Přehled roku 2014

Komentáře

Transkript

Přehled roku 2014
Pro každé dítě zdraví, vzdělání, rovnoprávnost, ochranu
Přehled roku 2014
© Miloš Zábranský
Stop viru ebola
Rok 2014 byl pro miliony dětí rokem strachu, hrůzy a zoufalství. V různých částech světa eskalovalo
mnoho krizí a konfliktů, v jejichž důsledku děti přišly o rodiče, byly vražděny během vyučování či při
spánku doma v posteli, staly se oběťmi únosů, mučení, znásilnění, byly násilně rekrutovány válčícími
skupinami nebo prodány jako otroci. Nikdy dříve v moderní historii nebylo tolik dětí vystaveno tak
nesmírnému utrpení a brutalitě. Od mnoha z těchto krizí navíc svět již odvrátil svou pozornost.
Pro UNICEF byl rok 2014 především zkouškou, jak obstojíme v první linii: naši pracovníci neúnavně
pracují v oblastech postižených epidemií viru ebola, v uprchlických táborech na Blízkém východě,
mezi znepřátelenými stranami konfliktu ve Středoafrické republice. Často musí podstupovat osobní
riziko nákazy, únosu, zabití – právě v těchto situacích však děti potřebují pomoc a ochranu nejvíce.
Díky své práci mám možnost sledovat konkrétní osudy konkrétních dětí v různých koutech světa.
Pro mě osobně nejsilnějším momentem posledních měsíců proto bylo setkání se Samdrupem
z Bhútánu, malého království v Himálaji.
Samdrupa jsem poznala před devíti lety v době, kdy byl buddhistickým mnichem. Do kláštera se
dostal poté, co mu umřela maminka. Bylo mu tehdy pouhých deset let a odloučením od rodiny,
školy a kamarádů velmi trpěl. Díky pomoci příznivců UNICEF z České republiky se Samdrup mohl
vrátit domů a ve škole dohnal vše, co v klášteře zameškal. Nyní Samdrup dokončuje poslední roč­
ník na střední škole a rozhoduje se, co bude se svým životem dělat dále. Ráda bych poděkovala
Vám všem, kteří dětem, jako byl Samdrup, dáváte šanci na život, na zdraví, vzdělání – prostě naději
na lepší budoucnost. MÁ TO SMYSL!
© UNICEF/Jallanzo
© Martin Rychlík
© Radim Pařízek
2
Na titulní fotografii je herečka Jitka
Čvančarová při návštěvě vyučování
v klášterní škole, kterého se zúčastnila při
své misi do Bhútánu. © Martin Rychlík
© Miloš Zábranský
Vaše Pavla Gomba,
ředitelka UNICEF ČR
Nejlepší ochranou před ebolou je prevence. Jednou ze
součástí informačních kampaní UNICEF je proto tisk a dis­
tribuce jednoduchých ilustrovaných plakátů s názornými
návody správného chování, jako je mytí rukou mýdlem a čis­
tou vodou, důležitost návštěvy zdravotnického zařízení při
projevech, které by mohly signalizovat nástup onemocnění
(bolesti hlavy, horečka, zvracení, průjem, zarudlé oči, vyráž­
ka), včetně příkladů rizikového chování, kterého je třeba se
vyvarovat (např. dotýkat se osob s příznaky onemocnění bez
ochranných pomůcek). Dobrovolníci UNICEF přinášejí tyto
informace i do nejodlehlejších oblastí zasažených zemí.
Epidemie eboly, která od počátku roku 2014
sužuje země západní Afriky, zejména Guineu,
Sierru Leone a Libérii, do konce roku způso­
bila 18 000 případů onemocnění a více než
6 000 úmrtí – čtvrtinu z nich tvoří děti. Nej­
tíživější je situace 10 000 sirotků eboly – tyto
děti, ač samy zdravé, jsou ze strachu před
nákazou odmítány příbuznými i komunitou
a zůstávají odkázány samy na sebe.
