Zpravodaj květen 2016

Komentáře

Transkript

Zpravodaj květen 2016
ročník XXV. • květen 2016 • cena 1,- Kč
ul. Ida
foto: Pavel Ilchmann
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
INFORMACE Z RADNICE
www.rtyne.cz
36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 30. 3. 2016
 RM schválila uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
s Úřadem práce.
 RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2015.
 RM schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 16_CEZDI_07558379
s obchodníkem ČEZ Prodej, s.r.o.
 RM schválila uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého
napětí č. 16_NN_1007558378 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.
37. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. 4. 2016
 RM vzala na vědomí informace vedoucího odboru kultury Michala Vlčka.
 RM schválila v souladu s § 3 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí zápis do kroniky města Rtyně
v Podkrkonoší za rok 2015 provedený kronikářem Odonem Vlčkem.
 RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_16_8522302
s poskytovatelem Královéhradeckým krajem na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociální služby ve výši 139.000,- Kč. RM vzala na vědomí výkaz provedených úkonů pečovatelské služby
města za období 1. čtvrtletí 2016.
 RM schválila udělení souhlasu s plánovanou uzavírkou železničního přejezdu na silnici I/14 v Červeném
Kostelci a s návrhem objízdné trasy přes město Rtyně v Podkrkonoší v termínu 23. - 28. 4. 2016.
 RM schválila povolení výjimky z ustanovení OZV č. 3/2003 pro ukončení zábavy v rámci festivalu Koletova
Rtyně 2016 pořádané v Orlovně dne 28. 5. 2016 Klubem přátel Koletovy hornické hudby, z.s. Veřejná
hudební produkce musí být ukončena do 02.00 hodin.
 RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 9. 1. 2014
s provozovatelem TextilEco, a.s.
 RM schválila v souladu s vnitřní směrnicí pro provádění poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu
vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu "Komunikace - obytný areál ul. Pod Strání" a pověřila vedoucího
oddělení místního hospodářství pana Ilchmanna administrací zakázky.
 RM schválila program 10. zasedání Zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší, které se uskutečnilo ve středu
20. 4. 2016.
 RM vzala na vědomí informace starosty o přípravě rozpočtového opatření a rozpočtového výhledu.
 RM schválila zapojení města do pořádání akce na oslavu Dne dětí s názvem Karolína 2016 a uhrazení
finančních nákladů spojených se zajištěním akce do výše 10.000,- Kč spolku pořadatelů Náměrka.
 RM schválila převod odběrných míst v uvolněných bytech č. 643/6, 643/21 a 624/10 k dodavateli ČEZ Prodej,
s.r.o.
 RM zrušila své usnesení č. 32/5 schválené na jednání rady 8. 2. 2016 a schválila uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě vymezené geometrickými plány č. 2154-26/2016, č. 2120-121b/2015 a 2120121c/2015 s oprávněným Ing. Petrem Kadaníkem.
 RM uložila vedoucí oddělení správy nemovitostí Jitce Šlechtové projednat s nájemcem prodejny textilu
a kavárny nám. Horníků 647 podnikatelský záměr nájemce na dalších 5 let a informovat radu o výsledku
jednání v termínu do 30. 5. 2016.
 RM schválila výsledek poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu "Oprava teras u mateřské školky"
a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SILVAGRO s.r.o.
38. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 25. 4. 2016
 RM vzala na vědomí informace vedoucí správního odboru Ing. Ivy Kejklíčkové.
 RM schválila vnitřní směrnici města č. IV/2 - Hospodaření s byty v majetku města, uzavírání nájemních smluv,
provádění oprav s účinností od 1. 5. 2016.
2
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
 RM schválila výsledek výběrového řízení na investiční akci "Výměna oken budovy ZŠ - náměstí Horníků"
a uzavření smlouvy o dílo na uvedenou akci s vítězným uchazečem PROPLAST K, s.r.o.
 RM vzala na vědomí stav příprav projektu na výstavbu chodníku Cesta osvobození.
 RM schválila uzavření Pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III č. 3224524928-5 s pojistitelem Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s.
 RM schválila užívání parkoviště u hřbitova (p.p.č. 3338/1 - ostatní komunikace v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší)
jako cvičné plochy pro autoškolu žadatele Autoškola Tomáš Mazal.
 RM schválila udělení výjimky z ustanovení OZV č. 3/2003 pro ukončení rockové zábavy skupiny Compot
v rámci akce Čarodějnice 2016 konané v sobotu 30. 4. 2016. Veřejná hudební produkce musí být ukončena
do 02.00 hodin.
 RM vzala na vědomí stížnost na obtěžující hluk terénních motocyklů v lokalitě kolem haldy a pověřila
starostu jednáním s Policií ČR a Městskou policií Trutnov ohledně možných preventivních opatření.
 RM vzala na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší
Mgr. Zdeňky Jirkové o vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017 v termínu
26. 5. 2016.
 RM v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválila poskytnutí finančního daru 1.000,Kč ve smyslu § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Sdružení obrany spotřebitelů
Královéhradeckého kraje z.s.
 RM schválila zapůjčení požárního automobilu Iveco - DAL1Z a účast jednotky sboru dobrovolných hasičů
na akci "Den otevřených dveří" výrobce požárních vozidel THT Polička, s.r.o., který se uskuteční 19. 5. 2016.
 RM jmenovala v souladu s § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce vedoucího
odboru kultury pana Jakuba Šikýře s účinností od 1. 6. 2016.
 RM schválila zajištění přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu
s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ DNE 20. 4. 2016
 ZM schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci p.p.č. 1149/32 - orná půda o výměře 63 m2
v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší oddělené geometrickým plánem č. 2126-155/2015 z majetku Města Rtyně
v Podkrkonoší do majetku J. V. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 6.300,- Kč.
 ZM schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene čj. S21765/10-PRÁV k nemovité věci p.p.č.
3323/74 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší vymezené geometrickým plánem č. 2121-466/2015 s povinným Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace.
 ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 3175/3 - orná půda v k.ú. Rtyně
v Podkrkonoší dotčené stavbou "Chodník v ul. Hronovská u čp. 233 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší" z majetku K.
M. do majetku Města Rtyně v Podkrkonoší.
 ZM schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Chodník v ul. Hronovská u čp. 233 v k.ú. Rtyně
v Podkrkonoší" na části p.p.č. 3175/3 - orná půda v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší s vlastníkem pozemku K. M.
 ZM schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu města Rtyně v Podkrkonoší v uplynulém období
zpracovanou v souladu s § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
předkladatelem Městský úřad Trutnov, odbor územního plánování Slovanské náměstí 165, 541 016 Trutnov.
 ZM vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.
 ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016 k rozpočtu města na rok 2016 s celkovými příjmy 39.341.590,Kč, výdaji 42.837.350,- Kč a financováním 3.495.760,- Kč.
 ZM schválilo Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019.
 ZM schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2015.
 ZM schválilo závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2015 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
 ZM vzalo na vědomí informace starosty.
Usnesení ze zasedání rady i zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší jsou pravidelně zveřejňována
na www.rtyne.cz.
Bc. Pavel Semerák, tajemník
3
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
ZBYTEČNÉ PÁLENÍ ODPADŮ, VĚTVÍ I SUCHÉ TRÁVY ZNEPŘÍJEMŇUJE ŽIVOT VŠEM!
Je jaro a u spousty našich spoluobčanů bohužel přetrvává zažitý rituál pálení všeho, co na zahradě zbylo
po zimě - staré větve, suché listí a tráva (tedy v tom lepším případě, někteří bohužel občas přihodí i nějaký ten
komunální odpad). Nepříjemný kouř a zápach pak ztrpčuje žití zbytku města a mnohdy naprosto zbytečně ničí
dobré sousedské vztahy. Žádáme občany, aby v maximální možné míře využívali služeb skládky komunálního
odpadu vč. kompostárny a sběrného dvora a nepálili odpady a zeleň v otevřených topeništích! Likvidace
odpadů pálením je v rozporu se zákonem o odpadech i v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, ale zejména
otravuje životní prostředí nás všech. Naše město prostřednictvím společnosti SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.
vytváří občanům širokou škálu možností, jak se komunálního, objemného i biologicky rozložitelného odpadu
zbavovat bez následků pro životní prostředí i zbytečně vyhrocených sousedských vztahů. Chovejme se
odpovědně k sobě i ke svému okolí!
Otvírací doba sběrného dvora ve Rtyni, v rámci kterého lze bezplatně odevzdávat také bioodpad, je v období
od 1. 3. do 30. 11. (středa 12 - 16 hod.; pátek 12 - 16 hod.; sobota 8 - 12 hod.). Podrobné informace o provozu
skládky a sběrného dvora naleznete na www.skladkartyne.cz.
Bc. Pavel Semerák, tajemník
INFORMACE Z FINANČNÍHO ODBORU
Poplatek ze psů byl splatný 31. 3. 2016. Vyzýváme držitele psů, kteří ještě neuhradili tento poplatek, aby tak
neprodleně učinili, neboť se vystavují nebezpečí vyměření a navýšení poplatku až na trojnásobek (dle vyhlášky
č. 3/2015 o místních poplatcích, čl. 26.).
Složenky na daň z nemovitostí na rok 2016 budou dle informace FÚ rozesílány v průběhu května poštou, tak
jako v předchozích letech, na adresy poplatníků. Daň je třeba uhradit včas, aby byla dne 31. 5. 2016 připsána
na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby, či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat
a poukázat daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně více než 4 dny hrozí úrok z prodlení.
Daň lze zaplatit také v hotovosti v pokladně Finančního úřadu Trutnov.
finanční odbor
HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA
S účinností od 1. května 2016 platí nová směrnice č. IV/2 „Hospodaření s byty v majetku města, uzavírání
nájemních smluv, provádění oprav“, jejíž celé znění je dále zveřejněno.
I. - Úvodní ustanovení
1. Město Rtyně v Podkrkonoší vlastní bytový fond, který spravuje v souladu s platnou organizační strukturou
Městského úřadu prostřednictvím oddělení správy nemovitostí, zařazeného do odboru správy majetku
města (dále jen Město).
