Výroční zpráva - 2012

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - 2012
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Výroční zpráva o činnosti školy
2012/2013
1
Charakteristika školského zařízení
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
(3. – 9. ročník s rozšířenou výukou jazyků)
Zřizovatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, 760 40 Zlín
Právní forma školy: právní subjekt od 01. 01. 1992 – příspěvková organizace
Ředitelka školy: Eva Plachá, Mgr.
Zástupce ředitelky: Věra Křečková, Mgr.
Kontakt na zařízení: tel.: 577 213 405 fax: 577 213 677
web: www.zskvitkova.cz
e-mail: [email protected]
Jméno pracovníka pro informace: Věra Křečková
Datum zahájení činnosti: 01. 01. 1981
Datum zařazení do sítě: 24. 01. 1996, poslední aktualizace v Rejstříku škol
a školských zařízení od 01. 01. 2011
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 102 319 561
Součásti školy: školní družina (kapacita k 01. 09. 2007 - 150 žáků)
školní jídelna (nejvyšší počet stravovaných k 14. 03. 1996 – 600)
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013
1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní klub
Mateřská škola
Školní jídelna
jiné
Počet tříd
/skupin
Počet
žáků
10
8
5
x
x
x
x
280
153
150
x
x
426
x
Počet žáků
Přepočtený
na třídu
počet ped.prac.
/skupinu
28
10
19,13
17,16
30
4,21
x
x
x
x
x
x
x
x
Počet žáků
na ped.úvazek
28
8,91
35,6
x
x
x
x
Ve škole pracuje Školská rada. Byla zřízena ke dni 01. 01. 1997. Má šest
členů (dva reprezentanti školy, dva reprezentanti zákonných zástupců
žáků, dva reprezentanti zřizovatele).
Dne 01. 03. 1992
byla založena nadace s cílem podporovat výchovně
vzdělávací činnost a mimoškolní činnost žáků Základní školy s rozšířenou výukou
jazyků Zlín, Kvítková 4338. V souvislosti s vydáním zákona o nadacích a nadačních
fondech ze dne 03. 09. 1998 se nadační rada rozhodla požádat o zápis do
nadačního rejstříku jako nadační fond COSMOPOLITAN.
2
Vzdělávací program školy – školní rok 2012 - 2013
vzdělávací program
č.j.MŠMT
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání
Základní školy Zlín,
Kvítková 4338,
příspěvková organizace –
7967/2012-22
platný od 1. 9. 2012
Výuka předmětu výtvarná výchova probíhala
v anglickém a německém jazyce a výuka předmětu
etická výchova probíhala v anglickém jazyce dle
rozhodnutí MŠMT
Seznam nepovinných předmětů, kterým se ve škole ve škol. roce 2012/13
vyučovalo





anglický jazyk – seminář
německý jazyk – seminář
francouzský jazyk – seminář
španělský jazyk – seminář
ruský jazyk - seminář
Zájmové kroužky







dyslektický kroužek
dramatický kroužek
pohybové hry
sportovní hry
dovedné ruce
ruský jazyk
cizojazyčné kluby
Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013
počet fyzic.
osob
přepočtené
úvazky
Interní pracovníci
34
30,8893
Externí pracovníci
x
x
3
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013
počet fyzických
osob
přepočtené
úvazky
Interní pracovníci
13
12,625
Externí pracovníci
0
0
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013
Poř.
čís.
1
Pracovní zařazení, funkce
úvazek
učetní
Stupeň vzdělání, obor
0,875
SŠ - ekonomie
2
mzd. účetní, hospodářka
1
SŠ - ekonomie
3
provozář, pož. preventista
1
střední vzdělání s výučním listem
4
uklízečka
1
požadované
5
uklízečka
1
požadované
6
uklízečka
1
požadované
7
uklízečka
0,75
požadované
8
vedoucí školní jídelny
1
SŠ - zemědělská
9
hlavní kuchařka
1
střední vzdělání s výučním listem
10
kuchařka
1
střední vzdělání s výučním listem
11
kuchařka
1
střední vzdělání s výučním listem
12
pomocná kuchařka
1
SŠ - ekonomie
13
pomocná kuchařka
1
střední vzdělání s výučním listem
12,625
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013
Poř.číslo
Pracovní zařazení,
funkce
Kvalifikace,
stupeň
vzdělání, obor,
aprobace
Úvazek
1
učitelka
1
K, VŠ, 1. – 5.
2
učitelka
1
K, VŠ, M - IT
3
učitelka
1
K, VŠ, AJ
4
učitelka
1
K, VŠ, 1. – 5.
5
vychov., bezp. tech.
6
učitel
7
vychovatelka
8
0,9071
K, SŠ
1
Roků
ped.praxe
6
12
2
13
K, VŠ, Z - TV
8
0,7500
K, SŠ
1
učitelka
0,9545
K, VŠ, ŠJ, AJ
9
9
učitelka
1
K, VŠ, ČJ, D
23
10
učitelka
1
K, VŠ, AJ
11
učitelka
1
Prob. VŠ 1- 5.
12
učitelka
1
K, VŠ, NJ
4
9
13
9
13 D
učitelka
K, VŠ, NJ
35
14
zástupce ředitele, VP
0,2727
1
K, VŠ, M - ZT
30
15
učitelka
1
K, VŠ, ČJ - D
21
16
učitelka
1
K, VŠ, TV - PŘ
8
17
učitelka
1
K, VŠ, VV - HV
2
18
učitelka
0,0455
K, VŠ, RJ
15
19
vychovatelka
0,7178
K, VŠ, 1. – 5.
17
20
vychovatelka
0,8939
K, SŠ
12
21
ředitelka školy
1
K, VŠ, AJ - ČJ
32
22
učitel
1
K, VŠ, M - PŘ
10
23
učitelka
1
K, VŠ, 1. - 5.
14
24
vychovatelka
25
učitelka
26
0,5296
K, SŠ
2
1
K, VŠ, 1. - 5.
5
učitelka
1
K, VŠ, 1. - 5.
30
27
učitelka
0,8182
K, VŠ, ČJ - FJ
11
28
učitelka
1
K, VŠ, 1. - 5.
20
29
učitelka
1
K, VŠ, 1. - 5.
26
30
učitelka
1
K, VŠ, AJ
14
31
učitelka
1
K, VŠ, 1. - 5.
19
32
učitelka
1
K, VŠ, 1. - 5.
