1 - HC Sparta Praha

Komentáře

Transkript

1 - HC Sparta Praha
jizda01
6.9.2006
16:24
Stránka 1
1
1. kolo – 8. 9. 2006 HC Sparta Praha – HC Znojem‰tí Orli (18.00)
3. kolo – 12. 9. 2006 HC Sparta Praha – HC Chemopertol Litvínov (18.00)
Vítejte!
Tisková zpráva pana Viliama Siveka,
generálního ředitele HC Sparta Praha
KdyÏ jsem pfied Vás v lednu leto‰ního roku pfiedstupoval, fiekl jsem slova, o kter˘ch novináfii napsali „Sparta
zaãala revoluci“. „Nov˘ ‰éf chce novou Spartu s nov˘m
hokejov˘m vedením a novou koncepcí“. „Sparta se chce
dostat z mizérie leto‰ní sezony“. „Sparta poloÏí základ
t˘mu, kter˘ by mûl v letech 2008–2011 hrát rozhodující
úlohu v lize i v reprezentaci“.
Ano, taková slova novináfiÛ zaznûla po lednové konferenci. Ten, kdo byl pfiítomen, si urãitû vzpomíná i na to,
Ïe jsme mimo jiné hovofiili i o práci s divákem, o klubu,
o náv‰tûvách hráãÛ v dûtsk˘ch domovech, v nemocnicích, vãetnû ceny vstupného, o cenû parkování, o sledgehokeji, o rybiãkách hráãÛ, Ïe jsme hovofiili o tom, Ïe
patfiíme do Hole‰ovic a o problémech, které
v Hole‰ovické arénû máme. Chci pfiipomenout i my‰lenku lednové konference, Ïe v‰e souvisí se v‰ím a stejnû
jako u ãlovûka musí fungovat harmonie a spolupráce
mezi orgány, nejinak je tomu i na Spartû. Sparta má svoji
du‰i stejnû jako lidská bytost a je pravdou, Ïe tohle
pochopí jen a jen SparÈané.
Úmyslnû jsem citoval pasáÏ z lednové konference
a to proto, abych vám podûkoval za to, Ïe jste tuto
my‰lenku nezpochybnili, podpofiili ji a sv˘m seriózním
vystupováním pfiispûli k tomu, Ïe se Sparta postupnû
stává na‰í Spartou.
Co se podafiilo od ledna – za 8 hektick˘ch mûsícÛ ?
1. Podafiilo se vyfie‰it – dá se fiíci základní existenãní
problém klubu. Po nûkolikamûsíãním, odpovûdnû
fiíkám sloÏitém jednání, byly narovnány vztahy s hlavním mûstem Prahou a do‰lo k uzavfiení nájemní smlouvy na sportovní halu mezi Spartou a Magistrátem.
Uzavfiení této smlouvy povaÏujeme za nesmírnû dÛleÏité proto, Ïe vytvofiilo pfiedpoklady k setrvání klubu
v Hole‰ovicích. A o to nejen nám, ale v‰em pfiíznivcÛm
Sparty ‰lo.
2. Organizaãními zmûnami, tvrdou redukcí pracovního
aparátu a fiadou dal‰ích opatfiení se nám podafiilo sníÏit letit˘ schodek rozpoãtu akciové spoleãnosti.
3. Do‰lo k zásadní pfiestavbû a zkvalitnûní zázemí
hráãÛ A t˘mu, ke zkvalitnûní a podstatnému roz‰ífiení
zdravotní péãe a regenerace a to i u mládeÏnick˘ch
oddílÛ.
4. Do mládeÏnického sportu byly v intencích základní
my‰lenky „SparÈan vychová SparÈana“ pfiivedeni profesionální trenéfii Îemliãka, Volek, DoleÏal s jasn˘m a prioritním úkolem pfiivést do A t˘mu nejménû jednoho hráãe za
sezónu.
5. Vyfie‰ili jsme letit˘, finanãnû nároãn˘ problém
Sparty a to ubytování „pfiespolních“ juniorÛ a hráãÛ
dorostu, kdy svépomocí byly rekonstruovány dosud
nevyuÏité prostory areálu TMA. To, Ïe je teì máme
v hale, zaji‰Èuje jak dohled nad jejich v˘chovou, tak
i u‰etfií hráãÛm mnoho ãasu, kter˘ trávili v dopravních
prostfiedcích mezi pronajatou ubytovnou a stadionem.
6. Bezprostfiednû po ukonãení loÀské sezóny jsme
zahájili rozsáhlou údrÏbu, opravy v areálu sportovní
haly s cílem zkulturnit prostfiedí stafiiãké arény.
7. Od první záfiijové nedûle bude ve SH otevfien jeden
z nejlépe vybaven˘ch dûtsk˘ch koutkÛ v âR. Není nám
známo, zda dûtské koutky s odborn˘m dohledem
nûkde na zimním stadionu existují, ale ten nበmá jedin˘ cíl, oslovit ‰irokou skupinu dûtí, pfiivést je do haly
a posléze k hokeji. Nejinak je tomu i u stanovení ceny
dûtského vstupného, kdy dûti do 145 cm – to je cca 11
let mají vstup na hokejová utkání zdarma.
8. Webová televize. K rozvoji informací o celém hokejovém klubu bude v pfií‰tím t˘dnu zprovoznûna webová
televize na‰eho portálu, která umoÏní trojrozmûrné pfiijímání aktuálních zpráv. V souvislosti s informatikou chci
uvést i to, Ïe dochází ke zmûnû místa konání pravideln˘ch pozápasov˘ch tiskov˘ch konferencí, které jsou
situovány do prostoru VIP. Vûfiíme, Ïe média pfiivítají
moÏnost, kterou jim dáváme zmûnou místa. Tato zmûna
jim pfiinese mimo jiné i to, Ïe budou mít moÏnost se setkat s v˘znaãn˘mi sponzory a partnery klubu.
9. Jako za poslední neménû dÛleÏit˘ bod pro budoucnost Sparty povaÏuji to, Ïe se podafiilo obsadit, tu‰ím