2. Tato směrnice upravuje proces pronajímání a obsazování uvolněných bytových jednotek, které jsou
rozděleny do 4 kategorií:
a) byty s pečovatelskou službou v č.p. 616
b) byty 1+1 v č.p. 616 bez pečovatelské služby
c) ostatní byty v bytových domech č.p. 243, 624, 627, 635, 642, 643 a 647
d) byty v půdní vestavbě 647 s předkupním právem
3. Všeobecné podmínky, které musí splňovat zájemce o nájem bytu v majetku města:
e) je občanem státu Evropské unie starší 18-ti let,
f) nesmí být dlužníkem vůči městu Rtyně v Podkrkonoší a jeho organizacím,
g) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v §2309 písm. b) zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
h) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu
vlastníka přenechaly byt do podnájmu nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli a dále
všichni ti, kteří porušovali opakovaně v posledních třech letech povinnosti nájemce plynoucí
z nájemního vztahu,
i) zájemce, který má sjednanou nájemní smlouvu k jinému bytu v majetku města Rtyně v P., musí
v případě přidělení nového bytu na základě výběrového řízení bezodkladně odevzdat stávající byt
zpět majiteli.
4
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
b)
II. - Obsazování bytů s pečovatelskou službou
1. Uvolněné byty dle čl. I., odst. 2. písm. a) jsou přidělovány zájemcům na základě podaných žádostí
o přidělení bytu s pečovatelskou službou. U těchto zájemců musí být provedeno sociální šetření, které
prokáže potřebnost přidělení bytu této kategorie.
2. Další podmínky, které musí splňovat zájemce o byt s pečovatelskou službou:
a) zájemce starší 65-ti let nebo invalidní,
b) zájemce není schopen se o svou domácnost postarat sám ani s pomocí své rodiny,
c) již využívá nebo bude využívat služeb pečovatelské služby.
3. Seznam žádostí eviduje vedoucí oddělení správy nemovitostí. Žádosti musí být vždy k 28. 2. příslušného
kalendářního roku písemně obnoveny, jinak pozbývají platnosti.
III. - Obsazování bytů v č.p. 616
1. Uvolněné byty dle čl. I, odst. 2., písm. b) jsou přidělovány na základě podaných žádostí o přidělení bytu
v č.p. 616. O přidělení bytu konkrétnímu žadateli rozhoduje Rada města Rtyně v Podkrkonoší na základě
doporučení Sociální a bytové komise města.
2. Seznam žádostí eviduje vedoucí oddělení správy nemovitostí. Žádosti musí být vždy k 28. 2. příslušného
kalendářního roku písemně obnoveny, jinak pozbývají platnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV. - Obsazování ostatních bytů
Uvolněné byty dle čl. I, odst. 2., písm. c) jsou přidělovány formou výběrového řízení zveřejněného
na fyzické úřední desce a webu Města s těmito údaji:
a) přesná adresa domu včetně čísla popisného, čísla bytu,
b) velikost bytu a další případné údaje týkající se bytu,
c) minimální požadované nájemné,
d) termín uzávěrky výběrového řízení.
Zájemce o byt ve výběrovém řízení musí splňovat podmínky dle čl. I, odst. 3. této směrnice.
Před uzavřením nájemní smlouvy složí zájemce o byt na účet číslo 94-714601/0710, vedený u České
národní banky, jistotu podle §2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši dvojnásobku
sjednaného měsíčního nájemného.
Peněžní jistota je určena k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných
vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Uvedené pohledávky má
pronajímatel právo započíst proti závazku k vrácení úhrady. Nájemce je povinen doplnit peněžní
prostředky na účtu u peněžního ústavu na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky
oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce.
Peněžní jistota bude nájemci vrácena po skončení nájmu, pokud nebyly peněžní prostředky oprávněně
čerpány, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil, předal pronajímateli
a vyrovnal závazky plynoucí z nájemního vztahu.
V případě, že nájemci během užívání bytu nevznikne dluh na nájemném a službách, a byt bude řádně
užíván, po 5 letech mu bude na základě písemné žádosti polovina zaplacené jistoty vrácena.
V. - Průběh výběrového řízení
1. Výběrová komise pro vyhodnocení nabídek musí mít nejméně tři členy, z toho dva jsou z odboru správy
majetku města.
2. Zájemce o byt ve výběrovém řízení potvrdí čestným prohlášením a doložením požadovaných dokumentů
splnění všech podmínek podle čl. I, odst. 3. této směrnice. Zájemci, kteří nesplňují uvedené podmínky,
a přesto se přihlásili s nabídkou do výběrového řízení, budou komisí vyloučeni. Uvedení nepravdivých
údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení z výběrového řízení i ze všech dalších na dobu
5 let, popřípadě ukončení platnosti již uzavřené nájemní smlouvy.
3. Výběrové řízení probíhá tak, že každý zájemce doručí na podatelnu Městského úřadu ve Rtyni
v Podkrkonoší zalepenou obálku označenou nápisem „Nájem bytu č. .. - neotvírat“. Nabídka bude
5
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
obsahovat minimálně identifikační údaje zájemce s nabídkou výše nájemného za předmětný byt a čestné
prohlášení dle odst. 2 čl. IV této směrnice. Výběrová komise protokolárně otevře obálky doručené
ve stanoveném termínu. Vyhodnocení provede komise do pěti dnů od ukončení příjmu nabídek, stanoví
pořadí jednotlivých zájemců.
4. Komise z jednání pořídí protokol o průběhu vyhodnocení nabídek s podpisy svých členů.
1.
2.
3.
4.
VI. - Nájemní smlouva
Nájemní smlouva k předmětnému bytu je pracovníky oddělení správy nemovitostí vyhotovena písemně.
Na základě pověření rady města podle § 102, odst. 2, písmene m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
nájemní smlouvu podepíše vedoucí oddělení správy nemovitostí. V případě, že by vybraný zájemce
neuzavřel nájemní smlouvu, je uzavřena smlouva s dalším v pořadí dle doporučení výběrové komise.
Nájemní smlouvy na přidělené byty jsou uzavírány na dobu určitou, maximálně 1 rok, s tím, že budou vždy
o stejnou dobu opakovaně prodlouženy, pokud nenastane některý z důvodů pro neprodloužení nájmu
uvedených v odst. 3.
Důvodem ukončení nájemní smlouvy je porušování povinností nájemce uvedené v § 2308 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména neplacení nájemného nebo úhrad za služby spojené s užíváním
bytu, porušování dobrých mravů v domě nebo skutečnost, že do bytu byly z rozhodnutí dodavatele
přerušeny dodávky plynu nebo elektřiny pro neplacení jejich úhrad.
Nájemník a spolubydlící osoby jsou povinni do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy přihlásit se k trvalému
pobytu na adrese přiděleného bytu.
VII. - Výpovědi z nájmu bytu
1. Výpovědi z nájmu bytu, podle smluv uzavřených před účinností těchto zásad, na dobu neurčitou se řídí
ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
VIII. - Drobné opravy v bytech
1. Správu a údržbu bytového fondu zajišťuje oddělení správy nemovitostí. Drobné opravy v nájemních
bytech, které hradí nájemník, se řídí nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu.
IX. - Rekonstrukce a opravy uvolněných bytů
1. Po uvolnění jakékoliv bytové jednotky bude před jejím opětovným pronajmutím novému nájemci
provedena její oprava tak, aby její stav odpovídal platným technickým normám, hygienickým požadavkům
a současným standardům v oblasti bydlení, tím je míněna zejména:
a) oprava rozvodů inženýrských sítí vč. spalinové cesty,
b) oprava zdravotně technické instalace včetně zařizovacích předmětů, tj. vany, případně sprchového
koutu, umyvadla, toalety, vodovodních baterií, obkladů a dlažby,
c) oprava nebo výměna kuchyňské linky včetně sporáku,
d) oprava nebo výměna podlahových krytin,
e) nátěr nebo výměna dveří,
f) opravy omítek,
g) výmalba v barvě bílé.
2. V případě, že v uvolněném bytě byla již dříve provedena oprava rozvodů inženýrských sítí (nejsou
původní), zadá oddělení správy nemovitostí zhotovení revizních zpráv. Závěry revizních zpráv budou
sloužit jako podklad pro zpracování požadavků na opravy bytu, případně pro zpracování výkazu výměr
včetně kalkulace nákladů oprav.
X. - Rekonstrukce a opravy obsazených bytů na vlastní žádost nájemce
1. Nájemce může písemně požádat o celkovou nebo částečnou rekonstrukci užívaného bytu hrazenou
z ročního finančního limitu Města na opravy a údržbu bytového fondu. K rekonstrukci bude přikročeno
v případě volných disponibilních prostředků.
6
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
2. Po odborném posouzení stavu předmětného bytu bude provedena jeho oprava tak, aby nový stav
odpovídal platným technickým normám a hygienickým požadavkům dle čl. IX, odst. 1, a to po uzavření
smlouvy o budoucím nájmu bytu mezi Městem a nájemcem. V této smlouvě se nájemce zaváže hradit
pronajímateli po ukončené rekonstrukci a předání bytu do užívání předem dohodnuté nájemné.
3. Nájemce bytu po dobu rekonstrukce byt uvolní, bytová náhrada mu nebude poskytnuta.
4. Po dobu probíhající rekonstrukce bude nájemce bytu osvobozen od placení nájmu a záloh za služby
spojené s bydlením, náklady na média spotřebovaná po dobu rekonstrukce uhradí pronajímatel.
5. Nájemce může byt opravit na vlastní náklady po předchozím písemném souhlasu Města.
6. Pokud nájemce uvolní byt opravený vlastním nákladem, nevzniká mu tím nárok na úhradu vynaložených
prostředků.
XI. - Závěrečná ustanovení
1. Při provádění oprav v bytech v majetku Města postupuje zadavatel podle platné Směrnice pro provádění
poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu Města Rtyně v Podkrkonoší, respektive v souladu
s platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města byla schválena Radou města Rtyně v Podkrkonoší
dne 25. 4. 2016 usnesením č. 38/2 a nabývá účinnosti dne 1. 5. 2016.
ŠMEJDI VE RTYNI V PODKRKONOŠÍ
Policie České republiky Trutnov, oddělení tisku
a prevence,
ve
spolupráci
s Městem
Rtyně
v Podkrkonoší uspořádala zdařilou besedu s občany
města na stále aktuální téma „Šmejdi“. Tisková mluvčí
Policie ČR Trutnov, nprap. Šárka Pižlová, DiS. poutavou
formou seznámila posluchače s jednotlivými metodami
nekalých praktik této nebezpečné trestné činnosti.
Všichni přítomní obdrželi od Policie ČR reflexní tašky
pro bezpečný pohyb na komunikacích ve večerních
hodinách.
Zdeněk Špringr, starosta města
TEXTILECO
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný
odpad. Těžko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky
schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální.
