Haskovo

Komentáře

Transkript

Haskovo
Bulharsko
Haskovo
město
Panny Marie
www.virginmary.bg
Památník monument
Panna Marie
Nejvyšší ve světě socha svaté Panny Marie s Dítětem
je vystavěna s hlubokou úctou, láskou a uznáním k Matce
Boží. Památník byl zpřístupněn pro veřejnost v roce e 2003
s vykonaným svěcením biskupa Arsenie. V roce 2005 je vykonán zápis
do Guinessovy knihy rekordů, a od roku 2009 je zapsaný i do dokladů
Sto národních turistických míst Bulharska.
Autoři sochy jsou Petro Alexandrov, Nikola Stoyanov a kolektiv.
Vypracována je z polymeru-beton a váží 120 tun. Celková výška
monumentu je 32,8 m, a zajímavým místem je vybudovaný v jeho
základě kaple Narození Panny Marie. Z kopce Jamača, kde se nachází
socha se otevírá úchvatný výhled na celé město.
Myšlenka vystavění Monumentu Přesvaté Panny Marie přišla od starosty
města Haskovo Georgi Ivanov a vše naplno se uskutečňuje darováním
veřejností Haskova. Symbol není vybraný náhodou – Matka Boží vždycky
byla patronkou města. V tisícileté historii Narození Panny Marie se byl
a je jako jeden z největších svátků, a rozhodnutím Obecní rady
8.září se slaví jako Den města Haskovo.
www.aleksandrovo.com
Zvonice
V létě Pána našeho roku 2010, v blízkosti Monumentu
Přesvaté Panny Marie v Haskově byla vystavěna Zvonice.
V letech neúcty k víře a nevěry obyvatelé Haskova namířili svoji
vůli – dovolte nám, abychom řekli – na renesanční tvůrčí impuls!
Přibližně asi půl milionu leva bylo potřeba na vybudování tohoto
svatého křesťanského památníku, a musíme říci – veškeré prostředky
byly získané asi za rok výhradně z darování!
Svou výškou, která je asi třicet metrů, Zvonice v blízkosti Monumentu
Přesvaté Panny Marie v Haskově je nejvyšší na Balkánském poloostrově.
Na vrcholu je umístěno osm zvonů různých velikostí, a jejich celková
hmotnost je trochu nad jednu tunu.
Zvonice je zpřístupněna každý den, a díky úchvatnému výhledu který
vidíme z kopce, to se stává oblíbeným místem jak pro místní obyvatelé,
tak i pro návštěvníky města.
A nyní, každý den v poledne, zvonice se slyší nad městem, jako by
připomínaly na význam města, jako jedna brána křesťanství v Evropě.
Alexandrova krypta
Alexandrova krypta je ze IV. století před naším letopočtem
a je jedna z nejvýznamnějších památníků Trácké kultury.
Odhalena je v roce 2000 od dobře známého archeologa Georgi
Kitov (1943 – 2008 r.) Svými rozměry patří mezi nejvýznamnější
hrobky v bulharských zemích. Výjimečně dobře zachovaná nástěnná
malba obohacuje novými údaji znalosti o tráckých náboženských
rituálech, kultech, představách a oblečení.
V roce 2009 v těsné blízkosti krypty začalo fungovat Muzejní středisko
„Trácké umění ve Východních Rodopách“. Na jeho výstavbu obyvatelé
Japonska věnovali asi 3 miliony dolarů. Na zahájení fungování
velkolepého komplexu byl přítomen i japonský princ Akišimo i prezident
Bulharské republiky Georgi Parvanov.
Mezi nejvýraznějšími exponáty nepochybně jsou nalezené v severní části
Sakar pohoří 98 zlatých ozdob (4500 – 4000r. před naším letopočtem).
Společně se zlatýma ozdobami z Varenského pohřebiště i náhrdelník z
obce Hotnica, to je nejstarší zpracované zlato ve světě.
Z roku 2011 Alexandrova krypta je část zahrnuta do Sta národních
turistických míst Bulharska.
V momentě probíhá procedura pro zahrnutí Alexandrové
krypty do seznamu světového dědictví UNESCO.
Muzejní středisko „Trácké umění ve
Východních Rodopách“
Muzejní středisko „Trácké umění ve Východních Rodopách“ je
jedno z nejmodernějších, výborně vybavené a ukazující na území,
a od roku 2011 je i část ze Sta národních objektů Bulharska.
Akcent ve výstavní síni muzejního střediska je na přesnou kopii originálu
Alexandrové krypty. Tím se dává možnost návštěvníkům, aby se seznámili
opravdu s nejunikátnějším antickým uměním v Thrákii. Do nejmenších
podrobností jsou předané fresky, nakreslené rukou trakijského umělce. Ty
přetvářejí scény z bojů a lovů, jako i momenty ze slavných hodů trakijské
aristokracie.
Bohatá expozice ještě ukazuje velké množství artefaktů z trakijského
období v regionu města Haskova, když větší část z nich se může vidět na
nástěnných malbách v Alexandrové kryptě – ozbrojení, ozdoby, nádobí…
Mezi nejvýraznějšími exponáty v Muzejním středisku „Trácké umění ve
Východních Rodopách“ nepochybně jsou nalezené v severní části Sakar
pohoří 98 zlatých 98 zlatých ozdob (4500 – 4000 r. před naším letopočtem).
Společně se zlatýma ozdobami z Varenského pohřebiště i náhrdelník
