Montážní instrukce

Komentáře

Transkript

Montážní instrukce
MODUL POHYBOVE HO DETEKTORU MLT/5A
MLT/5A je doda va n kompletovany s PIR senzorem, senzorem osve tlenıa obvody
vyhodnocenıpoplachu.
Poplach je spus te n, pokud nedojde k stisknutıvyzva ne cıho tlac ıtka be hem prednastavenů
doby, od kterů senzor zaznamenal pohyb v blızkosti vstupnıho panelu.
Poplachovy signa l muze byt vyuzit pro aktivaci vybranůho °c astnıka nebo muze byt snıma n
externımi zarızenımi (EZS).
Navıc je MLT/5 osazen halogenovou za rovkou 5W pro osve tlenıokolıpanelu a 5ti
potenciometry pro na sledujıcınastavenı, obr.5:
P1 - Svit za rovky je spous te n infrac ervenym senzorem a rızen c idlem osve tlenı. Trva nısvitu
5W za rovky muze byt nastaveno v rozmezıod 10 s do 5 min.
P2 - Nastavenıcitlivosti senzoru osve tlenı(od 5 Lux do 400 Lux).
P3 - Nastavenıcitlivosti PIR senzoru (°hel 60o, 0,5 az 5 m).
P4 - Nastavenızpozde nıspus te nıalarmu od 50 do 250 sekund. Po zazvone nıje poplachova
funkce vypnuta na asi 2 min.
P5 - Nastavenıdoby trva nıpoplachu (od 1 do 100 sekund).
Funkce jednotlivych svorek
1
12Vst napa jenı
4
halogenovů za rovky
5
- 11 az17,5V napa jenıpro
6
+ pohybovy detektor
2
vystup pro prıdavnů relů rızenů PIR senzorem
3
vystup pro prıdavnů relů ovla danů senzorem osve tlenı
7
vystup pro prıdavnů relů rızenů obvodem vyhodnocenıpoplachu
8
vstup, spolec ny vodic vyzva ne nı
Technickeparametry
• Napa jecınape tı: MLT/5A:
11 - 17,5Vss
• Napa jecıproud:
20mA max.
• Osve tlenı:
halogenova za rovka 5W, 12Vst
• Napa jecıproud:
500mA max.
• 3 vystupy schopnů ovla dat pomocna relů VLS/101 nebo VLS/400 (otevrenů kolektory)
• Rozsah pracovnıch teplot:
-15ďC az +50ďC.
Monta z nı instrukce
OsaŽ te informac nımodul dle obr.1, 2 a 3 a pripojte vodic e a nastavte potenciometry.
Demonta z modulu proveŽ te podle obr.4. Vyme nu za rovky je zna zorne no na obr.6.
E.J.C. C R s.r.o. - vyhradnıdovozce do C R, e-mail: [email protected], URL: http/www.ejc.cz
Plavecka 503, 252 42 Jesenice, tel./fax: +420 241 931 192, +420 241 931 303
OSVÍ TLOVACI MODUL ML/5
ML/5 je urc en pro pouzitıv modula rnıch audio i video systůmech.
Je osazen 5W halogenovou za rovkou pro osve tlenıokolıvstupnıho panelu. Z a rovka muze byt
ovla da na externım spınac em nebo z video vstupnıho systůmu.
Funkce jednotlivych svorek
1
12Vst napa jenı
4
halogenovů za rovky
5
manua lnıspınac
6
- 11 az 17,5V napa jenı
14 vybe r panelu (videosystům)
Technickeparametry
• Napa jecınape tı: MLT/5A:
11 - 17,5Vss
• Napa jecıproud:
20mA max.
• Osve tlenı:
halogenova za rovka 5W, 12Vst
• Napa jecıproud:
500mA max.
• Rozsah pracovnıch teplot:
-15oC az +50oC
Monta z nı instrukce
Monta z a demonta z obdobna MLT/5A.
E.J.C. C R s.r.o. - vyhradnıdovozce do C R, e-mail: [email protected], URL: http/www.ejc.cz
Plavecka 503, 252 42 Jesenice, tel./fax: +420 241 931 192, +420 241 931 303

Podobné dokumenty

Montážní a uživatelské instrukce

Montážní a uživatelské instrukce Panel je mozno instalovat na povrch nebo zapustit do omıtky s pouzitım prıslus nych monta znıch sad. Odstrante dva s roubky chra nıcı monta znı otvory v instalacnı krabici a upevnžte s asi pouzitım...

Více

Montážní a uživatelské instrukce

Montážní a uživatelské instrukce Pro zada nı tajne ho ko du je nutnı stisknout tlacıtko S, na sledovane tajnym ko dem (max. 9 cıslic) a tlacıtkem . Syste m chra nı tajne ko dy pred pokusy je zjistit. Pokud je zada n ko d, ktery ne...

Více