Velký rusko - český slovník (výběr výrazů)

Komentáře

Transkript

Velký rusko - český slovník (výběr výrazů)
VÝPIS
eských ekvivalent ruských výraz s jejich významem z heslového oddílu
Velkého rusko- eského slovníku (1 – 6)
(Kopecký, Havránek, Horálek a kol.)
díl I.
– /nakladatelství eskoslovensko-sov tského institutu, Praha 1952/
díl II.
– /nakladatelství eskoslovenské akademie v d, Praha 1953/
díl III.
/nakladatelství eskoslovenské akademie v d, Praha 1956/
díl IV. –
/nakladatelství eskoslovenské akademie v d, Praha 1959/
díl V.
–
/nakladatelství eskoslovenské akademie v d, Praha 1962/
díl VI. DODATKY – /nakladatelství eskoslovenské akademie v d, Praha 1964/
(Pokud je v poznámce uveden PSJ , jedná se o webovou verzi slovníku na adrese:
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php, a výraz neobsahuje PSJ , ale
Databáze lexikálního archivu – kartotéka)
Výraz
Legenda
Lokalizace ve slovníku
Díl
Strana Heslo
Poznámka
aba
druh hrubé látky
6
1
Abakan
levý p ítok Jeniseje
6
1
Ko í
Abazové
p íslušníci severokavkazského
národa
6
1
CJC 2 > Abazinci
Národy celého sv ta >
Abázové
Abraša
Abraška
domácky Abram, Abrahám
6
1
Adarci
etnografická skupina
v západním Dagestánu
5
58
Adžarec
Adžarka
obyvatel(ka) Adžarska
6
5
UNI 10 > Adžarci
v hesle Adžarsko
agrokabinet
zem d lská poradna
1
635
PSJ > 1 karta
Agulové
Agulka
národnost v Dagestánu
obyvatelka Dagestánu
6
5
Národy celého sv ta >
Aghulové
achjo
citoslovce lítosti, únavy
5
370
!"
PSJ > 2 karty
Achtuba
levé rameno dolní Volhy
6
12
!
OSN
áchund
u itel tení koránu v Persii
6
12
!
DID 20
ai
druh šampa#ského
(v ruském prost edí)
1
11
1
akat
zeslabovat v e i nep ízvu né
samohlásky (v ruštin )
1
11
$
akati
zeslabovati v e i nep ízvu né
samohlásky (v ruštin )
1
11
$
Akimka
Jáchymek
6
6
"
akmeista
p íslušník akmeismu
1
12
" %
aksakal
rodový sta ešina
u národ St ední Asie
6
6
%
Aksjutka
Aksjuša
domácky Aksi#a
6
7
%&
%&
Akulka
domácky Akulina
6
7
akvaplanista
závodník na vodních lyžích
1
635
Aleutka
obyvatelka Aleut
6
7
Alik
domácky Alexej
6
7
Altajka
obyvatelka poho í Altaj
6
7
m *natoamoniakální
6
234
analoj
kostelní stolek s naklon nou
deskou (v pravoslavné církvi)
1
19
Anamité
Vietnamci
6
8
"
UNI 10 > Hanoj
Andijci
národnost
v Západním Dagestánu
6
8
)
UNI 10 (1/189) >
ando-cézské národy
Andijka
p íslušnice národa Andijc
6
8
)
Anikita
Nikita
6
8
Aniska
domácky Anisja
6
8
antonovec
p íslušník kontrarevolu ní
bandy v Tambovské gubernii
v roce 1922
1
22
Antoša
Antoška
Toník
Toní ek
6
9
apelsinka
n mecký ru ní granát
vej itého tvaru
6
10
apocynum
rostlina poskytující vlákno
2
37
aport
druh velkých zimních jablek
1
24
(
apostolnik
mnišská káp
6
10
( %
apoštol
ned lní evangelium
1
24
(
amom
natý
2
OSN > akmeisté
$
'(
%
)
"
"" + )
)
%$,
'
Šmírbuch > policista
( $%
$
OSN > toješ
PSJ > 1 karta
$
%
arak ejevec
stoupenec Arak ejeva
6
10
arakovat
jezdit po návšt vách a pít arak
(v ruském prost edí)
6
10
arcibestie
nadávka
3
685
(
%
arcipotvora
nadávka
3
685
(
%
Arinka
Arino ka
domácky Arina
6
10
Arkaša
domácky Arkadij
6
10
arkyt
kožený pytel (na Altaji)
6
10
artos
velikono ní chléb
(v ruském prost edí)
6
11
asej
Angli an v e i
ruských námo ník
6
11
atomá
specialista v oboru
atomové energie
1
636
"
aulsov t
sov t aulu (na Kavkaze)
1
636
%'
Autodor
spole nost pro rozvoj automobilové dopravy, traktorového
parku a stavby silnic v SSSR
v letech 1927 – 1935
6
3
'
autol
mazadlo z nafty
1
6
'
Automedon
Achille v vozataj v Illiad
6
3
' "
Pech = obratný ko í
autopluk
automobilový pluk
1
6
' (
PSJ > 1 karta
az
první písmeno
církevn slovanské abecedy
1
10
azbukovník
ruský abecedá
(u ební pom cka)
6
6
azjam
ruský kabátec
6
6
babuškino
druh jablek
(v ruském prost edí)
6
14
bachyly
bachily
- vysoké boty ruských rybá
- nízké holínky z b ezové k ry
1
6
636
17
!
baj
st edoasijský bohatý statká
nebo obchodník
1
36
)
bajda
plachetní rybá ská lo*ka
na Azovském mo i
6
15
)
bajdak
rybá ská lo* na Dn pru
6
15
)
3
+ '
' $
%
%)
PSJ > 1 karta
'
,"
OSN
PSJ > 4 karty
Pech
balyk
solený h bet lososa nebo jesete- 1
ra zvláštním zp sobem upravený (v ruském prost edí)
39
PSJ > 1 karta
(druh ryb)
baranta
svévolná zástava (práv.)
(v ruském prost edí)
6
16
PSJ > 1 karta (loupežný
odvetný vpád - na Kavkaze)
barguzin
západní vítr vanoucí
na Bajkalském jeze e
6
16
bary a
ruský národní žertovný
tanec doprovázený
vtipným pop vkem
1
42
baskak
tatarský ú edník
(výb r í daní)
1
42
%
basma
st edoasijský lupi
1
43
%" +
ba ko
ataman
1
44
$
PSJ > 1 karta
bekmes
zahušt ný hroznový mošt
(v ruském prost edí)
6
20
"%
RYS 1 > bekmer
Beludž
p íslušník asijského národa
1
636
beran
trámec p i dolování soli
(v ruském prost edí)
1
41
birjulki
ruská hra
6
24
blátotla ky
boty do bláta (žertovn )
6
92
bobrik
druh sukna s krátkým vlasem
na aloun ní
(v ruském prost edí)
1
78
bogara
plodiny p stované
na nezavlažovaných pozemcích
ve St ední Asii
6
27
bombasin
m kká vln ná šatovka
6
29
boržom
druh minerálky nazvané
podle gruzínských lázní
1
84
botvi ja
ruská studená polévka
1
86
bozbaš
ruská zeleninová polévka
se skopovým masem
6
28
bradné
poplatek za povolení
nosit plnovous za Petra I.
6
29
brat ocha
kožich z kožešiny
6
31
4
Encyklopedie jazzu
a moderní populární hudby
,
PSJ > 8 karet
DID 8 > Beludžové
3.
& + )
,
'
PSJ > 2 karty
(d tský kabátek
z napodobeniny kožišiny)
Pech,
VA S 1/199 bombasine
"
"
PSJ > 1 karta
' $,
Encyklopedický slovník
gastronomie
'
+-!
sibi ské ko ky
brocatello
italský brekciový mramor
6
32
bruno
drát ný válec
(druh vojenských spirálovitých
drát ných p ekážek)
1
93
bulina
napína ka náv trné obruby
(námo .)
6
34
bun uk
bicí vojenský hudební
nástroj tvaru lyry na žerdi
(v ruském prost edí)
1
99
cadik
rabín v chasidském hnutí
5
547
celosie
rostlina nevadlec (Celosia)
5
558
,
celovalník
orgán samosprávy
v Moskevské Rusi
5
557
' $
centroida
polodie (fyz.)
5
565
citrovanila
citrovanilin
5
574
'
citrovanilin
citrovanila
5
574
'
cizorodec
v carském Rusku
p íslušník východních
menšinových národ
1
610
Cliquot
zna ka šampa#ského vína
2
49
cop
tenké konopné lano
5
838
coulant
velký drahokam na etízku
2
130
curé
katolický kn z
ve Francii a Belgii
2
138
adra
závoj orientálních žen,
zahalující celou postavu
5
579
+
MO
akóna
historický spole enský tanec
špan lského p vodu
6
518
+
UNI 10 > ciacona, chaconne
aldon
ruský starousedlík na Sibi i
5
594
+
apan
dlouhý široký kabát
(v ruském prost edí)
5
581
+(
arusa
bažinatý palouk
(v ruském prost edí)
5
582
+
5
Pech
$
VA S 1/210 > bowline
CJC = koule k posilování
$
PSJ pouze „ko#ský ohon
jako odznak“
+
SAMO, PSJ > 1 karta
SSJ > Celosia
PSJ > 1 karta
$
PSJ > 2 karty
(jen ve všeobecném
významu „cizinec“)
&
$
OSN
&
Lexikon bojových sport >
apana = uzbecká vesta
pro zápas kuraš
PSJ > 2 karty
(závoj i oblek)
%
asoslov
hodinky (liturgická kniha)
5
584
+%% '
aus
odr da vinné révy v SSSR
5
588
+ %, +
e
název písmene a hlásky „ “
v azbuce
5
591
+
eburek
smažený pirožek s nádivkou
ze skopového masa
na Kavkaze a Krymu
5
592
+
egedek
dlouhý kabát bez rukáv ,
oblékaný altajskými ženami
na kožich
5
592
+
ekmen
kozácký kabát po kolena,
vzadu nabíraný
5
594
+ " $
eldon
ruský starousedlík na Sibi i
5
594
+
epan
dlouhý ruský vesnický kabát
5
600
+(
erkeska
kavkazský mužský pláš.
