Rožďalovicko 4/2014

Komentáře

Transkript

Rožďalovicko 4/2014
ROŽĎALOVICKO
Cena: 30 Kč
Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny
Vánoce, Vánoce
už přišly k nám...
ročník 3
číslo 4/2014
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval Vám
všem, kteří jste mě podpořili v říjnových komunálních volbách. Velice si vážím Vaší velké podpory, mnohem větší, než se mně (a nezávislému
sdružení Rožďalovice 2010) dostalo
v předchozích volbách.
Byl bych rád, aby v příštích letech
pokračoval rozvoj našeho města a jeho
spádových obcí tak, jako tomu bylo
v předchozím volebním období.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, životní pohody a úspěšný rok 2015.
Petr Kapal,
starosta města
K přání všeho nejlepšího, štěstí, zdraví a rodinné pohody v příštím
roce se připojují také všichni členové
redakční rady.
Pan starosta patrně hledá úvodní slovo
Komunální volby
D
ne 10. a 11. října se uskutečnily volby do obecních a městských zastupitelstev, v kterých
bylo v rámci celé České republiky
rozděleno 62 121 mandátů. Více než
5000 jich obhajovala ODS, přibližně
4500 ČSSD, 4000 KDU-ČSL a více
než 3000 KSČM. Celkem kandidovalo na tato místa více než 234 000
kandidátů, z nichž byla téměř třetina žen. Poprvé mohli volit i občané
zemí Evropské unie, jež mají na území obce přechodný pobyt; dříve mohli do zastupitelstev volit pouze občané
zemí EU s trvalým pobytem na území obce.
Komunálních voleb se zúčastnilo 44,46 % voličů a bylo celkem odevzdáno 99 106 801 platných hlasů.
Vítězství v devíti ze třinácti krajských
měst zaručilo hnutí ANO pozici jasného vítěze komunálních voleb. Celkem získalo 14,59 % hlasů. Na druhém místě skončila ČSSD se ziskem
12,65 % hlasů. Hned za ní se umístili nezávislí kandidáti, které volilo
11,67 % hlasujících. Sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení
se však stala absolutním vítězem voleb, jelikož v zastupitelstvech obsadila
41 400 křesel. Úspěch si mohou připsat také lidovci. Nejenže se jim podařilo obhájit téměř všechny z 3900
mandátů z minulého volebního období, ale dokázali se navíc znovu probojovat na radnice některých krajských měst. Ve volbách se tak dařilo
především stranám vládní koalice.
2
Opoziční strany si naopak příliš
dobře nevedly. ODS přišla o tři tisíce zastupitelů a opouští několik radnic. TOP 09 přišla zhruba o třetinu
mandátů a neuhájila vítězství v Praze z roku 2010. Neslavně dopadl také
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury s pouhou padesátkou mandátů.
Komunisté získali celkem 7,8 % hlasů a 2510 mandátů.
Výsledky hlasování
v Rožďalovicích
V našem městě jsme rozhodovali
o obsazení 9 zastupitelských mandátů. Do voleb bylo sestaveno šest kandidátek (SNK – Rybáři Rožďalovice 2014, SNK – Rožďalovice 2010
ČSSD, ODS, KSČM a KDU-ČSL)
a o post zastupitele usilovalo celkem
47 občanů. Volební účast dosáhla 56,24 % a celkem bylo odevzdáno 5940 platných hlasů. S celkovým
počtem 3626 hlasů zvítězila kandidátka Rožďalovice 2010, a zajistila si
tak celkem 7 zastupitelů, na druhém
místě se umístila KDU-ČSL s 801
hlasy a získala 1 zastupitelský mandát a na třetím místě skončila ODS
se 715 hlasy a dosáhla taktéž na 1 zastupitelský mandát. Celkové výsledky
hlasování jsou uvedeny v tabulce.
Jmenovitě byli zvoleni tito zastupitelé: Petr Kapal, Viktor Dobrev, Miroslav Antoš, Markéta Drobečková, Marcela Ešnerová, Tomáš
Pavel, Michael Paroulek (všichni
Rožďalovice 2010), Renata Kubálková (KDU-ČSL) a Jaroslav Taraba
(ODS).
Na ustavujícím zastupitelstvu,
které proběhlo dne 6. listopadu 2014
byl „staronovým“ starostou zvolen
jednomyslně Petr Kapal a místostarostou Jaroslav Taraba. Členy finančního výboru města byli zvoleni Miroslav Antoš (předseda), Markéta
Drobečková a Renata Kubálková. Do
kontrolního výboru zastupitelé zvolili Viktora Dobreva (předseda), Marcelu Ešnerovou a Tomáše Pavla.
Práva a povinnosti
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce je základní
orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce
jsou od zastupitelstva odvozeny (např.
volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s
obecním majetkem. Člen obecního
zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy
lichý počet kvůli hlasování) je určen
podle velikosti obce, respektive podle
počtu obyvatel dané obce.
Obecní zastupitelstvo se schází
dle potřeby, nejméně však jedenkrát
za 3 měsíce. Svolává je starosta obce,
který také řídí zasedání, které je ve-
Komunální volby
řejné. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce
může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více
než 10 % obyvatel jiné národnosti než české, i výbor pro národnostní menšiny.
Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních
prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci,
zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život
v obci tím, že spolupracuje se spolky,
pořádá výstavy, plesy. Povinností zastupitele obce je především zúčastňovat se jednání zastupitelstva a dalších
orgánů, kterých je členem. Zastupitel
musí hájit zájmy obce a jejích občanů, jako člen kolektivního orgánu se
musí chovat jako řádný hospodář a s
majetkem obce nakládat účelně.
Zastupitelstvu obce je podle zákona vyhrazeno rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech patřících
do samostatné působnosti obce. Je to
především:
• schvalování programu rozvoje
obce,
• schvalování rozpočtu a závěrečného účtu,
• zřizování trvalých i dočasných peněžních fondů obce,
• zřizování a rušení právnických osob,
příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
• vydávání obecně závazných vyhlášek,
• volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce,
• určování počtu členů rady obce na
další funkční období,
• určování počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva,
• zřizování a rušení výborů, volba a odvolávání jejich předsedů a členů,
• zřizování a rušení obecní policie,
• stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva,
• rozhodování o vyhlášení místního
referenda,
• rozhodování o spolupráci s jinými
obcemi a o formě této spolupráce.
Dalším okruhem záležitostí, spadajících do kompetence zastupitelstva,
jsou ty majetkové. Zastupitelstvu
obce je vyhrazeno především:
• nabývání a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod
bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
• poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů
ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo
právnické osobě v jednom kalendářním roce,
• poskytování dotací nad 50 000 Kč
v jednotlivých případech občanským sdružením za stanoveným účelem,
• uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle
smlouvy o sdružení, jehož je obec
účastníkem,
• rozhodování o peněžitých i nepeněžitých vkladech do právnických
osob,
• uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení
k závazku a uzavření smlouvy o sdružení,
• zastavení nemovitých věcí, vydání
komunálních dluhopisů.
Výsledky hlasování do městského zastupitelstva v Rožďalovicích
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
P
název
SNK – Rybáři Rožďalovice 2014
ČSSD
ODS
KSČM
SNK – Rožďalovice 2010
KDU-ČSL
Hlasy
absolutní
509
156
715
133
3 626
801
Hlasy v %
Přepočtená
Počet
% platných
kandidátů
hlasů
9
3
12
2
61
13
9
4
9
7
9
9
9
6
12
3
61
13
Počet
mandátů
0
0
1
0
7
1
Hlasování v Rožďalovicích – pohled zpět
odíváme-li se do historie hlasování do obecního zastupitelstva
v Rožďalovicích, jednoznačně největší pozornost našich voličů měly volby v roce 1994, kdy přišlo
volit 78,81 % voličů a bylo odevzdáno 11 728 hlasů. V tomto roce bylo
zvoleno 15členné zastupitelstvo a starostou obce byl zvolen František Nešněra. I přes zásadní politické změny odehrávající se na celostátní rovině
(především rozpad československé federace) se neuskutečnily předčasné
komunální volby a zastupitelstvo vzešlé z prvních polistopadových voleb
fungovalo celé volební období.
Následující volby do obecních zastupitelstev proběhly v roce 1998
a volební účast oproti předcházejícím rapidně poklesla. V Rožďalovicích k volbám dorazilo 56,74 % voličů, kteří odevzdali 7211 platných
hlasů. V tomto roce bylo ustanoveno 11členné zastupitelstvo a pozici starosty obhájil František Nešněra.
V roce 2002 volební účast nepatrně
vzrostla na 58,10 % a bylo odevzdáno 7289 hlasů. Zastupitelstvo mělo
opět 11 členů a starostovský post zastával František Nešněra.
K dalšímu poklesu volební účasti došlo v roce 2006, kdy k volbám dorazilo 52,47 % voličů, kteří odevzdali 6244 platných hlasů. Starostou byl
zvolen Josef Nešněra a zastupitelstvo
bylo složeno z 11 zastupitelů. Klesající
tendenci voličské účasti potvrdily volby v roce 2010. V tomto hlasování odevzdalo svých 5015 hlasů 49,48 % voličů
a 9členné zastupitelstvo zvolilo na post
starosty Petra Kapala.
Výsledky posledních komunálních voleb byly shrnuty v článku
výše. Starostovi a novým zastupitelům přejeme hodně štěstí, zdraví a
pevné nervy při rozhodování a plnění společných úkolů. Přejme si, aby
atmosféra v novém složení zastupitelstva byla věcná a prospěšná jak pro
občany, tak pro samotné město i jeho
spádové obce.
(red)
3
Aktuálně
V
Podzimní výstava exotického ptactva
e dnech 18. a 19. října uspořádal Český svaz chovatelů
Rožďalovice 2 výstavu exotického ptactva. Výstava byla rozšířena o akvaristiku a teraristiku. Vystaveni byli drobní exoti, malí, střední
a velcí papoušci. Na výstavu se přihlásilo osmnáct vystavovatelů a bylo
vystaveno 312 exponátů, z nichž část
byla prodejná.
Vystavené exponáty byly ohodnoceny predikátem a čestné ceny
M
byly uděleny takto: zebřička skořicová Bohumíra Lachmana, stračka velká Vladimíra Štabrňáka, rosela
penant straky Miroslava Fialy, kolekce alexandrů malých Jiřího Rovného. Vítězem výstavy se stal amazoňan modročelý Petra Kořínka.
Přítel Pavel Miklánek obohatil výstavu o mnoho druhů akvarijních
rybek a Vladimír Štabrňák dodal
deset terárií se sklípkany, ještěrkami
a žabkami.
Výstavu navštívilo přes 400 návštěvníků, pro které byla připravena bohatá tombola se živými zvířaty.
Návštěvníkům se výstava líbila, organizátoři se proto již těší na výstavu
příští. Naše organizace děkuje Městskému úřadu Rožďalovice za poskytnutí prostor pro výstavu.
Za ZO ČSCH Rožďalovice 2
František Kořínek
Projekty financované z fondů EU a Státního fondu životního prostředí
ěsto Rožďalovice v letech
2013 a 2014 zrealizovalo
projekt financovaný z fondů
EU s názvem „Snížení energetické
náročnosti zdravotního střediska“,
akceptační číslo 13155253. Cílem
projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska. Předmětem projektu byla výměna
okenních výplní, zateplení pláště objektu a stropu objektu. Z celkových
nákladů akce ve výši cca 1,6 milionu
Kč byla z fondů EU – ERDF uhraze-
na dotace ve výši cca 1,06 milionu Kč,
ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 62 000 Kč. Realizací projektu došlo ke snížení spotřeby
energie cca o 100 GJ/rok.
Město Rožďalovice v roce 2014
zrealizovalo projekt financovaný z fondů Evropské unie s názvem „Změna
zdroje vytápění a zateplení objektu ZŠ Rožďalovice“, akceptační číslo
13141782. Cílem projektu bylo snížení
energetické náročnosti budovy základní školy a snížení emisí ze spalovacího
zdroje. Předmětem projektu byla výměna okenních výplní, zateplení pláště
objektu a podlahy půdy a výměna kotle
na uhlí za kondenzační kotle na zemní
plyn. Z celkových nákladů akce ve výši
cca 9,8 milionu Kč byla z fondů EU –
ERDF uhrazena dotace ve výši cca 7,8
milionu Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 458 000 Kč.
Realizací projektu došlo k významným
úsporám emisí a snížení spotřeby energie o 944 GJ/rok.
Cena vody pro rok 2015
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., které se
konalo 5. prosince 2014, bylo rozhodnuto, že se cena odkanalizované vody od 1. ledna 2015 pro koncového spotřebitele, změní takto:
1m3: 41 Kč včetně 15 % DPH (oproti 1m3 za stočné 39,27 Kč v roce 2014),
cena pitné vody zůstává stejná – 1m3: 39,68 Kč včetně 15 % DPH.
4
Aktuálně
Započala
oprava varhan
V
letním čísle našeho zpravodaje jsme přinesli článek o havarijním stavu varhan farního kostela sv. Havla v Rožďalovicích.
Příznivce tohoto unikátního nástroje
nyní můžeme potěšit zprávou, že se
po velkém úsilí podařilo sehnat první
prostředky na zahájení jejich restaurování a započalo se s opravou nejožehavějšího problému, a sice vzduchotechnikou nástroje.
Opravu této části nástroje provedl varhanář Ing. Martin Poláček,
který má letité zkušenosti s opravami a restaurováním starých nástrojů. V rámci této fáze opravy nástroje
pan Poláček znovu vylepil historickou měchovou soustavu, ošetřil její
netěsnosti a další defekty. Měchová
soustava byla kompletně vyčištěna od
nečistot a ošetřena proti dalšímu napadení červotočem.
