granty tgm 2014 - Spolek absolventů a přátel MU

Komentáře

Transkript

granty tgm 2014 - Spolek absolventů a přátel MU
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Víkendový pobyt pro znevýhodněné děti
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Ráda bych uskutečnila něco, co by dětem ze sociálně vyloučeného nepřizpůsobivého prostředí navrátilo
jiskřičky do očí a úsměv na tváře. Rodiče těchto dětí často nemají peníze na to, aby děti pouštěly na tábory
či jiné podobné akce. Cílem tohoto projektu je tedy uskutečnit víkendový pobyt, kde by se děti ze soc.
slabých rodin – romské i neromské, mohly společně sebrat a odjet někam, kde by zažily spoustu legrace,
úsměvů a příjemných chvil, na které by mohly vzpomínat.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Bc. Vašková Naděžda, Mgr. Krejsová Veronika, Bc. Vališíková Václava
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Rok 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
ČR
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
V Hodoníně jsou 2 romské organizace, které by se měly zabývat vzděláváním a volným časem sociálně
znevýhodněných dětí, ale bohužel tomu tak většinou není a tyto organizace „shrabávají“ peníze z fondů EU
a pro děti víceméně nic nedělají. Jedna organizuje alespoň sem tam nějaké výlety, tábory, víkendové
pobyty, ta druhá spíše profituje na dobrých vztazích s vedením města. Sama jsem se jako dítě zúčastnila 2
takových táborů, kde nejen že není žádné vhodné pedagogické vedení, není tam ani žádný program pro
děti, většina z těchto lidí sedí za stolem, popíjí kafe a děti běhají, popřípadě tančí na romskou hudbu. Přijde
mi to však spíše jako segregace romských dětí od majoritních, což v době inkluze není to správné a dobré.
Existují i děti z majoritní společnosti, jejichž rodiny se ocitnou na pokraji hmotné nouze. Tento víkend by měl
být organizován pouze pedagogy, měl by svůj program, náplň, pokud by bylo dostatek peněz, uskutečnil by
se určitě i nějaký výlet. Ráda bych i dětem, jejichž rodiče nemají dostatek peněz, dovolila mít nějaký
volnočasový rekreační zážitek. Zároveň si myslím, že když by se jednalo o děti z minoritní i majoritní
skupiny, vedlo by to k lepšímu soužití v budoucnosti, k lepším vztahům mezi minoritou a majoritou, protože
by „bílé“ děti poznaly, že ty „černé“ nejsou vždy zlé a naopak. Když mi dáte šanci vrátit dětem úsměv na tvář,
určitě se to vrátí v dobrém i Vám
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Eliminování rozdílů mezi dětmi z majority a minority
Integrační vzor pro romské děti = romský pedagog, absolvent VŠ
Pochopení ze strany rodičů
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Děti – předškolní a mladší školní věk
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Absolventi MU – součástí vzdělávacího a výchovného týmu
Veřejnost – vyhledání vhodných adeptů – dětí na výchovně-vzdělávací pobyt
Reklama na FB, internetu, v novinách?
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
02 Think big
Role v projektu
Součást projektu v rámci zabezpečení financí
Součást projektu v rámci zabezpečení financí - možná
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Zorganizování ubytování 17.4.2014 - 21.4.2014
Vyhledání dětí, které by se zúčastnily 3.5.2014 - 7.5.2014
Vymyšlení programu 10.5.2014 - 14.5.2014
Zorganizování dopravy 14.5.2014 18.5.2014
Naplánování výletu v okolí rekreace
21.5.2014 25.5.2014
Realizace - 20.6. – 22.6.2014
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
0
#DIV/0!
Ostatní zdroje
Celkem projekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
2
Částka (Kč)
Popis investice
10 000
Ubytování + strava dětí na 2 dny
10 000
Doprava a autobus k dispocizi
5000
Výlet pro celou skupinu dětí
5000
Propagační materiály, výkresy, pomůcky..
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
02 Think big
10 000 Kč
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Světový den zdraví 2014 IFMSA CZ
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Mezinárodní nevládní organizace IFMSA CZ sdružující studenty všech lékařských fakult v ČR pořádá
osvětovou akci Světového dne zdraví. V improvizované ordinaci nabídnou medici v 6 dnech v 5 městech
bezplatné měření tlaku, tuku, BMI indexu, výuku první pomoci na modelech, poradenství o zdravém životním
stylu a výživě, dentální prevenci, měření CO a jiné.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
IFMSA CZ
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
22.3. - 7.4.2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Praha, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Světový den zdraví se každoročně slaví k výročí založení Světové zdravotnické organizace. K této
příležitosti se IFMSA CZ rozhodla uspořádat preventivné osvětové akce, jež mají za cíl zvýšit povědomí
široké veřejnosti všech věkových skupin o problematice vlastního zdraví a zejména jeho prevenci. Medici
budou bezplatně příchozím měřit krevní tlak, tuk, BMI index, na modelech proběhne výuka první pomoci a
pro nejmenší bude přichystaná Nemocnice pro medvídky. Zájemcům bude nabídnuto poradenství o výživě a
zdravém životním stylu stejně jako poradenství o škodlivosti kouření, prevence rakoviny prsu a tlustého
střeva a mnoho jiných.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Studenti medicíny se již při svém náročném studiu zapojí do aktivit zvyšujících povědomí široké veřejnosti o
nezbytnosti péče o své zdraví. Pomohou edukovat zájemce o problematických otázkách týkajících se
veřejného zdraví, čímž mohou pomoci nejen rizikovým skupinám. Studenti tak mohou propagovat jak svou
fakultu, ale spolu s ní i univerzitu.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je určen široké veřejnosti všech věkových skupin s důrazem na mladou a střední generaci, u nichž je
právě prevence tak nezbytná.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti medicíny se na akci sami aktivně podílejí. Rádi bychom také zapojili mnohem více absolventů a
odborníků. Zájem se budeme snažit zvyšovat propagací prostřednictvím FCB a webových stránek IFMSA
CZ a vizuály na místech akce, popř. v dopravních prostředcích.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Generální partner
RACIO
Poskytne 150ks výrobků zdravé výživy
DAČR
Morální záštita prof. Kvapila
Lilly Diabetes
Propagace, oblast diabetu
Diastyl
800ks výtisků časopisu Diastyl
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Národní koordinátor Světového dne zdraví - Petra Bošanská
Národní koordinátor pro projekty - Kateřina Tomanová
Lokální koordinátor Světového dne zdraví – Emil Havránek, Natália Antalová
Brno - 22.3. - 23.3.
Praha - 27.3.
Hradec Králové – 28.3
Olomouc - 7.4
Ostrava – 31.3
Rozdělení stanovišť - prosinec 2013
Vytvoření rozpočtu - leden 2014
Harmonogram akcí - leden 2014
Sponzoring - únor 2014
Realizace akce - březen/duben
Evaluace - duben
Promo stránka akcí a vizuály - leden - březen
12. Rozpočet projektu v Kč
Grafika / tisk / propagace
Web
Ozvučení / technika
Nákup materiálu
Administrativa (poštovné)
Cestovné
Honoráře hostů
Autorská práva
GRANT TGM
4400
0
4000
9000
1200
8000
0
0
Ostatní zdroje
12100
0
0
0
0
0
0
0
Celkem projekt
16500
0
4000
9000
1200
8000
0
0
2
Ostatní
Celkové náklady
Celkové náklady %
1500
28100
69,9
0
12100
30,1
1500
40200
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
12500czk
Vizuály - plakáty, kartičky
4000czk
Propagace v rámci MHD
7500czk
Spotřební a drobný materiál - technické vybavení
8000czk
Doprava nábytku + zapůjčení + benzín
4000czk
Teplomety
1500czk
Zdravotnický materiál
1200czk
Zábor - nájemní smlouva
1500czk
Petra Bošanská - náklady na realizaci - telefon, doprava
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
1500czk
Jméno řešitele
Petra Bošanská
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Morální podpora, podpora
Ano
DAČR
zdravotnického materiálu,
propagace
Diastyl
Článek, propagace, časopisy Ano
Vzorky Proenzi
Walmark
Vzorky Dialevel
Lilly
Finanční podpora na vizuály
Ano
Aliance žen proti rakovině prsu
Přednášky
Ano
Zdravé výrobky
Ano
RACIO
STOB
Zdravý pohyb, oblek na
Ano
simulaci obezity
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Počet oslovených, změřených. Mediální podpora a dosah, evaluace dobrovolníků a příchozích. Reakce ze
strany partnerů.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano. Rádi bychom projekty tohoto kontinuálně zvyšovali povědomí o důležitosti prevence a pravidelných
návštěv u lékaře.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
„Společná zkušenost“
(anglicky: „Shared experience“)
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Projekt „Společná zkušenost“ se zaměřuje na nenásilnou spolupráci lidí z nejrůznějších kultur a prostředí.
Hlavní myšlenkou projektu je názor, že společně strávený čas lidí, kteří mohou být vzájemně i velmi odlišní,
je obohacující, přirozenou cestou vzdělává, rozvíjí toleranci, pochopení a odbourává předsudky.
Prvotním cílem projektu bude natočení dokumentu z prostředí vzdělávání dětí různých národností a
přiblížení tohoto prostředí divákovi. Především Mezinárodní školy Brno (ISOB) a letního tábora FHE
v Londýně.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Kateřina Iliasová, ve spolupráci s International school of Brno, First Hand Education
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
15.3.2013 – 30.10.2013
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Mezinárodní anglická škola Brno - Čejkovická 10, Brno.
First hand education – South Kensington, Londýn.
ZŠ Gajdošova 3,- Brno a další místa potřebná k vytvoření dokumentu.
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Zdá se, že i přeš značné zlepšení posledních let, většímu přílivu studujících a pracujících cizinců do ČR, si
stále mnoho Čechů uchovává předsudky vůči neznámému. Cílem projektu „Společná zkušenost“ je proti
takovým předsudkům bojovat skrze poznání.
Hlavním cílem je nyní zdokumentovat vzdělávání dětí v momentálně jediné anglické škole v Brně. A přiblížit
prostředí vzdělávání dětí v multikulturním Londýně. Dokument má ambice dotknout se zejména
psychologického aspektu komunity, prožívání dětí, názorů rodičů a problémů pedagogů.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Výstupem projektu bude zejména dokument ze specifického prostředí Mezinárodní anglické školy Brno a
letního denního tábora v Londýně. Dokument se bude snažit představit divákovi prostředí co možná nejblíže,
s každodenními problémy i radostmi se kterými se žáci i pedagogové potýkají, a zasadit je do kontextu
dnešní společnosti a jejího vývoje.
Projekt Společná zkušenost si bere za cíl informovat českou i zahraniční veřejnost o stylu a možnostech
vzdělávání především v městě Brně.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Veřejnost – zejména rodiče,
Pedagogové,
Studenti pedagogiky,
Lidé se zájmem o vzdělávání.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Někteří studenti, pedagogové a veřejnost budou zapojeni do projektu samotnou účastí v dokumentu.
Vzbudit zájem se budu snažit články na internetu, vytvořením webové stránky a originálními plakáty.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
ISOB
ZŠ Gajdošova
First Hand Education
Role v projektu
Především umožnění nákupu videokamery na realizace dokumentu.
Umožnění realizovat projekt v prostorách budovy školy, poskytnutí
informací a rozhovorů.
Umožnění realizovat projekt v prostorách budovy školy, poskytnutí
informací a rozhovorů.
Umožnění realizovat projekt v prostorách budovy, poskytnutí informací a
rozhovorů.
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Zodpovědné osoby: Kateřina Iliasová ve spolupráci s Dylan Vance, Pavla Vantuchová, Thomas Foley
(15.3. – 10.6.) – Natáčení v prostorách Mezinárodní školy Brno a také kratší záznam o Montessori pedagogice
na ZŠ Gajdošova Brno.
(7.7. – 1.8.) – Natáčení na letním denním táboře First Hand Education v Londýně.
( až do 30.10.) Následné zpracování videa a dotočení potřebných záběrů.
Vytvoření webové stránky „Společná zkušenost“ a propagace veřejného promítání dokumentu.
Později umístění videa na stránky a následné rozvíjení možností takto vzniklého projektu.
12. Rozpočet projektu v Kč
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
22000
1000
2000
25000
100%
0
0%
22000
1000
0
2000
0
0
0
25000
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
22000
Videokamera a stativ
2000
Cestovné
1000
Tisk plakátů a registrace webové domény
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
0
Kateřina Iliasová
celkem (0 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Úspěch projektu bude měřen především kvalitou pořízeného dokumentu.
Dále se bude odvíjet od informovanosti cílové skupiny o tomto projektu.
Finálním úspěchem projektu mohou být reálné změny ve společnosti:
– rodiče informováni o alternativách v přístupu ke vzdělávání, reálně zvažující možnost umístění svého
dítěte do alternativní školy.
– studenti a pedagogové se zvýšeným zájmem o alternativní přístupy v pedagogice, zvažující možnost
profesní orientace v této oblasti nebo zvažující využití prvků alternativní pedagogiky ve výuce.
– Brno jako město, podporující zahraniční investice a poskytující zázemí také pro rodiny cizinců a možnost
studia v anglickém jazyce.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Protože bych grant využila především na nákup videokamery, šlo by o investici, která je sama o sobě
dlouhodobá.
Je v mém zájmu pokračovat v natáčení videí, která budou především inspirativní.
S nově nabitými zkušenostmi chci posouvat možnosti videa dál a rozvíjet se v tomto oboru.
Na webových stránkách „Společná zkušenost“ (i v anglickém jazyce) bych po natočení dokumentu dále
aktualizovala informace o činnosti na projektu a organizovala tematická setkávání především v městě Brně.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován)
Rendez-vous s českou vědou
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu)
Na webu www.osel.cz, který se již 12 let zabývá popularizací vědy, uspořádáme soutěž o nejčtenější článek.
Podmínkou soutěže bude, že český autor musí psát o vědecké práci publikované v impaktovaném časopise.
Soutěžící musí být jedním autorů prezentovaného článku. Článek může být z libovolného vědního oboru, ale
musí být publikovaný v posledních 10 letech.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace)
Projekt budou realizovat redaktoři blogu osel.cz: Josef Pazdera, Stanislav Mihulka a Jan Špaček ve
spolupráci se soutěživými českými vědci, kteří mají zájem se podělit o svůj výzkum.
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum)
Od 6. 3. 2014 do 31. prosince 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Na webu: Objective Source E-Learning, www.osel.cz
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Cílem projektu je seznámit veřejnost se současnou českou vědou a nejen s tou, která se dostane do
večerních zpráv a dát možnost vědcům podělit se o svůj výzkum. Ocenění ze strany veřejnosti může být pro
vědce motivující a tato motivace by se mohla přenést i na středoškolské studenty, kteří si svůj studijní obor
teprve vybírají.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Tento projekt zvětší rozhled čtenářům. Umožní lidem získat představu, na čem pracují čeští vědci a proč je
dobré investovat do výzkumu v ČR. Zároveň budou mít vědci možnost vyzkoušet si, jak prezentovat svou
práci tak, aby byla zajímavá pro čtenáře. Rendez-vous s českou vědou může motivovat studenty k tomu, aby
se přihlásili ke studiu vědeckého oboru, který je zaujme.
MU a spolek přírodovědců bude veden na webu jako grant soutěže. Přínos pro MU bude tedy v podobě
reklamy na webu určeného a navštěvovaného především středoškoláky.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je určen pro veřejnost se zájmem o vědu a poznání a pro studenty středních škol, které se z vlastní
iniciativy na základě informačního e-mailu rozhodnou zapojit do čtení soutěžních článků.
Tyto popularizační články budou archivované Národní knihovnou ČR a zůstanou na webu osla, takže budou
prospěšné všem zájemcům o danou problematiku i v budoucnosti. Navíc zveřejněné články budou moci
výzkumné instituce použít pro svou reprezentaci například k příležitosti dnu otevřených dveří.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Forma soutěže je nejlepší způsob, jak z nízkých počátečních investic získat co nejvíce (viz Xprize). Jsem
přesvědčen, že se nám podaří získat autory, pokud budeme apelovat na jejich soutěživost. Pro mladší
studenty bude motivační vidina ceny. Pro starší by mohlo být motivací ukázat kolegovi, že získá více čtenářů
než on.
Co se čtenářů týče, tak kromě stálé čtenářské základny budeme rozesílat informační e-maily ředitelům
gymnázií a středních odborných škol. Kromě toho budou čtenáře shánět samotní autoři.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Grant finanční odměny pro vítěze soutěže
Osel.cz
Web, na kterém bude soutěž probíhat
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
6. 3. – 1. 4. příprava webu, zveřejnění reklamního banneru soutěže na webu osel.cz (J. Pazdera), pravidelné
příspěvky na fanouškovské stránky na facebooku, propagace soutěže, hromadné maily v rámci MU, AVČR, emaily ředitelům gymnázií (J. Špaček)
1. 4. Začátek soutěže – přijímání soutěžních článků
1. 12. Ukončení přijímání soutěžních článků
31. 12. Vyhlášení vítěze a předání ceny.
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
Ostatní zdroje
Celkem projekt
Grafika / tisk / propagace
Web
3.000
3.000
Ozvučení/technika
Nákup materiálu
Administrativa (poštovné)
Cestovné
Honoráře hostů
10.000
10.000
Autorská práva
Ostatní
Celkové náklady
10.000
3.000
13.000
Celkové náklady %
77%
23%
100%
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
10.000
3.000
Popis investice
Odměna pro výherce soutěže (zdroj: SAPMU)
Investice do úpravy webu osel.cz (zdroj: osel.cz)
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
0 kč
celkem (0 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Osel.cz
3.000
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Pokud bude o tuto soutěž zájem jak ze strany přispěvovatelů, tak ze strany čtenářů, tak bude úspěch přímo
viditelný na webu.
Web osel.cz má širokou základnu pravidelných čtenářů, s návštěvností 2x větší, než internetové
pokračování časopisu VTM, přičemž průměrně články mají 8 500 zobrazení a ty nejčtenější dosahují
100 000 zobrazení. V případě soutěžních článků bych čekal nadprůměrný zájem, vzhledem k tomu, že se
k pravidelným návštěvníkům připojí i čtenáři přilákaní soutěží.
Co do počtu příspěvků, mé očekávání by naplnily desítky příspěvků během prvního ročníku soutěže.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Pokud nalezneme prostředky na další odměny výhercům, tak není důvod v této soutěži nepokračovat
v dalších letech, případně soutěžící rozdělit do věkových kategorií a vědních oblastí, podle toho, kolik
prostředků se nám podaří získat.
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Výkvěty 2014 – studentská konference o dobrovolné skromnosti a alternativách růstu s kritickým odstupem
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Volně přístupná studentská konference představí a ve sborníku zaznamená výsledky především v oblastech
environmentální sociologie, psychologie, politologie, filosofie a ekologické ekonomie na českých
univerzitách. Důležitým rysem konference dělené na tři bloky a panelovou debatu bude odborná reflexe
akademiků. Konference nabídne prostor pro vytváření a prohlubování odborných vztahů během
podvečerního programu ve stylu TED talk, kulturního programu včetně koncertu a sobotní exkurze do NP
Podyjí. Web konference je http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Jan Skalík, Martin Černý, Blanka Dobešová, Eliška Šťastná (Okrašlovací spolek při Katedře
environmentálních studií), Zuzana Gogová (Okrašlovací spolek při Katedře environmentálních studií), Lea
Jirovská (Katedra Sociální a kulturní ekologie, FHS, Praha)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
22. 5. 2014 (příjezdy, společná večeře, open-space)
23. 5. 2014 (hlavní den konference: bloky, panelová debata, TED talk, kulturní program)
24. 5. 2014 (exkurze do NP Podyjí)
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Aula, Fakulta sociálních studií, MU, Brno, Jihomoravský kraj, ČR.
Kavárna Trojka, Brno, Jihomoravský kraj, ČR.
NP Podyjí, Jihomoravský kraj, ČR.
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Řešeným problémem je relativně malá míra debaty ohledně environmentálních témat a problémů mezi
studenty a akademiky KES (FSS, MU), SKE (FHS, UK) a kateder na dalších českých univerzitách. Obhajoba
závěrečné práce je často jediným okamžikem, kdy studenti/tky dostanou na svou práci reflexi.
Realizací projektu chceme především:
a) umožnit studentům různých univerzit, fakult a oborů zajímajícím se o společenskovědní pohled na otázky
životního prostředí setkání s veřejností, odborníky a mezi sebou nad tématy jejich vlastní akademické práce
b) umožnit dialog odborníků a studentů z různých stran názorového spektra, různých kateder FSS, jiných
fakult i univerzit
c) prezentovat studentskou odbornou činnost FSS a MU širší veřejnosti
d) motivovat studenty k další akademické práci
Realizace projektu je podpořena z prostředků na oslavy 95. výročí MU. Z těchto zdrojů nicméně bylo žádáno
na vlastní průběh akce (především konferenční část), nikoliv na zajištění jejího potenciálu propojit studenty
různých univerzit a podpořit jejich přítomnost. Ze zdrojů SAPMU tudíž žádáme výhradně na náklady, které
vzniknout posílením networkingové povahy konference: refundace poloviny cestovních a ubytovacích
nákladů studentů, cestovní náklady exkurze, náklady na tisk 100 kusů sborníku a zvýšené náklady na
ozvučení.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
1) Posílení společenské debaty na zásadní environmentální témata.
Účast přislíbila prof. Hana Librová (KES FSS MU), Jan Urban, Ph.D. (COŽP UK) a Mgr. Arnošt Novák (SKE
FHS UK). Exkurzi přislíbil vést RNDr. Mojmír Vlašín. Sedm absolventů, mezi něž se řadí koordinátorka
Klimatické koalice Barbora Urbanová, novinář Martin Ondřej Mach, zaměstnanec MŽP Štěpán Jakl,
výzkumnice Eva Fraňková a další tři přislíbili účast na odpoledním programu, který studenty propojí.
Více informací o zúčastněných je zde: http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/vykvety2014_sbornik.pdf
Personální obsazení i propagace akce formou rozeslaných tištěných letáčku na 45 českých, moravských a
slezských kateder dává předpoklad široké oborové debaty.
2) Zvýšení povědomí o KES, FSS a MU.
Akce je prezentována prostřednictvím webových stránek http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/, události na
Facebooku https://www.facebook.com/events/199067020303484, emaily a více než 50 tištěnými letáky (viz
http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/vykvety2014_plakat.pdf). Zásadní bude nicméně i druhá fáze propagace,
která bude cílit na neprezentující účastníky konference.
3) Získání zkušenosti prezentovat odborné výsledky u studentů.
Program konference je navržen tak, aby maximálně umožnil propojení studentů a diskusi o jejich textech.
Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu programu na
http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/vykvety2014_program.pdf
4) Potenciál navázat odborné kontakty a spolupráci.
Výše uvedený rámec, včetně večerního kulturního programu a sobotní exkurze, přímo přispívá k navázání
odborných kontaktů a spolupráce.
Měřitelné výstupy projektu budou:
a) Účast minimálně 75 účastníků, z nichž 30 bude mimobrněnských.
b) Přednášky minimálně 3 hlavních řečníků.
c) Prezentace nejméně 9 studentů.
d) Realizace panelové debaty
e) Vystoupení nejméně 7 absolventů během společného bloku.
f) Realizace kulturního večerního programu pro účastníky konference.
g) Realizace exkurze do NP Podyjí pro nejméně 20 účastníků konference.
h) Vytištění 100 ks sborníku konference.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
a) Bakalářští a magisterští studenti MU (Ke dni 20. 2. Je na FB události konference předběžně přihlášeno 21
osob, 20 osob účast zvažuje, dalších 243 bylo pozváno. Závazné přihlášky nicméně budeme registrovat
emailem.) (30 osob)
b) Doktorští studenti MU (5 osob)
c) Odborná a laická veřejnost (10 osob)
Díky podpoře z Grantů TGM bude moci být cílová skupina rozšířena o:
d) Bakalářští a magisterští studenti Katedry sociální a kulturní ekologie, FHS, UK (20 osob)
e) Bakalářští a magisterští studenti jiných univerzit (10 osob)
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
a) Studenti MU jsou zároveň realizátory, aktivními účastníky i neprezentujícími posluchači konference. Již
byli osloveni FB stránkou Katedry environmentálních studií, v hodinách při debatě s pedagogy (např. kurz
Venduly Záhumenské, PhD. týkající se právních otázek ochrany životního prostředí).
b) Absolventi MU budou aktivními účastníky aktivity TED talk, sedm absolventů již s účastí počítá. Byli již na
účast na celé akci pozváni prostřednictvím Newsletteru Katedry environmentálních studií.
c) Veřejnost a studenti jiných fakult a univerzit byli osloveni prostřednictvím 46 vytištěných rozeslaných
plakátů a 54 emailovými pozvánkami pro vedení kateder. Dále emailovými zprávami pro studenty a zprávami
2
na Facebooku na stránce Katedry environmentálních studií. V tomto probíhá spolupráce i přednášejícími
z Katedry Sociální a kulturní ekologie.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Donor (s možností představit své aktivity během programu)
MU
Donor (s možností představit oslavy 95. výročí MU)
Radio R
Mediální partner
MUNImedia
Mediální partner
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
17. 2.: finalizace úvodních informací, začátek aktivní propagace (keynote speakeři – Černý, kulturní program –
Gogová, TED talk - Dobešová, call for papers – Skalík
(http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/vykvety2014_prihlaska.doc))
31.3.: deadline pro zaslání příspěvků - Šťastná
do 27.4.: všechny příspěvky vyhodnoceny – Šťastná
do 31.4.: sestaven a oznámen program konference na základě evaluace abstraktů
10.5.: finalizace veškerých podkladů na webu konference
15.5.: dokončeny úpravy sborníku konference
18.5.: vytištěno 100 ks sborníku
22.5.: příjezd účastníků, open-space
23.5.: hlavní den konference (podrobný pracovní program na
http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/vykvety2014_program.pdf)
24.5.: exkurze do NP Podyjí s RNDr. Mojmírem Vlašínem
do 20.6.: kompletní doúčtování, závěreční zpráva z projektu,
do 18. 5.: napsán článek do MUNImedia, vystoupení v Radiu R
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
2200
0
2000
0
0
7700
0
0
3000
14900
23%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
4300
6500
2200
2200
9000
11000
4100
4100
1000
1000
4000
11700
14000
14000
0
0
11400
14400
50000
64900
77%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
2200
4500
3200
Popis investice
Tisk: 100 ks sborníku rozšířených abstraktů, titulní list barva, gramáž 200g, cca 48 listů
(tisk na Katedře environmentálních studií: proplacení ceny papíru (950 Kč) a toneru (1150
Kč))
Cestovné: Refundace poloviny cestovného pro 30 studentů, a 150 Kč (studentská cena
cesty Praha-Brno je circa 150-170 Kč)
Cestovné: Pronájem mikrobusu na sobotní exkurzi, (Brno-Znojmo 67,1 km plus přesuny
u NP Podyjí, tzn. celkem 160 km, cena 20 Kč/km)
3
3000
Ostatní: Ubytování v centru Siřiště pro 30 mimobrněnských studentů na dvě noci ve
vlastních spacácích (noc 50 Kč)
2000
Ozvučení: Poplatek pro zvukaře za ozvučení akce
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
0
Jméno řešitele
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
50 000 Kč
50 000 Kč
MU, oslavy výročí 95. let univerzity
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Indikátory úspěšnosti projektu jsou:
a) Počet studentů přítomných 23. 5. (min. 75 osob)
b) Počet studentů přítomných 24. 5. (min. 20 osob)
c) Vytisknutý a distribuovaný sborník na konferenci (100 ks)
d) Počet prezentujících (min. 18 osob)
e) Včas napsaná a odeslaná závěrečná zpráva
f) Kompletní foto a video dokumentace akce (produkce min. 3 krátkých klipů)
g) Minimálně dva tiskové výstupy iniciované realizátory projektu
h) Minimálně dva tiskové výstupy neiniciované organizátory projektu
i) Dohoda projektového týmu, že bude obdobnou akci realizovat i v následujícím roce
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Pro realizaci konference na roky 2015 a 2016 je již nyní zažádáno v grantové žádosti v programu
vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Realizace konference v plném rozsahu a za
účasti mimobrněnských studentů by pravděpodobnost úspěchu realizace i v dalších letech mohla výrazně
zlepšit. Jako zásadní se nyní jeví právě snížení prahu pro účast mimobrněnských studentů: ti totiž nesou
zvýšené náklady na účast v podobě času stráveného cestováním, menší operativností v navštíveném
městě, finančními náklady spojenými s ubytováním, stravou a dopravními náklady. Realizátoři konference
jsou si těchto bariér účasti vědomi a chtějí je minimalizovat refundací řady těchto nákladů.
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Dobrá cesta
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
V rámci projektu budeme zájemcům představovat trasy zajímavých výletů společně s informacemi o oblasti,
historii, kultuře a zajímavostech okolí. Součástí každého článku bude i popis trasy, mapa, informace o
náročnosti, potřebném vybavení a fotografie. V rámci projektu budeme také testovat vybavení a produkty,
které se k cestování vážou. Postupně chceme zapojit veřejnost, aby do projektu zájemci přispívali s vlastními
články, radami a názory. Bude nutné vytvořit internetové stránky, zviditelnit je, vytipovat nejzajímavější trasy
a zjišťovat informace o okolí.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Jakub Černohorský
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Realizace začne vytvořením stránek nejpozději do 15.4.2014. (Na přípravách a plánování se bude pracovat
dříve) Od té doby bude projekt pokračovat neustále. Splnění stanovených cílů předpokládáme před
ukončením projektu. (viz níže)
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Celá Česká republika, zpočátku převážně Jihomoravský kraj
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Cílem je zvýšit zájem lidí všech věkových kategorií o cestování, přinést jim užitečné a komplexní informace,
které jsou třeba pro každou cestu. Dalším cílem je zlepšit informovanost o zajímavých místech, jejich kultuře,
historii a podpořit cestování. Chtěli bychom ukázat, jak je důležité znát svou zemi a okolí a že i zdánlivě
nezajímavá místa skrývají poklady. Později v průběhu projektu bychom chtěli navázat spolupráci s českými
výrobci outdoorového vybavení a na našich stránkách poskytovat uživatelské recenze jejich produktů, které
jsou při jejich výběru nesmírně důležité. Jedním z dlouhodobých cílů je vytvořit celorepublikový portál o
cestování, který bude snadno přístupný všem, ale zároveň si bude udržovat svou kvalitu neustálou kontrolou
obsahu. Popularitu projektu budeme zvyšovat například pořádáním různých soutěží pro veřejnost. Cílem je
tedy vytvořit přínosný projekt, který však bude neziskový.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Přínos je převážně ve sdílení kvalitních informací, poskytování užitečných rad a zkušeností, testování
outdoorového vybavení a zapojení široké veřejnosti.