poprvé v historii klubu, funkci generálního manaÏera
sparÈanem, jehoÏ hlavním úkolem je pokraãovat
v zapoãaté práci. Myslím si, Ïe má okolo sebe velmi
kvalitní a mlad˘ manaÏersk˘ t˘m, kter˘ pochopil co
dûlat proto, aby se naplnily vyt˘ãené cíle.
Závûrem první ãásti zprávy se chci dotknout ceny
vstupného. Pfiesto, Ïe v T-Mobile Arenû byla provedena
fiada úprav, a pfiestoÏe cena médií bûhem posledního
roku vzrostla o 30 %, zÛstává cena vstupného nezmûnûna – stání 40 Kã, nejlacinûj‰í vstup k sezení 90 Kã.
Porovnejte si to prosím s okolním hokejov˘m svûtem
nebo s cenou vstupného na jinou kulturní produkci.
Máme radost z toho, Ïe na‰e kroky jsou pozitivnû
vnímány sportovní vefiejností, o ãemÏ svûdãí i to, Ïe
v dosavadním pfiedprodeji bylo prodáno o více jak 20 %
permanentních vstupenek a nebo to, Ïe oproti loÀskému roku vzrostl poãet ãlenÛ fanklubu na dvojnásobek.
Cíle? Od leto‰ního ledna stále stejné! Chceme nejen
dobr˘m hokejem, ale i dûním okolo nûho bavit diváky
po celou základní ãást. Chceme postoupit do play-off
a nevypadnout v jeho prvním kole. Daleko dÛleÏitûj‰í
neÏ umístûní v tabulce vidíme dal‰í konsolidaci muÏstva a celého klubu.
Pfii této pfiíleÏitosti chci podat vysvûtlení k odchodu
Honzy Marka. Pfiesto, Ïe jsem tuto smlouvu podepisoval v pondûlí v noci sám, tak to bylo kolektivní rozhodnutí celého managementu klubu. V‰ichni víme, Ïe
Honza exceloval v posledních sezónách, víme, Ïe letos
usiloval dostat se do NHL. Víme také, Ïe je jeden z nejlépe placen˘ch hráãÛ extraligy. Pozor – víme i to, Ïe
bûhem krátké doby by mûly zaãít platit v extralize platové stropy a Sparta bude nucena sníÏit rozpoãet na
hráãe o cca 30 %. Pfiidáme-li, Ïe Honza dostal nûkolikanásobnou platovou nabídku neÏ má u nás, i to, Ïe
Magnitogorsk splnil Spartû takové finanãní podmínky,
jaké Ïádn˘ klub v dûjinách ãeského hokeje za hostujícího hráãe nesplnil, máme odpovûì na to, proã jsme
Pokračování na str. 5
sj
Uběhlo přesně 140 dní od doby,
kdy jsme se s Vámi mohli vidět
naposledy. Tato společná vzpomínka
už pro nás všechny zůstane navždy
zlatá a vymazat ji z paměti nelze. Nyní
stojíme na prahu sezony nové
a nechceme, abyste na Spartu chodili
jen z nostalgie. Chceme, abyste se zde
cítili jako doma a chodili sem rádi.
Proto jsme ponechali, ba dokonce
snížili vstupné, začali jsme zvelebovat
interiéry T-Mobile Areny, zvýšili počet
a kvalitu občerstvení, budeme pro Vás
připravovat spoustu zábavy kolem
utkání, zkrátka snažili jsme se vyslyšet
Vaše nejpalčivější požadavky a ani po
Vás, jako fanoušky, však dozajista nejvíce zajímá hokej. Z mistrovského kádru
zůstalo pohromadě úspěšné jádro, které
doplnilo hned trio dvojnásobných mistrů světa. Každý do jedné řady. Brankářský
showman Dušan Salfický, obránce se
zkušenostmi z NHL Ladislav Benýšek
a útočník Jan Hlaváč, kterého sparťanským fanouškům netřeba vůbec představovat. Všichni tři jen doplní mistrovskou
mozajku, jíž tvoří borci jako Hlinka, Ton,
Ptáček, Vykoukal, Kratěna, Sivek a další
pravověrní sparťané.
Chceme být s Vámi fanoušky opět
jeden tým, prožít s Vámi další nezapomenutelný rok, dohromady, jako jeden
muž, jako jedna SPARTA!
zisku titulu nechceme usnout na
pomyslných vavřínech.
Tomáš Kučera
1
jizda01
6.9.2006
16:27
Stránka 2
info
Odchody vyvážily příchody několika
mistrů světa
Přes léto se ve Spartě vyměnilo
HC SPARTA PRAHA
BRANKÁ¤I
DATUM NAROZENÍ
V¯·KA
VÁHA
HÒL
35 Petr Pfiikryl
17.2.1978
180 cm
81 kg
L
72 Du‰an Salfick˘
28.3.1972
186 cm
85 kg
L
DATUM NAROZENÍ
V¯·KA
VÁHA
HÒL
24.3.1975
190 cm
95 kg
L
OBRANA
5 Ladislav Ben˘‰ek
4 Marek âerno‰ek
22.7.1976
180 cm
90 kg
L
21.3.1982
180 cm
85 kg
L
6 Jaroslav Mrázek
14.1.1986
190 cm
98 kg
L
23 TomበProtivn˘
24.1.1986
186 cm
86 kg
L
4.4.1975
177 cm
86 kg
P
38 Jan Hanzlík
2 Franti‰ek Ptáãek
75 Richard Stehlík
22.6.1984
195 cm
110 kg
L
80 Ján Tabaãek
7.4.1980
182 cm
90 kg
L
51 Jifií Vykoukal
11.3.1971
180 cm
85 kg
P
DATUM NAROZENÍ
V¯·KA
VÁHA
HÒL
12.4.1983
183 cm
85 kg
L
ÚTOK
25 Michal Dragoun
27 Jan Hlaváã
20.9.1976
181 cm
90 kg
L
10.11.1976
179 cm
84 kg
L
11 Karel Hromas
27.1.1986
186 cm
94 kg
L
18 Ondfiej Kratûna
21.4.1977
176 cm
82 kg
L
84 Jakub Langhammer
17.8.1984
189 cm
91 kg
P
71 TomበNetík
28.4.1982