Zajímavostí je, že při tomto zásahu byly nalezeny dva zápisy o opravě varhan z let 1921 a 1933. První
zápis hovoří o tom, že „měch spravoval Josef Barák sedlář v Rožďalovicích
16. a 17. srpna 1921. Přitom pomáhal Fr. Barák varhaník a Jos. Sadílek
truhlář.“ Druhý zápis pak obsahoval
sdělení, že „měch spravoval F. Kmoníček sedlář v Rožďalovicích 4. a 5. září
1933. Přitom pomáhal Fr. Brzák varhaník, Jos. Sadílek truhlář a Jos. Hrdý
hrobař.“
I po tomto zásahu však ještě není
zdaleka vyhráno – ke kompletní
opravě unikátního nástroje postaveného v roce 1718 bude zapotřebí více
než tato jedna oprava. Na varhanách
dochází ke korozi pohyblivých kovových částí mechaniky, dalšímu
napadení červotočem, zanášení píšťal
nečistotami apod.
Jak budou pokračovat další práce
na opravě nástroje, není v tuto chvíli jasné. Vše záleží hlavně na tom, jak
se podaří zajistit další finanční prostředky. Dobrou zprávou však je, že
se po této opravě zvuk varhan znovu
rozezněl a lze na ně opět hrát. Věříme, že se do budoucna podaří zajistit financování další opravy varhan a
že se tento nástroj zachová v dobrém
stavu a bude sloužit nejen k bohoslužebným účelům, ale i k uměleckým
koncertním vystoupením, která by se
dala v místním kostele pořádat.
(red)
5
Aktuálně
Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích rozšiřuje své prostory
N
adační fond Jendy Rajmana
oznamuje zahájení fyzické
realizace projektu „Muzeum
klasického knihařství v Rožďalovicích“. Na tento projekt bude poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy až do výše 4 976 tisíc korun.
Cílem projektu je rekonstrukce historické budovy na hlavní ulici města pro muzeum klasické knižní vazby. V domě žil a pracoval místní
rodák – význačný umělecký knihař
Jenda Rajman (1892–1965). Po mistru knihaři zbyl rozsáhlý odkaz, především původní vybavení knihařské
dílny a krásné umělecké knižní vazby. Rodina uchovává také dary jeho
uměleckých přátel. Jedná se o obrázky, grafiky, nebo kresby do knihy hostů, které vytvořili například Max Švabinský, Cyril Bouda, Pavel Šimon či
Karel Kinský. Nadační fond Jendy
Rajmana byl zřízen za účelem zachování této sbírky a její zpřístupnění veřejnosti.
V uplynulých deseti letech se již
podařilo opravit objekt samotné knihařské dílny a zřídit v něm malou expozici. Navazující obytný dům zůstal
v podobě ze třicátých let minulého
století včetně části vnitřního vybavení,
ale velmi zchátral. Nyní bude opraven, přičemž se snažíme zachovat co
nejvíc původních prvků včetně některých zařizovacích předmětů.
V budově bude zřízena větší expozice věnovaná knihařství a také době
6
Jendy Rajmana. Zajímavou kapitolou z jeho života je i období 1. světové války, kdy působil jako úředník
lazaretu na italské frontě. Fotografie, které tam pořídil, jsou v současné době využívány v expozicích pořádaných ke stému výročí začátku této
kruté dějinné události. Jejich výstavu
pořádalo například Městské muzeum
Hořice, také Společenský dům Neratovice a prezentují je i česká centra v zahraničí.
Opravy objektu pro muzeum započaly v polovině září, hned začátek byl poněkud dramatický. Úvod-
ní stavební práce totiž prokázaly, že
část severní zdi již nelze zachránit.
Rozpadala se natolik, že muselo dojít k vyzdění nové, naštěstí jen v úzké
partii. Další části historického zdiva
z opuky a nepálených cihel, tzv. bagounů, šlo použít. V současné době
máme novou střešní krytinu a okapy, což je podstatné pro snížení vlhkosti v domě. Důležité jsou též opravy fasády, protože budova je vyzděna
převážně z opuky, která se působením
povětrnosti rychle rozpadá. Uvnitř se
pracuje na izolaci podlah a větracím
systému, který bude vysoušet obvodové zdi.
Partnery projektu „Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích“
jsou Město Rožďalovice, Zlatý pruh
Polabí, o. p. s., a Labská stezka, o. s.
Toto partnerství spočívá v bezplatné
vzájemné prezentaci a předpokládáme, že se bude více rozvíjet po ukončení stavební fáze. Město Rožďalovice však naše snahy podporuje, několik
posledních let kromě jiného i finanční částkou na provoz, za což mu patří velký dík.
Náš projekt se pokouší o věc obecně prospěšnou – zachování kulturních
uměleckých hodnot. Ta by měla pomoci rozvoji cestovního ruchu v regionu. Vždyť kromě našeho muzea
existuje v republice knihařské muzeum už jen jedno, v Lokti, to však na
rozdíl od nás nesídlí v původních dobových prostorách.
Přitom jako malý nadační fond se
trvale potýkáme s finančními potížemi. Získání dotace z evropských fon-
Aktuálně
dů je jistě výhrou, ale náš rozpočet jen
přesně pokrývá rozpočet projektu. Rezervy pro případ jakýchkoliv komplikací nejsou žádné. Pro náš projekt
se proto pokoušíme shánět partnery,
sponzory a dárce. Velmi by nás potěšilo, kdyby se nějaký našel, třeba i prostřednictvím tohoto článku. Pro tento
případ naleznete další informace o nás
a kontakty na www.rajman.cz nebo se
zastavte přímo v knihařské dílně, která i přes komplikace se stavbou stále
pracuje. Osobně jsem v dílně přítomen
každé úterý od 9 do 15 hodin.
Vzhledem k rekonstrukčním pracím je současná malá expozice uzavřena. Na své návštěvníky se muzeum těší
zase v létě příštího roku – věříme, že již
v nových prostorách.
Ještě si dovolím jednu aktualitu
k působení mistra Rajmana v 1. svě-
tové válce. V květnu 2015 si budeme připomínat sté výročí otevření tzv.
Sočské fronty, tedy bojiště mezi Itálií a Rakouskem. Na této frontě sloužil tři roky jako úředník ve feldspitalu v Podmelci i Jenda Rajman. Čeští
vojáci v rakouské armádě podávali na
tomto bojišti 1. světové války vrcholné vojenské výkony plné hrdinství a
obětování, jejich roli až do současných dnů nikdo řádně neocenil. Unikátní knihu autora Jozefa Vričana o
osudech českých vojáků na této frontě
nabízíme v Rajmanově knihařské dílně se slevou za 350 Kč.
Za Nadační fond Jendy Rajmana
Ing. Pavel Hančar
(tel. 604 241 049)
Ocenění in memoriam obdržel bývalý dlouholetý starosta Rožďalovic František Nešněra
P
amětní listy a plakety dostali
20. listopadu na Krajském úřadu Středočeského kraje lidé,
kteří se nezištně starají o válečné hroby. Ocenění jim předal hejtman kraje Miloš Petera a ředitel Odboru pro
válečné veterány Ministerstva obrany
ČR plukovník Eduard Stehlík.
Ocenění in memoriam obdržel i
bývalý dlouholetý starosta Rožďalovic František Nešněra, za nějž cenu
převzala jeho vnučka Anna Palánová. František Nešněra byl nominován Městským úřadem Nymburk za
dlouholetou péči o pomníky padlým
v obou světových válkách. Díky jeho
iniciativě byly také na náklady Velvyslanectví Ruské federace v ČR zrekonstruovány hroby rudoarmějců na
místním hřbitově.
„Bylo mi ctí, že jsem mohl předat
ocenění vám, kteří svůj čas a energii
věnujete péči o válečné hroby. Mnoho
spoluobčanů je míjí bez povšimnutí.
Přitom jsou připomínkou hrdinství,
boje za vlast a neumírající národní
naděje. Jsem proto rád, že jsme snahu těchto dobrovolníků mohli ocenit,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera. Středočeský kraj ocenění udělil
potřetí ve spolupráci s Ministerstvem
obrany ČR. Kraj se tak rozhodl ocenit úsilí, starostlivost a čas, který věnují jednotlivci, sdružení, obce či
města péči o válečné hroby. „Na ministerstvu se snažíme o to, aby se na
válečné hroby nezapomínalo. Není to
jednoduché, ale díky dobrovolníkům,
jejichž zástupci tu byli dnes s námi, se
nám to daří lépe. Děkuji všem, kteří
se péčí zabývají,“ řekl ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva
obrany ČR Eduard Stehlík.
Ocenění je udělováno na základě každoročně dodaných nominací, které kraj předloží Ministerstvu
obrany ČR a to je posoudí. Na území
ČR se nachází 34 198 válečných hrobů, z toho jich je Středočeském kraji
2836. Nejvíce válečných hrobů je národů bývalého SSSR a Němců, pak
Rumunů, Italů, Poláků, Francouzů a
Britů. Od roku 1999 je péče o hroby
svěřena do působnosti Ministerstva
obrany ČR. „Připomínáme si letos první světovou válku a příští rok druhou. Ctíme ty, kteří položili život za naši
svobodu a oceňujeme i ty, kteří se
o pomníky padlých starají. Děkuji jim. Jsem rád, že Středočeský kraj
na tuto péči přispívá i finančně, dotace je možné získat z Fondu kultury a
obnovy památek,“ řekl radní pro oblast kultury a památkovou péči Zdeněk Štefek.
(red, www.kr-stredocesky.cz)
Ocenění z rukou krajského hejtmana Miloše Petery přebírá vnučka
Františka Nešněry Anna Palánová
Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice děkuje za dlouhodobou podporu těmto sponzorům:
Magna Nymburk, Comtex Libáň, Tesařství Josef Pleskot, Libor Pletka – PSR a TH Velcans
7
Informace pro občany
U
Změna vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
pozorňujeme občany, že
1. listopadu 2014 došlo ke
změně vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 222/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení.
Od 1. listopadu 2014 končí platnost původního znění vyhlášky, kdy
bylo možné kácení dřevin na pozemcích u rodinných domů a zahradách bez povolení. Nyní není třeba
povolení ke kácení ovocných dřevin
rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku jako zeleň.
Pro ostatní dřeviny, které mají
ve výšce 130 cm nad zemí obvod
nad 80 cm a zapojené porosty dřevin (porost keřů) s celkovou plochou
nad 40 m², zůstává v platnosti po-
S
mí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí
dřevin. K povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les, jež jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1
písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní
niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště,
atd., je zapotřebí získat souhlas orgánu ochrany přírody, odbor životního prostředí, podle ustanovení § 4
odst. 2 ZOPK.
K žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit
podklady vyjmenované výše. Orgán
ochrany přírody by měl ve svém
rozhodnutí o povolení kácení dřevin
uložit žadateli přiměřenou náhradní
výsadbu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením dřevin.
Současně může uložit následnou
péči o dřeviny po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na dobu pěti
let.
(red)
Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
tali jste se obětí trestného činu?
Kladete si otázku, proč se to
muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam
přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu nebo pomoc? Nejste v tom
sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt
„Proč zrovna já?“, který po celé ČR
pomáhá obětem trestné činnosti.
Obětí se stala například starší
žena ze středních Čech, pojmenujme ji třeba Milada. Paní Milada byla
dlouhodobě psychicky týrána svým
synem, který má v jejím bytě trvalé
bydliště. Ten opakovaně svou matku
navštěvoval pod vlivem alkoholu, vyhrožoval jí, vulgárně ji urážel, jednal
vůči ní agresivně, verbálně ji napadal
a ničil její věci. Agrese těchto útoků
se stupňovala. Paní Milada se dozvěděla o činnosti poradny pro oběti a přišla na
osobní konzultaci. Byla vlídně a citlivě přijata. V bezpečném a klidném prostředí mohla poradci sdělit
svůj příběh. Miladě byla poskytnuta psychosociální podpora a konkrétní právní informace. Paní Milada
odcházela spokojena, neboť mohla
sdílet svůj problém. Její příběh však
zatím nekončí, služby poradny dle
svých slov plánuje do budoucna dále
využívat, na druhé straně je i poradce
připraven podat pomocnou ruku.
8
vinnost zažádat o povolení ke kácení. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les podává
vlastník pozemku či nájemce nebo
jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na němž se dřeviny rostoucí mimo les vyskytují.
Žádost musí obsahovat jméno
a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení
vlastnických práv k pozemku – výpis
z katastru nemovitostí, specifikaci
dřevin, které mají být káceny –
druh, počet, popř. velikost plochy
keřů, situační zákres, dále musí být
udán obvod kmene stromu ve výšce
130 cm nad zemí a zdůvodnění
žádosti. Důležité je také navržení
náhradní výsadby jako kompenzace
ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin.
Kácení dřevin rostoucích mimo
les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se rozu-
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát
nečekaně, náhodně. Může se ale také
jednat o dlouhodobý jev, kdy pachateli mohou být známí, či dokonce příbuzní, podobně jako tomu bylo
u paní Milady. Pokud se taková neblahá událost stane, negativní pocity
jsou přirozené. Je však důležité situaci řešit, dokázat tyto pocity překonat
a znovu se postavit na vlastní nohy.
Právě v těchto případech Vám může
pomoci projekt „Proč zrovna já?“,
podobně jako paní Miladě.
„Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a je realizován Probační a mediační službou
ČR. Projekt probíhá ve více než 40
městech po celé ČR. Je zaměřen na
právní a psychosociální poradenství
a pomoc všem, kteří se cítí být obětí trestného činu, bez ohledu na způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Je důležité zdůraznit, že veškeré
služby jsou poskytovány bezplatně.
Každá oběť, byť třeba i bagatelního
skutku, si zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy
může být velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální
koordinátor.
V rámci středních Čech působí poradna také ve městě Nymburk
v rámci střediska Probační a mediační služby ČR na adrese Boleslavská 139 (sídlo okresního státního
zastupitelství). Poradenství poskytují zkušení a empatičtí poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. „Naši
poradnu lze kontaktovat telefonicky
(737 247 470, 733 788 936), případně e-mailem ([email protected]
nebo [email protected]). Bez
objednání je možno využít poradnu
otevřenou v pondělí od 15 do 17 h a
ve středu od 9 do 11 h nebo si předem sjednat osobní schůzku. Dveře
jsou u nás otevřené. Snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci. Uplatňujeme individuální přístup, a pokud
si oběť přeje, nemusí nám sdělovat
ani své jméno,“ uzavírá Mgr. Jiří Ježek, vedoucí střediska Probační a
mediační služby v Nymburce a poradce pro oběti.