Jak u nás doma, tak i v zahraničí, naše společnost TextilEco a.s. rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů a obuvi. Náš
hlavní cíl je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu
v řádu mnoha procent. Společnost TextilEco a.s. touto službou nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému
občanovi na snižování dopadového znečištění našeho okolí, a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné
rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním
Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním třídícím závodě v Boskovicích zabývá 150 lidí v trvalém pracovním poměru
tříděním a zpracováním šatstva i bot, a dalších přibližně 100 míst je na nás navázáno v partnerských organizacích.
Zpracujeme 600 až 700 tun měsíčně. Z této hromady se podaří větší část oblečení zachránit, tak aby mohlo
posloužit svému původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je
zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. Přirozenou součástí práce s oděvy je i využívání takto sesbíraného
oblečení v neziskových projektech se společnostmi jako jsou: Nadace SOVA, ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, ČČK,
ARMÁDA SPÁSY a další.
Do kontejneru patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla,
přikrývky, povlečení atd.
Do kontejneru nepatří: mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek
Společnost TextilEco a.s., Váš partner pro 21. století
7
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
DŮLEŽITÉ INFORMACE
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI - STOMATOLOGIE
termín:
30. 4. a 1. 5.
7. a 8. 5.
14. a 15. 5.
21. a 22. 5.
28. a 29. 5.
4. a 5. 6.
Rozsah služby: So, Ne, svátky 8 - 12 hod.
lékař:
adresa ordinace služby:
MUDr. Margita Novotná
Bystřická 326, Mladé Buky
MUDr. Rudolf Dušánek
Kladská 466, Trutnov 3 - Poříčí
MUDr. Helena Petrová
Polská 91/14, Trutnov
MUDr. Milena Brátová
zubní ordinace, č.p.100, Pilníkov
Centrum zdravých zubů s.r.o.
Dr. Hejny 133, Úpice
Dentinum s.r.o.
Polská 91/14, Trutnov
telefon:
499 873 116
499 826 558
732 672 637
499 898 125
602 623 210
499 815 120
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická
klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487. Lékařská služba první pomoci
- zubní - Hradec Králové: 495 755 223.
LÉKÁRNA CLARA bude uzavřena ve dnech 4. - 6. května 2016.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVÍ V KVĚTNU 2016:
Iva Ottová
Libuše Jindrová
Jiří Hitschfel
Marie Kultová
Bedřich Hůlek
Růžena Kubová
Václav Brejcha
Katuše Klaudová
Alena Kuldová
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!
PODĚKOVÁNÍ A BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně děkuji městskému úřadu a jeho zástupcům paní Janě Sehnalové a panu Bc. Stanislavu Řezníčkovi,
DiS za milou návštěvu, květiny a dárek u příležitosti mých narozenin. Návštěva mě moc potěšila.
Alenka Hofmanová
Děkuji tímto MěÚ v zastoupení MUDr. Jana Hartmana a Ing. Jiřího Hanuše za jejich milou návštěvu
s přátelským posezením u příležitosti mých 85. narozenin. Srdečný dík za květiny a dárky.
Současně bych chtěla poděkovat mojí rodině, která se mi hodně věnuje a pomáhá mi ve všem, co je třeba,
i dalším příbuzným a přátelům za účast na mých oslavách. Všem děkuji za květiny a mnoho dárků. Oslavy byly
vtipné a veselé, přesto mi však dojetím ukápla nejedna slza.
Lidmila Nývltová
Srdečně děkuji zastupitelům města Rtyně v Podkrkonoší paní Janě Sehnalové a Bc. Jiřímu Náglovi,
pečovatelkám a všem ostatním za přání a dárky k mým narozeninám.
Vitališe Rouhová
MATEŘSKÁ ŠKOLA
NA VÝSTAVĚ
Je úterý 5. dubna a předškolní děti ze třídy Kačenek a Želviček odjíždějí na prožitkovou výstavu “Příběh
krkonošské zručnosti aneb co uměl malý Josífek před sto lety a co umíš ty dnes?“do Horního Maršova. Je
nádherný slunečný den a cestou autobusem se nám naskýtá překrásný výhled na Krkonoše. Sněžka jako na dlani
a Černá hora je stále blíž a blíž a mnohem větší, než jsme si při pohledu od nás, ze Rtyně, mohli jen představit.
8
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
Jsme v cíli. Zde, v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury „Dotek“ nás očekával malý Josífek. Společně s paní
průvodkyní děti provázel celou
výstavou.
Představili
jim
Josífkovu rodinu a postupně se
děti dozvídaly, co kdo dělal.
Seznamovaly se se starými
krkonošskými řemesly a životem
v Horním Maršově před sto lety.
Děti
byly
aktivní,
bystré
a pohotově poznaly řemeslo
dřevorubce, řezbáře, skláře,
ševce,
krejčího,
dokonce
i sedláře a další. Při vyzkoušení
řemeslného postupu výroby
másla ze smetany byly děti
šikovné
a
zručné. Máslo
namazané
na
chlebíku
ochutnaly… je libo bylinkové, či
přírodní, neochucené? To byla
dobrota! Nahlédly do komůrky šindeláře, prohlédly si a osahaly, co potřeboval k výrobě šindelů. U cihlové
pece pak viděly řemeslný postup výroby skla. Někdo z dětí byl i nápomocen, samozřejmě u studené pece.
Výstava z dob před sto lety nás zavedla až do současnosti, kde nás vítala holčička Anička. Za velmi pěknou,
poučnou a prožitkovou výstavu děkujeme!
paní učitelky Jarmila Galuščáková a Jiřina Dvořáčková
EKOLOGICKÝ PROGRAM „ZVÍŘÁTKA“
V úterý 19. dubna jsme si do třídy Žabiček a Želviček pozvali návštěvu. Ta za námi přijela z České Skalice
z Vily Čerych. Paní lektorka k nám přijela s ekologickým programem o zvířátkách. Po úvodním seznámení jsme
se pustili do hádání. Které zvířátko bydlí ve stáji, v kurníku či ve chlévě? Tak to jsme věděli. Zvládli jsme
i nápodobu pohybu domácích a užitkových zvířátek a jejich řeč. Další hádanky byly ale už o něco těžší. Která
zvířátka mohou na naši zahrádku přijít, přiletět, anebo bydlí pod zemí? Tak tady jsme potřebovali poradit, ale
jenom trošku!
paní učitelka Pavlína Hrušková
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2016-2017. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 12.30 do 16.30 hod. v mateřské škole ve třídě
Rybiček. V době zápisu současně proběhne „Den otevřených dveří“, kdy si rodiče mohou prohlédnout
mateřskou školu.
Zákonný zástupce, který bude mít zájem o umístění dítěte, se k zápisu dostaví ve výše uvedeném termínu
s dítětem. Na zápis si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).
Upozornění na změnu k dokumentaci zápisu: k zápisu je nutné přinést potvrzení o očkování dítěte
od dětského lékaře. Toto potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.
Formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je možné si vyzvednout u paní ředitelky nebo
ve třídě Žabiček v době provozu (6.30 - 16.00 hod.) od 6. 5. 2016 nebo stáhnout z internetových stránek Města
Rtyně v Podkrkonoší www.rtyne.cz ze složky „Mateřská škola“.
O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podané žádosti. Děti jsou
přijímány v souladu se stanovenými „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
ve Rtyni v Podkrkonoší pro školní rok 2016-2017“, zveřejněnými v mateřské škole a na www.rtyne.cz.
Mgr. Zdeňka Jirková, ředitelka MŠ
9
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
www.zsrtyne.cz
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Liga proti rakovině Praha, která v loňském roce oslavila 25 let své činnosti, pořádá i letos
v květnu veřejnou celonárodní sbírku Český den proti rakovině. Letošní sbírkový den, středa 11.
května 2016, bude výjimečný, neboť půjde o jubilejní 20. ročník. Již tradičně se naše škola podílí
na prodeji žlutých kytiček, který budou obstarávat žákyně 9. třídy v dopoledních i odpoledních hodinách ve Rtyni
v Podkrkonoší. Žlutou kytičku si zájemci mohou koupit za minimální příspěvek 20,- Kč.
SBĚR PAPÍRU
Sběr papíru se koná 16. a 17. května 2016 na nádvoří školy. V pondělí 16. 5. od 8.00 do 17.00 hod. a v úterý
17. 5. od 8.00 do 12.00 hod. Sbíráme časopisy, noviny a kartony.
ŽÁKOVSKÉ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍHO OBORU
Ve čtvrtek 19. května 2016 od 18.00 hodin v Malém kulturním sále se koná žákovské vystoupení hudebního
oboru ZUŠ.
TURNAJ V PEXESU
Ve čtvrtek 7. dubna se na naší škole konal turnaj v pexesu pro žáky 1. - 3. ročníku. Celkem se zúčastnilo
25 dětí. Nejprve se soutěžilo o nejlepšího hráče ročníku, potom si vítězové změřili síly mezi sebou. Na 1. místě
se umístila Kristýna Duchová (1. třída), na 2. místě skončil Matyáš Pešta (3. třída) a 3. místo obsadil Stanislav
Polívka (2. třída). Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další turnaj v příštím školním roce.
Mgr. Y. Najmanová
MATEMATIKA
Na konci března proběhlo v Trutnově další okresní kolo v matematické soutěži Pythagoriáda, kategorie Z5.
Oba naši soutěžící, žáci 5. třídy, uspěli. Matěj Jansa obsadil 2. místo a Petr Roubal 11. místo z celkového počtu
25 soutěžících.
Mgr. M. Machová
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ TO STÁLE ŽIJE
Ve čtvrtek 14. dubna navštívila obě
oddělení ŠD zubní hygienička paní Zdeňka
Hájková. Na úvod se zeptala dětí, kdo chodí
k zubaři, jestli mají už plomby. Pak ukázala
dětem odstrašující fotografii zkažených zubů
malé holčičky, nechala kolovat kartáček
pro miminka, doporučila správné zubní
kartáčky, ukázala nevhodné a vysvětlila, proč
se nehodí k čištění zubů. Dětem nechala
kolovat „třetí zuby“, tedy zubní náhradu
a vypadlé zuby po paradontóze se zubním
kamenem. Besedu zakončila tematickou
pohádkou na DVD. Každé dítě dostalo zubní
pastu a „zdravý bonbon“.
Den Země jsme ve školní družině oslavili stavbou mozaiky z víček od PET lahví, které děti poctivě nosily již
od března. Sestavily obrázky sluníčka, květin, berušky…
Ke konci dubna jsme využili pozvání paní Sehnalové na besedu do knihovny, popovídali si o čarodějnicích
a odvážlivci ochutnali čarodějné lektvary.
