Prezentace „Putování Íránem“

Komentáře

Transkript

Prezentace „Putování Íránem“
Putování Iránem
19.9. - 30.9.2009
.RX]OR2ULHQWXVWiOHSĜLWDKXMHPDJLFNRXVLORX9þHPVSRþtYi"0iWH
PRåQRVWMHMSR]QDWQDYODVWQtNĤåL– Y\GHMWHVHVQiPLWDPNGHVYtWiQHERĢ
tam už je Orient.
3ĜLY\VORYHQtQi]YXËUiQOHKFH]DPUD]t3RRGKUQHPH-OLYãDNþHUQê]iYRM
SĜHNYDStQiVSĜtYČWLYtOLGpGêFKQHQDQiVNUiVD]HPČRSČYRYDQpQHMOHSãtPL
EiVQtN\RþDUXMHQiVWDMHPQiSRXãĢLQHEHW\þQpKRU\9HãOpSČMtFK$OH[DQGUD
9HOLNpKRGRMGHPHGRFHQWUDSHUVNpYHOHĜtãHN3HUVHSROLDGR3DVDUJDG
9\GiPHVHSRVWRSiFKVWDURYČNêFKĜtãt(ODPLWĤ0pGĤ$FKDMPHQRYFĤ
6DViQRYFĤ2þLXQDYHQpEDUYRXSRXãWČRVYČåtPHYSHUVNêFK]DKUDGiFK
RGSRþLQHPHVLYWUDGLþQtFKþDMRYQiFKXþDMHDYRGQtGêPN\%XGHWH
SĜHNYDSHQLMDNMHËUiQPRGHUQt]HPtNGHYãDNLVOiPVWiOH]ĤVWiYiKODYQt
VLORXNWHUi]DVDKXMHGRåLYRWDFHOpVSROHþQRVWLLNDåGpKRMHGQRWOLYFH
Kudy jsme putovali …
Státní vlajka
Chalúz
Schúshtar
Státní symbol
Quom – Hazrat-e Masumeh 20.9.2009
9WDNRYpPSĜHVWURMHQtMVPHVHSRNRXãHO\SURQLNQRXWGR
PHãLW\7DPQiPWRSURãORDOHSDNQiVY\Ni]DOKOtGDþ-
8YQLWĜPHãLW\MHKODYQtEUiQDSOQi
VWĜtEUD
=GHYHVYêFKVWDQHFKSREêYDMtSĜtFKR]tSRXWQtFL
]FHOp]HPČDE\VHSRNORQLOLQDPtVWČKUREX
Fatimy (9.stol.) – sestry Imama Rezy.
Kashan – malé PČVWHþNRVED]DUHPD]HMPpQD
rekonstruovanými obytnými paláci z 18. a 19. století .
.URPČPHãLW\QDYãWČYXMHPHL
VWDUpPČãĢDQVNpGRP\NWHUp
MVRXYSĤYRGQtSRGREČ
To blýskavé jsou ozdoby ze spousty
malých zrcátek -
2NQDE\ODQiGKHUQČYLWUiåRYDQi
8OLþND.DVKDQX
Zákoutí v Kashanu
AbyAeh – KRUVNiYHVQLþNDVLWXRYDQpSĜL~SDWtKRU\.DUNDVP
v SRKRĜt=DJURV=FHODXQLNiWQtVW\OKOLQČQêFKVWDYHEY,UiQX1DYtF
PtVWQtRE\YDWHOpVH]FHODOLãtVYêPRGČYHP3ĜLSRPtQDOLQiPEDELþN\Y
moravských krojích.
Esfahan 21.9.2009 - KODYQtPČVWR3HUVLH]D6HOþXNĤ
(11.-VWD6DIiYLGĤ]HMPpQD]DãiFKD$EEiVH-16st.).
$VLQHM~åDVQČMãtPČVWR]HPČV Velkým bazarem
VSRMXMtFtPGYČQHMYČWãtPHãLW\PČVWDPHãLWX-DPHK
QHMUR]ViKOHMãtPHãLWD]HPČ] 11.st.) a Imamovu mešitu.
Ali Quapu palác – sídelní palác šácha Abase
Imámova mešita dominující kolosálnímu Imámovu
QiPČVWtSRþiWHNVW
