hrudní drenážní systém redax

Komentáře

Transkript

hrudní drenážní systém redax
HRUDNÍ DRENÁŽNÍ
SYSTÉM
REDAX
Výrobce:
Dovozce:
TEMAMEDICA a.s.
Pod Sychrovem I 1119/4 101 00 Praha 10
Tel: 284 688 355
Fax: 284 688 346
Email: [email protected]
1
DRENTECH® COMPACT S
DRENTECH® COMPACT
DRENTECH® DOUBLE
NÁVOD K POUŽITÍ
POPIS
Systémy Drentech® jsou hrudní drenážní systémy na jedno použití vybavené sběrnými
komorami, podvodním těsnicím ventilem a podvodními sloupci pro ovládání podtlaku. Tyto
drenážní systémy je možné používat v odsávacím nebo gravitačním režimu a dodávají se ve
verzích pro dospělé a pediatrické pacienty se třemi komorami (jednou trubicí) a čtyřmi
komorami (dvěma trubicemi) s podvodním těsnicím ventilem nebo silikonovým těsnicím
ventilem. Tyto systémy se skládají z následujících součástí:
1. Sběrná komora (1) rozdělená na tři odstupňované segmenty s odběrným a/nebo infúzním
bodem na drenážním přívodu (10). Sběrná komora má maximální objem 2 200 ml (1 900
ml u pediatrické verze). Ve verzi se dvěma trubicemi je sběrná komora rozdělena na dvě
nezávisle odstupňované části umožňující rozdělení drenážní tekutiny.
2. Podvodní těsnicí ventil (2), který umožňuje odstátí vzduchu z dutiny hrudní pacienta, aby
nedocházelo ke zpětnému toku. Těsnicí ventil (2) je vybaven stupnicí, která umožňuje
určování úrovně negativního tlaku v dutině hrudní pacienta.
3. Dva podvodní sloupce pro regulaci podtlaku (5), které řídí negativní tlak prostřednictvím
výšky vodního sloupce uvnitř (od -5 cm H2O do -25 cm H2O)
NÁVOD K POUŽITÍ
Drenážní systémy jsou určené k:
- odsávání vzduchu a/nebo tekutin z dutiny hrudní nebo mediastina, čímž se brání jejich
hromadění;
- obnově a udržování normálních tlakových spádů v dutině hrudní;
- usnadnění normálního roztažení plic k obnovení normální dynamiky dýchání.
VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ/PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
-
-
Drenážní systém se musí udržovat ve vertikální poloze, i během přepravy, a vždy pod
hladinou tekutiny v pleurální dutině (minimálně 50 cm). Systém se může krátkodobě
umístit do horizontální polohy, jak je vidět na obr. 1 (např. během přepravy pacienta) tak,
aby nedošlo ke smíchání tekutin mezi různými komorami nebo úniku tekutiny.
V horizontální poloze může dojít k poškození podvodního těsnění. Když bude systém v
horizontální poloze, doporučuje se použít svorku na trubici pacienta.
Dávejte pozor, aby nedošlo ke zlomení nebo přimáčknutí pacientovy drenážní trubice (9).
Neblokujte ani nezakrývejte pojistný ventil vypouštění tlaku (5).
Nepřipojujte systém k pacientovi, když již bude probíhat odsávání.
Díky své speciální konstrukci je systém stabilní a nepotřebuje podepření trubic, aby se
mohl používat na podlaze. Systém má rukojeť (13) pro snazší přepravu drenážní
jednotky. Rukojeť také umožňuje zaháknutí systému k pacientovu lůžku.
Nespínejte spojovací trubici pacienta svorkou na dlouhou dobu během drenáže a/nebo
přepravy.
Tekutina obsažená ve sběrné komoře drenážního systému se nesmí nikdy zavádět zpět,
ale musí se zlikvidovat společně s drenážním systémem v souladu s ustanoveními
platných předpisů o práci s biologicky nebezpečným odpadem.
2
VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
-
-
Systém nepoužívejte, když byl obal otevřený nebo poškozený.
Toto zařízení se může používat výhradně v bezpečných podmínkách v oblasti použití a
za použití postupů uvedených v návodu k použití konkrétního typu produktu. Výrobce
nepřebírá žádnou odpovědnost za případy nesprávného použití nebo použití v rozporu s
instrukcemi v návodu.
Toto zařízení musí používat zdravotnický personál proškolený v používání hrudních
drenážních systémů a systémů obnovy krve za dohledu lékaře.
Produkt na jedno použití. Opakované používání může ovlivnit výkon zařízení a vést k
riziku křížové kontaminace.
PŘÍPRAVA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
Drenážní systémy se dodávají v dvojitém sterilním balení. Když budete chtít produkt použít,
uchopte dolní konec balení označený šipkami a táhněte ve směru sterilního otvoru. Vyjměte
