Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního

Komentáře

Transkript

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
OVUP/12205/2013/Ha
MUMB/OVUP/ 12314/2013
Zbyněk Hanák
568 408 333
[email protected]
DATUM:
11.6.2013
*mumbx00ev3jd*
MUMBX00EV3JD
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jiří Simandl, nar. 12.5.1975, Nové Syrovice 261, 675 41 Nové Syrovice,
Leoš Doležal, nar. 27.1.1968, Nové Syrovice 9, 675 41 Nové Syrovice,
Marie Doležalová, nar. 4.12.1970, Nové Syrovice 9, 675 41 Nové Syrovice,
Ivana Nejerálová, nar. 25.2.1965, Nové Syrovice 10, 675 41 Nové Syrovice,
Jan Nejerál, nar. 27.3.1961, Nové Syrovice 10, 675 41 Nové Syrovice,
David Tomšík, nar. 25.3.1979, Nové Syrovice 11, 675 41 Nové Syrovice,
Eliška Ševčíková, nar. 5.7.1985, Mánesova 1182, 676 02 Moravské Budějovice,
Lucie Langová, nar. 11.1.1983, Nové Syrovice 239, 675 41 Nové Syrovice,
Římskokatolická farnost Nové Syrovice, IČO 64268781, Nové Syrovice,
Jaroslava Podsedníková, nar. 1.3.1959, Luční 414, 588 56 Telč,
Naděžda Vondráková, nar. 4.4.1960, Jana Žižky 425, 588 56 Telč,
MUDr. František Filipský, nar. 11.3.1948, Šafaříkova 1303, 676 02 Moravské Budějovice,
Alena Kocábová, nar. 19.3.1975, Nové Syrovice 252, 675 41 Nové Syrovice,
Roman Kocáb, nar. 26.11.1974, Nové Syrovice 252, 675 41 Nové Syrovice,
Drahomír Fiala, 675 41 Nové Syrovice č. pop. 34,
Ladislava Fialová, 675 41 Nové Syrovice č. pop. 34,
Jaroslav Protivínský, 675 41 Nové Syrovice č. pop. 39,
Ing. Petr Jakubec, Fleischnerova 931//9, 635 00 Brno,
Stanislav Kovář, 675 41 Nové Syrovice č. pop. 127,
František Záškoda, nar. 21.11.1953, Nové Syrovice 29, 675 41 Nové Syrovice,
Jana Záškodová, nar. 28.11.1956, Nové Syrovice 29, 675 41 Nové Syrovice,
Jaroslav Urbánek, nar. 23.9.1955, 675 41 Nové Syrovice 218,
Ludmila Urbánková, nar. 4.2.1959, 675 41 Nové Syrovice 218,
Josef Lamač, nar. 16.12.1949, 675 41 Nové Syrovice 27,
Helena Lamačová, nar. 27.2.1956, 675 41 Nové Syrovice 27,
Pavel Nejerál, nar. 27.2.1965, Nové Syrovice 26, 675 41 Nové Syrovice,
Klára Kalousová, nar. 17.11.1952, Nové Syrovice 46, 675 41 Nové Syrovice,
Zdeněk Hobza, nar. 5.5.1952, Nové Syrovice 49, 675 41 Nové Syrovice,
Petr Šenkypl, nar. 20.9.1971, Nové Syrovice 42, 675 41 Nové Syrovice,
Eva Vybíralová, nar. 4.12.1950, 675 41 Nové Syrovice 38,
Stanislav Vybíral, nar. 21.6.1951, 675 41 Nové Syrovice 38,
Obec Nové Syrovice, IČO 00290009, Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice,
Hana Jiránková, nar. 29.3.1986, Nové Syrovice 35, 675 41 Nové Syrovice,
Karel Poláček, nar. 1.1.1950, Nové Syrovice 36, 675 41 Nové Syrovice,
Petr Punčochář, nar. 2.2.1969, Nové Syrovice 25, 675 41 Nové Syrovice,
Mgr. Radmila Punčochářová, nar. 6.12.1966, Nové Syrovice 25, 675 41 Nové Syrovice,
Miluše Hobzová, nar. 3.9.1956, 675 41 Nové Syrovice 213,
Helena Burianová, nar. 4.5.1948, Nové Syrovice 196, 675 41 Nové Syrovice,
Jan Doubrava, nar. 30.9.1976, Budkovice 106, 664 91 Ivančice,
Martin Pospíšil, nar. 1.7.1982, Nové Syrovice 52, 675 41 Nové Syrovice,
Hana Kocábová, nar. 24.2.1978, Hloužkova 1597, 676 02 Moravské Budějovice,
Karel Kocáb, nar. 13.10.1972, Nové Syrovice 51, 675 41 Nové Syrovice,
Č.j. MUMB/OVUP/ 12314/2013
str. 2
František Bajgl, nar. 3.3.1941, Nové Syrovice 55, 675 41 Nové Syrovice,
Anna Poláčková, nar. 5.3.1950, 675 41 Nové Syrovice 50,
Ladislav Poláček, nar. 19.12.1942, 675 41 Nové Syrovice 50,
Alena Veselá, nar. 11.10.1977, Nové Syrovice 41, 675 41 Nové Syrovice,
Rostislav Veselý, nar. 25.6.1977, Nové Syrovice 41, 675 41 Nové Syrovice,
Ludmila Harantová, nar. 27.3.1949, 675 41 Nové Syrovice 221,
které zastupuje Oldřich Štěrba, IČO 64335593, Okružní 900, 674 01 Třebíč,
(dále jen "žadatelé") podali dne 10.6.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Kanalizační přípojky k nemovitostem Nové Syrovice
č. pop. 50, 41, 55, 51, 52, 54, 57, 221, 213, 25, 36, 35, 34, 38, 39, 42, 49, 46, 45, 47, 26, 27, 28, 29, 252,
7, 6, 231, 9, 10, 11
na pozemcích st. p. 79, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 99/1, 100, 102, 103/6, 104/1, 104/5,
