smlouva o dílo - Veřejné zakázky města Kolín

Komentáře

Transkript

smlouva o dílo - Veřejné zakázky města Kolín
SMLOUVA O DÍLO
čislo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele
MKOLP000U7F2
Smluvní strany
IC
město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
00235440
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
3661832/0800
321 748 214
321 720 911
1. Objednatel
sídlo
zastoupen
(dále jen objednatel)
2. Zhotovíte)
zastoupen
sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojeni
číslo účtu
telefon
AMIKA FIRST s.r.o.
Jánem Kejklíčkem - jednatelem společnosti
Primátorská 296/38, Praha 8 180 00
24219169
CZ24219169
GE MONEY BANK
206616337/0600
602415418
Zapsaný v OR vedeném Městským Soudem v Praze , oddíl C, vložka 189780, dne .15.02.2012 {dále
jen zhotovitel)
uzavírají podle ustanoveni § 2586 a nás), zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby stavebních prací uvedených v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit, zhotoviteli za
řádné provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.
II. Rozsah provedení díla
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Revitalizace jihovýchodní
špice Kmochova ostrova v Kolíně" podle cenové nabídky ze dne 07.05.2015 a cenového soupisu
stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na
pozemcích pare. č. 396/1, 396/2, 3112/2, 396/4, 2933, 3018/23 a 3018/1 v k. ú. Kolin.
III. Cena za dílo
Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto
Gena díla celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena díla celkem včetně DPH
4 171 789,05 Kč
876 075,80 Kč
5 047 864,85 Kč
DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování..
Pokud zíiotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad
rozsah uvedený v článku II. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací
oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k teto smlouvě či
samostatným smluvním vztahem.
IV. Termín zhotovení díla
Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele:
Termín zahájení stavebních prací:
5 pracovních dnů od pi^edání a převzetí staveniště,
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
Termín ukončení stavebních prací:
SO 1 - SO 8, SO 10
SO 9
nejpozději do 30:06,2015
nejpozději do 30:09,2015
V případě nepříznivých klimatických podmínek objektivně a prokazatelně neumožňujících dodržení
technologického postupu prací nebo překážek bránicích v prováděni díla bude termín dokončení
stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončeni díla.
V. Fakturace a placení
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po rádném dokončení a předání díla objednateli. Po
dokončeni stavebního dila bude vystavena faktura s náležitostmi řádného daňového dokladij.
Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
VI. Sankční ustanovení
1.
Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla
na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 %
z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2.
V případě, že zhotovitel neprovede rádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy,
účastnici této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předáni
řádně zhotoveného díla objednateli,
3.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zárúčnleh vad ve lhůtě uvedené v článku VII. odst.
8 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
4.
Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatelé vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce
2, případně 3 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní
pokuty.
5.
Náhrada škody a odstoupení od smlóuvý o dílo sé řídí ustanoveními občanského zákoníku.
VIL Ostatní ujednání
1.
Účastnici této smlouvy si sjednali právo kterékoliv ze smluvních stran odstoupit od této smlouvy
pokud nedojde ke schválení příslušného rozpočtového opatření na strané^objédnatele, kterým by
mělo být zajištěno financování úhrady ceny díla dle této smlouvy. Právo odstoupit od této smlouvy
zaniká kterékoliv smluvní straně pokud jej nevyužije do 30 dní ode dne rozhodnut: Zastupitelstva
města Kolína, které by nepřijalo dne 25,05.2015 rozpočtové opatření na zajištění financování
úhrady ceny díla.
2.
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního
deníl<u budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledoyat obsah stavebního deníku
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební .deník konči dnem převzetí
stavebních prací objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál
stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve
zněni pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
3-
Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré požadavky
kladené technickými normami, PD a jinými obecně uznávanými normanaii^.
v
4.
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele
zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové,
popřípadě''e^mailové výzvy do sídla objednatele', nejpozději však 3 pracovní dny předem,
kiprohiídceia/preyzetí prací. Objednatel, který^áč řádně,,yyzván se k prohlídce nedostaví, se
zakrytím prací souhláéí^ V případě dodatečného požadavku.na odkrytí prací hradí objednatel
mimo snriluvní cenu náklady odkíytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly-řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené š odkrytím, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitél.
5.
Zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vaď podkladních vrstev, které nebyly
zhotovitelem prováděny. Zhotovitel přéd realizací díla odborné posoudí, zda podkladní vrstvy
nevykazuji zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této
smlouvy, kde v případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované
nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případné zjištěné nedostatky podkladní
vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem
samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.
6.
O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předáni a převzetí dokončených stavebních prací,
který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou
dodávku přejímá.
7.
V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
za zhotovitele
Jan Kejklíček
tel. 602 415 418
za zhotovitele
Pavel Votava
tel. 608 333 837
stavbyvedoucí
Jiří Čaj
tel. 608 164 963
za objednatele
Mgr. Jitka Folkmanová
tel. 702 086 249, 321 748 347
Václav Horák
tel. 728 657 728, 321 748 347
8.
Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce a na kvalitu díla jako celku záruční dobu
60 měsíců ode dne předání a převzetí řádné zhotoveného stavebního díla jako celku, tedy bez
vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
9.
Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad nejpozději do 5 dnů ode dne doručení
oznámení o existenci této vady ze strany objednatele zhotoviteli, pokud mezi smluvními stranami
nebude dojednán jiný termín.
10. Zhotovitel se zavazuje provést případné vicepráce požadované objednatelem pouze na základě
příslušného smluvního ujednání obsahující zejména vymezení těchto víceprací, jejich ocenění
a doby realizace.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na
pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
12. Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením § 89 a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj.
Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
13. Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány,
a příslušná ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb.
platí obecné
zásady
občanského
zákoníku
14. Změny a doplfíky této smlouvy o dílo lze řešit pouze formou číslovaných dodatků: podepsaných
oběma smluvními stranami.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotoveni obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.
Přílohy: cenová nabídka zhotovitele
1 i ffi
V Kolíně dne
za objednatele
V Praze dne
.-Í^.-O^-JP^
za z h o t o v l t e l ^ f
OIČ, (ffiřS^Z-^^Cí
Mgr. Michael K
I. místostaro
Jan Kejklíček
jednatel AMIKA FIRST s.ro.
®
COS 333 837
Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína
dne 11.05.2015.
Mgr. Tomáš Růžička
Petr Král
II. ňiístostarosta
člen ZM
Pověřeni členové Rady a Zastupitelstva města
REKAPITULACE STAVBY
stavba:
2 / 2 0 1 5 - Revitalizace jihovýchodni části Kmochova ostrova v Kolíně
Místo:
Kolín
Datum:
Zadavatel:
21.04.2015
IČ:
Město Kolín
DIČ:
Uchazeč:
AMIKA HRST s.r.o.
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský
Z4219169
CZZ4Z19169
DIČ:
Poznámka:
Soupis prad Je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu práci
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozicí na
www.čs-urs.cz. Položky soupisu práci, které nemají ve sloupci „Cenová soustava"
4 171 789,05
Cena bez DPH
DPH základní
snfzená
C e n a s DPH
21,00%
M,tm
ze
ze
v
4 171 789,05
0,00
CZK
S76 075,B0
0,00
5 047 864,85
-
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U S T A V B Y A SOUPISU PRACÍ
stavba:
2/2015 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Místo:
Kolín
DatuTi:
21.04.2015
Zadavatel:
Město Kolín
Proiektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.
Cena bez DPH [CZK]
Objekt, Soupis prací
Kód
Cena s DPH [CZK]
Typ
4 171 7 8 9 , 0 5
5 047 864,85
Vstupní část - úpravy terénu, zídky,
856 0 4 9 , 5 7
1 035 820,07
STA
SO 10
Veřejné osvětlení
402 5 2 5 , 8 6
487 0 5 6 , 3 6
ING
SO 2
Oploceni
330 394,59
399 777,49
STA
SO 3
Pěší komunikace - mlátové
591 7 6 1 , 1 6
716 0 3 1 , 0 6
STA
SO 4 a,b
Dopaďové plochy, vybavení hňšť, mobiliář
901 553,95
1 090 880,35
STA
SOS
Drenážní systém
138 0 3 3 , 4 2
167 0 2 0 , 5 2
ING
SO 6
Terénní schodiště
209 2 6 7 , 8 2
2 5 3 214,12
STA
SO 7
Terénní schodiště
24 275,85
29 373,85
STA
SOS
Terénní schodiště
103 279,82
124 9 6 8 , 6 2
STA
SO 9
Maják
387 112,01
468 405,61
STA
VON
Vedlejší a ostatní náklady
227 535,00
2 7 5 317,40
VON
Náklady stavby c e l k e m
SO 1
strana Z z Z
4
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 1 - Vstupní část - úpravy t e r é n u , zídky, schodiště, dlažba
KSO:
Místo:
Kolín
Datum:
Zadavatel;
21.04.2015
IČ:
Město Kolín
DIČ:
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
Projektant:
IČ:
24219169
DIČ:
CZ24219169
IČ:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a t e c h m c k é
podmínky položek Cenové soustavy ÚŘS, k t e r é n e j s o u u v e d e n y v soupisu prací
(informace z t z v . úvodních částí katalogů) jsou n e o m e z e n ě dálkové k dispozici na
w w v / . c s - u r s . c z . Položky soupisu prací, k t e r é n e m a j í v e s l o u p c i „Cenová s o u s t a v a "
uveden ž á d n ý ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
856 049,57
C e n a bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
21,O0X
ze
856 049,57
179 770,50
15,00X
ze
0,00
0,00
V
CZK
1 035 820,07
strana 1 z 7
REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kniochova^ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 1 - Vstupní část - úpravy t e r é n u , zídky; schodiště, dlažba
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel;
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
C e n a c e l k e m [CZK]
Kód dílu - Popis
856 049,57
Náklady soupisu celkem
842 608,57
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
191 606,51
2 - Zakládání
198 907,67
96 765,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 • Vodorovné konstrukce
123 855,94
5 - Komunikace
166 159,57
1 425,00
8 - Trubní vedení
63 888,88
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání
52 575,53
99 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
3 441,00
767 - Konstrukce zámečnické
3 441,00
10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
10 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady
Strana 2 z 7
SOUPIS PRACÍ
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Stavba:
Objekt:
SO 1 - Vstupní část - úpravy terénu, zídky, schodiště, dlažba
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
AMIKA FIRST s . r . o ,
MJ
Popis
Kód
PČ. T y p
Množství
J . c e n a [CZK]
Náklady soupisu celkem
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
856 049,57
842 608,57
H5V - Práce a dodávky HSV
191 606,51
1
F ozebrání dlažeb a dilcú komunikací pro pěší,
ozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku
2
K
13106123
a vzdálenost do 3 m ňěbo s naložením ha
'
c opravní prostředek komunikací pro pěši
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
m2
118,000
35,00
4 130.00 (:S ÚRS 2013 01
m2
118,000
32,00
3 776,00 : S ÚRS 2013 01
m
53.240
65,00
3 460,60 CS ŮRS 2013 01
íDdstraiiění podkladů nebo krytů s přemístěním
imot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
K
12
13107162
naložením na dopravní prostředek v ploše
ednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva
imbého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
i/ytrhání obnjb s vybouráním lože, s
3
K
13201111
ařemístěním hmoť'[ia skládku na vzdálenost do
J m nebo s naložením,na dopravní prostředek
r h n H n í k n w r h IpŤaťvrh
5,97*2,98+5+5,44+7,4+3,55+3,53+9,07+3+6,3+1
-
53,240
Odkopávky a prokopávky nezapažené s
13
K
122101101
jrehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v
60,00
4 572,60 CSÚRS 2013 01
95,00
23,75 CSÚRS 2013 01
155,00
418,50 CS ÚRS 2013 01
95,00
6 428,37 CSÚRS 2013 01
85,00
9 812,66 CS ÚRS 2013 01
12,600
82,00
1 033,20 CS Úf^ 2013 01
202,025
110,0C
22 222,75 CS ÚRS 2013 01
76,210
m3
hnrninárh rř 1 a 7 rin lOtl m l
76,210
0,26'118+64*0,52+3,5'3,5
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě
67
K
131101101
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení s urovnáním dna do předepsaného
n r n f i h i a í n á H i i u hnrňinárh tř
0,250
m3
1 n 7 drt 100 m3
0,250
0,5'0,5*1 "jáma pro drenážní vyústění
Hloubení zapažených i nezapažených rýli šířky
66
K
132101101
do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného
2,700
m3
Drofilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
2,700
15-0,6*0,3
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh sirky
14
132101202
K
přes 6O0 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1
67,667
m3
a 7 nřp^ 100 rlri 1 0011 m3
(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,
67,667
777+0,248+0,56+1,512)*1,226+0,9*2*11,568
80
K
162401102
"hloubeni n/h pro opěrnou zídku
Vodorovné přemístění do 2000 m
výkopku/sypániny z horniny tř. 1 až 4
m3
76,21+0,25+2,7+67,667-18,784-12;6
115,443
115,443
"odkopávky+jámy+rýhy-obsyp-uložení do
Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
86
K
171101111
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z
m3
hornin nesoudržných sypkých s relativní
1 ilohincf-í Mrí\ 0 Q n o S n \/ alftňíní TÓno
81
K
171201211
Poplatek za uložení odpadu z e sypaniny na
skládce (skládkovné)
t
202,025
115,443*1750/1000
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
63
K
174201101
výkopku ve vrstvách bez zhutněm' jani, šachet,
m3
0,25C
20,0C
5,0{ CS ÚRS 2013 01
í
0.25C
450, OC
ÍÍ2,5C CS ÚRS 2013 01
m3
18,78- 4
rvh nebo kolem óbiektů v těchto wkooávkách
ícamenjVo přírodní těžené pro sťávebni účely
PTK (drobné, hrubě, štěrfcopíšky/, kamenivo
.69
M
5S3336520
těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043
) d>=2 a D>=4 mm.(ČSN EN 12620, ČSN_EN
Obsypání objektů sypaninou z vhodných homin
17
K
175101201
1 až 4 hebo materiálem uloženým ve
vzdálenosti do 30 m'od vnějšího kraje objektu
nrfi iakniiknhv míru rhiitnpm hf>7 nrnhrizpní
Strana 3 z 7
390,0 3
7 325,7 5 CS ŮRS 2013 01
PČ Typ
Popis
Kód
AAJ
Množství
0,6-0,2-15
J . c e n a [CZK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
1,800
(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788*0,
16,984
777+0,248+0;56+1,-512)'0,294+9.-7á-2*0,294
Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve
18
175101209
K
vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu
m3
18,784
145,00
2 723,68 CS ÚRS 2013 01
m2
209,405
17,00
3 559,89 CS ÚRS 2013 01
pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně
Z3
K
181102302
Úprava pláně v zářezech se zřiutněním
182^7,83*3,5
209,405
Založení trávníku na půdě předem připravené
83
84
K
181411133
005724JOO
M
plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení
Dárkového na svahu ořeš 1:2 do 1:1
osiVa pícnin směsi íravní baleni obvyklé 25 fcg
pařičovo
m2
50,000
20,00
1 000,00 CS ÚRS 2013 01
ks
J,250
145,00
18),25 CS ÚRS 2013 01
50*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
1.250
Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v zemině
A9
K
183102132
tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do
kus
120,000
10,00
1 200.00 CS ÚRS 2013 01
kus
120,000
41,00
4 920,00 CS ÚRS 2013 01
řcus
120,000
45,00
5 400,00 CS ÚRS 2013 01
kus
120,000
1,00
120.00 CS ÚRS 2013 01
m3
4,000
69,00
276,00 CSÚRS 2013 01
m3
4,000
220,00
880,00 CS ÚRS 2013 01
Kč
36 008,000
3,00
1:2. obiemu ořeš 0.01 do 0.02 m3
Výsadba dřeviny s bálem do předem
52
K
184102121
vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5
do 1:2. oři průměru balu ořeš 100 do 200 mm
40 ks; PhUadelphus x lemoinei Candelabre, 40
51
M
026520250
58
K
18-1808324
54
K
185804312
55
K
185851121
57
K
1-B
ks: Philadelphus x lemoinei Dame Blanche, 40
ks: Philadelphus x lemoinei Erectus
Hnojení sazenic s promísem'm hnojiva sě
zeminou bez dodání hnojiva ostatních dřevin
při okopání nebo obrytf, strojenými hnojivy v
mnnž-itvi n."!!! kp k 1 'ia7pniri
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do
1000 m
Povýsadbová péče - 36 měsíců
8'(336+1040) "zálivka (počefKč)
11 008,000
8'2000 "posečení trávníku + prořez větví
16 000,000
3*3000 "pletí plevele (počefKč)
9 000,000
Součet
36 008,000
198 907,67
2 - Zakládání
48
K
273313711
Základy z betonu prostého desky z betonu
6.468
m3
omenem nepřekládaného tř. C 20/25
3,5*1,848
15
K
274313611
K
274356021
62,159
m3
kamenem neprokládaněho tř. C 16/20 XCl
(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,
,m2
železového pasů pro plochy rovinné zřízení
144,423
(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,
K
274356022
76
K
275313611
15 005,76 CSÚRS 2013 01
2 310,00
143 587,29 CS ÚRS 2013 01
215.00
31 050,95 CS ÚRS 2013 01
62,159
Bednění základů z betonu prostého nebo
144,423
777+0,248+0,56+1,512)'2,5+9,78*2*2,5
22
2 320,00
6,468
Základy z betonu prostého pasy betonu
777+0,248+0,56+1,512)*1,076*9,78*2* 1,076
21
108 024,00
Bedněni základů z betonu prostého nebo
železového pasů pro plochy rovinné odstranění
Základové patky z betonu tř. C 16/20
m2
144,423
60,00
8 665,38 CS ÚRS 2013 01
m3
0,259
2 310,00
598,29 CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce:
beton pod kamenné
kvádiy
0,259
0,07*3,7
96 765,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
20
K
326213311
Zdivo oblíladní z lomového kamene upraveného
na maltu MC 100 s vyspárováním maltou MCS, s
vypracováním líce objemu přes 3 m3, frakce 63
1?5 mm
(4,839+8.38+5,336+4,056+5,36+3,353+3,788+0,
m3
19,353
5 000,00
96 765,00 CS ÚRS 2013 01
19,353
777+0,248+0,56+1,512)*0,335+9,78'2*0,335
123 855,94
4 - Vodorovné konstrukce
Osazování schodišťových stupňů
železobetonových s vyspárováním styčných
43
K
434121415
spár, s provizorním dřevěným zábradlím a
m
120,000
285,00
34 200,00 CS ÚRS 2013 01
m
) 20,000
655,00
78 600,00 CSÚRS 2013 01
dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice.
ramena, stupně a podesty schodišťové'
44
M
5937375JO
železobetonové
schodišťový stupeň
teracový
LSU L stupeň úhlow podkosěnv • šedý LSU
Strana'4 z 7
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové
• 46
K
434351141
desce nebo na terénu půdorysně přímočarých
m2
zřízení
(0,333*0,17)*3,5-20
35,210
270,00
9 506,70 GS ÚRS 2013 01
44,00
1 549,24 CS ÚRS 2013 01
35,210
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové
47
K
434351142
desce nebo na terénu půdorysně přímočarých
m2
35,210
odstranění
166 159,57
5 - Komunikace
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s
24
K
564231111
rozprostřením, vlhčením a zhutnérím, po
9 218,55 CS ÚRS 2013 01
m2
167,610
55,00
m2
167,610
200,00
m2
183,120
36,00
6 592,32 CSÚRS 2013 01
63,00
2 547,59 CS ÚRS 2013 01
zhutnění tl, 100 mm, frakce 0-8 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého
25
K
564761111.B
drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a
33 522,00
zhutněním: oo zhutnění tl.- 250 mm
Podklad že štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
26.
K
564811111
zhutněním, po zhutnění ti. 50 mm, frakce 8-16
mm
167,61+15,51
183,120
Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 16-32 mm
16
K
564831111
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100
m2
40,438
mm
Poznámka k položce:
štěrkové lože pod beton u opěrné zídky
(4,839+8,38+5,336+4,056+5,36+3,353*3,788*0,
40,438
777+0,248+0,56+1,512)*0,7+9,78-2-0,7
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
34
K
564851111
zhutněmm, po iiiutnění tl. 150 mm, frakce16-
m2
15,510
91,00
1 411,41 CS ÚRS 2013 01
m2
23,275
115,00
2 676,63 CS ÚRS 2013 01
32
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
35
K
564861111
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, frakce 1632 mm
Poznámka k položce:
pod schodiště
23;275
6,65*3,5
Podklad zé štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
33
74
K
K
564871111
591211111
zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, frakce 1632
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do
lože z kameniva těženého tl 50 mm
m2
15,510
135,00
2 093,85 CS ÚRS 2013 01
m2
0,592
300,00
177,60 CS ÚRS 2013 01
2 320,00 1
273,76 CSÚRS 2013 01
0,592
0,16*3,7
1
|58J80f200
\kostka dlcĚebni drahná, žula velikost 8/10 cm
Poznámka k položce:
lí = cca5m2
1 ' 1
0,118 1 ,
0,118
0,592/5
Kladení dlažby z betonových zámkových
dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva
těženého nebo drceného tl. do 40 mm frakce 031
K
596211222
4, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním,
m2
183,120
200,00
36 624,00 CS ÚRS 2013 01
383,00
20 888,76
388.00
29 244,34 CS ÚRS 2013 01
388,00
16 711,16
vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro
15,51+167,61
183,120
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN
1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch
28
M
592452660.1
(uzavřený hladký povrch)
provedení:
červená,hnědá, okrová, an tradt
iorínnrinrhň
rlln^hn
7ft
m2
53,837
tvarově
v l i
v fl
53,837
183,12*0,294
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN
1338) dlažba vibrolisovaná Bstandardní povrch
29
M
592452690
(uzavřený hladký povrch)
provedení:
červer]á,hnědá,okrová,antracit
iorlnnrliirhň
rlln^hn
7i
n)2
75,372
tvarově
v lil
v fl
0,4116*183,12
75,372
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN
1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch
30
M
592452620.1
(uzavřený hladký povrch)
provedení:
červená,hnědá,okrová,antracit
m2
43,070
tvarově
183,12*0,2352
43,070
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN
1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch
63
M
592452620
(uzavřený hladký povrch)
provedení:
červená,hnědá,okrová,antracit
inrlnivliirhň
rlín^hr,
1Áv7
m2
10,767
388.00
4 177,60 CS ÚRS 2013 01
tvarově.
v B
10.767
183,12-0,0588
1 425,00
5 • Trubní vedení
s t r a n a "i 7 7
Kód
PČ T y p
Kladeni drenážního potrubí z plastických hmot
64
K
871228111
286132120
M
65
15,000
5,00
75,00 CS ÚRS 2013 01
m
Í5,000
90,00
f 350,00 CS ÚRS 2013 01
trubka trubka se spojkou fzasouvad
li^ílrn A m HN 100
63 888,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
K
914111111
7
K
914511112
B
M
404452250
10
K
914531111
9
M
404452560
Cenová
soustava
drenážní
systémy víceúčelové drenážní systém drenážní
nm/lftřiínfii
11
celkem
[CZK]
m
do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru
tiřps90 do 150 min
trubky z polyetylénu perforované
Cena
J.cena [CZK]
Množství
MJ
Popis
Montáž svislé'dopravní značky základní
velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5
m do hliníkové patky
výrobky a tabule orientačni pro návěstí a
zabezpečovací
zařízení silniční značky
kus
4,000
150,00
600,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
650,00
2 600,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
I 000,00
í 000,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
50,00
200,00 CS ÚR5 2013 01
ftus
4,000
550,00
3 400,00 CS ÚRS 2013 01
m
7,500
85,00
637,50 CSÚRS 2013 01
fcus
7,000
100,00
kus
1,000
'50,00
50,00 CS ÚRS 2013 01
m2
30,900
50.00
1.545,00 CS ÚRS 2013 01
kus
3,000
55,00
165,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
55,00
220,00 CS ÚRS 2013 01
kus
3,000
5,00
15,00 CS ÚRS 2013 01
m
36,170
5,00
180,85 CS ÚRS 2013 01
dooravní svislé sloúnkv Zn 60 - 350
Montáž konzol nebó nástavců pro osazení
dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek
výrobky a tabule orientační pro návěsti a
zabezpečovací zařízení silniční značky
rlnprrr^ní w i í í i * líninací svorkv na slouoek US
Osazení zahradního obrubníku betonového s
K
73
916331111
ložem ti. od 50 dÓ 100 mm'z betonu prostého
tr r lři/7n h p 7 bnřní oněrv
71
AI
592í72ífO
72
M
592/75040
79
K
919726123
obrubníky betonové a železobetonové
obrubníky zahradní 100/5/2511 Šedá
100 x 5
obrubníky betonové a železobetonové
obrubníky zahradní přír. šedá
50 x 5 x 20
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci
nebo filtraci měrná hmotnost pres 300 do 500
700,00
CS ÚRS 2013 01
Odstranění dopravních nebo orientačních
značek se sloupkem s uložením.hmot na
966006132
K
6
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní,prostředek, se zásypem jam a jeho
Odstranění (demontáž) svislých dopravních
4
966006211
K
značek s odklizením materiálu na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením ňa
jHrtnrav/ní nmcfrťwHůlí
cini inL i
^'AI i n k l F nt*nO
odstranění tnjbkového nástavce z e sloupku s
5
K
966006221
1
K
966075141
odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m
nebo s naloženfm'na dopravní prostředek
vřptnř dpmnntáíp rinnravní 7 n a r k v
Odstranění různých konstrukcí kovového
zábradlí vcelku, včetně vybourání základů
52 575,53
99 - Přesun hmot
60
K
997013501
61
K
997013509
62
K
997013801
59
K
998223011
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost
t
71,583
200,00
14 316,60 CS ÚRS 2013 01
t
71,583
9,00
644,25 CS ÚRS 2013 01
t
71,583
200,00
14 316,60 CS ÚRS 2013 01
t
274,095
85,00
23 298,08 CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
nebo řneziskládku.se složením, na vzdálenost
Příplatek k reně za každv další i zaoočatv 1 km
Poplatek za uložehí stavebního odpadu na
skládce (skládkovné) betonového
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m
iakékoliv délkv obiektu
- Práce a dodávky PSV
3 441,00
767 • Konstrukce zámečnické
3 441,00
?s\ /
37
K
767165114
Montáž zábradlí rovného madel z tnjbek nebo
m
tenkostěnných profilů svařováním
7,600
185,00
1 406,00 CS ÚRS 2013 01
f25,00
950,00 CS ÚRS 2013 01
185,0C
647,5G CS ÚRS 2013 01
7,600
3,3+1+3,3
trubky oceíové bezešvé hiadké kruhové běžné •
nekotlové
38
M
141153640
ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách,
s vnějším i vnitrním povrchem okujeným, bez
m
7,600
ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm
I;Í
l i
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,772 fcg/m
7,600
3,3+1+3,3
Montáž schodišróvéhó zábradlí z trubek nebo
41
K
767220130
tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m
m
3,50C
zábradlí pres 25 ks
3,500
7-0,5
Strana 6 z 7
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J . c e n a [CZK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobníc/i délkách,
39
/A
Í4(,I5.J640
s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez
m
3,500
Í25,00
437,50 CS ÚRS 2013 01
ochrany povrchu vnější 0 tloušťka stěny mm
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,772 kg/m
7*0,5 "trubky kotvené do konstrukce zídky
3,500
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0
45
K
10 000,00
10 000,00
- Vedlejší rozpočtové náklady
091002000
Hlavní tituly průvodních Činností a nákladů
ostatní náklady související s objektem •
GRAFICKÝ NÁVRH POLEPU - folie s UV odolností
a nti<:kpm reklamv - mndrnrřrvpnv
kom
plet
1,000
10 000,00
10 000,00 CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce:
Nápis na schodišti: TCPA, POMÁHÁME TAM, KDE JSME DOMA, 2005-2015, SPO/řT, K O L T Ů M , LIDÉ, PŘ/f ODA. BEZPEČNOST, ZDRYVl
Strana 7 z 7
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 10 - Veřejné osvětleni
KSO;
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
IČ:
Zadavatel:
DIČ:
Město Kolín
Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.
IČ:
24219169
DiČ:
CZZ4219169
IČ:
Projektant:
DIČ:
Ing. arch. Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací j e sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
pódrňínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních části katalogů) jsou neomezené dálkově k dispozici na
vmvtf.cs-ursicz.. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava"
uveden žádný údaj, népocházi z Cenové soustavy ÚRS.
402 525,86
C e n a b e z DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
21,00X
15,00%
402 525,86
0,00
ze
ze
V
84 530,50
0,00
487 056,36
CZK
strana 1 z 4
R E K A P I T U L A C E GLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 10 - V e ř e j n é osvětlení
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
AMIKA FIRST s.r.o.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
402 525,86
HSV - Práce a dodávky HSV
47 266,92
1 - Zemní práce
Z5 725,84
2 - Zakládání
4 239,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
8 520,00
4 - Vodorovné konstrukce
8 472,80
5 • Komunikace
14,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
.
99 - Přesun hmot
295,20
295,20
PSV - Práce a dodávky P5V
344 258,94
742 - Elektromontáže - rozvodný systém
14 800,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž
29 068,94
744 - Elektromontáže • rozvody vodičů měděných
50 490,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
249 900,00
M - Práce a dodávky M
11 0 0 0 , 0 0
11 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení
strana 2 z A
SOUPIS PRACÍ
2 / 2 0 1 5 • Revitalizace jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Stavba:
Objekt:
SO 10 - V e ř e j n é osvětlení
Místo;:
Kolín
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
21.04.2015
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
AMIKA F I R S T S . r . o .
Popis
Kód
PČ T y p
Datum:
J.cena [CZK]
A^ožstvi
MJ
Cenová
[Gžki
soustava
402 525,86
Náklady soupisu celkem
47 266,92
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní
Cena celkem
2 5 725,84
oráče
Hloubení n e z a p a ž e n ý c h j a m a z á ř e z ů k r o m ě
131101101
K
29
zářezů s e šikmými stěnami pro p o d z e m n í
3,614
m3
rtrofilii a ^ríáríii v horniná^^h t r 1 a 7 do 1 0 0 m 3
9*0,8*0,12*0,12*3,14/4 "zemní svítidla
0,081
Í 2 * 1 , 5 * 0 , 5 * 0 , 5 " 3 , 1 4 / 4 "sloupy VO
3,533
H l o u b e n i z a p a ž e n ý c h i n e z a p a ž e n ý c h r ý h šířky
132101101
K
28
100,00
361,40 : S Ú R S 2 0 1 3 O 1
vedeni s u r o v n á n í m d n a d o p ř e d e p s a n é h o
d o 6 0 0 m m s u r o v n á n í m d n a do p ř e d e p s a n é h o
71,400
m3
220,00
15 7 0 8 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
89,00
1 2 4 9 , 7 4 C S ÚRS 2 0 1 3 01
110,00
2 7 0 3 , 1 4 C S ÚRS 2013 01
65,00
3 9 6 3 , 1 8 CS ÚRS 2 0 1 3 01
orofilu a soádu v horninách t r . 1 a 2 do 100 m 3
71,400
340*0,35*0,6 "VO
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
po suchu na obvyklém dopravním prostředku,
39
162401102
K
bez naložení výkoplíui avšak s e s l o ž e n í m bez'
14,042
m3
rozhrnutí z horniny t ř . 1 a ž 4 na vzdálenost
14,042
3,614+71,4-60,972
Uložení sypaniny poplatek z a uloženi sypaniny
171201211
K
40
24,574
t
na skládce ( skládkovné )
24,574
14,042*1750/1000
Zásyp j a m , š a c h e t r ý h n e b o k o l e m o b j e k t ů
174101101
k
3
60,972
m3
sypaninou s e zhutněním
340*0,35*0,5 -zásyp rýhy
59,500
Mezisoučet
59,500
5 * 1 , 5 ' 0 , 5 ' 0 , 5 " 3 , 1 4 / 4 ' z á s y p j a m po r u š e n ý c h
1,472
lampách
1,472
Mezisoučet
60,972
Součet
Založení trávníku n a půdě předem připravené
181411131
K
30
311
119,00 )
m2
losívo s m ě s travní
parková
1 ks
1
2,9751
119*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
2,975
Základové patky z betonu tr. C 1 6 / 2 0
1,884
K
275313611
J45,00|
(12*0,8*3,14*0,0625)"
m3
2 250,00
sloupky VO
1,884
8 520,00
C h r á n i č k a k a b e l ů v inmse z t r u b H D P E p ř e s DN
142,000
60,00
8 472,80
Loře pod potrubí, stoky a drobné objekty v
451572111
8 5 2 0 , 0 0 iCS ÚRS 2013 01
BOtloDNIlO
4 - Vodorovné konstrukce
44
4 2 3 9 , 0 0 | C S ÚRS 2 0 1 3 O l ]
1,884
3 - Svislé a kompletní konstrukce
388995212
4 J Í , J B |CS URS 2013 Ul
4 239,00
Součet
45
1 3 0 9 , 0 { C S ÚRS 2013 01
119,000
340*0,35
M1005724J00
2 - Zakládání
27
11,0 )
Dárkového v r o v i n ě n e b o n a s v a h u do 1:5
1
1
p l o c h y do 1 0 0 0 m 2 v ý s e v e m v č e t n ě u t a ž e n í
jotevřeném výkopu 2 kameniva drobného
