Podmínky užívání

Komentáře

Transkript

Podmínky užívání
Podmínky užívání
Následující podmínky a ustanovení upravují používání systému myWay a jsou doplněny individuálními
smluvními ujednáními (např. nevýhradní smlouvou o distribuci) se společností Goodyear Dunlop
[VLOŽTE NÁZEV MÍSTNÍHO SUBJEKTU, např. Sava Tires, d.o.o.] (dále jen „společnost Goodyear“).
Prostřednictvím systému myWay nabízí společnost Goodyear zákazníkům (dále „uživatelé myWay“)
možnost zpracování objednávek a také další služby, a to na elektronické bázi. Systém myWay
představuje alternativní formu zpracování objednávek a neváží se k němu žádné povinnosti ohledně
užívání.
1. Přístup
Po registraci obdrží uživatel myWay přihlašovací jméno a heslo (dále „Přístupové údaje“), aby mohl
přistupovat do systému myWay. Přístupové údaje se vydávají na úrovni hlavního povolení k přístupu a
zahrnují možnost vydávání závislých podřízených povolení k přístupu.
Registrací nevzniká nárok žadatele na povolení k přístupu.
Práce v systému myWay probíhá prostřednictvím zabezpečeného přístupu k adrese URL společnosti
Goodyear.
Uživatel systému myWay je povinen uchovat Přístupové údaje důvěrné a zabránit nepovolaným třetím
stranám v získání přístupu k těmto údajům. Uživatel myWay má výhradní odpovědnost za udílení a
blokování závislých podřízených povolení k přístupu.
Hardware a software potřebné k přístupu do systému myWay nakupuje a spravuje uživatel myWay na
vlastní náklady.
Společnost Goodyear má právo kdykoli s okamžitou platností v plném rozsahu přerušit provoz systému
myWay, a to bez udání důvodu, bez existence příčiny a bez ohledu na výpovědní lhůtu.
Společnost Goodyear může uživateli myWay zrušit povolení k přístupu se standardní výpovědní lhůtou
v délce jednoho týdne.
2. Účast v systému MyWay
Všechny obchody v systému myWay probíhají výhradně na bázi individuálních smluvních ujednání
(např. nevýhradní smlouvy o distribuci) mezi uživatelem myWay a společností Goodyear.
U všech objednávkových údajů přenášených prostřednictvím systému myWay se má za to, že byly
přeposlány a přijaty serverem společnosti Goodyear. Příslušné uživatelské jméno slouží jako
právoplatný doklad totožnosti odesílatele a správnosti obsahu zprávy.
Objednávka uživatele myWay učiněná prostřednictvím systému myWay představuje nabídku. Kupní
smlouva se společností Goodyear tedy vzniká až odesláním samostatného potvrzení objednávky nebo
dodáním zboží objednateli. Není-li samostatné potvrzení odesláno, zříká se tím uživatel myWay
potřeby obdržet oznámení o přijetí.
Je ujednáno, že společnost Goodyear není povinna:

poskytnout uživateli myWay technické prostředky pro zjištění a opravu chyb v zadaných údajích
před odesláním objednávky;

informovat uživatele myWay o konkrétních technických krocích, které vedou k uzavření kupní
smlouvy;

informovat uživatele myWay o tom, jak může zjistit a opravit chyby v zadaných údajích před
odesláním objednávky, jestliže byly poskytnuty odpovídající technické prostředky;

informovat uživatele myWay o jazycích dostupných pro uzavření kupní smlouvy, o všech
relevantních etických kodexech, kterými je společnost Goodyear vázána, ani o možnosti
elektronického přístupu k těmto předpisům;

elektronicky ani jinak neprodleně potvrzovat přijetí objednávky.
3. Převzetí rizika a odpovědnost
Uživatel myWay je povinen nahradit společnosti Goodyear škody vzniklé chybným nebo nepovolaným
použitím Přístupových údajů.
Společnost Goodyear nezodpovídá za funkčnost IT systému uživatele myWay. Společnost Goodyear
zdůrazňuje, že přenosové trasy po internetu jsou mimo oblast její kontroly. V případě chyb v přenosu
údajů je tedy vyloučena jakákoli odpovědnost společnosti Goodyear, s výjimkou případů úmyslného
jednání nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti Goodyear.
Společnost Goodyear dále nezodpovídá za typická rizika spojená s používáním internetu, především za
viry, trojské koně a tajné sledování údajů nepovolanými třetími stranami, s výjimkou případů, kdy
taková újma vznikne úmyslně nebo hrubou nedbalostí na straně společnosti Goodyear. Doporučuje se,
aby uživatel myWay vždy používal aktuální software na ochranu proti virům.
4. Propagační materiály
Společnost Goodyear poskytuje v systému myWay různé propagační materiály ke stažení. Společnost
Goodyear si vyhrazuje právo kdykoli přerušit toto poskytování propagačních materiálů ke stažení, a to
bez předchozího upozornění.
Společnost Goodyear uděluje uživateli myWay nevýhradní a nepřenosné právo na použití
poskytovaných propagačních materiálů za účelem propagace produktů značek Goodyear a Dunlop.
Upravovat či přepracovávat propagační materiály je zakázáno.
Uživatel myWay je povinen používat propagační materiály výhradně v souladu s příslušnými zákony,
především zákonem upravujícím nekalou soutěž.
Společnost Goodyear nezodpovídá za případy neoprávněného použití propagačních materiálů
uživatelem myWay. V případě porušení ze strany uživatele myWay je uživatel myWay povinen nahradit
společnosti Goodyear vzniklé škody.
Práva na užívání udělená uživateli myWay k propagačním materiálu vyprší zrušením povolení
k přístupu do systému myWay.
5. Různá ustanovení
Společnost Goodyear shromažďuje, zpracovává a užívá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy
pro ochranu osobních údajů, a to pro účely zpracování objednávek. Uživatel myWay může společnosti
Goodyear kdykoli písemně oznámit, že s tím nesouhlasí.
Společnost Goodyear má právo tyto Podmínky užívání systému myWay kdykoli upravit. Tyto podmínky
platí v aktuálně platné verzi. Než změny nabudou na účinnosti, bude uživatel myWay o možných
změnách včas informován e-mailem.

Podobné dokumenty