č.23 - Základní Škola Třebenice

Komentáře

Transkript

č.23 - Základní Škola Třebenice
Školní časopis ţáků základní školy v Třebenicích
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE
PAŘÍKOVO NÁM. 133
TŘEBENICE 411 13
OKR. LITOMĚŘICE
č.23
2010/2011
REDAKČNÍ RADA:
Tereza Pecánková, 5. A
Klára Horová, 5. A
Michaela Beránková, 5. A
Lenka Arnoštová, 5. B
Jan Cina, 5. A
Michal Arnošt, 5. B
Štěpán Dudi, 5. B
Fanda Belza, 7. A
Michal Zázvorka, 7. A
Lucie Kříţová, 7. B
Nikola Korduliaková, 5. B
Jaroslava Horká, 7. B
Lucií Rackovou
Co jste za znamení? Blíţenci
Vaše koníčky? Počítač, lyţe, kolo, zahrada
Váš nejoblíbenější film? Scarlett
Vaše nejoblíbenější skupina? Spíš se mi líbí jednotlivé písničky.
Nejoblíbenější sport? Jízda na kole, lyţování
Nejoblíbenější spisovatel? Erich Maria Remarque
Co celou noc spí a ráno zase vyletí.
Co celou noc létá a přes den spí?
Co je to?
Co roste kořeny dolů?
Jedeš nikam nevíš kudy koukneš na ni a víš kudy.
Co je to?
Večer to má hlavu a ráno ji zase ztratí.
Co je to?
Klára Horová
Vítězní luštitelé kříţovek z časopisu č. 22:
Dominik Hadač, 5. A
Jan Cina, 5. A
Denisa Klugová, 4. r.
Michal Arnošt, 5. B
Pepa Arnošt, 2. r.
Patrik Karlík, 5. B
Jak nejlépe pojmenovat dívčí kapelu sloţenou s pěti desetiletých andílků? Nač si s tím lámat hlavu, kdyţ název
5Angels je přímo nasnadě. Kapela byla zformována v roce 2007 Michalem Mertlem, jenţ dal dohromady členky AT Studia
Domino.Pětice dívek (Nikola Mertlová, Kristýna Pecková,Týna Šlingrová, Niki Šneidrová a Tereza Procházková) si brzy získávají
srdce fanoušků a tak je více či méně jasné, ţe je jen otázkou času kdy se 5 Angels dočkají své první desky. Jejího vydání se však kapela
nedočkává ve své původní sestavě, Tereza Procházková se po drobných nesrovnalostech rozhoduje andílky opustit a věnovat se disco
dance v ATS Domino.
V plných přípravách na nahrávání desky bylo tedy nutné doplnit sestavu, coţ se
v červnu, kdy se pátým andělem stala Diana Kahleová, jenţ se dosud věnovala baletu na
soukromé škole Pirueta. 5 Angels čeká série koncertů po celé republice, natáčení desky a
videoklipu k písni Ples Démonů. Mohli jsme je několikrát vidět i v televizi, obzvlášť v
pořadu inbox hudební stanice Očko. 15. listopadu 2008 do obchodů vtrhává prvotina
5angels, na které se nachází jedenáct písní. Úspěch cd se holkám ještě daří podtrhnout
veleúspěšným koncertem v praţské Lucerně, kde se jako host představil i Dan Nekonečný. A Aby toho
nebylo málo, dočkali jsme se i vlastní muzikálové show Tajemství 5-ti andělů.
stalo
Polovina roku 2009 je počátkem velkých změn. Nejprve v červenci odchází Diana Kahleová. Účinková
v 5 angels je samo o sobě dosti časově náročnou záleţitostí a zkrátka by se to neslučovalo s jejími
studijními plány. Byla totiţ přijata na Taneční konzervatoř v Praze. Krize však začala vrcholit aţ v srpnu, kdy
došlo k zásadním neshodám mezi manaţerem Michalem Mertlem a jeho svěřenkyněmi. To vyústilo v odchod
Týny Šlingrové, Kristýny Peckové a Niki Šneidrové. 5Angels náhle tvoří jen dcera Mertla, Nikol.
