opravy ná strojů a forem

Komentáře

Transkript

opravy ná strojů a forem
OPRAVY NA STROJU A FOREM
Kdyz je nastroj poskozeny
nebo opotrebovany č
č lze usetrit znac ne naklady
jeho renovacısvarovanım nebo navarovanım !
K uspes ní mu provedenı opravy potrebujete nejen vhodny
prıdavny materia l, ale takí vhodny technologicky postup. Tato
prırucka Va m pom˚ze vyres it nejbeznejs ı problí my pri
renovacıch na stroj˚ a forem.
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
3
Proc provadůt opravy nastroju
svarovanım ?
Strizní na stroje, ra zoví na stroje, razıcı na stroje, pretva recı
na stroje a licı formy podlí hajı v za vislosti na zvys ujıcım se
poctu kus˚ neodvratne vys s ımu opotrebenı. U hotovy ch
vy robk˚ jsou trvale kladeny vys s ı pozadavky na bezpecnost a
trvalou pevnost. Ve vy robnıch procesech automaticky ch nebo
poloautomaticky ch jsou na stroje vystavova ny maxima lnımu
zatızenı. Opotrebenınebo vylomenıje tí mer za konití a proto je
nutní s nım pocıtat.
Formy na litı kov˚, plast˚, vstrikovacı nebo vyfukovacı, s
dra zkami nebo leptaní , trpı casto kavitacnımi nebo
mechanicky mi pos kozenımi. Vytva rejı se trhliny smerem k
chladicım kana l˚m. Pred nebo po pouzitı forem jsou proto
nutní upravy.
Zde je zapotrebı optima lnı svarovacı techniky. U techto
pos kozenı nebo zmen lze pomocı spra vní metody a vhodny mi
prıdavny mi materia ly ke svarova nırychle a bezpecnepomoci.
Opravy a upravy na stroj˚ svarova nım jsou dnes velmi d˚lezity m
aspektem pri snizova nı vy robnıch na klad˚. Jsou takí
perspektivnı technikou pro prova denı preventivnı udrzby
na stroj˚.
Technologie a prıdavní materia ly, kterí Va m prostrednictvım
tí to prırucky nabızıme Va m umoznırychlí a efektivnıprova denı
oprav a uprav na stroj˚, coz v konecní m d˚sledku prinese i
snızenıvy robnıch na klad˚.
Proto je vhodne provadůt opravy nastroju
svarovanım !
4
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
Svarovacımetody pouz ıvane pri opravach
nastroju
1. Svarovanımetodou WIG / TIG
Svarova nı se prova dı netavıcı se wolframovou elektrodou v ochranní atmosfí re
inertnıho plynu. Pro svarova nı ocelı a barevny ch kov˚ se pouzıva zdroj
stejnosmerní ho proudu s plus polem na svarovaní souca sti. Pro svarova nıhlinıku a
jeho slitin doporucujeme prıstroje s obdí lnıkovy m pr˚behem vy stupnıho strıdaví ho
proudu. Tyto zdroje proudu zarucujıobzvla s testabilnı, klidny elektricky oblouk, vys s ı
zatızitelnost wolframovy ch elektrod i vynikajıcı regulacnı schopnosti v celí pracovnı
oblasti. Predevs ım je nutní zd˚raznit vy jimecne dobre regulovatelny cisticı ucinek
obdí lnıkoví vlny (posouva nım plusoví a minusoví p˚lvlny) oproti tradicnı sinusoví
vlne. Ochranny m plynem je ve vets ine prıpad˚ cisty argon nebo smesi argonu
s jiny mi plyny. Podle druhu svarovaní ho materia lu a prova dení pra ce je nutno zvolit
takí optima lnıtyp wolframoví elektrody.
Vy hody : Dıky velmi dobry m moznostem da vkova nı mnozstvı svaroví ho kovu (
prıdavny materia l ve forme tenkí ho nebo silní ho dra tu ) v kombinaci s dobrou
regulovatelnostı elektrickí ho oblouku je mozní prova det velmi kvalitnı spoje a
na vary. Optima lnı kontrola svaroví la zne jakoz i dobra modelovatelnost svaroví
housenky zarucuje spolehliví svarova nı s minima lnım dodatecny m opracova nım.
Svar i navarovaní plochy jsou cistí bez rozstriku svaroví ho kovu.
WELCO doda va i specia lnı svarovacı stroj s pulsacnı metodou CRONITEX TIGTOOL pro svarova nı na stroj˚ a forem. Tımto strojem lze prova det jemní a strednı
svary na ocelıch, bronzu a hlinıku jednodus e, bezpecnea rychle. Metoda spocıva v
principu tavenı elektricky m obloukem TIG-WIG. Pulsacnı efekty od 20 do 120 ms
zarucujıvysoce pevní difusnısvary, s dobry m prechodem do za kladnıho materia lu a
to pri nutnosti doda nı tepelní energie az o 80% nizs ı. Tım jsou mozní svary s
minima lnım deformacı a za varem. Kompaktnıkombinace prıstroje umoznıprepnutım
takí manua lnısvarova nıTIG/WIG, jakoz i svarova nıobalenou elektrodou pro strednı
a vets ına vary a spoje.
2. Svarovanımetodou MIG / MAG
Pri tí to metode horı elektricky oblouk mezi svarovanou souca stı a soucasne se
tavıcım prıdavny m materia lem ( dra tem ), ktery je automaticky poda va n do
svarovacıho hora ku. Pro hlinık a slitiny, meň a slitiny a nikl se pouzıvajı inertnı
ochranní plyny (argon a smesní plyny ), pro svarova nı ocelı se pouzıvajı aktivnı
ochranní plyny na ba zi smesıargonu a CO 2.
Pro opravy na stroj˚ je tato metoda pouzitelna zejmí na pri pouzitısvarovacıch zdroj˚,
kterí
umozn ujı svarovat impulsnım proudem. Tato technika zarucuje
kontrolovatelnost svaroví la zne, jemnozrnnou strukturu prechodoví oblasti a
minima lnı rozstrik svaroví ho kovu. I pres vysoky tavıcı vy kon je mnozstvı tepla
vnesení do svarovaní souca sti ve srovna nıs klasickou metodou pomernenızkí .
Protoze chemickí slozenıplny ch MIG / MAG dra t˚ je z vy robnetechnicky ch d˚vod˚
omezeno tvrdostıdra tu, doporucujeme pro extrí mnıpozadavky trubickoví MIG/MAG
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
5
dra ty.Tyto dra ty ve formetrubicky plnení tavidlem a pra s kovy mi kovy, kterí zleps ujı
proces svarova nı, umozn ujı vy robu a pouzitı optima lnı slitiny, prizp˚sobení
za kladnımu materia lu.
Vy hody : Vysoka tavıcıschopnost a navarovacırychlost. Jednoducha obsluha MIG /
MAG svarovacıch stroj˚. Dıky noví generaci invertorovy ch svarovacıch zdroj˚,
s nastavitelny m pulsova nım elektrickí ho oblouku v kombinaci s neusta le
vyleps ovany mi ochranny mi plyny se v oblasti spojova nı a navarova nı otevırajı noví
slibní perspektivy. Stroje rızení mikroprocesory umozn ujı nastavenı a ulozenı
optima lnıch svarovacıch parametr˚ pro kazdou operaci a prıdavny materia l.
3. Svarovanıobalenou elektrodou
Dıky optimalizovany m prısada m ve forme kovovy ch pra s k˚ v obalu elektrod je
mozní docılit pozadovaní ho chemickí ho slozenı a mechanicky ch parametr˚
svaroví ho kovu. Obalení elektrody firmy WELCO a CRONITEX vynikajı
excelentnımi svarovacımi vlastnostmi a vysokou kvalitou. Obsah minera l˚ v obalech
odpovıda nejnovejs ım pozadavk˚m na ochranu zdravısva rece.
Vy hody : Rychlí , jednoduchí , variabilnı a ekonomicky nejmí ne na rocní pouzitı.
Vysoka vy teznost. Moznost svarova nı v tezce prıstupny ch nebo hluboky ch mıstech.
Dobra kresba svaru. Minima lnıtepelní ovlivnenısvarovaní souca sti.
4. Svarovanıplasmou
U tí to metody se ionizuje smes plyn˚ v hlavici hora ku a sta va se elektricky vodivou.
Koncentrovany elektricky oblouk z plynovy ch paprsk˚ dosahuje v ja dru teploty az do
15000oC. Pro malou pracovnı oblast casto stacı velikost elektrickí ho proudu od 0,5
do 10 ampí r˚. Jsou ale pozadovaní velmi tenkí prıdavní dra ty. WELCO doda va
nekterí slitiny jiz o pr˚merech od 0,3 mm.
5. Svarovanılaserem
Princip laseroví techniky s teply m paprskem je velmi variabilnı. Vysoce
koncentrovany tenky laserovy paprsek priva dı pozadovanou energii bez bocnıho
vyzarova nı presne na dany bod. Proto mohou by t svarova ny takí hluboko ulození
kontury, pricemz by mel by t ovs em samostatnepriva den ochranny plyn (argon).
PulsacnıNd-YAG laser sky ta mnohocetní moznosti pro opravy a upravy svarova nım
pro na stroje a formy. Tımto lze prova det manua lne nebo poloautomaticky i ta
nejjemnejs ı svarova nı. Pro kontinua lnı, plne automatickí laseroví svarova nı je
vhodny diodovy nebo CO2 Ú laser.
WELCO nabızı pro vs echny laseroví metody ty nejvhodnejs ıprıdavní materia ly pro
svarova nı nejr˚znejs ıch slitin ve forme dra t˚, trubickovy ch dra t˚, tycı a pra s kovy ch
kov˚.
6
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
Prıklady oprav nastroju svarovanım
1.
Velka kovacı zapustka z vysoce legovane oceli pro praci za tepla
s trhlinami v hluboky ch dutinach a velmi opotrebovany mi hranami
Unaveny , pos kozeny materia l a trhliny je nutní mechanicky odstranit brous enım
nebo trıskovy m obra benım. Vzhledem k velikosti na stroje zvolıme svarovacı metodu
obalena elektroda. Trhliny v hluboky ch dutina ch po opracova nı vyvarıme obalenou
elektrodou WELCO 1660S postupnepo vrstva ch dle hloubky. Nenınutna za dna krycı
vrstva jiny m materia lem.
Pri volbe typu na varu pro opravu hran je nutno zva zit jakí legova nı a kolik vrstev
bude treba. Legova nı ma za sadnı vliv na zivotnost na varu. Na var se stejnou
strukturou jako za kladnımateria l neprinese zvy s enızivotnosti na stroje.
Proto doporucujeme pouze typy na var˚, kterí prinesou zvy s enızivotnosti na stroje :
3 Ú 4 na sobna zivotnost :
na var elektrodou WELCO 1660S nebo dra tem T1660
6 Ú 10 na sobna zivotnost :
na var elektrodou CRONITEX Multilloy, Coballit 1086/1088
2.
Opotrebovany vy tlac ny snek lisu na vy robu plastu
Prıpadní zbytky nitridovaní vrstvy odstran te obrous enım! Doporucujeme svarovacı
metodu WIG / TIG nebo obalenou elektrodu. Pro vy s s ı efektivitu a stejnomernost
svarovy ch housenek je vhodní pouzıt prıstroj pro poda va nıdra tu z cıvky CRONITEX
TIG-TEC. Trubickovy dra t Cronitex Fill. 1086 nebo Coballit 1086 je pritom plynule
priva den do tavní la zne. U spora casu oproti klasickí mu manua lnımu svarova nı
jakoz i mens ına klady na svarovy prıdavek cinıcca 40%.
Pro rucnı navarova nı obalenou elektrodou doporucujeme elektrodu WELCO 1760.
V prıpadevets ıho opotrebenıprovedeme na stavbu elektrodou WELCO 1660S.
3.
Forma pro tlakove litıhlinıku poskozena v oblasti vkladanı
Unaveny materia l s trhlinami je nutní zcela odstranit! Na stroj m˚ze by t casto os etren
prımo nanesenım na varu Cronitex Rc 52. Na var je na tomto mıste podstatne
odolnejs ı nez za kladnı materia l napr. 1.2343. Pokud ma forma trhliny k chladicım
kana l˚m, je treba vs echny trhliny vybrousit . Nepouzıvejte za dna brusiva va zana
syntetickou pryskyricı! Prıdavny m materia lem WELCO T1660 nebo CRONITEX 252
CT naneste metodou WIG uzkou housenku. Je nutní predcha zet silní mu
promıcha nı a nepravidelní mu (oscilujıcımu) svarova nı. Na stroj by mel by t predehra t
na minima lne250oC!
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
7
4.
Lisovacınastroj z sede litiny pro tvarenıplechu vykazuje opotrebenıhran
Zbytky po tazenı a stlaceny materia l hrany mechanicky odstranit! Pomocı
elektrickí ho oblouku WIG bez roztavenı prejet zony, kterí se majı nana s et za
ucelem zbytkoví ho odplynenı tuku a prıp. sıry! Na sledne naní st metodou WIG
prıdavny materia l CRONITEX GG-Tec ve formeuzkí housenky. Je-li na stroj z s edí
litiny silneznecis ten mazivy a nebo sırou, mel by pri metodeWIG by t pouzit prıdavny
materia l trubickovy dra t CRONITEX Fill.GG-55. Tavidlo kompenzuje tvorbu por˚ a
plynovy ch dutin v tavenine. Maxima lne3 vrstvy! U pozadavku na vıce vrstev nebo pri
extrí mnım znecis tenıproveňte na var obalenou elektrodou WELCO 1886.
Pro metodu MAG doporucujeme trubickovy dra t CRONITEX Fill. GG-55. Od 2. vrstvy
je treba dals ıvrstvy nana s et po prekova nısvaru poklepa nım p˚lkilovy m kladıvkem.
5.
SOS ú SOS, nas tvarecınastroj je zlomen!
Trıdılny tva recı na stroj z materia lu 1.2379 na kryt ventilu 4-va lcoví ho motoru se
rozlomil dvojım osazenım na 11 ca stı. Po odborní m posouzenı "skla dacky"
doporucila firma WELCO novou vy robu. Od na stroje vs ak nebyly k dispozici ani
vy kresy ani CNC programy a vy roba musela co nejrychleji pokracovat.
Provizorne jsme formu zcela presne spojili pomocı obalení elektrody WELCO
1660S. Tım mohl by t nejdrıve sestaven CNC-program. Na sledne byly vybrous eny a
zkoseny vs echny trhliny. Pro zarucenırozmer˚ byl zachova n stav ploch cca 2-3 mm.
K upına nı pritom slouzilo zalisovaní vıko ventilu. Pri predehra tı na cca 300oC byly
dılce spojeny pomocı WELCO T1660 a na sledne byly navareny koreny metodou
WIG. Nynıbyly daní 3 dıly relativnestabilnıproti posunutıa mohly by t predehra tí v
peci na cca 580 oC. St˚l ke svarova nı byl umısten prımo vedle pece, aby byly pokud
mozno co nejvıce minimalizova ny teplotnıztra ty. Trhliny byly svareny metodou MAG
prostrednictvım dra tu Cronitex Rc 62. Mens ı defekty byly vyplneny prilozenım
medeny ch lis t. Na sledneprobehlo pomalí ochlazenıpece.
Svarovy kov i za kladnımateria l byly dobre obrobitelní a byly synchronnezakalení a
popus tení . Na stroj je stejnejako predtım s uspechem pouzitelny .
6. Poskozene zavůrne a rezne hrany ve vyfukovacıch formach na plasty