9PHãLWČ
Imámova mešita
3ĜHGPHãLWRX«
0ČVWRMHSĜHVZiGtVSRMHQR6L-o-Sehovým mostem (300m,
REORXNĤV DUPpQVNêPSĜHGPČVWtP-ROID9\VWDYČQ
Šáhem Abbasem.
2GSRþLQHNYKRUNHPGQLVQHDONRSLYNHP$OH
nenechte se zmást, chutná jako ovocný mošt - -
Esfahan QiVSRĜiGQČY\þHUSDO&KRGLOLMVPH
SRVYêFKFHOêGHQDYSRĜiGQpPYHGUX3RWNDOL
jsme tu i moc hodné lidi. Dokonce za nás
]DSODWLODMHGQDGtYNDLDXWREXVDMHãWČQiV
provedla k památkám.
Také nás zde oslovovali informací chtiví mladí
OLGpDSRNOiGDOLYãHOLMDNpYãHWHþQpRWi]N\3ĜHGHYãtPRGNXGMVPHMDNVHQiPOtEtY,UiQX
MDNVHGtYiPHQDVRXþDVQpGČQtY,UiQXFRVL
RQLFKP\VOtPHDOHWĜHEDLWRSURþP\GtYN\
QHMVPHQDOtþHQp- - -
Katedrála Vank YDUPpQVNpþWYUWL-ROID
6HPSĜHVXQXO$UPpQ\ãiFK$EEiV]HVWDUp-ROI\GQHVQDKUDQLFL
,UiQXD$UPpQLHNWHURX]QLþLODE\PXGRYHGQtDUPpQãWt
ĜHPHVOQtFLSRPRKOLSRVWDYLWYHONROHSpVtGHOQtPČVWR(VIDKiQ9
DUHiOXVHQDFKi]tLPX]HXPDUPHQVNpKLVWRULHSĜHGHYãtPMHMLFK
KRORFDXVWX1HWXãLOLMVPHMDNpKUĤ]\VYČWHPYOiGO\9QDãLFK
XþHEQLFtFKGČMHSLVXVHRWRPQLNG\DVL]iPČUQČQHKRYRĜLOR
ýHNiQtQDQRþQt(VIDKDQ
1RþQtQiPČVWt– krásné že? -
… a výborný místní
chleba. Mohly jsme v
SHNiUQČVKOpGQRXW
SURFHVMHKRSĜtSUDY\
1HMGĜtYHVHXGČODMt
kynuté bochánky,
nechají se
RGSRþLQRXWSDNVH
roztáhnou na velikost
chleba, na speciální
vypouklé podložce je
SHNDĜSĜLSOHVNQHQD
YQLWĜQtVWČQXSHFHDDå
MHFKOpEGRVWDWHþQČ
SURSHþHQWDNVHQHFKi
vychládnout. A pak
FKXWQiVNYČOH
0ĖDP-
Yazd 22.9.2009 – SRXãWQtPČVWRRVtGOHQp~GDMQČ
již 7000 let. Údolí s PČVWHPMHOHPRYiQRDåP
Y\VRNêPLKRUDPL3XWRYDOLMVPH]GHUDGČMLYHVWtQXGRPĤ
abychom se vyhnuli žhavému slunci.
6SHFLDOLWDPČVWD- GRP\VW]YYČWUDFtYČåH7ČPLSURQLNi
ochlazený vzduch do místností.
Mešita Jameh - 58m vysoké
minarety z 15.stol.
2NRORPČVWDMVRX]E\WN\KUDGHE3RGPČVWHPYHGHPQRKRGHVtWHNDåVWRYHNNLORPHWUĤNDQiOĤ– TDQiWĤNWHUpSĜLYiGtSRG
zemí vodu z KRUGRPČVWDLRNROQtFKYHVQLF9RGDGRGQHVYNDQiOHFKSURWpNiVRXNURPêPLGRP\LSRG]HPQtPLQiGUåHPL
9ČåHWLFKD XPČVWD<D]G7\SRXåtYDOL=DURDVWULMVWp
XFWtYDþLRKQČDERKD$KXUD0D]G\NSRKĜEtYiQtVYêFK
EOt]NêFK7ČODY\QHVOLGRYČåHWDPMHSRQHFKDOLUR]WUKDW
