časopis fakulty financí a účetnictví

Komentáře

Transkript

časopis fakulty financí a účetnictví
ČASOPIS FAKULTY
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví | 1.číslo | ročník 2012
Vydejte se s námi
na cestu za poznáním!
ÚVODNÍ
SLOVO
Vydejte se s námi na cestu za poznáním.
Vážení čtenáři,
Asi takto by se stručně dalo vyjádřit poslání nového časopisu,
kterým bychom vás chtěli pravidelně informovat o všem
důležitém a zajímavém, co se na Fakultě financí a účetnictví
děje, ale i co Fakulta nabízí, nebudou opomenuta ani
odborná témata, kterými se zabýváme. Rádi bychom oslovili
všechny vás - naše absolventy, studenty současné i budoucí,
ale samozřejmě i přátele a spolupracovníky, abyste měli nejen
přehled o tom, co vše Fakulta dělá, ale současně bychom chtěli
podnítit i váš zájem aktivní: uvítáme vaše náměty a zkušenosti,
v čem by mohla Fakulta na cestě za poznáním udělat
další krůček dopředu.
do rukou se Vám dostává zcela první číslo čtvrtletního
časopisu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem
Cesta za poznáním. Tento časopis je určen široké veřejnosti
a má nesnadný úkol. Rádi bychom Vám pravidelně
zprostředkovávali aktuální informace z ekonomické, ale
také pedagogické oblasti, informovali o životě Fakulty
financí a účetnictví (přijímacích zkouškách a studiu
na Fakultě). V rubrice Stalo se na F1 naleznete
odborné či jiné akce, které proběhly na VŠE v Praze
a zároveň na příslušném odkazu připravované konference,
workshopy a další odborné přednášky.
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkana Fakulty financí a účetnictví
Vydejte se spolu s námi na cestu, která Vám rozšíří
obzory a umožní získat informace z různých oblastí
a oborů Fakulty financí a účetnictví. Na cestu
plnou inspirace a radosti z těchto nových poznatků.
Na cestu za poznáním!
Věříme, že fakultní časopis každému z Vás nabídne právě to,
co je pro vás důležité a potřebné.
Těšíme se na Vaši přízeň.
Za redakci
Ing. Kateřina Berková
šéfredaktorka
2
Průvodce
VYSOKOU ŠKOLOU EKONOMICKOU
FOTO: VŠE, Jan Koudelka
VŠE v Praze je univerzitou s nejdelší tradicí mezi ekonomickými
vysokými školami v ČR. Garantuje vysokou úroveň
poskytovaného vzdělání.
A jak to vypadá uvnitř VŠE na Žižkově?
VŠE disponuje třemi budovami,
které jsou průchozí.
Ve Staré budově naleznete především učebny a sezení pro
studenty s wifi zónou. Dále knihovnu, která disponuje širokou
škálou publikací.
VŠE v Praze získala na podzim
roku 2011 již počtvrté ocenění
„nejlepší
vysoká
škola“
v regionu střední a východní
Evropy udělením nevyššího
počtu pěti palem.
Posluchárny jsou rozmístěny v Nové budově. Dále v Rajské
budově, která je velmi moderně vybavena. V Nové budově
ve Vencovského aule se konají různé společenské události
včetně promocí.
Cenu převzal prorektor VŠE
v Praze doc. Ing. Jakub Fischer,
Ph.D.
Organizace výuky
První rok studia je zajišťován v areálu Jižní Město.
V dalších letech probíhá studium v areálu na Žižkově
(nám. W. Churchilla).
Do Rajské budovy se budete poměrně často vracet,
především když půjdete na oběd, posedět s přáteli, koupit
si knihu, skripta a další potřebnou literaturu či budete čekat
na přednášku nebo cvičení. Také zde najdete pobočku
České spořitelny.
Před oficiálním začátkem zimního semestru čeká studenty
prvních ročníků instruktáž na Jižním Městě.
Katedry pěti fakult jsou rozmístěné
v Nové a Rajské budově. Fakulta financí
a účetnictví se nachází v 1. patře Nové
budovy a je tvořena těmito katedrami:
•
•
•
•
•
•
•
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra manažerského účetnictví (2. patro)
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedra veřejných financí
katedra financí a oceňování podniku
katedra měnové teorie a politiky.
