Dodatek č, 2 ke Smlouvě o dílo č. ev. 2015/0434

Komentáře

Transkript

Dodatek č, 2 ke Smlouvě o dílo č. ev. 2015/0434
íl
J
OPERA(:lll' PROGRAM ~RAHA
KONKURENCESCHOPNOST
Dodatek 2
ke Smlouvě o dílo č. ev. 2015/0434/0ZleDZI (č, 26/3224/2015)
č,
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a následujících
Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Čl. I
SMLUVNÍ STRANY
.!J
Cf)
1.1
Objednatel:
se sídlem orgánů:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
1.2.
Městská část Praha 8,
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň,
starostou MČ Praha 8 panem Romanem Petrusem,
00063797,
CZ00063797,
Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha - východ,
Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 - Libeň,
27-2000881329/0800,
(dále jen "objednatel'');
Zhotovitel:
Gardenline s. r. o.
se sídlem:
Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený/jednající:
Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČ:
27263827
DIČ:
CZ27263827
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, číslo vložky 21435
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
107-1361330237/0100
adresa datové schránky zhotovitele: kn72p6
(dále jen "zhotovitel").
II.
Úvodní ustanovení
Ténto dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo Č. ev. 2015/0434/0ZLDZI (č. 26/3224/2015) uzavřené na základě zadávacího
řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem "Rekonstrukce areálu památníku
protifašistického odboje (Národní kulturní památka Kobyliská střelnice)" zadávané pod ev.č, OVZ/2015/0020
dle zákona Č. l37/2006 Sb.. , o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavírají smluvní strany s cílem v předmětu
díla uvést dodatečné stavebnipráce.
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti
Strana 1 (celkem 2)
III.
Předmět dodatku
Čl. N. odst. 4.1 se mění takto:
Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná
a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:
Cena díla dle SOD bez DPH
dodatek
dodatek
9 893 997,25 Kč
1 (bez změny ceny díla)
č,
2:
č,
Cena za dodatečné práce - vícepráce bez DPH
'-
632946,98 Kč
Cena za méněpráce bez DPH
12 520,00 Kč
Celková cena díla bez DPH
10 526 944,23 Kč
21% DPH
2210658,28 Kč
Celková cena díla včetně DPH .............•...............
12737602,51 Kč
Cena je stanovena podle podrobné specifikace dodatečných víceprací a méněprací uvedených
ve Změnových listech Č. 1 až 6 a 8 až 10" tohoto dodatku Č. 2.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ve všech ostatních ujednání zůstává
(č. 26/322412015) a dodatku č. 1.
v platnosti znění smlouvy o dílo
č.
ev. 20 15/0434/0ZI.DZI
2.
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel
a zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3.
Tento dodatek
č.
2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Přílohou této smlouvy jsou změnové listy "ZL"
rozpočtu.
V Praze dne
Za objednatele:
RL~~s
Starosta Městské části Praha 8
.
č.
1 až "ZL" č. 6 a "ZL"
V Praze dne..
Č.
8 až "ZL"
10 včetně
č.
!kť?:.1P.:I9.,f
Za zhotovitele:
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s. r. o.
prá;~ZPOétu~.
Evropský fond pro regionální rozvoj
............. (;~f.,
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti
Strana 2 (celkem 2)
4
r:!1.
H
H
•••••
.
ReKqns:tr~,kce pam.átniku-prq.tff."ši~ck,éh,o·odb,oje
IVPK, .$tf.gltlff;~ K($ylisYi f!'.rah'1; fl
zm~novychlí$t:17l
Souhrnný přehled vydaných
;Zhl'éri'a· teóbnologi~ p.dk1ágky, kam.oné
'~Iat"y'
.
.
Změna a."plesnlírihbZs"h~
.)'StomY
.
. '<niliiJ,a:l!K;Iihol<i9i$-;kQb~""'~~:~\Il4lt.
"I'Mliri411O
z.vl".~Qv~hó'
ť<>t:".prpva~.~rý<mdo~~v,.Ř(v ~í~\é'ffi
. vý"":~Qr~W)+cI)y!>~ji.91''''4I\tI'''''''!9"".Uc~.)i
~~~--~~~~~----~------+-------r-------+-------r------r-------1
U,p{esněnf'Oiapinvlace
"betonov'ý(;h 'vrať"
. ' nákJ.• dy,~;po)"JÍó" ,".nlpul""'i;.,tQ""v.Ý"k~"'~I~",,,ntáf
vrehrif.PfiiO~yJ'X~jf~, ,p'su'vf.~~.j',d~I1WÓtát:~,~O,i,~tř
4235O,OOK6
(e<;"nQ!i19i!>.a. j~lOh."pětriil:1t1{;i"tilt
.ne;vý~OIir:dOdilvkydls~y"'®V'ó!l"ÚP""'Y·",%li\ětU,pJochy·"
~l~'ml proJEtz';',Qllli~y·~,m~žn9.ch l>YdQ~ich'.Opr.it-V
.ZRU$Et<!
z.nre.na·,prov~d~nl'(l
"fi:poó~"I'~ní,"
upf.esncnf rozsahu
VybouránU~ero,nqvóho~~kllldtl,
J",onnopamá.lná",.""ky
1U
u
t.J;l,1~. p«Iv.~dóril'$po~~ov.nf'(.poxj~,,,,I;t~
""mMti>.v~;,Z~lív,~Yi, ;i:;.ť~oo"ro,"",h",p!~yMěof
Zi1)~.
11475,OO.l<i!
'Vjib<;urtnftll~~ ~'l'>l\9Vá!1(J ilti<ÍO<Í'H,(J",en~~o ...,",amtj,z:
diivodlf roa$lr.nl z'éll'n$fto"Íllbu
\"~,~Í\
..
Pi" #OK!'di\'nip.""á!e~í.c~
.
:(!'pra\';~~rtlrm~Jv-.st<Jři!;·'kamertli"dia'zbY
proJ;il<(anl.
dle'pb'tadavkv
1$& aSS,8't Kč
SChvále". cena celkem
**t<
'*
'*'*
'* ,*** '"
11<
OPERAČNí PRQGRAM PRAHA
KůNKURENCESCHOPNOS'i
~MĚ-NOVÝ UST Č.:
I
NÁZEV.Akc!:
"Rekonsttukce areálu památníku PtOtifa'Šj'$tllikli'ho
(f~ár()dníkulturní památka K·obyliská stř.elnj(:_é)'1I
1
odboje
Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 18048 Praha 8 .',
ZHOTOVITEL:
Gardenllne
TOl:
Ivan Pech, Roztoky 143" 270 23 Křivoklát
S.l,O.,
Šeříková 4ŮS/U; 412 Di Litoměnc~
PRóJEKTANT:'
oOVo:o iN1ĚNv: Ukyi~ě~p-řebyteť-ného výkópku po přédthoiltn tI10tÓ:\títeljA)Óv~Qf:1it:h~t~'lt'tel' neodstranil Z
dó'Vodu tlk()Í1~nJ s'rnh..lvního V,ttéhu.
Vyjádlcenf pr-olekta,nta:
,Stavební suť fl Výkopek; které tlébyJ/f soucašti PO z května 2015: Suť a výkopek měly být zlikvidovany př€cešlyin GQdavatel€ffl,
kferý toto neprovedLVrmě'li:,1 dpl~~í :Q~~vatela TOJ {f~togGk,utne.túaQe" rmpadně' vátni. lis~kYl,
tMĚNOWVOtAú· iMĚNA PROJeKTU
PROJEKT N~ŘEŠ1l
vyš:šI MOC
JEDNÁ SE
ZMĚNU
Q
PONfžENf .PRéDMETU DíLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA OrLA
ÚPRAVA P~EDMETU otLA BEZ VLIVU NA CENU DrLA
DíLA
NAVVŠENfCENY
x
CENA MÉNĚ?RAcí BEZ DPH:
CENA DODArEčNýcH
PRACí BEZ DPH:
VÝSLEDNÁ CENA ZMENY BEZ DPH:
VYŠEDPH
72.140,00 Kč
I
Zl%
VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY VČETNE DPH
Navýšení ceny díly bude vypočteno na zakladě jednotkových
15,i49,40 Kč
87,.289,40KČ
cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvy o dfro.
. 'tj
F'J'if.padě že nehude m~hi'€ip~~ci: jednotkových een, bude ce.na stanovena na základě cen v místě a čase clhvYklých, .
1.
: Veškeré<práee. hudou tip:fiiov.at pé.clmínlkcy smJouvy 0' dHo a hurlou proveden,!,ve sreJoo Ú!r(}vni co OG jako;sti miřt~ť1áljll•
. provede:l'lií ap~_, tak jak p.Gžadtrj.e nebo prndpokládá Dokumentace z;akáz;.ky pro, aelé díto.