5
608
+
%
ernomor
zlý arod j
v ruských pohádkách
5
611
/
"
ernospinka
kaspický sle*
(Caspialosa kessleri)
5
612
+
%(
ernošly nik
p íslušník oddílu ukrajinského
vojska, který nosil beranici
s erným dýnkem
5
613
+
+
ervenorus
obyvatel Hali e
5
602
+ '
%
esanina
vý esky, pazde í, pa esí,
koudel
1
255
' +%
ichir
mladé kavkazské
nevykvašené víno
5
645
+!
ichirtma
gruzínská polévka ze skopového masa s cibulí, vejci a octem
5
645
+!
ikulman
kožich sibi ských domorodc
5
632
+
iljaga
raná odr da
st edoasijské vinné révy
5
632
+ ,
inuk
vítr chinook, fén
5
636
+
Pech > inúk
is ák
druh holuba
5
643
+ % , 3.
PSJ > 2 karty
(ve významu kameník)
ocha
gruzínský název
plášt erkesky
5
648
+!
Lexikon bojových sport =
gruzínská vesta bez rukáv
používaná zápasníky
6
Pech
SAMO + Encyklopedický
slovník gastronomie >
eburky
MO
$
"
$"
idaoba
okání
vyslovování „ “ místo „c“
v severních ruských ná e ích
5
647
+
$
okat
vyslovovat „ “ místo „c“
(v severních ruských ná e ích)
5
647
+
$
onguristka
žena hrající na hudební
nástroj onguri
5
648
+
ucha
gruzínský název erkesky
5
648
+!
uchar
tet ev hlušec
(v ruském prost edí)
5
677
+! $
ujka
ruský kabát po kolena
zdobený ernými š# rami
5
671
+)
uk
p íslušník národa uk
5
672
+ +
umak
ruský forman, povozník, vozka
(v 18. – 19. století)
5
672
+"
umarka
krátký mužský kabát
(v ruském prost edí)
5
672
+"
ur chela
východní pochoutka z vinné
š.ávy, o ech , mandlí a mouky
5
675
+ +!
urek
placka z nekvašeného t sta,
5
která se pe e na st n rozpálené
pece (v ruském prost edí)
674
+
uval
ohništ s p ímým dýmovodem,
rozší ené
u turkotatarských národ
5
661
+'
uvjaky
m kké st evíce z kozinky
nošené na Kavkaze a na Krymu
5
663
+ ')
darochranitelnice
tabernakulum
(v pravoslavné církvi)
1
317
!
daronosnice
p enosná nádoba na posv cený
chléb a víno k p ijímání
(v ruském prost edí)
1
317
Dašnakcuthjun
arménská politická strana
1
318
deg arjovka
protitanková puška
konstruktéra Deg.arjova
6
99
d chanka
rolnice ve St ední Asii
6
102
deisus
skupina ikon složená ze t í
6
100
7
%
PSJ > druh obuvi ( úcha)
Kazmí : Slovník
valašského ná e í =
bílá ovce nebo koza
OSN
UNI 10 (taška)
$
%
0
&
M SE > Dašnakcuthiun
, -'
!
%%
OSN > Ikonostas
obraz : Krista, Panny Marie
a Jana K titele
dejchanin
uzbecký rolník
6
100
)!
demikoton
druh bavln né látky
1
335
"
d tinec
úst ední opevn ná ást osady
nebo m sta ve staré Rusi
6
102
diamat ík
filozof zabývající se dialektickým materialismem (slang.)
6
104
Did
domácí b žek v Hali i
6
104
domrista
domristka
hudebník (ce) hrající na domru
6
111
" %
" %
dovod ik
ve feudální Rusi
místodržitel v sluha
6
107
' +
Druzové
národ žijící v Sýrii
1
397
duba
vysoký ú edník
v p edrevolu ní ín
1
398
ubek
nejlepší druh
makedonského tabáku
6
124
Dubissa
pravý p ítok N manu
1
398
dubovka
druh meloun s tlustou zelenou
k rou a bílou dužinou
(v ruském prost edí)
1
398
duca
italský vévoda
6
122
duchoborka
p íslušnice jedné z ruských
k es.anských racionalistických
sekt
6
123
Dulebi
slovanský kmen
6
122
dumní jak
len bojarské rady v Rusku
(od 17. století)
1
400
Dungani
turkotatarský mongolský národ
obývající vnit ní území íny
6
122
dutovština
hnutí orenburských kozák
v letech 1918 – 1919
6
123
dykyrije
dvojramenný svícen
(v ruském prost edí)
6
104
8
MO > kremník
" +
MO > Di ko
0
MO
DID 8 > Drúzové;
OSN > v hesle Antilibanon
$
&
0
%%
OSN > hesla Kovno,
Ejragola, Rossijeny
'
PSJ > jenom „dubová h l,
houba a odr da hrušky“
UNI 10 (9/292) > šlechta
!
MO > Dul bi
CJC 2 > Dulebové
"
)
OSN > istoj > „...dumný
jak“
CJC 2 > Dunganové
(Chuej)
'1
)
dzekat
vyslovovat „dz“ a „c“
místo „*“ a „.“ (v ruštin )
1
344
džok
moldavský a besarabský tanec
6
103
ejlali
letní pastviny na Kavkazu
5
792
2)
emulsol
chladicí kapalina (tech.)
5
812
2" $%
enfilování
podélná st elba
1
23
3
entrecote
rošt nec
1
23
Epron
ruský podnik pro zvedání
potopených lodí
5
819
4(
Erlik
nejvyšší zlé božstvo v altajském šamanském kultu
5
820
4
Erzové
nejv tší skupina mordovského
národa
5
820
2 ,
esdek
sociální demokrat (v p edrevolu ním Rusku), hovorov
5
821
2%
estees
STS (Strojní a traktorová
stanice), hovorov
5
811
2" 22%
eukomie
gumojilm
5
790
2' " ,
Evenka
p íslušnice tunguzskomandžuské národnosti
5
790
2'
fabliau
starofrancouzská veršovaná
povídka
5
392
3
Fad j
Tadeáš
5
393
5
faille
hedvábná rypsová tkanina
5
394
3)
Ko í, OSN, PSJ > 4 karty
fanchon
krajkový šáte ek na hlavu
6
512
3
OSN,
PSJ > 1 karta ( epe ek)
fanza
- venkovská chata
- druh ínského hedvábí
5
397
3
PSJ > 3 karty
(selský dvorec)
farman
farmaška
typ dvojplošníku
5
399
3 "
3 "
PSJ > 1 karta
(bez vysv tlení)
fáterland
vlast (ironicky a žertovn )
5
401
3
fau cvaj
n mecká raketová zbra#
za 2. sv tové války
5
401
3 -2
fechral
slitina železa, chromu a hliníku
5
407
3!
feldšer
zdravotník
5
404
3 $
9
$
SVAS = jméno psa
PSJ > 1 karta
DID 8 > Erlik chán
Nau ný slovník zem d lský
DID 8 + CJC > fabliaux
OSN > fabliau v heslech
Contes, Chancer a Francie
(44.)
)
$
PSJ > 1 karta
feldšerka
zdravotnice
5
404
3 $
feluká
majitel feluky
5
404
3 &
ferjaz
starý ruský od v
5
407
3 ,$
OSN > t rlik
fert
starý název písmene „f“
v graždance
5
406
3
MO > azbuka
filmostat
filmový tresor
5
417
3 $" %
filosemita
p ítel Žid
5
415
3
finka
- finský n ž, dýka
- druh beranice
- finský k #
- lo*ka s ostrou p ídí i zádí
5
419
3
Fisa, Fiska
domácky Anfisa
5
420
5 %, 5 %
fita
písmeno théta (6)
ve staré azbuce
5
421
3
MO > azbuka
flater
flutter
5
425
3
PSJ > 1 karta
flycid
insekticidní prost edek
5
427
3
fordisace
zavedení Fordova zp sobu
výroby
5
433
3
Fordzon
traktor zna ky Ford & Son
(v ruském prost edí)
5
433
3
Gafijka
domácky Agafia
6
76
73 )
galagan
candátí jikry v blán (pokrm)
(v ruském prost edí)
6
74
gamyrka
ruský lihový nápoj
6
75
ganaš
exteriér kon
1
264
Gasja
domácky Gerasim
1
265
gauleiter
župní vedoucí
ve fašistickém N mecku
1
265
)
gázavat
svatá válka mohamedán
proti k es.an m
1
281
'
generálauditor
generál ve funkci soudce
6
77
-
generálni ení
hraní si na generála
6
77
$ + $
getmanec
p íslušník vojska hetmana
Skoropadského v roce 1918
6
78
10
SVAS 2637.1.
%"
PSJ > 3 karty
(ve významu „n ž“)
,
"
,
Nau ný slovník zem d lský
> ganaše = skrá#, žuchva
7 %,
"
DID 8 > gaulajtr;
UNI 10 > v hesle
Terboven Josef
PSJ > 10 karet
geto
japonské d eváky
1
640
2
Giljak
p íslušník
národnostní menšiny
na Dálném Východ Ruska
1
271
7 ,
glagol
starý název
pro ruské písmeno g
1
274
glívajn
sva ák (víno)
1
276
gloverovka
kyselina sírová
vzniklá v Gloverov v ži
1
276
gogoliana
materiály o Gogolov život
6
83
Goldové
Nanajci
6
84
golomjanka
ryba žijící v Bajkalském jeze e
(rod Comephorus)
6
84
gorelky
druh ruské hry na chytanou
1
289
grinsbon
lomený kepr
6
90
grisailles
hedvábná tkanina s drobným
vzorkem
6
90
grivení ek
desetikop je ka
1
300
'
gruppetto
melodická ozdoba,
skupinka
1
305
((
grynder
zakladatel
1
305
1
306
gua
ínský ú edník (mandarin)
guesdovec
stoupenec teoretika II. internacionály Guesda
6
94
gurda
stará kavkazská šavle
6
94
guza
odr da bavlníku
(v ruském prost edí)
6
93
gynaikeion
ženské k ídlo
staro eckého domu
1
271
gypsolit
stavební hmota
(v ruském prost edí)
1
639
hakání
vyslovování ruského
spisovného „g“ jako „h“
6
74
háka
d lník p i výrob hák
6
212
11
Japonsko- eský slovník
(LEDA 2005), s. 105 > geta
PSJ > 1 karta
MO > Giljakové
OSN > abevega
$
(
'
%
)
PSJ > 1 karta
',
)
dtto Teyssler-Kotyška
OSN
$
PSJ > 4 karty
(bajkalský olejník)
",
%
+
OSN > skupinka
Pech > skupinka
SN > gryndr
&
$
2 %
NŽ = ryba
)
OSN > gynaikónitis
(%
$
&+ +
PSJ > 5 karet
(hutní d lník)
hakat
vyslovovat ruské
spisovné „g“ jako „h“
6
74
hakím
arabský mudrc
5
456
!