3
Manuál studenta VŠE Praha,
aneb jak se úspěšně dostat na 1. fakultu VŠE Praha
FOTO: VŠE, Jan Koudelka
Máte před sebou státní maturitní zkoušku, a přesto
už přemýšlíte o tom, co bude dál? Láká vás studium
na vysoké škole a zvědavě nebo toužebně pokukujete
po VŠE? Myslíte na výdělky v ekonomické sféře, a přesto
si nechcete nechat ujít psychologické a pedagogické
dovednosti? Pak je dobrou volbou uvažovat o studiu
na 1. fakultě VŠE Praha (též F1). Čtěte dále a dozvíte
se, jak to udělat, aby se vaše šance na přijetí zvýšily a sny
o vzdělání splnily.
1. Výběr studijního oboru na F1
Jistě máte představu o tom, jaký obor by vás nejvíce
„bavil“ nebo byl pro vás nejužitečnější, ale jak sen převést
do reality? Jak se dostat na obor, který vás zajímá?
Co vyplnit do přihlášky jako hlavní obor a jaké dva vybrat
jako náhradní? Mohla by vám napovědět následující tabulka
s počty přihlášených a přijatých studentů na bakalářské obory
v loňském roce 2011.
Obor
Počet přihlášených (jako
první obor)
Finance
Účetnictví a finanční řízení
podniku
A jak probíhá rozhodování, jestli budete na některý
ze tří oborů přijati? Zde je přesný návod, jak se stanovuje
pořadí uchazečů: http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/
prijimaci-rizeni/.
Správná volba strategie, který obor si zapíšete jako první, druhý
a třetí, může být zásadní. Nic vám pak nebrání po úspěšném
složení bakalářského studia zvolit si na návazném dvouletém
magisterském studiu takový obor, na který jste se na bakalářském
stupni nedostali. A že takto můžete „dohnat“, co se nepovedlo
„na bakaláři“, tak tomu napomáhá i struktura návazného
magisterského studia, kdy vlastně studujete vždy dva obory
(hlavní specializaci a vedlejší specializaci).
Přijatí studenti
Počet
325
1 002
297
636
Zdanění a daňová politika
160
Učitelství praktického
vyučování v ekonomickém
vzdělávání
28
Charakteristiky bakalářských oborů najdete na:
Finance
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Gaudeamus-2009-Fin.pdf
Účetnictví a finanční řízení podniku
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Ucetnictvi.pdf
Bankovnictví a pojišťovnictví
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Gaudeamus-2009-Ban.pdf
Zdanění a daňová politika
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Gaudeamus-2009-Dane.pdf
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
4
2. Návod, jak se stanovuje pořadí uchazečů
939
Bankovnictví a pojišťovnictví
http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2010/01/
p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku2.pdf
Pokud budete přijati, tak si již od 2. semestru sestavuje
každý student svůj rozvrh sám v rámci informačního
systému VŠE – ISIS.
3. Podání přihlášky
Přihlásit se na F1 můžete pouze
elektronicky vyplněním přihlášky
na http://prihlasky.vse.cz.
Rovněž je nutné uhradit poplatek
za přijímací řízení 590 Kč, který se
229
vztahuje k jedné podané přihlášce,
v níž je možné si zapsat tři obory
136
pouze v rámci jedné fakulty.
Termíny
přijímacích
zkoušek
30
na pěti pražských fakultách VŠE
(F1–F5) se časově nepřekrývají.
Pouze může dojít ke kolizi termínu,
pokud se uchazeč přihlásí na některou fakultu v Praze
a šestou fakultu VŠE v Jindřichově Hradci. Více informací
o přijímacích zkouškách a obsahu pěti bakalářských oborů
naleznete
na
http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/
prijimaci-rizeni/.
Manuál studenta VŠE Praha,
aneb jak se úspěšně dostat na 1. fakultu VŠE Praha
autor: Ing. Libor Klvaňa
4. Důležité termíny pro maturanty a uchazeče
o studium
•
•
•
do 31. března 2012: termín vložení elektronické přihlášky,
6. a 7. června 2012: termín přijímací zkoušky,
9. – 13. července 2012: zápis do studia.
5. Obsah přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské
obory. Uchazeči skládají dva písemné testy – z matematiky
a anglického jazyka.
délka testu
Matematika
75
Anglický jazyk
45
V každém z testů je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.