Z d˚vod˚ odolnosti proti korozi se tyto formy skla dajıcasto z martenziticky ch ocelıs
obsahem chromu. Tyto oceli jsou vy robci oznacova ny jako nesvaritelní nebo obtızne
svaritelní . WELCO ma pro na vary na tyto oceli k dispozici specia lnı prıdavní
materia ly CRONITEX 252 CT a CRONITEX Cronilloy, kterí obsahujı stabilizacnı
prvky. Tım se silnesnizuje vytva renıkarbid˚. Bezpecnost nana s enıcinıcca 90%.
7. Pomoc, zajeli jsme fre zou do chladicıho kanalu!
Vstrikovacı forma na plasty, o hmotnosti cca 2,3 t, z materi a lu 1.2311, byla chybne
obrobena. Chladicı kana l byl ponekud odkryt. Velikost obrobku neumozn uje za dní
8
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
predehra tıa stejnenebo podobny m zp˚sobem svarit otevreny kana l. Mohly by pritom
vzniknout trhliny z pnutıvzniklí m pri smrs tenı.
Vysoce legovany prıdavny materia l CRONITEX 252 CT ma extrí mnı taznost, je
odolny proti strıda nı teplot a zamezuje dalekosa hly m tvrdy m okrajovy m karbidovy m
zona m.
U zky mi ca rovy mi housenkami se metodou WIG kana l tesnea trvale uzavre.
CRONITEX 252 CT je idea lnı pro spojova nı a na stavbu nejbeznejs ıch kalitelny ch
ocelıa ocelıpro pra ci za tepla.
8. Svarovanılist pro rezanıza studena z materialu 1.2601 ú 1.2379 apod.
Oblast pouzitı:
Uzivatelí :
reza nı kontur velky ch desek z lisovaní ho plechu po jejich
tva renı
Vy robci automobil˚, pr˚mysl na zpracova nı plech˚ Ú
subdodavatelí
Pouzitı techto pouzıvany ch vkla dany ch a nasazovany ch rezny ch lis t je z d˚vod˚
vs eobecnezna my ch v oboru bezní . V prıpadeopotrebenınebo vylomenımohou by t
jednotliví lis ty ze sady vymeneny a opraveny svarenım.
Problematika se vs ak ty ka i vy roby cely ch sad pro vza jemní prizp˚sobenı. Poznatky
ze zkus ebnıho lisova nı a reza nı, jakoz i korektury v konstrukci casto vyzadujı, ano,
nekdy dokonce nutı ke zmena m. R ezní lis ty jsou pritom jiz mechanicky obrobení a
prıdavek pro dokoncenı je da n pouze zrıdka. Zde je pozadova na bezpec na
svarovacı technika! D˚lezití je, aby obzvla s te navarení na stroje za ucelem zmeny
vykazovaly na vs ech rezem zatezovany ch mıstech stejne vysokou pozadovanou
zivotnost.
WELCO doda va k tomuto ucelu nejen prıdavní materia ly pro svarova nı, ale i
metody, kterí se velmi dobre osvedcily v dlouholetí vs estranní praxi.
Pred pouzitım svarova nı musı by t prıpad od prıpadu zna my stav struktury rezu a
vy s ka na nosu, kterí urcujıdruh metody.
Stav struktury A = nekalena: Zmůna
V prıpadeA m˚ze by t teplota predehrıva nı prıp. svarova nı jednotna kolem cca 350o
az 400oC. Pritom se zde jedna vets inou o chybneobrobení rezní lis ty nebo o jejich
zmeny. Svarovy materia l musı by t na sledne obrobitelny a musı by t stejne tepelne
zpracovatelny jako materia l za kladnı. WELCO doporucuje ke svarova nı prıdavní
materia ly CRONITEX Rc 62 Ú Rc 58 Ú Uni-Car. Potrební mnozstvı svaroví ho
materia lu a doba urcujı takí z ekonomickí ho hlediska metodu svarova nı. U
vıcevrství ho navarova nıje nutní mezioperacnıprekova nı.
·
Ma lo svaroví ho materia lu v kra tkí dobe: metoda WIG
·
Hodne svaroví ho materia lu v kra tkí dobe: metoda MAG nebo
obalení elektrody
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
9
Stav struktury B = kaleno ú popustůno: rychla oprava
Zde se jedna vets inou o brity, kterí byly pos kozeny pri pouzitı. Majıby t co nejrychleji
opet pripraveny k pouzitı a to nana s enım tvrdí vrstvy a na sledny m obrobenım
brous enım, pokud mozno s vys s ızivotnostı.
V prıpade B je teplota predehrıva nı a prıp. svarova nı za visla na teplote kalenı Ú
popous tenı britu. Prılis vysokí teploty mohou snizovat hodnoty tvrdosti za kladnıho
materia lu. Teplota predehrevu by nemela proto prekrocit poslednıpopous tecıteplotu
britu, ale nemela by cinit mí ne nez 250oC. Metoda WIG je nejvıce vhodna pro
svarova nıv nızky ch teplotnıch oblastech, protoze je priva deno malí mnozstvıtepla z
elektrickí ho oblouku. Odpovıdajıcı prıdavny materia l WELCO m˚ze pritom dobre
reagovat pri kalenı na vzduchu, takze po obrous enı je brit je zcela pripraven k
pouzitı. WELCO doporucuje metodu pro navarova nıkaleny ch brit˚ z 12% chromoví
oceli, prıp. z novy ch predkaleny ch rezny ch ocelıse snızeny m obsahem C-Cr .
CRONITEX Rc 63 = plusova struktura, podmınenesynchronnıpro os etrenı
CRONITEX Rc 64 = superplusova struktura, nesynchronnıpro os etrenı
Pokud jsou kalení rezní lis ty podrobeny rozsa hly m zmena m svarova nım,
vyzadujıcım vıce vrstev, doporucujeme metodu stavu struktury A s prıdavny mi
materia ly pro svarova nı urceny mi k tomuto ucelu, a to pri teplote predehra tı o cca
10% vys s ı. R ezní lis ty i se svarovy m kovem mohou by t potom stejne tepelne
os etreny, tzn. mohou by t zakaleny a popus teny.
č hospodarny navarč
Navarova nılitinoví ho lisovacıho na stroje (GG)
pomocıobalení elektrody WELCO 1895
10
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
Kovacıza pustka 1.2744, vyspa rovana dra zkovacı
elektrodou WELCO 1050. Vyplnenıtrhlin elektrodou
WELCO 1660S, nana s enıelektrodou CRONITEX
Multilloy
Vstrikovacıforma na
plasty 1.2764 nana s enıpomocı
CRONITEX WIG 170-ST
Strizní lis ty pro striha nı za studena 1.2601 nana s enı
pomocıCRONITEX MAG Rc 62 a WIG Rc 63
Ostrihovacı na stroj z materia lu 1.2601 navareny
pomocıCRONITEX WIG Rc 63
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
11
9. Svarovanınitridovany ch ocelı
Za ucelem zvy s enı zivotnosti stredneaz vysoko legovany ch forem se jejich povrchy
nar˚stajıcı merou nitridujı. U svarova nı techto ocelı elektricky m obloukem Ú pricemz
se vets inou pouzıva metoda WIG Ú odcha zı z povrchu dusık. Pri rychlí m
ochlazova nıa vysokí hloubce vnika nınitridacnıvrstvy nenısvaroví mu materia lu da n
za dny cas k odplynenı a vytva rejı se tak pory a docha zı i ke zkrehnutıÚ v za vislosti
na legova nı.
Pro uspes ní svarova nınitridovany ch ocelı, doporucujeme na sledujıcıpostup :
1. Nitridacnıvrstvu v oblasti svarova nıodstranit obrous enım.
2. Obrobek predehra t na cca 50oC pod poslednı moznou udanou popous tecı
teplotu.
3. Pouzıt WIG svarovacı prıstroj, ktery se da regulovat pomocı noznıho
regula toru az na nejnizs ımoznou intenzitu proudu (cca 3 ampí ry).
4. Bezpodmınecne nutní je pouzitı hora ku s “plynovou cockouČ, protoze pouze
tım se dosa hne bezvıroví ho a bezpecní ho pokrytı tavní la zne ochranny m
plynem.
5. Wolframovou elektrodu zabrousit do tvaru mal í ho komolí ho kuzele se
sklonem 15o. To zp˚sobıva lcovy ja drovy elektricky oblouk s maly m rozptylem
za ucelem sma civosti hran bez vzniku por˚ v povrchoví vrstve.
6. Pred svarova nım proví st odplynenı ohrevem v kombinaci s ochr. plynem
argon s prımesı2-5% vodıku.
Pri vy beru prıdavní ho svarovacıho materia lu je treba da vat pozor na na sledujıcı:
1. Ma by t svarovaní mısto nitridova no?
2. Musısvarovaní mısto vykazovat tvrdost nitridace?
3. Je mozní nana s enı vrstev s jinou strukturou pro zarucenı zivotnosti bez
dokoncova nı?
Nıze uvedení prıdavní svarovacı materia ly jsou dobre nitridovatelní , stejnorodí co
se ty ka struktury a majıstejní vlastnosti pro zpracova nı:
Pro nızko legovaní oceli:
Pro ledeburitoví oceli pro pra ci za studena:
Pro oceli pro pra ci za tepla:
CRONITEX WIG 170 ST
CRONITEX WIG Rc 58
CRONITEX WIG Rc 62
CRONITEX WIG Rc 63
CRONITEX WIG Rc 64
CRONITEX WIG Rc 36
CRONITEX WIG Rc 48
Pro nana s enıvrstev o jiní strukture s minima lnım tvorenım por˚ v okrajoví vrstvea s
dobrou uzitecnou tvrdostı, a nenasleduje-li za dní tepelní zpracova nı nebo
na sledna nitridace, doporucujeme pouzitı:
CRONITEX Cronilloy
CRONITEX Multilloy
12
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
10. Svarovanıchemicky a mechanicky strukturovany ch forem
Tyto formy se skla dajı preva zne z nızko az stredne legovany ch cementacnıch,
kalitelny ch ocelı nebo ocelı urceny ch pro pra ci za tepla. Ledeburitickí oceli se
zvy s eny m obsahem uhlıku nebo chromu jsou pouzıva ny pouze velice vza cne.
Nejbeznejs ıza kladnımateria ly jsou: 1.2162, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2738, 1.2764,
1,2767 jakoz i jiz mí nepouzıvaní 1.2083, 1.4120.
Dlouhou radou pokus˚ vyvinula firma CRONITEX specia lnı prıdavní materia ly ke
svarova nı, kterí pri spojenı a nana s enına vy s e jmenovaní za kladnımateria ly zcela
spln ujıtyto pozadavky :
-
Prizp˚sobenımateria lu v oblasti struktury
Stejní chova nıpri lepta nısvaroví ho kovu, okrajoví vrstvy a za kladnıla tky
Maxima lnımozna obrobitelnost svaroví ho kovu a prechod˚
Pritom je dulez ite dodrz ovat nasledujıcıpravidla pro svarovanı:
Oblast svarova nı ocistit, zlomeny materia l odbrousit (nepouzıvat brusní prostredky
va zaní umelou pryskyricı!!), srazit hrany. Obrobek predehra t na cca 250-300oC.
Pokud toto predehra tı nenı mozní , tak by mela oblast svarova nı by t opatrneohra ta
pomoci WIG elektrickí ho oblouku. Na var proví st pri minima lnım smıs enı ve forme
uzkí housenky. Krycı vrstvy naní st nejblizs ı tenkou elektrodou a pri minima lnı
intenziteproudu, a to bez vrub˚. Hned potí zahra t svarovacıoblast pomocıautogenu
pri neutra lnım plameni a normalizacnevyzıhat strukturu okrajoví zony. Pritom da vat
pozor na to, aby u za kladnıho materia lu nedos lo k natavenı.
Pro Vas e za kladnımateria ly doporucujeme ke svarova nıtyto prıdavní materia ly :
1.2083
1.2162
1.2311
1.2312
1.2738
WIG 210-ST
WIG 130-ST
WIG 130-ST
WIG 130-ST
WIG 130-ST
1.2344
1.2343
1.2764
1.2767
WIG 210-ST
WIG 210-ST
WIG 170-ST
WIG 170-ST
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
13
11. Svarovanıtvareny ch hlinıkovy ch slitin pouz ıvany ch k vy robů forem.
Cısla materia lu nebo oznacenı hlinıkovy ch slitin podle DIN i CSN uda vajı pouze
obsahy legujıcıch prvk˚. Krome pozna mek ve vysvetlivka ch neoznacujı stav
materia lu, tento se uva dıv pevnosti (F).
Pevnost za visı na preduprave a na slední m zpracova nı hlinıkovy ch slitin ke tva renı.
Je za visla jak tepelnetak dynamicky a je urcova na takí druhem litı, va lcova nı nebo
kova nı, jakoz i tlous Žkou materia lu.
Stejna za kladnı slitina m˚ze by t tedy v pevnostnıch hodnota ch velmi odlis na , a to
pra vev za vislosti na predupravea na slední m zpracova nı.
Prıklad 1:
az
Prıklad 2:
az
Prıklad 3:
az
Prıklad 4:
az
AlMg 2 Mn 08 = Wr.Nr.: 3.3527
F 19 =
Rm 190 Ú 230 N/mm2
F 29 =
Rm 290 Ú 335 N/mm2
AlMg 4,5 Mn = Wr.Nr.: 3.3547
F 28 =
Rm 275 Ú 350 N/mm2
F/H 35 =
Rm 345 Ú 405 N/mm2
AlZnMgCu 0,5 = Wr.Nr.: 3.4345
F 41 =
Rm 410 Ú 470 N/mm2
F 45 =
Rm 450 Ú 515 N/mm2
AlZnMgCu 1,5 = Wr.Nr.: 3.4365
F 48 =
Rm 480 Ú 540 N/mm2
F 53 =
Rm 530 Ú 600 N/mm2
Vysoce pevní hlinıkoví materia ly pro tva renı se casto legujı vysoky mi podıly zinku
nebo berylia. Tyto prvky majı v elektrickí m oblouku sklon k odparova nı s kodlivy ch
la tek. Pri vy voji a vy robe techto slitin se nepamatovalo na svaritelnost. Prıdavní
materia ly pro svarova nı smı mıt vy s e uvedení prvky pouze ve velmi maly ch
podılech. Aby se dosa hlo hodnot prizp˚sobeny ch za kladnımu materia lu, musı
prıdavní materia ly obsahovat neutra lnı alternativnı prvky. Tım mohou vzniknout
rozdıly v pevnosti v˚ci za kladnımu materia lu.
Pomocı prıdavny ch svarovacıch materia l˚ firmy CRONITEX Alu-Dur a Alu-Speed, v
nichz nejsou obsazeny prvky berylium a zinek, se dosahuje dobry ch pevnostnıch
hodnot. V za vislosti na legova nı za kladnıch materia l˚ je treba dodrzovat smernice
bezpecnosti pra ce platní pro oblast svarova nı.
Prıslus ny materia l je svarova n bez nebo s pouze kra tky m predehrevem (2 hod. pri
max. 150oC). Svarovy kov se pritom ochlazuje relativne rychle a dosahuje dobry ch
pevnostnıch hodnot. Konecní hodnoty prirození ho sta rnutı jsou dosazeny obecne
po cca 36 hodina ch pri 20oC.
Aby se dospelo priblizne a casto zdlouhave k vys s ım pevnostnım hodnota m
metodou umelí ho sta rnutı (160-180oC po dobu 6 Ú 18 hod.), melo by probehnout
maxima lnerychlí ochlazenısvaroví taveniny.
14
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
To znamena : Aluminioví slitiny k tva renıse musısvarovat rychle, bez predhrıva nı!!
K tomu jsou vs ak nutní specia lnı vlastnosti sva recek, kterí zarucujı homogennı
spojenıs minima lnımi na klady na energii nebo nana s enı.
CRONITEX k tomuto ucelu doda va specia lnı prıstroje s vhodnou charakteristikou,
takze je dosazeno tí mer perfektnıch svar˚.
