ossba

Komentáře

Transkript

ossba
l--'^rifi
l'^^^ -'^x^:_Á
ILi,--,^
l' _^lá_{ *^r-í'{I.'' .l ^-^l-A-A_í
vt! EI llE
.ltll1ttr'Ats
šFrrrcllt ltl
Y .l ,.r.! !!_ iJuuíltii itaf'itlh-u* ^
Fl urratziírlt ^_l_x_í
**ráL^
_*-*^l_--.
aal-AaPtaat
, ar a\-4a...
aj _^)í:*-'
E-Á---1
a4a]
,-44'Á!1}'
-^r-í-l--.
-^!-í-!--'
!
BE!*-*&rr;
! --'4E!tE*
&4rEBÉE-éý
" 'P2'aaaa1
v tsr
cJrla La'ÁzrLhil;
a!L'._--'_ lAy}''-L-:'-*^+^L,' *^xL.-.-_'--''-L
Ui'i!u kía'1i^1-ÁL^ řUIVA4
ťVĎLU-LrrJvll
'\41llLALl'U
'JUÚiiÚvd
Sl*vebni pr'á**
Zadavatel;
y t'11fi1'r!.
vi Lw LJ
'-.-.-,.-..l'-{ ,,
PUYuglll
obec Kar1ík
í'srlickj 1. 252
+4t\ó4vť\
IC]:
Í-ll]š.
J,
i
29 l.'ar!!l:
f,/^_;a c^-_^_^-'^..
]vlar!l
JvtllltllrvvVur
_r.._^_ll,^.,
[email protected]\l^vu
Vážr'nó dÁrnv a nánové
ahracimp cp no \/Ác r; carrlqrlrr q E {, z41raaq š 1??/?í}ná qh
s výZt?** k padáni nabidky na výše uved€iloÚ
v€řejfiŮii
a lrařeinirch
zqltá=Vích rl nl*inám mě*i
zakázlr;u.
hřehů
lireré hvlv
nošknzeni'ch
K;r!ickéh+ i"ifiíi.;kn'
Fřeiiměiem n|něn'i -u'eřeiné 72L;|;7L;y J-ie nnriva
"--'r*---_-'
ť-"^^----J-_-J-J
-ť_-'*
---_*
pošk*zerty rrási*dker_rr íD.\iÚ{il=rěrrí ÉariiekÉhopoÍoka začáíker=rr čer-v--lra 2*i3. Ťr-ásie'3ke:a vyrrvaiýci:
velkých dešťových srážek tlošlo na začátku červnaJ2013 k veikému nátoku dešťorrých vod do
Karlickéha i--1;toka. ktcrv
se rozv'cl nil. Pr';dki''J fsíe'Ed
í3zvodněnéhn nntnka znťr<nhit z11ačÍGueíGZi
-J
ciDŮ.j čťei'iipÚiÚira.
-_
Stavba se skJádá ze dvou stavel-'ních úseků:
i
í}!_'nn.;a hřeL.^'r'ÁLe'
e'r.ci,nění
nq r'rer-'Ám
hřnhrI
lť ar!icL'áhn
nninlrq'
SÍavha je rozděiena na 4 Siavebn, nn;.u,r'
SO
{^}i
So 02
nněrná
*r--^^- zerj'
---
Sanace záHad& pravobřežního opevrrění takrr
So 03 oi]no.la
'* oněrné
'ř--_'- zdi
So Ů4 opěmá Zeď
V
úseku ,jéik-v 4.5 m burje na pÍavém'ořehu za mosiem pc} pÍottdu provc(jcna rrová kamellná zed' s
betonovým jádrem. jejim irčelern je stabilizaee stá.". ajreiho t*ietro a opevněni koryta p* vytakr: v*-dy
l,^-1,A,,-!.L:^L,,
^^.J rrtustgrrl
^^ l\"uru\.avrnrrr
ursrru.
rr4
PU(l
-^-.^*
ra
_ '..-.'--'jj-!'--
-/'-'1-'-
--_
a-a
^1
--_-Y'----
opevnění pŮ'j rrlostŮm v rjéiee 4,39 rn.
rrÁi^
*UatL
tta
'-__1:
t.'."'ť'
Qr^r
/.t_r _,-',.''..':^.''.-^i, ,iÁii..''-'a li *
L)\t \rZ ll4vdZUJL
UILN
ULIN-Y :OrW illt
--__'_l_'
i-:-
1--'l_
-----__-
j__'
!1 1^l'Ó-
L:-1-_-_:1--
!,,i^
L.',j^ *.,-.'^;^_'' UUIIUYG