dravými ptáky, zbylé kosti pak spálili a popel vhodili do
YČåH
9ãLPQČWHVLWpPRGUpREORK\– pekelný vedro!! A s
QXWQêPLKDGU\QDWČOHLQDKODYČMGHRYDĜtFt]iåLWHN
Zátiší v poušti…
.G\åQHP\RVREQČWDN
DOHVSRĖQiãVWtQ-
Pasargad 23.9.2009
Unikátní stavba hrobky Kýra Velikého, prolíná se jí
YtFHVWDYHEQtFKVW\OĤ
0ČVWR.êUD9HOLNpKR]DNODGDWHOHSHUVNpĜtãH
=DþiWHNEXGRLYiQtPČVWDNROHPSĜQO
9LGtPHåHQLFQHYLGtPH$OH[DQGU9HOLNêSĜLVYpPWDåHQtGR
3HUVLHNUiORYVNpPČVWRGRNRQDOHY\SOHQLOD]QLþLO
Naqsh-e Rostam – KUREN\NUiOĤ'DUHXãH,,
$QWD[HU[HVH,'DUHXãH,;HU[HVH,VWSĜQO
%\O\SĜHGREUD]HPVNDOQtFKKUREHNY nedaleké
Persepoli.
+UREN\MVRXY\WHVDQpY\VRNRYHVNDOiFK9ãLPQČWH
WČFKPDOêFKWHþHNSRGQLPLWRMVRXQiYãWČYQtFL-
Persepolis – s\PEROPDMHVWiWQRVWLVWDURYČNp$FKDMPHQRYVNpĜtãH=DþDORVHEXGRYDVQDG
U]D'DUHXãH,9HOLNpKR2SČWKR]QLþLO$OH[DQGU9HOLNêSĜLVYpPWDåHQt=GHVHYãDN
SRGDĜLOR]DFKRYDWYtFHVWDYHE=DSViQDY81(6&2
Nad Persepolí jsou 2 skalní hrobky Artaxerxese II
a Artaxerxese III. Je odtud krásný pohled na
SR]ĤVWDWN\PČVWDDRNROQtKRU\-HQGRVWDWVHN
QLPE\ODSČNQiIXãNDYHF
Monumentální vstupní brána.
Sloupy jsou 20m vysoké a 1,5m široké.
1DREURYVNRXWHUDVXYHGHPDMHVWiWQtFKVFKRGLãWČ
~åDVQČ]DFKRYDQpVY\WHVDQêPLYêMHY\3HUãDQĤþL
SRUREHQêFKQiURGĤ
Citadela
8YQLWĜFLWDGHO\VHQDFKi]t]DKUDGQt
pavilon Karima Chána.
Zrcadlová mešita – ]GHVHQiPQHSRGDĜLOR
SURQLNQRXWDQL]DKDOHQêPYþiGRUX
Shiráz - PČVWREiVQtNĤPČVWROiVN\PČVWRUĤåt
PČVWR]DKUDG«KODYQtPČVWRSHUVNpĜtãH]DG\QDVWLH
=DQGVW]D.DULPD&KiQDGĤOHåLWpPČVWRYH
YãHFKIi]tFKVYpOHWGORXKpKLVWRULH9HPČVWČ
MHUR]ViKOêNU\WêED]DU0ČVWRPiQČNROLNGDOãtFK
Yê]QDPQêFKKUREĤ– SRXWQtFKPtVWQDSĜ
QHMYê]QDPQČMãtFKEiVQtNĤVWDUp3HUVLH+iIH]DD
Sa´DGLKR2NROtPČVWDMHUHODWLYQp~URGQpåLMt]GH
dodnes nomádské kmeny.
CHoqua Zambíl – Ziqqurat 24.9.2009
Mezopotámská pyramida – MH~GDMQČQHM]DFKRYDOHMãt]LTTXUDWQD
VYČWČOHWVWDUiVWDYEDSĤGRU\V[PQDYUFKRONX
E\OFKUiPHODPLWVNpKRERKD,ãXãLQDND1ČNWHUp] FLKOLþHNQHVRX
klínové nápisy. Nachází se nedaleko iráckých hranic. Byli jsme
zde jediní turisté široko daleko -
