ROZHODNUTI

Komentáře

Transkript

ROZHODNUTI
MESTSKY URAD
HOROVICE
ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI
Mestsky urad Hofovice
Palackeho namesti 2
268 01 Hofovice
nase zn.: S-MUHO/30084/2011/ABM
c|: MUHO/4801/2012
vyrizuje: Ing. Marcela Abrhamova
Lubos Zezulka,
nar. 8.5.1969
Soubezna 529
datum: 2.4. 2012
tel: 311545316
Zebrak 267 53
e-mail: [email protected]
ROZHODNUTI
Vyrokova cast:
Mestsky ufad Hofovice, odbor vystavby a zivotniho prostfedi, jako vodopravni ufad pfislusny podle
§ 106 zakona c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich
pfedpisu (dalejen "vodnizakon"), a speciaini stavebni ufad pfislusny podle § 15 odst. 4 vodnihozakonaa
§ 15 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zneni
pozdejsich pfedpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spravnim fizeni posoudil zadost, kterou dne
28.11.2011 podal
Lubos Zezulka, nar. 8.5.1969, Soubezna 529, Zebrak 267 53
(dale jen "zadatel"), a na zaklade tohoto posouzeni;
I.
Podle § 8 odst. I pism. b) c. 1 vodniho zakona
vydava povoleni
k nakladani s podzemnimi vodami - k jejich odberu (dale jen "nakladani s vodami") na miste:
pozemekp.c. 859/14
kat. uzemi: Zebrak
cislo hydrogeolog. rajonu: 623
cislo hydrolog. pofadi: 1-11-04-037
v tomto rozsahu:
prum. povolene cerpani
0,007 1/s
max. povolene cerpani
0,01 1/s
max. mesicni povolene cerpani
27 m
rocni povolene cerpani
216 m
II. Stanovi povinnosti a podminky pro nakladani s vodami:
1. Doba povoleneho nakladani s vodami - cerpani podzemni vody do 31.3. 2012
2. Ucel povoleneho nakladani s vodami: zalevani pozemku stavebnika vodou.
C.j. MUHO/4801/2012
-
str. 3
Uzemni rozhodnuti MeU Zebrak stavebniho ufadu c.j,: VYST-Dr/845/2011 ze dne 1.4.2011
Souhlas die § 15 stavebniho zakona MeU Zebrak stavebniho ufadu c.j.: VYST-Dr/116/2012 ze dne
11.1.2012
Vodopravni ufad oznamil zahajeni fizeni znamym ucastnikum fizeni a dotcenym organurn. Vodopravni
ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na miste a ustniho jednani.
protoze mu pomery byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostatecne podklady pro posouzeni a
stanovil, ze ve Ihute do 10 dnu od doruceni oznamenio zahajeni fizeni mohou ucastnici fizeni uplatnit sve
namitky a dotcene spravni ufady sva stanoviska. Soucasne je upozornil, ze na pozdeji podane namitk)
nebude mozno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zakona, brat zfetel.
Vodopravni ufad v souladu s § 29 odst. 1 vodniho zakona (,,Zdroje podzemnich vod jsou pfednostne
vyhrazeny pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou
") stanovil nizsi mnozstvi povoleneho cerpani
podzemni vody k ufielu zavlahy pozemku stavebnika oproti hodnotam uvedenym v zadosti o povoleni
knakladani svodami a o stavebni povoleni a navrhu hydrogeologa a to v ukazatelich prum.Q v 1/s a
max.Q v I/s. Zadatel muze zavlahu pozemku pfednostne zajistit jimanim srazkovych vod.
Projektovou dokumentaci stavby ,,domovni vrtana studna na pozemku parc.c. domovni vrtana
studna na pozemku parc.c. 859/14 k.ii. Zebrak" vypracoval RNDr Bohumil Houska a Mgr. Jan
KriStiak a schvalil zodpovedny projektant Zdenek Burian, Necin 161, 262 13 Necin, autorizovany stavitcl
pro vodohospodafske stavby (CKAIT 0004830), srpen 2010.
K. zameru stavby vydal stavebni ufad MeU Zebrak uzemni rozhodnuti c. j.: VYST-Dr/845/2011 ze due
1.4.2011 asouhlasdle§ 15 stavebniho zakona c.j.: VYST-Dr/116/2012 ze dne 11.1.2012.
Hydrogeologicke vyjadfeni pro ucely § 9 odst. I vodniho zakona zpracoval RNDr. Bohumil Houska.
osoba s odbornou zpusobilosti v oboru inzenyrske geologie (rozhodnuti MZP c. 1407/2001) a Mgr. Jan
Kristiak, osoba s odbomou zpusobilosti v geofyzice a hydrogeologii (rozhodnuti MZP c. 1612/2002),
Prvni pfibramska s.r.o., Aloise Jiraska 260, 261 01 Pfibram I, c. zak. 2010097, srpen 2010.
Vodopravni ufad v provedenem fizeni pfezkoumal pfedlozenou zadost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zakona a stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotcenymi
spravnimi ufady a zjistil, ze jejim uskutecnenim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranene zakony
a zvlastnimi pfedpisy. Pfi pfezkoumani zadosti, projednani veci s ucastniky fizeni a na zaklade
shromazdenych pravne vyznamnych skutecnosti nebyly shledany duvody branici povoleni.
Vodopravni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisu
ve vyroku uvedenych.
Ucastnici fizeni - dals"i dotcene osoby:
Mesto Zebrak , Komercni banka, a.s., Reditelstvi silnic a dalnic CR, Ing. Tomas Ptacek, Lenka
Ptackova, Petr Weber, Miloslava Weberova, Josef Beck, Dita Beckova, Be.. Petr Kolar. Bohuslava
Kolafova, Eva Kortisova, Robert Mehrle. Alena Mehrleova, Ing. arch. Milan Nevole, Mgr.
Miloslava Nevolova, Jifi Prochazka, Renata Prochazkova, Jaroslav Zagner, Pavel Zajicek
Vypofadani s navrhy a namitkami ucastniku:
Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.
Vypofadani s vyjadfenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti:
Ucastnici se k podkladum rozhodnuti nevyjadfili.
Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznameni ke Krajskemu ufadu
Stfedoceskeho kraje se sidlem v Praze podanim u zdejsiho spravniho organu.
C.j.MUHO/4801/2012
str. 5
Komercni banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjq4rhz
Ing. Tomas Ptacek, Praskolesy c.p. 93, 267 54 Praskolesy
Lenka Ptackova, Sidliste c.p. 343, Zebrak 267 53
Petr Weber, Zivcovych c.p. 968/43, Praha 13-Stodulky, 15500 Praha515
Miloslava Weberova, Zivcovych c.p. 968/43, Praha 13-Stodulky, 155 00 Praha 515
Petr Kolaf, V Chalupich c.p. 5, 252 25 Jinocany
Bohuslava Kolafova, V Chalupich c.p. 5, 252 25 Jinocany
Eva Kortisova, Pisnicka c.p. 752/44, Praha 12-Kamyk, 142 00 Praha 411
Robert Mehrle, Novovysocanska c.p. 219/19, 19000 Praha 9-Vysocany
Alena Mehrleova, Jahodnicka c.p. 498/11, 190 00 Praha 9-HIoubetin
Ing. arch. Milan Nevole, K udoli c.p. 1364/2, Praha 12-Modfany, 143 00 Praha 412
Mgr. Miloslava Nevolova, K udoli c.p. 1364/2, Praha 12-Modfany, 143 00 Praha 412
Jifi Prochazka, Janackova c.p. 721, 252 62 Horomefice
Renata Prochazkova, Janackova c.p. 721, 252 62 Horomefice
Jaroslav Zagner, IDDS: hfxf4gk
Pavel Zajicek, Nuselska c.p. 867/88, Michle, 141 00 Praha 41
Vedlejsim ucastnikum (die § 27 odst. 2 zakona c. 500/2004 Sb. spravni fad, dale jen ,,spravni fad")
vodopravniho fizeni je na zaklade § 25 spravniho fadu dorucovano vefejnou vyhlaskou na ufcdni desce.
Josef Beck, Kfejpskeho c.p. 1505/35, Praha 11-Chodov, 14900 Praha 415
Dita Beckova, Be., Kfejpskeho c.p. 1505/35, Praha 11-Chodov, 14900 Praha415
dotcene spravni organy
Mestsky ufad Zebrak, 1C 00234079, stavebni ufad, IDDS: Swmbaar
ostatni:
MeU Zebrak
MeU Hofovice
Ix vyvesit
Ix vyvesit