Další fotografie můžete shlédnout na webových stránkách školy.
Alena Wichová a Nikola Fofonková, vychovatelky ŠD
10
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
VYBÍJENÁ 1. STUPEŇ
Žáci 2. - 5. ročníku se v týdnu před Velikonocemi utkali s družstvy škol našeho okrsku, tj. ZŠ Bratří Čapků, ZŠ
Úpice Lány a ZŠ Malé Svatoňovice, ve vybíjené v Úpici.
Smíšené družstvo 2. - 3. třídy získalo 3. místo, chlapci 4. - 5. třídy skončili na 4. místě. Nejlépe se dařilo
družstvu děvčat 4. -5. třídy. Dívky suverénně zvítězily a postoupily do okresního kola. To se uskutečnilo v pátek
1. dubna v tělocvičně ZŠ R. Frimla v Trutnově. Zde děvčata hrála 4 zápasy (se ZŠ R. Frimla, ZŠ V Domcích, ZŠ
Lánov a ZŠ Vrchlabí). Jedna prohra, jedna remíza a dvě vítězství nám přinesly krásné 3. místo za oběma
trutnovskými školami (pouze jediný bod nás dělil od stříbra).
Všem dívkám a chlapcům patří pochvala za vzornou reprezentaci naší školy, krásné sportovní výkony
a příkladné fair play chování.
Mgr. Jana Peterková
RTYŇŠTÍ ŽÁCI ZÁŘÍ V GRAND PRIX 2015 - 2016
Před sportovci školy jsou už jen atletické závody (Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj) a naši žáci se s největší
pravděpodobností budou opět radovat při přebírání putovního poháru této celoroční soutěže. Z dvanácti
disciplín se jim podařilo 10x zvítězit a s náskokem 18 bodů vedou tabulku před ZŠ Bratří Čapků.
GRAND PRIX škol okrsku Úpice, II. stupeň, školní rok 2015 - 2016
disciplína/škola
Zátopkova desítka
Malá kopaná - mladší žáci
Malá kopaná - starší žáci
Florbal - mladší žáci
Florbal - starší žáci
Florbal - mladší žákyně
Florbal - starší žákyně
Šplh
Vybíjená - starší žákyně
Vybíjená - starší žáci
Basketbal - starší žákyně
Basketbal - starší žáci
celkem bodů
pořadí škol
Úpice
Lány
5
4
4
3
1
3
2
3
3
3
2
4
37
3.
Bratří Čapků
Rtyně
M. Svatoňovice
Gymnázium
1
3
3
4
2
4
3
4
4
4
4
2
38
2.
4
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
56
1.
2
2
2
2
4
5
4
1
2
2
3
1
30
4.
3
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
3
19
5.
Ve středu 16. března zvítězili žáci 6. tříd ve vybíjené. Dívky tento úspěch podtrhly ještě 1. místem v okresním
kole. Milým překvapením pro nás bylo i prvenství ve šplhu. Děkujeme žákům za vzornou sportovní
reprezentaci školy.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 8. TŘÍD
Pro nepříznivé sněhové podmínky se lyžařský výcvik uskutečnil až v náhradním termínu od 28. 3.
do 2. 4. 2016. Zúčastnilo se ho 21 žáků (17 lyžařů a 4 snowboardisti). Po dva dny jsme zvolili lyžování na
sjezdovce Zahrádky a další dny jsme strávili u vleku chaty Dakota, kde jsme byli ubytováni. Kromě výuky
lyžování se žáci seznámili s pravidly FIS o chování na sjezdovce, s první pomocí, s riziky spojenými s pobytem
na horách. Ze začátečníků se na konci kurzu stali pokročilí lyžaři, kteří se bez problémů pohybují na veřejných
lyžařských tratích.
Tělocvikáři ZŠ
11
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
CHATA KAROLÍNA
DEN DĚTÍ PRO VŠECHNY GENERACE
neděle 22. května 2016
na chatě Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší
CYKLISTICKÝ A BĚŽECKÝ ZÁVOD DO VRCHU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
9.00 - 10.00
Registrace a přihlášky do závodu - u viaduktu
9.30 - 11.30
Start závodu - od viaduktu, cíl na nádvoří před chatou
13.00
Vyhlášení výsledků závodu
Závodníci do 18 let musí mít cyklistické přilby! Účast v závodě je na vlastní nebezpečí, děti do 10 let jen
v doprovodu rodičů! V době trvání závodu bude provoz na komunikaci směrem k chatě omezen! Účastníci
závodu mají možnost se po skončení závodu osprchovat, občerstvit se, využít okolí chaty k dalšímu
sportovnímu vyžití (fotbal, volejbal) a připravit se na odpolední program.
ZÁBAVNÉ A SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
14.00 Zahájení zábavného a soutěžního odpoledne složeného ze soutěží a her, ukázky
hasičské techniky a dovednosti mladých hasičů. Zpřístupněna bude i hvězdárna!
17.00 Koupání v bazénu - plavky s sebou!
Občerstvení je zajištěno v podobě „gulášku paní Karolíny“ a dalších dobrot - ceny příznivé
Parkování osobních automobilů je zajištěno v blízkosti chaty
Kyvadlová doprava mikrobusem: bude možno využít v 13.30 hod. od „MAKUSU“, svoz zpět bude realizován
skupinově po dohodě
Poděkování: majitelům přilehlých pozemků a nemovitostí za pochopení a Městu Rtyně v P. za podporu.
Kontakt na pořadatele: Stašovi 603 202 715; Náglovi 606 809 484
TŠ BONIFÁC
www.bonifac.eu
TŠ Bonifác, z.s. Rtyně v Podkrkonoší pořádá
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S BONIFÁCEM 2016
Letní příměstské tábory jsou určeny pro děti ve věku od 5 do 11 let. Probíhají v prostorech Boni-hausu
ve Rtyni v Podkrkonoší a fungují v daných termínech denně od 7.30 do 15.30 hod.
Termín A: 1., 4., 7. a 8. července 2016, téma „Z pohádky do pohádky"
Termín B: 11. - 15. července 2016, téma „Křížem krážem Londýnem“
Speciální program s rodilým mluvčím, Maxem Simsem (15 let) a odbornou lektorkou anglického jazyka Bc.
Renátou Škaloudovou. Angličtina pouze zábavnou formou - hry, říkadla, základní slovíčka, povídání, jak děti žijí
v Anglii, jaké mají školy, školky, tábory a další zajímavosti.
Termín C: 18. - 22. července 2016, téma „Cesta kolem světa“
Termín D: 22. - 26. srpna 2016, téma „Příroda pod lupou“
Termín E: 29. - 31. srpna 2016, téma: „Příroda pod lupou 2"
Pro děti je připraven bohatý program - celotáborová týdenní hra, rozvoj tvořivosti ve výtvarných, tanečních,
sportovních, jazykových a jiných aktivitách, kolektivní hry a soutěže, pohádky, procházky do okolí a další pod vedením
zkušených lektorů. Dále je zajištěn oběd (polévka + hlavní jídlo), pitný režim po celý den a pedagogický dozor.
Přihlášky a podrobné informace: www.bonifac.eu, [email protected], tel. č. 606 836 257 (paní
Iva Staňková), 725 883 840 (paní Ing. Blanka Brojarová).
12
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
PŘIVÍTÁNÍ JARA V BONIFÁCI
První jarní dny se TŠ Bonifác a nízkoprahové centrum
Cihličky rozhodly přivítat po svém. Ve středu 23. března
připravily pro děti výtvarné dílničky, na kterých si děti
samy, nebo za pomoci svých rodičů a lektorů Bonifáce,
vytvořily krásné zápichy do květináčů, ozdobily si
drobnými kvítky papírové tácky pro nadílku koledníkům.
Samy si také vymalovaly slušivé látkové kloboučky a jako
bonus každý dostal krásnou jarní kytičku v květináči tzv.
primulku. Tu si mohl barevně obalit do krepového
kabátku, dozdobit proutky s mašlí a odnést domů jako
připomínku příchodu jara.
Krom těchto dílniček byl připraven i program her,
tance a nechyběl zde ani tradiční občerstvovací stánek
s oblíbeným párkem v rohlíku. Rodiče si mohli zkrátit čas
čekání kávou nebo sklenkou dobrého vína. Celé odpoledne vládla dobrá nálada a dle hojného počtu malých
výtvarníků můžeme říci, že se jednalo o další velmi vydařenou akci. Fotografie z akce si můžete prohlédnout
na webu TŠ Bonifác.
Iva Staňková
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE ČESKO ZPÍVÁ 2016 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Slavnostními finálovými galavečery vyvrcholila v Trutnově celostátní pěvecká soutěž s mezinárodní účastí
ČESKO ZPÍVÁ 2016, kterou vyhlašuje TŠ Bonifác, z. s. ze Rtyně v Podkrkonoší. Víkend 1. a 2. dubna 2016
ve Společenském centru UFFO byl nabitý skvělými pěveckými
výkony soutěžících a fantastickou atmosférou. Na pomyslné
nejvyšší stupně vítězů vynesl dvě talentované dívky z Brna.
Vítězkou kategorie Sólisté 9 – 14 let se stala Adriana Hrdličková
a jako nejlepší soutěžící v kategorii Sólisté 15 – 26 zvolila
odborná porota Kateřinu Kolčavovou. Vítězové si vyzpívali
krásné ceny, digitální piana značky Roland od společnosti Talent
Studio, originální kované sošky z dílny uměleckého kováře
Zdeňka Vítka a další hodnotné dárky od partnerů soutěže.
V rámci doprovodného programu vystoupila celá řada hostů.
Nabitému sálu trutnovského UFFO zazpívali mimo jiné Michaela
Gemrotová, Jan Bendig, Omer Shimon Tal, Kamila Nývltová,
Josef Vágner či úspěšní soutěžící Česko zpívá Eva Matějovská,
Michal Horák nebo Denisa Grmolcová. Vystoupily také tanečnice
TŠ Bonifác a světelná magie - Daniel LED light show.
„Jeden z hlavních významů pěveckých soutěží, jako je ČESKO
ZPÍVÁ, je podle mě to, že děti něco smysluplného dělají. Mají
možnost dávat radost svým zpěvem a mají nějaký cíl, směřování…,“ říká patronka soutěže, zpěvačka Kamila
Nývltová, a dodává: „Letošní jubilejní ročník soutěže byl skvělý, moc jsem si ho užila, blahopřeju všem
talentovaným zpěvákům, kteří se dostali až do semifinále, a držím jim palce v jejich další hudební kariéře.“
Více informací o soutěži, přehled všech vítězů a videosestřih 10. ročníku naleznete na webu www.ceskozpiva.cz
Helena Šebestová
ÚSPĚCHY NA SOUTĚŽÍCH
Mažoretkové a taneční soubory Bosanova, Bastet a Bonima se zúčastnily dubnových tanečních soutěží.