. JMÉNÓ
Gardenline s.r.o~ ~Ftková .
405/1..B. 412 CU LitQTfiě'řlce
íval'l peet\, RoZtlii<y i4;!~
tOl;
1'70 2$ Křívcrklát
ar:o
{00;4
'1ván.
p1fO.fEKTAN
}'
$ldlo:~.~Ji.m49
~->.
1
spoL S fié>.
.•_.
KÁvA ~61. li Ml, 8''&0: . Půd .
ťlpyÝtl1
Iesem 49, Pi:iha n 166 00
r':~~J
M~~kj-~i~~Ši
Z~:kt~Mq 1I'i~~ mD_48
P~ttá$
KRYCí LIST RozPócfO" .
f----·-·------~·~-
._--~
-----~....,---_____,
!Piáha 81<OOY!ey ~ 3m ~ Pqitlálnik
oo1JGíe
pro!if~
'
IZL 1 Qdvoz ~ frkVl®ce .soli
I
MÍ$W
-,
--__
~.
Qbječli'lat$Í
l__. ~
RoopoCet ělSió
!L-
I~'
.
II
I
-
• ~ ..~y ~t
.-..
~~
I
Zpniooval
~r-'------l
Oiao
' . ' . :..
"1'
.
.
!~-------+-.
~I
Pro~
lb~f.IDritéI
l~
,
r----!
i
- .1 {
_l
.'
..~...,.----J
..
j,
,-_
-.,_
--~---~ I
.
Wl~
f~ ~$ve.~fě
(Jl$l
14 ~fli'éee
to
.~\IlturnJpam~ka
....c.,~~~-
Q:~~' 'l'1
"$fl
..
72.14{!MlO
&"to
.,
m U,.N'((dl,iff't)
t~
~tt. 't:$;~~l
1i14~4~r
.-
>.,
-.-.
,J1aa,,*-
14a
. '.
.~>
./f14Xt 222 61 1
..e1418
'ln 251 400
a~
®
RE:KAPITULACE
S~llba:
Ql;lJ~kt:
ROZPOČTU
PrahaS Kobylisy - 307 - Památník protifašistického ocooje
.zL 1 Odvoz a likvidace suti
~.á$t:
~KSo;
OpjeqU<ltel:
4nGto\lJ!.ef:
Datum:
HSV
prllú a dodllVky HSV
1
žemlil ptllce
9
Ostathi konstrukce ? P~c&;.b.ourilni
2542i),OO
46720.00
72140;OD
ROZPOČET
Stavba:
ObjeJct:
Prat.s tl Ko~~Y" 3b7:"i'P~mátAik:.Pl'9t1f~,sDckěho~boj€
ZL 1 Odvoz';s likllwee,e;i;uti
~
=
~O.'
Oa~
fttml.2016
Pni~.a ~~'f$V
Zemnl.',míce
71 ..."".... ·
. ...•
1.1: ""'.,
....... "'.
,.'.'"'.
7214(kOO
m~_ .. t~!3.
• -Q
~"'.-
:'~'!""" ...!"!
~lAA_nrI11_'~ ~:'''t'
llrU; !-.
~WQ.
1~;
.
~O~1W
'óO_;'Ul
~~:. '. """"",,',
.'IM~QP
" 'ov_v.
... -t_....
~.qg',.'
.... ;Y;.
. ..
.1
!.'~":
"ji-
'·:2e2.óooj .
·_~;Qc
.
. .~.~l1O;\)O
l~~~l\.l!.
·7'11°.;
':~6_g;y<. .
w.;.
... *** *
,
*..
"'
PROG'RAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST
OPERAČNf
ZMĚNOVÝ
;"
*..
EVR,(}PSKA UNIE
usr t.:
NÁZEV AKCE:
.
I
2
uRekon$trukce areálu památníku protifašistického odboje
{Národní kulturní památka Kobyliskástřelnlee]"
OBJEDNATEL:
Městská část Praha 8; Zenklova 1/3'5} l8U 48 Praha 8
ZH(rt6vm~L:
Gardeňline s.r.o., Šeříková 405/13~ 412 01 Litoměřice
TO!:
IVan Pech, Roztoky 14$, 21023 KřivOklát
PROJEKTANT:
DŮVOD ZMĚNY:
)J
ď ol
I r j"'lri.n......,
~ ,Y•lallfflRl,pfC
!M.l,c;UIM!l:
N
Dle dOhodyse zástupoom NpU při V~.koťlávaných dozorech při prováděni ~qvtw dQplnén p~~aqavek na replikaci 7 k~ kovQ\fÝch
k!.l$tl.íkÚ pUVQdnlho polniho WI~fonu v.e $i(eleck-é Jámě ě.t, K:astUkv bud.QU p'cQlledeny dJe>skici z~racovan'é projektantem (víz.
Stavební denlk + zápisy z Kb).
lMf't\!U VYVOLAt;
ZM~NA PROJEKTU
PROJEKT N'!~jL
VYŠŠfMOé
JINÉ O~OLNQSTI
JEDNÁ SE o
PONtiENí 'PREDME'ru
OrLA, KTEROU SE SNIŽWE CENA nILA
ZMĚNU
OPRAVA P~$PME'iU píLA
Bq VLIVU NA OfiNU DílA
x
CENA MÉNĚf>RACíBEZ DPH:
24S00,OO Ke
VÝSLEDNÁ CENAZMENY BEZ DPH:
VfŠE DPH
24.500,00 Kč
I
VÝSLEDNÁCENA ZMĚNY VČETNĚ DPH
21 %
5,l45,OO Kč
i
Navýooní (e~y clny bude Vypočteno rra -;i1kp~d'e: jecfnotkoVVChcetl uv:ede!'lýeh 'V polGf~0llJÉm razpoittr smio.wvy G dílCi ..
Vi p,řfpa.dě.že nebu-de ma-žuo použiit!e:dnctl'<;ových cen, hude cena ~novena na zátdaděcen v místě a čase obvyklých.
'VěŠkere prá~ budout>fitSoovat iWt:hllifnky sm!p;uvy! o d~ a budou pmv~deny w Stejné úrovni co d(} Jakosti materiálů,
prGvEldenvapo(t~ 'lák Jak pJO;iadujenebo předpoldádá [)D:~rnenta(!é mkáLky pro ceté úllo.
,JMÉNO
-. ~rd~UIříe ~r.~(i".. ~řft(ová .
CL..
~~
...
.
Li.
40S{1;3" 4U 01 Utotrl€ri®
-
: Iwit) P:~cih,RQj;ťlkv-i43, '
t'lO zs Křivótdat
ea:
'PRoJEKTANT:
KAVA'
$Itflo: PQd
112
$'p,Ql.
.'
'KA 'VA ~L 1$ ~,~.
$) 1'.'0.
49
/frl LL!I/.
U
' ~\./'~ /l/
$i41~ PQQ
no~~49.~6,
1M 00
" M'~
~(;t~
PGha8
~~ irtiha 8~
1I1iS# Utl4$'
KRvet LIST R:OzPOCTU
f"_'~--------=---,
I,
~K~
N~éV ébjektu
Mfšlé
i~
ÓJ~
I
Qpj$!i!~lél
J
P~l)j
, 'I
~t'íi()'!7i!§li
.•..
~~-._
.~ ........" .•
,
",_
~,~.,.,_ •. ,.,..
_
_,v_.'_'
__ _ ~t
_.
a ~GYé:j«!dtlotkY
_.
-
• _u- ~',tt,'."
. ~ ......" r'''"",,-'
","''.'...
......
+,., ~_~~
..
~"~
t
"..g
.•..,•l'UI.··.',·,,·._'.'
~" ..
~ •.. ;: ..•.•.. _.'.
....
' e,,_',~,',",.,."".'
'#P''""'
•. "!,"".+,..".,,,+-~:,..,_.....,,.,.
_._"""...y."~...._""'
.. ,""".
Q',® ~ ~~~_
...
_.
. ...
'ti>~
t..i .... _~:15.
:""':"~4-:-"""··;.,,O-'
_ '"'o='~:,."&.:-:~""-.,.,...
. e..""':.'"":,,-;.,,.,"__"""
""... :'~~~
,,.,,.,
A.,~..... ""',.
.. ,.,.
.. ~U"",""~:"1'
~~~~:~:~*':~~._-~:,.'f,
O~O€l'- 14 *,,-f~~
~.
8 FW ~Vf.íY
b--
;4
. I\''iJ.T9~
l,M-111,
~
. _-
~
.
"_
a4 SB'q.J)n
t~ ~ (ř. Mt~
j~I~~=-~~~_··..
_··~
-~-_···~'-~~,
'I'
I)..Q-Q .19 _.:(t Ů·1i$~
~.'(i;' ~.. }
:~:~
_I.
.
'~~~fdLA.r' .
. GfOO'~~M_
..
