vše pro stavby, bydlení a rekonstrukce

Komentáře

Transkript

vše pro stavby, bydlení a rekonstrukce
... vše pro stavby, bydlení a rekonstrukce
www.abecedabydleni.cz
Lííísste
Lís
L
Lístek
te
tek
ek
k na
na sst
stromě
trrom
ro
om
mě zzežloutl,
ežl
ež
ežl
žlo
ou
out
uttl,
u
l, h
hou
houbař
oubař
ou
b ř na
ba
n
nachází
ach
cchá
hází
há
zí ssvo
sv
svoji
vo
voji
ji h
hou
houbu,
ou
ubu
bu,
b
u, cch
chalupář
halupář
alu
alu
l pář
pá ššt
štípe
típe
íp
íp
pe
e
pol
p
po
ol
olín
ínk
ínk
ko a zvířátku
zzv
víř
íířá
řřá
áttku
tk
ku
k
u houstne
houst
ho
ust
sstne
tne
ne srst.
srs
ssr
rrsstt.. Šťastný
Šťťťa
Šťa
Š
astn
stný majitel
st
maji
ajite
aj
te
tel
ell zza
asst
stř
ttře
eše
eš
šen
né
néh
ého b
éh
azé
zé
én
nu
u ssii
polínko
zastřešeného
bazénu
prrro
pro
p
od
dlu
dl
llužuj
žujje uměle
žuje
uměl
mě
mě
ělle léto.
lét
éto
éto
to. B
yť prá
yť
p
pr
rá
ázdnin
zdn
dnin
iny
ny js
ny
jjsou
sou
ou tyt
ttytam
yt
ytam
mad
o jježíška
eží
e
žíšk
ží
ška
ška
ka věru
věrru
vě
u
prodlužuje
Byť
prázdniny
do
dal
d
ale
al
eko
ek
ko, n
ezzo
e
ezo
ou
uffe
ufe
fejte
jtte
jt
e. R
an
a
ann
nní m
nn
ra
raz
azík
az
íky
íky
ky a m
ml
mlh
llh
hy p
řiip
řřip
pomí
míín
na
naj
ajjí
a
jí k
ažžd
ažd
ždoro
oročn
čční
ní realitu
ní
rre
eali
ali
litu
tu
daleko,
nezoufejte.
Ranní
mrazíky
mlhy
připomínají
každoroční
brrz
brz
b
rzkéh
ké
éh
é
ho příchodu
příc
říícchod
řích
hod
ho
odu zimy.
zim
im
imy
my
y. Uvelebte
Uve
v leb
vel
eb
ebt
btte sse
ep
oh
oho
o
ho
h
odl
dln
d
lln
ně v křesle
křesl
kř
esslle a přečtěte
pře
př
ečččttět
ečt
ětte
ěte
e ssi
i, cco
o jje
e
brzkého
pohodlně
si,
nov
n
ovéh
ov
ého
ho
h
on
na
a po
p
oli
li plynových
ply
p
lynov
ly
no
no
ov
vý
ýcch
ých
h to
ttopidel,
op
piid
pid
del,
elll,, kr
e
k
rb
bo
bov
ový
ov
ových
ých
ýc
cch
h kamen
k
ka
am
men, v
men
ět ání
ět
ětr
án
án
níí
nového
poli
krbových
kamen,
větrání
ek
eku
e
k per
pe
p
er
erac
ací
a
ccíí, u kamnářů,
cí,
ka
k
amná
mn
m
nářů,
řů
ů,, hromosvodářů
ů
hrromo
hr
omo
om
omosvo
mosvo
mo
ssvodář
dá
dá
ářřů a mnoha
mnoha
mn
oh
ha dalších.
da
d
alš
alší
lšíícch
lší
lších.
ch.
h.. Vše,
h
Všše,
V
e, co
co je
je
s rrekuperací,
kaž
ka
k
až
aždo
do
dod
od
denn
en
enně
nn
ně na
na přetřesu
přřet
ře
ettřes
e
řesu - jak
ře
jja
ak izolovat,
izo
izol
zzol
ollo
o
ova
va
v
at,
t, jak
ja
ak
k a čím
čím
ím topit,
topi
to
topit
pit,
pit
iitt, jak
ja
ak
k větrat
vě
vět
v
ětra
ět
ratt - a to
rat
to
každodenně
všše
v
š př
p
ři zzachování
ach
ach
hov
ová
o
v
vá
án
níí st
sstandardního
sta
tta
anda
nd
n
da
d
ardn
dníh
dn
íh
ího
ho
op
po
ohod
ho
od
dlí
lí.
í.
vše
při
pohodlí.
Přříjm
Pří
Př
jjmě
mětte
m
e též
tté
éž p
éž
po
ozvá
zv
ván
vá
vánky
nk
nky
ky na
ky
na za
zzajímavé
ajjím
jíím
ímav
avé
vé
v
é vý
v
ýsta
stavy
t vy
yav
elle
ele
e
letrh
t hy.
y. A h
hl
lav
la
lav
avně
ně vz
vzp
v
zp
pome
om
me
m
eň
eňte
ňttte
ňte
e
Příjměte
pozvánky
výstavy
veletrhy.
hlavně
vzpomeňte
kllasik
kl
kla
ika
ik
a,, jež
jje
ež pravil,
ež
prrav
p
avi
viil,
v
il,
l, že
že to
to chce
ch
cchc
hce klid
hc
klid
lliid
d a nohy
noh
no
n
ohy v teple.
oh
tte
ep
plle
ple
e.
klasika,
OBSAH
Ja
JJar
Jaromír
a ro
ar
om
omí
míír Ježek
m
Jež
eže
žek
šé
ššéf
éfred
éf
ed
e
dak
akt
kttor
k
kto
or
šéfredaktor
Sruby a jejich vytápění
str. 2
Aktivní hromosvody
str. 18
Větrání s rekuperací
str. 31
Zdravé bydlení
str. 5
Plynová topidla
str. 21
Tepelná čerpadla
str. 32
Dřevěné podlahy
str. 6
Sklárna Svoboda
str. 22
Investice do nemovitostí
str. 33
Stavebnicový regálový systém
str. 11
Krbová kamna
str. 23
Bazény
str. 34
Pozvání do ZOO
str. 35
Podlahové topení
str. 12
Kachlová kamna
str. 24
Solární systémy
str. 13
Technologie zdění
str. 27
Nadstřešní části komínů
str. 15
Rolovací garážová vrata
str. 29
Zateplování budov
str. 16
Biologická zemní filtrace
str. 30
VE
VELKOOBCHOD,
ELKOOBCHOD, MALOOBCHOD
PRODEJ: OBKLADY, DLAŽBY,VODOVODNÍ BATERIE, NÁŘADÍ PRO ZEDNÍKY
A OBKLADAČE, DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY,VANY, SPRCHY,
SANITÁRNÍ TECHNIKA
SLUŽBY: OBKLADAČSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE,
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ KOUPELEN, DOPRAVA ZDARMA
Značkové zboží se zárukou kvality.
Rychlý a kompletní servis.
Moravčice u Jičína 4, 506 01 Jičín, tel.: 493 523 690, mobil: 602 405 221
www.knap.cz
1
... vše pro stavby, bydlení a rekonstrukce
ABECEDA_XVII_2008.indd 1
4.11.2008 15:29:20