"
SAMO > hakim
OSN > hakím
hákim
arabský správce
5
456
!
"
OSN
hetmanovec
p íslušník vojska hetmana
Skoropadského v roce 1918
6
78
chachol
chochol
p ezdívka Ukrajinc m
(v ruském prost edí)
5
526
! !
PSJ > 1 karta (chachol)
chala
pletenka, pletynka (houska)
5
456
!
PSJ > 1 karta
Chaldové
Urartové
5
456
!
OSN dodatky
chambertin
druh vína
5
689
5
459
!
chanšin
ínská ko alka z chleba
$
"
char o
gruzínská polévka
5
463
! +
chaši
druh polévky
(v ruském prost edí)
5
463
!
chéder
židovská chlapecká škola
5
472
!
cher
starý název písmene „!“ [ch]
v azbuce
5
472
!
cheres
bílé víno (jerez)
5
472
!
chirman
dv r, prostor k išt ní bavlny
(v ruském prost edí)
5
474
!
"
chirsa
dezertní víno
(v ruském prost edí)
5
474
!
%
chlodnik
druh studené polévky
(v ruském prost edí)
5
483
!
chmeljovka
druh machorky
5
491
!" -'
cholod c
studená polévka z kvasu
(letní jídlo)
5
510
!
chorunžij
kozácký podporu ík
5
521
!
chotaba
soumarské sedlo
(v ruském prost edí)
5
521
!
chunchuz
bandita, loupežník
(v ruském prost edí)
5
545
!
i ig
ruská vysoká bota
1
633
12
OSN
"
PSJ > 1 karta
%
OSN > chłodnik
(polská polévka)
PSJ > 2 karty
)
!
+
OSN dodatky
OSN > Chunchuzové
bez tvrdé podešve
igil
tuvinský dvoustrunný
hudební nástroj
6
173
igname
jam, yam
5
859
ikání
výslovnost „i“ místo „e“ a „,“
v ruštin
1
600
ikati
vyslovovati „i“ místo „e“ a „,“
v ruštin
1
600
iliton
hedvábný šátek na oltá i
(v ruském prost edí)
6
178
imanentista
p ívrženec imanentní
idealistické filozofie
1
604
""
M SE > Laas Ernst >
„...blízkého machist m a
imanentit m“
Imeretinka
p íslušnice
gruzínského kmene
1
603
"
OSN > Imerové
Národy celého sv ta >
Imérové
Imeretinové
jeden z gruzínských kmen
1
603
"
inditie
vrchní p ikrývka oltá e
6
179
Inflot
agentura
v sov tských p ístavech
6
181
Inguška
p íslušnice národa Inguš
6
179
Iriša
Iriška
domácky Irina
6
181
Irokézka
p íslušnice kmene Irokéz
6
181
1
596
%
%
isostaba
ára stejné stability
$
Pech
,"%
PSJ > 1 karta
$
,
8 3
8
8
OSN dodatky > isostaty
isostata
sm rová ára hlavního nap tí
1
596
išchan
pstruh sevanský
(Salmo ischchan)
4
316
Itelmenka
p íslušnice národa Itelmen
(Kam adálka)
6
184
$"
izgoj
závislý zem d lec v Kyjevské
Rusi povinný robotou
1
585
)
izotovec
d lník pracující metodou
sov tského hrdiny práce
Nikity Izotova
1
596
iže
staroruský název písmene „i“
6
174
13
%' % )
'
web
OSN > izgoji v textu hesla >
„...slovo izgoj chlapa.“
PSJ > 3 karty
MO > azbuka
ižice
poslední písmeno
církevn slovanské abecedy,
ozna ující hlásku „y“ [ ]
1
577
jakat
místo nep ízvu ných „a“, „e“,
„o“ vyslovovat v ruštin „a“
5
857
Jakim
Jáchym
5
857
jam
v staré Rusi provozní stanice
p i cestách, po nichž jezdila
knížata
5
858
,"
ja-men
státní ú ad v ín
5
859
,"
jaquot
papoušek žako
1
420
jardangy
h bítky a žlábky vymleté
v trem v m kkých horninách
5
860
,
Jaroslavan
obyvatel Jaroslavi
5
862
,
jaselni ij
dvorský ú edník v Rusku
od 15. do 17. století, který
pe oval o knížecí konírny
5
863
,% $ + )
OSN
Jatv kové
Jatvjagové
litevský historický kmen
5
866
, ',
CJC 2 > Jatv zi
OSN > Prusové
jefimek
jáchymovský tolar používaný
v Moskevské Rusi v 17. stol.
6
127
jekat rinovka
storublová bankovka,
na níž byla vyobrazena
Kate ina II.
1
413
jermolka
apka
(v ruském prost edí)
4
400
jeroška
ruská karetní hra, p i níž tomu,
kdo prohraje, cuchají vlasy
6
126
1
414
Jerzja
ást mordvinského národa
,
"
$
CJC 2 + ASCS = jardang
% '
Peníze celého sv ta =
jefimok
3 "
'
PSJ > 2 karty ve významu
„jarmulka“
% 3$,
,
jest ábek
stíhací letoun
(v ruském prost edí)
5
866
jingoism
šovinistický nacionalismus
v Anglii
1
344
jukola
sušená ryba jako krmení pro
tažné psy (v ruském prost edí)
5
838
&
jula
lidový moldavský tanec
5
838
&
jupiter
název reflektoru (film.)
2
40
južanka
odr da jižní švestky
5
838
14
$
,%
"
PSJ > 2 karty
&(
&
OSN > jingo
(v ruském prost edí)
RYS > kaba ky
PSJ > 1 karta
kaba ok
druh malé podlouhlé ch estové
tykve (v ruském prost edí)
2
2
kabardinka
- druh erkesky
- druh lezginky
6
185
kabelt
námo ní míra (185,2 m),
cable (v ruském prost edí)
2
2
kafizma
název jednotlivých ástí
pravoslavného žaltá e
2
32
kagor
druh erveného vína
2
4
kajmak
druh sladké ruské omá ky
2
7
kako
starý název
ruského písmene „k“
6
186
kala
druh bílého ruského
pšeni ného chleba
zvláštního tvaru s uchem,
jako u visacího zámku
2
11
+
kalamjanka
pevná ln ná látka
(v ruském prost edí)
2
11
",
Kalata
d ív jší název Kirovgradu
2
41
'
kalauz
kožený pytel (z tulení k že)
(v ruském prost edí)
6
186
kaledinština
kontrarevoluce na Donu pod
vedením generála A. M. Kaledina koncem roku 1917 a poátkem 1918
6
186
187
kam
kouzelník u Altajských národ
6
187
"
kam-aga
posvátný nebo kouzelný strom
u Altajc
6
187
"-
kamarinský
ruský lidový tanec
2
14
"
Kam adalka
Itelmenka
6
188
"+
kamilavka
vysoká epice pravoslavných
kn ží a mnich fialové barvy
(též jako vyznamenání)
2
15
"
kamlejka
dlouhý p iléhavý sibi ský od v
s kapucí z krátkosrsté kožešiny
2
14
" )
PSJ > 1 karta
kamora
nad ádková zna ka v starém
2
16
"
PSJ > 1 karta
15
+
$ '
Ve9ký slovník cudzích slov
(SAMO 2006/4), dále jen
SAMO
3 "
PSJ > 1 karta
)"
MO > azbuka
PSJ > 1 karta (pr vodce)
1
+
% )
'
UNI 10 > kamilávka
PSJ > 3 karty
cyrilském písmu
(oblou ek, cirkumflex)
kamyšit
izola ní stavební materiál
z rozdrceného rákosu
(v ruském prost edí)
2
16
kandil
druh š.avnatých
krymských jablek
2
18
kánoník
bohoslužebná kniha
(v ruském prost edí)
6
188
karambolina
druh kule níkové hry
s p ti koulemi
2
23
"
karamzinista
Karamzin v stoupenec
6
189
"
karbén
sou ást asfaltu
2
23
karbolit
plast, um lá prysky ice
2
23
Karluša
Karlí ek
2
25
Kasla
m sto v eljabinské oblasti
6
191
kassinet
hrubá bavln ná tkanina
6
186
OSN dodateky
kate inka
storubl
1
413
PSJ > 1 karta
(pojmenování jakési drobné
mince)
kautskonovec
stoupenec Kautského
2
31
kavalergardista
p íslušník kavalergardského
pluku, p vodn pluku
osobní carské stráže
2
3
'
kavyka
diakritické znaménko
v církevní slovanštin
2
4
'
kazakin
mužský pláš. ke kolen m
vzadu nabraný
(v ruském prost edí)
2
5
kazanka
malý rychlý k #
(v ruském prost edí)
6
186
kerzový
vyrobený z hrubého plátna
keprového
2
37
Keška
domácky Inokentij
6
193
ketme
turkestanská motyka
2
38
16
"
PSJ > 1 karta
$
%
OSN dodatky > brusivo
PSJ > 1 karta
(karborundum)
%
% )
http://www.fallingrain.com/
world > Ázerbájdžán
%
PSJ > 1 karta
')
" $
kil
druh bílé hlíny s velkým obsahem žíravin, užívané k mytí
(v ruském prost edí)
2
39
kile ka
malá pep enka
(v ruském prost edí)
2
39
kilka
šprot (sle*ovitá ryba)
2
39
kilometrtuna
jednotka mechanické práce
2
39
kinto
gruzínský pouli ní zp vák
6
194
Kirjuša
Kirjušik
Kirjuška
domácky Kiril
6
195
kirovovec
zam stnanec
Kirovových závod
2
41
kirsa
bavln ná technická tkanina
6
194
kišmiš
druh rozinek bez peci ek
2
44
klikuša
žena trpící hysterickými
záchvaty (její výk iky byly
v Rusku pokládány za v štby)
2
49
klikuší
hysterický (v ruském prost edí)
2
49
klobuk
vysoká mnišská epice
(v ruském prost edí)
2
50
PSJ > 2 karty (pouze
v obecném významu „klobouk“)
kobyz
asijský drnkací nástroj
o dvou strunách
2
55
OSN > Baškirové
(klarinet)
kofešenk
hodnost u ruského dvora
(dohlížitel na rozlévání kávy,
aje ap.)
