Pravidla soutěže „Staň se tváří Flóry“ (dále jen „Akce“) 1

Komentáře

Transkript

Pravidla soutěže „Staň se tváří Flóry“ (dále jen „Akce“) 1
Pravidla soutěže „Staň se tváří Flóry“ (dále jen „Akce“)
1.
Pořadatelem Akce je společnost Atrium Flóra a.s., se sídlem: Praha 8, U Libeňského
pivovaru 63/2, PSČ 180 00, IČO: 241 54 911, vedená u Městského soudu v Praze oddíl
B vložka 17493 (dále jen „Pořadatel“).
2. Do akce je možné se přihlásit ve dnech 8. 8. – 9. 9. 2016 (dále jen „Doba pro přihlášení
do Akce“) v obchodním centru ATRIUM FLORA na adrese Vinohradská 2828/151,
Praha 3, PSČ: 130 00 (dále jen ,,Centrum“), přičemž finále Akce proběhne v Centru dne
14. 10. 2015 (dále jen „Finále Akce“).
3. Účastníkem Akce může být fyzická osoba ženského pohlaví starší 16 let, která není
zaměstnankyní Pořadatele či příbuzná či jinak spřízněná se zaměstnancem Pořadatele,
která vyplní a podepíše přihlášku do Akce a udělí souhlas se zpracováním výše
uvedených osobních údajů (u osob mladších 18 let je vyžadován souhlas zákonného
zástupce s účastí v Akci, tj. s přihláškou, a se zpracováním osobních údajů) a která si
nechá v Době pro přihlášení do Akce ve fotostánku Centra, který bude umístěn před
obchodem Butlers v souladu s pokyny fotografa zhotovit svoji podobiznu či podobizny,
dále označené jen jako „Fotografie“ (dále jen „Účastník Akce“). Fotostánek bude
otevřen v Době pro přihlášení do Akce vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 16 do 18
hodin.
4. Fotografie Účastníků Akce budou zveřejněny všechny najednou dne 12. 9. 2016 na
facebookovém profilu Centra (www.facebook.com/AtriumFlora), odkaz bude umístěn na
oficiálních internetových stránkách Centra www.atrium-flora.cz.
5. Uživatelé Facebooku budou pro Účastníky Akce hlasovat prostřednictvím aplikace.
20 Účastníků Akce, kteří získají nejvyšší počet hlasů k 30. 9. 2016 20.00 hodin, postoupí
do semifinále Akce (dále jen „Semifinále Akce“). V případě, že by mělo více Účastníků
Akce v stejný počet hlasů, rozhodne o výběru Účastníka Akce, který se zúčastní
Semifinále Akce, Centrum. Semifinále Akce proběhne 12. 10. 2016 a účast na něm je
povinná pro postup do finále Akce. Dne 10. 10. 2016 proběhne workshop soutěžících,
které postupují do Semifinále Akce s vybranými českými bloggerkami, účast všech
semifinalistek je povinná pro postup do finále Akce.
6. Deset Účastníků Akce, kteří vzejdou z osobního rozhovoru na Semifinále Akce (dále jen
„Finalistky Akce“), bude pozváno na finále Akce, které proběhne dne 19. 10. 2016
v Centru (dále jen „Finále Akce“).
7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Akce z Akce, a to zejména v případě, že
má Pořadatel podezření, že Účastník Akce jednal v rozporu s těmito pravidly nebo
dobrými mravy, dopustil se podvodného jednání v souvislosti s Akcí, pokud by nebylo
možné Účastníka Akce telefonicky kontaktovat, pokud Účastník Akce poškozuje pověst
Pořadatele nebo Akce, porušil obecně závazné právní předpisy nebo jednal v rozporu s
oprávněnými zájmy třetích osob.
8. V případě, že by došlo k vyřazení některého z Účastníků Akce ze Semifinále Akce nebo
z Finále Akce, zúčastní se Semifinále Akce nebo Finále Akce Účastník Akce následující
v pořadí. V případě, že by mělo více Účastníků Akce stejný počet hlasů, rozhodne o
výběru Účastníka Akce, který se zúčastní Finále Akce, Centrum.
9. Během Finále Akce se utkají Finalistky Akce v několika disciplínách, mezi nimiž bude
mimo jiné módní přehlídka. Konkrétní disciplíny a průběh Finále Akce budou Finalistkám
Akce sděleny před konáním Finále Akce. Výsledky jednotlivých disciplín bude hodnotit a
tři výherkyně vybere odborná porota.
10. Finalistka Akce, která se umístí na třetím místě, získá poukázky pro nákup ve
vybraných obchodech Centra ve výši 15 000,- Kč. Finalistka Akce, která se umístí na
druhém místě, získá poukázky pro nákup ve vybraných obchodech Centra ve výši
25 000,- Kč. Finalistka Akce, která se umístí na prvním místě, získá poukázky pro nákup
ve vybraných obchodech Centra ve výši 50 000,- Kč a stane se tváří Centra (dále jen
„Výherkyně“). Poukázky (dále jen „Výhra“) a seznam obchodů v Centru, ve kterých lze
poukázky uplatnit, budou Finalistkám Akce, které se umístily na prvním až třetím místě,
předány po skončení Finále Akce. Na vydání Výhry není právní nárok.
11. Výherkyně se do konce roku 2017 stane tváří některé z reklamních kampaní Pořadatele,
12.
13.
14.
15.
16.
s čímž Výherkyně přihlášením do Akce výslovně souhlasí. Konkrétní kampaň bude
vybrána Pořadatelem. Během takové reklamní kampaně budou pořízeny fotografie