12
33
učitelka
1
K, VŠ, F - CH
6
34
učitelka
1
K, VŠ, FJ - Z
6
K=kvalifikovaný
N=nekvalifikovaný
Věkový průměr pedagogických pracovníků je 42,5 let.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )
a ostatních pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Andrlová Petra
8. listopad 2012
Motivační setkání učitelů AJ
Zlín
15. listopad 2012
Moodle a e-learningové učení v AJ
Olomouc
11. leden 2013
Einstein English
Zlín
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
12. - 14. 6. 2013
Škola matematických dovedností
Jihlava
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Cibulková Ivana
5
Fancová Jana
15. listopad 2012
Moodle a e-learningové učení v AJ
Olomouc
16. - 17. 11.2012
Soft Skills
Brno
11. prosinec 2012
Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji
Zlín
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
21. - 23. 8. 2013
Letní škola s didaktikou matematiky
Uherské Hradiště
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
8. listopad 2012
Motivační setkání učitelů AJ
Zlín
10. prosinec 2012
Učíme společně anglicky
Zlín
11. duben 2013
Seminář pro učitele ŠJ
Zlín
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
22. - 24.11. 2012
Holocaust ve vzdělávání - II. stupeň
Terezín
29. duben 2013
Naši nebo cizí
Zlín
17. červen 2013
Prevence rizikového chování a výuka
holocaustu
Praha
18. - 26. 8. 2013
Mezinárodní škola holocaustu
Jad Vashem (Izrael)
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
10. prosinec 2012
Učíme společně anglicky
Zlín
19. únor 2013
Inovativní přístup k výuce angličtiny
Zlín
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
7. listopad 2012
Motivační setkání učitelů NJ
Zlín
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Gurecká Michala
Heneš Lubomír
28. srpen 2013
Hiblerová Nikola
27. srpen 2013
Hlavňovská Kateřina
Hýlová Dagmar
Kozmíková Hana
Kratinová Daniela
Krajčová Zdeňka
27. srpen 2013
Krejčová Dagmar
28. srpen 2013
6
Křečková Věra
7. listopad 2012
Setkání výchovných poradců k přijímacímu
řízení na SŠ
Zlín
8. únor 2013
Výukový program GeoGebra ve výuce
matematiky
Zlín
3. května 2013
Změny a realizace ve výuce - ŠVP - úpravy
platné od 1. 9. 2013
Zlín
2. listopad 2012
Zážitek v literatuře
Zlín
26. listopad 2012
Soudobé dějiny a výuka
Zlín
29. duben 2013
Naši nebo cizí
Zlín
17. červen 2013
Prevence rizikového chování a výuka
holocaustu
Praha
18. - 26. 8. 2013
Mezinárodní škola holocaustu
Jad Vashem (Izrael)
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Krajská konference EVVO
Uherské Hradiště
Šikana není fér II
Zlín
4. listopad 2012
Korálkovací technika
Brno
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
23. říjen 2012
Regionální seminář - Diskuze k doporučení
OECD v oblasti monitoringu a evaluace
Zlín
11. prosinec 2012
Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji
Zlín
Kubicová Miroslava
Lukovicsová Hana
22. listopad 2012
Hauserová Petra
27. srpen 2013
Novosadová Irena
Nevečeřalová Jitka
27. srpen 2013
Plachá Eva
27. únor 2013
11. duben 2013
13. května 2013
Národní systém inspekčního hodnocení
Zlín
vzdělávací soustavy v ČR
Schůzka k projektu Inovativní přístup k výuce
Valašské Meziříčí
AJ ve Zl. kraji
Změny a realizace ve výuce - ŠVP - úpravy
Zlín
platné od 1. 9. 2013
Polínek Radim
3. říjen 2012
Krajský veletrh programů a aktivit ZOO Lešná Zlín
8. únor 2013
Výukový program GeoGebra ve výuce
matematiky
Zlín
7. květen 2013
Seminář o odpadech
Zlín
7
Přílučíková Libuše
20. - 21. 3.2013
Konference Muzeum a škola
Zlín
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
23. říjen 2012
Regionální seminář - Diskuze k doporučení
OECD v oblasti monitoringu a evaluace
Zlín
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
23. duben 2013
Poznávání živé a neživé přírody
prostřednictvím pokusů
Zlín
14. květen 2013
Splývavé čtení
Prostějov
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
14. květen 2013
Splývavé čtení
Prostějov
20. červen 2013
Splývavé čtení
Brno
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
16. - 17. 11.2012
Soft Skills
Brno
10. prosinec 2012
Učíme společně anglicky
Zlín
11. prosinec 2012
Inovativní přístup k výuce AJ ve Zl. kraji
Zlín
19. únor 2013
Inovativní přístup k výuce angličtiny
Zlín
11. duben 2013
Schůzka k projektu
Valašské Meziříčí
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
1. listopad 2011
Čeština nemusí být nuda
Zlín
30. duben 2013
Jak učit dějepisné učivo na I. stupni
Zlín
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
23. říjen 2012
Regionální seminář - Diskuze k doporučení
OECD v oblasti monitoringu a evaluace
Zlín
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Nová podoba periodické soustavy prvků a
nové objevy ve světě elementárních částich
Brno
Motivační setkání učitelů FJ
Zlín
Trčalová Ester
Uhrová Dana
Vaculíková Karla
Valiánová Michaela
Vořechovská Pavla
Zapletalová Marie
Zemanová Michaela
20. březen 2013
Zuzaníková Gabriela
7. listopad 2012
8
3. prosinec 2012
Les comptines et les chansons en classe de
FLE
23. březen 2013
Globální mapa světa a význam regionů, práce
Brno
s mapou, zdroji a jejich analýza
20. -22. 8. 2013
Letní geografická škola
Brno
28. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
14. květen 2013
Splývavé čtení
Prostějov
20. červen 2013
Splývavé čtení
Brno
27. srpen 2013
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Šikana není fér II
Zlín
Praha
Moreau Kateřina
27. srpen 2013
Pazderková Jana
Trčková Vendulka
28. srpen 2013
Matušincová Tereza
28. srpen 2013
Zákrevská Vladimíra
28. srpen 2013
Kaplanová Sylva
28. srpen 2013
Barnášová Jana
28. srpen 2013
Nepedagogičtí pracovníci
Miklová Jarmila
8. 11. 2012
6. 2. 2013
20. 2. 2013
Školení uživatelů mzdového systému PERM3
Školení uživatelů mzdového systému PERM3
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Rybníčková Lenka
15. 11. 2012
26. 3. 2013
8. – 9. 4. 2013
Účetnictví a účtování r. 2013
Školení softwarového programu Compex
Školení uživatelů účetního programu FIS200
9
Cíchová Renata
31.
28.
10.
10.
1.
2.
4.
7.
2013
2013
2013
2013
Nové trendy v moderním vaření
Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve školních jídelnách
Novinky v legislativě a spotřební koš v praxi
Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování
Cíchová Renata, Janušková Lenka, Císařová Jitka, Jirušová Věra, Miklová Marie
26. 8. 2013
Školení pracovníků stravovacích služeb
Finanční náklady na DVPP
200,-Kč (z prostředků rozpočtu KÚ Zlínského kraje)
59.111,-Kč (z prostředků EU peníze školám)
20.000,-Kč (z prostředků MŠMT ČR – projekt prevence
rizikového chování)
Finanční náklady na vzdělávání ostat. pracovníků – 8.478,-Kč
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Vzdělávání v oblasti CJ (prohloubení metod. a jazykové vybavenosti) - jazykové stáže
u aprobovaných učitelů, rozšíření aprobace učitelů I. stupně)
Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou vyučují (všichni učitelé)
Vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie (prevence sociálně – patologických jevů,
kompetence třídního učitele – týmová spolupráce v rámci sborovny i třídy)
Tvořivá škola, činnostní učení
Plán dalšího vzdělávání ostatních pracovníků
Školení zaměřená na aktuální změny v personální a mzdové agendě
Školení zaměřená na aktuální změny v účetnictví
Vedení pedagogické praxe
Termín
Jméno studenta
17. - 21. 10.
2012
Tereza Kocmanová
9. -30. 11.