104/6, 162/1, 167, 172, 175, 176, 177, 178, 186, 187, 213, 235, 308, 325, 334, 392, 444, parc. č. 93/1,
139/3, 142/1, 144, 154/1, 155/1, 155/2, 480/2, 1600/2, 1601/1, 1601/2, 1602/1, 1604/1, 1607/4, 1608/1,
1610/1, 1830/1, 1836/2, 1836/4, 1839/1, 1887/2, 1887/3, 1887/4, 1887/38, 1887/39, 1926 v katastrálním
území Nové Syrovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- V současné době probíhá výstavba nové veřejné kanalizace pro obec Nové Syrovice-Láz, jejímž
účelem je odvedení splaškových vod z obce na připravovanou ČOV Nové Syrovice - Láz. Součástí
investice veřejné kanalizace je vysazení odbočky pro každou nemovitost - odbočná tvarovka
250/150mm + její prodloužení potrubím PP DN150 SN10 min.1m za hranici krajské nebo místní
komunikace. Součástí předkládaného projektu je tedy splašková kanalizační přípojka nacházející se
částečně na veřejném pozemku, hlavně však na pozemku vlastníka nemovitosti - trouby PP
DN150mm, SN10 + plastová přípojková - revizní šachta DN300mm.
- Jsou navrženy splaškové kanalizační přípojky z materiálu PP profilu DN 150mm. Přípojka se napojí
na prodloužené odbočení z veřejné kanalizace prostřednictvím přípojkové - revizní šachty DN300mm
a bude ukončena v místě napojení na stávající kanalizační domovní instalaci.
- Zásadní podmínkou je vyloučení z funkce stávající septiky, bezodtokové jímky apod. Tato zařízení
plnící dnes funkci zachycení odpadních vod nesmí být do systému nové kanalizační přípojky
zapojena!
- Potrubí přípojky bude uloženo do pažené rýhy o šířce 0,8m a min. hloubce 1,2 - 1,5m. Od místa
napojení bude potrubí přípojky směrem k nemovitosti stoupat v min spádu 2%. Potrubí přípojky bude
uloženo na pískový podsyp tl. 0,10m a do úrovně 0,2m nad horní líc potrubí bude obsypáno a
zasypáno pískem. Zbytek rýhy bude zasypán výkopkem. Přebytečná zemina bude odvezena na
trvalou skládku nebo jinak využita stavebníkem. Vlastní stavba přípojky proběhne v manipulačním
pruhu max. šířky 4m, který bude po stavbě uveden do původního stavu - obnova zpevněných ploch,
oplocení, zatravnění apod. Trasa přípojky je navržena tak, že nedochází k dotčení ani kácení stávající
soukromé, ale ani veřejné zeleně. Veškeré práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy platné
bezpečnostní předpisy vztahující se především k zemním pracím a pokládce potrubí
- Před zahájením stavby budou vytčena veškerá stávající podzemní vedení jejich správci (plynovodní
potrubí, telefonní nebo silové kabely, kanalizace obce apod.) a bude dbáno pokynů a požadavků
správců těchto sítí. Trasa kanalizační přípojky musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení a musí také odpovídat zákonu o Vodovodech a kanalizacích
č.274/2001 .
Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
16. července 2013 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na MěÚ Moravské Budějovice v kanceláři STU č. 304. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00,
Út, Čt, Pá 8:00 - 15:00.
Č.j. MUMB/OVUP/ 12314/2013
str. 3
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
otisk úředního razítka
Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnu a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního rádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
……………………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Č.j. MUMB/OVUP/ 12314/2013
str. 4
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Oldřich Štěrba, Okružní č.p. 900, 674 01 Třebíč 1
Obec Nové Syrovice, IDDS: fkqbi7w
účastníci (veřejnou vyhláškou)
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhscfc9
Vodárenská akciová společnost, a. s., IDDS: siygxrm
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Vysočina, IDDS: ksab3eu
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, IDDS: mgyt3az
Obec Nové Syrovice, IDDS: fkqbi7w
Římskokatolická farnost Nové Syrovice, Nové Syrovice, Nové Syrovice
dotčené správní úřady
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení úřadu úz. plánování, regionální a památkové péče, nám.
Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Míru č.p. 31, 676 02
Moravské Budějovice 2
Rostislav Veselý, Nové Syrovice č.p. 41, 675 41 Nové Syrovice