6
207
Kok etav
hlavní m sto stejnojmenné
oblasti Kazachské SSR
2
60
kolargol
název lé iva
(v ruském prost edí)
2
63
kol akovec
voják admirála Kol aka
2
kol ugaluminium
slitina podobná duraluminiu
(v ruském prost edí)
Kolgujev
kom vanstvo
+
NŽ > dtto, SN = zima
$
"
PSJ > 1 karta
&
&
&
PSJ > 1 karta
''
Tkalcovská p íru ka
OSN > Persie (11.)
PSJ > 1 karta
"
OSN
)
3
+
'
OSN
67
+
'
PSJ > 3 karty
2
68
$+
ostrov v Barentsov mo i
2
60
ironický výraz pro pseudokomunistické chvastounství
2
75
17
&"
'
"+' % '
)
UNI 10 > Kolguev
PSJ > 1 karta
komsa
druh drobou ké rybky
(v ruském prost edí)
2
75
koraba
lun vydlabaný z jednoho kmene (v ruském prost edí)
6
305
kormlenije
systém správy venkovských a
m stských jednotek
ve feudální Rusi
2
92
"
kormlenš ik
hodnostá vydržovaný naturálními dávkami obyvatelstva
(v ruském prost edí)
2
92
"
korporant
buršák
(v ruském prost edí)
2
95
(
krabil
brutnákovitá rostlina
(rod Ehretia)
5
820
krend l
druh sladkého ruského pe iva
ve tvaru preclíku
2
111
krotala
antický hudební nástroj
podobný kastan tám
6
210
krymsagyz
rostlina
(Taraxacum gymnanthum)
6
211
Ksana
domácky Oxana
6
212
%
Ksjuša
domácky Oxana
6
212
%&
Kuhe-Baba
nejvyšší vrchol
poho í Hindukuš
2
137
kulaga
ruský pokrm z mouky a sladu
nebo sušeného ovoce
6
213
kulebjaka
druh slaného pirohu
pln ného masem
2
130
,
Encyklopedický
slovník gastronomie
kuli
velikono ní bochánek, mazanec 2
(v ruském prost edí)
130
+
Encyklopedický
slovník gastronomie
kulugur
kulugurka
rozkolník, staroob adník
6
213
Kulundinec
obyvatel Kulundinské stepi
(na Sibi i)
6
213
kumgan
vysoká konvice s dlouhou
trubkovitou hubi kou
(v ruském prost edí)
6
213
"
PSJ > 1 karta
(nádoba na vodu)
Kumyk
p íslušník turkotatarského
2
132
"
CJC 2 > Kumykové
18
"%
'
2
OSN
1
OSN
PSJ > 3 karty
,
$
Slovník antické kultury,
s. 274 > hudební nástroje
"-%
! -:
Druh pampelišky (web)
M SE > Kúhe-Bábá
PSJ > 1 karta
(okovaná h l)
,
národa na Kavkaze
kunak
pobratim
(u kavkazských kmen )
2
132
kungas
rybá ský lun používaný
na Dálném východ
bývalého SSSR
6
214
%
kure
- samostatná jednotka
na území ukrajinských
kozák , kterou tvo ilo
n kolik osad;
- u Mongol kruh stan
se stanem ná elníka
ko ovišt uprost ed
2
134
$
PSJ > 4 karty
kurlok
kurná chata
(chalupa bez komínu)
2
134
)
PSJ > 1 karta
kurly
citoslovce k iku je ába
2
134
Kurš an
obyvatel Kurska
2
136
kurultaj
sjezd, shromážd ní u mongolských a turkských národ
6
214
kutum
druh plotice
(Rutilus frisi kutum)
6
215
kvasa ka
d lnice u mícha ky t sta
2
227
kvisling
zrádce, kolaborant
(v ruském prost edí)
2
36
'%
kyzják
topivo ze sušeného hnoje
slisovaného se slámou
(v ruském prost edí)
2
38
,
La ka
p íslušnice národa Lak
v Dagestánu
6
217
+
lastový
dvoutunový (námo .)
6
217
% ')
Latgalec
obyvatel východní
ásti Lotyšska
2
145
Latgalka
obyvatelka východní
ásti Lotyšska
2
145
láva
rozev ená úto ná
sestava jezdectva
2
139
Laz
p íslušník kavkazského národa
2
141
Lazka
p íslušnice národa Laz
6
216
19
PSJ > 3 karty
,
)
"
" % $1
PSJ > 1 karta
PSJ > 1 karta (kvasa )
PSJ > 2 karty
CJC 2 > Latgalové
'
CJC 2 > Lazové
lefovec
len skupiny Lef
6
221
3'
Lele ka
domácky Elena
6
219
;- +
Lero ka
domácky Valerie
6
220
;
leukoindigo
indob l (chem.)
6
219
)
limon
ruská milionová bankovka
v letech 1920 – 1923
2
162
"
liška
pes k lovu lišek
6
222
%
litoreja
tarabarská abeceda
6
222
ljavonicha
b loruský národní tanec
6
227
,'
Ljoška
domácky Alexej
6
221
;-
Ljovka
domácky Lev
6
218
;-'
Ljusja
Ljuska
domácky Ludmila
6
227
;&%,
;&%$
Lo a
domácky Leonid
2
153
;- ,
Lo ka
domácky Leonid
2
153
;- $
logr
rybá ská lo*
lovící plovoucími sít mi
6
120
3
2
2
179
615
Luoravetlani
Luorovetlané
uk ové
+
PSJ > 1 karta
(v jiném významu)
,
!
;
VA S 1/600 > drifter
'
'
luposorium
ústav pro nemocné
tuberkulozou k že
6
227
&(
Lusja
domácky Ludmila
2
185
;&%,
Lvovan
Lvovanka
obyvatel(ka) Lvova
6
226
magistrant
kandidát p ipravující se
k magisterským zkouškám
2
188
"
Maksjuk
domácky Max
6
229
< %&
Manilov
snílek (v ruském prost edí)
6
230
<
marblit
sklen ný obkladový materiál
(v ruském prost edí)
6
231
"
Marijinka
bývalé leningradské divadlo
2
202
<
Mariupol
p ístav, nyní Ždanov
2
203
<
Markuša
domácky Marek
6
231
<
martinista
stoupenec martinismu
2
204
"
20
)
$' '+
$' '+
%
'
NASCS > manilovština
( $
DID 8 > Mariupo
%
OSN > Martinisté
martovec
stoupenec linie Martova
v SDDSR
2
204
"
'
Maruska
Maruška, Ma enka
6
231
<
%$
maslenica
týden p ed velkým postem
(obdoba našeho masopustu
v ruském prost edí)
2
206
"%
Mašuta
Mašutka
Ma enka
6
233
<
<
mazepovec
ukrajinský nacionalistický
separatista
6
228
"
mazurista
mazuristka
tane ník(nice) mazurky
6
228
"
"
medok
francouzské ervené víno
2
216
"
Megrelka
p íslušnice národa Megrel
6
234
"
melamed
u itel v židovské škole
6
235
"
ecká múza um ní
2
222
< $( "
Merjané
starý finský kmen
6
236
" ,
OSN > Merové
messer
typ n meckého
stíhacího letadla
2
227
" %%
PSJ > 4 karty
(ve významu „titul“)
messeršmit
typ n meckého
stíhacího letadla
2
227
" %%
"
mestni estvo
systém postupu bojar
v služebních hodnostech podle
urozenosti
2
227
"%
+ %'
Mešhed
m sto v Íránu
2
235
<
mi man
námo ní podporu ík
(v p edrevolu ním Rusku)
2
245
" +"
SAMO, PSJ > 3 karty
mi urinka
mi urinská odr da jablon
6
239
"+
PSJ > 1 karta (hruška)
Mingrelci
kavkazský národ
2
214
"
CJC 2 > Mingrelové
Mingrelka
p íslušnice
kavkazského národa
2
214
"
mirab
ve st edoasijských krajích
lov k, který dbá na správné
rozd lování vody
2
243
"
Miroša
domácky Miron
2
244
<
mitkal
druh kartounu
(v ruském prost edí)
2
245
"
Melpomena
21
PSJ > 2 karty
MO 1/222 > balagan
(
%
%
Pech
"
MO
!