m3
11,900
712,00
8 4 7 2 , 8 0 C S ÚRS 2013 01
těženého Oaž 4 m m
11,900
340*0,35*0,1
14,08
5 - Komunikace
P o d k l a d z e š t ě r k o d r t i ŠD s r o z p r o s t ř e n í m a
37
,564871111
m2
0,102
138,00
1 4 , 0 8 iCS ÚRS 2 0 1 3 01
z h u t n ě n í m , po z h u t n ě n i t l . 2 5 0 m m
0,102
9*0,12-0; 12*3,14/4
295,20
295,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bdurání
99 - Přesun hmot
<;tr3na 3 z 4
—
PČ
Typ
42
K
Kód
Množství
Popis
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
^
-
Cenová
soustava
Vodorovná doprava suti n a skládku s n a l o ž e n í m
997006512
na d o p r a v n í prostředek a složením pres 100 m
t
2,400
110,00
2 6 4 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
t
2,400
13,00
3 1 , 2 0 C S Ú R S 2 0 1 3 01
do 1 k m
Vodorovná doprava suti na skládku s n a l o ž e n í m
43
K
997006519
na dopravní, prostředek a složením P ř í p l a t e k k
c e n ě z a k a ž d v d a l š í i z a o o č a t v 1 k m ořeš 1 k m
344 258,94
PSV - Práce a dodávky PSV
14 800,00
742 - Etektromontáže - rozvodný systém
10
K
174101105.1
Dodávka a montáž výstražné fólie plastové
Šířky 3 0 0 m m
340,000
5,00
kus
6,000
850,00
kus
1,000
m
1 700,00
Poznámka k položce:
nad VO
Odstranění stožárů VO v č e t n ě svítidel a
8
K
742993105.2
Detonových p a t e k , v č e t n ě naložení n a dopravní
5
100,00
orostředek
9
K
742993110.1
Revize, senzeni a uvedeni do provozu VO
8 000,00
29 068,94
743 - Eléktromontáže - hrubá montáž
11
K
743611111
12
M
354410730
M o n t á ž vodič u z e m ň o v a d FeZn pásek D do 120
m m 2 na povrchu
drát
průměr
10 mm
8 000,00
m
FeZn
340,000
65,00
211,180
33,00
22 1 0 0 , 0 0
6
968,94 C S ÚRS 2 0 1 3 01
Poznámka k položce:
Hmotnost; 0,62 k s / m
340/1,61
211,180
50 490,00
744 - Etektromontáže - rozvody vodičů měděných
13
K
744431400
M
341110800
M o n t á ž k a b e l C u s k . 2 d o 1 k V do 1 , 6 0 k g p o d
omítku stěn
m
374,000
m
374,000
340+4+4+4+4+4+2+2+4+2+4
1
kabel
silový
s Cu jádrem
15,00
5 610,00
374,000
CYKY 4x16
mm2
f20,00
4 4 8 8 0 , 0 0 | C S Ú R S 2 0 1 3 01
249 900,00
748 - Etektromontáže • osvětlovací zanzení a svítidla
M o n t á ž a dodávka svítidel zánvkových s e
36
K
748121141
zapojením vodičů, cena včetně dodávky
kus
39,000
3 000,00
kus
9,000
3 500,00
kus
13,000
kus
1J,OCJO
kus
13,000
kus
13,000
1 1 7 0 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
svítidel L 36W/840, óoalovv difuzor
Montáž a dodávka zemních svítidel
38
K
748139220. B
t ě l o svítidla z t l a k o v ě l i t é h o hliníku, vestavný
hnx.
K
748719211
34
M
316723550.B
21
K
748739300
22
M
404452410
33
lx50W
G U 5 . 3 , nerezový rámeček, tvrzené sklo, IP67,
RAI9ni1
Montáž stožár osvětlení samostatně s t o j í d do
12m
s t o ž á r y městského
stožáry,
materiát:z
osvětíení
tlakově
htiniku,
Montáž a dodávka patice stožáru osvětleni
ostatní hliník
sada,
450,00
5 8 5 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
dekorativr}}
litého
výška 3,0 m
kotvici
31 5 0 0 , 0 0
RAL9011
4
000,00
2 500,00
850,00
52 0 0 0 , 0 0
32 5 0 0 , 0 0
11
050,00 C S ÚRS 2 0 1 3 01
11 000,00
M - Práce a dodávky M
11 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zanzení
Ostatní elektrické spotřebiče a z d r o j e kontrola
32
K
580108014
stavu stožárového svítidla parkového n e b o
kus
22,000
s a d o v é h o , o ooČtu s v ě t e l o ř e š 1 0
13+9 " s t o ž á r o v ý c h + z e m n í c h s v í t i d e l
22,000
Strana'4z4
500,00
11 0 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
KRYCÍ LIST SOUPISU
!Stavba:
Objekt:
2 / 2 0 1 5 • Revitalizace jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
SO 2 - Oplocení
KSO:
Místo:
Datum:
Kolín
21.04.2015
IČ:
DIČ:
Zadavatel:
M ě s t o Kolín
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
IČ:
24219169
DIČ:
C224219169
IČ:
Projektant:
DIČ:
ing. a r c h . Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s využitím položek Cenově soustavy ÚRS. Cenové a t e c h n i c k é
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, k t e r é nejsou u v e d e n y v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) j s o u n e o m e z e n ě d á l k o v ě k dispozici na
w v w . c s - u r s . c z . Položky soupisu prací, které n e m a j í ve sloupci „Cenová
soustava"
u v e d e n žádný ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
330 394,59
Cena bez DPH
DPH zákíadni
snížená
Cena s DPH
21,00%
ze
15,00%
ze
V
330 3 9 4 , 5 9
0,00
69 382,90
0,00
399 777,49
CZK
strana 1 z 5
--4-
R E K A P I T U L A C E ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2/2015
Objekt:
SO 2 - Oplocení
- R e v i t a l i z a c e j i h o v ý c h o d n í Části K m o c h o v a o s t r o v a v KoHně
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
M ě s t o Kolín
Projektant;
Ing. a r c h . Martin Jirovský
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis
330 394,59
Náklady soupisu celkem
262 508,84
HSV - Práce a dodávky H5V
3 432,23
1 - Zemní práce
246 483,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce
12 593,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
12 593,35
99 - Přesun hmot
67 885,75
PSV - Práce a dodávky PSV
67 449,75
762 - Konstrukce tesařské
436,00
766 • Konstrukce truhlářské
Strana 2 z 5
SOUPIS PRACÍ
stavba:
2/2015
- Revitalizace jihovýchodní části K m o c h o v a o s t r o v a v Kolíně
Objekt:
SO 2 - Oplocení
M í s t o :•
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . M a r t i n Jirovský
AMIKA FIRST s . r . o .
Popis
Kód
^PČ^Typ
Množství
MJ
J.cena[CZK]
Náklady soupisu celkem
Cena
celkem
Cenová
[CZK]
soustava
330 394,59
262 508,84
HSV - Práce a dodávky HSV
3 432,23
1 - Zemní práce
Hloubení nezapažených j a m a z á ř e z ů k r o m ě
1
31101101
K
á ř e z ú s e šikmými stěnami pro podzemní
9,092
m3
100,00
9 0 9 , 2 0 CS ÚRS 2013 01
/edení s urovnáním dna do předepsaného
irnfili] ň ínádii v horninách tr. 1 a 2 do 100 m 3
35*1,1*0,45*0,45
7,796
Mezisoučet
7,796
4*1,6*0,45*0,45
1,296
Mezisoučet
1,296
Součet
9,092
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
JO s u c h u n a o b v y k l é m d o p r a v n í m p r o s t ř e d k u ,
7
K
162401102
>ez n a l o ž e n í v ý k o p k u , a v š a k s e s l o ž e n í m b e z
m3
9,092
85,00
7 7 2 , 8 2 C S ÚRS 2013 01
t
15,911
110,00
1 7 5 0 , 2 1 C S ÚRS 2013 01
rozhrnutí z horniny t ř . 1 až 4 na vzdálenost
nřfu; 1 t;nn rtn i
8
171201211
K
nnn m
Uložení sypaniny poplatek z a uloženi sypaniny
na skládce ( sktádkovné )
15,911
9,092*1750/1000
246 483,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce
Osazováni sloupků a v z p ě r plotových dřevěných
p r ů m ě m p r e s 1 0 0 řnm s e z a s y p á n í m z e m i n o u a
2
K
338951113
udusáním, a l e b e z hloubení j a m e k s impregnací
kus
39,000
150,00
5 8 5 0 , 0 0 C S ÚRS 2013 01
t
12,234
450,00
5
5 0 5 , 3 0 C S ÚRS 2013 01
104
600,00 C S ÚRS 2013 01
spodní č á s t i o l e j e m n e b o d e h t e m a ž d o v ý š k y
mn
mm naH r&rófinfaí^ nca^yfiním
řcameniVo p ř í r o d n í , d r c e n é hutné
ú č e ř y PDK (drobné,
6
583438720
M
kamenivo
drcené
EN 13043)
ř í W FW
hrubé
hrubé
1
pro s í o v e ů n i
Stěrkodrť)
d>=2 a D<'^45 mm (ČSN
d>=2 a D>=4
11 n o
a
m m (CSN EN
/i n-,= 7 mm / ř t W
12620,
FU
12,234
4,531-2700/1000
3
5
M
605121400
K
348181110
ř e z i v o d u b D 3 0 , délka
200,
35 ks: v déke
do 5,00 m hranol
3,0ma4ksv
200 x
délce
5,230
m3
3,5 m
4 , 6 2 "35 k s s l o u p k ů K1
4,620
0,61 "4 k s s l o u p k ů K l a
0,610
Součet
5,230
Osazeni oplocení z dílců dřevěných na předem
m2
osazené sloupky
dub D30,
80, 48 ks: v délce
k s ; v délce
9
M
60512í250
délce
délka
do 5,00 m hranol
2,3 m,4ks:v
1,3 m, 2 ks: v délce
1,8 m, 2 ks:v délce
2,8 m,4ks:v
m, brány:
délce
délce
1,5
52,00
142,153
2,5 m, 2
m,4ks:v
2,6 m, 6ks:v
m3
délce
6,656
1S
500,00
2,0 m, 4 ksv délce
6,656
12 593,35
12 593,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
99 - Přesun hmot
998003111
123 Í 3 6 , 0 0 C S ÚRS 2013 01
2,0 m, 744 ks: v délce 1,9
34 ks: v délce
_0*4*744'1,9+34*2+4*1,9*4*1,7t2'2,4)*0,05*0,0
K
3 9 1 , 9 6 C S ÚRS 2013 01
50 x
(48*2,3+4'2,5+2*1,3+2"1,5+4'1,8+2*2,6+6 *2,8'-2
32
7
142,153
78,974*1,8 "délka oplocení*výška
řezivo
20 000,00
Přesun h m o t p r o o p l o c e n í o c e l o v é n e b o
dřevěné, zřizované z terénu
t
22,897
550,00
12 5 9 3 , 3 5 C S ÚRS 2013 01
67 885,75
PSV - Práce a dodávky PSV
67 449,75
762 - Konstrukce tesařské
strana 3 2 5
PČ
Typ
Kód
AAJ
Popis
Množství
J . c e n a [CZK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
' r á c e s p o l e č n é pro t e s a ř s k é k o n s l n j k c e
4
K
762083122
m p r e g n a c e řeziva m á č e n í m proti
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
m3
11,886
650,00
7 7 2 5 , 9 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
3 8 0 0 . 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
nhro7ení 1 a 4 ftlrpvn v p i í r p r i é n i l
5,23+6,656
11,886
' r á c e s p o l e č n é pro t e s a ř s k é k o n s t r u k c e m o n t á ž
16
K
762085103
ocelových spojovacích prostředků {materiál v e
kus
38,000
100,00
ks
38,000
95,00
kus
8,000
380,00
3 0 4 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
ks
4,000
850,00
3 4 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
10,00
31 3 2 0 . 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
5 000,00
7 8 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
3 000,00
S 9 2 8 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
10,00
2 8 2 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
1
100,00
5 2 , 8 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
1
150,00
7 3 6 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
1
000,00
3
000,00
5 0 4 . 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
50,00
7 3 1 , 0 5 C S ÚRS 2 0 1 3 01
SDecifikacil
profily
ocelové:
jásovina,
otvory
jásqvina
janty
M
15411015.B
zinkovaná
6x d4 mm:
pozinkovaný:
18
200/200/50/3
žárově
8 ks,
16 ks,
pro otevíráni:
ukotvená
otočnému
nerez
50x80x4,
K
348273911
40/7013,5,
hranolu
dl. 400 mm - kotveno
žárově
otvorem
pásovina
zinkovaná
jemné
10060,
D6
tvaru
mm
L
4 ks.
oceli
kruhové
zalomená,
žárově
D
celková
zinkovaná,
—
do průměru
S 235 JRG1
EN 10025-2
(11
dl. 500 mm,
usazena
>
32
373)EN
10 mm ocelová
_ UAXI
3 6fO,00
pomoci
sant vratový přivařený - dodávka + m o n t á ž
mm značka
)321(2320
fA
ocelová
8xD6 mm s
8 ks, pásovina
s předvrtaným
í y č e ocelové
27
-
otvory
dl. 40 mm 2fcs, ocelová
26
styčnikovýplech
k dřevěnému
50x50
šroubu
ocelová
předvrtanými
150/150/50/4
s předvrtanými
jozink,
s
tyč,
D 10 mm
v Jezdci
a
jištěna
l„
Poznámka k položce:
Hmotnost:
0,617
kg/m
Práce společné pro tesařské konstrukce m o n t á ž
10
K
762085111
ocelových spojovacích prostředků (materiál v e
3 132,000
kus
s p e c i f i k a c i ) s v o r n í k ů , š r o u b ů d é l k v d o 150 m m
39*2*2+744-2*2
vruty
12
AI
311407000
ocelové
(podstavcové
X
3 132,000
vruty
se šestihrannou
šrouby),
hlavou
DIN 517 zinek
bílý
D 10
mm
120
íís
0.156
kus
39-2-2/1000
13
M
311406580
0,156
v r u í y ocelové
vruty
(podstavcové
šrouby),
150
se šestihrannou
hlavou
DIN 517 zinek
bitý D
8x
mm
tis
2,976
kus
744*2*2/1000
2,976
Práce společné pro tesařské konstrukce m o n t á ž
17
K
762085111
ocelových s p o j o v a d c h prostředků ( m a t e r i á l v e
kus
282,000
s p e c i f i k a c i ) svorníků, šroubů d é l k y do 150 m m
42*2*2*8'6+8-8t2"1
v r t i l y ocelové
22
M
311406160
(podstavcové
60
vruty
282,000
se Šestihrannou
hlavou
šrouby),
DIN 517 zinek
a přesné
šrouby
bily
D
4x
mm
íís
0,048
kus
6-8/1000
24
M
309025510
šrouby
0,048
hrubé
zaoblenou
hlavou
vratové,
a čtyřhranem
s
nízkou
M 6 x 150
mm
100
0,640
kus
8*8/100
25
Ai
311406140
0,640
v r u t y ocelové
vruty
(podstavcové
šrouby),
40
se šestihrannou
hlavou
DIN 517 zinek
bílý D
6x
mm
tis
0,002
kus
2/1000
AI
311406580
(podstavcově
150
vruty
se šestihrannou
šrouby),
hlavou
DIN 517 zinek
bílý D
8x
mm
tis
0,Í68
kus
42-2*2/1000
1 ^| 7 6 2 6 3 3 1 1 0
1
0,168
1 m2
Osazení v r a t tesařských otočných
(3,7t4,4)*1,805
1
14,621 1
14;621
766 - Konstrukce truhlářské
28
K
29
M
549105/00
30
M
549ÍOf800
31
M
766621719
605120010
C S Ú R S 2 0 1 3 01
0,002
v r u t y ocelově
23
2,00
436,00
Montáž doplňků rozpěrného háčku nebo
závitového obrtliku
u z ó v ě r y místní
přišroubováni
uzávěry
dveřní
a okenní
lisovaný
petlice
m í s t n í dveřní
přišroubování
řezivo
jdubové
jakost
i
lisovaný
hranoly
obrtlik
pevná
a okenní
klínek
k
180
obrtlik
k
mm
k
obrtliku
do 120 cm2
hranoly
kus
2,000
12,00
2 4 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
kus
2.000
15,00
3 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
kus
4,000
f,50
m3
0,002
0,05-0,05-0,4*2 "dubový otočný hranol
6,00
C S ÚRS 2 0 1 3 01
20 0 0 0 , 0 0
4 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
18,OC
3 6 , 0 C C S Ú R S 2 0 1 3 01
0,002
Montáž dveřních křídel dřevených nebo
20
K
766660722
plastových ostatní práce dveřního kováni
zámku
kus
2,00C
PČTyp
21 \.M
|35SZ27680
AU
Popis
Kód
] uzamykatelná
páka
pro v / s o c i zárnřty +
zámek
1 fcus 1
Množství
2,000 ]
Strana 5 z 5
J.cena [CZK]
(50,00 1
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
3 0 0 , 0 0 | C S ÚRS 2 0 1 3 01
KRYCÍ LIST SOUPISU
Sta\*a;
2 / 2 0 1 5 - Revitalizace jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
SO 3 - Pěší komunikace - mlátové
KSO:
Místo:
Datum:
Koíin
21.04.2015
IČ:
DIČ:
Zadavatel:
M ě s t o Kolín
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
IČ:
24219169
DiČ:
CZ24219169
IČ:
Projektant:
DIČ:
í n g . a r c h . AAartin J i r o v s k ý
Poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. C e n o v é a technické
podmínky položek C e n o v é soustavy ÚRS, k t e r é nejsou u v e d e n y v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních částí katalogu) jsou n e o m e z e n é dálkově k dispozici na
w w w . c s - u r s . c z . Položky.soupisu prací, k t e r é n e m a j í v e sloupci „Cenová
soustava"
uveden žádný ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
591 761,16
Cena bez DPH
DPH z á k l a d n í
snížená
Gena s DPH
2^,QQ%
ze
591 7 6 1 , 1 6
15,00X
ze
0,00
V
124 2 6 9 , 9 0
0,00
716 031,06
CZK
strana 1 z 4
\
R E K A P I T U L A C E ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2/2015
Stavba:
- Revitalizace jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
SO 3 - Pěší komunikace - mlátové
Objekt:
Místo:
Kolín
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Datum:
Projektant:
21.04.2015
Ing. a r c h . M a r t i n Jirovský
AMIKA FIRST s.r.o.
Cena celkem [CZK]
Kód dilu - Popis
Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládáni
5 - Komunikace
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesun hmot
591 761,16
591 761,16
101 979,09
880,00
169 896,84
319 005,23
5 966,83
SOUPIS PRACÍ
Stavba;
2/2015
objekt:
SO 3 - Pěší komunikace - mlátové
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
M ě s t o Kolín
Projektant;
Ing. a r c h . Martin Jirovský
Uchazeč:.
AMIKA FIRST s.r.o.
-K T y p
- R e v i t a l i z a c e j i h o v ý c h o d n í částí K m o c h o v a ostrova.v Kolíně
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cenová
[CZK]
Náklady soupisu celkem
1 - Zemní
591 761,16
101 979,09
práce
111151121
K
soustava
591 761,16
HSV - Práce a dodávky HSV
1
• Cena celkem
Pokosení t r á v n í k u p a r k o v é h o p l o c h y d o 1 0 0 0
m2
m 2 s o d v o z e m d o 2 0 k m v r o v i n ě a s v a h u d o 1:5
1 000,000
1,60
1 6 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2013 01
3,630
62,00
2 2 5 , 0 6 C S ÚRS 2013 01
43,00
4 1 9 2 , 7 2 C S Ú R S 2 0 1 3 01
62,00
8 0 6 0 , 4 3 C S ÚRS 2013 01
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s
9'
K
1Í3201111'
a ř e m í s t ě n í m h m o ť n a skládku n a v z d á l e n o s t d o
m
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
rhndníkovvrh Ipyafvrh
1,73+1,9
3,630
S e j m u t í o r n i c e n e b o lesní p ů d y s v o d o r o v n ý m
21
K
121101103
přemístěním na hromady v místě upotřebeni
m3
n e b o n a d o č a s n é či t r v a l é s k l á d k y s e s l o ž e n í m ,
97,505
n3 w r i á l p h n - i r n ř p í lOfl rín 2 5 0 m
(65,865+59,387+4,222+7,02+13,137+182,558+6
97,505
3,481+57,729+151,601+45,034)*0,15
2
K
122101101
Odkopávky a prokopáyky nezapažeňé v hornině
m3
t ř . 1 a 2 o b j e m do 100 m 3
(65,865+59,387+4,222+7,02+13,137+182,558+6
130,007
3,481+57,729+151,601+4'5,034)*0,2
16
17
5
K
162401102
K
171201211
K
181102302
2
10
K
-
130,007
Vodorovné přemístění dó 2000 m
v ý k o p k u / s y p á n i ny z h o r n i n y t ř . 1 a ž 4