z obce Hotnica, to je nejstarší opracované zlato ve světě.
Pracovní doba: každý den mimo pondělí.
Perperikon
Skalní město v poslední době je nejznámější
archeologický objekt v Bulharsku. Podle archeologických
průzkumů, první stopy života na Perperikonu (Perperek) je před
6 tisíc roků v Kamenné –měděné éře. Již v pozdní bronzové a ranní
železné éře, starobylé město se stalo působivé náboženské středisko.
Ještě starověký historik Herodot vypráví o známé svatyni a orákulumu
trakijského boha Dionis-Zagrej nacházející se ve Východních Rodopách
-vytesané do skály, s kamenným oltářem na kterém rozlévaly víno a
zapalovali ohniště. Jeho zříce byla známá jako nepřekonatelná Pýthie
v chrámu Apolena Delfijského. Římský autor Svetonij dodává, že na
Perperikonu Alexandr Veliký se dozvěděl, že bude vládce světa.
Ve východních Rodopách i Perperikonu mnoho kultur a religií zanechaly
své stopy. I proto zde i nyní, všichni uctívají jeden den v roce – den
letního slunovratu. Ochráncem tisícileté tradice dnes je festival
„Perperikon“, který se provádí každoročně v předvečeru dne 22.června,
zachovávajíce naši cestu zahalenou tajemstvím z minulosti do
tajemné budoucnosti…
Svatyně Orfeje u obce Tatul
Nepochybně kolem obce Tatul byla nalezena nejstarší
v Tráckii heroon - svatyně zbožňovaného vládce. Poslední
archeologické průzkumy uvádějí, že se jedná o samého Orfeje –
známý Trakijský zpěvák a hrdina, legendární patron Rhodop.
Komplex je jeden z nejvznešenějších kovových památníku v
bulharských zemích. Skládá se ze středověké pohané svatyně a
středověké tvrze. Centrálním a nejvyšší místo zde je vysekaný ve skále
hrob, ke kterému vede slavnostní schodiště – symbolický hrob Orfeje,
aby on byl prostředníkem mezi nebem a zemí, mezi bohy a lidmi.
Při vykopávkách v letech 2004 – 2007 na Tatulu byly nalezeny celý kruh
ohnišť – oltářů, na kterých se prováděli oběti i úlitby bohům. V popelu
archeologové nalezli stovky věcí, spojené se středověkými kulty, mezi
kterými i část zlatého stolu, který je podobný na nalezené dříve královské
hroby Mikena, hliněné lidské idoly, nádobí na pití posvátného vína, vrchní
část knížecího žezlu jako i velké množství kostí vznášejících se obětí.
Tracijská svatyně
Gluchyte kameny
Svatyně ve skále Gluchyte kameny patří mezi nejvýznamnější
trakyjské kultové objekty. Zahrnuje několik velkých, hlubokých
skalních masivů. V úpatí jedné je vydlabaná hrobka ve skále. Ve
východní části komory hrobky je vypracovaná postel a malý výklenek.
Ze strany jsou stopy i druhé, neukončené hrobky. V masivu na Východ je
vysekané schodiště, které vede k vrcholu, kde je tvar bazénu. Ostatní tři
skalní skály jsou osazené s více než 200 kultových výklenků.
Místo Svatyně je vybrané pozorně – je výjimečně krásné, vidíme
respektující přírodu a výborný výhled na všechny světové směry. Stojí
nad okolním terénem, v myslích dávných obyvatel pohoří Rodopy skalní
masivy byly posvátné. Pro tráky výška skály zosobňovala rituály přechodu
z každodenního života do posvátného. Ten, kdo stoupá po schodišti
svatyně, které vede do nebe, přestává být člověkem – dostávajíce se
na vrchol, je dotknut prvními paprsky slunce, kněz – svatý služebník
přechází jiného prostranství, a to do nového a čistého prostranství…
Uzundžovský kostel
„Nebe vzetí Přesvaté Panny Marie“ je největší kostel na
vesnici v Bulharsku. Ten vynikajícím způsobem zahrnuje do
sebe elementy křesťanství a islámu. Vystavěný jako křesťanský
chrám , v roce 1593 byl zničen Osmanskou říší. Na jeho místě
je vystavěna mešita – je to část z velkého, připomínající nám podle
letopisců pevnost karavanní, jejíchž hlavní vchod je zachovaný až do
dnes. Začátkem 20. století Turecko vrací nemovitost Bulharsku a tehdy
začíná přestavba mešity v církev.
V roce 2007 chrám je obnoven do základů obecním úřadem Haskovo.
Při obnově jsou odhaleny dva středověké nadpisy v arabském jazyce
s religiózním tématem, které nemají ještě určené přesné datum. Jsou
aktualizované všechny ikony a nástěnné malby. Mistr z města Travnya
Darin Božkov vyřezává z dřeva ikonostas , který svým rozměrem je
jeden ze třech nejvýznamějších v krajině. Na oknech je vypracována
krásná vitráže, zobrazující scény ze života Matky Boží.
V minulém století, církev „Nebe vzetí Přesvaté Panny Marie“ ve
vesnici Uzundžovo je vyhlášena za památník kultury.
Stará věž s hodinami
Věž s hodinami v Hskovo je vystavěna začátkem 19.
století jako symbol města a hospodářského rozvoje. Nikdo
neví proč, v roce 1913 Městská obecní rada rozhodla zbourání.