O víkendu 9. a 10. dubna vyrazily do Dvora Králové n. L. na soutěž "Dvorská jednička". Děvčata předvedla
povedené výkony a v konkurenci ostatních skupin se rozhodně neztratila. Soubor Bastet si přivezl ocenění
13
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
za krásné 3. místo v kategorii mažoretky a pom pom.
O týden později zabodovaly nejstarší slečny ze souboru BONIMA na soutěži "O rychnovský pohárek".
V nejstarší věkové kategorii stylu Street dance si vytancovaly skvělé 3. místo. Porotě a divákům se představily
s předtančením "Salute", jehož choreografkou je jedna z tanečnic, Jana Špetlová.
Blanka Brojarová
POZVÁNKA NA "TANEČNÍ ZVONĚNÍ 2016"
Taneční škola Bonifác srdečně zve širokou veřejnost na její tradiční slavnostní zakončení školního roku
s názvem TANEČNÍ ZVONĚNÍ, které proběhne v pátek 10. června 2016 v Přírodním areálu Na Rychtě. Diváci se
mohou těšit na předtančení malých i velkých tanečníků a mažoretek. Více informací již brzy na našem webu.
JEDNOTA OREL
www.orel-jednotartyne.cz
NOVINKY Z TANEČNÍ SKUPINY BALLARE
Taneční sezóna je v plném proudu a my už máme za sebou několik zajímavých akcí.
Hned v úvodu roku vyrazil náš taneční pár (Petr Pastrněk a Anička Kašparová) na soutěž
do Rychnova nad Kněžnou a zde si vybojoval 1. místo v kategorii dospělých LAT.
Se všemi tanečníky jsme 4. a 5. března předvedli svou práci na taneční akademii. Přišly se na nás podívat
školy z okolí a odpolední programy byly určené pro rodiče a veřejnost.
V sobotu 19. března se taneční skupiny zúčastnily soutěže v Jaroměři a získaly zde jedno 1. místo, tři 2. místa
a jedno 3. umístění.
Skupiny se také vypravily na víkendovou soutěž do Rychnova nad Kněžnou, kde děti přespaly ve zdejším
DDM. V neděli po dvoudenním maratonu si tanečníci odváželi jedno 1. místo, dvě 2. místa a tři místa třetí.
Skupina Bees vyrazila na soutěž skupin do Pardubic, kde je konkurence opravdu veliká, ale i tak se nám podařilo
vybojovat krásné 1. místo (tanec s třásněmi), 2. místo (moderní tanec) a 4. umístění (parketová scénka).
Několik akcí nás do konce školního roku ještě čeká. Chystáme se na soutěže v Hronově a Týništi nad Orlicí,
v červnu (4. 6.) se už těšíme na taneční soutěž k nám do Rtyně a poté se s rodiči a veřejností rozloučíme
na taneční akademii v pondělí 6. června od 17.00 hodin. Sezónu s dětmi zakončíme cestou za pokladem,
kterou uzavřeme společným opékáním a pojedeme na několik výletů, abychom tmelili kolektiv jednotlivých
skupin. Dne 9. června proběhne zápis nových tanečníků na rok 2016/2017.
Závěrem bych ráda poděkovala všem vedoucím, švadlenkám, ochotným rodičům, kteří nám pomáhají
a podporují nás. Velký dík také patří Městu Rtyně v Podkrkonoší za finanční podporu a firmě SaarGummi
za sponzorský dar.
Lenka Fantová
POHÁDKOVÝ POCHOD
Orel Jednota Rtyně v Podkrkonoší
Vás všechny srdečně zve na pohádkový pochod
RTYŇÁČEK
v sobotu 14. května 2016
V našem okolí se sejdou pohádkové bytosti
a budou čekat na lesních cestách, kam za nimi vyrazí první průzkumník
od sportovní haly Orlovna (start od 13.00 do 15.00 hod.)
Přijď i Ty a poznej pohádkový život. Na konci cesty budou připraveny sladké odměny
a zábava až do úplné tmy: skákací hrad, jízda na koních, opékání buřtů, vození na lodičkách,
kouzelník, občerstvení a posezení s hudbou… Těšíme se na Vás!
Za nepříznivého počasí bude akce přesunuta na 21. 5. 2016 za stejných podmínek.
O změně termínu budete informováni na webových stránkách www.orel-jednotartyne.cz.
Akci podpořilo Město Rtyně v Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory.
14
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
www.zupanachod.cz
DEN VÍTĚZSTVÍ A 71. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
My dali život, vy dejte lásku. Tak zní odkaz všech nevinných obětí II. světové války. Proto se
sejdeme již v sobotu 7. května v 9.00 hod. u sokolského pomníku a vzdáme hold a vzpomeneme
všechny oběti nacistické zvůle ve Rtyni. Převážně to byli civilisté, kteří měli své plány a sny, o které přišli
v období Heydrichiády nebo posledních dnech války. Čest jejich památce a hrdinství!
Co nejsrdečněji zve výbor jednoty
PUTUJEME PRO RADOST…
TJ Sokol Rtyně v Podkrkonoší, odbor všestrannosti
zve všechny přátele turistiky a širokou veřejnost na společný turistický výlet jarní přírodou
PUTUJEME PRO RADOST… … PŘES VRANÍ HORY
sobota 21. května 2016
Odjezd vlakem ze Rtyně v Podkrkonoší v 8.56 hod.
Trasa: Petříkovice - uranový důl Okrzeszyn - Bečkovský vodopád - Bernartice
Kontakt: 732 714 549
Putuje se na vlastní nebezpečí s dobrou náladou!
JUNÁK
www.skaut-rtyne.cz
VYDAŘENÉ ODPOLEDNE S KUŘETEM
V sobotu 26. března pobíhalo po rtyňském
náměstí kuře v nadživotní velikosti, aby nalákalo
kolemjdoucí na spoustu her a dobrot. To se mu
velice dobře podařilo a do kasičky pro děti na sbírku Pomozte
dětem! se nám podařilo vybrat 5973,- Kč, které již byly odeslány
na konto sbírky. Dětské návštěvníky čekalo sedm úkolů, za které
získaly perníčky a drobnou odměnu. Dospěláci se mohli
občerstvit svařákem a užívat jarního odpoledne. Velké díky patří
Radku Čermákovi za zapůjčení koloběžek, Městu Rtyně v P.
za zapůjčení technického vybavení a paní ředitelce Vondráčkové
za umožnění vstupu do školy.
Petra Ilchmannová
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Jako každý rok touto dobou nastal čas, kdy má usednout
Vesna (bohyně jara) na trůn. Morana (bohyně zimy) se trůnu jen tak nechtěla vzdát a proto nás Vesna
požádala o pomoc. V sobotu 2. dubna jsme se proto vydali na složitou cestu. Sešli jsme se v ranních hodinách
u kluboven, a to v hojném počtu. Vydali jsme se po vyznačené cestě až do Havlovic. Cesta ale nebyla
jednoduchá. Morana nám chtěla v cestě zabránit, a proto nám po cestě nastražila spoustu překážek, které
jsme naštěstí bez potíží zvládli. U hradu se k nám připojili naši skautští kamarádi z Havlovic. Vrcholem cesty
bylo vyhnání Morany. Moranu jsme zapálili, hodili do řeky a ještě ukamenovali. Doufáme, že se Morana jen
tak nevrátí. Po zahnání smrtky jsme se přesunuli k ohništi a opekli si špekáčky, jablka anebo topinky. Všichni
jsme si moc pochutnali. Následně jsme si zahráli již tradiční hry, které se nám moc líbily a pobavily nás.
Na závěr jsme si řekli družinové a oddílové pokřiky a pak jsme se vydali na cestu domů. Myslím si, že se nám cíl
povedl a Vesna může spokojeně vládnout.
Kristýna Straková
15
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK
V sobotu 16. dubna se konalo základní kolo Závodů Vlčat a Světlušek v Polici nad Metují. Celé závody byly
v tématu Narnie, cílem dětí bylo porazit Ledovou královnu a zachránit Narnii. Z našeho střediska se zúčastnila
jedna soutěžní hlídka složená z družin Krabů
a Pastelek. Vznikla tedy hlídka Krabstelky. Celé
závody se konaly v areálu polického kláštera
a okolí. Po slavnostním nástupu byl čas zahájit
závody - Vlčata vyrazila na okruh po přírodě
a Světlušky po městě, po obědě se okruhy
vyměnily. Cestou byly hlídky na jednotlivých
stanovištích hodnoceny za své znalosti,
zkušenosti, ale i chování. Každé stanoviště bylo
zaměřeno na nějakou dovednost, znalost,
šikovnost nebo logiku. Hodnoceni jsme byli
v lehkých i těžších úkolech jako první pomoc,
dopravní značky, poskládat skládanku z papíru,
zabalit věci do krosny na výpravu, poznat rostliny
a živočichy, být fyzicky zdatný, znalosti z vlasti
a skautingu, vyhledat informace v knize nebo
na internetu, umět si udělat jídlo a spousty
dalšího. Největším překvapením na cestě byla
Ledová královna, která se snažila hlídky pomocí
bonbonů zlákat na svoji stranu, naštěstí se
Krabstelky jako jedny z mála nenechaly. Poté, co
všechny hlídky dorazily zpět do kláštera, započala konečná bitva proti královně. Všechny hlídky dohromady
proti královně. Nastala chvíle, na kterou se každý těšil, a to vyhlášení výsledků. Začalo se od desátého místa.
Ze začátku jsme byli plni obav, ale jak postupně vyhlašovali jednotlivá místa, naše radost se stupňovala, a pak
to přišlo. Na 1. místě s postupem do krajského kola se umístily Krabstelky ze Rtyně v Podkrkonoší! Vykřikli
jsme radostí a šli jsme si pro zasloužený diplom. Měli jsme opravdu velkou radost a díky vítězství jsme
postoupili do krajského kola, které se bude konat v červnu v Červeném Kostelci, kde snad budeme opět takto
dobře reprezentovat. Na oslavu jsme si bouchli dětský šampus a hrdí jsme jeli domů říct maminkám, co jsme
dokázali. Za mě gratuluji všem zúčastněným, ale hlavně našim vítězům. Také velké díky patří Radku Čermákovi
za dopravu. Držte nám palce v krajském kole.
