Nabídka jazykových kurzů ve školním roce 2016/2017

Komentáře

Transkript

Nabídka jazykových kurzů ve školním roce 2016/2017
Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb
ve školním roce 2016/2017
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., v Hybernské ulici č. 8 v Praze 1 nabízí širokou
škálu jazykových kurzů pro nový školní rok.
Pořádáme prezenční přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám a kurzy
zaměřené na speciální dovednosti a znalosti. Nabízíme také kurzy obecného jazyka:
angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince, zájmovou výuku španělštiny,
italštiny a ruštiny. Všechny naše kurzy jsou podporovány internetovou platformou,
která umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům.
Vedle tradiční prezenční výuky nabízíme kurzy, které kombinují prezenční výuku
s výukou na internetové platformě Moodle a nevyžadují pravidelnou docházku. Tyto
kurzy se zaměřují především na jazykové znalosti a specifické dovednosti, které
potřebují doktorandi a začínající vědci při odborném psaní v angličtině, prezentacích
na konferencích či organizování zahraničních stáží. Nabízíme však také online kurzy
zaměřené na běžnou a profesní komunikaci v angličtině, němčině a francouzštině.
Naše Centrum akademického psaní (CAP) poskytuje kromě kurzů také fundované
poradenství při psaní jakéhokoliv anglického textu včetně odborných článků,
publikací, grantových žádostí, disertací apod. Konzultace slouží všem, kteří uvítají
zpětnou vazbu ke svému textu v jakékoli fázi psaní či přípravy. CAP začne nově také
organizovat tzv. „writing groups“ pro ty, kteří potřebují psát odborné texty
v angličtině, bojují s časem a prokrastinací, a k napsání vlastních textů by ocenili
časový harmonogram a zpětnou vazbu.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., má také svou pobočku v Brně, kde jsou kurzy
operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností na jednotlivých
ústavech AV ČR v Brně.
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách:
http://www.langdpt.cas.cz/ a http://cap.avcr.cz
Kontakt: [email protected]
Hybernská 8/1000, Praha 1
Termín pro odevzdání přihlášek:
noví posluchači: 17.6.2016
posluchači, kteří naše kurzy navštěvovali v tomto školním roce: 24.6.2016
Zahájení výuky: 12.9.2016
1) Prezenční kurzy – pobočka Praha
ZKOUŠKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA:
PET (Cambridge English: Preliminary)
Tento dvousemestrální kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní
systematickou přípravu jak ve všech řečových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení,
poslechu a psaní, tak v gramatice. Je vhodným předstupněm k přípravě k FCE. Zkouška PET je
jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy. Lze ji
složit na Britské radě.
Úroveň kurzu: B1
Vstupní úroveň: min. A2
Jak často: 2x týdně
Příprava k FCE (Cambridge English: First)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre FCE, FCE) pro středně pokročilé:
Pre FCE
Dvousemestrální kurz je prvním stupněm přípravy k FCE a je zaměřen na zdokonalování dosažené
jazykové úrovně B1 (PET) s důrazem na rozšíření slovní zásoby a gramatiky a na rozvoj řečových
dovedností, a to včetně nácviku příslušných testovacích technik. Je doporučeným předstupněm
k přípravnému kurzu FCE.
Úroveň kurzu: B1+
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně
FCE (Cambridge English: First)
Dvousemestrální kurz je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce
FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se
systematicky a vyváženě zaměřuje na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, čtení, psaní a
poslech) i na rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to
buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: B2
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně
Závěrečný předzkouškový kurz FCE (Cambridge English: First)
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku FCE. Výuka je
zaměřena na zopakování nejdůležitějších gramatických jevů a slovní zásoby podle tematických celků
a zejména na testovací techniky potřebné ve všech částech zkoušky v novém formátu platném od
ledna 2015. Kurzy se konají v zimním i v letním semestru.
Úroveň kurzu: B2
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně
Post FCE NOVINKA !!!
Tento nový jednosemestrální kurz je určen posluchačům, kteří absolvovali přípravu ke zkoušce FCE
nebo již tuto zkoušku složili. Kurz je zaměřený zejména na rozšiřování slovní zásoby a na rozvoj těch
řečových dovedností, na něž při přípravě na zkoušku nebylo dost prostoru, tj. mluvení o atraktivních
tématech s podporou textů a poslechů z přirozeného prostředí. Kurz bude probíhat dvakrát týdně v
kombinaci českého učitele a rodilého mluvčího.