-
".-~.- ..
-
Q~
·-~-·--,...24-00D-··~,O-O...J_
~~~.~.~~~~~,~~=., ~~-=~i~~.:~~:~·
.• _-_:.~,~~..~.·_~_.t~.
5~~.:· •.~~8_W~
'~_:_m_'_·.~~~·~b1_.~~%~·__
·~~~O~PM_.~~
~
l'
.. --....
"
!:iĚ~· :~=-.~ 4S'_"
-~~O;:fH~"~.s\
'. - . '
~S: ~1~
PPH
__ ~~~O
~1~®
...
2S~~
~óto.$l
~u.ctj_
I
'j
I
Ga~raehiine
. ~. .~ - . ~,:
-~~---+---_"""'--,,. . . ., . ,,,;....;,I
~~~!mt1!:.~";=-:!"I~Mé~a
tJil, (jf~'l~.:m-ilt'm
..,
.lÚ{):mli9~)ot:_~~~!+.
IVAN
_..,._-- PECH
~
O.®
~:!{ ~~ Gb]eElťla1ete.
m- 1---1.!1-.~
--~
0.:100
-----~-..........,..
Q~~
Stal/Da:
Objékt:
Část:
Praha 8 Kobylisy - 307 - Paruátník protifašistickéhoodboje
Zl 2 Kastlíky pro polní telefon
JK'$Ó:
Oj;Jjednate!:
Zhotovitel:
DatvW:
P$V
767
P/áce a dódtívky psV
Konstrukl}e;Zámečnické
Celkem
24 500,(10
24500.,0.0
245DO,OO
ROZPOČET
$tavba:
0?ie~
~-,
P~~.8 KOJ;lY!i.:SY. 307 • P,a.~1nl~ protlf?š!$t~eho q9bp[e
ZL~·~.cypro.pplnibjl~on
ČiIst
JI<$O,
Objednatet
Qatu!'r..;
_(lj~.~1~
.1;.. 1·
OPERAČNí PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST
ZMĚNOvY
usr Č,:
I
NÁZEV AKCE:
l/Rekonstrukee areálu památníku protifašistického odboje
(Národní kulturní památka Kobyliská střelnice]"
OBJEDNATEL:
Mestská část Praha 8, Zenklova U~5i 1.804B P1'<3,ha 8
ZHOTOVITEL:
Gardenline s.r.o., Šeří.ková 405/13, 41201 Litoměřice
TOl:
KAVA $01
PROJEKTANT:
s t..{J. Sldlo: Pod novým lesem 49, .rtá'ha 6,
l<íO ()()
DŮVOD ZMĚNY:
Změna tec:hn91Q~jt;pGld~dky k'am~fln:.e -dl~Ji\ly ~ (:l:o -betonového IQi~, + I~penl dlažby ni! pačok 1.', bťlé,"p ~.et1\~flt~a
sfl:árov.~:nl t hil~i.'lo ~mentu. P'Oiati1.1vei<pfoje'ktfjm.~, rev!.ze 1'tl~hodnvtI\Iptúbihu p~d v dmsleliku :;tjištěnj
fl2lsákavosti ~ilmel1~ jil m9inyc;h v'i!lwětir ppd}{!~p:u d.p kam:t:rm'é d'~iby.
Vviádřetil projektanta:
Qle óQdanyqh d~~ kamenn$ trachytové glažby 011111 velká siétlosQ [email protected]'lnt navrhl spá~vat Jecln<ltUvé·desky dlažby bífým
cementem, a to včetně podsypové vrstvy 1. bíléhó Qementu me.,tllOiem a. ~amenn9U pe$kou. Při pOIJ~Itlk1~iéf<éh9,c~rnentu hrozí
nebe.tpee;1 výlwělú na. kamennl~h deskách.
ZMĚNU WVDLÁL:
ZMĚNA PROJEKTU
PROJEKT Nt~EštL
POžADAVEK
Ofl.JEDNATElE
VYŠŠíMOC
JINÉÓKOLNOS't!
JEDNÁ SE
o
PONíŽENÍ PREDMĚTU DílA, KTEROU SE SNllUJE CENA DíLA
ZMĚNU
ÚPRAVA
P'ŘEDMETU DíLA BEZ VLIVU MA CENU DrLA
NAVÝŠENí CENY DílA
x
3 ""S'.UA ,.~""'C
M, V"
2.9.··.·
.
i
.. .
.
'I' .
.(,.
.~.
r=:
.•
I ~~.'
,
.
Navysem ceny ctI y burd.-e VVp-octeno na ~kladě }edrn;l'tkovych cen uvedeny{;h v po Q~t\:Qvem rQlpoctu srn
.
»v.
V přípaclě, ze nebude mo,íno pouiit jeQ!1otko.vých cen, bude cena stanovena na základě cen
N"
Vf mí$t:ě
".
.
~ip
10'.UlI'( e allo.
~
a Č'as.e QtwyktýCh,
Vesketé prá~ě buďou ~I,ltň&~t podmínky stnlouvy o dílo a bUDoU p!rovooeny ve stejrté érovni CQ dO' jakosti matertátfi,
fjtovedení apOd.) tak jsi< p02:aduje nel;iQ li'ře(!fpekládá Dokumentace ~ak:á~-ky pré ~J.ě díto,
PODPIS
d-atdeniine s.:r:e'1.šeffkQV;9·
~.
~-....a;
,~A.-...
405/Ut 412 01 Utórrrěnce
tvan pech, Rozl:Qkv 1431
.
. ·O
,
Ú·
. .· . . . rJ·
.
. ·
··ď
.• ::..
'l';~lU~
. .. M.'lA~9l, ~~O', $,l4!Ql p~
,.1llj,~J
k.: . .
. . __ ~-_
~~H;lmoo.6,L~
..
'OB
" · ··~,·~;~~ťih~i8:
~~.a
~ita$:
mŠ~ 110'·4&
!
KRYCI-UST RO%POéTU
Pam~mi-~a§hw,*~-l
~8~.~~
I::-"_""_'_L"""
I
I
I
,
I
I
(
!
l
I
I
I
I
I
!
1
I
i
L-~--~- ~~~I
L
Olíje(li"ia,tel
--+---'-1
L
~
~6í~
I
~~
~I_"_.' .'. '~"- l
l._, ___r--~~------",_
Mltrtci
a účelové j~Qtky
_.-
'-i
.. -.
~
~/1ijl.j\
_ , .' ,_, __ ~J , _' ,'_'
~
(J.(X) ~,,_ _.. _
_ _
O'_
'
•••••
, R<>zp(lčtovi ~adVv
1 tI$V'
.étódá~".1
"i, _"~
.
C"-,
__
U.;(OCQ I iíi
~p~_
~t1OO,,{lG '6', -~,_
fiI~l1m..ji
~1_
_ ••• __
_f).9,Q
••••
L
""_~
J ' __
O-~
~'Qa }
~> ,~,
'j~
0.(ID '~~~---
O..® 'e"
.
-.'
"
k_
.'
-.-----.-.:.::"::';_
"---"
-
__
• $ 6~m
,ib',H!$
,-_ - .. ~-
'
-,,~
:p'~J~
...
CLL0
•
.. '-
-
,
~~~'
~W&!.L
.
".
1~ PIt'tf.l'in}
:::..;~
".
,_",_ .•.. ';._."._.,.-
.
o:;. . "":~ ...' ..... __ ."_
-_
•...
apo :
',1!'~~t
.
_
Q_._® . 1tf \fflH ft" fSJ.:t8l
REKAP1TULACi:
Stavba:
O,bj40kt:
ROZPOČTU
Praha 8 Kobyli$y ~ Změnově l1l,ty - Pamětník protffašísiického odboje
ZL 3 P6kládkll. kamenné dlámy • spárováni, lepení
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Ll.í!l111f!l:
Práce a dodávky HSV
Komunikace pozernnl
Celkem
293650.0.0
~:::'
Pta~ e Kobyfis;Y - žreěncvě listy - P~m2tnikprótifa.š;~ickěhc -odboje
it, ,~·P.O~dk:?lfa~rmé··<tWJlY -;$P.árQyáni.leyJ;eni
é>~.
JKSO;
Objéd"""',
ZbotPvitet:·
Datum:
(l1~Jm;2Q~6
Komunikace .pazemJJ'
Vy{kJěoí ~f dla2by.:z 1I2~
Celkem
2S3t)5(l~.(l()
~
.::emeotem"vč podk2adu1L5mrr.i
:2iI3·~,1lll
';!93.6Stl.O:O
~M
.
*,,ti ,~
,
íIt'
'.
r::.
"-.
T'lGD.A·
.)1'
*
A
~_
OP"".JHlCNf PR.... ;,;r•.• "".,,1PR",H.,.
