Výroční zpráva 2009

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2009
Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita
Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny
"Skutečný charakter se neprojeví v heroických činech,
ale v kaţdodenních maličkostech, které jsme ochotni
darovat jiným."
Z desatera D-klubu
POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŢENÍ………………………………3
STRUKTURA SDRUŢENÍ A KONTAKTY……………………..4
KALENDÁRIUM………………………………………………………………….5
ZAMĚSTNÁVÁNÍ……………………………………………………………..6
SOCIÁLNÍ SLUŢBY …………………………………………………………7
* Sociálně-terapeutická dílna OKÉNKO
* Chráněné bydlení
VOLNÝ ČAS, SPORT, DOBROVOLNICTVÍ………………….9
* Program Pět P
* Sportovní klub KAPŘI
* D – klub
* Klub Školáci
* Dětský klub Rŧţička
POBYTOVÉ AKCE………………………………………………………………12
* Tábor
DOPLŇKOVÉ AKTIVITY………………………………………………….13
* Rodičovská skupina
* Vzdělávání týmu Oken
* Knihovna
* Pŧjčovna pomŧcek
MIMOŘÁDNÁ AKTIVITA……………………………………………….13
BENEFIČNÍ AKCE………………………………………………………….….15
KONTROLNÍ ČINNOST…………………………………………………..15
KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO………………………………..16
DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE……17
PREZENTACE O.S . OKNA……………………………………………….17
SEZNAM DOBROVOLNÍKŦ…………………………………………….18
SEZNAM DÁRCŦ - FINANČNÍ DARY A DOTACE……..19
SEZNAM DÁRCŦ - VĚCNÉ DARY……………………………………19
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŢENÍ……………………….20
SLOVO ZÁVĚREM……………………………………………………………….21
2
Občanské sdruţení, které podporuje osoby se zdravotním
handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném
způsobu ţivota, napomáhá jejich zapojení do běţných
společenských aktivit a vytváří nové příleţitosti pro seberealizaci
a osobní růst.
U MV ČR jsme byli registrováni dne 9. 6. 2003.
Našimi členy jsou osoby se zdravotním postiţením,
jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci….
Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle.
Pomoc při rozšiřování moţností vzdělávání, sportovního a kulturního
vyţití v běţných typech institucí.
Podpora aktivního zpŧsobu ţivota osob s handicapem
Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost
s problematikou ţivota zdravotně postiţených lidí.
Publikování článkŧ s tematikou ţivota lidí s handicapem.
Vyhledávání odborných kontaktŧ.
Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální.
Poradenství pro rodiny s handicapovanými členy.
Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny
s handicapovanými členy.
Pořádání benefičních akcí.
Vyhledávání dobrovolníkŧ pro další spolupráci.
Zaměstnávání osob s handicapem.
Poskytování sociálních sluţeb.
3
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO:
P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá
SPRÁVNÍ RADA:
PaeDr. Drahomíra Blaţková – předsedkyně
Mobil: 723 733 556. e-mail: [email protected]
Má na starosti vedení práce sdruţení, individuální a skupinové poradenství,
supervizi programu „5P“ a D-klubu, fundraising a public relations.
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – místopředsedkyně
Tel: 384 417 233, 728 226 273 (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici)
e-mail: [email protected]
Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu „5P“, fundraising, public relation a
projektový management.
Marie Málková – místopředsedkyně, office manager
Mobil: 724 594 724, 721 848 701, e-mail: [email protected]
Má na starosti ekonomický management sdruţení, fundraising, vede provoz kanceláře.
VÝKONNÝ VÝBOR:
Ivan Jůna (776 225 034), Ing. Vladimír Nosek(602 435 165),
Ing. Pavel Mottl(606 833 410), Marie Mottlová ml. (723 043 269),
Jana Vojáčková (775 633 088) Mgr. Blanka Nová( 777 675 168) ,
Jana Mitasová (777 295 783)
Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších
aktivit.
IČO: 266 33 582
Číslo účtu: Sparkasse 5000025980/7940
Web: http://okna.rimini.cz
e-mail: [email protected]
tel: 724 594 724, 723 733 556, 381 011 639
Sídlo: Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II,
J. Hradec. Telefon: 384 417 233, 384 417 253.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec.
4
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
Zahájení činnosti sociálně-terapeutické dílny
Výroční členská schŧze
Benefiční ples „PRO OKÉNKO KRÁSNĚJŠÍ“, poděkování
dobrovolníkŧm
Zahájení realizace grantu „ŠANCE PRO KAŢDÉHO“,
financovaného z EU a státního rozpočtu ČR
Jarní plavecký kurz
DOBRÁ PARTA – ocenění dobrovolnického týmu tábora OKEN
DEN ZEMĚ ve školce s Rŧţičkou
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na Okénku
Běh naděje a přátelství – akce SOKOLA JH. Pro Okna
Setkání dobrovolníkŧ, dětí a přátel na Okénku
Předprázdninová příprava dobrovolnického týmu na letní
pobytovou akci na Okénku
Rekonstrukce prostranství před Okénkem
„CESTA DO EGYPTA“ – letní tábor a letní dílna pro děti i dospělé
s handicapem.