Kristýna Straková
MĚSTSKÁ KNIHOVNA RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
www.mkrtyne.cz
Vážení čtenáři a příznivci knihovny, opět jsme tu s novou nabídkou knih, které jsme
pro vás nakoupili:
Levine, James A.:
Vyhlídal, Zdeněk:
Špaňhelová, Ilona:
Horáková, Naďa:
Geislerová, Aňa:
Modrý deník
Příběh devítileté Baluk, kterou otec prodal do otroctví.
Kdybych tě znovu volal, už se neotáčej…
Příběh Jana Opletala.
Prázdná kolébka
Jak překonat ztrátu dítěte.
Jeptiška pro markraběte
Historický román s detektivní zápletkou.
P.S.
Deníkové zápisky herečky Ani Geislerové zachycují všední život i záblesky
střeženého soukromí.
16
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
Krumlovská, Olga:
Hájíček, Jiří:
Brabec, Vladimír:
Roberts, Nora:
Greasley, Horace:
Pawlowská, Halina:
Eco, Umberto:
Sudová, Šárka:
Mahler, Zdeněk:
Vondruška, Vlastimil:
Aveyard, Victoria:
Webb, Brandon:
Svobodová, Blanka:
Emmert, František:
Kovaříková, Blanka:
Weiss, Michael:
Elgin, Kathy:
Novák, Jiří:
Moran, Michelle:
Gortner, C. W.:
Whitton, Hana:
Doláková, Sylvie:
Kosatík, Pavel:
květen 2016
Jak být dlouho živ a zdráv
Autorčiny životní zkušenosti, znalosti a rady, jak správně žít.
Zloději zelených koní
Román ze současnosti.
Vladimír Brabec - měl jsem štěstí
Životopis známého českého herce.
Kdo chce víc
Thriller.
Zpívají ptáci i v pekle?
Neuvěřitelný příběh ze zajateckého tábora.
Manuál zralé ženy
Povídky o rodině, ženách, lásce.
Nulté číslo
Román z prostředí novinářské redakce.
Lyžníci v Karibiku aneb Jak jsme se nezabili při bloudění džunglí
Cestopis.
Já, JůTuber
Exkluzivní rozhovory s oblíbenými JůTubery.
…ale nebyla to nuda
Vzpomínková kniha Zdeňka Mahlera.
Husitská epopej III. 1426-1437: Za časů císaře Zikmunda
Třetí díl historického románu.
Rudá královna
Fantazy román.
Mezi hrdiny
Válečný román, skutečný příběh o přátelství, hrdinství.
Můj miláček cizopasník
Román pro ženy.
Mobilizace 1938, chtěli jsme se bránit!
Přehledná a obrazově výpravná historie vojenských příprav k obraně
Československa v roce 1938.
Lásky za oponou
Příběhy plné vášní, citů, radostí i zklamání.
Islámský stát
Kniha uceleně vysvětluje, o co ISIS usiluje a proč je takovou hrozbou pro
svět.
Jindřich VIII.
Životopis jednoho z nejpozoruhodnějších panovníků Anglie.
Himálaj Karakoram
Kniha přibližuje československé a české prvovýstupy.
Královna Rebelka
Historická romance.
Božská Coco
Životopisný román o Coco Chanel, francouzské módní návrhářce.
Královna Kunhuta a Záliš
Historický román o ženě Otakara II.
Umíte to s pohádkou
Práce s příběhy.
Baronka v opeře
Život a zpívání Jarmily Novotné.
17
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MĚSÍCE DUBNA
Noc s Andersenem 2016
Letos se již po šestnácté konala v naší knihovně
„Noc s Andersenem“. Pro děti z 3. a 4. třídy byl
připraven bohatý program zaměřený na námořnickou
tematiku, protože jsme si letos připomínali 180. výročí
vzniku pohádky Malá mořská víla. Nejprve jsme děti
seznámili s pohádkářem H. Ch. Andersenem
a převyprávěli jmenovanou pohádku. Potom jsme
s dětmi vyrazili do přírody a při hře je seznamovali
s živočichy, kteří žijí v moři. Po pečlivém přečtení
informací děti odpovídaly na všetečné otázky.
Na konci cesty je čekal poklad. Po návratu
do knihovny jsme vyráběli mořské akvárium z krabice
od bot. Potom děti poznávaly zvuky - šumění moře, motor lodě, volání racků, zpěv delfínů, příboj. Následovala
hra BINGO s námořnickými obrázky. Když jsme si vysvětlili funkci majáků, děti skládaly puzzle tohoto
důležitého zařízení. Pak vyrazily na stezku odvahy, která spočívala v tom, že za tmy šly do blízkého parku a
na cestu jim svítily majáky. Byly to sklenice se svíčkou a obrázkem majáku. Na konci cesty se děti podepisovaly
na připravenou listinu. Když jsme se vrátili zpět do knihovny, děti vymýšlely příběhy s námořnickou tematikou,
které jsme si nakonec přečetli. Za splněné úkoly
byly děti průběžně odměňovány čokoládovými
zlaťáky. Nakonec jsme si pustili audiopohádku Malá
mořská víla. Noc byla dlouhá a nedá se říci, že
bychom spali. To je opravdu to nejnáročnější
na celé akci!
Každoročně se zapojujeme do veřejné sbírky pro
dětský hospic v Malejovicích. Letos děti darovaly
530,- Kč a celkem jsme odeslali na konto nadace
Klíček částku 1030,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
Znají dnešní děti „Otce vlasti“?
Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší
připravila pro žáky základní školy program,
ve kterém si připomínáme 700. výročí narození
Karla IV. Děti se zábavnou formou pomocí přesmyček dozvědí základní životopisná data o jeho životě. Pracují
ve skupině. Každá skupina dostane kreslenou postavu Karla IV. a postupně, za správné řešení kvízových
otázek, získává možnost si vybarvit část králova oděvu. Programu se účastnilo 68 dětí z 5. - 7. třídy ZŠ.
Výtvarné práce dětí jsou vystaveny v prostorách knihovny. Naším cílem bylo zajímavou formou přiblížit život
a dílo Otce vlasti - Karla IV.
Knihovnu v dubnu navštívily i děti z mateřské školy a družiny. Informace o těchto akcích přineseme příští
měsíc.
CO PLÁNUJEME NA KVĚTEN
Dne 18. května se zúčastníme slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže „Kde končí svět“
v Nové Pace. Na akci pojedou vítězové místního kola.
Dne 25. května nás zve Městská knihovna v České Skalici na setkání dětských čtenářů. Bohatého programu
se zúčastní nejlepší dětští čtenáři naší knihovny.
Informace připravila Jana Sehnalová
18
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
KULTURA
KOLETOVA RTYNĚ
Klub přátel Koletovy hornické hudby, Koletova hornická hudba a Město Rtyně v Podkrkonoší
srdečně zvou na 52. hudební festival
KOLETOVA RTYNĚ 2016
sobota 28. května 2016
17.00 - slavné české pochody hraje Městská dechová hudba Červený Kostelec
a Koletova hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší,
pochodují mažoretky ZUŠ A. M. Buxton Úpice (nám. Horníků, za nepříznivého počasí se nekoná)
18.00 - koncerty mládežnického dechového orchestru ZUŠ A. M. Buxton Úpice
a mládežnického symfonického orchestru La Bamba String - Ängelholm, Švédsko (Orlovna)
20.00 - taneční zábava se skupinou KOPLAHO BAND (Orlovna)
neděle 29. května 2016
13.30 - hlavní program festivalu v přírodním amfiteátru na Rychtě
(v případě nepříznivého počasí v Orlovně)
účinkují:
MISTŘÍŇANKA
LA BAMBA STRING (Švédsko), Městská dechová hudba Červený Kostelec,
Dechový orchestr Města Hradec Králové, Koletova hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší
Mažoretky ZUŠ A. M. Buxton Úpice
17.00 - tradiční závěrečný Monstrkoncert
moderátoři: Lucie a Tomáš Peterkovi (Český rozhlas Hradec Králové)
vstupné: sobota 60 Kč (KPKH a ZTP 40 Kč); neděle 120 Kč (KPKH a ZTP 60 Kč)
děti do 15 let zdarma, slevy se nesčítají
mediální partneři: Český rozhlas Hradec Králové, Hitrádio Magic, Krkonošský deník
Spolufinancováno Královéhradeckým krajem.
K uspořádání 52. festivalu významně přispěli:
Město Rtyně v Podkrkonoší, Ministerstvo kultury ČR, Svazek obcí Jestřebí hory
Změna programu vyhrazena.
SPORT
VOLEJBAL
O pohár Jestřebích hor
Jedenáctého ročníku turnaje konaného 9. dubna se zúčastnilo 13 družstev (107 žákyň
a kadetek s 16 trenéry a dalším doprovodem). Nejvzdálenějšími družstvy byly týmy z Benešova a Kralup
nad Vltavou, pro které bylo nutno zajistit i ubytování. Dalšími tradičními účastníky jsou Dolní Újezd, Lanškroun,
Polička, Česká Třebová a také družstva z regionu. Na třech hřištích bylo odehráno 34 zápasů na 2 sety.
Organizačně turnaj zajistily trenérky Dana Vajsarová a Eva Hrabová spolu s týmem mladých hráček družstva KP
žen Rtyně. Dík patří Lucii Machové, Silvii Hejzlarové, Zuzaně Vajsarové, Miladě Šnytové, které doplnil tým
zkušených rozhodčích Miroslav Mědílek, Miroslav Frýba a Radka Kolisková.