Poplatek z a uložení odpadu z e sypaniny n a
skládce (skládkovné)
m3
227,512
81,00
18 4 2 8 , 4 7 C S ÚRS 2 0 1 3 01
t
398,146
150,00
59 7 2 1 , 9 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
15,00
9 750,51 C S ÚRS 2013 01
227,512-1750/1000
398,146
Součet
398,146
Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech
mZ
mimo skalních s e z h u t n ě n í m
650,034
880,00
Zakládání
275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z
m3
betonu kamenem nepřekládaného tř. C 1 6 / 2 0
0,400
2 200,00
8 8 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
Poznámka k položce:
beton pod kamenně kvádry
(2+2,4r0,35'0,26
5
0,400
169 896,84
• Komunikace
P o d k l a d n e b o p o d s y p z e š t ě r k o p í s k u ŠP s
6
K
564231111
r o z p r o s t ř e n í m , v l h č e n í m a z h u t n ě n í m , po
m2
650,034
50,00
32 5 0 1 , 7 0 C S ÚRS 2013 01
m2
650,034
90,00
58 5 0 3 , 0 6 C S ÚRS 2013 01
m2
650,034
120,00
78 0 0 4 , 0 8 C S Ú R S 2 0 1 3 01
m2
0,704
300,00
2 1 1 , 2 0 C S ÚRS 2013 01
zhutněni t l . 100 m m
7
K
564851111
P o d k l a d z e š t é r k o d r t i ŠD s r o z p r o s t ř e n í m a
z h u t n ě n í m , po z h u t n ě n i t l . 1 5 0 m m
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
8
K
564932111
MZK ( m i n e r á l n í b e t o n ) s r o z p r o s t ř e n í m a
s h u t n ě n í m , po z h u t n ě n í t l . 1 0 0 m m
Kladení d l a ž b y z kostek, s v y p l n ě n í m spár, s
11
K
591211111
dvojím beraněním a se smetením přebytečného
materiálu na krainici drobnvch z k a m e n e
0,16*(2+2,4)
výrobky
12
M
583B01200
(kostky
tomařské
dlažební,
dlažebni
drobná
0,704
a kamenické
krajniky
žula
vpI. H/IOrm^erlň
ílt
Poznámka k položce:
lí
pro
komunikace
a obrubníky)
(skupina
kostka
materiálu
1/2)
t
0,U1
4
800,00
676,50
= rrn -i m7i
c m 5 m2
0,704/5
J - Ostatní konstrukce a
0,141
319 005,23
práce-bourání
O s a z e n i zahradního obmbniku z e speciální
3
K
916241213.B
flexibilní oceli, běz povrchové úpravy i s
trnožem
dl.- 4 0 0 . m m , ' 7 5 x lOOO m m , c e n a
v ř e t n ě v v k n n i i r í n . n h w n i i 7prfifnoi i
m
hutněním
Strana 3 z 4
700,210
140,00
98 0 2 9 , 4 0
C S Ú R S 2 0 1 3 01
Cena
PČ
Typ
MJ
Popis
Kód
Množství
J.cena [CZK]
Cenová
celkem
soustava
[CZK]
4,42+3,17+18,6+39,83+2,01+20,06+9,72+5,48*3
2l29+l!52+2,76+18,7+41,59+2,7+25,07+13,31+1
338,880
,69+1,6+23,62+4,61+14,37+3,92+0,96+1,57+0,6
ll.72+1.56+11,6+29.83
1,2+29,75+3,51+16,92+4,75+19,36+1,13+10,11 +
361,330
17,86+53,8+25,66+4,47+17^36+1,31+1.39+2,74+
1,94+6,07+52,12+89.87
Zahradní
bez
592175180.8
M
4
obrubník
povrchové
75 X 1000 mm,
ze speaalni
úpravy
flexibilm
i s trnozem
cena včetně
oceli,
dl. 400
výkopu
mm,
936001001
K
k m r t f - r i r t ť ť i Hrt
Poznámka
montáž
14
Í37566J60.B
M
k položce:
tenké
pásek
nerezový
včetně
pásků
hladké
nápisů
100x3,5
s
—.
válcované
mm,
za studena
délky
-
2,0 m a
2,4
2,000
kus
2
580,00
WDflienuiuiLfinj-u-uuu
997013801
18
K
997221561
s l o ž e n í m a s h r u b ý m u r o v n á n í m z kusových
f ^ ^ h - ; i - L i M-TíHálenru;!" rln
997221569
1 5 0 , 3 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
0,835
0,835
35,00
2 9 , 2 3 C S ÚRS 2 0 1 3 01
t
1
0,835
12,00
1 0 , 0 2 C S ÚRS 2 0 1 3 01
t
t
144,432
km
Vodorovná doprava suti b e z n a l o ž e n i , a l e s e
K
180,00
t
•ikládce ( s k l á d k o v n é ) , b e t o n o v é h o
Vodorovná d o p r a v a suti b e z n a l o ž e n i , a l e s e
19
160,00
5 966,83
Poplatek z a uloženi stavebního odpadu na
K
5
laserovým
99 - Přesun h m ot
20
2 5 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
125,00
2,000
kus
n i t
nerezových
plechy
m,
209 599,00
rýp,
n ř i w n í i 7em inoíi^ h\itúÉ,ním,
M o n t á ž prvků městské a zahradní architektury
13
299,00
701,000
kus
složením a s hrubým urovnáním Příplatek •
1, . . n r t ň .,1
jH^lčí i 7 a n n ř a t v 1 k m o ř e s 1
k r p n e z a K a / o v udibi i idiju^_ai,y • rm•
Přesun h m o t pro k o m u n i k a c e s k r y t e m
15
K
998225111
z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dopravní vzdálenost do 200 m
iiikékf>liv ^ ' ^ " ' ^ o h i f k t u
40,00
5 7 7 7 , 2 8 C S ÚRS 2 0 1 3 01
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2/2015
Objekt:
SO 4 a,b - Dopadové plochy, vybavem hhšť, mobiliář
- Revitalizace jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v.Kolíně
KSO;
Místo:
Kolín
Datum:
'Zadavatel:
21.04.2015
IČ:
DIČ:
Město Kolín
Uchazeč:
AMIKA F I R S T . s . r . o .
Projektant:
IČ:
24219169
DIČ:
24219169
IČ:
Ing. a r c h . M a r t i n Jirovský
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s v y u ž i t í m položek C e n o v é s o u s t a v y ÚRS. C e n o v ě a t e c h n i c k é
p o d m í n k y p o l o ž e k C e n o v é s o u s t a v y ÚRS, k t e r é n e j s o u u v e d e n y v s o u p i s u prací
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou n e o m e z e n ě dálkově k dispozici na
wvrtv.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které n e m a j í v e sloupci „Cenová soustava"
uveden žádný ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
901 553,95
Cena bez DPH
DPH z á k l a d m '
snížená
Cena s DPH
21,00%
ze
15,00Í6
ze
V
901
553,95
0,00
CZK
189 326,40
0,00
1 090 880,35
Strana 1 z 5
•1
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 • Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 4 a,b - Dopadové plochy, vybavení hřišť, mobiliář.
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Město Kolín
AMIKA FIRST s.r.o.
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis
901
Náklady soupisu c e l k e m
553,95
793 753,95
HSV - Práce a dodávky HSV
31 657,13
1 - Zemní práce
99 994,00
5 - Komunikace
662 102,82
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání
6 657,17
99 - Přesun hmot
107 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV
107 800,00
777 - Podlahy lité
Strana 7 z 5
SOUPIS PRACÍ
stavba:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Obiekt:
SO 4 a,b - Dopadové plochy, vybavení hřišť, mobiliář
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.-2015
Zadavatel:
Uchazeč;
Město Kolín
AMIKA FIRST s.r.o.
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem
111151121
soustava
553,95
793 753,95
31 657,13
1 - Zemní práce
K
Cenová
[CZK]
901
HSV - Práce a dodávky HSV
7
Ceria celkem
P o k o s e n í t r á v n í l t u p ř i souvislé p l o š e d o 1 0 0 0 m 2
p a r k o v é h o v r o v i n ě n e b o s v a h u d o 1:5
m2
214,000
1,60
3 4 2 , 4 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
m3
32,100
43,00
1 3 8 0 , 3 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
62,00
2 1 5 5 , 3 7 C S ÚRS 2 0 1 3 01
100,00
3 4 5 , 2 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
S e j m u t í o r n i c e n e b o lesní p ů d y s v o d o r o v n ý m
8
121101103
K
přemístěním na hromady v místě upotřebeni
n e b o n a d o č a s n é či t r v a l é slííádky s e s l o ž e n í m ,
na v r d á l e n n s t nrp<; 100 d n 7'in m
(98+116r0,15
32,100
•
Odl<opávky a p r o k o p á v k y n e z a p a ž e n é s
1
K
122101101
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
m3
34,764
nebo s naložením n a dopravní prostředek v
h n r n i n á r h t ř 1 a 7 rio 1 0 0 m 3
11,564
9 8 * 0 , 1 1 8 ••S04a
Mezisoučet
11,564
116-0,2 "S04b
23,200
Mezisoučet
23)200
Součet
34,764
Hloubeni nezapažených j a m a zářezů kromě
37
k
131101101
zářezu se šikmými stěnami pro podzemní
vedení s urovnáním,dna do předepsaného
m3
3,452
n r n f i l i i a í n á d i i v h ň r n i n á r h t r . 1 a 7rtnIflO m 3
Poznámka k položce:
hloubení pro hem! prvky
3,452
10*0,168+0,4+0,7+2*0,336
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
po s u c h u n a o b v y k l é m d o p r a v n í m p r o s t ř e d k u ,
38
K
162401102
b e z naložení v ý k o p k u , avšak s e složením b e z
m3
70,316
t
123,053
82,00
5 7 6 5 , 9 1 C S Ú R S 2 0 1 3 01
rozhrnuti z horniny t ř , 1 až 4 n a vzdáléřiost
nFoc 1 "inn rin 7 íinn m
34,764+32,1+3,452
36
K
171201211
Poplatek z a uložení odpadu z e sypaniny na
skládce (skládkovné)
70,316
70,316*1750/1000 .
K
181102302
18 4 5 7 , 9 5 C S ÚRS 2013 01
123,053
123,053
Součet
• 2
150,00
Ú p r a v a p l á n ě na'stavbách d á l n i c v z á ř e z e c h
m i m o skalních s e z h u t n ě n í m
m2
214.00C
15,00
3 2 1 0 , 0 0 C S Ú R S 2 0 1 3 01
214,000
98+116
99 994,0C
5 - Komunikace
Podklad nebo kryt z k a m e n i v a drceného v e l . 0 5
K
564761111
32 m m s r o z p r o s t ř e n í m a z h u t n ě n í m , p o
m2
98,000
140,00
13 7 2 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
m2
98,000
25,00
2 4 5 0 . 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
m2
116,000
89,00
10 3 2 4 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
m2
98,000
750,00
zhutnění t l . 200 m m
P o d k l a d z e š t ě r k o d r t i ŠD s r o z p r o s t ř e n í m a
6
K
564801111
z h u t n ě n í m , po z h u t n ě n í t l . 3 0 m m , f r a k c e 0 - 4
mm
P o d k l a d z e š t ě r k o d r t i ŠD s r o z p r o s t ř e n í m a
3
K
564851111
z h u t n ě m ' m , po z h u t n ě n í t l . 1 5 0 m m , f r a k c e 1 6 32 m m
Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská
hřiště z recyklované' pryže z desek
9
K
593415111
profilovaných, velikosti 500x500 m m kladených
73 5 0 0 , 0 0 C S Ú R S 2 0 1 3 01
do štěrkopískového lože t l . do 4 0 m m volně t l .
Hoclfii m
mm řorm/i-h
662 102,82
9 - Ostatní konstrukce a prácerbourání
Osazení zahradního obrubníku z e speciální
12
K
916241213.B
flexibilní oceli, b e z povrchové úpravy i s
tmožem
d l . 400 m m , 75 x 1000 m m , c e n a
m
70,700
v ř f t n ř w k n n i i r v n . o h w n i i 7f>mihon. h u t n ě n í m .
35,64+35,06
70,700
140,00
9 898,00
1
Zahradní
13
M
MJ
Popis
Kód
PČ T y p
obrubník
bez povrchové
592175180.B
ze speciální
úpravy
75 X 1000 mm, cenayče
nhwnif 7pmífJr)iJ
flexibilní
i s trnožem
J.cena [CZK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
oceli,
dl. 400 mm,
tně výkopu
Množství
299,00
2 í 229,00
řcuš
7í,000
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
kus
1,000
40 000,00
40 000,00
kus
2,000
450,00
kus
2,000
8 500,00
kus
2,000
5 500,00
kus
Í.OOO
Í20 000,00
J20 000,00
kus
Í.OOO
240 000,00
240 000,00
kus
2,000
850,00
kus
2,000
9 500,00
kus
10,000
350,00
kus
f 0,000
5 600,00
56 0 0 0 , 0 0
ml
116,000
300,00
34 8 0 0 , 0 0
kus
6.000
350,00
2 1 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
kus
6,000
4 200,00
2 5 2 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
kus
2,00C
550,OC
1 100,OC C S Ú R S 2 0 1 3 01
kus
2,000
kus
4,00 )
kus
3,000
rýp;
hiitnénim
Stontáž p n / k ů m ě s t s k é a z a h r a d n í a r c h i t e k t u r y ,
cena včetně zabetonování siluety umělce d o
24
936001001.B
K
)etonové patky hl. 0,8 m , včetně nákladů na
iloúbení a odvoz a naložení výkopku na
zařízeni
zahradní
silueta
26
74910 J 050,8
M
umělce
kartáčovaného
vypálenými
K
17
a městské
v životni
nerezového
životními
architektury
velikosti
plechu
údaji
-
z
s
o životě
umělce
M o n t á ž prvků městské a zahradní architektury
936001001
h m o t n o s t i d o 0,1 t
9 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
Poznámka k položce:
lavička se stoly
lavička
16
M
749200020.8
wpalovad
barva,
AI
749200100.
'B
29
K
dětských
936005221
K
936005231
28
M
74920009O.fi
K
936009111.1
20
K
936104213
M
749I0Í33O
22
K
936124111
23
M
749101030.6
18
K
2J
s
tématem
kov,
celkově
šiřkn1'iňňm
0,7
ríéíkn6.86mn
hřišť
kov - ocel,
kladina
dřevo,
zařízeni:
na
dopadová
výška
3 m xO,1 m x0,5
instralace,
včetně
ni,
dětských
průměr
konstrukce
hřišť
včetně
skákadlo
včetně
základu
• 0.168
Bezpečnostní dopadová plocha n a d ě t s k é m
hřišti t l o u š ť k y 2 0 c m z e š t ě r k u f r a k c e 4 - 8 m m
M o n t á ž o d p a d k o v é h o koše p ř i c h y c e n í m
-
k o t e v n í m i šrouby
zařízeni
městského
kovové
(litina,ocel),
akát/dub/smrk
mobiliáre
koše
obloženo
• ve stejném
vvškn
odpadkové
dřevem
vzhledu
100 í r m . nrňmpr
s
47 cm
M o n t á ž lavičky parkové stabilní b e z
z a b e t o n o v á n í noh s udusáním sypaniny
zařízeni
městského
opěradla
- s otvorem
materiál
zlnlíovaná
híirvn
-imrk 1
3 5 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
pružinové,
54 cm, cena
betonovvch
19 0 0 0 , 0 0
betonových
jednomístné
zařízení
1 7 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
pružinách,
Montáž dětského skákadla pružinové
Inviřknmi.
936124113
=
k
m o n t á ž kladiny pružinové
instalace,
4
prvek
a zabetonováni
dětských
11 0 0 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
instalace
instalacce
cena včetně
27
hhSe herní
betonu
• lod, materiál:dřevo,
0,5 m, rozměr
17 0 0 0 , 0 0
herní
= 7,78 m, šířka
světa
materiál:
7492000 ÍO.B
délka
- 0,4 m3, včetně
dětských
Ivodniho
včetně
a kovu,
- rnuUifunkční
m, výška = 2,78 rň, množství
zařízení
M
hřišť
11,57
m3 hptnnii.
30
stávajícími,
smrk/akát/dub
ze dřeva
zařízeni
749200050.6
M
se
prášková
prvek
zabetonováni
33
stejná
ocel +
h m o t n o s t i d o 1,5 t
zařízeni
32
• typově
zinkovaná
Montáž prvků městské a zahradní architektury
K , 936001002
31
se stoly
materiál:
mobiliáře
lavičky
pro kmen
bez
stromu,
ocel * prášková
vypalovací
16
500,00
33 0 0 0 , 0 0
nkňt/diih
M o n t á ž lavičky parkové stabilní přichycené
. k o t e v n í m i šrouby
350,Ot
1 4O0,0C C S ÚRS 2 0 1 3 01
Poznámka k položce:
3 lavičky nové * 1 přesunutá
zařízení
19
M
749f01060
městského
opěradlem
mobiliáře
((kotvená)
lavičky
konstr.-
s
litina,sedák-
4
850.00
14
550,00 C S Ú R S 2 0 1 3 01
dřevo •
smrk/akát/dub
Poznámka k položce:
typově shodné se stávajícími
42
K
966001212
14
K
981011111
lavičkami
Odstraněni lavičky parkové stabilní přichycené
k o t e v n í m i šrouby
D e m o l i c e budov postupným r o z e b í r á n í m
dřevěných lehkých jednostranně obitých
kus
1,000
90,00
9 0 . 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
m3
9,573
50,00
4 7 8 , 6 5 C S ÚRS 2 0 1 3 01
2 , 5 * 3 , 8 2 9 "výška*půdorysná p l o c h a
9,573
99 • Přesun hmot
6 657,17
V o d o r o v n é přemístění suti a vybouraných h m o t
40
K
997002511
b e z n a l o ž e n í , s e složem'm a h r u b ý m u r o v n á n í m
t
1,000
80,00
8 0 , 0 0 CS ÚRS 2 0 1 3 01
t
1,000
9,00
9 , 0 0 C S ŮRS 2 0 1 3 01
na vzdálenost do 1 k m
V o d o r o v n é přemístění suti a vybouraných;hmot
41
K
997002519
b e z naložení, s é slbžéním a hrubým urovnáním
Příplatek k c e n ě z a každý další i z a p o č a t ý . l k m
nřp^ 1 k m
Strana 4 z 5
PČ T y p
39
34
K
K
Popis
Kód
997002611
9982220Í2
MJ
Množství
J.cena [CZK]
777 - Podlahy
K
777530022
celkem
Cenová
[CZK]
Nakládání suti a vybouraných h m o t n a dopravní
p r o s t ř e d e k pro v o d o r o v n é p ř e m í s t ě n i
Přesun hmot p r o ' t ě l o v ý c h o v n é p l o c h y d o p r a v n í
v z d á l e n o s t do 2 0 0 m
1,000
80,00
8 0 , 0 0 C S ÚRS 2 0 1 3 01
t
99,818
65,00
6 4 8 8 , 1 7 C S ÚRS 2 0 1 3 01
107 800,00
107 800,00
tité
Podlahy z e stěrky polyuretanové tl. 3 m m
soustava
t
PSV - Práce a dodávky PSV
11
Cena
m2
Strana 5 z 5
98,000
1
100,00
1 0 7 8 0 0 , 0 0 | C S ÚRS 2 0 1 3 01
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba;
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 5 - Drenážní systém
KSO:
Místo:
Datum:
Kolín
21.04.2015
ič:
DIČ:
Zadavatel:
Město Kolín
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
IČ:
24219169
DiČ:
CZ24219169
IČ:
Projektant:
DIČ:
Ing. a r c h ; Martin'Ji rovský
Poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s využitím položek Cenové soustavy Ú Ř S . Cenové a t e c h n i c k é
podmínky položek Cenové soustavy O R S , k t e r é n e j s o u u v e d e n y v soupisu prací
{ i n f o r m a c e z tzv. úvodních částí katalogů) j s o u n e o m e z e n ě dálkově k dispozici n a
w w w . c s - u r s . c z . Položky soupisu prácí, k t e r é n e m a j í v e sloupci „Cenová s o u s t a v a "
uveden ž á d n ý ú d a j , nepochází z Cenové soustavy Ú R S .
138 033,42
Cena bez DPH
ze
138 033,42
28 987,10
snížená
ze
0,00
0,00
Cena s DPH
V
DPH základní
21,00%
CZK
167 020,52
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kmochova ostrova v KoUně
Objekt:
SO 5 - Drenážní systém
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel;
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
AMIKA FIRST s . r . o .
Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis
138 033,42
Náklady soupisu celkem
138 033,42
HSV - Práce a dodávky HSV
40 885,82
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 113,64
4 - Vodorovné konstrukce
9 707,96
541,20
5 - Komunikace
30 822,00
8 • Trubní vedení