KONKURE:NCe:SCHOPNQST
ZM.1#NOVÝ
~fST Č.:
I
.;,
** -ll'
'"
-Jr
4
~IRekQ.,struk(;e areálu parnátnílu,f pr.<r>tffaš1sti:ékého Odboje
(Národní kulturní památka KQbyliská $tř~tnieeY'
ÓSJt:bNAi"Él:
GátdenÚne s.r.e., šeříkGva 4ÓS}13, 41:2 ci Litoměřice
TOl:
Ivan Pech, RoztOKY 14:3, 270 2:a Křivoklát
PROJEktANT:
[)Ov:ótfzMiijW Z~ěna i~thtl;jIQgie unif~,t~ritmk(lb~rťóVá l~ylah13 U piétn{si'~i:I~l'K~mf{:)ifft;ijfo'irv~ilíprostoru
a
k pietním úč~fÍ'lm.. (púvodhi návtlell<Í ;závlaha riad1ethnjl ppstřiko\(álil věht.é:a :tl'iljStt:faJa ~ikV)
Vyjádření projektanta:
V pre$)ít~~m,arna1njk~HHtáp'iSOvých(]eseK se jmény obětí vypuštěny závlah~)ié il}'$ty ~VíŽ.:,,~'~ č.4}. V preOflrostoru,
J?,amátnlt\l n~{~IiZ'Qv~nQ ká~t]lf dl~PO ~~t')v.é,(fP,raw".. k(!IJz.e'$t.áv~jjoih~porostu
t'311~y, V mlsfě nápí$ový.cJidesek (p:á,s;
meli eeSlGu tl des,kární) doplněna liMaMvá rohoi. fďeta umé;lžnl podtétnhf t.aVl~ny· t~\Y~Jg~ pá~\Jď ~~~ \lý$U\tlJ tfY$ek:~ v míst~ se
••V . '''''j:>,;1iS' 'W",,,,
'00 Vi_ .• '. $ ''''"f, l~' ·t,v. .
'" Vil' ~I'
...
. •. '.
'k AI" . ''' ... 'khtt "~"1t' A.. ",Jiii'H·lj.;'·· ..-t.1i>'>'''''''lila
p,OGI.\Q~i .. ifl:J!'!l;leAH)i
~tlQlt.a . VI~ rl; ua en I Ol:!~h"
I"la upra\1&
S;e.·$nOu.
1 V$~al1t:ti ...!):Qn,,· !iI!ili<..vn:,dwJ'g!~V,~Q;~
$,n
ZMĚNu VYVOLAL:
ZMĚNA PROJliKrU .
x
PROJEKT NEŘEŠtl.
x
vyšší MOC
JINĚ OKOLNOSTI
JEDNÁ SE
o
PONížENf PREOMĚTU DiLA, KTEROU SE SNiŽUJE CENA DílA
ZMĚNU
ÚPRAVA fiŘEOMETU DíLA BEZ VLIVU NA CENU DiLA
NAVÝŠENí CENY DíLA
x
I
"~.
__
.~
__ ._~.
_
NavÝ$ení c~ny ~itv budeVypíičtén.o n~ základě jednotkov~eh ten úveden~Chv 'P(1I~O\'ern rozpočtu smlQuvyp dílo.
ď
\! přfp:adě., Ž'é' treb.ude fflOb'lO ~$it JoonQ-tk~výcl1 pen, b,ul1f~ '«e;ng ~tat\~eJlá Jl? ~~fadě G~
\I míSl;ě
a ~$e' Ql;rj/Y{dy~h:,
Vešker~ pr-ác-e bud.e:u Sj}'Jňovat ~dmínky $.mlpuvy O dtto ~ tfJ1®J,J prov,édeny v~ ~:t~né úrovoi c;Q do j~ko,sti rnawriěJus
, provedeniap0d., tak jak poiaclUje neho pre(!fpokládá OóKUmeh'táre l!aká-zky pro eelé dilo .
. ZMĚNU
_" oeSQUHLAslt.
.-.-.
.. :
-
."---.,
__
--"
. ~entines.f'.~.;~~\1á
, iID5/13, 412
.
01 Utomě'řite
l\1afl'~~'~
~702$Khíd«Ú:
14i~
. KAV~~"(.;~r~.~i19jpW:
~,t~~:P~c4tl~
,- . -,' , _. --. -
- -- - ---" ~is~p~i:
;~:":
.,r~
,~~
~~g
1I~~,c tOO·~
---;-
ce
KRVCí- usr ROŽPOCTU
~
., .
IPreh<!fl
~
ól;jJe~Q
- ~..
-
,
._.-
-.
-
,-
.
--
~;;=.;; - ~~~;-~~ho;;;--··"-í
I
!4l. 4 ~~líl?h6Y9sY$t~tn
J
I
tG
DiČ
Opjed!la~1
[-'~-~---_.--~~~~j
PrPJiotst9!ll
ZhQ\OVitel
,
..
Mjillé
-,
",
-.
,---_
a ú~éIO~é~~m)fky
.--
"_..
R~%pOc~tově n~(fy
1.f:I$V~
[...,...
, fl ·PSlf
I~
DOdáV.kV
~=-~
S
Q'ZK
(UW·&~~s
Q.OO : f~ ~i shlv.te
IlAO '$Q~~~.
GfQ6·t4··.~~
p~tm: 10 .Kiíltwní~1U«á
O,OQ 1li~~N!f__ ~~~ __ ~-+~
~~~~
~ __ ~~ __ ~~~~~
'Mla' ft
télPm~,~lWy
__ ~
Qi~ ,
__ ~
1),'" .
4>~.
~
~
v.
~;OO
1!fA\' ~_
M6$Pr®
14
1-21~ti:c-.,~~·
'.-. -,~~--.w_
'lImlikt1riit
_j
~OlaQ .t2fbN (i. 84f)
........._._-"'o"'·
" :o-o€l~:=
í~~pt. ~~
T·
.:c
,f~l-~~
~
0..00 . ·1.Qi- .• ,~'_: (ř. tá-U'.'.1·,. ..
s,oo ~ ~
'KAJ/Á ~f:$~~;·:-:·:'-·t{
~lct$j)'
Q:.OO
,.. '.:.'.
~
Q~OO:'
1~~~~6-~mady
.
-,
t80O!f~.
.
,
REKAPITULACE
R,QZPOČTU
$t~VPilf
Praha 8 Kobylisy - 307 - Pamětník,pretířašlstlckého odboje
Oijj~kl:
Častí
JKSO:
?l- 4 Zál/lahoyYsystém
ObjfOonatel:
Žt\ó!o\iiiel:
Datum:
HSV
01.09.2015
[email protected]~.. a dOl,"lavl<y H$V
.za\llahovN !i)'stém
Mériěprace - odečtit
Wc.eptiu::{l " přípočet
~elkem
14880,.()0
-11820,00
2~700,00
14,880j(),D
ROZPOČET
_
i'rah!; 8 KobyliSy.'lO1- p.má!rilkproilh;;;;sncl«""(Idlx>je
Objeld:
Z!.4z,;y",ho,y,.)'stéi:n
č,i""
Ji(SOi
!i)b~","""
~ótDvi1~
Datlirr';
"C·'.09~15
-,1,'*
*:
'*
"*
OPERAČNf PROGRAM PRAHA
'*
KONKURENCESCHOPNOST
ZMĚNOVÝ LIST Č.;
"* *"
'*
'*
'*
s
I
NÁZEV AKCE:
"Rekonstrukce areáiu památníku protifašistického odboje
(Národní kulturní památka Kobyliská sfřelnice)"
OBJEDNATEL:
Městská část Praha 8, Zenklóva 1/35, 18048 Praha 8
ZHOTOVITEl:
(3at('lenliot! s.r.o., Šeříková 40S/:L3, 412
TDI:
Ivan Pech, Roztoky 143, 270 23 KfívokJ~t
oí Litoměřice
KAVA spoL s T.G. Sídlo; Pocl novým lesem 49, Praha 6 160 {lO Ing.
At~h. ~:oPata
OŮVOD ZMĚNY: Úpl;~v~.t~no)Ggie. Po odkryd skrytýCh 03stf rn~thani~mtl vr?t; Z'jtš\~na f\Utf19St Óp~V'{·vyžaquje
p'řlzvednuti kfídel beto'np~ch Vl'?t Zjl~ěno běb~m f:®n~€e, N:akJ~~~,Qj~n~ s irt~.itIQ1_pd ~ťQo'Qv)i~tfvr(lt
(detntlntážvrchní přítiilhyfjx\,Ílí~í O$U vrat, Q~mont:á~ sp"adnf cá~tl t~~nňOr0:gj~~ j~Jiph tpi.tn~'m,:ont~ii..1;f$~~ní vrat)
Vyjádrenf prl)iek~t1~~,
projektQv~<4ok_Ufll~~Qe:pf~depi$o\fal~ zaflXQv~nf ~etQn0vých křl'~ElI vrat v j~i~h slávajícl poAici, Po Gtev~ní Ilorniqh k.apes čepli
vfat $ S{:locltlí!'ih skřtnt II mIste phwlú-otáósní (Všechny hylYZBvareny oseloVými pléChy) byro nezbytné křídla v jejieh pOZ4ctch
vyzvednout a poclJOžit. V~vednutí umožnilo demoT'ltéž- spodnioh pfevoqQvý~h kol of$eení křídel.
