Číslo 5 - SBD Krusnohor

Komentáře

Transkript

Číslo 5 - SBD Krusnohor
ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  KVĚTEN 2015  ROČNÍK XVIII.  ČÍSLO 5 (124)  ZDARMA
Svítá
naděje?
Janovská petice zabrala. Aspoň se to na první pohled zdá. Předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterému byla
adresována, se k jejímu obsahu postavil čelem a do problematického Janova vyslal k seznámení se s konkrétní
situací hned dva ministry – práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou a ministra pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Oba mají premiéra informovat o tom, co zjistili a jaká opatření
ve svých resortech přijmou k řešení situace. Nechme se překvapit, co se bude dít dál.
Foto: Petr PROKEŠ
Krušnohor se v předchozích
týdnech stal středem zájmu nejen novinářů (což až tak nepřekvapuje), ale i politiků (v jejich
případě lze o překvapení hovořit). Jejich zájem vzbudila janovská petice.
Popsala stav v sídlišti, které
je již několik let sociálně vyloučenou lokalitou, a upozornila na
skutečnost, že napětí zde stoupá,
mezilidské vztahy jsou na bodě
nula a hrozí výbuch nespokojenosti s nynějším stavem, který
může vyvrcholit malou válkou,
jakou jsme mohli sledovat ve
zpravodajství v roce 2008.
Těžko říci, zda to byla zmínka o malé válce nebo upřímný
zájem premiéra o objektivní popsání stavu v Janově, ale stalo se
to, že dva ministři vstali od svých
pracovních stolů a v průběhu několika málo dnů od odevzdání
petice na Úřadu vlády v Praze se
objevili v Litvínově. Oba na místě potvrdili, že přijeli kvůli ní,
přesněji na pokyn předsedy vlády, jenž se o její obsah zajímal.
Něco takového se dosud nestalo. Za období mnoha let,
kdy se ve spolupráci se Svazem
českých a moravských bytových družstev snažíme probojovat do nedokonalé české legislativy potřebné změny a nastolit stav toho, že nepřizpůsobiví se budou bát slušných lidí
(a ne naopak), nepamatujeme
tak rychlou reakci na podněty
našich družstevníků a vlastníků bytů. Že by opravdu začala svítat naděje na příchod lepších časů a politici přestali ignorovat běžné občany?
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn�jší informace k zaznamenávání hovor� je uvedena na stran� 4.)
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Klíma Petr
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 104
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Vnit�ní kontrolor
Erlitzová Alena
476 146 103
Informace
476 146 106
Charvátová Lenka
606 649 365
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Kultscherová Miroslava
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Kordíková Monika
476 146 116
Blahoutová Eva
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
vnitrni.kontrolor
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO
Libecajtová Lucie
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SV
Zv��inová Lucie
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Kastnerová Stanislava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Gerthnerová Dana
476 146 125
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
�andová Martina
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Personalista
Hájková Dagmar
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Šebková Martina
476 146 135
Mzdy
Koukalová Hana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
pokladna
topna.sezona
personalistika
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Sojková Milena
476 146 142
Kordíková Daniela
476 146 143
Adámková Pavlína
476 146 144
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
476 146 148
Ko�átková Alena
476 146 149
Pecková Kate�ina
Vedoucí evidence pohledávek
evidence.pohledavek.vedouci
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Studentová Iveta
476 146 152
Vítková Nikol
476 146 153
nebytove.prostory.pojisteni
Nebytové prostory - pojišt�ní
Pátková Lenka
476 146 156
nebytove.prostory.pojisteni
Spole�né prostory
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Bydlící mohou po revitalizaci domů uzpůsobit vytápění. . . . . . . . . . . . . str. 6
Přetažením střešního pláště vyřešíte problém se zatékáním vody. . . . . str. 8
Začíná éra dveří bez zasklívacích lišt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 11
Vedoucí úseků správy Krušnohoru děkují koldomákům za spolupráci . . . .str. 12
Rada bytových družstev zasedala na hipodromu . . . . . . . . . . . . str. 15
21 tisíc pro tříletého Šimona s rakovinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Vláda má splněno, udělala si čárku – reagoval rozzlobený občan . . . . . str. 24
Kanoistika je druh sportu, kterým chceme začít, ostatní přibydou . . . . str. 26
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 27. 4. 2015. Vyšlo: 7. 5. 2015. Uzávěrka příštího čísla:
22. 5. 2015. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Nastoupil květen – lásky čas. Čísi
hlas by nás podle klasika měl kamsi
zvát, ale (bohužel) žijeme v hektické
době 21. století plné stresů, denních
honiček, špatných mezilidských vztahů – a tak nakonec nedojde ani na tu
lásku. Jsou přece důležitější věci.
Navíc si připomínáme 70 let od chvíle,
kdy ustalo harašení zbraněmi použitými ve druhé světové válce, a lidé se
přestali bát vzhlížet k obloze, z níž se
k jejich hlavám předtím rychle blížily
tisíce pum shozených z bombardovacích letadel. Vyhasly plameny v kremačních pecích koncentráků a lidem
se najednou chtělo začít znovu žít.
Je dobře, že se podařilo připomenout
toto výročí velkou akcí také na Mostecku – bitvou u jezera Most mezi fašouny a rudoarmějci. Dnešní lidé odvyklí v našich zeměpisných podmínkách válečné vřavě si tak na vlastní
kůži mohli aspoň trochu „osahat“ pocit
ohrožení vlastní osoby. Třeba to bude
dobré k tomu, že si začnou více vážit sami sebe i těch kolem sebe a stanou se méně agresivními, protože je
znovu začne bavit žít, jako ty šťastné
před sedmdesáti léty.
Stejné chuti mohou podlehnout i ti,
kteří bydlí v revitalizovaných panelácích. Techem jim totiž radí, aby si přizpůsobili vytápění novým podmínkám
v objektu a výrazně tak ušetřili na nákladech za vytápění. Budou mile překvapeni. Jejich peněženky nabobtnají a oni si tak budou moci perspektivně užít lepší dovolenou nebo nakoupit
dražší dárky k Vánocům.
Pokud zrovna nejste příznivci vody,
zvláště té, která na vás kape ze
stropu, pak se poohlédněte po zlepšováku zvaném přetažení střešního
pláště. Jednoduché a účinné. Střešní
okap je mimo budovu, takže i pokud
by se ucpal, voda z něj poteče úplně jinudy, ne vaším stropem. Ušetříte
tak peníze za zničený nábytek, koberce atd. V Mostě touto kúrou postupně procházejí starší domy – a jistě ke
spokojenosti bydlících.
Oblaka sarančat mohla připomínat
někomu pracovníky ze správy Krušnohoru, kteří se v hojném množství
vyrojili na chodbách Koldomu. Neměli však v úmyslu škodit. Poctivě chodili po jednotlivých partajích a zjišťovali
potřebné údaje k zahájení rekonstrukce technického zázemí bytů. Dotazníková akce dopadla podle vedoucích
pracovníků dobře, a tak si koldomáci
prý zaslouží poděkování.
A jestliže bude hezky a vyrazíte na
Matyldu, obhlédněte si, jak vzniká nový areál. Bude v něm vyvíjet činnost
spolek, který se jmenuje Vodní sporty
Most. Něco pro vás, že?
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Škodlivá voda
Voda je sice životadárnou tekutinou, ale tam, kde nemá být, není
vítána. Na stranách 8 – 9 tohoto
vydání zpravodaje se dozvíte více o škodlivém vlivu vody na kvalitu bydlení. Na tomto místě se ale
zmíníme o jiném případu. Ve SV
101 (blok 200) na ulici Josefa Skupy si nechali nainstalovat na terasu sondu, aby zjistila rozsah zatékání vody pod zateplením. Podle zjištěných výsledků se vlastníci
rozhodnou o dalším postupu.
Proti plísni
V domě by mělo být všechno
v pořádku i na místech běžně nepřístupných. Dobře to vědí vlastníci ze SV 105 (blok
226) v ulici Petra Jilemnického
v Mostě. Nechali si natřít stěny
interiéru strojoven. Práce zahrnovala úklid, použit byl známý
přípravek SAVO s dezinfekčními účinky, potom bylo vybíleno.
To vše bylo podniknuto v rámci
boje proti výskytu plísně.
Potkani a chodník
Potkani jsou sice inteligentní zvířata, nicméně lidi je nemají rádi,
protože roznášejí nemoci. Obyvatelé domů se jich bojí. Vlastníci bytů ze SV 261 (blok 527)
v Lipové ulici v Zahradní čtvrti si
proto objednali zásah deratizátorů. Potkani podnikají „nájezdy“
do domu z okolních pozemků
statutárního města Mostu. Navíc
se bude řešit i propadlý chodník,
rovněž na pozemku města.
Hliník láká
Pojistnou událost nahlásilo SV
285 (blok A2) v Kopistské ulici
litvínovského sídliště Janov. Došlo k poškození vstupních hliníkových dveří. Zdá se, že zloděje
hliník stále láká.
Střešní krytina
V domě SV 297 (čp. 1661) na
Podkrušnohorské ulici v Litvínově byla vyměněna střešní krytina. Eternitové šablony byly demontovány a namísto nich namontována lehká střešní konstrukce.
Výměna dveří
Výměna vstupních dveří proběhla ve SV 296 (čp. 300) v Horské
ulici v Litvínově.
Připravili: (ič, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Dneska si nemohu odpustit kritiku do vlastních řad.
Mohou za to řeči, které se
dostaly k mým uším v souvislosti s podepisováním tzv.
mostecké petice.
Ta navazuje na tu mediálně
známou janovskou a upozorňuje na negativní jevy v soužití s cikánskou menšinou v Mostě. Pravda, text může někdo považovat za
drsnější, ale popisuje to, co se děje
kolem nás. A to drsné opravdu je.
Petice upozorňuje na chování většiny z té menšiny. Snad všichni
dobře víme, že 80 procent cikánů
se chová tak, jak se chová – o snaze přizpůsobit se českému národu,
na jehož území žijí, snad ani nelze hovořit.
Jak jsem se dozvěděl, někteří družstevníci a vlastníci bytů se
zdráhali petici podepsat, protože je prý rasistická – vadí jim užívání slov cikán, cikánský. Kritikům vzkazuji: Obě slova jsou
v souladu s Pravidly českého pravopisu a není tedy důvod je neužívat. A že je těch slov v mostecké petici poněkud víc? To proto,
že výskyt negativních jevů spojených s „chováním“ této menšiny
je hodně četný. A kromě toho, kdo
dočetl petici do konce, dobře ví,
že se týká nepřizpůsobivých přivandrovalců, ne slušných cikánů
žijících v Mostě řadu let.
A nyní něco radostnějšího.
Stavební bytové družstvo Děčín se připojilo k letošní petici občanů sídliště Janov v Litvínově a Mostecké výzvě, která
vznikla před sedmi roky. Vedení děčínského družstva odeslalo
dopis příslušného znění premiéru
Bohuslavu Sobotkovi. Celé znění
najdete níže.
Reakcí na obsah janovské výzvy byla návštěva ministryně
práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera v Litvínově. Z tohoto pohledu je možné považovat janovskou petici za úspěšnou. Vyvolala zájem předsedy vlády, ten zaúkoloval své dva ministry, ti mu
mají podat podrobnou informaci
o aktuální situaci v Janově a návrhy na řešení neutěšené situace.
Nechme se tedy překvapit tím, co
se bude dít dál. Kéž by aspoň něco
– i to by byl po letech mlčení vlády a ministerstev úspěch.
A nyní znění dopisu ze SBD
Děčín.
● ● ●
Vážený pane premiére, na posledním jednání představenstva
Stavebního bytového družstva Děčín, které vlastní nebo spravuje
více než 4 500 bytů, což reprezentuje zhruba 10 tisíc bydlících, bylo
jednomyslně přijato usnesení č. 35/
15, kterým se naše bytové družstvo
jednoznačně staví na podporu petice obyvatel sídliště Janov v Litvínově a tzv. Mostecké výzvy, na
kterou petice svým obsahem navazuje.
Mnohé z problémů z janovské
petice i Mostecké výzvy se ve stále
větším měřítku dotýkají nejen našich členů, ale i ostatních obyvatel
statutárního města Děčína.
Rovněž my při každodenní
práci pociťujeme častou beznaděj spojenou s absencí účinných
zákonných prostředků na obranu a ochranu bydlících obyvatel
před všemi důsledky soužití s nepřizpůsobivými spoluobčany převážně romské národnosti.
V praxi jsme svědky toho, že naprosto selhávají veškeré snahy o integraci nepřizpůsobivých i všechny
koncepce a strategie Agentury pro
sociální začleňování.
Vážený pane premiére, protože
jsme přesvědčeni, že jediným možným řešením této situace je soubor
legislativních opatření v oblasti bytového spoluvlastnictví, státní sociální podpory a souvisejících oblastí, obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o prosazení účinného
řešení z pozice Vašeho úřadu, které
by všem lidem bez rozdílu přineslo
kýžený klid k bydlení i životu.
Předem děkujeme za Váš čas
a pochopení.
Dopis za SBD Děčín podepsali předseda představenstva Ing. Ivo
Jeřábek a ředitel družstva Ing. Jiří
Chára.
● ● ●
Podle informací, které máme
v Mostě k dispozici, se k janovské
petici a Mostecké výzvě hodlají připojit další bytová družstva ze
severních Čech. I ta chtějí dopisem
oslovit přímo předsedu vlády. Taková podpora zvenčí velice potěší.
Měli by si z ní vzít příklad ti, o kterých jsem psal na začátku.
František RYBA
ředitel družstva
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Premiér bude znovu osloven,
tentokrát mosteckou peticí
Bydlící v mosteckých domech, jež jsou v majetku
SBD Krušnohor či v jeho
správě, podepisují petici, jejímž prostřednictvím
se obracejí na premiéra
Bohuslava Sobotku.
Petice v úvodu připomíná dvě
velké rány, které Most zažil – likvidaci starého města v 70. letech a útlum těžby uhlí od 90. let
a s ním spojenou nezaměstnanost
a rostoucí sociální bídu.
Sociální bídu je znát i v takové oblasti jako je péče o domy.
„Rekonstrukce domu stojí v přepočtu na bytovou jednotku přes
300 tisíc korun. Splácet úvěr na
rekonstrukci je pro lidi potácející se na hraně chudoby opravdovou výzvou. Jaké je ale rozčarování těchto lidí, když denně sledují, jak cikáni demolují opravené domy a vchody,“ píše se v petici. Tento negativní vývoj snižuje zároveň cenu bytů, některé se
stávají i neprodejnými. Text upozorňuje také na skutečnost, že se
slušní občané bojí večer vycházet ven, jejich obavy vzbuzuje existence band nepřizpůsobivých, toulajících se městem.
„Staří lidé jsou častováni nadávkami tak hrubými, že je doslova
traumatizují,“ popisuje petice.
Ta navazuje na předchozí iniciativu bydlících v Litvínově-Janově a vyjadřuje nespokoje-
nost s přístupem vlády. „Namísto opravdového řešení necháte
opět mluvit pány Šimáčky a Dienstbiery a předkládáte jakési
nesmyslné strategie, které povedou jenom k větším výdajům určeným cikánům, ale nám – slušné většině – vůbec nepomůžete.
Uvědomujete si, že jsme to my,
kdo pracují, platí daně a tím drží
tento stát při životě? To chceme
opravdu tolik, když chceme žít
jenom slušně mezi slušnými lidmi?“ ptají se premiéra petenti. Ti
ho vyzývají k tomu, aby vláda
připravila legislativu, jež umožní vyčlenit ze slušné společnosti
nepřizpůsobivé jedince.
Petr PROKEŠ
PRÁVNÍ PORADNA
Proč jsou pozvánky posílány doporučeně?
Proč jsou zasílány písemné pozvánky na shromáždění vlastníků bytů doporučeně?
Není to zbytečné plýtvání penězi za poštovné? Není to zároveň
plýtvání časem bydlících, kteří
si musejí zásilku vyzvednout na
poště, když se nepodaří doručení při pochůzce doručovatelky?
M. H., Most
Pokud se týká svolávání shromáždění vlastníků jednotek k zasedání, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neurčuje podrobnosti o tom, jakým způsobem
tak má být činěno. V ustanovení
§ 1207 občanského zákoníku je
pouze stanoveno, že shromáždění
se má konat nejméně jedenkrát do
roka a k pozvánce mají být připojeny podklady týkající se pořadu jednání nebo má být každému
vlastníku jednotky umožněno se
s nimi seznámit.
Vzhledem ke skutečnosti, že
zákon konkrétní způsob a nále-
žitosti pozvánek a jejich doručování nestanoví, bude na společenství, aby tento způsob upravilo ve
svých stanovách.
K tomu podotýkám, že dosud
neuplynula lhůta, ve které má společenství vlastníků povinnost přizpůsobit stanovy zákonu č. 89/
2012 Sb., občanský zákoník, takže pokud společenství své stanovy
dosud neupravilo a vycházelo ze
vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., zřejmě bude náležitostí písemné pozvánky její doručení všem členům.
Vzorové stanovy v tomto ohledu mimo jiné určovaly, že shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce
společenství a dále že písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní
přede dnem konání shromáždění.
Záleží tedy na úpravě, kterou
společenství přijalo ve svých sta-
novách, ale lze předpokládat, že
většina společenství vycházela
ze vzorových stanov a požadavkem na pozvánku pak je písemná forma, doručení všem vlastníkům a lhůta nejméně 15 dní předem. V takovém případě nelze
postupu, kdy jsou pozvánky na
shromáždění vlastníků rozesílány formou doporučených dopisů,
nic vytknout. Je nutné mít na paměti, že v případě sporu o neplatnost usnesení, které shromáždění
přijalo, by bylo zřejmě nutné prokazovat doručení pozvánky všem
členům nejméně 15 dní před konáním shromáždění, což by v případě obyčejné zásilky bylo velice
problematické. Mám tedy za to,
že při výše popsané úpravě doručování pozvánek nelze formu doporučeného dopisu, i přes zvýšené náklady s tím spojené, považovat za plýtvání penězi a časem.
Mgr. Věra VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Lodžie se sklem
Zájem bydlících o zasklívání lodžií pokračuje. Důkaz o tom mohou poskytnout například vlastníci ze SV 203 (blok 316A) z ulice Zdeňka Fibicha v mostecké
čtvrti Výstavba. Ti si lodžie nechají zasklít a ještě k tomu jim
budou do oken nainstalovány
venkovní žaluzie.
Sanace suterénů
Mít dům hezký a funkční je přáním všech družstevních samospráv a společenství vlastníků.
Proto se do objektů hodně investuje. Jednou z rozsáhlejších
prací je v tomto období sanace suterénů ve SV 637 (blok
525) v Javorové ulici v Zahradní čtvrti. Jde o známou „hokejku“, v níž je 500 bytových jednotek. Po skončení prací zhruba tisícovka obyvatel jistě ocení nově upravené prostory ve spodní
části domu.
Výměna dveří
Nebytové prostory jsou nedílnou
součástí domů. Výbory samospráv a společenství vlastníků
se proto starají i o ně. V těchto
prostorách jsou zpravidla umístěny prodejny. Ve SV 150 (blok
90-91) na třídě Budovatelů
v Mostě došlo na výměnu jednoho kusů dveří. To se bude do
prodejny hned lépe vstupovat.
Nové parkoviště
Málo místa na parkování – hlavní
problém motorizovaných vlastníků bytů ze SV 112 (blok 42) v ulici Antonína Dvořáka v mostecké