52 962,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
47 350,80
99 • Přesun hmot
> - — 1
-. c
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a o s t r o v a v Kolíně
Objekt:
SO 5 - Drenážní systém
Místo:
KoUn
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:.
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
PČ Typ
AMIKA FIRST s . r o .
Popis
Kód
MJ
Množství
J . c e n a [CZK]
Náklady soupisu celkem
3
122101101
K
127701101
soustava
138 033,42
40 885,82
1 - Zemní práce
K
Cenová
[CZK]
138 033,42
HSV - Práce a dodávky HSV
2
Cena celkem
)dkopávky a prokopávky nezapažené s
)Fehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v
hfíminárh tr 1 a 7 río 100 m l
1,2*5,8*0,3)
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5
m pod projektem stanovenou hladinou vody v
lorninách tr.l až 4, průměrné tloušťky
nrniektnvnnp vrst w do 0. W m rin 1 níMl m3
2,5"0,3*1,2
m3
2,088
65,00
135,72 CS ÚRS 2013 01
300,00
270,00 CS ÚRS 2013 01
220,00
5 014,24 CS ÚRS 2013 01
80,00
9 116,80 CS ÚRS 2013 01
2,088
0,900
m3
0,900
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šiňty
I
K
132101101
do 600 mm s urovnáním .dna do předep^ného
m3
22,792
orol^ilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 do 100 m3
(0,943*6+1,0095*7,75t1,2*5,65+1,54*1,89+1,71
12,912
'4,1+0,9*2,33)*0,4 "hloubení rýhy pro hlavní
{13+13)*0,95*0,4 "hloubení rýhy pro vedlejší
9,880
větev
2nzení pažení a rozepření stěn rýh pro
20
K. 151101101
podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
m2
113,960
Driložné oró iakoukoliv mezerovitost, hloubkv
(13+13)*0,95*2
49,400
(0.943*6+1,0095*7,75+1,2*5,65+1,54*1,89+1,71
64,560
•4,1+0,9*2,33)*2
•21
K
151101111
162401102
35
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro
podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu prilozně,
hlriiihkv Hn 7 m
Vodorovné přemistění.do 2000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m2
113,960
13,50
1 538,46 CS ÚRS 2013 01
m3
21,222
85,00
1 803,87 CS ÚRS 2013 01
150,00
5 570,85 CS ÚRS 2013 01
21,222
22,792*0,8+0,9+2,088
.36
K
Í712Ó12Í1
Poplatek za uloženi odpadu z e sypaniny ňa
skládce (skládkovné)
t
37,139
21,222*1750/1000
37,139
Součet
37,139
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
22
K
174101101
výkopku ve vrstvách se zhutněním j a m , šachet,
m3
22,792
65,00
1 481,48 CSÚRS 2013 01
t
45,584
-.350,00
15 954.40 CS ÚRS 2013 01
rýh nebo kolem obiektů v těchto wkooávkách
fcomenřyo přírodní drcené hutné pro stavební
účely PDK (drobné, hrubé a Stěrliodrť)
23
.M
583438720
líamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN
EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620,
ř í W FW
i ri-,-1
n n->-7 m m iř^hl
FU
45,584
(22,792*0,8)*2500/1000
3 113,64
2 - Zakládám
24
K
273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu
kamenem nepřekládaného tř. C 16/20
Poznámka k položce:
pod zpětnou klapku
m3
0,4'0,4'0,05 •'šírka*délka*tloušťka
26
K. 273313811
Základy z betonu prostého desky z betonu
kamenem nepřekládaného tr. C 25/30
28
K
273351215
2 250,00
18,00 CS ÚRS 2013 01
2 25O,0Q
1 962,0G CS ÚRS 2013 01
201,0C
566,82 CS ÚRS 2013 01
0,008
m3
1,2*0,727
Bednění základových stěn desek svislé nebo
šikmé (odkloněné), půdorysně.pnmé,nebo
zalomené ve volných nebo zapažených jámách
rvhírh. šarhtÁrh. vřptně nrinartnvrh vrnÁr
2,35*1,2
0,008
0,872
0,872
m2
2,82C
2,820
Strana 3 z 5
PČ Typ
29
K
Popis
Kód
273351216
Množství
Jedněíif základových stěn desek sviště nebo
šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volných nebo zapažených jámách,
rvhárh. íarhfárh. vřptnp nřfnafínvrh vrněr
m2
J . c e n a [CZK]
2,820
201,00
4 - Vodorovné konstrukce
32
K
452368211
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
566,82 CS ÚRS 2013 Ol
9 707,96
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v
t
otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
0,082
24 500,00
2 009,00 CS ÚRS 2013 01
740,00
7 698,96 CS ÚRS 2013 01
Poznámko í: položce:
47.4 kS'6m2
^0.404/6'A7,4/mQ
31
K
465511211
0,082
Dlažba z lomového kamene upraveného
vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním
imot na sucho, s vyplněním spár drnem v ploše
rin 70 m? rl 700 mm
8,67*1,2
m2
10,404
10,404
5 • Komunikace
541,20
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s
30
K
564231111
m2
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po
zhutnění tl. 100 mm
8,2*1,2
9,840
55,00
541,20 CS ÚRS 2013 01
9,840
8 - Trubní vedeni
30 822,00
Kladení drenážního potnjbí z plastických hmot
4
K
8712Z8111
m
do připraveně rýhy z tvrdého PVC, paiměru
přes 90 do 150 mm
30+13t13
6
M
286132120
m
DN 100
řrubky z potyvinylchloridu
M
286102050
336,00 CS ÚRS 2013 01
95,00
4 636,00 CS ÚRS 2013 01
2,000
I 500,00
3 000,00 CS ÚRS 2013 01
4,000
180,00
720,00 CS ÚRS 2013 01
2,000
255,00
5 í 0 , 0 0 CSÚRŠ 2013 01
2.000
750,00
) 500,00 CS ÚRS 2013 01
1,000
1 450,00
1 450,00 CS ÚRS 2013 01
5 500,00
5 500,00 CS ÚRS 2013 01
56,000
trubky drenážní perforované z PVC, délka 6 m
13+13+22,8
7
6,00
56,000
48,300
48,800
tlakové, ČSN EN
kus
1452, hrdlované barva modrá DN 100 D 110 x
4.2 X 6000 mm
Poznámka k položce:
barva modrá
15
K
877265221
17
M
286110770
16
M
286132900
18
K
891265321
19
M
562311800
8
K
894812131
9
K
894812149
10
K
894812156
11
K
894812231
12
K
894812249
27
K 894812251
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo'z
kus
polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném
výkonu rivniinwrh DU 100
trubky Z polyvinylchtorídu koleno 45' DN 100,
kus
d 110 mm
trubky drenážní systémy víceúčelové drenážní
systém T-kus DN 100. Větev A bude napojena T kus
kusem pod úhlem 90°, větev B pod úhlem 45'
Montáž vodovodních armatur na potrubí'
kus
zpětných klapek DN.lOO
materidí stavební instalační z plastů vtoky,
vpusti, hlavice HL armaturo zpětná proti
1,000
vzduté vodě nerezová klapka s čisticím krytem kus
pro odpadní vody bez obsahu fekálii HL710.0
fiM an
Poznámka k položce;
Žabí (koncová) klapka DNI 10, automaticky funsujici klopka z nerezové oceli.
Revizm' a čistící šachta z polypropylenu PP pro
hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura
šachtová korugovaná bez hrdta, světlé hloubky
1750 mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro
hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura
šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 7147 7a iinVniirí šarhtnvě roiiiv
Revizní a čistící šachta z potypr^opylenu PP pro
hladké trouby {např. systém KG) DN 315 poklop
Dlastovv Dochůzí s rámem
Revizní a čistící Šachta z polypropylenu PP pro
hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky
1500 mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro
hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura
šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 7745 73 unVniití šarhtově rniiru
Revizní a čistící Šachta ž polypropylenu PP pro
hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop
betonový (pro zatížení) s betonovým kónusem
17 tl
kus
4,000
600,00
2 400,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
35,00
140,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
1 440,00
5 760,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,000
1 420,00
1 420,00 CSÚRS 2013 01
kus
1,000
50,00
50,00 CS ÚRS 2013 01
kus
1,00C
3 400,00
3 400,00 CS ÚRS 2013 01
Strana 4 z 5
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J . c e n a [CZK]
14
K
919726123
nebo7iUraci měrná hmotnost přes 300 do 500
Cenová
[CZK]
soustava
52 962,80
9 - Ostatní konstrukce a prácerbourání
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci
Cena celkem
m2
112,240
50,00
5 612,00 CS ÚRS 2013 01
112,240
2,3*48,8
47 350,80
99 - P ř e s i j n h m o t
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
33
K
998276101
z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo, kanalizace v otevřeném výkopu
rionr^vní
t
52,612
500,00
26 306,00 CS ÚRS 2013 01
t
52,612
400,00
21 044,80 CS ÚRS 2013 01
VTfiálpniTit rln 1S m
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub
34
K
998276124
z plastických hmot nebo sklolaminátových
Příplatek k cenám za zvětšený přesun pres
wmfi7f>nnir npivptqi donr^vní w d á l p n n i t rin MO
Strana 5 z 5
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 6 - Terénní schodiště
KSO;
Místo':
Datum:
Kolín
21.04.2015
IČ:
DIČ:
Zadavatel;
Město Kolín
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
IČ:
24219169
DIČ:
CZ24219169
IČ:
Projektant:
DIČ:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací je^sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a t e c h n i c k é
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, k t e r é n e j s o u u v e d e n y v soupisu prací
{informace z tzv. úvodních části katalogu) j s o u n e o m e z e n ě dálkově k dispozici na
w w w . c s - u r s . c z . Položky soupisu prací, k t e r é n e m a j í v e sloupci „Cenová s o u s t a v a "
uveden žádný ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
209 267,82
Cena bez DPH
DPH záltladní
snížená
Cena s DPH
21,00%
ze
209 267,82
43 946,30
15,00%
ze
0,00
0,00
V
CZK
253 214,12
R E K A P I T U L A C E ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 6 - Terénní schodiště
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
AMIKA FIRST s . r . o .
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
209 267,82
HSV - Práce a dodávky HSV
205 195,82
1 - Zemní práce
15 424,55
2 - Zakládání
55 096,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
25 146,00
4 - Vodorovné konstrukce
93 820,65
5 - Komunikace
6 458,30
9 - Ostatm' konstrukce a práce-bourání
9 250,32
99 - Přesun hmot
9 250,32
PSV - Práce a dodávky PSV
4 072,00
767 - Konstrukce zámečnické
4 072,00
Strana'2 z 4
SOUPIS PRACÍ
Stavba;-
2 / 2 0 1 5 • R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 6 - Terénní schodiště
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
.PČ'Týp
AMIKA FIRST s . r . o .
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [C2K]
h
Náklady soupisu celkem
3
K
122101101
131101101
2
K
132Í0Í201
36
K
162401102
15 424,55
Odkopávky a prokopávky nezapažené s
přehozením yýkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v
hfirninárh tř 1 a 7rif>100 m l
5,411*2,7
m3
K
171201211
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky
přes 600 do 2 000 mm'"s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1
fl2dn10nm3
11,868*2*0,7
Vodorovné přemístění do 2000 m
m3
m3
181951102
949,65 CS ÚRS 2013 01
výkopku/šypaniňy z horniny tř. 1 až 4
1,029
95; 00
97,76 CS ÚRS 2013 01
'
16,615
170,00
2 824,55 CS ÚRS 2013 01
85,00
2 741,59 CSÚRS 2013 01
150,00
8 466,75 CS ÚRS 2013 01
16,615
m3
32,254
32,254
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
t
56,445
56,445
Součet
K
65,00
1,029
32,254*1750/1000
34
14,610
14,610
Hloubení.nezapažených jam a zářezů kromě
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení s urovnáhím dna do předepsaného
DrQfÍlií.a.5DádiÍYhorninárh'tř. l a 7 rin inn m l
0,381*2,7
14,61+1,029+16,615
37
56,445
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
2,7*8,5
22,950
15,00
K
15
,K 273313711
273313611
55 096,00
Základy z betonu prostého desky z betonu
kamenem nepřekládaného tř. C 16/20
0,476-2,7
m3
1,285
m3
8,240
m3
14,779
2 250,00
2 891,25 CS ÚRS 2013 01
2 300,00
18 952,O0|CSÚRS2O13 01 1
2 250,00
33 252,75|CSÚRS 2013 01 1
1,285
Základové desky z betonu tř, C 20/25
Poznámko ft položce:
pod schodiště s malovodnim součinitelem
(1,313*1,739)-2,7
16
K 274313611
8,240
Základové pásy z betonu Cr, C 16/20
1,485*9,952 "plocha-délka
14,779
3 - Svislé a komp etni konstrukce
25 146,00
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na
4
K
326213311
maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 frakce
m3
63-125 mm, spárv 10-20 mm. ustoupené
0,531*8,61
4,572
5 500,00
K 434121415
25 146,00 CS ÚRS 2013 01
4,572
4 - Vodorovné konstrukce
5
344,25!CSÚRS 2013 01 1
22,950
2 - Zakládání
38_
Cenová
soustava
J
205 195,82
- Zemní práce
k
.
209 267,82
HSV . Práce a dodávky HSV
T
Cena celkem
KZK1
93 820,65
Osazení ZB schodišťových stupňů broušených
m
nebo leštěných na schodnice
21*3,2
67,200
320,00
21 504,00 CS ÚRS 2013 01
67,200
schodišťový stupen (úhlový
6
7
M.
podkosený)obkladový teracový d(. 3200 mm,
m
67,200
950,00
63 840,00 CS ÚRS 2013 01
K
vřoženv do zidkv. v 153 mm. š 300 mm
Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
m2
26,082
280,00
7 302,96 CS URS 2013 01
1 173,69 CS ÚRS 2013 01
434351141:
(0,3+0,16)*2,7*21
8:
K 434351142
26,082
Odstranění bedném' stupňů přímočarých
schodišť
m2
26,082
45,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm, frakce 8-16
mm
m2
4,860
35,00
5 -. Komunikace
"^33
564811111
6 458,30
Strana 3 z 4
170,10 CS ÚRS 2013 01
PČ T y p
22
K
Popis
Kód
564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 016 mm
Poznámka k položce:
pod schodiště
MJ
Množství
m2
(3,06+2,72)*2,7"délka*šírka
31
K
564861111.1
23
K
564871111.1
32
K
564871111
26
K
596211222
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 1632 m"in
Poznámka k položce:
pod dlažbu
15,606
J . c e n a [CZK]
115,00
Cena celkem
Cenová
[CZKl
soustava
1 794,69 CS ÚRS 2013 01
15,606
m2
1,8*2,7
4.860
120,00
583,20
135,00
309,83
4,860
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm, frakce 016 mm
Poznámka k položce:
pod beton, desku
m2
2,7'0,85
2,295
2,295
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm, frakce 1632 mm
Poznámka k položce:
pod dlažbu
m2
4,860
140,00
680,40 CS ÚRS 2013 01
m2
4,860
213,00
1 035,18 CS ÚRS 2013 01
m2
1,429
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
80 mm skupiny B pl do 300 m2 s podkladem tl.
40 mm'Diskovým
2,7'1,8
27
M
592452660.1
dlažba 28x21
x 8 an barevná
4,860
4,86*0,294
28
M
592452690
dlažba 21x14x8 cm barevná
m2
0,4116'4,86
29
M
592452620
dlažba 14x14x8 cm barevná
M
592452620.1
dlažba 14x7x8 cm barevná
554,45 1
2,000
ÍSS,00
776,00 les ÚRS 2013 01
JSS.OO
44i,4SjcS.ÚR$ 2013 01
388,00
(10,97
2,000
m2
4,86-0,2352
30
J88,00
1,429
1,143
1,143
m2
4,86-0,0588
0,286
0,286
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
9 250,32
99 - Přesun hmot
35
K
998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným
9 250,32
t
77,086
120,00
PSV - Práce a dodávky PSV
4 072,00
767 - Konstrukce zámečnické
9
K
767165114
ÍO
M
141153640
11
K
767220130
12
AI
(4/153640
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo
tenkostěnných profilů svařovaného
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová
11353.1 D51 ř í i . i m m
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,772 fcg/m
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad
25 kg z trubek do zdi
4 072,00
m
8,000
185,00
1 480,00 CS ÚRS 2013 01
m
3,000
150,00
I 200,00 CS ÚRS 2013 01
m
4,000
188.00
752,00 CS ÚRS 2013 01
160,00
640,00 CS ÚRS 2013 01
8-0,5
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová
11353:1 051 tl 3,2mm
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,772 ks/m
9 250,32 CS ÚRS 2013 01
4,000
m
8*0,5 "taibky kotvené do konstrukce zídky
4,000
4,000
Strana 4 z 4
KRYCÍ LIST SOUPISU
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Stavba:
Objekt:
SO 7 - Terénní schodiště
KSO:
Místo:
Datum:
Kolín
21.04.2015
IČ:
DIČ:
Zadavatel:
Mésto Kolín
Uch^eč:
AMIKA FIRST s . r . o .
IČ:
24219169
DIČ:
CZ24219169
IČ:
projektant:
DIČ:
Ing^.arch: Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s v y u ž i t í m položek Cenové soustavy UR5. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, k t e r é n e j s o u u v e d e n y v soupisu prací
'(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou n e o m e z e n ě d á l k o v ě k dispozici na
w v w . c s - u r s . c z . Položky soupisu prací, k t e r é n e m a j í v e sloupci „Cenová s o u s t a v a "
uveden žádný ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
24 275,85
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Gena s DPH
21,00%
IS.OOX
ze
24 275,85
ze
0,00
V
CZK
5 098,00
0,00
29 373,85
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
stavba:
Objekt:
SO 7 - Terénní schodiště
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
AMIKA FIRST s . r . o .
Kód dílu - Popis
Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
C e n a c e l k e m [CZK]
24 275,85
24 275,85
1 - Zemní práce
1 993,20
2 - Zakládání
6 373,30
4 - Vodorovné konstrukce
14 605,58
5 - Komunikace
930,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
373,39
99 - Přesun hmot
373,39
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části K m o c h o v a ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 7 - Terénní schodiště