178 cm
78 kg
L
17 Jaroslav Hlinka
47 Martin Podle‰ák
26.9.1982
196 cm
103 kg
L
26 Michal Sivek
21.1.1981
192 cm
97 kg
L
13 Martin ·trba
22.3.1976
180 cm
90 kg
L
24 Karel Ton
1.7.1987
183 cm
80 kg
L
87 Petr Ton
8.10.1973
183 cm
92 kg
P
19 David Vrbata
23.7.1983
181 cm
82 kg
L
Hlavní trenér – Franti‰ek V˘born˘
Asistent trenéra – Marian Jelínek
Trenér brankáfiÛ – Josef Bruk
několik hráčů, nekonala se však
obrovská obměna kádru, tak jak
bylo zvykem v minulých letech.
Sparťanské řady, hlavně ty obranné,
se budou moci spolehnout
na sehranost, což by jim mělo
dopomoci k cíli – obhajobě
mistrovského titulu.
Právě se Západočechy se Sparta na jaře dohodla a „Bingo“ tak zamířil do klubu, s kterým
vlastní dva extraligové tituly.
V obraně k příliš velkým změnám nedošlo.
Holešovičtí se rozloučili se službami Ondřeje
Malinského, který Spartě při loňské početné
marodce vypomáhal. Jaroslav Kasík, který se
také mihl v několika zápasech, byl odeslán na
hostování do Popradu. Smlouva skončila posi-
Dlouho před koncem sezony dával brankář
Petr Bříza najevo, že s největší pravděpodobností po konci ročníku ukončí svoji bohatou
kariéru. A jak jedna ze sparťanských ikon
řekla, tak se i stalo. Konec se Břízovi vydařil,
s ledovou plochou se rozloučil titulem
le z NHL - Karlu Pilařovi. Na hostování do Českých Budějovic odešel Milan Toman. Jádro
zadních řad, tvořené Černoškem, Hanzlíkem,
Ptáčkem, Vykoukalem, Tabačkem a Stehlíkem
však zůstalo pohromadě. Tuto šesticí doplnil
vysoký bek Ladislav Benýšek. Jednatřicetiletý
zadák je zkušenost sama. Benýšek přestoupil
z Olomouce do Sparty během sezony
1996–1997. Zámoří si však Benýška všimlo
a po roce v Praze putoval do Edmontonu.
Sezonu však strávil především na farmě
a proto zamířil po roce zpět do Sparty, s kterou
během dvouletého působení vybojoval mistrovský titul. Poté se, už definitivně, vydal
Benýšek do NHL. Během tří let v Minnesotě
naskočil olomoucký rodák celkem ke 159
utkáním v neslavnější lize světa. Od sezony
2003 působil Benýšek na severu Evropy,
v Helsinkách a v Leksandu, odkud také dvojnásobný mistr světa zamířil do Sparty. Přes
léto se Spartou připravovali a hráli přípravné
zápasy také dva mladí beci. Dvacetiletý
Jaroslav Mrázek se vrátil do Sparty po dvou
sezonách strávených v zámoří v týmu Toronto
St. Michael’s Majors. Juniorský reprezentant
má ve své sbírce bronzovou medaili z mistrov-
a vychytanou nulou nad městským rivalem –
Slavií. Ze Sparty se také rozhodl odejít druhý
brankář Marek Schwarz, který chce svůj talent
prosadit v kanadskoamerické NHL. Trenéři
a vedení Sparty tedy museli řešit nové složení
brankářské dvojice. Pod smlouvu sice měli
Tomáše Pőpperleho a Tomáše Dubu, ale nakonec se vedení rozhodlo angažovat velezkušeného reprezentačního brankáře Dušana
Salfického. Pőpperle totiž také zamířil do
zámoří, navíc mužstvo bylo zvyklé na staršího, zkušenějšího gólmana. Čtyřiatřicetiletý
Salfický se v naší nejvyšší soutěži předvedl
v dresu Pardubic a Plzně, poslední čtyři roky
bronzový medailista z olympijských her
v Turíně strávil v Rusku. V CSKA Moskva,
Čerepovci a v Chimiku Moskevská oblast
vychytal Salfický celkem dvacet devět zápasů
s čistým kontem! Salfický má bohaté zkušenosti z národního týmu, ve sbírce má dvě
zlaté medaile ze světových šampionátů
v Rusku a Německu. Jako druhého brankáře
Sparta angažovala Petra Přikryla. Litoměřický
rodák je sparťanskému publiku známou postavou, prvním brankářům Sparty kryl záda už
v letech 1998–2003. Osmadvacetiletý gólman
po odchodu ze Sparty zamířil do Trenčína,
kterému pomohl k titulu, když stlačil v playoff průměr inkasovaných branek na zápas na
1,41! Později se Přikryl objevil také v dresu
Znojma, Mladé Boleslavi a Karlových Varů.
Vedoucí muÏstva – Jaroslav Velechovsk˘
Masér – Hynek Svoboda
Masér – Karel Janouch
ství světa hráčů do 18 let. Z hostování
v Olomouci zamířil zpět další dvacetiletý
zadák – Tomáš Protivný. Ten prošel ve Spartě
všemi mládežnickými výběry a je pro
Holešovické, spolu s Mrázkem, příslibem do
budoucna.
Více změn než v obraně se událo v útoku.
Zdravotní problémy znamenaly konec kariéry
pro sedmadvacetiletého Petra Havelku.
Martinu Růžičkovi neprodloužilo Kladno