Věříme, že projekt pomůže zlepšit vztah lidí k cestování, usnadní jim výběr.
Předpokládáme také, že čím více budou lidé o svém okolí vědět, tím lepší k němu budou mít vztah. Proto
má náš projekt také environmentální kontext.
V neposlední řadě doufáme, že projekt pomůže spojit zájmy různých věkových kategorií.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Všem lidem, kteří se o cestování zajímají- občané České republiky všech věkových kategorií
Nechceme se omezovat pouze na studenty, nebo na skupinu zdatných turistů. Našim cílem je vytvořit
fungující portál jak pro amatéry na jednodenní procházky, tak pro aktivní sportovce a trasy větší náročnosti a
časové dotace.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Projekt bude primárně prezentován na internetu, ale do budoucna plánujeme pořádat hromadné akce, jako
například společné výlety
Oslovení bude probíhat pomocí sociálních sítí, diskusních fór a článků v jiných médiích.
V první fázi budeme zapojovat návštěvníky do diskuzí, v druhé fázi jim pak dáme možnost přispívat na web,
komentovat a vytvářet vlastní názory na konkrétní výlety/trasy/místa…
Rovněž bychom chtěli, aby se lidé s podobnými zájmy setkávali – např. možnost najít pomocí fóra parťáka
na cesty.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Role v projektu
Hlavní partner a sponzor projektu
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Do 15.4.2014 zprovoznit webové stránky
Do 30.4.2014 získat fanoušky na podpůrných soc. sítích, k prvním článkům webu získat komentáře
Do 30.6.2014 získat první články od návštěvníků webu
Do 30.9.2014 realizovat společné akce komunity
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
4000
1514
2000
7514
100%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
4000
1514
2000
0
0
0
0
0
0
0
7514
0%
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
3000
Množství prostředků potřebných ke zviditelnění projektu a propagace na internetu
1000
Soutěž o ceny, která bude mít za cíl zapojit širokou veřejnost do projektu.
363
Webhosting na 1 rok
151
Doména
1000
Implementace redakčního systému a grafika.
2000
Digitální fotoaparát
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
700
700
Jméno řešitele
Jakub Černohorský
celkem (9,3% Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Granty TGM 2014 jsou prozatím jediným
zdrojem financování. V budoucnosti se
ale pokusíme navázat spolupráci
s českými výrobci outdoorového
vybavení (viz výše).
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Primárním nástrojem budou analytické nástroje, pro sledování návštěvnosti a samotné diskuze na
stránkách a zájem o ně. Úspěchem bude získání uživatelů, kteří se úspěšně zapojí do projektu a sami
začnou na stránkách publikovat.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Projekt je namyšlen jako dlouhodobá záležitost, budeme tedy pokračovat i po vyčerpání grantu. Naším
cílem je poskytovat informace pro zájemce dlouhodobě. V pokračování projektu by nám pomohlo rozšířit
povědomí o projektu mezi co nejširší publikum.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
K zamyšlení
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Projekt K zamyšlení byl spuštěn 1. února 2014 a je tedy již funkční a dostupný na online adrese
www.kzamysleni.cz. Jeho cílem je vytvořit kvalitní diskusní prostor rozvíjející kritické myšlení a nabízet
možnost zveřejnění vlastního příspěvku pro všechny bez omezení. Jediná podmínka je, že dílo musí mít
určitý přesah a mělo by čtenáře nutit k zamyšlení. Tento projekt je navzdory velkému potenciálu vyplnit
prázdné místo českého internetu a idealistické snahy napomoci vytvořit demokraticky smýšlející národ
projektem levným a nenáročným.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
David Lacko, Lukáš Hendrych
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Oficiální start proběhl 1. února, 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
V internetovém prostoru, který se nebude vázat na konkrétní místo. (Bude-li potřeba založit kvůli
kvalitnějšímu chodu stránky společnost, tak umístění sídla společnosti budeme řešit později.)
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Veškeré naše cíle jsou popsány zde: http://www.kzamysleni.cz/nase-cile/, z toho důvodu vyberu jenom pár
nejdůležitějších cílů:
1) Vytvořit nezpoplatněný internetový diskuzní prostor, který bude čten, a do kterého budou lidé s radostí
přispívat.
2) Vytvořit netradiční portál, který nebude nabízet běžné zprávy, nýbrž originální články, které nutí člověka k
zamyšlení.
3) Dávat šanci začínajícím pisálkům i zkušeným publicistům.
4) Podporovat kritické myšlení, diskuzi a schopnost vytvořit si vlastní názor.
5) Dostat se do širšího povědomí lidí. Největší nevyužitý potenciál spatřujeme v základních a středních
školách, kde bychom rádi nabízeli možnost zveřejnit dobré úvahy mladých žáků, dodali jim tak sebevědomí
a napomohli vytvořit kriticky uvažující generaci.
6) Upozorňovat na problémy dnešní společnosti a společně na ně hledat řešení.
7) Napomoci vytvořit demokraticky smýšlející a uvědomělý národ, protože samotná demokracie nestačí.
Chceme bojovat proti apatii, netoleranci a hlouposti.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Je těžké popisovat přínos, když si projekt klade tak vznešené, dalekosáhlé a důležité cíle. Přínos se tedy
bude zdát velmi idealistický, naivní a nerealizovatelný. Proč se o něj ale alespoň nepokusit? Hlavní přínos
tedy spatřuji v již zmíněném pokusu o vytvoření demokraticky smýšlejícího národa pomocí rozvoje kritického
myšlení, motivace k vytváření si názoru a k jeho prezentování, a ve snaze upozorňovat na problémy dnešní
společnosti.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Ač se projekt nevyhraňuje jen na některé skupiny společnosti a publikace na projektu není ničím omezena,
intuitivně spatřujeme jako cílovou skupinu studenty – tedy nejmladší generaci.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Jelikož je jedním z našich cílů získat ISSN a zatraktivnit tak možnost přispívání do projektu, věříme, že o
aktivitu z řad studentů a absolventů MU nebude problém (Již teď přispěl do projektu min. jeden další student
MU a jeden absolvent,), a co se veřejnosti týče, rádi bychom je na náš projekt upozornili právě pomocí
reklamy. Aktivně již vystupujeme na sociálních sítích, což považujeme za nejlevnější a přesto velmi kvalitní
reklamu, a do budoucna plánujeme informovat veřejnost pomocí letáčků případně jiné ne příliš drahé
reklamy.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Financování provozu webu a případných nákladů se stránkou spojenými.
Potenciálně také možnost malého příspěvku do reklamy.
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
21. leden, 2014 – Byla zakoupena doména www.kzamysleni.cz a zaplacen webový hosting u společnost
Endora. (David Lacko)
1. Únor, 2014 – Oficiální start webové stránky (David Lacko)
Další harmonogram není naplánovaný. V neurčitém časovém horizontu máme v plánu udělat pár přednášek o
projektu na Mendelově Gymnáziu v Opavě. Zaznamená-li úspěch, zaměříme se i na jiné střední školy (možná
také na žáky 9. tříd základních škol). Rádi bychom také část financí investovali právě do reklamy v podobě
letáků.
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
1000
1000
2000
72%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
150
647
0
797
28%
0
0
0
0
0
2797
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
240,79
Doména www.kzamysleni.cz na jeden rok (do 21. 1. 2015)
406,56
Hosingová služba Plus společnosti Endora na dva roky (do 21. 1. 2016)
150
Odměna za vytvoření Loga
1000
Plánované náklady na výtisk reklamních letáků za peníze z grantu
1000
Plánované náklady na motivační odměnu za nejlepší esej při vypsání případné soutěže
za peníze z grantu
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Na serveru je možnost sledovat statistiky návštěvnosti, celý projekt stránky je navíc velice
interaktivní, takže to, zda-li je projekt úspěšný, budeme sledovat pomocí samotného webu,
návštěvnosti, sociálních sítí a případných jiných reakcí.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano. Pomohla by větší popularita projektu.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Skok po OSE
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Skok po OSE je dokumentárny film, ktorý sa zaoberá ochranou autorských práv prevažne v oblasti hudby.
Film má za cieľ komplexne pomenovať problém, ktorý v tejto oblasti v ČR a SR je. Existuje množstvo
prípadov, ktoré hovoria o rôznych nezmyselných byrokratických problémoch, či likvidačných pokutách v tejto
oblasti, no neexistuje súhrnný materiál, ktorý by sa tomuto problému venoval. Autori filmu by chceli tento
problém napraviť a rozprúdiť celospoločenskú diskusiu, ktorá povedie k zlepšeniu podmienok ochrany
autorských práv.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Miroslav Vlček – študent Masarykovej univerzity a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne
Tomáš Chalupský – filmové štúdio Epicture
Michal Horváth – študent Vysokej školy múzických umení v Bratislave
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Marec 2013 – Január 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Praha – Česká republika
Bratislava – Slovenská republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Problémy v spojení s ochranou autorských práv v oblasti hudby sa v Čechách a na Slovensku začali už po
vzniku oboch krajín. Vtedy vznikli ochranné zväzy autorské – OSA v ČR a SOZA v SR. Vznik takýchto
zväzov nie je ničím zvláštnym v celoeurópskom kontexte. Avšak od vzniku týchto zväzov sa médiami šíria
správy o problémoch, ktoré tieto zväzy majú. Od komplikovanosti a neprehľadnosti administratívy, cez
likvidačné poplatky pre malé hudobné kluby, či pre rôzne školské besiedky až po tvrdenia Jiřího Hradca,
hudobného skladateľa, ktorý o OSE hovorí ako o zločineckom spoločenstve.
Nikto si ale netrúfol tento problém komplexne preskúmať. Najviac emócii víria dnes rôzne blogy, ktoré sa
tejto téme venujú. Avšak nikto nedal priestor vyjadriť sa obom stranám. A práve tento priestor chceme
ponúknuť hudobníkom, rôznym promotérom a organizátorom ale aj zástupcom samotných zväzov. Zároveň
chceme registráciou v OSA a odohraním našich vlastných piesní v Radiu R empiricky overiť, aké sú
skutočné odmeny pre muzikantov. To všetko by malo rozprúdiť verejnú debatu nad týmto problémom, ale
o tom už v ďalšej kapitole.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Hlavným prínosom projektu by malo byť zvýšenie povedomia spoločnosti o tomto probléme v celej jeho
komplexnosti. To by mohlo viesť k úprave fungovania týchto organizácii. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď je
väčšina dát šírená na internete je otázka ochrany autorských práv dôležitou otázkou, ktorú treba
bezpodmienečne riešiť.
Pre Masarykovu univerzitu je to samozrejme aj dobrá forma propagácia. Je dôležité ukázať, že univerzita
a je už jedno ktorá, sa zaujíma o súčasné spoločenské problémy a že jej študenti/absolventi sú ochotní
a schopní prispieť k riešeniu týchto problémov.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Užšia cieľová skupina sú v prvom rad autori hudby, či ľudia, ktorý s ňou na komerčnej báze pracujú
(promotéri, organizátori rôznych podujatí, rádia, televízie), ktorým by malo riešenie stavu pomôcť.
Cieľová skupina filmu je celá spoločnosť. Vo vnímaní televízie je cieľová skupina 15+.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Do projektu sa okrem organizátorov zapoja študenti odboru Mediální studia a žurnalistika a Fakulte
sociálních studií a to najmä v štábe a v produkcii.
Záujem širokej verejnosti o projekt bude vzbudený po natočení filmu v prípade, že by o projekt prejavila
záujem Česká televízia (prípadne HBO, či festival Ji.hlava) a film by bol odvysielaný. To by bol najväčší
úspech projektu. V prípade nezáujmu televízií o film bude film uverejnený na internete zadarmo a šírený
všetkými dostupnými kanálmi.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Finančný príspevok
Katedra
mediálních
a žurnalistiky – FSS MU
studí
JAMU
Zapožičanie techniky
Zapožičanie techniky a dramaturgické vedenie
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Registrácia v OSA a nasadenie autorských skladieb Radiu R – marec 2014 (zodpovedný M. Vlček)
Rozhovory so zástupcami OSA a SOZA, s muzikantmi a promotérmi – marec 2014 – september 2014
(zodpovedný M. Vlček a T. Chalupský)
Postprodukcia – september 2014 – január 2015 (M. Vlček, M. Horváth)
Verejné šírenie projektu – január 2015 (M. Vlček a T. Chalupský)
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
500
5000
2500
8000
15%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
0
0
0
0
500
5000
0
0
45000
0
45000
53000
85%
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
500
Administratívne náklady spojené s projektom – poštovné na oficiálnu komunikáciu s OSA
5000
Cestovné náklady štábu.
2500
45000
Ostatné náklady hradené z grantu TGM – náklady na registráciu v OSA (500 Kč), drobná
odmena pre externých členov štábu a náklady na stravu pre externých členov (2 000Kč)
Náklady na prenájom techniky – reálne náklady na prenájom, ktoré by musel štáb zaplatiť
v prípade, že by nebola technika zapožičaná z MU, JAMU a Epicture.
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
800
Jméno řešitele
Miroslav Vlček
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Katedra mediálních studií a žurnalistiky,
Janáčkova akadémia múzických umení,
Epicture
Prenájom techniky bez poplatku
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Najvýraznejším indikátorom úspechu projektu by bolo prijatie filmu jednou z televízií v ČR a v SR
a následné zmeny systému.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Nie.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Konference České asociace studentů psychologie
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Na organizování konference se podílejí dobrovolníci z řad studentů psychologie z FSS a FF MU. Konference
si klade za cíl přinést studentům psychologie a příbuzných odvětví informace o nových trendech v oboru.
Konferenční formát bude inovační v tom, že věnuje stejné procento času přednáškám jako workshopům a
diskuzím s odborníky. Díky důrazu na zapojení účastníků si odnesou konkrétní zkušenosti a vědomosti
přímo aplikovatelné v praxi. Konference je přístupná jak studentům, tak široké veřejnosti.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Barbora Hubená, Hana Sedláková, Tamara Kunčarová, Teraza Blažejovská, Helena Gifová, Dita
chovancová, Michal Duriník, Kitti Farkasová, Hana Řádová, Štěpán Kápl, Klára Šiková, Petr Doležal,
Denisa Sloupová, Jan Hájek, Vendula Koubová, Dávid Rédli, Marek Hladík, Michaela Ondrášková, Tereza
Pulkrtová, Lukáš Fabók, Pavla Dučáková,
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
28.3. - 30.3. 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity - Joštova 218/10, 602 00, Brno, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Díky zaměření konference na aktuální trendy se budou studenti schopní lépe orientovat v aktuálních
problémech, kriticky je hodnotit a aplikovat nové přístupy do budoucí praxe. Naší ambicí je přinést nový vítr
do plachet současné výuky a uvažování studentů. Konference se zaměřuje na témata, která jsou při běžné
výuce často opomíjená a upozaďovaná.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Projekt poskytne studentům různých univerzit možnost ke spolupráci a podpoří interdisciplinární dialog.
Veřejnost a studenti budou obeznámeni s aktuálními trendy v psychologii a jejich aplikací do praxe. Studenti
dostanou prostor prezentovat své výzkumy a získají praktické vědomosti z workshopů.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt bude prospěšný studentům psychologie FF a FSS MU. Bude mít za cíl také upoutat širokou
veřejnost a rozšířit informovanost o psychologii.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti FF a FSS MU se do programu zapojí jako organizátoři. Zejména půjde o roli při přípravě programu,
mediální prezentaci a při realizaci programu. Studenti také dostanou prostor prezentovat své výzkumy a
odborné práce v rámci studentské sekce. Veřejnost se budeme snažit zaujmout inovativním a
popularizačním formátem, při kterém se bude veřejnost moci více aktivně zapojit. Témata byla vybrána
pomocí ankety přímo podle preferencí veřejnosti.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Filozofická fakulta MU
Finančná podpora
Fakulta sociálních studií MU
Poskytuje záštitu
Nakladatelství Cesta
sponzor
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
)
Říjen - zjistit podpory fakult, připravit návrh rozpočtu, navrhnout program, připravit první outline konference,
založit účet, screening sponzorů
Listopad – vytvořit základní info pro web ČASP, dohodnout 15 přednášejících, vytvořit PR materiály (loga,
plakáty, články, vizuální identita, pozvánka), kontaktovat média, odevzdat granty, oslovovat sponzory
Prosinec - zaplnit předběžný program, odhad nákladů (cestovní, ubytování etc.), dodat informace o
přednášejících, posbírat abstrakty, vytvořit webové stránky, kontaktovat média, začít s propagací na sociálních
sítích, letáky, časopisy, facebook fanpage ,dohodnout prostory, sjednat prostory pro přednášející
Leden- napsat úvod do sborníku, organizace studentské sekce, příprava panelovek, spustit registraci na
stránkách, sjednat fotografa a jiné pomocníky, mít sjednané podmínky se sponzory a věcné ceny do soutěží
Únor – technické požadavky, upřesnit odhad účasti, zajistit uvedení přednášejících, 2. vlna registrace,
vytisknout sborník, vytvořit propagační materiály jako jsou pásky, placky, jmenovky, certifikáty atd., pozvání na
večeři, posílat informační mail,
Později, před konferencí – registrace nebo uvádění přednášejících a vyúčtování cestovného a proplacení
nákladů.
Březen – poděkovat za účast přednášejícím, požádat účastníky o zpětnou vazbu, zpracovat články pro
časopisy, poděkovat sponzorům, shrnout výsledek v závěrečné zprávě a ve vyúčtování
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
pronájem prostor
cestovné
ubytování, strava hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
5000
5000
10000
11%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
5000
10000
10000
10000
5000
5000
10000
10000
15000
15000
5000
10000
20000
20000
0
0
10000
0
80000
90000
89%
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
Ještě není znám
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
Nepožadujeme
-
-
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Zdroj
Stipendium FF
Grant FSS na kulturní akce
Město Brno
Žádaná částka
/materiální dar
Potvrzená částka
/materiální dar
20 000
20 000
10 000
0
0
0
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Nejdůležitější je účast a pak zpětná vazba účastníků. Zpětnou vazbu budeme zjišťovat dotazníkem
rozeslaným všem účastníkům přes email.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano, chceme. Grant by tvořil jen 11% našeho letošního rozpočtu, do kterého získávají finance každoročně
sami studenti prostřednictvím fundraisingu.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Úsměv všem, IFMSA CZ
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Mezinárodní nevládní organizace IFMSA CZ sdružuje studenty všech lékařských fakult v ČR. Úsměv všem
je jedním z tradičně probíhajících projektů, který zatím probíhal v prostorách Dětské fakultní nemocnice
v Brně v spolupráci s mateřskou a základní školou. Studenti pravidelně v týdnu navštěvují jednotlivá
oddělení se snahou dětem zpříjemnit jim dlouhé dny formou her, malých divadel, výtvarnými hodinami a
podobně. Dobrovolníci z LF MU také přichystali scénky na besídky organizované školou.
Do budoucna jsme se rozhodli oslovit:
- domovy pro seniory – prostor na vycházky, kartové hry, ruční práce na zlepšení motoriky, rozhovor a
diskuze, čtení
- dětské domovy – výuka hry na hudební nástroj, doučování, tvořivá činnost
- speciální zařízení poskytující pacientu nezbytnou péči – pomoc při ošetřovaní, jiné činnosti dle
dispozic pacientů
Cílem projektu je zlepšení kvality života pacientů a osob vyžadujících pozornost. Oživení od každodenního
stereotypu. Vytváříme méně stresující a důstojnější prostředí, usilujeme také o bližší a lidštější vztahy s
pacienty. Pro dobrovolníky z řad studentů je projekt jedinečná příležitost jak nadobudnout zkušenosti
v komunikační i praktické sféře.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
IFMSA CZ
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
celoročně (říjen-prosinec, březen-květen)
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Nemocnice a zařízení další péče s lidskou tváří - propojení péče o zdraví s vlastní osobou pacienta.
Vytvoření méně stresujícího a důstojnějšího prostředí, bližších a lidštějších vztahů s pacienty a jinými
osobami, které vyžadují pozornost. Proč? Protože si ji zaslouží jako každý člověk.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Studenti medicíny se již při svém náročném studiu zapojí do aktivit zvyšujících kvalitu života pacientu
v nemocnicích a osob zdržujících se v různých specializovaných zařízeních (domovy důchodců, hospice,
dětské domovy a jiné). Projekt je přínosný i pro samotné dobrovolníky – získají zkušenosti v oblasti péče a
komunikace s osobami různých věkových skupin, sociálního zázemí a zdravotního stavu. Studenti tak
mohou propagovat jak svou fakultu, ale spolu s ní i univerzitu.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je určen pro specifické skupiny – dětský pacienti, senioři, osiřelé děti a osoby dlouhodobě nemocné.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti medicíny se na akci sami aktivně podílejí. Zájem se budeme snažit zvyšovat propagací
prostřednictvím sociální sítě Facebook, osobních workshopů a webových stránek IFMSA CZ.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Role v projektu
Generální partner
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Lokální koordinátor projektu Úsměv všem – Lucia Macková
začátek semestru:
- setkání s řediteli jednotlivých zařízení
- nábor dobrovolníku z řad studentu LF MU
- informační schůzka s dobrovolníky a jejich proškolení
- harmonogram návštěv
konec semestre:
- evaluace jak ze strany dobrovolníku, tak ze strany koordinátora a ředitelů zařízení
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
24950
2000
26950
100%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
0
0
0
24950
0
2000
0
0
0
0
26950
0%
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
hudební nástroje
(klavír + bubny
pro děti)
společenské hry
logické
a
výukové hry
trička
pro
dobrovolníky
Kostýmy
na
besídky
Knihy
a
učebnice
lístky
na
MHD/benzín na
semestr
Popis investice
8000 + 450 Kč
3000 Kč
3500 Kč
4000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
2000 Kč
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
1400 Kč
5,2 %
Jméno řešitele
Lucia Macková
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Sbírka her na fakultě – právě v průběhu
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Evaluace na konci každého semestru jak ze strany dobrovolníku ve formě dotazníku, tak ze strany ředitelů
zařízení ústní nebo písemní formou.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Určitě ano, vzhledem k tomu, že projekt úspěšně probíhá již šestý rok ve spolupráci s DFN Brno.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21. 3. 2014 – 28. 2. 2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Tištěný časopis „Jdi pracovat!“
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Časopis Jdi pracovat! se zabývá tématem uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a motivuje k získání
praktických dovedností již při studiu. Speciálem čísla je soubor rozhovorů a story o úspěšných (=
zaměstnaných) absolventech Masarykovy univerzity na téma „Chytili šanci za pačesy“. Vedle zajímavých
příběhů při hledání práce a praktických zkušeností při studiu tištěný časopis obsahuje také kariérní,
personální a pracovně-právní rady pro zjednodušení hledání stáže či zaměstnání.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Redakce Jdi pracovat! (redakci tvoří 10 studentů z 8 fakult MU, kteří píšou články pro časopis).
Jmenovitě: Lenka Košťálová, ESF MU (369886), Marie Šotkovská, ESF MU (366184), Sára Šimečková, FF
MU (382909), Lucia Blahútová, FI MU (409812), Adéla Beranová, FSS MU (397957), Lucie Hromádková
(397957), Tereza Rašková, PRF MU (378709), Jana Faltýnková, PŘF MU (358088), Marie Venclů, LF MU
(406768) a Adam Fajnor, FI MU (409840).
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
10. 4. 2014 – začátek distribuce časopisu Jdi pracovat!
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Masarykova univerzita, všechny fakulty, vč, kolejí a menz.
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt vznikl jako reakce na vysokou nezaměstnanost absolventů VŠ. Cílem projektu je informovat studenty
o úspěšných absolventech Masarykovy univerzity a motivovat tak k průběžnému získávání dovedností,
znalostí i praxe, která může velice ovlivnit jejich uplatnění na trhu práce. V dnešní době již vysokoškolský
titul neznamená vstupenku do vysněného zaměstnání, a tudíž je nutné, aby k teorii získané studiem na
vysoké škole přibyla i praxe a tím došlo nejen k navýšení potenciálu každého uchazeče ale i celkovému
rozvoji občanské společnosti. S projektem spolupracuje mnoho personalistů a konzultantů z oboru kariérního
poradenství či podnikání. Ti prostřednictvím časopisu Jdi pracovat! mohou sdělit své zkušenosti čtenářům a
pomoci jim tak při přechodu ze studentského života do pracovního.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Přínosem tištěného projektu Jdi pracovat! je minimálně následujících 6 bodů:
1/ motivace studentů zajišťovat si praxi již během studia a získávat gramotnost v oblasti personálních
otázek (hledání práce, zvládnutí výběrového řízení, nástup do práce, skloubení praxe a studia apod.)
2/ osvěta v oblasti personálních otázek, která ulehčuje uchazečům vstup na trh práce. Témata se věnují
české personální legislativě, ale i pracovním zvykům či záležitostem osobnostního rozvoje.
3/ zviditelnění absolventů Masarykovy univerzity u široké veřejnosti. Časopis má i svoji internetovou
podobu a je v pdf umístěn ke stažení. Taktéž je sdílen na sociálních sítích. Tak se informace o úspěšných
absolventech MU dostávají i za hranice této vysoké školy.
4/ vytvoření cvičné platformy pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet práci v redakci, a to nejen v oblasti
psaní, ale také reklamy a PR, marketingu, fundraisingu, vedení týmu a dalších odvětvích.
5/ spojení studentů všech fakult MU – projekt Jdi pracovat! tvoří redakce složená ze zástupců všech 9
fakult MU, umožňuje tak pohled z více úhlů a vytváří tak barvitou mozaiku témat, čímž de facto kopíruje
oborovou skladbu trhu práce.
6/ zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavateli i studenty (vedlejší přínos), protože časopis informuje
o zajímavých pracovních či stážistických pozicích, ale i o zajímavých zaměstnancích nebo firmách, získávají
čtenáři informace o těch firmách či podnikatelích.
Zaměření a cíle projektu Jdi pracovat! jdou stejným směrem jako snaha Masarykovy univerzity připravit své
studenty na profesní život a usnadnit jim vstup na trh práce. Projekt plně cílí na studenty a absolventy
Masarykovy univerzity, časopis je distribuován na všech fakultách MU, nicméně vzhledem k tomu, že články
vycházejí i na internetu, dozví se o úspěšných absolventech Masarykovy univerzity i široká veřejnost. Projekt
tak mimo jiné přispívá k pozitivnímu PR univerzity, neboť internetové stránky jdipracovat.cz mají dobré
postavení ve vyhledavačích a přispívají tak k šíření osvěty o úspěšných absolventech univerzity nebo
zajímavých oborech ke studiu.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
- Studenti Masarykovy univerzity (mají časopisy na stěžejních místech fakult – Studijní odd., knihovny
apod.)
- Absolventi Masarykovy univerzity a veřejnost (stahují elektronickou verzi časopisu na stránkách
projektu)
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti jsou hlavní z cílových skupin, neboť časopis Jdi pracovat! bude distribuován na všech fakultách
Masarykovy univerzity, kde bude volně k odběru. Projekt je čistě v rukou studentů, případně nedávných
absolventů MU.
Absolventi v projektu hrají také velice podstatnou roli, a to především tím, že oni jsou ti, kteří nám pomáhají
motivovat studenty a přispívat tak k zlepšení jejich pozice na trhu práce.
Veřejnost se o projektu dozvídá prostřednictvím webových stránek jdipracovat.cz, kde jsou všechny články
tištěného časopisu (a mnoho dalších) publikovány.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Spolufinancování (50% celkového rozpočtu projektu)
Inzerenti
a
sponzoři
(zaměstnavatelé, vydavatelství,
jazykové školy, poskytovatelé
brigádnických pozic)
Spolufinancování (50% celkového rozpočtu projektu)
2
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
1. příprava časopisu (březen / redaktoři Jdi pracovat!)
- zajišťování rozpočtu
- hledání témat
- oslovování respondentů
- pořizování fotomateriálu
2. grafické, jazykové a tiskové zpracování časopisu (1.4. - 6. 4. 2014 / editor, korektor, grafik)
- editace textů
- korektura textů
- zlom textů a grafika časopisu
- zpracování fotografií a zasazení do textů
3. distribuce časopisu (od 10. 4. 2014 / distributoři)
- začátek distribuce časopisu Jdi pracovat! je 10. 4. 2014
- distribuce na fakultách MU a přilehlých pracovištích je duben až červen
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
23000
23000
50%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
4000
27000
0
0
0
1000
1000
500
500
0
0
17500
0
23000
46000
50%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
19 000 Kč
8 000 Kč
7 500 Kč
2 000 Kč
Popis investice
Tisk časopisu
Grafické zpracování časopisu
Psaní článků
Editace článků
2 000 Kč
Korektura článků
6 000 Kč
Distribuce po dobu cca 3 měs. po fakultách a pracovištích MU
500 Kč
Cestovné
500 Kč
Poštovné
500 Kč
Kancelářské potřeby
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
2 100 Kč
9,1 %
Jméno řešitele
Lenka Košťálová, vedoucí projektu (fundraising, vedení projektu, vedení týmu studentů)
celkem (? % Grantu TGM)
3
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Sodat (inzerce)
GTS Brno (inzerce)
Proveon
Agel
5 000 Kč
0 Kč
0 Kč
7 000 Kč
0 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
- Pozitivní monitoring distribuce, tj. časopisy jsou rozebírány rovnoměrně a dostatečně rychle (tj. ve
stanoveném termínu – duben, květen, červen 2014)
- Zvýšení návštěvnosti na portálu časopisu Jdi pracovat!
