CZ - ifm

Komentáře

Transkript

CZ - ifm
Originální návod k provozu
Induktivní bezpečnostní senzor
701976 / 05
10 / 2011
GM701S
CZ
Obsah
1 Poznámka������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
1.1 Vysvětlení znaků��������������������������������������������������������������������������������������������3
2 Bezpečnostní pokyny������������������������������������������������������������������������������������������4
2.1 Bezpečnostně-technické požadavky na aplikaci�������������������������������������������4
3 Objem dodávky����������������������������������������������������������������������������������������������������5
4 Použití z hlediska určení��������������������������������������������������������������������������������������5
5 Funkce�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
5.1 Uvolňovací zóna��������������������������������������������������������������������������������������������6
5.2 Opatření proti jednoduchému obejíti�������������������������������������������������������������7
6 Montáž�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
6.1 Nasměrovat aktivní plochu����������������������������������������������������������������������������8
6.2 Montážní podmínky���������������������������������������������������������������������������������������8
7 Elektrické připojení����������������������������������������������������������������������������������������������9
8 Uvedení do provozu������������������������������������������������������������������������������������������10
8.1 Aktivovat justážní mód���������������������������������������������������������������������������������10
8.2 Zprostředkovat uvolňovací zónu������������������������������������������������������������������10
8.3 Ukončit justážní mód����������������������������������������������������������������������������������� 11
9 Provoz���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
9.1 Spínací stav výstupů�����������������������������������������������������������������������������������12
9.1.1 Bezpečný stav������������������������������������������������������������������������������������12
9.1.2 Propojený stav������������������������������������������������������������������������������������12
9.1.3 Jmenovitá výstupní data��������������������������������������������������������������������12
9.1.4 Příčné zkraty���������������������������������������������������������������������������������������12
9.2 Provozní mód����������������������������������������������������������������������������������������������13
9.2.1 Zpožděné zapnutí signalizační LED���������������������������������������������������13
9.2.2 Nezpožděné zapnutí signalizační LED�����������������������������������������������14
9.3 Reakční doby�����������������������������������������������������������������������������������������������14
9.4 Zobrazení LED��������������������������������������������������������������������������������������������15
10 Rozměrový výkres�������������������������������������������������������������������������������������������16
11 Technická data�������������������������������������������������������������������������������������������������16
12 Odstranění chyb����������������������������������������������������������������������������������������������19
2
13 Údržba, opravy a likvidace������������������������������������������������������������������������������19
14 Schválení / normy��������������������������������������������������������������������������������������������20
15 Pojmy a zkratky�����������������������������������������������������������������������������������������������21
1 Poznámka
Návod k obsluze je součástí přístroje. Je určen pro oprávněné osoby v souladu se
CZ
směrnicemi EMC, směrnicemi pro nízká napětí a bezpečnostními předpisy.
Návod k obsluze obsahuje informace pro správné zacházení s výrobkem.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod, seznamte se s podmínkami nasazení,
instalace a obsluhy.
Dodržujte bezpečnostní pokyny.
1.1 Vysvětlení znaků
► Požadavky k zacházení
LED zapnuta
LED vypnuta
LED bliká
LED bliká rychle
Důležité upozornění
3
2 Bezpečnostní pokyny
• Postupujte podle návodu k obsluze.
• Použití, které neodpovídá jeho určení může vést k chybným funkcím přístroje.
V důsledku toho mohou při provozu zařízení nastat věcné škody a/nebo škody
osob. Proto věnujte pozornost všem pokynům pro instalaci a zacházení s
přístrojem, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Věnujte také pozornost
bezpečnostním pokynům pro provoz celého zařízení.
• V případě nedodržení pokynů, nebo norem, zvláště při manipulaci se zařízením
bude jakákoli odpovědnost a záruka vyloučena.
• Přístroj může být nainstalován, připojen a uveden do provozu pouze
kvalifikovaným elektrikářem vyškoleným v bezpečnostních technologiích.
• Musí být dodrženy platné technické normy pro příslušné aplikace.
• Při instalaci vzít ohled na požadavky normy EN 60204.
• V případě poruchy zařízení kontaktujte výrobce. Manipulace se zařízením není
dovolena.
• Před pracemi na přístroji uvést přístroj externě do stavu bez napětí. V daném
případě odpojit také nezávisle napájené releové zatěžovací obvody.
