Zpravodaj listopad 2014

Komentáře

Transkript

Zpravodaj listopad 2014
ročník XXII. • listopad 2014 • cena 1,- Kč
ul. Sadová
foto: Pavel Ilchmann
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
INFORMACE Z RADNICE
www.rtyne.cz
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RTYNĚ V P.
Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Rtyně v Podkrkonoší, svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Špringrem v souladu s § 91 odst.
1 zákona o obcích.
Místo konání:
Malý kulturní sál, K Jídelně 635, Rtyně v Podkrkonoší
Doba konání:
středa 5. listopadu 2014 od 18.00 hodin
Program: 1. Volba starosty, místostarosty a členů Rady města
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění,
a počtu členů Rady města
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů Rady města
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4. Zástavní smlouva - půjčka SFŽP na III. etapu kanalizace
5. Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib.
Zdeněk Špringr, starosta města
100. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 6. 10. 2014
 RM vzala na vědomí informace Bc. Pavla Semeráka o činnosti Městského úřadu Rtyně v Podkrkonoší.
 RM schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč.
 RM schválila povolení výjimky z ustanovení OZV č. 3/2003 pro ukončení akce Retro diskotéka dne 10. 10.
2014 pořadatele Lukáš Bárta - Orange Catering.
 RM schválila uzavření Smlouvy o umístění komunikačního zařízení s provozovatelem optické sítě Ing.
Petrem Kadaníkem.
 RM schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě číslo 14_SOBS01_4121043234 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s.
 RM schválila zřízení bankovního účtu pro správu finančních prostředků Fondu obnovy vodovodů a
kanalizací u ČSOB, a. s.
 RM schválila uzavření smlouvy o zajištění vystoupení dne 9. 10. 2014 v rámci Orlicko-kladského varhanního
festivalu s Michalem Novenkem.
 RM vzala na vědomí obsah Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2013 - 2014.
101. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 20. 10. 2014
 RM schválila architektonický návrh zeleně v lokalitě Nad Lipkou a uzavření Smlouvy o provedení výsadby
zeleně se zhotovitelem Jánem Jankovičem - JAZ.
 RM schválila uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120046844 na stavbu přeložky vrchního vedení NN u č.p. 189
se zhotovitelem ČEZ Distribuce, a. s.
2
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
 RM doporučila ke schválení zastupitelstvu města Kupní smlouvu na nákup p.p.č. 1325/3 o výměře 119 m 2 a
p.p.č. 1323/2 o výměře 395 m2 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.
 RM vzala na vědomí informace o zákonných podmínkách trvalého vypuštění malé vodní nádrže Panský
rybník, pověřila starostu zařazením investiční akce na opravu hráze a odbahnění rybníka do rozpočtu města
na rok 2015 a uložila starostovi zajistit možnost spolufinancování odbahnění subjektům hospodařících ve
spádové oblasti Rtyňky nad Panským rybníkem.
 RM vzala na vědomí Zprávu o daňové kontrole č.j.: 1443414/14/2700-04705-604286 vypracovanou
Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj, oddělením dotací a finanční kontroly a pověřila starostu města
vedením dalších jednání ve věci odvolání proti kontrolnímu zjištění.
 RM schválila text dotazníku určeného občanům města Rtyně v Podkrkonoší jako podklad pro tvorbu
Strategického plánu rozvoje města na období 2015 - 2020 a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit tisk, distribuci a
následné vyhodnocení dotazníkového šetření. Sběr dotazníků bude probíhat do 18. 11. 2014.
 RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v budově Městského úřadu Rtyně v
Podkrkonoší, Hronovská 431 s nájemcem Renatou Bejrovou s účinností od 1. 1. 2015.
 RM doporučila ke schválení zastupitelstvu města Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1DHM140288 s
povinným Povodí Labe, s. p.
 RM vzala na vědomí Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb.,
v platném znění, vyhlášky 418/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád
a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly města Rtyně v Podkrkonoší Zdeňka Špringra.
 RM uložila vedoucím příspěvkových organizací města Rtyně v Podkrkonoší a vedoucím jednotlivých odborů
MěÚ předložit návrh rozpočtu na rok 2015 zpracovaný ve struktuře: plán, skutečnost, předpokládaný
výsledek roku 2014, plán 2015, komentář v termínu do 18. 11. 2014.
Usnesení ze zasedání rady i zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší jsou pravidelně zveřejňována na
www.rtyne.cz.
Bc. Pavel Semerák, tajemník
JAK SE VÁM ŽIJE VE RTYNI DNES A JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech byly do Vašich poštovních schránek distribuovány dotazníky, prostřednictvím kterých
bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající situaci ve městě a představy o jeho budoucím rozvoji. Vaše
odpovědi budou jedním z významných zdrojů pro zpracování Strategického plánu rozvoje, který se právě nyní
zpracovává. Strategický plán bude důležitým podkladem pro zastupitele města při plánování konkrétních
investičních akcí i rozvoje služeb pro občany. Zároveň je také důležitým dokumentem při získávání dalších
finančních prostředků z EU pro rozvoj města v novém programovém období 2014 - 2020.
Dotazníky jsou k dispozici také na podatelně městského úřadu a v městské knihovně na nám. Horníků, nebo
je možné je stáhnout na městských webových stránkách www.rtyne.cz.
Po vyplnění, prosíme, vhoďte dotazník do sběrného boxu na výdejním místě, případně jej zašlete
elektronicky na e-mailovou adresu [email protected]
U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak. Pokud nedodržíte instrukce k vyplnění,
nebudeme moci Vaše odpovědi zpracovat. Sběr dotazníků probíhá do 18. listopadu 2014. Předem děkujeme
za Vaši spolupráci na rozvoji našeho města.
Zdeněk Špringr, starosta města
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Komise pro občanské záležitosti uspořádala v sobotu 25. října 2014 v obřadní síni městského úřadu poslední
slavnost vítání občánků v letošním roce. Přivítáni byli noví občánci města: Patrik Myšák, Kristýna Vítová, Lukáš
Farský, Marika Prouzová, Eliška Hejnová, Sofie Fraňková, Natálie Marková, Veronika Morongová, Filip Turek,
Marek Valčík, Lucie a Lukáš Frimlovi.