$
mitraismus
jedno z východních
náboženství
2
245
"
mol alinovština
kariérismus
(v ruském prost edí)
2
257
" +
Molokané
lenové náboženské sekty,
která neuznávala
pravoslavnou hierarchii
2
256
"
monopolka
státní prodejna ko alky
(v p edrevolu ním Rusku)
2
260
"
mordan
druh mo idla
6
243
"
morozin
druh tepelné izolace
2
262
"
mufle
komora v muflové peci
2
275
"3 $
PSN
murid
p íslušník mohamedánského
hnutí na Kavkaze
v 1. polovin 19. století
2
279
"&
MO > asi v jiném významu
musavatista
p íslušník strany musavatist
v Ázerbájdžánu
2
274
" %'
mutandžan
jídlo ze skopového masa
(v ruském prost edí)
6
246
"
myrobalan
druh zakavkazské slívy
1
16
myšej
souhrnný název trav mili ky,
ježatky a n kterých druh béru
(v ruském prost edí)
6
247
nábederník
epigonation
2
286
nakra
buben s rolni kami (starý ruský
lidový hudební nástroj)
6
255
nalivka
ruský ovocný likér
2
330
nalyga
provaz upevn ný na rohy
tažného dobytka místo opratí
(v ruském prost edí)
2
332
Nanajec
Nanajka
p íslušník(-ce) tunguzskomandžuského kmene v údolí
Amuru
2
337
nansouk
nansook
bavln ná tkanina
2
338
nardek
ruský sirup p ipravovaný
z meloun
6
260
22
"
%'
Pech > molokáni
( $
NEOLOG 1
(v jiném významu)
OSN = mordant
%
PSJ > 2 karty
+
"
M SE > musavatisté
)
PSJ > 1 karta
MO
'
+
)
%
CJC 2 > Nanajci
Teyssler-Kotyška >
heslo „nainsook“,
SCS-R > nansuk
narzan
kavkazská minerální voda
2
351
nasad
lo* s rovným dnem a vysokými 6
boky (v ruském prost edí)
261
Natusja
domácky Natálie
6
264
navaga
druh tresky žijící v Bílém mo i
a Tichém oceánu
2
290
naš
starý název písmene „n“
v azbuce
2
387
naurská
sólový tanec t reckých kozák
6
264
nekozák
rolník žijící v kozáckých oblastech, ale nepat ící ke kozák m
1
610
n rpa
druh tulen
2
439
nevtum
p ed revolucí (v Rusku)
u severních národ p ítel,
s nímž bylo možno
si prom nit ženu
2
399
Nikitovka
nalezišt rtuti na Ukrajin
2
461
nikonovec
len oficiální (ruské) církve
pravoslavné
6
285
niple
svorec, vsuvka
2
462
ni oši ka
sešívací stroj na nit
2
463
nitragin
hnojivo na lušt niny
2
463
nosky
ruská karetní hra, p i níž
prohrávající dostává
kartami po nose
6
287
nouker
jezdec, vojín
(u národ St ední Asie)
2
477
domácky Anna
6
288
289
urka, usja,
uška, utka,
uta
UNI 10 > Kislovodsk
%
=
%,
NŽ V.
'
MO
% ,
)
OSN > Irkutsk
(
' "
=
'
UNI 10 > Gorlovka
SN > nipl +
Teyssler-Kotyška
( $
') ,
)
("
M SE > ni ovka
(-ši ka prý nevhodné)
OSN
%
, =&%,,
, =& ,
=&
=&
=&
Nymylan
Korjak
2
(obyvatel severovýchodní Asie)
97
ob dnice
krátká bohoslužba nahrazující
mši (v ruském prost edí)
6
292
ocký
týkající se eky Oka
2
591
% )
ohniš an
starší len ruské knížecí druži-
2
558
1
23
OSN >
Kozáci (13. a 21.)
Abeceda národ >
Nymylani
,
PSJ > 3 karty (jídelna)
ny stojící nejblíže knížeti
ochabe
široký kaftan
s kožešinovým límcem
2
729
oinochoe
staro ecká nádoba
k nalévání nápoj
5
815
2 ! ,
okání
vyslovování nep ízvu ného „o“
jako „o“ v severních ruských
ná e ích
2
582
$
okat, okati
vyslovovat(i) nep ízvu né „o“
jako „o“ v severních ruských
ná e ích
2
583
$
okolna
la. podél dolejší ásti zdi
3
147
okolni í
vysoký hodnostá
u dvora ve staré Rusi
2
586
$ +)
Olenka
Olinka
6
310
$
Olguša
Olinka
2
593
Olka
Olinka
6
310
Oluše
Olinka
2
593
olympan
lov k s bohorovným
klidem a d stojností
2
593
"(
omoforion
druh široké biskupské štoly
2
595
"3
Omš an
obyvatel Omska
2
594
"+
on call
b žný ú et bez výpov dní lh ty 2
596
onik
kroužek p i nácviku písma
v ruských školách
6
311
opara
druh idšího t sta (kvásek)
(v ruském prost edí)
2
597
(
PSJ > ve významu mlžina,
opar
oport
granátové jablko (tržní název
velikých a sladkých jablek)
(v ruském prost edí)
2
605
(
??? aport
ordynec
druh tatarského kon
2
618
Orlan
obyvatel ruského m sta Orlu,
rodák z Orlu
2
619
orlec
kobere ek s vyobrazením orla,
kladený pod nohy biskupa
p i bohoslužb
(v ruském prost edí)
2
619
24
!
$
(
ASCS = oinochoé
%
PSJ > 1 karta
OSN
$
UNI 10 > omofor
$
PSJ > Turek
'
orlí ek
hazardní hra házení pen z
(hlava nebo orel)
(v ruském prost edí)
2
619
oržáda
nápoj z mandlového mléka
a cukru (v ruském prost edí)
2
621
ostol
okovaná h l se železným
Bodcem (v ruském prost edí)
2
639
otrub
samostatný statek
v p edrevolu ním Rusku
2
702
PSJ > 3 karty (okal)
otrubník
samostatn hospoda ící zem d lec (v ruském prost edí)
6
323
PSJ > 3 karty
(obchodník s otrubami)
oxydul
nižší kysli ník
1
477
oxylikvit
trhavina
2
591
%
ozjam
svrchní kabát ruských
vesni an podobný kaftanu
2
580
,"
packice
silný souvislý plující
polární led
3
3
(
UNI 10 > mo ský led
paidotribes
cvi itel v palaist e
3
729
(2
OSN + Lexikon bojových
sport > [-bés], [-bus]
pahlaván
u íránských národ bohatýr
6
329
(
'
pájdžamá
široké dlouhé kalhoty
(nošené v Indii)
3
124
(
"
Palech
vesnice v Ivanovské oblasti
Ruska, známá lidovými malí i
3
5
paleja
sborník biblických starozákonních p íb h v církevn slovanské literatu e
3
6
(
palešan
obyvatel ruské vesnice
Palech
3
6
(
palica
vyznamenání pravoslavného
kn ze v podob brokátového
tverce visícího u pasu
3
6
(
palma
dlouhý n ž upevn ný
na delší d ev né násad
(u sibi ských lovc )
6
329
( $"
Palmira
ruský název písma „Ingeborg“
3
7
( $"
panagia
oválný medailon s obrazem
Panny Marie nebo svatých
3
9
(
25
,
PSJ > 2 karty
%
%$
'
PSJ > 1 karta
!
OSN > Rusko (35.)
,
PSJ > palma lontar
,
UNI 10 > panagie
panduri
gruzínský lidový
hudební nástroj
6
329
(
pango
druh ženské elenky
v Mordovsku
3
9
(
panne
druh hedvábného plyše
3
8
(
papošnik
ruský bílý domácí chléb
6
331
( (
parisky
lehké st evíce
6
16
parsuna
ruský portrét
z konce 16. a 17. století
6
333
( %
Parthka
p íslušnice národa Parth
6
333
( 3 ,
paškovec
p íslušník náboženské sekty
v Rusku založené
V. A. Paškovem v roce 1784
6
335
(
paterik
životy svatých Otc
3
23
(
patnáctka
petrolejová lampa o ší ce knotu
15 linií (asi 35 mm)
(v ruském prost edí)
6
459
(,
patriotik
druh tkaniny z krepované p íze
6
334
(
pausa
vzor vypíchaný jehlou
používaný malí i
3
552
(
pavoloka
drahá hedvábná látka
(v ruském prost edí)
3
1
( '
pavou ek
výpl# ve výšivce;
vzor p i vyšívání
3
3
24
24
(
( +
pe orin
lov k p edstírající omrzelost
životem (v ruském prost edí)
6
355
( +
pejsachovka
ko alka, kterou pijí
o velikonocích židé
3
28
( )% ! '
pep ov i ka
ko alka (v ruském prost edí)
6
353
(
peri
v íránské mytologii
padlý and l
3
112
(
p tka
petrolejová lampa o ší ce knotu
5 linií (asi 12 mm)
(v ruském prost edí)
6
459
(,
"(
piez
jednotka tlaku
3
728
($
pikan
bolševník sibi ský
6
355
(
26
CJC 1 > pandura
Pech, SSJ = parísky (tento
díl vydán po r. 1960)
+
'
M SE > eská literatura
(nomokánon)
) ,
(
-
"(
!
'+
SSJ = pep ovka
) ,
Nau ný slovník zem d lský
pilsud ík
p ívrženec Pilsudského
3
125
(
pimy
ruské boty ze sobí k že
se srstí navrch
3
126
( "
pindos
ruská p ezdívka pro >eka
6
356
(
Pit r
lidový název Petrohradu
3
131
pixafon
prost edek na mytí hlavy
(v ruském prost edí)
3
125
( %3
pjeksy
druh lyža ské obuvi
(v ruském prost edí)
3
728
($ %
plaksivec
podle ruské lidové pov ry
bytost, která zp sobuje nemoc,
p i níž dít k i í a plá e
6
357
(
plaš anica
roucho, na n mž je zobrazeno
t lo Kristovo v hrob
3
142
( 1
platinka
ruská mince v hodnot 3,6 nebo 6
12 rubl ražená v letech
1828 až 1832
358
(
pljuška
druh ruského pe iva z kynutého 3
t sta (brioška, ka enka)
154
( &
pljuše ka
mali ká brioška
6
361
( &
po venni estvo
ruský literární sm r
ve 2. polovin 19. století
3
431
( +'
po vennik
ruský spisovatel hlásající
lidovost jako soulad lidu
s carismem
3
431
( +'
pod ovka
dlouhý mužský kabát v pase
nabraný (sou ást ruského lidového kroje)
3
204
(
podesaul
d stojnická hodnost
v kozáckých oddílech
3
268
( ?%
podkapok
ruská ženská pokrývka hlavy
(lemovaný epec)
6
374
(
Podn p í
kraj v povodí Dn pru
3
511
Podolsk
m sto na jih od Moskvy
3
235
podpjatuška
píš.ala z Panovy flétny
(v ruském prost edí)
6
379
( (,
podvojskij
p íru í, bi ic, herold
(ve staré Rusi)
6
370
( ' )% )
27
PSJ > 13 karet
% +
PSJ > 1 karta
(plst né boty)
%
%'
OSN > Pašijový týden
+
+ %'
OSN dodatky >
Dostojevskij Fëdor Michajlovi
-'
PSJ > 1 karta
(
( '$
$%
M SE > Malá Rus
OSN, UNI 10 > Podo sk
podvoloka
starý ruský ženský svrchní
od v, bohat zdobený
6
370
( '
pointe
postavení tane nice
na špi kách (v baletu)
3
711
(
pokruta
výpomoc (p j ka), kterou dávali feudálové zchudlým rolník m na území Velkého Novgorodu a Pskova ve 14. – 15. stol.