- Alespoň 1000 stažení tiskoviny Jdi pracovat! ve formátu pdf
- Pozitivní zpětná vazba od čtenářů (tj. maily, sociální sítě, komentáře pod články)
- Kladná odezva od spolupracujících subjektů (spokojenost s obsahem)
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano. Chceme se zdokonalit v žádání o granty i od jiných institucí, než je MU. Nejenže studenti zapojení do
projektu načerpají nové zkušenosti z oblasti fundraisingu, ale projekt také získá nějaký odpovídající
rozpočet, díky němuž bude moci vzniknout další kvalitní brožura.
Ze strany Spolku absolventů by tiskovině Jdi pracovat! pomohla publicita mezi členy. Mohou tam být
zajímaví respondenti, ale také zaměstnavatelé, kteří mohou mít zájem o inzerci, případně potenciální
sponzoři.
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Spolu out
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Tématem projektu je přijetí sexuální orientace ze strany blízkých LGBT osob. Cílem je vytvořit informační
základ a otevřít debatu o sekundárním coming outu a nabídnout relevantní informace k tématu samotným
rodičům, i široké a odborné veřejnosti. Název Spolu out odkazuje na fakt, že coming out není jen záležitostí
individuální žité zkušenosti LGBT jedince, ale že jím procházejí i rodiny, učitelé, kteří mají LGBT žáky ve
třídách a sociální pracovníci, kteří pracují s LGBT klienty a jejich rodinami.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Projekt bude realizován týmem QMU (zodpovědné osoby Alžběta Možíšová a Zuzana Zmeškalová) ve
spolupráci se vznikající neziskovou organizací NoA, kterou zakládáme.
NoA navazuje na aktivity projektu Coming out a do budoucna bude představovat subjekt, který dále bude
téma (sekundárního) coming outu řešit – prostřednictvím projektu napomůžeme realizaci počátečních aktivit
NoA, na které bude pak možné navázat a dál pracovat v tématu.
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Projekt bude realizován od března do prosince 2014.
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Masarykova univerzita (prostory Fakulty sociálních studií a Pedagogické fakulty) a dále veřejné prostory pro
uspořádání akcí pro širokou veřejnost.
Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt navazuje na předchozí úspěšné realizovaný a Granty TGM podpořený projekt QMU, který se věnoval
tématu primárního coming outu, tedy procesu přijetí vlastní sexuální orientace. V projektu jsme se
zaměřovali na LGBT osoby, jejich příběhy a různé kontexty primárního coming outu (např. coming out ve
škole nebo v práci).
Předkládaný projekt téma posouvá z roviny osobního coming outu k rovině sekundárního coming outu, tedy
procesu přijetí sexuální orientace blízké osoby, a cílí na širokou a odbornou veřejnost.
V České republice, i přes zdánlivě tolerantní postoje, stále přetrvává problém negativních postojů k LGBT
lidem, ať už ve společenském povědomí, tak především v rodinách. Rozhodující roli při zvládání coming outu
hraje přijetí ze strany bezprostředního okolí, především rodiny. Míra odmítnutí ze strany rodičů je výrazně
spojena s vysoce rizikovým chováním a psychickými problémy v období dospívání a mladší dospělosti.
1
Nezřídka dochází k přerušení či nabourání rodinných vztahů z důvodů nepřijetí odlišné sexuální orientace
jedince. Informovanost veřejnosti je přitom základním předpokladem pro akceptaci LGBT osob. V
dlouhodobém horizontu tak projekt usiluje o posílení tolerance společnosti a překonání předsudků na
základě sexuální orientace.
Zároveň reagujeme na dosud přehlížený problém vyrovnávání se a zvládání coming outu ze strany rodičů a
blízkých. Rodiče, přátelé či další osoby, kterým se LGBT člověk svěří, procházejí podobným procesem přijetí
sexuality svých blízkých jako lidé, kteří procházejí svým osobním coming outem. Klíčovým faktorem pro
schopnost rodičů se s coming outem vyrovnat je nalezení podpory a možnost sdílet své pocity a problémy.
Dosud však v České republice chybí podpora a informace pro rodiny LGBT osob.
Informační podpora chybí také pomáhajícím profesím, které vstupují do kontaktu s LGBT lidmi a kteří se ze
svých pozic (pedagogické či sociální práce) mohou ocitnout jako další subjekt ve vztahu LGBT jedince a
jeho nejbližšího okolí (rodiny).
Cílem projektu je otevřít toto téma a nabídnout informace jak pro rodiny LGBT osob, tak pro budoucí
odborníky a odbornice, kteří se v praxi mohou setkat s LGBT klienty.
Vedlejším cílem projektu s vidinou dlouhodobého horizontu, je realizace úvodních aktivit vznikající neziskové
organizace, která se zaměřuje na téma coming outu a jejímž cílem je poskytování informací a podpory
rodinám při zvládání procesu coming outu a informací a vzdělávání odborné veřejnosti v tématu coming
outu.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Aktivity projektu jsou vzhledem k celospolečenskému charakteru řešeného tématu zaměřeny na širokou
veřejnost; specificky pak na rodiny, kterých se téma coming outu týká. Vzhledem k situovanosti projektu
v akademickém prostředí se zaměřujeme rovněž na odbornou veřejnost.
Hlavním výstupem projektu bude publikace zaměřena na rodiče LGBT lidí a jejich zvládání procesu coming
outu, jejímž cílem je poskytnout informace, rady a podporu. Tato publikace bude distribuována na akcích
určených pro veřejnost v rámci projektu i v rámci dalších aktivit zamřených na témata LGBT (např. na
festivalu Prague Pride) a bude dále dostupná i po skončení trvání projektu jako základní informační opora
pro rodiny a blízké LGBT osob – podobný materiál v České republice dosud stále chybí.
Další z aktivit projektu, určenou pro univerzitní i širší veřejnost, budou dvě filmová promítání dokumentů o
příbězích rodičů a jejich zpracování procesu coming outu. Jedná se o dokument z projektu Family
Acceptance Project “Always My Son” a dále dokument „Leading With Love“. Oba jsou volně dostupné k
veřejnému promítání a vznikly v rámci osvětových projektů na téma coming outu v rodinách v USA.
Filmové promítání volíme proto, že umožňuje nenásilnou formou představit téma a následně navázat
diskuzí. Dokumenty popisují osobní příběhy, zkušenosti a emoce rodičů a pomáhají tak přiblížit téma
veřejnosti, a pro rodiče, kteří se sami v podobné situaci ocitli, může sloužit jako podpora a inspirace ve
zvládání jejich vlastního procesu coming outu.
Dlouhodobým výstupem projektu, který bude sloužit jako informační opora a zároveň nástroj komunikace a
propagace, bude webová stránka s informacemi pro širokou i odbornou veřejnost, která by měla sloužit jako
zdroj k tématu. Její obsah budeme ladit podle potřeb cílových skupin - pro tyto účely jsme sestavily dotazník,
zaměřený na zjišťování informovanosti a potřeb naší primární cílové skupiny (tedy blízkých LGBT lidí) ve
vztahu k tématu coming outu. Dotazník bude distribuován na začátku projektu pomocí diskuzních, lifestylových a zpravodajských serverů v online podobě, která zajišťuje anonymitu respondentů a věští
návratnost.
Na akademické půdě chystáme dva workshopy pro studující sociální práce a pedagogiky, které budou
realizovány ve spolupráci s odbornicemi a odborníky, kteří se danými tématy zabývají. Jedná se o tyto
oblasti:
1. studující soc.práce – témata: Coming out a úvod do tématu, LGBT a sociální práce, Právní otázky spojené
s LGBT
2. studující pedagogiky - témata: Coming out a úvod do tématu, Sexuální výchova, Šikana a homofobie na
školách - jak v praxi řešit situaci, kdy je ve třídě LGBT studující nebo když se objevuje homofobní šikana
Součástí workshopů bude také textová opora k probíraným tématům, kterou účastníci a účastnice dostanou
a která bude v elektronické formě dostupná také na webu projektu.
2
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny, pro které jsou připraveny informační akce k tématu coming
out v rodině. První skupinou je široká veřejnost a specificky rodiče LGBT osob. Projekt chce otevřít diskuzi o
coming outu a rozšířit ji také o pohled rodičů, kteří se vyrovnávají s coming outem svých dětí.
Druhou skupinou jsou budoucí sociální pracovníci/pracovnice (pro ně je vzdělávání v tématu důležité pro
práci s rodinami, které procházejí coming outem) a budoucí pedagogové/pedagožky, kteří se mohou
setkávat s LGBT studujícími na školách.
Cílem projektu je poskytnout informační základ lehce využitelný pro odbornou veřejnost, ale i materiál, který
by přinesl informace rodičům LGBT osob a provedl je složitým obdobím coming outu.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studující Masarykovy univerzity budou do projektu zapojeni prostřednictvím dvou workshopů,
organizovaných speciálně pro studující oboru sociální práce a oboru pedagogika v prostorách MU. Pro
ostatní studující, absolventy a širokou veřejnost je připravena diskuze s promítáním. Kromě toho budou
studující a absolventi/absolventky Masarykovy univerzity zapojeni rovněž prostřednictvím organizování akce
QMU (Queer platformou Masarykovy univerzity), které je studentským a absolventským spolkem.
Propagace projektu proběhne prostřednictvím plakátů, které budou distribuovány po Brně, především v
prostorách univerzity (na fakultách, ale také v menzách a ubytovacích zařízeních) a dále ve veřejném
prostoru (kavárny, knihovny a akce jiných neziskových organizací). Pro širší veřejnost budeme připravovat
kampaň, která bude vycházet z výsledků dotazníku distribuovaného přes různé internetové portály (vždy pod
texty o homosexualitě, coming outu či obecně na life stylových webech).
Dále prostřednictvím tisku – plánujeme oslovit tiskoviny, vycházející na MU (celouniverzitní noviny a fakultní
časopisy STISK a Halas). Akci budeme propagovat také prostřednictvím spřátelených organizací –
Studentské unie MU (MUNIE), Akademické centrum studentských aktivit, NESEHNUTÍ, Charlie o.s., STUD
Brno, Holky v Brně o.s. a další LGBT a neziskové organizace.
Zároveň bude probíhat propagace prostřednictvím online prostoru – webová prezentace, komunikace na
sociálních sítích. Pro tyto účely bude zřízen web, na kterém budou všechny informace o projektu,
aktualizace a následně i pdf verze publikace pro veřejnost i informace pro odbornou veřejnost.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
NoA, z.s. (v procesu registrace)
Role v projektu
Finanční podpora a propagace projektu
Příprava brožury pro rodiny LGBT osob a spolupráce na realizaci
workshopů pro studující
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
1. příprava publikace (březen - říjen 2014)
březen - ustavení redakční rady – řešení konceptů textu, oslovování autorů/ek
duben – červenec - práce na textu
červenec - odevzdání pracovní verze textu
srpen - finální editace textu
září - grafika a tisková podoba textu
říjen - tisk publikace
2. veřejné akce k tématu (březen - prosinec 2014)
březen - dotazníkové šetření potřeb cílové skupiny
březen – květen vývoj a spuštění webového portálu (informační web k tématu bude fungovat po dobu (i po
skončení) trvání projektu)
květen a říjen - veřejná diskuze s promítáním (17.5. k Mezinárodnímu dni proti homofobii a transfobii;
11.10. k National Coming Out Day - vydání publikací a veřejná diskuze s promítáním)
3. odborné workshopy (březen – listopad)
březen – duben - oslovení přednášejících a domlouvání podmínek
duben – září – příprava podkladů pro workshopy
3
září – říjen - přípravy workshopu
listopad - realizace workshopů pro studující
4. monitoring projektu (březen – prosinec)
po dobu trvání projektu - průběžná evaluace a monitoring projektu
květen – evaluace prvních výstupů (web a veřejné promítání)
listopad – evaluace finálních výstupů (workshopy, publikace)
prosinec - vyúčtování a závěrečná zpráva projektu
12. Rozpočet projektu v Kč
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
17 000
Tisk brožury určené široké veřejnosti k tématu coming outu v rodině (při nákladu 500
kusů)
1000
Tisk informačních podkladů pro účastníky a účastnice workshopů (20 + 20 účastníků/ic)
4000
Propagace projektu – tisk letáku a plakátů na veřejná promítání s diskuzí
- tisk letáků na workshopy pro studující
500
Doména a webhosting (wedos.cz)
500
občerstvení pro přednášející workshopů
2000
Cestovné pro přednášející (předpokládaná trasa Praha-Brno a zpět, Hradec Králové –
Brno a zpět)
8000
Honoráře přednášejících (4 přednášející – honorář za workshop + přípravu podkladů
2000/osoba) (přednášející z NoA z.s. se vzdávají honoráře)
2000
Pronájem prostor pro veřejné promítání a diskuzi
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
1000
Alžběta Možíšová
1000
Zuzana Zmeškalová
1000
Andrea Janáčková
celkem (9 % Grantu TGM)
4
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Zdroj
Žádaná částka
/materiální dar
Potvrzená částka
/materiální dar
Vlastní prostředky QMU
3000
3000
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Indikátorem úspěšné realizace projektu bude vydání brožury určené pro rodiny LGBT osob (budeme
sledovat zájem o publikaci podle počtu distribuovaných kusů). Dalším ukazatelem bude počet oslovených
lidí z cílových skupin, tzn. účast na dvou veřejných filmových promítáních (budeme sledovat pomocí
kontaktních formulářů), počet účastníků a účastnic na workshopech pro studující (studující se zapíší do
prezenční listiny) a zpětná vazba na obsah workshopů (anonymní evaluační formulář). Zájem veřejnosti
budeme sledovat podle návštěvnosti webové prezentace a interakce na sociálních sítích (pomocí statistik
webu 2.0.)
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Projekt Spolu out představuje další krok v naší kampani o coming outu, zaměřené nejen na LGBT osoby,
ale i jejich blízké okolí a v přeneseném smyslu i celou společnost. Projekt má za cíl pomoci nastartovat
dlouhodobou společenskou debatu na téma coming outu, a pomocí informační kampaně chce projekt šířit
demokratické hodnoty a bojovat proti homofobii ve společnosti. Na projekt chceme navazovat sérií dalších
větších projektů, realizovaných již mimo půdu univerzity, zaměřených dále do budoucna na vytvoření
pomocné sítě pro osoby, které řeší svůj coming out, ale i pro rodiče LGBT osob. Nedílnou součástí je
nadnesení tohoto tématu už na univerzitní půdě u budoucích odborníků a dále pak přenesení této debaty i
do škol a k sociálním pracovníkům, kteří se setkávají s LGBT klienty a jejich rodinami. V našem dalším
snažení k rozšíření záběru nad tento konkrétní projekt nám pomůže už samotná zkušenost s realizací
projektu Spolu out, poznání cílových skupin, které v rámci něj oslovíme a v neposlední řadě i navázání
kontaktů s odborníky, které pak budeme moci dále využít v naší práci.
5
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
„Škola doma chrání Boha?“
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Z našeho dosavadního výzkumu vyplývá, že minoritní náboženské skupiny spatřují v domácím
vzdělávání jedinou strategii, jak dobře vychovávat a vzdělávat děti. Cílem našeho projektu je proto
realizovat další kvalitativní výzkum a zodpovědět tak otázku, v čem spatřují tito rodiče rizika u
„běžného“ školství a následně zprostředkovat výsledky výzkumu odborné i laické veřejnosti.
Usilujeme o zvýšení citlivosti a pochopení náboženského vyznání dětí z českých minoritních
náboženských skupin (např. islám, Haré Kršna, Církev sjednocení). Zároveň chceme podpořit
veřejnou diskusi o možnostech efektivnější spolupráce mezi rodinami a školními institucemi
v otázce domácího školství.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Mgr. Andrea Beláňová (Ústav religionistiky, FF MU)
Mgr. Zdeňka Pitrunová (Ústav religionistiky, FF MU)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Březen 2014 – Únor 2015
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Obě navrhovatelky se dlouhodobě v rámci svého bádání snaží pochopit a vysvětlit roli náboženství
v současné společnosti. Zaměřujeme se na každodenní fungování rodin věřících a věnujeme se
způsobům, jak náboženské a spirituální významy fungují v oblasti každodenní žité skutečnosti
věřících. V rámci svých předchozích výzkumu v prostředí náboženských menšin jsme poznaly, že
současné české rodiny bez ohledu na náboženskou příslušnost sdílí společné rysy, které vznikly
v důsledku modernizačních změn. Je to především skutečnost, že došlo k omezení autority rodičů,
do výchovy a socializace dětí zásadně pronikly veřejné instituce, zejména škola.
V rámci projektu budou s rodiči vedeny hloubkové rozhovory zaměřené na jejich konkrétní snahy,
jak zprostředkovat dětem své náboženské představy, názory a hodnoty. Zajímá nás, s jakými
překážkami a výzvami jsou rodiče konfrontováni, a co je motivuje vzdělávat děti doma.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Mezi základní principy demokracie patří ochrana lidských práv. Mezi ně patří také proklamace
náboženské svobody. V žité skutečnosti však příslušníci náboženských menšin spatřují ohrožení
víry svých dětí v povinné školní docházce a usilují o to vzdělávat děti doma. Zde však vyvstává
otázka, zda je touto cestou poskytnuto dětem dostatečné vzdělání a není porušováno jejich právo na
vzdělání. Tato problematika je velmi složitá a projekt by měl pomoci k pochopení motivací a
důvodů rodičů a rodin, kteří se cítí školou jako veřejnou institucí ohroženi. To by se mělo stát i
prvním krokem na cestě ke zvýšení citlivosti a pozornosti k náboženským menšinám jako takovým.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Cílovou skupinou projektu jsou rodiče z minoritních náboženských skupin i z řad široké veřejnosti.
Výsledky jsou přínosné pro pedagogy, vzdělávací instituce a v neposlední řadě pro akademickou
obec jako základ pro další výzkum.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
V průběhu roku 2014 uspořádáme nejméně dvě přednášky (nebo workshop) pro širší veřejnost, jež
by zpopularizovaly a zpřístupnily naše výsledky a vyvolaly diskusi na dané téma. Oslovily jsme
konkrétní náboženské skupiny a společenské organizace, jejichž záměrem je podpořit spolupráci a
porozumění mezi rodinou a veřejnými institucemi (Asociací domácího vzdělávání, Centrum pro
rodinu a sociální péči atd., NESEHNUTÍ atd.).
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Asociace domácího
vzdělávání
NESEHNUTÍ
Centrum pro rodinu a
sociální péči
Role v projektu
Finanční podpora
Poskytnutí informací a kontaktů, spolupráce při přednáškách
Spolupráce, propagace
Spolupráce, propagace
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
V průběhu jara a léta 2014 budeme pokračovat v terénním výzkumu, tj. uskutečňování rozhovorů
s konkrétními rodinami po celé České republice. Rozhovory budou průběžně přepisovány a
editovány.
Během podzimu 2014 chceme zrealizovat minimálně dvě přednášky či workshopy pro veřejnost.
Do konce roku 2014 zpracujeme své výsledky do podoby závěrečné zprávy, kde navrhneme další
možné zpracovaní získaných dat a informací.
2
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
5000
Ostatní zdroje
10000
5000
20000
100%
Celkem projekt
5000
0
0
0
0
10000
5000
0
0
0
20000
0%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
5000
Letáky, plakáty, pozvánky na přednášku a jejich distribuce
5000
Honoráře pro hosty přednášek/workshopů
5000
Cestovné: Mgr. Andrea Beláňová
5000
Cestovné: Mgr. Zdeňka Pitrunová
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
1000
Mgr. Andrea Beláňová
1000
Mgr. Zdeňka Pitrunová
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Součástí kvalitativního výzkumu je úzká komunikace s účastníků výzkumu a neustálá zpětná
reflexe vlastních kroků. Jsme přesvědčené, že již v průběhu výzkumu budeme schopné posoudit,
zda se naše cíle realizují a jak případně přizpůsobit vlastní aktivity, aby byly výsledky co
nejvýmluvnější a prakticky využitelné.
Navrhovaný projekt navazuje na naší dlouhodobou činnost. Vychází z již realizovaných výzkumů
a zapadá do našeho širšího plánu. Výsledky bychom chtěly zužitkovat i v případně další publikační
a výzkumné činnosti.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Podpůrné brožury pro partnery depresivních osob
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Projekt vychází z diplomových prací o zkušenosti partnerů depresivních osob (Kostínková, 2009, Macanová,
2014, Kraftová, 2014 – in prep.). Jeho cílem je vytvořit a vytisknout brožury pro partnery depresivních osob,
které budou obsahovat informace o depresi v partnerských vztazích, o možnostech a strategiích zvládání
deprese či o formách pomoci. Díky těmto informacím brožury přispějí ke zkvalitnění života partnerů
depresivních osob. Dostupné budou v ordinacích lékařů či psychologů.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Bc. Tereza Kraftová, Mgr. Jana Koutná Kostínková (absolventka MU), Mgr. Aneta Macanová (absolventka
MU)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Březen 2014 – únor 2015
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt reaguje na stále zvyšující se nárůst depresivního onemocnění v populaci. Údaje o prevalenci
deprese se v současné době pohybují mezi 8-15%. Průměrný věk při první epizodě je asi kolem 29 let,
onemocnění však může vypuknout v jakémkoli věku. Depresivní symptomy ovlivňují fungování nemocného
např. ve zvládání každodenních povinností (domácnost, péče o děti atd.), pracovních nároků a trávení
volného času. Tyto oblasti se více či méně přímo dotýkají také partnerů osob trpících depresí, na které
kladou zvýšené nároky a ovlivňují jejich životní well-being. Takové partnerství bývají zdravým partnerem
vnímáno jako negativnější a významně změněné (v porovnání před vypuknutím onemocnění partnera).
Projekt se proto soustřeďuje především na výskyt deprese v partnerských vztazích a zaměřuje se na
prožívání a zkvalitnění života partnera, který je v partnerství s depresivním mužem či ženou.
V České republice není partnerům depresivních osob bohužel věnována větší pozornost, naším projektem
chceme tento fakt změnit. Výzkumy udávají, že partneři depresivních nemocných po odeznění symptomů u
partnera často sami onemocní depresivní náladou. Na tento poznatek je potřeba reagovat a informovat
partnery depresivních osob o onemocnění, o možných dopadech partnerovy deprese na ně samotné,
poskytnout jim zvládací strategie v boji s depresí a kontakty na odbornou pomoc. Partnerům depresivních
chceme proto prostřednictvím ordinací lékařů, psychologů, psychiatrů atd. poskytnout zdarma brožury, které
budou obsahovat výše zmíněné informace a kontakty na odbornou pomoc (přímé kontakty na odborníky a
informační e-mail na případné dotazy).
Projekt chce dosáhnout informovanosti u cílové skupiny partnerů lidí trpících depresí o tom, že jejich situace
se řadí mezi náročné životní situace, které ovlivňují jejich vlastní duševní zdraví a pohodu. Dále chce
informovat veřejnost, které se tato situace přímo nedotýká, ale může díky informacím získaných přečtením
brožury pomoci někomu druhému kontaktovat odborníka na duševní zdraví. Projekt chce také zvýšit
informovanost o tomto fenoménu u odborníků na duševní zdraví.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
- Projektem se zlepší informovanost o depresivním onemocnění. Zlepší povědomí o depresi jako
onemocnění, kterým netrpí pouze tzv. označená osoba (ten, kterému byla deprese diagnostikována), ale
dotýká se i jeho okolí, na jehož duševní zdraví může mít toto onemocnění také vliv.
- Projekt pomůže partnerům depresivních zkvalitnit jejich život a zlepšit partnerství s depresivním mužem či
ženou. Nabídne rady a možnosti, jak situaci zvládat.
- Informuje veřejnost poukázáním na problematiku depresivního onemocnění v partnerství, kdy partneři
depresivních častěji sami onemocní depresí než lidé, kteří jsou ve vztahu se „zdravým“ partnerem.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
- Projekt je přínosný pro osoby, které jsou ve vztahu s partnerem, který onemocněl depresí
- Pro širší veřejnost, kterou zajímá problematika depresivního onemocnění
- Pro lékaře, psychology, psychiatry, u kterých budou brožury volně k dispozici a kteří nejsou o fenoménu
deprese v partnerství informováni na teoretické úrovni (výzkumy prokazující vliv deprese na kvalitu života
partnera, partnerství atd.)
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
- Studenti MU se budou podílet na vytváření informační brožury a jejich distribuci a vytváření sítě odborníků,
kteří budou informováni o této problematice a zároveň budou pracovat s cílovou skupinou partnerů osob
trpící depresí. Jeden student (či absolvent) bude obsluhovat informační e-mailovou adresu, na níž se budou
moci partneři osob trpící depresí obrátit a budou odkázáni na vhodného odborníka (psychiatra, psychologa,
terapeuta)
- Veřejnost bude o projektu informovaná právě prostřednictvím informačních brožur, díky nimž bude zvýšena
obecná informovanost o depresivním onemocnění a fenoménu partnerství s osobou trpící depresí. Brožury
budou k dispozici na veřejných místech (ordinace všeobecných lékařů, psychologů a psychiatrů, mateřská
centra, volnočasové kluby, čekárny).
- Bude založena facebooková stránka, která bude obsahovat základní informace o projektu a o tom, kde jsou
brožury k dispozici, k čemu slouží, pro koho jsou.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Katedra psychologie FSS MU
Role v projektu
Zprostředkovatel finanční podpory, propagace projektu na stránkách
SAPMU
Odborný dohled nad informační kvalitou brožury, mentorství při
spolupráci s odborníky
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Březen – červenec 2014: Příprava textu brožury (teoretický úvod, přehledné zpracování výsledků empirických
výzkumů o zkušenosti partnerů a partnerech osob trpících depresí, dvě kazuistiky ilustrující jejich zkušenost)
Srpen – září 2014: jazyková korektura, grafické zpracování brožury, tisk, vytváření sítě odborníků
Říjen 2014 – leden 2015: distribuce informačních brožur na klíčových místech, odpovídání na e-mailové
dotazy
Únor 2015: vytváření závěrečné zprávy projektu, evaluace na základě zpětných vazeb odborníků zapojených
do projektu (prostřednictvím dotazníku a krátkých interview) a osob, které se obrátili na informační e-mail.
Příprava pokračování projektu na základě těchto informací.
2
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
13000
500
13500
100%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
13000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13500
0%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Grafika
Tisk
Ostatní
Popis investice
Grafické zpracování textu, který vytvoří realizační tým projektu. Podle průzkumu je
obvyklá cena grafické práce 350Kč/hod. Oslovíme studenty aplikované informatiky
(specializace grafický design a výtvarná informatika) FI MU s nabídkou spolupráce na
projektu za nižší než tržní cenu. Odhadovaná cena grafického zpracování brožury je do
3000Kč.
Brožura bude v rozsahu cca 20-25stran, podle průzkumu nabídek se cena pohybuje
kolem 25Kč/brožura (barevná obálka, barevný tisk vnitřního textu). Počítáme s tiskem
400Ks brožur, tj. celková cena za tisk 10000-11000kč.
Jazyková korektura podle průzkumu nabídek stojí 40Kč/NS. Oslovíme studenty českého
jazyka FF a PedF MU s nabídkou spolupráce na projektu za nižší než tržní cenu.
Odhadovaná cena jazykové korektury brožury je 500Kč.
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
1350
1350
Jméno řešitele
Tereza Kraftová
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
- Prostřednictvím zpětných vazeb odborníků, kteří se do projektu zapojili
- Prostřednictvím zpětných vazeb odborníků, v jejichž ordinacích a čekárnách byly brožury k dispozici
- Prostřednictvím zpětných vazeb osob z cílové skupiny, které se obrátili na informační e-mail
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano, v projektu chceme pokračovat několika způsoby.
- Sehnat další sponzory, kteří podpoří další tisk (resp. dotisk) brožur.
- Uspořádání veřejné přednášky o fenoménu partnerství s osobou trpící depresí
- Uspořádání workshopu v rámci odborné konference (psychoterapeutické či psychologické) o tomto
fenoménu
- Uspořádání přednášky pro studenty Univerzity třetího věku MU.
- Vytvoření webových stránek informujících o fenoménu deprese v partnerství
K pokračování projektu bude třeba zapojení dalších studentů/absolventů MU, kteří personálně zajistí
pokračování projektu, a finanční podpora pro tisk brožur, uspořádání přednášky a vytvoření webových
stránek.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Kariérní večer
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Kariérní večer je neformální talkshow, která představuje osobité kariérní cesty úspěšných absolventů
Masarykovy univerzity. Projekt studentům MU ukazuje nové možnosti kariérního rozvoje a budoucího
uplatnění. Kariérní večery jsou organizovány od podzimu 2013, dosud byly zaměřeny na klasické podnikání,
ale chceme ukázat i alternativnější cesty, jmenovitě možnosti práce v neziskovém sektoru, představení
práce ústavního soudce a netradičních brněnských start-upů.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Katarína Slezáková, učo 333016, studentka FSS
Markéta Bartoníčková, učo 363689, studentka ESF
Radoslav Pittner, učo 219482, student PrF
Andrea Špoková, učo 363653, studentka PdF
ve spolupráci s Kariérním centrem Masarykovy univerzity
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Projekt bude realizován v průběhu podzimního semestru 2014, v období od 22. září do 21. prosince 2014.
Jedná se celkem o tři Kariérní večery organizované jednou za měsíc typicky v pondělí od 17 do 19 hodin.
Přesná data budou stanovena podle časových možností jednotlivých hostů.