Nové občánky města přivítal starosta města Zdeněk Špringr. Dětem z mateřské a základní školy děkujeme za
přednesené básničky, které zahřály u srdce všechny přítomné. Rodičům blahopřejeme k narození potomka a
přejeme hodně lásky a trpělivosti při výchově a dětem šťastné vykročení do života, který je čeká.
Bc. Iva Kejklíčková, správní odbor
3
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
STAVBA KANALIZACE
Rád bych vás touto cestou informoval o postupu prací na stavbě kanalizace. V ulici Za Mýtem pokračuje
pokládání kanalizačního řádu, současně se provádí také výměna vodovodu. Domácnosti jsou napojené na
suchovod tak, aby byly zachovány dodávky pitné vody.
U Žabárny bude pokračovat práce na uložení čerpací stanice a výstavba dešťového odlučovače. Zároveň se
také začnou realizovat přípojky.
V oblasti Náměrek úspěšně proběhlo uložení kanalizace do komunikace II/567 a pokračuje se v ulici
K Františce. Zde bude také provedena výměna vodovodu. Bude se zde postupovat stejně jako v ulici Za
Mýtem, tedy bude zbudován suchovod.
Bohužel v současné době v důsledku deštivého počasí je komunikace zejména u Žabárny značně znečištěna.
Situaci řešíme s dodavatelem stavby, aby zajistil schůdnost na tomto úseku. Závěrem děkuji všem občanům za
pochopení a vstřícnost při realizaci stavby.
Robert Pižl, správa majetku města
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 10. - 11. 10.2014
Kandidátní listina
č.
název
Kandidát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly
Hlasy
Politická
Navrhující
příslušstrana
věk
nost
abs.
v%
Pořadí
zvolení
1
Křesť. demokr. unieČs. str. lid.
2
Sehnalová Jana
50
KDU-ČSL KDU-ČSL
489
11,49
1
1
Křesť. demokr. unieČs. str. lid.
3
Mičola Martin Mgr.
45
KDU-ČSL
BEZPP
430
10,11
2
1
Křesť. demokr. unieČs. str. lid.
8
Hejna Josef
43
KDU-ČSL
BEZPP
397
9,33
3
1
Křesť. demokr. unieČs. str. lid.
1
Hanuš Jiří Ing.
70
KDU-ČSL KDU-ČSL
348
8,18
4
2
Komunistická str. Čech
a Moravy
2
Romančák Milan
61
KSČM
BEZPP
230
12,48
1
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
1
Špringr Zdeněk
56
NK
BEZPP
850
8,51
1
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
6
Vondráčková Hana Mgr.
47
NK
BEZPP
789
7,90
2
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
2
Nágl Jiří Bc.
46
NK
BEZPP
788
7,89
3
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
3
Justová Irena
56
NK
BEZPP
650
6,51
4
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
4
Pěkný František
56
NK
BEZPP
669
6,70
5
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
5
Hubálovský Štěpán doc. RNDr. Ph.D.
43
NK
BEZPP
691
6,92
6
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
7
Žďárský Martin
29
NK
BEZPP
675
6,76
7
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
8
Janko Albert
42
NK
BEZPP
611
6,12
8
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
9
Hartman Jan MUDr.
53
NK
BEZPP
710
7,11
9
3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
10 Řezníček Stanislav
28
NK
BEZPP
614
6,15
10
4
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
DŮLEŽITÉ INFORMACE
LÉKÁRNA RTYNĚ
Lékárna Rtyně v Hornické ulici bude ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 uzavřena.
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI - STOMATOLOGIE
termín:
1. a 2. 11.
8. a 9. 11.
15. a 16. 11.
17. 11.
22. a 23. 11.
29. a 30. 11.
6. a 7. 12.
Rozsah služby: So, Ne, svátky 8 - 12 hod.
lékař:
adresa ordinace služby:
MUDr. Jitka Slavíčková
Pražského povstání 543, Trutnov
MUDr. Eva Jirásková
Hornická 417, Rtyně v P.
MUDr. Jana Nosková
Černohorská 85, Janské Lázně
MUDr. Miroslav Voženílek
Polská 91/14, Trutnov
MUDr. Jolana Nezvalová
Bratří Čapků 774, Úpice
MUDr. Simona Vykouřilová
zubní ordinace, čp. 35, Hajnice
MUDr. Rudolf Dušánek
Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
telefon:
499 732 032
776 589 020
499 875 179
499 814 867
499 846 073
499 393 810
499 826 558
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická
klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487. Lékařská služba první pomoci
- zubní - Hradec Králové: 495 755 223.
PODĚKOVÁNÍ
Sdružení nezávislých kandidátů děkuje všem občanům města Rtyně v Podkrkonoší, kteří přišli k volebním
urnám. Výsledek těchto voleb bereme jako zhodnocení naší dlouhodobé práce, ale zároveň si uvědomujeme
větší odpovědnost při rozhodování v důležitých otázkách ve prospěch města a hospodaření s veřejnými
prostředky.
Sdružení nezávislých kandidátů Rtyně v Podkrkonoší
SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU PRONAJME:
 byt. jednotku v domě č.p. 627, ulice Za Lékárnou, byt č. 34, vel. 1+1, I. kat. v 2. NP o celk. výměře 32,10 m2
Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu jednoho roku se
závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti
vyplývající ze smlouvy za níže uvedených podmínek.
Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který splňuje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl
zabezpečuje bydlení v samostatném bytě (toto platí i pro manžela, manželku, druha, družku žadatele)
b) nesmí být dlužníkem vůči Městu Rtyně v Podkrkonoší a jeho organizacím
c) nesmí být členem bytového družstva a nemá sjednanou nájemní smlouvu s bytovým družstvem, nesmí mít
uzavřenou jinou nájemní smlouvu u jiné obce (vše platí i pro manžela, manželku, druha, družku žadatele)
d) nesmí být projednáván v trestním řízení nebo přestupkovém řízení vůči Městu a jeho organizacím za
posledních 5 let
e) doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v §711 odst. 2 OZ
5
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu SBF
přenechaly byt do podnájmu nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli a dále všichni ti, kteří
porušovali opakovaně v posledních třech letech povinnosti nájemce plynoucí z nájemního vztahu.