Místo:
Kolín
Datum;
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
AMIKA FIRST s . r . o .
PČ Typ
MJ
Popis
Kód
Množství
J . c e n a [CZK]
Náklady soupisu celkem
K
22101101
1 993,20
DdkopávKy a prokopávky nezapažené s
)rehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
m3
nebo s naložením na dopravní prostředek v
hnrninárh tf. 1 a 2 do 100 m3
2,86*1,6
36
K
62401102
37
K
171201211
výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 a ž 4
65,00
297,44 CSÚRS 2013 01
'oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
m3
4,576
85,00
388,96 CS ÚRS 2013 01
t
8,008
150,00
1 201,20 CSÚRS 2013 01
8,008
8,008
Součet
K ! 181951102
4,576
4,576
Vodorovné přernfstění do 2000 m
4,576*1750/1000
i,34
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
7,040
15,00
6 373,30
2 - Zakládání
K 273313711
105,60|CSŮRS 2013 01 |
7,040
4,4':i,6
1
soustava
24 275,85
1 - Zemní práce
1
Cenová
[CZK]
24 275,85
HSV- Práce a dodávky HSV
•
Cena celkem
Základové desky z betonu tr. C 20/25
m3
2,771
2 300,00
6 373,30 CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce:
pod schodiště s malovocfním souč/ntřeíem
2,771
1.732*1,6
14 605,58
•4 - Vodorovné konstrukce
5
K 434121415
Osazeni ŽB schodišťových stupňů broušených
m
nebo leštěných na schodníce
7*.l,6
6
M
593737510
7
K
434351141
schodišťový
434351142
3 808,00 CS ÚRS 2013 01
11,200
stupeň
pďdkosenýjobkladový
(úhlový
teracový
dl.
1600 mm,
v
Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
m
ff,200
720,00
8 064,00 CS ÚRS 2013 01
m2
8,411
280,00
2 355,08 CS ÚRS 2013 01
378,50 CS ÚRS 2013 01
(0,6*0,151)*1,6'7
8
11,200
340,00
Odstranění bednění stupňů přímočarých
schodišť
8,411
m2
8,411
45,00
m2
7,443
125,00
930,38
j - Komunikace
38
k
564861111
Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm, frakce 016 mm
7,443
1,6*4,652
373,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
373,39
99,- Rřesun.hmot
39
K
998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem
z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dopravní vzdálenost do 200 m
iflkékfíHv délkv (ihioktii
930,38 CS ÚRS 2013 01
t
CtT-TinT. 1 T 7
7,779
48,00
373,39 CSÚRS 2013 01
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2 / 2 0 1 5 • R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části .Kmochova ostrova.y Kolíně
Objekt:
SO 8 - Terénní schodiště
KSO:
Místo:
Datum:
Kolín
21.04.2015
IČ:
DIČ:
Zadavatel:
Město Kolín
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
IČ:
24219169
DIČ:
CZ24219169
IČ:
Projektant;
DIČ:
Ing- a r c h . Martin Jirovský
poznámka:
Soupis prací j e s e s t a v e n s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a t e c h n i c k é
podmínky položek Genové soustavy ÚRS, k t e r é n e j s o u u v e d e n y v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních části katalogů) j s o u n e o m e z e n ě dálkově k dispozici na
vňvw.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, k t e r é n e m a j í v e sloupci „Cenová s o u s t a v a "
uveden ž á d n ý ú d a j , nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
103 279,82
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
21,00%
ze
103 279,82
21 688,80
15,0056
ze
0,00
0,00
V
124 968,62
CZK
Strana 1 z 4
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Stavba:
Objekt:
SO 8 - Terénní schodiště
Místo:
Kolín
Datum;
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
AMIKA.FIRST s.r.o.
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis
103 279,82
Náklady soupisu celkem
96 340,82
HSV - Práce a d o d á v k y HSV
6 122,86
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
13 734,00
4 - Vodorovné konstrukce
73 683,03
1 871,43
5 - Komunikace
929,50
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání
929,50
99 • Přesun hmot
6 939,00
PSV - Práce a d o d á v k y PSV
6 939,00
772 - Podlahy z kamene
Straná^2 z'4
X L
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kmochova ostrova.v Kolíně
Objekt:
SO 8 - Terénní schodiště
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
Uchazeč:
AMIKA FIRST s . r . o .
Popis
Kód
PČ Typ
AU
Množství
J . c e n a [CZK]
Náklady soupisu celkem
6122,86
•
122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s
)rehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v
m3
hnrninšrh tř 1 a 7 rif) 100 m l
3,O45-4,2+0,203'6
36
K
162'M1ip2__
37
K
171201211
Vodorovné přemístění do 2000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Poplatek zá uložení odpadu že sypaniny na
skládce (skládkovné)
181951102
65,00
910,46 CS ÚRS 2013 01
m3
14,007
85,00
1 190,60 CS ÚRS 2013 01
t
24,512
150,00
3 676,80 CS ÚRS 2013 01
24,512
14,007*1750/1000
K
14,007
14,007
24,512
Součet
34'
Ijprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
23,000
15,00
2ákladové desky z betonu tř. C 20/25
m3
6,104
2 250,00
273313711
345,00]CSÚRS 2013 01 |
13 734,00
2 - Zakládám'
15
soustava
96 340,82
1 - Zemní práce
K
Cenová
[CZK]
103 279,82
HSV - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
Poznámko
k
pod schodiště
13 734,00|CSÚRS 2013 01 |
položce:
s malovodnim
součinitelem
6,104
1,443*4,23
73 683,03
4 - Vodorovné konstrukce
Osazení i B schodišťových stupňů broušených
nebo leštěných na schodnice
délky prefabrikovaných stuptiů schodiště:
Č.l = 3920mm
č.2 = 3960mm
č.3 = 4060mm
5-
K
434121415
m
č.4 = 4120mm
42,250
350,00
14 787,50 CSÚRS 2013 01
Č.5 = 4190mm
č.6 = 4260mm
č.7 = 4330mm
č.S = 4400mm
č.9_= 4470mm
ř i n - Á'iAr)inm
"Č.1 =" 3920 'mm
3 920,000
•'Č.2 =• 3960 'mm
3 960,000
'•Č.3 =" 4060 'mm
4 060.000
"č.4='
4120'mm
4120,000
"č.S =- 4190 'mm
4190,000
"č.6 =" 4260'mm
4 260,000
"Č.7 ='• 4330 'mm
4 330,000
"£.8 =" 4400 'mm
4 400,000
"Č.9?" 4470'mm
4 470,000
"Č.10 =" 4540 'mm
4 540,000
42250*0,001 Přepočtené koeficientem
42,250
schodišťový stupen (úhlový
podkosenýjobkladový teracový dl. , v 163 mm.
š 2B0 mm
délky prefabrikovaných
stupňů schodiště:
č. 1 = 3920mm
6
M
593737510
7
K
434351141
č.2 = Í960mm
č.3 = 4bĎ0mm
č.4 = 4n0rhm
č.S - 4190mm
č.6 = 426Ómm
č.7 = 4330mm
č.S = 4400mm
r Q = 447Ciram
Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
m
m2
42,250
18,717
1 250,00
52 fiJ2,50 CS ÚRS 2013 01
280,00
5 240,76 CS ÚRS 2013 01
PČ Typ
Popis
Kód
AAJ
Množství
(0,28+0,163)M2,25
8
K
434351142
Odstranění bednění stupňů primočarých •
schodišť
J . c e n a [CZK]
K
564861111
m2
18,717
45,00
32 mni
m2
17,013
110,00
Přesun hmot pro komunikace s krytem
z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dopravní vzdálenost do 200 m
lakpkňliv flplkv nhipkrii
929,50
t
18,590
50,00
PSV - Práce a dodávky PSV
K
772521185.1
41
M
553306540
Kladení dlažby z kamene , tl. 150 mm do
betonu C 1 6 / 2 0
kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový,
kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový
neupravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula
Imnteriňlnvň íkiinřnn 117) jňhmnvů rin 700 íto
7,93*0,15*3000/1000
929,50 CS ÚRS 2013 01
6 939,00
6 939,00
772 - P o d l a h y z k a m e n e
40
1 871,43 CS ÚRS 2013 01
929,50
99 - P ř e s u n h m o t
998225111
842,27 CS ÚRS 2013 01
17,013
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání
K
soustava
1 871,43
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 04,23*4,022
39
Cenová
[CZK]
18,717
5 - Komunikace
38
Cena celkem
m2
7,930
650,00
5154,50
ř
3,569
500,00
í 734,50 CS ÚRS 2013 01
3,569
Strana 4 z 4
X.
KRYGÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části .Kmochova pstřova v Kolíně
Objekt:
SO 9 - Maják
kSO:
Datum:
Kolín
Místo:
21.04.2015
IČ:
Zadavatel:
DIČ:
Město Kolín
Uchazeč:
AMIKÁ FIRST s.r.o.
IČ:
24219169
DIČ:
CZ24219169
IČ:
Projektant:
DIČ:
Ing. arch. Martin Jirovský
Poznámka:
Soupis prací-ie.sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky poíožek Cenové.soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(infomiacé;Z trv.-úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
vww.cs-ursicz.,Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava"
uveden žátiný údaj,,nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
387 112,01
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Gena s DPH
^^-.oo%
15,00%
ze
387 112,01
81 293,60
ze
0,00
0,00
V
468 405,61
CZK
strana 1 z 8
REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní Části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 9 - Maják
Místo:
Kolín
Datum;
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
AMIKA FIRST s.r.o.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
387 112,01
H5V - Práce a dodávky HSV
196 753,80
14 783,42
1 - Zemni práce
2 - Zakládání
9 036,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce
11 953,30
4 • Vodorovné konstrukce
14 362,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
146 618,48
99 - Přesun hmot
140 394,98
PSV - Práce a dodávky PSV
185 858,21
712 - Povlakové krytiny
1 650,29
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
'5 pOO"",00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém
10 350,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž
10 424,49
5 780,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
120,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
747 • Elektromontáže - kompletace rozvodů
1 272,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zaňzení a svítidla
10 350,00
762 - Konstrukce tesařské
2 562,78
766 • Konstrukce truhlářské
10 530,90
767 - Konstrukce zámečnické
126 167,75
783 - Dokončovací práce - nátěry
1 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
4 500,00
o - Vedlejší rozpočtové náklady
4 500,00
Strana 2 z 8
SOUPIS PRAGI
Stavba":
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
SO 9 - Maják
Místo:
Kolín
Datum:
21.04,2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
AMIKA FIRST s.r.o.
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
Popis
Kód.
PČ Typ
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem
14 783,42
Hloubeni zapažených jam,a zářezů s urovnáním
131101201.
soustava
196 7 5 3 , 8 0
1 - Zemní práce
K
Cenová
[CZK]
387 112,01
H5V - Práce a dodávky HSV
1
Cena celkem
dna do předepsaného profilu a spádu v
2,916
m3
horninách tř. 1 a 2 do 100 řn3
9*O,9*0,6*0,6 "počet*hloubká*Šírka*délka
180,00
524,88 CS ÚRS 2013 01
560,00
4116,00 CS ÚRS 2013 01
2,916
Hloubení rýh iiTky^přes 6.00 do 2 000 mm při
překopecK inženýrských síti ručně objemu do
113
K
132132202
10 m3 zapažených nebo nezapaženýčh s
7,350
m3
urovnáriim dna do předepsaného profilu a
cnsHii M hnrňináí-h'ír
-1 a 9 n ň c • ^ ^ l l ^ ^ ^ 7 n ^ f h
7,350
0,7*0,35-30.
14
K
153891 f l i
Osazení a rozebrání ocelové roznášecí
konstmkcě z válcoyanýčli profilů a plechů pod
kotvy, tmy nebo táhla při osazení, o hmotnosti
tpHnntiiwrh rá<;H konstnrkrp nd 0 do 40 ke
26,56*2,72+31,68+17,6+12,5+'t2,24t5i52*8,16
Svislé. přemístěni výkopku bez íialožéňí do
c opravní nádoby avšak s vyprázdněním
2
K
61101101
c opravní nádoby na hromadu inebo do
( opravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
146,980
kg
54,00
7 936,92 ČS'ÚRS 2013 01
146,980
m3
2,916
'53,00
169,13 CS ÚRS 2013 01
m3
2,916
65,00
189,54 CS ÚRŠ 2013 01
t
5,103
150,00
765,45 CS ÚRS 20,13 01
/odorovné přemístění výkopku nebo sypaniny
30 suchu na obvyklém dopravním prostředku,
60
K
162301102
áéz naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
61
K
171201211
Uložení sypaniny poplatek za uloženi, sypaniny
na skládce (skláíikovné )
5,103
2i916'1750/,1000
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
114
K
174101101
181111111
1Í7
K
115
K, 181411131
výkópkú "íé •vrstváčh'se zhutněním jam; šachet,
rvh'nebo kolem obiektů v těchto wkooávkách
Plošná,úprava,téréhu y zemině tř. 1 až'-! s
urovnáním povrchu bez doplnění omice
souvislé, plochy db 500 m2 při nerovnostech
terénu přes +/:50 do +/-100 mm v,rovině nebo
m3
7,350
65,00
477,75 CS ÚRS 2013 01
m2
•21,000
15,00
315,00 CS ÚRS 2013 01
m2
21,000
10,00
210,00 CS ÚRS 2013 01
)50,00
78,75 CS ÚRS 2013 01
Založeni;trávníku na půdě,předem připravené
plochy úo ioOO m2 výsevem včetně utažení
narkového v rovině nebo na svahu do 1:5
21,000
•30*0,7
Í16
AI, Ó057241Ó0
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg
párková
ks
0,525
0.525
21*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
9 036,50
2 • Zakládání
3
K
274311611
Základy z bét;onu;prostéhopa5y,ž betonu
kamenemiproklácJaného tř. G 16/20
m3
3,694
2 250,00
8 311,50 CS ÚRS 2013 01
25 000,0c
725,0C CS ÚRS 2013 01
3,694
9*0,6*0,684 "počět'délká*plocha
Výztuž základů pasů ze svařovaných'SÍtí z drátů
4
K
274362021
týpu KARI 8/100x100, složený,do U, Šířka 240
t
mm, délka 850 mm
9'3i26/1000 "počét:vaha 'v jedné patčě
0,02S
0,029
11 953,30
3 - Svislé^a kompletní konstrukce
Montáž kovových doplňkovýchikonstrukd pro
22
.26
K
389941021
M, 136112200
montáž prefabrikovaných ďílců'hmotnostÍ
jednoho kíjsu dd 1 ka'
P6 80x60, 24 ks
(5,52+8,16)/1000
kg
13;68 í
60,0 }
820,8C) C S ÚRS 2013 01
ř
0,OÍ1
25 000; OC
350.0C CS.ÚRS 2013 01
0,014
PČ T y p
27
M
Popis
Kód
MJ
matice přesné matice přesné šestihranné M 16
311111340
DIN 934 - 8
Množství
tJS
K
389941022
133,300
55,00
7 331,50 CS ÚRS 2013 01
23
M
136112280
ř
0,049
25 000,00
1 225.00 CSÚRS 2013 01
25
M
136112100
styčnfícové plechy: 210x100/8:
t
0,042
37
M
136112200
P6 80x60, 24 ks
25 000,00
1 050,00 CS ÚRS 2013 01
í
0,OJJ
25 000,00
325,00 CS ÚRS 2013 01
f
0,029
25 000,00
725.00 CS ÚRS_2013 01
kg
hmotnosti jednoho kusu pres 1 do 10 kg
styčnikové ptechy: 140x180/10:
16 ks,
l'6'k5
(31,68+17,6)/1000
0,049
32 ks
styčníkové plechy - 200x160/12:
136112320
soustava
0,036
21
M
Cenová
[CZK]
J26,00 CS ÚRS 2013 01
(8*4+4)/1000
20
Cena celkem
3 500,00
0,036
kus
Montáž kovových doplňkových konstrukd
140x100/10:
J . c e n a [GZK]
8 ks,
170x170/12: Iks
Poznámka k položce:
styční kové plechy
(26,56-t-2,72)/1000
0,029
14 362,10
4 - Vodorovné konstrukce
Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin
35
K
411171131
pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy
t
0,639
t
0,333
8 900,00
5 687,10 CS ÚRS 2013 01
25 000,00
8 325,00 CSÚRS 2013 01
do 30 ks/m2
tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v
36
M
133228030
tyčích značka oceli
S 235 JRG2
(11 375)
100x60x4. celkově 31 ks nosníků
(58,72*35,08+106;72+53,36+29,72*22,2*10,83-
0,333
16,82)/1000
M
P6 80x60, 24 ks
136112200
f
0,014
'
25 ooo;oo
350,00 |CSÚRS 2013 01 |
146 618,48
9 • Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Podchyceni (podepřeni) schodů a podest
16
K
dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do
975063531
m2
3,5 m točitých, při zatížení hmotností do 800
4,610
1 350,00
6 223,50 CS ÚRS 2013 01
Itp/m?
140 394,98
99 - Přesun hmot
montáž ocelových spojovacích prostředků
63
K
762085103.B
kom
včetně dodávky materiálu kotevních želez
1,000
5 000,00
5 000,00
8;i85
8 500,00
69 572,50 CS ÚRS 2013 01
onložek, patek, táheí, rriatic, šroubů
Montáž atypických ocelových konstrukcí, profilů
5
K
990171122
t
hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti
konstrukce ořeš 1 do 2,5 t
1,54508+6,393+0,24648
8;i85
tyče ocelové střední, průřezu L róvnoramenné
7
a
M
133318300
50 x 50 až 110 x'ÍÍÓmm
značka oceli 'S 235
t
0,350
25 000,00
8 750,00 CS ÚRS 2013 01
t
0,327
25000,00
8 175.00 CS ÚRS 2013 01
JRG2
iíl 375) 100 X 100 X 4 mm. délka
tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v
M
133227500 .
tyčích značka oceli
S 235JRG2
(11 375)
šířka X tloušťka 80 x 4 mm
Poznámka ÍÍ položce:
slopy-'pažní ky
0.11272+0,03544+0,03116+0,0272+0,05368+0,0
0,327
2292+0,04368
tyče ocelové střední ploché šířky nad 50 mm v
9
10
M
M
133227500.1
tyčích značka oceli
1.
šířka X tloušťka 80 x 60x4 mm
tyče ocelové hrubé kruhové o průměru od 100
í34109200
'
S 235JRG2
do 210 mm jakost oceli S 235 JR
(11375)
(11 375) D
ř
0,105
25 000,00
2 625,00
t
0.183
25 000,00
4 575,00 CS ÚRS 2013 01
í
0,065
25 000,00
1 625,00 CS ÚRS 2013 01
í
1,305
25 000,00
32 625.00 CS ÚRS 2013 01
í
0,238
25 000,00
5 950,00 CSÚRS 2013 01
120,00
1 497.48 CS ÚRS 2013 01
120 mm
tyče ocelové střední průřezu L
11
AI
f333542S0
nerovnorarnenné 60 x 40 až 140 x 90 mm
značka oceli S 235 JRG2
Poznámka k položce:
konzolo
(11 375) 100 x 60
tyče ocelové střední průřezu L róvnoramenné
12
M
133317320
50x50
až 110x110
mm značka oceli
5 235
JRG2
(11 375) ÓOx 6 0 x 4 mm, 8 ks
Poznámka k položce:
sloup zábradVfvzpéra
tyče ocelové střední průřezu L
13
M
133317100
róvnoramenné
50 X 50 až 110 X 110 mm značka oceli
S 235
JRC2
Í11 375)50 X 50 x 4 mm
Poznámka k položce:
zavětrováni
0,06512+0,06048+0,05664+0,05624