,NG\åVWDYEDY\SDGiMDNRKURPDGDQDVREČSRVNOiGDQêFK
FLKHOWDN]D]GPLVHVNUêYiVSOHĢVFKRGLãĢDXOLþHN
SĜLSRPtQDMtFtFKEOXGLãWČ
8S\UDPLG\QiVQČMDNêGČOQtN]DYHGOGRSRXãWČDXND]RYDOQiP
PtVWDEČåQêPQiYãWČYQtNĤPXNU\WiSR]ĤVWDWN\UR]ViKOêFK
YRGRYRGQtFKNDQiOĤDQiGUåt3RWpQiVSRKRVWLOVYêPþDMHPD
DQLVLQHY]DOPDOêEDNãLãFRåE\ORSURQiVYHOLFHSĜHNYDSLYp
7DNY\SDGiSRXãĢQHGDOHNR,UiFNêFKKUDQLF
Stín v poušti …
Kermanshah
25.9.2009
Reliéfy Taq-e Bostan zobrazují tentokrát
krále Chosrova II (kolem 600 n.l.) a
sásánovské reliéfy s bitevními výjevy.
'RNRQFHQiVWRþLODLUiQVNiWHOHYL]H$-DQDGČODOD
UR]KRYRUYDQJOLþWLQČQDNDPHUX
Behistunský nápis – ukrývá se na vysoké skále, oslavuje krále Dáreuše (kolem
SĜQO9 RNROtMVRXLGDOãtUHOLpI\QDSĜVRFKD+HUNXODVWROQO9HGON
UR]OXãWČQtNOtQRYpKRStVPDDMH]DSViQY81(6&2
Hamadan
25.9.2009
3UDVWDUpPČVWRSRGQi]YHP(NWDEDQDVtGHOQtPČVWR0pGĤ
VWSĜQONG\VQDGSDWĜLORPH]LQHMYČWãtQDVYČWČ3RGRE\Wt
3HUãDQ\XåtYDO.êURV9HOLNêPČVWRMDNRVYpOHWQtVtGOR
3UDNWLFN\]QLþHQR0RQJRO\VW/HåtYHYêãFHFFDP
n m obklopeno horami až 3500 m vysokými.
Hrobka Ester a Mordachaje
0tĜtVHP]HMPpQDåLGRYãWtSRXWQtFL'UXKpQHMGĤOHåLWČMãtSRXWQt
PtVWRäLGĤ'OH6WDUpKR]iNRQDE\OD(VWHUPDQåHOND;HU[HVH,
DGtN\MHMtSĜtPOXYČSUêE\ODXãHWĜHQDåLGRYVNiSRSXODFHYH
VWDUp3HUVLLSĜHGY\YUDåGČQtP
3DQSUĤYRGFHMHYHOLFHRFKRWQê0iUiGMDNRRGPČQX
]DMHKRVOXåE\NRYRYpSURSLVN\DSĜtVSČYHNQDVSUiYX
hrobky -
Hamadan – památník Aviceny
nebo-li také Ibensíta
9ãHVWUDQQêYČGHFOpNDĜ=MHKR
SR]QDWNĤþHUSDOLGDOãtVYČWRYtOpNDĜL
DY\WYRĜLOLW]Y.iQRQOpNDĜVNê7HQ
E\OYHVWROSĜHORåHQGRODWLQ\D
GORXKiOpWD]QČKRþHUSDODHYURSVNi
medicína.
26.09.2009 – výlet do hor u Quazvinu
První zastávka byla u horského jezera. Jak jsme na
PtVWČ]MLVWLOLWDNYHOLNRVWtRGSRYtGDOQDãLPU\EQtNĤP
$OHPXVHOLMVPHY]tWYSRWD]VNXWHþQRVWåHWRE\OD
SUYQtYRGDFRMVPHGRSRVXG]GHYLGČOL9WDNVXFKp
zemi je to zázrak. Však také okolní výstavní domy
SUêVORXåtERKDWêPPČãĢiNĤPNUHNUHDFL
1HMYê]QDPQČMãtKUDGQt]ĜtFHQLQD Alamut je na vysoké
VNiOHY~GROt$ODPXWDâDKUXG-HSĜtVWXSQiSR
schodech ve výši cca 2500m n.m. Byla postavena