Splnění těchto podmínek doloží zájemce čestným prohlášením. Zájemce dále uvede současnou bytovou
situaci, spolubydlící osoby a důvod žádosti o byt v majetku města Rtyně v Podkrkonoší.
Byt č. 627/34 - minimální výše nájemného za 1 m2 podlahové plochy je 62,- Kč. Zálohy na služby včetně
vytápění pro jednu osobu činí 1.610,- Kč. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a el. sporákem, platba za
vybavení bytu činí 82,- Kč. Vytápění bytu je centrální plynové. Plánované přidělení bytu: byt je připraven
k okamžitému nastěhování.
Nabídky, které obsahují čestné prohlášení, nabídnuté nájemné za 1 m 2 a zdůvodnění žádosti o nájemní byt v
majetku města Rtyně v Podkrkonoší, se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu
označené nápisem: „Výběrové řízení – nájem bytu 627/34 - neotvírat“.
Adresovat na SBF Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší.
Uzávěrka přihlášek: 12. 11. 2014 do 15.00 hodin.
Informace na tel. 499 888 163, Ilchmann Pavel, vedoucí MH a SBF.
SKLÁDKA POD HALDOU
www.skladkartyne.cz
20 LET SKLÁDKY POD HALDOU
Dne 1. listopadu 1994 navezly automobily první odpady do nově vybudované, ekologicky zabezpečené
skládky ve Rtyni v Podkrkonoší. Za 20 let jsme zneškodnili na 300.000 tun odpadů. S postupným naplňováním
kapacity skládky proběhly 4 etapy jejího rozšíření a průběžně dochází k technickým úpravám v návaznosti na
nově vydávané normy. V areálu se z dotačních peněz, městského rozpočtu a rozpočtu společnosti s. r. o.
vybudoval sběrný dvůr. Výtěžnost zpětně odebraných odpadů do sběrného dvora je v přepočtu na počet
obyvatel nejlepší v našem kraji. Nově se letos začalo se svozem a kompostováním zeleného odpadu, které
bude od příštího roku povinné. Společnost třetím rokem zajišťuje veškerý svoz komunálních a separovaných
odpadů od občanů a z města vlastními vozy.
Společnost SKLÁDKA POD HALDOU s. r. o. se dále zabývá zemními a rekultivačními pracemi. Rekultivační
práce, které jsou hrazeny z rekultivačního fondu tvořeného městem na základě navezených odpadů, se
postupně provádějí tak, aby lokalita skládky nenarušovala negativně blízké okolí. Na zrekultivovaných
plochách se osázelo na 6000 jehličnanů. Nutné prořezy stromků se prodávají na vánoce.
V současné době dochází k výrazným změnám podmínek souvisejících s nakládáním s odpady. Přednost
dostává třídění, recyklace a kompostování před hromadným ukládáním do země, tudíž i naše činnost se musí
stále přizpůsobovat novým vyhláškám a zákonům. Tyto změny pocítí města i jejich obyvatelstvo. Proto přeji
společnosti SKLÁDKA POD HALDOU s. r. o. a jejímu majiteli, Městu Rtyně v Podkrkonoší, do dalších let hodně
úspěchů.
František Pěkný, jednatel společnosti
ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVÍ V LISTOPADU 2014:
Božena Capoušková
Marie Baudyšová
Zdenka Machová
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!
6
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
ČESKÝ SVAZ ŽEN
ZO Českého svazu žen ve spolupráci s Městem Rtyně v Podkrkonoší
pořádají v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší
ve dnech 10. - 12. listopadu 2014
TRADIČNÍ PODZIMNÍ BAZAR
pondělí
úterý
středa
veškerého ošacení, hraček a sportovních potřeb
10. 11.
příjem
16.00 - 19.00 hod.
11. 11.
příjem a prodej
16.00 - 19.00 hod.
12. 11.
prodej
9.00 - 12.00 hod.
prodej a výdej
16.00 - 19.00 hod.
Poplatek 1, - Kč z kusu a 10% z prodeje.
BAZAR BUDE OPĚT SPOJEN S HUMANITÁRNÍ SBÍRKOU PRO DIAKONII BROUMOV
Darovat můžete: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (nejméně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek), domácí potřeby nepoškozené
(nádobí bílé i černé), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (veškerou nepoškozenou, páry
svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily)
Nenoste: koberce, matrace, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, ledničky, televize a jinou elektroniku
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pod tímto názvem nás 8. a 10. října pozvala paní Sehnalová z knihovny na procházku podzimní přírodou.
Cesta po vyznačené trase prověřovala děti ve znalostech klasických pohádek. Dobře si děti vedly i
v netradičních chuťových hádankách. Na konci cesty byl každý účastník odměněn obrázkovo-sladkou medailí.
Děkujeme paní Janě Sehnalové a těšíme se na další setkání s ní zase třeba v knihovně.
za děti a paní učitelky z MŠ paní učitelka Iveta Kačerová
HURÁ DO ZAHRÁDKY
V měsíci září jsme s dětmi z oddělení
Kačenek začali zahradničit. Připravené
záhonky již čekaly, až do nich s dětmi
zasázíme kytičky, keříky, ale i lesní
jahůdky či maliny. Dětem se práce
„malých zahradníčků“ zalíbila natolik, že
jsme den co den sázeli nové rostlinky či
cibulky kytiček, které děti s pýchou a
radostí nosily z domova. Máme v plánu
pokračovat v našem zahradničení a
zkrášlit tak okolí naší školky. Děkujeme
všem, kteří naše sny o rozkvetlé zahrádce
podporují. Už teď se těšíme na jaro.