Parametry svaroví ho kovu neza visı pouze na teplote, ale jsou za vislí takí na
smıcha nı prıdavní ho a za kladnıho materia lu. Stavy jsou urcova ny metalurgickofyzika lnımi za konitostmi.
12. Svarovanı ocelıvyrobeny ch praskovou metalurgiı(PM-ocelı)
Vysoce vy konní oceli vyrobení pra s kovou metalurgiı jsou sta le vıce pouzıva ny v
oblastech pra ce za studena, za tepla nebo i obra benı, kde docha zı k vysokí mu
nama ha nı.
Firma CRONITEX provedla pokusy svarova nıs nıze uvedeny mi druhy ocelı:
Ozn.
REX M4
9V
10 V
Popis
C
Cr
Mn Mo
Si
W
V
Ocel pro lisovacıa tva recı
na stroje, pro rychlorezní 1,35 4,25 0,30 4,50 0,30 5,75 4,00
obra benı
Ocel pro velmi nama haví
1,78 5,25 0,50 1,30 0,90 --- 9,00
obra benıa pra ci za tepla
Ocel pro maxima lnıstabilitu
rezny ch hran pri pra ci za
2,45 5,25 0,50 1,30 0,90 --- 9,75
studena
Bylo prova deno navarova nı metodou WIG podobny mi prıdavny mi materia ly na PMocelıch typu REX M4, 9V a 10V v mekkí m, tedy tepelne nezpracovaní m stavu.
Hrany za kladnıch materia l˚ byly srazeny obrous enım. Po svarova nı probehlo
ochlazova nıv klidní m vzduchu, tzn. pri zakrytısvarovany ch vzork˚.
Pokus A
Predehra tı za kladnıch materia l˚ na cca 300oC. Na vy brusu se uka zala oblast
prechodu po svarova nıPM-ocelı 10V oproti PM-ocelım REX M4 a 9V jako zvets ena
a tım kriticka pro zivotnost. Jemnezrnití a tım tuhí karbidy vanadu nemohou jak se
zda vykompenzovat vysoky pomer chromu a uhlıku. Opticky dojem vy brusu
svarovany ch materia l˚ lze oznacit jako uspokojivy .
Pokus B
Predehra tı za kladnıch materia l˚ na cca 530oC. Hodnoty tvrdosti zıskaní nana s enım
metodou WIG, kterí lezely pouze asi 5% pod tvrdostı, ktera je uda va na vy robcem
oceli pro minima lnı popous tecı teplotu. Pr˚beh prechodu svaru lze oproti pokusu A
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
15
oznacit opticky jako tí mer homogennı a nabızı i dıky tomu d˚veru v zivotnost. To
platıtakí pro PM-ocel 10V.
Pokus C
Svarova nı nana s enım WIG na kaleny ch PM-ocelıch. Predehra tı za kladnıch la tek na
ca 530oC. Optickí hodnoty a hodnoty tvrdosti se rovnajı pokusu B. Rychla oprava
svarova nım na pos kozeny ch, kaleny ch prıpadnepopous teny ch na strojıch z PM-ocelı
je tak dle prvnıch poznatk˚ uspes na . Na stroje mohou po obrous enına rozmer by t co
do zivotnosti srovnatelní , aniz by bylo aplikova no tepelní zpracova nı.
Vy sledek z vy se jmenovany ch pokusu
PM-oceli jsou pri predehra tıpriblizní m spodnıpopous tecıteplotedobre a s ohledem
na zivotnost uspokojive svaritelní . Spodnı popous tecı teplota vs ech vy s e
jmenovany ch PM-ocelı cinı cca 540oC. Oproti obvykly m ledeburiticky m 12%
chromovy m ocelım reaguje PM-svarovy materia l pri ochlazova nı v klidní m vzduchu
vynikajıcımi uzitny mi tvrdostmi. Podle za kladnıho materia lu s hodnotami HRc 58-64,
pri vysokí houzevnatosti. Z toho se da usuzovat, ze takí 12% chromoví oceli pro
pra ci za studena se dajı navarovat metodou WIG s PM svarovy mi prıdavny mi
materia ly a docha zıke zleps enızivotnosti.
V soucasní dobev nas ıfirmeintenzivneprobıhajıdetailnejs ızkouma nımetalurgickí
struktury. Problematika zmeny struktury pri svarova nıje na m zna ma .
Prıdavny svarovacımateria l pro REX M4
Prıdavny svarovacımateria l pro 9V a 10V
16
=
=
CRONITEX WIG PM 4
CRONITEX WIG PM 10
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersk y Brod tel./ fax: 572 637 924
Prıdavne svarovacımaterialy firmy CRONITEX zvysujıcı
z ivotnost nastroju
Prıdavní svarovacı materia ly firmy CRONITEX, pouzıvaní ke zleps enı zivotnosti
majı dobrí spojovacı vlastnosti, obzvla s te v prechodoví zone tavní la zne k
za kladnımu materia lu. Jsou vs ak jen zrıdka stejnorodí se strukturou za kladnıho
materia lu a synchronnı v oblasti zpracova nı. Pri navarova nı s cılem zleps enı
zivotnosti slouzıza kladnımateria l jako stabilnınosic.
Obzvla s tnı vy hody sky tajı tyto materia ly tehdy, kdyz jsou kladeny maxima lnı na roky
na odolnost na stroj˚.
Napr.:
-
Stabilita hran a stalost britu extre mnů zatız eny ch nastroju pro rezanı za
studena
-
Ochrana proti opotrebenı (proti mechanicke mu otůru), proti Ác inku tlaku a
razu za ruzny ch tepelny ch podmınek na nastroje pro praci za tepla, tvarecıa
lisovacınastroje
-
Ochrana proti kavitaci a korozi chemicky a tepelnů namahany ch nastroju a
jejich c astı, jako jsou napr. kanaly u nastroju na tlakove litı hlinıkovy ch
slitin, nastroju na vytlac ovanıplastu.
Casto se doporucuje proví st na vary vedoucı ke zleps enı zivotnosti jiz u novy ch
na stroj˚.
Nazorny prıklad maximalnıho zlepsenız ivotnosti:
Ventily modernıch, vy konny ch dieselovy ch a benzinovy ch motor˚ jsou ze stredne
legovaní oceli. Jiz ve fa zi vy roby jsou automaticky navarova ny ocelovou slitinou s
obsahem kobaltu, a to v oblasti tesnenı. Naftovy motor na kladnıho automobilu s cca
450 PS zvla dne dıky tomuto opatrenıaz 1 milion kilometr˚ bez poruchy ventil˚. Bez
tohoto povlaku na ventilu by stejny motor bezel maxima lne10.000 km.
Zlepsenız ivotnosti c inıtedy stonasobek
Firma CRONITEX samozrejmeneslibuje tento extrí mnıvy kon pro vs echny prıdavní
svarovacı materia ly, vedoucı ke zleps enı zivotnosti. Oblasti pouzitı, metody a
okolnosti jsou prılis rozdılní . Nas e zkus enosti z praxe vs ak ukazujı, ze zivotnost se
pouzitım vhodny ch navarovacıch materia l˚, zvys uje o 3 Ú 20 ti na sobek, a to podle
ucelu pouzitı. Moznosti navarova nıvets inou vysoce legovany ch prıdavny ch materia l˚
firmy CRONITEX diferencovane na nejr˚znejs ı za kladnı materia ly jsou velmi
rozmanití .
Autorizovanı technici firmy WELCO Va m k tomuto tí matu podajı kvalifikovanou
odpoveň vycha zejıcı nejen z nas ich zkus enostı, ale hlavne ze zkus enostı nas ich
za kaznık˚ a v souladu s ucelem pouzitı.
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
17
VA S PROBLEM S NA STROJEM ú NAS E R ES ENI
Prıdavní materia ly se stejnorodou strukturou a stejny m tepelny m zpracova nım jako za kladnımateria l
Stav materia lu / predehrev OC
Na stroje pro :
Prace za studena
Ohy ba nıÚ pechova nı
TazenıÚ tva renı
Strıha nıÚ prora zenı
R eza nıÚ lisova nı
Mekky - A
Na stroje z W.-Nr
200
200
250
Spoj nebo
mezivrstva
225
225
220
130 ST
170 St
Rc 60
Tvrdost po
navarenıHRC
28-35
30-36
55-60
*1
250
252-C
220
Rc 62
36-44
*1
450
*1
250
250
500
220
220
252-C
Rc 62
Uni-Car
12-A-Multi
12-A-Multi
270HB
130 ST
170 ST
Uni-W
Uni-W
28-34
30-36
30-35
30-35
Rc 64
Rc 64
Rc 64
59-63
59-63
59-63
spoj
na var
spoj
na var
1.1520-1.1525-1.1545-1.1730
1.2003-1.2242-1.2235-1.2328-1.2162
1.2379-1.2436-1.2601-1.2080 (1.2842)
200
400
650
350
300
400
*1
GG legov. A GGG-40/50/60/70
1.2080-1.2083-1.2201-1.2376
650
350
1.2378-1.2379-1.2436-1.2601
1.2362-2363-2367 (Carmo)
ASP2023-Vanadis30-S290-CPM3V
650
450
600
350
350
300
Alu Ú bronzy (Ampco)
Prace za tepla
Kova nıÚ tazenı
Lisova nıÚ pechova nı
Ohy ba nıÚ stıha nı- reza nı
Obrabůnı
Soustruzenı- hoblova nı
Frí zova nı- vrta nı
Litıkovu
Kokila Ú tva rna litina
Kokila Ú bronzy
Tlakoví litıhlinıku
Formy pro plasty
Vstrikovacıformy
Vyfukovacıformy
Protlacovacıformy
Pryz
Vstrikovacıa vyfukovacıformy
Lisovacına stroje
Sklo
Formy na sklo
Lisovacına stroje
Kamen, keramika
Lisovacıa prepravnına stroje
Na stroje pro mletıa drcenı
Nekaleny materia l
Kaleny - B
na var
Kaleny materia l
Tvrdost po
zakalenıHRC
130 ST
170 St
Rc 60
Tvrdost po
navarenıHRC
30-36
34-40
57-62
Rc 62
44-52
Rc 62
Uni-Car
44-52
57-59
12-A-Multi
270HB
40-44
46-54
54-57
54-57
Rc 36
Rc 36
Rc 40
Rc 40
32-38
32-38
40-44
42-46
64-66
64-66
64-66
Rc 64
Rc 64
Rc 64
59-63
59-63
59-63
36-44
52-54
Doporucenıpro svarova nıviz str. 14
na var
1.2242-1.2248-1.2311-1.2323
1,2710-1.2714-1.2744-1.2764-1.2767
1.2344-1.2362-1.2365-1.2367
1.2606-1.2550-1.2567-1.2581
400
400
400
400
300
300
300
200
450
450
450
450
250
250
250
200
252-C
252-C
252-C
252-C
1.2678-1.2888-1.2889
450
300
*1
300
252-C
1.3243-1.3246-1.3255-1.3265
1.3333-1.3342-1.3343-1.3344
1.3346-1.3348-(1.3202)
600
600
550
300
300
250
*1
*1
500
400
400
300
252-C
252-C
252-C
Tva rna litina-uhlıkoví oceli
1.2885-1.2886-1.2887-1.2888
1.2567-1.2365-1.2367
450
450
300
300
400
400
250
250
252-C
252-C
220
Uni-W
33-42
54-57
Rc 40
40-44
1.2343-1.2344-1.2362-1.2367
550
350
450
350
252-C
Uni-W
33-42
54-57
Rc 40
40-44
1.2311-1.2312-1.2162-1.2738
1.2764-1.2766-1.2767-1.2768
1.2085-1.2083-1.4120-1.2316
1.2343-1.2344
450
400
450
550
300
250
350
300
450
400
450
450
250
250
300
300
252-C
252-C
220
252-C
130 ST
170 ST
Rc 46
Uni-W
28-34
32-38
28-32
33-42
40-44
42-46
52
54-57
130 ST
170 ST
Rc 46
210ST
30-36
32-38
30-34
35-45
MOLDMAX-AMPCOLOY 83
250
200
150
150
Cu-Tec
Cu-200
25-30
30-35
Cu-200
25-30
C45-C60-C70-1.8550
1.2714-1.2744-1.2311-1.2367
Cement. a kalitelní nızkolegovaní ocele
200
400
300
300
200
300
450
400
200
250
250
225
252-C
220
Uni-X
170 ST
170 ST
28-34
30-36
34-40
54-62
42-46
42-46
Rc 36
Rc 36
170 ST
32-38
32-38
32-38
GG legovana , GGG40
Ni Ú Alubronzy
Cement. a kalitelní nızkolegovaní ocele
400
300
300
200
400
250
252-C
12-A-Multi
220
12-A-Multi
170 ST
270HB
34-40
42-46
12-A-Multi
170 ST
270HB
32-38
1.2080-1.2436-1.2601-1.2379
1.1620-1.1625-1.1645-1.1654
650
200
300
-
*1
300
300
200
220
220
Rc 62
Uni-X
36-44
30-40
61-63
54-62
Rc 62
Rc 36
36-44
32-38
Manganoví ocele 6 Ú 14% Mn
-
-
-
-
*1 Ú v tomto stavu nedoporucujeme svarovat
Viz.WELCO 1630S, A1630, T1630
VA S PROBLEM S NA STROJEM ú NAS E R ES ENI
(za urcity ch podmınek)
jako za kladnımateria l
Prace za studena
Ohy ba nıÚ pechova nı
TazenıÚ tva renı
Strıha nıÚ prora zenı
R eza nıÚ lisova nı
Prıdavní materia ly zvys ujıcızivotnost se stejny m tepelny m zpracova nım
Stav materia lu / predehrev OC
Mekky - A
Na stroje z W.-Nr
200
200
250
Spoj nebo
mezivrstva
225
225
220
*1
250
*1
450
*1
250
250
500
spoj
na var
spoj
na var
1.1520-1.1525-1.1545-1.1730
1.2003-1.2242-1.2235-1.2328-1.2162
1.2379-1.2436-1.2601-1.2080 (1.2842)
200
400
650
350
300
400
*1
GG legov. A GGG-40/50/60/70
1.2080-1.2083-1.2201-1.2376
650
350
1.2378-1.2379-1.2436-1.2601
1.2362-2363-2367 (Carmo)
ASP2023-Vanadis30-S290-CPM3V
650
450
600
350
350
300
Alu Ú bronzy (Ampco)
Prace za tepla
Kova nıÚ tazenı
Lisova nıÚ pechova nı
Ohy ba nıÚ stıha nı- reza nı
Obrabůnı
Soustruzenı- hoblova nı
Frí zova nı- vrta nı
Litıkovu
Kokila Ú tva rna litina
Kokila Ú bronzy
Tlakoví litıhlinıku
Formy pro plasty
Vstrikovacıformy
Vyfukovacıformy
Protlacovacıformy
Pryz
Vstrikovacıa vyfukovacıformy
Lisovacına stroje
Sklo
Formy na sklo
Lisovacına stroje
Kamen, keramika
Lisovacıa prepravnına stroje
Na stroje pro mletıa drcenı
Nekaleny materia l
Kaleny - B
Kaleny materia l
Rc 36
Rc 54
Rc 63
Tvrdost po
navarenıHRC
50-55
50-54
56-60
Tvrdost po
zakalenıHRC
56-58
62-64
60-63
Rc 62
Rc 62
Rc 63
Tvrdost po
navarenıHRC
48-56
48-56
57-61
252-C
220
Fill GG-55
Rc 62
200HB
36-44
270HB
61-63
GG-Tec
Rc63
220HB
57-61
220
220
252-C
Rc 62
Rc 58
PM-500
36-44
54-58
58-63
61-63
57-62
62-64
Rc63
Rc 58
PM-300
57-61
54-58
58-62
12-A-Multi
14 Super
350 HB
350 HB
14 Super
350 HB
na var
na var
1.2242-1.2248-1.2311-1.2323
1,2710-1.2714-1.2744-1.2764-1.2767
1.2344-1.2362-1.2365-1.2367
1.2606-1.2550-1.2567-1.2581
400
400
400
400
300
300
300
200
450
450
450
450
250
250
250
200
252-C
252-C
252-C
252-C
Uni-X
Uni-X
Rc 48
Rc 48
28-34
28-34
42-44
42-44
54-62
54-62
56-59
56-59
Rc 44
Rc 44
Rc 58
Rc 58
44-46
44-46
54-58
54-58
1.2678-1.2888-1.2889
450
300
*1
300
252-C
Multilloy
28-32
40-44
Multilloy
28-32
1.3243-1.3246-1.3255-1.3265
1.3333-1.3342-1.3343-1.3344
1.3346-1.3348-(1.3202)
600
600
550
300
300
250
*1
*1
500
400
400
300
252-C
252-C
252-C
El Rc 64
60-62
64-66
El Rc 64
61-63
Fill GG 55
Multilloy
Rc 48
200 HB
28-32
42-44
40-44
56-59
Fill GG 55
Multilloy
Rc 48
200 HB
28-32
42-44
Tva rna litina-uhlıkoví oceli
1.2885-1.2886-1.2887-1.2888
1.2567-1.2365-1.2367
450
450
300
300
400
400
250
250
252-C
252-C
220
1.2343-1.2344-1.2362-1.2367
550
350
450
350
252-C
Rc 44
44-46
59-61
Rc 44
44-46
1.2311-1.2312-1.2162-1.2738
1.2764-1.2766-1.2767-1.2768
1.2085-1.2083-1.4120-1.2316
1.2343-1.2344
450
400
450
550
300
250
350
300
450
400
450
450
250
250
300
300
252-C
252-C
220
252-C
Rc 58
Rc 58
Rc 50
Rc 44
54-58
54-58
45-50
44-46
57-62
57-62
48-55
59-61
Rc 58
Rc 58
Rc 50
Rc 58
54-58
54-58
45-50
54-58
MOLDMAX-AMPCOLOY 83
250
200
150
150
Cu-Tec
Cu-200
25-30
30-35
Cu-200
25-30
C45-C60-C70-1.8550
1.2714-1.2744-1.2311-1.2367
Cement. a kalitelní nızkolegovaní ocele
200
400
300
300
200
300