Podžatecké čtvrti. Vznesli požadavek na vybudování parkoviště a zanedlouho se budou radovat z nových čtrnácti míst pro své
čtyřkolé miláčky. „Ještě chybí doinstalovat zábradlí a potom bude kolaudace,“ potvrdila měsíčníku Krušnohor technička družstva
Hedvika Šebková. Během několika málo týdnů budou mít vlastníci tedy o starost méně.
Odcizené oplechování
Ruce nenechavců mají pořád
napilno. Přesvědčili se o tom
vlastníci ze SV 160 (blok 8) v ulici Slovenského národního povstání v Mostě. Ti nahlásili pojistnou událost – odcizené oplechování soklu.
Připravili: (ič, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Bydlící mohou po revitalizaci domu uzpůsobit
Stavební bytové družstvo Krušnohor má zrekonstruovanou
většinu objektů (zateplení, výměna oken, zateplení střech,
poměrové měření), ale následnou revitalizaci vytápění provedenou na míru pro tyto objekty byste spočítali na několika
prstech svých rukou.
Nyní již víme, že je vhodné
v souvislosti s revitalizací domů
řešit také následné kroky. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovanému objektu
a tím zamezit plýtvání tepelnou
energií i vašimi penězi.
DVA DŮVODY
Praxe je však bohužel značně odlišná. Většina dodavatelů
Úsporné zařízení nainstalované v domě.
tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich zájmu je
teplo vyrábět, dodávat a prodávat – a to pochopitelně v nejvyšší možné míře. Kromě ryze ekonomických důvodů však existují i technické důvody pro nadbytečnou dodávku tepelné energie; některé objekty jsou často
značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla uspokojil nároky na dodávku tepelné
energie pro vzdálenější odběratele, kteří navíc nemají své objekty revitalizovány. Potom se
parametry dodávky tepla řídí těmito „nejslabšími články“ distribuční linie.
POLOVIČNÍ ÚSPORA
Vybrali jsme zhruba pět objektů po revitalizaci, v jejichž případě jsme nechali posoudit stávající stav objektů, tepelnou ztrátu
před revitalizací a po revitalizaci
a následně zpracovali model vytápění na míru. Jedná se o mostecké bloky 287, 290, 513, 604,
625. Tepelná ztráta objektů po
revitalizaci klesla u některých až
o 50 procent.
PŘESNĚ TOLIK
Krušnohor chce odebírat přesně tolik tepla, kolik objekt potřebuje pro dosažení požadované
tepelné pohody a pochopitelně
i pro respektování spotřebních limitů, které od počátku letošního
roku aktualizuje novela zákona
č. 318/2012 Sb. (o hospodaření
energií), a to zejména v článku I,
§ 7, odstavci 4, písmeno c) a tím
samozřejmě šetřit peníze družstevním samosprávám a společenstvím vlastníků bytů, které
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
vytápění novým podmínkám a ušetřit peníze
vratnosti,“ řekl Petr Šmídl úvodem rozhovoru.
INFORMACE
Kancelář společnosti Techem
(1. patro správy družstva)
Československé armády 1766
434 01 Most
Petr Šmídl
telefon 724 293 536
[email protected]
www.techem.cz
mohou rozumně zainvestovat do
svých objektů.
V blocích 604 a 513 se úspora
vytápění realizovala souběžně se
zateplením. U ostatních objektů se realizovalo pouze vytápění – objekty již byly předtím zatepleny. Navíc u bloků 287, 290
a 625 došlo k realizaci již v srpnu 2014, takže v příštích letech
očekáváme nárůst úspor o dalších 30 procent (nad již zmíněných 50 procent).
ROZHOVOR
Petru Šmídlovi ze společnosti Techem (to je realizační firma
v oblasti úspor ve vytápění) jsme
položili několik otázek.
„Předem bych chtěl poděkovat SBD Krušnohor za projevenou důvěru a možnost dokázat
veřejnosti i z praktického hlediska úspory ve vytápění v objektech po revitalizaci. Jste jedni z mála, kteří investují do moderních zařízení s brzkou návratností a tím šetří peníze družstevníkům a vlastníkům bytů. Vzhledem k rozvíjejícím se cenám
energií je tento úsporný krok poslední s možností krátkodobé ná-
Na jakém principu funguje
vaše zařízení umožňující úspory v dodávkách energie?
Zařízení je optimalizováno
pro každý dům zvlášť. Jeho princip je postaven na ekvitermní regulaci. To je regulace na základě venkovní teploty. Vyhodnocuje se venkovní teplota a automaticky se upravuje teplota topného
média v objektu. Spolupracujeme
s firmou Danfoss, která je špičkou v oblasti výroby tohoto zařízení na našem trhu. Bližší princip
zařízení rádi zájemcům objasníme za použití ukázek z referenčních míst při jejich osobní návštěvě. Vysvětlíme vše na místě.
Zařízení jede v automatickém režimu, nebo je zapotřebí
zajistit a platit obsluhu?
Zařízení běží v plně automatickém režimu. Nikdo se o ně nestará. Je plně naprogramováno na
konkrétní objekt. Na konci topné
sezony se automaticky přepne do
pohotovostního režimu, uzavře
veškeré uzávěry, vypne čerpadlo
a čeká opět na začátek topné sezony. Zařízení má i webovou vizualizaci, kde si můžete po telefonu či webu nastavovat požadované hodnoty, popřípadě zjistit aktuální stav vašeho objektu
(stav čerpadla, průtok, teploty).
Když máme v bytě nainstalovány termostatické ventily, dá se ještě něco při odběru
tepelné energie uspořit?
Termostatické ventily jako takové neřeší úpravu topného média, řeší pouze otevření a zavření ventilu v závislosti na teplotě
v místnosti, je to totiž kvantitativní regulace (řeší se jen množství média) a nikoliv kvalitativní
regulace (úprava teploty topného média). Velice často se setkávám s názorem, že dům má nainstalované termostatické ventily a ty v případě potřeby uzavřou
průtok k topným tělesům. Teoreticky to tak je, ale v praxi to vypadá úplně jinak, protože kdyby
byly zavřeny termostatické ventily v bytech, byl by průtok na
patě objektu na měřiči tepla roven nule, což jsem za svou praxi
v oboru ještě nezažil.
Jaký máte názor na sílu izolace zateplení objektu?
Z hlediska komfortu je pro
uživatele bytu zateplený objekt
k nezaplacení. Záleží ale i na síle
izolace. V objektech, kde je instalována naše ekvitermní regulace, se pohybuje tloušťka izolace od 8 do 16 cm. V objektech do
síly izolace 10 cm máme nastavenou topnou křivku s hodnotou
1. Nad tloušťku izolace 10 cm se
pohybujeme s topnou křivkou
0,8 a níže. Pro představu – topná křivka je závislost venkovní
teploty na teplotě topného média
na vstupu do objektu. Dodavatel
tepla v současné době dodával
zhruba topnou křivku 1,8 – což
je při venkovní teplotě 0 °C teploty topné vody 60 °C. Blok 604
má topnou křivkou 0,7 – což je
při venkovní teplotě 0 °C teplota
Tabulka přehledu úspor po revitalizaci včetně vytápění.
objekt
spotřeba 2013
GJ
spotřeba 2014
GJ
cena GJ/2014
úspora GJ
bl. 604
2 232
1 016
562 Kč
1 216
683 392 Kč
bl. 513
1 660
929
562 Kč
731
410 822 Kč
bl. 287
990
756
562 Kč
234
131 508 Kč
bl. 290
1 176
843
562 Kč
333
187 146 Kč
bl. 625
2 523
1 903
562 Kč
620
348 440 Kč
úspora v Kč
topné vody 46 °C. Oproti dodavateli tepla je tam rozdíl 14 °C.
Další objekty se pohybují maximálně kolem 50 °C.
Vyplatí se izolace na rozvodech ústředního topení?
Ano, ztráty tepla z rozvodů
před revitalizací ústředního topení opravdu zůstávají v domě,
ale co s teplem, jež nepotřebujeme? Proč bych si měl zbytečně
přetápět nebytové prostory a byty, v nichž je komfortní teplota 22 °C? Účelem izolace je zefektivnit dodávku tepla nájemníkovi a chovat se hospodárně vůči
celému objektu, tak i k životnímu prostředí. Pro představu uvedu příklad: V roce 1993 dosahovaly náklady v GJ na jednu bytovou jednotku ve výši 60 GJ. V roce 2014 se průměrně pohybujeme
pod 30 GJ. Tyto hodnoty uvádím
i s ohřevem teplé vody. Z toho
vyplývá, že se podíl nákladů na
vytápění v nákladech na bydlení
dlouhodobě snižuje, což je dobře.
Na koho se mohou zájemci
o toto zařízení obrátit?
Nejdříve je nutno říci to, že
aby mohlo dojít k instalaci úsporného zařízení na ústředním topení, je zapotřebí, aby objekt byl
po revitalizaci – zateplení, výměně oken... Dům zmapujeme,
stanovíme jeho novou tepelnou
ztrátu, vypracujeme projektovou dokumentaci a následně zrealizujeme. Práce netrvá déle než
10 dní, včetně potřebných revizí
a schválení od dodavatele tepla.
Po uvedení do provozu a uložení nastavených dat pro konkrétní
objekt je dům kompletně zrevitalizován a připraven „spořit peníze“ beze ztráty tepelného komfortu v bytech. Dotazy ohledně
zařízení rádi poskytneme v kanceláři Techemu v úřední dny, popřípadě po telefonické dohodě se
mnou. (Kontakt najdete v barevném rastru nahoře – pozn. red.)
Text: Petr PROKEŠ
Foto a tabulka: Petr ŠMÍDL
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Přetažením střešního pláště vyřešíte
Voda v bytě – pokud neteče z kohoutku – je vždy nepříjemným překvapením, není vítána. Narušuje kvalitu bydlení.
Zatékání do bytů si ještě donedávna „užívali“ obyvatelé bloku 99 na třídě Budovatelů v Mostě. Bydlící a technici družstva ale dokázali najít racionální a účinné řešení problému
– a po zatékání je už veta.
A nejde jen o blok 99. Je to
problém mnoha domů ve starší zástavbě Mostu, především ve
čtvrtích Podžatecká, Zahražany
a Výstavba. Krušnohor chce postupně v rámci své správcovské
role a ve spolupráci s vlastníky
bytů tento problém odstranit.
PŘEHRADNÍ HRÁZ
A ROSTOUCÍ OBJEM
Vraťme se ale do bloku 99.
Do horních bytů zatékalo především v zimě a na jaře. Proč?
Příčinu tohoto stavu lze najít velice snadno – ucpání dešťového
okapu. Po zimním období bývá
zaplněn nepořádkem a také holubím trusem. Přes nepořádek a trus
se voda nedokáže prodrat dál, tyto
elementy působí jako přehradní
hráz, vodu zarazí v jejím postupu,
hladina začne stoupat a z ucpaného okapu začne voda přetékat. Ta
potom teče na římsu pod okapem
a vytápí horní byty.
Stejný scénář nastává v případě, že je dost sněhu, ten trošku roztaje, sjede ze střechy do
okapového žlabu, při teplotách
pod nulou sníh mrzne a při změně svého skupenství zvětšuje svůj
objem. Čím dál větší objem sněhu
(ledu) pak okapový žlab trhá. Při
oteplení potom tající led (sníh)
stéká do bytů.
I laik velmi snadno odhalí,
v čem tkví problém výskytu vody
v bytech – ano, je to v usazení
dešťového okapu na římse.
Řešení je nasnadě: Je nutno
přetáhnout střešní plášť přes podokapní římsu domu.
NEJLEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
„Nejlevnější a nejméně drastické řešení tkví v prodloužení střešního pláště. Tím se schová římsa
a posune se okapní žlab, který se
zavěsí na klasické žlabové háky
ky, klasicky do sebe zapadají, nevzniká mezera, která by se musela tmelit. Jednotlivé části střechy
na sebe krásně navazují,“ popsal
Zdeněk Šebek.
CENA A LHŮTA
Odvedená práce stojí kolem
200 tisíc korun. Zakázka je hotova do měsíce. To platí v přípa-
(jako je to u rodinných domů)
a okapový žlab usadit mimo dosah okraje budovy. Když při tomto řešení okap přeteče, voda stéká mimo dům (bez zasažení stěn
domu) a nenastávají žádné škody.
Kvalitní a jednoduché řešení zní:
přetáhnout přes římsu a schovat
ji,“ popsal technik SBD Krušnohor Zdeněk Šebek, jenž se problémem zabývá již několik měsíců.
ZNÁMÁ FIRMA
Pro blok 99 bylo vyhlášeno
klasické výběrové řízení. V něm
byla vybrána v Mostě již dobře známá jirkovská firma Dalibor
Vopat – Střechy. „V Mostě má za
sebou již řadu různých zakázek.
Proto o ní dobře víme, že se specializuje na šikmé střechy. A právě takovou má i blok 99,“ uvedl
Zdeněk Šebek.
Firma má za sebou už také realizace zakázek týkajících se okapových žlabů. Proto z praxe víme,
že námi žádaný postup opravdu
pomáhá. Problémy vůbec nenastávají. Po popsané úpravě voda
nemá kudy se do bytů dostat,“
zdůraznil Zdeněk Šebek.
POSTUP PRÁCE
Úprava se dělá jednoduše.
„Rozebere se část střešní krytiny a nastaví se laťování. Pokud
je půda zateplená, musí se odstranit tepelná izolace, aby se neponičila, nepošlapala. Izolace se dá
na stranu. Laťování se impregnuje, aby mělo takovou odolnost, jakou požadujeme. Potom se připraví háky na usazení okapového
žlabu, umístí se na nové laťování,
doobjedná se střešní krytina, která
na střeše (většinou jde o dva druhy – Bramac a Tondach). Všechno je to pálená taška klasická,
stejná jako se používá na rodinné domy. Střešní tašky mají zám-
Blok 99 – původní stav: pod střechou vidíte stopu po zatečení vodou.
Dělníci se chystají upevnit fošnu v prostoru přetažení mimo střešní římsu.
Fošna je připevňována v prostoru za střešní římsou.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
problém se zatékáním vody do bytů
Technik družstva Zdeněk Šebek ukazuje, že fošna je za hranou římsy.
dě dobrých klimatických podmínek. Jestliže počasí nepřeje
a jsou horší klimatické podmínky (třeba se vyskytuje i námraza), na střeše se pracovat nedá
a ani nesmí, protože by mohlo
dojít k pracovnímu úrazu. Bezpečnostní předpisy nepovolují
práci ve špatných klimatických
podmínkách.
KLID – NEKLID
Jsou bydlící v domě obtěžování postupem práce – třeba
hlukem a prachem? Odpověď je
jednoznačná. „Samotné rozebírání střechy nikoho neruší. Firma používá pro přepravu materiálů do půdních prostor stavební výtah. Motor sice trochu
vrčí, ale určitě nejde o extrémní
hluk,“ vysvětlil Zdeněk Šebek.
Dalším druhem práce je zařezávání nových hranolů a laťování. Musí být při ní použita motorová pila. „Ta je trochu slyšet,“
připustil Zdeněk Šebek
Když se uchycují háky, zatloukají se kladívkem. „Hluk
od kladívka rovněž není nic extrémního,“ řekl technik a dodal: „Lidé o dělnících snad ani
nevědí, protože ti jsou většinou
na půdě a tam pracují. Postupují tak, že rozeberou část střechy,
stojí na půdě, od svého pasu nahoru jsou nad střešním pláštěm.
Rozebírání střechy žádný hluk
nevytváří.
Na půdě se všechno seřezává a zařezává, čili hladina hluku
je velmi nízká, v domě tuto činnost bydlící ani nezaznamenají.
Výtahy v domě jsou čisté, protože materiál se dopravuje – jak
jsem již uvedl – stavebním výtahem postaveným vně objektu.
Jasně a stručně řečeno: realizace zakázky není náročná, bydlící o ní prakticky nevědí,“ zhodnotil Zdeněk Šebek.
Přetažení je patrné na první pohled.
VÝSLEDEK
Co lze od popsané úpravy očekávat? Především to, že
bydlícím nebude přes římsu zatékat do horních bytů. Protože
v nich nedojde ke zvýšení vlhkosti, nebudou se zde šířit plísně a podobné mikroorganismy.
Lidé to vítají. Schválili si to na
schůzi.
ZÁJEM JE
Tyto úpravy v podobě přetažení střešního pláště se budou dělat u mnoha domů nejen v Mostě, ale také v Litvínově a Meziboří. Už nyní je o nich
mezi předsedy vedena debata. Ti se setkávají a vyměňují
si zkušenosti. „Když se předsedovi vysvětlí vše potřebné, ten
dospěje k závěru, že stanovená
cena není až zas tak vysoká, aby
zatížila fond oprav domu. Většinou o popsanou úpravu zájem
Dělník připevňuje úchyty, které budou držet dešťový okap.
je. Předsedům je sdělena průměrná cena za práci a materiál
a zároveň se oznámí, že je nutno vyhlásit výběrové řízení,“
upozornil Zdeněk Šebek a dodal: Jako technik družstva pře-
tažení střešního pláště doporučuji. Zkušenosti s touto úpravou
již máme.“
Text: Petr PROKEŠ
Foto: Petr PROKEŠ (5)
a Zdeněk ŠEBEK (2)
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Chcete se vrátit po dovolené do prázdného
bytu a veškeré zařízení kupovat znovu?
Nábytek nepatří mezi nejlevnější zboží, za léta pěkně podražil. Do nového zařizování bytu se pouštět nechcete, máte
přece své zařízení, ke kterému máte vztah.
Připomíná vám první samostatné bydlení, lásku, rodiče a třeba
i první krůčky vašich dětí. V bytě máte spoustu osobních věcí od
nenahraditelných fotografií, suvenýrů z dovolených, až po dárky
věnovaných nejbližšími.
Proto myslete na to, že bytoví zloději si dovolenou nevybírají. A vy teď již pomalu balíte kufry, abyste za pár dní vyrazili s dětmi na zasloužených několik týdnů
odpočinku v přírodě v tuzemsku či
cizině, nebo na celé léto na chatu.
CO PŘIJDE LEVNĚJI?
Využijte těchto dnů a popřemýšlejte: Co vás přijde levněji?
Nové zařízení bytu, nebo kvalit-
ní zabezpečení proti vniknutí bytových zlodějů?
 Policisté a pojišťovny varují: Zloději jsou si dobře vědomi
toho, že byty ve městech se vyprazdňují, chuť nenechavců dostat se dovnitř a nabrat si pořádný lup roste.
 Doporučujeme: Nechte si
vyrobit nové bezpečnostní dveře
na míru, bez nutnosti vybourání
a přezdívání zárubně, dveře splňující nejvyšší bezpečnostní požadavky s příslušným certifikátem. Vaše „papíráky“ (staré dveře vyplněné jen papírovou voštinou) zloděje přímo lákají. To
v době rozsáhlé kriminality, je-
jíž součástí je i velký počet vloupání do bytů, vytváří pro vás nebezpečné riziko.
CO DĚLAT?
Co proti tomu dělat? Obrátit se na profesionálního výrobce
bezpečnostní techniky.
Máme pro vás tip: zkuste bezpečnostní dveře Festa. Rádi se
vám budeme věnovat a doporučíme vám to nejvhodnější, co
zajistí bezpečí a pohodu vašeho
domova. Po osazení a namontování bezpečnostních dveří vám
rádi popřejeme klidnou a ničím
nerušenou dovolenou.
NĚKOLIK RAD
A ještě dáme několik rad jako
bonus:
 před odjezdem zkontrolujte,
zda máte zavřená všechna okna
(včetně ventilaček)
 zamkněte balkonové dveře
 nezatahujte rolety
 nařiďte si na určitý čas automatické rozsvěcování světel
v bytě, aby světlo v pokojích dělalo dojem, že jste přítomni
 přátele a sousedy, jimž důvěřujete, požádejte o to, aby vám
vybírali poštovní schránku
KOMU DÁTE PŘEDNOST?
A před odjezdem ještě jedna
otázka: Komu tedy dáte přednost?
Odborníkovi na zabezpečení
dveří či zlodějům?
František DOŠEK
Výrobní závod
– bezpečnostní dveře Festa
Osecká 337, 435 11 Lom u Mostu
777 963 881, www.festadvere.cz
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
Začíná éra dveří bez zasklívacích lišt
Hledáte dveře, které jsou moderní a odolné, a přitom je
jejich cena například ve srovnání s cenou dveří masivních
příjemnější? Právě takové jsou rámové dveře! Poznáte je
snadno, nenajdete na nich zasklívací lišty.
Rámové dveře jsou unikátní právě tím, že si díky své konstrukci mohou dovolit jasně čitelný design bez zasklívacích lišt.
Dveřní křídlo je sestaveno z nosného rámu širokého 14 centimetrů a výplní. Díky precizní výrobě
do sebe jednotlivé prvky dokonale
pasují a spoje mezi nimi jsou dokonale skryté. Luxusní vzhled navíc podtrhují „oblé hrany“, které
mohou být pro některé zákazníky
designovou předností.
Rámové dveře jsou oblíbené pro
svůj jednoduchý a ničím nerušený
design, snadnou údržbu a odolnost. „Dveře jsou vyrobeny z ma-
teriálu MDF, neboli středně tvrdé
dřevovláknité desky. Tento materiál je stabilní, pevný a odolný mechanicky i například vůči vlhkosti,“ upřesňuje Roman Balín, vedoucí mostecké prodejny společnosti SEPOS, kde si můžete modely rámových dveří prohlédnout.
