kompostárna

Komentáře

Transkript

kompostárna
CERNIN_Mobile_composting_machine.pdf 19.3.2013 15:32:06
MOBILNÍ
|
VÝROBA
|
PRODEJ
|
SERVIS
MOBIL
O E CO
OBIL
C MPOS
OST
OS
ST
D
O
SPE CIFIKACE MOBILNÍ KOMPOSTÁRNY
Zařízení je určeno pro zpracování rozmanitých druhů biologicky
rozložitelného odpadu, jako je tráva, listí, dřevěné štěpky, větve do
průměru 5 cm, odpady ze zeleniny, hřbitovní zeleň, sláma, hnůj, atd.
FEEDSTOCK
C
M
Y
The device is designed for processing various types of biodegradable waste
such as grass, leaves, wood chips, branches up to 5 cm diameter, vegetable
waste, green cemetery, straw, manure, etc.
VA Š Í B P
S
VÝVOJ
KOMPOSTÁRNA
VÝSLEDNÝ PRODUKT
Zcela homogenní směs o velikosti částic do 5 cm, vhodná ke kompostování,
ať už klasickou formou volně ložené suroviny, nebo moderním způsobem
do LDPE vaků.
THE RESULT ING PRODUCT
Completely homogeneous mixture of particle sizes up to 5 cm, suitable for
composting, whether classical form of bulk materials, and modern way to
LDPE bags.
CM
MY
CY
CMY
K
ZPŮSOB VYSKLADNĚNÍ
PICK WAY
Vyskladňovacím otvorem přímo na zem.
By removal hole on the ground.
Pásovým dopravníkem se sklonem a délkou dle požadavků (dopravník je
součástí stroje).
Inclined belt conveyor and length according to (conveyor is part of the
machine).
Šnekovým lisem, který zpracovanou surovinu natlačí do plastového LDPE
vaku, lis je opět součástí stroje.
Screw press, which processed raw material pressed onto the LDPE plastic
bag, the press is once again part of the machine.
Kombinací výše uvedených způsobů, tzn., že jeden stroj může být vybaven
jak vyskladňovacím otvorem, tak lisem i dopravníkem.
By combining the above methods, ie. That one machine can be equipped
with both removal hole and press and conveyor.
www.cernin.cz
PŘEDNOSTI MK
˭˭ Stroj je navržen a vyroben tak, aby jeho chod i údržba byly bezproblémové
a jednoduché. V případě pádu kamenů a podobných tvrdých předmětů
do vany stroje nedochází k jejich vzpříčení a následnému přerušení práce
stroje, což na rozdíl od konkurenčních systémů drcení považujeme za jednu
z největších výhod. V případě kompostování do vaku lze za největší výhody
počítat minimum zápachu a úniku šťáv, nenáročnost na prostor a manipulaci, nulovou stavební připravenost.
BENEFITS MC
˭˭ The machine is designed and manufactured so that its operation and
maintenance were smooth and simple. In the case of falling stones and
hard objects similar to the tub of the machine does not jam and subsequent shutdown machines, which, unlike competing systems, crushing
consider one of the greatest benefits. In the case of composting the bag
can be the greatest advantage count low odor and leakage of juices, compactness and handling, zero construction readiness.
KOMPOSTOVÁNÍ DO VAKŮ
˭˭ Stroj lze vybavit přídavným zařízením, které připravenou směs natlačí
do LDPE vaku společně s větrací hadicí. Vak ( maximální délka 60 m ) při
průměru 1,5 m pojme až 80 t materiálu, poté se uzavře a vystupující hadice
se napojí na ventilační soustavu. Do horní části vaku se umístí nejméně dva
termostatické tyčové teploměry s vysílačem, který přenáší signál k elektronice ventilátoru. Řízený tok vzduchu uvnitř vaku tvoří optimální aerobní
podmínky ke vzniku kompostu, který je hotov po 8 – 10 týdnech.
MODELOVÉ ŘADY
˭˭ Mobilní kompostárny mohou být taženy traktorem, kde pohon zajišťuje
traktor, případně je lze vybavit elektro nebo diesel motorem s vlastním
hydraulickým okruhem. Dle velikosti dělíme stroje na jednošnekové, ty
pojmou 5 – 13 m3 suroviny, nebo dvoušnekové o velikosti 14 – 30 m3. Typ
vyskladňovacího zařízení dle požadavků – viz způsoby vyskladnění.
COMPOSTING IN VACUUM
˭˭ The machine can be equipped with additional equipment, which pressed
onto the mixture into the LDPE bag with vent hose. The bag (maximum
length 60 m) in diameter of 1.5 meters can accommodate up to 80 t of
material, then closes and the protruding hose connected to the ventilation
system. The top of the bag is placed at least two thermostatic bar thermometers with transmitter that transmits a signal to the electronics fan.
Controlled flow of air inside the bag are the optimal conditions of aerobic
compost, which is completed after 8 to 10 weeks.
Kapacita (m3)
MODEL SERIES
˭˭ Mobile composting can be towed by a tractor, which run on a tractor, or it
can be equipped with electric or diesel engine with its own hydraulic circuit.
Divided by the size of single-screw machines, you can hold 5 to 13 m3 of
raw material or twin screw size from 14 to 30 m3. Type vyskladňovacího
equipment as required - see the ways of picking.
6
7
9
11
13
12
14
18
22
26
30
Typ
MK6
MK7
MK9
MK11
MK13
MKD12
MKD14
MKD18
MKD22
MKD26
MKD30
Délka se šnekovým lisem (cm)
485
512
549
559
572
639
652
738
758
778
803
Délka bez šnekového lisu (cm)
415
442
479
489
502
569
582
668
688
708
733
Výška (cm)
230
250
250
270
296
230
256
256
276
304
276
Šířka (cm)
210
210
240
240
240
210
210
240
240
240
250
Celková hmotnost
3070
3180
3320
4000
4300
4480
5390
6380
7180
7800
8880
Příkon traktoru (kW/HP)
44-60
48-65
55-75
63-85
66-90
Příkon traktoru s dvoustup. red. převodovkou (KW/HP)
31-42
34-46
39-53
44-60
47-64
48-75
48-75
66-90
81-110
95-113
109-147
Počet šneků
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Počet otáček šneku (ot./m)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
Počet nožu
7
7
8
8
8
14
14
16
16
16
Počet protinožů
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Počet tenzometrů
3
3
3
3
3/4
4
4
4
4
4
4
CERNIN s.r.o.
747 86 Kružberk 38
Czech Republic
T. & F.: (+420) 556 300 830
Email:[email protected]
Ing. Jiří Černín
Mobil:(+420) 604 307 329
Email:[email protected]
www.cernin.cz
David Bukovjan
Mobil:(+420) 608 634 871
Email:[email protected]
Pavlína Kováčiková
Mobil:(+420) 728 885 977
Email:[email protected]
Zdeněk Spáčil
Mobil:(+420) 728 570 999
Email:[email protected]