,'L*^',^ J14YCJrll
'.,{i r^r'x*,'',..
-i'i',,'i'i,.: Ly,.L,-.,Á
NUL UUUL
Zul\/UllUvd
Ul!U\rvL
PTUVUUIt14
spočívá v sanaci ákladů, dr:zriěni chybějicílr* a p*ničer:ého kailrcrxl{:h* zaliYa :l v pŤespalLlv-:eni celé
-Ái
\ifi
ílc.'L- af\
n1 '-'-'Ť'-_-:-
a+,1--'ži*! =='-!' l-+o*á;-
-' _-.=.l-.--.--;i'-'i-.-
+--.!-'-;'-Lé---
a4at*t a __*í._*ě*-.j
;'-;í
l:l^ai --- --t--l-----,----t-^,-:---l
l-:4,-- ,--i--!
^-- Ll
--i. L--l-t------:
opÍava. r,--Y,---!
ruz})aura Zťu
tll \lluutiuu lllgtjlti1lltziiu! ZDUulalla
u- --íiirJUJl!Il
irtts!ť
)uuťasrla -----lt:
Uliuš --V u{J!crj (L'd
jádrem
bude lyzděna kamenná zeď z1arr,avóho kamene s betono-'ým
v délce 20,5 m'
2' Ubnova nrenu č.aritekeilo poioi{a v Oi.Ůil
.-aurrk)a==
hetonovÝch zrií s kamennÝm ohklarlern v mistě noškozenúch ztií tí v rlé|ce 'l 5
--..-ť.-'--r-'.--...|--.-'"-.-J
"'-"*' 'a -"'^,'^
r-;..;n
RrnwérŤr hřehrr x R rrr rra
!*:l'ér-.:
hř,:htr S,rrrěqt::ě Hrr;:!l:l: -ršť'la'rPÝ1\i k'rÝ-Í_lFÍ-Ífésněr-.']4vlrrl ij,-rnlnĚtlir_'r
kamcnů s lol,ou záiivi<ou spáÍ kaťrennéi:o abkiaiir:. Razsair *prav burie upŤestlěfi pa Íazr,bíán|
narušenýeh
zdi na místě. Dáie lrude nutné obnovtt tru . těžksu kamennou ťov naninu ZciméÍ:p
na leYém
j
--J ---|ávk*rl
noÍ*ka
nclr-{
kterí h::;je :i- r--J
i:,qtv i'v,qhlr ft-nřit iz:; zíhnzovoi; nat!.-rl :ei'išt';;iicí cl:'levnění
hřchii
-_=__* r"--__* r..pťŮii sesttií a Bfaii pcrdemieií 'ařehu' R-olrranina 'oude oživená SvaZkV vrbor'vcir pťLltů.v iromi parrii
břehů budou narušenéčásti pozemků Zatra\rrlěny'
2.2. opra'',a přejezdu přes slepé ramcno Karlickéhc potcka
Teiéi'",íiip.,rr,w v rnístě -'':;ú;.liěníd..l Knr'!ickéhn notnka ttl, nh:; b);i r:lbii+velt pÍ_ii'+,lní s!*''' - m*likó
t___.__Ý-Ý
1: l.....t..Y!_-..l.'-...-_!
t----'f_
,'L--J---^
i_--l___
l-.j-:r:=|-!r:'-_nL^r-''
'-'
^1 ''-!''^
'_-__-__j
-l-_!l!-__.
g$zpsl;llE ouva{Jslry
(!U
r\aIitíJt{EIlU
í3IIrElLl
ltci-roÍ}ĚZi-riKol'E Kor_}Lo' Kl$r=Jllii Duuurr plut()i(y
vtr
srgpcIlr
potoka. Toto rozšiřené mělké opevněné korýo bude mgžnéuyaživat i pro přejezd automobilů ke
ctÁ.'niinínr''
iii!€
Jjljjilg
^l-'ioLl''
DřEiE?á'io
rlrÍrraiil
-o'*inn
c mim.1_,r,i
ěilrm.'nri
cr'qhr'
l'Á
íct_!nn
\ šířLr''r
,{nq l o
m a eeikoi.oii hloiibkoii od půvoiiniho terénu *,5 m' jehoŽ kapacita je při'biižně stejná jako kapaciía
stávajicího slepého ramene. Viastní přejezd koryta bude zpe-vněn kamennou nebo betonovou diažbou