Pro přijetí ke studiu je rozhodné pořadí uchazečů, kteří
úspěšně složili přijímací zkoušku a dosáhli minimálně 50 bodů
z každého testu.
8. Možnosti ubytování na koleji
Nejste z Prahy a rádi byste bydleli na koleji? Pak se podívejte
na http://suz.vse.cz/. V prvním akademickém roce studia
jsou studenti obvykle ubytováváni tak, že bydlí na kolejích
na Jižním Městě (Chodov), v dalších letech většinou na kolejích
na Jarově (Žižkov). Rozhodujícím kritériem pro přidělení kolejí
pro akademický rok je dojezdová vzdálenost (více než 120
km) a studijní výsledky (posuzují se získané a ztracené kredity).
6. Příprava na přijímací zkoušky
Vzory testů a cvičný on-line test naleznete:
http://www.vse.cz/download/index.php?cat=27
a http://kbp.vse.cz/testy/.
Informace o přípravných kurzech naleznete:
http://www.vse.cz/obecne/pripravne_kurzy.php3.
7. Jak získat stipendia
Je dobré se seznámit se systémem stipendií, které můžete
na VŠE získat:
• prospěchové
stipendium
(od
druhého
ročníku
při dosažení požadovaného studijního prospěchu),
• ubytovací stipendium (pro mimopražské studenty, pokrývá
část nákladů na ubytování na koleji nebo v soukromí),
• sociální stipendium (pro studenty ze sociálně slabších
rodin),
• stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné
aktivity,
• mimořádné stipendium.
Více informací na
http://f1.vse.cz/studium/stipendia/.
9. Školné v rámci bakalářského studia
Zatím se na naší veřejné vysoké škole při dodržení
předepsané tříleté délky studia (prodloužené o jeden
rok) školné neplatí. V bakalářském programu tedy
v současné době můžete studovat až čtyři roky, aniž byste
museli platit jakékoliv poplatky za delší studium.
Pokud budete úspěšně přijati a budete se chtít stát úspěšným
absolventem bakalářského stupně, pak bude nutné, abyste
více pronikli do systému studia na naší fakultě, o tom ale
příště…
Ing. Libor Klvaňa
katedra didaktiky ekonomických předmětů
5
STALO SE NA F1
13. 4. 2011 se uskutečnilo první odborné setkání absolventů FFÚ při přednášce
na téma „Měnová politika v ČR”. Vystoupili prof. Vladimír Tomšík, viceguvernér
České národní banky a prof. Martin Mandel z katedry měnové teorie a politiky FFÚ.
9. 6. 2011 se uskutečnilo další odborné setkání absolventů FFÚ na téma „Kam
kráčí účetnictví“? Přednášku zajistili Ing. Petr Kříž, FCCA, partner ve společnosti
PwC, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., katedra finančního účetnictví a auditingu,
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., katedra manažerského účetnictví.
6
•
7. ročník mezinárodní konference „Řízení výkonnosti“ ve dnech
14. – 16. 9. 2011, kterou pořádala katedra manažerského účetnictví.
•
10. 11. 2011 se konalo odborné setkání absolventů FFÚ na téma „Penzijní
reforma očima pojistného trhu“. Vystoupil ředitel úseku pojištění osob
pojišťovny Kooperativa Mgr. Filip Král, prof. Jaroslav Daňhel z katedry
bankovnictví a pojišťovnictví.
•
25. 11. 2011 se konala konference na téma „Jak správně finančně vzdělávat
dospělé“.
•
3. 12. 2011 se konal 11. ročník Pedagogické konference na téma
„Problémové oblasti účetního výkaznictví“. Jedním z bodů bylo slavnostní
vyhlášení výsledků účetní olympiády pro střední školy, kterou pořádala katedra
finančního účetnictví a auditingu a předání cen. Odborná hodnotící komise
byla složena z členů katedry finančního účetnictví a auditingu a katedry
didaktiky ekonomických předmětů. Více na http://kfua.vse.cz/olympiada/.
•
7. 12. 2011 se konalo již čtvrté setkání FFÚ na téma „Ekonomické
problémy Evropy – krize dluhová nikoli měnová“. Vystoupil Tomáš Sedláček,
makroekonomický stratég ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla.