6
390
(
polijelej
ást pravoslavné
ve erní bohoslužby
3
308
(
polju je
knížecí da# v Kyjevské Rusi
6
400
( & $
poloviná
pachtý odvád jící majiteli
p dy polovinu sklizn
(v ruském prost edí)
3
317
(
'
polovník
pachtý odvád jící majiteli
p dy polovinu sklizn
(v ruském prost edí)
3
317
(
'
polský bank
druh hazardní karetní hry
1
40
poly ok
za ízení ke zm n
u brokovnice
6
392
(
pompadur
panova ný byrokrat
3
344
( "(
PSJ > 4 karty
ponomar
*á ek, žalmista, kostelník
(v ruském prost edí)
3
351
(
PSJ > 1 karta
popovec
p íslušník staroob adní sekty
v Rusku
3
363
( ( '
UNI 10 > staroob adníci
(popovci)
popovština
staroob adnická ruská sekta
3
363
( ( '1
OSN
populares
politická strana
ve starém >ím
3
367
( ( ,
UNI 10 > populárové
pororoka
p ílivová vlna (pororoca)
3
376
(
poršenik
druh obuvi
ve starém Novgorod
3
381
(
posadnice
žena posadnika
3
386
( %
posi ka
posi ní, obrysové sv tlo
(hovorov )
6
383
( 3
postelni í
dvorský hodnostá
v p edrevolu ním Rusku,
který m l p vodn na starosti
ložnici panovníkovu
3
401
( %
oku
28
OSN > Rusko (78.)
)
OSN > Rusko (74.)
M SE > polovnici
2.
+
" $
$ +)
OSN
Potap
ruské mužské jméno
6
414
pouch
zeslabený konec ráhna
2
470
pov t
správní obvod na Ukrajin
(újezd)
3
170
( '
pov tný
pat ící k pov tu (újezdní)
3
170
( '
pravdovec
ozna ení pro bolševika v letech
1912 – 1914
3
443
( ' %
PSJ > 3 karty
preccos
plemeno ovcí
6
422
(
M SE > precoce
prepolovenije
svátek v pravoslavné církvi
(st eda 4. týdne
po velikonocích)
3
481
( (
Pres a
p edm stí Moskvy
3
484
pribylš ik
v Moskevské Rusi ú edník
pov ený vyhledáváním
a zajiš.ováním
nových d chod pro stát
6
424
(
prigorod
m sto p idružené
k hlavnímu m stu oblasti
3
507
(
priskazka
p edpohádka
(za áte ní p íb h u pohádky)
(v ruském prost edí)
3
558
(
%
priskazo ka
malá p edpohádka
6
433
(
%
prišibejevština
tupá samolibost
(podle echovovy povídky
„@
'“)
3
583
(
prokimen
verš ze žalm zpívaný v kostele 6
p ed tením z bible
443
(
Proša, Proška
domácky Prochor
3
699
Prževalsk
kirgizské m sto
3
488
Pskovák
p ezdívka obyvatele Pskova
4
385
% (% )
Pskovan
obyvatel Pskova
3
710
(% ' +
pudostopa
stará ruská míra
3
712
(
pul
stará ruská drobná mince
orientálního p vodu
z 15. a 16. století
6
456
(
pulaj
ozdoba Mordvinek
( erný p ív sek se st apci)
3
712
(
29
(
PSJ > 10 karet
')
%
'
M SE > moskevské ozbrojené povstání 1905
%,
$1
OSN > gorod
+
'1
"
' $%
OSN
-3
Peníze celého sv ta > púl
)
p limperiál
ruská mince v hodnot 5 rubl
p losmina
stará ruská plošná míra
(A d sjatiny)
p lštof
ruská dutá míra (asi 6 dcl)
3
332
(
pundik
ruské smažené pe ivo
(asi jako naše koblihy)
3
713
(
pyropatrona
vyst elovací náboj
pro katapultní sedadlo letounu
6
356
(
rahat-lukum
orientální cukrovinky
4
160
! -
rame
vlhký smrkový les
(v ruském prost edí)
6
464
" $
rassolnik
ruská polévka s kyselými
okurkami, masem a rybami
4
131
%% $
rasst gaj
ruský polootev ený pirožek
s masovou nebo rybí nádivkou
4
133
%%
ratafija
sladká ko en ná ko alka
(v ruském prost edí)
4
159
ratman
ruský radní
(od dob Petra Velikého
do 60. let 19. století)
4
159
razinovec
Razin v stoupenec
4
54
razinština
hnutí ruských rolník
a kozácké chudiny
pod vedením S. T. Razina
4
54
rcy
název písmene „r“
v azbuce
4
226
renata
typ písma (knižní polotu né
medievalové písmo)
4
183
repinismus
repinský styl (výtv.)
4
185
(
Revalan
obyvatel Revalu
4
166
'
reversi
karetní hra
4
167
' %
revolt
zavlažovací za ízení
(v ruském prost edí)
2
36
[email protected]
rišta
drakunkulosa (choroba)
(v ruském prost edí)
4
197
romanea
druh vzácného vína
4
208
3
326
(
M SE > imperiál
"(
( - %$"
30
3
PSJ > 1 karta
(
"
Encyklopedický
slovník gastronomie
)
3 ,
"
1
"
"
,
UNI 10 > stolní hra hraná na
šachovnici
(v ruském prost edí)
OSN > Artele
romša
družstvo lovc mo ské zv e
na Bílém mo i
4
209
rubób
tádžický strunný
hudební nástroj
6
470
rumunka
knoflíková zapínací botka
4
223
"&
saadak
pouzdro na luk
(v ruském prost edí)
4
243
% )
saban
ruský primitivní pluh
4
242
%
sabantuj
tatarský svátek
na oslavu zahájení orby
4
242
%
sabayon
vinná p na
4
242
%
)
sabljanica
st íbrný peníz z doby
Ivana III. a Vasilije III.
4
242
%
,
sabza
rozinky sultánky
(v ruském prost edí)
4
242
%
sagajdak
pouzdro na luk
(v ruském prost edí)
4
243
% )
sajan
otev ený sarafán s opaskem
6
474
%,
sajdak
pouzdro na luk
(v ruském prost edí)
4
243
% )
sakla
kamenná chýše
kavkazských horal
4
246
%
sakman
skupina n kolika ovcí
s jeh#aty (v ruském prost edí)
4
246
% "
sakuj
ruský zimní kožešinový od v
4
246
%
)
salamata
ídká ruská kaše z je né nebo
pšeni né mouky omašt ná
sádlem nebo máslem
4
246
%
"
saljami
druh ruského tvrdého salámu
6
472
% ,"
salolin
um lý tuk
4
247
%
salomas
um lý tuk
4
247
%
Salsk
m sto v Rostovské oblasti
Ruska
4
248
samsun
druh orientálního tabáku
4
260
% "%
Saratovan
obyvatel Saratova
4
264
%
31
"
CJC > rubob
SAMO
)
SAMO
Encyklopedický
slovník gastronomie
Encyklopedie zbraní
a zbroje > sajdak
PSJ > sajdák
"%
$%
'
CJC 2 > Sa sk
sarma
prudký severozápadní vítr
v oblasti Bajkalu
4
265
% "
sarpinka
druh ruského kartounu
4
265
% (
saryb
palma talipot
(Corypha umbraculifera)
5
16
sázandár
lidový hudebník
v Ázerbájdžánu
4
246
%
sbit
ruský medový horký nápoj
s p ísadou ko ení
4
269
%
s itka
kolace (v typografii)
(v ruském prost edí)
4
723
%+
sedálen
píse# na jit ní bohoslužb ,
p i níž se smí sed t
(v ruském prost edí)
6
477
%
seiner
rybá ská motorová
námo ní lo*
4
319
%)
SAMO
sel
byst ina unášející množství
úlomk a bláta
4
323
% $
CJC > horský su.ový proud
Sen ka
domácky Semjon
6
479
serasker
turecký vojev dce
nebo vrchní velitel
4
331
%
%
serbijanka
ruský lidový tanec
6
479
%
,
serebrenik
staroruský rolník, který upadl
4
do feudální závislosti na pánovi
tím, že si od n ho vyp j il
peníze
334
%
serebrjanka
druh ruského domácího tabáku
4
335
%
sermjaga
- hrubé nebarvené sukno
- halena, halina
(v ruském prost edí)
4
336
% ",
serpjanka
hrubá, ídká ln ná
nebo konopná tkanina
(v ruském prost edí)
4
338
% (,
Sestroreck
láze#ské místo na pob eží
Finského zálivu v Rusku
4
339
%
4
316
%' ,
severjanin
len Severní tajné
32
OSN > Sarepta
Web > saryk
(http://botanika.wendys.cz/c
herbar/heslo.php?606
$
OSN > Rusko (89.)