hostování a odeslalo jej do Znojma. Smlouva
skončila Martinu Špaňhelovi a útočník, který
se ve Spartě příliš neprosadil, odešel do dánPokračování na str. 3
BIG MAC ZDARMA SE SPARTOU
2
lze uplatnit pouze na tûchto poboãkách:
McDonald’s Hole‰ovice – Metro; McDonald’s Hole‰ovická TrÏnice
P¤I ZAKOUPENÍ V¯HODNÉHO MENU PO P¤EDLOÎENÍ
VSTUPENKY âI BONUSOVÉ KARTY BIG MAC ZDARMA!
více na www.hcsparta.cz
sj
jizda01
6.9.2006
16:28
Stránka 3
soupefii
HC ZNOJEM·TÍ ORLI
BRANKÁ¤I
81 Jifií Müller
34 Jaroslav Suchan
35 Jifií Trvaj
OBRANA
HC CHEMOPETROL LITVÍNOV
DATUM NAROZENÍ
V¯·KA
VÁHA
HÒL
28.12.1988
178 cm
73 kg
L
2.4.1980
179 cm
76 kg
L
13.4.1974
182 cm
78 kg
L
DATUM NAROZENÍ
V¯·KA
VÁHA
HÒL
32 Radim Biãánek
18.1.1975
187 cm
93 kg
L
2 Martin âakajík
12.12.1979
179 cm
88 kg
L
45 Richard Jare‰
23.2.1981
185 cm
84 kg
L
6 Ivo Kota‰ka
26.1.1980
182 cm
89 kg
P
53 Pavel MojÏí‰
31.10.1977
180 cm
90 kg
L
10.1.1980
185 cm
95 kg
P
80 Roman Nûmeãek
51 Ondfiej ·mach
21.7.1986
180 cm
85 kg
L
4 David TuroÀ
4.10.1983
190 cm
95 kg
P
DATUM NAROZENÍ
V¯·KA
VÁHA
HÒL
18.4.1980
182 cm
87 kg
L
ÚTOK
18 Jifií Beroun
20 Jifií Dopita
2.12.1968
193 cm
103 kg
L
9 Roman Erat
12.5.1979
178 cm
85 kg
L
17 Radek Haman
22.12.1969
184 cm
95 kg
L
16 Christoph Harand
27.5.1981
180 cm
80 kg
L
97 Radim Kucharczyk
25.10.1979
181 cm
79 kg
L
40 Karel Plá‰ek
16.10.1973
180 cm
83 kg
L
33 Peter Pucher
12.8.1974
185 cm
105 kg
L
1 Vladimír ¤íha
6.4.1980
183 cm
79 kg
P
23 Martin RÛÏiãka
11 Pavel Selingr
56 Lubomír Va‰koviã
15.12.1985
181 cm
79 kg
P
15.6.1978
182 cm
86 kg
P
2.4.1986
170 cm
76 kg
P
BRANKÁ¤I
93 Martin Altrichter
1 Radek Fiala
DATUM NAROZENÍ
16.11.1972
9.2.1986
V¯·KA
180 cm
178 cm
VÁHA
80 kg
74 kg
HÒL
L
L
OBRANA
24 Franti‰ek Bombic
9 Vladimír G˘na
4 Jan Hranáã
28 Marian Morava
15 LukበPoÏivil
51 Ondfiej PoÏivil
7 Petr Punãocháfi
44 Radim Skuhrovec
19 Jifií ·légr
35 Martin Ëupa
DATUM NAROZENÍ
20.4.1977
27.9.1975
26.10.1969
7.5.1976
12.9.1982
20.4.1987
8.6.1983
10.5.1974
30.5.1971
10.3.1971
V¯·KA
180 cm
183 cm
189 cm
176 cm
183 cm
176 cm
184 cm
188 cm
186 cm
182 cm
VÁHA
90 kg
94 kg
105 kg
81 kg
88 kg
77 kg
99 kg
91 kg
95 kg
93 kg
HÒL
P
L
L
L
P
P
P
L
L
L
ÚTOK
31 LukበBednafiík
77 Jan Benda
18 Daniel Branda
21 Jakub âern˘
86 Peter Jánsk˘
32 Martin Jenáãek
10 Milan Kopeck˘
42 Vojtûch Kubinãák
16 Franti‰ek Luke‰
89 Jakub Maxa
33 Ivo Prorok
20 LukበRindo‰
22 Robert Reichel
13 Zbynûk Skleniãka
5 Michal Trávníãek
23 Vladislav Vrtek
DATUM NAROZENÍ
5.9.1979
28.4.1972
20.2.1976
5.3.1987
3.5.1985
13.7.1975
11.5.1981
4.2.1979
25.1.1982
23.4.1989
28.12.1969
23.8.1987
25.6.1971
15.12.1981
14.3.1980
20.12.1987
V¯·KA
181 cm
187 cm
177 cm
176 cm
190 cm
181 cm
183 cm
178 cm
180 cm
177 cm
182 cm
183 cm
178 cm
195 cm
185 cm
173 cm
VÁHA
71 kg
99 kg
80 kg
75 kg
96 kg
90 kg
83 kg
86 kg
78 kg
77 kg
80 kg
71 kg
83 kg
106 kg
94 kg
74 kg
HÒL
L
P
L
L
L
P
L
L
P
L
P
L
L
L
L
L
ského Fredrikshavnu. Po zahraničním angažmá a více prostoru zatoužil Josef Straka a odešel hostovat do finského Lukko Rauma.
Nedostatek příležitostí označil za důvod přestupu také Pavel Kašpařík, který posílil zlínské
Hamé. S Martinem Chabadou Sparta dlouho
jednala, ale loňský kapitán dal nakonec přednost Švédsku, kde bude působit v klubu LuleĆ
Hockey. Zeštíhlení sparťanského útoku bylo
nevyhnutelné, neboť na konci ročníku měla
Sparta na soupisce patnáct forvardů a to ještě
Petr Havelka hrál v první lize. Místo těchto
hráčů se Spartě podařilo ulovit, po Jaroslavu
Hlinkovi, další „velkou rybu“. Po návratu ze
stříbrného mistrovství světa se totiž vedení
Sparty dohodlo s Janem Hlaváčem!
Devětadvacetiletý křídelník přešel v mládí do
Sparty z Hvězdy Praha. V sezoně 1993–1994 se
začal talentovaný útočník pravidelněji objevovat v “A“ týmu Sparty. V sezoně 1998–1999
vytvořil
Hlaváč
spolu
s
Martincem
a Výborným údernou řadu. Hlaváč vyhrál
kanonýra ligy s třiatřiceti zásahy, Výborný zas
vyhrál produktivitu a Martinec se stal nejlepším nahrávačem. Tohoto počinu si nemohlo
zámoří nevšimnout a v létě 1999 Hlaváč zamířil do New York Rangers. V NHL zůstal Hlaváč
pět let, mimo dresu newyorských Jezdců oblékl také trikoty Philadelphie, Vancouveru
a Caroliny. V 361 zápasech v NHL nastřílel
Hlaváč 78 branek a připsal si celkově 190