• Po instalaci systému musí být provedena kompletní funkční zkouška.
• Přístroj používat pouze za specifikovaných podmínek okolí (→ 11 Technická
data). V případě zvláštních provozních podmínek kontaktujte výrobce.
• Nasazení pouze v rozsahu použití z hlediska určení (→ 4 Použití z hlediska
určení).
2.1 Bezpečnostně-technické požadavky na aplikaci
Je třeba zajistit, aby bezpečnostní požadavky pro příslušnou aplikaci odpovídaly
požadavkům uvedeným v tomto návodu.
Věnujte pozornost následujícím požadavkům:
►► Provést opatření, která zabrání tomu, že se vědomě nebo nevědomě dostanou
kovové předměty na aktivní plochu.
►► U zamykacích zařízeních ve spojení s oddělujícími ochrannými zařízeními
nutno věnovat pozornost normě EN 1088.
4
►► Dodržovat specifické podmínky nasazení (→ 11 Technická data). Nasazení
senzoru v oblasti chemických a biologických médií, stejně jako v ionizujícím
záření není přípustné.
►► U všech externích, na systém napojených bezpečnostních proudových obvodů
dodržet princip klidového proudu
►► Při chybách v rozpětí bezpečnostního senzoru provést opatření, která vedou k
přechodu do stavu, který je definován jako bezpečný: Provést opatření, která
CZ
při dalším provozu celého řízení, udrží bezpečný stav.
►► Výměna poškozených přístrojů.
3 Objem dodávky
1 Bezpečnostní senzor GM701S s před-montovaným montážním úhelníkem,
1 Inbusový klíč pro zafixování bezpečnostního senzoru na montážním úhelníku
1 Návod k provozu GM701S, číslo dokumentu 701976.
Pokud jedna z výše uvedených komponent chybí, nebo je poškozena, obraťte se
prosím na pobočku ifm.
4 Použití z hlediska určení
Induktivní bezpečnostní senzor GM701S detekuje bezdotykově kov.
Bezpečnostní funkce SF: Bezpečný stav (koncový stupeň odpojen; logická "0")
bude dosažen při odtlumení větším nebo rovném bezpečné vypínací vzdálenosti
sar (→ 11 Technická data).
Věnujte také pozornost pokynům k montáži senzoru (→ 6 Montáž).
Bezpečnostní senzor odpovídá Kategorii 4 podle EN 954-1 (platné do 31.12.2011),
Performance Level e podle EN ISO 13849-1: 2008 rovněž požadavkům SIL 3
podle IEC 61508 a splňuje SILcl 3 podle IEC 62061.
V závislosti od zabudování odpovídá přístroj klasifikaci
I1C40SP2 podle IEC 60947-5-2 pro vazební montáž a stejně I2C40SP2 podle IEC
60947-5-2 pro nevazební montáž(→ 6 Montáž).
Induktivní bezpečnostní senzor má certifikaci TÜVNord.
Přístroj je vhodný pro aplikace do 5 Hz.
5
5 Funkce
mm
 Bezpečnostní senzor
 2 x LED: Signál (žlutá); Power (napájení) (zelená)
 Zóna blízké oblasti
 Uvolňovací zóna
 Zabezpečena vypínací vzdálenost sar
 Tlumící prvek
5.1 Uvolňovací zóna
Výstupy (OSSDs) budou uvolněny pouze při utlumení v uvolňovací zóně. Mimo
tuto uvolňovací zónu zůstávají výstupy vypnuty.
Při utlumení normalizovanou deskou 45 x 45 x 1 mm z FE360 (= ST37K)
a nevazební montáži podle IEC 60947-5-2 leží uvolňovací zóna v rozsahu
≤ 10 ... ≥ 15 mm.
Zabezpečena vypínací vzdálenostar obnáší > 30 mm.
Při použití tlumících prvků, které se liší materiálem, tvarem a velikostí od
normalizované desky, získáváme jinou uvolňovací zónu.
Uvolňovací zóna pro jiné materiály*:
Materiál
Ušlechtilá ocel 1.4301 (V2A)
AIMg3G22
AI 99 %
CuZn37
Cu
Uvolňovací zóna
7,5...13,2 mm
2,0...5,8 mm
1,4...5,0 mm
2,3...6,2 mm
0,8...4,3 mm
* Typické hodnoty při utlumení referenční měřící deskou 45 x 45 x 1 mm a nevazební
montáží podle IEC 60947-5-2 při okolní teplotě 20°C.