+
MO > [-kier],
SAMO > [-kir],
OSN > Derfelden
Slovník balkánských
spisovatel = srbská Íliada
,
OSN > Rusko (90.) =
dlouhý kabát
OSN > [-r ck]
spole nosti d kabrist
schima
p ísný eholní slib
4
v pravoslavné církvi, zavazující
k asketickému životu
712
%! "
schimnice
jeptiška, která p ijala schimu
4
712
%! "
schimnik
ruský asketa
4
712
%! "
sibirka
krátký kaftan
se stojatým límcem
4
344
%
si evik
p íslušník kontrarevolu ních
oddíl v letech 1918 a 1919
na hali ské Ukrajin
4
360
%+'
signarant
zam stnanec lékárny po izující
opisy recept na signatury
p ikládané k lék m
(v ruském prost edí)
4
346
%
signarantka
zam stnankyn lékárny po izující opisy recept na signatury
p ikládané k lék m
(opisova ka recept )
4
346
%
siguranca
tajná policie do roku 1944
(v ruském prost edí)
4
346
%
sil
byst ina unášející množství
úlomk a bláta
4
323
% $
silikokalcium
tavenina k emíku s vápníkem
4
350
%
sitro
druh ruské limonády
(citronády)
4
359
%
sjezda ina
alpská kombinace
1
290
sjurtuk
t í tvrte ní ruský mužský kabát
pro oficiální p íležitosti
4
734
%&
skimen
p ísný asketa,
mnich-poustevník
(v ruském prost edí)
6
481
% "
PSJ > 1 karta
(blíže neur ené zví e)
Sklavinové
Slované ve 4. – 7. století
na pravém b ehu Dn stru
4
374
%
CJC 2 > Sklavini
skopš ina
forma staroruského pachtu
v naturáliích
4
385
% (1
Skorochod
závody na velkovýrobu obuvi
v bývalém SSSR
4
388
33
OSN i Pech = mnišský od v
$ )
&
)
(%(
'
!
)
S touto legendou není heslo
obsaženo nikde.
OSN
skrytnik
len náboženské sekty
v Rusku
4
395
%
skufie
pokrývka hlavy pravoslavného
duchovenstva
4
400
% 3$,
slovo
ve starých ruských slabiká ích
název pro písmeno „s“
4
421
% '
slovobožec
stoupenec u ení o Slovu Božím
(v ruském prost edí)
6
483
% '
sn mík
sn m krajské šlechty v Polsku
4
319
% )"
snocha
v ruském prost edí tchán
udržující pohlavní styk
se snachou
4
478
% !+
so e
druh pirožku
z nekynutého t sta
4
542
%+ $
sojma
nákladní jednost ž#ová lo* na
Ladožském jeze e
4
506
% )"
sokolni í
ve staré Rusi dvorský ú edník
spravující sokolnictví
4
509
%
solarisace
lé ba sluncem
4
515
%
,
solej
stupe# p ed ikonostasem
4
512
%
,
solidol
konzistentní syntetický tuk
4
512
%
solomata
ídká ruská kaše z je né nebo
pšeni né mouky omašt ná
sádlem nebo máslem
4
246
%
somon
burjatské regionální
st edisko
4
516
%"
sormit
druh slinutého karbidu
4
525
% ")
Sormovan
obyvatel Sormova
4
525
% " '+
Sormovo
pr myslové m sto
poblíž Gorkého
4
525
soroka
sváte ní epec vdané ženy
ve starém Rusku
4
525
%
souhlasí
ruská náboženská
rozkolnická sekta
4
496
%
sovik
vrchní od v z k že kožešinou
navrch s kapucí v severních
kon inách Ruska
4
492
%'
spotyka
druh ruské medoviny
4
570
%(
34
OSN > Polsko (34.)
$ +)
,
OSN > jaselni ij
SSJ v jiném významu
"
2.
"'
OSN dodatky
OSN > kika (ki ka)
% 5.
+2.
v jiném významu > SVAS
2461.1.
starka
polská vodka
4
607
%
stichar
liturgické roucho
(v ruském prost edí)
4
634
% ! $
stichira
chvalozp v
(v ruském prost edí)
4
635
% !
stichirar
sborník chvalozp v
(v ruském prost edí)
4
635
% !
stichovna
liturgická píse#,
jíž p edchází verš ze žalmu
(v ruském prost edí)
4
635
% ! '
stirol
prášek na praní prádla
(v ruském prost edí)
4
634
%
Stoglav
sborník usnesení ruského
církevního sn mu z roku 1551
o stu láncích
4
637
stratégéma
vále ná lest
4
661
%
strjap ij
staroruský dvo an
4
678
% ,(+ )
stukalka
hazardní ruská karetní hra založená na zvyšování po tu ok
4
679
%
stukalš ik
p íslušník sekty ruských
staroob adních fanatik , kte í
se vzájemn zabíjeli
pro spásu duše
4
679
%
subor
p echodný lesní typ
(v ruském prost edí)
4
683
%
subotník
ruský sektá slavící sobotu
místo ned le
4
683
%
sud bnik
ruský zákoník
4
686
%
suprjaga
sp ežení tažných zví at r zných
hospodá pro spole né
zem d lské práce
(v ruském prost edí)
4
699
%( ,
suprjažnik
rolník pracující formou
suprjagy
4
699
%( ,
surna
ruský lidový dechový
hudební nástroj
4
699
%
surnaj (CJC) je jiný nástroj
svajka
ruská hra, p i níž se vrhá velký
h eb se širokou hlavou
do kruhu ležícího na zemi
4
274
%' )
OSN > Loganovskij
35
$
$
'
"
OSN
OSN
OSN
$1
$
UNI 10 > carský sud bnik
svanetský
svanský
týkající se Svanet , Svan
4
275
%' % )
svitka
ruský selský volný kabát
4
293
%'
svod ik
autor letopisné sbírky
(v ruském prost edí)
4
296
%' +
synaxá
životopisy svatých
4
353
%
synklétos
sbor nejvyšších ú edník
(ve starém >ecku)
4
355
%
synodik
seznam zem elých
pro zádušní bohoslužby
4
355
%
syrnik
ruský pokrm z tvarohu
a r zných p ísad
4
730
%
syrt
nízké pahorkovité pásmo
tvo ící rozvodí ek
(v ruském prost edí)
4
732
%
ša
název písmene a hlásky „š“
v azbuce
5
680
šabaš
druh hroznového vína
(v ruském prost edí)
5
680
šagdi
kabardinské plemeno kon
5
683
šajskýbl
záchodový kbelík
ve v ze#ské cele
6
332
(
šajstr
šalvostr, šalabastr
3
253
( %
šalanda
nákladní lun
s malým ponorem
5
685
šaloput
len náboženské sekty
zavrhující ob ady
(v tev sekty chlyst )
5
687
šar
úzký mo ský pr liv
v západní ásti Arktidy
5
693
š
písmeno v azbuce
5
777
šeríf
titul Mohamedových potomk
(vznešený)
5
713
ševelin
tepeln izola ní hmota
(v ruském prost edí)
5
706
šigani
druh sušených hrozn
5
719
36
OSN > Rusko (90.) = svita
%
)
OSN > azbukovnik
PSJ > 1 karta
!
+
Hubá ek: O eských slanzích, PSJ > 1 karta
PSJ a SN = pry na
(
MO > Šaloputi 1/975
SSJ = ada došk
1
3
'
UNI 10 > 9/265
(v ruském prost edí)
šichan
skalní štít na Kavkazu
nebo na Uralu
5
729
šilikun
v ruském prost edí b s, ert
5
720
šimoza
kyselina pikrová
(v ruském prost edí)
5
721
širdak
plst ná vzorovaná pokrývka
ve St ední Asii
5
776
šiškan
citroník cedrátový p stovaný
v Pavlov na Oce
5
730
šmaka
- nízký plochý lun
- jednost ž#ová rybá ská lodice
(v ruském prost edí)
5
745
Šorcové
turkotatarský národ
mongolského p vodu
v horách jižní Sibi e
5
749
špilek
druh kulatého klobouku s úzkým okrajem a rovným dnem
(v ruském prost edí)
6
522
štundismus
ruská náboženská sekta
ve 2. polovin 19. století
5
766
štundista
p íslušník ruské náboženské
sekty ve 2. polovin 19. století
5
766
%
štundistka
p íslušnice ruské náboženské
sekty ve 2. polovin 19. století
5
766
%
šubunkin
um le vyp stovaná odr da zlatého karasa (Carassius auratus)
5
769
Šuckor
reak ní vojenská organizace
finské buržoazie a kulactva,
rozpušt ná v roce 1944
5
776
šuga
kašovitý led
5
769
šugaj
sarafán pro staré ženy
5
770
šurpa
uzbecká polévka z hov zího
nebo skopového masa,
osmažené zeleniny
a rajského protlaku
5
772
(
šušpan
dlouhá ruská plát ná košile
s erveným lemováním
5
775
(
5
776
šušun
ervený sarafán r zn zdobený
37
!
"
"
(
-
B&
TNS
)
PSJ > 1 karta
(odr da jablka)
PSJ > 1 karta
Tabasaranové
turkotatarská národnost
v Dagestánu
5
1
tagilka
tagilská kobylka
(v ruském prost edí)
5
4
systém zdan ní v Moskevské
Rusi v 15. – 18. století
5
169
tachta
široká orientální pohovka
bez op radla
5
24
Taisie
ruské ženské jméno
5
5
%
Taiska
domácky Taisie
5
5
%$
Tája
Táni ka, Toni ka
6
497
,
tajbola
bažinatý kraj severn od lesní
hranice evropské ásti Ruska
5
5
)
OSN > tajboly
tajme
druh hlavatky (Hucho taimen)
5
5
)" $
Slovník sportovního
rybá ství > tajmen,
PSJ > 3 karty (tajmen)
tajmun
ruská lo*ka
vydlabaná ze stromu
5
5
)"
taliánka
druh harmoniky
1
633
talkan
je ná mouka na Altaji
6
496
talpat
palma talipot
(Corypha umbraculifera)
5
16
Tambovan
obyvatel m sta Tambov
5
17
" '
tamga
vnitrozemské clo v Rusku
5
18
"
tara
druh plotice
(Rutilus rutilus heckeli)
5
21
tarantulátko
mlá*átko tarantule
5
21
taratajka
ruský dvoukolový vozík,
dvoukolka
5
21
tarchan
ruský sv tský nebo církevní
hodnostá nadaný imunitou
5
22
!
tarsun
druh vodky
5
22
%
taskyl
polonina v Sajanách
a Kuzn ckém Alatau
5
23
tatarš ina
da# ukládaná tatarskými chány
5
24
aglo
38
MO
%
PSJ > 1 karta
(druh dojnice)
OSN > Rusko (72.)
,
!