2012
Šárka Melichárková
7. 2. - 14. 3.
2013
Jitka Vrbová
Vysoká škola, vzd.
instituce
Pedaogická fakulta
Masarykovy univerzity,
Brno
Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity,
Brno
Univerzita Tomáše Bati
Zlín
10
Aprobace
Vedoucí praxe
AJ - NJ
D. Kratinová
M. Fancová
NJ
D. Krejčová
CH
M. Zemanová
16. - 18. 11.
2012
Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity,
Brno
Jana Šidlíková
FJ
G. Zuzaníková
Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013
Zapsaní do
1. tříd 2012
Přijatí
do 1.
tříd
2012
60
83
Počet
žádostí
o odklad
5
Nastoupili
do
1. třídy
2012
58
Zapsaní do Přijatí do
1. tříd 2013
1. tříd
2013
84
Počet
žádostí
o odklad
60
9
Nastoupí
do
1. třídy
2013
54
Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení :
Ročník
Počet žáků
Sluchové postižení
5.
1
Zrakové postižení
x
x
S vadami řeči
x
x
Zdravotní postižení
x
x
S kombinací postižení
x
x
2.; 3.;4.; 5.; 6.; 7.
9
Se sociálním
znevýhodněním
x
x
Autismus
x
x
S vývojovými poruchami
učení
Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013
Prospělo
s vyznamenáním
Ročník
Počet
žáků
celkem
I. pol.
II. pol.
I. pol.
II. pol.
1.
58
58
58
0
0
0
0
2.
56
56
56
0
0
0
0
3.
50
49
49
1
1
0
0
4.
57
53
51
4
6
0
0
5.
58
39
45
19
12
0
0
Celkem
1. stupeň
279
255
259
24
7
0
0
6.
47
29
30
18
17
0
0
7.
34
19
19
15
14
0
1
8.
36
14
18
22
18
0
0
9.
36
16
16
20
20
0
0
Celkem
2. stupeň
153
78
83
75
69
0
0
Prospělo
11
Neprospělo
I. pol. II. pol.
Škola
celkem
432
333
342
99
76
0
1
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013
Gymnázium
8 leté
přihláš.
přijatí
21
11
6 leté
přihláš.
přijatí
0
0
SOŠ vč.
konzervatoří
4 leté
přihláš.
přijatí
28
28
přihláš.
8
přijatí
8
SOU, U
OU, PrŠ
přijatí
0
přijatí
0
Hodnocení výsledků výchovného působení
Pochvaly a ocenění ve školním roce 2012/13
Pochvaly třídního učitele
Počet žáků
3
Kdo udělil
třídní učitel(ka)
za účast ve sportovních soutěžích
37
třídní učitel(ka)
za účast ve vědomostních soutěžích
1
119
41
3
třídní učitel(ka)
za čestné jednání při nálezu cenné věci
třídní učitel(ka)
třídní učitel(ka)
za výborný prospěch
za výborný prospěch a chování
za výborný prospěch a práci pro třídu
54
třídní učitel(ka)
za zpracování projektů
10
třídní učitel(ka)
18
třídní učitel(ka)
za asistenci při Dni otevřených dveří nebo Dni Země
2
třídní učitel(ka)
za účast na kulturních akcích
18
třídní učitel(ka)
za práci pro třídu
4
třídní učitel(ka)
za úspěch ve vědomostní soutěži
25
třídní učitel(ka)
za úspěšné složení zkoušky z cizího jazyka
2
třídní učitel(ka)
za celoroční prezentaci školních rozhlasových relací
337
třídní učitel
třídní učitel(ka)
Důvod
za patronát nad žáky první třídy
celkem
12
Pochvaly ředitelky školy
Počet žáků
Kdo udělil
Důvod
3
ředitelka školy
za čestné jednání při nálezu cenné věci
14
ředitelka školy
za úspěch ve sportovních soutěžích na úrovni okresu, kraje a
celostátní
2
ředitelka školy
za účast ve sportovních soutěžích
22
ředitelka školy
za úspěch ve vědomostních soutěžích na úrovni okresu, kraje a
celostátní
1
ředitelka školy
za účast na kulturních akcích
1
ředitelka školy
za patronát nad řáky první třídy
32
ředitelka školy
za asistenci při výběrovém zápisu do první třídy
1
ředitelka školy
za účast ve vědomostní soutěži
3
ředitelka školy
za úspěšnou mimoškolní uměleckou činnost
4
ředitelka školy
za úspěšnou mimoškolní sportovní činnost
83
ředitelka školy
celkem
Napomenutí a důtky ve školním roce 2012/13
Napomenutí třídního učitele
Počet žáků
3
65
Kdo udělil
třídní učitel(ka)
Důvod
třídní učitel(ka)
za nevhodné chování ke spolužákům
za neplnění školních povinností
18
třídní učitel(ka)
za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování
17
třídní učitel(ka)
za vyrušování ve vyučování
103
třídní učitel
celkem
Důtka třídního učitele
Počet žáků
4
Kdo udělil
třídní učitel(ka)
Důvod
10
třídní učitel(ka)
za porušování školního řádu
11
třídní učitel(ka)
za neplnění školních povinností a nevhodné chování
10
třídní učitel(ka)
za neplnění školních povinností
1
třídní učitel(ka)
za krádež
1
třídní učitel(ka)
za podvod
37
třídní učitel
za nevhodné chování ke spolužákům, dospělým
celkem
13
Důtka ředitelky školy
Počet žáků
Kdo udělil
Důvod
5
ředitelka školy
za závažné porušení školního řádu - porušení zákazu
kouření
1
ředitelka školy
za porušování školního řádu a nevhodné chování ke
spolužačce
2
ředitelka školy
za porušování školního řádu
3
ředitelka školy
za neomluvenou absenci
3
14
ředitelka školy
za neplnění školních povinností a vyrušování ve vyučování
ředitelka
celkem
Snížené stupně z chování
Počet v
I. pololetí
Počet ve
II.