Samozřejmostí jsou obložkové zárubně ve shodném dekoru.
LUXUSNĚJŠÍ POVRCH
DVEŘÍ POŘÍDÍTE
TEĎ I VÝHODNĚJI
žádanější typy povrchových materiálů, které můžete vybírat v různých dekorech dřeva a dnes velmi oblíbené bílé barvě. Základním
povrchem, jehož předností je nízká cena, je kašírovací fólie odolná
proti oděru. Svojí vyšší odolností proti mechanickému poškození, vodě i vyblednutí je praktický
materiál soft CPL,“ zmiňuje Roman Balín a dodává: „Na oblíbenou kolekci dveří LATINO se nyní
vztahuje výhodná nabídka. Dveře
LATINO v dekoru ořech soft CPL
nyní koupíte za cenu, za kterou
byste je běžně pořídili ve variantě kašírovací fólie. Cenový rozdíl
představuje slevu 400 korun bez
DPH na jedny dveře.“
„V nabídce rámových dveří
a obložkových zárubní máme nej-
Rámové dveře v interiéru upoutají svým masivním dojmem a výplněmi bez zasklívacích lišt.
Text: Lada KAMENÍKOVÁ
Foto: SEPOS
Jak kombinovat plné
a prosklené modely?
Jsou prosklené modely
bezpečné i pro domácnost
s dětmi?
Jaké dveře vybrat tam, kde
je málo místa?
To vše se dozvíte na
www.sepos.cz,
přímo zde:
12
PODĚKOVÁNÍ
Odvedli profesionální výkon
Děkuji řediteli družstva Františku Rybovi a dvěma pracovnicím ze správy Krušnohoru –
vedoucí ekonomického oddělení Lucii Libecajtové a informátorce Lence Charvátové za to,
že mě zastoupili při vedení výročního shromáždění vlastníků
v našem domě.
Já jsem se tohoto úkolu již nemohl ujmout, protože jsem na
funkci předsedy SV abdikoval
1. dubna. Shromáždění vlastníků se konalo až 24. dubna.
Jmenovaní odvedli profesionální práci, shromáždění vlastníků
proběhlo bez problémů a obyvatelé domu dostali nemalé
množství fundovaných informací k projednávaným otázkám
přímo od vedoucích pracovníků správy Krušnohoru.
Během své mnohaleté činnosti
ve funkci předsedy SV jsem byl
v kontaktu i s běžnými pracovníky správy. Vždycky jsem se
z jejich strany setkal se vstřícností a ochotou řešit problémy,
s nimiž jsem se jako předseda
SV setkával. Přeji všem pracovní úspěchy a pevné nervy, které
jsou při jejich práci zapotřebí.
Miloš KRABAČ
bývalý předseda SV 614
Most, ul. Pod Šibeníkem
Okamžitý zásah
Obracíme se na vás touto cestou s prosbou o uveřejnění poděkování pro Městskou policii
v Mostě.
Dne 11. března došlo v ulici Pionýrů u bloku 327 k opakovanému rušení klidu a ke vzájemnému fyzickému napadání nepřizpůsobivých sousedů. Stalo
se tak v pozdních nočních hodinách. Po nezdařeném upozorňování byla přivolána hlídka
městské policie.
Chceme poděkovat celému týmu, který té noci sloužil (včetně příslušníka přijímajícího telefonické volání) za ochotné
jednání a okamžitý zásah vůči neukázněným spolubydlícím. Strážníci, děkujeme vám
a sdělujeme, že si vaší práce
vážíme! Pocit bezpečí v bezradné situaci je velmi důležitý
pro všechny ostatní slušné spoluobčany!
Poznámka redakce:
Autoři poděkování si nepřáli
zveřejnit jméno a příjmení z důvodu obav o svoji bezpečnost
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vedoucí úseků správy Krušnohoru
děkují koldomákům za spolupráci
Koldům zažil před několika málo
týdny nájezd pracovníků z úseku inženýrské činnosti a technického úseku správy Krušnohoru.
Ti obcházeli jednotlivé byty
a v nich bydlících se ptali s dotazníkem v ruce na některé záležitosti.
Zajímal je například stav zařizovacích předmětů (vodovodních baterií,
van, umyvadel, záchodů). „Do každého zpřístupněného bytu pracovník družstva vešel, popsal dosavadní
stav zařizovacích předmětů, armatur a uživatelům položil konkrétní
Martin Losos z technického úseku správy družstva v rozhovoru
s obyvatelkou Koldomu během dotazníkové akce.
POZVÁNKA
otázky vztahující se k připravované
akci rekonstrukce technického zařízení a zdravotně technické instalace – vody a kanalizace,“ upřesnil na
dotaz měsíčníku Krušnohor zástupce vedoucí úseku inženýrské činnosti Jan Zámecký.
Dotazníkový průzkum stihli udělat technici za dva dny. Někomu se to
může zdát dlouho, ale ten, kdo něco
ví o velikosti obou obytných křídel
Koldomu, musí před úsilím techniků Krušnohoru smeknout klobouk.
Je v nich 353 bytových jednotek.
„Bylo to náročné jak časově, tak
i co se komunikace s lidmi týče.
Proto technici, kteří byli v kontaktu
s obyvateli Koldomu, si cení spolupráce s nimi. Získané informace budou ku prospěchu rekonstrukce Koldomu,“ řekl Jan Zámecký.
Na dotazníkové akci vedení družstva spolupracovalo s tamní družstevní samosprávou.
Majitelem obytných křídel Koldomu je Krušnohor. Jako správný
hospodář musí mít přehled o technickém stavu budov a jejich vnitřním vybavení, ale i o potřebách obyvatel a jejich představách o bydlení
do budoucna.
I když ne všichni obyvatelé byli
v době konání dotazníkové akce
doma, naprostá většina z nich byla
ochotná, příchodu techniků vyčkala
a odpovídala na jejich otázky. Proto se vedoucí úseku inženýrské činnosti Hana Jánská a vedoucí technického úseku Ing. Irena Čapková rozhodly spolupracujícím bydlícím poděkovat za jejich vstřícný
přístup a ochotu odpovídat na položené otázky. Děkují veřejně prostřednictvím měsíčníku Krušnohor.
Věří zároveň, že získané informace napomohou při přípravě chystané
akce rekonstrukce, jež zvýší kvalitu
bydlení v obou křídlech Koldomu.
V nich vyvíjí činnost SA 036 vedená Pavlem Hammerlindlem.
Původně byl Koldům součástí
majetku města Litvínova. Areál je
technickou památkou. Jde o stavbu
z let 1948 – 1957. Autory projektu
jsou Václav Hilský a Evžen Linhart.
Text: Petr PROKEŠ
Foto: Irena ČAPKOVÁ
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
Nechtěli koukat, co s nimi bude
JAK JSME ZAČÍNALI (96)
Blok 74, v němž bydlí, je s ní
svázán přímo osudově. V době,
kdy prožívala velkou životní změnu, sháněla byt. A právě v tomto
domě jej našla. A nejen byt. Našla
zde i důvěru lidí. Ta ji vynesla na
post předsedkyně SV 135. Jmenuje se EVA HORÁKOVÁ a na
dům – byť není zlatým dolem –
nedá dopustit.
VAROVÁNÍ
Všechno to vlastně začalo privatizací městských domů kolem
roku 2000. „V domě převážně
bydleli starší lidé, u těch mladších
převažoval laxní přístup a já podlehla dojmu, že se něco může stát
nedobrého. Kolem se totiž pohybovali lidé, kteří si uvědomovali,
že dům je v lukrativní části města. Podlehla jsem dojmu, že si jej
chtějí koupit, a začala jsem jednat.
Zvonila jsem na partaje a zvala
na dětské hřiště za domem. „Uvědomte si, že kolem chodí Vietnamci, Pražáci, dům je pro ně velice
lukrativní, ti lidé si nás koupí a my
potom budeme jen koukat na to,
co nám pak předvedou,“ varovala
tehdy Eva Horáková.
SLOVO DALO SLOVO
V klidu domova si bydlící měli
rozmyslet to, jakou oni mají představu. „Potom jsme měli ještě další tři schůzky. V té době jsem si
všimla, že Krušnohor domy v rámci privatizace od města přebírá.
Tak jsem tuto variantu navrhla,“
sdělila Eva Horáková.
Výsledek? Sedmnáct bydlících
si bylo ochotno byt koupit prostřednictvím Krušnohoru a patnáct ne. Eva Horáková respektovala mírnou většinu a vypravila
se na správu družstva. Tam slovo dalo slovo. „Lidem jsem oznámila, že Krušnohor je ochoten si
nás koupit a že byty dostaneme za
cenu, která je stanovená a že se
tak stane do roka a do dne. Bydlící souhlasili,“ popsala Eva Ho-
Na první pohled idylický obrázek klidného bydlení. Na druhý pohled tvrdá realita – z jedné strany velice frekventovaná ulice ČSA,
z druhé strany rušný prostor kolem 7. ZŠ. „Nedá se tady zaparkovat, všichni nadávají,“ říká předsedkyně Eva Horáková.
ráková. Pro ní to znamenalo založit společenství vlastníků a nástup do funkce předsedkyně.
Začátek nového SV nebyl nikterak lehký. „Město se na nás
předtím vždycky vykašlalo. V domě nemáme ústřední topení, teče
nám studená voda, vlastně jsme se
vždycky museli spolehnout sami
na sebe. Proto jsme byli rádi, že
Krušnohor nás přijal a od té doby
se poměry v domě mění k lepšímu,“ řekla předsedkyně.
ZAČALO SE DAŘIT
Bylo ale nutno převzít smluvní
závazek města, že do konce roku
budou rozvody v domě v plastu.
„Museli jsme si vzít půjčku. Naše
společenství začalo svoji existenci s dluhem 147 tisíc dluhu,“ zavzpomínala Eva Horáková. Do
konce roku došlo i na výměnu vodoměrů.
Celkově se domu pod správou
Krušnohoru začalo dařit. Lidé pochopili, že pokud chtějí důstojně
bydlet, že to chce investice a předsedkyně jim dokázala vysvětlit,
že to vyžaduje navýšit příspěvek
do fondu oprav. Ten činil původně 10 korun, poprvé se zvýšil na
15 korun a postupem let se zvyšoval i nadále – na 20, 28 a nakonec
na 35 korun. „Bydlící chtěli další a další věci ke zlepšení úrovně bydlení, takže jsem je zvala na
shromáždění vlastníků a postupně jsme se domlouvali na realizaci akcí. Dnes je dům kompletně rekonstruovaný vnitřně i vnějškově
a namísto původních malých má
velké balkony, což byl sen mnoha bydlících,“ sdělila Eva Horáková. Přiznala, že SV si vzalo úvě-
ry a že z jejího pohledu jde dům
„z jednoho dluhu do druhého“,
avšak umí je řádně splácet, a proto předsedkyně nemá obavy, že by
nastaly nějaké problémy.
Třešničkou na dortu se stala koupě pozemků u domu. „Podala jsem
na magistrátu žádost o 1 100 metrů
čtverečních, které si oplotíme, aby
zadní trakt byl chráněný před okolím. Město prodalo pozemky výhodně pro bydlící za cenu pouhých
13 190 Kč. Oplocení jsme si udělali svépomocí. Chci poděkovat spolubydlícím Josefu Fivébrovi, Stanislavu Čejkovi a Miloši Holečkovi.
Práce byla odvedena rychle, kvalitně a levně. Zatímco firma by si řekla o 90 tisíc, naši chlapi to zvládli
za pouhých 43 tisíc,“ uzavřela Eva
Horáková.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Víte jak ovládat KUKI TV? Poradíme
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
KUKI TV je v Centrální informační síti (CIS) novou platformou příjmu digitální televize, která umožňuje veškerý komfort služeb s přidanou hodnotou a sledování na mobilních zařízeních. Přinášíme vám první informace o možnostech a způsobu ovládání. Začínáme hlavním menu
a popisem ovladače k set top boxu.
MIROSLAV PRŮŠA, ředitel společnosti SOFTEX
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
Rada bytových družstev severočeské oblasti
zasedala na mosteckém hipodromu
Krušnohor se opět blýskl. Ukázal se v tom nejlepším světle. Takto na místě zhodnotili představitelé
bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) zasedání rady – organizační složky
Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) – v Mostě.
Uskutečnilo se na netradičním místě
– na hipodromu.
Představitelé bytových družstev
od Chomutovska po Jablonecko
a také z pražského ústředí svazu byli
na „koňodromu“ většinou poprvé –
a proto žasli nad tím, jak hezký přírodní areál v Mostě máme.
Vedení závodiště připravilo pro
hosty exkurzi po areálu. Ti se tak
dozvěděli spoustu zajímavých informací a neskrývali překvapení
z toho, že se nacházejí na území po
důlní činnosti. Na vlastní oči se tak
mohli přesvědčit o kvalitách české
rekultivační školy, která je světově
proslulá. Účastníci zasedání dlouho
nemohli uvěřit tomu, že Hipodrom
Most a sousední golfový klub stojí
na Velebudické výsypce. Kochali se
pohledy do okolí závodiště, obdivovali barevnost Mostu (výsledek práce našeho družstva na rekonstrukcích domů a jejich zateplování), jejich pozornost zaujal také hrad Hněvín jako dominanta města a uchvátil je pohled na pásmo Krušných hor.
Všichni se mohli přesvědčit o tom,
že Most už není „černá díra“. Pražáci dokonce prohlásili, že do našeho města budou jezdit na závody
a když se dozvěděli, že si mohou na
hipodromu protáhnout svá těla na
in-line dráze, při fotbalgolfu, či si
užívat grilování, neváhali a řekli, že
k nám budou jezdit daleko častěji.
Obdobná reakce zazněla také z úst
představitelů „venkovských“ bytových družstev.
Krušnohor tak pokračoval v tradici pořádání zasedání regionální
rady BD na přitažlivých místech.
V letech předchozích se jednání
uskutečnila v Hoře Svaté Kateřiny,
litvínovském Koldomu, v mostecké
sportovní hale, na správě družstva
a nyní na hipodromu.
Jinak se samozřejmě na dubnovém zasedání rady také pracovalo.
Podrobně se probíral vývoj kolem
Překvapení: hipodrom není jen pro
koně. Kocourek si tady pěkně lebedil.
Účastníky jednání provedl po hipodromu ekonomický náměstek společnosti
Martin Řežábek (druhý zprava v černém).
Hosté vystoupili až na vrchol věže
rozhodčích. Podle průvodce odvážný výkon.
janovské petice, hovořilo se o nefungující komunikaci ze strany vlády a některých institucí, odborníci
z oblasti práva přednesli podrobné
informace o připravovaných změnách v novém občanském zákoníku,
zákoně o obchodních korporacích
a další legislativě. Představitelé bytových družstev ujistili, že podporují janovskou petici a Mosteckou výzvu (souhrn legislativních požadavků) a zváží možnost přímého oslovení premiéra Bohuslava Sobotky
po vzoru janovské petice.
V době uzávěrky tohoto vydání měsíčníku Krušnohor bylo známo, že se na předsedu vlády písemně obrátilo Stavební bytové družstvo Děčín a že v Mostě vznikla
nová petice adresovaná premiérovi
upozorňující na problémy v soužití
s nepřizpůsobivými.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Setkání s koněm vyvolalo chuť po focení.
Účastníci zasedání Rady bytových družstev severočeské oblasti coby vítězové.
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Klub seniorů je aktivní, obdivuji všechny,
kteří se podílejí na činnosti, říká P. Kovář
Před několika týdny tomu bylo přesně rok, co byl v Mostě otevřen nový klub seniorů. Pro jeho činnost se tehdy
vládnoucímu Sdružení Mostečané Mostu (SMM) podařilo
zajistit velké prostory po bývalé čajovně a prodejně jízdních kol v podnoží bloku 525 („hokejka“) v Javorové ulici
v mostecké Zahradní čtvrti.
Poskytl je Krušnohor, byly to
jeho nebytové prostory, zrekonstruoval je a za cenu nákladů prodal
městu. Práci provedla stavební firma
Vobas za 4 miliony. Vnitřní vybavení stálo 600 tisíc korun, z toho půl
milionu věnovala Vršanská uhelná.
Na slavnostním otevření klubu
tehdejší primátor Vlastimil Vozka
stejně jako předseda Krajské rady
seniorů Alois Malý nešetřili chválou.
„Vytvořit takový krásný klub pro seniory – to je opravdu něco nebývalého. A to dokonce na celostátní úrovni,“ nechal se slyšet Alois Malý.
Klub seniorů zajišťuje bohatou
činnost a v určených dnech v týdnu jeho prostory využívá postupně
všech sedm klubů důchodců sdružujících členy převážně podle předchozí profesní orientace.
Jedním ze spokojených uživatelů
klubu seniorů je PAVEL KOVÁŘ,
člen klubu důchodců číslo 6. Naši
družstevníci ho znají jako předsedu
SV 105 v bloku 226 na ulici Petra Jilemnického v Mostě.
Pane předsedo, soudíte i po
roce, že bylo nutné původní celoměstský klub důchodců přestěhovat do nových prostor?
Nepochybně. Původní klub důchodců disponoval menšími prostorami. To se projevilo například
i v situaci, když nám byl městem
zakoupen pingpongový stůl. Tehdy
jsem dal dohromady partu nadšenců a sestěhovali jsme stoly a židle,
abychom si vůbec mohli zahrát. Samozřejmě že po hře vše bylo nutné
uklidit. Ve starém klubu jsem mimo
jiné dělal kronikáře. Do těchto malých prostor se nastěhoval aparát
OV KSČM z vily na Zahražanech
a začalo zde být příliš těsno. Přišli
jsme asi o jednu třetinu z celkové
plochy. Funkcionářům strany vadilo, že jsme hráli stolní tenis. Zvuky
vydávané při hře považovali za nepříjemné, říkali nám, že je ruší při
práci. Stěhování se proto stalo nutností. Krušnohor ochotně poskytl
svoje prostory v sousedství, opravil
je a my se v řádu několika málo týdnů do nich přestěhovali.
Nyní jsou ale slyšet připomínky, že klub seniorů je příliš velký, honosný a že nevyužívá všech
prostor…
Takovou hloupost jsem neslyšel.
Ostatně se ani nezakládá na pravdě. Všechny prostory klubu seniorů jsou podle mých poznatků využity. Například náš spolek stolního tenisu pořádá utkání v místech,
jímž se podle původního určení říká
cukrárna. Sem byla přestěhována
také knihovna, která předtím stála
v přední části klubu. Původní prostory knihovny slouží dalším činnostem. Senior si zaslouží, aby se
pro něj něco vytvořilo co bude lákavé a bude se tam těšit. Sejde se s přáteli a popovídají si. Nejlepším lékem
pro člověka je člověk. Pokud má někdo problém s tím, že se pro seniory udělalo hodně, ten by se měl nad
sebou zamyslet. Já osobně se tam cítím dobře, jsem mezi kamarády. A ti,
kdo se navzájem neznají, navážou
přátelství.
Cítili jste po přestěhování do
nového klubu úlevu?
Každopádně to bylo velké vydechnutí. Starý klub byl pro nás tvarem nudle, do které jsme se museli vtěsnat. V novém klubu jsme se
zpočátku cítili jako ptáčata, která se
chystají vzlétnout, kolik místa jsme
najednou měli kolem sebe. Když
jsme však přistáli z výšin, začali
jsme si uvědomovat, že ne všechno je ideální. Stoly jsou příliš velké
a jsou mezi nimi velmi malé chodbičky, do nichž se sotva vejde pří-
dány kvízy a osazenstvo stolu s největším počtem správných odpovědí
odměněno bonboniérou. Mimo pravidelné schůzky se scházejí zájemci na různých akcích jako například
Kdo si hraje nezlobí nebo uplatňují rukodělné dovednosti, jako třeba paní Kůrková, jež vytváří dečky, umí krásně zdobit vajíčka a své
výrobky předává zájemkyním o toto umění. Prostě je úžasná. Obdivuji
všechny, kteří se programovou náplní klubu seniorů zabývají.
Pavel Kovář
Foto: (pp)
chozí člověk. Židle jsou těžké, takže dámy s berlemi mají problém je
odtáhnout a usadit se u stolu. Podle
mého soudu si někdo přesně nezměřil rozměry prostorů klubu. V tom
starém jsme navíc byli zvyklí na přímý kontakt s přednášejícím, v novém klubu je nutno užívat mikrofon,
aby všichni dobře slyšeli. Za zbytečné lze považovat obrazovky, téměř nikdo se na ně nedívá. Jsou to
vady na celkové kráse klubu seniorů. Škoda. Věřím, že se časem dají
napravit. Zato vynikající je sociální
zařízení, fungující šatna, vybavení
výpočetní technikou, klavírem, polohovacím masážním křeslem. Vynikající je personál kuchyňky, ženy
se o nás skvěle starají, jsou vstřícné, mají trpělivost, denně obslouží kolem stovky seniorů. Klobouk
dolů před nimi! Dělají nám parádní
kafíčko! Výborná je činnost klubu.
Nikdo se prostě nenudí. Jsou pořá-
Na co nejraději vzpomínáte
z bohaté činnosti klubu?
Úžasná byla rekreace ve středisku Kožiar pod Chopkom. Vynikající
byl zájezd do Karlových Varů. Tam
jsme navštívili sklárnu Moser, zúčastnili se prohlídky nedalekého Vánočního domu. Byli jsme například