produkt a rozbalte vnitřní ochranný obal za použití aseptického postupu.
a. Plnění podvodního těsnicího ventilu
1. Naplňte injekční stříkačku sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Není potřeba
používat jehlu.
2. Injekční stříkačku vložte do přípojky (7) a naplňte těsnicí ventil (2) až po čárkovanou čáru
(asi 45 ml). Voda zmodrá díky barvivu, které je ve ventilu.
3. Vytáhněte injekční stříkačku: přípojka (7) je vybavena ventilem, který automaticky uzavře
přístup při vytažení injekční stříkačky.
4. Teď je těsnicí ventil připraven.
b. Plnění sloupců pro regulaci odsávání
1. Sejměte ochranný kryt (4) regulačních sloupců (3).
2. Naplňte regulační sloupce (3) sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem až na
požadovanou úroveň podtlaku (max. 25 cm H2O). Voda v komoře změní barvu na
modrou. Množství potřebné tekutiny závisí na požadované úrovni tlaku: níže uvádíme
přibližné hodnoty odpovídající uvedeným tlakům .
Hodnota odsávacího podtlaku
10 cm H2O
15 cm H2O
20 cm H2O
25 cm H2O
Objem H2O
160 ml
250 ml
320 ml
390 ml
3. Počkejte až se hladina vody v obou regulačních sloupcích (3) vyrovná a bude odpovídat
požadované úrovni odsávání.
4. Zavřete kryt (4) a uzavřete přední kohoutek (12) podle obrázku.
5. Hladina vody v regulačních sloupcích (3) určuje hodnoty podtlaku aplikované na
pacienta. O správné úrovni podtlaku musí rozhodnout lékař.
c. Připojení drenážní trubice
Připojte drenážní trubici (9) k hrudnímu katétru pacienta pomocí spojky (14). Čtyřkomorová
verze je vybavena dvěma spojovacími trubicemi k hrudním katétrům.
d. Připojení zdroje podtlaku
1. Drenážní systém připojíte ke zdroji podtlaku připojením spojovací trubice k přípojce (6).
3
Pozn.: Drenážní systém je vybaven „autoregulačním“ zařízením (17), které umožňuje mírné
bublání v regulačních sloupcích tlaku (3) při většině hodnot podtlaku, které se vyskytují v
nemocničních zařízení (roven nebo vyšší než -10 kPa = -75 mmHg = -100 mbar = -1,45
psi); od personálem se žádný další zákrok nevyžaduje. Z tohoto důvodu se připojení
podtlaku k systému může provést přímo, bez použití přídavných kohoutků a/nebo regulátorů.
V případě, že je k dispozici zdroj nižšího vakua než -10 kPa (např. hrudní regulátory,
přenosné odsávací systémy, atd.) je systém vybaven zabudovaným regulačním kohoutkem
(18), pomocí nějž je možné zvýšit odsávací průtok otočením kohoutku do polohy "+", dokud
se znovu nedosáhne mírného bublání. Regulační kohoutek (18) se používá pouze k regulaci
odsávacího toku a ne k regulaci tlaku. Tlak závisí pouze na výšce vodního sloupce v
regulačních sloupcích (3).
e. Odsávací režim
VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ
1. Pravidelně kontrolujte, zda odsávání v regulační komoře (3) probíhá průběžně,
sledováním přítomnosti mírného bublání.
2. Odsávání se musí přerušit v následujících případech: při doplňování hladiny vody nebo v
případě nutnosti výměny systému. Po každém přerušení zajistěte, aby se odsávání
obnovilo.
3. Odpařování může zvláště za vysokých teplot způsobit pokles hladiny tekutiny v
regulačních sloupcích (3). Toto odpařování je normálně zanedbatelné díky
„autoregulačnímu“ zařízení. Nicméně se doporučuje kontrolovat hladinu tekutiny
pravidelně.
4. Během drenáže pacienta se mohou objevovat odchylky související s endopleurálním
tlakem, které se projevují kolísáním tekutiny v odstupňovaném sloupci těsnicího ventilu
(2). Tlak působící na pacienta představuje součet tlaku nastaveného v regulačních
sloupcích (3) a tlaku, který signalizuje sloupec těsnicího ventilu (2).
5. Na stupnici lze pozorovat synchronní kolísání s dýcháním pacienta. Toto kolísání odráží
změny endopleurálního tlaku. Nepřítomnost tohoto kolísání může signalizovat kompletní
roztažení plíce nebo ucpání drenážních trubic.
6. Výskyt vzduchových bublinek v dolní komoře těsnicího ventilu (2) signalizuje neúplné
roztažení plíce. Snižování množství těchto bublinek během času označuje postupné
roztahování plíce. Když bude roztažení úplné, bude možné pozorovat nepřítomnost
bublinek v těsnicím ventilu.
7. Silné bublání v těsnicím ventilu (2) může naznačovat vážný pneumotorax nebo únik