DVNHWLFNRXVHNWRX$VVDVVLQĤYHGHQRX]HMPpQD
+DVDQHP6DEEDKHPNROHPURNXNWHĜtSURVOXOL
RGVWUDĖRYiQtYãHFKDXWRULWDWLYQtFKRVREYUiPFLVYpL
sousedících komunit (viz. termín assessinete apod.
v HYURSVNêFKMD]\FtFK9ãHFKQ\KUDG\E\O\]QLþHQ\
zejména Mongoly
1DVN\WO\VHQiP]GHQiGKHUQpYêKOHG\QD]DVQČåHQp
þW\ĜWLVtFRYN\FHVW\YLQRXFtVHKQČGR-fialovými
horami…
Údolí Alamut a Šahrud
'R~GROtVHMHGHVLOQLþNRXV SUĤVP\N\YHYêãFHFFDPSURMtåGt
VHGLYRNêPSRKRĜtP«YãDNVDPLSRVXćWHQRQHQtNUiVD-
2YHþN\MGRXFt]SDVWY\QDSDVWYX«
'DOãt]DVVDVVLQVNêFKKUDGĤ/DPLDVDU
Stojí na monumentální skále k níž jsme si
XGČODOLNUiVQêWUHNRGDVIDOWRYpVLOQLþN\SĜHV
VNiO\VXĢRYLãWČDSRåHOH]QêFKVFKRGLãWtFK
0RMHWDWUDQVNpVUGFHSOHVDORDSĜiODE\FKWR
]DåtWLRVWDWQtPPêPKRUVNêPNDPDUiGĤP-
3XWRYiQtNH.DVSLFNpPXPRĜL
3DQRUDPDWLFNRXVLOQLFtPH]LPČVW\.DUDMD&KDOXV
v ]iSDGQtþiVWLSRKRĜt$OERU]YHGRXFtVHGO\YH
YêãFHNROHPPNROHPSĜHKUDG\.DUDMEURG\D
QHGRVWDYČQêPLVLOQLþNDPL
$E\FHVWDQHE\ODWDNMHGQRGXFKiWDNQiP]iPČUQČSURGDOLQD
nádraží jízdenku na špatný dálkový autobus. Když jsme procitli,
že nás veze jinam než jsme zamýšleli, tak už jsme byli daleko za
PČVWHP'RQXWLOLMVPHWHG\ĜLGLþH]DVWDYLWDY\QGDWQDãH
]DYD]DGOD1DãWČVWtVHYEXVXQDãODGtYNDPOXYtFtDQJOLFN\D
VSROXVMHMtPRWFHPQiPRFKRWQČSRPRKOL6HKQDOLWD[L]SČWD
QDSVDOLY]ND]SURGHMFĤPMt]GHQHNDE\QiPYUiWLOLSHQt]H]SČW
$XWRE\ORRYãHPMHQMHGQRDQiV7DNåHNORERXNGROĤSĜHG
3HXJHRW8YH]OOLGtEiJOĤ- - . A i ty peníze nám
nakonec na nádraží vrátili!
.DVSLFNpPRĜH– GtN\FHVWiPQHFHVWiPDãSDWQČSURGDQêP
OtVWNĤPMVPHVHNQČPXGRVWDOLDåYSČWYHþHU8åVHVWPtYDORD
QDGQiPLVHVWDKRYDO\GHãĢRYpPUDN\DSRVOp]HLWURãNXYRG\
ukáplo -
7RWRMHSRKOHGQDPXåVNRXþiVWSOiåHWDMHYROQČ
SĜtVWXSQi=DPROHPYãDNE\ODWDåHQVNiþiVWSOiåH
NGHVHåHQ\NRXSDMtYþiGRUXWRMHWHQVWUDãQêþHUQê
hábit až po zem) a okolo je ohradu z plechu, aby
QLNGRQHPRKOQDNRXNQRXWGRYQLWĜ1DNDPHQQpPPROHMVPHWUiYLOLKþHNiQtPQD
QRþQtDXWREXV%\ORWRSĜtMHPQpPtVWQtFKODSFLKUiOL
QDN\WDU\]StYDOLWHVNQpStVQČDQČNWHUêP]QiVVHX
WRKRSRGDĜLORXVQRXWQČNWHUêP]DVHFK\WLWUêPX-
Teherán
28.9.2009