Hrálo se ve třech základních skupinách. Vítězové skupin se utkali o 1. - 3. místo, druzí ve skupinách o 4. - 6.
místo, třetí o 7. - 9. místo, čtvrtí a pátí o 10. - 13. místo. Každý tým měl tak jistotu, že si v průběhu dne zahraje
19
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
minimálně 5 zápasů. Pečlivě dodržovaný časový harmonogram přispěl k hladkému průběhu turnaje
a spokojenosti všech zúčastněných. Vyhlášena byla i nejlepší hráčka, kterou se stalo libero vítězného týmu
Trutnova. Naše družstvo bylo složeno z hráček od minivolejbalu po kadetky. Snahou bylo zapojit všechny
hráčky, a to se povedlo, i když to mělo vliv na konečné umístění. Turnaj splnil svůj účel pro všechna zúčastněná
družstva, kterým byla příprava na kvalifikace a baráže, které začínají od 16. dubna. Turnaj byl podpořen
v kategorii kadetek Městem Rtyně v Podkrkonoší a žákovskou složku podpořil Svazek obcí Jestřebí hory, za což
děkujeme. Fotogalerii z turnaje naleznete na:
http://volejbal16-17.rajce.idnes.cz/2016_-_9._4._2016_-_O_pohar_Jestrebich_hor_-_13_druzstev
http://volejbal16-17.rajce.idnes.cz/2016_-_9._4._2016_O_pohar_Jestrebich_hor_-_turnaj_zakyn_a_kadetek/
Konečné pořadí družstev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TJ Loko Trutnov kadetky
TJ Sokol Dolní Újezd kadetky
TJ Loko Trutnov žákyně
TJ Kralupy
TJ Sokol Česká Třebová
TJ Spartak Polička
TJ Réma Rychnov nad Kněžnou
TJ Slávia Hradec Králové
ZŠ Benešovská 1. Volejbalová
KCM Hradec Králové
TJ Baník Rtyně v P. + Č. Kostelec
TJ Sokol Dolní Újezd žákyně
TJ VO Lanškroun
Halové mistrovství ČR U22
Volejbalistky Zuzana Vajsarová a Silvie Hejzlarová dokázaly, že patří do republikové špičky! Po roční
přestávce se přihlásily do kvalifikace Halového MČR v plážovém volejbale do 22 let, konaného v Praze Střešovicích ve dnech 1. - 3. dubna. Hladce prošly páteční kalifikací, kde vyhrály čtyři z pěti zápasů a postoupily
do hlavní soutěže mezi 16 nejlepších párů. Ani zde se naše dvojice nezalekla zvučných jmen, hráček, které mají
za sebou soustředění v zahraničních lokalitách, ani týmů ze zahraničí (Finsko), a vybojovala konečné 9. místo!
Za zmínku stojí skutečnost, že o 9. místo se naše hráčky dělily s N. Honzovičovou a T. Pluhařovou, úřadujícími
mistryněmi Evropy do 20 let z loňského roku. Hlavní ale je, že si dívky turnaj užily a skvěle tak reprezentovaly
náš volejbalový oddíl. Gratulujeme!
Výsledky finálové šestnáctky:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
9.
9.
13.
13.
13.
13.
dvojice
Ida Sinisalo, Nina Ahtiainen (Finsko)
Markéta Bendíková, Nicole Dostálová
Tereza Kotlasová, Daniela Resová
Magdalena Dostálová, Kristýna Adamčíková
Tereza Trojanová, Nora Havlínová
Anna Fauová, Anna Šotkovská
Veronika Černíková, Adriana Machová
Denisa Kepplová, Tereza Mezuliánková
Zuzana Vajsarová, Silvie Hejzlarová
Michaela Kulhánková, Kateřina Nálezková
Kristýna Pavlovská, Veronika Lésková
Natálie Honzovičová, Tereza Pluhařová
Ruby Pavoučková, Veronika Vraná
Magdalena Podrazilová, Karolína Janoušková
Natálie Migasová, Kristýna Němcová
Daniela Votroubková, Eliška Rindová
20
body
30
27
24
21
18
18
15
15
12
12
12
12
9
9
9
9
Trenéři volejbalové mládeže
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
FLORBAL
Výlet na Superfinále
Neděle 17. dubna byl velký florbalový den, kdy se setkali finalisté ženské a mužské kategorie. Ano,
řeč je tu o velkém Superfinále ve florbalu a ani náš klub nesměl u této akce chybět. Pro velký zájem
lístků z našeho klubu jsme objednali autobus a vyrazili jsme dopoledne od sportovní haly Orlovny směr Praha
O2 aréna. Na cestě do Prahy panovala veselá nálada. U vstupu nás vítal florbalový maskot superfinále. A pak
nastal nelehký úkol, najít naše místa, odkud jsme mohli sledovat vyrovnané zápasy jak žen, které skončily až
na samostatné nájezdy, tak i mužský, kde do poslední sekundy nikdo nevěděl, kdo vyhraje. Nakonec se
v ženské kategorii z vítězství radovalo družstvo 1. SC Vítkovice Oxdorg a v mužské kategorii se poprvé radoval
tým Fat Pipe Florbal Chodov. Oběma zápasům přihlíželo 12144 diváků! Po této nádherné sportovní akci nás
čekala cesta domů, během které jsme se bavili o tomto nevšedním zážitku. Za zmínku určitě stojí, že před
dvěma lety ženské superfinále pískala naše trenérka nejmladší kategorie Lucie Hejnová s Jitkou
Romančákovou.
Trenéři florbalu
Poslední buly
Již tradičně čtvrtým rokem jsme
připravili pro všechny hráče/ky a
rodiče akci „Poslední buly“. Pro
všechny
zúčastněné
bylo
připravené občerstvení, hřiště na
badminton a hřiště na florbal.
Hlavním programem byl turnaj ve
florbalu. Udělali jsme rozlosování
do šesti družstev, v každém byl
tatínek, maminka, elévek, mladší
žák,
starší
žák,
dorost,
muži/junior. Užili jsme si u toho
velkou spoustu legrace a nových sportovních zážitků. Sice byl vítěz, ale vítězové byli všichni, kdo se tohoto buly
zúčastnili a zahráli si.
Zhodnocení sezóny kategorie Elévků
Začátkem dubna si naši nejmenší elévci zahráli svůj poslední ligový turnaj v naší Orlovně. Sehráli poslední
tři zápasy v této sezóně. Na konci turnaje byl pro děti předán pohár od Českého florbalu, který dostali všichni,
jelikož se v této kategorii nehodnotí výsledky. Ač máme v kategorii hodně malé děti a stále nám dost přibývají,
rozhodli jsme se společně s ostatními trenéry, že příští rok přihlásíme novou kategorii nejmenších,
tj. přípravka. Zde mohou hrát děti už od pěti
let. Pokud byste měli zájem, stále přibíráme
a bereme i mladší.
Odměna pro nejmenší kategorii
Pro nejmenší děti jsem si připravila jako
poděkování za uplynulou sezónu výlet
do zábavného dětského centra Tongo, které
se pyšní různými dětskými prolézačkami,
klouzačkami, skákacími hrady, autíčky…
Zvolila jsem netradiční dopravu, a to vlak.
Sešli jsme se 23. dubna dopoledne v
Červeném Kostelci na nádraží, odkud náš
výlet začínal. Sešlo se 31 dětí a 6 dospělých.
Už na cestě nás čekala jedna nepříjemnost.
21
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
Bohužel na trati byla z Jaroměře do Hradce Králové výluka, takže část cesty jsme museli absolvovat v
autobuse. V Hradci jsme jeli ještě jednou autobusem, který nás už dopravil přímo k zábavnému centru Tongo.
Zde si děti opravdu užily zábavy. Já jsem o nich skoro nevěděla, ale samozřejmě jsem stále chodila mezi
atrakcemi a na děti dohlížela společně s rodiči, kteří mi na tomto výletu pomáhali. Za to jim nesmírně děkuji,
ale i za hladký průběh sezóny, dopravu a pomoc při pořádání. Ani po tří a půl hodinovém řádění se dětem
domů vůbec nechtělo. Snažily se mě přemluvit, ale jak se říká, v nejlepším se má přestat. Tak jsme to udělali i
my. Cestu veřejnou dopravou jsme zvládli, nikoho jsme neztratili a všichni si výlet moc užili. Při příjezdu na
kostelecké nádraží na nás již čekali rodiče.
Lucie Hejnová, trenérka elévků a přípravky
NOHEJBAL - VETIM CUP
Počátkem dubna jsme odehráli 6. ročník nohejbalového turnaje Vetim Cup. Přestože většina
hráčů hraje na amatérské úrovni, podávali vcelku zdařilé výkony a výsledky byly vesměs
vyrovnané. O tom, že se bojovalo o každý bod, svědčí i stejný bodový zisk mezi prvním a druhým týmem
výsledkové listiny, kdy o vítězství rozhodl vzájemný
zápas obou celků.
Tento tedy dopadl ve prospěch vítězného týmu
„VETIM II. GREENHORNS“ ve složení Martin Žďárský,
Martin Čihák, Jindřich Kupský. Na 2. místě se stejným
počtem bodů se umístil tým „VETIM I.“ s hráči
Jaroslav Poláček, Luboš Bareš a Pavel Kocurek. Třetí
místo obsadil tým „HOLÁTKA“ (Viktor Holý, Lukáš
Rýdl, David Lokvenc).
Díky patří všem zúčastněným, zrovna tak jako
štědrému sponzorovi - společnosti Vetim Úpice.
Závěrem připomínám, že na takovéto „odpolední
kopání“ se budeme scházet každý čtvrtek od 17.30
hod. za novou školou a zveme další hráče, kteří by si
rádi
kopli
a
trochu
se
protáhli.
Více
na www.rtynaci.cz.
Vlasta Duch ml.
KLADSKÉ POMEZÍ - SVAZ CESTOVNÍHO RUCHU BRANKA
www.kladskepomezi.cz
CYKLOBUSY VYJÍŽDĚJÍ NA KONCI KVĚTNA A PŘICHÁZEJÍ S NOVINKOU
Jako každý rok i letos se na konci května rozjedou dvě linky cyklobusů Kladského
pomezí, aby mohly vozit turisty a cyklisty do těch nejzajímavějších míst Kladského
pomezí, a navíc bez auta. Červená linka bude o víkendech, ve svátcích a během letních prázdnin každý den
odjíždět z Hradce Králové chvíli po sedmé hodině. Její trasa dále povede přes Náchod a Adršpach až
na Pomezní boudy. Odtud se zpět po stejné trase bude vracet vždy pět minut po půl čtvrté. Modrá linka
cyklobusů vozící návštěvníky přes Polsko do Broumova bude o prázdninách ve všedních dnech jezdit pouze
do Karłówa. Do Broumova se modrou linkou cyklisté dostanou pouze o víkendech a o svátcích.
A na jakou novinku se milovníci cykloturistiky mohou těšit? „Letošní novinkou cyklobusů je prodloužení
hlavní páteřní červené trasy z Hradce Králové, která nyní bude zajíždět i do Janovic, Jívky a Radvanic.“ uvedl
předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta města Rtyně v Podkrkonoší pan Zdeněk Špringr. „Tak se zlepší
dostupnost nejen Jestřebích hor, ale také dalších turistických míst jako je například Důl Bohumír." dodal.