Úroveň kurzu: B2+
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně
Termín konání: od února 2017
Příprava k CAE (Cambridge English: Advanced)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre CAE, CAE) pro pokročilé:
Pre CAE
Dvousemestrální kurz pro pokročilé je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně
s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je doporučeným předstupněm
k přípravě ke zkoušce CAE (Cambridge English: Advanced).
Úroveň kurzu: B2+
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně
CAE (Cambridge English: Advanced)
Dvousemestrální kurz přípravy na zkoušku CAE je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další
systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou
komunikaci, tak pro čtení a poslech (zejména autentických materiálů). Pro svou všestrannost a
praktické zaměření je kurz CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a
stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo
elektronické podobě.
Úroveň kurzu: C1
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně
Závěrečný předzkouškový kurz CAE (Cambridge English: Advanced)
Jednosemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku CAE
v novém formátu platném od ledna 2015. Výuka se systematicky zaměřuje na jednotlivé části
zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
Úroveň kurzu: C1
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně
Příprava k CPE (Cambridge English: Proficiency)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre CPE, CPE) pro velmi pokročilé:
Pre CPE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a
rozvoj řečových dovedností. Je předstupněm k přípravnému kurzu ke zkoušce CPE (Cambridge
English: Proficiency).
Úroveň kurzu: C1+
Vstupní úroveň: min. C1
Jak často: 1x nebo 2x týdně
CPE (Cambridge English: Proficiency)
Tento dvousemestrální kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří se připravují k
cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu,
schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.
Úroveň kurzu: C2
Vstupní úroveň: min. C1
Jak často: 1x nebo 2x týdně
iBT TOEFL
Tento jednosemestrální kurz pro středně pokročilé a pokročilé posluchače připravuje na iBT (tj.
internetovou) verzi zkoušky TOEFL, kterou požadují americké a kanadské univerzity a některé další
instituce jako vstupní podmínku pro studium a udělení stipendia uchazečům ze zahraničí.
Registrace k testu je možná pouze online: www.ets.org/registerme.html
Úroveň kurzu: B2+
Vstupní úroveň: min. B1
Jak často: 2x týdně
NĚMČINA:
Zertifikat Deutsch
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež
představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno
složit na Jazykové škole hlavního města Prahy nebo Goethe-Institutu:
https://www.goethe.de/ins/cz/de/spr/prf.html
Úroveň kurzu: B1, B2
Vstupní úroveň: min. A2
Jak často: 1x nebo 2x týdně
FRANCOUZŠTINA:
Přípravný kurz ke zkoušce DELF
Kurz připravuje zájemce o francouzský certifikát DELF ve čtyřech úrovních - A1, A2, B1 a B2, tj. od
mírné po střední pokročilost.
Úroveň kurzu: A1-B2
Jak často: 2x týdně
Přípravný kurz ke zkoušce DALF
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou úrovních (C1,
C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu
schopnost studovat na francouzské univerzitě.
Úroveň kurzu: C1 a C2
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 2x týdně
ŠPANĚLŠTINA:
Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) NOVINKA !!!
Úroveň kurzu: B1
Vstupní úroveň: min. A2
Jak často: 1x týdně
Pozn.: Jedná se o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).
KURZY OBECNÉHO JAZYKA A ODBORNÉ KURZY
ODBORNÁ ANGLIČTINA:
Odborná angličtina pro doktorandy (viz Blended learning)
SPECIÁLNÍ KURZY:
Speaking Skills Intermediate
Tento dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je určen těm posluchačům, kteří se ostýchají
komunikovat v angličtině, zejména s rodilým mluvčím, nebo mají problémy s porozuměním.
Úroveň kurzu: B1-B2
Vstupní úroveň: min. A2-B1
Jak často: 1x týdně
Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím
Kurz je zaměřen zejména na upevnění komunikačních dovedností. Rodilý mluvčí v kurzu nepoužívá
klasickou učebnici, ale převážně autentické texty, jako např. novinové články a autentické nahrávky.
Výuka je zaměřena hlavně na diskusi na různá témata (např. politika, historie, publicistika, humor
apod.) a na studium slovní zásoby (podle potřeby i gramatiky).
Úroveň kurzu: B2-C2
Vstupní úroveň: min. B2
Jak často: 1x týdně
OBECNÝ JAZYK:
Angličtina
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových
dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně
Němčina
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a
na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně
Prezenční výuku lze také kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.