Benefice „VIII květinové odpoledne“ v Jindřichově Hradci
INDIÁNSKÝ PODZIM – aktivita klubu Školáci
„Okénko dokořán“ – den otevřených Oken
Sţívací kurzy pro studenty prvních ročníkŧ středních škol
Sţívací kurzy pro studenty prvních ročníkŧ středních škol
7. výcvik nových dobrovolníkŧ v Komunitním centru OKÉNKO
Zahájení výuky plavání v nově rekonstruovaném bazénu
I. hudební vystoupení D-klubu v DS Otín
I. běh Sebezkušenostní kurz pro pedagogy realizovaný v rámci
projektu Šance pro kaţdého „Rozumím sobě rozumím tobě“
Benefiční akce „Adventní stánek na zámku“, „Adventní trhy“
v Horní Pěné, v Praze. Benefiční prodej rumu a punče v Panské
ulici realizují členové ROTARY KLUBU J.H., - II. ročník.
„Čertovská výprava“ – akce Pět P
II. hudební vystoupení D-klubu v DS Otín
Nové vybavení kuchyně v KCO Okénko
5
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM
Zaměstnávání v Komunitním centru Okénko bylo zahájeno v říjnu 2007.
V prŧběhu roku 2009 jsme postupně oddělovali rŧzné činnosti a zkvalitňovali vybavení
dílen. Koncem roku 2009 v KC Okénko pracovalo 5 chráněných dílen.
Výtvarná dílna je zaměřena na malování obrázkŧ a textilních nášivek technikou voskové batiky a
modrotisku, dále na malování na sklo, textil a hedvábí, barvení textilu, filcování, drátkování a
rŧzné další techniky.
Textilní dílna zpracovává obrázky z výtvarné dílny. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra,
kapsáře a rŧzné další textilní uţitkové předměty.
Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločkŧ a kníţek, opravy knih, paspartování,
výrobu přání a novoročenek, adjustaci obrázkŧ z výtvarné dílny a drobné zakázky.
Košíkářská dílna je zaměřena na pletení košíkŧ, podnosŧ a drobných dekorativních výrobkŧ
z pedigu.
Dřevo a kovodílna je zaměřena na výrobu drobných dekorativních předmětŧ, údrţbářské a
opravářské práce.
Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, v galeriích, vyrábíme rŧzné předměty na
objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty).
Výrobky dílen mívají velký úspěch na všech benefičních akcích O. s. Okna a zaměstnanci tak
mohou proţívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce.
Během roku 2009 prošlo chráněnými dílnami 17 osob se zdravotním handicapem, koncem roku
bylo v chráněných dílnách Komunitního centra Okénko zaměstnáno na částečné úvazky 15 osob
s handicapem, v přepočtu 5, 25 úvazkŧ. Na poloviční úvazek zde pracovaly 2 zdravé pracovnice
(administrativa, účetnictví). Další nutné odborné práce byly sjednávány na DPP a DPČ.
Zaměstnáváme více neţ 50% osob se zdravotním postiţením, odběrem našich
výrobků mohou firmy s více neţ 25 zaměstnanci řešit tzv. „náhradní plnění“ (Zákon o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., §81 odst.1, § 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.)
6
MOTTO sociálních sluţeb:
„ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŢ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO
MILOVAT“
Viktor Emanuel Frankl
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA „OKÉNKO“
Registrovaná V SOULADU S POTŘEBAMI ZÁKONA Č. 108/2006 §67 O SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH
Poslání Sociálně terapeutické dílny „Okénko“
Sociálně terapeutická dílna Okénko (dále jen terapeutická dílna) v Jindřichově
Hradci nabízí občanŧm se zdravotním, tělesným a kombinovaným handicapem moţnost
spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a
schopnosti při společném tvoření. Z naší práce se mohou těšit všichni v Okénku, jeho
blízké i vzdálené okolí.
Cílová slupina
Mládeţ od 15 let věku a dospělí lidé se zdravotním, tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postiţením do 64 let věku.
Klienti, kteří potřebují pomoc nebo podporu v běţných sebeobsluţných činnostech,
potřebují rozvíjet pracovní návyky a dovednosti potřebné ke zkvalitnění jejich
společenských vztahŧ. Dále klienti se sníţenou soběstačností z dŧvodu zdravotního
postiţení, kteří nejsou z tohoto dŧvodu umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu
práce.
Základní činnosti poskytované sluţby:
* Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
* Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy.
* Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění.
* Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návykŧ.
Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní sluţby s úhradou aţ do plné
výše nákladů.
7
Cíle sluţeb:
* Udrţovat nebo rozvíjet dovednosti klientŧ.
* Společně s klienty komunikovat, vytvářet individuální plány a tyto plány naplňovat.
* Udrţovat a rozvíjet kontakt s místní komunitou formou veřejných akcí.
* Vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníkŧ.