UNICEF ve všech postižených zemích posky­
tuje krizovou pomoc v podobě léků a zdra­
votnického vybavení, hygienických potřeb
a ochranných pomůcek. Školí zdravotnický
personál, rozvíjí informační kampaně, jak se
proti ebole chránit, podporuje centra pro
léčbu eboly a tranzitní centra pro pomoc
sirotkům a dětem, které ebolu přežily.
Ebola stále útočí, pomoci je nadále zapotře­
bí! Čeští dárci do konce roku 2014 přispěli na
boj proti ebole částkou 8 212 376 Kč.
DĚKUJEME!
Projekty UNICEF v zemích zasažených epidemií eboly
v roce 2014 podpořila částkou 100 000 Kč společnost
PROFI CREDIT, a.s.
3
Děti a válka
4
© UNICEF/Diffidenti
V Sýrii strádá válečným konfliktem již 7,3 milionů dětí, včetně
1,7 milionu dětí uprchlíků do sousedních zemí. Jen v prvních
9 měsících roku 2014 bylo potvrzeno 35 útoků na školy, při
nichž bylo zabito 105 dětí a 300 dalších vážně zraněno. Na
snímku jsou malé děti před stanem, který je již 3 roky jejich
dočasným domovem v táboře pro syrské obyvatele, kteří
z důvodu konfliktu ztratili domov, ale neopustili Sýrii. Tábor se
nachází v Bab Al Salame nedaleko tureckých hranic.
Důležitou formou psychoterapeutické pomoci dětem, které zažily hrůzy války, je arteterapie.
Obrázky ukazují strašlivé situace, kterým děti musely čelit, když byly svědky ničení svých domo­
vů, zabíjení svých blízkých nebo když byly násilně rekrutovány jako dětští vojáci. Malování jim
pomáhá vyrovnat se s hrůzami, které prožily, vyjádřit své pocity a obavy. Na fotografii je deseti­
letý Omar ze Středoafrické republiky, bývalý dětský voják, který absolvuje resocializační pobyt
v tranzitním centru podporovaném UNICEF. Ve Středoafrické republice je konfliktem postiženo
2,3 milionu dětí, za poslední rok bylo 10 000 dětí přinuceno účastnit se bojů jako dětští vojáci,
430 dětí zabito a zmrzačeno (třikrát více než v roce 2013).
© UNICEF/Sokol
Zhoršující se válečné konflikty v roce 2014
vystavily miliony dětí extrémnímu násilí –
o to horšímu, že ze strany válčících skupin
bylo často na děti cílené úmyslně. Stovky
dětí byly uneseny ze svých škol, desítky tisíc
dětí byly rekrutovány jako dětští vojáci. Právě
teď žije v oblastech postižených ozbrojený­
mi konflikty 230 milionů dětí, jen ve Středo­
africké republice, Iráku, Jižním Súdánu, Pales­
tině, Sýrii a na Ukrajině strádá na 15 milionů
dětí.
Velký počet krizí v roce 2014 způsobil, že
mnohé z nich byly rychle zapomenuty nebo
jim svět věnuje malou pozornost – v Afghá­
nistánu, Demokratické republice Kongo,
Nigérii, Pákistánu, Somálsku, Súdánu a Je­
menu.
UNICEF, který ve všech těchto zemích pů­
sobí trvale, vyjednává přístup i do těch nej­
nebezpečnějších oblastí a snaží se zajistit
přežití pro co nejvíce dětí a jejich rodin: po­
skytuje terapeutickou stravu, pitnou vodu,
hygienické prostředky, léky a očkování pro­
ti infekčním nemocem. Zajišťuje registraci
ztracených dětí, pomáhá s vyhledáváním
jejich rodičů nebo příbuzných, zajišťuje pé­
či o sirotky, v uprchlických táborech zřizuje
mobilní školní stany, zajišťuje pro děti psy­
chosociální pomoc. Obětem sexuálního ná­
silí zajišťuje pomoc lékaře a psychologa, vy­
jednává demobilizaci dětských vojáků a ve
speciálních centrech zajišťuje jejich návrat
k normálnímu životu včetně možnosti cho­
dit do školy či získat kvalifikaci.