Nechat kapelu rozpadnout na vrcholu slávy však nebylo v ničím zájmu a tak 5 angels dostávají
kompletně nové sloţení. Nikolu doplňují Michaela Exlová, Vendy Vošmiková, Tereza Haklová a Angelina
Shestak. Okamţitě se pouštějí do tvrdé práce a aby přesvědčili o svých kvalitách vydávají na konci roku
album 5angels – Live!, kde se nachází přezpívané písně z původního cd doplněné o dva kousky. Nové sloţení si
dokázalo vydobýt svou pozornost a můţou se plně věnovat přípravám dalšího studiového alba. Krom něho
oznamují i záměr natočit celovečerní taneční film, jenţ by svým stylem měl hodně připomínat vzor členek
kapely Hannah Montana.
Tereza Pecánková, 5.A
Kolik ti je let? 11
Barva očí:
hnědá
Oblíbený zpěvačka:
Shontelle-Imposible
Nejoblíbenější:
Angel
Kde bydlíš:
Lkáň
Kdy jsi se narodila:
3.9.1999
Nejoblíbenější barva: růţová
Máš kluka:
ano-Michal Arnošt
Kam jezdíš na dovolenou:
za tátou do Anglie a na
Slovensko za ségrou
Jaký máš telefon:
Samsung star v růţové
Co máš za zvíře:
čivava
Do jaké třídy chodíš:
5.B
Michal Arnošt 5.B
Afrika je druhý největší kontinent po Asii, měří 30 221 532 kilometrů
čtverečních, to znamená ţe 20% souše na zemi z větší části tvoří Afrika.
Je přezdívána černý světadíl.
Velkou část tvoří pouště (Sahara, Kahalari, polopouště a savany). V Africe je
deštný prales. V Africe ţije víc neţ miliarda lidí. Afrika je pravděpodobně
kolébkou, odkud vyšel první člověk.
Štěpan Dudi
Belgie (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien),
oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie leţící v západní
Evropě. Belgie hraničí s Francií (620 km) na jihu, s Lucemburskem (148 km) a
Německem (167 km) na východě a s Nizozemskem (450 km) na severu. Ze
severozápadu omývá Belgii Severní moře (66 km). Belgie je členskou zemí Evropské
unie a Severoatlantické aliance (NATO).
V zemi jsou tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina.
Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze dvou velkých společenství,
nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi ţije také menší německá
komunita. Belgická federace se skládá ze 3 společenství, rozdělených podle jazykového principu,
Michal Arnošt 5.B
PRAHA
Praha je hlavní a současně největší město České
republiky. Leţí mírně na sever od středu Čech na řece
Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehoţ je správním
centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je
sídlem velké části státních institucí a mnoţství dalších
organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,
ústřední státní orgány a vrchní soud. Mimoto je Praha
sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních
samosprávných celků; sídlí zde téţ ústředí většiny
politických stran a centrály téměř všech církví,
náboţenských a dalších sdruţení s celorepublikovou
působností registrovaných v ČR.
Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech byla
v minulosti sídelním městem českých kníţat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem
Československa. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má 1 286 008 obyvatel.
Praţská metropolitní oblast měla v roce 2004 1 964 750 obyvatel.
Praha je všeobecně povaţována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města
s jedinečným panoramatem Praţského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou
rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí
celého světa, coţ činí Prahu jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy. V roce 2006 byla na 8. místě
nejnavštěvovanějších měst Evropy. Pak v roce 2007 na 7. místě. A v téhoţ roku na 19. místě
nejnavštěvovanějších měst světa.
Michal Arnošt 5.B
Akon narozen jako Aliaune Badara Akon Thiam (* 30. dubna 1973,St.
Louis, Missouri, USA) je senegalsko-americký zpěvák R&B, textař a hudební
producent. Akona katapultovala mezi hudební hvězdy skladba „Locked Up“, z jeho
debutového alba Trouble, které vyšlo v roce 2004. Za druhé album Konvicted,
obdrţel Akon nominaci na hudební cenu Grammy (skladba „Smack That“).
Jeho pseudonym měl několik podob, neţ ho rádia stvrdila na Akona. To
bylo, ale mnohem později, kdyţ uţ z něj začínala být hvězda. Kdyţ mu bylo osm let, přestěhoval se s rodiči
do USA, přesněji do Saint Louis. Tam vydrţeli sedm let a poté jej čekalo stěhování do New Jersey, kde ţil
velmi dlouho. Akon se naučil kromě svého rodného jazyka také francouzštinu a
angličtinu, jelikoţ ţil od druhé třídy v USA. Svůj první song „Operations of Nature“
nazpíval v patnácti letech.