V prŧběhu roku 2009 byla rŧzná forma sociální sluţby, počínaje sociálním
poradenstvím, přes dobrovolnickou činnost a konče dlouhodobým poskytováním sluţby,
poskytnuta celkem 59 uţivatelŧm z toho bylo 31 lidí s handicapem, 12 rodičŧ a 16
návštěvníkŧ z úřadŧ, škol, dobrovolníkŧ a jiných. Ke konci roku 2009 chodilo pravidelně
do terapeutické dílny 16 uţivatelŧ. Vzhledem ke kapacitě zařízení terapeutické dílny (10
uţivatelŧ v daném okamţiku) a s ohledem k faktu, ţe smlouvy o poskytování sluţby
s uţivateli uzavíráme na dopoledne, odpoledne, nebo celý den, vyplývá, ţe sluţba je více
neţ vytíţená. V STD poskytovalo sluţba 7 zaměstnancŧ včetně sociální pracovnice,
v přepočtu zaměstnanci celkem tvořili 3,2 úvazky.
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
V roce 2009 byla registrovaná sluţba chráněného bydlení v souladu se zákonem Č.
108/2006 §67 O SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH
Chráněné bydlení OKÉNKO v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním,
mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením moţnost získat a prohloubit dovednosti
vedoucí k plnohodnotnému ţivotu.
Kapacita bydlení je 6 lŧţek ve třech garsoniérách, z nichţ dvě jsou bezbarierové. Kaţdá
garsoniéra má 2 lŧţka, svoji koupelnu a kuchyňskou linku.
Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let se zdravotním, tělesným,mentálním nebo
kombinovaným postiţením, kteří si chtějí vytvořit dovednosti pro samostatné bydlení,
případně své zkušenosti prověřit v praxi. Klientŧm je stále k dispozici minimálně jeden
pracovník a to jak v denní, tak v noční směně. S klienty jsou uzavírány smlouvy o
poskytování sluţeb.
Vedením sociálních sluţeb v KC Okénko je pověřena Bc. Marie Mottlová, tel.
723 043 269, e-mail. [email protected]
Sluţbu chráněného hodláme začít poskytovat počátkem února 2010.
8
PROGRAM PĚT P
Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora
Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let.
Pochází z USA, kde funguje jiţ sto let. V České republice program funguje od roku 1996
pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět
dětem školního věku, které to mají sloţitější, neţ jejich vrstevníci. Obsahem je
přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem.
Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2 - 3 hodiny týdně s mladším
kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj
komunikačních a sociálních dovedností a účastní se pravidelných supervizí.
Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmŧ, hlavní dŧraz je
kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit
jeho sebedŧvěru a emocionální zrání.
Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta
managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P
v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje KC OKÉNKO a klubovna
Dobrovolnického centra, potáborové setkání i nadále konáme na „Gobelínce“ – pracovišti
Speciálních škol v Jindřichově Hradci. Všechna tato prostředí jsou bezbarierově
upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku. Finančně je program podpořen
Ministerstvem vnitra ČR a Městem Jindřichŧv Hradec.
Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – odborná garantka a koordinátorka
programu, Lenka Havlová – asistentka koordinátorky, PaeDr. Drahomíra Blaţková,
supervizorka, PhDr. Jitka Balcarová – diagnostik.
Během roku 2009 se pravidelně scházelo 11 dvojic. Schŧzky se konaly na základě
dohody mezi dobrovolníkem a dítětem v klubovně nebo cukrárně, kině, parku apod. a dle
monitoringu rodičŧ i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Dobrovolníci
uspořádali řadu společných akcí. (Viz
kalendárium)
Podzimním výcvikem konaném
v Komunitním centru Okénko prošlo 6
nových
dobrovolníkŧ,
další
dobrovolnice je v individuální přípravě.
Tým dobrovolníkŧ tábora v Mrákotíně
dostal ocenění „DOBRÁ PARTA“
v rámci krajské akce „KŘESADLO“ –
ocenění pro nejlepší dobrovolníky
v kraji.
Díky velké péči koordinátorky
Jaroslavy Sedlákové dne 31. 8. 2005
MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o
dobrovolnické sluţbě a tato akreditace byla v r. 2009 prodlouţena o další tři roky.
9
SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI
V roce 2009 se zúčastnilo programu sportovního klubu 23
klientŧ ve věku 11 – 49 let s tělesnými a kombinovanými handicapy a
to jak vrozenými, tak po úrazech. Převaţující náplní programu SK
KAPŘI je teoretická i praktická výuka plavání tělesně
handicapovaných. V uplynulém roce byly aktivity rozšířeny také o
činnosti v tělocvičně. Výuka probíhá za pomoci dobrovolníkŧ (v uplynulém roce to bylo 14
studentŧ Střední zdravotnické školy v J.Hradci), kteří jsou předem proškoleni a
seznámeni s metodikou této práce. Klientŧm pohyb a rehabilitace ve vodě usnadňuje
zapojovat rŧzné svalové partie, které jinak nejsou při běţném pohybu ať na vozíku nebo
za pomocí jiných pomŧcek zapojovány a naopak namáhané svalové partie mají moţnost si
odlehčit. Plavání napomáhá ke zvýšení jejich tělesné kondice. Pro řadu našich klientŧ je
tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají moţnost v našem regionu
navštěvovat. Neboť jsme jediní, kdo tuto činnost v okrese nabízí. V uplynulém roce
práci zkomplikovala pŧlroční přestávka zpŧsobená rekonstrukcí bazénu. Plavání nahradily
aktivity v tělocvičně: boccia, floorbal, rehabilitace,
míčové hry. Na jaře se konal Jarní plavecký kurz – pobytová akce pro plavce s pomocí
dobrovolníkŧ.