Francouzština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí
(zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení,
psaní), s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně
Čeština pro cizince
Nově nabízíme dva typy kurzů:
Čeština nejen ke zkoušce / Czech for foreigners: traditional grammar-based approach
Tento kurz je určen posluchačům, kteří potřebují nejen získání a rozvíjení jazykových znalostí a
řečových dovedností, ale i základní systematickou přípravu v oblasti gramatiky, slovní zásoby a
frazeologie včetně využití tradiční techniky drilu.
This course is aimed at learners of Czech language who need not only to improve their language skills,
but also to get a systematic preparation in language knowledge. The methodology focuses on fast
acquisition of Czech grammar and lexis, including some traditional techniques like drilling.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1 (course level: beginners - C1)
Jak často: 1x nebo 2x týdně (how often: once or twice a week)
Čeština pro každodenní komunikaci / Czech for foreigners: communicative approach
Kurz je určen studentům, kteří potřebují zlepšit svou orientaci v českém jazykovém prostředí a získat
a rozvíjet jazykové znalosti a řečové dovednosti potřebné ke každodenní komunikaci. Metodika je
založena na komunikačním přístupu zaměřeném na rozvoj řečových dovedností, zejména na rozvoj
poslechu a mluvení. Kurz učí český učitel, který je schopen některé jevy objasnit i v angličtině.
Učebnice lze zakoupit s oporou v angličtině, němčině a ruštině, nově v úrovni A1-A2 také v polštině,
ukrajinštině a španělštině.
This course is aimed at learners of Czech language who need to improve their orientation in Czech
language environment and to improve Czech for everyday communication. The methodology is based
on communicative approach and on developing language skills, especially speaking and listening. The
course is taught by a Czech teacher who speaks English and can explain some points in English. The
Czech textbooks have English, German and Russian versions, and in addition, A1-A2 levels are newly
available in Polish, Ukrainian and Spanish versions.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1 (course level: beginners - C1)
Jak často: 1x nebo 2x týdně (how often: once or twice a week)
ZÁJMOVÉ KURZY
ŠPANĚLŠTINA:
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a
komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně
Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) NOVINKA !!!
(viz zkouškové kurzy)
Español en la red NOVINKA !!! (viz Blended learning)
Español actual NOVINKA !!! ( viz Blended learning)
ITALŠTINA OPĚT V NABÍDCE !!!
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a
komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně
RUŠTINA OPĚT V NABÍDCE !!!
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a
komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: začátečníci - C1
Jak často: 1x týdně
2) Prezenční kurzy – pobočka Brno
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme v rámci tradiční prezenční výuky v Brně kurzy obecné angličtiny,
němčiny a francouzštiny. Výuka je organizována po semestrech v kurzech, které se konají 1x týdně po
90 minutách s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím. Pro zájemce z Brna jsou určeny i některé
kurzy typu Blended learning, od září 2016 zde navíc budeme poskytovat i konzultace Centra
akademického psaní. Bližší informace o kurzech v Brně naleznete na našich webových stránkách
v sekci Brno.
3) Blended learning
KURZY PROBÍHAJÍCÍ POUZE ONLINE (Praha i Brno)
Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3
Jedná se o tři na sebe navazující semestrální kurzy (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3),
v nichž se výuka odehrává na internetové platformě Moodle v kombinaci s příležitostnými
individuálními setkáními lektora a studenta. Studenti se v kurzu seznamují se základními konvencemi
odborného psaní v angličtině prostřednictvím psaní textů, jež často potřebují v reálném životě (např.
abstrakt, úvod a závěr odborného článku, sumarizace, atp.). Klademe důraz na proces psaní
(plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a
organizační strukturu textů, psaní pro konkrétní čtenáře a stylistiku. Jednotlivé lekce zpravidla
obsahují studijní materiál, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných
stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve
skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou
vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.
Prezenční výuka: celkem 5 setkání s instruktory (1-2 setkání v průběhu každého cyklu)
Časová náročnost: cca 4-6 hodin týdně (doma, u svého počítače)
Počet týdnů výuky: 3x15 (15 týdnů v každém semestru)
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Úroveň kurzu: B2-C2
Termín konání: od 3.10.2016
Real English
Jednosemestrální kurz Real English je určen posluchačům, kteří se chtějí ponořit do opravdové
angličtiny a porozumět rodilým mluvčím, aniž by museli chodit na prezenční kurzy. Posluchači mohou
pracovat vlastním tempem. Výuka je pojata zábavnou formou: studenty čekají rozhovory se
zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní
perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Mimo to budou mít příležitost hovořit s rodilým mluvčím
přes Skype. Ke kurzu stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2-C1
Termín konání: od 12.9.2016
Focus on Writing
Tento jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a
slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní textů typických pro cambridgeské zkoušky. Na
internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat
úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a
případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: úvodní hodina + individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 12.9.2016
Writing CVs, cover letters, and e-mails NOVINKA !!!