Jako mladý začínal přemýšlet jak zbohatnout, aţ ho napadlo krást luxusní
auta a poté jej začít prodávat. To z něj udělalo grázla a poté se záhy ocitl ve vězení.
Tam si ale uvědomil svou chybu a začal pracovat v hudební branţi. Tehdy ve vězení
začal psát texty do alba Trouble. Poté jeho kamarád rozeslal všem hudebním
vydavatelstvím jeho písničky a ty z něj začaly dělat hudební hvězdu. Sám apeloval,
aby si mohl své skladby nahrát ve svém vlastním domácím nahrávacím studiu. Album
Trouble, které vyšlo v roce 2004 nakonec vydaly SRC Records a Universal. Album bylo
doplněno i africkými vokály.
Michal Arnošt 5.B
Beyoncé Giselle Knowles (*4. září 1981) Houston, herečka, producentka,
textařka, módní návrhářka a šestnáctinásobná drţitelka prestiţní.
Proslavila se účinkováním v dívčí kapele Destiny's Child, nejúspěšnější dívčí
skupině všech dob. Beyoncé je starší ze dvou dcer. Její otec Matthew Knowles a matka
Lumis Beyincé vychovali ještě její sestru Solange, která vydala dvě sólová alba.
Od sedmi let navštěvovala taneční školu a zpívala v kostelním sboru. Její taneční instruktor jí
přihlašoval do různých soutěţí, a tak Beyoncé zvítězila ve více neţ třiceti regionálních tanečních nebo
pěveckých soutěţích. Jejími nejlepšími kamarádkami byly Kelly Rowland, LaTavia Roberson a LeToya
Luckett, se kterými zaloţila skupinu a vystupovaly na místních zábavách. Později se pod názvem Girls
Tyme přihlásily do soutěţe hledačů talentů, ale tam neuspěly. Otec Beyoncé a Kelly Rowland byli tímto
neúspěchem
zklamáni, a tak se rozhodli sami dostat dívky aţ na pěvecký vrchol.
Klára Horová
Americká popová a R&B zpěvačka Pink se narodila v roce 1979 v
USA. Zpěvačka si získala spoustu fanoušků svými styly rock, pop, pop punk a r&b. Pink se svojí kariéře
profesionální zpěvačky věnuje od roku 1996 a to velmi úspěšně. Kromě zpěvu také hraje na kytaru, klávesy a
perkuse.
Horová Klára
První deska zpěvačky Anety Langerové, Spousta andělů, dokazuje, ţe
vyhrát televizní soutěţ Česko hledá SuperStar neznamená, ţe člověk má jen
charisma a nikoliv talent. Narodila se v porodnici v Benešově 26. listopadu 1986 ve
znamení Střelce (nyní ţije v Říčanech) a celý její ţivot byl a dosud je lemován
hudbou. Začala ji vnímat hned, jak jen to bylo moţné. Zpívala si s rádiem,
poklepávala do rytmu a v osmi letech se začala učit hrát na kytaru. Pak přišla
soutěţ Česko hledá SuperStar, do které se na konci roku 2003 přihlásila a ve
svých sedmnácti letech ji úspěšně absolvovala. V noci 20. června 2004 se stala
vítězkou prvního českého ročníku. Aplaudovala jí tehdy celá země, ovšem
pro ni všechno teprve začínalo.„Ten večer jsem si neuvědomovala vůbec
nic. Nevěděla jsem, čí vůbec jsem. Samozřejmě jsem se zezačátku toho
úspěchu bála, protoţe jsem netušila, jestli mi firma a lidé kolem soutěţe
nemohou nějak ublíţit a ještě na to mít smlouvu. Našla jsem svou cestu a
začala mít jasno.“
Klára Horová
Claire Holt studovala hraní jiţ od mala na škole a pak si soukromě zdokonalovala svoje schopnosti. Seriál
"H2O", ve ktrém hraje mořskou pannu Emmu Gilbert, je její první seriálovou rolí, ale v ţádném případě to není první
zkušenost před kamerou. Jiţ dříve pracovala např. pro Dreamworld. Claire maturovala v roce 2005 a co se týče budoucnosti, plánuje
ještě vystudovat vysokou školu. Claire ráda nakupuje, sleduje filmy s přáteli a ráda plave. Dokonce má černý pás v Thai-kwon-du. Dále
také hraje vodní pólo, volejbal, umí hrát na piano a kytaru a také ráda zpívá. Nicméně v současné době jí baví hraní a
hlavně bytí mořskou pannou.