Podobné dokumenty

rotorové mulčovače elite, uni, mg

rotorové mulčovače elite, uni, mg (pro traktory o výkonu 75 – 110 Hp), kardan v ceně MG 130 (20 kladiv) MG 150 (24 kladiv) MG 180 (28 kladiv) MG 200 (32 kladiv) Převodovka pro čel. připojení - opačný chod 1000 ot/min

Více

FARMÁŘSKÁ SKLADOVACÍ SILA

FARMÁŘSKÁ SKLADOVACÍ SILA Pro kombinaci skladování a sušení zrna v sile GSI používá TopDry systém. Tento systém spojuje sušící technologii a skladování v jednom. TopDry může být ovládán manuálně nebo automaticky za pomocí p...

Více

Informační ceník - zásuvkové kombinace 2014

Informační ceník - zásuvkové kombinace 2014 2xZ60.432-432 2xZ60R.422/FI 2xZ60R.4211 Z54.411/FI-411 Z54.2111/2FI-2111 Z54.322/FI63-322 Z54.12.00/FI-12.00 Z54.421/FI-421 Z54.212/FI/24V-212* Z45.421 Z45.311/FI Z45.520 Z45.502/FI-302 Z45.500/FI-...

Více

Centrum polymerních systémů - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum polymerních systémů - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ve výzkumném programu 2 se aktivity soustřeďují zejména na úpravy materiálů typu jádro-slupka (core-shell) s elektrickými a magnetickými vlastnostmi, vývoj materiálů obsahujících zapletené uhlíkové...

Více

Profil Fakulty technologické Fakulta v číslech

Profil Fakulty technologické Fakulta v číslech Fakultu multimediálních komunikací, ustanovenou v roce 2002. Z Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (2001) byla 1. 1. 2006 zřízena čtvrtá fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakul...

Více

zde... - HZT Technik

zde... - HZT Technik na zavěšení stroje. Krmicí robot je vybaven příčným vyskladňovacím pásem, který umožňuje vyskladnění krmiva na levou i pravou stranu. V přední i zadní části je robot vybaven bezpečnostními nárazník...

Více