pololetí
% ze všech žáků školy
433
430
99,310%
0
3
0,690%
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok
Počet
1
2
3
% ze všech zameškaných hodin
0,005%
0,009%
0,007%
Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/13
Soutěž
Matematická
5. ročník
Matematická
6. ročník
Matematická
Matematická
Matematická
olympiáda
olympiáda
olympiáda 7. ročník
olympiáda 8. ročník
olympiáda 9. ročník
Pythagoriáda 6. ročník
Pythagoriáda 7. ročník
Pythagoriáda 8. ročník
Matematický Klokan
Počet
účastníků
ve školním
kole
Počet
účastníků
v okresním
(oblastním)
kole
Počet
účastníků
v krajském
kole
Počet
účastníků
v
celostátním
kole
14
2
0
0
11
8
5
12
43
36
30
0
0
0
1
23
4
3
0
0
0
1
není
není
není
0
0
0
0
není
není
není
315
14
Konverzační soutěž v NJ
Dějepisná olympiáda
Olympiáda v ČJ
Recitační soutěž - 6. - 9. třída
Mezinárodní soutěž ČESKÉ POŠTY
Biologická olympiáda
Konverzační soutěž ve FJ
Konverzační soutěž v AJ
Trnavský vrch
Zeměpisná olympiáda
Florbal
Kvítková CUP
Atletický čtyřboj
Halová kopaná Luhačovice
Běh Olympijského dne
15
9
19
6
14
14
7
7
7
6
1
2
0
0
4
není
2
7
3
není
není
není
není
není
11
6
4
10
2
není
2
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
není
není
0
není
není
není
není
není
0
není
není
není
není
není
Umístění žáků v jednotlivých soutěžích ve školním
roce 2012 - 2013
Matematická olympiáda
školní kolo kategorie Z 5:
úspěšný řešitel:
Eva Svobodová
Michael Brabec
okresní kolo kategorie Z 5:
účast:
Eva Svobodová
školní kolo kategorie Z 9:
úspěšný řešitel:
Anna Šopíková
okresní kolo kategorie Z 9:
úspěšný řešitel:
Anna Šopíková
krajské kolo kategorie Z 9:
účast:
Anna Šopíková
Matík
školní kolo:
úspěšný řešitel:
Oliver Dočkal
Anna Lorencová
5.B
5.A
5.B
9. B
9. B
9. B
5.B
5.B
Pythagoriáda
školní kolo 5. ročník:
úspěšný řešitel:
15
Plšek Adam
Kalová Sabina
Čech David
Gajdošíková Tereza
Hanák Ondřej
Ponížilová Zuzana
Tomančáková Nathalie
Svobodová Eva
Kudlová Anna
Baselová Tereza
Lehký Filip
Shánělová Dominika
Staněk Vít
Šámalová Sofie
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
A
B
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
okresní kolo 5. ročník
úspěšný řešitel:
školní kolo 6. ročník
úspěšný řešitel:
okresní kolo 6. ročník
úspěšný řešitel:
školní kolo 7. ročník
úspěšný řešitel:
školní kolo 8. ročník
úspěšný řešitel:
Šedová Adéla
Trinh Anh Tu
Žbel Matěj
Červenka Stanislav
Gerychová Klára
Müllerová Michaela
Novosadová Pavla
Krajcová Kamila
Lorencová Anna
Brabec Michael
Korvasová Adéla
Phan Ngoc Phu
Zuzaníková Tereza
Čech Jakub
Hutěčka Michal
Polášková Kristýna
Kubík Vít
Zavadilová Aneta
Bartík Michal
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
B
Anna Lorencová
Eva Svobodová
Tereza Baselová
David Čech
Vít Staněk
Anna Kudlová
Sofie Šámalová
Ondřej Hanák
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
B
B
B
A
A
A
A
A
Martin Látal
Kateřina Příhodová
Marek Lukášík
Filip Blažek
Noor Iman Mostefa
Michael Fahian
6.
6.
6.
6.
6.
6.
B
B
B
A
A
B
Filip Blažek
Martin Látal
Marek Lukášík
6. A
6. B
6. B
Jakub Turňa
Vojtěch Blahušek
Tereza Fikeisová
7. A
7. A
7. A
Ondřej Zeman
Sebastián Janků
Filip Jašek
8. A
8. B
8. B
Matematický
Klokan
nejlepší výsledky v kategoriích:
Kadet
Jan Vysloužil
Ondřej Zeman
Tereza Vinklárková
Benjamín
Jakub Turňa
16
9.
8.
9.
7.
B
A
B
A
Klokánek
Cvrček
Konverzační soutěž v NJ
09. 01. 2013
školní kolo
Kategorie II. A
1. místo
5. 2. 2013
19. 03. 2013
Filip Blažek
Lenka Krejčí
Adéla Šedová
Anna Kudlová
Nathalie Anna
Tomančáková
Jan Jaroščák
Oliver Los Chovanec
Adam Kutálek
6.
7.
5.
5.
A
B
A
A
5.
3.
3.
3.
A
A
A
B
Lea Macíková
Martin Souček
Patrik Pivoda
9. B
9. B
8. B
2. místo
3. místo
kategorie I. A
1. místo
Jana Vaculíková
2. místo
Adéla Kneifelová
3. místo
Anna Kováříková
kategorie 8. tříd (2. jazyk)
1. místo
Klára Kocmanová
2. místo
Věra Košařová
3. místo
Judita Knotková
okresní kolo
Kategorie II. A
1. místo
Martin Souček
2. místo
Lea Macíková
krajské kolo
Kategorie II. A
1. místo
Martin Souček
3. místo
Lea Macíková
Německý certifikát Fit in Deutsch 2:
Barbora Babčáková
Martin Balajka
Jan Burk
Dominika Fialová
Vojtěch Gargulák
Ondřej Holík
Petr Kašpárek
Judita Knotková
Klára Kocmanová
Anežka Kosková
Věra Košařová
Daniel Kratina
Zdeněk Marčík
Patrik Pivoda
Adam Rajnoch
Tomáš Vítek
06. 06. 2013
17
6. B
7. A
6. B
8. A
8. A
8. A
9. B
9. B
9. B
9. B
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
B
A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
A
Biologická olympiáda
11. 12. 2012
27. 03. 2013
10. 04. 2013
Olympiáda v ČJ
15. 11. 2012
07. 02. 2013
10. 04. 2013
ZUČ - recitační
soutěž
06. 03. 2013
školní kolo:
kategorie C
1. místo
2. místo
3. místo
kategorie D
1. místo
2. místo
3. místo
okresní kolo:
kategorie C
11. místo
20. místo
kategorie D
11. místo
29. místo
školní kolo:
1. místo
2. místo
okresní kolo:
2. místo
krajské kolo:
4. - 5. místo
školní kolo:
1. místo - kategorie 6. -7.
třídy
1. místo - kategorie 8. -9.
třídy
2. místo - kategorie 8. -9.
třídy
okrskové kolo:
účast
Mezinárodní soutěž v psaní dopisů
28. 03. 2013
účast
18
Jakub Gallas
Adam Rajnoch
Jan Vysloužil
9. B
8. B
9. B
Nela Rajnochová
Lenka Krejčí
Vojtěch Janoš
7. B
7. B
7. A
Jakub Gallas
Adam Rajnoch
9. B
8. B
Nela Rajnochová
Lenka Krejčí
7. B
7. B
Lea Macíková
Barbora Lednická
9. B
9. A
Lea Macíková
9. B
Lea Macíková
9. B
Pavel Chmelík
6. A
Věra Košařová
8. A
Tereza Cedidlová
8. A
Pavel Chmelík
Věra Košařová
Tereza Cedidlová
6. A
8. A
8. A
Barbora Žabková
Lucie Netočná
Patrik Pivoda
Barbora Babčáková
Filip Jašek
Petr Kašpárek
Jiří Gavenda
Adam Kúřil
Vojtěch Gargulák
Lucie Polomíková
Pavlína Maňasová
Eliška Syrová
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
Judita Knotková
Markéta Neudeková
8. A
8. A
Samia Fatima Mosefa
Ondřej Zeman
Jia Mei Zhanová
8.A
8.A
8.A
Tereza Vinklárková
Theodor Pištěk
Filip Jašek
9.B
8.B
8.B
Samia Fatima Mostefa
8.A
Tereza Vinklárková
9.B
Samia Fatima Mostefa
8.A
Tereza Vinklárková
9. B
Jiří Gavenda
Adam Holík
Filip Jašek
Sebastián Janků
Adam Kúřil
Theodor Pištěk
Barbora Žabková
Michala Nejedlá
8.B
8.B
8.B
8.B
8. B
8. B
8. B
8. B
Eva Atcheson
Jakub Gallas
Kateřina Družbová
Martin Habrovanský
Natálie Seitlová
Václav Staněk
Tereza Vinklárková
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
okresní kolo
zúčastnili se: 4 starší žáci
5. místo
Strohbach Adam
Staněk Václav
Marčík Zdeněk
Gavenda Jiří
9.B
9.B
8.A
8.B
1.