ZMĚNU VYVOlAL:
ZMĚNA PRQ)tKlU
PROJEKT NEŘEŠIL
)(
POŽAPÁVttK OBJEDNAřELE
vYšší MOC
JINÉ ÓKPkNO~ÍI
JWNÁSEO
PONížENí P-REOMĚTU DíLA, KTEROU SE SNIŽUJE CENA DíLA
ZMĚNU
ÚPRAVA PŘEDMfilJ
NAVÝŠENíCENY DíLA
DílA BEZ VLIVU NA CENU OrlA
x
~s.ooo,oo Kč
Nai.t~seo{ceny d'ílv bude ~ťi~ú~rio na ~kl'ádě Jednotk<)v~~h ten lI~ed~ň.yej;\~ PÓio~kQvém ;02!~očtu smlbovY ó dílo.
V případě, že nebude rtlO'žno pouŽltjedttotkóvých cen, bude cena stanovena nťl zá·klactě cen v místě a čase ohvyklých.
Veškeré práce budou splňovat podmínky [email protected] e dílo a budou provedeny
stejné úrQvni tO do jakQsti materiálu,
provedení apod., tak jak p.oŽ:aduJe, n~bo předpokládá DOKumentace z.aká,zky pro €élé dno.
VE;
PQIJl'tS
KAY'A~Cs[;,G. ~Pod
PlIDJifITAl!ffj(.AYA
:~~*J~4fh~g,~
*
· •. M~J(j~M~~
l,®OO
$:,
~~.~'(3
.~~,
'P~bJ$
KRvel LIST RÓZPOCTU
I~.;l
F
•
-----
-~._--
1...
I
I~
o _.~~_
II I'9eylisy ~ 3.0:7 ~ P.Elm&triik: p.rQ~.e~hl,H;i~QJe
.
L ~~~~~J
s Mototíia!1e b6tbřróiJýťh vml- ííTefiipulat:€
I
Objednatel
~I
~V~!
. ~-<_.
~..
. ft~~O\fé
;8
ufddi1ty
ty
~
.
_'
._
,,~,jll~\t.fWí~4y
0,00
ti~~~
_..
. _"--. _.
""_'-
€bOO m
qmt~
0.*
1~t[~i~
. " ..
'~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~.~.,
~--.
._ .... _
$i~.'.
,._"
o..~i~
-_..
.,.
·' __ ~.-'V.'
~
...
&~_
Q~H
'Ul' ~ (t .41')
,,'__
•••
,~,; :~:~~
. ...
'-
..
" jiji'
OiGO
----- '1J ~ . (f•• '34.
- - -.
_ ...... ,-....
-_
,_'_e,
. ,Q~® ,~~~.
ap}i
GJ(lG
"I a6Q1'QO
"mItI
.-'-
.
... --
.....
~~~
--'- ..
..
--~----~-----r~-~~~-~~~=--·-1--~~·~
..~~
I
j
Q.Q(;)
RitKAPrrULAOE ROZPOČTU
SfáVba;
Ohjekt:
Praha 8 Kobylisy - 307 - Památník protifašistického odboje
ZL ti Motorizace betonových vrat - manipulace
ÓlIst:
JkSQ:
Objetlrratel:
Zh.pto;vltel:
Datum:
H$V
01.0S,2P15
Přát,:e .lj cto~é1iky HSV
3S POll,O!)
Motorizaqe tletollovych vrat· manipUlace
nooo,oo
3.5 ono,oo
C!!lkem
RQZPOGET
~;
~t\2 8.~~!".:3{l_7 -PámátJlíkprotilaš"iS1ickeho
odboje
·Í1.~:MbtorizaCEbetonoo..:pctrVf;;t·.mS~
(;l.~"Iltet
ZhOtov;tet.
oatuin:
(l1~_20:J.5
.
-I< **:
'I<
.*
*
"*
'" *** *
QPERAČ,'Ní PR,OGRAM PRAHA
KONKURl: NCtsCH OPNQ.$T
ZM~NOVY UST Č.~
6
I
NÁiEVAKČE:
}}Rekonstrukceareálu památníkuproťifaši$tick~hl!Jodboje
(Národní kulturní p.amátka KDb:yliská střelniee)/í
OBJEDNATEL:
Městsk!i část Praha 8, Zenklova 'liB/S,
ZHOTOVITEL:
GardenÍine s.r.o., Šeřfková 405/13, 412 01 Lltoměřlce
POPIS ZMENY: Navý~erit oodavky
ase 48 praha 8
diai-hy .'
P:Ů\ÍQP lM~N'b f\tilNt~enrqQ~ilVl<y dlažby z dOvo,dllvptaw rO.zm~tCi "lQéh~~; 4;,§ ml pro.ť~t.;y <ila$.i)y a m~:mých
li)Ur;loudth O~f~.
V;{iédřenf .projektanta:
'Il~~r~,1r:a!iifil,~tllilté~i~~'va~1n~2% výměry na prořez pn jejím k1íildertl je ve vy~U, .~rv FP ~v~~~ne $právně.
Na\i}'selil vfme;y Je, UJ':Qen0 fljla děpOntlv'ání pro opravy při užívání objektu (problémS~fflUft
oprav).•
ZMĚNU VYVOLAL:
kam~llé pn proVádení případných
x
ZMgNA PROJEKTU
x
PROJE~ NE:ŘEŠ!I..
POŽADAVEK OBJEDNATELE
~ŠfMOC
JINÉ OKOLNOSTI
. JEDf\lÁSE O
PONíŽENí PRfDMETU OrLA, KTEROU SE SNiŽUJE CENA DrlA
;?;MĚNU
ÚPRAVA PŘ~DMĚTU DíLA
ssz VLIVU NA-ctNu DíLA
x
NAVÝŠENi CENY DflA
\
\.
Navýšení
ceny díly bUii!e vyp~ěf~h~ n~ ;z~~fali~·1~.~riétkě-;;~é~ tt;ht~~éf1y~'h v Pbl~Žk~věh1'rozpeáu ~Q1i0tiVV o tH!e,
V případe, že nebude možné) p(lruzit ~dhOťkóvýé-h ~n, bude oena !tanovená na tá1dadě tetl v míste a ěaSé 0bvykl$G:h.
Veške~ré Práce bl.ldou splnovat podmír'l~.y smlo:uVy e dll€! fl burlálJ provedeny ve stejné úrovni co do jákósti tnateťiáhi,
provedení apod" tak Jak požadůje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro t'elé dílo,
GardeniÚle
S,T.O••
šéifkov.á·
4OS1ta. 41~ Ol Ut,<ullěřice
. IViJo Pě~b, ft~.ky l.Aj.)
)10;za r<iWfM~t
M~~ etfi ~bq; s,
. 4~~Qltil U4mI 1$04;6
PfiJ:ha ~
~měnový list nah#vá áčinnostř scnválenřm Radou
Me Pliaha 8 formo;u dodatku ke smlouv~ o duo.,
KO;I;~;~;~-~;~~~Ik p~~stlckébQ
~ta~~
NaZe\! stavby
~~e -~
--1
r-·~-..c.- ._--~'-~~~~-_
1,
JKSO
'~
I
I!ZL·Iil· R)ij~a ri>Zl:?lVa
!
r­
Oblédnaif>l
PrpjJ;ll\tant
L
Zhotovitel
P~t
r
.
i
(ll
,
I
--~-------------
DM
I
lL __~~_.. _~I
j
Nakl~dyJ 1 !Í1.ih T
_-+-__.
" ,- f'~l ~_...__--~~--j-.~.
~
_(!,O~ I
~)!
. ~.~{) J
Hn.1.
~Yj
. _
1 HSV Woda\IkY
r;
OIÓ
IČ
l
"'--.-----~_
I
.
iM'~
d
Poȧt
~_~_+_I ~---~_.__'
Q\;~fl) $.• fl>1'®e rt~-
QJilO 1~lZaflz.el'lt $Í$li~išfě
Q.,oo. ~·l~J)I'l~pqPt;·
(),\~O
1-411ť«1teklQ~,_
-
.
T
~t
~tl:y!
Hl'l,;.
O.®
ťhOD
O~OO
~~v&y
!,ljb€) lQ' KIi!l~ffií p~~~ !
Jjí~Q fs"@mmnl vlivy
t:M)Q .