V roce 2014 UNICEF jen do zemí Středního
východu dodal 68 milionů dávek vakcín pro­
ti dětské obrně, jejíž výskyt byl nově zazna­
menán v Sýrii a Iráku. V Jižním Súdánu, kde
je v důsledku konfliktu ohroženo vážnými
formami podvýživy na čtvrt milionu dětí ve
věku do pěti let, zajistil léčbu více než 70 000
z nich. Ve Středoafrické republice, kde strádá
konfliktem 2,3 milionu dětí, připravil UNICEF
návrat do škol pro 662 000 dětí.
Slevomat.cz uspořádal online sbírku na pomoc dětem v Iráku, která spolu se dvěma sbírkami na pomoc
zemím zasaženým ebolou přinesla v roce 2014 na
programy UNICEF více než 180 000 Kč.
5
Dítě na fotografii strádá těžkou podvýživou, jak ukazuje červená
barva na papírovém měřítku. Z důvodu tohoto onemocnění stá­
le ještě ve světě umírá 1 dítě každých 15 vteřin. Podvýživa je také
důvodem úmrtí půl milionu žen ročně v průběhu těhotenství
a porodu. UNICEF pro pomoc podvyživeným dětem zřizuje vý­
živová centra, kde místní proškolení zdravotníci sledují výživový
stav dětí a podvyživeným dětem podávají terapeutickou stravu.
6
© Šárka Žemličková
20. listopadu 1989 byla Valným shromáždě­
ním OSN přijata Úmluva o právech dítěte,
kterou postupně přijala do svých legislativ­
ních norem většina států světa. Zavázaly se
tím, že veškerá jejich činnost bude vedena
nejlepším zájmem dětí, ke kterému budou
přihlížet při všech svých rozhodnutích.
Celosvětové přijetí Úmluvy bylo obrovským
přínosem pro zlepšení kvality života dětí,
i když úroveň praktického naplňování dět­
ských práv se v jednotlivých státech světa
liší – podle stupně jejich vyspělosti, náhlých
krizových situací, jako jsou např. přírodní ka­
tastrofy nebo válečné konflikty.
Nejlepší zájem dítěte v praxi vyspělých zemí
znamená neustále sledovat stav dětí a stu­
© UNICEF/Nesbitt
25 let Úmluvy
o právech dítěte
17. prosince 2014 členové skupiny Portless v čele se
zpěvákem Kryštofem Michalem symbolicky pokřtili
tramvaj UNICEF, která bude až do konce roku 2015
sloužit k dennodenní přepravě pražských cestují­
cích. Smyslem tohoto projektu je inspirovat cestující
k ochraně dětských práv a podpoře UNICEF.
peň uspokojování jejich potřeb a pružně re­
agovat na všechny změny v souvislosti s mě­
nícími se podmínkami společnosti. Naproti
tomu v méně vyspělých zemích stále ještě
nejsou naplňována základní práva pro všech­
ny děti – miliony nejchudších dětí zde stále
umírají na nemoci, kterým lze jednoduše
předcházet, nemají přístup ke vzdělání, jsou
nejrůznějšími způsoby diskriminovány, vyko­
řisťovány a zneužívány. Proto také do těchto
oblastí směřuje největší část pomoci UNICEF.
V uplynulých 25 letech se podařilo v životech
dětí dosáhnout mnoha významných zlep­
šení – počet úmrtí dětí ve věku do 5 let se
podařilo snížit z 12,7 milionů na 6,3 milionů,
díky prevenci přenosu HIV z matky na dítě
se počet nakažených dětí snížil na polovinu
(z 2,2 milionů na 1,1 milionu), přístup k ne­
závadné vodě má dnes o 2 miliardy lidí více
než před 25 lety, počet dětí, které nemohou
sedět ve školních lavicích, je nižší o 60 milio­
nů (ze 125 milionů na 65 milionů dětí).