za děti a paní učitelky ze třídy Kačenek
paní učitelka Marcela Šťovíčková
7
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
PODZIMNÍ UKOLÉBAVKA
V úterý 21. října k nám do mateřské školy přijely lektorky z ekocentra Violka z Teplických skal. Měly pro děti
připravený naučně poznávací ekologický program, ve kterém si vyprávěly o podzimní přírodě. Po přivítání a
vzájemném představení si společně v kruhu nad obrázky zvířat a ptáčků prověřily své znalosti. Děti
pojmenovávaly a třídily ptáky na ty, kteří odlétají do teplých krajin a na ty, kteří zůstávají u nás. Dále hmatem
a také čichem poznávaly plody ze stromů a keřů - žaludy, bukvice, kaštany, jeřabiny, oříšky, různé druhy šišek
atd. Při hře s Kouzelným pytlíčkem děti přírodniny
pojmenovávaly. Nezapomněly ani na zvířátka, která uléhají
k zimnímu spánku a na ta, která chodí ke krmelci pro obživu. Ke
konci si zahrály hru, při které hledaly pod listím potravu pro
různá zvířátka. Skupinkové hry děti potěšily a při závěrečných
doplňujících otázkách dokázaly, že mají dobré znalosti o
přírodě. I my v MŠ chodíme do přírody na vycházky velmi rádi,
zvlášť když máme u nás ve Rtyni lesy, pole a louky na dosah.
Děti byly lektorkami pochváleny za výbornou spolupráci a již
nyní se těšíme na další setkání.
paní učitelka Monika Baťková
HRÁTKY SE STAVEBNICÍ GEOMAG
Ve středu 22. října proběhla v mateřské škole podzimní
dílnička. Paní Balvínová nám přivezla nepřeberné množství dílů
stavebnice Geomag. Děti a jejich rodiče tak měli možnost
společně strávit hravé odpoledne, popustit uzdu fantazii a
tvořivosti. A že si to užili, nemůže být pochyb. Pod jejich rukama
vznikaly různé věže, královské koruny a další zajímavé tvary a
stavby. Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na další
společnou dílničku.
paní učitelka Jiřina Dvořáčková
VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA
Ke konci měsíce se mateřská škola ještě vypravila autobusem do Úpice. V pátek 24. října se děti jely podívat
na výstavu exotického ptactva. V místní Orlovně bylo opravdu rušno - kanárci, andulky, zebřičky či papoušci
všech barev nás přes klece nejenom pozorovali, ale také vítali svým zpěvem.
paní učitelka Pavlína Hrušková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
www.zsrtyne.cz
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Dne 11. listopadu 2014 se konají třídní schůzky - od 15.30 hod. (1. až 2. třídy), od 16.15 hod.
(3. až 5. třídy), od 17.00 hod. (6. až 9. třídy).
Od 16.00 hod. je připravena prezentace středních škol a odborných učilišť (chodba školy 1. patro).
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ A ZUŠ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Dne 11. listopadu také proběhnou v budově školy volby na další tříleté volební období Školské rady z řad
zákonných zástupců žáků školy. Volby se konají od 16.00 do 19.00 hod. v přízemí školy (učebna PC).
POZVÁNKA NA HALLOWEEN
Zábavné odpoledne soutěží, her, tance, vytváření, hádanek, kvízů, strašidel… pro žáky třetích až pátých tříd Halloween - se koná ve středu 5. listopadu 2014 na nové škole od 15.00 do 16.30 hod. Vstup pouze
v maskách! Své mladší spolužáky srdečně zvou sedmáci.
8
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
ŠKOLNÍ SPORT
Soutěž Grand prix mezi školami okrsku Úpice je v
plném proudu a žáci naší školy už zaznamenali
první úspěchy. V pátek 5. září vybojovali dvě 2.
místa v kopané a trojboji na turnaji pořádaném
studentským parlamentem v Havlovicích. O týden
později si opět z Havlovic přivezli naši mladší žáci
pohár za 1. místo v malé kopané. Starší žáci
obsadili skvělé 2. místo.
Ve štafetovém závodě „Zátopkova desítka“ v
Úpici se 40 žáků školy zasloužilo o 2. místo v čase
28:45,7 (čas Emila Zátopka z r. 1954 - 28:54,2).
Překvapením pro nás bylo však umístění našich
žáků v basketbale. Postup do okresního kola a
pohár pro vítěze si z Úpice odvezly starší dívky,
chlapci skončili druzí. Tyto výsledky pro nás
znamenají průběžné vedení v Grand prix ročníku
2014 -2015.
POZVÁNKA NA BESEDU
Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost na besedu s PhDr. Zdeňkou Rejtharovou „Jak zlepšit výchovné
kompetence“, aneb jak s dětmi efektivně komunikovat, jak je motivovat a jak lépe zvládat problémové
situace. Koná se ve středu 26. listopadu 2014 od 16.00 hod. v budově nové školy.
ADVENTNÍ ODPOLEDNE
Pomalu se blíží nejkrásnější období roku, proto zveme naše žáky a rodiče na Adventní odpoledne. Koná se ve
středu 3. prosince 2014 od 14.30 do 16.30 hod. v prostorách nové školy a školní jídelny. Přijďte s námi zapálit
první adventní svíčku, užít si předvánoční atmosféru a získat dobrou náladu a pohodu do následujících dnů. Na
programu bude výroba jednoduchých vánočních dekorací a voňavých dobrot. Součástí Adventního odpoledne
je také soutěžní výstava vánočních stromečků, které zdobí žáci naší školy.
DIVADLO RTYNĚ o. s.
www.divadlo-rtyne.estranky.cz
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Divadlo Rtyně o. s. pořádá
ve dnech 2. - 7. prosince 2014
v Malém kulturním sále
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
otevřeno: Út - Pá 15.00 - 18.00 hod., So + Ne 9.00 - 18.00 hod.
Zastavte se ve vánočním shonu, načerpejte vánoční atmosféru, klid a pohodu.
Uvidíte nejen staré krásné betlémy a vánoční výrobky, ale také výrobky dětí.
