ZIVOTNIIIO PR.OST

Komentáře

Transkript

ZIVOTNIIIO PR.OST
oeecN[ 0ftqn unitr:r
MINISTERSTVO ZIVOTNIIIO PR.OSTRIIIDI
1OCI 1]O
PRAHA 10 - VRSOVICIB, Vrxovickr4 65
okres ProstEio,r
EI
Cl
1? n1
6
I
llr-
o
v'l
{7-f\
.
:..".,../...Y1........ ph1.:
dle rozd6lovniku
V65 dopis znadky:
NaKe znadka:
Vyiizuje:
PII:\HA:
9097?.{ENV/14
M gr. Indriihov 61 1.25 59
30. 12.2014
VEc: Posuzovi{nf vlivri na Ziivotnf prostiedii podle zdkona i. 100/12001 Sb.,
o posuzov6nf vlivfi na Eivotnf prrostledi a o zm6nd n6kterfch souvisejic(ch z6konfio
Ike
ve zn6nrf pozdij3fch piedpisri zvl6ddnf povodf,ovfch ribik v povodi Dunaie"
Jako pifslubnf riiad V6m v souladu s $ 10c odr;rt. 2 z6kona, d. 100/2001 Sb.,
vlivri na rZi'irotn( pror;tiedf a o zmdnd ndkterfch souvisejfcich zdkonfr (zdkon
o posuzr:vdni vlivti na :Zivotnf prostiedi), ve zndni pozdEj5ich. piedpisri, zbrsiTilme, oznfiraeni
koncepce ,,Pl6n pro zvl646nf povodriovfch rizik v rpovodf Dunaie" (d6le t"6it jen ,,ozndrneni
koncepce") zpracovanl podle piilohy d,.7 cit. zdkona a sddlujeme Ydm,i.e t4to konr:epr:e bude
o posuzov6nf
podrobena zji5fovacirnuilV.eni podle $ 10d z6kona o posuzovdnLi vlivrri na Zivotnf prosti'edf.
Dotien6 rizemnf samosprdvn6 celky i6d.6rme ve smyslu g L[i rdst.3 :zdkona
posuzov6nf
o
vlivri na Ziivotnf prostledf neprodlellp o zveiejninf infonnrace o ozndmenf
koncepce a o tom, kdy ra kde je mcti-n6 do ozndmeni lkoncepce nahlfZet na fiednir;h ctesk6ch
a nejrndrrd jedtd .jednim v dotdendm izemi obvyklfrn zpfisobem (v mistninn tiskuL, IozhJase,
zprdva. eTK apod.) soupasnd s upozorndnim, i..e kaldy mriZe Ministr:rstvu Zivotrriho
prostiecli, odboru posuzovdni vlivri na iivotnf prostiedf a integrovand prevencer zaslat
sv6 pisemn6 vyjfdienf lt ozndmenf koncepce do jl0 drrri ode dne zvefbjn6ni informace
o ozndrnenf koncepce nd riir:dni desce poslednfho kraje. Doba zveieljnr5n( je nejmdnE
15 dnfr, ale doporudujerne prodlouZit lhritu pro zveiejnlni o dalSich 15 dnfr. ',Z{roveil i:6d$me
v souladu s $ 16 odst. 4 zitkona o posuzovdnf vlivri na iiiflvotnf prosrtiedf o zasl6ni
vyrozunrdni o dni vyviiieni informace na riiednf desce. Toto'vyrozumdnLf miiZe bft:zaslldno
elektrcrnj.cky na emailovou adresu: ztzana.indrakov a(D mzp.cz.
t
6le i,6d{rne dotden6 izernni samospr6vn6 celky a dotd,en6 spr6vrn( riiady ve smyslu
10c
odst.
3 zikona o pOsuzovi4ni vlivri na Zivotnf prosliedi 'ozasllni pfsemndho vyji4dieni
$
k ozndmeni koncepce Ministerstvu Zivotniho prostie:dlf, odboru posuzov6.n! vlivri na Zivotnf
prostiedj a integrovan6 prgvence, a to nejpozddji do 20 clnri ode dne zvef;rojn6nf ozrrdmenf
koncepc,e podle $ 16 odst. 4 zdkona o posuzoviini vlivri na Zirrotnf prostIE,cf, tedy r:rJe rcne,
kdy bude koncepce zveioindna na riiedni desce posledniho trrajer. Sourlasnl Ldrldme, aby
vyj6dienf obsahovalo i doporudenf:
1. Na kter6 aspe,k{y zptacovdvand a posuzovilnd koncepce, sloZky Zivotnfho plostiedi
a jejich parrrr4etry, vlivy na Livotni prostiedi a veiejn6 z:"d!'avi by se mdlo