také na zájezdu v Hornickém muzeu
v Příbrami, zavítali jsme na exkurzi
do Českého porcelánu v Dubí, jedinečné zážitky jsme si odvezli z prohlídky historické části Kutné Hory.
Pojďme si něco říci o vašem
spolku stolního tenisu…
Nyní je nás devět. Ping-pong je
o pohybu, proto jej miluji. Platí to
i o ostatních. Nešetříme se a do každého utkání dáváme celé srdce. Hrajeme naplno a moc nám to prospívá. Netloustneme a psychicky se cítíme skvěle.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
V klubu seniorů se také soutěží ve výzdobě stolů. Kolektiv klubu důchodců číslo
6 (pod vedením paní Veverkové) překvapil hodnoticí porotu výzdobou na čtyři
roční období – jaro (velikonoční motivy), léto (motiv dovolené), podzim (listí
a jablíčka) a zima (vánoční motiv s betlémem).
Foto: archiv P. K.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
21 tisíc pro tříletého Šimona s rakovinou
Tříletý Šimon Novotný z Mostu leží od podzimu na onkologickém oddělení motolské nemocnice v Praze. Bojuje
s rakovinou. Chlapcův osud nenechal klidnou podnikatelku Janu Vejražkovou a skupinu travestie umělců z Mostu
a Chomutova.
Ti ve společenském sále restaurace Plzeňka v krušnohorském Perninku na Karlovarsku uspořádali zábavný program nazvaný Travestie show s Lady Francezskou
a jejími hosty. Lady, slečna Broňa, Dante, Terka Novotná a moderátor Vlastimil Vébr dokázali naplnit sál k prasknutí. Výkony domácích i světových interpretů v podání mosteckých a chomutovských
umělců obecenstvo uvedly do varu.
To nešetřilo mohutným potleskem
po každém vystoupení.
PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ
Již z počátku bylo zřejmé, že
akce bude velice úspěšná. Výsledek
ale nakonec předčil veškerá očekávání. V rámci tříhodinového programu se podařilo získat na léčbu mosteckého chlapce 17 700 korun. Částkou 3 300 Kč se navíc ještě připojila restaurace U Čutňáka z Dalovic
u Karlových Varů a mostecká společnost HKC Racing – Akademie
motosportu věnovala dva poukazy
na jízdu závodním vozem po okruhu Autodromu Most.
CHVÍLE DOJETÍ
Za aplaudování publika se pořadatelka akce Jana Vejražková spojila telefonicky s maminkou Šimona
v motolské nemocnici. Oznámila ji
výši vybrané částky. „Úplně mi buší
Lady Franczeska
srdce. Jsem zcela hotová! Asi z toho
budu mít infarkt. Všem moc děkuji! Jste úžasní lidé. Chtěla bych si té
nádherné atmosféry v sále užít společně s vámi. Děkuji moc! Velmi si
vás vážím,“ reagovala příjemně překvapená maminka.
„V dnešní době má každý starosti
sám se sebou, a proto před tím, kdo
umí pomoci, smekneme klobouk až
k zemi,“ uznale ocenil úsilí pořadatelky akce průvodce programem
Vlastimil Vébr.
Podnikatelka Jana Vejražková,
majitelka second handu, věnující se
podnikatelské činnosti 20 let, poté
na sebe v rozhovoru pro měsíčník
Krušnohor prozradila to, co ji přimělo k uspořádání charitativní akce.
„Odmalička jsem byla vedena rodiči
k pomáhání ostatním. Už jsem přišla
o několik lidí s rakovinou. Zemřeli.
Sama bojuji osm let s nádorem na
mozku,“ přiznala.
Šimon Novotný se usmíval na návštěvníky akce z fotografie umístěné v dekoraci na pódiu. Mnoho maminek v sále jeho osud dojal.
ZHOUBNÝ NÁDOR
Osud tříletého Mostečana Šimona ji proto velmi oslovil. „Chlapec
má zhoubný nádor na páteři. Jde
o nejhorší formu rakoviny. V Motole na onkologii je od podzimu. Leží
tam s maminkou,“ uvedla Jana Vejražková a doplnila: „Nádor byl vyoperován. Chlapeček se podrobil
transplantaci kmenových buněk.
Pokračování na str. 18
Slečna Broňa
Jana Vejražková s mobilem u ucha volá Šimonově mamince do motolské
nemocnice. Činí tak za asistence Vlastimila Vébra.
Dante
Terka Novotná
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17 vystavovatelů vín a přes 700 návštěvníků
Popáté a zase úspěšně. A poprvé s mezinárodní účastí. Dny
vína – Benedikt Most se staly novodobou tradicí města Mostu.
Jejich pořadatel Jiří Puc s firmou Bela Most mohou být hrdí.
Daří se jim naplňovat základní cíl akce – do pivařského okresu vnášet povědomí o zdravém přírodním nápoji víně.
Jiří Puc v úvodním proslovu
připomněl nelehké začátky výstavy před pěti roky. „Nebyli jsme
známí,“ zdůvodnil, když popisoval účast pouhých osmi vystavovatelů na malém prostoru v prvním patře sportovního, společenského a vzdělávacího centra Benedikt. „Každým rokem se snaží-
me posunout výstavu o kus dál,“
zdůraznil pořadatel. A to se daří.
Vloni i letos zabraly vystavovatelé obě patra budovy a výstava
byla v tomto roce rozšířena o slíbené „překvapení“ z loňska – vystavovatele ze zahraničí. „Je to
první vlaštovka v našem novém
snažení,“ upozornil Jiří Puc.
Jiří Puc zahajuje akci.
Tou vlaštovkou bylo vinařství
Humer Weingut z Dolního Rakouska s produkcí 150 tisíc litrů nápoje ročně. „Orientuje se
na jemná bílá vína. Patří mezi ně
typické odrůdy, jako jsou Veltlínské zelené, Veltlínské červené
a Zweigeltrebe,“ prozradil pořadatel.
Na otázku měsíčníku Krušnohor Jiří Puc sdělil, že jeho firma Bela Most – známá v Česku
prodejem francouzských a portských vín – nebude měnit sortiment, tomu tradičnímu zůstane
věrná. Rakouské víno posloužilo
21 tisíc pro tříletého Šimona s rakovinou
Dokončení ze str. 17
Kostní dřeň mohl dát sobě jen tu
vlastní. Nyní se bude čekat tři měsíce na další vyšetření na magnetické
rezonanci.“
Podle sdělení pořadatelky akce
Šimon sedí v postýlce. Je ochrnutý
na nohy. „Je statečný, nohama hýbe,
s nemocí bojuje,“ popsala.
Třetí narozeniny Šimon oslavil
v lednu.
Nebezpečí jeho úmrtí si Jana Vejražková nepřipouští. „Žiju tím, že
transplantace dopadne dobře a že
všechno půjde dál. Onemocnění doprovázejí bolesti. Chlapec je velmi
unavený a hodně spí. Je neskutečný
bojovník. Pořád se směje. S maminkou to zvládají úžasně. Ona je velice
tvrdý člověk a ještě k tomu srdíčkový,“ sdělila Hana Vejražková.
KRÁSNÝ VEČER
A hodnocení programu? „Dnešní večer byl krásný, úžasný, opravdu se povedl. Smekám před travestie
umělci – kluky z Mostu a Chomutova – klobouk. Smekám jej před všemi lidmi, kteří přišli. Věděli, že akce
je na podporu dobré věci. Vybraná
částka Šimůnkovi pomůže. Zaslouží
si to. Je to opravdu vynikající chlapec,“ uzavřela Jana Vejražková.
Věci z bohaté soutěže o ceny na
podporu Šimonovy léčby byly v sále rozdávány více než hodinu. Ano,
tolik jich bylo.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Návštěvníci akce přispívali na dobrou věc koupí kuponů do soutěže o ceny.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
podpořilo novodobou tradici na Benediktu
pro zpestření výstavní akce jako
třešnička na dortu.
TRADIČNÍ I NOVÍ
Návštěvníci ochutnávali vína od
tradičních účastníků z řad producentů, jakými jsou vinařství Madě-
ZAJÍMALO NÁS
Výsledky ankety
Dnů vína 2015
NEJLEPŠÍ VÍNO
1. Mikrosvín
– Muškát moravský
2. Sing Wine – Irsai Oliver
3. Lahofer – Rulandské šedé
NEJSYMPATIČTĚJŠÍ
VYSTAVOVATEL
Lahofer
KOLEKCE VÍN
Kategorii hodnotila porota
degustátorů (nikoliv návštěvníci akce)
1. Šebesta
2. Zapletal
3. Lahofer
VÝHERCI Z LOSOVÁNÍ
9. DUBNA
1. Zmrzlý Pavel
2. Autodíly Cardo
3. Zapletal Jan
VÝHERCI Z LOSOVÁNÍ
10. DUBNA
1. Zavadil Vladimír
2. Talacková Ivana
3. Pilecký Jan
řič, Šebesta, Tetur, Sing Wine, Mikrosvín, Lahofer a Zámecké vinařství Třebívlice. Z loňska znovu zavítala vinařství Nechory a Zapletal. Poprvé se na degustační akci
představila vinařství V&M Zborovský, Kraus a Pfeffer.
Oba dny výstavu provázela vynikající atmosféra, nálada mezi
návštěvníky byla výborná, řada
z nich pojala návštěvu Dnů vína –
Benedikt Most 2015 jako příjemné setkání lidí nad sklenkou vína.
HODNOCENÍ
Návštěvníci degustovali stovky vzorků lahodného moku a svoje poznatky zachycovali zápisem
na slosovatelné kupony, jež posloužily k celkovému vyhodnocení výstavy.
Novinkou v hodnocení bylo
zavedení nové kategorie „nejsympatičtější vystavovatel“.
SÝRY A KLOBÁSKY
Také letošní ročník Dnů vína
provázel doprovodný program.
Šlo o ochutnávky sýrů, klobásek a sladkých makronek (těmi
je proslulá litvínovská cukrárna U Radnice). Milovníky masa
chytily u srdce francouzské lahůdky z farmy v Souticích, kterou provozuje Marc Gouzer, pocházející z Bretaně a v Česku žijící už jedenáct let. Labužníci
mohli ochutnat také sýry ze stat-
ku Oblík u Rané, který se orientuje na výrobu jogurtů, sýrů
a tvarohu. „Byla to trefa do černého,“ nechal se slyšet Jiří Puc
k účasti statku.
Degustaci doprovázela a příjemnou atmosféru vytvářela cimbálová muzika z Jirkova. Kromě
bohatých chuťových zážitků si
každý návštěvník odnesl z výstavy na památku skleničku na vína.
ROZHOVOR
S NOVÁČKEM
Zašli jsme také za nováčkem.
Jde o vinařství Pfeffer. Věnoval
se nám prodavač Václav Gabriel.
Co se z vaší produkce nejvíce
ochutnává či kupuje?
V podstatě všechno co nabízíme, v tuto chvíli jde nejvíce „šardonka“.
Myslíte si, že v pivařském
okrese Most má význam pořádat výstavu vína?
Ano, význam to má. Několik
pivařů mi tady samo řeklo, že má
víno rádo. Kromě toho je tento
nápoj v dnešní době v kurzu. Proto jsme tady na Benediktu rádi.
Jaké víno nejraději pijete?
Dávám přednost červenému.
Jak velké je vaše vinařství?
Máme vlastních sedm hektarů a další si pronajímáme, tak-
Po degustaci hodnocení.
že celkem obhospodařujeme patnáct hektarů. Jsme mladým, moderním a dynamicky se rozvíjejícím vinařstvím v Rakvicích na
jihu Moravy.
Text a foto: Petr PROKEŠ
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Muži zákona zadrželi skupinu zlodějů nafty
ZE ŽIVOTA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Mostečtí policisté zaznamenali pěkný úlovek. Zadrželi šestičlennou skupinu, která delší dobu kradla pohonné hmoty ze
železničních cisteren stojících v kolejišti nákladového nádraží v Mostě-Kopistech. Policie obvinila šest pachatelů, na tři
byla okresní soudem uvalena vazba.
Zloději měli ukrást zhruba
šestatřicet tisíc litrů nafty a benzinu. Ve vzájemné součinnosti
odčerpávali pohonné hmoty na
vlakovém seřadišti po dobu několika měsíců z odstavených cisteren. K pohonným hmotám se
dostali po odstranění plomb. Čerpali je do dovezených kanystrů.
Benzin a naftu rozprodávali ze své vlastní čerpací stanice.
Právě do ní si pro pachatele došli
mostečtí policisté ve společnosti
zásahové jednotky.
vali loni v září chomutovští celníci, právě od nich se pak případ
dostal na stůl mosteckých kriminalistů, kteří rozjeli sledování. Zloději kradli pohonné hmoty
přímo z vagonů společnosti ČD-Cargo. Jednalo se o systematické dlouhotrvající krádeže, nazval
bych to postupným upouštěním
žilou,“ popsal vedoucí Územního odboru Policie České republiky v Mostě Jiří Volprecht.
PODEZŘENÍ
NA ÚNIK
Pachatelé chodili do kolejiště na ranžíru v Kopistech v době, kdy naplněné vagony čekaly
v ucelených soupravách na odjezd nákladních vlaků. S sebou
měli vždy šestnáct dvacetilitro-
Všechno ale začalo úplně jinak – podezřením z daňového
deliktu. „Partu mužů zaregistro-
ŠESTNÁCT KANYSTRŮ
vých kanystrů. „Před akcí se sešli v bytě, kde se převlékli. Pak
vyrazili. Vše jim trvalo tak dvě
a půl hodiny,“ popsal kriminalista Radek Švarc. Muži si přes internet pořídili malé čerpací stanice.
TŘI ČERPAČKY
První takovou si zřídili v garáži v ulici Františka Kmocha na
sídlišti Pod Šibeníkem v Mostě.
Obyvatelé přilehlých domů si ale
začali stěžovat na zápach. Stanice
začala být velice nápadnou a pro
pachatele nebezpečnou. Proto
bylo nutné ji přestěhovat.
Druhou stanici si proto zřídili mimo Most – v objektu u dolu
Centrum v Dolním Jiřetíně. „Ten
si ale kvůli neopatrné manipulaci
s PHM sami zapálili,“ sdělili vyšetřovatelé. Bylo tedy nutno najít
další vhodné místo.
To třetí, kde zase prodávali lup, se nacházelo v Mostě ve
čtvrti Zahražany v ulici Vítězsla-
Vyšetřovatelé upozorňují na skutečnost, že kolejiště ranžíru v Mostě-Kopistech je velice rozsáhlé, čítá 21 kolejí, a proto
lokalitu nelze oplotit (viz promítaný snímek na stěně). Ranžír je tak vlastně pro nenechavce volně přístupný.
va Hálka (nedaleko oblastního
muzea). Právě tam jednoho dne
před svítáním policisté se zásahovou jednotkou pachatele zadrželi.
Na místě jich chytili pět, za hodinu posledního – šestého.
26 Kč/LITR
Jen v březnu prodali zloději jedenáct tisíc litrů nafty a benzinu,
a to prý za cenu 26 korun za litr.
S cenou ale samozřejmě „hýbali“
podle aktuálního vývoje na trhu.
Měla však být vždycky nižší než
ta tržní.
Škoda, kterou Unipetrolu pachatelé způsobili, dosahuje nyní
výše 880 tisíc korun bez DPH.
„To je minimální škoda. Je určitě
vyšší,“ dodal Jiří Volprecht. Podle celkové škody se pak bude odvíjet i trest.
HROZÍCÍ TRESTY
Po provedeném šetření vyšetřovatel mostecké policie obvinil
ze zločinu krádeže tři osoby ve
věku 24, 49 a 30 let. Podal na ně
podnět na vazební stíhání.
Obviněným za krádeže hrozí
v případě odsouzení až osmiletý
trest odnětí svobody.
„Další dva muži – ve věku
24 a 25 let – čelí obvinění z přečinu krádeže, za který může soud
uložit až pětiletý trest odnětí svo-
Zástupce vedoucího oddělení obecné
kriminality Radek Švarc ukazuje čerpací pistoli, kterou policisté zabavili
při zásahu proti pachatelům.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
a benzinu, kradli je ze železničních cisteren
Vůz naplněný barely a připravený
k prodeji PHM v terénu.
Takto se skladovaly a prodávaly PHM
v garážích.
První čerpačka – garáže v ulici Františka Kmocha.
Jeden z pachatelů (vlevo) právě prochází s plným kanystrem (foceno z videa).
Vůz sloužící pachatelům k přepravě PHM.
Vyšetřovatelé na případu nadále usilovně pracují a vyšetřují i další možné krádeže pohonných hmot jinými osobami. Zároveň bude prověřovat desítky
osob, které si pro levnější benzin
jezdily a mohly se tak dopustit
trestného činu podílnictví.
BEZ PROPOJENÍ
Druhá čerpačka – Dolní Jiřetín – vyhořela neopatrností pachatelů.
body. Šestý muž – 24letý Mostečan – je stíhán pro přečin krádeže, za který může být potrestán
odnětím svobody až na dva roky.
Někteří členové skupiny byli
v příbuzenském vztahu,“ informovala tisková mluvčí mostecké
policie Ludmila Světláková.
Policisté nezjistili, že by pachatelé byli nějak propojení se
zaměstnanci Unipetrolu či železniční společnosti ČD–Cargo. „Všichni už byli v minulosti trestaní a v současné době jsou
nezaměstnaní,“ uvedli vyšetřovatelé.
Podle dosavadních výsledků
vyšetřování měli mít kolem čtyřiceti odběratelů. Ty nyní policie
vyslýchá. „Mohli by být obviněni ze spolupodílnictví. Bude ale
velmi těžké jim dokázat, že věděli, že nakupují kradené pohonné hmoty,“ připustil vyšetřovatel
Pavel Janda.
Policisté si nedělají iluze a vědí, že právě toto kolejiště je lákadlem pro hodně lidí. „Víme, že
nejsou jediní. Tento prostor lze
jen velmi těžko ohlídat. Klidně
tam někdo přijede načerpat do
kanystru jen sám pro sebe,“ doplnil Jiří Volprecht. Policisté občas zastavili auto plné kanystrů,
byl ale problém prokázat původ
pohonných hmot.
Text a foto (2): Petr PROKEŠ
za využití policejních zdrojů
Fotodokumentace případu:
Policie ČR
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Roky činný Hokejový a krasobruslařský club
Zatímco zastupitelstvem města nebyl schválen dar ve výši
45 280 Kč Hokejovému a krasobruslařskému clubu Most
na úhradu nájemného ve sportovních a tělovýchovných
zařízeních na první pololetí roku, čímž byl zpečetěn jeho
osud, zastupitelé málem schválili uzavření smlouvy s nově
zapsaným spolkem Sport Most, do něhož má z městské pokladny natéct 1,5 milionu korun.
Zastupitel Luboš Pitín (Sdružení Mostečané Mostu) na zasedání
zastupitelstva upozornil na skutečnost, že ačkoliv žádost Hokejového a krasobruslařského clubu obsahovala všechny náležitosti, nebyla
projednána. V této souvislosti vyslovil podiv nad žádostí čerstvě zapsaného spolku Sport Most, který
žádá o 1,5 milionu korun.
PŘERUŠENÉ JEDNÁNÍ
Luboš Pitín řekl, že chybí seznam členů – sportovců, s podivem se vyjádřil o tom, že zapsaný spolek má mít 200 členů, z toho 180 sportujících dětí do 19 let
a upozornil na další nedostatky. „Upozorňuji zastupitele, že
schvalujeme žádost subjektu, který nemá jakýkoliv vztah k Českému svazu ledního hokeje, nemá jediné sportující dítě,“ zdůraznil Luboš Pitín. Uvedl, že mezi Sportem
Most a Hokejovým a krasobruslařským clubem došlo k určitým jednáním a byl předložen návrh dohody na přechod hráčů projednaný se
zástupci spolku Kubíkem a Bednaříkem, avšak je nutné k dohodě doplnit registračního číslo Českého
svazu ledního hokeje. To však chybí. Žádost o peníze pro Sport Most
proto označil Luboš Pitín za nepravdivou, kromě toho byla porušena veškerá pravidla pro podávání takových žádostí. „V tuto chvíli je to darování 1,5 milionu korun
subjektu, který není schopen zajistit, co deklaruje,“ zdůraznil Luboš
s tím, že navrhl bod z jednání zastupitelstva stáhnout s tím, že se
k němu vrátí v budoucnu, až bude
věc dořešena.
Na základě předneseného návrhu primátor města Jan Paparega
coby řídící schůze jednání zastupitelů přerušil a svolal poslanecký
klub Severočechů.cz.
DOPORUČUJEME
 Chcete vědět, co se děje
v okolí vašeho domu?
 Zajímá vás dění ve vašem
městě?
 Po čem touží vaší sousedé?
Sledujte
vysílání Ústeckého kraje
http://www.alfatv.cz
Luboš Pitín vyjádřil pochybnosti o správnosti žádosti o finanční podporu města pro nový spolek Sport Most.
Výsledek?
S novým spolkem pro mládežnický hokej a krasobruslení Sport
Most město uzavře veřejnoprávní smlouvu, až bude dokončena
přeregistrace hráčů. „Jsem tomu
rád,“ poděkoval Luboš Pitín. Primátor Jan Paparega poděkoval za
součinnost.
SCHVÁLENO
Zastupitelé poté schválili dotaci ve výši 1,5 milionu Kč účelově vázanou na startovné, odměny rozhodčím, bruslařské kotouče, nářadí, poháry, osobní náklady, dopravu, dresy, puky, hokejky, sportovní pomůcky, broušení bruslí a pronájem sportovišť.
Bylo dohodnuto, že nově založený spolek Sport Most přebírá činnost od Hokejového a krasobruslařského clubu Most.
To, co bylo rozjeté po řadu let
a fungovalo dobře, bude tedy nahrazeno novým subjektem. Nová
městská koalice jako kdyby neviděla a neslyšela.
Jan Syrový vyjádřil zklamání nad
tím, že některé oddíly nebyly komisí
sportu a radou podpořeny.
AUDIT: 120 TISÍC
Hokejový a krasobruslařský
club se dostal na přetřes ještě jednou. Milan Hrib (Sdružení Mostečané Mostu) se ve svém vystoupení pozastavil nad tím, že finanční toky v klubu mají být auditovány, ačkoli jeho hospodaření prověřoval finanční odbor radnice stejně