Dne 8. září 2012 roku starosta města Haskovo Georgi Ivanov
dělá první kop pro obnovu staré věže s hodinami. O rok později, opět
na svátku města – Narození panny Marie, Haskovo si opět vrací svůj
symbol.
Obnovená věž s hodinami je vysoká 23 metrů a je vystavěna
z opracovaného uzundžovského kamene. Na vrchu jsou namontované
tři hodiny s elektronickým mechanizmem s GPS nařízením, a zvonění
zvonů odpočítává každou hodinu. Je zajímavá skutečnost, že zvon je
ze slévárny v „Whitechapel“, která také vyrobila zvon Big Benu, zvon
svobody ve Philadelphie, zvon pro Olympiádu v Londýně zvon pro výročí
královny Elizabeth II … Slévárna „Whitechapel“ (založena v roce 1570)
je zapsaná do Guinessové knihy rekordů jako nejstarší ve Velké Británii.
Stará hodinová věž města Haskovo je obnovena naplno darováním.
Památník Závisti
První a jediný ve světě Památník Závisti – Bulharský Ikar
byl odhalen dne 8. září 2014 roku ve městě Haskovo. Socha
vyobrazuje člověka, roztáhl ruce, s křídli s pěrami v hybnosti
aby vyletěl… Ale dvě kosterní ruce uchopují jeho křídla, tahají je
dolu a chtějí je přelomit. Zámysl na Památník Závisti v rukách sochaře
Gospodin Tenev – Guslara se přetváří v Sochu je autorem celé řady
jiných art instalací v Haskově: socha Baby Jagy, sovy pře Obecním
úřadem, Figurky oranžového mostu, památník umělce Lico…
Vynikající umělecký kus je odlitek z bronzu, výška je 3 metry, váha –
1 tuna. Umístěna je ve středu města Haskovo na masivním žulovém
postamentu.
Památník je Závist – Bulharský Ikara je vystavěn naplno z darování.
Haskovské minerální lázně
 Help to strengthen the body.
Bulharsko je jeden ze států ve světě, ve kterém je velké
množství minerálních pramenů s velmi zdůrazněným léčebným
účinkem. Lázeňská léčba má řadu výhod před medikamentózní
léčbou. Při této léčbě nejsou vedlejší efekty, alergický a toxický účinek
a nepůsobí negativně na orgány člověka. Léčebné působení jeq že vody
obsahují minerály, mikro a makro elementy a chemické sloučeniny.
Sláva minerálního lázeňského střediska Haskovo mají svou slávu ještě
z římské doby. Voda je vysoce termální (57ºC) i je výjimečná pro svoje
minerální složení.
Haskovské minerální lázně léčí:
 Onemocnění pohybového systému: klouby, periarthritis, burzitidu,
tendovaginitis, myalgie, myositis, lumbágo, konkrakturní stav pro utrpěné
fraktuře kostí, trauma měkkých částí,
 Onemocnění periferního nervového systému: chronické neuralgie,
neuritida, plexitis, radikulitus, discopathies, postižení vegetopatitní,
 Gynekologická onemocnění: zánětové chronické adnexity a
peryadnexity, chronické metriditi, endo-, meri i parametrity,
ženská neplodnost,
 Lázně pomáhají pro celkový stav organizmu.
V roce 2013 znovu začala svou činnost po vykonané
opravě veřejné minerální lázně.
Tracian víno
Ve starověku bylo velmi známé sladké trakijské biblinské
víno. Později vinná réva, ze které se získávalo víno, byla
převezena do Itálie i Syracuse. „I tak sladké víno, které siciliáni
nazývají polišovo, by bylo biblinské víno“ – píše Atenei, Homer
popisuje jak trakijský kněz Maron daruje Odysseusovi „… dvanáct
amfor sladkého, nerozředěného vína, božského nápoje … když chtěli pít
to červené víno, sladké jako med, on naléval jednu sklenici, a smíchával
ji s dvaceti takovými částmi vody a příjemné božské aroma vůně se
roznášela z nádoby. Tehdy bylo velmi těžké, aby ses ho zdržel…“ Tyto
údaje o ředění vína mohou být trochu vymyšlené. Ve středověkém
Řecku i Římě obyčejně mu dolévali tři části vody. Jako „barbarské“ se
brala akce traků, aby pili nerozředěné víno i to najednou, na jeden dech.
Zde se musí otevřít jedna závorka na vysvětlení, že antická vína byla
výjimečně hustá a silná. Účinek z pití thráckého vína byl shodný se
soudobými. Plinij Mladší sdílí, že „z nich bolí hlava až k šesté hodině
(dopoledne) následujícího dne“.
Ano… Jako závěr můžeme jenom říci, že středověká tradice je
živá: v regionu Haskova máme desítek vinných sklepů, jejichž
vína by Vás okouzlila.
Bucuresti
R o m a n i a
Ruse
Varna
B
u
l
g
a
r
i
a
Sofia
Burgas
Stara Zagora
Plovdiv
Haskovo
Haskovo
Město
s nejvíce zelení
v Bulharsku
2011
Edirne
G r e e c e
Kavala
T u r k e y
Alexandroupolis
www.haskovo-bulgaria.com
Български
English
Español
Руский
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
漢語
Tourist
Information
Centre
1A Rakovski Blvd
6300 Haskovo City
Bulgaria
Phone/fax: 00359 / 38 / 666 444
Skype/ICQ: tourism.haskovo
E-mail: [email protected]
www.haskovo-bulgaria.com