•
13. 1. 2012 proběhl Den otevřených dveří pro uchazeče o studiu na F1.
Součástí programu bylo představení pěti bakalářských oborů jejich garanty.
Dále se konala diskuse se studenty z různých středních škol.
PŘIPRAVUJE SE NA F1
Více informací naleznete na http://…. , kde jsou průběžně aktualizovány
připravované odborné přednášky, workshopy se známými ekonomy
a politiky a jiné akce.
A nyní něco pro učitele ekonomických předmětů…
Z historie katedry didaktiky
ekonomických předmětů
autor:doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze připravuje učitele odborných
ekonomických předmětů pro střední, vyšší, popř.
i jiné odborné školy. Vývoj této přípravy prošel
v českých zemích řadou etap. Chtěl bych se zmínit
jen o těch nejvýznamnějších.
Počátky této přípravy začínají koncem 19. století
a souvisí se vznikem středního obchodního školství.
Již v roce 1870 byl vydán zkušební řád k získání
učitelské způsobilosti učitelů obchodních předmětů.
Předpokladem k jejímu získání bylo středoškolské
vzdělání. Požadavky na vysokoškolské vzdělání
učitelů ekonomických předmětů jsou o málo
mladší.
V roce 1907 byl vydán předpis o zkouškách
učitelské způsobilosti pro vyučování na vyšších
obchodních školách (zkušební řád). Požadavkem
již bylo neúplné vysokoškolské vzdělání dvouleté.
Na ČVUT v Praze vznikla později i zvláštní
katedra pro přípravu učitelů, jejímž vedoucím byl
prof. Dr. Josef Pazourek. Příprava se zaměřila v té
době spíše jen na ověření této způsobilosti formou
zkoušky před příslušnou komisí.
V roce 1923 bylo zřízeno dvouleté učitelské
studium včetně pedagogické nástavby na Vysoké
škole obchodní v Praze. Bylo zřízeno i doplňkové
pedagogické studium pro absolventy VŠO
(inženýry). Tato forma studia se s četnými obměnami
zachovala do dnešních dnů.
Vznik samostatného oboru, který po celou
dobu studia připravoval přímo budoucí učitele
ekonomických předmětů, je spojen se vznikem
Vysoké školy ekonomické. Již 1. 9. 1953 vzniká
samostatný studijní obor učitelství odborných
ekonomických předmětů na tehdejší Fakultě
politické ekonomie Vysoké školy ekonomické
v Praze. Učitelé odborných ekonomických předmětů
se připravovali formou řádného pětiletého denního
a později i šestiletého dálkového studia. Vznikla
katedra metodiky ekonomických předmětů,
od r. l967 přejmenovaná jako katedra pedagogiky.
Od roku l991 se používá současný název katedra
didaktiky ekonomických předmětů (DEP).
Studium
poskytovalo
úplné
vysokoškolské
ekonomické vzdělání včetně pedagogické,
psychologické a metodické přípravy a pedagogické
praxe. Studenti byli přijímáni do denního studia
oboru od 1. ročníku a absolvovali jako inženýři
- ekonomové s kvalifikací učitelů odborných
ekonomických předmětů. Obsah i délka studia
se postupně vyvíjely. Denní studium oboru
do značné míry odstranilo dřívější rozdíly v přípravě
učitelů odborných ekonomických předmětů
ve srovnání s přípravou učitelů předmětů všeobecně
vzdělávacích. Souběžně probíhalo i doplňující
pedagogické studium absolventů a studentů VŠE.
Po roce l99l došlo v přípravě učitelů odborných
ekonomických předmětů na Vysoké škole
ekonomické v Praze k některým změnám v souladu
se změnami koncepce a obsahu studia celé VŠE.
Studium oboru učitelství se stalo na VŠE jednou
z vedlejších specializací denního studia na Fakultě
financí a účetnictví, kterou si mohou volit studenti
ze všech fakult školy. Od září 2003 je možné obor
učitelství studovat v denním studiu i jako hlavní
specializaci v navazujícím magisterském studiu
a od září 2008 také jako obor bakalářského
studia. Zůstalo zachováno doplňující pedagogické
studium s některými obsahovými změnami.
Na katedře DEP vzniklo také v roce 2000 doktorské
studium, zajišťující vědeckou přípravu v oboru
Teorie vyučování ekonomických předmětů.