Pro zájemce budou v informačních centrech připraveny letáky s jízdními řády a také praktické mapy
s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy
na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz. Regionem projíždějí i další linky cyklobusů do Orlických hor.
Více se o nich dozvíte na www.euro-glacensis.cz.
Eva Řemínková
22
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
POZVÁNÍ K SOUSEDŮM
HAVLOVICE
DEVATERO ŘEMESEL - sobota 7. května 2016 od 11.00 hod. - středověký a řemeslný jarmark na Vízmburku potulný bard, flašinetář veterán, otevření šatlavy… - vstupné včetně vstupu na nádvoří: děti do 6 let zdarma,
děti nad 6 let 40,- Kč, dospělí 70,- Kč - www.vizmburk.cz
VÁCLAVICE - HAVLOVICE - sobota 14. května 2016 - 27. ročník pochodu a cyklistické projížďky - start od 7.00 do
11.00 hod. z václavického nádraží - pěší trasy 15 a 30 km, cyklotrasy 30 a 50 km - dětská trasa 5 km startuje od
9.00 do 11.00 hod. z nádraží v ČD v Č. Kostelci a povede přes Vízmburk - startovné 25,- Kč - občerstvení, hudba…
ÚPICE
VELKÁ VÝSTAVA O KNIZE - do 22. května 2016 - Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové - interaktivní
projekt věnovaný knihtisku a knižní kultuře - otevřeno Út - So 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, Ne 13.00 - 16.00
ÚPICKÁ TÚRKA - sobota 7. května 2016 od 16.00 hod. - Zubejda - turnaj dvojic v šipkách otevřený všem bez
rozdílu, i neregistrovaným
VELKÉ SVATOŇOVICE
BABIČKA 2016 - sobota 7. května 2016 - 41. ročník oblíbeného pochodu - dětská trasa 5 km, trasy pro pěší 25 a
50 km, trasy pro cyklisty 30, 50 a 70 km, novinka: trasa 25 km pro koloběžkaře (možnost vypůjčení koloběžek
na startu) - start od 7.00 do 10.00 hod. ze hřiště - na dětské trase zpestření pro děti - koňské taxi - občerstvení
téměř na všech kontrolách - z České Skalice zpět do Velkých Svatoňovic zajištěn autobus - startovné 25,- Kč
dospělí, 10,- Kč děti a studenti - www.babicka-dp.cz, [email protected], 776 012 530, 776 012 531
23
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
TRUTNOV
ANETA LANGEROVÁ - TURNÉ NA RADOSTI 2016 - sobota 7. května 2016 od 19.00 hod. - UFFO - koncert
s kapelou a smyčcovým triem - vstupné 390 až 440,- Kč - předprodej UFFO
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY - pátek 13. května 2016 od 15.30 hod. - Krakonošovo náměstí - bez
vstupného
NÁCHOD
DEN PLNÝ PIVA - sobota 21. května 2016 od 13.00 hod. - Areál Pivovaru Primátor a.s. - zábavné odpoledne pro
všechny - každé pivo bez rozdílu druhu za 15,- Kč - speciální pivo PRUBÍN, které si můžete i sami načepovat a
přitom pomoci dobré věci; výtěžek z tohoto čepování bude věnován Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci - pro děti zábavné putování pivovarem - v 20.00 hod. losování o hodnotné ceny - vstupné 50,- Kč www.primator.cz
ČERVENÝ KOSTELEC
DOROTKA A PENTLIČKA - čtvrtek 5. května 2016 od 18.00 hod. - Divadlo J. K. Tyla - dětské divadelní
představení pohádky - vstupné 50,- Kč, děti do 3 let zdarma
USPOKOJENKYNĚ - sobota 14. května 2016 od 19.30 hod. - Divadlo J. K. Tyla - cenami ověnčená divadelní
komedie z prostředí domova pro seniory - uvádí Divadlo V.A.D. Kladno - vstupné 100 až 120,- Kč - předprodej:
IC Č. Kostelec nebo www.123vstupenky.cz
PROMENÁDNÍ KONCERT MĚSTSKÉ DECHOVÉ HUDBY ČERVENÝ KOSTELEC - neděle 22. května 2016 od 10.00 hod.
- přírodní areál u Divadla J. K. Tyla - vstupné dobrovolné - v případě nepříznivého počasí se koncerty nekonají
POLICE NAD METUJÍ
JARNÍ JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL - sobota 7. května 2016 od 8.30 hod. - Masarykovo náměstí
ČESKÁ SKALICE
TUNING ROZKOŠ - sobota 21. května 2016 od 11.00 do 16.00 hod. - areál ATC Rozkoš - pohodový sraz majitelů
a příznivců tuningových vozů a všeho okolo nich - www.tuningrozkos.cz
RATIBOŘICE
DĚTSKÝ DEN VE ZLÍČI - sobota 28. května 2016 od 14.00 hod. - louka u jezu - úkoly a ceny pro správné hasiče i
jejich doprovod - pro každé dítě špekáček a limo zdarma
PLACENÁ INZERCE
PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
Vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,
různé sladké pečivo, čerstvé zákusky, a každý pátek svatební (sváteční) koláčky.
Dále nabízíme mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené marcipánem,
pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru, modelovací čokoládou
a jako novinka je krajkové zdobení (dle přání zákazníka a možností).
Nově zaveden prodej italské kávy MACHIAVELLI A LAVAZZA a výběr z ovocných čajů.
Jsme tu pro Vás!
Po - Pá
5.30 - 17.30 hod.
So
6.30 - 10.00 hod.
Pekařství U Geislerů
5. května 1043, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 465 935, 777 766 776
24
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
Město Hostinné vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
ASISTENTKA
Pracovní náplň: agenda majetku - vedení evidence, evidování nového majetku, účtování, vyřazení,
změny, zapisování majetku do IT systému; inventarizace majetku; smlouvy - evidence a zveřejňování;
agenda spojená s přípravou zasedání zastupitelstev města a schůzí rady; vedení spisové služby a
agendy žádostí o informace a stížností; tvorba zápisů z porad a jednání; legalizace a vidimace
(ověřování); další administrativní úkoly
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Hostinné
Platová třída: 8 (podle započitatelné praxe od 13980,- Kč do 21070,- Kč)
Termín podání přihlášek: 9. 5. 2016 v 15.00 hod. Písemnou přihlášku spolu s požadovanými
dokumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné. Uzavřenou
obálku označte heslem: „Výběrové řízení – asistentka“.
Požadavky a podrobné informace: JUDr. Jan Horník, 603 190 880, [email protected]
Městská správa Hostinné, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
TECHNIK PROVOZU
Pracovní náplň: zavedení a údržba elektronických evidencí a technických map; správa prezentace
firmy na internetu (facebook, www stránky atd.); kontrola provozu autoparku
Požadavky: min. středoškolské vzdělání s maturitou; praxe v řízení kolektivu výhodou, manuální
zručnost, řídící, koordinační a organizační schopnosti; spolehlivost, vysoké pracovní nasazení,
schopnost učit se nové věci; pokročilá znalost práce na PC; bezúhonnost
Nabízíme: zajímavou pozici s velkou osobní odpovědností; možnost seberealizace; adekvátní zázemí
a solidní jednání ze strany zaměstnavatele; dobré pracovní podmínky
Předpokládaný nástup do funkce: červen 2016
Termín podání přihlášek: 6. 5. 2016 v 12.00 hod. Písemné přihlášky spolu s požadovanými
dokumenty zasílejte na adresu: Městská správa Hostinné, s. r. o., Deymova 208, 543 71 Hostinné.
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – technik provozu“.
Požadavky a podrobné informace: Jiří Kölbl, 499 441 143, [email protected]
TAXI SLUŽBA
tel.: 773 914 816
MICHAL KŘÍŽ
NONSTOP 7/24
25
www.taxi-kriz.cz
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
ZEDNICKÉ
DOPRAVA ZDARMA:
A OBKLADAČSKÉ
kvalitní ledvické uhlí, koks, černé uhlí,
uhelné brikety (skládání dopravníkem)
DÁLE NABÍZÍME:
dřevěné brikety, písky, štěrky, drtě,
kontejnerovou přepravu - přistavení a odvoz
kontejneru dle dohody, odvoz betonu, suti a
jiného materiálu
Palackého 1097, 542 32 Úpice
tel.: 499 882 882, mobil: 603 181 992
www.palivazanka.cz
PRÁCE
+ OPRAVY
Josef Čáp
Červený Kostelec
602 380 709
26
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
P+P PAVEL PLÍŠTIL
VÝKUP A PRODEJ
DRUHOTNÝCH SUROVIN
17. listopadu, Č. Kostelec
Po, St, Pá
8.00 - 14.30
Út, Čt
8.00 - 16.00
So
8.00 - 12.00
tel.: 491 462 543
www.plistilsberna.cz
SVATEBNÍ
SALON
Eva Kuderová
Žernov 46
u České
Skalice
nutné objednání předem
na tel. č. 604 796 217
[email protected]
PŘISTAVENÍ A ODVOZ KONTEJNERŮ
LIKVIDACE ODPADŮ
(sutě - střešní krytiny - ostatní odpady)
DOPRAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
(štěrky - písky - beton - palety)
KONTEJNERY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ 3 - 15m3
SMLUVNÍ CENY – STAČÍ ZAVOLAT!
tel.: 777 671 671
www.autodoprava-kontejnery.eu
27
Nezávislý zpravodaj Rtyně v Podkrkonoší
květen 2016
MK ČR E12906, odpovědný redaktor Michal Vlček
NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ Rtyně v Podkrkonoší kulturní měsíčník Vydává a tiskne MěÚ Rtyně v Podkrkonoší, kde se také
přijímají příspěvky v datové podobě. E–mail: [email protected] Za uveřejněné příspěvky odpovídá autor.
Uzávěrka vždy k 25. příslušného měsíce, příspěvky dodané později nezveřejníme!
28

Podobné dokumenty

zpravodaj červenec/srpen 2016

zpravodaj červenec/srpen 2016 tepla. My se totiž vždy dokážeme zabavit. Ale jak se říká, „s pravdou ven“, úplně nejraději máme léto, čas prázdnin a volna. Ale pojďme se ještě na chvíli vrátit před prázdniny. Po školních výletec...

Více

květen 2013 - Rtyně v Podkrkonoší

květen 2013 - Rtyně v Podkrkonoší poplatek, aby tak neprodleně učinili, neboť se vystavují nebezpečí vyměření a navýšení poplatku až na trojnásobek (dle vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích, článek VI.) Nejpozději do konce měsí...

Více