Cukrář

Komentáře

Transkript

Cukrář
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Cukrář 29-54-H/01
Školní vzdělávací program
Cukrář
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Identifikační údaje školy
Název školy:
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
Adresa:
náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Ţerotínovo nám. 3/5 ( č.p. 449),
601 82 Brno
Kód a název oboru vzdělání:
29 – 54 – H / 01 Cukrář
Název ŠVP:
Cukrář
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky, denní
Jméno ředitele:
Ing. Emil Ševčík
Kontakty:
tel.: 518 384 527
fax: 518 384 496
www.sosbzenec.cz
email: [email protected]
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009
Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcového vzdělávacího programu pro obor
vzdělávání 29 -54- H / 01 Cukrář v období červen 2008 aţ červen 2009. Program sestavil
kolektiv pracovníků VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec.
2
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Obsah
Obsah ..................................................................................................................................................................... 3
1. Profil absolventa ................................................................................................................................................ 5
1.1 Identifikační údaje školy ............................................................................................................................... 5
1.2 Uplatnění absolventa v praxi....................................................................................................................... 5
1.3 Výsledky vzdělávání ..................................................................................................................................... 5
1.4 Způsob ukončení vzdělávání ....................................................................................................................... 7
2. Charakteristika ŠVP ......................................................................................................................................... 8
2.1 Identifikační údaje školy ............................................................................................................................... 8
2.2 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání .............................................................................................................. 8
2.3 Zdravotní způsobilost ................................................................................................................................... 8
2.4 Pojetí a cíle................................................................................................................................................... 8
Klíčové kompetence ve výuce ....................................................................................................................... 9
Odborné kompetence ................................................................................................................................... 11
2.5 Metody a formy výuky................................................................................................................................ 12
2.6 Charakteristika obsahových složek ........................................................................................................... 13
Jazykové vzdělávání .................................................................................................................................... 13
Společenskovědní a ekonomické vzdělávání ............................................................................................... 14
Přírodovědné vzdělávání ............................................................................................................................. 14
Matematické vzdělávání .............................................................................................................................. 14
Vzdělávání pro zdraví .................................................................................................................................. 14
Odborné vzdělávání ..................................................................................................................................... 15
Estetické vzdělávání .................................................................................................................................... 15
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích ....................................................................... 15
2.7 Začlenění průřezových témat do výuky ....................................................................................................... 16
Občan v demokratické společnosti: ............................................................................................................. 16
Člověk a ţivotni prostředí: .......................................................................................................................... 16
Člověk a svět práce: ..................................................................................................................................... 16
Informační a komunikační technologie: ...................................................................................................... 17
2.8 Organizace výuky ....................................................................................................................................... 21
2.9 Hodnocení a diagnostika žáků................................................................................................................... 23
2.10. Vzdělávání ţáků s SPU, speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků
mimořádně nadaných .............................................................................................................. .24
3. Učební plán ...................................................................................................................................................... 26
4. Učební osnovy ................................................................................................................................................. 28
Český jazyk a literatura .................................................................................................................................... 29
Anglický jazyk ................................................................................................................................................... 41
Německý jazyk .................................................................................................................................................. 53
Odborná konverzační témata ............................................................................................................................. 60
Odborná konverzační témata ............................................................................................................................. 62
Občanská nauka ............................................................................................................................................... 63
3
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Právo ................................................................................................................................................................ 70
Biologie a ekologie ........................................................................................................................................... 74
Přírodní vědy .................................................................................................................................................... 78
Matematika ....................................................................................................................................................... 85
Tělesná výchova ............................................................................................................................................... 90
Průřezová témata : ....................................................................................................................................... 91
Odborné kreslení .............................................................................................................................................. 98
Propagace a aranžování ................................................................................................................................ 101
Práce s počítačem .......................................................................................................................................... 104
Ekonomika ...................................................................................................................................................... 111
Suroviny.......................................................................................................................................................... 116
