ARBES BPM MODERNÍ SYSTÉM

Komentáře

Transkript

ARBES BPM MODERNÍ SYSTÉM
ARBES BPM MODERNÍ SYSTÉM
pro automatizaci a optimalizaci business procesů
založený na osvědčených platformách EMC Documentum
xCP nebo Open source.
www.arbes.com
www.arbes.com
ARBES BPM
ŘEŠENÍ PRO MODERNÍ A DYNAMICKÉ ORGANIZACE
Jak dosáhnout toho, aby změny vyvolané obchodními a organizačními potřebami byly v oblasti IT řešeny rychle a pokud možno
bez dodatečných nákladů na vývoj informačních systémů?
Odpověď je snadná, docílit toho lze pomocí nástrojů pro automatizaci obchodních procesů, označované jako Business Process
Management (BPM). Ty kromě toho, že nahrazují složité organizační pokyny a manuální práci díky automatizaci provádění různých
činností v procesech uvnitř organizace nabízí také integraci IT platforem a systémů provozovaných v organizaci zpravidla s využitím
moderních standardů SOA.
To přináší nesporné výhody neb při dalších změnách a nových procesech se nemusí řešit další propojení systémů, protože se využije
existující integrace.
Mezi největší přínosy nasazení BPM pak lze jednoznačně označit možnost přesunu činností z IT odborníků na business uživatele,
kteří mohou v rámci BPM sami modelovat a nastavovat nové procesy, pravidla řízení procesů, uživatelské formuláře a postupy.
Svá pozitiva má zavedení BPM i v případě postupného nasazování do zastaralé infrastruktury, u které se do budoucna počítá
s výměnou za moderní technologie. Moderní technologie umožňují efektivní on-line komunikaci, komunikaci s mobilními zařízeními
a komunikaci propojené na sociální sítě. Úlohy a činnosti se prostě přenesou z existujících a používaných IT systémů na platformu
BPM. Uživatelé navíc téměř nezaznamenají žádnou změnu v každodenních činnostech, rychle si zvyknou na nové uživatelské prostředí
a výměny systémů „pod“ BPM již pro ně neznamenají žádnou změnu v každodenních činnostech.
Rozpočty na potřeby IT související se
změnami provozních systémů vyvolané
požadavky businessu změnou
organizace práce.
Počet požadavků na změny
v interních procesech a nové procesy
související s uvedením nového
produktu na trh.
čas
Schéma ilustruje ekonomický přínos zavedením BPM do vaší organizace
KDY NASADIT ŘEŠENÍ ARBES BUSINESS PROCESS MANAGEMENT?
•Potřebujete přesunout IT vývoj a programování na business uživatele a analytiky?
•Chcete ušetřit čas a peníze a automatizovat manuální činnosti ve vaší organizaci?
•Rádi byste sjednotili uživatelské obrazovky na místo používání různých aplikací a systémů?
•Chcete měřit výkonnost Vaší společnosti i jednotlivých zaměstnanců?
•Chcete rychle uvádět na trh produkty bez zdlouhavého čekání na úpravy stávajících IT systémů?
ARBES BPM – IMPLEMENTACE VHODNÁ PRO VŠECHNY TYPY
PRÁVNICKÝCH SUBJEKTŮ
Společnost ARBES Technologie nabízí implementaci BPM řešení na platformách vhodných jak pro menší typy organizací, tak i pro velké nadnárodní
organizace. Odlišnost použité technologie se liší v komplexnosti a počtu „out of the box“ nabízených funkcionalit a v certifikacích výkonnosti a bezpečnosti, které platforma BPM garantuje.
Velké společnosti mohou využít platformu Documentum xCP, která je dnes jednou z nejdynamičtěji rozvíjených platforem BPM. Autorem této platformy je společnost EMC. Kromě profesionálních funkcionalit a velmi dobře řešeného uživatelského rozhraní je nespornou výhodou, že v rámci
platformy Documentum xCP dostává organizace také kompletní Document Management System Documentum, který umožňuje komplexně řešit
podporu řízení dokumentů v rámci procesů.
ARBES Technologies je jedním z největších partnerů společnosti EMC pro oblast Enterprise Content Managementu a Business Process
Managementu. Tým několika desítek profesionálů je pravidelně vzděláván a certifikován na platformy Documentum a Documentum xCP.
ARBES BPM
HLAVNÍ PŘÍNOSY PLATFORMY
A NEJČASTĚJŠÍ POPIS ŘEŠENÝCH OBLASTÍ
Obecné oblasti
Popis řešení
Řešení reklamací
ARBES BPM Ticketing je řešení vytvořené na míru pro potřeby reklamačních
Řešení požadavků a hlášení zaměstnanců procesů a hlášení potřeb a požadavků zaměstnanců.
Procesy schvalování objednávek a faktur
ARBES DocMaster automatizuje schvalování objednávek a přijatých faktur,
hlídá dodržování termínů v rámci struktury organizace a umožňuje schvalovatelům rychlé vyřízení a kontrolu daného dokumentu.
Finanční instituce
Schvalování úvěrů
ARBES BPM Loan Origination je řešením pro moderní organizace, které nabízejí rizikové produkty (úvěry, hypotéky, kreditní karty apod.) na trhu. Proces podporuje všechny dostupné prodejní kanály (internet, call centrum,
pobočka, papírové žádosti) a pokrývá komplexní postup od příjmu žádosti
o úvěr až po založení klienta a úvěru do core systému a zaslání „welcome
letteru“ klientovi. Řešení je kompatibilní jak pro klasická PC, tak i pro mobilní zařízení (smartphony, tablety).
Toto řešení lze kombinovat s ARBES DE řešením pro podporu rozhodování,
vyhodnocení strategií a scoringu.
Vymáhání
ARBES BPM Collection je podpora inteligentního vymáhání pohledávek, kde
se kombinuje hromadný způsob vymáhacích akcí s individuálním přístupem
formou segmentace dlužníků. Výhodou řešení je také možnost zapojit do
procesu vymáhací agentury nebo jiné společnosti využívané pro outsourcing části nebo celého vymáhacího procesu. V rámci vymáhání je navržen
základní kalendář automatických a manuálních akcí, který je zpravidla členěn do fáze early a late collection.
Toto řešení lze kombinovat s ARBES DE řešení pro podporu rozhodování,
vyhodnocení strategií a scoringu.
Zakládání klientů a depozitních účtů
Mnoho finančních institucí dnes nabízí „bezrizikové“ pasivní produkty prostřednictvím internetu nebo finančních poradců. Proto je v rámci procesu
realizováno mnoho automatizovaných činností, které zajistí rychlé založení klientů a jejich běžných nebo depozitních účtů v core systému během
několika vteřin, ale bez zásahu pobočkových pracovníků. Proto zde nabízí
ARBES Technologies řešení s využitím BPM integrace na existující front-end
organizace nebo vlastní front-end ARBES OBS.
Credit monitoring
V rámci pravidelného vyhodnocení kvality a rizika spojeného s portfoliem
úvěrů/dlužníků je ve výsledku na základě „klasifikace“ nebo splnění předpokladů pro cross-sell a up-sell potřeba vykonat různé procesy s různými
aktivitami a činnostmi. Může to být vyvolání jednání s klientem o změně
úvěrových podmínek, nabídka nového produktu, návštěva klienta a ověření
stavu „záruky“ za úvěr apod. Pro tyto potřeby nabízí ARBES Technologies
řešení BPM Credit Monitoring, které lze navíc kombinovat s ARBES DE řešením pro podporu rozhodování, výpočtu score a hodnocení strategií.
Reference
VYBRANÉ ORGANIZACE VYUŽÍVAJÍCÍ BPM
PLATFORMY DOCUMENTUM xCP
ABB
Allianz
BNP PARIBAS
CAIXA
Česká spořitelna
Deutsche Bank
Equa bank
FINNAIR
Raiffeisen BANK
RWE
Samsung
Santander
Singapore Airlines
Toyota
Praha
ARBES Technologies, s. r. o.
Štefánikova 32, 150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: + 420 241 010 111
Fax: + 420 241 010 165
E-mail: [email protected]
www.arbes.com
Brno
ARBES Technologies, s. r. o.
Údolní 18, 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: + 420 542 221 071
Fax: + 420 542 210 031
E-mail: [email protected]
Bratislava
ARBES, s. r. o.
Bajkalská 5, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 244 632 618
Fax: + 421 244 460 237
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Renault Kangoo (2004)