0,238
Přesun hmot pro budovy a haly občanské
výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
62
K
998014221
svislou konstrukd montovanou z dílců kovových
t
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro
ř > i | H n w aha
Kf t r i r c n n i H I j Ť n i
w č l t u H n ifl
m
Strana.4 z 8
12,479
PČ T y p
Kód
Popis
MJ
Množství
J . c e n a [CZK]
Cena celkem
[CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV
Cenová
soustava
185 858,21
712 • Povlakové krytiny
.
1 650,29
Provedení povlakové krytiny střech šikmých
58
K
712631111
pres 30 st. pásy ha sucho na dřevěném-
ml
7,766
m2
8.931
40,00
310,64 CSÚRS 2013 01
/50,00
1 339,65 CÍÚRS 2013 01
Dodkladě s lištami bodkladní samoleoía
podkladní páš asfaltový modifikovaný za
59
M
625662510
studena samoiepíd se samolepítímy
přesahy
na dřevěné bednění tl. 3 mm
7,766*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
8,931
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
5 000.00
Zkoušky a prohlídky "elektrických rozvodů a
109
K
740991200
zařízení celková prohlídka a vyhotoveni revizní
zprávy pro objem montážních prací pres 100 do
kus
1,000
5 000,00
m
30,000
45,00
1 350,00
5 000,00 CS ÚRS 2013 01
50ti tis. Kr
742
Elektromontáže - rozvodný systém
108
K
174101105.1
73
'K
742111400.1
7^
M
357116510.1
10 350,00
Dodávka a montáž výstražné fólie plastové
šířky 330 mm
Montáž rozvodnice kompletní
rozvaděč kompřeřní dle PD
kus
1,000
500,00
500,00
kus
f,000
5 500,00
5 500,00
743 - EleŘtramontáže - hrubá montáž
'
10 424.49
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím
64
K' 743111215 .
nebo našroubováním do krabic plastových
tuhých, typ 15.., FFKŮS, "uložených volňě,'D'23
m
20,000
13,30
266,00 CS ÚRS 2013 01
m
20,000
25,00
500,00
m
30,000
15,00
450,00 CSÚRS 2013 01
m
iO,000
30,00
900,00 CSÚRS 2013 01
15.00
150,00 CSÚRS 2013 01
m m
66
M
3457f0960.í
TRUBKA TUHÁ 750 N PVC 4025 KA SVĚTLE
ÍEDÁ)RAL7035
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím
67
K
743112219
nebo našroubováním do krabic plastových
ohebných', typ 14.., 23.., FFKuL, uložených
vnlňp. n 4a mm
mátěriál úložný elektroinstalační
6S
M
345713620
elektróinstálační
trubky
ohebné;, dyouplášťové 2 x
HDPE trubka 6 m se spojkou ČSN EN 50086-2-4
'l<B09m3
6Ímm
Poznámka k položce:
'EAŇ &m057698108
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
87
k
743611Í11
propojením a při pojením, pomod svorek na
m
10,000
ks
6.211
pov'r"čhu vodičů FéZn pásku D do 120 mm2
součásti pro hrómosvódy a uzemňóváni vodiče
M
354410730
svodů dráty FeZn drát průměr .10 mm FeZn 1
33,00
204,96 CŠÚRS 2013 01
kii=í.6Ím
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kglm
10/1.61
6,211
Montáž uzerriňovácíhoyedéníiS upevněním,
80
K
743612111
propojením a připojením pomocí svorek v zemi
s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do
m
20,000
15,00
300,00 CSÚRS 2013 01
ks
2,700
Íi5,00
364,50 CS ÚRS 2013 01
170 mm? v mpír<;k(i yá-itsvhp
součásti fiřo hrómošvódý a úzémňováni vodiče
M
J54410770
svodu dráty M M s S i dráťprůměr-
8 mm AlMgSi
1 k<i=7.4m
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,1Í5 ks/m
20-0,135
2,700
podružný materiáťk připevněni ochranných
119
85
K
K
743619100.B
743621ilO
kom
trubek'tLk"pnpojení;kabelu_na'VO vč.
podružného materiálu
1,000
1 000,00
m
25,000
124,00
3 100,00 CS ÚRS 2013 01
ks
3.378
)J5,00
456,03 CS ÚRS 2013 01
kus
20,000
50,00
1 000,00 CS ÚRS 2013 01
ikus
20,000
pl
Montáž tíromósvodhéhb vedení svodových drátů
nebo ían s podpěrami; D do 10 mm
1 000,00
současí/ pro, hromosvody a uzemňóváni vodiče
86
AI
35441077Ó
svodů óřáty AlMsSi drát průměrS
mrňAlMsSi
1 í:í=7.4m"
Poznámko k položce:
Hmotnost:,0,135 ks/m
25/7,4
92
K
743622100
3,378
Montáž hromosvodného vedéní svorék se 2
šrouby,, typ SS, SR 03
součásti pro hromosvody a uzemňóváni svorky
82
M
J544IS550
FeZn spojovací, 'ČSN' 35 7633 SS
pro (ano
D'8-1Ómm-
Strana 5 z 8
9.00
ÍSO.OO CS ÚRS 2013 01
v
PČ T y p
93
K
Kód
Popis
MJ
Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a
vice šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02
743622200
Množství
J.cena [CŽK]
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
kus
2,000
65,00
130,00 CS ÚRS 2013 01
Í!US
2,000
24,00
45,00 CSÚRS 2013 01
kus
2,000
180,00
360,00 CSÚŘS 2013 01
kus
2,000
Í80,00
360,00 CSÚRS 2013 01
kus
4,000
25,00
100,00 CS ÚRS 2013 01
t
0.019
25 000,00
475,00 CS ÚRS 2013 01
30,00 CS ÚRS 2013 01
součásti pro hromosvody a uzemňováni svorky
84
AI
354419250
89
K
743624110
90
M
354418310
106
M
354330210
107
M
133584270
94
K
FeZn zkušební, ČSN 35 7634 SZ pro lano
D
6-12 mm
^ n t á ž hromosvodného vedení ochranných
prvků úhelníku nebo trubek s držáky do zdiva
součásti pro hromosvody a uzemňováni
úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2
svorky a armatury pro rozvodny vn a wn oka
kabelová přiložníková pro Cu vodiče, ČSN 37
1347 typ
mm2
svorník 7580-08
25
M 8
ocet pásová válcovaná za tepla - ve svitcích
zn. S 235'JRC2 Šířka X tloušťka 30 x 4,00 mm
"oznámka k položce:.
Hmotnost: 0,942 kg/m
20*0,942/1000
743629300
95
"
354421100.1
0,019
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k
označení svodů
součásti pro hrorňosvody a uzemňováni štítek
nerezový čísla svodů - č. 31
kus
2,000
15,00
kus
2,000
25,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
50,00
5 780,00
Montáž izolovaných vodičů měděných
98
K
744261130
drátovačích bez ukončení v rozváděčích sk. 1 •
m
5,000
45,00
225,00 CS ÚRS 2013 01
CY. CYA; CYY. průřezu žilv 25 až 35 mm2
vodiče izolované s měděným jádrem H07V-R,
pro 450/750Y průměr
Ču číslo bázová
cena rnm2
kg/m
Kč/m 25
0,245
33.10 vhitmeipnv
Montáž kabelů měděriých do l kV bez ukončení,
m
5,000
.75,00
375,00 CS ÚRS 2013 01
m
3 5; 000
13,00
455,00 CS ÚRS 2013 01
m
35,000
)5,00
525,00 CSÚRS 2013 01
m
30,000
15,00
450,00 CS ÚRS 2013 01
m
30,000
Í25,00
3 750.00 CSÚRS 2013 01
99
M
341405500
96
K
744431100
uložených volně sk. i - CYKY,. NYM, NYY,-YSLY,
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6
mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2i,
7v1
97
M
J4IÍJ0300
100
K
744431300
3Ť T
mm^
.__
kabely silové s měděným jádrem pro
jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu
číslo bázová cena rňml
kg/m
Kč/m 3 x
f.í 0 044
'9.77
Montáž kabelů měděných do l kV bez ukončení,
uložených volně sk'. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY,
počtu a"průřezu žil 3x16 mm2, 4x10 mm2, 5x10
mm2,,12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5,mm2.
101
M
341110760
kabely silové s měděným jádrem pro
jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu
číslo bázová céňa mm2
kg/m
Kč/m 4 x
10 RF 0.397 • 75 M
746 • Elektromontáže - soubory pro vodiče
120,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a
71
K
746211110
zapojením v rozváděči nebo na přístroji,
kus
6,000
10,00
60,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
15,00
60,00 CS ÚRS 2013 01
průřezu žílv do 2.5 mm2
Ukončení vodičů izolovaných s označením a
72
K
746211160
zapojením v rozváděči nebo na přístroji,
orúrezu žílv do 25 mm2
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
1 272,00
Montáž pojistek se zapojením vodičů
104
K
747219400
91
M
354418400
103
K
7472194. B
Montáž držáku pásky zemnící DP do základů
m
105
M
354418400.8
dodávka držák pásky zemnicí DP do základů
kus
pojistkových částí držadel
součásti pro hromosvody a uzemňováni držáky
ochranných úhelníků DUz
kus
4,000
8,00
32,00 CS ÚRS 2013 01
kus
4,000
Í55,00
620,00 CS ÚRS 2013 01
20,000
20,000
6,00
120,00
25.00
500,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
10 350,00
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů
77
K
748123115
bytových nebo společenských místností
přisazených nástěnných
moteridíy osíotní p o u ž i t i v kalkulacích
kus
•2,000
250,00
500,00 CSÚRS 2013 01
78
M
348283300
svítidlo nástěnné interiérové
f;u5
2,000
2 000,00
4 000,00 CS ÚRS 2013 01
kus>
2,000
250,00
500,00 CSÚRS 2013 01
kus
1,000
350,00
350,00
76
M
347741000
79
K
748181500.1
soealikuie investor
zdroje elektřoluminiscenčňi
'žárovky' E27 10 W 230 V
IP44 - výběr
(LED) LED
Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičii
výstražného majáčku návěstního svítidla pro
bezpečnost leteckého orovozu. včetně zdroje
•ítrana fi 7 R
PČ
Typ
ííf
M
Popjs
Kód
348182100.1
MJ
ořekážkové návěstidlo.yč.
zdroje
Množství
kus
1,000
J . c e n a [CZK]
- 5 000.00
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
5 000,00
2 562,78
762 - Konstrukce tesařské
Bednění a laťování montáž bednění střech
53
762341370
K
sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů, nároží,
úžlabí, ňadstřešních_konstruka' z desek.
rirpvntn\kovvrh
desky dřevoštěpkové
54
607262500
M
vlhkého prostředí,
kí/rn3
m2
7,766
m2
7,766
80,00
621,28 CS ÚRS 2013 01
250,00
1 941,50 CS ÚRS 2013 01
nphn rlřwnítěnknvvrh na •sra?
OSB 3 SE {ostrá hrana} do
nebroušená
610 • 650
ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x25
mm
10 530,90
766 - Konstrukce truhlářské
Montáž obložení stěn,plochy přes 5 m2 panely
48
49
K
766416221
605)6)ÍOO
M
obkladovými módňhovými nebo z tvrdých
dřevin, olochv do 0,60 m2
řezivo jéhtičnoté^hébpracovaně
sušené
modřín
tl..30mm
m2
14,837
m3
0,445
14,837*0,03
52
K
783612100
235,00
3 486,70 CS ÚRS 2013 01
ff 560,00
5 144,20 CS ÚRS 2013 01
95,00
1 900,00 CS ÚRS 2013 01
0,445
Nátěry olejové truhlářských konstrukd
ml
dvojnásobné
20,000
126 167,75
767 - Konstrukce zámečnické
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na
42
K
767161226
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 mzáísradlído
20 ke
íyče oceíové střední průřezu
43
M
1333í7320
50x50
JRG2
L
60x
60'x-4
14,400
185,00
2 664,00 CS ÚRS 2013 01
t
0,082
25 000,00
2 050,00 CS ÚRS 2013 01
rovnorawenné
až 110'x 110 mm značka oceli
(11,375)
m
S 235
mni. 8 ks
82,16/1000
0,082
řyče ocelové jemné průřezu
45
M
í323f2530
L
rovnoramenné
do 45 X 45 nim značka oceli S 235 JR G2 (11
375) 40 x 40 x 4 mm.
í
0,107
25 000,00
2 675,00 CS ÚRS 2013 01
ř
0,046
25 000,00
1 150,00 CS ÚRS 2013 01
t
0,0)2
25 000,00
16ks
tyče ocelové jemné ploché Šířky do 50 mm v
46
M
Í32226980
íyČícň značka oceli S235JR (1.0038)
10025-2 šířka
47
19
M
K
136112200
767210124
x tloušťka
dle EN
15 x 15 x 4 mm. 80
P6 80x60, 24 ks
Montáž schodnic ocelových vřetenových na
ocelovou konstrukci svařováním
300,00
CS ÚRS 2013 01
m
15,000
1 500,00
22 500,00 CS ÚRS 2013 01
t
0,168
8 000,00
1 344,00 CS ÚRS 2013 01
í
0,060
25
000,00
1 500,00 CS ÚRS 2013 01
ř
0,056
25 000,00
1 400,00 CS ÚRS 2013 01
t
0,007
25 000,00
175,00 CS ÚRS 2013 01
7,766
350,00
2 718,10 CS ÚRS 2013 01
10,000
2 500,00
25 000,00 CS ÚRS 2013 01
kg
43,800
35,00
1 533,00 CS ÚRS 2013 01
kus
15,000
Montáž ocelové konstrukce podlah a plosin
15
K
411171132
pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy
přes 30 do 5 0 ' k B / m 2
tyče ocelově jemné průřezu
18
M
132312530
L
rovnoramenné
ďo 45 X 45 mm značko oceíi S 235 JR G2 (11
375) 40 X 40 X 4 mm. 16 ks
tyčé ocelové hrubé kruhové o průměru
29
M
134109700
do 210 mni'jakost
140 mm/6.3
28
M
136112140
55
K
767391111
56
M
196215290
oceli S 235 JR
od 100
(11 375} D
mm. délka 180 mm. 15 ks
plechy tlusté hladké - 940x370x4:
Montáž krytiny střech plechem
15 ks
tvarovaným,
m2
uchyceným nýtováním
plechy z mědi válcované za studena
plechy klempířské
střešní EN 1652,
běžné
CW024A-
R240 (Cu-DHP)
Poznámka k položce:
č.poloiky: 9ROf00D
38
K
30
M
,31
K
767590110
59227I490.fi
Montáž podlahových konstrukcí podlahových
roštů
PororoŠt v. 30 mm, 15 ks, na schodiště o šířce
817mm, a délkách 344 mm a 48 mm
1 550,00
23 250.00
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo
767220230
tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci,
hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 ke
trubky ocelové bezešvě hladké kruhově
nekotlóvé
34
AI
141153240
ČSN 41 1353.1 ve výrobních
s vnějším i vnitřním
povrchem
m
5,500
185,00
1 017,50 CS ÚRS 2013 01
m
30,000
Í65,00
4 950,00 CS ÚRS 2013 01
kg
211.890
běžné
délkách,
okujeným,
bez
ochrany povrchu vnější D tloušťka stěny mm
AA ti
í 0
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1.98 kg/m
39
K
767590110
Montáž podlahových konstrukcí podlahových
roštů
141,12Í45,36+25,41
příslušenství
40
M
553470570
zinkované,
7 416,15 CS ÚRS 2013 01
) 500,00
22 500,00 CS ÚRS 2013 01
211,890
stavební kovové rošty
podlahové svařované
35,00
ocelově
"SP", oko 30/30
DIN 24 537 nosný prut 30/3
žárově
mm
f;us
1000 X 1000 mm
Strana 7 z 8
15,000
PČ T y p
41
M
Popis
Kód
136í12 ISO
plechy tlusté hladké - plech okopný tl. 5 mm,
š. 100 mm v délkách 1650 mm:.8 ks, 930 mm:
MJ
Množství
t
{51,76+29,2)/1000
783
0,081
J . c e n a [CZK]
25 000,00
Cena celkem
Cenová
[CZK]
soustava
2 025,00 CS ÚRS,2p13 01
0,081
1 650,00'
- Dokončovací práce - nátěry
Nátěry kovových potrubí a armatur • ostatní
118
K
783491113
lakem asfaltovým dvojnásobné potrubí do DN
m
30,000
55,00
1 650,00 CS ÚRS 2013 01
150 mm
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0
- Vedlejší rozpočtové
4 500,00
náklady
4 500,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce
112
K
012103000
geodetické práce před .výstavbou-vytyčení
km
kabelového vedení
Strana 8 z 8
0,030
150 000,00
4 500,00 CSÚRS 2013 01
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní části,Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:
Datum:
Kolin
Zadavatel:
21.04.Z015
IČ:
Město Kolin
DIČ:
Uchazeč:
AMiKA FiRST s.r.o.
Projektant:
IČ:
24219169
DIČ:
CZ24219169
IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
227 535,00
21,00X
ze
227 535,00
47 782,40
15,00X
ze
0,00
0,00
V
CZK
275 317,40
•Irrana 1 7 "í
REKAPITULACE GLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
2/2015 - Revitalizace jihovýchodní částí Kmochova ostrova v Kolíně
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Zadavatel:
Uchazeč:
Město Kolín
Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský
VON - Vedlejší a ostatní náklady
AMIKA FIRST s.r.o.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
227 535,00
HSV - Práce a dodávky HSV
22 0 3 5 , 0 0
1 • Zemní práce
9 315,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
8 400,00
4 - Vodorovné konstrukce
4 320,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
205 5 0 0 , 0 0
O - Vedlejší rozpočtové náklady
205 500,00
strana 2 z-3
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
2 / 2 0 1 5 - R e v i t a l i z a c e jihovýchodní části Kmochova ostrova v Kolíně
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Kolín
Datum:
21.04.2015
Město Kolín
Projektant:
Ing. a r c h . Martin Jirovský
Zadavatel:
Uchazeč:
PČ T y p
AMIKA FIRST s . r . o .
Popis
Kód
MJ
Množství'
J . c e n a [CZK]
Náklady soupisu celkem
Cenová
[CZK]
soustava
227 535,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1-
Cena celkem
22 035,00
9 315,00
Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky
5
K
132101101
do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného
m3
profilu a soádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
60'0,6-l,0
7
K
174201101
8
K
181411131
?
M
005724(00
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet,
rvh nebo kotem obiektů v těchto vykopávkách
Založení trávníku na půdě předem připravené
plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
60*0,6
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg
parková
3K
K
7 920,00 CSÚRS 2013 01
m3
36,000
25,00
900.00 CSÚRS 2013 01
m2
36.000
10,00
360,00 CSÚRS 2013 01
Í50,00
Í35.00 CSÚRS 2013 01
36,000
kg
0,900
0,900
8 400,00
Svislé a k o m p l e t n í k o n s t r u k c e
388995214
.4
6
220,00
36,000
36*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
1
36.000
Chránička kabelů z trub HDPE v nmse DN 160
m
60,000
30 "kanalizace
30,000
30 "vodovod
30,000
140,00
4 320,00
- Vodorovné konstrukce
451576121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva
tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku
m2
0,6*60
36,000
120,00
2
K
032002000
rozpočtové
4 320,00 CS ÚRS 2013 01
36,000
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0 - Vedlejší
8 400,00|CSÚRS 2013 01
205 500,00
205 500,00
náklady
Vybavení staveniště
%
1.000
58 000,00
58 OOO.OOks ÚRS 2013 01
m
350,000
350,00
122 500,00 CS ÚRS 2013 01
1.000
25 000,00
Poznámka k položce:
1,0% z celkových nákladů na stavbu
3
K
034203000
.4
K
043002000.2
Oplocení staveniště - montáž a demontáž
dočasného oploceni
Geodetické práce (zaměřeni konstrukcí a
chodníků, vytyčení sítí, geometrický plán) a
projekt skutečného provedení
kom
piet
Strana 3 z 3
25 000,00