Všechny aktivity SK Kapři včetně výcviku nových dobrovolníkŧ zajišťuje pan
Ivan Jůna, tel. 726225 034
D – KLUB
Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. Obsahem
aktivity byla pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáţ potřeb sdruţení a
nepravidelná pomoc klientŧm na základě jejich aktuálních potřeb. Během roku 2009 se
činnost klubu velmi zkvalitnila a její pravidelnou a nejdŧleţitější aktivitou se staly
návštěvy vybraných seniorŧ DS Otín. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a
členky klubu uzavřely s O.S. Okna dobrovolnickou smlouvu. Setkání klubu se odehrávala
v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. Supervizorkou je PaedDr.
Drahomíra Blaţková Klub navštěvovalo devět dobrovolníkŧ. Všechny činnosti klubu jsou
plně dobrovolnické, i nadále klub s velkým osobním nasazením koordinuje paní Jana
Vojáčková. Kontakt: [email protected], 775 633 088
10
Přímo z úst dobrovolníků zazněla tato slova:
"Jsem ráda, ţe mohu pomáhat a dělat něco, co má v ţivotě smysl."
"Těšíme se na sebe a to je hodně."
"Tato činnost povznáší. Nepotřebuji být za ni chválena. Přirozeně přináší uspokojení. Je
to něco, co mne nastartovalo."
"Je pro mne dŧleţitý pocit, ţe jsem si tuto aktivitu zvolila sama."
"Je pro mne podstatné setkání s lidmi a to, ţe jim mohu přinést kus sebe a radosti."
DĚTSKÝ KLUB RŮŢIČKA
POSLÁNÍM Dětského klubu
RŦŢIČKA
při
1.
MŠ
v Jindřichově
Hradci
je
podpora
všech
dětí
v aktivním zpŧsobu ţivota a
zajímavém proţívání času a napomáhání zapojení dětí s handicapem do běţných dětských
aktivit. Vývojová psychologie říká, ţe v předškolním věku, kdy si děti osvojují vzorce
jednání, dokáţou bez výhrad přijmout kamarády, kteří jsou trochu jiní. Motivující
prostředí jim v této sociální zkušenosti mŧţe
pomoci. Klub vznikl na základě vŧle rodičŧ v únoru
2008, členství v něm vzniká na základě přihlášky
a zaniká automaticky odchodem dětí z MŠ.
Během roku 2009 rodiče dětí a pedagogové z 1.
MŠ realizovali pro děti Den ZEMĚ, Den dětí,
Mikulášskou besídku a rozloučení s předškoláčky.
Tyto aktivity doplňují ŠVP 1. MŠ. Samostatné
volnočasové aktivity mimo provozní dobu MŠ
klub nevyvíjí. Koncem roku 2009 měl klub 108
členŧ. Kontaktními osobami z řad rodičŧ jsou
Mgr. Blanka Nová a Mgr. Kateřina Pobudová
11
KLUB ŠKOLÁCI
Parta dětí letošní 5. třídy Základní školy praktické si kromě stále větší hromady
učení uţila i spoustu zajímavých akcivit. Jezdili úzkokolejkou na kratší výpravy do
skrýchovských lesŧ, proţili den v tee-pee, vyzkoušeli jízdu na kánoi po Neţárce,
navštívili zámek v Kamenici nad Lipou,… Největší událostí byl dvoudenní výlet, jehoţ
hlavní část proběhla v Praze. Děti si prohlédly orloj, Karlŧv most, Malou Stranu
s Praţským Jezulátkem, Zrcadlové bludiště na Petříně, spoustu prolézaček na Dětském
ostrově i exponáty Národního muzea.
Nejmilejší bylo setkání na Starém Městě, kde
se jim prŧvodkyní stala paní spisovatelka Alena
Jeţková (Prahou kráčí lev, …).
Poslední podzimní výlet byl zároveň
rozloučením s dosavadní učitelkou a ukončením
činnosti skupiny pod Okny, kterým děkujeme za
podporu a „ochrannou ruku“. Tereza Hojná.
O.S. Okna děkuje Mgr. Tereze Hojné za
skvělou dobrovolnickou práci.
TÁBOR
Jiţ tradiční tábor pro děti s handicapem se uskutečnil jiţ pošesté, tentokrát
v penzionu „MODRÁ KOTVA“ v Mrákotně. Akci s názvem „CESTA DO EGYPTA“
zrealizovalo 20 dobrovolníkŧ pro 23 dětí a 7 dospělých klientŧ. Vedení dětské části
tábora se věnovala Bc. Marie Mottlová, egyptskou letní dílnu pro dospělé vedla PaedDr.