Renault Kangoo (2004) • dosáhnout optimálního provozního výkonu prostým, avšak pøesným dodrŞováním doporuèení pro údrŞbu, • bez pøílišné ztráty èasu èelit drobným problémùm, které nevyŞadují zásah odborníka. Èas stráven...

Více

Stáhnout - Dolní Rožínka

Stáhnout - Dolní Rožínka variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ dražitele, konstantní symbol: 1148 (převodní příkaz), resp. 1149 (poštovní poukázka), tak, aby byla připsána na výše uvedený účet správce daně nejpozději v de...

Více

Mechanismy vymahatelnosti zemí EU v oblasti

Mechanismy vymahatelnosti zemí EU v oblasti postupy a kroky – systém pro vypočítání výše pokuty, časové limity, výše pokut, zodpovědné osoby, pokyny pro splácení pokut, vysvětlení důvodu pokuty –, které musí dodržovat jak komise, tak jednotl...

Více

7. TreaSUrY ManageMenT FOrUM

7. TreaSUrY ManageMenT FOrUM Management Foru. Jako každým rokem Vás čeká řada novinek a trendů v podnikovém treasury z oblasti zahraničního platebního styku, řízení rizik, cash flow, pohledávek či treasury management systémů. ...

Více

Český Krumlov Marketingový plán cestovního ruchu 2009

Český Krumlov Marketingový plán cestovního ruchu 2009 Krumlov a daňově uznatelné náklady spojené s činností pracoviště Destinačního managementu Český Krumlov a Oficiálního informačního systému Český Krumlov. Dalším předpokládaným zdrojem financování p...

Více