Mgr. Bc. Tomáš Kellner
Regionální koordinátor
projektu „Proč zrovna já?“
pro střední Čechy
Společenská kronika
Dne 25. října byli na městském úřadě přivítáni tito noví občánci: Liliana Diblíčková, Zdeněk Nigamatzjanov,
Alex Váni, Kateřina Jurásková, Valérie Husárová, Matěj Vaněk, Jakub Pleskot, Vojtěch Rovný, Karolína Severová,
Ema Benešová a William Kašpar
Nově narození
Od září do konce listopadu tohoto roku
se narodila tato miminka:
Jméno
Měsíc narození
Sabina Čečáková
září 2014
Jiřina Havačová
září 2014
Zuzana Pažoutová září 2014
Anna Žďánská
září 2014
Oliver Žoha
říjen 2014
Matyáš Geršl
říjen 2014
17. ledna 24. ledna 7. února 19. února 28. února 7. března 14. března 28. března 28. března
Jubilea
Od září do konce listopadu tohoto roku oslavili
svá životní jubilea tito občané:
Jméno
Jiřina Faltová
Eva Kubálková
Miloslava Sádlová
Květoslava Nechánská
Josef Renč
Bohumíra Plachtová
Pavel Tax
Jaroslav Tax
Měsíc narození
září 2014
září 2014
září 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
listopad 2014
Věk
75 let
75 let
80 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let
Na co se můžeme těšit
Myslivecký ples
Hudba léčí ( Jiří Chára a manželé Mikuškovicovi)
Hasičský ples
Tři muži na špatné adrese (zájezd do Hálkova divadla v Nymburce)
Hudba léčí (Pepino Band)
Maškarní ples
Rybářský ples
Hudba léčí (Stanislav Keith)
Mamma Mia! (zájezd do Kongresového centra v Praze)
Hudba léčí se koná na sále Radnice v Rožďalovicích vždy od 14 do 18 hodin. ­­­­­­­­­
Prodej vstupenek bude zahájen vždy od 13 hodin před konanou akcí.
9
Kulturní a společenské akce
Zahájení adventu
T
ak jako po celé republice proběhlo i v našem městě na náměstí tradiční rozsvícení vánočního stromku.
V sobotu 29. listopadu byly pro
návštěvníky připraveny stánky s vánočním zbožím, keramikou, svíčkami, šperky, dětskou tvorbou a také
s cukrovím, perníčky, medovinou,
trdelníkem a jiným svátečním občerstvením. V prostorách městského úřadu se konala prodejní výstava
s vánoční tematikou.
Jako každoročně si bohatý recitační a hudební program připravili žáci místní základní školy a děti z
mateřské školy.
Pozvání přijala příjemná, usměvavá a velmi talentovaná sopranistka
Jana Heryánová Ryklová a za doprovodu houslisty pana Františka Lamače připravila všem nezapomenutelný kulturní zážitek.
Nechyběl ani projev starosty města Petra Kapala s přáním klidného
prožití adventního času a vánočních
svátků. Poté už následovalo samotné
slavnostní rozsvěcení stromečku.
Ve městě tak mohla konečně zavládnout ta pravá vánoční atmosféra
provoněná svařeným vínem a teplou
medovinou.
Veronika Bachová
10
Zájezdy do divadla
Federer-Nadal
4. února 2015, cena 290 Kč,
Hálkovo divadlo
„Moje činy může soudit jedině jestřábí oko!“
Posvátná tráva wimbledonského All England
Clubu přímo v A studiu Rubín. Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby tak, jak je možná
neznáte. Pět setů autorského divadla, které se
nebojí metafyzického obsahu: Tenisu!!! Bílé
trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky Rogerovy tchyně.
Hrají:
Marek Taclík, Jakub Prachař a Petr Kolečko
Tři muži na špatné adrese
19. února 2015, Hálkovo divadlo
Zlý sen? Fantasmagorická představa? Skutečnost? Halucinace? Hromadné šílenství? Jsou
zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a
všechny tři si spletou adresu. Je to normální?
V této vynikající italské komedii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit!
Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Zdeněk
Žák, Jana Šulcová, Johanna Tesařová
Muzikál Mamma Mia!
28. března 2015, cena 690 Kč,
Kongresové centrum Praha
Mamma Mia! je doslova zahraničním fenoménem. Muzikál měl premiéru v Londýně v dubnu
1999 a ihned se z něj stal divácký hit. Uvedl se
ve více než 270 městech po celém světě, vidělo
ho 54 miliónů diváků a vydělal přes 2 miliardy
dolarů. Velký úspěch oslavila také filmová verze
z roku 2008, ve které hrály ty největší filmové
hvězdy jako Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried
nebo Julie Walters.
Příběh vypráví o životě na malém řeckém ostrově. V předvečer své svatby pozve Sophie, v
touze poznat svého pravého otce, tři muže, kteří
se před 20 lety mihli životem její matky. Toto
nečekané setkání po letech přinese nejednu komickou situaci…
Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadě Rožďalovice do 16. ledna 2015
11
Klenoty rožďalovické přírody
Volavky
V
olavky jsou velmi zajímaví ptáci, a to hned z několika důvodů. Především jsou to velcí ptáci
a v krajině je lze jen těžko přehlédnout,
ať už při jejich rozvážném a poněkud váhavém letu, nebo na podzim na
dnech vypuštěných rybníků.
Volavka popelavá je pták, který doznal v posledních desetiletích značného rozmachu co do počtu hnízdících
párů. Významně přibylo nově budovaných hnízdišť. Nová kolonie asi 30 obsazených hnízd tohoto druhu vznikla počátkem 90. let minulého století i
na území dnešní Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky.
Hnízdění volavek je velmi zajímavá podívaná, neboť tento důstojně vyhlížející pták velikosti čápa si hnízdo
staví v korunách těch nejvyšších stromů. Snáší nejčastěji 3–4 vejce a mláďata se na hnízdě zdržují více jak měsíc, než se odváží nesměle posedávat na
větvích v okolí hnízda. Do doby, než
hnízdo definitivně opustí, krmí oba rodiče svá mláďata natrávenou rybí „kaší“
ze svých volat.
Snad nejdiskutovanějším tématem ohledně volavek je jejich způsob
obživy. Zvyšující se stavy volavek na
jedné straně a intenzivní chov ryb na
straně druhé vyvolávají občasné konflikty mezi ochranou druhu a rybář-
P
době na vypuštěných rybnících běžně
a ve větších počtech pozorovat nápadnou volavku bílou. Naopak vzácně je
zde pozorována volavka červená. Dále
do této čeledi patří i menší a záhadnější zástupci. Těmi jsou bukač velký
a bukáček malý a zcela ojediněle pak
byl zaznamenán výskyt kvakoše nočního.
Vladimír Šoltys
www.geo-icon.cz
Hledá se příživník – hřib parazitický
rvní část názvu příspěvku pamětníkům nejspíše připomene
doby, kdy nepracovat bylo trestným činem, a podobné nadpisy se objevovaly v černé kronice. Ale mohu vás
uklidnit, i tentokrát si jen přiblížíme
jeden z klenotů naší přírody, o němž
ale v posledních letech nemáme z naší
oblasti žádné zprávy.
Hřib parazitický (Pseudoboletus parasiticus) vytváří sice jen malé, kolem
5 cm velké plodnice, přesto je to houba nezaměnitelná. Vždy totiž vyrůstá (zpravidla několik plodnic) na jiné
houbě, a to na pestřeci obecném (Scleroderma citrinum). Z něho vysává živiny, až jej zcela zničí. Od poloviny
léta do října tak stačí pečlivě prohlížet pestřece rostoucí na vlhčích místech nejčastěji ve smíšených lesích a
může se nám podařit tuto vzácnou
houbu najít.
Bohužel na Rožďalovicku jsme jej
v posledních letech nenašli a ani nejsou k dispozici hodnověrné údaje
od jiných houbařů. Víme, že byl
uváděn od Komárovského rybníka,
12
ským hospodářstvím na rybnících.
Především v případě chovů mladých
ryb mohou být škody značné.
Jak už to ale v přírodě bývá, nic není
černobílé. V zimním období, kdy hladiny i dna rybníků zamrznou, můžeme
otužilé volavky často pozorovat „na suchu“ v polích a loukách, kde se z nich
stávají zdatní lovci hrabošů a myší.
Na území Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky se vyskytuje několik zástupců volavek. Kromě nejrozšířenější
volavky popelavé, můžeme v současné
ale přesto, že je zde jeho výskyt
velmi pravděpodobný a tuto lokalitu
pravidelně navštěvujeme, zatím jsme
jej zde nepotvrdili. Nejbližší nám
známou lokalitou je 25 km vzdálená
obora Kněžičky, kde evidujeme a kaž-
doročně kontrolujeme 4 mikrolokality. Tady u nás ale pátrání po tomto
ohroženém příživníkovi pokračuje.
Jiří Rejsek
Místní organizace Českého rybářského svazu Rožďalovice
Tradiční výlovy rybníků
V
měsíci říjnu slovili členové Místní organizace Českého
rybářského svazu Rožďalovice
rybníky holské soustavy. Již 58 let rok
co rok tak slaví výsledek své celoroční dobrovolné práce. Letošní rok byl
poznamenán nedostatkem dešťových
srážek. Tato skutečnost se projevila
hlavně na rybníku Na Holi. Z katastrální výměry téměř 9 ha byla zatopená plocha 4 ha. Díky zkušenosti rybářského hospodáře při odhadu množství
jarního nasazení rybí obsádky do rybníka nebyl i přes nedostatek vody chov
ryb ohrožen.
Po celý rok, týden co týden, naváželi rybáři do rybníků desítky metráků obilí a jiných rybích „dobrůtek“ pro
nenasytné tlamičky kaprů, amurů, línů
a ostatních ryb. Tato činnost je velmi
přísně kontrolována. Pokud hospodář zjistí, že ryby nedokázaly navezené obilí zkonzumovat, je krmení okamžitě přerušeno. Samotnému výlovu
předchází tzv. „strojení rybníka“. V pátek odpoledne, den před výlovem, přinesou rybáři k rybníku kádě, sítě, kesery a další potřebný inventář. Důležité je
sledování odtoku množství vody z rybníka, tak aby v sobotu ráno v 7.00 hod.
byl připraven k výlovu.
Vylovená ryba se nejdříve přenese na přebírku. Zde ji ruce rybářů roztřídí na jednotlivé druhy. Tržní
kapr, násadový kapr, kapří plůdek, lín
a další. Každý druh ryb má připravenu svoji káď. Z těchto kádí ryba putuje ve vaničkách přes váhu na dopravní prostředek.
Velkou část výlovku si rožďalovičtí rybáři rozvezou na svůj rybářský revír. Při letošních podzimních výlovech
rozdělili 40 q kapra do rybníků Podlužany, Hasina, Babínek a do požární nádrže na Křinecku. Ostatní ryba je převezena do rybníka v Doubravanech,
kde přečká zimu do jarního výlovu.
Tradicí se stal prodej ryb na hrázi
občanům našeho města i okolí. Celkem 7 q ryb se letos tímto způsobem prodalo. Utržené peníze pomáhají rybářům pokrýt zaplacení nájmu
za rybníky do městské pokladny. Při
tomto prodeji na hrázi je zajímavé
sledovat stoupající zájem o amura.
Tato ryba dovezená do Československa z Dálného východu v roce 1962
u nás zdomácněla a mnozí dávají jejímu chutnému masu přednost před
tradičním kaprem.
Při loňském výlovu rybníka Třeboňský se mezi rybami objevila štika
zeleného zbarvení. Někteří ji nazvali
„fosforová štika“. Tehdy měla délku 25
cm a rybáři ji po výlovu pustili zpátky
do Třeboňáku. Letos již dosáhla délky 50 cm. Po vyfotografování se opět
vrátila do rybníka. Snad se příští rok
s touto krásnou ukázkou, co vše příroda dokáže, znovu setkáme.
Dnes v této hektické době, ve které
všichni žijeme, stojí rožďalovičtí rybáři na křižovatce cest. Kudy půjdou dál,
rozhodnou nově zvolení zastupitelé
našeho města. Lze jen doufat, že zvítězí tradice a úcta k šedesátileté práci členů zdejší rybářské organizace nad zájmy jednotlivců a slovem byznys. Zda
rybářům městský úřad obnoví nájemní
smlouvu na holské rybníky, ukáží příští dny a měsíce.
Jan Nožička,
jednatel rybářské organizace
13
Školní zpravodajství
Úspěšní deváťáci
S
třední škola zemědělská Kopidlno uspořádala v říjnu již 21. ročník
soutěže „Kopidlenský kvíteček“,
které se již tradičně účastnila i naše škola. Vyslala dvě trojčlenná družstva, která nejdříve absolvovala společné úkoly – test znalostí o přírodě a poznávání
rostlin. V druhé části každý člen plnil jeden z vybraných úkolů. Tím bylo aranžování rostliny určené k oslavě narozenin, poznávání ovoce a zeleniny podle
chuti a vůně nebo sportovní úkol se zahradnickou tematikou.