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
katedra didaktiky ekonomických předmětů
7
Proč jsme měli
rádi didaktiku účetnictví
autor: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
Prvním
profesorem
didaktiky
účetnictví
na katedře byl Kamil Bolze. Narodil se v roce
1892. Pocházel z učitelské rodiny, a tak se v jeho
genech projevila skutečnost, že se stal rozeným
učitelem. Absolvoval humanitní gymnázium. Jeho
tajemstvím však bylo, proč se nikdy neucházel
o univerzitní vzdělání. Absolvoval jako maturant
jednoroční kurz na první Českoslovanské obchodní
akademii v Praze. Povídalo se, že jeho tajným
přáním bylo stát se hercem. Odborné vysokoškolské
vzdělání pak absolvoval dvouletým studiem
na ČVUT, obor obchodní vědy. Pedagogickou
přípravu si doplnil na Univerzitě Karlově. V té době
takové vzdělání, doplněné o dvouletou praxi ve firmě,
stačilo k výkonu středoškolského profesora. Musel
se však ještě podrobit zkoušce k získání aprobace,
ke které ovšem mohlo dojít až po skončení 1. světové
války. Pak pracoval jako úředník v Živnostenské bance
a posléze ještě na ministerstvu financí.
Jako suplující profesor začal učit na Obchodní
akademii v Banské Bystrici. Jeho láska k učitelskému
povolání se však probudila až na obchodní škole
v Praze, kde krátce působil. V roce 1921 nastoupil
místo na družstevní škole v Berouně. V družstevnictví,
které ho však nebavilo, působil dlouhá léta
v Bratislavě. Pozdější nástup do školství v Plzni
prožíval jako vysvobození. Celých dvacet let pak učil
až do odchodu do důchodu na Českoslovanské
obchodní akademii v Praze. Zde se zařadil
do skupiny profesorů zvučných jmen.
Aniž bychom v době studia na VŠE po roce 1953
věděli něco ze života profesora Bolze, pociťovali
jsme zcela zřetelně jeho správný vztah k nám mladým
studentům, jeho laskavost a upřímný zájem o nás.
Hlavně jsme sledovali jeho výbornou paměť, která
se projevovala v pedagogické práci na katedře, kde
se věnoval didaktice účetnictví, zaměřené na základy
výuky tohoto předmětu pro obchodní akademie. Byl
vskutku prvním didaktikem tohoto předmětu.
8
Postupně při studiu na katedře, ale i později už jako
aktivní učitelé, jsme se seznamovali s jeho literární
prací. Věnoval se autorství pro předměty organizace
a ekonomika průmyslové výroby a obchodní nauka.
Nejlepší jeho učebnice se však týkala účetnictví. Tou
nás okouzlil, když jsme se vžívali do výuky základům
tohoto předmětu. Jeho Úvod do metodiky vyučování
účetní evidence na středních ekonomických školách
se stal klasickým dílem. Připravil tak základy pro
dlouholetý rozvoj didaktiky účetnictví na katedře.
Po přeměně katedry metodiky na katedru
pedagogiky se vložil též do psaní první učebnice
předmětu pedagogika. Na katedře také vedl
vědecký úkol Výzkum a metodika studia pracujících
na vysokých školách ekonomických. Pracoval
zde 10 let a vychoval stovky nových učitelů.
Na katedru nezapomněl ani po této době, protože
jako externista pomohl, kde bylo zapotřebí,
s rozvojem tohoto pracoviště pro vzdělávání učitelů
ekonomických předmětů pro střední školy. Působil
také jako lektor pro další vzdělávání pracovníků
v oblasti družstevnictví.
Profesor Bolze po zásluze získal v roce 1964 ocenění
udělením titulu Zasloužilý učitel. Ačkoli jsme jako
studenti považovali předmět didaktika účetnictví
přednášený profesorem Bolze za předmět náročný,
měli jsme ho rádi. Řada učitelů účetnictví si na něj
zavzpomíná, když řeší nějaké složitější didaktické
problémy při výuce předmětu účetnictví, který je
považován na obchodních akademiích za předmět
poměrně těžký.