Tento nový kurz psaní v anglickém jazyce je určen pro posluchače, kteří potřebují napsat
strukturovaný životopis s průvodním dopisem a chtějí si zároveň zdokonalit své dovednosti v běžné
psané komunikaci, zejména v psaní e-mailů. Kurz trvá 15 týdnů a probíhá převážně online, v prostředí
e-learningové platformy Moodle, ale obsahuje i několik osobních setkání s instruktory.
Prezenční výuka: 2-3 setkání během kurzu
Vstupní úroveň: min. B1-B2
Úroveň kurzu: B2-C2
Termín konání: od 3.10.2016
Español en la red NOVINKA !!!
Tento nový kurz je určen posluchačům, kteří již španělštinu studovali, ale nemohou docházet na
pravidelnou výuku. Jejich znalosti odpovídají úrovni A2+ - B1, ale mají potíže s gramatikou a slovní
zásobou a rádi by si zdokonalili své znalosti. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry,
zlepší své řečové dovednosti, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné
vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům DELE.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden) + 1 individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: A2+
Úroveň kurzu: B1- B2
Termín konání: od 12.9.2016
Pozn.: Jedná se o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).
KURZY KOMBINUJÍCÍ ONLINE A PREZENČNÍ VÝUKU
Odborná angličtina pro doktorandy
English for Science and Technology, dvousemestrální kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a
výzkumu, je zaměřen na slovní zásobu, gramatické struktury a řečové dovednosti obecně vědního
stylu, společného všem vědeckým oborům. Kurz kombinuje dvě formy výuky: individuální práci na
platformě Moodle (kde jsou přístupné studijní materiály a zadání úkolů) a skupinovou práci na
seminářích (kde se analyzují vypracované úkoly a procvičují jednotlivé kapitoly). Posluchači si v kurzu
prostřednictvím kratších mluvených a písemných projevů procvičí slovní zásobu všeobecně vědního
jazyka a důležité gramatické jevy jako jsou členy, časy nebo gerundia. Kurz je tak dobrým
předstupněm pro kurzy Academic Writing a Presentation Performance a zároveň studenty připravuje
na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1-C1
Termín konání: od 12.9.2016
Presentation Performance
Tento jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do tajů řečnického umění, zbavit se
obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině.
Kurz je určen nejen badatelům, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum na mezinárodních konferencích,
ale i pro účastníky z nejrůznějších oborů, kteří potřebují veřejně vystupovat v angličtině. Absolvent
kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační
dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem. Studenti se
dozvědí, jak postupovat při přípravě obsahu, struktury a vizuální stránky prezentací. Dále se
zaměříme na strategii pro přednes, včetně doporučení vhodných jazykových a stylistických
prostředků v angličtině. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako
takovou. Důležitou součástí kurzu jsou zásady a možnosti účinné práce s publikem a metody zvládání
stresu. Posluchači si své získané teoretické poznatky vyzkouší prakticky během prezenčních seminářů,
kde získají konstruktivní zpětnou vazbu.
Výuka: prezenční 1x za 2 týdny + online aktivity průběžně
Vstupní úroveň: B2+ (tj. minimálně FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2-C1
Termín konání: od 3.10.2016
Training Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2) je určen studentům s
pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní,
mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti mají možnost zdokonalit pravidelným psaním textů
(povídek, emailů, kompozic) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením
v běžných komunikačních situacích (diskuzích, prezentacích, rozhovorech) a poslechem audio/video
nahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové
platformě. Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé
slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují
na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech klíčových
dovednostech.
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1+
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 12.9.2016
Mastering Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Mastering Skills se soustředí na zdokonalení všech dovedností (poslechu,
čtení, mluvení a psaní) prostřednictvím autentických materiálů (např. krátkých filmů a recenzí,
sitkomů, vědeckých přednášek a debat, aktuálních zpráv, dokumentárních pořadů, článků, apod.).