Naše družstvo ve složení Denisa Dušková, Matyáš Máslík a Pavel Buryan obsadilo velmi pěkné třetí místo a v konkurenci 16 družstev
Exkurze do cukrovaru
D
ne 4. listopadu se uskutečnila exkurze do cukrovaru Dobrovice pro starší žáky mateřské
školy a žáky 8. a 9. třídy. Jeli jsme autobusem a na místo dorazili zanedlouho. Náš průvodce byl velmi zkušený a
seznámil nás s průběhem výroby cukru a mnoha zajímavými informacemi. Například s tím, že cukrovar vlastní francouzská společnost Tereos, ale
byl založen starým šlechtickým rodem
Thurn-Taxisů a odtud pochází i zkratka
TTD (Thurn-Taxis Dobrovice). Nebo
že se denně v cukrovaru vystřídá kolem 600 nákladních automobilů plných
cukrové řepy, přičemž každý váží přes
30 tun a toto množství spotřebuje výroba za 3 minuty. Vlastní provoz zajišťuje pouze 22 lidí na jednu směnu. Také
nás po cukrovaru provedl a vysvětlil, co
k čemu slouží a co se kde dělá. Začali
jsme u vstupní brány, pokračovali přes
laboratoře, ve kterých se zjišťuje množství cukru ve vzorku řepy až po sušení řepných řízků, kde se získává šťáva,
která se čistí a dále zpracovává na další produkty.
Kromě vlastní výroby cukru a lihu
mě zaujal také všudypřítomný zápach a
kolísání teplot, které se pohybovaly od
venkovních asi 10 °C až po horké prostředí, kde cukr krystalizuje.
Po krátké svačině jsme exkurzi zakončili v místním muzeu, které je věnováno zejména pěstování cukrovky. Je
zde vystavena zemědělská technika zahrnující první, ještě dřevěné stroje až
po ty nedávno vyřazené. Cukrovar byl
první „továrnou“, kterou jsem navštívil,
a exkurze mě zaujala.
Matyáš Máslík, 9. třída
14
se neztratila ani naše mladší sestava (Kateřina Hůlková, Marek Kašpar
a Sára Hamplová), která byla dvanáctá. V soutěži jednotlivců pak M. Máslík obsadil čtvrté místo a v první dvacítce se umístili ještě další tři žáci.
Souběžně s „kvítečkem“ letos poprvé proběhl podobně koncipovaný „Kopidlenský kapřík“, soutěž pro
mladé rybáře. V ní skončilo naše družstvo (Kateřina Senohrábková, Tomáš
Burda a Jakub Taneček) šesté a v soutěži jednotlivců byl T. Burda pátý.
Po delší době tak naši zástupci
v Kopidlně uspěli a všem účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy.
Jiří Rejsek
Školní zpravodajství
Běh 17. listopadu
U
ž po čtvrté se výprava ze ZŠ a
MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice zúčastnila Běhu 17. listopadu v Kopidlně, který probíhá v zámeckém parku. Termín připadl na
středu 12. listopadu a v letošním roce
Young Demosthenes
V
úterý 2. prosince 2014 se na
naší škole konalo školní kolo
mezinárodní řečnické soutěže
Young Demosthenes. Cílem soutěže
je naučit žáky základních a středních
škol pracovat nejen se svým hlasem,
ale i se sebou samými, protože v řečnictví se propojuje celá osobnost člověka. Žáci se na soutěž připravovali již od září.
V první fázi měli za úkol vymyslet si text, který by splňoval všechna
zadaná kritéria, včetně délky jedné
až dvou minut. Poté se jej naučili nazpaměť a na pravidelných setkáních se učili pracovat s intonací a melodií hlasu, správně spojovat
slova či správně vyslovovat. Poprvé
se nám podařilo obsadit obě věkové kategorie.
V první (6.–7. třída) se v řečnickém souboji setkal Jiří Kudroň s textem „Co nejvíce ovlivnilo můj život“,
Patricie Balážová s textem „Čeština jako cizí jazyk“ a Pavla Tuzarová
s tématem „Čokoláda“. Ve starší věkové kategorii pak porota ve složení
Mgr. Roman Kotlář, Mgr. Jana Červenková a Mgr. Jaroslava Sedláčková
vyslechla tři projevy. Šárka Švarcová
posluchače seznámila s důvody, proč
jezdit na kole, Kateřina Hůlková svůj
projev zaměřila také na sport, a to na
běh, a Kristina Beránková se zamýš-
na závod kromě žáků základní školy
odjely poprvé i děti z mateřské školy. Délka trati byla u nejmladších od
150 m do 350 m, u starších pak od
620 m do 1860 m. Celkový počet našich běžců byl 42, což je v porovnání
s minulými ročníky nejvíce. Oproti
loňskému roku výrazně stoupl zájem
o závod i u jiných škol, a tak vzrostla
i konkurence.
I přesto se naší škole podařilo vybojovat deset umístění na stupních
vítězů.
Mgr. Jana Červenková
lela nad starostmi, které vás potkají,
pokud hlídáte malá dvojčátka.
Z každé kategorie mohl vyhrát
jen jeden. Do dalšího kola vybrala porota Jiřího Kudroně a Kateřinu
Hůlkovou. Školním kolem to ale nekončí. Oba se budou připravovat na
regionální kolo, které proběhne po
novém roce. Ostatní mohou na svém
hlasovém projevu pracovat v rámci Dramatického klubu, který bude
ve druhém pololetí na Klub řečnictví navazovat.
Mgr. Jana Červenková
15
Školní zpravodajství
Podzimní desetiboj
V
rámci volnočasových aktivit
byl nejen žákům, ale i široké
veřejnosti nabídnut další program pro rozvoj pohybových aktivit. Podzimní desetiboj, jak jsme třetí část programu nazvali, navazoval
na Zimní a Letní pětiboj, které naše
škola pořádala ve 2. pololetí školního
roku 2013/2014. Během pravidelných
čtvrtečních setkání jsme se postupně věnovali všem deseti disciplínám.
Vyvrcholení Podzimního desetiboje se uskutečnilo v sobotu 1. a 2. listopadu. Cílem bylo umožnit žákům
absolvovat desetiboj podle základního pravidla, tzn. ve dvou soutěžních
dnech. Toto pravidlo je také ukotveno v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), tedy v soutěži,
kterou byly naše víceboje inspirované
a do které se naše škola zapojí na jaře
2015. Na víkendové plnění disciplín
se dostavilo 15 závodníků. V sobotu
se konal hod medicinbalem, trojskok,
shyby (2 min), sedy-lehy (2 min) a
přeskok přes švihadlo (2 min). V neděli pak žáci soutěžili ve skoku dalekém, běhu na 60 m, hodu míčkem,
klicích (2 min) a běhu na 1000 m.
Nejvyššího celkového bodového zisku
bez ohledu na kategorie dosáhl žák 5.
třídy Jan Kachlík s celkovým součtem
4236 bodů. Nejvyššího bodového zisku v jedné disciplíně dosáhl žák 3. třídy Jakub Čapek, a to v klicích ziskem
924 body (69 kliků/2 min). Jakub by
jako jediný dosáhl v OVOV stříbrného odznaku.
Mgr. Jana Červenková
Jméno a příjmení
dálka
medic
shyby
švihadlo
věk
60m
s,SS
m
m
N
N
m
N
N
m
m:ss
Jan Kachlík
10
10,4
2,99
6,4
35
96
4,9
47
58
31,9
4:16
4236
Kateřina Hůlková
13
9,9
2,4
9,55
27
112
5,7
35
49
31,5
4:26
4228
Michaela Mikulová
14
10,2
2,95
8,9
19
170
5,5
46
24
28,9
4:31
4159
Patrik Hajas
11
10,6
3,29
5,6
54
25
3,8
25
69
27
4:16
3719
Jakub Čapek
8
11,5
2,26
4,4
47
40
3,8
69
43
20,6
5:12
3355
Josef Římal
9
11,9
2,16
5,1
46
38
4
59
52
13,4
4:58
3263
Richard Sekanina
8
13,6
1,8
3,95
39
19
3,2
51
44
17
6:08
2296
Eliška Burdová
8
12,9
1,94
4,25
23
72
3,4
25
51
9
6:30
1935
Miloslav Mráček
8
14,1
1,72
5,95
20
60
3,4
46
10
15,9
6:32
1792
3skok
kliky
L+S
míček
1 km
BODY
Pavel Škoda
8
15
2
3,3
12
40
3,1
38
37
16,4
7:30
1415
Dominik Remar
10
13,8
1,81
6,9
1
21
3,2
10
0
13,6
7:38
845
David Kristen
8
4,15
35
39
4
9
722
Richard Móre
8
3,1
26
37
3,6
31
714
Natálka Sekaninová
5
18,2
0,52
1,6
29
6
1,3
0
26
4,8
8:39
420
Karolína Poustková
8
17,7
1,53
2,1
6
21
0
4
0
3,3
11:36
126
16
Školní zpravodajství
Exkurze
do Hradce Králové
V
e středu 22. října navštívili žáci 5. a 6. třídy Hvězdárnu a planetárium v Hradci
Králové. Nejdříve obě třídy zhlédly
v kinosále zajímavý film o vesmíru
a prohlédly si modely jednotlivých
planet sluneční soustavy. Pak cestou k dalekohledu provedly pokus
s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčily se o otáčení Země. Další naše cesta směřovala do planetária, kde si žáci mohli prohlédnout
různá souhvězdí viditelná v různou
roční dobu. Z planetária jsme pak
odjeli do vesničky Všestary, kde se
nachází Archeopark. Zde žáci po
videoprogramu navštívili expozici s replikami pravěkých nástrojů
a v závěru se všichni zúčastnili komentované prohlídky vnitřní části expozice. Exkurze se žákům líbila.
Marcela Sasková,
třídní učitelka 5. třídy
Muzikál Tři mušketýři
očima žáků naší školy
D
ivadlo bylo o třech mušketýrech, kteří byli velmi nenasytní, ale hodní, protože pomohli čtvrtému mušketýrovi. Ten se
k nim přidal a oni mu pomohli zachránit dívku, do které se zamiloval. Představení se mi líbilo, protože
mělo hezké světelné efekty, ale nejvíce se mi líbil roztomilý husky, který
měl vtipné scénky.
Adéla Pešavová (7. třída)
Ve středu 26. listopadu 2014 jsme
jeli do Kolína do divadla na muzikál
Tři mušketýři. Když jsme dorazili na
místo, zbývalo nám trochu času, neváhali jsme a čas využili na malou procházku okolo divadla. Potom jsme se
vrátili a těšili se na představení. Dříve
jsem věděla, že film existuje, ale neměla jsem vůbec představu o ději, takže
jsem se vlastně i něco dozvěděla. Děj
mě mile překvapil, líbilo se mi i to, jak
herci role pojali. Bylo to zajímavé a poučné. Na konci jsme hercům poděkovali velkým potleskem.
Nikol Zímová
a Dana Kopecká (6. třída)
Bylo to legrační, moc se mi to líbilo. Jela bych i na další představení.
Lucie Beránková (7. třída)
Představení bylo celkem zajímavé. Líbilo se mi.
Představení se mi velice líbilo. Nad
oponou byl nápis „Nám i budoucím“.
Znamená to, že divadlo dříve lidé stavěli nejen pro sebe, ale i pro nás.
Kateřina Senohrábková
(7. třída)
Josef Beneš (9. třída)
17
Školní zpravodajství
P
„Konec jedné cesty do hloubi študákovy duše“
rojekt Přírodní vědy spoluprací a
rozvojem manuálních dovedností
byl realizován v období od
1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
při přidělené dotaci 2 702 326,68 Kč.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem a příjemcem dotace, kdy naší partnerskou školou byla ZŠ a MŠ Přerov
nad Labem. Projekt obsahoval 7 klíčových aktivit.
1. Učení na přednášce
a exkurzi
Žáci 1. stupně navštívili dne 14. října 2014 Národní technické muzeum
v Praze. Žáci 2. stupně absolvovali dne
17. října 2013 a následně 6. února 2014
besedu s panem Vaňkem ze Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad, 4. března 2014
navštívili iQpark v Liberci a při dvoudenní exkurzi ve dnech 10. a 11. června
2014 navštívili botanickou a zoologickou zahradu v Liberci a k tomu přidali
výstup na Ještěd.
2. Tvořivé učení
Tvořivé učení bylo realizováno v 6. až
9. ročníku ve čtyřech předmětech, kterými byla matematika, fyzika, přírodopis a zeměpis. Hodiny tvořivého učení
byly koncipovány tak, aby kontinuálně
zapadaly do ročního plánu příslušného
předmětu a žáci v nich pracovali podle
pracovních listů vytvořených pedagogy
v rámci realizace projektu.
3. Metodická příprava
pracovních listů
V úvodu projektu byli vyučující proškoleni na úvodním semináři, kde získali potřebné informace a prošli základní
průpravou v požadovaných dovednostech. Následně zpracovávali metodické pracovní listy pro 6. až 9. ročník pro
Tvořivé učení v matematice, fyzice, přírodopisu a zeměpisu a pro 3. až 5. ročník praktických činností.
4. Rozvoj manuálních
dovedností
Ve třídách prvního stupně vyučující vyžívali vytvořené pracovní listy pro
výuku praktických činností. Žáci si při
nich vytvářeli základy práce s přiměřeným dílenským nářadím a rozvíjeli své
manuální dovednosti. Naučili se nové
pracovní postupy, ovládat správně nářadí a dbát při práci na bezpečnost sebe i
svých spolužáků.
18
Školní zpravodajství
5. Vzájemné hospitace
K předávání zkušeností mezi pedagogy docházelo zejména při vzájemných hospitacích, které se konaly v Rožďalovicích v termínech
3. června 2013, 10. prosince 2013,
28. dubna 2014 a 18. listopadu 2014
a v Přerově nad Labem 18. června
2013, 3. prosince 2013, 5. května
2014 a 13. listopadu 2014. Po hospitované hodině byl proveden její
rozbor s výměnou zkušeností k výuce daného tématu.
6. Soutěžíme
hlavou i rukama
Uskutečnili jsme dvě kola přírodovědné soutěže obsahující čtyři
části, kterými byly část matematická, fyzikální, přírodovědná a zeměpisná. První kolo proběhlo v Rožďalovicích dne 24. června 2013 a druhé
kolo dne 25. listopadu 2014 v Přerově nad Labem. Výstupem jsou dva
manuály k organizaci těchto přírodovědných soutěží.
7. Konference
Zahajovací konference se konala 22. dubna 2013 v Přerově nad Labem a závěrečná konference dne 4.
prosince 2014 v Rožďalovicích.