0X]HXPGLDPDQWĤ v podzemním trezoru Národní
1iP]WHOHYL]H]QiPiYČå$]DGLNGHVHNRQDMt
YãHFKQ\GĤOHåLWpXGiORVWLDGHPRQVWUDFH
Golestan – SDOiFSHUVNpKRãiKDYVWRO-HXPtVWČQ
YQiGKHUQp]DKUDGČSOQp]HOHQČDYRG\
EDQN\=GHRþLSĜHFKi]HO\]WLVtFHGLDPDQWĤUXEtQĤ«
]DVD]HQêFKYHãSHUFtFKRGČYHFKWUĤQHFKNRUXQ
nádobí … drahé kameny ve všech podobách.
Mešita Imána Chomejního
Národní muzeum 29.9.2009
=GHVHQDFKi]tVEtUN\UĤ]QêFKSR]ĤVWDWNĤ
QDOH]HQêFK]PČVWQDSĜ3HUVHSROH6~V«
6RXþiVWtVEtUN\E\ODLYHOPL]DFKRYDQiPXåVNi
KODYDVYODV\DYRXV\DþiVWQRK\YNRåHQp
ERWČ7RYãHE\ORQDOH]HQRYVROQpPGROHDMHMLFK
VWiĜtVHRGKDGXMHQDFFDOHW
1HSĜHKOpGQXWHOQêVPRJQDG7HKHUiQHP«
9êOHWQDMHGQX]QHMGHOãtFKODQRYHNQDVYČWČYSRKRĜt$OEUR]
SRG~SDWtPKRU\7RþDOQDG7HKHUiQHPNPGORXKRXNRQHþQi
YHYêãFHP0iQČNROLNSĜHVWXSQtFKVWDQLFDMHQP\MVPHVH
MDNRMHGLQt]QiYãWČYQtNĤY\GDOLDåGRWpSRVOHGQt
7RþDO Y\SDGiQHYLQČDOHYHGH
NQČPXMHãWČKSČãtW~UD
1DNRQHþQp
$þWRWDNQHY\SDGi]GHE\ORNQXOH
DILþHOOHGRYêYtWU
7DNRYêPLSURVWĜHGN\MVPHFHVWRYDOL«
äOXWpWD[LVQČNG\Y\FK\WUDOêPLĜLGLþL
nebo lépe bílé schuttle taxi.
=HOHQpWD[LMVRXVSHFLiOQČSURåHQ\
ĜLGLþNDPLMVRXWDNWpååHQ\
9HOPLPRGHUQtDXWREXV\NGHGRVWDQHNDåGêKQHGSĜL
RGMH]GXREþHUVWYHQt
Metrem – ]GHWRPDMtåHQ\YHOPLWČåNp3UYQtDSRVOHGQt
YDJRQMHXUþHQVSHFLiOQČMHQSURåHQ\'RWČFKWRYDJRQĤMH
YãDNWČåNpVHQDFSDW&HVWRYiQtSR]SĤVREXQDWODþHQê
VHQGYLþMHGOHPpKRQi]RUXSURåHQ\QHGĤVWRMQp
7DþHUQiRPiþNDMHPtVWQtVSHFLDOLWDY<D]GX– Fesenjun.
1HGDORVHWRMtVWQČFRWDNKUR]QpKRMVHPGORXKRQHMHGOD
$YHþHĜH"6DPR]ĜHMPRVWtE\ODUêåHD
NQtSHþHQpNXĜHQHERNHEDE2
SHVWURVWLNXFK\QČVHQHGDORKRYRĜLW
Bylo to stále dokola.
Co jsme jedli
1DãHREOtEHQiVQtGDQČ– míchaná
vejce s protlakem, místním
FKOHEHPDVDPR]ĜHMPČþHUQêþDM
Jídelní lístek, objednejte si
prosím - -
7DNWRMVPHE\O\QHMþDVWČMLYãXGH
YLGČW- Jana studující Loney
3ODQHWMiStãtFtGHQtNSURVYĤM
další cestopis, anebo s kamerou
v ruce -
«DQHERSODKRþtFtVHVEDWRKHPQD]iGHFKDQD
EĜLãH- -
3RVOHGQtSRKOHGQD,UiQD]DVQČåHQpNRSHþN\KRUNWHUpMVPHPČOLPRåQRVWYLGČW]H]HPČQD
YODVWQtRþL
1iãSRVOHGQtVSROHþQêYHþHUMVPH]DNRQþLOL
GêPNRXPtUXDþDMtþNHP«
THE END … -