1.
3.
2.
2.
3.
Kúřil Adam
Hrabalová Zuzana
Kašpárek Petr
Popova Eliška
Kocmanová Klára
Jánoš Vojtěch
8.
7.
8.
7.
8.
7.
Konverzační soutěž ve FJ
14. 03. 2013
školní kolo:
Kategorie A1
1.místo
2.místo
3.místo
Kategorie A2
1. místo
2. místo
3. místo
21. 03. 2013
krajské kolo:
Kategorie A1
1. místo
Kategorie A2
1. místo
25. 04. 2013
celostátní kolo:
Kategorie A1
6.místo
Kategorie A2
10. místo
Francouzský certifikát DELF A1:
Francouzský certifikát DELF A2:
Atletický čtyřboj
15. 05. 2013
Kvítková CUP - tenis
02. 05. 2013
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
19
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
A
A
Běh Olympijského dne
19. 06. 2013
Trnavský vrch
03. 10. 2013
okresní kolo
1. místo
1. místo
Vítek Staněk (1000 m)
Václav Staněk (1 500 m)
5. A
9. B
okresní kolo
Lednická Barbora
Mňačko Jakub
Staněk Vít
Čihánek Martin
Hájek Filip
Marčík Zdeněk
Strohbach Adam
9.B
6.A
5.A
6.A
6.A
8.A
9.B
okresní kolo
4. místo
Strohbach Adam
Šalena Martin
Holásek Erik
Hrubý David
Marčík Zdeněk
Gallas Jakub
Gavenda Jiří
Čihánek Martin
Staněk Vít
Hájek Filip
9.B
9.B
9.B
9.B
8.A
9.B
8.B
6.A
5.A
6.A
štafeta 3 x 25 PZ
štafeta 6 x 50 VZ
Adéla Kneifelová
Zuzana Lukovicsová
Anita Fancová
Anna Lorencová
Eva Svobodová
Karolína Janská
7.
5.
7.
5.
5.
7.
Ondřej Zeman
Lukáš Hasík
Tomáš Vítek
8. A
9. A
8. A
Ondřej Zeman
8. A
školní kolo kategorie
A:
1. místo
Matyáš Holub
2. místo
Adam Martinec
6. B
6. B
Halová kopaná Luhačovice
12. 03. 2013
Okresní a krajské finále v plavání
08. 11. 2013
2. místo
1. místo
1. místo
5. místo
4. místo
5. místo
1. místo
3. místo
Dějepisná olympiáda
21. 11. 2012
29. 01. 2013
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
Z
Z
P
P
K
K
školní kolo:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
okresní kolo:
15. - 19. místo
A
A
A
B
B
B
Zeměpisná olympiáda
18. 02. 2013
školní kolo kategorie
B:
20
1. místo
Michael Šenovský
2. místo
Pavel Zezulka
3. místo
Alex Khalil
školní kolo kategorie
C
1. místo
Ondřej Zeman
2. místo
Tereza Cedidlová
14. 03. 2013
ZUČ - recitační soutěž
04. 03. 2013
06. 03. 2013
10. 04. 2013
McDonald´s Cup
25. 04. 2013
okresní kolo
kategorie A:
4. místo
okresní kolo
kategorie B:
4. místo
okresní kolo
kategorie C:
5. místo
školní kolo:
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
okrskové kolo:
1. místo
2. místo
3. místo
okresní kolo:
2. místo
účast
krajské kolo:
účast
okrskové kolo:
1. místo
3. místo
14. 05. 2013
okresní kolo:
3. místo
21
7. B
7. B
7. B
8. A
8. A
Matyáš Holub
6. B
Michael Šenovský
7. B
Ondřej Zeman
8. A
Filip Dráb
Klára Hanáková
Ema Lorencová
Jakub Papežík
Sarah Zimmermannová
4.B
2.B
2.A
2.B
5.B
Klára Hanáková
Filip Dráb
Sarah Zimmermannová
2.B
4.B
5.B
Klára Hanáková
Sarah Zimmermannová
2.B
5.B
Klára Hanáková
2.B
Filip Hlavinka
Jiří Klouda
Matěj Oškera
Daniel Mravec
Matyáš Hartman
Filip Lehký
Matěj Žbel
Stanislav Červenka
Michael Brabec
Vít Staněk
Adam Sukup
David Gistr
David Eichner
Jakub Papežík
Jakub Kojecký
Bartoloměj Stojar
Lukáš Heš
4.B
4.B
4.B
4.B
4.A
5.A
5.A
5.A
5.A
5.A
2.A
2.A
2.A
3.A
2.B
2.B
2.B
Filip Hlavinka
Jiří Klouda
Matěj Oškera
4.B
4.B
4.B
Běh Olympijského dne
19. 06. 2013
Konverzační soutěž v AJ
17. 01. 2013
15. 02. 2013
20. 02. 2013
Daniel Mravec
Matyáš Hartman
Filip Lehký
Matěj Žbel
Stanislav Červenka
Michael Brabec
Vít Staněk
4.B
4.A
5.A
5.A
5.A
5.A
5.A
okresní kolo
1. místo
1. místo
Vítek Staněk ( 1000 m)
Václav Staněk(1 500 m)
5. A
9. B
školní kolo:
Kategorie I. A
1. místo
2. místo
3. místo
Anita Fancová
Michael Fahian
Martin Látal
7. A
6. B
6. B
Kategorie II. A
1. místo
2. místo
3. místo
Dominik Lipovský
Martin Habrovanský
Marek Šiška
9. A
9. B
9. A
okresní kolo:
Kategorie I. A
2. místo
Michael Fahian
6. B
Kategorie II. A
4. místo
Dominik Lipovský
9. A
Martin Dufek
Martin Habrovanský
9. A
9. B
Martin Henčl
9. B
Zuzana Urbancová
Jana Vítková
9. B
9. B
Cambridge English Exams - PET
(Mezinárodní zkoušky z AJ)
Výchovně vzdělávací aktivity školy
10. 09. 2012
17. - 19. 09. 2012
18. 09. 2012
4. B
8. A, B
4. A, B
3. B
21. 09. 2012
24.
26.
27.
01.
01.
09. 2012
09. 2012
09. 2012
- 5. 10. 2012
10. 2012
3. A
6. A
5. A, B
7. A, B
4. A
2. A, B
2. A
Vlastivědná exkurze - Modrá u Velehradu
Cyklistický kurz - lokalita Spytihněv
Vlastivědná exkurze - Praha
Beseda v knihovně - Neplechy a rošťárny v knihách A.
Lindgrenové
Beseda v knihovně - Neplechy a rošťárny v knihách A.
Lindgrenové
Beseda v muzeu - Když se řekne muzeum
Beseda v muzeu - Škola hrou - J. A. Komenský
Výukový program v ZOO Lešná - Obojživelníci
Beseda v knihovně - Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla
projekt Přišel podzim
Exkurze - DD Astra - Hadi, ještěrky a plazi
22
02. 10. 2002
04. 10. 2012
05.