Závěrem mi dovolte shrnout a
konstatovat, že díky realizaci tohoto projektu:
• se žáci zdokonalili ve svých
manuálních dovednostech a rozšířili si svoji přírodovědnou gramotnost,
• vyučující dokázali vytvářet dokonalejší a „uživatelsky“ vlídnější pracovní listy a sdílet své zkušenosti s kolegy z vlastní i partnerské
školy,
• si řídící tým vyzkoušel, že
dokáže takový projekt vymyslet i
zajistit jeho úspěšnou realizaci,
• obě školy získaly velké množství podpůrných i moderních učebních pomůcek, které budou moci
dále ve své práci využívat.
Věřím, že v novém programovém období pro roky 2014–2020
dokážeme realizovat další projekty,
které se kladně promítnou do kvality práce naší školy.
Mgr. Roman Kotlář,
ředitel školy
Projekt Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností
19
Školní zpravodajství
Projekt
Ovoce a zelenina
V
říjnu a listopadu probíhal ve
druhé třídě projekt na téma
„Ovoce a zelenina“. Žáci si
procvičili nejen probírané učivo, ale
zároveň jsme si zopakovali složení
zdravé výživy, jejíž nedílnou součástí
je právě ovoce a zelenina.
V hodinách žáci plnili různé
úkoly, např. se naučili píseň „Koulelo se, koulelo“, pekli jablkový závin,
vytrháváním barevného papíru vyrobili jablko nebo hrušku a další.
Všichni zadané úkoly plnili
s velkým zájmem a projekt se jim
moc líbil.
Mgr. Stanislava Košková,
třídní učitelka
V
Světýlkový den
podvečer 6. listopadu se zahrada mateřské školky rozzářila
světýlky. Svítily zde nejen vydlabané dýně a lampičky vyrobené dětmi
v MŠ, ale i světýlka, se kterými přišly
děti společně se svými rodiči a sourozenci. Lucerničky, lampiony i baterky
nám posvítily na cestu za odvážným a
neposedným broučkem.
Po přivítání všech přítomných se
děti rozdělily do dvou skupin. První skupina prokazovala statečnost při
hledání světýlka ve tmě za vysokými jedlemi, druhá se vydala na dobrodružnou a odvážnou cestu plnou úkolů. Obě skupiny se pak vyměnily, aby si
děti užily všeho, co se nabízelo.
Na závěr jsme se všichni znovu sešli na zahradě. Nikoho neminula sladká odměna a teplý čaj. Za zvuku večerníčkových písniček pak děti tančily a
radovaly se z vydařeného večera. Nikomu se nechtělo domů. Tak zase za rok
se světýlky.
Radka Hofmanová,
učitelka MŠ
Škola připravuje
4.–10. ledna 17. ledna 10. února 10. března 31. března 31. března – 1. dubna 20
Lyžařský výcvikový kurz
Zápis žáků do 1. třídy
iQlandia Liberec – exkurze II. stupně
Recitační soutěž Veselá básnička
Zápis dětí do mateřské školy
Obhajoby závěrečných prací žáků 5. třídy
Školní zpravodajství
T
radičně v adventním čase pořádá základní škola v Rožďalovicích Den otevřených dveří. Letos se do školy 6. prosince přišlo
podívat více než 120 návštěvníků a
113 z nich se zapojilo do hlasování ve
výtvarné soutěži, kterou druhým rokem pořádalo Sdružení rodičů Rožďalovice. Soutěž byla určena pro žáky
prvního stupně a děti z MŠ. Hosté
hlasováním rozhodli, že cenu veřejnosti v tomto roce vyhrály Lucie Poděbradská ze 3. třídy a Viktorie Veselá z MŠ. Cenu odborné poroty získaly
Adéla Víchová ze 2. třídy a opět Viktorie Veselá z MŠ.
Těší nás, že nejen rodiče, ale i širší rodinní přátelé se přišli na své děti a
Advent ve škole
známé podívat. Pro žáky je to příležitost pochlubit se svým blízkým školní
prací a ukázat jim, co je ve škole nového. Ve třídách si žáci pro hosty opět
nachystali zajímavé ruční dílny a novinkou letošního dne byla výstavka
žákovských výstupů a fotodokumentace z projektu „Tvoříme a spolupracujeme“, který v těchto dnech skončil.
Velký úspěch měla akce naší
školní jídelny, kde paní kuchařky
připravily ochutnávku jídel zdravé výživy, kterou našim žákům nabízí k obědu. Hosté mohli ochutnat
z 12 druhů salátů, ve kterých hlavní ingrediencí byly zdravé potraviny
jako kuskus, bulgur, cizrna, fazole,
čočka a zelenina. Některé z receptů
jsou umístěny na školních internetových stránkách.
Školní družina vystavila v přízemí
výstupy z projektu „Barvy“. Příjemnou tečkou pro hosty byla jistě i návštěva školní kavárny našich deváťáků.
Vždyť právě příjemné posezení u kávy
či čaje s vánočním cukrovím a přáteli
k adventu patří.
Mgr. Markéta Drobečková
Nejlepší práce Adélky Víchové, Viktorky Veselé a Lucky Poděbradské
21
Zápisy z rožďalovických kronik
Zájmové spolky (1. část)
D
nes v době televizorů se satelitním příjmem, počítačů,
internetu a dalších
vymožeností moderní techniky jsou dobrovolné spolky na okraji zájmu občanů.
Každý funkcionář těchto
spolků ví, jak je těžké udržet členskou základnu a doplňovat ji mladými lidmi.
Naše město bylo v minulosti velmi bohaté na
spolkovou činnost. Díky
zápisům kronikářů si můžeme připomenout dobu, kdy
lidé dokázali svůj volný čas
využívat daleko ušlechtilejšími způsoby, než je dnešní
sledování nekonečných televizních seriálů.
Kronikář
Jan Rektorys (1866)
Provozování myslivosti
Dle nového zákona o myslivosti od 1. června 1866 připadlo
spravování myslivosti, která ostatně jako dříve buď pronajatá, aneb
skrze zvláštního znalce provozování býti může, výboru z pěti údů, ze
společenstva honebního zvolenému. Údové honebního společenstva rožďalovického usnesli se dne
28. prosince 1866 právo myslivosti,
počínaje 1. únorem 1867 zvláštním
svým znalcem p. Václavem Rektorisem, čp. 58, provozovati, a zvolili
do výboru honebního pana Václava
Nechánského, Tomáše Rektorisa,
Františka Němečka, Františka Thama a Václava Třmínka ze Zámostí, předsedou ustanoven pan Václav
Nechánský.
Kronikáři
Josef Havelka
a František Havlík
(1882–1934)
Sbor dobrovolných hasičů
V roce 1878 ustavil se zde sbor
dobrovolných hasičů, jehož stanovy byly místodržitelstvím v Praze
teprve roku 1881 schváleny. Místodržitelství ustanovení českého
hasičského spolku činilo tehdy velké potíže, a proto schválení stanov
stále oddalovalo.
3. července 1882 usneseno
v obecním zastupitelstvu, aby opat-
22
řena byla nová stříkačka a zřízen
sbor hasičský. Zakládajících členů bylo 20 a prvním předsedou byl
František Zoubek z čp. 01.
V roce 1934 čítá hasičský sbor 4
členy čestné, 45 činných, 67 přispívajících a 2 členky při samaritánském sboru. Jeho předsedou je Václav Štědrý. Poněvadž ve stávajícím
starém hasičském skladišti na dvoře
Radnice hasičské nářadí značně trpělo, propůjčilo město hasičskému
sboru starý domek v Tyršově ulici
čp. 180, koupený od povozníka Josefa Urbánka.
Hasičský sbor rozboural propůjčený domek a postavil na jeho místě nový Hasičský domov. Hasičskou
zbrojovnu s potřebnými skladišti,
dvěma spolkovými místnostmi a se
16 metrů vysokou věží opatřenou
poplašnou sirénou.
Pěvecko-divadelní
jednota Melantrich
(1884–1934)
Roku 1872 založen byl zde zpěvácký spolek Melantrich. Pojmenování toto zvoleno bylo na počest
slavného zdejšího rodáka Jiřího
Melantricha z Aventina, který žil
v 16. století a byl v Praze prvním
knihtiskařem
českým.
Prvých
členů jmenovaného spolku bylo
asi 40 a prvým
jeho předsedou
byl Václav Vítek, obchodník
a poštmistr. Dne
11. řezna 1884
přeměněn název
spolku na Pěvecko-divadelní jednotu Melantrich.
Jednota účinkovala zpěvem, hudbou a divadlem téměř při všech
slavnostech našeho města, pořádala ročně dva koncerty a 6 až 8 divadelních představení.
Zvlášť významná byla
činnost pěveckého odboru za sbormistra Antonína Strnada od roku 1881 do
roku 1895.
Poválečnádoba
zapůsobila zhoubně na jednotu
Melantrich a mnoho členů
pro různé neshody vystoupilo. V roce 1934 sehrála jednota 4 divadelní hry:
Jednota čítá nyní 52 členy a
jejím předsedou je Stanislav
Vonka, stavitel v Rožďalovicích.
Tělocvičná jednota
Sokol (1893–1934)
V měsíci září 1893 konala se
přípravná schůze k založení jednoty Sokol za účasti 16 osob a dne
19. listopadu ustavující již schůze v hostinci u Kloučků. Přítomno bylo 19 činných. Toho dne založena Tělocvičná jednota Sokol
v Rožďalovicích. Jednota se přihlásila do svazku župy Tyršovy.
Prvým starostou jednoty byl
zvolen Josef Kořenský, obchodník,
prvým místostarostou Václav Javůrek, koželuh, prvým náčelníkem
Rudolf Franc, učitel a prvým jednatelem Oldřich Nechánský, syn
bučického mlynáře.
V roce 1934 je starostou jednoty Adolf Rufert, odborný učitel, místostarostou Václav Šimáček,
stavitel, náčelníkem Rudolf Šourek, železniční úředník, jednatelkou Františka Sudková, úřednice
Okresní hospodářské záložny. Jednota měla v roce 1934 82 mužů, 40
žen, 20 dorostenců, 14 dorostenek,
41 žáků a 43 žákyň.
Zápisy z rožďalovických kronik
Okrašlovací spolek
(1896–1934)
Ustavil se dne 27. listopadu 1896.
Při svém založení měl 28 členů činných a 18 členů přispívajících. Prvním předsedou spolku byl tehdy
MUDr. Alois Pluhař.
V roce 1934 má spolek 42 členy
činné a 12 přispívajících. Předsedou
jest lesní správce Alois Hůza, jednatelem Stanislav Vonka, podnikatel
pozemních staveb. Působnost spolku
jest zakládání sadů a parků, okrašlování města a ochrana ptactva.
Včelařský spolek
(1905–1934)
V roce 1905 dne 24. srpna ustavil
se zde Včelařský spolek pro Rožďalovice a okolí se sídlem v Rožďalovicích, který si vzal za účel vysazování
medonosných keřů a stromů, pěstování ušlechtilých včelích matiček a
tím podporovati národohospodářství. Ustavujících členů bylo 19 a
prvým předsedou byl Václav Kutmon
z Doubravan.
V roce 1934 má spolek 52 členů
a jeho předsedou je Antonín Černý,
školník měšťanské školy v Rožďalovicích.
Čsl. Červený kříž
(1926–1934)
Dne 23. června 1926 byl zde
ustaven Místní odbor Československého Červeného kříže o 72 členech
a prvým jeho předsedou byl MUDr.
Jan Boublík.
V roce 1934 zvětšil se počet členů již na 211 a jeho předsedou je
MUDr. Václav Lekeš. Pokladníkem
odborný učitel Václav Petrtýl a jednatelem účetní Josef Karásek.
Jmenovaný odbor provádí každoročně pro školní a hlavně přespolní mládež polévkovou akci v zim-
ních měsících, dále
pro chudou mládež akci ošacování. Mimo tyto akce
poskytuje
Červený kříž v rámci
možnosti peněžité podpory, postiženým živelnými
pohromami, jako
ohněm a povodní. Též poskytuje
v případech úmrtí živitele strádající rodiny peněžité dary pozůstalým. Zdrojem příjmu
Červeného kříže jsou členské příspěvky, příspěvky ministerstva sociální péče, dále dary peněžních ústavů místních i okolních, jednotlivých
dobrodinců a různých spolků.
Okrskový spolek
studujících Lindner
(1919–1934)
Ustavil se zde v roce 1919. Účelem jeho jest podporovati mravně i
hmotně členy ve snahách po vzdělání všeobecném i vědeckém, pěstovati vzájemnost mezi členy, jakož i šířiti duševní vzdělání v místě
a okolí. Též pořádá občas zábavné
podniky.V roce 1934 má spolek 52
členy a předsedou spolku je Václav
Sobolík, studující vysoké školy technické.
Kulturně-tělocvičná
jednota Čsl. Orla
(1922–1934)
Dne 29. června 1922 ustavila se zde kulturně-tělocvičná jednota Československého Orla, jejímž
účelem jest na základě křesťanských
zásad vychovávati národu pokolení
zdravé, statečné, čestné, věrné Bohu,
církvi a vlasti.
Do jednoty přihlásilo se hned 10
členů, 10 členek, 16 členů dorostu
a 27 žáků a žaček. Prvým starostou
jednoty byl zvolen krejčí Josef Kubišta.
V roce 1934 čítá jednota 30 členů
činných a přispívajících a 30 žáků a
žaček. Starostou jednoty je Josef Havelka, vrchní četnický strážmistr ve
výslužbě.
Dramaticko-pěvecký
kroužek Pokrok (1924–1934)
kroužku přihlásilo se ihned 65 členů. Prvým předsedou byl Josef Mojžíš, místo předsedou Josef Tuláček,
jednatelem Jan Adamec, pokladníkem Bohumil Stýblo a režisérem Josef Sadílek.
V roce 1934 čítá kroužek 51 řádných členů činných a jeho předsedou je odborný učitel František Kalferst.