Claire rozhodně není voda cizí. Na roli mořské víly se moc těšila. Slovo relaxace
rozhodně nezná. Je majitelkou černého pásu Thai-Kwon-da, jako Emma v seriálu sportovně plave, hraje volejball i vodní
pólo. Kdyţ se zrovna nevěnuje ţádnému sportu tak zpívá, hraje na piáno nebo kytaru. Role Emmy v serálu "H2O" stačí
přidat vodu je její první seriálovou rolí, ale před kamerou se objevila uţ v několika reklamách. Studuje herectví na
soukromé škole. Kdyţ jí zbyde čas sám na sebe vyrazí na nákupy nebo s kamarády do kina.
Klára Horová
Mickey Mouse, někdy Myšák Mickey, je známá kreslená
postavička z dílny The Walt Disney Company, která byla stvořena 15. 5.
1928 spoluprací Walta Disneye a Uba Iwerkse. Poprvé se Mickey
Mouse objevil v krátkometráţním filmu Plane Crazy z roku 1928, kde se
objevila poprvé i jeho kolegyně Minnie. Mickey Mouse i Minnie dále
vystupovali v celé řadě kreslených filmů a příběhů. 18. listopadu 1978, u
příleţitosti 50. výročí vzniku, získal Mickey Mouse jako vůbec první
kreslená postava svoji hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.
Jaroslava Horká
Fotbalový klub vyhrál
9. španělskou ligu. Mají tam nejlepšího hráče světa Christiana Ronalda. Sídlí v Madridu.
Vyhrávají nad Barcelonou o jeden bod. Já mu fandím. Já jsem jediný ze třídy. A ještě
mají 2. nejlepšího hráče světa.
Jan Cina
KŘÍŢOVKA KLÁRY HOROVÉ:
Jednička znamená……
Zkráceně Karel……
Pták který se dá chovat v kleci…
Malé kolo…
Na obličeji máme dvě…
Kdyţ je něco nové, tak je to …
Jak se jmenuje 10. měsíc v roce…
Lesní roh je hudební …
Velký traktůrek…
Horní část ruky…
Na obličeji máme jeden…..
K přemýšlení pouţíváme…
Místo čepice můţeme nosit jen….
Kdyţ má něco 4 barvy tak je to…
Kdyţ prší pouţíváme…
Táta kuřete….
KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ
Tak tedy poslouchejte moje písmeno je velmi pěkné, aspoň já si to myslím.
To moje písmenko je takové velké a divně hezké.
Má jednu čárku a na té čárce je polokruh .
Někdy si představuji že v něm sedím a čtu si anebo spím.
A to písmeno je ještě zajímavé v tom, že když se obrátí vzhůru nohama tak je z něj malé tiskací b.
Jaké písmenko to je???
Máš tři pokusy.
Míša Beránková
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) zvaný také ginkgo, je dvoudomý opadavý strom. I kdyţ na
první pohled vypadá jako listnatý strom, řadí se mezi jehličnany. Je to statný strom s kuţelovitou aţ
rozkladitou korunou, který dorůstá do výšky 30 aţ 40 metrů. Kůra stromu je šedá, ve stáří široce
brázditá. Větve jsou vodorovně odstáté. Má klínovité ploché listy s vějířovitou ţilnatinou, rozdělené
zářezem na dva laloky. Listy vyrůstají ve svazečcích.
V Číně jsou tyto stromy často pěstovány v okolí chrámů, jsou zde jiţ několik tisíciletí
povaţovány za posvátné. Jiţ staří čínští léčitelé pouţívali listy a semena tohoto stromu k léčbě astmatu,
plicních onemocnění aj. V dnešní době je ginko biloba povaţována za nejrozšířenější přírodní léčivo v
Evropě. Potlačuje alergické reakce, stabilizuje hladinu glukózy, pozitivně působí na poruchu sluchu a zraku, odstraňuje pocity únavy, zvyšuje mozkovou činnost a
zlepšuje paměť, prospívá pleti, urychluje hojení ran a zmírňuje příznaky stáří. Pouţívá se také jako léčebný prostředek při nemoci ledvin a jater. Uţívání ginko
biloby je bezpečné a bez rizika. Pouze při dlouhodobém předávkování se mohou vyskytnou vedlejší účinky, jako je nespavost, průjem, zvracení a koţní záněty.