6
5.2 Opatření proti jednoduchému obejíti
Bezpečnostní senzor reaguje na kovové předměty, např. na rámy bezpečnostních
dveří. Jiné kovové předměty, které nemají vést k uvolnění senzoru nemohou
úmyslně ani neúmyslně způsobit uvolnění bezpečnostního senzoru.
►► Provést opatření, která zabrání tomu, aby se kovové předměty kromě
předem určeného tlumícího prvku, nedostaly úmyslně nebo neúmyslně
na aktivní plochu nebo do uvolňovací zóny.
Přídavně vlastní senzor následující spínací chování proto, aby ztížil jednoduché
obcházení své bezpečnostní funkce:
1. Pomalým přiblížením kovového předmětu do uvolňovací zóny budou výstupy
okamžitě sepnuty, ale signalizační LED indikuje sepnutí se zpožděním
cca.3 s(→ 9.2.1 Zpožděné zapnutí signalizační LED). Proto se nachází
předmět zpravidla v zóně blízké oblasti, dříve než se signální LED rozsvítí. Je
třeba respektovat technické předpisy, týkající se opětného rozběhu zařízení.
2. Pokud zůstane předmět déle než cca. 2 s v zóně blízké oblasti pak bude
výstup totálně uzavřen a při utlumení v uvolňovací zóně nebude již uvolněn.
Pokud zůstane předmět déle než cca. 5 s v zóně blízkého rozsahu, bude
aktivován justážní mód (→ 8.1 Aktivovat justážní mód).
Odemčení (odblokování) uvolňovací zóny může nastat
•buď odtlumením (> 30 mm) po dobu o více než 2 s
•nebo přerušením napětí
(→ 8.3 Ukončit justážní mód).
7
CZ
6 Montáž
6.1 Nasměrovat aktivní plochu
1
2
3
4
5
6
Kabelová zásuvka je otočná:
7
8
9
6.2 Montážní podmínky
• Do ocele není přístroj vazebně zamontovatelný podle IEC 60947-5-2,
typ I2C40SP2. Přídavně může být přístroj jednostranně vazebně namontován
na ocel.
• Do mědi, hliníku a mosazi může být přístroj vazebně namontován podle
IEC 60947-5-2, typ I1C40SP2.
8
►► Zajistit přístroj proti uvolnění.
►► Proti uvolnění utáhnout šrouby utahovacím momentem 1 Nm.
►► Omezit použití podélných otvorů při počátečním nastavení.
►► Podmínky zabudování zohlednit v souladu s obrázky 1 až 3.
1
2
3
CZ
7 Elektrické připojení
Schema připojení→ 11 Technická data
►► Uvést zařízení do stavu bez napětí. V daném případě odpojit také nezávisle
napájené releové zatěžovací obvody.
►► Napájecí napětí L+ připojit na přípoj 1 a L– na přípoj 3 zástrčky.
Jmenovité napětí je 24 V DC. Toto napětí může kolísat v souladu s normou
EN 61131-2 mezi 19,2 V a 30 V, včetně 5 % zbytkového zvlnění.
Napájecí napětí nesmí při jedné jediné chybě překročit hodnotu 60 V DC
déle než 0,2 s, až do max. hodnoty 120 V DC (toto odpovídá SELV podle
EN 60950-1). (Toto vyžaduje mimo jiné bezpečné oddělení proudového
napájení a transformátoru.)
9
8 Uvedení do provozu
8.1 Aktivovat justážní mód
Za účelem jednoduché a bezpečné montáže senzoru může být senzor uveden do
justážního módu.
Toto nastane tehdy, jakmile
se kovový předmět dostane
bezprostředně před aktivní plochu
bezpečnostního senzoru (zóna
blízké oblasti).
0
30
mm
Za cca. 5 s žlutá signalizační LED
>5s
blikat: Justážní mód je aktivován
Signal
Tak dlouho jak bude tento mód
Power
aktivní, zůstává výstupní stupeň v
bezpečném stavu.
 Zóna blízké oblasti
 Uvolňovací zóna
8.2 Zprostředkovat uvolňovací zónu
Jestliže se senzor nachází v justážním módu, může být pohybem tlumícího prvku
zprostředkována uvolňovací zóna senzoru:
Jakmile nastane utlumení v
uvolňovací zóně, zhasne žlutá
signalizační LED.