Pro potěšení ducha a srdce dne 5. prosince 2014 v 17.00 hod.
VYSTOUPÍ ČLENOVÉ SKUPINY
RED RAIN S PÁSMEM VÁNOČNÍCH KOLED.
Součástí vánoční výstavy budou ukázky výroby vánočních ozdob, ukázky výroby náušnic
a prodej vánočních svíček a dekorací.
Vstupné dobrovolné
9
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
VÁNOČNÍ SHOW
Občanské sdružení Divadlo Rtyně
Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ SHOW
sobota 6. prosince 2014 od 16.00 hod. - Kino na Rychtě
Přijďte se podívat na pásmo scének, písniček, tance, zpěvu a také pohádek.
Přijďte podpořit nové mladé herce!
Součástí show je překvapení v podobě vystoupení pěvecké hvězdy.
vstupné dobrovolné
TŠ BONIFÁC, o. s.
www.bonifac.eu
POZVÁNKA NA HUDEBNÍ FESTIVAL
TŠ Bonifác ve spolupráci s agenturou Art Presto s. r. o. Vás zve na
DUŠIČKOVÝ FESTIVAL
vystoupí:
Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov a Červený Kostelec & TŠ Bonifác
Spojený orchestr s pestrým, až netradičním repertoárem.
Big Band ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
Úspěšný Big Band složený z žáků a učitelů rtyňské školy s novými skladbami a sólisty!
Vokální soubor Little Wings ZUŠ Žacléř
Mladé vokální seskupení se zálibou ve zpěvu známých moderních a popových skladeb.
Pavel Žalman Lohonka & spol.
Jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény se svou kapelou!
Mladý týnišťský Big Band & Jan Smignator
Vynikající kapela, která často spolupracuje s předními českými jazzovými i populárními osobnostmi.
Catska
Rtyňská skupina mladých muzikantů hrající svěží muziku za použití jak eletrických, tak dechových nástrojů.
sobota 1. listopadu 2014 od 17.00 hod. - Orlovna, Rtyně v Podkrkonoší
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji, 250,- Kč na místě. Předprodej: online www.kupvstupenku.cz, Drogerie Karel
Mádr Rtyně v Podkrkonoší. Občerstvení zajištěno.
JUNÁK
www.skaut-rtyne.cz
SKAUTSKÝ PLES
Skautské středisko Rtyně v Podkrkonoší Vás zve na
9. SKAUTSKÝ PLES
sobota 29. listopadu 2014 od 20.00 hod.
Orlovna ve Rtyni v Podkrkonoší
K tanci a poslechu zahrají kapely HF Band a Cugrunt
Vstupné: 120,- Kč. Předprodej lístků od 10. listopadu 2014 v knihovně ve Rtyni v P. a na www.skaut-rtyne.cz
10
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
VÝPRAVA DO LANOVÉHO PARKU
Na akční výlet do lanového parku se
vydala družina Žabiček v sobotu 4. října
do Janských Lázní. Cesta vlakem i
autobusem rychle utekla a Žabičky se už
chystaly na lanové překážky. Nejprve nás
čekala příprava v podobě ustrojení do
lezeckých sedáků, helem a jištění.
Nechyběla ani instruktáž, jak se správně
jistit a především pravidla bezpečnosti.
Dále už nebránilo nic tomu, aby Žabičky
vyšplhaly do výšky až 12 metrů a
zdolávaly překážky nejen fyzicky, ale i
psychicky. V parku se nachází 40
překážek ve výšce 4 až 12 metrů od
jednoduchých po náročnější, jako je třeba skok do sítě. V parku Žabičky strávily půl dne a odjížděly domů
nadšené, co vše zvládly a překonaly.
Petra Ilchmannová
KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
www.koletovka.cz
ADVENTNÍ KONCERT
Koletova hornická hudba Vás srdečně zve na tradiční
ADVENTNÍ KONCERT
sobota 6. prosince 2014 od 18.00 hod.
Rtyně v Podkrkonoší - Orlovna
účinkuje: Koletova hornická hudba se svými sólisty a zpěváky
hosté:
zpěvačka KAMILA NÝVLTOVÁ
hudební skladatelé a aranžéři RUDOLF KOUDELKA a VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER
moderují: Romana Pacáková a Martina Peterková Adamů
vstupné: dospělí 100,- Kč, děti do 150 cm 20,- Kč
Předprodej vstupenek v drogerii ve Rtyni v P. a v prodejně smíšeného zboží Rudolfovi ve Rtyni v P.
Orlovna bude pro veřejnost otevřena v 17.00 hodin. Rezervace míst není možná.
Koncert se koná v rámci oslav 150 let nepřetržité činnosti kapely za finanční podpory
Královéhradeckého kraje, Svazku obcí Jestřebí hory a Města Rtyně v Podkrkonoší.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Vážení čtenáři a příznivci knihovny, opět jsme tu s novou nabídkou knih, které jsme
pro vás nakoupili:
Drummond, Ree:
Hodgkinson, Tom:
Lette, Kathy:
Z lodiček do traktoru
Kovbojská romance.
Jak být volný
Rady, jak užívat život naplno.
Jak zabít manžela a další šikovné tipy pro domácnost
Humoristický román.
11
www.mkrtyne.cz
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Clune, Jackie:
Lette, Kathy:
Shamsie, Kamila:
Heidenreich, Elke:
Payne, Helen:
Nadeau, Micheline:
Mornštajnová, Alena:
Mairowitz, David Zane:
Bajer, Jiří:
Jonáš, Josef:
Bauer, Jan:
Wallant, E. L.:
Lorentz, Iny:
Lang, Hans-Joachim:
Preston, Douglas:
Buchanan, Cathy Marie:
Pawlowská, Halina:
Green, John:
Dočekalová, Markéta:
Howey, Hugh:
Hutrová, Veronika:
listopad 2014
Mamma Mia! Na mateřské s trojčaty
Humoristický román.
Manželství na dobu určitou
Humoristický román.
Vypálené stíny
Generační román.
Stará láska
Humoristický román.
Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické
praxi
Příručka pro taneční a pohybovou terapii.