Drahomíra Blaţková a Milena Knoflíčková. Součástí řady hravých a tvořivých aktivit pro
děti i dospělé na akci byl také prŧvod Egypťanŧ a improvizované egyptské trţiště pro
obyvatele obce Mrákotín.
12
RODIČOVSKÁ SKUPINA
Rodičovská skupina se scházela nepravidelně – témata byla volena na základě potřeb
členŧ. Častým tématem se stávalo dospívání, osamostatňování dětí, hledání místa
v ţivotě. Někteří rodiče vyuţívali moţnosti individuálního poradenství. Část rodičovské
skupiny spolupracovala při zajišťování oprav KC Okénko.
VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN
Tým Oken pokračoval v uplynulém roce širokým spektrem vzdělávacích kurzŧ,
kterým dominovalo celoroční zaměření na studium standard sociální péče pod vedením
Mgr. Lucie Bickové. Další kurzy
se týkaly ekonomiky, účetnictví, managementu,
psychoterapie, zdravotnictví, knihařství, zpracování ručního papíru. Kurzy byly hrazeny
z grantŧ a prostředkŧ sdruţení. Vzdělávání – výcvik dobrovolníkŧ z programu Pět P bylo
realizováno díky dotaci MVČR.
KNIHOVNA
KNIHOVNA – obsahuje cca 150 titulŧ především z oblasti psychologie pro
pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi i klienty s
handicapem, nově i z oblasti managementu a účetnictví. Nákup knih byl v uplynulém roce
financován z dotace MÚJH, dotace MVČR, dotace MPSV a prostředkŧ sdruţení.
Pravidelně odebíráme periodikum „VOZÍČKÁŘ“ , „Účetnictví pro neziskové organizace“ a
časopis „MŦŢEŠ“. Část knihovny je umístěna v klubovně Pět P, část v KC Okénko, kde
máme také v zápŧjčce cca 100 knih od soukromých osob, určených pro inspiraci
v aktivitách KCO.
PŮJČOVNA POMŮCEK
Obsahuje několik počítačŧ, které vyuţívají děti s DMO k nácviku psaní a
procvičení jemné motoriky, dále notebook s mluvícím programem, který vyuţívá dítě
s DMO, notebook a braillský řádek, který vyuţívá nevidomý student jako školní pomŧcku.
V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouţí především pro
dvojice z Pět P.
Velké příleţitosti se sdruţení dostalo grantem „Šance pro kaţdého“,
CZ.1.07/1.2.06/01.0016, financovaným z prostředkŧ Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu, schváleného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Smyslem celého projektu je podpořit děti a dospívající s cílem rozvinout a posílit jejich
dovednosti a schopnosti dŧleţité pro ţivot. Dále podpořit pedagogické pracovníky ze
13
základních, středních a speciálních škol na v Jihočeském kraji nabídkou vzdělávacích
programŧ. V rámci grantu jiţ proběhla řada zajímavých aktivit:
Sebezkušenostní výcvikový kurz
s názvem „Rozumím sobě, Rozumím tobě“ pro
motivované pedagogické pracovníky v celkové hodinové dotaci 100 hodin. Výcvik je
zaměřen na získání a posílení sociálních a komunikačních dovedností se ţáky se
speciálními
vzdělávacími
potřebami,
problémovými
ţáky,
na
práci
se
sociálně
patologickými jevy, prevenci a krizovou intervencí. Hlavními aktivitami výcviku byly
specifické arteterapeutické
přístupy, komunikační techniky, náhled a následná
interpretace prostřednictvím výtvarné činnosti, úvod do práce s obrazem, práce se
zátěţovými situacemi,
transakční analýza,
práce s autoritou, skupinová koheze a
dynamika. Kurz probíhal v několikadenních blocích.
Volný cyklus přednášek a seminářů pro pedagogy v období 03/09 – 08/2010 zaměřené
na: aktualizaci znalostí z vývojové psychologie a práce s ţáky se SPUCH, metody
reedukace ţákŧ se specifickými poruchami učení a chování, vyuţití výtvarného procesu
v pedagogické praxi, artefiletické techniky, syndrom ADHD, ADD, hyperkinetická
porucha pozornosti - jak s ní zacházet, transakční analýza, rodina jako sociální děloha,
práce s agresí, typy jednání podle sourozeneckých konstelací a další dle potřeb
jednotlivých pracovišť.
Sţívací kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol – třídenní kurzy, vedené
odbornými, terapeuticky zaměřenými lektory. Lektory byli studenti, případně absolventi
TF JČU oboru Pedagogika volného času, vedené Mgr.
Karlem Chodilem a odborně zaštítěné Mgr. Richardem
Mackŧ. Kurzy byly určeny k podpoře prosociálního
jednání studentŧ středních škol, jejich seznámení,
skupinovou kohezi a dynamiku.
Veškeré vzdělávací aktivity jsou plně hrazeny
z prostředkŧ projektu.