08.
08.
09.
10. 2012
- 12.10.2012
10. 2012
10. 2012
8. A, B
2. B
4. A
7. A, B
4. B
3. A, B
6. B
6. A, B
3. A, B; 4. A, B
3. B
1. B, 2. B
10. 10. 2012
9. A
1. A
11. 10. 2012
9. B
5. A, B
1. A, 2. A
12.
19.
22.
23.
24.
29.
02.
05.
06.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
05.
08.
09.
12.
11.
11.
11.
11.
2012
2012
2012
2012
3. A
2. A, B
9. A, B
1. A
1. B
8. B; 9. B
2. A
2. A
2. B
8. A; 9. A
6. A, B
4. A, B
5. B
5. A
4. B
14. 11. 2012
6. A, B
15. 11. 2012
16. 11. 2012
20. 11. 2012
6. A, B
7.A
2. A, B
8. A, 9. A
7. B
1. A, B
8. A, B; 9. A, B
6. A, B; 9. A, B
2. A, B
4. - 7. třídy
8. A
9. A
6. A, B
5. A, B
3. A
2.B
21.
22.
26.
28.
11.
11.
11.
11.
2012
2012
2012
2012
29. 11. 2012
30. 11. 2012
04. 12. 2012
Přednáška - Vlci, medvědi a rysi
Exkurze - DD Astra - Hadi, ještěrky a plazi
Beseda v knihovně - Literární kufr
Beseda - Než užiješ alkohol, užij svůj mozek
Vlastivědná exkurze - lovci mamutů a ornitologická stanice Předmostí u Přerova
Podzimní vycházka na Kocandu
Beseda v muzeu - Když se řekne muzeum
Turistický a adaptační kurz - Revika Vizovice
Divadelní představení Rákosníček a jeho rybník
Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky
Týden zdraví - beseda s dvojnásobnou mistryní světa
v aerobiku v juniorské kategorii
Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS ÚP
Zlín
Drakiáda - Kocanda
Program Hledám zaměstnání, které se ke mně hodí - IPS ÚP
Zlín
Exkurze do Vlastivědného muzea - Brno
Týden zdraví - beseda s dvojnásobnou mistryní světa
v aerobiku v juniorské kategorii
Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky
Vycházka - Den stromů - park Svobody
Prezentace projektu Global Classroom - Baťova vila - Zlín
Projekt Den podzimních plodů
Projekt Den podzimních plodů
Beseda - Gamblerství
Vystoupení v Zelenáčově šopě
Exkurze - DD Astra - Hlodavci
Exkurze - DD Astra - Hlodavci
Beseda - Gamblerství
Beseda - Dospívání
Dopravní výchova - dopravní hřiště - Malenovice
Preventivní program - T - Klub - Zlín
Preventivní program - T - Klub - Zlín
Výstupy projektu Cesta do pravěku
Koncert - Symfonická báseň v české hudbě - Kongresové
centrum
Projekt Hasík
Exkurze - DD Astra - Hadi, želvy, krokodýli
Projekt Hasík
Matematika je hra - projekt Věda do škol - UP Olomouc
Exkurze - DD Astra - Hadi, želvy, krokodýli
Divadelní představení Bořík a spol.
Divadelní představení - Legenda C + W
Diashow Afrika
Projekt Hasík
Koncert - Nultá hodina tanečních - Ziggy Horváth
Přednáška - Porod a šestinedělí
Přednáška - Antikoncepce
Projekt Hasík
Přednáška - Dítě na cestě k dospělosti
Vánoční dílna v Domě seniorů Naděje - Zlín
Jak spolu mluvíme
23
10. 12. 2012
11. 12. 2012
vybraní žáci 9.
A, B
8. A, B
4. B
9. A, B
2. B
3. B
12. 12. 2012
4. B
05. 12. 2012
13. 12. 2012
14. 12. 2012
18. 12. 2012
19. 12. 2012
20. 12. 2012
21.
08.
17.
22.
12.
01.
01.
01.
2012
2013
2013
2013
24. 01. 2013
29. 01. 2013
31. 01. 2013
04.
05.
07.
08.
02.
02.
02.
02.
2013
2013
2013
2013
10. - 15. 2. 2013
11. 02. 2013
14. 02. 2013
18. 02. 2013
19. 02. 2012
20. 02. 2012
22. 02. 2013
04. 03. 2013
05. 03. 2013
07. 03. 2013
08. 03. 2013
9. B
8. B
1. B
7. A, B
2. A
6. - 7. třídy
6. A, B
Den otevřených laboratoří - SPŠ Otrokovice
Výstava - Umění 19. století
Vystoupení v Klubu důchodů na Kvítkové
Exkurze do vodní elektrárny Dalešice
Vánoční besídka
Beseda v knihovně - Ladovská zima
Exkurze - Vídeň - Předvánoční Vídeň a Přírodovědné
muzeum
Přednáška - Antikocepce
Přednáška - Porod a šestinedělí
Vánoční besídka
Vánoční dílna
Vánoční besídka
Beseda - Green Life
Integrovaná praktická tělesná výchova - projekt Věda
do škol - UP Olomouc
Beseda v knihovně - Ladovská zima
Beseda v knihovně - Ladovská zima
Vánoční besídka v Domě seniorů Naděje - Zlín
Beseda - Vánoce v Německu
Vánoce na Hájence
Beseda v knihovně - Ladovská zima
Vánoční besídka
3. A
2. A
1. A
1. B
4. A, 5. A
1. B
1. A
1. A, B; 2. A, B;
4. A, B
Divadelní představení Ferda Mravenec
Vánoční zpívání před školou
5. A, B
Beseda v knihovně - Nejen paní Láry Fáry
2. A, B
Beseda o úrazech
5. B
Beseda v knihovně - Historie písma a knihtisku
9. A
Výuka první pomoci
9. B
Výuka první pomoci
1. B
Beseda v knihovně - Ladovská zima
4. A
Beseda v knihovně - Se slušností nejdál dojdeš
2. A, B
Program - DD Astra - Masopust
1. - 2. třídy
Program Dental Alarm
3. - 4. třída
Program Dental Alarm
5. A, B
Program Dental Alarm
6. A
Beseda v knihovně - Podivuhodný svět J. Verna
9. A, B
Koncert - Drum In
7. A, B
Lyžařský výcvikový zájezd - Malá Morávka
ŠD 1. A
Exkurze - DD Astra - Malá ZOO
8. - 9. třídy
Tajemný svět Ekvádoru a Galapág
6. A, B
Projekt Hasík - Návštěva HZS Zl. Kraje
4. A, B
Dopravní výchova
ŠD 2. A
Exkurze - DD Astra - Malá ZOO
5. B
Beseda v knihovně - Podivuhodný svět J. Verna
4. A
Beseda v knihovně - Hříčky se slovíčky
2. A, B
Lyžování na umělém svahu ve Zlíně
7. A, B
Koncert - Od klasiky k jazzu
8. A
Beseda o škodlivosti kouření
4. A
Beseda v knihovně - Cyril a Metoděj v historii Moravy
6. A, B
Tajemství rudého kontinentu - Austrálie
6. A, B
Beseda - Stravovací návyky u mladistvých
9. B
Beseda o škodlivosti kouření
24
10. - 15. 3. 2013
12. 03. 2013
14.