do betono..léhc paďkJarlního betanu se štěrkcvým nodsr'pem. \'/ mísiě i'iusÍění slepéhg ramene ds
l/^-l:^l.LL^
^^l^i.-L..l^-_^_.^l^-il^.^*^-'J.^-aL:::t'-,A^.*
I\iai
tlLÁclriJ }-ruluÁd
uuuE PruvgLrgu LJr'LUiriJvJ Pr dur
BiiŽšíspeciíi'kace piněni tÉtoveřejnc zakázky je
P r nk-áz
-
Ý,J.l!urÝ.ll\|
ání sn!nění kva
!i fi
7-l-..-+_!.--'+D,-.l',;-
Ďrj
Lt^..i_i'',
ll
rry U'Ť tll' uiUL'L'Áy
uv eeiena v
ň*-.lAil,.'
'\J
itt
il,
<íl*
j'U
rtt.
ugň)
PI7igzt: iProjei<tcvá <ickumeniaee)'
kačn íc h nřed nokJadů :
f.řr'LÁ-Ár'í
"''l*.i.'í
-óL.!.á,'í^l'
o r'r.-.f'-.'-í.tl-' t-'.-!;fiL..'.!-í,'!-' '-řs,-l'tnLl.."'l'''
přediožením násie<iujicích iistin:
doda'''ate! pť+kazuje splněni základních kvalifikačniclr předpoi<ladťl pcdle přecch+ziho
l.
-Á^.*-,^^
L'LtĎt{lvLg
-y^ji^:^_j*
p'
uLilL'ztrJltIt'
X^-+*ít
Lt-iaIaIIiJ ^
*_^Ll;x^_;
I'' l'lltatsE:Ú'!
.^L^+^
tU'iutU
ýLUl
_^-r*Át-^
LUslUgIlU
_-*^i.!;š--a
p' wiIidsglIl
v Pří1oze é.2 zadávací dokumentace.
4
J :,
- -t
- --,!-zv-!r---,r,-!;7l}Ra'iiÍraiiilÍiír
řé|šÍř|i<|l
Ď{1klt{'Í
le V neiŤi 7án(án
-J-____-_-.
f-___',,evidenee, pokird je v ní zapsán.
-/
-r,,,!vvirlii
'.'r_-
3.
doiďad
:: - i
i
-1, l-l--,
(:i vvniq 7llÍié
{infi()Ďiie
t'- J"_
-,
o opráYnění k podnikání podie n'láštníclr právních předpisů v
_l-_---:l_::-:,--
-1,1,-1^,-
-.-r_:_!
- -' -J""
,1-:7
_-:---1--
l-t
!_
JL
l-l
!
-
::,:
ťCzsahu
,,!:^7,,v,:
žirmostenské oprárzrěi či iicenci v oboru tlopravní stavby.
r
Zarlavaíe! trrržar{ttie nrnkázání snlnění Íer:hnir:kÝch kvatit]kncnich nřei'|na!.:ladů dodavatele
v ťozsahu':
^
C^*^*
1^:-
1
-^l-:-^l-\
^-^-.-^.^l^-'-^L
--'--^-,,^-'-^L
^r^--^L-l^I-
,^,-^^: /-'-----^-.^
\_l--_,
-.^1,-:l^^
l-^,--.^
břeiru votiních toi<ů, opěmých z<ií apoti') posk1tnuých dodavateienr v posisrjnicir pěti istscb
v rrinimá]aí v,Ýši 50% Íétozakáz}<'v u. *in. ve výši 1 033 400 Kč bez DPH v s uvedením
:^::^L -^--^L,,
JtrJ'IL!! !uasál:u
l^L., ^ *1^r^ *^^l-.,s,,r1
^ u(_lUJv
é
{'1 !!!!:l.1
(Á,.,!.'l
řrÍ_
Ulw yA JU uuJl.
L\ 7-\i},
J2 _j.'*
PlDrIr. UI Lv L.
r,^ f^*x
Y!- !r-t!!!!E:qa!lí1!!l|_l
-*',-.^^*--',^L
-^t-:-^1.
\'Y!1!a:!!u:yl-!::éil4:t}-
^...,-r-{^-:*
} l:Yťtť!]!!!!
'_!ť};'.JY:lll-!t!
plnění a výše ceny.
názv-u, iozsahu, zadavaíeie, cioby
-^
jsou:
l
Jlatalll
r^^í^*iLf'
llllullÁu?
l..^:i
ÁlLl j -^
DL L'',{^'.
Uuuuu
^,.'li!..l