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Kabaret Špaček, Kopečná 46, 60200 Brno, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Studenti mají často obavy, co budou dělat po dokončení vysoké školy a jak najdou uplatnění na trhu práce.
Kariérní večery seznamují účastníky s inspirativními osobitými příběhy úspěšných absolventů a ukazují jim
netradiční cesty, po kterých se mohou vydat. Povzbuzujeme studenty, aby se nebáli a hledali jiné možnosti,
než jen procházení inzerátů na pracovních portálech. Představujeme jim zajímavé práce v neziskovém
sektoru a povolání přispívající k rozvoji otevřené demokratické společnosti.
- Kariérní večer s Kateřinou Šimáčkovou představí pracovní cestu ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové,
která rovněž dlouhodobě působí na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU a zabývá se
ústavním právem a lidskými právy. Kateřina Šimáčková je absolventkou Právnické fakulty MU a tento večer
tak bude zaměřený především na studenty práv.
- Kariérní večer s neziskovými organizacemi je zaměřený na práci v neziskovém sektoru bojujícím proti
diskriminaci. Představíme projekt Férová škola podporující inkluzivní vzdělávání a individuální integraci žáků
vedoucí k toleranci a vytváření spravedlivého prostředí pro všechny žáky. Hostem bude zástupkyně projektu,
absolventka Pedagogické fakulty Monika Tannenbergerová. Tento večer je tak zaměřený na studenty PdF,
ale i dalších pedagogických oborů na Filozofické fakultě nebo sociologie a příbuzných oborů na Fakultě
sociálních studií.
- Kariérní večer s brněnskými start-upy představuje netradiční lokální podnikatelské záměry, jmenovitě
Sklizeno (prodejny lokálních farmářských a biopotravin) a kavárna V Melounovém cukru, kterou otevřela
absolventka Fakulty sociálních studií Vendula Smékalová. Tento večer je určen studentům napříč všemi
fakultami a má ukázat, že nejen vystudovaní ekonomové mohou rozjet vlastní byznys.
První dva večery jsou zaměřeny na profese prosazující demokratické principy a bojující proti nejrůznějším
formám diskriminace, třetí večer pak studenty povzbuzuje k tomu, aby si šli vlastní cestou a věnovali se
tomu, co je baví a v čem vidí smysl, přestože vystudovali úplně jiný obor. Neformální prostředí celého večera
podporuje kultivaci celospolečenské debaty a utváření názorů. Návštěvníci jsou vybízeni k diskuzi s hosty,
kteří něčeho dosáhli, aktivizují společnost, podporují aktivní občanství a zájem o veřejné dění. Zároveň tím
setkání podporují i ne úplně běžné kariérní cesty, ukazují, že je možné podnikat lokálně a i obyčejné věci
jako cukrárna se dají dělat společensky zodpovědně a kvalitně. Cílem projektu je poukázat na možnost se
prací živit a zároveň také přispívat k dobru společnosti.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Projekt si klade za cíl pomoci studentům Masarykovy univerzity rozšířit povědomí o možnostech budoucího
profesního uplatnění. Ukazuje netradiční cesty budování kariéry, kterými se studenti mohou vydat. Má
studenty vést k tomu, aby přemýšleli, čím naplní svůj pracovní život, a aby si uvědomili, že si nemusejí
vybírat mezi tím, zda si prací vydělají na živobytí, nebo budou dělat něco společensky prospěšného, ale že
se tyto věci dají skloubit. Tím, že se ze současných studentů stanou úspěšní absolventi, se bude dále
zvyšovat renomé Masarykovy univerzity, a pokud se navíc vydají ve stopách představovaných hostů, přispějí
svou činností i k rozvoji otevřené, demokratické společnosti, která nabízí rovné příležitosti pro každého.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je cílen na studenty Masarykovy univerzity a zároveň poukazuje na úspěšné absolventy univerzity,
kteří se na přednáškách budou prezentovat. Projekt je tak prospěšný především pro studenty, ale i pro
univerzitu, ať již její prezentací navenek mimo prostory univerzity, upevňováním vazeb s úspěšnými
absolventy, ale i interně tím, že ve studentech vzbuzuje hrdost na úspěšné absolventy jejich univerzity a tím i
na univerzitu samu.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Projekt je organizován studenty Masarykovy univerzity a studentům je i přímo určen. Absolventi se pak
projektu účastní jako účinkující hosté. Projekt je cílen primárně na studenty Masarykovy univerzity, kteří na
něj budou zváni prostřednictvím propagačních kanálů Kariérního centra MU, jmenovitě vytvořením události
na webu JobAcademy, propagování události skrze sociální sítě, upozornění na projekt v pravidelném
newsletteru, který je momentálně každoměsíčně posílán více než čtyřem a půl tisícům studentů. Rovněž do
propagace budou zapojena studentská média jako studentský portál Masarykovy univerzity LeMUr.mu,
Radio R nebo časopis Halas.
Zájem studentů vzbuzují aktuální a populární témata, kterými se studenti zabývají a která sami řeší. Z
každého večera je zpracována reportáž shrnující klíčové informace a výstupy, která je dostupná na webu
JobAcademy pro všechny, co se na večer nedostali. Do budoucna budeme z přednášek pořizovat i
videozáznamy, které budou dostupné široké veřejnosti.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
finanční pomoc
Kariérní centrum MU
zastřešení projektu, finanční pomoc, personální zajištění
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Červen-červenec 2014 - oslovování hostů, dohodnutí konkrétního termínu, zajištění prostor - rezervace
Kabaretu Špaček (zodpovědná osoba Katarína Slezáková).
Září 2014 - začátek práce na kampani, propagace jednotlivých kariérních večerů, vytvoření události na webu
www.jobacademy.cz, vytvoření události na Facebooku. O události informujeme i prostřednictvím
každoměsíčního newsletteru Kariérního centra (zodpovědná osoba Markéta Bartoníčková).
Samotná realizace Kariérního večera trvá zhruba čtyři hodiny, minimálně hodinu před začátkem začínáme s
organizací místnosti a zajištěním funkční techniky (zodpovědná osoba Andrea Špoková), večer moderuje
Radoslav Pittner.
Po události je zpracována reportáž s fotografiemi a je zveřejněna na blogu JobAcademy (zodpovědná osoba
Markéta Bartoníčková).
2
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Ostatní zdroje
Celkem projekt
0
7200Kč
7200 Kč
0
3x3000 Kč
9000 Kč
0
3x1000 Kč
3000 Kč
0
0
0
3x500 Kč
1500 Kč
0
0
0
1800 Kč
1800 Kč
13500 Kč
9000 Kč
22500 Kč
0
0
0
############# #############
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
3x3000 Kč
pronájem sálu, osvětlovací a ozvučovací technika
3x1000 Kč
občerstvení pro hosta, dárek hostovi jako poděkování a dárek (kniha) jako výhra v soutěži
pro jednoho účastníka
3x500 Kč
mzda klavíristovi za klavírní doprovod během celého večera
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Kariérní centrum
- odměna organizátorům - 90
Kč/hodina (předpokládaný
rozsah práce 20 hodin/osoba)
- evaluace formou dotazníků, zda
byl projekt pro účastníky
přínosný - 90 Kč/hodina za
vytvoření, rozeslání a
vyhodnocení dotazníků
(předpokládaný rozsah práce
20 hodin)
Celkem 9000 Kč
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Po každém Kariérním večeru bude studentům poslán evaluační dotazník, jak byli s večerem spokojeni, jaký
přínos pro ně měl a zda naplnil jejich očekávání. Na Kariérní večery se studenti registrují prostřednictvím
svého profilu na webu JobAcademy Kariérního centra MU. Díky tomu máme přehled, jací studenti se
projektu účastní, zda chodí opakovaně apod. Rovněž je tak můžeme snadno kontaktovat.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Projekt Kariérní večer úspěšně funguje od podzimního semestru 2013 díky záštitě Kariérního centra MU a
chceme v něm pokračovat i do budoucna. Chceme v budoucnu z večerů pořizovat videozáznamy, aby byly
k dispozici online a mohlo je tak zhlédnout více lidí. K tomu budeme potřebovat příslušnou techniku a k celé
organizaci je potřeba finanční zázemí minimálně na pronájem prostor. Rovněž bychom uvítali kontakty na
další úspěšné absolventy Masarykovy univerzity.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován)
KALOKAGATHIA SŠUM
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Celoroční soutěž na rozvoj duše a těla ve smyslu chápání starověkého ideálu kalokagathia realizovaná na Střední škole
uměleckomanažerské, s. r. o. v Brně. Tento projekt probíhá během celého školního roku včetně prázdnin, od 4. června
2013 (datum narození Sokrata, pokládaného za ideálního představitele kalokagathie) do 3. června 2014 (poté bude
následovat další ročník). Snažíme se v něm nejen formou soutěží inspirovat studenty ke studiu, vzdělávání, sportu a
kulturnímu způsobu života. Tento projekt má být alespoň částečným pokusem o navrácení vysokých hodnot do naší
pokročilé a překomercionalizované společnosti, v níž se zapomíná na péči o duši, snižují se znalosti a zájem o pohyb u
dětí i dospělých. Celoroční soutěž KALOKAGATHIA tvoří různé závody, turnaje a další aktivity, vědomostní,
matematické, logické a různé kvízy pořádané 1-3x do týdne i vedení ke studiu, lepším známkám a kulturnímu prožívání
(návštěva divadel, muzeí, galerií, historických i jiných míst ČR, tím chceme podpořit i kulturní instituce a město
zvýšením návštěvnosti), za což budou soutěžící získávat body. Na konci projektu bude vyhlášen celkový vítěz. Do
projektu se snažíme zapojit studenty, jejich rodiče a příbuzné, kamarády, učitele, ale i ostatní, jež projekt zaujme. Dále
se jej snažíme rozšiřovat na ostatní školy a zapojit do aktivního sportování a nového druhu vzdělávání co nejvíce
obyvatel (dětí i dospělých), snažíme se v soutěžících probouzet lásku k pohybu, vzdělávání, kultuře, historii naší vlasti a
zdravým soutěžením zlepšovat vztahy mezi lidmi.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Mgr. Jiří Kouřil, student FSpS MU (doktorský program, Kinantropologie) a FF MU (bakalářský program
Historické vědy, dvouobor Klasická archeologie a Dějiny starověku)
Bc. Vojtech Vass, student FF MU (magisterský program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Teorie
interaktivních médií)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
4. 6. 2013 – 3. 6. 2014 a následně začne nový ročník projektu od 4. 6. 2014 do 3. 6. 2015
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Střední škola uměleckomanažerská, s. r. o., Táborská 185, 615 00 Brno-Židenice a další školy kam se projekt
podaří rozšířit, Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt reaguje na problém snižujícího se vzdělávání, pokles vědomostí a nedostatečnou pohybovou aktivitu
populace.
Rádi bychom dosáhli zlepšení stávajícího stavu novou formou vzdělávání, vedení ke sportu, tělesným
cvičením, četbě knih, poznávání kultury a přírodních krás země.
Snažíme se, aby studenti i dospělí poznali co nejvíce druhů sportu a cvičení a rozšiřovali si vědomosti a
povědomí o naší planetě.
Dále bychom chtěli zlepšit vztah studentů ke škole a učení.
Chceme zlepšit vztahy mezi studenty, studenty a učiteli, učiteli a rodiči, …, které se díky sportu a zdravému
způsobu soutěžení projevují a jistě projeví i dále.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Přínosem pro MU jen například zdokonalování studentů středních a základních škol po stránce duševní i
tělesné, tudíž vzdělávání a rozvoj budoucích studentů MU, kteří budou lépe připraveni na studium a
případně následnou vědeckou práci.
Přínosem pro společnost a tím, co se zlepší, je vzdělanější a informovanější občan, který aktivně sportuje je
většinou i zdravějším občanem a zdraví občané tvoří zdravou společnost, kde nejsou takové nároky na
léčby, snižuje se sedavý způsob života apod.
Doufáme, že dalším rozšiřováním tohoto projektu na ostatní základní a střední školy zlepšíme negativní
projevy naší civilizace jako je rozšiřující se lenost, nezájem o vzdělávání, četbu a nárůst odosobnění mezi
lidmi či intergenerační napětí.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt bude prospěšný studentům, ale i jejich učitelům a rodičům; rádi bychom jej rozšířili mezi co možná
největší počet občanů.
Primárně je projekt zaměřen a realizován Střední školu uměleckomanažerskou, s. r. o. v Brně, ale už nyní se
účastní žáci či dospělé osoby přímo nespojeni s touto střední školou (mezi studenty i učiteli o tento projekt
každý měsíc narůstá zájem a na soutěže, turnaje a testy přicházejí i s přáteli a rodinou, a právě toto bychom
také rádi co nejvíce rozšiřovali).
Projekt bude dále prospěšný městu a různým kulturním institucím, jelikož bodujeme i návštěvu divadel,
galerií, výstav, koncertů, sportovních utkání, kin apod.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Projektu se může účastnit kdokoli formou aktivního zapojení do turnajů a různých aktivit a soutěží.
V plánu máme zapojovat i studenty MU se zaměřením na marketing a management, kteří zde mohou nabrat
praxi a zkušenosti.
Pro tento projekt jsme vytvořili i webové stránky (http://kalokagathiassum.webs.com/) a facebookovou
skupinu (https://www.facebook.com/groups/164689310371580/), kde se o něm dají sehnat údaje i program
nadcházejících aktivit.
Zájem se budeme snažit vzbudit soutěžením a možností zlepšení životního stylu.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Finanční podpora
SŠUM
Poskytnutí prostorů pro realizaci projektu
Někteří další podporovatelé, kteří nám např. poskytnou slevu či
obdobnou formu podpory
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
První ročník projektu začal 4. 6. 2013 a skončit má 3. 6. 2014, ale hned bude projekt pokračovat druhým
ročníkem od 4. 6. 2014 do 3. 6. 2013 a následně dalšími ročníky.
Každý týden bychom rádi uspořádali 1-3 různé aktivity, turnaje, testy apod. Tj. zhruba 8 aktivit měsíčně, tedy
zhruba 80 turnajů, soutěží, testů, aktivit, úkolů, … za jeden ročník.
Zodpovědné osoby:
- Mgr. Jiří Kouřil
- Bc. Vojtech Vass
2
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
1 000
0
0
25 000
1 000
0
2 000
0
5000
34000
58%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
2 000
3000
500
500
0
0
5 000
30000
1 000
2000
0
0
1 500
3500
0
0
15000
0
25000
59000
42%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
10 000
Odměna pro vítěze na školné a jeho další vzdělávání na SŠ i VŠ
10 000
21 000
13 000
5 000
Odměna a nákup cen pro celkového vítěze a vítěze jednotlivých kategorií (1. učitel, 1.
třída, 1. dospělý soutěžící, který není studentem či učitelem SŠUM, 1. student mimo
SŠUM, apod.) – sportovní vybavení, kupř. běžecké boty; ceny pro další vzdělávání, kupř.
knihy
Nákup vybavení, nářadí, náčiní aj., díky nimž můžeme projekt a jeho jednotlivé akce
uskutečňovat (studijní a sportovní materiály, sporttestery, accelerometry, fitness náramek
Garmin vívofit, cukroměry, tlakoměry a přístroje, počítačové programy)
Nákup cen (sportovního a studijního vybavení, medailí, pohárů, knih, poznávacích
zájezdů atd.) pro vítěze jednotlivých turnajů, testů a aktivit (zhruba 6-8 akcí měsíčně,
kromě prázdninových měsíců, cena na každou akci tedy v průměrné hodnotě kolem 200
Kč)
Ostatní výdaje (kupříkladu pořádání přednášek, odborných diskuzí)
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
0
Mgr. Jiří Kouřil (nežádáme pro sebe žádné peníze, projekt děláme pro studenty a další
soutěžící zdarma ve svém volném čase)
0
Bc. Vojtech Vass
0
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Knihkupectví Dobrovský
10-15 knih
0 (v jednání)
Sportovní trofeje Brno
Sleva na nákup medailí a pohárů 20% na nákup zboží
Lasergame Brno
Uspořádání turnaje pro soutěžící Uspořádání turnaje pro soutěžící
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Reflexí soutěžících na konci prvního ročníku Kalokagathie SŠUM
Empirickým zkoumáním (celkové zapojení a chování soutěžících, jejich aktivita, zlepšování pohybových
schopností a dovedností, …)
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano, rádi bychom v projektu pokračovali i nadále, dokdy budeme moci, pokud se splní naše cíle a projekt
bude úspěšný. Pomohla by nám další finanční podpora a zájem sponzorů.
Už nyní víme, že soutěžící projekt baví a je o něj čím dál větší zájem, dokonce se jej i sportovních aktivit
účastní studenti, kteří mají lékařsky potvrzené uvolnění z tělesné výchovy a nalézají v pohybu zalíbení.
3
Tento projekt toho má v sobě začleněno mnohem více a těžko se to vše vypisuje do přihlášky, ale rádi
bychom jej odprezentovali ústně a odpověděli na jakékoli dotazy; myslíme si, že projekt ovlivňuje studenty i
dospělé správnou cestou a rádi bychom jej dále realizovali. Finanční podpora by nám velmi pomohla k jeho
zlepšení a rozšíření. I když by pro některé mohla být motivem výhra, věříme, že celkové výhody převládnou
a odměňovat ty nejlepší provází soutěžení od starověku.
K blížícímu 25letému výročí Sametové revoluce máme namyšleno několik aktivit (přednášku a diskuzu na
škole s odborníkem, test na události kolem revoluce, zadání eseje a aktivitu: „Po stopách svobody“).
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Masarykovy debaty
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Masarykovy debaty jsou jedním z projektů Debatního klubu studentů Masarykovy univerzity (DKMU). DKMU
zastřešuje následující projekty: Masarykovy debaty, Demagog.cz a Debatní klub. Cílem MD je podpořit
veřejnou debatu o aktuálních celospolečenských tématech a vzbudit zájem veřejnosti o ně.
Náplní projektu je realizace odborných debat pro veřejnost. Tyto debaty mají podobný formát jako tzv.
oxfordské debaty, ze kterého vychází také populární debaty Intelligence Squared UK.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Martin Černý, Ondřej Černý, Gaby Khazalová, Kristýna Galejová, David Hrubý, Marek Bičan, Sára
Václavíková, Adéla Klečková, Veronika Soumarová, Karel Gargulák
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Projekt kontinuálně probíhá v průběhu celého roku.
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Praha
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt vznikl jako reakce na absenci věcné a kritické diskuze v České republice. Většina českých debat je
organizována formou panelových diskuzí, které jsou příliš dlouhé a pro neodbornou veřejnost nudné. Debaty
jsou navíc často pořádány různými think-tanky a výběr řečníků odráží politické preference pořadatelů.
Výsledná diskuse potom není vyvážená a publikum je pouze přesvědčováno o pravdivosti určité teze.
Panelové diskuse jsou do velké míry podobné výuce ve škole a v rámci neformálního vzdělávání tedy nemají
příliš velkou přidanou hodnotu. Masarykovy debaty mají pomoci rozvíjet kritické myšlení široké veřejnosti.
Pozvaní politikové a odborníci nezastávají stejné stanovisko. Účelem debat není obhajovat nějakou
subjektivní pravdu a posilovat zakořeněné postoje a hodnoty ve společnosti. Cíl MD je opačný - snaží se o
to, aby byly tyto postoje a hodnoty, které mohou realitu zkreslovat, konfrontovány s odlišnými názory a
pohledy na věc. Cílem debaty není prezentovat fakta, která by si měli účastníci zapamatovat, nýbrž
nabídnout střet různých názorů, kultur, hodnot a životních perspektiv. V tomto směru tedy MD vedou k
nezávislému myšlení jednotlivců, ale také k větší toleranci. Projekt se tak snaží doplnit současný vzdělávací
systém, který vede žáky a studenty k memorování množství dat, ale nedává jim možnost data podrobit
kritické diskusi, diskutovat o nich a aplikovat je v praxi. Tento fenomén popsala a snaží se jej redukovat i
reforma školství ČR z roku 2004. V ní se píše, že žáci vzdělávacího systému primárního a sekundárního
stupně vzdělávání mají být vedeni ke zvyšování aplikovatelnosti naučených informací, k rozvoji lidských
zručností a zvyšování flexibility lidské osobnosti vzhledem k změnám probíhajícím v okolním světě.
Debata není jen pasivním posloucháním, je zaměřena rovněž na participaci široké veřejnosti v ní. Díky
participaci v debatě (formou dotazů směrem k řečníkům) se student naučí v intelektuálním smyslu
samostatně reagovat na podněty a stává se tak autonomní osobností schopnou vlastního nezávislého
úsudku. Témata diskutovaná v debatách jsou aktuální a mají politický, společenský či kulturní rozměr. Účast
na debatách tedy zvyšuje i participaci diváků v občanské společnosti. Přesto považujeme participativní
rozměr debaty za nedostačující - debaty se může zúčastnit zhruba 300 diváků. Abychom možnost
participace ve veřejné debatě posílili, změníme naše webové stránky tak, aby jejich součástí byla sekce, ve
které bude možné vyjadřovat své názory k tezím. Aktivně zapojit se tak budou moct i ti, kteří se nebudou
moct účastnit "živé debaty".
Sekundárním cílem MD je zvýšení praktických dovedností a zaměstnatelnosti mladých lidí. V MD si tým
dobrovolníků vyzkouší různé typy práce. Za realizaci každé debaty je vždy přímo odpovědný jiný člen týmu,
členové týmu se střídají na různých pozicích. Tímto se mladí lidé učí flexibilitě práce, učí se činit strategická
rozhodnutí, za která nesou odpovědnost.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Prostřednictvím veřejných debat chceme v mladých lidech vzbudit zájem o co nejširší paletu témat,
motivovat je k tomu, aby se aktivizovali a stali plnohodnotnými členy občanské společnosti. K tomu jim může
posloužit seznámení se s problematikou v debatě, poznání odborníků v dané oblasti, ale i setkání s dalšími
lidmi, které daný problém zajímá, a mají vůli přispět k jeho řešení.
Dlouhodobou propagací projektu a získáváním nových diváků z řad široké veřejnosti chceme rozšířit
povědomí nejen o celospolečenských problémech a tématech, ale také o tom, že o nich jde diskutovat věcně
a se vzájemným respektem.
Po skončení tohoto projektu plánujeme v organizaci debat i nadále pokračovat a rozšiřovat naše působiště i
do dalších měst, tak, aby byla veřejná debata co nejdostupnější všem občanům. Vzhledem k tomu, že se
snažíme debaty zpřístupnit co největšímu počtu diváků, je možnost profesionalizace debat do značné míry
omezená - nechceme zavádět výběr vstupného, abychom z publika nevyloučili občany ze sociálně slabších
vrstev obyvatelstva - právě u těchto občanů, kteří často nedisponují vysokoškolským vzděláním je
neformální vzdělávání k věcné diskusi a kritickému uvažování zcela klíčové, neboť mají v běžném životě
omezený počet příležitostí, jak se v kritickém uvažování trénovat.
Na tento projekt chceme navázat jednak dalšími projekty v programu Mládež v akci, jednak dlouhodobou
spoluprací s partnery - zejména Masarykovou univerzitou.
Přínosem pro Masarykovu univerzitu je nejen rozšíření volnočasových aktivit jejích studentů, ale i propagace
jejího dobrého jména (vyvěsíme poděkování a logo MU na náš web a před debatou zmíníme, že je
financována z grantu Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity).
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Přestože svým zaměřením cílíme na co nejširší veřejnost všech věkových kategorií, největší prospěch budou
MD přinášet studentům MU a dalších brněnských univerzit a žákům posledních ročníků středních škol, pro
které budou tyto debaty příležitostí k rozvoji kritického myšlení a setkání s odborníky.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Na organizaci Masarykových debat se podílejí zejména studenti Masarykovy univerzity, kteří si při práci
v několika specializovaných týmech (fundraising, PR tým, analýza a výběr tématu, koordinace řečníků)
osvojí praktické dovednosti uplatnitelné v budoucím zaměstnání či studiu.
Samotná debata samozřejmě rozvíjí i její účastníky, tak jak už bylo popsáno výše.
Masarykovy debaty jsou již relativně zavedenou značkou, s veřejností komunikujeme pomocí naší webové
stránky (masarykovydebaty.cz) a zejména facebookového profilu, který má v současnosti přes 2500
odběratelů. Po každé debatě budeme také rozesílat tiskovou zprávu médiím a zpřístupníme její
videozáznam na našich stránkách.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Masarykova univerzita
Pronajímatel prostor pro uskutečnění debaty
Knihovna Václava Havla
Pomoc s propagací, volbou témat, zaštítění debat
Debatní klub studentů MU
Podpora při výběru debatních tezí
2
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
V jarním semestru 2014 plánujeme uskutečnit 3 debaty pro veřejnost, první již začátkem března, další pak na
začátku dubna a května. Přesné datum nejde bohužel předem stanovit, jelikož jsme závislí na časových
možnostech vystupujících řečníků.
Zodpovědnou osobou za tento projekt je Koordinátorka Masarykových debat – Gaby Khazalová.
Příprava a realizace každé z debat sestává z několika kroků:
1. Průzkum témat vztahujících se k tematice projektu
Nejzkušenější organizátoři provádějí průzkum politického a mediálního diskursu s cílem zjistit, jaká témata
jsou ve sledované tematice aktuální a potenciálně divácky zajímavá. Cílem je vybrat taková témata, která
rezonují ve společenském diskursu.
2. Vytvoření konkrétních debatních tezí.
Po vytipování zajímavých témat musejí být vytvořeny konkrétní a jasné debatní teze. Tyto teze vytváří
nejzkušenější organizátoři Masarykových debat ve spojení s členy různých debatních klubů, kteří mohou
analyticky posoudit debatní kvalitu jednotlivých znění tezí. Jakmile je znění teze uzavřeno, spustí se
vypracovávání analýzy tématu. Jedná se o několikastránkový dokument, který je volně k dispozici na
internetových stánkách projektu. Tento dokument je určen primárně jako materiál pro moderátory debaty, ale
sekundárně může sloužit jako zajímavý vstupní text pro diváky - přehledně totiž shrnuje základní informace o
daném sporu a hlavní známé argumenty obou stran. Dojde v něm také k představení řečníků. Ti jsou vybráni
ihned, jakmile je známé znění teze. Nejdříve jsou oslovováni řečníci, kteří jsou vyhodnoceni jako nejvhodnější
z hlediska argumentačních schopností, reprezentativnosti daného názoru a divácké atraktivnosti. Samozřejmě
se očekává, že ne vždy je možné uspořádat debatu v “ideální” složení řečníků. Z tohoto důvodu nejsou
vybíráni pouze čtyři řečníci, ale vzniká seznam minimálně šesti řečníků pro každou stranu. Tito jsou postupně
oslovováni s nabídkou na účast v debatě. Řečníci vystupují na MD bez nároku na odměnu.
V okamžiku, kdy je znám přesný termín debaty, je také zajištěna místnost, která bude pro debatu použita.
Zarezervována musí být restaurace na večeři řečníků s organizátory. V případě potřeby dojde také k zajištění
ubytování pro řečníky a dopravě na místo debaty.
3. Propagace debaty a oslovení médií
Ve chvíli, kdy je známé přesné znění teze i složení debatních týmů, je možné debatu propagovat. Grafik
projektu nejprve vytvoří základní vizuální styl debaty, materiály pro propagaci na internetových stránkách
projektu, jeho sociálních profilech, dále vytvoří podobu plakátů a letáků, které se následně nechávají
vytisknout a jsou distribuovány po budovách vysokých škol, kavárnách, úřadech a dalších vhodných místech.
Je také vytvořena tzv. “událost” na síti Facebook, aby mohli zájemci o debatu projevit svůj úmysl se debaty
zúčastnit. Před debatou jsou s pozvánkou osloveni také ti fanoušci Masarykových debat, kteří dali projektu k
dispozici svou e-mailovou adresu. Rozesílá se tisková zpráva novinářům z vybraných médií.
4. Přímá realizace debaty
Masarykovy debaty fungují na principu tzv. Oxfordských debat, v nichž je předem daná určitá (často
kontroverzní) teze, již jeden tým, složený z dvou členů, obhajuje a druhý tým jí oponuje. Po příchodu do sálu
obdrží diváci (především studenti) hlasovací lístek, na kterém označí, zda souhlasí s danou tezí. Debata má
přísná pravidla, která hlídá moderátor. Začíná úvodními argumenty - každý řečník má sedm minut na svoji
startovní řeč. Po úvodních řečech moderátor oznámí, jak diváci při příchodu hlasovali. Následuje moderovaná
diskuze, ve které diváci pokládají svoje dotazy řečníkům a mají tak bezprostřední vliv na průběh debaty. Na
konci debaty mají řečníci tři minuty na to, aby shrnuli svoje argumenty. V tuto chvíli hlasují diváci podruhé opět označují, či s tezí souhlasí. Vítězem debaty se stává ten tým, který na svou stranu dokázal přetáhnout
více diváků. Nevyhrává tedy ten, kdo má na konci víc hlasů, ale kdo lépe argumentoval a zlepšil si svoji pozici
oproti začátku debaty.
5. Aktivity po debatě
Vzápětí po konci debaty je vybraným médiím rozeslána tisková zpráva informující o průběhu akce. Poté musí
být zpracován video záznam. Ten je následně uveřejněn prostřednictvím internetových stránek projektu, kde
jsou tou dobou již kompletní výsledky debaty, fotogalerie a audio záznam.
Evaluační fáze - probíhá vždy formou schůzky organizačního týmu nejpozději do pěti dnů po realizované
debatě. Probíhá zhodnocení minulé debaty a zároveň se začíná plánovat následující debata.