Relaxační hry s dětmi
Hry pro děti od 4 do 10 let.
Slepá mapa
Generační román o třech generacích žen.
Zámek
Adaptace podle stejnojmenného románu F. Kafky – komiks.
Rakytník – zázračná rostlina, oranžový poklad
Knihy seznamuje čtenáře s pozitivy této rostliny.
Svět přírodních antibiotik – tajné zbraně rostlin
88 přírodních zdrojů pro prevenci i terapii virových,
bakteriálních a plísňových infekcí.
Core trénink
Kompletní rádce pro muže i ženy, jak posílením svalů získat
zdravější a lépe fungující tělo.
Milenec rudé komisarky
Historický román z ohniska revolučních změn v Rusku 1917.
Nájemníci pana Moonblooma
Román z poválečných let New Yorku.
Lvice
Historický román z Itálie 14. stol.
Ženy z bloku 10
Lékařské pokusy v Osvětimi.
Bílý oheň
Thriller.
Dívky z Montmartru
Historický román z Paříže 19. stol.
Chuť do života
Rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní.
Hledání Aljašky
Psychologický román o dospívání.
Něco za něco
Psychologický román o rozpadu manželství.
Silo
Vědecko-fantastický román.
Severoitalská jezera
Turistický průvodce.
Do ráje a zpět
Příběh studentky, která měla možnost vycestovat do
Portugalska.
12
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
Vondruška, Vlastimil:
Smrt ve Vratislavi
Historický román s detektivní zápletkou.
Horáková, Naďa:
Brněnské židovky
Historický román s detektivní zápletkou.
Jonáš, Josef:
Zdraví v ohrožení
Hořká pravda o sladkém cukru.
Pro studenty jsme dokoupili: Michal Viewegh - Účastníci zájezdu; Albert Camus - Cizinec; Francois Villon Malý a velký testament; William Shakespeare - Romeo a Julie.
OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MĚSÍCE ŘÍJNA
V rámci celostátní akce „Týden knihoven 2014“ jsme pozvali všechny čtenáře - seniory na tradiční přátelské
setkání s literaturou. Letos mezi nás přišel Mgr. Aleš Fetters z Náchoda a krásně pohovořil o spisovatelce
Boženě Němcové a jejím vztahu k našemu kraji. Celkem 17 účastníků akce se při šálku dobré kávy se zákuskem
zaposlouchalo do dojemného vyprávění bývalého profesora českého jazyka a literatury. Přednáška se setkala
s velkým ohlasem.
V týdnu
knihoven
tradičně
pořádáme pro děti výtvarnou dílnu.
Letos děti vyráběly podzimní
dekorace do bytu. Jednalo se o závěs
ze dvou nebo třech textilních listů,
které si děti vystřihly z lisovaného
sisalového vlákna. Výroba je
nesmírně bavila a věříme, že závěsy
ozdobily nejeden domov.
Pro děti z mateřské školky a první
třídy ZŠ jsme připravili pohádkovou
cestu „Putování za pohádkou“. Děti
se prošly od knihovny kolem
Orlovny, Lipkou, k novému domu
s podporovanými byty a zpět ke
knihovně. Cestou potkaly devět
rozvěšených čtvrtek s ukázkami
klasických pohádek. Děti hádaly
názvy pohádek a plnily různé úkoly. Například u pohádky „O Červené Karkulce“ jmenovaly všechny věci, které
byly kolem nás červené a svěřily se, která barva je jejich nejoblíbenější. U zastavení s pohádkou „O perníkové
chaloupce“ zase se zavřenýma očima poznávaly podle chuti rohlík, piškoty a perník. U pohádky „O veliké řepě“
viděly skutečnou krmnou řepu a počítaly, kdo všechno obrovskou řepu v pohádce tahal. Jindy zase poznávaly
hrášek, fazole, čočku u pohádky „O Budulínkovi“. Děti poznaly všech devět pohádek a za odměnu získaly
medaili s malou čokoládou.
Jsme rádi, že několik čtenářů využilo nabídky „přihlašování nových čtenářů zdarma“ a přihlásilo se do
knihovny. Věříme, že i pro tyto čtenáře budeme mít nabídku zajímavých titulů knih.
„Víme, kde jsme doma“ je název kampaně knihoven Královéhradeckého kraje pro rok 2014, ke které jsme se
připojili aktivitou pro žáky pátých a šestých tříd základní školy. Děti se netradiční formou seznamovaly
s regionálními autory. Čekala na ně cesta přírodou, po které byly rozesety informační tabule. Na nich byly
uveřejněné zajímavosti o autorech s pestrými úkoly. Děti se seznámily s Karlem Čapkem, Aloisem Jiráskem,
Boženou Němcovou, Václavem Čtvrtkem, K. J. Erbenem, Marií Kubátovou, Ludvíkem Středou a Josefem
Čapkem. Informace si zapisovaly do pracovních listů, které jsme vytvořili pro tyto účely. Na konci putování
jsme si ověřili správné odpovědi. Na děti čekaly medaile se sladkým čokoládovým penízkem.
13
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA LISTOPAD
Festival „Den poezie“ se každoročně odehrává v desítkách měst
celé České republiky a již několik let je počtem akcí
nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Přitom před 16 lety
šlo o pouhý jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu. Naše
knihovna se k tomuto festivalu připojuje besedami pro děti základní školy. Ani ostatní uživatele nechceme
ošidit, a tak u nás v těchto dnech obdržíte tematické záložky do knih a cukr do kávy s logem akce.
Na pátek 28. listopadu pozveme u příležitosti „Den pro dětskou knihu“ spisovatele Josefa Lukáška, který
pohovoří o své tvorbě pro děti. Jedná se o pohádky a pohádkové příběhy Východočeského kraje. Beseda se
uskuteční pro žáky prvních až pátých tříd ZŠ.