Kurz nabízí prezenční formu studia kombinovanou se studiem online na internetové platformě a
systematicky propojuje všechny dovednosti prostřednictvím diskuzí k poslechovým cvičením,
prezentováním témat dle vlastního výběru, interaktivních kvizů na Moodlu apod. Zvláštní důraz je
věnován rozdílům mezi mluveným a psaným projevem, rozvíjení slovní zásoby a základům anglické
rétoriky a fonetiky.
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: C1
Termín konání: od 12.9.2016
Cultivating Skills (Writing, Speaking, and Listening) NOVINKA !!!
Jednosemestrální kurz Cultivating Skills volně navazuje na Mastering Skills. Pracuje s aktuálními a
autentickými materiály oblasti vědy, literatury, filmu, politiky a kultury, na jejichž výběru se studenti
podílejí a systematicky rozvíjejí poslech různých žánrů, přízvuků a kontextů. Kurz nabízí prezenční
formu studia v kombinaci se studiem online na internetové platformě Moodle. Prezenční výuka se
věnuje kultivaci formálního i neformálního mluveného projevu, fonetiky a rétoriky. Na Moodlu se
probraná témata procvičují prostřednictvím poslechových cvičení, interaktivních kvizů a diskuzních
fór.
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: C1
Úroveň kurzu: C1-C2
Termín konání: od února 2017
Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku
se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro
zdokonalení jazykových znalostí a řečových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1-B2
Termín konání: od 12.9.2016
Francouzština – Profesní a každodenní komunikace
Tento kurz pomáhá osvěžit francouzštinu před zahraniční pracovní cestou. Studenty čekají simulace
jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt
s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), reálie
a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2-B1
Termín konání: od 12.9.2016
Español actual NOVINKA !!!
Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium španělštiny. Kombinuje prezenční
výuku, kde je kladen důraz zejména na konverzaci, se samostatnou přípravou na internetové
platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových znalostí a řečových
dovedností (interaktivní gramatická a lexikální cvičení, poslech, krátké filmy, zjednodušená klasická
literatura, apod.).
Výuka: 2x týdně (tzn. prezenční 1x týdně + průběžné aktivity online)
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2-B1
Termín konání: od 12.9.2016
Pozn.: Jedná se o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).
4) Další služby
CENTRUM AKADEMICKÉHO PSANÍ
PÍŠETE A PŘEDNÁŠÍTE V ANGLIČTINĚ?
CHCETE SE ZDOKONALIT?
MÁTE ZÁJEM O ZPĚTNOU VAZBU?
Zapište se do našich ONLINE KURZŮ (viz Blended learning)
Přijďte na KONZULTACI s konkrétním textem či prezentací
Vytvořte naším prostřednictvím WRITING GROUPS a systematicky pracujte na
vlastních textech - NOVINKA !!!
Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo má zájem o individuální zpětnou vazbu ke konkrétnímu
textu či prezentaci v angličtině. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným
papírem, kdy teprve začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat "tvůrčí krizi". Jsme
připraveni pomoci v jakékoli fázi psaní,
s jakýmkoli textem, ať už se jedná o odborný
článek, abstrakt, žádost o grant, disertační
práci, ale i třeba e-mail, motivační dopis
nebo životopis. Naší filozofií je vést klienty
při
psaní
cizojazyčného
textu
k samostatnosti. Nenabízíme editační služby,
ale zpětnou vazbu ve formě individuální
výuky, která vám umožní text zlepšovat. Na
konzultaci se seznámíte s novými strategiemi
psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb.
Od září 2016 budou konzultace CAP poskytovány také v Brně. Kontakt: Mgr. Jan Kletvík, e-mail:
[email protected]
NOVINKA !!! Organizaci tzv. writing groups připravujeme pro ty, kteří potřebují psát odborné články,
žádosti o grant, či disertační práce a při psaní bojují s prokrastinací či nedostatkem času. Writing
groups jsou malé zájmové skupinky (do 4 členů) lidí z příbuzných oborů, které svým členům pomáhají
psát podle časového harmonogramu, vyměňovat si zpětnou vazbu, a vyhnout se stresu spojenému se
psaním. Jedná se o novou službu Centra psaní, která běžně funguje v anglicky mluvících zemích, ale
v Čechách je zatím spíše neznámá. Skupinky budeme organizovat podle jednotlivců, kteří o ně projeví
zájem.
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru
posluchače.

Podobné dokumenty