jako kontrolní výbor. Bývalým primátorem Vozkou podepsané zprávy
o tom byly vzaty zastupitelstvem na
vědomí bez připomínek.
Milan Hrib považuje peníze na audit
za vyhozené oknem.
Milan Hrib proto považuje audit za zbytečný a 120 tisíc korun
schválených radou města na jeho
provedení za peníze vyhozené oknem. „Kolik malých oddílů a klubů
by mohlo být z těchto peněz podpořeno,“ posteskl si Milan Hrib.
V obdobném duchu vystoupil i předseda poslaneckého klubu
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
nebyl podpořen, nahradit ho má Sport Most
SMM Jan Syrový. Ten se pozastavil
nad tím, že město v jiné záležitosti podpoří sdružení sídlící v Praze,
byť uspořádá „prima akci“ na Matyldě. „Je škoda, že nevyhovíme žádosti občanským sdružením a spolkům, které mají sídlo v Mostě. Je
jich asi patnáct. Myslím si, že je to
velká škoda,“ řekl Jan Syrový.
ANO NEVIDÍ?
Poslanecký klub SMM se v této souvislosti zabýval postoji hnutí ANO v nynější městské koalici.
Postřehy zastupitelů zvolených za
SMM jsou zachyceny v textu článku, který byl v Mosteckých listech
zveřejněn před měsícem. Vyjímáme z něj:
„To bylo vloni pokřiku! Dejte
více peněz na sport dětí a mládeže.
Každoroční částka ve výši 83 – 86
milionů korun z městského rozpočtu je nedostatečná. Takové a další
požadavky zněly z úst členů hnutí ANO, kteří vstoupili na politické
kolbiště jako nováčkové, ale chovali se přitom jako ostřílení političtí
matadoři. Bez jakékoliv zkušenosti
v komunální politice přesně věděli,
jak se co v ní má dělat.
Hnutí ANO tehdy přehlíželo skutečnost, že statutární město
Most vydávalo za vlády Sdružení Mostečané Mostu a koaličních
NAŠI POSLANCI
JSOU TU PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
3. června (Blanka Nešporová) a 1. července (Miroslav
Fencl) – vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu. Od 15.00 do 17.00
hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve
vstupní hale správy SBD
Krušnohor (vchod 1) vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města
Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
partnerů na sportovní činnost dětí
a mládeže v průměru dvojnásobek
než český stát. Nepovšimlo si zřejmě ani toho, že činnost města byla
v dané oblasti oceněna i udělením
titulu Evropské město sportu 2015
a že přístup Mostu k dětským
a mládežnickým sportovním kolektivům i k tělovýchovné činnosti
obyvatel obecně má tak široký záběr, že mezinárodní komise složená z odborníků z různých států nemohla konstatovat nic jiného než
to, že město pod Hněvínem naplňuje všechna kritéria a evropský
titul si plně zaslouží. Protože ko-
misaři měli dobrý zrak, viděli i to,
co členové hnutí ANO ne, a na rovinu řekli, že Most je na tom nejlépe ze všech měst, jež předtím
navštívili. Podle hnutí ANO bylo
toto zřejmě všechno špatně a dalo by se proto předpokládat, že po
volbách bude líp.
Po předvolebním trojčení je veta
– a pokud jde o sport dětí a mládeže, tak členy hnutí ANO jako kdyby
postihl zelený zákal. Nevidí – a jak
se zdá – tak ani neslyší (spoustu
připomínek).
Při hlasování o městském rozpočtu na tento rok v zastupitelstvu
a ještě předtím v Radě města Mostu zvedli ruku pro částku určenou
na sport dětí a mládeže o 11 milionů korun nižší (než bývala za vlády
SMM a jeho koaličních partnerů).
Kam se poděla předchozí ostrá
kritika členů hnutí ANO na údajně nedostatečný objem financí pro
sport dětí a mládeže? A jak nazvat
částku ještě nižší, když ta předchozí
(za vlád SMM) byla podle ANO nedostatečná? (Je dokonce tak malá,
že se dá předpokládat ukončení činnosti některých klubů a oddílů.)“
Text a foto: Petr PROKEŠ
Lucie Libecajtová se stala zastupitelkou
Lucie Libecajtová (Sdružení
Mostečané Mostu – SMM) složila na dubnovém zasedání městského parlamentu slib zastupitele. Stala se tak členkou Zastupitelstva města Mostu.
V poslaneckém klubu Sdružení Mostečané Mostu nahradila JUDr. Vojtěcha Krejčíře, jenž
v únoru podlehl závažné chorobě.
Zemřel ve věku 63 roků. Jeho památku uctili zastupitelé minutou
ticha hned v úvodu zasedání.
Lucii Libecajtové je 37 let.
Pracuje ve funkci vedoucí ekonomického oddělení SBD Krušnohor.
Je nejmladší členkou poslaneckého klubu. Ve stejné pozici byla
v Zastupitelstvu města Mostu
i v minulém volebním období.
Co mladou a perspektivní ženu
přimělo zapojit se do komunální politiky, do níž se mladí lidé
zrovna nehrnou? „To byl právě
ten důvod, proč jsem do ní šla.
Názory mladých lidí v ní musejí být slyšet. Těší mě, že Sdružení Mostečané Mostu má vstřícný
postoj vůči nám, mladým. Jsem
ráda za to, že mi SMM dalo důvěru a zařadilo mě na kandidátku.
Ještě více si vážím důvěry voličů.
V komunální politice mě to baví
mimo jiné i proto, že ta je jiná
než vysoká – celostátní. Ve vysoké se často vyskytují jedinci, jímž
jde jenom o koryta. Oproti nim
jsou komunální politici jiní – jsou
zvyklí pracovat pro druhé. Dělají pro obyvatele města. Zastupi-
telé mají k lidem blízko, mohou
rychle reagovat na jejich podněty.
Občané nás mají pod kontrolou,
a když se jim něco nelíbí, přijdou
nám to říci na zasedání zastupitelstva. Tato blízkost mi vyhovuje, a proto ráda pokračuji v práci
zastupitele i po volbách, v nichž
Lucie Libecajtová při podpisu textu slibu.
Nová zastupitelka usedla k notebooku
a seznámila se s obsahem dokumentů
připravených k projednání.
SMM bylo sice druhé, ale skončilo v opozici,“ odpověděla Lucie
Libecajtová.
Mladá zastupitelka je kulturně založená – čte knihy, navštěvuje filmová a divadelní představení. Městské knihovně přeje,
aby prošla celkovou rekonstrukcí a přeměnila se v plnohodnotné kulturní centrum. Lucie Libecajtová rekreačně sportuje, je tradičně členkou týmu Bludný Holanďan na závodech dračích lodí
(v týmu SBD Krušnohor a spolupracujících firem).
Text a foto: Petr PROKEŠ
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vláda má splněno, udělala si čárku – reagoval
Odpovědí premiéra Bohuslava Sobotky na petici janovských
obyvatel bylo vyslání dvou ministrů do Litvínova, aby se
přímo na místě seznámili se situací v sídlišti Janov. Těmi ministry byli Michaela Marksová Tominová a Jiří Dienstbier.
Zatímco ministryně práce a sociálních věcí přijela připravená – znala obsah jak aktuální janovské petice, tak i Mostecké výzvy staré sedm
let – a informovala novináře o možných konkrétních krocích, ministr
pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti působil poněkud rozpačitě, i když tvrdil, že problematiku
zná z jiných míst a v besedě s novináři a obyvateli nastínil další možné
postupy v legislativní oblasti. Oba
ministři mají předsedovi vlády podat zprávu o tom, jak situaci v Janově vyhodnotili a jaké konkrétní kroky přijmou.
Autorům janovské petice, kterou
podepsalo přes 1 600 lidí, premiér
napsal, že mezi priority jeho vlády
patří romská integrace a řešení sociálního vyloučení. Taková odpověď petenty neuspokojila, což ministru Dienstbierovi dali najevo přímo obyvatelé sídliště, když procházel kolem jejich domů a potom také
na besedě v nízkoprahovém zařízení Jaklík.
ŠKODA V MILIONECH
„V řadě bytů, z nichž nájemníci odešli, zůstal nepořádek. Některé
jsou částečně vypálené, jsou v nich
hromady odpadků. Je naprosto běžné, že byty nechají v této podobě.
Společenství potom musejí hradit
vyklizení, řeší potíže s hygienou,
v hromadách odpadků se objevili
potkani,“ řekla novinářům předsedkyně petičního výboru Hana Žihlová, rovněž zastupitelka za Sdružení
LITVÍNOVÁCI.
„Škody na majetku jdou do milionů korun,“ spočítal ředitel Krušnohoru František Ryba. Družstvo na
sídlišti vlastní nebo spravuje 1 300
bytů. Dva domy už nechalo zakonzervovat.
„Premiér Sobotka vůbec nechápe, o co jde. Jeho odpověď na janovskou petici znamená, že si stát
s nepřizpůsobivými vůbec neví
rady, stát zcela selhává,“ zhodnotil ředitel a dodal: „Zase se hovoří
o sociálních a dalších programech,
o strategiích a vizích vyplývají-
cích z těchto strategií. Ze zkušenosti ale víme, že programy a strategie
na nepřizpůsobivé neplatí, nezapojí se do nich, kašlou na ně. Budou
dál devastovat byty a domy, páchat
trestnou činnost.“
TROCHA OPTIMISMU
Jednání s ministryní Marksovou
Tominovou se na litvínovské radnici zúčastnili i krajský ředitel Policie ČR Tomáš Landsfeld, radní Ústeckého kraje a litvínovský zastupitel Martin Klika, za Krušnohor
Hana Žihlová coby předsedkyně
petičního výboru a ředitel krajské
pobočky úřadu práce Radim Gabriel. Nechyběli ani zástupci Agentury pro sociální začleňování, s níž
hodlá Litvínov nadále spolupracovat a jejíž existenci považuje Krušnohor ve shodě s petičním výborem
za zbytečnou.
Na základě dotazů novinářů ministryně sdělila, že existuje možnost
zřízení pracovní funkce domovníků.
Jde o požadavek Krušnohoru, který
lze realizovat prostřednictvím spolupráce s Úřadem práce ČR. Také
další požadavek Krušnohoru (i města) – zvýšení počtu asistentů prevence kriminality – je možné uskutečnit. Placeni by měli být rovněž úřadem práce.
„Neexistuje jednoduchý recept
na řešení problematiky nepřizpůsobivých lidí. Kdyby měl někdo recept
na nepřizpůsobivé, bylo by to super,“ odpověděla ministryně na dotaz měsíčníku Krušnohor a dodala:
„Já bych ale neřekla, že Janov zničili jenom tito lidé. Zničila ho také politika, která se tu poslední léta praktikovala. Obce začaly sestěhovávat
lidi a také se zbavovat svého majetku. Je potřeba intenzivní sociální prací oddělit ty, kteří se snaží pracovat, a ty se snažit aktivizovat, a od
nich oddělit takové, s nimiž nehnete,
pak je na řadě represe.“
Do žil představitelů města a členů vedení Krušnohoru zastoupeného petičním výborem nalil trochu
optimismu také místostarosta Milan
Šťovíček, jenž se vyjádřil k mož-
nosti likvidace vybydlených paneláků: „Vždy žádáme ministry, aby nás
podpořili v myšlence vytvořit fond
nebo dotační titul, který by to řešil.
Hodně nás to trápí. Paní ministryně
přislíbila pomoc.“
Michaela Marksová Tominová
považuje za reálné, že od září znovu
začne fungovat veřejná služba. Tu
před několika roky zakázal Ústavní
soud. Systém veřejné služby by měl
zůstat stejný. Je postaven na principu kdo odmítne práci, dostane jen
existenční minimum. Navíc ministerstvo práce a sociálních věcí začalo pracovat na zásadní revizi systému sociálních dávek, aby nedocházelo k jejich zneužívání a dávky se
dostaly pouze k potřebným.
REAKCE PETENTKY
Přímým účastníkem jednání byla
předsedkyně petičního výboru Hana
Žihlová. Měsíčník Krušnohor ji požádal o vyjádření. „Vzhledem k tomu, že problematiku Janova paní
ministryně velmi dobře zná – lokalitu navštívila naposledy na podzim
loňského roku – reagovala na naše
výzvy uvedené v petici jasně a konkrétně. Zcela se ztotožňuje s naším
názorem, že je nutné, aby se řešením
zhoršujících se životních podmínek
v Janově prioritně zabýval Litvínov – a to až tak dalece, že opakovaně doporučila městu, aby si v dané lokalitě zpětně vykoupilo byty.
Tyto pak s využitím dotací zrekon-
struovalo a zahrnulo do Integrovaného programu rozvoje města. Zásadní problém vidí paní ministryně
v tom, že se město v minulosti bytového fondu zbavilo a byty v Janově rozprodalo, čímž ztratilo kontrolu
nad neplatiči – ať už podnájemníky
nebo vlastníky bytů.
Paní ministryně naprosto jednoznačně chápe i problematiku zneužívání sociálních dávek na bydlení, které končí v kapsách vlastníků
bytů – realitních kanceláří, případně cizinců – a ne na účtech poskytovatelů služeb souvisejících s užíváním bytů (média). Sama bude iniciovat zavedení opatření, které nedovolí na takto zadlužené bytové jednotky dále poskytovat sociální dávky na bydlení. Samozřejmě hrozí, že
občané z těchto bytů budou vystěhováni a budou hledat náhradní bydlení. To by jim mělo poskytnout město, ať už vlastními silami nebo ve
spolupráci se společností CPI-Byty
a SBD Krušnohor.
Paní ministryně si uvědomuje
i další nedostatky v legislativě, na
které v petici poukazujeme. Změny
bude iniciovat napříč ministerstvy
i přímo ve vládě, ale odhadla, že dříve než za dva roky se výsledků nedočkáme,“ uvedla ve vyjádření pro
měsíčník Krušnohor Hana Žihlová.
ROZTRŽKA
Návštěva ministra Jiřího Dienstbiera v Litvínově začala roztržkou
„Kdyby měl někdo recept na nepřizpůsobivé, bylo by to super,“ odpověděla
Michaela Marksová Tominová (vlevo) v přítomnosti starostky Kamily Bláhové
na dotaz měsíčníku Krušnohor, jak si její resort poradí s totálně nepřizpůsobivými, kteří se do žádných sociálních, vzdělávacích či jiných programů nezapojí
a jejichž jedinou činností je devastace bytů a domů.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
na ministrova slova rozzlobený občan Janova
mezi starostkou Kamilou Bláhovou a předsedkyní petičního výboru Hanou Žihlovou. Ukázalo se totiž, že starostka nepozvala k jednání na radnici zástupce petičního výboru, ačkoliv ministr přijel kvůli janovské petici. Jednání na radnici se
mělo konat od 9.30 hodin. Na toto
„opomenutí“ reagovala Hana Žihlová písemným sdělením Kamile Bláhové: „Považuji za velmi nestandardní přizvání zástupce petičního
výboru na jednání s panem ministrem Dientsbierem až na dobu, která byla vedením města Litvínova určena pro setkání pana ministra s veřejností. Dle Vašeho pozvání se samozřejmě zúčastníme jednání v Jaklíku v Janově od 11.15 hodin. Předtím bychom se rádi zúčastnili i pěší
prohlídky Janova, což nám – předpokládám – umožníte.“
Petiční výbor se chtěl zúčastnit jednání od půl desáté na radnici z toho důvodu, že jedním z témat
byla i bytová problematika v Janově, o níž vedení města nemá v současnosti aktuální informace, neboť na sídlišti nevlastní ani jeden
dům. V této souvislosti je zapotřebí
se ptát: Bylo či nebylo „opomenutí“ ohledně pozvánek pro členy petičního výboru úmyslné či nikoliv?
Nemělo toto jednání bez účasti petentů navodit před ministrem atmosféru, že za všechno může družstvo
Krušnohor?
„O programu ministra v Litvínově jsme nebyli předem informová-
ni. Pozvání jsme dostali pouze na
půlhodinové setkání s veřejností.
Z takového postupu jsem zklamána,“ svěřila se později novinářům
Hana Žihlová.
Další průběh ministrovy návštěvy pochyby kolem nepozvání nerozptýlil. Zdálo se totiž, že jejím smyslem není řešení problémů janovského sídliště, ale chlubení se města
Litvínova tím, co všechno v Janově
pro lidi dělá.
PROCHÁZKA JANOVEM
Po jednání na radnici Jiří Dienstbier přijel na sídliště. V Jiřetínské ulici prošel kolem vybydleného a zdevastovaného panelového
domu společnosti CPI-Byty a v doprovodu členů vedení města se začal ubírat k základní škole, kde mu
zazpíval pěvecký sbor a seznámil se
s dětmi jedné z přípravných tříd. Potom navštívil spolek Libuše, který
nabízí pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané. Odtud zamířil do
nízkoprahového centra Jaklík na setkání s veřejností.
Lidé tam po něm žádali konkrétní
skutky ve prospěch zajištění normálního chodu sídliště. „Co tady s tím
uděláte? Řekněte přesně, co uděláte.
Já tu žiju desítky let. Spousta lidí odsud utekla. Jezdí sem ministři a nic
se neděje, je to horší a horší,“ řekla jedna z přítomných občanek. Lidé
se ptali na to, proč musejí ustupovat
nepřizpůsobivým, opouštět své byty,
67letý důchodce Ladislav Ladič, janovský starousedlík (zčásti žijící v Anglii),
se dal do desetiminutového rozhovoru s Jiřím Dienstbierem přímo před svým
domem. Ministra upozornil na obrovský nárůst cizích lidí. Jejich přísun do
Janova mají na svědomí realitní kanceláře a agentury. Výsledkem je devastace bytů a domů.
na které si vydělali, zatímco nepřizpůsobiví jen natáhnou ruku, dostanou peníze na bydlení a devastují jeden byt za druhým.
SEDM LET A NIC
„První návrh legislativních změn
jsme předkládali už v roce 2008.
Jmenuje se Mostecká výzva. Za
sedm let se nic nestalo. Chtěli jsme
vám ukázat, jak se tady žije. Vy jste
ale viděl jen to, co se v Janově daří.
Naše petice byla o bydlení a žití v Janově. Zničené byty a prázdné domy
jste ale neviděl, kolem nich jste jen
prošel,“ oslovil ministra František
Ryba, člen petičního výboru a ředitel SBD Krušnohor. V Janově bydlel
řadu let a vykonával funkci předsedy družstevní samosprávy v jednom
z domů v horní části lokality.
„Na sídlišti v Janově žilo v 90.
letech sedm procent cikánů, v roce
2008 byl jejich podíl patnáctiprocentní, dnes tvoří zhruba čtvrtinu
obyvatel. Situace je již nezvladatelná. To, že na řešení nastal čas, nám
už tvrdila bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková v roce 2008 a po ní další ministři,“ dodal František Ryba.
Monika Gordíková z Mosteckého deníku připomněla, že před několika roky dostal Michael Kocáb,
jeden z předchůdců Jiřího Dienstbiera, nabídku, aby v Janově pár dní
bydlel. Z časových důvodů ji tehdy
odmítl. Nepřijal by ji ani Jiří Dienstbier. „Myslím, že by to k ničemu nepomohlo. Chtěl jsem si svou návštěvou udělat obrázek o Janovu, a to se
stalo,“ sdělil.
„Vláda má splněno, udělala si
čárku!“ ulevil si a vyjádřil tak nespokojenost s průběhem ministrovy návštěvy jeden z přítomných
občanů.
Obyvatelé i asistentky prevence
kriminality popsali ministrovi realitu běžného života na sídlišti. Za
největší problém označili občanské
soužití. Hovořili také o vandalismu
a záškoláctví.
Předseda osadního výboru Zdeněk Kvapil upozornil na vytváření
dětských gangů, které podle něj ničí
veřejné prostranství a devastují soukromý majetek. „Zaplivaná schodiště, lidské výkaly ve vchodech a v noci řev,“ popsala situaci Renata Polá-
ková. Přidala se k těm, kteří žádali
po ministrovi konkrétní pomoc.
„Je nejdůležitější trpělivě zlepšovat situaci, pracovat s těmi lidmi.
Nezlepší se to za měsíc nebo za půl
roku,“ podotkl Jiří Dienstbier „Na
první pohled to tu – kromě prázdných domů – nevypadá tak špatně.
Je to někde uvnitř, než že by se to
odehrávalo zcela viditelně,“ dodal
ministr.
ZMĚNY ZÁKONŮ
Jiří Dienstbier upozornil na legislativní změny, které vláda už prosadila, nebo na nichž aktuálně pracuje.
Jmenoval novelu zákona o pomoci
v hmotné nouzi, legislativní změny
v oblasti zaměstnanosti, schválenou
školskou normu, zavedení sociálního bydlení, registr přestupků, který
je ve schvalovacím procesu, a občanský zákoník, v němž jsou zakotvena pravidla o počtu lidí žijících
v jednom bytě. Zmínil také navýšení počtu úředníků na úřadech práce a slíbil peníze na projekty měst,
která mají se sociálně vyloučenými
lokalitami problémy. Podle něj by