3
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
3000
0
1500
500
0
500
0
0
10000
15500
42%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
6000
9000
0
0
0
1500
1500
2000
500
500
1000
1500
0
0
0
0
12500
22500
21500
37000
58%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
9000 Kč
Popis investice
Propagace jednotlivých debat (tisk plakátů A4, A5 (barevné i černobílé), roznos letáků,
sociální sítě – reklamní kampaně); tisk jmenovek
1500 Kč
Záznam 3 debat – sestříhaný a publikovaný na youtube.com
2000 Kč
Kancelářské potřeby, nový napájecí kabel pro notebook Masarykových debat
1500 Kč
Cestovní náklady řečníků
500
Poštovné
22500 Kč
Zajištění ubytování a večeře pro řečníky (celkem 12 řečníků)
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
800 Kč
Jméno řešitele
Gaby Khazalová
750 Kč
Martin Černý
1550
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Veškeré finance (21.500 Kč) pro
spolufinancování Masarykovy debaty
pokryjí z vlastních zdrojů
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Nejdůležitějším měřítkem našeho úspěchu je účast veřejnosti na debatě. Pokud se každé debaty zúčastní
nejméně 250 lidí, bude to pro nás známka toho, že se nám podařilo vybrat aktuální témata, která vzbuzují
zájem veřejnosti.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Masarykovy debaty jsou kontinuální projekt, založený již v roce 2010, a proto rozhodně plánujeme
v projektu pokračovat i nadále. Pro usnadnění naší práce by nám pomohla například těsnější spolupráce
s Masarykovou univerzitou, díky které bychom mohli získat možnost pronajímat si její prostory pro naše
debaty zdarma(pronájem prostor tvoří jednu z nejvyšších položek v rozpočtu Masarykových debat).
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
ELSA Career Days
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Třídenní akce konaná na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaměřená na problematiku
pracovního uplatnění absolventů vysoké školy. Jedná se o projekt v rámci činnosti Evropského sdružení
studentů práv (ELSA) zprostředkující účastníkům transfer vědomostí a zkušeností, který je klíčový pro
získání pracovního uplatnění po ukončení vysokoškolského studia.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
ELSA Brno, o. s.
Hlavní organizátoři: Martin Dolinský, Tereza Havlíčková, Vojtěch Prokop
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
28. – 30. 4. 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Zaměřujeme se na naplnění cílů ELSA Brno, a to akademického a osobního rozvoje studentů. Problémem
současnosti je těžké uplatnění absolventů ve svém oboru, a proto chceme tímto projektem usnadnit
studentům i širší veřejnosti orientaci a pohyb na trhu práce a zároveň jim zprostředkovat možnosti dalšího
vzdělávání a osobního rozvoje.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Tento projekt odhalí účastníkům nástrahy začleňování do pracovního procesu a ukáže jim cestu, jak zvýšit
svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Zvláště pak projekt přispěje ke zvyšování prestiže Masarykovy
univerzity, která svou činností nemíří pouze na samotné teoretické vzdělávání, ale i na praktické dovednosti.
Účastí veřejnosti a bilingválním pojetím projektu napomáháme k šíření dobré pověsti Masarykovy univerzity,
která ctí moderní přístupy a otevírá se novým trendům ve vzdělávání.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
ELSA Career Days je určen studentům práv i ostatních univerzitních oborů, a široké veřejnosti.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Program projektu je zaměřen interaktivně, kdy si účastníci budou moci na vlastní kůži vyzkoušet pracovní
pohovor v cizím jazyce, naučí se psát životopisy, motivační dopisy i vyplňování žádostí k pracovnímu úřadu.
Své jazykové schopnosti si budou moci vyzkoušet i v anglické diskuzi na aktuální téma a náhled na
problematiku získají i při simulovaném soudním sporu (moot court), kde odborníci představí kauzu,
přednesou relevantní argumenty a následně nechají publikum rozhodnout.
K samotné propagaci projektu využijeme zejména internet, tzn. webové stránky našeho sdružení a sociální
sítě. Z poskytnutých prostředků dále ELSA Brno hodlá zakoupit videokameru, díky které bude moci
k propagaci akce využít i audiovizuálních výstupů. Z celé akce bude pořízen videozáznam, který bude
poskytnut široké veřejnosti ke zhlédnutí na internetu, čímž se projekt vymaní z teritoriální a časové ulity a
dokáže tak rozšířit dobré jméno Masarykovy univerzity ještě více. Dále budeme distribuovat plakáty a letáčky
na všech fakultách MU a dalších místech.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Poskytovatel grantu
Allen & Overy, advokátní kancelář
Generální partner ELSA Česká republika
P.A.R.K.
Partner ELSA Brno
Copy General
Tisk propagačních materiálů
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová,
CSc., děkanka Právnické fakulty MU
Záštita
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Pondělí 28. 4. 2014 – časové rozmezí 9:30 – 18:00
Jednotlivé workshopy budou trvat 1,5 hod.
1/ Workshop na téma „První krůčky po ukončení studia“
- WS vedený pracovníkem Úřadu práce
2/ Workshop na téma „Jak napsat životopis“
3/ Workshop na téma „Motivační dopis“
4/ Workshop na téma „Správné oblečení na pracovní pohovor“
- plánovaná účast odborníka na etiketu
5/ Workshop na téma“ Pracovní pohovor“
Úterý 29. 4. 2014 – časové rozmezí 9:30 – 20:00
1/ Workshop v anglickém jazyce na téma „Psaní CV a motivačního dopisu v anglickém jazyce“ – 3hod
2/ Diskuze na aktuální téma v angličtině – 1,5 hod
3/ Moot court v pracovním právu – 1,5 hod
4/ Promítání filmu v anglickém jazyce
Středa 30. 4. 2014
Celý den bude na fakultě probíhat Studies Fair, v rámci které budou mít studenti a návštěvníci z řad široké
veřejnosti příležitost aktivně vyhledávat možnosti postgraduálního studia či jiných způsobů vzdělávání se a tím
pádem zvyšování své konkurenceschopnosti na trhu práce.
12. Rozpočet projektu v Kč
2
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
5000
web
0
ozvučení / technika
7000
nákup materiálu
0
administrativa (pronájem prostor)
9000
cestovné
1000
honoráře hostů
3000
autorská práva
0
ostatní
4000
celkové náklady
29000
celkové náklady %
63%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
1000
6000
0
0
1000
8000
2000
2000
0
9000
500
1500
500
3500
0
0
12000
16000
17000
46000
37%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
9000
Pronájem učebny na Právnické fakultě MU
6000
Tisk propagačních materiálů
1500
Cestovné
7500
Odměny hostům
8000
Nákup technického vybavení
2000
Nákup materiálu
12000
Občerstvení
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Statutární město Brno
P.A.R.K.
Grant TGM
7000
10000
29000
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Na jednotlivých dílčích projektech budeme vždy na konci rozdávat jednotlivým účastníkům k vyplnění
dotazník, ze kterého budeme čerpat zpětnou vazbu. Dále budeme zjišťovat zpětnou vazbu od účinkujících.
Výstupy z akce ve formě videa a dokumentu budou uveřejněny na webových stránkách, kde bude
k jednotlivým bodům možnost online diskuze. To vše dále zanalyzujeme do finálního generálního
dokumentu, který bude uložen v administrativě ELSA Brno pro další ročníky této akce.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Projekt navazuje na sérii loňských workshopů tematicky zaměřených na problematiku přijímacího procesu.
Rádi bychom v tomto projektu pokračovali i v příštích letech a zajistili tak kontinuální řešení tohoto
celospolečenského problému. Pomohla by nám k tomu lepší propagace, kvalitní fundraising a větší
propojení projektu s Masarykovou univerzitou.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
GENDEROVÁ STUDIA V BRNĚ (stránka na sociálnej sieti Facebook)
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Ide o založenie a následné propagovanie a prevádzku facebookovej stránky „Genderová studia v Brně“
(ďalej len „stránka“), ktorej cieľom je zvýšenie povedomia o genderovej problematike a propagácia
genderových štúdií na MU. Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia, ktorým by mal priblížiť túto
problematiku a možnosti jej štúdia na MU, a tiež rozšíriť záujem o túto problematiku medzi študujúcimi
rôznych oborov, nakoľko povedomie o otázkach genderovej rovnosti je základom demokratickej spoločnosti.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Realizačný tím – Lucia Moravanská a Veronika Štefečková (pomocné vedecké sily a študentky na obore
genderových štúdií)
Oddělení genderových studií Katedry sociologie FSS MU
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Marec 2014 – Február 2015
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Facebooková komunita, širšie okolie Brna.
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Podľa našich skúseností z Dňa otvorených dverí FSS (január 2014) väčšina uchádzačov a
uchádzačiek o štúdium na MU nemá predstavu o tom, čomu sa genderové štúdiá venujú. Projekt chce preto
zvýšiť povedomie o genderovej problematike medzi mladými ľuďmi a zvýšiť atraktivitu štúdia genderových
štúdií na FSS MU.
Projekt bude v rámci svojej činnosti zoznamovať najmä mladých ľudí s témami týkajúcimi sa
genderovej problematiky, keďže gender je jedným z dôležitých štrukturujúcich princípov spoločnosti. Prispeje
tým k informovaniu o ňom a k jeho následnému premýšľaniu ako dôležitého prvku spoločenského
usporiadania, ktorý má vplyv na naše každodenné životy a dianie okolo nás. Scitlivovanie verejnosti voči
genderovej problematike je dôležité na ceste k demokratickejšej spoločnosti, medzi ktorej základy patrí tiež
genderová rovnosť a rovné príležitosti mužov a žien.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Hlavným výstupom projektu bude facebooková stránka, ktorá bude priebežne plnená relevantným
obsahom, ktorý bude smerovať k vytknutým cieľom projektu. Budeme prostredníctvom nej propagovať
štúdium genderových štúdií na MU uverejňovaním informácií o tomto štúdiu, zviditeľňovaním rôznych
udalostí (Deň otvorených dverí, rôzne konferencie, prednášky odborníkov z Českej republiky i zo zahraničia
apod.). Ďalej budeme komunikovať najmä zaujímavé informácie z diania v spoločnosti, ktoré sa dotýkajú jej
genderových aspektov, ďalej napríklad rôzne recenzie, výskumy, pozvánky na udalosti, videá a fotografie
s genderovou tematikou.
Od riadnej a zacielenej propagácie stránky, ktorej nástrojom je platená reklama na Facebooku, si
sľubujeme zvýšenie povedomia o genderovej problematike medzi mladými ľuďmi, ktorým pomôže ujasniť si
predstavu o tom, čomu sa genderové štúdiá venujú a tým ich podnieti k záujmu o túto oblasť vo svojich
životoch, prípadne tiež k štúdiu na MU.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Cieľovou skupinou budú mladý ľudia zo širšieho okolia Brna. Predovšetkým študujúci stredných škôl
(veková skupina 15 – 19 rokov), ktorý zvažujú svoj vstup na vysokú školu, a potom tiež vysokoškolský
študujúci (veková skupina 20 -26 rokov), ktorý majú záujem o danú problematiku a chceli by sa o nej
dozvedieť viac.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Hlavným prostriedkom propagácie bude platená reklama na Facebooku, ktorej výhodou je, že je
možné ju perfektne zacieliť na určitú skupinu ľudí podľa veku, demografických charakterísk, miesta bydliska,
záujmov. Veľká väčšina našej cieľovej skupiny, mladých ľudí vo veku 15 – 26 rokov, je užívateľmi tejto
sociálnej siete a preto sa nám zvolený nástroj zdá najvhodnejším k dosiahnutiu projektového cieľu. Stránka
bude tiež predstavovať akúsi platformu pre diskusiu verejnosti o genderových témach.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Financovanie propagácie stránky a ďalších nákladov
Oddělení genderových studií FSS
Mentoring a odborný dohľad
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Vytvorenie vizuálnej identity (grafická úprava, logo): do 9. marca 2014 (Lucia)
Vymyslenie podoby a spracovanie reklamy: do 9. marca 2014 (Lucia a Veronika)
Spustenie stránky: 16. marca 2014 (Veronika)
Zhotovenie fotografií k prezentácii oboru i genderovej problematiky: apríl 2014 (Lucia a Veronika, prípadne
zapojenie verejnosti)
Plnenie stránky relevantnými príspevkami: marec 2014 – február 2015 (Lucia a Veronika)
Získavanie návštevníkov a návštevníčiek stránky jej zacielenou propagáciou: marec 2014 – február 2015 (Lucia
a Veronika)
Priebežná kontrola štatistiky efektívnosti reklamy: marec 2014 – február 2015 (Veronika)
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
7000
700
7700
100%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
7000
0
0
0
0
0
0
0
700
0
7700
0%
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
1000 Kč
6 000 Kč
Popis investice
Vytvorenie vizuálnej identity stránky (logo, grafická úprava), pomoc s priebežnou
grafickou úpravou a propagáciou stránky
Propagácia stránky prostredníctvom platenej reklamy na Facebooku (500Kč na mesiac ×
12 mesiacov)
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
350 Kč
Veronika Štefečková
350 Kč
Lucia Moravanská
10%
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Hlavným ukazateľom úspešnosti projektu bude počet návštevníkov a návštevníčiek stránky a ich
aktívne zapájanie sa do obsahu stránky, napríklad tiež návštevnosť propagovaných udalostí apod. Ďalším
ukazateľom môže byť zmena počtu uchádzačov a uchádzačiek hlásiacich sa na štúdium genderových štúdií
na FSS MU.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
V prevádzkovaní stránky budeme pokračovať i po skončení tohto projektu. Grant TGM nám pomôže
pri realizácii a počiatočnej propagácii stránky, ktorá nám pomôže pre ňu získať dostatočný počet
návštevníkov a návštevníčiek, ktorý bude základom pre ďalšie rozvíjanie našich cieľov.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Rekonstrukce hodnot: Jsem tady!
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
„Motorem aristokracie je čest, diktatury strach a demokracie ctnost.“
Zažíváme dlouhodobou krizi hodnot. Morální standardy jsou ale předpokladem fungování demokratických
právních států. Cílem projektu Rekonstrukce hodnot je motivovat široké masy lidí k osvojení si klíčových
hodnot a vytvoření si návyku k jejich každodenní realizaci. První část projektu bude zaměřena na otevřenost
a aktivitu rozšířením komunikace ve veřejném prostoru prostřednictvím zelených symbolů, jimiž dá jejich
nositel najevo, že je otevřen komunikaci (Jsem tady!).
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Tibor Skalka, Michaela Marečková, Andrej Repiský, Ivana Kozlíková,
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
březen 2014- přípravy, duben 2014- zahájení propagace a vyvrcholení, květen 2014- zhodnocení projektu a
plánování dalších kroků
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
„I nejlepší zákony mohou být funkční pouze tehdy, pokud je aplikují kompetentní lidé.“
Demokratický právní stát je funkční pouze tehdy, pokud investuje do výchovy a vzdělání svého
obyvatelstva. V poslední době jsou patrné snahy o zlepšení výkonu veřejné moci v České republice přijetím
klíčových zákonů (např. iniciativa Rekonstrukce státu). Právo je pokládáno za silný nástroj regulace
společenských vztahů a univerzální řešení. Často se ale zapomíná, že hodnotová výchova je efektivnější.
Cílem iniciativy „Jsem tady!“, první části projektu Rekonstrukce hodnot, je posilování otevřenosti, aktivity a
znovunalezení schopnosti komunikovat, což jsou vlastnosti, ve kterých spatřujeme základní kameny
občanské společnosti. Tímto projektem reagujeme na aktuální celospolečenský problém. Současné moderní
technologie oslabily schopnost osobní komunikace; ta by ale měla při mezilidské interakci hrát klíčovou roli.
Osobní komunikace není ze své povahy nahraditelná. Cítíme tento společenský problém jako výzvu k
posílení hodnot občanské společnosti.
Symbolem iniciativy je sytě zelená značka: malá nálepka, placka nebo špendlík. Její viditelné nošení má
dva účinky: 1) Symbolem dává jeho nositel ostatním najevo, že je ochoten(a) navazovat rozhovory. 2)
Symbol umožní poznat ty, kteří chtějí navazovat rozhovory.
Při pobytu ve veřejném prostoru bude možné nasazením symbolu deklarovat, že je jeho nositel otevřen ke
komunikaci, a tak odpadne riziko z odmítnutí, které je hlavní překážkou pro navázování rozhovorů.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Jakmile se iniciativa „Jsem tady!“ rozšíří do povědomí a přijme ji určitá část obyvatel Brna za svoji, změní se
paradigma, kterým nahlížíme na pobyt ve veřejném prostoru. Čekání, jízda mhd či obyčejný přesun městem
bude obohacen možností komunikovat s ostatními lidmi bez strachu z odmítnutí.
Rozšířené možnosti komunikovat budou kompenzovat rostoucí elektronickou komunikaci, budou podněcovat
otevřenost, aktivitu a bdělost ke svému okolí.
Pokud se do projektu podaří zapojit dostatečný počet lidí, změní se atmosféra ve společnosti. Bude daleko
přátelštější. Vidíme v projektu potenciál v dlouhodobém měřítku přetvořit naši společnost na otevřenější,
angažovanější a bdělejší.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Obyvatelé Brna všech věkových kategorií. Pragmaticky předpokládáme, že větší ohlas bude mezi studenty.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
K rozšíření povědomí o projektu existuje mnoho prostředků: plakátová propagace na fakultách a jiných
veřejných místech, inzeráty v IS a jinde na internetu, virální video, networking: šíření myšlenky skrz přátele
přátel, zkusíme požádat Dopravní podnik města Brna o poskytnutí reklamních ploch v MHD, happening,
články do studentských časopisů, přímý kontakt v ulicích města, beseda.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Dopravní podnik města Brna
Role v projektu
Pomoc při finacování projektu.
Pokusíme se oslovit DPMB ohledně sponzoringu reklamních ploch.
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Březen 2014 (Tibor Skalka)
• výroba a nákup symbolů
• tvorba internetové stránky a další elektronická propagace
• výroba a tisk plakátů a letáků
• nábor další spolupracovníků a jejich řízení
• tvorba videa
• článek do novin
• příprava debaty
• příprava happeningu
Duben 2014 (Michaela Marečková)
• samotná propagace všemi nástroji: letáky, video, distribuce symbolů, články
• beseda: debata o rekonstrukci hodnot
• závěr: happening na náměstí Svobody
Květen 2014 (Andrej Repiský)
• další posilování návyku
• zhodnocení projektu
• zvážení dalších kroků
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
1000
500
0
5500
0
0
0
0
1000
8000
100%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
1000
500
0
5500
0
0
0
0
0
0
8000
0%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
4.000 Kč
Popis investice
Zelené placky, 1000 ks
600 Kč
Špendlíky, 5000 Ks
500 Kč
Doména a hosting
400 Kč
Zelený papír, 200 Ks
1000 Kč
Tisk plakátů
1000 Kč
Financování přípravného setkání: cestovné, jídlo, prostory
500 Kč
Papírenské zboží
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
0 Kč
Jméno řešitele
Nevyužijeme této nabídky
celkem (0 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
-
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
1) Míra návštěvnosti internetové stránky.
2) Aktivita sympatizantů na sociálních siítích.
3) Počet dalších spolupracovníků, kteří se připojí.
4) Počet účastníků na happeningu na náměstí Svobody
5) Počet účastníků na uspořádané besedě.
6) Odezva veřejnosti a zážitky ve veřejném prostoru.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Pokud bude první část projektu úspěšná, rádi bychom pokračovali s iniciativami podporujícími rozvoj dalších
hodnot.
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Zažít Brno jinak
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Zažít Brno jinak (ZBJ) je sousedskou slavností oživující městský veřejný prostor, která spolupracuje s
iniciativou Zažít město jinak pražského sdružení Auto*mat. Veřejný prostor (virtuální i fyzický) je podle nás
důležitým pilířem demokracie a občanské společnosti, a právě pomocí ZBJ ukazujeme, že patří občanům a
ne jenom politikům nebo automobilům. Aktivizací členů komunit k běžným činnostem vykonávaným v ne až
tak běžném kontextu ulic a náměstí pomáháme budovat vztah obyvatel k městu, kde žijí a jejich pohled na
to, co ve veřejném prostoru můžou změnit.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Barbara Herucová, Kateřina Kusáková, David Tchelidze, Marie Bravencová, Tomáš Gál
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
20.9.2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Ulice Grohova a Gorkého a jejich bezprostřední okolí (popřípadě další lokality ve veřejném prostoru města
Brna); Brno; Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Zažít město jinak (http://zazitmestojinak.cz/o-nas) je v Praze realizováno iniciativou Auto*mat již od roku
2006. V minulém roce se k hlavnímu městu ČR připojila také Ostrava a Olomouc ve snaze oživit na jeden
den ulice a náměstí sousedskou slavností. Tento rok se „rodina“ Zažít město jinak rozroste o další členy,
mezi kterými by Brno nemělo chybět.
Cíle a poslání Zažít Brno jinak jsou podobné cílům Zažít město jinak a jde především o oživení ulic
výjimečnou kulturní aktivitou a ukázání živého města jako prostoru pro sdílení a setkávání. Tomuto cíli
napomáhá vytvoření bezautomobilových zón (zábory veřejného prostoru). Také se pomocí ZBJ snažíme o
zvýšení zájmu obyvatel o jejich okolí a společenské dění a máme ambici stát se inspirací ke spontánnímu a
dobrovolnému zapojení se občanů do dění ve městě.
V dnešní době, kdy necelé tři čtvrtiny obyvatel ČR žijí ve městech, je téma veřejného prostoru a jeho využití
esenciální součástí naší každodenní reality. Přesto se naše města staly spíš šedými sítěmi cest a budov.
Ulice a náměstí jsou spíš tranzitními koridory, nebo prostorem pro parkování aut, než místem, na kterém se
oplatí setrvat. Zažít Brno jinak, jak už název napovídá, se snaží alespoň na jeden den ukázat obyvatelům
trochu jiný pohled. Ten je založen na trendu živých měst, které popisuje kupříkladu dánský urbanista a
architekt Jan Gehl (např. ve své knize Města pro lidi). Zažít Brno jinak však není jen jakýmsi „festivalovým“
dnem, kdy se připravený program odehrává bez participace publika. Spíš naopak. Vybízí k aktivitě, zapojení,
sdílení, vede k posílení, či formování komunit a sousedských společností. Věříme, že právě budování
vztahu k okolí a aktivní zájem obyvatel jsou pro dnešní města nezbytností, aby byl život v nich nejen
snesitelným a udržitelným, ale také příjemným a hodnotným.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Hlavním přínosem projektu je především vzbuzování aktivního zájmu obyvatel o jejich okolí a inspirace
k využívání veřejného prostoru ke sdílení, setkávání a dalším aktivitám. Nečekáme, že by jednodenní
realizace projektu přinesla radikální změny ve společnosti, ale postupné systematické budování povědomí o
problematice využívání veřejného prostoru považujeme za důležité a aktivity jako Zažít Brno jinak k němu
nepochybně přispívají.
Lokalita, kterou bychom chtěli „zažít jinak“ a zaplnit aktivitou (ulice Gorkého a Grohova) přímo vybízí
k zapojení Masarykovy univerzity. Zatím sice nevíme jakou aktivitou konkrétně by univerzita přispěla do dění
sousedské slavnosti, ale nepochybujeme, že v společném dialogu něco vymyslíme.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé města Brna a to bez jakýchkoli rozdílů. Uvědomujeme si, že Zažít
Brno jinak osloví především obyvatele Brna žijící (nebo pracující) v lokalitě „epicentra“ slavností a také, že se
více dotkne lidí, kteří o veřejný prostor již zájem mají. Přesto věříme, že vytváříme slavnost otevřenou všem
Brňanům a že je osloví a snad i přivede k přemýšlení o vlastní aktivitě ve vztahu k veřejnému prostoru.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Sousedské slavnosti jsou založeny na aktivitě samotných obyvatel města, takže zapojení veřejnosti, či
organizací je zakořeněno v samotné podstatě akce.
Zájem potenciálních aktérů budeme vzbuzovat systematickým oslovováním organizací a společností, které
by mohli mít o podobnou akci zájem (které vyznávají podobné cíle). Dále budeme přímo oslovovat obchody
a organizace, které na ulicích Grohova a Gorkého (popřípadě v blízkém okolí) sídlí. A také budeme
oslovovat širší záběr občanů – pomocí letáků, plakátů, sociálních sítí, mediálních partnerství a PR.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Spolufinancování, případné zapojení do aktivit
Zažít město jinak
Ideová spolupráce a poradenství (hlavně v oblasti vybavování povolení a
záboru)
Cooltour Ostrava
Poradenství (Cooltour je organizátorem Zažít Ostravu jinak)
Týden města
Ideová spolupráce a poradenství
Re Public Brno (Nadace
Partnerství)
Organizace a společnosti, které
projevili zájem účastnit se ZBJ
Statutární
město
Brno
a
Primátor města Brna (v jednání)
Např. Brno hraje na city, Kavárna Trojka, 4AM Fórum pro architekturu a
média, a další
Nadace Vodafone (v jednání)
Spolufinancování
Nadace Veronica – Společně
pro Brno (v jednání)
Spolufinancování
Ideová spolupráce a poradenství, spolufinancování
Záštita
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
8.11.2013 – PechaKucha Night Znojmo – seznámení s lidmi z Auto*mat-u a počátek nápadu na organizaci
Zažít město jinak v Brně
8.11.2013 - 1.2.2014 – ladění koncepce Zažít Brno jinak a hledání členů realizačního týmu
1.2. – 30.4.2014 – fundraising a předběžné oslovení spolupracujících organizací (7.2. – setkání všech
současných i potenciálních organizátorů Zažít město jinak v Ostravě - http://zazitmestojinak.cz/)
1.3. – 30.4.2014 – vytvoření vizuální identity a webu
2
od 30.4.2014 – sociální sítě a web (1. vlna propagace)
1. - 30.6. 2014 – vybavování povolení a záboru veřejného prostoru + úvodní oslovení přímých aktérů Zažít
Brno jinak
od 1.7.2014 – informování o akci pomocí plakátů a letáků (2. vlna propagace)
1.7. – 31.8. 2014– komunikace s aktéry + navazování mediálních partnerství
1. – 15.9.2014 – finální doladění programů a shánění materiálů + aktivita na sociálních sítích a informování o
akci pomocí plakátů a letáků (3. vlna propagace)
15. - 19.9.2014 – finální přípravy a poslední (4.) vlna propagace
20.9.2014 – Den D – Zažít Brno jinak (souběžně s Prahou, Ostravou a dalšími městy v ČR)
do 30.9.2014 – mediální výstupy a zhodnocení akce
od 1.10.2014 – závěrečné zprávy projektu a vyúčtování + začátek plánování Zažít Brno jinak 2015
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Ostatní zdroje
0
#DIV/0!
Celkem projekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
3000
Grafika / tisk / propagace – Grafický návrh webu a tiskovin (letáky, plakáty, samolepky)
5000
Grafika / tisk / propagace – Tisk propagačních materiálů (letáky, plakáty, samolepky)
6000
Web – doména, hosting a služby programátora
2000
Ozvučení / technika – Elektřina
5000
1000
33000
Nákup materiálu – materiály na různé aktivity ve veřejném prostoru – europalety na
sezení, stoly, židle, látky, a pod. (materiály, které budeme shánět nemusí být nové, jde
nám o jejich použitelnost a případnou recyklovatelnost / darovatelnost na dobročinní
účely)
Administrativa (poštovné) – administrativa je spojena hlavně s vybavováním záboru
veřejného prostoru a vytvoření bezautomobilových zón
Ostatní – nákres záboru veřejného prostoru (8000) + dopravní značení vymezující zábor
(25000)
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
600
Barbara Herucová
600
Kateřina Kusáková
600
David Tchelidze
600
Marie Bravencová
600
Tomáš Gál
celkem (10% Grantu TGM)
3
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Zažít město jinak
8000 /materiální dar/
0
Nadace Partnerství
3000 /materiální dar/
0
Nadace Vodafone
5000
0
Nadace Veronica
7000
0
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Očekáváme, že projekt Zažít Brno jinak ukáže obyvatelům jejich okolí a veřejný prostor v jiném světle.
Naplnění našich očekávání bude tedy patrné ze samotného průběhu realizace projektu a také ze zpětné
vazby jeho aktérů.
Největším úspěchem bude, když se naše aktivita stane pro někoho inspirací k dalším akcím podobného
typu, nebo k aktivnímu zájmu o město a jeho veřejná prostranství.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Určitě ano.
V pokračování projektu nám pomůže hlavně pozitivní odezva ze strany aktérů samotného Zažít Brno jinak.
Samozřejmě, budeme muset hledat nové zdroje pro fundraising (či už v grantových výzvách,
crowdfundingu, nebo prostřednictvím sponzorů) a také budeme přemýšlet o rozšiřování projektu i do jiných
částí Brna.
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován)
Výchova k tvořivosti, iniciativě a odpovědnosti.
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
V rámci projektu Výchova k tvořivosti, iniciativě a odpovědnosti chceme realizovat kurz Respektovat a být
respektován (dále: R+R). Kurz R+R budou lektorovat manželé Kopřivovy. Kurz je akreditován MŠMT v rozsahu 36
výukových hodin.
Kurz je zaměřený na partnerský, respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí
postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí
mezilidských vztahů a výchovy. Nabízí komunikační dovednosti pro zvládání běžných i náročných životních situací,
jejichž přirozeným důsledkem je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a
kompetentnosti.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Bc. Alžběta Šimčíková (FFS MU), Mgr. Blanka Dobešová (FSS MU), Mgr. Jan Skalík (FFS MU)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Termíny: 7 na sebe navazujících seminářů vždy v pondělí v čase 16:15 – 20:15 hod, a to:
29. září, 6. října, 13. října, 20. října, 3. listopadu, 10. listopadu, 24. listopadu, 1. prosince 2014.
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
LMŠ Dobroděj, SEV Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna č. p. 235, Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt reaguje na:
• Dospělí většinou vychovávají děti takovým způsobem, kterým byli sami vychováni, často se jedná o
mocenský způsob výchovy. Přístup „Respektovat a být respektován“ vychází z přesvědčení, že vedení
druhých lidí (dospělých stejně jako dětí) založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo
účinné a má řadu negativních, zejména dlouhodobých, dopadů na motivaci při plnění úkolů, sebeúctu
zúčastněných a jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj efektivity práce a
prosperity, stejně tak ale i hodnot a návyků potřebných pro rozvoj demokracie, občanské společnosti a
morálky založené na zvnitřněných hodnotách.