Bez Vaší podpory bychom tak výrazných
úspěchů nemohli dosáhnout, ale mnoho
práce je ještě před námi. Děkujeme, že nám
pomáháte!
7
V loňském roce byly Vaše příspěvky a dary použity ve 150 zemích a oblastech světa – největší část z nich v krizových oblastech a v chudých zemích
s vysokou dětskou úmrtností. UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků.
Přímé programové výdaje UNICEF
podle geografických oblastí, 2013
Přežití a rozvoj malých dětí
$ 1 992 mil. (56 %)
Základní vzdělání a rovnost pohlaví
$ 713 mil. (20 %)
Ochrana dětí před násilím
$ 399 mil. (11 %)
Obhajoba dětských práv a partnerství
$ 295 mil. (9 %)
HIV/AIDS a děti
$ 112 mil. (3 %)
Ostatní intervence $ 77 mil. (< 3 %)
8
Celkem přímé programové výdaje: $ 3 588 mil.
Subsaharská Afrika
$ 2 109 mil. (59 %)
Asie
$ 684 mil. (19 %)
Střední východ a severní Afrika
$ 383 mil. (10 %)
Latinská Amerika a Karibik
$ 172 mil. (5 %)
Východní Evropa, Společenství nezávislých států
$ 95 mil. (3 %)
Mezioblastní $ 143 mil. (4 %)
Rozdělení celkových výdajů
UNICEF, 2013
Přímá programová pomoc
89,4 %
Provoz a management
7,6 %
Zvláštní určení a investice
0,3 %
Ostatní
2,7 %
Poznámka: Rozdíly v součtech jsou dány zaokrouhlováním na celá čísla při zpracování.
Přímé programové výdaje UNICEF
podle tematických priorit, 2013
© UNICEF/Khuzaie
JAK VAŠE POMOC ZLEPŠUJE ŽIVOTY DĚTÍ
Rychlá fakta
S Vaší pomocí jsme v uplynulém roce zajistili:
29 milionů moskytiér do 38 zemí, 13,7 mi­
lionů rychlých testů na zjištění malárie
a 24,3 mi­­lionů léků proti malárii na bázi
artemisininu
2,79 miliardy dávek vakcín do 100 zemí,
710 milionů injekčních stříkaček a 32 mili­
onů boxů pro uchovávání a přenos vakcín
34,3 milionů sáčků orální rehydratační soli
a 279 milionů odčervovacích tablet
13,2 milionů rychlých diagnostických testů
na zjištění HIV a 15,2 milionů balení antire­
trovirových léků pro více než 808 000 pa­
cientů na 1 rok do 32 zemí
110 500 zdravotnických sad první pomoci
pro 62 zemí
463 milionů tablet na čištění vody,
41 000 souprav na vodu a sanitaci do
56 zemí a 212 000 hygienických souprav
34 000 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut,
509 milionů kapslí vitaminu A pro 50 zemí
a 64,2 milionů tablet zinku
164 000 souprav Škola v krabici,
32 000 souprav pro sport a volný čas dětí,
14 000 souprav herních pomůcek a hra­
ček pro nejmenší děti v celkové hodnotě
57 milionů dolarů
lokální tisk učebnic a osvětových materiálů
v celkové hodnotě 42 milionů dolarů 9
© Šárka Žemličková
© Natalia Yashchuk
© Natalia Yashchuk
© Vojtěch Ozimy
10
© Vojtěch Ozimy
Manželé Monika a Andrej Babišovi s pa­
nenkami, které vydražili za celkovou částku
951 000 Kč – Libuší III. Báry Nesvadbové, Ale­
xandrou Fjodorovnou Hesenskou Petra Ka­
loudy a Pepijájou Josefa Dvořáka.
© Natalia Yashchuk
Při 12. ročníku benefiční aukce panenek
25. listopadu v Českém muzeu hudby bylo
draženo 24 panenek předních designérů
a známých osobností. Výtěžek aukce ve výši
2 953 000 Kč byl rekordní a přinesl záchranu
života ve formě očkování proti 6 smrtelným
dětským nemocem pro 4921 dětí.