450
400
200
250
250
225
252-C
220
Rc 54
Uni-X
Rc 36
50-54
28-34
32-38
62-64
54-62
56-58
Rc 54
Rc 44
Rc 36
50-54
44-46
32-38
GG legovana , GGG40
Ni Ú Alubronzy
Cement. a kalitelní nızkolegovaní ocele
400
300
300
200
400
250
252-C
12-A-Multi
220
Fill GG-55
14 Super
Rc 36
200HB
350 HB
32-38
270HB
350 HB
56-58
GG-Tec
14 Super
Rc 36
220HB
350 HB
32-38
1.2080-1.2436-1.2601-1.2379
1.1620-1.1625-1.1645-1.1654
650
200
300
-
*1
300
300
200
220
220
Rc 62
Rc 54
36-44
50-54
61-63
62-64
Rc63
Rc 62
57-61
48-56
Manganoví ocele 6 Ú 14% Mn
-
-
-
-
Viz.WELCO 1630S, A1630, T1630
*1 Ú v tomto stavu nedoporucujeme svarovat
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
19
VA S PROBLEM S NA STROJEM ú NAS E R ES ENI
Prıdavní materia ly se strukturou PLUS nebo SUPERPLUS s nestejny m tepelny m zpracova nım jako
za kladnımateria l
Stav materia lu / predehrev OC
Na stroje pro :
Prace za studena
Ohy ba nıÚ pechova nı
TazenıÚ tva renı
Strıha nıÚ prora zenı
R eza nıÚ lisova nı
Prace za tepla
Kova nıÚ tazenı
Lisova nıÚ pechova nı
Ohy ba nıÚ stıha nı- reza nı
Obrabůnı
Soustruzenı- hoblova nı
Frí zova nı- vrta nı
Litıkovu
Kokila Ú tva rna litina
Kokila Ú bronzy
Tlakoví litıhlinıku
Formy pro plasty
Vstrikovacıformy
Vyfukovacıformy
Protlacovacıformy
Pryz
Vstrikovacıa vyfukovacıformy
Lisovacına stroje
Sklo
Formy na sklo
Lisovacına stroje
Kamen, keramika
Lisovacıa prepravnına stroje
Na stroje pro mletıa drcenı
Na stroje z W.-Nr
Mekky - A
Struktura PLUS
Kaleny - B
Struktura SUPERPLUS
Rc 63
Rc 63
Tvrdost po
navarenı
HRC
58-61
58-61
Max.
tvrdost
HRC
62
62
Rc 64
Rc 64
Tvrdost po
navarenı
HRC
60-62
60-62
Max.
tvrdost
HRC
64
64
220
252-C
Rc 63
58-61
62
Rc 64
60-62
64
250
250
250
220
220
220
Rc 64
Rc 64
Rc 64
59-63
59-63
59-63
64
64
64
PM-4
PM-4
PM-4
60-63
60-63
60-63
64
64
64
*1
500
252-C
12-A-Multi
PM-4
64
PM-10
60-65
65
300
300
300
450
450
450
250
250
250
252-C
252-C
252-C
Cronilloy*
Cronilloy*
1088*
28-34
28-34
30-36
42
42
38
Multilloy*
Multilloy*
1086*
34-38
34-38
38-42
44
44
44
400
450
200
300
450
*1
200
300
252-C
252-C
Rc 64
Multilloy*
61-63
28-32
64
48
Rc 52*
Rc 52*
32-36
32-36
54
54
1.3243-1.3246-1.3255-1.3265
1.3333-1.3342-1.3343-1.3344
1.3346-1.3348-(1.3202)
600
600
550
300
300
250
*1
*1
500
400
400
300
252-C
252-C
252-C
PM-4
PM-4
PM-4
55-60
55-60
50-55
64
64
64
PM-10
PM-10
PM-10
57-62
57-62
53-58
65
65
65
Tva rna litina-uhlıkoví oceli
1.2885-1.2886-1.2887-1.2888
450
300
400
250
252-C
252-C
252-C
Rc 52
240 HB
22-36
1.2567-1.2365-1.2367
1.2343-1.2344-1.2362-1.2367
450
550
300
350
52
400
450
250
350
220
252-C
Multilloy*
Rc 52
40-45
32-36
48
54
1.2311-1.2312-1.2162-1.2738
1.2764-1.2766-1.2767-1.2768
1.2085-1.2083-1.4120-1.2316
450
400
450
300
250
350
450
400
450
250
250
300
252-C
252-C
220
Multilloy*
34-38
44
spoj
na var
spoj
na var
Spoj nebo
mezivrstva
na var
1.1520-1.1525-1.1545-1.1730
1.2003-1.2242-1.2235-1.2328-1.2162
200
400
-
300
400
200
200
225
225
1.2379-1.2436-1.2601-1.2080 (1.2842)
GG legov. A GGG-40/50/60/70
650
350
*1
250
1.2080-1.2083-1.2201-1.2376
1.2378-1.2379-1.2436-1.2601
1.2362-2363-2367 (Carmo)
650
650
450
350
350
350
*1
*1
450
ASP2023-Vanadis30-S290-CPM3V
Alu Ú bronzy (Ampco)
600
300
1.2242-1.2248-1.2311-1.2323
1,2710-1.2714-1.2744-1.2764-1.2767
1.2344-1.2362-1.2365-1.2367
400
400
400
1.2606-1.2550-1.2567-1.2581
1.2678-1.2888-1.2889
60-63
1.2343-1.2344
550
300
450
300
252-C
MOLDMAX-AMPCOLOY 83
250
200
150
150
Cu-Tec
C45-C60-C70-1.8550
1.2714-1.2744-1.2311-1.2367
200
400
300
300
450
200
250
225
252-C
Rc 63
Rc 58
58-60
54-58
63
62
Cement. a kalitelní nızkolegovaní ocele
300
200
400
250
220
Rc 63
56-59
63
GG legovana , GGG40
Ni Ú Alubronzy
400
300
-
-
252-C
12-A-Multi
Cement. a kalitelní nızkolegovaní ocele
300
200
400
250
220
Rc 63
60-62
63
1.2080-1.2436-1.2601-1.2379
1.1620-1.1625-1.1645-1.1654
Manganoví ocele 6 Ú 14% Mn
650
200
-
300
-
*1
300
-
300
200
-
220
220
Rc 64
60-62
66
*1 Ú v tomto stavu nedoporucujeme svarovat
20
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
na var
Rc 52
Viz.WELCO 1630S, A1630, T1630
54
Prıdavne svarovacımaterialy CRONITEX
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mn-Mo-Ni-V. Houzevnaty nekalitelny svarovy
o
kov, dobre obrobitelny , netvorı trhliny. Nekorodujıcı, odolny teplota m do +1350 C, snadno
zpevnitelny za studena tlakem a ra zy. Nelze chromovat.
Pouz itıú spojovanı, mezivrstvy a navary
Spojenı tezce svaritelny ch ocelı, feriticky ch a martensiticky ch chromovy ch ocelı, HSS a jiny ch
vysoce legovany ch na strojovy ch ocelı. U spoj˚ ocelı pro pra ci za studena s 12% chromu je u
o
teplot pod 450 C moznost predehra tı, natavova nı s minima lnım smıcha nım! Idea lnı pro
vyrovna va nıvy s e jmenovany ch ocelı, pokud na sleduje nana s enıvıce nez 2 tvrdy ch vrstev.
Zakladnımaterial
Strednea vysoce legovaní chromoví ocele, uhlıkoví ocele.
Pevnost v tahu
Taznost
Tvrdost po navarenı
Tvrdost po zpevnenı
Mechanicke parametry svarove ho kovu
2
840 N/mm
25 - 33 %
220 HB
280 HB
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı Cr-Ni-Mn materia l s velmi vysokou taznostı. Struktura
tepelne nemenitelna . Odola va vzniku trhlin a dobre se sna s ı s ocelı s vys s ım obsahem sıry.
Svarovy kov je zpevnitelny za studena. Nelze chromovat.
Pouz itıú spojovanı, mezivrstvy a navary
Spojova nı a vyrovna va nı stredne a nızko legovany ch na strojovy ch ocelı. Prednostne pro
kombinovaní spoje ocelı pro pra ci za tepla a cementovany ch ocelı, automatovy ch ocelı a ocelı
s vys s ım obsahem uhlıku.
CRONITEX
220
220
220
CRONITEX
225
Zakladnımaterial
Strednelegovaní na strojoví a automatoví ocele.
Pevnost v tahu
Taznost
Tvrdost po navarenı
Tvrdost po zpevnenı
Mechanicke parametry svarove ho kovu
2
720 N/mm
35 - 42 %
210 HB
320 HB
225
225 R
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l na ba zi Ni s vy jimecny mi vlastnostmi.
o
o
Houzevnaty za studena az do Ú252 C. Odolny proti vysoky m teplota m az do +1400 C.
Stabilizujıcı prısady zabran ujı vzniku tvrdy ch karbidovy ch okraj˚. Minima lnı smrs tenı,
vyrovna va pnutı, vysoka taznost. Struktura tepelnenemenitelna . Nelze chromovat.
Pouz itıú spojovanı, mezivrstvy a navary
Spoje tí mer vs ech vysoce a stredne legovany ch ocelı, bez nebo pri minima lnım predehra tı.
Ocelolitina, legovana vysoce pevna s eda litina az do GGG-70. Svarova nı ja dra na stroj˚ pro
pra ci za tepla, forem pro tlakoví litı, konzol (ramen) teles z ocelolitiny, spojova nı trhlin na
za pustka ch, vyrovna va nı. Odolny proti kyseline solní , dusicní a sıroví . Odolny proti iont˚m
chloru. Opravy chladicıch kana l˚.
CRONITEX
252-C
Zakladnımaterial
Velice vysoky stupen pouzitı! Strednea vysoce legovaní oceli, oceli na odlitky
252-C
Mechanicke
Pevnost v tahu
Pevnost v tahu Ú zus lechteny
Taznost
Tvrdost
Vrubova houzevnatost
252-C
parametry svarove ho kovu
2
710 N/mm
2
1280 N/mm
38 - 46 %
205 HB
O
125J / +20 C
O
70J / -252 C
Vlastnosti
Stredne legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mn-Mo-Si-W. Promıcha nım se za kladnım
materia lem prebıra stejní nebo podobní vlastnosti pro dals ı zpracova nı. U 1 Ú 2 vrstev je
vhodny takí pro oceli pro pra ci za studena nebo za tepla. Lze chromovat.
Pouz itıú spojovanıa navary
Prednostne pro nana s enı na nızko a stredne legovaní na strojoví ocele, jako jsou za pustky s
malou gravurou, souca sti pro priva denı k dals ım na stroj˚m, hrıdele, s oupa tka, vacky, mrızky
atd. CRONITEX Uni-X je vhodny takí pro spojova nı vy s e uvedeny ch ocelı pri predehra tı cca
o
200 C.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.1520-1525-1730, 1.1740-1750-1820, 1.1830-1620-1625 a pod.
19 083 Ú 19 103 Ú 19 133 Ú 19 152 apod.
Pro uhlıkoví oceli do
Kalitelní
Tepelní zpracova nı
Ochlazova nı
Mechanicke parametry svarove ho kovu
0,8%C
54 Ú 62 HRc
jako u za kladnıho materia lu
v peci, pısku, popelu, v klidní m vzduchu
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny Cr Ú Mo svarovacı materia l se snızeny m obsahem C a Si. Svarovy kov je
schopen lepta nı a hloubenı i v prechodoví oblasti. Pri nana s enı bez predehrıva nı mohou by t
viditelní okrajoví zony rychle normalizova ny neutra lnım autogennım plamenem, takze svarova
oblast po vyhlazenı nenı v˚bec videt nebo je videt zcela minima lne. Mozno nitridovat a
chromovat.
Pouz itıú spojovanıa navary
Zmeny a opravy forem na vstrikova nı a vyfukova nı plast˚, kterí v oblasti struktury musı by t
svarova ny v souladu se zpracova nım. Je treba predcha zet silní mu promıcha nı se za kladnım
materia lem. Dodrzovat metodu dle Prırucky pro opravu na stroj˚ Ú str. odst .
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2311 Ú 2312 Ú 2162, 1.2738 apod.
19 520 -19 487 - 19 675 apod.
Mechanicke
Pevnost v tahu
Pevnost v tahu Ú zus lechteny
Taznost
Tvrdost pri minima lnım promıcha nı
parametry svarove ho kovu
2
640 N/mm
2
1120 N/mm
18 Ú 25 %
190 Ú 260 HB
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny Cr-Mn-Ni svarovacı materia l, se snızeny m obsahem uhlıku a kremıku.
Svarovy kov je mozno leptat a elektrojiskrove obra bet i v prechodoví oblasti. Pri nana s enı bez
predehrıva nı mohou by t viditelní okrajoví zony rychle normalizova ny neutra lnım autogennım
plamenem, takze svarova oblast po vyhlazenınenıv˚bec videt nebo je videt zcela minima lne.
Pouz itıú spojovanıa navary
Zmeny a opravy plastovy ch, vstrikovacıch a vyfukovacıch forem z kalitelny ch ocelı s obsahem
niklu, kterí musı by t svarova ny v souladu se strukturou a zpracova nım za kladnıho materia lu.
Nana s enına plochí tva recıza pustky.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2713-1.2714-1.2737-1.2740-1.2743-1.2744-1.2764-1.2766-1.2767
19 662 -19 663 - 19 675 Ú 19 655
Mechanicke parametry svarove ho kovu
2
Pevnost v tahu
730 N/mm
2
Pevnost v tahu Ú zus lechteny
1280 N/mm
Taznost
12 Ú 22 %
Tvrdost pri minima lnım promıcha nı
210 -290 HB
22
CRONITEX
Uni-X
Uni-X
Uni-X
CRONITEX
130 ST
130 ST
130 ST
CRONITEX
170 ST
170 ST
170 ST
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Vlastnosti
Martenziticky prıdavny svarovacı materia l s obsahem chromu se stabilizujıcımi prıdavky pro
oceli s podobny m legova nım. Odolny proti korozi a opotrebenı, kalitelny . Svarovy materia l je
mozno leptat a les tit. Lze ho elektrojiskroveobra bet a nitridovat. Nelze jej pochromovat.
CRONITEX
Pouz itıúnavary
Nana s enı na konstrukcnı oceli pro vy robu forem odolny ch proti korozi a opotrebenı. Vstrikovacı
a vyfukovacı formy na plasty pro GFK. U spojovacıch svar˚ na trhlina ch, zlomech nebo
chladicıch kana lech pouzıvejte obalenou elektrodu WELCO 1660S nebo WIG dra t WELCO
T1660.
DIN :
CSN :
Rc 50
Zakladnımaterial
1.2083-1.2316-1.4115-1.4120 STAVAX a pod.
19 434 apod.
Tvrdost po navarenı:
po tepelní m zpracova nı:
tepelní zpracova nı:
Rc 50
Mechanicke parametry svarove ho kovu
45 - 50 HRc
50 Ú 55 HRc
dle za kladnıho materia lu
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l pro oceli s obsahem 5 Ú 12% Cr, pri max.
obsahu 0,6% C. Vhodny pro lepta nı a elektrojiskroví obra benı. Svarovy kov je mozno
normalizacne zıhat, chromovat a nitridovat. Je kalitelny - do 1. vrstvy na max. 54 HRc, ve 2.
vrstvena max. 42 HRc a ve 3.vrstvena max. 38 HRc
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Pro opravy a upravy forem a lisovacıch na stroj˚ na vy robu plast˚, zvla s te pak pro korozivne
p˚sobıcı plasty jako aminoplasty a termoplasty vylucujıcı kyseliny. Za kladnı materia l predehra t
o
na cca 250 Ú 350 C a nana s et s minima lnım natavenım. Na sledne na povrchu normalizacne
vyzıhat svaroví zony autogenem.
DIN :
CSN :
210 ST
Zakladnımaterial
1.2082 Ú 2083 Ú 2606, 1.2343 Ú 2344 Ú 2360, 1.2367 apod.
19 434 Ú 19 552 Ú 19 554 19 569 apod.
Tvrdost po navarenı:
Mechanicke
1. vrstva
2. vrstva
3. vrstva
210 ST
parametry svarove ho kovu
45 HRc
35 HRc
30 HRc
Vlastnosti
Stredne legovany prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mn, poskytujıcı houzevnaty , obrobitelny
svarovy kov. Lze nitridovat i chromovat.
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Spoje a na vary nızko a stredne legovany ch na strojovy ch ocelı. Plochí tva recı na stroje, sedla
buchar˚, jednoduchí ostrihovacına stroje, va lcovacıcelisti, vodicıkladky, raznıky, matrice.
Zakladnımaterial
Cementacnıoceli, nitridacnıoceli, jednoduchí kalitelní oceli.
Tvrdost po navarenı:
po zıha nınamekko :