v následujících sedmi letech mohlo na tyto projekty jít až deset miliard korun. „Litvínov může v rámci koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách čerpat
finanční prostředky ze třech programů. Záleží jen na tom, jaké projekty
město připraví a do jaké míry bude
úspěšné,“ řekl ministr.
Starostka Kamila Bláhová sdělila, že na konci dubna budou zastupitelé schvalovat memorandum o spolupráci mezi městem a Agenturou
pro sociální začleňování. „Konkrétní projekty už chystáme,“ oznámila.
ZKLAMÁNÍ
„Dojmy z návštěvy nejsou dobré,
protože to, co jsme chtěli, neproběhlo – tedy návštěva obytných domů,
diskuse s občany o tom, jaké jsou jejich problémy v každodenním životě a v bydlení tady v podstatě neproběhla,“ svěřil se štábu České televize František Ryba. V reakci na jeho
slova Jiří Dienstbier uvedl, že byty
a domy ve vyloučených lokalitách
zná, často je navštěvuje.
Text a foto: Petr PROKEŠ
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Kanoistika je druh sportu, kterým chceme
Kdo má oči, ten to vidí. Na vodní nádrži Matylda – na břehu bližším ke Komořanům – se cosi děje. To „cosi“ má na
svědomí šéf HKC Racing a HKC Akademie motosportu
IVAN HOUZÁK. Jeho osoba je spojována se zvukem motorů a vůní hmot pohánějících čtyřkolé miláčky. Znamená
Houzákova přítomnost na Matyldě nástup motoristického
sportu v tomto areálu určeném pro relaxaci obyvatel druhého největšího města Ústeckého kraje?
„Kdepak, to v žádném případě!“ směje se Ivan Houzák a dodává: „Klid na Matyldě bude zachován, hluk motorů a vůně pohonných hmot sem nezavanou.“
Co tedy na Matyldě chystáte?
To, co se právě děje, je výsledkem projektu, jehož jsem autorem. Založil jsem Vodní sporty
Most, což je nově zapsaný spolek. Stal jsem se jeho předsedou.
Na Matyldě se začíná tvořit zázemí tohoto spolku. Jeho náplní bude klasické veslování – pádlování, kanoistika a další odvětví
s ním spojené.
Jak zázemí Vodních sportů
Most bude vypadat?
Jeho vybudování jsme rozdělili do tří etap. V první postavíme molo, aby se mohlo nastupovat do lodí; ve druhé vznikne
klubovna, sklad na lodě a sociální zařízení; ve třetí etapě se budeme věnovat zajištění bezpečnosti areálu – zřejmě jej oplotíme. Kromě toho bude nutné udělat zahradnické úpravy a postavit
chodníčky, zkultivujeme bezprostřední okolí uvažovaného areálu. Přístavní molo se nám už podařilo postavit a v dalších pracích budeme pokračovat podle
finančních možností spolku.
Proč takový nápad ve vaší
hlavě vůbec vznikl?
Letos se bude konat již třetí
ročník závodu dračích lodí. Každým rokem zájem o změření sil
na vodě roste – jak ze strany lidí
milujících pohyb, tak i ze strany široké veřejnosti. Tento vývoj
jsem předpokládal již při prvním ročníku, jehož jsem se s partou nadšenců aktivně zúčastnil.
Dění kolem závodu dračích lodí
mě přivedlo k poznatku, že zá-
jem o vodní sporty v Mostě je,
ale tento druh sportovní činnosti v Mostě není zastoupen. Vodních ploch v okolí města přitom
přibývá. To mě přivedlo k nápadu na založení spolku. S přáteli
jsme jej začali realizovat. Nyní je
už v pokročilém stadiu. Všechna povolení spojená s existencí a činností spolku máme vyřízena. Vybudováním přístavního
mola jsme vlastně činnost spolku
zahájili. V květnu a červnu bychom rádi pokračovali druhým
krokem – vyhlášením náboru nových členů.
Kolik členů by podle vašeho
předpokladu měl spolek mít?
Určitě nebudeme masovou organizací a každý také víme, že
vše záleží na množství finančních prostředků. Proto nechci říkat konkrétní číslo. Předpokládám ale, že se počet členů bude
postupně zvyšovat. Každému je
také známo, že tento sport není
masový, jako jsou třeba fotbal či
lední hokej. Nechceme nikomu
říkat „ne“, máme konkrétní představu o počtu členů malého spolku, ale – jak jsem již řekl – vše je
odvislé od dostatku peněz.
Co všechno bude patřit pod
množinu aktivit obsaženou pod
názvem zapsaného spolku Vodní sporty Most?
Kanoistika je druhem sportu,
kterým chceme začít. Naše aktivity budeme postupně rozšiřovat. Rádi bychom se věnovali všem odvětvím – vedle klasiky jako jsou třeba veslice a kajak uvažujeme i o windsurfingu.
Veslování a pádlování budou ale
tvořit základ.
Říká váš projekt také to,
komu budete dávat přednost?
Dospělým či dětem a mládeži?
Budeme dávat přednost dětem a mládeži. V náboru, o němž
jsem se zmínil, bychom rádi přijali za členy děti ve věku od osmi
let výše. Samozřejmě by měly
umět plavat. Ale i chuť se učit. Až
je přijmeme za členy, budeme po
nich chtít například znalost provozního řádu rozdělující vodní
plochu Matyldy na plavební, plaveckou a veslařskou. Sousedem
našeho areálu je vodní záchranná
služba. Uvažujeme proto i o navázání spolupráce s ní a s nácvikem prvků záchrany člověka topícího se ve vodě.
Je o vás známo, že jste propadl motoristickému sportu.
Jak tedy vysvětlíte, že jste svými myšlenkami najednou zabloudil k vodě?
Je to tím, že mám rád výzvy.
Jako mladý kluk jsem byl s rodiči na dovolené v jihočeské Třeboni. Tam jsem jezdil na nějaké
lodičce. V Třeboni také byly závody lodí. I když mě voda tehdy
oslovila, v dalším období jsem
dal přednost motosportu. Nicméně nejsem jednostranně orientován, zajímám se o sport celoplošně. Vím tedy také to, že čeští
Vizualizace areálu spolku Vodní sporty Most. Takto by měl vypadat po realizaci
tří etap jeho budování.
Dělníci montují přístavní molo. To na Matyldě vzniklo v dubnu jako zcela první
zařízení rozvíjeného projektu Vodních sportů Most.
Návrh loga nového zapsaného spolku (z. s.) obsahuje ještě zkratku o. s. (občanské sdružení). Je to důkaz o tom, že zakladatel Vodních sportů Most nosil ve
své hlavě myšlenku na založení nového spolku pěkně dlouho. Současná česká
legislativa totiž označení o. s. již nepřipouští.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
začít, ostatní přibydou, tvrdí Ivan Houzák
vodní sportovci jsou ve světě velice úspěšní, takže si myslím, že
je to sport pro děti i dospělé zajímavý. Sám bych se ho ještě i ve
svém věku chtěl naučit pod dohledem trenéra. Toho už máme.
Dělat více sportů je pro člověka
to správné – jak po stránce fyzické, tak i po stránce zachování duševního zdraví.
Až se zcela rozvine činnost
Vodních sportů Most, předpokládáte, že se tento spolek stane
také pořadatelem závodů, třeba
i celorepublikových?
Ano, uvažujeme o tom. Spolupracujeme s chomutovským vodním oddílem z Kamencova jezera. Tam se seznamujeme se zkušenostmi jeho členů získanými
POZVÁNKA
při organizování závodů. Chtěli
bychom v Mostě uspořádat mistrovství republiky. Je to všechno v jednání, dokonce už i na celostátní úrovni. Soudím ale, že
v následujících dvou letech bychom závody ještě nepořádali,
protože prioritně potřebujeme
vybudovat veškeré zázemí spolku. A to nejen pro nás samotné.
S kolegy z jiných sportovních
klubů bychom se rádi domluvili
na využití areálu našeho spolku
i pro ně. Každý sportovec potřebuje ještě doplňkový druh tělesné aktivity, aby se jeho organismus dokázal bránit jednostranné zátěži z hlavního sportu, jenž
prioritně provozuje. Dávno už to
není tak, že hokejista se věnuje pouze hokeji. Rád zajde třeba
do posilovny a v ní si dá pořádně
do těla. Právě tak si odpočine od
jednostranné zátěže. Desetiboj je
pro organismus to nejlepší, zatěžuje totiž celé tělo. Proto jiným
klubům nabídneme vodní sport
jako doplňkový. V přestávkách
jejich soutěží by to byla vhodná náplň. Uvažujeme také o spolupráci s freestylovým lyžařem
Romanem Daleckým, který se
rád věnuje balančním cvikům.
Matylda je sice zajímavou
a přitažlivou nádrží, ale v jejím
sousedství vznikla daleko větší
vodní plocha – jezero Most. Nepočítáte s jeho využitím pro aktivity Vodních sportů Most?
Na uspořádání závodů by to
tam asi bylo lepší. Jistě jsou tam
i další možnosti pro rozvinutí volnočasových aktivit Mostečanů,
především mládeže. Budeme se
tedy muset perspektivně zabývat
i touto otázkou. Nicméně platí,
že Matylda nestagnuje, pořád přibývají nové a nové věci, rozšiřují
se možnosti využití volného času
třeba i pro turistiku, vodní záchranná služba je zárukou zkvalitnění bezpečnosti lidí pohybujících se na vodní ploše i kolem ní,
takže nyní uvažovat o tom, že bychom se přesunuli na jezero Most,
je velice předčasné.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Fotografoval: Ivan HOUZÁK
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Mostecké házenkářky si prohrály boj o
ČERNÍ ANDĚLÉ
V nejvyšší československé házenkářské soutěži žen – interlize
(WHIL) – se vše chýlí ke konci. Do konce soutěže v interlize zbývá jen několik kol. Čtyři kola před koncem byl v čele
Dámský házenkářský klub Baník Most – Černí andělé, který
měl stejně bodů jako druhé Michalovce. Na vzájemné zápasy
byl však Baník lepším celkem. K titulu stačilo pouze stoprocentně uspět v dalších třech zápasech.
 Rozhodčí: Dvorský, Karlubík
 Sedmimetrové hody: 3/2 – 1/0
 Vyloučení: 1:1
 Diváci: 350
 Hodnocení:
Peter Ivanka, trenér Slávie Partizánske: „Dnešní zápas byl vyrovnaný, naše děvčata ukázala bojovné srdce a podala skvělý výkon, který věnují trenérovi
Olšavskému, jenž je v tuto chvíli
v nemocnici. Hráli jsme po celý
zápas to, co jsme si řekli, hráčkám nemám co vytknout a myslím si, že remíza je zasloužená.“
Ľuboš Hudák, trenér DHK Baník Most: „Bylo to těžké utkání,
prakticky celý zápas jsme byli ve
vedení, ale nedostali jsme se nad
rozdíl tří gólů – a to rozhodlo zápas. Na konci jsme se dopustili
chyb, které bychom dělat neměli, a následně jsme se už do hry
vrátit nedokázali. V závěru zápasu nás už „okolnosti“ k ničemu nepustily, natož k míči. Takže nás mrzí, hlavně kvůli našim
fanouškům, že jsme tento důleži-
SLÁVIA PARTIZÁNSKE 19
DHK BANÍK MOST
19
(10:12)
pohár, v němž se Most probojoval do finále, aniž by hrál jediný
zápas doma. Ve finále se DHK
Baník střetne s DHC Slavie Praha (utkání proběhlo po uzávěrce
Krušnohoru – v neděli 26. dubna). Dále se Černí andělé účastní českého play-off o titul mistra Česka.
 Sestava a branky za Most:
Müllnerová, Bezpalcová – Dvořáková, Ryšánková 2, Borovská 2,
Vítková, Janoušková 4, Szarková 4, Súkenníková 4, Wiesenbilderová 2, Růčková 1, Zachová
 Nejvíce branek za Michalovce: Michnová 8/2, Šimáková 3,
Vasič 2, Hollá 2, Gajdošová 2,
Krajčovičová 2
Úvod zápasu patřil domácím hráčkám, které se ujaly vedení 2:0, ale favorizovaný Most
rychle otočil skóre ve svůj prospěch a ujal se vedení na 4:8,
později pak na 8:11. Po třiceti
minutách šel severočeský tým
do šaten s dvoubrankovým náskokem. Ve druhém poločase
byl Most stále o dvě až tři branky lepším celkem, ale v závěru zápasu dolehla na hostující
hráčky síla odpovědnosti, přestaly hrát svou hru, ztratily ladnost a lehkost, kupily chyby. Pět
minut před koncem ještě vedly
o tři branky, ale v závěru neuhlídaly Mostečanky jedinou hráčku soupeře schopnou dát branku – Klaudii Michnovou (nejlepší střelkyni interligy). Ta dvě
minuty před koncem vyrovnala a hosté už nedokázali vstřelit vítěznou branku. Ztráta bodu
znamená ztrátu vedení v soutěži, ale i konec nadějí na zisk titulu mistra WHIL!
Hráčky svoje zaváhání oplakaly. Ve hře tak zůstává Český
Černí andělé se radují ze stříbrných medailí.
Pro Baník poměrně rutinní
záležitost. Rozjetý Most ale zastavila reprezentační přestávka,
která pravděpodobně nabourala
koncentraci hráček, a ty v dalším
zápase interligy na Slovensku
zaváhaly. Až s desátým celkem
soutěže jen remizovaly a ztratily na vedoucí tým Michalovců
jeden bod. Zbývající dva zápasy hrají Michalovce v domácím
prostředí, kdy se nepředpokládá,
že zaváhají.
20. KOLO
tý krok nezvládli. Přesto doufáme, že nás fanoušci poženou dále
dopředu ve zbytku sezony, potřebujeme je!“
21. KOLO
DHK BANÍK MOST
HC VESELÍ N. M.
(16:10)
31
20
V předposledním kole základní části interligy hostil Baník Most tým veselských „panenek“, se kterým sehrál v Českém
poháru zčásti vyrovnaný zápas
na Moravě, a to hlavně v prvním
poločase.
Stejným obrazem začal i tento duel. Hostující Moravanky se
v úvodu dostaly do vedení 2:3
a byly vyrovnaným soupeřem
Mostu. Dalších deset minut se
hrála vyrovnaná, ale nudná házená. Domácí v mírném vedení,
hosté dotahovali. V této fázi hry
podržela domácí tým brankařka
Eva Bezpalcová, která měla ně-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
titul mistra v česko-slovenské interlize
kolik výborných zákroků. Postupem času byla vidět lepší fyzická připravenost domácích hráček, jež se dostávaly do přečíslení s následným vstřelením branky. Do konce poločasu z toho byl
náskok o šest branek.
Ve druhém poločase měly výhoz hostující hráčky, ale Tereze
Vysloužilové vypíchla míč Kamila Vysloužilová (shoda jmen)
a z rychlého protiútoku zvýšila
rozdíl branek na sedm pro domácí. Ve zbytku zápasu již dominoval domácí tým. Průměrné,
chvílemi až nudné utkání okořenila snad jen technická a zatočená střela Lucie Súkenníkové a rychlé nohy Dominiky Zachové.
 Sestava a branky za Most:
E. Bezpalcová, D. Müllnerová,
K. Smolová, I. Matoušková (1),
K. Dvořáková (2), H. Ryšánková
(2), M. Borovská (4), P. Vítková
(1), M. Jeřábková (2), K. Vysloužilová (3), M. Janoušková (3),
M. Weisenbilderová, S. Szarková
(4), L. Súkenniková (2), P. Růčková (3), D. Zachová (4)
 Nejvíce branek za Veselí:
Jandásková 8, Šustková 6, Gajdošíková 4
 Rozhodčí: Bubeníček, Kosmák
 Sedmimetrové hody: 3/0 – 0/0
 Vyloučení: 3:4
 Diváci: 650
 Hodnocení:
Ľuboš Hudák, trenér DHK Baník Most: „Chtěli jsme předejít
slabšímu vstupu do zápasů, což
se nám ale opět úplně nepodařilo. Veselí se drželo dlouho na
dostřel. Poté jsme ale zlepšenou obranou a prostřídáním sestavy navýšili skóre. Dávali jsme
ve druhém poločase lehké branky a definitivně jsme soupeři odskočili.“
Jiří Zerzáň, trenér HC Veselí nad
Moravou: „Nejeli jsme do Mostu s cílem vyhrát, rozdíl v kádru obou celků je velký, ale to, co
s námi dělali dnes rozhodčí, to
bylo smutné. Vymyšlené sedmičky, my jsme přitom nestříleli ani
jednu, řada vyloučených hráček
na naší straně také není běžná záležitost. Několik let jsem se nepohyboval v házenkářském prostředí a doopravdy se stydím za vý-
kon rozhodčích. Přesto jsem svému družstvu poděkoval za předvedený výkon, proti tak skvělému
družstvu, jaké Most má, jsme podali perfektní výkon.“ To řekl bývalý reprezentační trenér, který se
vrátil po šesti letech k trénování
ve Veselí. Pod jeho vedením získalo svůj zatím poslední titul.
22. KOLO
SOKOL PORUBA
DHK BANÍK MOST
(15:10)
24
23
Toto kolo bylo letos posledním
a Černí andělé k němu putovali
do Ostravy. Po odchodu M. Hrbkové se družstvo konsolidovalo
a na jaře má velmi dobré výsledky. V domácím prostředí nepoznalo hořkost porážky, jen s Michalovcemi (mistr WHIL) ztratilo
bod. Most po remíze v Partizánském hrál bez motivace, což se
pravděpodobně podepsalo na výsledku. Domácí hráčky vlétly na
cestou unavené mostecké házenkářky a během prvního poločasu
si vytvořily pětibrankový náskok.
Po přestávce mostecká děvčata
zlepšila obranu, když eliminovala
soupeřovu spolupráci spojek s pivotem. Skóre na ukazateli se vyrovnalo, ale v závěru zápasu šel
Most do oslabení a domácí vstřelili vítěznou branku čtrnáct vteřin
před koncem.
V Ostravě-Porubě se po zápase rozdělovaly interligové
medaile. Ty bronzové si na krk
zavěsily domácí hráčky, které
v celkovém součtu bodů zaostaly jen o jeden jediný za stříbrnými Černými anděly.
 Sestava a branky za Most:
E. Bezpalcová, D. Müllnerová,
I. Matoušková, K. Dvořáková,
H. Ryšánková (1), M. Borovská
(2), P. Vítková (5), M. Jeřábková,
K. Vysloužilová, M. Šplechtová,
M. Janoušková (1), M. Weisenbilderová (7), S. Szarková (3),
L. Súkenníková (3), P. Růčková,
D. Zachová (1)
 Nejvíce branek za Porubu: Šviráková, Marčíková po 6,
Adámková 4
 Rozhodčí: Kavulič, Skružný
 Sedmimetrové hody: 3/4 – 1/1
 Diváků: 367
 Hodnocení:
Ľuboš Hudák, trenér DHK Baníku Most: „Chci poblahopřát Porubě, zasloužila si to. Byla efektivnější v útoku, udělala méně
chyb. Zápas měl docela solidní
úroveň a hrálo se v tempu. Doufám, že se ještě spolu střetneme
vícekrát, abychom jim mohli tuto
prohru vrátit.“
Ján Beňadík, trenér Sokola Poruba: „Vrátil bych hostům také gratulaci k placce. Co se týče zápasu,
jsem rád, že jsme jej zvládli. Měli
jsme trochu strach, aby nám tam
nenapršelo několik gólů. V zápase jsme ale měli dobré momenty.
Defenziva v čele s Markétou Dolákovou byla na slušné úrovni.
V útoku dobře zahrály Marčíková se Švirákovou, také Adámková bojovala. Oproti utkání s Olomoucí jsme měli v zápase výkyvy,
ale dá se na tom stavět.“
Text: Petr SADÍLEK
Foto: archiv DHK Baník Most
Lucia Súkenníková patřila mezi opory týmu.
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Litvínovští postoupili do florbalové extraligy!
LITVÍNOVŠTÍ BIVOJOVÉ
FINÁLE:
PÁTÝ ZÁPAS
BIVOJ LITVÍNOV
START PRAHA
(5:0, 4:1, 4:0)
13
1
První čtyři branky obstarala
první lajna litvínovského Bivoje poté, co se ke kanonádě přidaly i ostatní lajny, a výsledkem
byl docela solidní debakl hostů.
Bivoj byl od první minuty jasně
lepší a na nic jiného, než na podobný výsledek, to dlouho nevypadalo. Od druhé třetiny se však
pražský tým uchýlil ke své ve finále oblíbené taktice, ale ani důrazná hra s ostrými fauly mimo
hru, okořeněná neustálými provokacemi, nemohla rozjetý Bivoj zastavit. Veškeré tyto nehezké a zbytečné záležitosti Bivoje
nechávaly chladnými. Naopak,
občas Bivojové také trochu přitvrdili a na konci mohla vypuknout jejich obrovská a jednoznačně zcela zasloužená radost!
Bivojové – vítězové první ligy
a přímý postupující do florbalové extraligy!
 Branky (asistence): 04:32
Daniel Hulič (Viktor Hocelík),
08:51 Ondřej Hertl (Jan Werner),
10:17 Ondřej Hertl (Daniel Hulič), 11:45 Daniel Hulič (Ondřej Hertl), 14:40 Ondřej Kašpárek (Daniel Hulič), 25:35 Ondřej
Kašpárek (Daniel Hulič), 32:40
Ondřej Kašpárek (Michal Skuhrovec), 33:49 David Procház-
ka (Michal Plomer), 38:54 Viktor Hocelík (Ondřej Kašpárek),
43:20 Lukáš Černý (Viktor Hocelík), 52:06 Jaroslav Kropáček (Daniel Hulič), 53:46 Michal Skuhrovec (Ondřej Krejčí), 54:42 Michal Plomer (David
Procházka)
 Sestava: B/Hruška, Kohout,
Hejkal, Čubík, O/Werner, Černý, Chládek, Khek, Skuhrovec,
Pecháček, Ú/Kropáček, Hulič,
Hocelík, Řeháček, Krejčí, Skořepa, Procházka, Kašpárek, Plomer, Skalitz, Hertl, Rybář a Vadim Všetula
 Hodnocení:
Vyjádření domácího trenéra:
„Konečně si všechno sedlo a na
závěr jsme předvedli přesně ten