bodů! Výluku v zámoří strávil rychlonohý forvard v dresu Sparty, kde zaznamenal čtyřicet
kanadských bodů. V létě 2005 zamířil Hlaváč
do švýcarského klubu Servette Ženeva. O rok
později se však nové vedení Sparty s dvojnásobným mistrem světa dohodlo na roční
smlouvě s roční opcí. Klub z pomezí Holešovic
a Bubenče získal do svých řad také dva nadějné mladíky. Třiadvacetiletý Martin Podlešák
koketoval s myšlenkou působit ve Spartě už
během loňské sezony, ale nakonec jej mateř-
sj
ský Phoenix do Prahy nepustil. Mělnický
rodák hrával za mládež Sparty, v roce 2000
však odešel do Ameriky. Tam, v nižších ligách,
patřil mezi velké tahouny, ovšem jeho vstupu
do NHL zabránila řada zdravotních potíží
a otřesů mozku. Již zcela uzdraven se Podlešák
rozhodl letos v létě pro návrat do Sparty. Po
dvou letech v Americe se k návratu na domácí led rozhodl i Karel Hromas. Ten z Prahy
odcházel poté, co se při početné marodce
v sezoně 2003–2004 objevil v dresu „A“ týmu
a rozhodně se v něm neztratil. Dvacetiletý forvard měl v létě velkou naději na podpis
smlouvy v Chicagu, ale nakonec to nevyšlo
a juniorský reprezentant zamířil domů.
Do kádru patří také devatenáctiletý útočník
juniorky Karel Ton, který se objevuje v mládežnických reprezentacích.
Vojtěch Gibiš
3
jizda01
6.9.2006
16:28
Stránka 4
Sezóna ověnčená
Podzim roku 2005 v pochmurných
Holešovicích věstí změny poměrů.
Neúspěšného trenéra Šindela střídá
začátkem listopadu na lavičce
František Výborný a záhy
z nejslavnějšího klubu v republice
odchází rovněž generální manažer
Koželuh. Žezla v klubu se ujímá
Viliam Sivek a za pomoci celého
vedení zvedá Spartu zpátky do
výšin. Pražané si postupnými
krůčky klestí cestu vzhůru
a začátkem března otevírají brány
play off. Mužstvo se nevídaně
semklo a o měsíc později tentýž
kádr zvedá nad hlavu mistrovský
pohár pro vítěze extraligy,
když ve velkém finále poráží svého
největšího konkurenta.
Jaká tedy byla sezóna 2005/06?
Mužstvo dostává ultimátum být do reprezentační přestávky na šestém místě, což se celku
nedaří. První velkou obětí nezdarů je kouč
Jaromír Šindel, jehož na lavičce začátkem
listopadu střídá srdcař František Výborný.
Listopad odkrojil další týden a z křesla generálního manažera odkráčel rovněž Luboš
Koželuh, po němž převzal řízení klubu Viliam
ztrácí také s Plzní a ve Vítkovicích. O osudu
Pražanů má rozhodnout poslední kolo, kdy
Holešovičtí ve svém stánku hostí pražskou
Slavii. Nervozita sálá v okolí stadiónu všemi
směry, ale hokejisté neponechávají nic náhodě a od prvních minut na ledě dominují.
Vysoké vítězství posílá Spartu do nejlepší
osmičky a před nejdůležitější fází sezóny padá
z hráčů obava z neúspěchu.
Do play off vstupují Pražané smolně, když
dvakrát těsně nestačí na zlínské HC Hamé.
Ani tentokrát nikdo hlavu nevěší a hokejisté
jsou přesvědčeni, že ještě neřekli poslední
Sivek. Oba muži se do své práce pouštějí zostra a od začátku dělají maximum nejen pro
fanoušky, ale rovněž pro zlepšení herního projevu a výsledků týmu.
Očekávané zlepšení dlouho nepřichází,
přesto se pomalými kroky Sparta v závěru
kalendářního roku zvedá. V tabulce již sahá
na postupové příčky a naladit se na stíhací
jízdu za play off se vydává na tradiční
Spengler Cup. Přestože Výborného svěřenci
ve Švýcarsku neuspěli, všichni přítomní si
účast v Davosu pochvalují, a vědí proč! Po
slovo. V Praze nabírá série zcela opačný směr
a po čtyřech vítězstvích v řadě postupuje do
semifinále Sparta. Euforie a radost není znát
pouze na úspěšných hokejistech, ale nevídaně
burácí rovněž našlapaná T-Mobile Arena, kam
si našlo cestu více než deset tisíc příznivců.
Pavouk vyřazovací části staví Spartě do
cesty v semifinále Znojmo. Cílem je uspět jednou na hřišti soupeře, což se hned v prvním
zápase daří. Po zápasech v domácím stánku
Sparty už vedou Pražané 3:1 na zápasy a jsou
krůček od vysněného finále. Dobře naladěné
na lopatky. Sparta ve dvou dnech vítězí v prodloužení a v základní hrací době a pohár má
na dosah. Červenobílí sérii ještě dramatizují,
když se na svém ledě chytají po hubeném
vítězství posledního stébla. Čtyři dny připravuje kouč Výborný své ovečky na poslední
klání, vstupenky mizí z pokladen za několik
desítek minut. Odhodlaná Sparta kráčí do