po kalenı:
po popous tenı:
Kalenıdo oleje :
Zıha nınamekko :
Mechanicke parametry svarove ho kovu
35 HRc
230 HB
56 Ú 58 HRc
52 Ú 54 HRc
o
820 Ú 850 C
o
660 Ú 720 C
Rc 36
Rc 36
Rc 36
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
23
Vlastnosti
Stredne legovany prıdavny svarovacı materia l s obsahem Cr-W s velmi dobrou tepelnou
vodivostı. Houzevnaty svarovy kov odolny proti trhlina m, obrobitelny a vysoce kalitelny . Mozno
pochromovat.
Pouz itıú spojovanıa navary
Nana s enı na na stroje pro pra ci za tepla. Brity pro pra ci za tepla, za pustky, lisovacı trny, lisovacı
za pustky, pechovacı na stroje, formy pro tlakoví litı, jsou-li pozadovaní povlaky v souladu se
o
strukturou a podobní ho druhu jako za kladnı materia l. U spoj˚ predehra t na cca 450 Ú 550 C a
o
tuto teplotu takí udrzet v pr˚behu svarova nı! Pri navarova nıpredehra t na cca 300 Ú 400 C.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2541 Ú 2550 Ú2564, 1.2567 Ú 2581 Ú 2622, az do 2.vrstvy: 1.2662 Ú 2679 a pod.
19 732 Ú 19 735 Ú 19 740 Ú 19 720 Ú 19 721 apod.
Tvrdost po navarenı:
po zıha nınamekko :
po kalenı:
po popous tenı:
Kalenıdo oleje :
Zıha nınamekko :
Popous tenı:
Mechanicke parametry svarove ho kovu
40 - 44 HRc
235 HB
57 Ú 60 HRc
52 Ú 56 HRc
o
1050 Ú 1100 C
o
770 Ú 820 C
o
600 - 680 C
Vlastnosti
Stredne legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mo-V s dobrou tvrdostı za tepla. Svarovy kov
o
je az do 550 C velmi ma lo aktivnı v˚ci zmena m. Struktura odolna proti trhlina m, schopna
nitridace, kalitelna ve vzduchu. Podmınenechromovatelny . Schopny nitridace.
Pouz itıú spojovanıa navary
Na vary na ocele pro pra ci za tepla. Formy na tlakoví litı hlinıku, va lce a pısty, lisovacı trny,
lisovacı na stroje na kovy, derovacı trny chlazení olejem nebo vzduchem. U spoj˚ predehra t
o
na cca 500 Ú 550 C a tuto teplotu udrzovat v pr˚behu svarova nı! U navarova nı predehra t na
o
cca 300 Ú 400 C.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2307 Ú 2313 Ú 2341, 1.2343 Ú 2344 Ú 2362, 1.2365 Ú 2606 a pod.
19 552 Ú 19 554 Ú 19 569 Ú 19 541 apod.
Tvrdost po navarenı:
po zıha nınamekko :
po kalenı:
po popous tenı:
Kalenıdo oleje :
Zıha nınamekko :
Popous tenı:
Mechanicke parametry svarove ho kovu
44 - 46 HRc
235 HB
59 Ú 61 HRc
50 Ú 55 HRc
o
1020 Ú 1050 C
o
770 Ú 790 C
o
550 - 650 C
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mn-Mo-Ti s vlastnostmi vyleps ujıcımi ocele
pro pra ci za tepla. Schopny nitridace. Dobra tepelna vodivost. Podmınena schopnost
pochromova nı.
Pouz itıú navary
Na vary na vysoce nama haní kovacı a lisovacı za pustky, je-li pozadovaní tepelní zpracova nı
stejní jako u za kladnıho materia lu. Ostrihovacı na stroje, rezní desticky a raznıky pro pra ci za
o
tepla, noze n˚zek pro reza nı za tepla. U spoj˚ predehra t na cca 600 C. U navarova nı predehra t
o
na cca 300 C. Pro spoje ja dra pouzijte CRONITEX 252.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2343 Ú 2344 Ú 2362, 1.2367 Ú 2606 az do dvou vrstev
1.2082 Ú 2083 Ú 2631 a pod.
19 552 Ú 19 554 Ú 19 569 Ú 19 541 Ú 19 434 apod.
Tvrdost po navarenı:
po zıha nınamekko :
po kalenı:
po popous tenı:
Kalenıdo oleje :
Zıha nınamekko :
24
Mechanicke parametry svarove ho kovu
42 - 44 HRc
240 HB
56 Ú 59 HRc
52 Ú 54 HRc
o
990 Ú 1030 C
o
790 Ú 820 C
CRONITEX
Rc 40
Rc 40
Rc 40
CRONITEX
Rc 44
Rc 44
Rc 44
CRONITEX
Rc 48
Rc 48
Rc 48
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mo-Si-V (W) se stejnou nebo podobnou
strukturou jako u ocelı pro pra ci za tepla. Vyrovna va pnutı v oblasti martensitu. Je mozno jej
zıhat, kalit a popous tet v uzky ch tolerancıch jako za kladnımateria ly. Mozno pochromovat.
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Pro spojenı a nana s enı vysoce legovany ch ocelı pro pra ci za tepla takí s dobrou tepelnou
vodivostı. K vyrovna nı chyb vznikly ch pri obra benı, pri pos kozenı a opotrebenı, je-li pozadova n
svarovy kov podobní ho druhu. Za pustky, lisovacı trny pro pra ci za tepla, formy na tlakoví litı,
va lce pro tva renı za tepla, raznıky, brity pro pra ci za tepla, formy na plasty. U vıce vrstev je
o
treba predehra tına 350 Ú 450 C.
DIN :
CSN :
Uni-W
Zakladnımaterial
1. 2313 - 2343, 1.2344 Ú 2360 Ú 2365, 1.2367 Ú 2606
19 552 Ú 19 554 Ú 19 569 Ú 19 541
Tvrdost po navarenı:
Po tepelní m zpracova nı:
Tepelní zpracova nı:
Uni-W
Mechanicke parametry svarove ho kovu
33 - 42 HRc
57 HRc
dle za kladnıho materia lu
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Ni-Co-Mo. Svarovy martensiticky kov kalitelny za
tepla je i pres vysokou tvrdost velmi houzevnaty a odolny proti trhlina m. Stabilnı hrany az do
o
provoznıteploty ve vy s i cca +400 C. Je dobre obrobitelny . Nelze chromovat.
Uni-W
CRONITEX
Pouz itıú navary
Nove vyvinuta slitina da va vysoce vy konny svarovy kov pro na vary na silne nama haní lisovacı,
tazní , razıcı a ostrihovacı na stroje, brity pro pra ci za tepla, za pustky, na stroje na tlakoví litı
hlinıku, n˚zky pro pra ci za studena a vystrihovacı na stroje pro silny a odolny materia l. Vysoce
nama haní kovacı va lce pro kontinua lnı litı. Kana ly forem na tlakoví litı hlinıku. Za kladnı
materia l predehrıvat pokud mozno co nejmí ne! Unaveny materia l odstranit. Velmi vysoka
zivotnost.
DIN :
Oceli pro pra ci za tepla
CSN :
Oceli pro pra ci za studena
Oceli pro pra ci za tepla
Oceli pro pra ci za studena
Rc 52
Rc 52
Zakladnımaterial
1.2313 Ú 1.2343 Ú 1.2344, 1.2365 Ú 1.2367 Ú 1.2606
Ú 1.2713 Ú 1.2714
1.2101 Ú 1.2362 Ú 1.2363 Ú 1.2542, 1.2721 Ú 1.2631
19 552 Ú 19 554 Ú 19 569 Ú 19 541 Ú 19 663 apod.
19 452 Ú 19 569 Ú 19 732 Ú 19 734 apod
Mechanicke
Tvrdost po navarenı:
O
Pri predehrevu na 250 Ú 300 C :
Tepelní zpracova nı:
Tvrdost po tepel. zprac. :
parametry svarove ho kovu
30 - 36 HRc
28 Ú 32 HRc
O
480 C / 4 hod., pomalí ochlazova nıv peci
48 Ú 54 HRc
Vlastnosti
Stredne legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mn-Al-Ti. Kalitelny svarovy kov s vysokou
schopnostı nitridace je velmi odolny proti oteru a proti vzniku trhlin i u vıcevrství ho svarova nı.
Lze docılit tvrdy ch povrch˚ kalitelny ch jak indukcne tak plamenem. Leps ı kluzní vlastnosti nez
vysoko legovaní materia ly. Lze chromovat.
Rc 52
CRONITEX
Pouz itıú navary
Nana s enı na tezkí strojnı dıly pıstnice, vretena ventilu, ca stı armatur. Trvala odolnost proti
o
statickí mu nama ha nı pri +350 Ú 500 C. Lisovacı formy na uhlı a minera ly, kola prevodovky,
hrıdele, cepy, s neky extrudí r˚ z nitridovaní oceli, vackoví hrıdele, kladiva.
Zakladnımaterial
Cementacnıoceli, nitridacnıoceli, nızko a strednelegovaní zus lechtitelní oceli.
Mechanicke
Tvrdost po navarenı:
o
Zıha nınamekko (680-720 C)
Kalenıplamenem
Tvrdost po nitridaci
Kalenıdo oleje
Popous tenı
Nitridova nı
parametry svarove ho kovu
50 Ú 54HRc
230 HB
62 Ú 64HRc
67 Ú 69 HRc
o
920 Ú 970 C
o
600 - 650 C
o
500 Ú 520 C
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Rc 54
Rc 54
Rc 54
25
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mo-Si-V-W. Svarovy kov je podobny
strukturou ocelım pro pra ci za tepla, ale ma vys s ı zivotnost. Odolny proti strıdavy m teplota m.
Chromovatelny za urcity ch podmınek.
Pouz itıú spojovanıa navary
Obzvla s te vhodny pro opravy na stroj˚ pro pra ci za tepla s obsahem W, pro 1 Ú 3 vrství na vary
bez vyrovna va nı. Brity pro pra ci za tepla, va lcovacı trny, ostrihovacı na stroje, na stroje pro
o
tlakoví litı. U spoj˚ predehrıvat na min. 550 C! Vhodny takí pro na vary stredne legovany ch
ocelıpro reza nıza studena.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2606 Ú 2365 Ú 2603 Ú 2343, 1.2344 Ú 2311 Ú 2314 Ú 2744, 1.2548 Ú 2550 Ú 2367
Ú 2842 jakoz i strednelegovaní oceli pro pra ci za studena
19 541 Ú 19 552 Ú 19 554 Ú 19 520 Ú 19 735 Ú 19 312 apod.
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı.
54 Ú 58 HRc
o
Zıha nınamekko (760 - 800 C)
230 HB
Kalenı plamenem
57 Ú 60 HRc
Ochlazenıvodou
59 Ú 62 HRc
o
Kalenıdo oleje
1060 C
o
Popous tenı
400 - 700 C
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l na ba zi Cr Ú Ni Ú Mo Ú Fe Ú W Ú Co. Svarovy
kov odola va tlaku, ra zu a vysoky m teplota m a pod temito vlivy se vytvrzuje. Odolny proti
o
kyselina m, odolny proti okujım az do 1250 C. Vynikajıcı kluzní vlastnosti pri pouzitı kovu na
kov, stabilnıhrany. Dobrí natavova nına nitridovaní oceli. Nelze nitridovat a chromovat.
Pouz itıú navary
Nana s enı vysoce zatezovany ch hran za pustek a gravur, tazní trny, ostrihovacı na stroje, noze
pro strıha nı za tepla, kovacı na stroje. Pri spojova nı trhlin po pechova nı v za pustka ch, jakoz i
pro vıcevrství svarova nı pri vyrovna va nı pouzıvejte prıdavny svarovacı materia l CRONITEX
252.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.1750 Ú2307 Ú 2311, 1.2313 Ú 2343 Ú 2362, 1.2365 Ú 2367 Ú 2710, 1.2713 Ú 2714
Ú 2737, 1.2743 Ú 2744 Ú 2767.
19 520 -19 552 - 19 569 Ú 19 541 Ú 19 662 Ú 19 663 - 19655
Tvrdost po navarenı
O
Umelí sta rnutı450 C / 4h
Zpevnenıtlakem a ra zy
Mechanicke parametry svarove ho kovu
23 Ú 26 HRc
28 Ú 32 HRc
38 Ú 42 HRc
Vlastnosti
Vysoce legovany super-prıdavny svarovacı materia l na ba zi Cr Ú Ni- Mo- Fe- V- W- Co.
Svarovy kov odola va extrí mnımu tlaku, ra zu a vysoky m teplota m a pod temito vlivy se
o
o
vytvrzuje. Odolny proti okujım az do 1300 C. Tvrdost pri 350 C 38 Ú 40 HRc. Extrí mne
houzevnaty , idea lnıpro stabilnıhrany.
Pouz itıú navary
Navarova nı extrí mne zatezovany ch hran za pustek, kovacıch na stroj˚ a noz˚ pro reza nı za
tepla, na ktery ch jsou kova ny a reza ny stredne a vysoce legovaní oceli. Odolny proti trhlina m
pri uderu za tepla,
odolny proti kavitaci. Pri navarova nı rotacnıch ploch podkla dejte
CRONITEX 252.
o
Predehrev :
pri vyrovna va nıpomocıCRONITEX 252
250 - 300 C
o
pri prımí m svarova nı
300 - 400 C
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.1750 Ú2307 Ú 2311, 1.2313 Ú 2343 Ú 2362, 1.2365 Ú 2367 Ú 2710, 1.2713 Ú 2714
Ú 2737, 1.2743 Ú 2744 Ú 2767. 1.2567 Ú 2606 Ú 2731, 1.2782 Ú 2786 Ú 2662,
1.2678 Ú 2889 Ú (4120)
19 520 -19 552 - 19 569 Ú 19 541 Ú 19 662 Ú 19 663 Ú 19655 Ú 19 720
Tvrdost po navarenı
O
Umelí sta rnutı600 C / 4h
Zpevnenıtlakem a ra zy
26
Mechanicke parametry svarove ho kovu
28 Ú 32 HRc
36 Ú 38 HRc
40 Ú 44 HRc
CRONITEX
Rc 58
Rc 58
Rc 58
CRONITEX
CRONILLOY
CRONILLOY
CRONILLOY
CRONITEX
MULTILLOY
MULTILLOY
MULTILLOY
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l na ba zi Co Ú Cr Ú W. Stelitovy svarovy kov se
snızeny m obsahem uhlıku (modifikovany stelit 6) netvorı trhliny pri nana s enı na va lcoví plochy
a v kontura ch. Odolny proti teplota m, houzevnaty umozn uje vytva ret extrí mnestabilnıhrany.
CRONITEX
Pouz itıú navary
Nana s enı extrí mne nama hany ch kovacıch, pechovacıch, lisovacıch a tazny ch na stroj˚, va lc˚
pro tazenı dra t˚ a va lcova nı. Bez trhlin na s neky extruder˚, drtice koksu a strusky, n˚zky na
sklo. U vıcevrství ho navarova nıvyrovna vat prıdavny m materia lem CRONITEX 252.
Predehrev :
o
pri vyrovna va nı
250 C
o
prımí nana s enı
cca 350 C
COBALLIT
1086
COBALLIT
FILL 1086
Zakladnımaterial
Kalitelní oceli a oceli pro pra ci za tepla, ocelolitiny
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı
38 Ú 42 HRc
O
Tvrdost pri 400 C
ca 36 HRc
O
Tvrdost pri 600 C
ca 34 HRc
Na var odola va korozi a vysoky m teplota m
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l na ba zi Co Ú Cr Ú W, podobny Stelitu 21,
modifikovany pro prımí navarova nı na oceli pro pra ci za tepla pri minima lnım predehra tı.
Svarovy kov je vy jimecne houzevnaty , odolny proti trhlina m, odolny proti tepelny m s ok˚m,
vytva rı stabilnıhrany a je dobre obrobitelny .
COBALLIT
1086
CRONITEX
COBALLIT
1088
Pouz itıú navary
Nana s enı extrí mne nama hany ch kovacıch, pechovacıch, lisovacıch a tazny ch na stroj˚ bez
vyrovna vacıch mezivrstev, kdyz jsou od 1. a 2. vrstvy oceka va ny jiz maxima lnı zivotnosti
(rychlí opravy). Svarovy kov je casto svaritelny bez predchozıho vydra zkova nı.
Zakladnımaterial
Kalitelní oceli a oceli pro pra ci za tepla, ocelolitiny
COBALLIT
FILL 1088
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı
30 Ú 36 HRc
O
Tvrdost pri 400 C
ca 33 HRc
O
Tvrdost pri 600 C
ca 30 HRc
Na var odola va korozi a vysoky m teplota m
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mn- Mo- V, ma stejnou strukturu jako noví