vzduchu ve spojích. Proveďte pečlivou kontrolu a když bude tento jev přetrvávat,
přivolejte lékaře.
f. Gravitační režim
1. Tento systém může také fungovat v gravitačním režimu, a to tak, že se odpojí odsávací
trubice připojená ke zdroji podtlaku od spojky (6). Pojistný ventil pro automatické
vypouštění tlaku (5) umožňuje fungování v gravitačním režimu bez dalších opatření.
2. Během drenáže pacienta se mohou objevovat odchylky související s endopleurálním
tlakem, které se projevují kolísáním tekutiny v odstupňovaném sloupci těsnicího ventilu
(2). Tlak působící na pacienta udává přímo hodnota na sloupci těsnicího ventilu (2).
g. Diagnostika úniků vzduchu pacienta
1. Přítomnost vzduchových bublinek v dolní komoře těsnicího ventilu (2) signalizuje neúplné
roztažení plíce. Snižování množství těchto bublinek během času označuje postupné
roztahování plíce. Když bude roztažení úplné, bude možné pozorovat nepřítomnost
bublinek v těsnicím ventilu.
2. Silné bublání v těsnicím ventilu (2) může naznačovat vážný pneumotorax nebo únik
vzduchu ve spojích. Proveďte pečlivou kontrolu a když bude tento jev přetrvávat,
přivolejte lékaře.
h. Filtrační ventil k uvolnění vysokého podtlaku
V případě vysokého podtlaku (např. v důsledku stlačení trubice pacienta), kterou signalizuje
výška vodního sloupce v těsnicí komoře (2), stiskněte horní část krytu (8). Do systému se
vpustí filtrovaný vzduch, který zajistí snížení úrovně podtlaku, jež se projeví na hladině vody
4
v těsnicím ventilu. Až dosáhnete požadované úrovně negativního tlaku, kryt uvolněte. Při
vysokém negativním tlaku je podvodní ventil chráněn plovákovým ventilem, aby nedocházelo
ke zpětnému toku tekutiny. Když nastane příliš vysoký podtlak, voda natlačí plovák do
uzavřené polohy; ventil se znovu otevře při snížení hodnoty negativního tlaku.
VÝSTRAHA: Nemačkejte na ventil uvolňování vysokého podtlaku, když bude systém
fungovat v gravitačním režimu, nebo když nebude aktivované odsávání.
i. Snížení úrovně odsávání
Úroveň odsávání se může v případě potřeby kdykoli snížit. přitom postupujte následovně:
1. Přerušte odstávání.
2. Sejměte plnicí víčko (4).
3. Otevřete kohoutek (12) a pomocí injekční stříkačky odsajte tekutinu z regulačních
sloupců přes propichovací víčko (15) na zadní straně. Tento krok můžete opakovat,
dokud nedosáhnete požadované úrovně odsávání v regulačních sloupcích.
4. Vyjměte injekční stříkačku, uzavřete kohoutek (12) a vraťte víčko (4) na místo.
l. Výměna systému
Drenážní systém je potřeba vyměnit po kompletním naplnění sběrné komory. Přitom
postupujte následovně:
1. Připravte si nový systém podle výše uvedených instrukcí tak, aby byl připraven k použití.
2. Přerušte odsávání a zavřete drenážní trubici pacienta normální trubicovou svorkou.
3. Odpojte používaný systém a nahraďte jej novým.
4. Znovu otevřete drenážní trubici a obnovte odsávání.
KONTRAINDIKACE
Žádné kontraindikace nejsou známé.
STERILNÍ PRODUKT - sterilizovaný etylén oxidem.
Tento produkt je sterilní v případě, že je obal neporušený. Zařízení na jedno použití. Po
každém použití zlikvidujte, nepoužívejte opakovaně. Během skladování chraňte zařízení
před vysokými teplotami a ultrafialovým zářením. Při likvidaci zařízení přijměte odpovídající
preventivní opatření a postupujte v souladu s ustanoveními platných předpisů o zacházení s
biologicky nebezpečným odpadem.
POUŽITÉ MATERIÁLY
Polystyrén (PS), polypropylén (PP), elastomer (S-E/B-S), polyetylén (PEHD), ABS.
MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJÍCÍ LATEX A PVC.
OBAL NEOBSAHUJE PVC.
5
LEGENDA
01 Sběrná komora
02 Podvodní těsnicí ventil
03 Sloupce regulace odsávání
04 Plnění regulačního sloupce
05 Bezpečnostní ventil pozitivního tlaku
06 Přípojka odsávání
07 Plnění těsnicího ventilu
08 Ventil pro uvolňování vysokého negativního tlaku
09 Drenážní trubice pacienta
10 Vzorkovací víčko
11 Vzorkovací komora
12 Kohoutek regulační komory
13 Rukojeť
14 Kónická přípojka drenážní trubice
15 Kryt kohoutku
16 Plovákový uzavírací ventil
17 Autoregulační ventil
18 Kohoutek regulace odsávacího toku
6
7
8