Výherkyně, případně též videozáznamy s její podobiznou (dále jen „Fotografie
Výherkyně“), které mohou být následně umístěny či vysílány na obrazovkách zejména
kdekoliv uvnitř Centra či na jeho venkovní fasádě a na propagačních materiálech,
plakátech či billboardech Centra. Výherkyně nemá právo na úplatu za pořízení a
uveřejnění svých fotografií. Pořadatel však není povinen kampaň, v níž bude Výherkyně
angažována, uskutečnit, fotografie Výherkyně pořídit či je uveřejnit. Výherkyně zároveň
nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele do konce roku 2017 projít
zásadní změnou vzhledu, kterou se rozumí zejména viditelná změna na váze, nápadná
změna délky či barvy vlasů či změna vzhledu díky zákroku plastické chirurgie. V případě,
že Výherkyně poruší toto ustanovení, vzniká Pořadateli právo na smluvní pokutu ve výši
10 000,- Kč.
Výherkyně bude s Pořadatelem spolupracovat v průběhu roku 2017 i na dalších
marketingových akcích Pořadatele, bude pořizovat rozhovory, zúčastní se případných
přehlídek, reklamních kampaní či soutěží, a to bez nároku na úplatu. Pořadatel má
povinnost o takové akci a o způsobu spolupráce informovat Výherkyni nejpozději 14 dnů
předem a Výherkyně má povinnost se akce Pořadatele zúčastnit či na ní dle pokynů
Pořadatele vystupovat či jinak spolupracovat. V případě, že Výherkyně poruší toto
ustanovení, vzniká Pořadateli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
Pořadatel je oprávněn uskutečnit jakoukoliv další marketingovou kampaň s využitím
fotografií Účastníků Akce, které pořídil v Době pro přihlášení do Akce. Za takové použití
fotografií nemají Účastníci Akce nárok na úplatu.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit Akci
Každý Účastník Akce přihlášením do Akce uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých
osobních údajů uvedených v čl. 3 těchto pravidel, pověřenými pracovníky Pořadatele
jako správce, jakož i se zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to jak manuálně,
tak automatizovanými prostředky, za účelem své účasti v Akci a dále za účelem
marketingových, obchodních či reklamních aktivit Pořadatele. Účastník Akce souhlasí
s tím, že bude dostávat elektronickou poštou reklamní a informační zprávy a materiály
týkající se Akce, obchodní činnosti Pořadatele a nájemců Centra. Každý Účastník Akce
uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolně a na dobu nejvýše 10
let, je si vědom, že je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to na základě
písemného oznámení doručeného Pořadateli na adresu jeho sídla. Účastník Akce si je
vědom, že odvoláním svého souhlasu, bude ukončena jeho účast v Akci. Účastník Akce
si je vědom, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má právo na přístup
ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, blokování, likvidaci nebo doplnění.
Účastník Akce dále:
a) ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souhlasí s tím,
že bude ze strany fotografa Pořadatele vyfotografován pro účel účasti v Akci a dále
pro marketingové účely Pořadatele, a uděluje Pořadateli svůj souhlas s užitím
Fotografií, jakož i všech složek projevů osobní povahy Účastníka Akce, které jsou
na Fotografiích zachyceny, všemi způsoby, zejména k reklamním, marketingovým a
obchodním účelům Pořadatele, kdy Fotografie a na nich zachycené projevy osobní
povahy Pořadatel bude šířit a používat v médiích včetně internetu;
b) pro případ, že při tvorbě Fotografie vznikne autorské dílo nebo umělecký výkon ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
uděluje Účastník Akce Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu autorské dílo nebo
umělecký výkon užít jakýmkoli způsobem;
c) uděluje Pořadateli právo Fotografie, jakož i všechny složky projevů osobní povahy
Účastníka Akce zpracovat, doplnit a libovolně upravit;
d) v případě, že se stane Výherkyní, souhlasí s pořízením záznamů a složek projevů
osobní povahy a dále s jejich užitím v rozsahu dle písm. a) – c) tohoto článku
obdobně též pro veškeré další výstupy, které vzniknou v souvislosti s účastí
Výherkyně v reklamních kampaních Pořadatele.
Tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, množství (počtu) užití, způsobu
šíření a jsou udělována bezplatně, tj. Účastníkům Akce nevzniká v této souvislosti
jakékoli právo na jakékoli plnění ze strany Pořadatele či jiné třetí osoby. Pořadatel není
povinen výše uvedená oprávnění využít.
17. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla, přičemž v takovém případě
má Účastník Akce právo ukončit svoji účast na Akci. Nové znění pravidel bude účinné
od okamžiku jejich zveřejnění na webu www.atrium-flora.cz.