Jestliže se tlumící prvek nachází
v zóně blízké oblasti nebo
0
30
mm
bezprostředně okolo uvolňovací
zóny, objeví se znovu blikající signál.
Signal
Signal
Signal
Power
Power
Power
 Zóna blízké oblasti
 Uvolňovací zóna
10
8.3 Ukončit justážní mód
0
30
mm
Pokud bude senzor po dobu více
než 2 s odtlumen (> 30 mm), pak
bude justážní mód vypnut a rozsvítí
se žlutá signalizační LED.
Tohoto může být dosaženo také
přerušením napětí.
<2s
Signal
Power
>2s
Signal
Power
 Zóna blízké oblasti
 uvolňovací zóna
11
CZ
9 Provoz
9.1 Spínací stav výstupů
9.1.1 Bezpečný stav
Bezpečný stav je vypnutý stav (bezproudový stav:
Logická "0") nejméně jednoho z výstupů A1 a A2 (OSSD).
Pokud je jeden z výstupů A1 a A2 vypnutý, pak musí následně napojena
bezpečnostně orientovaná logická jednotka uvést celý systém do stavu,
definovaného jako bezpečný.
9.1.2 Propojený stav
Pokud je útlumový prvek v uvolňovací zóně a není žádná chyba senzoru, budou
oba výstupy A1 a A2 (OSSD) uvolněny (logická "1").
9.1.3 Jmenovitá výstupní data
Jmenovitá výstupní data se opírají o jmenovitá data vstupu podle normy
EN 61131-2 typ 1 nebo 2:
Logická "1"
Logická "0"
≥ 15 V
≥ 11 V
≤5V
2...15 mA
15...30 mA
Zbytkový proud 0,2 mA *)
*) Proud pull down, typicky 30 mA
9.1.4 Příčné zkraty
• Příčný zkrat mezi oběma výstupy (A1 a A2) bude bezpečnostním senzorem
rozpoznán a vede k odpojení výstupů (OSSD) při následujícím bezpečnostním
požadavku. Výstupy A1 a A2 zůstávají vypnuty tak dlouho až bude chyba
odstraněn.
• Příčný zkrat mezi jedním ze dvou výstupů (A1 příp. A2) a napájecí napětí vede
k vypnutí druhého výstupu (A1 příp. A2) při bezpečnostním požadavku.
12
9.2 Provozní mód
Doba trvání předchozího odtlumení je rozhodující v tom, zda bude žlutá
signalizační LED rozsvícena časově zpožděně (→ 9.2.1) nebo okamžitě (→
9.2.2), když tlumící objekt vstoupí do uvolňovací zóny. V každém případě spínají
výstupy bez časového zpoždění.
Při odtlumení jsou výstupy a žlutá signalizační LED odpojeny bez časového
zpoždění.
CZ
Při utlumení v zóně blízké oblasti jsou výstupy odpojeny okamžitě, zatímco
žlutá signalizační LED zhasne teprve po časovém zpoždění o hodnotě cca 2 s.
S odpojením signalizační LED budou současně výstupy udrženy v odpojeném
stavu. Proto není již více možné opětné zapnutí v uvolňovací zóně. Uvolnění je
provedeno buď odtlumením (> 30 mm) po dobu více než 2 s nebo přerušením
napětí (→ 5.2 Opatření proti jednoduchému obejíti).
9.2.1 Zpožděné zapnutí signalizační LED
Odtlumení > 2 s:
0
>3s
Signal
30
mm
Pokud byl tlumící prvek odstraněn
od senzoru po dobu delší než cca.
2 s (> 30 mm), pak se s časovým
zpožděním cca. 3 s rozsvítí žlutá
signalizační LED při utlumení v zóně
blízké oblasti.
Toto představuje také případ, kdy se
tlumící prvek nachází v uvolňovací
zóně při zapnutí napětí.
Power
 Zóna blízké oblasti
 Uvolňovací zóna
13
9.2.2 Nezpožděné zapnutí signalizační LED
Pokud byl tlumící prvek méně než
Odtlumení < 2 s:
2 s ze senzoru odstraněn (> 30 mm),
rozsvítí se žlutá signalizační LED
bez časového zpoždění při utlumení
v uvolňovací zóně.