Panenky pro aukci vytvořili Jan Činčera, Ji­
tka Čvančarová, Terezie Dobrovolná, Josef
Dvořák, Květa Fialová, Nadace Generali, Iva­
na Gottová, Tereza Herz, Jan Hřebejk, Klub
přátel Tengenenge, Petr Kalouda, Simona
Krainová, Weekend MaxMara, Sklárna Moser,
Bára Nesvadbová, Olympijský tým ČR a Re­
dakce sportu České televize, Liběna Rochová,
Jan Saudek, Kateřina Smolíková, Vladimír
Staněk, Robert Vano, Karel Voříšek, Valérie
Zawadská a Zátiší Group.
© Natalia Yashchuk
Benefiční aukce
panenek
Moderátorem aukce byl Karel Voříšek, v prů­
běhu večera vystoupila sopranistka Christi­
na Johnston, houslový virtuos Pavel Šporcl
a Dětský balet Praha. Patronkou projektu
Adoptuj panenku a zachráníš dítě i benefič­
ních aukcí je Liběna Rochová.
Benefiční aukce panenek se v roce 2014 ko­
nala také v Brně a při příležitosti adventního
koncertu pro UNICEF v Olomouci.
Soutěž o nejkrásnější panenku pod názvem
Miss Generali 2014 uspořádala Nadace po­
jišťovny Generali. Soutěžily panenky, vy­
tvořené zaměstnanci pojišťovny, a vítězná
panenka byla zařazena do benefiční aukce
panenek UNICEF.
Děkujeme Vám za podporu očkovacích pro­
gramů UNICEF.
11
Charity Gifts
v Albertu
Nizozemská společnost Charity Gifts BV se
stala prvním licenčním partnerem UNICEF,
který se rozhodl nabídnout své výrobky i zá­
kazníkům v České republice. Pod značkou
UNICEF tak vznikla nová kolekce oblíbených
dárkových produktů, jimiž společnost Cha­
rity Gifts BV navázala na dlouholetou tradici
dárkového zboží UNICEF. Plyšového soba
Oennyho, skládací věž z papírových kostek,
klíčenku nebo vícebarevné pero si mohli
v období od 24. 11. do 31. 12. 2014 zakoupit
zákazníci obchodního řetězce Albert, a pod­
pořit tak projekty UNICEF na pomoc dětem
strádajícím z důvodu přírodní katastrofy
nebo válečného konfliktu.
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU V ROCE 2014
Finanční podpora (nad 50 000 Kč)
Active Times, s.r.o. Advantage-fl.cz s.r.o. Aleš Buksa – Buksa & Partners
Amway Česká republika, s.r.o. BOMAR, spol. s r.o. ColorCap Czech s.r.o. Damedis s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o. ESATRADE s.r.o. ExactCut s.r.o. F.I.I., s.r.o. Charity Gifts BV
Isolit-Bravo, spol. s.r.o. Kimberly-Clark, s.r.o. Krásná paní, s.r.o. Krofian CZ spol. s r.o.
LIFEBRICK s.r.o. MARLENKA international s.r.o. Marks&Spencer Czech Republic, a.s.
MERCURY STAR s.r.o. Mr. RED s.r.o. Nadace pojišťovny Generali Philips Česká republika s.r.o.
PROFI CREDIT Czech, a. s. PROKOM R&S s.r.o. PRO TIŠNOV o.s. Ridera Bohemia a.s.
RPG Byty, s.r.o. S.C. Johnson s.r.o. Stance Communications, s.r.o. T-Mobile Czech Republic a.s.
Zátiší Group a.s.
Věcná podpora
1.SDZP družstvo Acomware s.r.o. AK Banyaiová/Vožehová Allegro Group CZ, s.r.o.
Arkády Pankrác Praha dm drogerie markt s.r.o. FD Party Events s.r.o. Grant, s.r.o.
GTS NOVERA, a. s. Hotel Hilton Old Town Prague Hrudka a partneři – advokátní kancelář
IT Play Kerio Technologies s.r.o. KONFES kongresová technika s.r.o. LAUFEN CZ s.r.o.