výkon, na který jsme se celou sezonu připravovali. Děkujeme
všem, kteří nás podporovali.“
CO VE FINÁLE
PŘEDCHÁZELO
BIVOJ LITVÍNOV
START PRAHA
(2:1, 1:3, 5:1)
8
5
Bivojové vstoupili do zápasu
parádně, předváděli vtipné kombinace a zatlačili hostující tým
do hluboké defenzivy. Odměnou
jim ale bylo pouze jednobrankové vedení po první periodě (1:2).
Na začátku druhé třetiny Bivojové zvýšili náskok a vypadalo to
na jasnou záležitost. Ovšem proti
byli hosté a třemi brankami v řa-
dě otočili skóre ve svůj prospěch
po druhé třetině (3:4). Do třetí
třetiny vstoupili litvínovští hráči podobně jako do té první a vyrovnali na 4:4. Hostující hráči
několikrát nastřelili tyčku domácí branky. Bivojové však nadále pokračovali v tlaku a ve druhé
polovině třetiny rozhodli čtyřmi
brankami o vítězi prvního finálového utkání.
 Branky (asistence): 05:14
Ondřej Krejčí (Petr Chládek),
19:03 Tomáš Skalitz (Michal
Plomer), 24:25 Ondřej Hertl (Daniel Hulič), 43:18 Viktor Hocelík (Michal Plomer), 51:42 Ondřej Hertl (Daniel Hulič), 55:11
Michal Skuhrovec (Daniel Hulič), 56:38 Viktor Hocelík (Daniel Hulič), 59:24 Viktor Hocelík
(Jaroslav Kropáček)
BIVOJ LITVÍNOV
START PRAHA
(2:4, 2:2, 3:2)
6
8
Hráči pražského Startu začali
zápas lépe. V průběhu první třetiny během tří minut odskočili
o tři branky (1:4) a získali zřejmě rozhodující náskok. Bivojové sice orámovali první přestávku dvěma góly, snížili na rozdíl jediné branky, ale když hosté
šťastně skórovali ze dvou standardních situací, šlo se do šaten
po druhé třetině za nepříznivého
stavu pro domácí 3:6.
V poslední části se Bivojové
nadechli k velkému náporu, ale
navíc než na snížení skóre na 6:7
to nestačilo. V závěru ještě inkasovali na konečných 6:8.
 Branky (asistence): 09:39
Lukáš Černý (Ondřej Hertl),
19:43 Tomáš Skalitz (Daniel
Hulič), 21:55 Jaroslav Kropáček (Daniel Hulič), 44:38 Ondřej Kašpárek (Lukáš Černý),
49:16 Tomáš Skalitz (Daniel Hulič), 53:57 Daniel Hulič (Michal
Skuhrovec)
 Sestava: B/Hruška, Kohout,
Hejkal, O/Werner, Černý, Chládek, Khek, Skuhrovec, Pecháček, Ú/Kropáček, Hulič, Hocelík, Krejčí, Skořepa, Procházka,
Kašpárek, Plomer, Skalitz, Hertl,
Rybář.
 Hodnocení:
Vyjádření domácího trenéra:
„Náš výkon nebyl špatný, naopak
ale nedokážeme udržet svou hru
na vysoké úrovni po celou dobu
utkání. To nás jistě stálo výhru ve
druhém zápase, kdy jsme dvakrát
vypadli z role, a již jsme nestihli
dorovnat skóre. Pořád je na čem
pracovat.“
START PRAHA
BIVOJ LITVÍNOV
(2:2, 3:4, 6:1)
11
7
 Branky (asistence): 04:29
David Procházka (Václav Khek),
18:38 Lukáš Černý (Daniel Hulič), 26:20 Ondřej Hertl (Viktor Hocelík), 29:40 Petr Chládek
(Michal Plomer), 30:29 Lukáš
Černý (Ondřej Hertl), 38:42 Vik-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
31
Předtím je ve finále trošku potrápili Pražané
tor Hocelík (Daniel Hulič), 43:24
Daniel Hulič (Ondřej Hertl)
START PRAHA
BIVOJ LITVÍNOV
(3:0, 1:5, 5:6)
9
11
Oba zápasy se změnily v neuvěřitelné a zcela nečekané přestřelky, měly dlouho podobný
průběh, stejný konec, jenom roz-
uzlení (které proběhlo shodně ve
druhé polovině závěrečné třetiny) bylo docela odlišné.
V obou zápasech vedl domácí Start (v neděli dokonce už o tři
branky a s Litvínovskými to v té
chvíli nevypadalo vůbec dobře!),
Bivojové vždy v průběhu druhých
třetin otočili na 5:3 a do poslední
třetiny nastupovali s jednobrankovým náskokem (6:5, resp. 5:4).
V obou třetích třetinách se
Start ujal vedení 7:6 a Bivojové
v obou případech brzy a Huličem
odpověděli na 7:7. V této chvíli se
na pár minut změnil scénář.
Zatímco v sobotu reagovali
domácí a dvěma góly odskočili
na 9:7 a získali zřejmě rozhodující náskok, pak v neděli bylo vše
jinak. Procházka pouhých 5(!)
sekund po sedmé brance přidal
osmou. Bivojové poté v rychlém
sledu skórovali ještě třikrát a definitivně zlomili zápas ve svůj
prospěch.
A závěr? Opět v obou zápasech shodný. Domácí Start v posledních dvou minutách dvakrát
skóroval a dal „finálnímu“ skóre
konečnou podobu.
 Branky (asistence): 21:45 Jaroslav Kropáček (Michal Skuhrovec), 25:12 Daniel Hulič (Viktor
Hocelík), 26:00 Viktor Hocelík
(Ondřej Hertl), 26:07 David Procházka (Michal Plomer), 30:28
Jiří Pecháček (Michal Skuhrovec), 45:34 Daniel Hulič (Ond-
řej Kašpárek), 50:32 Daniel Hulič (Tomáš Skalitz), 50:37 David
Procházka (Ondřej Krejčí), 56:11
Michal Skuhrovec (Viktor Hocelík), 57:08 Daniel Hulič (Ondřej
Krejčí), 57:37 Tomáš Skalitz (Daniel Hulič)
 Sestava: B/Hruška, Kohout,
Hejkal, Čubík, O/Werner, Černý, Chládek, Khek, Skuhrovec,
Pecháček, Ú/Kropáček, Hulič,
Hocelík, Řeháček, Krejčí, Skořepa, Procházka, Kašpárek, Plomer, Skalitz, Hertl, Rybář a Vadim Všetula
 Hodnocení:
Vyjádření domácího trenéra: „Na
zápasy do Prahy jsme se připravili dobře, v obou jsme zřejmě
byli o něco lepší, ale pravda je,
že v určitých fázích zápasu nás
pražský tým zle přehrával. Nyní
se pokusíme krátký čas do rozhodujícího utkání věnovat hlavně
obranné činnosti.“
Text: Daniel HULIČ
Foto: archiv SK Bivoj
32
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Doporučujeme: Ošetřete dřevo s pomocí lazury
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (75)
S příchodem jara vám přinášíme zajímavé téma právě pro
toto roční období. V pokračování rádce vás seznámíme s vodou ředitelnými lazurami na dřevo, které zajistí jeho ochranu i finální vzhled podle vašich představ.
DŘEVO TROCHU JINAK
Dřevo jako typická přírodní hmota má řadu výhod. Jsou
jimi obnovitelnost, relativně nenáročná opracovatelnost, estetické vlastnosti, široká použitelnost
a stále ještě zajímavá cena.
Dřevo má své charakteristické
vlastnosti. Jako přírodní materiál
je stále živé – na rozdíl od kamene. Vlivem vlhkosti mění objem
– dřevo „pracuje”. Také je citlivé
na venkovní prostředí. Je snadno
napadnutelné škůdci – hmyzem,
houbami a plísněmi. Pokud není
vhodně chráněno, má omezenou
životnost. Nejenže nepřečká svého zhotovitele, ale i jeho vzhledová životnost se zkrátí na krátkou
dobu jedné desítky let.
Lazurovací laky představují
výhodnou alternativu k ostatním
nátěrovým materiálům. Pokud
bylo nutné dřevo umístit v exteriéru a vystavit ho nepřízni počasí, pak se nabízely kdysi dvě možnosti: buď natírat fermeží, nebo
opakovaně emailovými barvami.
Lazury však mají oproti fermeži vyšší odolnost vůči UV složce
slunečního záření, dále nevysychají, nekřídují a neloupou se.
Používání vodou ředitelných
lazur je v dnešní době na výrazném vzestupu – a to jak pro své
vlastnosti, tak i pro snadnou a cenovou dostupnost.
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ
LAZUR
 Silnovrstvé lazury jsou velice
oblíbené. Pomocí malého množství nátěru dosahují silnější vrstvy na povrchu dřeva a vzhledově
jsou příjemnější. Problém ovšem
nastane při mechanickém poškození, kdy se dostane pod nátěr
voda, nebo když chcete nátěr odstranit nebo obnovit. Proto jsou
zejména u nového dřeva vhod-
nější aplikace slabovrstvých lazur, které se lépe vsáknou a tím
vytvoří ochranu do hloubky. Až
poté co dřevo „vyzraje“ doporučujeme použít silnovrstvé lazury.
 Slabovrstvé lazury penetrují
dřevěný podklad, zpevňují povrch
a blokují pronikání vody. Obsahují UV filtr. Jsou určeny především k nátěrům oplocení, pergol,
nábytku, vnitřního obložení apod.
Mají příjemný povrch a dokonalou světlostálost. U namáhaných
ploch je vhodné provést první nátěr napouštědlem Sokrates. Výhodou je též snadná obnovitelnost
dalšími nátěry v budoucnu.
Lazurovací laky jsou výhodnou alternativou k ostatním nátěrovým materiálům.
PŘÍPRAVA
Pro zvýšení ochrany proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu, dřevo nejdříve napusťte přípravkem obsahujícím vhodné biocidy (napouštědlo
Sokrates). Při nanášení přípravku je důležité dbát pokynů uvedených na obalu výrobku. Nanášíme vhodným štětcem nebo válečkem. Způsob přípravy podkladu
má vliv nejen na konečný vzhled
upraveného povrchu, ale i na dobu
ochrany dřeva. Při renovacích starých nátěrů je nutné nejdříve pečlivě připravit povrch dřeva. Hrubé
nečistoty a odlupující staré zbytky nátěrů odstraňte ocelovým kartáčem. Pokud chcete získat hladký vzhled povrchu, přebruste ještě
brusným papírem č. 120 – 180.
Lazury zdůrazňují přírodní vzhled materiálu, penetrují dřevěný podklad, zpevňují povrch a blokují pronikání vody.
APLIKACE NÁTĚRU
První penetrační nátěr provedeme lazurou ředěnou s 5 – 20 %
vody, a to podle savosti dřeva
a teploty ovzduší. Vysoká vlhkost
a nízká teplota dosychání nátěru
prodlužují.
Další nátěry provádíme již neředěnou lazurou, avšak důkladně
Napouštědlo (nejlépe Sokrates) nanášíme vhodným štětcem nebo válečkem.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
33
Vzorkovnice lazur slouží jen jako orientační, protože může být vyrobena z jiného dřeva, než je plocha, kterou budete natírat.
Po zaschnutí poskytují dokonale flexibilní trvanlivé filmy. Povrch je dostatečně tvrdý, pružný,
s hedvábným vzhledem. Lazury
Sokrates mají velmi dobré sytící schopnosti v silně savých površích (např. příčné řezy ve dřevě) a minimalizují další působení
vlhkosti.
Pigmentace chrání dřevo před
UV zářením. Je chemicky neutrální, odpuzuje vodu a chrání životní prostředí.
NAŠE TIPY
A DOPORUČENÍ
Vodou ředitelné lazury Sokrates se vyznačují vynikající světlostálostí, odolností
vůči vodě i povětrnostním vlivům a jsou ekologické.
rozmíchanou. Lazura se nanáší
štětcem nebo válečkem. Naneste
takové množství, aby na povrchu
zůstala souvislá vrstva lazury,
která se do zhruba jedné hodiny
z větší části vsákne do podkladu.
Po nanesení setřete z povrchu
nevsáklé množství lazury. Získáte tím nejen lepší vzhled, ale
současně uhladíte povrch dřeva,
protože při nátěru mají vlákna
dřeva schopnost vyplavat na povrch a vytvořit tak po zaschnutí
drsný povrch.
Po lehkém přebroušení aplikujeme další dva neředěné nátě-
ry s odstupem hodin, podle druhu a návodu nátěrového systému.
Teplota prostředí nesmí klesnout
pod deset stupňů.
DOPORUČENÉ LAZURY
K profesionálním venkovním
a vnitřním nátěrům dřeva můžeme doporučit vodou ředitelné lazury Sokrates, které se vyznačují vynikající světlostálostí,
odolností vůči vodě i povětrnostním vlivům, nejsou po zaschnutí
lepkavé a můžeme je označit za
ekologické.
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
Pokud se vám líbí přírodní
vzhled dřeva a chcete použít pouze bezbarvou lazuru, není vhodné jí aplikovat venku. I když výrobce na obale uvádí, že i tato lazura má UV filtr, bezbarvá lazura
neobsahuje pigmenty, které svým
složením chrání proti UV záření.
To je zvlášť škodlivé pro degradaci ligninu, což je složka ve dřevě, která udržuje pevnost. Vždy
je pak lepší vybrat barvu alespoň
v hodně světlém odstínu. Bezbarvá lazura zvýrazní kresbu dřeva.
Při vybírání lazury na dřevo je
důležité si v klidu rozmyslet odstín, který použijete. U lazur je
totiž zásadní, že při každém dalším nátěru bude výsledný odstín
tmavší. Jestliže už několik let máte
na plotě světlejší odstín lazury
a chcete plot ztmavit, lze aplikovat další nátěry lazur v tmavším
odstínu. Pokud ale máte na dřevě
tmavší odstín a chcete jej zesvětlit, pak bude nutné povrch nejdříve obrousit např. bruskou na čisté
dřevo a následně natřít světlejším
nátěrem. Případně lze použít odstraňovač starých nátěrů, který se
nechá působit a následně se starý
nátěr odstraní škrabkou.
A u výběru odstínu ještě zůstaneme. Při vybírání odstínu lazur podle vzorkovnic je důležité, jaký druh dřeva bude natírán.
Vzorkovnice lazur bývá většinou
spíše orientační, protože je vyrobena například ze smrku, avšak
vy budete natírat plochu z jiného
dřeva, třeba z dubu. Už samotné
dřevo má své zabarvení, je tmavší
nebo světlejší, a proto po aplikaci nátěru může mít odstín odchylku i větší než jste si prohlíželi na
vzorkovnici.
Dobrou odolnost na povětrnost
má nejvíce v jádře dub, středně
odolná je borovice, jedle a modřín.
Nejméně odolný z běžných dřev je
smrk a buk. Silně sesychá dřevo
buku, proto je i velmi nasákavé.
StarColor nabízí nejen speciální
válečky a štětce pro aplikaci lazur,
ale i vhodnou stříkací techniku,
která vám může usnadnit práci.
Naší specialitou je také tónování lazur, nenabízíme jen továrně
připravené odstíny. Rádi vás přivítáme v naší prodejně StarColor
v Mostě, kde si můžete prohlédnout celou řadu vzorků s aplikovanými odstíny lazur.
Text a foto: Jiří POHANKA
technický zástupce StarColoru
Poznámka autora: Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové
adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 298. Výrobky uvedené v článku si můžete zakoupit v prodejně StarColor
v Topolové ulici čp. 1456 v Mostě (zastávka MHD Aquadrom, autobusové linky č. 5, 25, 30). Těšíme se na vaši návštěvu!
34
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
PODĚKOVÁNÍ
Předsedkyně Nešporová
pomohla
Chceme touto cestou vyjádřit své poděkování předsedkyni výboru společenství vlastníků v bloku 250A Blance Nešporové, která svou vstřícností a praktickým jednáním pomohla řešit naši svízelnou situaci vzniklou při vypořádání
škod, napáchaných v souvislosti s pronájmem našeho bytu v ulici Zdeňka Fibicha v bloku 250A/čp. 2575 panem Jaroslavem Dojáčkem.
Po koupi nemovitosti ve Vtelně, kde v současnosti bydlíme, jsme byt v roce 2001 jmenovanému pronajali. Od té doby nám pan Dojáček bránil ve
vstupu do bytu za účelem kontroly jeho stavu. V roce 2014
jsme v tomto pronajatém bytě
zjistili množství závad způsobených uživatelem a rozhodli se panu Dojáčkovi dát výpověď. Paní Nešporová bez
ohledu na čas nám velmi pomohla po celou dobu pobytu
pana Dojáčka v tomto bytě až
do ukončení nájmu.
Nešlo pouze o volný čas paní Nešporové, ale také o velmi
cenné rady, kterými nám pomohla, abychom se vůbec do
bytu dostali a mohli nedostatky odstranit.
Manželé
Božena a Milan
ZDEBORSKÝCH
Most-Vtelno
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci květnu oslaví své
narozeniny tito předsedové
SA a SV.
047
068
083
139
156
164
172
189
230
245
251
286
447
448
631
648
Dvořák Stanislav
Mgr. Lisý Jindřich
Rejlek David
Kolářová Miluše
Klokan Miroslav
Varga Michal
Dub Tomáš
Vlk František
Hauserová Petra
Kočánová Zdeňka
Nováková Drahoslava
Zbranek Alois
Kurcin Jiří
Pech Milan
Kypetová Milena
Kubíková Růžena
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 05 (ze dne 2. března 2015),
č. 06 (ze dne 16. března 2015) a č. 07 (ze dne 30. března 2015).
Představenstvo projednalo zápis z jednání kontrolní komise č. 02
(18. února 2015) o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů SA
a SV, firmy na práce, opravy a výměny zařízení v domech
SA 002/čp. 2032-2034, 035/čp.
992, 044/blok 607, 047/blok 600,
048/blok 608, 054/blok 650, 064/
blok 642, 066/blok 631, 071/blok
632 (dodatek), 073/blok 637,
097/blok 729, 097/blok 729 (dodatek);
SV 146/blok 19, 149/blok 90, 152/
blok 10, 155/čp. 1632-1634, 203/
blok 316A, 238/blok 509, 267/
čp. 2081-2083, 275/čp. 249-251
(dodatek), 284/blok A1, 637/blok
525, 643/blok 714, 648/blok 100;
 mimořádné odměny předložené předsedy SV 179 a SV 210;
 vystavení objednávky na osazení sušáků v bloku 626/SA 059;
 rozpočet na rok 2015 a aktualizace složení komisí představenstva družstva ke dni 1. ledna
2015;
 revize dokumentů ISO: RD –
01/2015, RD – 05/2015 + příloha
1, PR – 15/2010;
 vícepráce na bloku 632/SA 071
dle návrhu a revokuje usnesení
US 8/05/2015;
 zapojení členů kontrolní komise do podnikové smlouvy s O2
s limitem 150 Kč/měs.;
 služební cestu ředitele družstva
do společnosti Danfoss v Dánsku
od 13. do 16. dubna 2015;
 47 smluv, dohod a cenových
ujednání, členský podíl 0 bytů,
3 žádosti o povolení držení domácího zvířete;
 vyloučení 5 členů družstva podle čl. 23 odst. 1 písm. c) a odst. 2
písm. m), r) stanov: SA 058 – Regina Bohóová, SA 082 – Radek
Musil, SA 072 – František Knopf,
SA 448/garáž č. 177 – Zdeněk Šatra, SA 448/garáž č. 164 – David
Kubát;
 zánik členství na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských
práv a povinností, čl. 19 odst. 1)
písm. i) stanov: Jiří Pudil (SA 448/
garáž č. 145), Korousová Jana
a Zdeněk (SA 097), Mgr. Šusták
Marian a Hana (SA 081) a Vlach
Jan a Šelerová Jana (SV 627);
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z dubnového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou.
Tajenka celostránkové křížovky zněla: Nejlepším lékem pro člověka
je člověk.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní
ceny pro tři výherce, byly Afrodita a Venuše. Afrodita nabízí bioprodukty pro vaši tělesnou a duševní pohodu, ve Venuši se osvěžíte
masáží. Afroditu a Venuši najdete na adrese v křížovce. Dotazy a objednávky na tel. čísle 724 025 825.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!
Redakční rada
VÝHERCI Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Anežka Sodomková, 1. máje čp. 2850/20, Most
Jaroslav Hlava, Kapitána Jaroše čp. 35, Most
Petr Machuta, Tylova čp. 994, Litvínov
 přijetí 15 nájemníků za členy
družstva, žádosti 24 nájemníků na
ukončení členství;
 žádosti – 1 týkající se nebytového prostor (NP), 0 o povolení ke stavebním úpravám v NP,
0 výpověď z pronájmu NP, 1 výpověď z pronájmu společných
prostor (SP), 11 o pronájem SP;
 949 návrhů změn předpisu
nájemného a příspěvku vlastníka, změny v předpisech 0 SA
a 3 SV;
 stavební úpravy v bytech 42
žadatelům, 28 žádostí o připojení internetu, pozastavení žádosti
V. Papprance ze SA 070 o připojení k internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVÁLILO:
 žádost o stavební změnu v bytě
M. Jedinákové ze SA 036.
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 informace předložené v zápise kontrolní komise č. 2/2015 pod
body 1, 2, 3, 4, 5 a 6;
 informace o zamítavé odpovědi
primátora města na žádost SBDK
o zastoupení v energetické komisi
města;
 prodloužení nájemní smlouvy
na zařízení společnosti Vodafone
Czech Republik, a. s., ve SV 109;
 informace o kontrole HZS
v bloku 613/SA 055.
PŘEDSTAVENSTVO
ULOŽILO:
 předsedovi představenstva, na
základě šetření kontrolní komise,
zaslat po prověření aktuálnosti vytýkací dopis (SV 179);
 vedoucí úseku vnitřní kontroly
a ŘJE, na základě namátkové kontroly kontrolní komise, provést
kontrolu, jakým způsobem technici družstva kontrolují vedení stavebních deníků na stavbách družstva a jaká jsou vyvozována opatření ze zjištěných nedostatků.
Roman LAUR
předseda představenstva
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018