boje sebevědomě, pevně uzavře obranná dvířka a hokejisté naposledy vkládají gesty důvěru do brankáře Břízy, hrdiny celého play off.
Rozhodující dvoubrankový náskok si
Do loňského ročníku vstupuje Sparta tradičně v roli favorita. S velkými změnami především v zadních řadách a na postu kouče hlásá
do hokejového světa, že jde odčinit neúspěšnou předloňskou sezónu. Jenže start ligy
Pražanům nevychází, vítězství střídá porážka
a ve hře je patrný zmatek a nesehranost.
Mužstvo doznává prvních změn, z Vítkovic
přichází Černošek, z Liberce další bek Nikolov.
Dvojici noviců ve sparťanském dresu doplňují
ještě útočníci Straka s Havelkou.
Na výkonech Sparty se ovšem změny neprojevují a tým soustředěný okolo trenéra Šindela upadá do hluboké krize, která čítá osm
porážek z deseti zápasů během tří neděl.
Novém roce mají sparťané nejtěžší úkol před
sebou a již v lednových týdnech svádějí svoje
malé play off, kdy každá porážka může znamenat jejich neúčast ve vyřazovacích bojích.
Mužstvo posilují František Ptáček, Karel Pilař
a Jaroslav Hlinka, pomalu se začíná vyprazdňovat rovněž marodka. Parta oděná nově do
rudého se semkla a šlape naplno, a když to
nejde pohledně, dravostí a bojovností se
kýžené body dají získat také. Dlouhá série
zápasů bez porážky posílá Spartu na příčky
zaručující účast v play off, jenže opět přichází komplikace.
Mužstvo nečekaně klopýtne před reprezen-
mužstvo využívá hned první mečbol a vysokým vítězstvím se stává po Slavii druhým finalistou.
Hlavní město zažívá finále snů, kde se
v největších halách v republice proti sobě
staví velcí konkurenti. Sparta
má před sebou dvě velké překážky, musí zdolat Slavii, se
kterou má za poslední roky
nepříznivou bilanci a rovněž
touží prolomit prokletí Sazka
Areny, kde Holešovičtí ještě
nikdy neuspěli. Finále otevírá
parádní bitva, mantinely duní,
rivalita je cítit každým krokem,
Holešovičtí vytvářejí v prostředním dějství
a v závěru zápasu jen dokončují sparťanskou
pohádku, na jejímž konci zní do světa věta:
Jsme mistři, posedmé v historii.
Lucie Vítková
mistrovským pohárem
4
tační přestávkou doma se Znojmem a body
sj
zápasu nechybí šance, góly ani velkolepý
obrat v podání Sparty. Ta vítězí na nájezdy
a ujímá se vedení. Veterán Bříza krotí euforii
a směruje svůj tým k poctivé práci a velké
dřině, která ještě jeho mužstvo čeká. Slavie
potvrzuje roli favorita a v druhém utkání
srovnává stav série, hokejové šílenství se stěhuje o pár kilometrů dál – do nedobytné TMobile Areny. Návaly příznivců, hlediště
zaplněné vlajkami a velká podpora patnácti
tisícovek hlasivek ženou Spartu finálovou
sérií dál. Holešovickým se daří další dva velkolepé obraty a pokládají Růžičkovo mužstvo
jizda01
6.9.2006
16:29
Stránka 5
Vstupenky HC Sparta Praha
Do dal‰ích kategorií se karty Dámská jízda a SparÈan Junior neprodávají. Strfiíbrné karty platí jen na základní ãást. V‰echny typy Zlat˘ch karet i Rudá karta platí pro základní ãást i pro Play-off.
Tisková zpráva
Pokračování ze str. 1
Honzu poslali do svûta. Myslím si, Ïe je vhodné pfii této
pfiíleÏitosti pfiipomenout, Ïe smlouva Sparty s Honzou
byla podepsána pfied 5 mûsíci a platí na 3 roky. Budeli se Honzovi ve svûte dafiit, tak si spoãítejte, jaké dárky
svému klubu pfiinese do budoucna. To je dobrá
obchodní politika, rozhodnû lep‰í neÏ kupovat drahé
hráãe a pak nevûdût, co s nimi, coÏ jsem si zaÏil po
svém nástupu do funkce.
Prohla‰uji, Ïe dále chceme stavût na sv˘ch odchovancích, na sparÈanské skromnosti, odvaze i pokofie,
hrdosti, bojovnosti, na sparÈanském srdci. Uvûdomujeme si, jak vyspûl˘ a nároãn˘ je sparÈansk˘ fanou‰ek.
Nemûníme cíle, které byly vytyãeny, budujeme klub,
kter˘ bude tvofiit základní pilífi ãeského hokeje na pfielomu tohoto desetiletí v letech 2008–2011. A k tomu, aby
se nám práce dafiila, vyuÏíváme i dal‰í moÏnosti, které
jsou nám dány stanovami Sparty a ustavujeme po
dohodû s hlavními akcionáfii klubu prezidium Sparty,
které bude poradensk˘m orgánem vedení a. s.
Zámûrem je prohloubit spolupráci se sponzory
a partnery Sparty, uplatnit jejich poznatky v práci a prohloubit spolupráci na úseku marketingu. âleny prezidia
budou v˘znaãní pfiedstavitelé hospodáfiského i politického Ïivota, v˘znaãní b˘valí hráãi Sparty, zástupci