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
katedra didaktiky ekonomických předmětů
Význam
komunikačních dovedností
autorka: Ing. Lenka Holečková
Také často slýcháte informace o významu
komunikačních dovedností? Není divu. Komunikace
je opravdu pojmem, který je v současné době
skloňován ve všech pádech. Důvodem je fakt,
že právě dobře zvládnuté komunikační dovednosti
a techniky nám mohou pomoci v mnoha oblastech:
při studiu, hledání zaměstnání, v běžném pracovním
životě. A co víc – člověk, který umí vhodně
komunikovat, může fungovat úspěšněji a být
spokojenější rovněž v osobním životě.
něco, co nemůžeme ani při nejlepší vůli splnit. Kvůli
tomu se dostáváme do stresových situací. I tomu
lze předcházet, pokud se naučíme komunikovat
takzvaně asertivně.
Je třeba si u vědomit, že například na trhu práce je
náš úspěch často nejvíce odvislý od prvního dojmu,
který zvolené společnosti obvykle zprostředkovává
zkušený personalista. A ten se zaměřuje právě
zejména na naše neverbální chování a slovní
vyjadřování, z něhož dokáže vyčíst mnohé.
Kdo z nás by nechtěl dosáhnout svých vytčených cílů
a vysněných úspěchů? Najít zaměstnání, které ho Nejprve zde budou uvedeny návody, jak se naučit
bude bavit? Být oblíben v kolektivu, vycházet dobře asertivnímu jednání. Následně v dalších číslech se
s kolegy, přáteli?
postupně budete dozvídat mnohé například o umění
vlastní prezentace a schopnostech přesvědčivého
Dobrou zprávou je, že naučit se základním vystupování a rovněž o možnostech, jak se naučit
komunikačním dovednostem není nijak obtížné. pracovat s trémou. Zabývat se budeme taktéž
Stačí mít pouze chuť se v nich zlepšovat a opravdový problematikou obchodních dovedností včetně
zájem. A právě proto tento časopis v každém čísle doporučení, jak se naučit zvládat práci s časem
přinese tipy, jak na své komunikaci správně pracovat. (time management). Možná oceníte rady týkající se
obrany proti manipulativnímu jednání, případně tipy
Možná se někdo může podivovat, proč by měl pro zvládání konfliktních situací. A co je zejména
na své komunikaci vlastně vůbec pracovat podstatné pro budoucí absolventy, chybět nebude
– komunikace je přece samozřejmostí, vždyť ani sekce s doporučeními, jak se zalíbit na trhu
komunikujeme každý den! To je velká pravda. práce a zaujmout personalisty.
Komunikujeme denně nejen svou řečí, tedy slovně
– verbálně, ale rovněž celým svým vzezřením – Tak mnoho úspěchů!
výrazem obličeje, gesty, pohyby a mnoha dalšími
neverbálními aspekty, které na ostatní působí ještě
Ing. Lenka Holečková
katedra didaktiky ekonomických předmětů
výrazněji nežli naše slova.
Ale probíhá naše komunikace opravdu vždy vhodně
a efektivně? Můžeme s ní být skutečně spokojeni?
Působíme na ostatní takovým dojmem, jaký
si přejeme vzbudit, a dosahujeme správných výsledků?
Už jen příklady z každodenního života nasvědčují,
že tomu tak mnohdy není. Třeba tehdy, když druhá
osoba nepochopí zcela správně naše sdělení.
Dochází pak zbytečně k různým nedorozuměním.
Také se může stát, že se druhého svými slovy
dotkneme, aniž bychom to měli v úmyslu. Jindy
zase naopak nedokážeme adekvátně reagovat
na přehnané požadavky našeho okolí a slíbíme
9
Připomínáme, že do 31. března 2012 je nutné vložit elektronickou přihlášku.
V příštím čísle:
Podrobné informace o dalších oborech fakulty
Studentská anketa o studiu na F1
Studium v zahraničí (Erasmus)
Sportovní vyžití na VŠE
Reforma veřejných financí
Didaktické praxe z pohledu cvičícího učitele obchodní akademie
Zaostřeno na osobní rozvoj: Jak se chovat asertivně?
A samozřejmě STALO SE NA F1.
Příští číslo časopisu vychází v červnu 2012.
Členové redakční rady
Ing. Kateřina Berková, šéfredaktorka
Ing. Lenka Holečková
Ing. Libor Klvaňa
Bc. Jan Bubeníček
Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu [email protected]
Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček, [email protected]

Podobné dokumenty