Podobné dokumenty

další informace

další informace V další části máte možnost si vydražit něco z nabízených položek. Vaše nabídky zasílejte jako obvykle emailem na [email protected], nebo v papírové formě poštou na adresu Ing.J.Petrásek, POB 13, 28...

Více

Otevřít brožuru v prohlížeči

Otevřít brožuru v prohlížeči a mnoho dalších). Jeho reklamy mu vysloužily mnoho cen jak na české tak i na světové scéně. Na festivalu v Cannes byl prezentován v prestižním světovém výběru Young Directors (nejlepší mladý režisé...

Více

Petroniův Satirikon s. r. o.

Petroniův Satirikon s. r. o. větší, než se nám zdálo předtím. TRIMALCHIO hleděl na prase stále zkoumavěji a nakancekonec povídá: „Co je to? To prase není vykuchané? No neni! Zavolat kuchaře! A hned!“ Před stolem stanul zkrouše...

Více

Infekce CNS - Ústav patologie 1.LF UK a VFN

Infekce CNS - Ústav patologie 1.LF UK a VFN mikrobiologie, patologie, infekční lékařství

Více

Seminarni prace Recko

Seminarni prace Recko dobu okupace si Řekové udrželi svůj jazyk a ortodoxní víru, ale téměř čtyři století kruté turecké nadvlády ovlivnily řeckou kulturu.

Více

Weinkarte - Klostermannova chata

Weinkarte  - Klostermannova chata Chardonnay, nejoblíbenější a nejpoužívanější odrůda na světě. J.P.Chenet Chardonnay vyzrává šest měsíců v nových dubových sudech. Chardonnay skvěle svědčí zrání v dubu, to dává vínu hloubku, chuť i...

Více