1-48 ..,.sV Íl'fQtů~.
~~-'----~---~4~~--~~--+--~~~-4'
~
--~~--~--~~~-~~
__~
.~ 00",00 11
ťMl~ f6'dl;'('QV;btnťllli~
0<;:00
,g
"Mt• ~WY<
0,oa
ty; '0~1
Oj0b
MQ!l~
0100
WVRNtt~'Ptu
~JJQ'
VRN tf. 1~W)
O,Ol\)
="
p
r
ZRN {f. 1;;S,
t~·~
r~ tO/Mli)
Q.oo
1~ ON
óid~aJ
ilIif!!lm-á, ,
I
1,
L __
'
2:70
tťl&.
íV$I\.,
~t.()"O 10Q
.~-~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~
21 ~~pJ, ettm.Q.sj
I'>alllm a
~hi,'ito
tf. 844.}
a.OD ~. ~t11,f~~
0~ .
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Praha 8 KobyJísy - 307 - Památník protifašislického odboje
Zl- 6 1J1l~.a rezerva
Č~st:
J~SO;
Objednatel:
iZMtoVltef:
DaŤtíi11:
01,09.2015
tiSv
Hsv
P'rtlCll a dÓd'ávký
5.·2
Komunikace pozemní - příj:lOčet
O:é.lkem
713 O()O,O.(i
7~.DOO,OO
ROZPQČET
stavba;
Prnhe S KOb:i'Iis)i- 307 ~ PámátnWi pTOlifaslStmk€hOodbojE
~ekt
~ 6.QJa2bat:ézerVa
~
JKSO:
{j!;edi$!:
"Zhotovitel:
Datum,
s
5--2.
O
;iOa
~~
KOmyn.'ka~
~Í"
.!s'®li!)!l;o~J'-J>ijM"~.
~'®.P~
7lI)íllll,OO
lll,.
"
•
OPERAČ'NÍ PROGRAM PRAHA
KONKUflENCESCHOPN05T
. ..
ZMĚNOVÝ LIST Č.:
NÁZIN AKCE:
'"
*-
.~* ..,
,.,.
* *-Ir* ..'*
I
I
8
IjRekonstrukce areálu památníku protifašistického odboje
(Národní kulturní památka KObyliská střelntce]"
OBJEDNATEL:
Městská část Praha 8, Zcenklova 1/35, HlO 48 Praha 8
ZHOTOVITEL:
Gardenline s.r.o •.• Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
TOt
Ivan Pech, Roztoky i43, 27023 Kř'ivoklát
PROJEKTANT:
.RAVA spol.
IIr.o.
S:íaló: FPd novým lesem 49, Pr®a 6 160 00
ÍnS~ Neh. K.oĎ.aia.
PŮVOD zMtt#~ N'utb~ Opr1iVe b~1;čnové desÍ(~. Ziigt€f1i) -Po ~bhaí~ní desk~běh~m t~:alí~te. zm€tia tťchnologie
pro'v~tilění sponkóvanJ (cépoxRJ mfsto cemEntov.é zál1vky), ~vetšenfrolisa.h!J pn)v~d~nI. Požal1avek projektanta.
\Mádřeni proJektanta:
PtojeRtOvá dtikurnenf~te piOOepisova!a dan'óU \f$'mětu praskUn \J pOdkladní betonové aěsce, ktete bude nutno opravit Po očištění
d,esky přt réqlj~~j a odstran~ní neWbourané Č'ástí pQÓKlaa,up-UtloonJ dlažby ~y.I:O tlutna ní:lyÝ$it ~měru &anovaných prasklin
poďldadiU betonové desky. Odsíffiň.Givarty podklad původní dlažby z betonu c výmel'ě i5rnZ mél ~ýt tJlkvidován předešlým
dod~\latejeml ktecy teto neprovedl, pp tak ve wkaiJu s touto pFaQi nepornlí:lla. Vyměru doloží dodavatel CI rDI (fotodokumentace,
připadně vá'žrti !fstlty),
ZMĚNU
vYvOLAL:
ZMĚNA PROJEKTU
x
PROJ~J<i NEREŠIl..
x
POŽADAVEK 01UEDNATEUi
WŠ-šíMOC
JINI~ OKOL.NOSTI
JEDNÁ SE
ZMĚNU
o
pONlžENf PREDMĚTU DíLA, KTEROU SE SNižmE CENA DrLA
ÚPRAVA PREDMĚTU DnA BEZVUVU NA CENU DílA
NAVÝŠENíCENY OrlA
x
zakJad~ jedn0tkQvých ~e:n 1Jved.ených v polofko:vé:rn fQZP'betu smiouvy 0 d:(lo.
V případě, že nelJllde mOžno použit jednotk0vý~,h cen, bude cena st~1I10Vena ml zákla(!{ě cen v tntstě lil čase obvyklYCh.
Na'vyŠéf'lí ceny drly bude VYPočteno na
Veškeré pr-áce budou splňQvat podrnJtiKy srnl.ouvy e dílo a budoy provedél1yve ste,jné Urovni CO·
provedení apod., tak jak poiaduje nebO předpoldáéla Dokumentace zakáilcky pro ce:lé (Mlo.
(10 ja~o'$ti
rfjateťi~lůJ
JM~NO
PODPIS
Gar<4enhne $.r.,ch, SeTlk0vil
4Oa/1ai 412 01litorněři~
, , "lvan Pedl. f{omky 143"
. ~<1' S ~Oktál
'p~ěJi'Í<fAI ,'itVA.;"
~,
_- . --' ""-~-'.--"
-' ...__._ . '.-,_ . . ~ ,. ,.~.. -_ . --- ,. . , -.--'"- .'~~!.'~
~/I~
U"'
rt! ~
U.~-I
tm~
~;-i~~~S~lQ~
r~,
~4%1j1~,j l~fJ(!)
!~~Amb.~ma
1=::e
8 'K~~
:~r;~tÍjj,. ty
~.~'ik:pr~lS:líi*!:1fip
I
r----.-.------.---~·
I
JKSQ
I
i
I
l~~_~_~~_~------=---,.
1
j4L s Zf,liYkal>ppjÍ1io\l~nh do:botlr~n1PQ.d~ll(ji;
r~~~--'---
Nálevčástí
0bjed~t~!
p(QifiIda"1
1
l~~~j
ÚIO
I
Zhótovite!
~-~~~_.~I
!
l_~._
.
c
p~
Ro.~~sli!
H~'~~v<!l
~~~~~l
~___'~. ~~~~____'J
':~Ú:\
tJ
.
~ - I ď~yl1m,j·i.l91
'. ;i00..
1 MW
~
...
;a'
~~. •.
$ '!J.$V ;"-'::--,'
~Z\~~~_
Q;.® ~"'~~
.
f-
~~1:7f5~® ".~
,0.00
L
J.
.
._-_.
I.
~.p.t}
~j(\:~~
: -., _3_;~~. :-_-: _'.. ~.'
1n:Km~i_~r
. -- ... - o;~00i
~y/1m,í,
:>_,~"
~,, __ ~..
_,.,.
:: .,- . . .. :.",; ..:;:. _:::.
P-=- •
.
~.
',~
.~"
•
.- ~_._.~~
.
_.O,."".-:~....PI);
_.,
.-_~_~
.
.• _~. _"'>"'·'·'d-,"_ .• , ..,'_"
tě třc§rOO
ď
••
ll~'!J.m' fi, P..Ul
(}4..f.),Q 1$c _
.~9t~~I..~t
. . - . -_ 'l{A:!A ~'-i ii.~; - - - D - iG~I.«wé-b~ta-iJ.i . .- . . '-' . . "-
.f;l.,(t9 ~i_~ioo~ ....
$ldtO~~
_._
tlo,ytm ~m;49
_ ~~
~
I
ZhctG'ldttú
~~L
. . ~·mL
(ř.1&l8J
JWJi~!':'~~
. $.
.
ób ~-raha ..
..
. .
~~~'f.'l~1S.~
f4 1:5 ~
BtOD:
.
~-~~-~-+---(lAJ) Jj~,*
tQ71$.on<o;;;l
D,OO
REKAPITULACE
Stavba:
Objekt
Část:
ROZPOČTU
Prahll 8 Kobylisy - Změnové listy - Památnik protířešísšckého
odboje
Zl 8 Zálivka spohkov:ání, dobourání podkladu
JKSO:
Objednaté!:
Zhotovitel.:
Patum:
1
í$rtml ptiI~
2
~kládání
Prác~ a dQdávky HSV
Ostatní konstrukce a pral:e, bouránl
Celkem
HSV
9
2 O~5;OO
.'100;00
~450.,0Q
94513,00
10 1'75,00.