Podobné dokumenty

OS.ČÍSLO JMÉNO Způsob výplaty 381841 Adamec Jiří

OS.ČÍSLO JMÉNO Způsob výplaty 381841 Adamec Jiří převodem na účet převodem na účet v hotovosti v pokladně v hotovosti v pokladně převodem na účet převodem na účet převodem na účet převodem na účet převodem na účet převodem na účet převodem na úče...

Více

Číslo 4 - SBD Krusnohor

Číslo 4 - SBD Krusnohor KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční r...

Více

Těsnění XK

Těsnění XK RT1068/36 Door sill seals,těsnění dveří RT1068/24 Hinge pillar seals,těsnění dveří na předním sloupku OTS BD14100/2 Boot bottom channel seal,těsnění víka kufru spodní RT1069/95 Boot lid seal,těsněn...

Více

Zpráva o činnosti TICmB 1. pololeti 2015

Zpráva o činnosti TICmB 1. pololeti 2015 marketingu a reklamy. Zahájila následný interní audit, který se zaměřuje na personální záležitosti a procesy řízení v organizaci. Na základě výstupů hloubkového interního auditu bude k 1. 9. 2015 f...

Více

Zde si stáhněte PDF soubor. - Čtenář

Zde si stáhněte PDF soubor. - Čtenář s právníky. Nebyl dostatek času a sil zpracovat a pregnantně formulovat novou vizi a strategii. K tomu jsme se dostali až po čtyřech letech fungování krajské knihovny. Stručné koncepce a formulace ...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání pololetí školního roku. Častý přechod však žákům nebude doporučen k možné návaznosti výuky daných předmětů. V 9.ročníku budou volitelné předměty rozšířeny o 1 hodinu předmětu praktika z Čj a M s př...

Více