predkalení ocele pro pra ci za studena. Mıra predehra tı za kladnıho materia lu urcuje reakcnı
tvrdost svaroví ho kovu. Kalenı a popous tenı jako u za kladnıho materia lu. Schopny lepta nı,
chromovatelny a nitridovatelny . Lze navarovat ve vıce vrstva ch, od 3.vrstvy kovatelny za tepla!
Svarovy kov je kalitelny plamenem.
COBALLIT
1088
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Pro spojova nı a navarova nı na stroj˚ pro reza nı za studena a tva recıch na stroj˚ v pr˚myslu na
zpracova nı tenky ch plech˚. Pro vyrovna va nı chyb pri obra benı v prıpade dals ıho obra benı.
o
o
Predehrıva nıcca 450 C. Pri navarova nıkaleny ch na stroj˚ predehra t cca pri 250 C.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2362 Ú 2363 Ú 2606, 1.2343 Ú 2344 Ú 2367 jakoz i podobnelegovaní ("CARMO")
19 569 Ú 19 830
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost svaroví ho kovu za visına teplotepredehrevu:
o
predehrev 550 C
29 Ú 32 HRc
o
predehrev 450 C
36 Ú 39 HRc
Ochlazenıv peci
o
predehrev 350 C
52 Ú 54 HRc
o
predehrev 250 C
57 Ú 59 HRc
Ochlazenına vzduchu
Max. tvrdost
62 HRc
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Uni-Car
Uni-Car
Uni-Car
27
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l s obsahem Cr, Mo a V a stabilizujıcımi prvky pro tvrdí
povlaky na na stroje pro pra ci za studena a na tva recı na stroje, kterí obsahujı vıce nez 5%
chromu. Vlastnosti zakalenı na vzduchu po procesu svarova nı az do 61 HRC. Houzevnaty
svarovy materia l pro sta lost britu. Lze tepelne zpracova vat stejne jako za kladnı materia l. Je
mozna nitridace, hloubenı, les tenıa lepta nı. Mozno pochromovat a povlakovat.
Pouz itıú navary
Svarova nı nana s enım, opravy a upravy na stroj˚ v kalení m stavu. U vıce nez 3 vrstev by mela
by t 1.vrstva provedena WELCO 1660S nebo CRONITEX 220 za ucelem tlumenı. Spoje do 3
vrstev pred oblastı britu svarovat takí pomocı WELCO 1660S. Poslednı vrstva CRONITEX Rc
60.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2379-1.2601-1.2436-1.2080-1.2363 a pod
19 569 apod.
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı2 vrstev :
59 HRc
S mezivrstvou :
61 HRc
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mn Ú Si - V. Ledeburiticky svarovy kov je
velmi podobny 12% chromovy m ocelım pro strıha nı za studena. Hodnoty tvrdosti ve stavu
svarova nı se podstatne odlis ujı v za vislosti na metode. Ma lo aktivnı v oblasti zmen! Lze
nitridovat.
Pouz itıú spojovanıa navary
Prednostne pro spojova nı a navarova nı na chybne obrobeny ch, vylomeny ch, tvrdy ch vysoce
vy konny ch ocelıch pro pra ci za studena, obzvla s te 12% chromovy ch ocelıch. Zmeny tvaru vy s e
o
o
jmenovany ch ocelı. Pri navarova nı predehrıvat cca 350 C, pri spojenıch cca 600 C. Ochlazenı
v peci. U metod WIG + MAG m˚ze by t svarovy kov na slednetrıskoveobra ben. Kalitelny stejne
jako za kladnımateria l.
DIN :
Zakladnımaterial
1.2601 Ú 2080, 1.2201 Ú 2376 Ú 2379, 1.2362 Ú 2363 Ú 2436, 1.2880 Ú 2884 a pod
Tvrdost po navarenıWIG
Tvrdost po navarenıMAG
Tvrdost po navarenıEL.
O
Kalenıv oleji 1050 C
O
Zıha nı850 C / 4 hod.
Mechanicke parametry svarove ho kovu
32 Ú 36 HRc
45 Ú 48 HRc
54 Ú 58 HRc
61 Ú 63 HRc
260 HB
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr Ú W Ú V. Svarovy kov je v martenzitickí
oblasti velmi houzevnaty a dobre drzıbrit. Nitridovatelny .
Pouz itıú navary
Prednostne pro rychlí opravy kaleny ch, vylomeny ch strizny ch hran 12% chromovy ch
o
na strojovy ch ocelı pri malí m predehra tı, tzn. cca 40 C pod popous tecı teplotou za kladnıho
materia lu. Brity, raznıky, matrice, noze, vacky, sekacı na stroje, s neky extruder˚, formy pro
plasty.
DIN :
CSN :
Zakladnımaterial
1.2601 Ú 2080, 1.2201 Ú 2376 Ú 2379, 1.2362 Ú 2363 Ú 2436, 1.2880 Ú 2884 a pod
19 436 Ú 19 569
Mechanicke
Tvrdost po navarenıWIG+MAG:
Tvrdost po navarenıEL.:
O
Po zakalenıv oleji 1070 C :
O
Zıha nı850 C / 4 hod:
28
parametry svarove ho kovu
59 - 62 HRc
61 - 63 HRc
60 - 63 HRc
260 HB
CRONITEX
Rc 60
Rc 60
Rc 60
CRONITEX
Rc 62
Rc 62
Rc 62
CRONITEX
Rc 63
Rc 63
Rc 63
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mo Ú W. Modifikovana slitina odpovıda
o
vysoce vy konní rychlorezní oceli s vysokou tvrdostı za tepla az do 550 C. Odolny proti ra zu
tlaku a oteru. Odolny proti trhlina m i pri vıcevrství m nana s enı.
CRONITEX
Pouz itıú navary
Opravy a vy roba na stroj˚ pro trıskoví obra benı jako jsou frí zy, soustruznickí a hoblovacı
noze, na stroje pro drevoobra benı, protlacovacı trny. Vysoce zatezovaní brity pro pra ci za tepla
a za studena, n˚zky na kulatinu, tva recına stroje, vacky.
o
Predehrıva nı:
rychlorezní oceli
500 C
o
chromoví na strojoví oceli
300 Ú 400 C.
DIN :
CSN :
Rc 64
Zakladnımaterial
1.3202 Ú 3318 Ú 3333, 1.3342 Ú 3343 Ú 3344, 1.3346 Ú 3348 Ú 3355
jakoz i nızko a strednelegovaní ocele
19 858 Ú 19 802 Ú 19 820 Ú 19 830 Ú 19 824
Rc 64
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı:
59 - 63 HRc
O
Po zakalenıv peci 1230 C :
64 - 66 HRc
O
Zıha nı830 C / 2 hod:
260 HB
O
Popous tenı2 x 30 minut pri 550 C
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mo Ú W Ú V vyrobeny pra s kovou metalurgiı. Na var
o
o
je pri pomalí m ochlazova nı pece (z 530 C na 20 C) velmi dobre kalitelny na vzduchu.
Struktura svaroví ho kovu ma leps ı zivotnost nez je tomu u ledeburitu prıp. HSS ocelı.
o
o
Maxima lnıtvrdost svaroví ho kovu se dosahuje pri teplotepredehrevu 500 C Ú 540 C.
CRONITEX
Pouz itıú navary
U pravy a opravy na stroj˚ z pra s kovy ch ocelı s obsahem molybdenu pro reza nı za studena,
tva renı, obra benı a vysoce vy konny ch na stroj˚. Nana s enı by melo probıhat pri minima lnım
smıcha nıse za kladnım materia lem.
PM-4
Zakladnımaterial
PM -na stroje pro lisova nı, tva renıa HSS na stroje
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı
o
Predehrev 530 C
o
Predehrev 350 C
61 Ú 64 HRc
50 Ú 54 HRc
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mo Ú Si Ú V vyrobeny pra s kovou metalurgiı. Na var
o
o
je pri pomalí m ochlazova nı pece (z 530 C na 20 C) velmi dobre kalitelny na vzduchu. Velmi
dobra stabilita hran pri pra ci za studena. Maxima lnı tvrdost svaroví ho kovu se dosahuje pri
o
o
teplotepredehrevu 480 C Ú 520 C.
CRONITEX
Pouz itıú navary
U pravy a opravy pra s kovy ch Cr Ú V ocelı s obsahem uhlıku 1,7 Ú 2,4%. Na stroje pro pra ci za
studena, sekacınoze, va lce pro drcenıplast˚, na stroje na lisova nıza studena.
Zakladnımaterial
Pra s koví Cr - V ocele, s 1,7 Ú 2,4% obsahu C, povlakova nına norma lnıbezní ocele.
PM-10
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı
o
Predehrev 500 C
o
Predehrev 330 C
62 Ú 65 HRc
54 Ú 59 HRc
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
29
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l Cr Ú W Ú V vyrobeny pra s kovou metalurgiı. Pro drobní
opravy PM ocelı. Houzevnaty a trvanlivy brit.
CRONITEX
Pouz itıú navary
Vysoce houzevnatí rezní na stroje, vstrikovacı formy, hlubokotazní a pretva recı na stroje,
raznıky. Pro jemní a plochí na vary bez na slední ho tepelní ho zpracova nı.
Zakladnımaterial
PM ocele napr. ASP 2023, ASP 2005, CPM 3V, VANADIS 4, PMD M4 a pod.
Tvrdost po navarenı
O
Po zakalenı1100 C
Mechanicke parametry svarove ho kovu
58-62 HRC
60-64 HRC
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l Cr Ú Mo Ú W Ú V vyrobeny pra s kovou metalurgiı, pro
vysoce legovaní PM ocele.
PM-300
CRONITEX
Pouz itıú navary
R ezní na stroje, pretva recı a sekacı na stroje. Oteruvzdorní a korozivzdorní vstrikovacı formy
( DURO-PLAST)
Zakladnımaterial
Vysoce legovaní PM ocele napr. REX M4, CPM 10V, VANADIS 6, S690
Tvrdost po navarenı
O
Po zakalenı1180 C
Mechanicke parametry svarove ho kovu
58-63 HRC
62-65 HRC
Vlastnosti
Vysoce legovany aluminium-manganovy slitinovy bronz AlÚCuÚFeÚMn. Modifikovany svarovy
kov legovany hlinıkem je odolny proti kavitaci a proti morskí vode, ma tesnou strukturu, je
odolny proti trhlina m a oteru. Nejleps ı kluzní vlastnosti na oceli. Svarovy kov je vytvrditelny za
studena.
Pouz itıú spojovanıa navary
Povlakova nı oceli, ocelolitiny a s edí litiny, lisovacıch a tazny ch forem, lodnıch s roub˚, vodnıch
turbın a cerpadel, spojova nı bronzu s ocelı, opravy lisovacıch forem na sklo. U s edí litiny
doporucujeme navarit prvnıvrstvu elektrodou WELCO 1886 nebo CRONITEX GG-55.
Zakladnımaterial
Ocel, ocelolitina, bronzy
Mechanicke parametry svarove ho kovu
PM-500
CRONITEX
12 A-Multi
12 A- Multi
Tvrdost po navarenı:
1. vrstva 270HB
2. vrstva 250HB
30
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Vlastnosti
Vysoce legovany Al-bronz Ú Al Ú Fe Ú Cu. Svarovy kov je odolny proti vysokí mu opotrebenı,
z˚sta va hladky a nejıma za dní zbytky po lisova nı a tazenı. Maxima lnı tvrdost pri minima lnım
prıvodu tepla a rychlí m ochlazova nı. Odpovıda bronzu Ampco. Obrobitelny pomocı HSS
na stroj˚. Svarovy kov se vytvrzuje za studena silny m ochlazova nım.
CRONITEX
Pouz itı- navary
Nana s enı na lisovacı na stroje a na stroje pro tazenı, za ucelem predcha zenı vzniku ry h po
tazenı - dosahuje se vysoky ch zivotnostı. Na stroje pro hlubokí tazenı, na stroje odolní proti
jiskrenı. Pretva renı pozinkovany ch a kadmiovany ch plech˚. U s edí litiny znecis tení sırou a
mazadly navarit prvnıvrstvu pomocıelektrody WELCO 1886 nebo CRONITEX GG-55.
Zakladnımaterial
14-Super
Ocel, ocelolitina, bronzy
Tvrdost po navarenı:
Mechanicke parametry svarove ho kovu
1. vrstva 350HB
2. vrstva 300HB
Vlastnosti
Prıdavny svarovacı materia l na ba zi Cu s prısadami Be, Fe, Ni. Vynikajıcı tepelna vodivost,
vysoka tvrdost, dobre les titelny , oteruvzdorny , korozivzdorny . Dobre obrobitelny .
CRONITEX
Pouz itı- navary
Tepelne nama haní vstrikovacı formy, ja dra a vlozky zleps ujıcı ochlazova nı. Velmi dobra
svaritelnost.
Zakladnımaterial
Na vary zvys ujıcı tvrdost na medi a slitina ch, AMPCOLOY-83,-88,-940,-944,-95,-97,-972,
MOLDMAX, ocel a litina.
Tvrdost po navarenı:
Po vysta rnutı:
Mechanicke parametry svarove ho kovu
25-30 HRC
30-35 HRC
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l na ba zi medi s obsahem strıbra, ferit˚ a chromu.
Houzevnaty , tvrdy svarovy kov na ba zi medi s dobrou elektrickou vodivostı. Tvrdost se zvys uje
hluboky m ochlazenım o cca 20 Ú 30%.
Cu-200
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Nana s enı na opotrebení hloubicı na stroje z medi, elektrody pro bodoví svarova nı a svarova nı
na tupo. Spoje a opravy chladicıch trubek z medi.
Zakladnımaterial
Spojova nıa nana s enıtvrdí a elektrolytickí medi
Pevnost v tahu:
Tvrdost:
Mechanicke parametry svarove ho kovu
2
max. 340 N/mm
150 Ú 240 HB
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Cu-Tec
31
Vlastnosti
Prıdavny svarovacı materia l na ba zi Ni Ú Fe Ú Mn Ú Al. Svarovy kov ma minima lnı koeficient
smrs tenı ze vs ech zna my ch GG- svarovy ch slitin. Az do trı vrstev nenı nutní za dní pr˚bezní
protahova nı. Vynikajıcıkluzní vlastnosti, stabilnıhrany.
Pouz itıú navary
Nana s enı a navarova nı lisovacıch na stroj˚ z s edí a tva rní litiny v pr˚myslu na zpracova nı
plech˚. U s edí litiny s obsahem sıry a zatesneny m tukem vydra zkovat pomocı WELCO 1050,
dra zku vycistit, potom pripravit pomocı elektrody WELCO 1886 nebo WIG 252CT. Pred
nana s enım metodou MAG nejdrıve naní st 1 Ú2 vrstvy pomocı elektrody WELCO 1886 nebo
CRONITEX GG-Tec.
Zakladnımaterial
Seda a tva rna litina
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı:
Elektroda 1.vrstva
Elektroda 2.vrstva
Elektroda od 3.vrstvy
WIG GG-Tec
MAG GG-Tec
ca.270HB
ca.230HB
ca.220HB
ca.240HB
ca.240HB
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l na ba zi Ni Ú Fe Ú Mn - Cu s vynikajıcımi, tavny mi
vlastnostmi pro navarova nı s edí litiny. T1888 je legova n v ja dru dra tu a tvorı stabilnı elektricky
oblouk s jemny mi kapkami. Trubickovy dra t ATC1888 obsahuje tavidlo, kterí netvorı strusku a
lze pouzıt i pro metodu WIG.
Pouz itıú navary
Prednostne pro na vary na lisovacı na stroje z s edí litiny v pr˚myslu na zpracova nı plech˚. Pro
vysoce nama haní tazní hrany na legovaní s edí litine. Svarovy kov je odolny proti zatlacova nı
a zabran uje vzniku ry h po tazenı. Od 3.vrstvy temovat! Na r˚st tvrdosti temova nım o cca 15 Ú
20%. U litin s obsahem sıry nebo tuku je nutno predem prejet svarovou oblast elektricky m
obloukem WIG a tım docılit lehkí ho natavenı.
Zakladnımaterial