Kroužek Pokrok od svého založení sehrál celkem 62 divadelních her –
42 celovečerních a 20 aktovek.
Sportovní klub
Rožďalovice (1932–1934)
Založen byl v květnu 1921 na
popud JUDr. Karla Kalze, advokáta v Praze a zdejšího rodáka. Účelem
spolku je pěstovati sport a tělovýchovu vůbec. Prvním jeho předsedou
byl továrník Václav Ferda a jednatelem inženýr Vojtěch Syka, technický
úředník zdejšího cukrovaru. Hrány
byly z počátku toliko cvičné zápasy
v kopané mezi členy v „krechtách“ za
cukrovarem nebo na louce pod Židákem. Po zákazu hraní na těchto
místech nemohl klub pro nedostatek prostředků i pochopení opatřiti si vhodné hřiště, a proto již v roce
1922 činnost klubu zanikla.
Po nezdařeném prvém pokusu
proveden pokus druhý, a to na popud
zvěrolékaře Josefa Novotného a Julia
Baštýna, pomocníka v cukrářství Jiřího Lauši. Sportovní klub Rožďalovice byl obnoven na valné hromadě 21.
dubna 1932 za účasti 47 členů. Předsedou zvolen inženýr Vojtěch Syka,
jednatelem Miloš Bláha.
Laskavostí správní rady Rolnického akcionáře cukrovaru v Rožďalovicích zapůjčen byl klubu v užívání bezplatně pozemek v „Hliňáku“
a na něm upraveno hřiště rozměru
75 m x 53 m.
Z peněžitých darů a příspěvků členů pořízeny byly potřeby pro
fotbal a prvý oficiální zápas v kopané sehrán 21. srpna 1932 s SK Oskořínkem za účasti starosty města a ředitele cukrovaru Františka Honzáka.
V roce 1934 má klub 107 členů a za
sekretářství Josefa Vynikala, trafikanta, sehráno v tomto roce 69 zápasů
v kopané.
Jan Nožička,
kronikář města
Ustaven byl zde 8. října 1924 za
přítomnosti 40 občanů. Po ustavení
23
Z minulosti Rožďalovic
P
Historie rožďalovického kostela (třetí část)
rojdeme-li hlavním vchodem rožďalovického kostela,
nad kterým je umístěn valdštejnský znak, přijdeme do prostoru chrámu, který je zdoben bohatou
štukaturou a sochami. Je zde pět oltářů řezaných v barokním slohu.
Hlavní oltář byl zřízen v roce
1725. Na něm se nachází velký oltářní obraz namalovaný v roce 1743
V. Mayerem. Obraz znázorňuje opata sv. Havla, který klečí před křížem.
U nohou leží jeho opatská mitra a
berla. V dálce je viděti klášter svatohavelský. Roku 1763 byl tento starý hlavní oltář zcela restaurován, a
to nákladem paní Aloisie hraběnky
z Clamu. Byl opatřen dvěma velkými sochami sv. Petra a Pavla, mnoha
postavami andělů a jinými sochařskými ozdobami. Po stranách oltáře
byly zbudovány postranní dveře překryté dveřními závěsy z červeného
sukna. V roce 1845 byl oltář včetně
obrazu renovován malířem Josefem
Vojtěchem Helichem z Prahy.
Malý postranní oltář Matky Boži vlevo v presbytáři (kněžiště čili presbytář, z latinského presbyterium, je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která
je vyhrazena kněžím) byl zhotoven
a postaven v roce 1760. Na tomto oltáři se nachází malý prastarý
obraz Matky Boží (mouřenínské).
Obraz je uložen ve zdobené skříňce, na jejíchž dvířkách je letopočet
1726. Obrázek Matky Boží patřil
hraběcí rodině z Mekova, u níž se
těšil zvláštní úctě po 600 let. Takže původ obrázku spadá asi do doby
Soběslava I. Kostelu darovala obrázek hraběcí rodina z Valdštejna
pravděpodobně roku 1720. Zápis ve
farní kronice praví, že historie obrázku je popsána na cínové destičce
u obrázku. I když se destička během
času ztratila, zachoval se opis cínové
destičky. Je psán v jazyce německém
a v překladu zní asi takto:
„Přítomný obraz byl asi 600 let
u hraběcího Mekovského rodu uctíván, kterýžto obraz potom starší slečna Marie Barbora z Mekova odkázala své dědičce Marii Magdaleně de la
Vall rozené z Mekova, po jejíž smrti
týž obraz její dcera Marie Františka
de la Vall zdědila, která po svém časném odchodu, právě tento obraz odkázala hraběti Václavu z Waldsteina a
jeho paní manželce Marii Barboře rozené hraběnce z Palfy, a sice do kaple,
kde, jak mínila babička hraběte jakožto rozené z Mekova a matka roze-
24
ná hraběnka Khüenová, se všemi příbuznými přáteli v Bohu odpočívají a
se mnou, Márií Františkou de la Vall,
věčné blažené z mrtvých vstání očekávají. Světlo, které paní matka Marie Alžběta nadala, má před tímto obrazem ode mne Márie Franišky de la
Vall uctívaném v stříbrné lampě hořeti. Ctitelce pak a všem věřícím křesťanům ať svítí světlo věčné! Amen.“
Boční oltář Karmelitánského Jezulátka byl zhotoven roku 1760. Na
tomto oltáři se nacházela skleněná
skříň s malou figurkou Jezulátka natřená olejovými barvami. Postupem
ra, hraběnka z Valdštejna, místo něj
dala na tomto místě postavit v roce
1763 zcela nový oltář škapulířového bratrstva a umístit na něm starý obraz s výjevem škapulířového
bratrstva, který až dodnes na tomto
místě je a který byl roku 1842 zcela
nově štafírován.
Nejstarší památkou rožďalovického kostela je cínová křtitelnice od
Jana z Mochova, kterou kostelu věnoval roku 1457.
Kazatelna v rožďalovickém děkanském kostele byla nově postavena roku 1762. Dal ji milostivě
zhotovit pan Jan Kryštof, hrabě z
Clamu. Roku 1842 byla opravena a
bohatě štafírována zlatem.
V roce 1842 byl pořízen a postaven v rožďalovickém kostele Boží
hrob. Sochař Mikuláš Sychrovský
z Mirotic použil staré figury andě-
času byla skleněná skříňka odstraněna a byla zhotovena nová a i se
skříní a čtyřmi anděly byla nově štafírována (od baroka užívané označení komplexní úpravy povrchu dřeva a kamene (nábytek, oltáře, sochy)
podkladem (poliment, sádra, křída)
a působivým povrchem – zlacení,
polychromie, mramorování, leštění). Nyní se na tomto oltáři nachází
také nový oltářní obraz, namalovaný
pražským malířem J. V. Helichem a
představující sv. Jana Křtitele. Tento obraz dala zhotovit kněžna Helena z Lobkovic a byl zde umístěn
roku 1845.
Oltář na pravé straně se od dávných dob skládal pouze z primitivního oltářního stolu, na němž byl
umístěn velký krucifix a dole ve skříni Bolestná Matka Boží. Vše bylo z
neštafírovaného dřeva. Paní Barbo-
Z minulosti Rožďalovic
lů, které opravil a štafíroval lazurem.
Spasitele ležícího v hrobě zhotovil
týž sochař nového.
Varhany v rožďalovickém děkanském kostele koupil rožďalovický kostel ze zrušeného kláštera otců
augustiánů v Lysé nad Labem. Roku
1823 byly varhany nainstalovány a
varhanář Josef Gartner je opravil a
přezvučil. Roku 1840 byly varhany zcela nově přezvučeny a seřízeny
na sedmnáct registrů. V tomto roce
u příležitosti štafírování oltářů byly i
varhany nově štafírovány. Staré rožďalovické varhany byly darovány žitovlickému kostelu v roce 1823. V
roce 1840 byly i s měchy opraveny a
zcela přezvučeny.
V interiéru kostela je větší počet obrazů, které věnovali kostelu
mecenáši a několik obrazů bylo zakoupeno z augustiniánského klášte-
ra v Lysé nad Labem. Křížová cesta o čtrnácti obrazech byla pořízena
16. srpna 1770 chalupníkem Janem
Horákem ze Žitovlic. V březnu roku
1851 byla malířem Janem Rektorysem opravena.
V obdélníkové chrámové lodi
jsou umístěny čtyři bloky kostelních lavic, k nímž byly v dřívějších
dobách připevněny olejové svítilny a
cechovní prapory. Do dlažby kostela
je začleněna mramorová deska uzavírající rodinnou hrobku Valdštejnů.
Na vnější straně kostela je součásti
východní zdi náhrobní deska panny
Johanny Křinecké z Ronova, která
pochází ze 16. století.
Rudolf Valeš
Vzpomínka na Josefa Horáka
D
ovolte mi, abych v tomto
předvánočním čase vzpomenul významného rožďalovického rodáka, řídícího učitele
Josefa Horáka. Většinu svého života
prožil v Podkrkonoší, kde se věnoval jedné ze svých zálib, a sice sbíráni lidových písní, hlavně koled. Kdy
vyšly sebrané koledy poprvé, nevím. Vím však, že v roce 1945 vyšel
v Krkonošském nakladatelství Josefa Krbala ve Vrchlabí sešit o dvaceti
stranách a na přední straně zdobené malovanými figurkami z Betléma byl titulek Josef Horák: Vánoční povídání o koledách z Podkrkonoší.
Tento sešit i s věnováním autora
jsem měl v roce 1946 pod vánočním
stromkem. Horákovo povídání o
koledách jsem viděl ještě několikrát
v různých vydáních. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem zjistil, že tyto
koledy vyšly vázané v nakladatelství
Dauphin v roce 2013. V tomto vydání mně zaujal citát:
„Když slyším o Vánocích monotónně odříkávat „Koleda, koleda Štěpáne“ – je mi vždycky smutno – protože
je to zbytek z velkého pokladu krkonošských koled, jež vyrůstaly z jedinečné
poezie předvánoční doby a naplňovaly
vůní svých květů srdce i duše všech krkonošských horáků. Bylo by škoda, aby
s jejich dny zašly i koledy, jimž beztoho
dnes už odbíjí hodina dvanáctá.“
( Josef Horák, Martinice 1938)
Rudolf Valeš
Jako koledníka jej zvěčnil v karikatuře s veršem jeden z pravidelných hostů
Rajmanovy dílny grafik Karel Kinský
25
Z minulosti Rožďalovic
Nová sezona šachistů
V
září začala nová sezona šachistů. Oddíl mládeže se sešel na prvé schůzce 5. září.
Zhodnotil průběh letního pionýrského tábora, kterého se zúčastnilo
26 dětí v době od 1. do 10. července na škole v přírodě v Pro­seči pod
Ještědem. Tábor byl dobrou přípravou na novou sezonu. Člen oddílu
Jan Knížek se naposled jako žák zúčastnil Poháru ČSR v Gottwaldově,
kde v družstvu Středočeského kraje
hájil 2. šachov­nici. Dosáhl tam vynikajícího výsledku 6 a půl bodu ze
7, svoji ša­chovnici vyhrál a přispěl
významným dílem k celkově 3. místu kra­je. V soutěži jednotlivců uhrál
knížek 4. místo.
V nové sezoně, značně omlazeni a s méně zkušeným družstvem,
jsme hráli na dvou turnajích Velké ceny ČSSR. V prvém turnaji v
Odo­
leně Vodě jsme uhráli mezi
26 zúčastněnými družstvy 2. místo za Akumou Mladá Boleslav, ale
před Bohemians Praha. O výsledek
se zasloužili Vyšohlíd, Adamec, M.
Kafková a Drbohlav.
Drbohlav, Suchoradská a Ešnerová překonalo samo sebe a obsadilo
vynikající 5. místo za vítěznou Bratislavou, Prešovem, Statistikou Budapešť a Chrudimí. Všichni naši
hráči podali velmi vyrovnaný a bojový výkon a jejich umístění bylo
Náročným zájezdem byla účast
na turnaji Velké ceny v Šale u Bratislavy konaném 2.–5. října. Šlo o
největší turnaj dosud na Slovensku pro šachovou mládež pořádaný. Hrálo zde 52 družstev z celé republiky a také z Maďarska, Polska
a NDR. V této velice těžké konkurenci naše mladé družstvo ve složení Vyšohlíd, Adamec, Kafková,
senzací turnaje. Dokázali překonat
útrapy dlouhého cestování a zvláště v závěru turnaje, kdy po sobě vysoko vyhráli tři zápasy, přesvědčili,
že se s nimi i letos musí počítat.
V těchto dnech jsme obdrželi
výsledky Velké ceny ČSSR žákov­
ských družstev v sezoně 1986–1987.
Pohled na výsledkovou tabulku, kde
je zařazeno na 350 družstev z celé
26
republiky, ale i 20 zahraničních, je
pro nás víc než radostný. Naše prvé
družstvo obsadilo v této soutěži 3.
místo za Prešovem a Rychnovem
nad Kněžnou, což je naše nejlepší umístění v 12leté historii soutěže. Ve Velké ceně ČSR jsme dokonce druzí, velice těsně za Rychnovem
nad Kněžnou. Vyhlášení výsledků
soutěže, která je organizována pod
patronací časopisu Československý
sport, bude v listopadu v Praze a
našemu družstvu se zde dostane zasloužené odměny.
Věříme, že i současné mladé
družstvo, které mé těžkou roli obhájit výsledky a pověst našeho oddílu v nových podmínkách, nezklame. Dokazují to prvé výsledky,
kterých dosáhlo v Odoleně Vodě a v
Šale. Na prahu nové sezony děkujeme všem spolupracovníkům a rodičům, zvláště soudruhům Knížkovi,
Kafkovi, Štaflovi a dalším za pomoc
a podporu naší náročné práce. Věříme, že k výše jmenova­ným přibudou v nové sezoně další, tak aby náš
kolektiv, svými výsledky známý po
celé republice, svoji dobrou pověst
udržel.