Lion Teleservices CZ, a.s. LMC s r. o. Microsoft s.r.o. Národní muzeum Natalia Yashchuk
Neubauer Light Design Panda Production PORTA DESIGN s.r.o. hudební skupina Portless
Pozitiv s.r.o. RH Sound s.r.o. Sheraton Prague Hotel Slevomat.cz, s.r.o. SOFICO-CZ a.s.
Stance Communications, s.r.o. Studio LR Tiskárna MELMEN, s.r.o. Tchibo Praha, spol. s r.o.
Veolia Voda Česká republika, a.s. Wedos a.s. Zátiší Group a.s.
Mediální podpora
12
Ambit Media, a.s. Betynka Business Life cosdetmi.cz Česká televize
Český rozhlas Hradec Králové FTV Prima GoOut Harper‘s Bazaar Hospodářské noviny
Instinkt Lidové noviny Marianne Motor Presse Bohemia Prague Leaders Magazine
Profesní magazín Best of Rádio 1 Rádio Čas RÁDIO FAJN ROCK MUSIC Rádio Impuls
Rádio Krokodýl Rádio RockZone Sedmička TheMedia TV Relax Týden
Deloitte Advisory
Společnost Deloitte Advisory s.r.o. významně podpořila projekty
UNICEF zaměřené na boj proti viru ebola uspořádáním sbírky mezi
zaměstnanci, jejíž výtěžek společnost zdvojnásobila. Výsledná
částka 176 400 Kč byla použita na preventivní informační kam­
paň a hygienické potřeby.
dm drogerie
Společnost dm drogerie markt s.r.o. v roce 2014 již potřetí
podpořila programy pomoci dětem exkluzivním prode­
jem produktů UNICEF ve všech svých provozovnách v ČR.
Autíčka, klíčenky a CD Africké pohádky si zájemci mohli
zakoupit v období od 10. do 27. prosince.
Nadace Generali
Nadace pojišťovny Generali je významným partnerem projek­
tu UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ zaměřeného na
očkovací programy, které v roce 2014 podpořila celkovou část­
kou 200 000 Kč. Součástí této podpory je účast na benefiční
aukci panenek, pro kterou již podruhé připravila panenku.
Philips Česká republika
Společnost Philips Česká republika s.r.o. podpořila v roce 2014 pro­
gramy UNICEF částkou ve výši 400 000 Kč. Konkrétně se společnost roz­
hodla podpořit programy ochrany dětí v Moldavsku, zaměřené na sociální
začleňování dětí a mladistvých, ochranu před dětskou prací a předčasnými sňatky,
budování podpůrných center pro děti a mladistvé s postižením a příslušníky národnost­
ních menšin.
Zátiší Group
Společnost Zátiší Group v roce 2014 významně podpořila očkovací programy UNICEF částkou ve
výši 1 000 000 Kč. Stejně významná je také podpora formou propůjčování prostoru restaurantů
Zátiší Group pro významná jednání a workshopy UNICEF a poskytování cateringových služeb při
benefičních akcích. Zátiší Group je partnerem UNICEF od roku 2002, od roku 2005 mj. společně
13
s UNICEF rozvíjí projekt „Dobrý start do života“ na podporu přežití nejmenších dětí.
1
1 Výrobou vlastních mýdel kampaň podpořili moderátorka Jana Adamcová, moderátor Karel Vo­
S nedostatkem čisté vody bojuje každý
desátý člověk naší planety, 2,5 miliardy lidí
nemá ani běžnou toaletu. Motto 5. roční­
ku Fronty na záchod, uspořádané při pří­
ležitosti Světového dne vody 22. března
2014 na Václavském náměstí, proto znělo
„Záchod jako luxus“. Zapojením do dopro­
vodného projektu „Mýdlo = hrdina dětí“ akci
podpořilo 189 základních škol z celé ČR.