GG, GGG, takí legovaní druhy, ocelolitiny
CRONITEX
GG-Tec
GG-Tec
GG-Tec
CRONITEX
FILL GG-55
FILL GG-55
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Tvrdost po navarenı
Elektroda 1.vrstva
Elektroda 2.vrstva
Elektroda od 3.vrstvy
Fill GG-55 1.vrstva
Fill GG-55 2.vrstva
Fill GG-55 od 3.vrstvy
ca.250HB
ca.220HB
ca.210HB
ca.270HB
ca.250HB
ca.230HB
Vlastnosti
Specia lnı prıdavny svarovacı materia l ze slitiny hlinıku, Al Ú Mg Ú Si, jemne tekoucı. Dıky
2
rychlí mu ochlazenı tavní la zne docha zı k navy s enı pevnosti az do 220 N/mm . Po navarenı
o
o
nechat sta rnout 24 hod. pri 20 C, potom nechat sta rnout za tepla pri 160 C az do maxima lnıho
2
na r˚stu pevnosti na 300 N/mm . Hodnoty jsou za vislí na za kladnım materia lu a poloze. U slitin
obsahujıcıch Zn a Pb natavit pouze ma lo! Nızka teplota tavenı predcha zısilní mu promıcha nı.
GG-55
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Oprava na stroj˚ z AlÚZnÚPb slitin (Zamag), forem na litı AlÚSi a polotovar˚. Spojenı
pretrzeny ch chladicıch kana l˚, chod˚ za vit˚. Spojova nı velmi maly ch souca stı ze vs ech
hlinıkovy ch slitin. U slitin Zn a Pb dba t na predpisy na ochranu dy chacıho ustrojı.
Zakladnımaterial
Vs echny bezní slitiny hlinıku.
Mechanicke parametry svarove ho kovu
2
Pevnost v tahu po navarenı:
180 Ú 220 N/mm
O
2
Pevnost v tahu po sta rnutıpri 160 C :
260 Ú 290 N/mm
32
Alu-Speed
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Vlastnosti
Prıdavny svarovacı materia l ze specia lnı slitiny AlÚMgÚMnÚCu. Menı stav dıky vytvrzenı za
tepla a za studena, jakoz i zpevnenı tlakem za tepla nebo za studena. Pevnost je urcova na
takí smıs enım se za kladnım materia lem
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
U pravy a opravy vysoce pevny ch slitin hlinıku k tva renı, jako jsou formy pro plasty a jejich
souca sti. Spojova nıchladicıch kana l˚ a chod˚ za vit˚.
Alu-Dur
Zakladnımaterial
Hlinıkoví slitiny k tva renıF/G 28 Ú F/G 46, podmıneneaz do F 53
Mechanicke parametry svarove ho kovu
Taznost A5
9 Ú 18 %.
2
Pevnost svaroví ho kovu podle stavu:
300 Ú 420 N/mm
Alu-Dur
Vlastnosti
Vysoce legovany prıdavny svarovacı materia l Cr-Mo-Ni s martenzitickou strukturou. Svarovy
kov odola va kyselina m a solım. Velmi dobre les titelny . Vysoka oteruvzdornost.
CRONITEX
Pouz itıú spojovanıa navary
Opravy a upravy martensiticky ch chromovy ch ocelı. Vstrikovacı na stroje s vysokou koroznı
odolnostı, zvy s enızivotnosti na stroj˚ z nızkolegovany ch ocelı.
Rc 46
Zakladnımaterial
Chromoví ocele s obsahem chromu 13-17%
Wr.Nr.: 1.2083, 1.2085, 1.2316, 1.4120, 1.4122
Pevnost v tahu :
Tvrdost po navarenı:
Po zıha nı:
Mechanicke parametry svarove ho kovu
2
720 N/mm
40-46 HRC
240 HB
Rc 46
Rc 46
Oceli vyrobene praskovou metalurgiı
V oblastech pechovacı a lisovacı techniky se zvys ujıcımi se pozadavky na na stroje sta le vıce
pouzıvajı oceli vyrobení pra s kovou metalurgiı, tzv. PM-oceli. Velkou volnostı v kompozici
struktury vznikajı slitiny, kterí vedle leps ı obrobitelnosti a optima lnıho rozlozenı karbid˚ by vajı
sta le casteji pouzıva ny takí kv˚li velmi vysokí zivotnosti. Tyto vy hody mohou by t jednodus e a
raciona lnevyuzity takí navarova nım PM-prıdavny ch svarovacıch materia l˚.
Prehled nejbeznejs ıch PM-slitin (cca obsahy v %)
Oznacenı
ASP 23
ASP 30
ASP 60
CPM 9V
CPM 10 V
CPMT 440 V
REX M 4
T 15 Mo
Vanadis 4
X 235
C
1,27
1,27
2,3
1,8
2,4
2,1
1,35
1,6
1,5
2,35
Cr
4,2
4,2
4,0
5,2
5,2
17,5
4,2
4,0
8,0
20,0
W
6,4
6,4
6,5
5,7
12,0
Mo
5,0
5,0
7,0
1,3
1,3
0,5
4,5
1,0
1,5
1,0
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
V
3,1
3,1
6,5
9,0
9,8
5,7
4,0
5,0
4,0
4,2
Co
8,5
10,5
5,0
33
Srovnavacıtabulka pro tvrdost a pevnost v tahu
Rm
N/mm2
HB
510
530
545
560
575
595
610
625
640
660
675
690
705
720
740
755
770
785
800
820
835
850
865
880
900
915
930
950
965
995
1030
1060
1095
1125
1155
1190
1220
1255
1290
152
156
162
166
171
176
181
185
190
195
199
204
209
214
219
223
228
233
238
242
247
252
257
261
266
271
276
280
285
295
304
314
323
333
342
352
361
371
380
34
HRC
HV
20,3
21,3
22,2
23,1
24,0
24,8
25,6
26,4
27,1
27,8
28,5
29,2
29,8
31,0
32,2
33,3
34,4
35,5
36,6
37,7
38,8
39,8
40,8
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
Rm
N/mm2
1320
1350
1385
1420
1455
1485
1520
1555
1595
1630
1665
1700
1740
1775
1810
1845
1880
1920
1955
1995
2030
2070
2105
2145
2180
HB
HRC
HV
390
399
409
418
428
437
447
41,8
42,7
43,6
44,5
45,3
46,1
46,9
47,7
48,4
49,1
49,8
50,5
51,1
51,7
52,3
53,0
53,6
54,1
54,7
55,2
55,7
56,3
56,8
57,3
57,8
58,3
58,8
59,2
59,7
60,1
61,0
61,8
62,5
63,3
64,0
64,7
65,3
66,4
67,5
68,0
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
720
740
760
780
800
820
840
880
920
940
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Normalizovane prıdavne svarovacımaterialy WIG / MAG
Analy za v % a doda vaní pr˚mery v mm
Wr.Nr.:
2343
2363
2367
2567
C
0,38
1,00
0,25
Cr
5,00
5,10
6,20
Mn
0,40
0,50
0,60
0,32
2,40
0,30
2606
2709
3348
4009
4337
0,36
0,03
1,00
0,10
5,20
0,25
4,00
13,00
0,40
0,15
0,30
0,50
0,10
29,00
0,80
9,00
0,45
9,00
0,60
(Si 3,1)
0,10
1,10
1,00
0,50
0,07
2,55
1,00
1,00
0,70
1,10
1,00
1,90
2,00
2,00
4718
7339
7384
8405
8425
Mo
1,10
1,00
3,20
1,40
5,00
8,30
W
V
0,45
0,20
4,30
0,60
1,30
(Co9,5)
1,90
0,30
Ni
18,50
1,90
0,45
WIG
MAG
1,0-1,2-1,6
1,6-2,4
1,2-1,6-2,4
1,6-2,0-2,43,0
1,6-2,4
0,8-2,4
1,6-2,4
1,6-2,4
1,2-1,6-2,43,0
1,2-1,6-2,03,0
1,6-2,0-2,43,0
1,6-2,0-2,43,0
1,2-1,6
1,0-1,2-1,6
0,8-1,0-1,2
1,0-1,2-1,6
1,0-1,2-1,6
1,0-1,2-1,6
1,0-1,2-1,6
Nekolik ma lo normalizovany ch prıdavny ch materia l˚ pro svarova nıje ve sví m slozenıstejny ch
nebo podobny ch jako na strojoví oceli. Pri vysokí m predehra tıocelıje tak mozní prova det pri
analytickí m prirazenıspojenıa nana s enı. Co se ty ka rychly ch oprav, nedocha zık efektu zmeny
struktury na za kladeochlazenıvzduchem nebo v peci.
Pozadovaní hodnoty tvrdosti nejsou vzdy dosazení . Proto tyto materia ly neuva dıme v
tabulkovy ch prehledech.
WELCO doda va tyto normalizovaní prıdavní svarovacımateria ly do 3 ty dn˚ po objedna nı.
Doda vaní tvary a balenı:
WIG Ú tyce
Dí lka = 1000 mm
MAG Ú dra ty
Cıvky s kos em D = 300 mm
jednotka balenı: 10,0 a 20,0 kg
jednotka balenı: 12,0 Ú 15,0 kg
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
35
Prıdavne materialy CRONITEX - dodavane rozmůry a balenı
Str.
Typ materia lu
WIG dra ty, l = 500mm
MIG/MAG/Trub. dra ty
Elektrody
Balenı
2,5 Ú 5.0 Ú 10,0 kg
7,0 Ú 15,0 kg
5,0 Ú 7,0 kg
Pr˚mer mm
0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,4
3,2
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
21
220
21
225
21
252 Ú C
▲
▲
▲
▲
▲
▲
22
Uni-X
▲
▲
▲
▲
▲
▲
22
130 ST
▲
▲
▲
▲
▲
▲
22
170 ST
▲
▲
▲
▲
23
210 ST
▲
▲
▲
▲
23
Rc 36
▲
▲
▲
▲
24
Rc 40
Ø
▲
▲
▲
24
Rc 44
▲
▲
▲
▲
33
Rc 46
▲
▲
▲
24
Rc 48
▲
▲
23
Rc 50
28
Rc 60
25
Uni-W
25
Rc 52
25
Rc 54
26
Rc 58
26
Cronilloy
26
Multilloy
27
▲
▲
▲
4,0
0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
3,2
4,0
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
Ø
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
Ø
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
Ø
▲
▲
▲
▲
Coballit 1086
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
27
Coballit 1088
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
27
Uni-Car
28
Rc 62
28
Rc 63
29
Rc 64
29
PM-4
▲
29
PM-10
▲
30
PM-300
30
PM-500
30
12-A-Multi
31
14-Super
31
Cu-200
31
Cu-Tec
32
GG-Tec
32
GG-55
32
Alu-Speed
33
Alu-Dur
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
Ø
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Ø
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲ - standardnů dodavane
36
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
ť ú pouze na zvlastnıobjednavku min. 5 kg
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Zapalova nı el.oblouku HF a Lift Ú Arc, prepına nı 2 a 4
takt, svarovacı proud nastavitelny v rozsahu 5 -190 A
(elektroda max. 140 A ). Devet program˚ pro ulozenı
svarovacıch parametr˚. Vysoce flexibilnı velmi lehky 4m
hadicovy paket s ohebny m hora kem SR-26 Fx chlazeny
plynem.
Komplet da le obsahuje :
5 litrovou tlakovou la hev na argon, prepous tecı ventil
s manometrem pro plnenı z velkí lahve, redukcnı ventil,
zemnıcı kabel, noznıregula tor proudu a sadu na hradnıch
dıl˚ pro SR-26 Fx.
Objednacıcıslo :
11W 190 00
Specialnısvarovacıstroj pro opravy
nastroju a forem
Technicke Ádaje :
Pripojenı:
Prıkon :
Svarovacıproud WIG :
Svarovacıproud elektroda :
Pocet program˚ :
Zatezovatel :
Vy stup :
Krytı:
Rozmery d x s x h :
Hmotnost prıstroje :
Jednofa zoví 230V 50/60 Hz 25 A
5,5 kVA
5 Ú 190 A stejnosmerny
10 - 140 A stejnosmerny
9
190 A Ú 35 %
160 A Ú 60 %
140 A Ú 100 %
Stejnosmerny proud s pulsy
IP 23
370 x 176 x 400 mm
11,5 kg
Na stroj je poskytovana dvouleta zaruc nılhuta, servis do 48 hod. vy můnou.
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
37
Metoda
vyvinuta firmou CRONITEX dovoluje rychlí a spolehliví
aplikace s minima lnım vneseny m teplem. Patentovaní ovla dacızarızenı
zajis Žuje extrí mnekra tkí pulsy svarovacıho oblouku s rızenou energiıod 5
do 200 Ampí r.
Je mozní pouzıvat sva recı dra t v pr˚merech od 0,3 mm do 2,4 mm pro
nejrozmanitejs ıaplikace.
Svarova nı
pulsnıtechnologiıve srovna nıs konvencnım svarova nım
metodou TIG omezuje mnozstvıvnesení ho tepla az o 80 %. Vy sledkem je
redukce pnutıa deformacına minimum. Optima lnım vy sledkem jsou
homogennıprechody materia l˚ bez vrub˚. Strıdavy proud umozn uje TIG
svarova nıhlinıku a hlinıkovy ch slitin.
Komplet obsahuje :
·
·
·
·
·
·
Stroj TTP 200 AC/DC
Da lkoví ovla da nıPuls-Master
Hadicovy komplet s hora kem SR26Fx
Regula tor tlaku ochranní ho plynu
Zemnıcıkabel se svorkou
Sada na hradnıch dıl˚ pro SR26Fx
Objednacıcıslo :
Za rucnıdoba :
11T 200 50
1 rok
Volitelne prıslusenstvı:
· Noznıregula tor
11W 190 10
· Pracovnıdeska s upınacım magnetem, hora kem MR9 a noznım spınacem 11T 170 00
Technicke Ádaje :
Pripojenı:
Prıkon :
Svarovacıproud WIG :
Svarovacıproud elektroda :
Zatezovatel :
Vy stup :
Krytı:
Rozmery d x s x h :
Hmotnost prıstroje :
38
Jednofa zoví 230V 50/60 Hz 25 A
5,5 kVA
5 Ú 200 A AC i DC
10 - 160 A stejnosmerny
190 A Ú 35 %
160 A Ú 60 %
140 A Ú 100 %
AC/DC, DC s pulsy, TTP
IP 23
437x207x411 mm
16 kg
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Pri svarova nı metodou WIG je velmi
d˚lezití
mıt
spra vne nabrous enou
wolframovou elektrodu. Bruska TIGPOINTER umozn uje snadní a rychlí
nabrous enı wolframoví elektrody pod
libovolny m uhlem a s minima lnım ubytkem
elektrody. Pracovnıprostor s diamantovy m
kotoucem je uzavreny za skleneny m
pr˚zorem, odbrous eny materia l je odsa va n
a zachycova n v integrovaní m filtru.
ü Osvůdc eny pode lny brus pro klidne
horenıoblouku.
Technickí udaje :
Napa jenı:
Prıkon :
Ota cky :
Diamantovy kotouc :
Hmotnost :
U hel brous enı:
Elektrody :
230V
850W
8000 ot/min.
40 x 2 mm
2,8 kg
15 Ú 180O
1,0 Ú 4,0 mm
Obsah dodavky :
ü Vestavůne odsavanıs filtrem.
ü Sklenůny pruzor pro kontrolu
brousenı.
ü Vysoka z ivotnost diamantove ho
Plastovy kufr
s bruskou a
vy menny mi kles tinami
1,6 Ú 2,4 Ú 3,2 mm.
kotouc e.
Cena : 25.025 Kc
ü Jednoduse nastavitelny Áhel brousenı
v rozsahu 15 ú 180O.
ü Minimalnıde lka brousene elektrody
15 mm.
Volitelne prıslusenstvı:
Diamantovy kotouc
Noznıspınac
Filtracnıkazeta
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
10W 100 10
1.929 Kc
10W 100 11
1.270 Kc
10W 100 12
558 Kc
39
Svıtidlo se studeny m svetlem HLB 1000 je specia lne navrzeno pro osvetlenı
svarovaní ho mısta pri oprava ch a uprava ch na stroj˚ a forem. Svıtidlo ma dve
flexibilnı ramena s lampami osazeny mi svıtivy mi diodami. Svıtiví diody vyzarujı tzv.
studení svetlo, kterí nezp˚sobuje problika va nı automatickí samozatmıvacı
sva recskí masky. Svıtiví diody majı v porovna nı se specia lnımi za rovkami
neomezenou zivotnost a nesrovnatelne nizs ıporizovacıcenu.
Komplet obsahuje :
·
·
·
·
·
Za kladnu s magnetem
2 LED svıtilny s flexibilnımi rameny
SıŽovy napa jecıadaptí r
Drza k TIG / Laser dra tu s kles tinou
Cistıcıtuzku ze skelny ch vla ken
Obj. c ıslo : 09H 01000
40
WELCO spo l. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
Poznamky :
WELCO spol. s r.o. 26.dubna 245 688 01 Uhersky Brod tel./ fax: 572 637 924
41
WELCO spol. s r.o.
26. dubna 245
688 01 Uhersky Brod
tel./fax : 572 637 924
www.welco.cz
Revidovano 9.6. 2008