PUulllt
*,l14 *i_."'-:
Plllvlll
..'1'.'''.|''.,.' c
4luaN'
osoha ve funk-ci,,h!avní stavhyvedoucÍ", která mrtsí splňovat:
minimálně j rnkv rrrfi!-e v nozir:i hlltniho ttnvhvl'erinli,^,íha
;:'i
bi Sš vziiěiání stave'nniho směnt
Uchazeč předloží osvědčeníovzděLáni a odborné kvalífikaci výše uvedených pracovníků,
|-t^!
'^'ttirlou norlilet__--__r
i|-!l\c'_'--_
na tlnění
rakárkv;r nr"ofeqní _ži*"'afanis
a--
-_-ť--.
KontaktnÍ osoba společncst E};ononlcl;é a prá.vní poraicnslvÍ, S.r.o.' 1Č?12i97 ]-5, se sidlem
Rou,jnice nad Labem, Dobříň i i8 (kontaictní ossba ing. Jiří Novák, tei 4i7 63| 'L43, mobii: i24 486
1
6
i
e-mail [email protected]
Zadávací dokumentace včetně podrobných poŽadavlď na ptokáZání splnění kvalifikace a údajícho
je přílohorr této výzvy, dalšíirf*rmace lze získat u pora.dse veřejné zak-ázY4,
hodn+tieíeh kÍitéíií
spoicčnosti Ekonon:jcké il píá''jrj poíacensiviJ s.r'c'. iČ2j2''i}i i5. sc síďcm Rouenicc naci Labcm,
Dobříň 118 (kontaktní osobaIng' JiříNovák, tel4l7 631 i43, e-maii [email protected]'1.
Pokud jste osioverii tcluío -v}-z-vou BíscÍÉě'-ie zadávací dcrkrrrneriiacc (včeině veškeďeii příioii' pokrrrj
není uvcdcno jinak) přilolrou této pisemné výr4v.
Lhůta pro don-rčenípisemnýeh dotanj k-zadáyaei dokumentaci končídne 12.3.2015.
Nabídku je mozno ve lhůtě pro podání nabídek doručit (csobně. kurj'rní sluŽbou nebo pcštou) na
4n lj_tjl
4- -E^ {4 t i4!E
l
At
t ?'
]Ír''l!l
l]'
l:'l
! 7 -En
!_
!t-AAL__!
lé;UU
troo.
zY
l\alrllK! a- tU u{l
uu.J.-zulJ uo
a'iirest! UBeeru tuaÚ l\al[r- l\tll-lIcKa l. zJz
otevfuá:li *bátek se uskutečnídne 20'-1.2Ůi5 ve i2'i}5 hoi' oter.iráni obálek se mchcs z'jčastnit:::ax.
2 zásfupei kaŽdého uchazeče, jehož nabídka byia doručena ve ihůtě pro podání nabídek. Zástupci se
__^l_1:l
*^^:
^--l'--:.^-'._
p!_o!{éZ! _l.^_-Finuu I]1ťťl vJvsaalrťí!Úu -ij:í.Yl!5l!y!!!
_--l--_-Y-.
-:^!--^^*
Z.é:'.uij'Jíl:,
Ui!!4!íl-'i'.
--.-y-.--lY
že ip Jqu.Er9ť
'.'i.;lli.ji!t.!5' _J- ;ácllini:e
statutárnim orgánem uchazeče, pak průkazem totoŽnosti.
&Iistt pro podání n*biriek ie Obecní úřad Karllk' Karlická 1,75z Ž9 K*rlik.
ZákJldtlilgr- hodnotícírnkritériem
Zák]adním ksitériem pra zadánÍ l'eřeiné zakiuk-y je nejniŽšÍnabídko'',á cena.
V
ft!
Ď
Ka-rlíkr-r dnc 5.-3. 2015
pc'zoravem
JJ ))Lu1
Ing. Marie Sommerová
starcstka
Fřílnhrr' 7 qÁAv
qa
í rlnlzr lmenl anc