Informace připravila Jana Sehnalová
KULTURA
KINO NA RYCHTĚ
pátek 7. 11. - 18.00 hod. - animovaný - Kanada/J. Korea/USA 2014 - 86 min. - vstupné 50,- Kč
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a veverka
Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. Jejich svět je najednou
krásnější. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Jenže se k nim přichomejtne
zbytek kamarádů z parku - přímo 13 milovníků oříšků, kteří jim situaci značně
zkomplikují. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je jen krycí místo pro lupiče. Ti se
chystají vyloupit banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů s penězi podstrčit pytle
ořechů. Rozhodně je na co se těšit!
středa 26. 11. - 18.00 hod. - dokument - Česko 2014 - 70 min. - vstupné 80,- Kč
ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA
Svět kolem nás se stále mění. A s ním se mění i naše pivo. Co se skrývá za tradičními pivními
značkami v éře globalizace? Co se stane, pokud se tekuté národní dědictví promění v
„Eurobier“? Mnozí lidé věří, že pivo a jeho charakter ovlivňuje život národa více, než si
myslíme. A stále více jich věří, že český pivní průmysl už není český. Nejen kvůli tomu, kdo ho z velké části vlastní, ale i
kvůli tomu, co vlastně vyrábí. Je to opravdu tak? A pokud ano, co můžeme dělat?
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Město Rtyně v Podkrkonoší zve na cestopisnou přednášku PaedDr. Libora Turka
NORSKO - ŠVÉDSKO
Překrásná příroda Skandinávie i její kulturní skvosty, švédský národní park Store Mosse, Stockholm, panenské
pohoří Langfjallets se stády divokých sobů, rafting na Sjoe, dřevěné kostelíky, „Cesta trollů“, kouzelné fjordy,
např. Geiranger, mohutné ledovce v oblasti Jostedalsbreenu, ráj houbařů, nejvyšší pohoří Norska Jotunheimen, Oslo, Kodaň… 300 diapozitivů, poutavé vyprávění, suvenýry, hudba…
středa 12. listopadu 2014 od 18.00 hod.
Kino na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší
vstupné 40,- Kč
14
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Město Rtyně v Podkrkonoší pořádá
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
přihlášených do 17. ročníku soutěže RTYŇSKÉ FOTO na téma „VODA“
Malý kulturní sál ve Rtyni v Podkrkonoší
Vernisáž: pátek 21. listopadu 2014 v 18.00 hod. s předáním cen autorům oceněných fotografií
Otevřeno: 22. - 30. listopadu 2014, denně 14.00 - 18.00 hod.
Každý z návštěvníků se může zúčastnit ankety o nejhezčí fotografii, jejíž autor získá symbolickou cenu diváka.
Vstupné dobrovolné
POZVÁNÍ NA DRUHOU ADVENTNÍ NEDĚLI
Město Rtyně v Podkrkonoší a společnost K-trhy.cz vás zvou na
ADVENTNÍ TRHY
(od 13 hod. v Orlovně a na nám. Horníků)
vánoční a řemeslné stánky, svařené víno, medovina, dětský punč, grilování…
HRÁTKY S BARBORKOU
(od 15 hod. v Orlovně)
zábavný program pro děti: TS Ballare, TŠ Bonifác, Vosa jede, Mikuláš a čert, tanečky, soutěže, sladkosti…
neděle 7. prosince 2014 - vstup volný
SPORT
FLORBAL - SOUBOJ O PRVNÍ PŘÍČKU V TABULCE
FBC Orel Rtyně v Podkrkonoší vás zve na 7. kolo mistrovského utkání
Datum: neděle 2. listopadu 2014
Čas: 16.45 hod.
Místo konání: Hala Orlovna ve Rtyni v Podkrkonoší
OREL RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ vs. FLORBAL PRIMÁTOR NÁCHOD
Tabulka po 4. kole:
1.
Orel Rtyně v Podkrkonoší
4
3 1 0 0
11
25: 13
12
2.
Florbal Primátor Náchod
4
3 0 0 1
9
22: 16
6
3.
FBC Trutnov (DTJ)
4
2 1 0 1
8
21: 18
3
4.
FBC Sokol Písek
4
2 0 1 1
7
17: 13
4
5.
FBC Peaksport Litomyšl
4
2 0 1 1
7
23: 22
1
6.
FbC Strakonice P.A.
4
2 0 0 2
6
23: 19
4
7.
TJ Lubná
4
2 0 0 2
6
20: 19
1
8.
PSKC Okříšky-Kněžice
4
2 0 0 2
6
25: 28
-3
9.
TJ Centropen Dačice
4
1 1 0 2
5
19: 22
-3
10.
Snipers Třebíč
4
1 0 1 2
4
19: 21
-2
11.
FBC Innebandytos Hradec Králové
4
1 0 0 3
3
17: 26
-9
12.
Orel Přelouč
4
0 0 0 4
0
10: 24
-14
15
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
VOLEJBAL - MLÁDEŽ
Družstvo minivolejbalistek zahájilo podzimní část krajského přeboru. Po dvou turnajích konaných
v Náchodě a ve Zbečníku drží průběžné 2. místo ve skupině C. Z osmi odehraných utkání dívky 5x
vyhrály. Poslední kolo základní části se uskuteční 9. LISTOPADU ve školní tělocvičně ve Rtyni.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
družstvo
SPORT KLUB Náchod B
TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší
TJ Sokol Zbečník
SPORT KLUB Náchod C
SPORT KLUB Náchod A
utkání
8
8
8
8
8
V3
7
4
2
1
0
V2
1
1
1
3
0
P1
0
2
2
0
2
P0
0
1
3
4
6
sety
16:1
12:7
8:11
8:11
2:16
míče
403:277
403:342
362:388
344:388
306:423
body
23
16
10
9
2
Nejmladší členové volejbalového oddílu a kroužku míčových her se 19. 10. 2014 zapojili do 1. kola Festivalu
barevného minivolejbalu v Hradci Králové. Této masové akce se zúčastnilo 127 družstev. Naše malé
volejbalové naděje bojovaly v kategorii žlutého (1 družstvo), oranžového (5 družstev) a modrého minivolejbalu
(1 družstvo). Bez ohledu na výsledky si všichni hru náležitě užívali a snažili se o co nejvyšší bodový zisk.