• Nedostatečná nabídka alternativních pedagogicko-výchovných přístupů pro studenty PedF MU.
Chceme dosáhnout toho, aby:
• Účastníci semináře (pedagogové, studenti, rodiče...) znali a aktivně používali respektující přístup k sobě a k
druhým v běžném životě. (Respektují potřeby druhých a současně nezanedbávají své vlastní potřeby.)
1
•
•
Účastníci semináře měli rozšířené vzdělání o výchovný styl R+R
Účastníci semináře vychovávají děti k tvořivosti, iniciativě a zodpovědnosti.
Proč?
Naším ideálem je, aby se především malé děti pohybovaly mezi lidmi, kteří jim mohou být skutečným vzorem.
Neboť osobnost člověka se z 80 % tvoří do 6 let (Herman, Marek. 2008). Uvědomujeme si, jak velký vliv na děti na
utváření dětské osobnosti mají rodiče a pedagogové MŠ. Chceme vytvářet šťastné, zdravé a občansky
angažované osobnosti.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Přínos pro MU:
• nabídka zaměstnancům, absolventům a studentům MU ve vzdělávání v oblasti pedagogiky – osvědčený
alternativní výchovný přístup,
• prostor pro praxe a výzkum studentů MU (ideálně kvalitativní výzkum v rodinách účastníků).
Přínos pro společnost:
• Nabídka vzdělávání a rozvoje osobnosti pro vychovatele dětí (rodiče, pedagogové, studenti, veřejnost).
• Praktické využití nabytých dovedností a znalostí ze semináře v běžném životě – vyšší kvalita
komunikačních schopností, vyšší úcta k sobě a ostatním lidem, snazší porozuměním svým potřebám a
potřebám druhých - vede k vyšší kvalitě života a k lepším mezilidským vztahům ve společnosti.
• V ideálním případě budou účastníci po absolvování semináře vychovávat (své) děti s větší úctou a
porozuměním, co víc by mělo měnit svět k lepšímu.
Výstupy:
• 7 vzdělávácích interaktivních odpoledních seminářů s domácí přípravou a cvičeními.
• 10-25 aktivních účastníků, kteří kurz úspěšně dokončí.
• Závěrečná zpráva projektu.
2
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Rodiče, pedagogové, studenti a veřejnost.
Studenti MU v rámci své praxe.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti, absolventi i zaměstnanci MU jsou zapojeni v projektu již nyní jako realizátoři (3 studenti) a zájemci (další 3
zaměstnanci) o vzdělávání dětí.
Studenti MU mohou v rámci projektu vykonávat odborné praxe.
Propagace bude probíhat zejména elektronickou cestou, a to v kruzích našich přátel a kolegů (nejen z MU) a ve
spolupráci s portály (www, FB, Twiter...) a kruhy partnerských organizací (LMŠ Dobroděj, Asociace lesních MŠ,
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn a samozřejmě požádáme i Spolek absolventů a přátel MU). Dále
požádáme o spolupráci obecní úřady a školy, s nimiž máme taktéž dobrou spolupráci.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Role v projektu
Podpora propagace projektu. Spolufinancování výdajů spojených s
realizací.
LMŠ Dobroděj
Partner v propagaci a organizaci projektu.
Junák – SEV Kaprálův mlýn
Poskytovatel prostoru, pomoc s propagací projektu.
Obecní úřad (Ochoz, Bukovina...)
Pomoc s propagací projektu.
ZŠ a MŠ (Ochoz u Brna, Březina...)
Pomoc s propagací projektu.
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
2013 – domluvení spolupráce s PR partnery,
únor - sondáž zájmu o realizaci kurzu (proběhlo, potvrzený zájem 10 účastníků),
únor - podání žádosti o grant TGM,
březen - duben – potvrzení realizace kurzu lektorům a přihlášeným zájemcům,
duben – září – příprava realizace projektu:
• zajištění propagace,
• potvrzení prostor,
• zajištění materiálů pro realizaci (tabule, desky, psací potřeby, specifický výukový materiál)
září – prosinec 2014:
• Realizace projektu (zajištění hladkého průběhu kurzu). Organizátor akce uvede a ukončí, přivítá násvětvníky a
lektory, během akce se stará o materiální a psychosociální pohodu všech zúčastěnných.
◦
zajištění občerstvení,
◦
dokumentace akce,
◦
průběžná evaluace seminářů.
prosinec 2014 - Zpětná vazba, účetní závěrka a závěrečná zpráva.
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní - nájem
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
1000
0
0
900
0
546
36000
0
6300
44746
91%
Ostatní zdroje
0
1000
2500
0
1000
0
0
0
0
4500
9%
Celkem projekt
1000
1000
2500
900
1000
546
36000
0
0
49246
100
3
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
2000
900
Popis investice
Grafika, tisk, propagace: tvorba plakátu, distribuce (převážně elektronicky) veřejnosti a PR
partnerům.
Webová prezentace projektu.
2900
Technika: flipchart tabule, řezačka (k výrobě podkladů).
1900
Materiál: fixy, papíry, tonner.
2000
Administrativa, poštovné. Komunikace s partnery, lektory a účastníky.
768
36000
7200
2800
Cestovné: jízdenka IDS JMK sloužící jako doplatek za mimobrněnskou zónu k šalinkartě
organizátorů á 16 Kč (16 * 2 * 8 seminářů * 3 organizátoři). Lektoři si hradí sami.
Honoráře hostů: 36 výukových hodin dvou lektorů á 500,-, neúčtuje se přípravná
organizační schůzka a evaluace.
Nájem: 8 x 900,-.
Občerstvení: fairtrade káva a čaj, mošt, mléko, sladidlo (neúčtuje se voda donesená ze
studánky) odhad 350/seminář
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
0
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn
Poskytnutí zázemí.
Sleva na zajištěné služby ve výši
3600,-.
LMŠ Dobroděj
Nákup techniky a poskytnutí
pro projekt, zajištění
7700,administrativy a občerstvení
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
• Mírou zapojení veřejnosti do pořádané akce (20 účastníků).
• Pozitivní zpětnou vazbou účastníků formulovanou v dotazníku.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano, v případě zájmu účastníků chceme otevřít navazující kurz, popř. otevřít tento základní kurz pro další veřejnost
(pokud bude převis zájemců alespoň o 20 %). Pomohlo by nám trvalé a jisté spolufinancování projektu z rozpočtů
(kraje/státu apod.)._ něco jako jiný kurz, který vede k výchově iniciativě atd
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Hezkyčesky.com
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
V rámci již fungujícího projektu Hezkyčesky.com bychom chtěli navázat spolupráci s MU a nekomerčně se
věnovat nejen jazykovému, ale i kulturnímu vzdělávání zahraničních studentů. Na MU studuje čím dál větší
počet zahraničních studentů, jejichž znalosti českého jazyka často končí na úrovni A2, nemluvě o znalostech
českých reálií nebo historie. Řada studentů MU, kteří studují pedagogické, filologické nebo
společenskovědní obory, přitom potřebují praxi v oboru a mohli by cizince mnohému naučit.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Uljana Teslenko
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
Projekt bude zahájen koncem března 2014 konáním vědomostní soutěže s názvem Co? Kde? Kdy?
obsahující otázky z českých reálií. Od půlky března 2014 by začala probíhat pravidelná setkání českých
studentů s cizinci nejlépe v prostorách CZS MU. Dále se plánuje promítání studentského filmu o rusky
mluvicích studentech studujících v Brně, který natáčím v rámci své diplomové práce.
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
V Brně studuje čím dále víc zahraničních studentů. Přitahuje je možnost získání kvalitního vzdělání za
finančně výhodných podmínek. Jako asimilovaný cizinec však s lítostí pozoruji, že po získání
vysokoškolského vzdělání cizinci častou opouštějí ČR a nabyté znalosti zúročují v jiných západoevropských
zemích. Svoje rozhodnutí přitom mnohdy zdůvodňují tím, že Češi jsou uzavření, cizince si nepřipouštějí
blízko k tělu a mají problém s pochopením české mentality. Tento projekt má za cíl prostřednictvím
pravidelných setkání seznamovat cizince s českou kulturou, literaturou a jazykem. Na rozdíl od jazykových
kurzů by se na organizaci vzdělávacích setkání podílela skupina českých studentů s možností navázání
bližšího osobního kontaktu na konci každého vzdělávacího programu.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Přínos pro MU – šíření dobrého jména, naplňování strategie internacionalizace, rozvoj mezikulturního
dialogu a zájmu o českou kulturu z pohledu cizinců. Projekt je zaměřen na cizince, kteří zde absolvují celý
studijní program. Mnozí občané ČR sice nesouhlasí s nastavenými pravidly pro studium zahraničních
studentů zde, domníváme se však, že tito studenti jsou mnohdy extrémně motivovaní a odhodlaní se
profesně seberealizovat. Zviditelnění projektu pod záštitou MU by mělo rovněž vyvolat společenskou debatu
o pracovním uplatnění cizinců – absolventů. Je to skutečně na úkor české ekonomiky jak tvrdí Okamura,
nebo mohou být cizinci absolvující VŠ v ČR přínosem? Téma bude rozvíjeno publikováním článků na webu
MUNI, HČ.com, popř. dalších mediálních partnerů.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Zahraniční studenti
Studenti filologických, pedagogických a společenskovědních oborů MU české národnosti
Široká veřejnost
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Zahraniční studenti, kteří v ČR absolvují celý studijní program.
Studenti filologických, pedagogických a společenskovědních oborů MU, kteří přípravou programu na
pravidelná setkání získají praxi v oboru a možná i změní svůj pohled na zahraniční studenty.
Široká veřejnost, která bude mít možnost číst o inspirativních osobnostech z řad zahraničních studentů a
reagovat v diskusních fórech. V kombinaci s promítáním filmu s názvem Хезки чески o rusky mluvicích
studentech v Brně bude možné uspořádat besedu se zahraničními studenty i veřejností.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Klíčová role sponzora a především mediálního partnera
Hezkyčesky.com
Vytvoření platformy pro neziskový projekt
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
26.3.2014 – konání vědomostní soutěže Co? Kde? Kdy? v literární kavárně Trojka
18.4.2014 – konání prvního vzdělávacího setkání za účasti zahraničních studentů a studentů MU (ideálně
v prostorách MU)
Frekvence dalších setkání – jednou za 14 dní, v případě zájmu ze stran zahraničních i českých studentů se
setkání mohou konat častěji
30.5.2014 – článek na webu MU, HČ.com, dalších mediálních partnerů o tom, jak se projekt vyvíjí
V průběhu realizace projektu budeme samozřejmě aktivní i na sociálních sítích.
28.2.2015 – zhodnocení projektu a stanovení dalších cílů
Zodpovědná osoba – Uljana Teslenko
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
4000
10000
6000
20000
36%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
4000
0
0
0
0
0
10000
0
35000
0
35000
55000
64%
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
4000
Finanční částka určená na propagaci (letáky, grafický návrh, úpravy na webu HČ.com)
6000
10000
35000
Částka potřebná k promítání filmu a uspořádání následné diskuse, obsahuje cenu za
pronájem sálu, honoráře hostů a občerstvení
Celková částka určená studentům jako odměna za přípravu vzdělávacích setkání
v období 18.4.2014 až 28.2.2015.
Částka zaplacená z vlastních zdrojů na natočení filmu o rusky mluvicích studentech v
Brně
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
2000
Uljana Teslenko
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Granty TGM 2014 v kombinaci
s vlastními zdroji je jediným zdrojem
financování projektu. V budoucnu se
pokusím získat mimořádné stipendium za
natočení filmu o rusky mluvicích
studentech, to však na požadovanou výši
částky z fondu TGM 2014 nemá žádný
vliv.
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Budeme sledovat návštěvnost vzdělávacích setkání a zájem o diskusi na téma zahraniční studenti v ČR. Za
úspěch bude považován rostoucí počet účastníků na vzdělávacích setkáních a počet příspěvků na
sociálních sítích.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
V projektu budeme rozhodně pokračovat i po vyčerpání grantu. Velmi by nám pomohlo navázání stabilní
spolupráce s MU a získání prostor pro výuku (ideálně ve spolupráci s centrem zahraničních studií MU),
rovněž by pro studenty, kteří budou organizovat vzdělávací setkání, potěšilo mimořádné stipendium MU.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Masarykovi historici – (Ne)vážně o dějinách
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a
přínos projektu )
Krátkodobý cíl: Prostřednictvím uskutečněných akcí a jejich větší propagace proniknout do
povědomí studentů a tak zvýšit vliv klubu. Těmito kroky dosáhneme našeho střednědobého
cíle: aktivnějšího zapojení nejen studentů, ale i širší veřejnosti, zisk jejich náklonnosti a takto
se nám podaří naplnit náš dlouhodobý cíl: provádět mezi nimi osvětovou činnost, zvýšit
zájem o historii a změnit její mnohdy špatné a pokřivené vnímání.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich
organizace )
Bc. Čermin Jan, Bc. Doubková Eliška, Koryčanská Kristina, Peřestá Markéta, Štěpánková
Eva, Švec Juraj, Úradník Jakub
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
1. 4. 2014 – 19. 12. 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Chtěli bychom reagovat na problém zkreslování důležitých historických událostí 20. století,
např. období let 1948 – 1990. Našim cílem je zapojit studenty z co nejvíce fakult, a tím
zabránit šíření nedemokratických myšlenek, dále nabídnout alternativu k bagatelizování
historie, neboť historie a paměť jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti a demokracie
obecně, to by si podle nás měl uvědomit každý občan.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co
se realizací projektu změní nebo zlepší?)
Přínos vidíme v propagaci celé Masarykovy univerzity mezi širší brněnskou veřejností, čímž
zajistíme větší zájem potencionálních studentů. Rádi bychom dosáhli změny vnímání
historie, aby si společnost uvědomila, že se nejedná jen o holá data a hromadu starých
knih, ale že dějiny pronikají do všedního života každého z nás. Další je naší snahou je
zviditelnění studentů a absolventů MUNI, obzvláště pak FF MUNI.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Studenti a absolventi MUNI, brněnská veřejnost, zaměstnanci Historického ústavu FF MUNI
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se
budete snažit vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Jednotlivé skupiny máme v plánu zapojit prostřednictvím námi organizovaných akcí a jejich
efektivnější propagací – vylepování plakátů, roznášení letáčků, informační emaily
prostřednictvím Informačního systému MUNI, Facebook – jsme největší facebooková
skupina na Filosofické fakultě MUNI, máme přes 900 členů. Zviditelnit klub a jeho činnost by
měl nejen Lampiónový průvod, ale i promítání, diskuze nebo soutěže, které chceme
upořádat.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci
projektu?
Partneři
Role v projektu
Zprostředkování kontaktů na absolventy MUNI, finanční
SAPMU
podpora – kofinancování projektů, předávání zkušeností
Konzultace, celostátní propagace, záštita nad výstavou
Projekt ´45 ´25
pořádanou Masarykovými historiky
Nadační fond studentů FF Spoluorganizace
tradičního
Lampiónového
průvodu
MUNI
k Mezinárodnímu dni studentů
Sponzorský dar ve formě upomínkových předmětů k 95.
Masarykova univerzita
výročí propagace, pomoc s propagací soutěže O Poklad
Tomáše Garrigua Masaryka
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich
realizace, jména
zodpovědných osob)
Anketa: 1. 4. 2014 – 6. 4. 2014 – provedení ankety ohledně projektu Masarykových
historiků (dále MH). Realizaci zajistí členové užšího kruhu MH – Bc. Čermin Jan, Bc.
Doubková Eliška, Koryčanská Kristina, Peřestá Markéta, Štěpánková Eva, Švec Juraj a
Úradník Jakub.
26. 3. – 2. 4. 2014: Příprava soutěže O Poklad Tomáše Garrigua Masaryka
O Poklad Tomáše Garrigua Masaryka: 3. 4. 2014 – Kdo by neznal legendární televizní
pořad O Poklad Anežky České. Klub MH se rozhodl tuto soutěž ještě trochu vylepšit,
přejmenovat ji – jak jinak – než na O Poklad TGM a umožnit tak studentům poměřit své
znalosti a neznalosti v oblasti historie. Během čtyř ročníků se tato historická vědomostní
soutěž stala jednou z neoblíbenějších semestrálních aktivit, počet soutěžících týmu stále
stoupá stejně jako soutěživost mezi nimi a vyhlášení výsledků je vždy nervy drásající, každý
chce vyhrát první cenu, putovní pohár a s tím spojenou možnost zapsat se do Kroniky
vítězů! Letos bude soutěž tématicky zaměřena na podle nás mezi studenty trochu
opomíjené téma – 95. výročí založení Masarykovy univerzity. Soutěžící se tak mohou těšit
nejen na otázky typu KDY, KDE, JAK A PROČ, ale zároveň si rozšíří své podvědomí o
„historických drbech“ a dalších faktech spojených s založením ústavu, kde se již několikátá
generace vyučujících snaží předávat své vědomosti, poznatky a dovednosti a řekněme si
upřímně – nemají to zrovna lehké. Upomínkovými předmětů, které vytvořila MUNI k jejímu
velké výročí, budou všichni zajisté potěšeni. Zodpovědné osoby Čermin Jan, Doubková
Eliška, Koryčanská Kristina, Peřestá Markéta, Štěpánková Eva, Švec Juraj, Úradnik Jakub.
21. 4. – 5. 5. 2014: Příprava promítání z cyklu České století
Promítání z cyklu České století: 6. 5. 2014, kinosál FF – Po celý rok 2014 si připomínáme
důležité výročí, 25 let od Sametové revoluce. Úkolem květnového promítání bude ovšem
připomenout událost starší, Vítězný únor 1948, který ovlivnil na další čtyři desetiletí
směřování naší země, jenž bylo ukončeno právě listopadovou revolucí v 1989. Po shlédnutí
dokumentu (a nejspíš i během něj) bude následovat panelová diskuze s odbornými hosty
(pozváni jsou vyučující Historického ústavu FF MUNI s různorodými specializacemi, dále
zástupci z Katedry politologie nebo Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS
MUNI etc.). Jak by se situace vyvinula, kdyby prezident Beneš nepřijal demisi poslanců? Šlo
tehdejší Československo „zachránit“? Jaký názor na to mají naši jednotliví vyučující,
nepochybně velicí odborníci ve svém oboru? Tyto a mnoho dalších otázek se pokusíme
během jednoho večera zodpovědět. Naším cílem je poskytnout divákům různé úhly pohledu
na danou věc, objasnit mediálně zkreslovaná fakta a šířit povědomí o minulém režimu i mezi
generací, které se to na první pohled nedotýká. Zodpovědná osoba Bc. Doubková Eliška.
21. 4. – 3. 6. 2014: Příprava přednášky ze seriálu Historie bez hysterie
Historie bez hysterie: 4. 6. 2014 – Pro přiblížení historie mladším lidem se jako
nejvhodnější jeví využití pamětníků. Přímý aktér událostí totiž většinou dokáže vtáhnou
posluchače a probudit jeho zájem o dějiny lépe než knihy nebo výstavy. Absolventi a
vyučující, kteří v listopadu 1989 sami tvořili dějiny, o svých zážitcích promluví na veřejné
besedě. Během celého večera bude mnoho prostoru pro dotazy a tedy i aktivní zapojení
veřejnosti. Celou besedu uvede moderátor shrnutím nejdůležitějších faktů a událostí
sametové revoluce. Pamětníci budou hovořit o svých zážitcích, čímž beseda dostane
regionální rozměr, který je posluchačům bližší. Cílem besedy není jen naučit posluchače
faktům. Zároveň je bude debata aktivizovat a nenásilně je přiměje k vlastnímu zamýšlení
nad nedávnou historií. Svou účast zatím přislíbil i bývalý student Historického ústavu Petr
Fiala, který působil v letech 2004 – 2011 jako rektor MUNI. Zodpovědná osoba Bc. Čermin
Jan.
18. 9. – 2. 10. 2014: Příprava exkurze do Muzea železné opony Valtice
Exkurze do Muzea železné opony: 3. 10. 2014 - Muzeum železné opony ve Valticích
připomene účastníkům realitu totalitního režimu během komunistické vlády, ale taky léta
obsazení Československé republiky. Pamětník z Občanského sdružení Paměť obeznámí se
skutečnostmi života „nepohodlného“ občana a účastníci budou mít možnost zažít nedávnou
a důležitou historii na vlastní kůži. Plánované datum exkurze je 3.10.2014. Odkaz na stránky
muzea - www.muzeumopony.cz. Cesta pro 20 účastníků - 3120,- (78,-/cesta). Vstupné si
každý účastník zaplatí sám. Organizátorem akce je člen MH Úradník Jakub.
Listopad 2014: Příprava Lampiónového průvodu k Mezinárodnímu dni studentstva
Lampiónový průvod k Mezinárodnímu dnu studentstva: listopad 2014 - hlavním
organizátorem je Nadační fond FF MUNI, ale členové Masarykových historiků již několik let
zajišťují proslovy na jednotlivých zastávkách průvodu. Letošní ročník se bude oproti
minulých lišit. Zatímco projevy předešlých lét byly všechny projevy úzce spojeny s rokem
1939, uzavřením vysokých škol a následnými represemi, během letošního ročníku se
členové MH pokusí připomenout i další důležité výročí – uplynutí 25 let od Sametové
revoluce. Co se dělo na jednotlivých zastávkách průvodu v roce 1939 již víme, ale jaká zde
byla situace o 50 let později? Jak probíhala sametová revoluce v Brně a jak se dotkla
tehdejších studentů Masarykovy univerzity? Pořádaly se u Kounicových kolejí protesty a jak
se zachovali studenti Lékařské fakulty? Vzpomínali na rok 1939 a uctili jeho památku? Lze
zde najít propojení a tím i důkazy, že historie je stále živá a obklopuje nás doopravdy na
každém místě? A co na to brněnská veřejnost? To a ještě více se dozví návštěvníci
letošního Lampiónového průvodu k Mezinárodnímu dnu studentstva. Řečníky budou
členové užšího kruhu MH.
´
Červen – září 2014: Příprava výstavy „Sametová univerzita“
Výstava „Sametová“ univerzita: říjen až listopad 2014 - Výstava připomínající události
listopadu roku 1989 jako memento svobody a demokracie, která bude umístěna v nově
otevřené budově Historického ústavu Filozofické fakulty MU na Arna Nováka 1, Brno.
Projekt má za cíl informovat stávající studenty MUNI stejně jako její absolventy o tom, jak
právě zde probíhala Sametová revoluce, jak se zapojili vyučující a jak studenti, jaké pořádali
akce. Avšak cílem výstavy je i proniknout do „osobnější roviny“ např. co od revoluce
očekávali studenti a co vyučující Historického ústavu, zda se jejich očekávaní splnila nebo
byli naopak z vývoje následujících dnů, měsíců a roků zklamáni. Zahájení výstavy bude
spojeno s přednáškou a následnou diskusí se členem Spolku absolventů a přátel MU, který
studoval na univerzitě v roce 1989. Záštitu nad akcí poskytne celostátně pořádaný projekt
´45´25. Za akci zodpovídají Peřestá Markéta a Švec Juraj.
Závěrečná anketa: 15. – 19. 12. 2014 – realizace závěrečné ankety, porovnání výsledků
s plánovanými cíly, evaluace. Realizaci zajistí členové užšího kruhu Masarykových historiků
– Bc. Čermin Jan, Bc. Doubková Eliška, Koryčanská Kristina, Peřestá Markéta,Švec Juraj a
Úradník Jakub.
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
6000
0
1250
1000
100
3200
1500
1000
950
15000
1
Ostatní zdroje
0
250
200
0
800
400
1650
0
Celkem projekt
6000
0
1500
1200
100
4000
1900
1000
0
16650
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
6 000 Kč
Grafika, tisk, propagace, plakáty, letáky
1 500 Kč
Diktafon
1 200 Kč
Občerstvení pro hosty
100 Kč
Poštovné
4 000 Kč
Cena za cestu 20 studentů vlakem do Muzea železné opony Valtice
1 900 Kč
Honoráře pro hosty a debatéry
1 000 Kč
Autorská práva na dokument
950 Kč
6.5 % rezerva
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci
projektu ve výši až 10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
100 Kč
Bc. Čermin Jan
100 Kč
Bc. Doubková Eliška
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
700 Kč
Koryčanská Kristina
Peřestá Markéta
Štěpánková Eva
Švec Juraj
Úradník Jakub
Celkem (4,7 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Zdroj
Žádaná částka
/materiální dar
Potvrzená částka
/materiální dar
Masarykova univerzita
Nadační fond studentů FF MUNI
Propagační materiály
5 000Kč
Potvrzeno, sponzorský dar
Nepotvrzeno
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Na začátku spuštění projektu (v prvních dubnových týdnech roku 2014) a poté na jeho konci
(prosinec 2014) provedeme anketu a to prostřednictvím Facebooku a Informačního systému
Masarykovy univerzity, výsledky srovnáme. Dále budeme na každé akci pořizovat
fotografickou dokumentaci a vyplňovat prezenční listiny návštěvníků.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano, chceme. Naším přáním je, abychom během čerpání grantu získali nejen mnoho nových
zkušeností, ale i kontaktů, které by nám umožnily uskutečnit další naše plány a vize.
Naplněním všech našich cílů se mnohonásobně zvětší pole působnosti klubu a jeho vliv.
Klub MH sice funguje už od roku 2009, je mezi studenty oblíbený a má za sebou plno
úspěšných projektů, ale nyní bychom chtěli proniknut i mimo „historické“ prostředí. Na
druhou stranu doufáme, že i my bychom mohli být přínosem pro SAPMU, zviditelnit jeho
činnost na Historickém ústavu FF a třeba i po ukončení grantu pokračovat ve spolupráci.
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
International Dental Student Congress 2014
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
V termínu 27.3.-30.3.2014 bude brněnská sekce Sdružení studentů stomatologie České republiky ve
spolupráci s Masarykovou univerzitou pořádat již třetí ročník mezinárodního odborného studentského
kongresu s plánovanou účastí 50 studentů z celého světa. Kongres bude veden v duchu prezentace České
republiky, Jihomoravského kraje a města Brna. Věříme, že bude stejně úspěšný jako první ročník. Bližší
informace o loňském ročníku na http://www.ssscr.cz/kongres
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Sdružení studentů stomatologie České republiky
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
27.3. – 30.3.2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, JMK, ČR
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Zubní lékařství je dynamicky se rozvíjející obor a každý, kdo se chce udržet na nejlepší úrovni, se musí
vzdělávat nad rámec školních osnov. Pro studenty je kongres ideální příležitostí se odborně realizovat a
navázat kontakty pro svou budoucí kariéru.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Díky kongresu bude Masarykova univerzita důstojně prezentována na mezinárodní odborné scéně a
zároveň se budoucí lékaři seznámí s novými technologiemi a postupy. Budou mít možnost srovnání svých
schopností a znalostí v mezinárodní konkurenci. Navíc si organizátoři projektu vyzkouší na vlastní kůži, jaké
to je jednat se sponzory, profesory a dalšími významnými osobnostmi, což poté následně využijí ve své
praxi.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je primárně zaměřen na studenty zubního lékařství a mladé zubní lékaře, ale sekundární bendit
pocítí hlavně jejich současní i budoucí pacienti, kterým se dostane kvalitnější péče.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti se mohou zapojit jak do organizace, tak i jako účastníci. V organizačním týmu jsou navíc mladí
lékaři – absolventi LF MU, jiní absolventi naší fakulty zase na kongresu působí jako lektoři. Část odborného
programu kongresu navíc bude otevřená veřejnosti, takže dojde ke vzdělávání ještě většího množství
budoucích odborníků.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Partner, sponzor
záštita
MČ Brno - střed
Partner, sponzor
CompuGroup Medical
Partner, sponzor
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Září – únor 2014 – příprava kongresu (organizace, administrativa, přihlášky, odborný program,…)
Březen 2014 – Instruktáž pomocných organizátorů, materiální příprava programu
27.3. – 30.3.2014 – realizace projektu
Duben – květen – zpětná vaba od účastníků, dořešení administrativy, první schůzka týkající se následujícího
ročníku
12. Rozpočet projektu v Kč
Grant TGM
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
15 000
15000
31%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
12 800
12800
0
0
0
0
0
8 470
8470
0
12 650
27 650
33920
48920
69%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
10 000,-
Grafika
2 800,-
Plakáty
6 000,-
Překlad
3 000,-
Fotograf
5 000,-
Účetnictví
13 650,-
Náklady - organizátoři
8 470,-
Náklady - přednášející
2
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
200,-
Kateřina Křenková
200,-
Petr Halama
200,-
Kateřina Miklišová
200,-
Veronika Píšková
200,-
Klára Vaculovičová
200,-
Kristýna Šedivá
200,-
Filip Hromčík
100,-
Sára Jamali
100,-
Iveta Shorná
100,-
Vítězslav Houžva
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
MČ Brno střed
30 000,-
Zatím čekáme
CompuGroup Medical
7 000,-
Zatím čekáme
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Každý účastník je požádán o vyplnění dotazníku spokojenosti s kongresem. Na základě připomínek
k minulým kongresům jsme mohli následující ročníky ještě vylepšit, čímž se kongres stává atraktivnějším.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano – letos se bude jednat už o třetí ročník a kongres už je mezi studenty známý. Pomohlo by nám, kdyby
nám MU nadále vycházela vstříc v poskytování prostor, což nám organizaci velmi usnadnilo.
3
This image cannot currently be displayed.