Více na www.sanceprokazdeho.cz
14
Ples „Pro Okénko krásnější“ připravil tým sloţený z členŧ správní rady a
výkonného výboru. Město Jindřichŧv Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez
nároku na odměnu vystoupili všichni účinkující. I letošní ples výborně moderoval Adam
Jůna, kterého podpořil a doprovázel Jan Blaţek st. Předtančení připravila s dětmi
z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Do draţby věnovali své obrázky pracovníci
Chráněné dílny Okénko, kteří také zrealizovali na plese módní přehlídku svých výrobkŧ.
Radost udělaly i paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzŧ
paličkování paní Jany Krausové. Výtěţek byl pouţit na dofinancování rekonstrukce KCO.
„ZANECHEJ SVOJI STOPU“ - „Kaţdý z nás zanechává v ţivotě stopy po
svých činnostech, koníčcích, láskách… K těm, které by měly mít dlouhý ţivot, patří
stopy, které někomu prospěly. Takové krásné stopy v ţivotech našich přátel
s handicapem zanechali dobrovolníci, kteří jim věnovali pravidelně svůj čas. Ale i
člověk, který zrovna nemůţe darovat čas nebo práci, můţe věnovat své peníze na
zkvalitnění prostředí pro práci s handicapovanými lidmi.“
S tímto mottem jsme i letos pokračovali v akci pro sponzory, která je zacílena na
získání prostředkŧ na rekonstrukce KC Okénko . Svŧj čas této práci věnovala i v letošním
roce dobrovolnice paní Hana Plojharová.
„BĚH NADĚJE A PŘÁTELSTVÍ“ pro Okna uspořádal SOKOL J. Hradec v Rámci
akce „POMOZ POMOCT“, konané ve spolupráci s Městem Jindřichŧv Hradec.
„VIII. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími
floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 21 firem.
Výtěţek poslouţil k dofinancování oprav V KCO.
„VÁNOČNÍ STÁNEK“ v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor
sdruţení. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD Okénko, děti z krouţkŧ DDM, přátelé
O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a. Výtěţek
poslouţil na dokončení rekonstrukce KCO.
„ADVENTNÍ SETKÁNÍ“ Horní Pěné, Lásenici, Stráţi n. N a v Praze organizačně i svými
výrobky zajistili CHD Okénko. Na trzích měli moţnost zaţít pocit úspěchu a radosti z
úspěšné seberealizace.
VEŘEJNÁ SBÍRKA „Pro Okénko“ je prŧběţně realizována při rŧzných aktivitách.
V roce 2009 provedla kontrolní komise revizi účetnictví, p. Málková a p. Svobodová
inventarizaci majetku. Kontrolovány byly všechny účty a pokladny sdruţení.
Vnitřní audit ÚJH kontroloval správnost vyuţití dotací, pověření pracovníci KUJCK
čerpání financí grantu „ŠANCE PRO KAŢDÉHO“
V prŧběhu roku také proběhla kontrola odvodŧ sociálního a zdravotního pojištění
na OSSZ
15
V domě č. 742 v ulici Na Piketě
Hlavní cíle dlouhodobého projektu:
Vybudování a provoz chráněných dílen (textilní, knihařské, výtvarné a košíkářské),
bezbariérového počítačového centra, chráněného bydlení a kanceláří sdruţení.
Poskytování sociálních sluţeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
Další moţné
vyuţívání
objektu:
Volnočasové
aktivity pro
handicapované i
zdravé, kurzy
výtvarných a
řemeslných
technik,
individuální a
skupinové
poradenství
v obtíţných
ţivotních situacích, interaktivní besedy pro ţáky i učitele MŠ a ZŠ s praktickými
zkouškami řemesel, poradenství pro rodiny, pečující o dítě nebo dospělého s handicapem.
Co jsme jiţ vykonali:
Dŧm je plně funkční a vyuţitelný pro všechny plánované aktivity. K dispozici jsou zde 2
kanceláře, 1 velká společenská místnost s kuchyňskou linkou, 4 dílny, 1 klubovna, 3 koupelny se
sprchovým koutem, 6WC, sklad a kotelna, 3 byty pro chráněné bydlení kaţdý s kapacitou dvou
lŧţek, vybavené koupelnami, WC, kuchyňskými linkami. Dva byty jsou bezbarierové. Společenská
místnost je vybavena kvalitním počítačem s internetem, klienti se zde mohou učit ICT
dovednostem. Dále je místnost vybavena novým nábytkem a kuchyňskou linkou. Sdruţení má tak
vybudované plně funkční zázemí.
Co je třeba ještě vykonat:
Je třeba objekt zateplit, upravit terén zahrady a osázet vhodnými rostlinami a vybavit
zahradu pergolou a domkem na nářadí zahradu I nadále je třeba prŧběţně zajišťovat provozní
prostředky na realizaci plánovaných aktivit.
16
Dlouhodobou spolupráci realizuje OS s Fakultou managementu VŠE Praha
především při realizaci programu Pět P Fakulta poskytuje sdruţení odborné zázemí
v oblasti managementu, řada studentŧ pracuje v dobrovolnickém programu Pět P.
Pracovníci sdruţení poskytují studentŧm konzultace a podklady pro jejich seminární,
případně diplomové práce.