vyhodnocen ( zdjmdna zamdiit.
tel.
26'l
r2r
rll
iNp
(,.n.
Praha
IE:
1
7 628-OOUO',7
t0
00162f801
ILIDS:
'9gsaax4
?
015
2. Zda
piichdzeji v rivahu va:rianty (alternativy) dosaZenf cflri koncepce, li5ici
vlivy na Zivotni prostiedi, kter6 by mdly bft piedmEtem vyhodnocenf
se svytni
a posopzenf.
Or1;6ny o{hrany pffrocly, kter6 k uveden6 koncepci vydatf stanoviska podle g 45i
zikona (,. IILlltt?z Sb., o ochrand piirrody a krajiny, ve zndnf fozddj5ich piedpisri, podle
nicht telze vylotldit vfznamnrl vlivy Ld,to koncepce na evropsky yyznamn6 lokality a ptad(
oblasti, /,6d{rne, Fty v piipad6, Ze jsou si vEdomy konkr6tnfch vfivri na piedmEty ochrany
konkr6tnich evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblastf nebo jg piedpokl{dajf, tyto vlivy
specifikovaly. Pqkud nadflle nelze vyloudit vlznamn€ negativnf vlivy, mElo
by bft
ve vyji{dienf uveclbno zenm6na ndsledujfci:
1. Itli4vrh rta piipadn6 zpracovdri variant (napi. jejich negati]vni di pozitivni vymezeni,
tj. nav,rfrnout, jak6 limity nebo tizemf by nemdla rea\tzace koncepce piekrodit
nebo nilopak, jak by mllareaJizace lokalitE prospdt).
2. l)al5( prpZadavky na proces :z hlediska vyhodnocenf vliVti na evropsky vyznamnl
lokality nebo ptadf oblasti (bliZ5i poZadavky na obsah a rozsah posouzenf,
resp. uliozorndni, co by nemdlo bjt opomenuto vztrledem ke konkr6tnf lokalit€).
Do ozniineni koncepce lze tak6 nahl6dnout v Informadnim syst6mu SEA
na internefovych strdnkdch hrttp://portal.cenia.czleiasea/view/SEA10r0-koncepce pod k6dem
koncepce IzIZPL9?K.
) .Pozn.: fento doi2is v pfsemnd podobd obdrii dotiend kraje, dotiend
obce s rozi(ienou
pfisobnosti a dotdEnd sprdvni rtfady. O,statnt dotiend obce obdrii tQnto dopis p ro stlednictvim
emailu.
Ozndm'eni koncepce na CD obdrx<t dotiend kraje, dotiend obce, s roz{ffenou ptisobnosti
q dotiend sprdvnl fiiady. Ostatni dotiend obce se mohou s oznd.inenim koncepce sezndmit
prostiednictvfm irlternetu nebo v prostordch obce s rozifienou prisopnostf.
p ozndmeni kctncepce k dispozici na M1,1, odboru posuzovdni
a integrrtvr),nd prevence, kanceldi i. 730A, Vriovichi 65, 100 l0 Praha 10.
Pro doitiend odbctry UZf
na
iP
vlivfi
Biloku
Ozndmeni koncepce na CD
Ing.
fetr SLEZAK
v. r.
pov6ien doi:asnfm zastupov6nfm
pii vfkonu dinnosti ieditele odboru
posuzovdni vlivri na Zivotnf prostiedi
a intPgrovan6 prevence
Vyv6Sreno
ne: L2.t.2015
Obeq, fit 6:r,.-*,ij
798 0'1 Ureice
okres Prost6lcv
Siato
dnet

Podobné dokumenty

ZryorNiuo pRosrf,.roi

ZryorNiuo pRosrf,.roi oblasti, Litditme,aby v piipadd, Ze jsou si vddomy konkrdtnich vlivt na piedmdty ochrany konkrdtnichevropsky vyznawnych lokalit a ptadichoblasti neboje piedpokl6dajf,tyto vlivy specifikovaly. Pokud...

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a nejmend jeStd jednfm v dotdendm izenti obvirklym zpfisobem (v mfstnim tisku. rozhlase, zprdva CTK apod.) soudasnd s upozorndnim, ie krtdy mfrLe Ministerstvu Zivotniho prostiedi, odboru posuzovdnf...

Více