Podobné dokumenty

familyname firstname nation gender placeabs placem placef time

familyname firstname nation gender placeabs placem placef time Müller Röhrichova Navratil Martin Bartkowiak Seidl Hodbod Werner Soukupova Vomocil Hodbod Srejma Drozd Klein Gaislova Fischer Schiffner Nechanicka Klein Ressl Kucera Cech Cervinka Matus Polivkova M...

Více

Podminky lovu ryb pro rok 2015

Podminky lovu ryb pro rok 2015 Povinnosti drzitele povolenky ke sportovnimu rybolovu - Lov ryb je povolen od 1.3.2015 do 30.11. 2015. - V sezone bude provaden sportovnf rybolov s moznostf povoleneho odchytu za podminek viz nize ...

Více

Usnesení o přerušení RD Žebrák

Usnesení o přerušení RD Žebrák Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní a stavební $ízení. Stavební ú$ad zjistil p$i místním šet$ení, že nebyly p$edloženy dostate"né podklady pro posouzení povolení vjezdu k navrhované stavb!. St...

Více

Stavební povolení - Nabytí právní moci

Stavební povolení - Nabytí právní moci . stanovisko Odboru iivotniho proslied{ UII'ti praha 12 ze dne 23.2.2016, zn.: Pl2 654712016 r

Více

3 - Euroregion Glacensis

3 - Euroregion Glacensis a jaká vlastnì bude výsledná podoba tøeba dotaèních titulù a operaèních programù (a i to se zde dozvíte). Zajímají nás vìci, které jsou více ménì nepodstatné, ale díky nim nenacházíme èas na vìci k...

Více

ROZHODNUTI

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI nasezn.: S-MUHO/11747/2011/B cj.:MUHO/16684/2011 vyfizuje: Be. Eva Markova Blahovcova datum: 1.7.2011 tel: 311545310 e-mail: [email protected]

Více