18.
25.
27.
03.
03.
03.
03.
03.
04.
2012
2013
2013
2013
2013
05. 04. 2013
08. 04. 2013
vybraní žáci II.
stupně
1. A a 3. A
8. A, B
4. B; 7. A, B
9. B
9. A
8. B
9. A
3. B
7. A, B
7. A
3. A
6. A, 7. A, 8. A
5. A, B
09. 04. 2013
10. 04. 2013
15. 04. 2013
16. 04. 2013
19. 04. 2013
22. 04. 2013
2. A, B
7. B
2. B, 4. B
3. A, B; 4. A
9. A, B
6. B, 7. B, 8. B
4. A, B
1. A
3. A, B
6. - 9. třídy
24. 04. 2013
24. 4. - 15. 5.
2013
25. 04. 2013
29. 04. 2013
30. 04. 2013
02. 05. 2013
3. - 10. 5. 2013
14. 05. 2013
15. 05. 2013
15. - 22. 5. 2013
16. 05. 2013
20. 05. 2013
21. 05. 2013
22. 05. 2013
23. 05. 2013
1. B, 6. A
3. A, B; 4. A;
5. A, B
2. A
4. B
5. B
4. A
9. A, B
6. - 7. třídy
9. A, B
6. B
2. A, B
4. A; 5. A, B
vybraní žáci
7. A, B
4. A, B
1. A
vybraní žáci
1. A
8. A, B
5. A, B
2. B
3. A
9. B
5. A, B
6. A
Lyžařský zájezd do Nassfeldu (Rakousko)
Zimní tvořivá dílna v Domě seniorů Naděje - Zlín
Koncert - Hudební kvíz
Beseda - Netopýři
Beseda v knihovně - Jak jsem potkal Otu Pavla
Beseda o škodlivosti kouření
Beseda o škodlivosti kouření
Beseda v knihovně - Jak jsem potkal Otu Pavla
Beseda v knihovně - Světem hudebních nástrojů
Beseda - Stravovací návyky u mladistvých
Beseda v knihovně - Cyril a Metoděj v historii Moravy
Beseda v knihovně - Světem hudebních nástrojů
Program Dental Alarm
Jak sportují handicapovaní - projekt Věda do škol - UP
Olomouc
Projekt Hasík - Návštěva HZS Zl. kraje
Beseda v knihovně - Cyril a Metoděj v historii Moravy
Beseda - Plchové
Beseda - Netopýři
Exkurze do Osvětimi
Program Dental Alarm
Dopravní výchova - dopravní hřiště - Malenovice
Exkurze do sklárny v Květné
Den Země - přednáška o zvířetech
Den Země - úklid lesa
Den Země - sportovní dopoledne na Vršavě
Divadelní představení Sindibád
Den Země - vystoupení na náměstí Míru
Den Země - čistění studánky Na Prádlech
Den plný her
Exkurze do Anthroposu - Brno
Přednášky - Finanční gramotnost
Den Země - Chráněné druhy rostlin a živočichů
Beseda - Co s imigranty
Exkurze na radnici ve Zlíně
Koncert - Kouzelný vesmír - Kongresové centrum
Koncert - Posloucháme hudbu - Kongresové centrum
Zájezd do Španělska
Přednáška - Green Life
Exkurze do Prahy
Vystoupení v Klubu důchodců na Kvítkové
Zájezd do Anglie
Preventivní program - Městská policie Zlín
Exkurze Do světa Elektroodpadů - Kovosteel Uherské
Hradiště
Kulinářská fyzika
Beseda v knihovně - Kdyby čert na kole jezdil
Jarní tvořivá dílna v Domě pokojného stáří na Jižních Svazích
Výstava Prezident Václav Havel na zlínském zámku
Preventivní program Vitaminátor
Exkurze na radnici ve Zlíně
25
24. 05. 2013
1. B
9. A, B
5. B
2. A
27. 05. 2013
2. A, B
28. - 29. 5. 2013
28. 05. 2013
29. 05. 2013
30. 05. 2013
31.
03.
04.
05.
07.
10.
10.
05. 2013
06. 2013
06. 2013
06. 2013
06. 2013
- 14. 6. 2013
06. 2013
11.
12.
17.
18.
06. 2013
- 14. 6. 2013
06. 2013
06. 2013
19. - 21. 6. 2013
19. 06. 2013
20. 06. 2013
21. 06. 2013
24. 06. 2013
25. 06. 2013
26. 06. 2013
27. 06. 2013
7. A, B
9. B
vybraní žáci
4. A, 5. B
8. B
7. B
5. A, 6. B, 7. A
6. A
1. A, B; 4. B
4. B
8. A
6. A
4. A, B; 6. B
8. A
8. B
8. A, B
7. A
2. A, B
6. A
9. A, B
7. B
5. A
6. B
1. B
část 1. A a 3. A
4. A
9. A, B
5. A, B
2. B
4. B
7. B
1. B
2. A
1. A; 5. A; 7. B;
9. B
9. B
1. A
1. A
1. B
1. A
2. A
4. B
6. A
1. A, B
5. A; 9. B
28. 06. 2013
1. A
1. B
Preventivní program - Městská policie Zlín
Beseda s panem Beckem - Přežil jsem Osvětim
Exkurze do Rožnova pod Radhoštěm - Uměli Valaši fyziku?
Bambiriáda - nám. Míru, Zlín
MFFDM - filmové představení Pee-Wee: Zima, která změnila
můj život
MFFDM - Čítárna u čerta
MFFDM - filmové představení Ostrov ztracených duší
Zájezd - Míšeň - Drážďany - Tropický ostrov
MFFDM - filmové představení Čestné pionýrské
MFFDM - filmové představení Tlusťoch válí
MFFDM - filmové představení Bolavé srdce
MFFDM - filmové představení Do toho Eddy!