Nikola Korduliaková
V čem se Popelka popelila?
Zdrobněle kůň.
Píše se na to ve škole.
Chová se to v králíkárně.
bů bů bů bů bů - co to asi je?
Zdrobněle kolo.
Zdrobněle lampa.
Demi Lovato se narodila
20. 8. 1992 v Dallasu. Její skutečné jméno je Demetria Devonne Lovato. Má dvě sestry, Dallas a Madison. Tato americká
herečka se poprvé objevila v televizi v seriálu "Barney a Friends" kde si zahrálu postavu Angely. Zde e také seznámila se
svou nejlepší kamarádkou Selenou Gomez. Je také dobrá pianistka, kytaristka a skladatelka. Další seriál ve kterém
účinkovala v roce 2006 je seriál Prison Break. Tady si zahrála 14tiletou Danielle.
Pak následoval seriál.
Klára Horová
Třebenice jsou město v okrese Litoměřice, asi 6 km jihozápadně od Lovosic. Město se rozkládá na 21,86 km² a ţije v něm asi 1 800
obyvatel. Městem protéká potok Modla.
K Třebenicím patří několik okolních vesnic: Kocourov, Kololeč, Lhota, Lipá, Medvědice, Mrsklesy, Sutom, Teplá.
V okolí se dají poměrně snadno nalézt červené polodrahokamy granáty. V bývalém evangelickém kostele v Třebenicích je Muzeum českého granátu s
mnoha šperky, do kterých byly tyto kameny vloţeny. Nad městem se tyčí vrch Košťál se zříceninou Košťálovem.
Michal Arnošt 5.B
Malta je ostrovní stát ve Středozemním moři. Souostroví leţí
ve strategické poloze ve Středozemním moři 95 km jiţně od Sicílie a
290 km východně od Tuniska. Na 316 km² zde ţije zhruba 400 000 lidí.
Ostrovy jsou oblíbeným turistickým cílem. Malta je rozlohou nejmenší stát
Evropské unie. Skládá se z následujících obydlených ostrovů: Malta, 246
km² , Gozo (Ghawdex), 67 km² (kolem 30 000 obyvatel) , Comino
(Kemmuna), 3 km² (obydlen především během turistické sezóny)
K Maltě náleţí i tři neobydlené ostrůvky Cominotto, Filfla
Island a St. Paul's Island. Ostrovy jsou reliktem dřívějšího suchozemského spojení mezi Afrikou a Evropou, které bylo před
asi 11 000 lety přerušeno vzestupem mořské hladiny.
Převáţná většina pobřeţí všech ostrovů je skalnatá. Povrch se skládá z různých druhů propustného vápence, který
se extenzivně pouţívá jako stavební materiál. Nejvyšším bodem je Ta' Dmejrek (253 m).
Michal Arnošt 5.B
Souhvězdí je oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi. Často se souhvězdí říká i
zdánlivému útvaru na obloze (alignementu), který je tvořen spojnicemi několika nejjasnějších hvězd. Tyto v
dávných dobách lidem připomínaly různé bohy, zvířata apod., podle kterých je pak pojmenovali. V kaţdé
civilizaci byl systém souhvězdí jiný.
Na nebi bylo Mezinárodní astronomickou unií nakonec ustaveno právě 88 souhvězdí. Z nich 48 nese
pojmenování ještě z antických dob. Názvy těchto 48 souhvězdí se vztahují k řeckým mýtům. Pokrývají
především severní nebeskou klenbu. Jsou to třeba Býk, Velká medvědice, Orion, Andromeda a další. Řecká
civilizace pravděpodobně tato souhvězdí převzala z Mezopotámie nebo z Egypta. Tradiční
souhvězdí se nachází na té části oblohy, která byla viditelná z 35° severní šířky v době kolem
roku 5000 př. n. l. Jednotlivé tvary však mohly být známy uţ mnohem dříve (například obraz
souhvězdí Oriona byl nalezen i na kosti pocházející z doby kamenné).
Souhvězdí jiţní oblohy vznikla později. Autory jejich názvů i tvarů jsou mořeplavci a
vědci, kteří se v době zámořských objevů dostali na jiţní polokouli, kde mohli poprvé tato
souhvězdí pozorovat a kteří je potřebovali k orientaci.