Podobné dokumenty

Katalogový list

Katalogový list Startování 6WDUWLQJ&ɬɚɪɬɟɪ +OXþQRVW $ >G%@ 1RLVHOHYHO $ >G%@ɍɪɨɜɟɧɶɲɭɦɚ>ɞȻ@ 6SRWĜHEDSDOLYD>O[email protected] )XHOFRQVXPSWLRQ>/[email protected]Ɋɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚ>ɥɱɚɫ@ Palivo )XHOɌɨɩɥɢɜɨ (OHNWULFNpN...

Více

Říjen 2015

Říjen 2015 a Vojtěcha Mixy ze třicátých let. Nadčasové téma nešťastných lásek vedené na pomezí tragédie, grotesky a melodramatu se odehraje 9. října 2015.

Více

.URPĈČtç ILOPRYi

.URPĈČtç ILOPRYi VDOD WHUUHQD 0LORYQ¯N\ XPÝQ¯ ]GH  SRWÝģ¯ Lb REUD]£UQD Vb G¯O\ %UXHJKHOD

Více

HOT MELT brožura Therm-O-Flow

HOT MELT brožura Therm-O-Flow ]DEXGRYDQpWHUPLFNpþLGODKOtGDMtDĜtGt VSUiYQêWHSORWQtUHåLPSURH[WUXGDFL ãLURNiãNiODWU\VHNGOHSRåDGDYNX]iND]QtND QDWYDUDPQRåVWYtQDQHVHQpKPRW\

Více

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika.

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika. 3ĜtND] *ě þ  VWDQRYXMH SRYLQQRVWL MPHQRYiQt NRPLVt ]SĤVRE ]DMLãWČQt SURYČUHN YþHWQČ Y\SUDFRYiQt ]SUiYDQiYUKĤRGVWUDQČQt]iYDG 9 SĜtND]X XYiGČQê SĜHKOHG ]DPČĜHQt NRQWURO...

Více

vyzdívkové matriály

vyzdívkové matriály VÝBĚR PRODUKTŮ PODLE TYPU ŽÁRUVZDORNÝCH MATERIÁLŮ:

Více