Preventivní program Vitaminátor
MFFDM - filmové představení Kovář z podlesí
MFFDM - výstava Dagmar - královna česká
MFFDM - filmové představení Kletba vikingské čarodějky
MFFDM - filmové představení Motýlí čas
Preventivní program Vitaminátor
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Přednáška Lidské tělo
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Škola v přírodě - horský hotel Jelenovská
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Přednáška Veřejný ochránce práv
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Třídenní pobyt s Alcedem - Velké Karlovice
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Vlastivědná exkurze do ZOO Lešná
Jarní tvořivá dílna v Domě pokojného stáří na Jižních Svazích
Třídenní pobyt s Alcedem - Velké Karlovice
Výstava Dny strojírenství - budova 53/A
Výukový program Poznej svého psa
Výstava hlavolamů
Exkurze - architektura Zlína, Muzeum jihovýchodní Moravy
Exkurze na radnici ve Zlíně
Exkurze do Dopravního podniku Zlín - Otrokovice
Beseda v knihovně - Kdyby čert na kole jezdil
Music festival - Gymnázium, nám T. G. Masaryka Zlín
Exkurze do Dopravního podniku Zlín - Otrokovice
Sportovní hry - hřiště Januštice
Exkurze do Dopravního podniku Zlín - Otrokovice
Exkurze do Čokoládovny ve Vizovicích
Exkurze do Čokoládovny ve Vizovicích
Exkurze do Dopravního podniku Zlín - Otrokovice
Vlastivědná vycházka na hrad v Malenovicích
Výuka Enkaustiky - Závodní klub Zlín
Turistická vycházka do Kostelce - lázní
Účast na Hrách VI. Letní olympiády dětí a mládeže České
republiky - Uherské Hradiště
Předávání vysvědčení v Galaxii
Předávání vysvědčení ve Slunečnici
26
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012/2013 /v tis. Kč/
1. 9. 2012 - 31. 8. 2013
Příjmy
c e l k e m:
21 518
dotace od Krajského úřadu Zlínského kraje
dotace od Magistrátu města Zlína
dotace z Evropské unie
ostatní příjmy, vedlejší hospodářská činnost
Výdaje
c e l k e m:
14 542
2 657
889
3430
21 431
platy a odvody
učebnice a učební pomůcky
provozní materiál
opravy a udržování
energie
odpisy
provozní služby
potraviny
vybavení učeben a učební pomůcky
ochranné pomůcky a léky
15 815
179
531
258
1303
816
862
1 599
54
14
Hospodářský výsledek
tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji
87
Fond reprodukce investičního majetku
počáteční stav k 1. 9. 2012
příděl do fondu
čerpání
konečný stav k 31. 8. 2013
672
817
-1 300
189
Fond rezervní
počáteční stav k 1. 9. 2012
příděl do fondu (dary, HV r. 2012)
čerpání fondu
konečný stav k 31. 8. 2013
220
87
-31
276
Fond odměn
počáteční stav k 1. 9. 2012
příděl do fondu
čerpání
konečný stav k 31. 8. 2013
0
0
0
0
27
Fond sociální
počáteční stav k 1. 9. 2012
53
příděl do fondu
124
čerpání + jubilea
-127
konečný stav k 31. 8. 2013
50
Závěr výroční zprávy
Výsledky kontrol
Dne 12. 9. 2012 proběhla kontrola ve VZP na odvody plateb zdravotního pojištění,
přihlašovací a odhlašovací povinnost zaměstnavatele a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného za období 03/2009 – 07/2012.
Hodnocení kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani nedoplatky
pojistného ani penále z prodlení plateb.
Dne 5. 6. 2013 proběhla cenová kontrola dodávek dotovaných mléčných výrobků
v rámci projektu Školní mléko. Bez závad.
Dne 29. 4. 2013 proběhla kontrola OSSZ na plnění povinností v nemocenském
pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. pojištění a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za období 08/2010 -03/2013.
Hodnocení kontroly: přeplatek u OSSZ u krátkodobého zaměstnání, následně přeplatek
vrácen škole.
Aktivity školy
-
účast školy v pilotáži testových úloh a funkčnosti systému v rámci 2. celoplošné
generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol
spolupráce s Domovem pokojného stáří „Naděje“, Klubem důchodců Kvítková –
utváření generačních vztahů, úcta ke stáří – etická výchova
partnerství v projektu „Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském
kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolupráce s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín
v projektu „Učíme anglicky-společně a efektivně“
Škola měla ve školním roce 2012 - 2013 18 tříd; 10 na I. stupni, 8 na II. stupni.
Navštěvovali ji celkem 433 žáci.
28
Jazykovou výuku vedou pouze kvalifikovaní učitelé. Výuka cizích jazyků je
doplněna hodinami seminářů.
Žáci mají možnost účastnit se podle úrovně svých znalostí (danou počtem absolvovaných
hodin výuky) jazykových zkoušek Cambridge PET (jazyk anglický), Fit in Deutsch 2
(jazyk německý) a Delf A1, Delf A2 (jazyk francouzský).
Škola disponuje počítačovou učebnou a mobilní počítačovou učebnou, kde žáci
od 6. ročníku procházejí lekcemi informatiky, práce s internetem a psaní strojem na PC
(program Mount Blue).
O kvalitě školy vypovídají inspekční zprávy, stoprocentní úspěšnost absolventů při
přijímacím řízení na střední školy a rovněž pozitivní reference ředitelů těchto škol (včetně
bilingvních gymnázií).
Žáci v průběhu studia na II. stupni (6. – 9. ročník) absolvují kurzy se sportovní náplní.
V 6. ročníku turistický kurz, v 7. ročníku lyžařský kurz, v 8. ročníku cyklistický kurz,
v 9. ročníku vodácký kurz.
Materiální vybavení školy je na solidní úrovni. Disponuje moderními učebními pomůckami.
Každá učebna je vybavena televizorem a DVD přehrávačem, ve čtrnácti učebnách je
instalován dataprojektor s projekčními plátny, v jedné interaktivní tabule.
V průběhu letních prázdnin byly zrekonstruovány dva kabinety – výměna podlahové
krytiny, nový nábytek. Ve čtyřech učebnách byl instalován nový nastavitelný školní
nábytek, ve dvou učebnách pro jazykovou výuku židle s područkami. Modernizace bude
pokračovat postupně v následujících letech v závislosti na finančních možnostech školy.
Byla provedena oprava střechy (izolace větracích komínků, oprava vpustí, oprava
krytiny) a balkonu (výměna izolace, oplechování). V tělocvičně školy byla vyměněna
okna za plastová a instalovány ventilátory k odvětrání prostoru.
Škola disponuje sportovním areálem se dvěma tenisovými kurty, víceúčelovým hřištěm
a zázemím pro lehkoatletické disciplíny. Školní hřiště i tělocvična jsou využívány
v odpoledních hodinách sportovními sdruženími a veřejností.
V celé škole je internetová síť + WIFI. Třídy se postupně modernizují – vestavěný
nábytek, nové úložné prostory na pomůcky.
Svých jazykových dovedností využívají starší žáci na poznávacích zájezdech do Velké
Británie, Rakouska (výběrové lyžařské kurzy), Francie, Německa a Španělska, které
škola organizuje.
Stoprocentní kvalifikace všech vyučujících a rovněž jejich další vzdělávání je zárukou
kvalitní úrovně výuky na naší škole.
29
Datum zpracování zprávy : 2013-09-20
Datum projednání ve Školské radě: 2013-09-24
Podpis ředitele a razítko školy :
Přílohy:
Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky
testování
testování
testování
testování
Stonožka
klíčových
Stonožka
Stonožka
(český jazyk, matematika) – 6. ročníky (Scio)
kompetencí – 8. ročníky (Scio)
(anglický jazky) – 6. a 9. ročníky (Scio)
(český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk)
– 9. ročníky (Scio)
30

Podobné dokumenty

Životopisy

Životopisy muzikantských zkušenostech se v roce 1992 odstěhoval do Prahy. Prošel mnoha kapelami jako Stará cesta, Red Wine, Plazma, spolupracoval s řadou interpretů, zejména s písničkářkou Radůzou. Věnoval se...

Více

seznam knih - Římskokatolická farnost Chlebovice

seznam knih - Římskokatolická farnost Chlebovice Hillmann F. Nováková Zuzana Sestry Neposkvrněného Početí P.Marie v Přerově Foglar Jaroslav Bureš František Groggerová Pavla Hünermann V. Mazalová Josefa Anna Baar Jindřich Šimon Baar Jindřich Šimon

Více