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
Hearing Voices Network v ČR
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Projekt navazuje na zahraniční principy a praxi péče o osoby, kteří mají zkušenosti se sluchovými
halucinacemi, neboli “lidé, kteří slyší hlasy” a dále šíří principy dobré praxe mezi odbornou i
laickou veřejnost. Podstatou projektu je představit a nabídnout veřejnosti nový přístup k osobám s
duševním (psychotickým) onemocněním stojící na principech demokracie, přijetí a porozumění. V
ideálním případě tak otevřít celospolečenskou diskuzi na téma destigmatizace osob s
psychiatrickou diagnózou a přispět k její kultivaci.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Mgr.Veronika Šuráňová
Mgr. Zuzana Šilhanová
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
květen 2014 - únor 2015
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, Jihomoravský kraj
centra Hearing Voices Network v UK a v Dánsku
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Cílem projektu je v souladu s výročím 25. výročím Sametové revoluce představit a nabídnout
možnost transformace v oblasti lidských práv osob se sluchovými halucinacemi.
Podstatou našeho snažení je destigmatizace lidí, kterým byl v rámci systému medicínské péče
přidělen „label“ s psychiatrickou diagnózou (nejčastěji se jedná o diagnozu schizofrenie), a to z
toho důvodu, že jejich zkušenost se vymyká běžně chápanému pojetí normality .
V současné situaci jsou lidé, kteří mají zkušenost se sluchovými halucinacemi (slyšením hlasů),
stigmatizováni a ocitají se v systému medicínské pomoci, ve kterém je jejich zkušenost
1
diagnostikována a nahlížena optikou patologie, resp. je považována za symptom duševního
onemocnění, to je důvodem pro předepsání medikace, která tento symptom potlačuje. Tento
postup, ač zmírňuje nepříjemné symptomy, je zároveň pro pacienty a společnost signálem, že jde o
něco nežádoucího. Postižená osoba je nahlížena jako narušená a hlasy, které slyší, také. Aktuálně
chybí pro tyto osoby bezpečný prostor, ve kterém by mohli otevřeně a beze studu hovořit o svých
zkušenostech. Přitom právě sdílení těchto zkušeností (které jsou pro ostatní lidi nepochopitelné)
napomáhá k integraci mnohdy nepříjemných zážitků. Zahraniční praxe ukazuje, že lidé, kteří mají
tuto zkušenost, tak při správném neodsuzujícím přístupu jsou schopni plnohodnotně žít a pracovat.
Projekt má za cíl rozšířit principy práce, které podporují nediskriminující přístup k těmto lidem,
mezi odbornou veřejnost a poskytnou těmto lidem podporu a zázemí pro vytváření podpůrných
svépomocných skupin (dle vzoru ze zahraničí). Dále bude naší snahou podporovat a facilitovat
mezioborový dialog a spolupráci v oblasti péče o osoby s psychotickým onemocněním.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Díky projektu budou do povědomí české odborné i laické veřejnosti rozšířeny informace, které
vedou k destigmatizaci osob, které mají zkušenost se sluchovými halucinacemi. Projekt šíří
myšlenku a téma, které zlepšuje situaci lidí, kteří si prochází neobvyklými situacemi (sluchové
halucinace) a vytváří prostor pro sdílení těchto zkušeností v bezpečném a neodsuzujícím prostředí.
Zároveň je téma osvětově šířeno mezi širší veřejnost, což vede ke zlepšení vzájemného
porozumění. Projekt pomáhá k zmírňování vyloučení, stigmatizace a podporuje autonomii a
emoční i lidsko-právní zplnomocnění. Projekt tak šíří myšlenky demokracie a práv lidí, kteří jinak
čelí nálepce “blázen”, přičemž jejich myšlenky mohou být podceňovány/devalvovány, nahlíženy
optikou patologie - jakožto něčeho špatného, nemocného, či nerovného.
Masarykově Univerzitě přinese odbornou prestiž a pozornost z řad odborné veřejnosti u nás i v
zahraničí. Vzhledem k probíhající snaze o transformaci psychiatrické péče u nás (rozvoj a podpora
lokálních služeb pro marginalizované skupiny) je tento projekt zároveň prvním projektem svého
druhu v této oblasti. Přínosem bude také navázaná spolupráce se zahraničními odborníky a dále s
odborníky na lokální úrovni (odborné instituce a konkrétní odborníci v oblasti sociálních a
zdravotnických služeb).
Jednotlivé výstupy z projektu:
- počet přímo podpořených osob s psychotickým onemocněním formou přednášek a diskuzí v
institucích, min. 50
- počet podpořených osob s psychotickým onemocněním formou skupiny min.15
- vznik svébytné a udržitelné podpůrné/svépomocné skupiny (podpořeno 20 facilitovaných setkání,
poté skupina bude předána do rukou facilitátorům z řad členů skupiny)
- informovanost odborných pracovišť (PL Černovice, Sdružení Práh, Krizové centrum Bohunice,
Kliničtí psychologové a psychiatři v Brně, akademická půda MU Brno, ad.)
- vznik přeshraniční spolupráce (navázání spolupráce s Hearing Voices Network UK, USA,DE,..)
- vytvoření know-how pro vytváření tohoto typu svépomocných skupin v ČR
- informovanost odborné veřejnosti (mediální reporty, možnost zapojit se do přednášek, diskuzí)
- vznik lokálního projektu v souladu s transformací psychiatrické péče
- osvěta pro širokou veřejnost-rozhovory v rádiu, v tisku, fungující webové stránky
- zapojení studentů a absolventů MU formou formou stáže: studenti budou proškoleni ve vedení
diskuzních skupin o Hearing Voices Network a ve vedení diskuzí, následně budou vést diskuze v
rámci MU i pro veřejnost + překlady textů a přípravě přednášek (až 30 osob -studentů, podpořená
veřejnost, studenti MU, atd- desítky až stovky)
Jednotlivé mediální výstupy:
- webová prezentace
- článek
2
- TV report (Jihomoravský večerník)
- rádio report (Petrov, ČRo Brno)
- vznik nové metody práce
-v ideálním případě i dokument (dobrovolná spolupráce – student filmové školy)
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt má cílové skupiny na několika úrovních. Velkou skupinou příjemců aktivit projektu bude
odborná veřejnost, studenti a absolventi MU, včetně širší veřejnosti. Mezi odbornou veřejnost
řadíme odborníky z oblasti zdravotnictví, sociální sféry a další odborníky pohybující se v oblasti
pomáhajících profesí. Nedílnou součástí budou odborníci pohybující se v akademické oblasti.
Další cílovou skupinu tvoří lidé, kteří mají zkušenost se sluchovými halucinacemi a jejich příbuzní.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
1. Studenti a absolventi MU budou do projektu zapojeni
a) v rámci diskuzí a přednášek (zájemci z řad studentů psychologie budou vyškoleni ve vedení
debat o Hearing Voices Network a následně povedou diskuze s dalšími studenty MU, případně
širší veřejností),
b) studenti a absolventi MU se budou formou dobrovolnické spolupráce podílet na překladech
odborných textů k tématu a spravování webových stránek projektu
2. Veřejnost bude zvána k účasti na přednáškách a diskuzích, odborná veřejnost krom výše
uvedeného bude informována o vzniku skupin a možnosti doporučení projektu svým klientům,
pacientům.
Veřejnost budeme o projektu informovat prostřednictvím mediálních výstupů (rádio - Petrov, ČRo
Brno, Radio Wave- Diagnóza F, TV - pořad Krnění, Jihomoravský večerník, event. pořad Dobré
Ráno, tisk - Rovnost, Brněnský deník, internet - psychologie.cz, iporadna.cz, a sociální sítě (vznik
FB skupiny), dalším prostředkem budou přednášky a diskuze.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Narativ
finanční podpora
Spolupráce při organizaci přednášky a diskuze pro veřejnost a
finanční spoluúčast, propagace
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Fáze projektu:
1. kontaktování pracovišť a spolupracovníků: březen-říjen 2014; zodpovědná osoba: Zuzana
Šilhanová
• Kontaktování klinických psychologů, psychiatrů, pracoviště PL Černovice a FN Bohunice s
nabídkou přednášek a informacemi o vzniku skupiny pro stávající klienty, představení
projektu v PL Černovicích, Sdružení Práh a na Krizovém centru v Bohunicích, kontaktování
studentů MU, kteří se zapojí do projektu formou stáže.
• oslovení českých a zahraničních odborníků, sjednání termínů přednášek a diskuzí se
spolupracujícími institucemi.
2. stáž v Hearing Voices Network UK v Shefieldu – květen 2014; zodpovědná osoba: Veronika
Šuráňová
3. stáž v Hearing Voices Network DE v Kodani – červen 2014: zodpovědná osoba: Zuzana
3
Šilhanová
4. online mentoring facilitátorů členy Hearing Voices Network a příprava na spuštění svépomocných
skupin – duben-srpen 2014; zodpovědná osoba: Zuzana Šilhanová
5. propagace: duben 2014 - únor 2015; zodpovědná osoba: Veronika Šuráňová
• Součástí propagace bude bude jednak rozeslání pozvánek na jednotlivé přednášky a diskuze,
dále mediální výstupy (zpráva o projektu/rozhovory v rádiích (Petrov, ČRo Brno, Radio
Wave), zpráva o projektu odvysílaná v TV (např. v rámci Jihomoravského večerníku Brno),
vznik webových stránek, článek, zpráva v médiích (Rovnost, Brněnský deník,
Psychologie.cz, iporadna.cz), vznik FB skupiny, v rámci propagace chceme dát rovněž
podnět mladým tvůrcům (FAMU, FAVU) k tvorbě dokumentu o jednotlivých lidech, či
projektu.
6. přednášky a diskuze: červen-listopad 2014; zodpovědná osoba: Zuzana Šilhanová
• Na základě proškolení a stážích absolvovaných v Hearing Voices Network (HVN)
zrealizujeme přednášky pro v institucích (MU Brno, Sdružení Práh Brno, PL Černovice,
Krizové centrum Bohunice), součástí přednášek bude promítání videomateriálů ze zdrojů
HVN nebo Skype konferenční hovor přímo s některým ze členů HVN.
• vyškolíme studenty psychologie nebo psychoterapeutických studií pro vedení diskuzních
skupin. Podkladem pro tyto skupiny jim budou videa nebo jiné materiály ze zdrojů HVN.
• Ve spolupráci se skupinou Narativ proběhnou přednášky a diskuze členů Hearing Intervoice
Network (např. Jaqui Dillon, Peter Bullimore, Eleanor Longden, či podobně),
7. svépomocné skupiny: říjen 2014 leden 2015; zodpovědná osoba: Veronika Šuráňová
• otevření a zahájení a průběh skupiny (zajištění prostor, uzavření dohody a skupinových
pravidel se členy skupiny) celkem 20 setkání
8. vyúčtování, ukončení projektu, závěrečná zpráva: únor 2015
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
2500
1500
0
3000
0
0
28000
0
0
35000
100%
Ostatní zdroje
0
0
0
0
0
0%
Celkem projekt
2500
1500
0
3000
0
0
28000
0
0
35000
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
1000
Vytvoření webových stránek - design
500
Webhosting a registrace domény
3000
Nákup knih pro vytvoření veřejné knihovničky k danému tématu
20000
Honorář facilitátorům skupin (500Kč/ 1 osoba/ 90 minut – celkem 20 skupin)
7000
Honorář zahraničním hostům z Hearing Voices Network – přednáška a online
konzultace pro veřejnost
4
1000
Honorář - vytváření a překlady odborných textů na webové stránky
2500
Honorář – PR pracovník – práce s médii (rozhlas, tisk,..), propagace
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
1750
Veronika Šuráňová
1750
Zuzana Šilhanová
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Zdroj
Žádaná částka
Potvrzená částka
/materiální dar
/materiální dar
Terapie Údolní (Údolní 5, Brno)
zdarma prostory pro skupiny
Vlastní zdroje
9000,- cestovné, stravné,
ubytování. Týdenní stáž v
Shefieldu UK v Intervoice
support groups, komunikace
se zakladateli.
Vlastní zdroje
Tisk materiálů
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Indikátorem bude:
- realizace přednášek a diskuzí, rozšíření informací a osvěty do povědomí odborné a širší
veřejnosti.
- vznik svébytné a fungující skupiny
- přímá podpora osob s psychotickou zkušeností formou skupiny
- přímá podpora osob s psychotickou zkušeností formou přednášky
- zapojení studentů MU
- informování o projektu a tématech veřejnost/rozhovory v rádiích (Petrov, ČRo Brno)
- informování o projektu prostřednictvím reportáže v TV (např. v rámci Jihomoravského večerníku
Brno)
- vznik webových stránek
- článek, zpráva v médiích (Rovnost, Brněnský deník, Psychologie.cz, iporadna.cz)
- vznik FB skupiny
Ano. Projekt má za cíl kromě rozšíření principů HVN do ČR také vznik a udržitelnost
podpůrných/svépomocných skupin pro lidi, kteří “slyší hlasy “. K udržitelnosti po skončení
projektu pomůže samotný vznik první skupiny. V případě naplnění indikátorů úspěšnosti a dobré
propagaci, kdy se podaří rozšířit mezi odbornou i širší veřejnost a mezi cílovou skupinu, bude
jednodušší udržet podpůrnou/svépomocnou skupinu i po skončení projektu.
Vzhledem k tomu, že jedním z výstupů projektu bude také vytvoření specifického know-how pro
vznik a fungování HVN skupin v českém prostředí, je možností tak reagovat na poptávku vzniku
dalších skupin.
Webové stránky po ukončení projektu přejdou pod správu členů české sekce Hearing Voices
Network. Členové se budou nadále svépomocí obstarávat komunikaci s veřejností a práci na
procesu destigmatizace této cílové skupiny.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
5
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Ve zdravém Brně zdravý zub
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
V tento den studenti Zubního lékařství vyrazí do ulic měst a věnují svůj čas dentálnímu zdraví obyvatel
města Brna a správné péči o dutinu ústní. Vyzbrojeni budou nejrůznějšími pomůckami od modelů zubů
a kartáčků až po detektory zubního plaku. Roztomilé překvapení čeká i na malé děti. Rádi zodpoví veškeré
dotazy a zároveň s kolemjdoucími natrénují péči o jejich chrup, což je naším stěžejním cílem.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Sdružení studentů stomatologie České republiky
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
22. 04. 2014
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Brno, JMK, ČR
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Cílem projektu je zlepšit informovanost populace o možnostech prevence onemocnění zubním kazem a
parodontózou. Zubní kaz je jedno z nejrozšířenějších onemocnění a přitom mu jde správnou péčí relativně
snadno zabránit
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Hlavním přínosem projektu je primární prevence v oblasti dentálního zdraví populace, prezentace
Masarykovy univerzity a nové zkušenosti pro studenty, kteří se do projektu zapojí.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Všichni lidé od batolecího věku až po důchodce.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenti budou působit v ulicích města Brna jako školitelé, na což je odborně připraví série přednášek.
Zájem veřejnosti se budeme snažit vzbudit reklamou před zahájením akce a v den projektu motivací a
vstřícným přístupem.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Partner, sponzor
Curaprox
Partner, sponzor
Listerine
Partner, sponzor
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Leden, únor, první půle března – administrativní činnost
Druhá polovina března, duben – přednášky pro školitele
22.4.2014 – realizace akce
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
6 000
3 000
1 000
10000
71%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
1 000
7000
0
3000
0
0
0
0
0
3 000
0
4000
14000
29%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
7 000,-
reklama
3 000,-
stan
3 000,-
občerstvení
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
600,-
Petr Halama
400,-
Ľubomír Jakub
celkem (10 % Grantu TGM)
2
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Děkanát LF MU
2 000,-
2 000,-
Sponzoři (Curaprox, Listerine)
1 000,-
1 000,-
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci velkého rozsahu, tak není možné získat od každého zúčastněného
zpětnou vazbu. Za roky zkušeností ale potkáváme „pacienty ze Zdravého zubu“ v ordinacích, mezi známými
a na dalších neočekávaných místech. Dosavadní ohlasy byly vždy pozitivní.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Ano – vzhledem k tomu, že se jedná o úspěšný projekt s tradicí. Pomohla by lepší propagace.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Letní škola environmentalistiky pro středoškoláky
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Projekt je týdenní letní školou pro studenty středních škol, organizovanou studenty Katedry
environmentálních studií FSS. Jeho cílem je účastníky seznámit s environmentálním myšlením a motivovat
je k odpovědnému přístupu k přírodě. Neproběhne pouze formou přednášek, ale také pomocí metod
zážitkové pedagogiky, exkurzí a workshopů. Přínosem projektu bude podpora kritického myšlení u mladé
generace a pobídnutí k občanské angažovanosti, skrze kterou mohou měnit společnost a její přístup k
přírodě.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Tereza Lehečková, Agniezska Buchtová, Markéta Nidetzká, Barbora Valešová, Marie Kepertová
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
první polovina července 2014, 7dní
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
zámek Jezeří (v jednání)
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Projekt reaguje na současnou environmentální a společenskou krizi, která je širokou společností
neadekvátně a nedostatečně reflektována. Naším cílem je přispět k rozšíření povědomí o reálné situaci, v
které se lidstvo nachází, a to prostřednictvím environmentálního vzdělání středoškolských studentů. Naším
cílem je podpořit jejich sebevědomí, seznámit je s podobně zaměřenými vrstevníky a vzbudit společnou chuť
k občanské angažovanosti, skrze kterou může jednotlivec utvářet společnost i její přístup k přírodě.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Přínosem pro Masarykovu Univerzitu bude její propagace (především skrze propagaci Katedry
environmentálních studií) a zviditelnění mezi středoškolskými studenty, z kterých se mohou stát budoucí
studenti Univerzity. Celkovým přínosem pro společnost, který považujeme za zásadní, bude prohloubení
informovanosti nastupujících generací vysokoškolských studentů o vážnosti environmentální a společenské
krize, ve které se v současnosti naše společnost nachází. Seznámeni budou s paletou možných východisek,
směrů a aktivit, které má společnost nebo jednotlivec možnost si zvolit jako alternativu. Podpořeni budou v
kritickém myšlení a nezbytnosti občanské angažovanosti pro vytváření žádoucí společnosti.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
Projekt je určený pro středoškolské studenty z České republiky i ze Slovenska, kteří o environmentální
myšlení a ochranu přírody projeví zájem. Abychom spolupracovali s těmi studenty, pro které bude Letní
škola nejvhodnější, rozhodneme, v případě vysokého zájmu, o účasti konkrétních studentů na základě
motivačních dopisů, nebo esejí.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Na vlastní organizaci projektu se bude podílet 5 studentek FSS MU. Z řad absolventů MU i veřejnosti
plánujeme pozvat několik osobností jako přednášející hosty. Přibližně 20 studentů ze středních škol se do
projektu zapojí jako účastníci. Projekt budeme propagovat na středních školách, mezi organizátory a
účastníky ekologické olympiády, na webových a facebookových stránkách FSS i Katedry environmentálních
studií a také v newsletteru, který Katedra vydává a zasílá do středních škol. Projekt nebude probíhat pouze
formou přednášek, ale studenti budou vzděláváni formou zážitkové pedagogiky, exkurzí, diskuzí,
simulačních her a outdoorových aktivit. Předpokládáme, že tato forma vzdělávání bude pro středoškolské
studenty lákavou.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Katedra environmentálních studií
SAPMU
Role v projektu
záštita, propagace, poradenství
financování
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
Příprava projektu: 27.2. - 30.6.2014, Tereza Lehečková
Propagace projektu: 15.3. - 30.6.2014, Agnieszka Buchtová
Realizace projektu: 7 dní v 1. polovině července 2014, Marie Kepertová
Evaluace projektu: 15.7. - 31.7.2014, Barbora Valešová
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
2500
0
0
4000
3000
20000
3000
0
17000
49500
100%
Ostatní zdroje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Celkem projekt
2500
0
0
4000
3000
20000
3000
0
0
49500
100
2
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
17000
3000
20000
Popis investice
strava na 7 dní pro 20-25 lidí
honoráře hostům + proplacení jízdného
proplacení alespoň části jízdného jak nám, tak i účastníkům, aby pro ně nedostatek
financí, nebyl překážkou k účasti
3000
zvací dopisy na střední školy, zaslání certifikátů o absolvování
4000
psací potřeby (papíry, flipcharty, tužky), krepový papír, svíčky, látky, balónky
2500
tisk propagačních plakátů, tisk dopisů, zaplacení grafika
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
celkem (? % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Zda projekt splnil svůj účel, budeme zjišťovat na základě písemné i ústní zpětné vazby od zúčastněných
středoškolských studentů.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Na základě zkušenností, které budeme mít z prvního ročníku, chceme zvážit možnost, udělat z našeho
projektu tradici, která se bude opakovat každý rok pro novou generaci středoškoláků.
3
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Sýrie kolem nás
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Sýrie kolem nás je interkulturním dialogem studentů MU a Syřanů, kteří žijí v ČR.
Navazujeme na spolupráci Be International s iniciativou syrskarevoluce.cz, v rámci které
se podařilo minulý rok zaplnit atrium i posluchárnu na MU. Jsme jediným projektem, který
se dlouhodobě Syřanům v ČR věnuje.
Posláním projektu je propojit syrskou komunitu s Brnem, primárně s akademickou obcí
MU, ale i s laickou veřejností. Cíli projektu jsou:
- inkluze syrské komunity do společnosti
- zvýšení povědomí a zájmu o situaci v Sýrii
- aktivizace studentů MU s mezinárodní zkušeností
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Šesti členný Be International mezinárodně projektový tým: Klára Bažantová, Lela
Bernátová, Filip Gábor, Michal Hahn, Veronika Šiková, Dorota Ciompová.
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
1. Důkladná přípravná fáze: 17. 3. (začátek festivalu Jeden svět) - 15. 9 (začátek
podzimního semestru na MU)
2. Dny aktivit: 15. 9. (začátek výuky na MU) - 15. 12. (týden, ve kterém končí výuka na
MU)
3. Evaluace a rozšiřování aktivity: zkouškové období (2. 1. - 13. 2.)
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Masarykova univerzita, Brno/Jihomoravský kraj, Česká republika
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Posláním Sýrie kolem nás je propojit syrskou komunitu se studenty a lidmi v Brně.
Počet Syřanů v ČR se neustále zvyšuje. Obzvláště těch, kteří mají české občanství, což
díky socialistické historii ČSR i Sýrie není výjimkou. Této skupině se nikdo dlouhodobě
nevěnuje, přitom jsou v ČR zcela noví, často neumí aktivně používat češtinu a nedokáží
se zapojit do pracovního procesu. Stejně tak čekatelé na azyl, kteří jsou svou přirozenou
neukotveností z českého prostředí ještě více vyloučení. Syřané vyrůstali v atmosféře
strachu a s nulovou zkušeností svobodné občanské společnosti. Tato skupina je náchylná
k exkluzi, tudíž k radikalizaci a uzavírání se do sebe.
Dalším problémem, který řešíme, je nízká participativní kultura mladých Čechů. Chtěli
bychom pracovat se studenty MU, kteří mají mezinárodní zkušenost z našich projektů
neformálního vzdělávání a jsou motivovaní něco dělat, ale neví “přesně co” (více o
mezinárodních projektech si můžete přečíst na našem webu http://beinternational.cz/).
Tento problém s hledáním komunit a aktivit trápí i studenty MU. To jsme zjistili na základě
analýzy potřeb, kterou jsme realizovali v lednu 2014 a na kterou odpovědělo 63
respondentů, ve většině případů studentů MU (http://beinternational.cz/blog/we-arelistening-tell-us-more). Sýrie kolem nás ukáže, že pokud se správně pracuje s motivací a
studenti jsou do projektů rovnocenně zapojení, dokáží ve svých lokálních komunitách
úžasné věci.
Jak dokazuje početná účast na našich akcích o Sýrii na akademické půdě, i studenti mají
zájem o Sýrii. Chceme tohoto potenciálu využít.
Na základě výše popsaných problémů jsme definovali tři základní cíle:
- inkluze členů syrské komunity v ČR a rozvoj syrské občanské společnosti
- zvýšení povědomí o situaci v Sýrii, která se stává ohleděnou
- “glokální” aktivizace účastníků mezinárodních projektů a studentů s mezinárodní
zkušeností (“glocal” je anglické př. j., zrcadlící ideální přemýšlení o roli mladých lidí ve
světe, souběžně z globální i lokální perspektivy)
Sýrie kolem nás bude první fází dlouhodobé spolupráce se syrskou komunitou v ČR a
odstartuje budování kapacit česko-syrské občanské společnosti. Vytvoří se důvěrná síť
českých i syrských subjektů, které se budou tématu Sýrie věnovat i nadále. Mladí Češi
zúčastněně prožijí příběhy syrských uprchlíků a porozumí hodnotě solidarity a tolerance.
Syřané si vyzkouší, jaké to je organizovat veřejnou akci v ČR. Projekt se svými výstupy
stane pozitivním příkladem, jak vytvářet mezikulturní spolupráci.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací projektu
změní nebo zlepší?)
Sýrie kolem nás vnese na půdu MU aktuální společenská témata, kterými by se univerzita
v demokratické společnosti měla zaobírat. Propojení s praxí ukotví vysokoškolské vzdělání
v realitě. Metody neformálního vzdělávání, které Be International používá, přinesou
interaktivitu a probudí zájem studentů o aktuální dění ve světě.
Studenti MU se zamyslí nad svou rolí ve společnosti a reálnou zkušeností praktikují
zodpovědný přístup globálního občana. Vyzkouší si, jaké to je pracovat v interkulturním
prostředí, které se tak liší od české homogenní společnosti, a budovat ve svém okolí
komunity. Na konci projektu společně vypracujeme kuchařku dobré interkulturní praxe, kde
2
shromáždíme naše zkušenosti.
Syřané dostanou možnost stát se součástí brněnské komunity, informovat veřejnost o dění
v Sýrii a vyzkoušet si sílu občanské společnosti. Posílení kapacit syrské společnosti bude
dalším přínosem.
A v neposlední řade se kolemjdoucím a návštěvníkům veřejných akcí prohloubí znalosti o
světové dění a zase budou o krůček blíž chápání svého občanství jako světového.
3
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
1. Primární cílovou skupinou jsou studenti Masarykovy univerzity, kteří nedokázali
zpracovat svou mezinárodní zkušenost v lokální aktivismus. Tyto studenty najdeme
mezi účastníky mezinárodních projektů Be International, které všeobecně vzdělávají k
zodpovědnému globálnímu občanství a jsou tedy prvním krůčkem k emanpcipaci
studentů jako občanů
2. Syřané v Brně s chutí zapojit se - tito lidi, často ovládající z část ČJ, zapojíme do
komunity v rámci Sýrie kolem nás a dostanou příležitost vyzkoušet si, jaké to je,
plánovat veřejné akce
3. Studenti MU, zajímající se o světové dění - zájemci o Blízký východ, jejichž seminární a
diplomové práce se dotýkají Sýrie, studenti sociálních věd
4. Brňané = veřejnost, která zpozoruje happening, zapojí se do sbírky nebo se zapojí do
veřejné akce
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit vzbudit zájem
veřejnosti o projekt?
Vytvoříme webové i facebookové stránky projektu a budeme s nimi kvalitně pracovat
(stránka Be International má 1700 “lajků” a každý dnem díky cílené propagaci fanoušci
přibývají - facebook.com/beinternational.ngo)
Dynamika aktivit bude postupně budit zájem: dny aktivit otevře vizuálně zajímavý
happening/flashmob ve městě, který bude pomocí tiskových zpráv medializovaný,
souběžně započne sbírka oblečení a bot, do které se může kdokoliv zapojit. Před Vánoci v
čase solidarity s druhými uspořádáme benefiční koncert atd.
K propagaci akcí budeme používat již osvědčené kanály - sociální sítě, mailing list Be
International a elektronické kanály dalších spolků a o.s. Osvědčené jsou různé studentské
skupiny na facebooku, kde budeme sdílet pozvánky na akce.
Na probíhající akci budeme promovat také další díly “Sýrie kolem nás”.
Budeme sbírat emaily účastníků na každé akci a posílat jim pozvánky na další díly.
Zkusíme získat záštitu pana rektora Beka a pozvat na aktivity na akademické půdě
zástupce rektorátu.
Oporou nám budou studentská i lokální média, na které máme díky našim aktivitám pod
hlavičkou Be International kontakt.
Celý projekt bude doprovázen rozhovory se Syřany, které provedou studenti mediálních
studií a budou průběžně publikovány na webu.
Vytvoříme s pomocí externistů, kteří natáčí naše mezinárodní projekty, videomateriál z
aktivit.
4
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
Monitoring a konzultace před i v průběhu projektu, budeme vděční za
nápady na zlepšení!
Jedná se o projekt, který bude realizován po dobu 4 měsíců a s výraznou přípravnou fází. Uvědomujeme
si a již jsme si několikrát vyzkoušeli, že spolupráce s lidmi, kteří museli opustit své domy, vyžaduje citlivější
přístup a hlavně kvalitní přípravu. Důležitý je pocit důvěry uvnitř komunity Syřanů a realizačním týmem.
Všichni se musí navzájem poznat, Syřané by se měli v nové komunitě cítit bezpečně a realizační tým znát
principy inkluzivní práce s menšinou.
Díky nástrojům neformálního vzdělávání, které používáme během našich mezinárodních školení, která
úspěšně již pátým rokem realizujeme ve Střední a Východní Evropě, dokážeme díky našim dvou
trenérkám neformálního vzdělávání pracovat s vnitřní motivací, překonávat bariéry při komunikaci a
pomáhat lidem se otevřít a kvalitně pracovat ve skupině. Toto je skvělé jak pro Čechy, kteří se vrátily ze
zahraniční zkušeností a nedokážou ji přetavit v činnost pro lokální komunitu, tak pro Syřany, kteří se budou
při aktivitách cítit komfortně. Zásadou neformálního vzdělávání je práce ve skupině, ve které se všichni
respektují, aktivity vychází u jejich očekávání a nápadů a učí se zkoušením si (“learning-by-doing). Velký
důraz je daný na “debriefing", neboli dílčí evaluaci každé aktivity, která trenérkám a koordinátorům ukáže,
jak se účastníci cítí a kam by se chtěli dál vyvíjet. Díky tomu mohou další aktivitu přizpůsobit měnícím se
požadavkům skupiny a předcházet konfliktům
Principy spolupráce:
- aktivity budou výsledkem spolupráce českého realizačního týmu s aktivními Syřany, nebudeme
uplatňovat přístup “pro Vás bez Vás”, ale budeme vycházet z potřeb obou týmů. Hlavní kostru aktivit
zachováme, ale její konkrétní realizace bude předmětem přípravné fáze.