médií. O pfiedsednictví v tomto pro nበhokej prestiÏním prezidiu byl poÏádán ten, kter˘ v loÀském roce získal titul ManaÏer roku âR pan Ing. Pavel Kafka, generální fieditel spoleãnosti Siemens, tedy pfiesdstavitel
firmy, pro kteorou se sparÈanské barvy staly bûhem
6 let spolupráce srdeãní záleÏitostí. Ustavení prezidia
se pfiedpokládá v polovinû záfií.
Nyní uÏ pojìme na hokej, pojìme fandit Spartû!
sj
5
jizda01
6.9.2006
16:29
Stránka 6
Modelové varianty
V nabídce vstupenek, slev a v˘hod Sparty si vybere skuteãnû kaÏd˘. pro va‰i jednodu‰‰í orientaci uvádíme tfii nejãastûj‰í.
Existuje v‰ak samozfiejmû mnohem vû‰í ‰kála moÏností a variant, jak se pobavit hokejem a zároveÀ u‰etfiit.
Dal‰í moÏnosti nákupu vstupenek
Elektronické vstupenky
na poboãkách
Vstupenky na v‰echna domácí utkání HC Sparta Praha si
budou moci diváci opût zakoupit v prodejní síti firmy
(viz. seznam poboãek Ticketpro), na tel.: 296 333 333
nebo na internetu: www.ticketpro.cz.
Ve vybran˘ch poboãkách Tipsportu v Praze a okolí je moÏné zakoupit
vstupenky v elektronické podobû prostfiednictvím Tipkarty!
Prodejní místa TICKETPRO na území Prahy
Co zakoupením vstupenky v poboãkách Tipsportu získáte?
• 10% slevu na kaÏdou vstupenku
• vyhnete se frontám pfied pokladnami i vstupními turnikety stadionu!
TICKETPRO-PTC – Praha 1, Rytífiská 12,
dennû 9-20 h
Jak elektronickou vstupenku koupit?
TICKETPRO, pasáÏ Rokoko – Praha 1, Václavské
nám. 38, po-pá 9.30-13.30,14-18 h
TICKETPRO, pasáÏ Lucerna – Praha 1,
·tûpánská 61, po-pá 9-13, 13.30-17.30
Ticketcentrum – Praha 1, Rytífiská 31,
po-pá 9.00-12.30 h, 13.00-17.30
PraÏská informaãní sluÏba – Praha 1,
Staromûstská radnice, Staromûstské nám.,
po-pá 9-19 h, so-ne 9-18h
PraÏská informaãní sluÏba – Praha 1,
Na Pfiíkopû 20, po-pá 9-19 h, so-ne 9-17 h
PraÏská informaãní sluÏba – Praha 1,
Malostranská Mostecká vûÏ,
duben-fiíjen po-ne 10-18
Laterna magika – Praha 1, Národní 4,
po-so 10-20 h
BTI – Praha 1, Na Pfiíkopû 16,
po-pá 10-19 h, so 10-17, ne 10-15 h
Palace Cinemas Nov˘ Smíchov – Praha 5,
PlzeÀská 8, po-ne 9-21 h
Palace Cinemas Slovansk˘ dÛm – Praha 1,
Na Pfiíkopû 22, po-ãt 13:30, pá 13:30-23:30,
sp 10:30-23:30, ne 10:30-23:30
•Vstupenky
Obsluze poboãky
sdûlíte
svÛj poÏadavek
na koupi vstupenek
je moÏné
zakoupit
také na více
•neÏ
Obsluha
vás informuje
o sektorech,
kteréa má
v prodeji
100 poboãkách
Tipsportu
v Praze
okolí.
• Sdûlíte jí poãet vstupenek, kter˘ chcete koupit, a pfiedáte jí Tipkartu
• Informace o prodeji vstupenek na va‰í Tipkartu bude uloÏena
Palace Cinemas Hostivafi – Praha 10, ·vehlova
32, ãt 14:30-22:00, pá 14:30-23:00,
so 11:30-23:30, ne 11:30-22:00
Palace Cinemas LetÀany – Praha 9, Veselská
663, po-pá 8-20, so 9-19, ne 10-19
do IT systému
• Obsluha poboãky vám pfiedá místenku
Palác knih NEOLUXOR – Praha 1, Václavské
nám. 41, po-pá 8-20, so 9-19, ne 10-19
Jak se prostfiednictvím elektronické vstupenky dostanete na
stadion?
• Ke vstupu na stadion pro fanou‰ky s elektronickou vstupenkou jsou
speciálnû vyãlenûny vchody ã. 20 a 25, které jsou viditelnû
oznaãeny
• Vstupní turnikety jsou vybaveny ãteãkou Tipkarty, do níÏ je nutné
Tipkartu vsunout a poté projdete turniketem
• Informace o sektoru, fiadû a místû je uvedena na va‰í místence,
kterou obdrÏíte na poboãce pfii koupi vstupenky
Radost CD-VIDEO – Praha 2, Bûlehradská 120,
po-pá 10-21, so 11-19, ne 13-19
Compact – Praha 4, Sofijské nám.,
po-pá 9-18 h, so 9-11.30 h
Dust Chodov – Praha 4, The PARK, budova ã. 8,
V Parku 2308/8, po-ãt 10-13, 14-18h,
pá 10-13, 14-17 h
Hotel Corinthia Towers – Praha 4,
Kongresová 1, Business Centre, dennû 8-20 h
Hotel Mövenpick – Praha 5, Mozartova 1,
dennû 8-17 h
Knihkupectví Nov˘ Smíchov – Praha 5, PlzeÀská
8 (Carrefour), dennû 9-21
SPARËANSKÁ JÍZDA
Hotel Hilton – Praha 8, PobfieÏní 1, dennû 8-22 h
●
www.ticketpro.cz
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNER
6
sj
‰éfredaktor: TomበKuãera ● texty: eSports.cz, s.r.o.
●
www.esports.cz
jizda01
6.9.2006
16:30
Stránka 7
7
sj
jizda01
6.9.2006
16:31
Stránka 8
PARTNEŘI HC SPARTA PRAHA
GENERÁLNÍ PARTNER
GENERÁLNÍ DODAVATEL
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI O2 EXTRALIGY 2006–2007