$,
,
$,
2.
(
( $"
',
Web > saryk
(http://botanika.wendys.cz/c
herbar/heslo.php?606
MO
$
)
PSJ > 1 karta
OSN
%
1
ruským knížat m
v období tatarské nadvlády
Tatka
Tato ka
domácky Natálie i Ta.ána
5
24
Taurie
starý název Krymu
5
4
' ,
Taurijci
obyvatelé Krymu
5
4
' +
Taurijka
obyvatelka Krymu
5
4
' +
tausagyz
rostlina Scorzonera tau-saghyz
5
24
-%
Tavgijové
ugrofinská národnost
mongolského p vodu na Sibi i
5
3
' )
Tavlinci
horalé v Dagestánu
5
3
'
Tavlinka
horalka v Dagestánu
5
3
'
tavri anka
stepní bry ka
(v ruském prost edí)
5
4
' +
tažuur
kožený m ch na kobylí mléko
a arak u Kalmyk
6
496
te
název písmene a hlásky „t“
v azbuce
5
163
tefigram
druh aerologického diagramu
5
54
3
t ft ly
knedlí ky ze sekaného masa
5
54
3
Tekinka
p íslušnice národnostní skupiny 5
Turkmen
31
telmanka
košile stejného st ihu jako nosil
E. Thälmann
6
497
teneriffa
druh vína
5
41
3
druh jablek
5
47
$'
termalama
t žší hedvábná
nebo polohedvábná tkanina
(v ruském prost edí)
6
498
Ternopol
ukrajinské m sto
5
49
tessitura
rozsah hlasu nebo nástrojového
partu použitý v ur ité skladb
5
53
%%
thermosit
vysokopecní granulovaná
struska
5
48
"
6
499
eren jevka
ti ka
epec u ruského kroje
39
,
+
OSN > Tavrická gubernie,
DID 8 > román O. Hon ara
PSN
UNI 10 > Tavgi
Abeceda národ > Tavgové
2
""
$"
"
"
( $
+
CJC > planetka
DID 8 > krajka
M SE > Ternopo9
Stru ný hudební slovník
PSJ > 2 karty
JA > bidýlko nad kamny
tichvinka
druh nákladního lunu
(v povodí eky Tichvinky)
5
63
!'
Timirjazevka
Timirjazevova zem d lská
akademie (vysoká škola
zem d lská v Moskv )
5
58
" , '
Tiša
domácky Tichon
5
64
Tmutaraka
Tmutoraka
staroruské m sto
na Tamanském poloostrov
5
66
Tobolsk
m sto na západní Sibi i
5
69
$%
Tobolš an
obyvatel Tobolsku
5
69
,
tolai
druh zajíce (Lepus tolai)
5
74
)
Tole ka
domácky Anatolij
5
74
+
torbasy
druh polárních kožišinových
bot (v ruském prost edí)
5
92
%
toržestvennik
staroruský sborník
životopis svatých
5
94
%'
Tosja
domácky Anatolij i Antonín
5
100
%,
Toska
domácky Anatolij
6
501
%$
5
113
" )%
tralovat
- odstra#ovat miny tralovací sítí 5
- lovit ryby tralovací sítí
113
$
trebnik
ob adní p íru ka
(v pravoslavné církvi)
5
120
triremis
ímská vále ná lo*
(trirema)
5
136
tróna
soda
5
138
Troša
domácky Trofim
5
140
trynka
Ruská hazardní karetní hra
5
146
apka (v ruském prost edí)
4
vulkanická hornina
tralmistr
len posádky trauleru ídící lov
OSN > Us.južna
"
OSN
$
OSN,
M SE > Tobo9sk
NŽ II. > tolaj
MO
PSJ > 3 karty
"
OSN
400
% 3$,
OSN
5
158
3
citoslovce hlasu budní ka
5
661
tulumbas
velký turecký buben
5
151
" %
tunooperace
doba trvání p ekladu jedné tuny 5
zboží (námo .)
88
(
turanga
st edoasijský druh topolu
154
ubet jka
tufoláva
ujít-t n-t n
5
40
'
+ ' $-
$-
$
SAMO + MO
,
PSJ > 1 karta
(Populus diversifolia)
urja, urka
(pouštní topol)
chléb nadrobený do kvasu nebo
vody (studená chlebovka)
(v ruském prost edí)
5
165
tuskarora
indiánská rýže, ovsucha
6
168
Tušino
m sto nedaleko Moskvy
5
159
Tuvinka
obyvatelka Tuvské AO
5
149
tv rdo
starý název písmene „t“
v azbuce
5
26
'
Tve an
obyvatel m sta Tver
6
497
' ,
tyrannis
tyranie
5
60
tysjackij
soudce v ruských m stech
v 11. – 13. století
5
161
%,
tysja a
jednotka ruské zemské
vojenské hotovosti
5
162
%,+
u ko
letadlo U-2 (hovorov )
5
221
'
údrž
námo nický uzel
(dra í smy ka)
6
22
%
Udmurtka
p íslušnice národnosti v povodí
eky Kamy (Votja ka)
5
226
"
ultralump
nadávka
3
685
(
%
ultrapotvora
nadávka
3
685
(
%
unty
vysoké teplé boty vyráb né
ze sobí nebo ko#ské k že
5
281
unžanka
d ev ná nákladní lo*
používaná na ece Unži
5
277
upina
lodník obsluhující lanoví
4
247
urak
kosa na rákos v jižním Povolží
5
307
Uralmaš
uralský závod t žkého
strojírenství
5
307
@
"
Uralmet
trust sjednocující
hutnictví železa na Urale
5
307
@
"
41
& ,, & $
UNI 10 (10/564) >
zizánie vodní
,
OSN (tehdy to byla ves)
'
M SE > tyranie
,
OSN > Rusko (74.)
)
SAMO = písmeno „u“,
Hubá ek: O eských slanzích = druh skoby,
PSJ > 1 karta = profilované železo, U-železo
+ )(
)
PSJ > 1 karta
%
')
ZKR-ED > jako zkratka,
zde jako výraz
Uralsk
kazašské m sto
5
307
urgulka
druh sn ženky
(v ruském prost edí)
5
308
Urjanchajci
zastaralý název pro Tuvince
5
316
, ! )
urman
hustý jedlový les
v západní Sibi i
5
310
"
ušanka
druh slepic
(v ruském prost edí)
5
385
uškuj
ruská pramice
5
387
)
uškujnictví
í ní pirátství, flibustýrství
(v ruském prost edí)
5
387
)
uškujnik
novgorodský flibustýr
ve 14. století ( í ní pirát)
5
387
)
uzdeni
služební lidé r zných hodností
v Kabard a Dagestánu
5
239
Váva
Vávka
domácky Varvara
6
38
C'
C'
vechovec
p edstavitel ruského ideologického sm ru formulovaného
ve sborníku „Vechi“
1
130
' ! %, ' ! '
velvetin
druh lehkého
bavln ného sametu
6
41
' $'
verchovik
úbo ní severovýchodní vítr
v Barguzinském poho í
6
42
' ! '
verstom r
p ístroj na m ení projeté dráhy
podle otá ek kola vozu
(v ruském prost edí)
6
42
' % "
vežetal
kosmetický p ípravek
(voda na vlasy)
(v ruském prost edí)
6
40
'
vichy
lé ivá minerální voda
(nazvaná podle jistého
francouzského m sta)
1
148
'
vikasol
vitamin (lékár.)
6
48
'
vjatka
malý silný k # s dlouhou srstí
(v ruském prost edí)
1
259
',
vobla
kaspický druh plotice
1
158
'
42
@
OSN > Uralsk
M SE > Ura9sk
$%
$
MO
+ %'
MO > uzden
PSJ > 1 karta
(bez udání významu)
$
%
M SE > volos
volost
venkovský správní okres
v p edrevolu ním Rusku
1
172
'
vot inik
vot innik
držitel vot iny (d di ného statku v Moskevské Rusi)
1
2
184
722
' +
+
Vova
Vovik
Vovka
domácky Vladimír i Vsevolod
6
51
C'
C'
C'
vperedovec
len politické skupiny
kolem Leninových novin
„C( - “ (1904-5)
1
185
'( - '
vyklepávaná
ruská d tská hra
na schovávanou
3
6
(
výmrazky
alkoholické nápoje
zesílené zmrznutím
1
230
'"
vyžlec
slídný pec, slídník, sledník
1
5
220
167
'
,'
wrangelovec
p íslušník armády
Wrangelovy z roku 1920
1
189
'
Wyllis
název amerických jeep
(z doby Velké vlastenecké
války)
1
144
'
zagrjob
figura v ruském tanci
6
139
-
zakomara
v staré ruské architektu e
p lkruhové elo valené klenby
na pr elí
6
145
"
zakup
feudální závislý rolník
(v p edrevolu ním Rusku)
1
485
(
zamoskvore í
tvr. Moskvy, obývaná
do revoluce bohatými kupci
1
496
D" %'
+$
zamoskvo í í
tvr. Moskvy, obývaná
do revoluce bohatými kupci
1
496
D" %'
+$
zeboid
k íženec skotu a zebu
6
166
SAMO
zebroid
k íženec kon a zebry
6
166
SZ
zelo
n kdejší název písmene „z“
v církevn slovanské abeced
1
550
zinovjevec
len oportunistické
protisov tské skupiny
1
554
43
%$
+ 2.
SSJ > vyžlenec
(OSN uvádí výraz jako
jistou obec /sídlo/ u hesla
Král z Dobré Vody)
'
%
'$ '
Zyrjanka
p íslušnice národnosti Zyrjan
1
565
,
žalnik
hrob obdélného p dorysu u
východoslovanských kmen
6
128
$
žart
humoristická povídka
v Rusku v 17. století
1
423
žithola
nadp irozená bytost skrývající
se v nepose eném obilí
(v ruském prost edí)
6
391
živ te
starý název pro písmeno „ž“
v azbuce
1
432
Žora
Ji í ek
1
440
žožka
postavení k stky vypouklou
stranou nahoru p i losování
p i ruské h e v „babky“
6
132
44
(
'
'
E
PSJ = žalník
MO > živete

Podobné dokumenty