOJDF&4
6QP[PSOFOJF%JSFDUJWF&4
5FOUPTZNCPM[OBNFOÈTFMFLUÓWOFTQSBDPWBOJFPEQBEPW
[FMFLUSJDLâDIBFMFLUSPOJDLâDI[BSJBEFOÓ8&&&
5P
[OBNFOÈäFUFOUPWâSPCPLNVTÓCZƃTQSBDPWBOâQPEűB
TNFSOJDF&4[BÞŘFMPNKFIPSFDZLMÈDJFBMFCP
EFNPOUPWBOâUBLBCZKFIPWQMZWOBäJWPUOÏQSPTUSFEJF
CPMŘPOBKNFOÝÓ7JBDQPESPCOPTUÓQPTLZUOÞNJFTUOFBMFCP
SFHJPOÈMOFPSHÈOZ
6QP[PSOŞOÓ%JSFDUJWF&4
FOUPTZNCPM[OBNFOÈTFMFLUJWOÓ[QSBDPWÈOÓPEQBEƉ[
FMFLUSJDLâDIBFMFLUSPOJDLâDI[BżÓ[FOÓ8&&&
5P[OBNFOÈ
äFUFOUPWâSPCFLNVTÓCâU[QSBDPWÈOQPEMFTNŞSOJDF
&4[BÞŘFMFNKFIPSFDZLMBDFOFCPEFNPOUPWBOâ
UBLBCZKFIPWMJWOBäJWPUOÓQSPTUżFEÓCZMDPOFKNFOÝÓ
7ÓDQPESPCOPTUÓQPTLZUOPVNÓTUOÓOFCPSFHJPOÈMOÓPSHÈOZ
&/8JSFMFTTEPPSCFMM
*OTUBMMUIFSFDFJWFS$IJNFVOJU
1MVHJOSFDFJWFSJOUPXBMMPVUMFU5IFHSFFO-&%JOEJDBUPSPOSFDFJWFSTIPVMEMJHIU
POGPSTFD
*OTUBMMUIFUSBOTNJUUFS#FMMQVTIVOJU
5P NBUDI *1 TUBOEBSE 5SBOTNJUUFS NVTU CF BöYFE XJUI -&% PO UPQ 1VTI
#VUUPOPOCPUUPN
.PVOUJOHUIFCFMMQVTICVUUPO6ODMJQUIFDPWFSGSPNUIFCFMMQVTIVOJUBOE
VTJOHUIFIPMFTPOUIFCBDLPGUIF#FMMBTBUFNQMBUFQJFSDFIPMFTBTSFRVJSFE
NBSLBOEESJMMUIFmYJOHIPMFTBOEUIFOBUUBDIUIFCFMMQVTIVTJOHUIFTDSFXT
QSPWJEFE $MPTF CBDL UIF GSPOU DPWFS UP DPNQMFUF UIF XIPMF QVTI CVUUPO CFMM
USBOTNJUUFS
4FMG"EIFTJWFTUSJQT.BLFTVSFUIFTVSGBDFJTGSFFGSPNEJSUBOEHSFBTF"UBDI
UIF TFMG BEIFTJWF UBC UP UIF CBDL DPWFS PG UIF QVTI CVUUPO VOJU 3FNPWF UIF
QSPUFDUJWF TUSJQT GSPN UIF TFMG BEIFTJWF UBC BOE QVTI mSNMZ BHBJOTU UIF EPPS
GSBNFPSXBMM
-JOL$PEF
¡$IPPTFUIFEFTJSFSJOHUPOFBOEUIFEFTJSFWPMVNF
¡#SJOHUIFUSBOTNJUUFSOFBSUIFSFDFJWFSQVTIUIFTPDLFUMFBSOJOHCVUUPOPODF
¡3FDFJWFSMFEXJMMCMJOLTMPXMZQVTIUIFUSBOTNJUUFSCVUUPO
¡3FDFJWFSDPOOFDUFEMBNQXJMMCMJOLUXJDFDPEFJTDPOmSNFEBOEMFETUPQT
CMJOLJOH
0QFSBUJOH
8IFO3FDFJWFSDIJNFVOJU
SFDFJWFTBTJHOBMGSPNUIFUSBOTNJUUFSUIFHSFFO-&%
MJHIUXJMMTUBSUUPnBTIDPOUJOVPVTMZGPSTFDPOETBOESJOHUPOFTPVOETTJNVMUB
OFPVTMZ
3FDFJWFSDIJNFVOJU
DBOCFDPOUSPMCZNBYUSBOTNJUUFSTEVFUPNBYNFNP
SJFT XJUI EJõFSFOU SJOHUPOF BOE WPMVNF GPS FBDI USBOTNJUUFS .VMUJSJOHUPOF
1MVHJO%PPS$IJNFJOUFSWBMWPMVNFDPOUSPM
8IFO UIF mSTU SJOHUPOF JT TPVOEJOH UIF SFDFJWFS DIJNF VOJU SFDFJWFT UIF OFYU
TJOHMFGSPNBOPUIFSUSBOTNJUUFSUIF-&%MJHIUDPOUJOVPVTnBTIJOHXIJMFSJOHUPOF
JTDIBOHFEXJUIFBSMJFSTDFOFTFUUJOH
%FMFUFBDPEF
¡1VTIUIFMFBSOJOHCVUUPOPOSFDFJWFSPODFMFECMJOLTTMPXMZ
¡1VTIUIFUSBOTNJUUFS0''CVUUPOPGUIFUSBOTNJUUFS
¡3FDFJWFSDPOOFDUFEMBNQXJMMCMJOLUXJDFDPEFJTEFMFUFEBOEMFETUPQT
CMJOLJOH3FQFBU-JOLTUFQTGPSSFTFUUJOH
%FMFUFBMMNFNPSJFT
¡1VTIUIFMFBSOJOHCVUUPOPOSFDFJWFSGPSTFDPOETMFECMJOLT
¡3FMFBTFBOEQVTIBHBJOPODF
¡3FDFJWFSDPOOFDUFEMBNQXJMMCMJOLUXJDFNFNPSZJTFSBTFEBOEMFETUPQT
CMJOLJOH
"--130(3"..&%.&.03:8*--#&%&-&5&%
'BVMUmOEJOH
/PBDUJWBUJPO$IFDLCBUUFSZQPMBSJUZPSSVOOJOHPVUCBUUFSZ$IFDLDPEF
QSPHSBNTVDFTTGVM
$BVUJPO
%POPUQMBDFUXPSFDFJWFSTOFBSFBDIPUIFSUIFEJTUBODFTIPVMECFBCPWF
NFUFS5SBOTNJTTJPOEJTUBODFDBOCFSFEVDFEEFQFOEJOHPO
XBMMUIJDLOFTTPSXJSFMFTTFOWJSPONFOU
XXXDIBDPOCFt%FDMBSBUJPOT$&t
)FSFCZ$)"$0/EFDMBSFTUIBUUIFEFWJDFJTJODPOGPSNJUZXJUIUIFFTTFOUJBMSFRVJSFNFOUT
BOEUIFPUIFSSFMFWBOUEJTQPTBMTPGUIFEJSFDUJWF$&