Míša Beránková
Sparta řešila pohárovou ostudu, ale zkušeným hvězdám vyhazov nehrozí. Ve fotbalové Spartě jsou kvůli předčasnému vyřazení z domácího poháru
pořádně naštvaní. Klub uţ dokonce vyvodil z ostudy konkrétní kroky. Sparta vypadla ve 3. kole Ondrášovka Cupu s druholigovým Sokolovem. V normální hrací době
skončil zápas 1:1, úřadující český mistr ale nezvládl penaltový rozstřel.
Neoslňují ofenzivou jako loni na podzim, ale uţ zase vyhrávají. Hodnota dvou vítězství 1:0 je
pro ně veliká. Je to důleţité pro to, aby muţstvo věřilo, ţe je na správné cestě," řekl Jiří Plíšek, teplický trenér.
Dvě domácí výhry v řadě radikálně mění pohled na teplický podzim. Z průměrného týmu je znovu
kandidát na evropské poháry.
Fanda Belza
První album skupina začala nahrávat 10. října 1973 v Bell Sound Studios v New Yorku. První oficiální
vystoupení skupiny bylo na Academy of Music (NY), kde předskakovali kapele Blue Öyster Cult. Na tomto koncertu
se stalo, ţe při plivání plamenů vzplanuly nalakované vlasy Geneho Simmonse. Dne 5. února 1974 v kanadském
Edmontonu na Northern Alberta Jubilee Auditorium skupina nastartovala své
koncertní turné. Album s jednoduchým názvem Kiss bylo vydáno 18. února. Dne 19.
února bylo v televízi ABC v programu Dicka Clarka In Concert odvysíláno první
televizní vystoupení skupiny se skladbami Nothin‘ to Lose, Firehouse a Black
Diamond. Dne 29. dubna skupina vystoupila v programu The Mike Douglas Show se
skladbou Firehouse. Tomuto vystoupení předcházelo Douglasovo interview se
Simmonsem, ve kterém se namaskovaný Gene vyjádřil, ţe je zosobněním zla,
čímţ zaujal, pobavil a zároveň uvolnil atmosféru ve zmateném hledišti.
Klára Horová
Od roku 1990 je obec Jenčice samostatnou obcí s místním OÚ.
Katastr obce tvoří více jak 634 ha. K 1. 1.2000 měla obec 267 obyvatel, který po uskutečnění výstavby bytových domů se zvýšil na 322 obyvatel v současnosti.
V obci byla roku 1999 zahájena výstavba bytových domů a to postupně dům č. 1, 2, 3, 4 které slouţí svému účelu a obsazením nájemníky se počet obyvatel zvýšil
na současný stav. V této lokalitě dále staví rodinné domky celá řada soukromých osob.
V roce 2000 se provedla adaptace půdních prostor v budově OÚ a KD, kde
vznikly čtyři malometráţní byty z nichţ jsou dva 0+1 a dva 1+1. Dále po opravě budovy bývalého mandlu vznikl jeden malometráţní byt 0+1.
V obci je malá
prodejna se základním sortimentem.
Dominantou obce je hrad Košťálov. Hrad, zbytky raně gotické stavby, vybudovaný na typické 488 metrů vysoké homoli stejného jména. Kdysi
královský hrad byl postaven k ochraně obchodníků a poutníků na obchodní stezce vedoucí z Čech do Saska. Byl přirozeným mocenským centrem panství
svatojiřského kláštera na Třebenicku. Původní hrad byl pravděpodobně obehnán valy z hlíny a dřevěnými hradbami. Leţel na hranici území kmene Lučanů a jistě
sehrál svoji vojenskou úlohu za tzv. luckých válek. Za letopisce Kosmase, který osobně procestoval praţsko-luckou hranici, byl jiţ asi zříceninou, i kdyţ se Kosmas
zmiňuje o hradě Klepy (Hazmburk) a Suchoslavi (Kostomlaty). Dnešní zbytky hradu pocházejí pravděpodobně z první poloviny 13. století. Písemně je hrad poprvé
zmiňován v roce 1372, kdy byl spravován purkrabím Alešem ze Slavětína.