Poslední akcí tohoto měsíce bude okresní přebor v minivolejbale, jehož 1. kolo modrého mini proběhlo
v neděli 26. října v Hronově. Výsledky našeho družstva se dozvíte v prosincovém Zpravodaji.
Trenéři volejbalové mládeže
KLADSKÉ POMEZÍ - SVAZ CESTOVNÍHO RUCHU BRANKA
www.kladskepomezi.cz
KLADSKÉ POMEZÍ PŘEVZALO OCENĚNÍ V GRANDHOTELU PUPP
Branka, o.p.s. získala 1. místo v kategorii multimedia pro rok 2014 za nové webové
stránky www.kladskepomezidetem.cz. Stránky jsou součástí projektu „S toulavým
baťohem do Kladského pomezí“ a jejich cílem je jednoduše a rychle vyhledat tipy na nejlepší výlety s dětmi.
„Tento úspěch nás všechny velmi těší a
je pro nás velkou motivací pro další
práci“, sdělil předseda Správní rady
Branky, o.p.s., starosta města Rtyně
v Podkrkonoší a předseda Svazku obcí
Jestřebí hory pan Zdeněk Špringr, který
společně s ředitelkou Branky, o.p.s.
Markétou Venclovou, převzal cenu na
galavečeru
v Grandhotelu
Pupp
v Karlových Varech.
Festival, který se konal od 9. do 11.
října, je součástí Mezinárodního festivalu
turistických filmů TOUR FILM. Pořádá ho
společně s několika dalšími partnery
česká
centrála
cestovního
ruchu
CzechTourism. Posláním celého festivalu
je především uvést a ocenit filmy a
multimedia, které svou obsahovou náplní
a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji
cestovního ruchu v České republice.
Branka, o.p.s.
16
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
POZVÁNÍ K SOUSEDŮM
6. CHARITNÍ PLES - sobota 8. listopadu
2014 od 20.00 hod. - Sokolovna
v Červeném Kostelci - k tanci a
poslechu zahraje kapela Relax Band
PLACENÁ INZERCE
TAXI NON-STOP 24 HODIN
BEZPEČNĚ KAMKOLIV VOZY MAZDA A OPEL - PLATÍ SE POUZE ZA KM UJETÉ SE ZÁKAZNÍKEM!
tel. Opel:
tel. Mazda:
774 647 144
773 914 816
Michal Kříž
www.taximk.cz
17
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
RESTAURACE U VLČKŮ
Vás srdečně zve na
ZVĚŘINOVÉ HODY
Pá 14. 11.
So 15. 11.
Ne 16. 11.
11.00 - 21.00
11.00 - ???
11.00 - 18.00
PALIVA
ZAŇKA
V sobotu od 20.00 hod. zahraje
k tanci a poslechu skupina PĚNA
objednávky na tel. č.:
731 472 050, 499 888 263
PRODÁM BYT 2 + 1
Doprava zdarma:
kvalitní ledvické uhlí, koks, černé uhlí, uhelné
brikety (skládání dopravníkem)
Dále nabízíme:
dřevěné brikety, písky, štěrky, drtě,
kontejnerovou přepravu - přistavení a odvoz
kontejneru dle dohody, odvoz betonu, suti a
jiného materiálu
Palackého 1097, 542 32 Úpice
tel.: 499 882 882, mobil: 603 181 992
www.palivazanka.cz
ve Rtyni v Podkrkonoší, lokalita: sídliště, stav:
výtečný - po kompletní rekonstrukci, cena a
termín: dohodou. Kontakt: 608 824 327
PRODÁM GARÁŽ
ve Rtyni v Podkrkonoší, v lokalitě U Čističky,
přípojka EN 230/380 V,
možno využít jako dílnu, cena dohodou.
Zájemci volejte: 777 980 756
18
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
P+P PAVEL PLÍŠTIL
VÝKUP A PRODEJ
DRUHOTNÝCH SUROVIN
17. listopadu, Č. Kostelec
Po, St, Pá
8.00 - 14.30
Út, Čt
8.00 - 16.00
So
8.00 - 12.00
tel.: 491 462 543
www.plistilsberna.cz
SVATEBNÍ
SALON
Eva Kuderová
Žernov 46
u České
Skalice
nutné objednání předem
na tel. č. 604 796 217
[email protected]
PŘISTAVENÍ A ODVOZ KONTEJNERŮ
LIKVIDACE ODPADŮ
(sutě - střešní krytiny - ostatní odpady)
DOPRAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
(štěrky - písky - beton - palety)
KONTEJNERY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ 3 - 15m3
SMLUVNÍ CENY – STAČÍ ZAVOLAT!
tel.: 777 671 671
www.autodoprava-kontejnery.eu
19
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
listopad 2014
MK ČR E12906, odpovědný redaktor Michal Vlček
NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ Rtyně v Podkrkonoší kulturní měsíčník Vydává a tiskne MěÚ Rtyně v P., kde se také přijímají
příspěvky v datové podobě. E–mail: [email protected] Za uveřejněné příspěvky odpovídá autor. Uzávěrka vždy k 25.
příslušného měsíce, příspěvky dodané později nezveřejníme!
20

Podobné dokumenty

zpravodaj červenec/srpen 2016

zpravodaj červenec/srpen 2016 když mohou některé pohybové i klidové aktivity vykonávat na čerstvém vzduchu. A právě v přírodě jsou děti v tomto období více než kdy jindy. Starší děti podnikaly turistické výlety po okolí Rtyně, ...

Více

Zde - Rtyně v Podkrkonoší

Zde - Rtyně v Podkrkonoší byly zahájeny zemní práce na vedlejších stokách. Každý týden probíhají pravidelné kontrolní dny za přítomnosti investora, zhotovitele, stavebního dozoru a ostatních institucí, dle požadavků stavby....

Více

prosinec 2012 - Rtyně v Podkrkonoší

prosinec 2012 - Rtyně v Podkrkonoší Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu jednoho roku se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti vyp...

Více