Oldřich Suchoradský
(uveřejněno v říjnu 1987,
Rožďalovicko, č. 95)
Sportujeme
Cvičení pro nejmenší
Ve školní družině v místní základní škole pravidelně probíhá Cvičení
pro nejmenší. Je to cvičení pro děti od
1 roku do 3 let a program sestává z následujících částí: „Cvičíme dle říkanek“, „Zpíváme a hrajeme na hudební
nástroje“ a „Tvoříme a hrajeme si“.
Cílem tohoto programu je zdokonalovat dětskou motoriku, protáhnout si tělo, popřípadě rozvíjet slovní
zásobu dětí pomocí říkanek. Doprovod hudebních nástrojů má také pozitivní vliv na rozvoj sluchové paměti.
Děti v tomto kurzu prohlubují i svůj
rozumový a společenský vývoj.
Nově také lektorka kurzu zavedla
návštěvy solné jeskyně, která jak známo, má blahodárný vliv právě na rozvoj dětské imunity a pomáhá při léčení různých onemocnění.
Cvičení probíhá každé pondělí od
9 do 10.30 hod. a vede ho dětmi oblíbená paní Martina Malá z Rožďalovic. Nutno dodat, že vše dělá z vlastní
iniciativy a bez nároku na jakoukoli odměnu. Ani vedení školy nepožaduje za pronájem družiny žádný
poplatek. Platí se pouze symbolická
částka 20 Kč, a to na koupi případných hracích prvků nebo prostředků
pro kreativní tvoření. Kdo máte chuť,
přijďte si s námi s dětmi zacvičit.
Veronika Bachová
Přeborník Vězeňské služby ČR ve všestranné služební kynologii 2014 je z Rožďalovic
V
e dnech 6.–10. října 2014 se
zúčastnil Milan Hron z Rožďalovic celostátního přeboru Vězeňské služby ČR ve výcviku
služebních psů v Pracově u Tábora.
V konkurenci 32 soutěžících se
stal celkovým vítězem a získal spolu
se svým psem, tříletým belgickým
ovčákem Lancelotem titul Přeborníka ČR pro rok 2014 a z rukou generálního ředitele Vězeňské služby
ČR převzal putovní pohár.
Velmi vyrovnanými výkony ve
všech třech disciplínách (poslušnost, obrana a stopa) získali celkově nejvyšší počet bodů a na putovním poháru přibude za rok 2014
jeho jméno a jméno čtyřnohého
svěřence.
Ing. Miroslav Hron
27
Rozhovor
RNDr. Jana Příhodová: „Jiných názorů si vážím“
Byla a jsem přesvědčena o správnosti kroků, které jsme začali realizovat. Věřila jsem, že dokážu zaměstnancům své kroky vysvětlit.
Myslím, že se to povedlo. I tak nutím lidi, aby přišli i s odlišnými názory. Já si jiných názorů vážím, a
pokud se ukáže, že mají pravdu, hledám v nich ponaučení. O zásadních
věcech jsem se vždy radila s dalšími
vedoucími pracovníky.
Dotkly se uvedené změny nějak
klientů?
Zanedlouho uplyne 500 dnů od
Vašeho jmenování ředitelkou Domova Rožďalovice, ale pro mnoho
lidí jste stále ještě neznámou. Tak
tedy: „Kde jste se tady vzala?“
Pracovala jsem jako zástupkyně ředitele v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze 4. V roce 2013 jsem
se zúčastnila výběrového řízení na
úřadě Středočeského kraje, který je zřizovatelem Domova. Ke dni
15. července 2013 jsem byla Radou
Středočeského kraje jmenována ředitelkou.
Z výroční zprávy vyplývá, že
brzy po Vašem nástupu se začalo fungování rožďalovického Domova měnit...
Byl proveden audit sociálních
služeb, ze kterého vyplynula spousta povinností. Realizovali jsme jednotlivé kroky, což nám k dnešnímu
dni velmi pomohlo. Krajský úřad
nechal na vybraných organizacích
letos udělat rovněž audity služeb a
z porovnání výsledků je patrné, že
jsme maximum možného napravili. S čím zatím nemůžeme příliš udělat, jsou stavebně technické
uspořádání pokojů a jejich vybavení. Změny se promítly i do řízení organizace, ať už jde o změny ve
vedení jednotlivých oddělení, nebo
změny v kompetencích a odpovědnosti jednotlivých pracovníků.
Neměla jste obavy, jak tyto
změny zaměstnanci přijmou? Přece jen jste ředitelkou velké rožďalovické „firmy“ s více než stovkou
zaměstnanců…
28
Od počátku máme snahu zlepšit
a inovovat prostředí, ve kterém bydlí
naši senioři. Dochází k výměně mobiliáře, tak aby nový nábytek lépe vyhovoval potřebám našich klientů a
současně ulehčil práci pracovníkům
v přímé péči, kteří se o naše seniory
starají. Hledáme i další způsoby, jak
zpříjemnit klientům pobyt v našem
Domově. Pokud se klientů změny
dotkly, pak věřím, že pozitivně.
Hledáme způsob, jak zajistit více
soukromí na pokojích klientů. V budově Kláštera upravujeme dvě místnosti, nikoli z důvodů navýšení kapacity domova, ale chceme snížit počty
klientů na pokojích.
Můžete stručně popsat současnou strukturu organizace?
Struktura je jedna. Domov provozuje dvě schválené činnosti – domov seniorů a domov se zvláštním
režimem. Ředitel přímo řídí své zástupce – vrchní sestru, která je partnerem pro zdravotní oblast, zástupce pro personalistiku a ekonomiku a
zástupce pro oblast sociální a technickou. Dále přímo řídí i vedoucí
oddělení. Ti musí spolupracovat jak
s vrchní sestrou, tak se zástupcem
pro oblast sociální.
Jaký je zájem o služby Domova,
jaká je obsazenost?
Jsme plně obsazeni a zejména žádosti na DZR silně převyšují naši kapacitu.
Neuvažujete v této souvislosti o
přístavbě některé části Domova a
navýšení kapacity?
To bohužel není možné bez stavby nové budovy. Ale uvažujeme o
změně poměru mezi službami.
Co máte v plánu v nejbližší
době, co Vás nejvíce „pálí“?
Zejména finanční prostředky,
abychom mohli pokračovat v plánovaných rekonstrukcích – např.
sociálního zařízení nebo v nákupu
zdravotnické sanity, zvedáků, sprchovacích lůžek apod.
Pracujete s více než padesátimilionovým rozpočtem. Jaká je v tomto směru spolupráce se zřizovatelem? Máte možnost získat nějaké
finanční prostředky např. z evropských fondů?
Se zřizovatelem máme dobrou
spolupráci. Středočeský kraj nám vychází vstříc, jak je to jen možné, a to
i finančně. V současné době čekáme
na výzvy, pokud budou směřovány i
na domovy seniorů, jistě budeme prostřednictvím zřizovatele o těchto prostředcích jednat.
Spolupracujete nějak s vedením
města?
Vyměňujeme si informace a my
jsme připraveni pomoci, pokud by ze
strany města přišel požadavek. Obrátili jsme se na město s žádostí o pomoc s ubytováním některých zaměstnanců a vím, že tito zaměstnanci
jednali s vedením města a získali tipy
na ubytování.
Jaká je spolupráce s dalšími organizacemi, jednotlivci, školami?
Velice
úzce
spolupracujeme
s místní mateřskou a základní školou.
Děti chodí našim klientům do Domova pomáhat při ručních pracích a
taktéž je povzbudit čas od času kulturním vystoupením, nejčastěji hudebním.
Které akce v Domově považujete
za zdařilé, co chystáte?
Každoročně se koná v našem Domově celá řada kulturních akcí. Dá se
říci, že každý měsíc organizujeme pro
klienty minimálně jednu akci. Většinou se jedná o hudební kapely, divadelní představení apod. Největší a
nejvydařenější akcí je Zámecká slavnost, která se koná vždy na jaře. Pro
návštěvníky, ale především pro klienty je vždy připraven bohatý kulturní
program. V tuto chvíli chystáme vánoční koncert v naší kapli.
Rozhovor
Dojíždíte z Prahy, máte vůbec
čas na Rožďalovice?
Rožďalovice jsou velmi malebné město. V letním období jsme je
prošli mnohokrát a navštívili jsme
různá místa. Po krátkou dobu co
zde působím, jsem si toto město
zamilovala.
Co Vám zde chybí nebo co se
Vám nelíbí?
Já nepostrádám v podstatě nic,
beru v úvahu velikost Rožďalovic
a díky tomu, že jsem zvyklá jezdit
autem, pokud potřebuji něco, co
není v dostupné vzdálenosti, dojedu si pro to.
Jak vypadá advent v rožďalovickém Domově?
Standardně jako všude. Klienti
mohou péci cukroví a někteří i pečou. Další vyrábí vánoční dekorace,
v Domově je vánoční výzdoba. Or-
ganizujeme vánoční setkání – písně v podání dětí z mateřské školy a další akce. Všechny tyto akce
zajišťuje oddělení pracovníků, kteří organizují volný čas a zábavu pro
naše klienty.
Jak prožívají klienti Štědrý
den, jak ho trávíte Vy?
Někteří klienti jezdí na Štědrý
den domů k rodinám, ti, co zůstávají v Domově, mají standardní oběd, a
večeři – kapr, řízek, polévka, vánočka cukroví. Domov je vyzdoben vánočními ozdobami, a pro každého
klienta jsme připravili dárkový balíček kosmetiky, stejně jako v loňském
roce.
Já na Štědrý den, stejně jako
v minulém roce, přijedu s manželem
do Rožďalovic pozdravit klienty a
sloužící zaměstnance a popřát jim
klidné svátky.
Mně přiletí mladší dcera ze zahraničí na vánoční svátky, a tak
společně se starší dcerou, jejím pří-
telem a manželem prožijeme Štědrý den. Další dva dny věnujeme
návštěvám rodičů a rodině jako takové.
RNDr. Jana Příhodová vystudovala Univerzitu Karlovu, obor analytická chemie. Externě spolupracovala s Domovem seniorů Praha 8,
později byla zástupkyní ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze 4.
Žije v Praze, je vdaná a má
dvě dcery. Mezi její záliby patří
četba historické literatury, lyžování,
turistika a především sport. Dříve
aktivně hrála basketbal, nyní
pomáhá při tréninku dětí. Rovněž
ráda cestuje za přírodními a
historickými památkami, českými i
zahraničními.
rozhovor s ředitelkou
Domova Rožďalovice vedl
Jiří Rejsek
Prodej parcel v ulici Československých legií
29
FC Trnavan Rožďalovice
P
o odehrání všech zápasů podzimní části stávající fotbalové sezony se oba mužské týmy
FC Trnavanu umístily na velmi pěkných příčkách tabulky. Tým A mužstva obsadil třetí příčku v okresním
přeboru se ztrátou čtyř bodů na podzimního vítěze soutěže, kterým je
fotbalový tým Pátku. B-tým obsadil druhou příčku v nejnižší okresní
soutěži hned za týmem Všechlap se
ztrátou dvou bodů.
Rekapitulace
sezony A týmu
Hráči týmu do nové sezony nastoupili s jediným cílem, a to postou-
pit do vyšší fotbalové soutěže. Začátek sezony nedopadl podle očekávání
a mužstvo po dvou zápasech zůstalo
bez výhry. Třetí utkání nezačalo pro
naše borce optimálně a po dvou šancích protihráčů prohrávali 0:2, do poločasu kluci srovnali stav na 2:2 a boj
o cenné body začal znovu. Nakonec
se naši hráči mohli z výhry radovat,
ke konci utkání proměnili pokutový kop a zaslouženě vyhráli 3:2. Tato
výhra mužstvo povzbudila a vyhráli v
řadě pět utkání. Do konce podzimní části hráči ztratili body za prohru
s týmem Kostelní Lhoty a dvěma remízami s týmy Loučeně a Kovanic.
Tým během podzimní sezony trápila četná zranění hráčů, proto trenér
A-týmu musel stavět hráče z rožďalovické rezervy. Hráči se bez problémů zapojili a pomohli k cenným vítězstvím.
Rekapitulace
sezony B týmu
Hráči rezervy rožďalovického
Trnavanu vstoupili do fotbalové sezony velmi slibně a po šesti odehraných mistrovských utkáních získali
plný počet bodů. Do konce podzimní části soutěže je o body připravily pouze týmy Všechlap a Mcel.
(red)
Z historie Trnavanu
(1980–1982)
V
roce 1980 a pak na počátku osmdesátých let dala v
Rožďalovicích dohromady
ohromná parta kluků kolem fotbalu. V květnu 1980 byla zahájena velká akce: rozšíření a vybavení
kabin pro hráče, nové společenské
místnosti (klubovna), rozšíření hrací plochy a upraveno prostředí pro
diváky.
Celou akci řídil a organizoval
tehdejší předseda fotbalového oddílu pan Miroslav Fadrhonc, ve
spolupráci se stavebním technikem
panem Josefem Drobečkem, JZD
Košík (zednické práce) a ostatními hráči a fanoušky Tatranu. Materiálem i finančně pomohli z obce,
MNV Rožďalovice, Prefy, Strojobalu a pily. Mnoho a mnoho času,
potu a práce odvedli kluci a ostatní dobrovolníci. Výkop základů byl
proveden stavebním mechanismem
a na čištění základů byla první brigáda 20. května 1980. V těchto letech bylo běžné a samozřejmé, že se
týden co týden scházelo při brigádě
deset až dvacet lidí, elán a nadšení
bylo obrovské. Rožďalovští fanoušci a hráči Tatranu, byli v tuto dobu
jedno tělo, jedna duše. Je pochopitelné, že při práci byla také zábava a družné debaty a že se trošku
toho zlatého moku také vypilo. Od
samého počátku stavby se o občerstvení milých hochů svědomitě staral a pivo točil Pepík Švarc, ale my
všichni jeho dobří kamarádi jsme
mu jinak neřekli než Čamrák.