Podobné dokumenty

jak dlouho vydrž í, aneb otěruvzdornost

jak dlouho vydrž í, aneb otěruvzdornost Nicmůne, ve spouste prıpad˚ je rea lnů opotrebenı zp˚sobeno kombinacı r˚zny ch druh˚ abraze. Typicky mi prıklady jsou naprıklad korby na kladnıch automobil˚ (ra zova abraze pri nakla dce, trecı abr...

Více

vrtani

vrtani poz›adavky na odolnost proti opotr›eben|¤. Unika¤tn|¤ kombinace vysoke¤ tvrdosti, vysoke¤ pevnosti a vy¤borne¤ houz›evnatosti umoz›n›uje pouz›itelnost tohoto materia¤lu v s›iroke¤m spektru aplikac|...

Více

měsíčník o životním prostředí

měsíčník o životním prostředí Město Rakovník leží na samém kraji má svůj velký význam v ochraně příro- „Pro příklad Správa KRNAP má zhrusoučasné CHKO Křivoklátsko. Podle tis- dy, protože se v něm nacházejí mimo- ba trojnásobek ...

Více

Jak se kalí ocel

Jak se kalí ocel Rozme rove hotovy plech pokracuje po valcovanı na tepelnč zpracovanı. V prıpade plechu HARDOX a WELDOX se jedna o kalenı a popouste nı. Kalenı plechu je dalsı unikatnı technologiı, kterou ma huó v ...

Více

mechanické a technologické vlastnosti otěruvzdorných

mechanické a technologické vlastnosti otěruvzdorných houzevnatost taký v aplikacıch, kde ulomenı souca sti z ote ruvzdorný oceli a jejı vniknutı do drtice muze zpusobit va zný komplikace. U rove– houzevnatosti KV (na razova pra ce) se uda va v Joulec...

Více

bř ity lžic, lopat a korečků

bř ity lžic, lopat a korečků ızenı. V pr ıpade velky ch a intenzıvne abrazivne namahany ch zar ızenı (bagrov´ lz ıce, lopaty nakladac u pracujıcı v lomech) jsou ve tsinou plaste a boc nı ste ny konstruovany z “m´ne tvrd´ť ocel...

Více

gramax - astonasklad.cz

gramax - astonasklad.cz Polyester mekne pri 260' C. Žehlení se doporucuje pri 150' C.

Více