Tereza Pecánková
Voodoo (také vúdú) je náboţenství pocházející z karibského státu Haiti, který se také nazývá Sevi Lwa,
„sluţba lwa“. Obsahuje v sobě především prvky tradice západní Afriky a římského katolicismu. Je však také
ovlivněno náboţenstvím indiánských kmenů Karibů a Arawaků, svobodným zednářstvím, martinismem a dílem Eliphase
Léviho. Obvykle je praktikováno zároveň s katolickým křesťanstvím, ale získalo
popularitu i mezi vyznavači jiných náboţenství.
Voodoo se také udrţelo v haitské diaspoře. V Dominikánské
republice a na Kubě tak vzniklo Vodu Dominicano a Vodu Cubano tvořící
synkrezi voodoo, santérie a spiritismu. Rozšířilo se také do amerických měst, kde také vznikla specifická varianta Louisaina
Voodoo.
Jaroslava Horká
Diamond Cats je skupina sloţená ze čtyř mladých dívek, které se jmenují Hana Hladíková,
Niki Šneiderová, Kristýna Pecková a Týna Šlingrová. Všechny jsou bývalé členky dětské hudební
skupiny 5 Angels. Jejich první píseň kterou si můţete poslechnout na facebooku, se jmenuje One,two
step, na oficiální stránce Diamond Cats(www.diamondcats.cz) a také tady. Skupina Diamond Cats také
spolupracuje s Yemim, který přešel od 5 Angels k tanečně lepším Diamond Cats. Skupina Diamond Cats
má také svůj blog a oficiální stránky: www.diamondcats.blog.cz a www.diamondcats.cz. Skupina 5angels
okolo dne 23.6.2009 ukončila spojení s AT Studiem Domino a spolupracuje teď s Yemi A.D.? Jejich první trénink vedla Angeé.
Více na www.5angels.cz
Tereza Pecánková
5.A
Tibet je historické území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibliţně 4 900
m n. m.,
Tibetu se někdy říká „střecha světa“. Tradičním etnikem Tibetu jsou Tibeťané hovořící tibetským jazykem. V minulosti býval Tibet nezávislým
královstvím, od padesátých let 20. století je naprostá většina původního území okupováno Čínskou lidovou republikou. Před intervencí Čínské lidové republiky byl
Tibet po několik desetiletí, mezi 1. březnem 1913 a 23. květnem 1951, fakticky nezávislým státem.
Novodobé dějiny Tibetu začínají v 7. století, kdy se Söngcan Gampövi podařilo sjednotit oblasti
okolo řeky Jarlung a vytvořit tak první stabilní státní útvar na tibetském území. Söngcan Gampö byl tvůrcem
mnoha reforem a vytvořil silnou a stabilní říši. V roce 640 se oţenil s princeznou Wen-čcheng, neteří mocného
čínského císaře Tchaj-cunga. Za Gampövy vlády se do Tibetu dostal buddhismus, který zásadním způsobem
ovlivnil ráz tibetské kultury. V době vlády dalších králů se buddhismus stal státním náboţenstvím a tibetská
říše se dále rozrůstala napříč střední Asií.
Michal Zázvorka
Hamburger (nebo pouze burger) je americký sendvič, který je vyrobený z pečené (můţe být také
uzená, pařená, opékaná, grilovaná...) masové placky, nejčastěji z hovězího masa vloţeného mezi dvě poloviny
velké rozkrojené ţemle. Na maso pod horní polovinu ţemle se přidávají různé přísady a další potraviny, jako je
například sýr, kečup, hořčice, majonéza, hranolky, různé saláty, cibule, rajčatový protlak či jiné speciality.
Prodává se ve stáncích rychlého občerstvení podobně jako kebab, párek v rohlíku nebo gyros.
Michal Zázvorka
Má to ulitu a
jeto
slizké
Část domu ze skla
Dopravní prostředek
Král zvířat
Co je computer
Pichlavé zvíře
Naše
planeta
Samice od
kozla
Zelený obojţivelník
Sbíráme to v lese
Ţluté tropické
Noční pták
ovoce
v lese
Světadíl, kde ţijeme
Lenka Arnoštová

Podobné dokumenty

č.24 - Základní Škola Třebenice

č.24 - Základní Škola Třebenice Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE

Více

Untitled

Untitled jejich kardiovaskulární bezpečnosti (SAVOR, EXAMINE). Stejně tak jsou bez rizika hypoglykémií iv podávaná farmaka ze skupiny agonistů GLP-1 receptorů (inkretinová mimetika), jejichž podávání je nav...

Více