Podobné dokumenty

Rx Tango R

Rx Tango R +JÝUŞOÓLPOUBLUVSFMÏ1SPUFDUJPOPGDPOUBDUSFMBZT

Více

ZEUS 24 kW

ZEUS 24 kW /ÃWPELQPVßJUÎKFOFEÎMOPVBEDzMFßJUPVTPVǁÃTUÎ WÝSPCLV B NVTÎ CÝU QǥFEÃO VßJWBUFMJ J W QǥÎQBELJ KFIPEBMØÎIPQSPEFKF /ÃWPEKFUǥFCBQP[PSOLJQSPǁÎTUBQFǁMJWLJVTDIPWBU  QSPUPßF WØFDIOB...

Více

Manual de instrucciones y advertencias Manual de

Manual de instrucciones y advertencias Manual de 7ØFPCFDOÃVQP[PSOLJOÎ /ÃWPELQPVßJUÎKFOFEÎMOPVBEDzMFßJUPVTPVǁÃTUÎ WÝSPCLV B NVTÎ CÝU QǥFEÃO VßJWBUFMJ J W QǥÎQBELJ KFIPEBMØÎIPQSPEFKF /ÃWPEKFUǥFCBQP[PSOLJQSPǁÎTUBQFǁMJWLJVTDI...

Více

Jacobsen HOMELITE 20

Jacobsen HOMELITE 20 t .JNPżÈEOÈNFDIBOJDLÈTUBCJMJUB t 7âCPSOÈPYJEBŘOÓTUBCJMJUB t 7âKJNFŘOÈ[BUÓäJUFMOPTU t 7ZTPLÈPEPMOPTUQSPUJWPEŞ t 7FMNJWZTPLÈPEPMOPTUQSPUJLPSP[J t 6SŘFOPQSPLVMJŘLPWÈMPä...

Více