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí napojení bude potrubí přípojky směrem k nemovitosti stoupat v min spádu 2%. Potrubí přípojky bude uloženo na pískový podsyp tl. 0,1 m a do úrovně 0,2 m nad horní líc potrubí bude obsypáno a zasypán...

Více

Motorky- Suzuki

Motorky- Suzuki -Suzuki Van Van 125 -Suzuki DL650 V-Strom-Suzuki XF 650 Freewind

Více

produktový katalog

produktový katalog  účinná látka - přírodní pyrethrin, extrakt z květů kopretiny růžové  s okamžitým účinkem proti savým a žravým škůdcům - mšice, třásněnky atd.  neškodný pro včely  vhodný pro ovocné rostliny, b...

Více

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož...

Více

Stáhnout

Stáhnout ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá...

Více

977 kB - Město Velké Meziříčí

977 kB - Město Velké Meziříčí případně důkazy, uplatnili nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení jinak se k nim nepřihlíží, neboť po tomto termínu bude vydáno rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení mohou nahlížet do...

Více

PVMU 14291 2013 61 Munsterovi

PVMU 14291 2013 61 Munsterovi právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby ...

Více

územní rozhodnutí

územní rozhodnutí zastavěné území podle § 59-60 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 18, odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území umisťovat i stavby pro veřejnou technickou infrastruktury. Umístění...

Více