0
≈ 0 s*)
30
mm
Signal
Power
 Zóna blízké oblasti
 Uvolňovací zóna
*)
kromě prvního uvedení do provozu
9.3 Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek (odstranění z
uvolňovací zóny)
≤ 50 ms
Reakční doba při přiblížení v zóně blízké oblasti (ne bezpečnostně
relevantní zóna)
≤ 100 ms
Reakční doba při přiblížení v zóně blízké oblasti (uvolňovací zóna)
typicky 100 ms
≤ 200 ms
Riziková doba / reakční doba chyb / doba rizika při bezpečnostně
relevantních chybách
≤ 100 ms
Přípustná doba setrvání v blízké oblasti
cca. 2 s
Zpožďovací doba pro aktivování justážního módu
(→ 8.1 Aktivovat justážní mód)
cca. 5 s
Doba setrvání v odtlumeném stavu (≥ 30 mm) pro návrat do
provozního módu (→ 8.3 Ukončit justážní mód)
cca. 2 s
Současnost zapnutí a odpojení výstupů při bezpečnostním
požadavku
≤ 50 ms
Doba trvání odpojovacích testovacích impulsů
≤ 1 ms
14
9.4 Zobrazení LED
LEDStav
Provozní stav
Signál
Power-napájení
Bez napájecího napětí
Signál
Power-napájení
Pod-napětí
Signál
Power-napájení
Přepětí
Signál
Power-napájení
Signál
Power-napájení
Tlumící prvek mimo uvolňovací
zónu (Provozní mód) nebo
uprostřed uvolňovací zóny
(Justážní mód)
Tlumící prvek uprostřed
uvolňovací zóny (Provozní
mód)
Tlumící prvek mimo uvolňovací
zónu (Justážní mód)
Signál
Power-napájení
Interní nebo externí chyba (→
12 Odstranění chyb)
Signál
Power-napájení
Výstupy
A1
A2
(OSSD) (OSSD)
Oba výstupy
0
0
vypnuty
0
0
Oba výstupy
vypnuty
0
0
Oba výstupy
vypnuty
0
0
Oba výstupy
uvolněny
1
1
Oba výstupy
vypnuty
0
0
0
0
1
0
1
0
CZ
15
10 Rozměrový výkres
66
40
34
M12 x1
40
17
5,4
5,4
30
20
10
8,5
LED
33
6
46
61
11 Technická data
GM701S
GIMC-4030-US/2OSSD
Induktivní bezpečnostní senzor
Umělá hmota - kvádrové provedení
Konektorové propojení M12
Uvolňovací zóna: ≤ 10 ... ≥ 15 mm
Odpovídá požadavkům:
EN ISO 13849-1: 2008 Kategorie 4 PL e,
SIL 3 podle IEC 61508: 2000, SILcl 3 podle IEC 62061
Napájecí napětí
Ochrana proti zkratu
Odolné proti přepólování
Úbytek napětí
Proudový odběr
Výstupy A1, A2 (OSSDs)
16
24 V DC (19,2...30 V)
ano
ano
< 2,5 V @ 100 mA
< 15 mA
PNP
Dimenzované izolační napětí
Výstupní napětí aži 24 V
Reakční doba
Riziková doba (doba reakce na chybu)
Přípravná zpožďovací doba
Zabezpečena vypínací vzdálenostar
Druh provozu
EMC / vibrace, rázy
Místo nasazení
30 V
Kompatibilita s EN 61131-2 Vstupy Typ 1,
2a3
Reakční doba na bezpečnostní požadavek
(odstranění z uvolňovací zóny): ≤ 50 ms
Reakční doba při přiblížení v zóně blízké
oblasti (uvolňovací zóna): ≤ 200 ms
≤ 100 ms
CZ
5s
30 mm
Trvalý provoz (bez údržby)
podle IEC 60947-5-2
Třída C podle EN 60654-1
(Místo nasazení chráněné proti podmínkám
počasí)
Klíma
Tlak vzduchu
Slaná mlha
Výška nad hladinou moře (NN)
Ionizující záření
Rychlost teplotních změn
Okolní teplota
80...106 kPa
ne
max. 2000 m
není přípustné
0,5 K/min
-25..70 °C po dobu užívání ≤ 87 600 h
10...40 °C po dobu užívání ≤ 175 200 h
Relativní vlhkost vzduchu 5...95 % po dobu užívání ≤ 87 600 h
5...70 % po dobu užívání ≤ 175 200 h
Doba využívání TM (doba nevyužívání)
Bezpečnostně-technická spolehlivost
(podle IEC 61508)
MTTFD
DC / CCF / Cat.