Podobné dokumenty

Pravidla soutěže Pořadatel soutěže Atrium Flóra as, U

Pravidla soutěže Pořadatel soutěže Atrium Flóra as, U 63/2, 180 00, Praha 8, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

jizda 14 - HC Sparta Praha

jizda 14 - HC Sparta Praha kupóny, poté předložit obsluze fotostánku sadu nejméně 13 ks fotografií. Podmínkou je, že každá fotografie musí být z jiného zápasu. Obsluha fotostánku si poté jeden kupón ponechá ke slosování a dr...

Více

Soukalová koukal

Soukalová koukal poradit a doprovodit při nákupech, nově otevírané obchody, široký výběr našich restaurací, ať pro rychlé občerstvení nebo klidnější posezení v uzavřenějších prostorech nebo kavárnách na pracovních ...

Více

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012-CZ

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012-CZ 6. Fotografie, o kterých se hovoří v § 2 bod 6, zasílané elektronickou formou, musí být vyhotoveny ve formátu JPG, zatímco fotografie zaslané poštou nebo kurýrní službou musí být zhotoveny ve formá...

Více

www.praguecityline.cz

www.praguecityline.cz z vaší korespondence a ohlasů jsme zjistili, že byste přivítali přehledného průvodce pražským nakupováním. Mnozí z vás navštěvují různé pražské obchody a obchodní centra pravidelně, někteří z vás j...

Více

Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové

Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové Odborníci poradí, jak se starat o vlasy, zástupci společnosti Rowenta předvedou, jak si snadno a rychle upravit vlasy na každou příležitost a na otázky návštěvníků center budou ve vybraných městech...

Více