Golf Pink Floyd

Komentáře

Transkript

Golf Pink Floyd
GolfPinkFloyd
Volkswagen Pink Floyd je
a k č n Ím o d e | o b | í b e n é hG
o o | f u ,k t e rý VoIkswagen připraviIv souvisIosti s evropským turné rockové
| e g e n d y .M i m o ř á d n á , p o č t e mo m e z e n á s é r i en a b í z íb a r v u a d e s i g n ,
n a n i c h žs p o I u p r a c o v a I č
i |enové
| e g e n d á r n ís k u p i n y .
T m a v ě m o d r á m e t a | í Z as p e r I e ť o v ý me Í e k t e m ,g r a f i c k é p r v k y
p ř i p o m í n a j í csík u p i n u P i nk F I o y d
a j e j i h u d e b n ís v ě t , z e I e n ě t ó n o V a n éd e t e r m á | ní p r o s k | e n í k, r y t y
vně.jších
zrcátek v barvě vozu a čtrn á c t i p a I c o v éd i s k y s p n e u m a t i k a mi 185/60B 14 H užna prvnÍpoh|ed
o d I i š u j íG o I f P i n k F I o y d o d ' i e h o
b ě ž n ý c hs o u r o z e n c ůK. t o m u p ř i p o č t ě t et e m p e r a m e n t n ím o t o r 1 , 8
s v ý k o n e m6 6 k W ( 9 0 k ) n e b o d v a
vznětové motory 47 kW a 55 kW
(64ka75k).
D a l š Íp r v k y i n t e r i é r uj,a k o t ř e b a
p o s i I o v a čř í z e n ío, t á č k o m ě r r, á d i o přehráVač,,beta,,a střešníanténa'
z v y š u j ík o m f o r t a p o d t r h u j íi n d i v i d u a l i t uG o l f u P i n k F l o y d a j e h o
majitele.
c o , | e š t ěs p o j u ' i e V o I k s w a g e n
a p r a Ž s k ýk o n c e r t P i n k F I o y d , k t e r ý p r o b ě h n e7 ' z á ř í n a S t r a h o V ě ?
P r o t o Ž e j e V o I k s w a g e n h I a v ní m
s p o n z o r e m c e | é h oe v r o p s k é h ot u r .
n é r o c k o v é| e g e n d y ,n e p ř e k v a p í ,
ž e V s t Up e n k y m ů ž e t e k o u p i t
u k t e r é h o k o Izi p r o d e j c ůa u t o m o b i | ůV o I k s w a g e n .A p a k j e t u z | a t ý
h ř e b . s | o s o v án í V s t u p e n e k , k t e r ó
proběhne přímo na koncertěa na
jehožvítězečekázbrusu nový Golf
Pink Floyd !
PINKFI-OYD
PRESENTED
[email protected] VOLKSWAGEN
Volkswagen na lea$ing JednoÍoěnízáÍuka béz ohlédu
alteÍnativa ke koupi auta.
na poěet uietýGh kilometÍů.
Potřebujete-|
i Využít
hotové
Domnívámese, žeVám touto
penízeiinak nežke koupiautomozárukouposkytu|eme
vícenež
jej získatna |easing'
bi|u,můžete
důkazo kva|itě- iistotu,žejste si
Na
Ieasing
nepotřebuiete
kapitá|'
vybraIisprávně'Roční
záruční
měsíční
sp|átkyzapIatíte
Ihůtap|atív ce|émsvětěa Vztahuje pravidelné
příjmů.
z průběžných
se ina ooškození
|aku.
pouzeIeasingovou
ZapIatíte
NoVě u Vo|kswagenuposkytujeme
šesti|etou
záruku proti prorezavění sp|átkupředem.
Po skončení
doby Ieasingu
karoserie.
(budto36, nebo42 měsíců}
můžete
auto
odkoupit
za
2%
zůstatkovou
Poprodeiní servis vašeho
hodnotudo sVéhoV|astnictví.
nového vozidla.
At jste podnikatel,
firma nebo
Sítznačkových
opravenV mnosoukromá
osoba,
obratte
se na
ha místechoro Vás znamenásnadvašeho
obchod
níka'
nou dostupnost,a tedy ušetřený
časi peníze.opravnyjsou
vybavenyspeciá|ním
zařízením
a zásobouoríginá|n
íchnáhradních
Vo|kswagen'Udržbui opravy
dí|ů
vykonávajíodborněškoIen
ípracov.
níci.
pokrokuvyniDíý technickému
kajíautomobilyVoIkswagennenáročností
údrŽby.
Ta je méněčastá
a méněnáročná,nežje obvyk|é;
a to, co zahrnuje,vyžadujeméně
časua sto.jí
méněnežu jiných
vozidel.
jednou
proh|ídky
PravideIné
ročnězahrnujíi výměnuo|e|e.Ta je
předepsánabud'po každých12
měsících,
nebo po ujetí15 000 km
Liautomobi|us benzinovýmmoto.
připadá na
rem. ÚdrŽbaa seřízení
kaŽdých30 000 uietýchki|ometrů.
osvědčenýtým spoIečnosti
SkoFINs.r.o.vám zaručuje
nejpřízpodmínkypro uspokojování
nivě'iší
VašichooŽadavků'
Potřebuiete-li podrobné iníor.
mace o technických údajích
a vybavení' nebo Ghcete-li se
s Volkswagenem 9eznámit při
zkušební iízdě, obraťte se na
kteřéhokoli z prodeiců
Volkswagen.
Rádi vám posloužíme.
Vo|kswagenje VWáŽen do 'l20 zemí
ce|éhosvěta. V různýchzemíchp|atí
různédopravnípředpisy a podmínky
pro schvaIoVánítechnickézpůsobilosti. Proto můžeb'ítnabídkamode|ů
a V\i'bavyu jednot|ivých typů
VoIkswagenuV prospektuodIišná.
Volkswogen-
víle,co móte.