Podobné dokumenty

801-1 | Běžné stavební práce

801-1 | Běžné stavební práce těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 ceníku 801-5, d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm...

Více

Katalog černá ocel

Katalog černá ocel a H II. Na poptávku nabízíme kolena BA5 případně BA2. Dále na poptávku nabízíme výrobky v mat. St37.2; St35.8/III; St45.8; St42.8; St52.3; St E355 (P355); L360NB; TT St35N; 15Mo3; 16Mo3; 13CrMo44; ...

Více

Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy

Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy MTH Kolín, s.r.o., a schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu movitého a nemovitého majetku pro účely podnikatelské činnosti ze dne 27. 1. 2014 včetně dohody o řešení tepelného hospodářst...

Více

KROS profi - pro

KROS profi - pro  cena/rok zákaznické podpory v dalších letech: 1 900 Kč/1 licence 3 230 Kč/2 licence 4 560 Kč/3 licence V případě více licencí může být poskytnuta 30% multilicenční sleva na každou další licenci O...

Více

novinky v cenové soustavě úrs 2013/i - pro

novinky v cenové soustavě úrs 2013/i - pro Na stránkách www.cs-urs.cz naleznete cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy požadují. Dále je zde umístěn třídník TSKP, číselníky a klasifikace stav...

Více