Podobné dokumenty

Kunovjan 05 2012.indd

Kunovjan 05 2012.indd Ocitne se v nové, té nejdůležitější a nejkrásnější životní roli. Dávno však je pryč doba, kdy se v ní maminky věnovaly výhradně dětem a rodině. I v roli matek se dnešní mladé ženy chtějí rozvíjet, ...

Více

jizda 4 - HC Sparta Praha

jizda 4 - HC Sparta Praha Ať chodí dále, jsou výborní. I když jsme s Litvínovem prohrávali 1:5, tak nepřestávali fandit. Děkuji jim i za to, že nás jezdí podporovat na venkovní zápasy. My se budeme snažit pro ně vyhrávat, a...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha až poté, co ochutnal NHL. V roce 1994 v době první výluky sehrál za Spartu 19 zápasů. Tou dobou už měl v NHL na kontě kolem 600 utkání a byl uznávanou personou. Působil postupně ve čtyřech týmech –...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha tiskové konference pfiedán slavnostnû nov˘ rud˘ dres s velk˘m “S“ na prsou a k nûmu ‰ek na 100 kusÛ pro ãleny Fan Clubu. Vûfiím, Ïe si toho budou v‰ichni váÏit hlavnû po té, co se po prvním extraligo...

Více

Homolský občasník č. 49

Homolský občasník č. 49 Ïe pro rozpoãet obce v následujících 2 letech i finanãnû vyãerpávající. Obec vyvine maximální úsilí na získání potfiebn˘ch dotací pro zaji‰tûní obnovy lesa. Celou oblast státní pomoci formou dotací ...

Více

VZ2010 - Jihomoravská komunitní nadace

VZ2010 - Jihomoravská komunitní nadace Ves. Společně jsme je nazvali Vlídná hnízda. To první se nám podařilo na ulici Na Rynku a realizovali jsme je ještě společně se Zlatou Maděřičovou a grant jsme tenkrát získali u Nadace Partnerství....

Více

Zahájení oslav 770 let

Zahájení oslav 770 let výši 7500 Kč z položky na humanitární účely, a to: ZO Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna na úhradu nákladů spojených s dopravou na rekondiční pobyt v jižních Čechách v částce 6000 Kč a Klubu ...

Více

jizda 6 - HC Sparta Praha

jizda 6 - HC Sparta Praha Dûti do 15 let a 145 cm

Více

ruch 01/2004

ruch 01/2004 bûhem dubna popluje do Evropy. Na poãátku léta se vydá na cestu z Prahy fiíãní loì Tajemství, která je divadelní lodí Divadla bratfií FormanÛ. V Hamburku naloÏí na svou palubu kámen pfiivezen˘

Více