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení c aemón:ěři*iví § zrněně & d*pír"iění n#kt*r}*h z*k*n* s*uvis*jících § j*ho e*vtd*ním, v* gn*ni p*xr*#"!ších př*dpi*ťl. Výgl*dk*m pra*i jc **rá*a a *bn*vm meřicltých ana**k, j*jich sign*liz**ni*h n...

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 3.11

Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 3.11 práv azávads nimi spojených, nemovitostí a j.jicťp-ri".i"s..rrriajeanotlivýóh Dražební vyhláška elektronická Stránka 2 z 5

Více

14` Ročník MK CR E 11809

14` Ročník MK CR E 11809 V íop!! e bý:FeN elm bbd ld€|íi |JB b50{abvhbi!d0 ruuďlrim'h!]'eéfu e|ú3né b bnelre s prcMÚifr lbw Úúdi i'ď É&trf ]dí.|'ňňt\u !isM! ijmfil' |b v 'U!,ful 'IsqNeí|ndl

Více

NaÍízení i. 5/200Él Krajskó vctcrinilrni sllràvy pro Ustccki

NaÍízení i. 5/200Él Krajskó vctcrinilrni sllràvy pro Ustccki rrlirnky z tohoto zúliazu ntohtiu [r. t utlùlen1 KVS pro Iisteck5' kraj na zirlilailt:písernnú picsilnu. nristaurÒclría poctu zl'íial f vzor àúclosti.ic Zíclostichor,alclc s uledetríuri"luvr.relrr ...

Více

r - Žleby

r - Žleby Obecní úřad ŽLEBY okres Kutná Hora

Více

Závěrečný účet Městyse (přílohy: 1)

Závěrečný účet Městyse (přílohy: 1) x".iátnímu rozpočtu' státnim fondům Vtll. VyúčtováníÍjnanen,"n u.i"r'tl

Více