Výtěžek z celé kampaně přinesl na vybu­
dování zdrojů pitné vody a hygienu částku
1 389 698 Kč.
DĚKUJEME!
© UNICEF ČR
říšek, herečka Jitka Čvančarová, spisovatelka Bára Nesvadbová, zpěvačka Olga Lounová a zpěvák
David Deyl.
2 V programu Fronty na záchod vystoupili zpěvačky a zpěváci Olga Lounová, Madalena Joao,
Bori Dušíková, Josef Vágner, David Deyl, sopranistka Christina Johnston, Dětský balet Praha, Dět­
ský soubor Vonička a Taneční soubor Lučinka.
3 Společnost Kimberly-Clark Professional, hlavní partner akce, podpořila program Voda a hygie­
na částkou 200 000 Kč. Dalšími partnery byly společnosti Delta pekárny, FD Party Events, Isostar,
KONFES kongresová technika, ppm factum, Pražské vodovody a kanalizace, Roca, Tchibo Coffee
Service Czech Republic a TOI TOI, sanitární systémy.
3
4
© Anežka Sitová
© Aleš Foltýnek
© UNICEF ČR
© Michaela Feuereislová
5
© Šárka Žemličková
3
6
© Šárka Žemličková
2
© Stance Communication
Projekty UNICEF v roce 2014 významně podpořili jako dobrovolníci mj. Anežka Hřebejková, Ondřej Harkabuz, Tomáš Jelínek, Jiří Komůrka, Milena Kořínková, Lenka Mastešová, Mária Rosincová, Aneta Ševčíková a Natalia Yashchuk.
1
14
2
© Šárka Žemličková
Světový den vody
1 6. ročník festivalu Hudbou pro UNICEF
v Tišnově přinesl na očkovací programy
UNICEF částku 100 000 Kč. Na festivalu vy­
stoupili např. Tomáš Klus, Petr Bende nebo
Madalena Joao.
2 V letní soutěži aplikace Sejf o večeři
s Patrikem Eliášem zvítězil Jaromír Mikuš­
ka z Brna. Smyslem akce bylo upozornit na
nové technologie umožňující finančně při­
spívat na charitu.
3 Benefiční večer „Zpět do školy“, který se
konal v Ostravě, přinesl na vzdělávací pro­
gramy 352 800 Kč. Vystoupili Petr Bende,
Martin Chodúr, Patrik Eliáš a Michal Viewegh,
moderovali Jitka Čvančarová a Karel Voříšek.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Miro­
slava Nováka a jeho manželky Martiny.
4 Benefiční představení Pan Kaplan má
třídu rád v Divadle ABC, uspořádané díky
podpoře T-Mobile Czech Republic, podpo­
řilo očkovací programy částkou 115 870 Kč.
U stánku UNICEF bylo možné zakoupit bla­
hopřání a dárkové předměty.
5 251 000 Kč na boj s ebolou přinesl ad­
ventní koncert uspořádaný Ester Rážovou
z organizace Crosspoint v Olomouci. Vystou­
pily Alfa Gospel Praises a sopranistka Anna
Butkiewicz, moderoval Aleš Juchelka.
6 Velká část akcí UNICEF ČR se koná díky
podpoře Zátiší Group. Na snímku Sanjiv Suri,
president společnosti, s herečkou Terezou
Herz, jejíž panenku adoptoval při benefiční
15
aukci.
© UNICEF/Menezes
Děkujeme Vám,
že nám pomáháte
zachraňovat
dětské životy!
UNICEF Česká republika
Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1
Tel.: 257 320 244, [email protected]
www.unicef.cz
Na této adrese budeme v roce 2015 doprodávat zboží
UNICEF (o vyprodání zásob Vás budeme včas informovat na www.unicef.cz).
Staňte se Přítelem dětí UNICEF a podpořte naše projekty na pomoc dětem pravidelným měsíčním
příspěvkem! 365 Kč měsíčně zajistí za rok kompletní terapeutickou výživu pro 3 děti strádající akutní
podvýživou. Registrace a více informací: www.unicef.cz

Podobné dokumenty