St>vI>a:
Obj&ft
Či"St:
JKSQ:
k~J;y-7m.~Ě ~-.~~~,Jlf9'tifašisti~ho~bQj~
ZLS~,~~,c?o~~~1,I
~hE B
Ob_el:
~to'W'11ef;
22;OB.2{)15
~m:
H$V
:22~
;1$1~$f3
Jl
~
II
D
~
I'K
127.B3i1(!S1
H$V
~2'l ro'€271-1;lR
PriI~a'dod:ávJ:IY'l:t$.V
~'QUlí;prk~
[email protected]'kJa~?-~i.1pod~-;15Om:pi
:ibkláttiin1
UTrvltE; $pOn~~;
, Fráa a C!Od.i.\v~'HSV
~j~),q'.a~u.~~l
U",,",,_·B'ORlF
Ct!lkem
2~2S,OO
'0,000
'~.QO
"'"
"{).14tl
pppo~OO
'9
1.~O
na
'C~f;,«l
·71>0;00
!:_~
;?1;(l
'49l,IlIJ
:11.tl
.'/ll!l,OO
!4S02~
'.3W.CC
1tl.77!5:GCl
-'Ii
**
QPEllAťNí Pl10GRAMFltAHA
KúNKURiiNCSSCHOPNOST
?**_'"
'\i;'*
'*
'*
-11
I
IIRekonsttukce areálu památníkU prOtif-ašistlCl(éhó Odboje
(Národní kulturní památka Kobylřská st-řelniée)l'
OSlEPNAJEL:
Městská pást Praha 8, Zenklova 1/35, 1804$ Pr-eha 8
ZHOTOVITEl;
Gar~ei1line s.r.o.,
TOl:
Ivan Pech, Roztok\{ l4B, 210 23 Křivoklát
KAVA ~oL
II LO.
ŠeIřková 405/;1.3,412 Oi Utoměřice
Sídlu: Pod novým lesem 49, Pti;ih1\6 160 ÓO
Ing.. Aula. KOMta
Důvob zMĚ'NV:' V'IÍJollrání ťastí betonového 2ákla({u u jmenného seznamu uh!iv.od'u,r-Q~~lf.:enť':ze·ienéhQ pruhu pro
pok1árlánfpamátečních věnt:O. Kobercov~ závlaha v misie pietnf st~n'l, ZJl$těno při I'~alí:zad. Požadavek projektahta.
N ...,,~ _-',",""""k'" t
ovYja\llrenl
H',Vll" «In e;
N()~ě flmrti~n:é'.p~č4lt~mni iaVlabov~ rohož v pásu m'ěZi eestou ca blokem desek se· jmény ~fi)~tailanychvyžadUje od_něni homí
aásti ~~klggiMt;l~~, Pp$M (;ifil~;ek,~k, aby tQhQ~'mQ.hl~b~. pQIt'ižena ~ezpro$tředně k. g~§'{(~l'tI) ~~~'ý.QqJ.il'opatrnosti pTi Q~~J®várli
čás:fi základu b~r provédefi nárei diamantovým kóiouc€Í'f:I ve dvou paraelních IlOdetfl~ ř'lfž,eQ1!i.
ZMĚNU VYVOlAL:
ZMĚNA PROJEtcrU
PROjekt NEŘgšit
x
POŽADAVEK Ol;UEJ)t'ilAiEL~
VYŠŠfMOC
J IN É
JEDNA SE O
OKO 1,;N:OSTI
PONfžENf PREbMĚTl,J DrLA, KTEROU SE SNiŽUJE CENA DrlA
ZMĚNU
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DíLA BEZ VLIVU NA CENU DÍLÁ
NAVÝŠENí CENV DrLA
x
'Nav~Ši:~i
ceny 'díly buJ~ vy~;čt~~~ irě~~klidě j~dh·é~k;~dh ~~n ~\f~~etl~~h IJ 'P6i~íko\lém f(lZpoattl$m'lo~~ye dno.
v přípa~ě~ že r:l.ebucle moZno {rouž.íl jednotkóvýeh ~eÍ1}, htnlÍe cena stanOVe1'la na ,t,ákladě cen v mfStf! a ěase Qb\)yJd~(1n.
V~s*eré práce bHGQU splonvat pot;tmínky isml0Vvy o díto B bU~G\iI ptovetleny ve 5t~jné úrovni co de Jakosti matel'íálÍl,
provedení 8p{i}d., takJak PQžaOyj:é rrebo předpoldádá aokumefltace i?aMzky prd ce~é df1o.
G'ar,d~níiAe ~:.r:o~I.Šiňk.o~
4OS/1~i 41~ Oll,.itom~řl~
'J~~ P~ctltlWl;t~kv 14~. ", '
",",,","',.,.,
.,.:.,.._.
21'Ó 2'$ ~řiv~tat
" M~'Sts~ ~ Pr~na 8','
~ok!QV~ Jhli, ~~Q4$
, Pf9h!i$c
KRYClll$T ROZPOCTU
r-------~---.
-_ -v-r-r--1
------·,,------------------------'7----:-
Ip:ta~ II Kobyliey' •. 2ménovélisty - Památník pro!ifaSistic~
I
lorlOOJe
'
I
Jz!.
9. BQuflmoh~'éIQno~ q~s~y
I
j
.
.
o..
0.· .......•.•.•
. ..
J
I
Objednatel
Pt(l~ktánt
Zhotov.Rel
...
I
I
I
----.+-j ~-._~.•.....•.
jl-i
I
Zpracoval
~---------·l.r--~~~--
r _"_--.- ---------,
I
li
L_ . _.. _._~.-",L~.~~_~
L-.~~_.-·--ď-..._.J
0..00 $
l---"-+~~~·~~~~-
14 1:8"9,1tJ
f;'$;e'př{1I1Či!$
i 15.09;;ZOlti
i
0,00 ~~ ~1~1$itě
._ ...... _._.'._'-_--". --....:..,;"....,....;~:
._
,. . ._ . _"_,;;._...:._~--''''--'---.~~~~-9--~~~~__'_'I
. e .~~ PJ!.VÓ$pqtjh
Q'® 1Th Keitum:i památKá
Q,on· .
p,~nQ
Q~.Q:O'
t&
lkéti.\nfvtrvy
--------~~------~~
Mon~ t'I .....
r·· ·
~~
·.~t!~I.I1 . ...
$'
Cena,-'--$ DPH
.
_ .. ,-_._.
_"
"'"~=.. =_Im,,.. """'~.=~=.J=lj$'"'"'
..
I%liotovltal
~~~L
.~ ~~.
(}"'OO
~,!l)O° 14 Pt91§l(l!l~ Pt-lQ$
4
fj;.
I
jo
I
.Rozpoúet č1$10
~
.
tf. 21..2:5)
-.
REKAPITULACE
Stavba:
Ol?Jekt
ROlPočru
Praha 8 Kobylisy- Změnové listy - Památník protifašistického odboje
ZL 9 Bourání betonové desky
Část:
JKSO:
Objednatel;
2IJGW?lter~
Oall;Jl));
9.9
HSV
9
Pi'~sun hmot
Ptáce ~ dod~veyHSY
éstatni konstrukcea práce-bourán!
Celkem
o,ob
'1418$,18
14189;'UI
14189,18
Objekt:
~
[email protected] ti K!:lpYfisY ·2měno~é·isty':PamaituK,~is.ticl<eho~je
Zl-tl&un;nftletonovédesky
-
JK$O:
Obje:i:I~te!:
Zho1p;Y~
Dalum:
piic,-·.,~o~
D
D
~
2.
z;; St.gr~1':23
1\
o-a
II
ors
l5
1'''
$650422..111
S6504S1!J1
~~'11'1'
1\
PI<
"
Pl( 97S0E~'11
Pi'( !l1!l~12'
I'K 9100$8111
K
1\
e79OBt'l:2'l
14'!1t!!I_,"lE
~1·kocsbullce.2pri~r.ání
Ř~~jicl~~l«yiut;ldo150·mm
5.<,{!OO
Sq.nštii~tfKlCld1aŽb3~ir.mOin:~
t1~1ot1mrn.plpre~,~
fJ'~
PiiP~"'~Jlttie1o~rn~rJ1r.i:u'~rli.·$fl~hNél;lOu-sl1í1l.{I~'OO
"'.tÍl
""""'...,.
<eybp:Jr",*,,_lti_<lo'
I<'"
0rNm~ut1~~IJipó1·fl$·.~J!p'2KD1-\1glp.~"l.krr..
~."";$,1r,~"S\I!!.~4I9t!tlJm!>1~91~,,,
VMrDSW.r~!~'II<i,:sutj
a oqboor.anYdl'hmot2KO
Po~1ate4<·:tá Skládkú:_. proStét\Qb,$tornI i)éZ:p1im.éši
Celkem
6
Dl ,",es "jl!
rn
2jO.00
1"~10
1'i a40.®
2';!l
.().;8lCl
1710.,(JO
1~33;7(l
~,.(l
(J.l1(l
sas,co
71tU5:3
211G
l~'
7n,CU
1~E;sl;
;eJ.<
!lfl.l25
~.j,tJ
$.C$
í,,i!l)5
7~
i,805
1!i."