Do kroniky
SK Trnavanu Rožďalovice
zaznamenal Miroslav Emr
30
Rozšiřování hřiště směrem ke Košíku, na fotografii František Brůna
Stalinec, s jehož pomocí se upravovaly stráně kolem hřiště a rozšiřovala
hrací plocha
Žitovlice a Pojedy – divadlo
Budilova divadelní škola
s francouzskou metodou Jacques Lecoq
zavítala i do našeho regionu
Budilova divadelní škola s francouzskou metodou Jacques Lecoq má rezidenci v Praze, ale pořádá workshopy a semináře po celé ČR a 3. října
zavítala i do našeho kraje.
První zahajovací seminář tohoto roku pro nové zájemce o studium této světoznámé metody se uskutečnil ve dnech 3. až 5 října 2014 mimo Prahu
- v Pojedech/Žitovlicích u Nymburka v Galerii/Divadle Pojedy a ve školícím centru SVI AJAK. Seminář byl otevřen všem zájemcům, kteří se chtěli
s metodou seznámit.
Každý školní rok Budilovu divadelní školu provází hlavní téma, které se stává vodítkem, jak pro lektory, tak pro studenty. Tématem na rok 2014
byla REKLAMA. S „reklamou“ studenti zkoumali skrze improvizaci a pohyb území burlesky, grotesky, klauniády a další divadelní žánry s odkazem
na metodu Jacques Lecoq a pod vedením zkušeného pedagogického týmu.
Semináře nabízejí fyzickou průpravu, scénický pohyb, dramatickou improvizaci, práci s hlasem a vnímání prostoru. Důraz je kladen na autorskou
tvorbu, individuální i kolektivní. Budilova divadelní škola svým studentům napomáhá skrze metodu Jacques Lecoq nalézt osobitou tvůrčí cestu
a uvolněný herecký projev.
O projektu zakladatelka Budilovy divadelní školy a také ředitelka Budil, o.s. Vendula Burger:
Budil, o.s. je sdružení, které projekt založení Budilovy divadelní školy podporuje a provozuje její dosavadní činnost a pomáhá v šíření metody
Jacques Lecoq po celé ČR.
Jacques Lecoq vždy dával přednost hře; radosti ze hry. Podporoval lidskou touhu objevovat nové dramatické tvary a naplňoval je fantazií, mystériem
a poezií. Věřil ve schopnost člověka pozorovat a imitovat přírodu, stejně tak, jako věci kolem nás. Přetvářel vše do dramatických podob. Z mého
pohledu byl „novodobým“ Komenským, upřednostňoval školu hrou. V prázdném prostoru studenti všech národností tvoří a improvizují, hledají na
dané téma to nejpřesnější lidské gesto, pocit, dramatickou zápletku, vždy se přitom opírají o přírodní zákony a přirozený rytmus života.
Po ukončení studia Mezinárodní školy „Jacques Lecoq“, jsem se přes deset let věnovala pedagogice metody Jacques Lecoq, pohybovému divadlu,
tanci a loutkářství nejen ve Francii, ale také během světového turné s Philippem Gentym v Kambodži, Jihoafrické republice, na Novém Zélandu,
v Jižní Korey atd. Předávala jsem své mnohaleté divadelní zkušenosti vedením různých profesionálních workshopů, dílen a seminářů a zároveň jsem
také měla možnost poznat rozličné divadelní metody.
Cestování s divadelní společností Philippa Gentyho po světě a poznávání nových kultur a zemí velmi obohatily moje techniky výuku, zároveň mě
utvrdily ve výjimečnosti této metody a nabyla jsem přesvědčení, že metoda J. Lecoqa nezná hranic, je celosvětově srozumitelnou učební metodou,
kterou si může přirozeně osvojit každý. Během těchto let jsem začala vážně uvažovat o myšlence založit vlastní školu se zaměřením na pohybové
divadlo a uplatňující Lecoqovu metodu.
Po návratu do Prahy jsem tuto metodu učila na několika jednorázových workshopech a souvisle jeden rok na katedře nonverbálního divadla
HAMU. Absolventi workshopů a studenti HAMU mi vyjádřili svojí vůli pokračovat v poznávání této metody, zahrnující práci s pohybem, improvizací,
kolektivní tvorbou a i vedlejšími obory jako např. akrobacií a současným tancem. Nabyla jsem pevného přesvědčení o nutnosti otevřít soukromou
školu, která by měla všeobecný přínos pro českou i světovou divadelní scénu. Tak vznikla idea projektu „Budilova divadelní škola“.
A od roku 2007 otevírám kurzy a semináře po celé ČR s cílem seznámit s touto metodou, co nejvíce mladých lidí i profesionálů. Doufám, že se mi
podaří otevřením Budilovy divadelní školy v Praze českým a všem ostatním východoevropským studentům metodu Jacqua Lecoqa zpřístupnit už jen
proto, že studium v Paříži je finančně velmi nákladné. Pan Jacques Lecoq se nejednou zmínil, že tak málo studentů ze slovanských zemí prošlo jeho
školou. Měl Slovany velmi rád. Myslím, že kdyby tu mezi námi ještě byl, tak by uvítal, že se jeho učení dostane do východních zemí a mé rozhodnutí
by ocenil a podporoval, stejně tak jako mi tuto podporu písemně vyjádřila jeho žena Fay Lees Lecoq.
Úvodní seminář – zkoumání místa a inspirace pro tvorbu
První zahajovací seminář se uskutečnil mimo Prahu v obcích Žitovlice a Pojedy. Studenti se ztotožňovali s přírodou a vesnicemi skrze fyzická
cvičení. Osvojovali si světoznámou metodu Jacques Lecoq a zkušenosti, které načerpali budou nadále rozvíjet na příštích seminářích, aby se na jaře
vrátili zpátky a hledali cestu, jak tvůrčím způsobem přiblížit krásy poznaného místa zpátky jejím obyvatelům veřejnou prezentací, která by se měla
uskutečnit během víkendu 23.-24.5.2015. Budilova divadelní škola se chystá v Žitovlicích-Pojedech uskutečnit závěrečné divadelní představení
na téma REKLAMA a inspirací jejich tvorby by měla být právě místa, se kterými se během semináře setkali. Studenti během víkendu navštívili
a zkoumali metodou Jacques Lecoq Farmu Pojedy, kostel sv. Václava, obecní školu, školící centrum SVI AJAK z.s. (umožňující soustředit se na
výsledky zkoumání) a okolní krajinu.
Za spolupráci na tomto zahajovacím semináři bychom chtěli poděkovat Středočeskému vzdělávacímu institutu J. A. Komenského (SVI AJAK z.s.)
– panu řediteli Ing. J. Ottovi, starostovi obce Žitovlic-Pojed – panu Ing. J. Křížovi a Farmě Pojedy – panu J. Petersíkovi, za umožnění pracovat a tvořit
na těchto místech.
Vendula Burger
w w w. b u d i l . c z
31
Žitovlice a Pojedy
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Žitovlice
Název volební strany:
Typ volební strany:
Za obec krásnější
sdružení nezávislých kandidátů
Starosta:
Místostarostka: Zastupitelé:
Plnění úkolů z volebního období 2010 - 2014
Nové investice
1. Obecní vodovodní řad Pojedy
2. Vodovodní přípojky Pojedy
3. Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích – nové parcely
4. Příjezdová komunikace k novým stavebním pozemkům v lokalitě „Na Brodku“
5. Dětské hřiště
Obnova a rekonstrukce
1. Rekonstrukce cesty „Na plácek“
2. Rekonstrukce osvětlení v Žitovlicích I. etapa
3. Rekonstrukce okapů na Obecním úřadu
4. Obnova Pomníku padlým vojákům za I. světové války a Krucifixu v Pojedech
5. Zahájení revitalizace okolí ,,Závlahové nádrže“ – odvodnění a zatrubnění příkopu
Ing. Josef Kříž
Hana Kmochová
Jiří Malý
Roman Staníček
Jaroslav Kaňka
Splněno – nesplněno:
2011 (dotace)
2011-12
2012-13 (dotace)
2013
2013 (dotace)
2013 (dotace)
2011-12 (dotace)
nesplněno
2012-13 (dotace)
2010-2014
Nad rámec
1. Rekonstrukce cesty ,,Na Kuchyňku“
2. Rekonstrukce laviček a stolů na hřišti
3. Dostavba obecního vodovodního řadu v Žitovlicích – ul. ,,Na Plácek“ 4. Rekonstrukce cesty ,,Na Husánku“
2013 (dotace)
2014
2014 (dotace)
2014
Neinvestiční
1. Podání žádosti o pozemkovou úpravu
2. Příprava ,,Změny územního plánu“, která by měla návaznost na pozemkovou úpravu
nesplněno
připravuje se
Úkoly pro volební období 2014 - 2018
Nové investice – nové stavební parcely
– bezúplatný převod pozemku hřbitova od církve na obec a jeho oprava
– prodloužení Obecního vodovodního řadu
– veřejné osvětlení Žitovlice – II.etapa
Obnova a rekonstrukce
– opravy cest a odvod dešťové vody (náves, příkopy)
– zahájení rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Neinvestiční – podpora spolkových organizací a občanských aktivit v obci (SDH, SK Žitovlice, Galerie Pojedy a případně další)
– vypracování územního plánu a podání žádosti o pozemkovou úpravu KÚ Žitovlice a Pojedy
A co ženy? Mají si kde hrát?
Otevřeli jsme nový prostor, který si nehraje ani na divadelní, ani na taneční školu, ani na terapii, ani na
aerobic, nikdo nebude očekávat žádné schopnosti, žádné výkony, nikdo vás nebude hodnotit.
Patříte do věkové kategorie 18 – 100 let? Máte pocit, že nemáte pohybový nebo jiný talent?
Zkušená lektorka ovládající řadu technik od uvolnění, metody Feldenkrais, metody Jacques Lecoq po tanec
pěti rytmů Vám nabídne možnost zjistit, že jste bujará bytost plná radosti a možností své talenty nejen
objevit, ale i osvobodit.
Cvičení se konají každý čtvrtek v 19.00-20.30 hod. ve školícím centru SVI AJAK v Žitovlicích.
Dosud proběhlo již několik setkání a další termíny s informacemi o přihlášení se dozvíte z webových stránek obce Žitovlice
(www.zitovlice.cz) nebo kontaktujte Vendulu Burger na tel.: 724 703 750 a e-mailu: [email protected]
32
32
w w w. z i t o v l i c e . c z / w w w. p o j e d y. c z
Žitovlice a Pojedy
Adventní koncert a rozsvícení obecního vánočního stromu
30. listopadu 2014, Galerie Pojedy, Obecní úřad Žitovlice
„Centrum technologie zpracování dřeva“ v Žitovlicích
SVI AJAK z.s., nezisková organizace se sídlem v Nymburce, je veřejnosti známá
především svojí činností v oblasti vzdělávání dospělých, a to nejen na území
Středočeského kraje. Do širokého portfolia jeho aktivit souvisejících se vzděláváním patří
rovněž projekty investiční. Takové, které vytvářejí materiální zázemí pro specializovaná
školení. Nejnovějším realizovaným projektem je právě dokončené “Centrum technologie
zpracování dřeva” v Žitovlicích. Náročná adaptace chátrajícího objektu byla zahájena na
podzim 2012 a provoz zařízení začíná právě nyní.
Jaký byl motiv a podmínky realizace tohoto ojedinělého projektového záměru?
SVI AJAK považuje vzdělávání za hlavní předpoklad prosperity jak jednotlivce, tak
institucí, a tím celé naší země. Od této myšlenky se odvíjely stavební aktivity zahrnující
i adaptaci jednoho z největších zdejších statků. Není náhodou, že se jednalo o rekonstrukci
tradiční usedlosti (čp. 24), která se dochovala v ojediněle autentické podobě. Projekt v sobě
zahrnoval dva cíle: zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v dané lokalitě jako podporu
tradičního průmyslového odvětví, a zároveň záchranu cenné kulturní památky. Je zřejmé,
že tato skutečnost naši práci nikterak neusnadnila, ba naopak: museli jsme se vypořádat
s úpravami tak, aby byly ochráněny všechny hodnotné součásti objektu, aby byl zachován
jeho charakter, ale přitom aby objekt splňoval současné nároky na provoz.
K jakému účelu vzdělávání je určeno nové vzdělávací centrum v Žitovlicích a co
nabízí?
Jak napovídá sám název, jedná se o školicí zařízení se zaměřením na technologie
zpracování dřeva, které bude sloužit všem zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti v této
oblasti. V adaptovaných částech je k dispozici recepce, společenská místnost, prostory
pro individuální výuku, letní školící místnost, technické a sociální zázemí, a rovněž dílna
s ukázkovou výrobní linkou. V nové stavbě se nacházejí učebny, přednáškový sál, sociální
a technické zázemí.
Naším cílem je nastartovat a stabilizovat smysluplné vzdělávací činnosti zaměřené
na tradiční oblast zpracování dřeva. Zároveň jsme otevřeni jakékoliv spolupráci na
vzdělávacích aktivitách s místními podnikatel, institucemi i jednolivci.
Příspěvky Žitovlice a Pojedy neprošly redakční úpravou.
w w w. z i t o v l i c e . c z / w w w. s v i a j a k . c z
33
Pozvánka na adventní koncert
34
Rožďalovicko obrazem
V době od 12. října do 5. prosince byla rekonstruována čerpací stanice. Nově je celoročně otevřena do 22 hodin
Po říjnovém výlovu byla provedena oprava hráze Bučického rybníka. Zlepšila se její těsnost a byla upravena koruna hráze
35
Rožďalovicko obrazem
Foto: Jiří Rejsek
36
Náklad: 350 ks. Redakce: Petr Kapal, Mgr. Viktor Dobrev, Mgr. Marcela Ešnerová, Tomáš Pavel, Jiří Rejsek, Eliška Velechovská.
Evidenční číslo: MK ČR E 20643, kontakt: e-mail: [email protected], tel.: 325 593 107, www.rozdalovice.eu.
Toto číslo vyšlo v prosinci 2014. Foto na titulní straně Zdeněk Frejvald.

Podobné dokumenty