Dlouhodobá spolupráce funguje také s MÚ Jindřichŧv Hradec. Město poskytlo
sdruţení dotace i bezplatné zápŧjčky prostor pro benefiční akce, řada zaměstnancŧ
poskytuje odborné konzultace, sdruţení poskytlo své prostory a konzultace při řešení
obtíţné situace klienta SP. Město darovalo o.s. dŧm, ve kterém nyní sdruţení pŧsobí,
v loňském roce také poskytlo bezúročnou pŧjčku k jeho rekonstrukci. Několik členŧ
sdruţení se aktivně zapojilo do Komunitního plánování sociálních sluţeb, pracovali ve
skupinách pro děti a mládeţ a pro zdravotně postiţené.
Dlouhodobá spolupráce funguje také mezi Základní školou praktickou a sdruţením.
Řada ţákŧ této školy vyuţívá všech sluţeb sdruţení, sdruţení občas vyuţívá prostory
školy k jednorázovým aktivitám.
Úspěšně se rozvíjí spolupráce s ÚP v Jindřichově Hradci. UP uznal dílnám v KC
Okénko statut Chráněných dílen, financoval provoz a mzdové náklady OZP a SÚPM.
Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichŧv Hradec, Domov sv.
Aneţky Týn nad Vltavou, Charita ASTRA z Třeboně.
Další informace o práci sdruţení poskytuje web: http://okna.rimini.cz
Sdruţení informuje o svých aktivitách prostřednictvím „Okének“ v měsíčníku
Jindřichohradecký
zpravodaj, další zprávy vyšly v Jindřichohradeckých listech,
týdeníku KURÝR a v měsíčníku NEON a prostřednictvím rozhlasu. Prezentaci naší
činnosti obsahují rovněţ ročenky Města Jindřichŧv Hradec. Jindřichohradecká televize
natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání a v TV Prima. Při kaţdé
benefici prezentuje sdruţení svou práci formou aktuálních nástěnek. Okna mají své
vývěsky na pěti místech v Jindřichově Hradci.
17
Marek Tesař, Lucie Machačová, Anna Měkutová, František Kocar, Lenka Havlová, Pavla
Poláková, Lída Blaţková, Monika Balounová, Zuzana Vybíralová, Jitka Bromová, Ivana
Bártová, Jana Šatková, Kristýna Balţková, Barbora Švejdíková, Alţběta Hálová,Markéta
Kristková, Anna Rejmonová, Lucie Slavíková, Kateřina Blaţková, Renáta Salabová,
Vendula Hŧlková
Ochotně a s láskou realizovali Program Pět P
***************************
Marie Mottlová, Drahomíra Blaţková, Ilona Ţelezová, Marie Veličková, Vladimír Chalupa,
Ladislava Stašková, Romana Fittlová, Kristýna Blaţková, Ludmila Blaţková, Romana
Švejdíková, Kateřina Švejdíková, Romana Fittlová, Eliška Něničková, Tereza Vomastková,
Martin Mottl, Josef Novotný, Tomáš Radonský, Jaroslava Sedláková, Antonín Kopet,
Milena Knoflíčková
S velkým nasazením pracovali na táboře „Cesta do Egypta“
***********************************
Monika Ťápalová, Jaroslav Dušek, Lucie Ottová, Vojtěch Sníţek, Sandra Majerová,
Lenka Bartošová, Martina Horáková, Michael Heřmánek, Kateřina Šoulová,
Kristýna Kovářová, Jana Stejskalová, Jan Neugebauer, Jana Kohoutová, Lenka Mikešová,
Katka Vaníčková
Projevili odvahu, fyzickou zdatnost a trpělivost v SK KAPŘI
****************************************
Radka Smrţová, Dalibor Koutný, Anna Müllerová, Vlaďka Kaštánková, Anna Měkutová,
Denisa Benešová, Petra Čejková, Petra Němečková, Jana Vojáčková, Drahomíra Blaţková
Pracovaly v D-klubu
**********************
Kateřina Blaţková, Ludmila Blaţková, Kristýna Blaţková, Vendula Blechová, Vladimíra
Kaštánková, Lenka Málková
Věnovaly svůj čas sociálně-terapeutické dílně
**********************
Hana Plojharová realizovala program „Zanechej svoji stopu“
18
Evropá unie a státní rozpočet ČR –OPVK, Dotace MPSV, Úřad práce J. Hradec,
Městský úřad J. Hradec,
Dotace MVČR Pět P, Nadace OKD,
GE Money Bank, Fruko – Schulz, Ing. Tomáš Drnek,
Jihočeský kraj, Ing. Josef Nejedlý, MUDr. Pavel Pumpr,
Rotary Club J. Hradec, Veřejná sbírka, Fruko Schulz, Jednota, s.d. J Hradec,
Ing. Juračka,Společnost V. Nováka, Filuna s.r.o, SOME, Obec Lipno nad Vltavou,
Rodina Plojharova, Lékárna u nemocnice, Nadace ADRA, anonymní dárce Klubu
Růţička, AVZ Logistik, Farní sbor ČCE,Protyna s.r.o.,WSPK, p. Bulínová, manţelé
Kristýnkovi, MUDr. Daniel Draţan, Europharm, s.r.o.,Hotel Relax, p. Parmová,
manţelé Holčákovi,, p. Měkutvá, Spolek Hippolyt, Obec Jarošov n. Neţárkou,
Polště, Nová Bystřice, Plavsko, Počátky, Dačice, Okříšky.