~O:,llll
1~".pO
150,00
l!J11.oo
7~.;:2íJ
27<l,7S
'.4.-~~~~,
2'.~
:;;1,(:
Z.1.0
""*'9;
'*;;.
'* '*** '*
**
OPERAČNí PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST
ZMĚNOVÝ LIST Č.1
I
NÁZEV AkCE::
I,Rekonstrukce areělu památníku protifašistického odboje
(Národní kulturní památka Kobyliská střelnice)"
Q8JĚDNATtL:
Městská část Praha 8, Zr;nklova 1/35, 18048 Praha 8
ZHOTOVITEL:
Gardenline s.r.o., Šehková 4os113, 412 01 Lítoměřlce
tbl:
Ivan
Pech/ Rpzto,ky 143, 270 2~ Křlvoktat
PROJEKlANT:
JINĚ OKOLNOSTI
)EONÁ$~()
ZMĚNU
CENA MÉNĚPRACf ~EZ DPH;
. ctrNA DODATEČNÝCH PRAcí BEZ DPH,
89.812,8 Kč
vYS'LEDNÁ CENA ZMĚNV BBl DPH;
VVŠE DPH
I
18.860))9 Kč
21 %
108.673;49 Kč
VÝSLEDNÁ CENA ZMENY VČ:ETNĚ DPH
Navýšeni ceny qíly bude vvpočteno na zákla(:!ě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu smlouvY o dno.
v přřpadě,
že nebude možno použřt jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě
čl
čase olwyklých.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvv o dílo a budQUprovedeny ve stejné úrovni co do jéllwsti materiálů,
Gardentine S.f,O" ŠeřiktJw
, 4a~!1~, 412 Ol Uteměřice
tVa'i1 Pe.th;BoLto.ky liB,
ml:
270 23 K~řvoklat
$p,óJ. s r.o
J5ROJli1<tAftri
sl(jjOJ Pod
novým lě$em 49
i62 00 PUiha 6
fC~ 46 02 95 $15
stefiet; Sesedni 0, 118
OBJEDNÁTEL:
00
">.•. :
" Městská ěá~ Praha ti; .'
zenklova 1/351 1.8é 48
Praba 8
NáZell Objektu
Objednatel
PtOjeld<lnl
Zhot~vi~f
-- .- _.
_.
,
•. _,,
M~ňt6 a. ~~l(M~Je~ň~
_.._~<. _ _,. ... _.
'_ .. ~- __
~.'
_ ._w.- ....... ,.
e·_~,.'_,_'
'.'1'
'_",."_'
'_',
. "_ -
. ....
" _ _., ,,'
_' __ ". ' ... _,_,,_,~ ._,,~ ..__ .,, __ "_
.....
.'~
" ~~~Jli~~~~~~~l~Y
2. HS\!
f},Ildál/Ky
Q.,Q'Q :
8'
•~
M.~n~
0.00.
P Sel(: ~V!'i~ pQŠ.l;
,~~~
"
Pi'ii:GěfJ~1t~:=J,_,~_~0~i:Qf)~>
..........
·1$_,'· ~_"_'~~:~Rr~~~_~_.
~ ·~~:$_Jé_'
~_~~IQ0~""-l
a,Qá 1'1' f!i'!)je!dtiwfl ~qe
0)'{) •
O"QO , t~ q~\'!t1(Uily
~PO: '
Q',t~ '16 f!W!ti);mfWM/
Qt,{m "
~~~~-- -~~--,~-~___.,~~~~-=+~~~~~-t~-t-~~---'-~~~--r--~-",,_,_'---4
S "MJ' .~
ft Qš:taffil
O-i®:
-,G
,~
,--
_"
. . . _..... '_ .., .. _-.~'
-.'"
~®
~,'O:;latnf~tt
Z(lf.!Z,s
-
0'-
.. 1
_.
_.'
. __
'.~'
,
'_:. :_...
.'"
-
-:..-
. . . - _.:.~.
-'-
...
_.
_'
-
---v . . _ .. _,
, ~6t~~~,
Qátwtill
lb~L
I
I
l:tw:r~ _".,' '~ . __~_ _ ,
~i~~~i~.
' '"''1'''',......., . ,,,",. ~
~ . _ ~:;i~~h
Gat'_DJine ..
~1
i!;\il
l', I :L,i)j)j ~ro'"''''vá4í'''Gžk"
.
'$2$
t3iJQ
~QO
0,00
RSKAPJTULACli ROZPOČTU
Stavba:
Prafta 8 Kobylisy - Zi1len0vé listy - Památník protifašistického odboje
Obje,ln:
:Zl 10 Řezání kamenné dlažhy
Část:
JI($O:
ObjednllteJ;
Zhotovitel:
Dafum:
ra2
01.10.2015
PráC!l (! dodávky PSY
Dokóněoveci práce. obklády z kamene
Celkem
89812,80
?re.f?2 tl ~-- :2měoo.v_sfisi:y- Pama~k-protifašistickě:h!Jodboje
LL lO·Řezácf.kme,mé d"",y
S1avb;a;
Ob~
ČOS!:
$s0,
()hje<I.... '
~ovhel:
pa~:
C1.1'p.2(it5
K
K
7~
?B2
1S2991201
7.,
~';202
~Q~®2~ f:l1'#Ě ..iJbki2'~i:~l,,~men'li
flO'mé·~!d.~~'tt1(lmf'!'l
Fn.pla1elc; k rolInEmU:rezanf dEsE:k :z.·lIamene ZKD '(1 mm Uo..st1<;y_-pres 1Cml't
CdkUn
1!~"~1~C
"6<2,Sll
E2 ,7C,;A2·
~'1.1.6!~
",D
2·1.0
I
-:
~t~·fJJ;.VA_$i.e.
PQd~~49
~&,1G200
Akte: NKP sti~.,.. K®ylisy
Věc: Kom~"tař k.ě%mm~vým listům i.i ... tA.Q
Zrilěnayý liSt čj
f
Odv.ót.alikvidace WH
šfaÝetmi $Ul a Vý~ které r$bflySpjJMslí A>~, lw~ 201$, SUl' a VýkQlleK'.měIy být ililWicloV1my předešlým dOOavatelem.ldétý toto
~Y$dI. V~ ®lotl ®d~
á IDI ~tu~.
případně Vážni lístky).
cll teléfOl'lÍl střé1ecKá~' a tj
{)Je d(JJlCJiiy~1&~
, pn vYkoná-vanY-dl ďliZOTécll pfi prtlvMění stavby doplněá ~avék na re~ 7 kS kóvavýcli kasttíků
.......QdRihO
._;\ ě.1. N<.........,
j; ",ttn-" ~!W®
"- •.1 '. ,.,..,~!
,,~'edeti
""':;;;.1 .~vaíJé. pr~
- ...~-- ..em. (ViZ.
" . ."aVl:iurtl
..t .. :"""'" ~1I'l\
..r_iL. + ~JSY
.: ". ," .'
........
. n'id
1"Wn.!ho. . té1efGňUve
. . ' . . '. slřelel::ké
. . . J!'~JV.
. y dle
. l:!J\U>i...,...........
ZKO).
tmě . '.11$16.2."
s,
~--
řJfe~~C~=~
'.
.
_.. .,'" Jist c,,4
.,.
'., .. ·.··_,~,;~.PD
1ěm.ato
' . ··.ilesky~blIJm __
J:t.M&lft=:W
dá'~~navIbJ~'-
'~IVSH"""'.·......e,
~",~1~"'
....
_
............. 1'..........• ~.
"·....."1í'.MI"',....
P,_w"""
........l.U ''''<ii<'!'W'''''1IU
a _n\1i'Jmv
(,<~''''
"--'. Ff.!
~ t""'.. _
. '. -'
",
•• P'f"'~ .. na
. ht~~~§;!.
. ""'" ..~
'.
~~~~=$=~' .' ~:~~~
'.
~,.~~~,~, ktdam.6intpdzem·~a1l·ltavtl1blil '·~.bez~lIU~
' '. -' VmíS~"
.' , '. " se·,·ttě'
~a~kft~r~I!l~~&~~l_~J1SHt_S:9bn.·
.•..
\l~WI;..,.._...._
-~t·
··~n~· "PQ'''~r~
•. ~
~. :P~"f-'7"'''''''V·
.
~*~il;:
..' ..... ~
.
~." ~~"".
p ,'.
$.,
..
..n;_dl:~é'~~~t
r:i&~;,;~
~
......
tt'~I:"l"'Y_~1~~\O~'l~~_.l'
lJR~~n~JUr
~!M

Podobné dokumenty