- důraz na průběžnou evaluaci a otevřenou komunikaci uvnitř týmu
- důraz na princip tolerance a porozumění
1. Důkladná přípravná fáze: 17. 3. (začátek festivalu Jeden svět) - 15. 9 (začátek výuky na MU) (Klára
Bažantová, Lenka Bernátová)
1.1
Formování českého týmu: Kontaktujeme účastníky mezinárodních projektů Be International a
otevřeme výzvu i ostatním, kdo by se chtěli do Sýrie kolem nás zapojit. Během festivalu Jeden svět se
potkáme vždy po návštěvě promítání, což se nám jeví jako vynikající prostředí, a seznámíme se. Budeme
sdílet svá očekávání od projektu, motivace a schopnosti a vědomosti, které můžeme projektu nabídnout.
Vytvoříme realizační tým.
1.2. Síťování mezi syrskými tématy: První polovinu dubna budeme ve spolupráci s Člověkem v tísni
vytvářet síť českých a syrských subjektů, které se věnují dění v Sýrii. Ve spolupráci s nezávislou iniciativou
syrskarevoluce.cz zmapujeme Syřany v ČR a kontaktujeme vůdčí osobnosti jejich komunit. Vytvoříme
mailing list a pozveme představitele syrské komunity na plánovací den do Brna.
1. 3 Příprava komunit na spolupráci: V květnu budou trenérky v kontaktu jak se Syřany, tak s českým
realizačním týmem a připraví je na společnou práci a to workshopy, semináři a simulací, ve kterých si
vyzkouší roli občanského aktivisty (Syřané) a Češi se zamyslí nad překážkami participace pro imigranty v
ČR (hra na role). Vytvoříme společný mailing list, facebookovou skupinu.
1. 4 Plánovací den v Brně: Na začátku června se potkáme v Brně na plánovací den, který zasvětíme
poznávání se, sdílení postojů a očekávání, projektové logice veřejných aktivit a plánování konkrétních
projektů podle kostry aktivit. Rozdělíme si práci na aktivitách.
1. 5. Příprava aktivit přes léto: aktivity začneme konkrétně připravovat a plánovat - infrastruktura,
medializace, mluvčí, materiály atd.
Člověk v tísni
Klára Bednářová nám pomůže zmapovat subjekty v ČR, věnující se
syrským tématům. Důležité v přípravné fázi, pak vystoupí během debaty.
syrskarevoluce.cz
Důležitou roli sehraje nezávislá iniciativa v přípravné fázi, znají Syřany v
5
Brně i v ČR, pomohou se síťováním. Mají mezi sebou Syřany, kteří se
budou aktivit účastnit a veřejně vystupovat. Budou po celou dobu projektu
mostem mezi Čechy a Syřany.
Filmový klub SS IIPS
Pomoc s jednou aktivitou a to jako spoluorganizátor promítání
MUNIE
pomoc s propagací aktivit
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
2. Dny aktivit: 15. 9. (začátek výuky na MU) - 15. 12. (týden, ve kterém končí výuka na MU) (Michal
Hahn, Filip Gábor, Dorota Ciompoví, Veronika Šiková)
Dny aktivit se uskuteční v průběhu 4 měsíců v rámci podzimního semestru 2014. Každý měsíc publikujeme
rozhovor se zástupci syrské komunity na webu a budeme ho šířit do dalších studentských i lokálních médií.
Aktivity bude také provázet dokumentarista, který vytvoří video o celém projektu.
2. 1 Aktivizační září
- happening - flashmob či jiná vizuálně zajímavá veřejná aktivita na ulici (cíl: upozornit na dění v Sýrii,
medializovat projekt Sýrie kolem nás)
- počátek sbírky věcí pro Sýrii (oblečení a boty. Věci budeme shromažďovat ve Spolkovně na FSS a doma u
Syřanů. Sbírka začne v den happeningu. Cíl: zapojit Brňáky do syrského dění, povzbuzení pocitu solidarity)
- debata o dění v Sýrii s imigranty ze Sýrie, kteří žijí v ČR v kavárně Trojka (v neformálním prostřední se
potkají různé generace imigrantů a jejich rodiny a přátelé, zvýší se povědomí o dění v Sýrii)
2. 2. Informační říjen
- promítání dokumentu ze Sýrie (např. Hamá 82–11: http://jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/24089-hama-82-11
nebo Boj o Sýrii: http://jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/24090-boj-o-syri) ve spoluprací s Filmovým klubem SS
IIPS, hostem do debaty po promítání Feras al Jawabra, syrský malíř, žíjící v Praze
- studentská minikonference - pod vedením Marka Čejky a dalších učitelů MU aktuálně vznikají práce na
syrská témata. Uspořádáme minikonferenci, kde studenti představí své práce živou metodou “na stojáka”.
2. 3. Odborný listopad
- debatu o Sýrii na MU s názvem “Demokracie a Blízký Východ”, 18. listopadu (pondělí)
- Be International dlouhodobě usiluje o přiblížení praxe studentům MU a zapojit je do aktuálního
společenského dění. Z tohoto důvodu propojíme teorii s praxí (pořádali jsme konferenci o islamofobii, diskuze
nad pořady Fareeda Zakarii, seminář s gruzínskou Velvyslankyní atp.). Na tyto aktivity bychom chtěli navázat
a uspořádat symbolicky den po výročí Sametové revoluce konferenci na téma “Demokracie a Blízký východ”.
Konference bude organizována na půdě MU, pravděpodobně na Fakultě sociálních studií, kde jsme schopni
sehnat pronájem zadarmo. Vystoupí zástupci neziskových organizací a akademici i analytici, kteří přinesou
odborný pohled i názory z praxe (např Klára Bednářová (Člověk v tísni), která pracuje v Libyi s volenými
zástupci lidu, Milan Štefanec (Nesehnutí), který pracuje na rozvoji občanské společnosti v Egyptě pomocí
školení o mediální gramotnost, Marek Čejka (FSS MU, odborník na Blízký východ), Šádí Shannáh (publicista)
a Jan Kužvart (Asociace mezinárodních otázek). Se všemi těmito lidmi jsme v kontaktu, účast je částečně
předjednaná.
/téma je také možné dále rozpracovat v konceptu Masarykových debat, které jsou veřejností oblíbené a
témat “Demokracie na Blízkém východě - ano či ne?).
- diskuze s prof. Najibem Georgem Awadem, křesťanem syrského původu, z univerzity v Hartfordu, USA.
Bude mít v listopadu cestu do Vídně a jsme domluvení na jeho pozvání do Brna.
6
2. 4. Darující prosinec
- konec sbírky, odeslání sbírky do Vídně skrze spolupracující organizaci Human Relief, která je partnerem
nezávislé iniciativy syrskarevoluce.cz. Před vánoci uspořádáme v Brně benefiční koncert ve spolupráci s
Člověkem v tísni, na kterém vystoupí hudebník Wasfi Massarani a hudební skupina Ziriab, hrající na tradiční
arabské nástroje.
3. Evaluace a rozšiřování aktivity - zkouškové období (2. 1. - 13. 2.) (Klára Bažantová)
3. 1 Uspořádáme evaluační odpoledne, vyzveme účastníky našich aktivit o zhodnocení a naplánujeme v již
existující syrsko-české komunitě další aktivity.
3. 2 Společně zpracujeme v e-formátu kuchařku dobré interkulturní spolupráce
3. 3 Bude zpracováno video o projektu a medializováno
12. Rozpočet projektu v Kč
Granty TGM
Ostatní zdroje
Celkem projekt
grafika / tisk / propagace
3500 CZK
dobrovolná práce grafika 3500 + dobrovolná práce a
a vedoucí propagace
vlastní čb tiskárna
našich akcí, kterého
máme v týmu, vlastní čb
tiskárna na méně kvalitní
tisk,
web
0
dobrovolná práce grafika 0
a programátora
ozvučení / technika
0
nákup materiálu
600
jako studentský projekt
0
nemusíme platit za
pronájem techniky, pokud
budou probíhat akce na
FSS. Benefiční akce v
kavárně Trojka budou
podpořeny místní
technikou a podporou
našich aktivit majitelem.
0
600
nájem
500 - jako studentský
0
projekt nemusíme platit za
pronájem techniky, pokud
budou probíhat akce na
FSS. Během benefičního
koncertu bychom kavárně
Trojka zaplatili symbolický
pronájem 500 CZK.
500
administrativa (poštovné,
faxovné)
0
0
0
3939
0
3939
pojištění
0
0
0
honoráře hostů
0
0
0
autorská práva
0
0
0
ostatní - občerstvení (7000),
12 500
ubytování (3000, dokumentarista
(2500), odměna
6000 CZK (proplacení
nákladů dobrovolníkům,
odměny účastníkům na
studentské
minikonferenci)
18 500
celkové náklady
21 039
6000
27 039
celkové náklady %
77,8 %
22,2 %
100
7
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
0
grafika
700
1000x tisk černobílý leták A5
2800
200x barevný tisk propagačních materiál
600
100x badgees k projektu pro realizační tým a partnery
0
prostory na FSS během dnů aktivit
2000
občerstvení na plánovací den v Brně, předpokládaná účast 20 osob
500
občerstvení - debata o dění v Sýrii s imigranty ze Sýrie
500
občerstvení - promítání dokumentu
500
občerstvení - studentská minikonference
1000
občerstvení a večeře pro vystupující na debatě “Demokracie na Blízkém východě”
2800
cestovní náklady z a do Prahy pro 4 osoby - “Demokracie na Blízkém východě”
2000
ubytování pro 4 osoby v Brně - “Demokracie na Blízkém východě”
1138
cesta vlakem z Vídně a do Vídně
1000
ubytování pro pana profesora
500
večeře pro pana profesora
500
symbolický pronájem prostor v kavárně Trojka pro předvánoční benefiční koncert
2000
občerstvení na evaluační den v Brně, předpokládaná účast 20 osob
2500
odměna dokumentaristovi za natočení a zpracování videa o projektu
21038
celkem
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až 10%
Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
1000
Lenka Bernátová (trenérka a koordinátorka)
1000
Klára Bažantová (trenérka a koordinátorka)
+ 21038
rozpočet projektu
23438
celkem
celkem (8.53 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
8
Zdroj
Kapacity a zázemí Be International
Stipendijní fond FSS MU
Žádaná částka
/materiální dar
Potvrzená částka
/materiální dar
grafické dovednosti a
dovednosti tvorby webu,
zázemí pro aktivity ve
studentské spolkovně na
FSS, schopnost dojednat
pronájem místností na FSS
za 0 Kč
potvrzeno
6000 CZK
- odměny dobrovolníkům a
řečníkům ve studentské
minikonferenci v podobě
obědů a proplácení nákladů
na cestovné, telefonovní,
poštovní služby a další
vzniklé náklady
budeme žádat k dalšímu kolu
Stipendijního fondu na podporu
kulturní a spolkové činnosti
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Po každé aktivitě uděláme evaluaci v realizačním týmu Čechů a Syřanů, pod vedením
zkušených trenérek neformálního vzdělávání.
Jako ukazatel bude také sloužit zájem studentů a veřejnosti a ohlasů na sociálních sítí,
které budeme mapovat.
Ve zkouškovém období uspořádáme evaluační odpoledne, vyzveme účastníky našich
aktivit o zhodnocení a naplánujeme v již existující syrsko-české komunitě další aktivity.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Pokračování projektu pomůže jeho nastavení, a to důraz na budování komunity, evaluace této
činnosti a zapojení Syřanů do projektu od začátku (tzv. principy spolupráce). Stěžejní je také
kvalitní příprava a dostatečně dlouhé plánovací období.
Také institucionalizované ukotvení Be International v Brně a na MU, které již pátým rokem
úspěšně funguje, napomůže k udržení česko-syrské platformy.
9
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován )
Medzinárodná matematická súťaž Náboj a univerzálny portál korešpondenčných seminárov Roots
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
V rámci projektu chceme realizovať dve aktivity zamerané na spoluprácu a integráciu aktivít
korešpondenčných seminárov v ČR-SR:
1.) Medzinárodná matematická súťaž Náboj (www.naboj.org) je súťaž 5-členných stredoškolských tímov
v riešení matematických úloh. V Košiciach sa tento rok bude konať 3. ročník tejto súťaže. Očakávaný počet
zúčastnených súťažiacich v Košiciach je 200, vrátane medzinárodnej účasti z Poľskej republiky.
2.) Roots (http://github.com/tbabej/roots) je open-source projekt, ktorého cieľom je slúžiť ako univerzálny
portál pre korešpondenčné semináre. Jeho adaptácia by umožnila ľahší vznik nových korešpondenčných
seminárov a odstránila množstvo dobrovoľníckych hodín strávených implementáciou a udržiavaním
vlastných riešení.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace )
Združenie STROM (OZ venujúce sa práci s talentovanou mládežou v oblasti prírodných vied)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum )
21.3.2014 – 31.12.2014 (Náboj do 15.4.2014)
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj, stát)
Medzinárodne (so zameraním na Košice, Slovenská Republika) / Internet
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Korešpondenčné (nie len matematické) semináre sú populárnou mimoškolskou aktivitou u nadaných žiakov
základných a stredných škôl, ktoré značnou mierou prispievajú k ich odbornému a osobnostnému rozvoju.
Koncept korešpondenčných seminárov vznikol v 70. rokoch minulého storočia (práve v Košiciach),
a základný model fungovania sa nezmenil – komunity majú zväčša regionálny charakter. Z toho vyplýva že
jednotlivé komunity organizujúce korešpondenčné semináre pôsobia v istých smeroch pomerne separátne, a
nedochádza k častej spolupráci na rôznych úrovniach, napriek tomu, že riešia veľmi podobné problémy.
Motiváciou tohto projektu je prispieť k integrácií korešpondenčných seminárov v Českej a Slovenskej
republike.
Eventuálna spolupráca korešpondenčných seminárov na užšej báze umožní ich lepšiu propagáciu, rozvoj
a zabezpečenie stabilného miesta v edukačnom procese.
Cieľom Náboja je vytvoriť možnosti porovnávania matematickej zdatnosti študentov stredných škôl na
medzinárodnej úrovni, umožňiť rozvoj talentu a ponúkať možnosť stretávania sa ľudí s podobnými záujmami.
Cieľom univerzálneho portálu korešpondenčných seminárov Roots, je umožniť ľahký vznik nových
korešpondenčných seminárov a odstránenie multiplikácie úsilia venovaného implementácii a udržiavaniu
vlastných riešení komunitných portálov pre daný korešpondenčný seminár. Zároveň jeho cieľom je podnietiť
ďalšiu snahu o spoluprácu a integrovanie korešpondenčných seminárov.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
1.) Náboj
Masarykovej Univerzita získa možnosť propagácie v kolektíve nadaných študentov a na medzinárodnej
stránke Náboja. Umožníme stovkám študentov stredných škôl zmerať svoje sily s rovesníkmi na
medzinárodnej úrovni a podnietime ich zapálenie a motiváciu venovať sa prírodným vedám.
2.) Roots
V súčasnosti všetky korešpondenčné semináre tvoria svoju webovú prezentáciu samostatne. Keďže všetky
fungujú na veľmi podobných princípoch, vedie to k obrovskej multiplikácii práce a riešeniam, ktoré
nevyužívajú potenciál dnešných technológií, z časovej náročnosti implementácie. Roots si kladie za úlohu
vytvoriť univerzálny portál, ktorý by bol použiteľný novým alebo už existujúcim korešpondenčným
seminárom. Ten bude implementovať podstatné spoločné procesy, ako elektronické odovzdávanie riešení a
ich hodnotenie, konkrétnejšie spomenuté v harmonograme projektu.
2
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
1.) Študenti stredných škôl.
2.) Žiaci základných a študenti stredných škôl, pedagógovia.
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Plánujeme osloviť študentov FI MUNI o spoluprácu na open-source projekte Roots, kde môžu nadobudnúť
cenné referencie a skúsenosti z praxe.
V rámci rozširovania Náboja do ďalších miest plánujeme o pomoc s organizáciou osloviť študentov PřF
MUNI a organizátorov semináru BRKOS, ktorí by mohli pomôcť s organizáciou ďalších ročníkov v Brne.
Verejnosť oslovíme propagačnými materiálmi, priamymi pozvánkami na školy a propagáciou Náboja na
sociálnych sietiach.
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
Role v projektu
SAPMU
FIM Universität Passau
Sponzor.
Náboj: Spoluorganizátor. (Passau)
LuTK MTL Oulun Yliopisto
Náboj: Spoluorganizátor. (Oulu)
KMS FMFI UK Bratislava
Náboj: Spoluorganizátor. (Bratislava)
MKS MFF UK Praha
Náboj: Spoluorganizátor (Praha)
MU SLU Opava
Náboj: Spoluorganizátor (Opava)
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
1.) Náboj
14.2.2014 - Slovenská verzia zadaní a riešení (Róbert Hajduk)
28.2.2014 - Rozposalnie pozvánok na školy (Róbert Hajduk)
28.2.2014 - Anglická verzia zadaní (Róbert Hajduk)
10.3.2014 - Spustenie prihlasovania (Róbert Hajduk)
15.3.2014 - Vytvorenie lokalizovaných verzií zadania - Česká, Nemecká, Poľská, Fínska verzia
20.3.2014 - Konečná zostava organizátorov (Peter Milošovič)
30.3.2014 - Finalizácia obsahu brožúrok s riešeniami úloh (Matúš Stehlík)
5.4.2014 - Finalizácia grafickej podoby zadaní a riešení (Matúš Hlaváčik)
5.4.2014 - Nákup cien (Jana Baranová)
9.4.2014 - Tlač zadaní a riešení (Richard Trembecký)
11.4.2014 - Nákup občerstvenia, organizácia súťaže (Peter Milošovič)
2.) Roots
1.4.2014 - Začiatok tímového vývoja, uvedenie tímu do procesov (Tomáš Babej)
1.5.2014 - Užívateľský životný cyklus, manažment práv (Tomáš Babej)
1.6.2014 - Elektronické odovzdávanie riešení (Matúš Hlaváčík)
1.7.2014 - Manažment udalostí, príspevkov (Richard Trembecký)
1.8.2014 - Pokrytie implementácie testami (Matúš Stehlík)
1.8.2014 - Komunitné funkcie (Tomáš Babej)
1.8.2014 - Databáza úloh (Matúš Hlaváčik)
1.9.2014 - Vydanie beta verzie (Tomáš Babej)
1.10.2014 - Vydanie produkčnej verzie, jej nasadenie aspoň v jednom seminári (Tomáš Babej)
1.11.2014 - Nasadenie systému aspoň v dvoch seminároch (Matúš Hlaváčik)
1.12.2014 - Zdokumentovanie kompletného postupu nasadenia portálu do produkcie (Richard Trembecký)
1.12.2014 – Vytvorenie komunitnej wiki projektu (Tomáš Babej)
3
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
3000
10000
4500
0
4000
8500
30000
75%
Ostatní zdroje
Celkem projekt
2000
5000
0
10000
0
500
5000
4000
4000
0
4000
0
0
3500
12000
10000
40000
25%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
5000
Náboj: Tlač zadaní a riešení, pozvánok, propagačných materiálov
4000
Náboj: Nákup občerstvenia
1000
Náboj: Nákup kancelárskych potrieb pre potreby súťaže
4000
Náboj: Cestovné na zabezpečenie organizátorov
4000
Náboj: Poštovné
12000
Náboj: Vecné ceny pre 30 osôb (prvé tri 5-členné tímy v každej z dvoch kategórií)
10000
Roots: Zabezpečenie externých vývojárov pre HTML/CSS časti portálu
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
0
celkem (0 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Vlastný rozpočet
6000
Prírodovedecká Fakulta UPJŠ
4000
4000
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
1.) Náboj: Úspešný priebeh súťaže, účasť aspoň 36 5-členných tímov. Pozitívne ohlasy od súťažiacich. Zisk
riešiteľov korešpondenčných seminárov aspoň z 3 doteraz nezapojených stredných škôl. Vytvorenie nových
kontaktov s učiteľmi na stredných školách.
2.) Roots: Vydanie stabilnej verzie v stanovenom termíne podľa harmonogramu. Osvojenie systému aspoň
dvoma korešpondenčnými seminármi.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
V projekte budeme určite pokračovať aj po vyčerpaní grantu. Medzinárodná súťaž Náboj má ambície
rozširovať sa do ďalších krajín a miest. Projekt spoločného komunitného portálu pre korešpondenčné
semináre má veľký potenciál umožniť ľahké rozširovanie tohoto alternatívneho spôsobu vzdelávania do
iných krajín EÚ.
4
GRANTY TGM 2014
NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
A 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
na období 21.3.2014 – 28.2.2015
INFORMACE O PROJEKTU
(velikost polí můžete měnit)
1. Název projektu (pod jakým bude projekt realizován)
Revitalizace svrateckého nábřeží prostřednictvím kulturně-společenských aktivit
2. Stručný popis projektu (krátká anotace – max 500 znaků, shrnující podstatu, cíle a přínos projektu )
Podstatou projektu je rozvoj občanské participace na tvorbě veřejných prostranství. Zaměřuje se na
konkrétní lokalitu svrateckého nábřeží naproti Poříčí a navazující části Starého Brna, kterou chápeme jako
živou tepnu města a jejíž rozkvět by mohl napomoci i zlepšení kvality života v širší oblasti.
Naším cílem je lokalitu revitalizovat pomocí kulturně-společenských aktivit, zapojujících místní obyvatele i
jiné potenciální uživatele. Během roku 2014 chceme zorganizovat umělecké, vzdělávací, společenské,
ekologické a další akce na podporu rozvoje a zájmu o toto místo.
3. Kdo bude projekt realizovat? (jména členů realizačního týmu, popř. název jejich organizace)
Mgr. Jaroslav Biolek (PřF MU)
Mgr. Katarína Tuľaková (PdF MU)
Anna Pančíková (FF MU)
4. Kdy bude projekt realizován? (termín, datum)
21. 3. 2014 – 28. 2. 2015
5. Kde bude projekt realizován? (místo, obec/město, okres/kraj,stát)
Nábřeží Svratky na druhém břehu ulice Poříčí a okolí bývalých městských lázní
6. Cíle a poslání projektu (na jaký problém projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč?)
Nábřeží řek patří v mnohým městech mezi nejživější místa. Kromě environmentální funkce plní i roli
katalyzátorů společenského a kulturního dění či městské ekonomiky. Brněnské řeky však postrádají takovou
vitalitu a jejich nábřeží jsou často zanedbané, lidmi nevyužívané prostory. Jedním z příkladů je dílčí prostor
svrateckého nábřeží, který je přeplněn odpadky a stojí stranou zájmu veřejnosti.
Naším cílem je iniciovat kulturní a společenské dění v místech svrateckého nábřeží, konkrétně na protějším
břehu ulice Poříčí a v návaznosti i okolí bývalých městských lázní. Vzhledem k historickému odkazu a
přírodnímu dědictví tato místa skýtají výjimečným potenciálem rozvoje.
Naším záměrem je v této lokalitě zorganizovat sérii kulturních, společenských, environmentálních a
vzdělávacích akcí (v návaznosti na Den Země, Zažít město jinak, Guerilla gardening day...), které se snaží
nejen rozvinout potenciál daného místa pro rekreační a kulturní aktivity, ale především zapojit do tohoto
procesu jeho uživatele. Jako studenti různých oborů Masarykovy univerzity (uměnovědy, výtvarná
pedagogika, sociální geografie...) bychom chtěli podpořit interdisciplinární spolupráci mezi katedrami a
upozornit na nekomerční možnosti využití tohoto prostoru. Podle našeho názoru by se svratecké nábřeží
mohlo stát staronovou dominantou a pozitivním bodem rozvoje města jako živoucího organismu.
7. Přínos a výstupy projektu (přínos projektu pro Masarykovu univerzitu, společnost…, co se realizací
projektu změní nebo zlepší?)
Projekt v prvé řadě rozvíjí zanedbaný veřejný prostor svrateckého nábřeží, upozorňuje na jeho efektivní
využití a snaží se ukázat možnosti jeho rozvoje. Prostřednictvím různých kreativních kulturních a
společenských aktivit zapojuje tamější obyvatele i širší veřejnost a motivuje je nejen k zamyšlení, jak by mohl
tento prostor vypadat, ale i k praktickým počinům.
Konkrétními výstupy projektu budou:
- seznámení se s prostorem prostřednictvím historické procházky a závěrečným mentálním mapováním
místa
- vysbírání odpadků a následná modelace „recy-artové“ skulptury
- gastronomicko-hudební piknik a bazar s místními produkty
- výtvarný workshop na úpravu zdi podél řeky
- údržba zelených ploch a vytvoření zelené bariéry kolem silnice
- architektonicko-designová dílna vytvářející posezení v kontextu místa
Finálním dílem bude dokumentace jednotlivých výstupů v brožurách jako reflexe celého projektu.
Přínos mimo jiné vidíme ve zlepšení vztahu lidí k místu, ale i v rozvoji sociálních vazeb. Projekt také
poukazuje na možnosti participace studentů Masarykovy univerzity na vytváření veřejného prostoru a aktivní
spolupráce s veřejností. Aplikace teoretických vědomostí při práci s reálným prostorem může podnítit jejich
zájem o věci veřejné a občanskou angažovanost.
8. Cílová skupina projektu (komu bude projekt prospěšný?)
- obyvatelé Starého Brna, Štýřic, ale i dalších brněnských městských částí
- studenti Masarykovy univerzity a dalších škol v okolí
- běžní uživatelé lokality i turisté procházející se podél Svratky
9. Jak do projektu zapojíte studenty, absolventy MU, veřejnost? Jakými prostředky se budete snažit
vzbudit zájem veřejnosti o projekt?
Studenty budou zapojeni prostřednictvím:
- historických přednášek
- praktických workshopů
- vlastní seberealizace
Veřejnost bude o projektu informována:
- rozhlasovým vysíláním
- na FB a jiných sociálních sítích
- informačními letáky pro místní obyvatele
- plakáty na vybraných místech v okolí dané lokality
- a motivována vlastními aktivitami...
10. Kdo bude partnerem projektu? Jaká bude jejich role a konkrétní podíl na realizaci projektu?
Partneři
SAPMU
Role v projektu
Finanční garant projektu
11. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména
zodpovědných osob)
04/2014: seznámení se s prostorem prostřednictvím historické procházky a závěrečným mentálním
mapováním místa
04/2014: vysbírání odpadků a následná modelace „recy-artové“ skulptury
05/2014: architektonicko-designová dílna vytvářející posezení v kontextu místa
05/2014: bazar s místními produkty
06/2014: výtvarný workshop na úpravu zdi podél řeky
09/2014: údržba zelených ploch
09/2014: gastronomicko-hudební piknik
09/2014: architektonicko-designová dílna dotvářející posezení v kontextu místa
10/2014: veřejné posezení se zpětnou vazbou
11/2014: návrh dalších aktivit
12/2014: vytvoření brožury
01/2015: vyúčtování a zhodnocení projektu
02/2015: prezentace výsledků projektu
2
12. Rozpočet projektu v Kč
grafika / tisk / propagace
web
ozvučení / technika
nákup materiálu
administrativa (poštovné)
cestovné
honoráře hostů
autorská práva
ostatní
celkové náklady
celkové náklady %
Grant TGM
8000
Ostatní zdroje
2000
13000
2000
4000
6000
35000
100%
Celkem projekt
8000
0
2000
13000
2000
0
4000
0
0
0
35000
0%
100
13. Podrobný rozpočet projektu.
Částka (Kč)
Popis investice
3 000
Tisk plakátů, letáků a dalších informačních materiálů
5 000
Dokumentace a realizace závěrečných brožur
2 000
Technické zabezpečení
10 000
Výtvarné potřeby a nářadí
3 000
Občerstvení a zajištění gastronomických aktivit
2 000
Poštovné, administrace
4 000
Honoráře hostů
3 000
Odborná asistence a režijní náklady
14. Odměna řešitelskému týmu (řešitelé mohou žádat odměnu za organizaci/realizaci projektu ve výši až
10% Grantu TGM)
Částka (Kč)
Jméno řešitele
1 000
Jaroslav Biolek
1 000
Katarína Tuľaková
1 000
Anna Pančíková
celkem (10 % Grantu TGM)
15. Uveďte, které finanční a materiální zdroje projektu jsou v jednání a které potvrzené:
Žádaná částka
Potvrzená částka
Zdroj
/materiální dar
/materiální dar
Nadace Veronica
15 000
16. Jak budete zjišťovat, že se vám projekt podařil a naplnil vaše očekávání?
Úspěšnost projektu budeme hodnotit především na základě přímé reakce a zpětné vazby od účastníků
našich akcí. Na závěrečném setkání bychom chtěli s účastníky akcí diskutovat o spokojenosti s průběhem a
naplnění potřeb a představ místních obyvatel, jak by se dané místo mohlo využívat.
Další reflektivní podnět bychom chtěli získat od studentů, jak se naplnila jejich očekávání z participace na
projektu a zdali budou moci zužitkovat nabyté poznatky v rámci vlastních aktivit.
17. Chcete v projektu pokračovat i po vyčerpání grantu? Co by vám v tom pomohlo?
Samozřejmě bychom chtěli v projektu pokračovat i v dalších letech. Myslíme si, že tyto akce mají smysl až
po několika letech opakování, nicméně doufáme, že v příštím roce by se na projekt mohl nabalit další
aktivity i v jiných lokalitách. Prostřednictvím zpětné vazby a získaných zkušeností bychom mohli navazující
projekt zefektivnit a přizpůsobit potřebám místní komunity.
3

Podobné dokumenty