Aquares s.r.o., Jaromír Ledecký,
Taneční orchestr Globus z Hluboké nad Vltavou,
Ing. Vladimír Procházka, Jednota SD, Jindřichův Hradec, Město Jindřichův
Hradec, Lékárna U nemocnice spol. s.r.o., Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D, PaeDr.
Drahomíra Blaţková,
Ing. Vladimír Nosek, Květinářství U Václava, Květinářství U spořitelny,
O.s. Kvítek Třeboň, p. Věra Nalezená, Agentura NEW STYLE Jany Holcové,
Protyna s.r.o., Marie Kaštanová, Rodina Mottlova, Jaroslav Řimnáč ml., Rodina
Koppova, Děti z krouţků DDM, Zdeněk Kutiš, Arimo Stráţnice, Prodejna Manna,
Vladimíra Paulátová, p. Cigáníková, Lékárna Jupiter, Hakuna Matata
Střední zdravotnická škola, Centropen Dačice, Radek Omelán, Bora, AVE cz.,
Schubert.DV Systéme, G. Fiala, Rodinný pivovar Bernard,
19
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Nákup DDHM
Spotřeba energie
Opravy a udrţování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Náklady na sluţby (pronájem DC, objektu na tábor, vzdělávání, ost.sluţby)
Osobní náklady (mzdy, zákonné soc. pojištění)
Odpisy
Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění…)
Náklady celkem
239
390
101
44
93
14
727
2 602
108
29
4 352
504,97
605,92
780,00
861,07
181,00
099,00
553,30
993,50
035,00
592,50
206,26
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
VÝNOSY
Trţba za vlastní výrobky, zboţí
Trţba z prodeje sluţeb
Změna stavu zásob výrobkŧ
Pronájem prostor
Výtěţky benefičních akcí
Přijaté dary, příspěvky do veřejné sbírky
Dotace Městského úřadu J. Hradec
Dotace MPSV na provoz STD
Dotace MV ČR na Pět P
Dotace ostatních obcí na tábor
Dotace OPVK pro projekt ŠANCE PRO KAŢDÉHO
Rozpouštění investiční dotace proti odpisŧm
Dotace ÚP (SÚPM, zaměstnávání OZP, provoz CHD)
Úroky
Členské příspěvky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
202 688,00 Kč
230 197,00 Kč
5 698,00 Kč
9 000,00 Kč
77 487,00 Kč
231 198,00 Kč
180 000,00 Kč
761 000,00 Kč
82 000,00 Kč
19 200,00 Kč
1 978 587,28 Kč
44 850,00 Kč
651 730,00 Kč
1 594, 85 Kč
24 050,00 Kč
4 499 280,13 Kč
147 073,87 Kč
INVESTIČNÍ AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Na Piketě 742/III, 377 01 J. Hradec
Investiční náklady – dokončení stavebních prací
Zdroje krytí :
Finanční dary na pořízení investičního majetku
Finanční dary do veřejné sbírky
Dofinancování investičních nákladů z vlastních zdrojů
383 502,89 Kč
22 070,00 Kč
74 334,84 Kč
287 098,05 Kč
20
Motto:
„Jedním z nejcennějších darů nebes je nevyčerpatelná
dobrosrdečnost.“
Washington Irving
Bez nekonečné trpělivosti, dlouhého dechu a tvořivosti by nic nového
nevzniklo. Na konci kaţdého roku je třeba poděkovat – děkuji všem, kteří práci
sdruţení jakkoli pomohli – ať jiţ finančními nebo věcnými dary, radou, sluţbou,
někdy i slovem povzbuzení… A zvlášť chci poděkovat pracovníkŧm sdruţení – těm,
kteří se postupně z dobrovolníkŧ stávali profesionály, ale přesto dali nejednu
hodinu navíc bez nárokŧ na odměnu. Jejich rozhodnutí být spolutvŧrci
společenství dobré vŧle, které stále v Okénku funguje, je vedlo k pracovnímu
nasazení vskutku nadstandardnímu… Děkuji i těm, kteří nás opustili – od kaţdého
člověka se lze něčemu naučit – někdy je škola ţivota tvrdá, ale vţdy inspirativní….
Dík patří i těm, kteří museli překonat těţké osobní krize, ale dokázali
vstát a jít dál. Kéţ by nás stále vzájemně inspirovala atmosféra přijetí, radost ze
společného putování a naděje na další dobrá setkání…..
PaedDr. Drahomíra Blaţková, předsedkyně sdruţení
21

Podobné dokumenty

Ke stažení zde - Trhová Kamenice

Ke stažení zde - Trhová Kamenice kapitola o rodině Fuchsových přiblíţí nejen charakter rodiny, ale i osobu Milana

Více