Druh ochrany / ochranná třída
≤ 87 600 h (10 roků) při
-25...70 °C a 5...95 % relativní Vlhkosti
vzduchu
≤ 175 200 h (20 roků) při 10...40 °C a 5...70
% relativní Vlhkosti vzduchu
PFH < 2,5 x 10-9/h
rok 1992
99 % / 100 % / 4
IP 65 / IP 67 (podle EN 60529), III
17
Materiály pouzdra
Zobrazení
PPE; zinkový tlakový odlitek
LED žlutá (Signál); LED zelená (Powernapájení)
Konektorové propojení M12, pozlacené
kontakty
Připojení
Schema připojení
 vyhodnocovací jednotka nebo PLC
Barvy vodičů:
BK: černá
BN: hnědá
BU: modrá
WH:bílá
Upozornění:
Pokud není uvedeno jinak,vztahují se všechna data v celém teplotním rozsahu na
referenční měřící desku podle
IEC 60947-5-2 (FE360 = ST37K) 45 x 45 x 1 mm.
18
12 Odstranění chyb
→ 9.4 Zobrazení LED
Problém
Možné příčiny
odstranění chyb
Není zobrazení LED
Bez napájecího napětí
Zapnout napětí
LED Power-napájení bliká
a senzor nespíná
•Pod-napětí
•Přepětí
Korigovat napětí
(→ 11 Technická data)
Senzor nespíná ani po
odtlumení a opětném
utlumení
Senzor byl uveden do
bezpečného stavu (logická
"0"). Příčina:
•Příčný zkrat mezi oběma
výstupy A1 a A2
•Příčný zkrat mezi jedním
výstupem (A1 nebo A2) a
napájecím napětím
•Rozpoznána chyba v oblasti
senzoru
•Vypnout a opět zapnout
napájecí napětí
•Prověřit drátové propojení
a přípoje
•Prověřit následnou
elektroniku (např. kontrolér
PLC)
•Odstranit příčné zkraty
•Vypnout přístroj
CZ
13 Údržba, opravy a likvidace
Při odborném provozu nejsou potřebné žádná opatření pro obsluhu a údržbu.
Přístroj může být opravován pouze výrobcem.
Zlikvidujte přístroj po jeho používání s ohledem na ekologii podle platných
národních ustanovení.
19
14 Schválení / normy
Použity jsou následující směrnice a normy:
• 2006/42/EG Evropská směrnice pro stroje
• 2004/108/EG Směrnice EMC
• EN ISO 13849-1 (2008) Bezpečnost strojů, bezpečnostně vztažené části
řídících systémů
• IEC 60947-5-2 (2007) Spínací přístroje nízkého napětí: Řídící přístroje a
spínací prvky přibližovacích spínačů
• IEC 61508 (2000)
• IEC 62061 (2005)
• UL 508
20
15 Pojmy a zkratky
CCF
Common Cause Failure
Výpadek v důsledku celkové příčiny.
DC
Diagnostic Coverage
Stupeň odhalení chyb
MTTFD
Mean Time To Dangerous
Failure
Střední doba pro nebezpečí přivádějící
výpadek.
OSSD
Output Signal Switch Device
Výstupní signál-spínací prvek
PFH
Probability of Failure per Hour
Pravděpodobnost výpadku na jednu hodinu
PL
Performance Level
PL podle ISO 13849-1
SIL
Safety Integrity Level
SILcl
Safety Integrity Levelclaim  limit
Bezpečnostně integrovaná úroveň
SIL 1-4 podle IEC 61508. Čím vyšší je SIL,
tím menší je pravděpodobnost výpadku
bezpečnostní funkce.
Bezpečnostně integrovaná úroveňZpůsobilost
(podle IEC 62061)
TM
Mission time
CZ
Životnost (doba života)
(= max. doba užívání)
21

Podobné dokumenty

hnědá opětného zapnutí

hnědá opětného zapnutí • Před pracemi na přístroji uveďte přístroj do stavu bez externího napětí. V daném případě odpojit také nezávisle napájené releové zatěžovací obvody. • Po instalaci systému musí být provedena kom...

Více