Podobné dokumenty

7 Co nás trápí, co nás bolí

7 Co nás trápí, co nás bolí Nejčastější poruchy základních pohybových stereotypů: předklon a narovnání se z předklonu, otáčení trupu vsedě, otáčení hlavy a krku, nošení břemen, stoj na jedné noze, chůze extenze kyčelního klou...

Více

Sborník abstrakt s programem - pdf - registracni

Sborník abstrakt s programem - pdf - registracni L. Dvořáček, P. Štádler, P. Vitásek, P. Matouš (Praha) 57. NAŠE ZKUŠENOSTI S ROBOTICKÝMI VÝKONY V OBLASTI VISCERÁLNÍCH TEPEN P. Vitásek, P. Štádler, L. Dvořáček, P. Matouš (Praha) 58. LAPAROS...

Více

Fulltext - Psychologie a její kontexty

Fulltext  - Psychologie a její kontexty nalézání netradičních řešení, reflexe vlastního učení aj.) učební výsledek v podobě rozvoje sebepojetí žáka, jeho autonomie ve smyslu „autonomie k učení, dovednost řídit učení, ale i kognitivní a m...

Více

jiaogulan

jiaogulan nalézt "vlastní já", redukuje a harmonizuje energie, dodává pocit jistoty; Čaromast® Harmonizační na ČAKRY, která je vhodná na zklidnění, na masáž jednotlivých čaker a je nepostradatelná při medita...

Více