Odborná terminologie v cizích jazycích – suroviny .................................................................................. 124
Technologie .................................................................................................................................................... 126
Odborná terminologie v cizích jazycích – technologie.............................................................................. 138
Zařízení provozoven ....................................................................................................................................... 142
Odborná terminologie v cizích jazycích – zařízení provozoven ................................................................ 146
Odborný výcvik ............................................................................................................................................... 147
Odborná terminologie v cizích jazycích – odborný výcvik ....................................................................... 160
5. Podmínky realizace ŠVP ............................................................................................................................... 161
5.1 Organizační podmínky ............................................................................................................................ 161
5.2 Personální podmínky .............................................................................................................................. 161
5.3 Materiální podmínky ............................................................................................................................... 161
5.4 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech .................................................... 162
6. Spolupráce se sociálními partnery .............................................................................................................. 163
7. Převodní tabulka souladu RVP s ŠVP ......................................................................................................... 165
8. Vlastní hodnocení školy ................................................................................................................................ 166
9. Autorský kolektiv .......................................................................................................................................... 171
4
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. Profil absolventa
1.1 Identifikační údaje školy
Název ŠVP:
Cukrář
Kód a název oboru vzdělání:
29-54-H/01 Cukrář
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:
Tříleté denní
Platnost vzdělávacího programu:
od 1.9.2009
1.2 Uplatnění absolventa v praxi
-
-
uplatní se při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance větších, středních i malých
cukrářských provozoven, v hotelech a obchodních zařízeních, které se zabývají výrobou
cukrářských výrobků, případně v provozech s cukrovinkářskou výrobou
zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků,
ovládá zásady jejich správného skladování
dodrţuje hygienické předpisy a technologické postupy při výrobě cukrářských výrobků
obsluhuje stroje a zařízení v cukrářských dílnách včetně balení a etiketace výrobků
plní pracovní úkoly spojené s objednáním a prodejem různého sortimentu cukrářských výrobků
a zajišťuje sluţby související s prodejem
je kvalifikován pro přímý kontakt se zákazníky a dodavateli
vyuţívá efektivně a hospodárně všechny surovinové a energetické zdroje, dodrţuje při práci
zásady správného hospodaření a nakládání s odpady v potravinářském průmyslu
Po absolvování JZZZ (jednotné zadání závěrečných zkoušek) se můţe ucházet o přijetí do
nástavbových studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, případně po úspěšném
absolvování maturitní zkoušky můţe pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.
Po nezbytném zapracování je připraven i pro činnost v podnikatelské sféře.
1.3 Výsledky vzdělávání
Odborné vzdělávání
Absolvent v oblasti výkonu profese:
-
přijímá, kontroluje a skladuje suroviny a pomocné látky a vede jejich evidenci
kontroluje a hodnotí kvalitu surovin, polotovarů a hotových výrobků dle příslušných receptur a
norem, provádí jejich senzorické hodnocení
volí vhodné suroviny a pomocné látky a správný technologický postup
dodrţuje a kontroluje technologické postupy při výrobě cukrářských výrobků.
vyrábí, dělí, tvaruje a peče těsta
připravuje a pouţívá náplně pro různé druhy výrobků, dohotovuje je, uţívá různé techniky
zdobení a dbá při tom na estetické hledisko, uplatňuje zásady racionální výţivy
prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu výroby
dodrţuje technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy při výrobě, dodrţuje zásady osobní
hygieny a provádí sanitaci cukrářských prostorů
5
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
-
ovládá problematiku HACCP, sleduje a zaznamenává hodnoty ve stanovených kritických
bodech
určí případné závady technologického procesu a vady cukrářských výrobků a samostatně řeší
běţné problémy
obsluhuje běţné strojní vybavení cukrářské dílny
kontroluje provozuschopnost běţně uţívaných strojů v cukrářské dílně, udrţuje je a pravidelně
čistí
ručně balí a etiketuje cukrářské výrobky
uchovává a skladuje cukrářské výrobky, vede operativní technickou evidenci při skladování a
expedici surovin a hotových výrobků
expeduje cukrářské výrobky
vyrobí zmrzlinu z tekuté zmrzlinové směsi teplou cestou v automaticky programově řízených
pastérech s mrazicím agregátem
vykonává činnosti související s prodejem celého cukrářského sortimentu
Obecné zásady
Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním ţivotě:
-
čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy)
dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřeně situaci kaţdodenního a
pracovního ţivota
má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společností
má základní znalosti v oblasti právního vědomí
má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce,
v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích
má základní numerické znalosti
orientuje se v zásadách správné ţivotosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil,
umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
dovede identifikovat běţné problémy, s nimiţ se v ţivotě setká a hledat způsoby jejich řešení
situace řeší asertivně
samostatně pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je
vyuţívá při řešení úkolů při výkonu profese
vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Specifické výsledky vzdělávání
Absolvent:
-
rozumí základním ekonomickým pojmům a vyuţívá je, chápe mechanismus trhu, má přehled o
hospodaření podniku, vyzná se ve financích a daňové problematice podniku
má aktuální přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce a o dalším sebevzdělávání v oboru
chápe podstatu a cíle podnikání, má základní dovednosti a vědomosti potřebné pro rozvoj
vlastních podnikatelských aktivit
získá poznatky potřebné pro zaloţení ţivnosti a o moţnostech podnikání v oboru a o
povinnostech podnikatele
je seznámen s písemnostmi, které se pouţívají v rámci činnosti podniku, a se základními
povinnostmi podnikatele vůči státu
pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií, ovládá základy práce
s výpočetní technikou na uţivatelské úrovni, pouţívá operační systém, základní kancelářský
software a pracuje s dalším běţným aplikačním programovým vybavením. Efektivně pracuje
s informacemi a komunikuje pomocí internetu.
6
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1.4 Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělání je ukončeno JZZZ, a to po úspěšném ukončení třetího ročníku. JZZZ se skládá z písemné
zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku
cukrářské výroby. Obsah a organizace JZZZ se řídí platnými předpisy.
Po úspěšném vykonání všech tří částí JZZZ ţák dosáhne středního vzdělání s výučním listem a obdrţí
výuční list s vysvědčením o závěrečné učňovské zkoušce.
7
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. Charakteristika ŠVP
2.1 Identifikační údaje školy
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma vzdělávání:
Platnost vzdělávacího programu:
Cukrář
29 - 54 - H/01 Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem
Tříleté denní
od 1. 9. 2009
2.2 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání.
Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností a dovedností.
Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.
2.3 Zdravotní způsobilost
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.
Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného praktického lékaře.
Při výběru učebního oboru cukrář nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
- závaţnými nemocemi horních končetin znemoţňujícími jemnou motoriku a koordinaci
pohybů
- duševními poruchami a závaţným nervovým onemocněním
- závaţnými chronickými nemocemi kůţe (zejména horních končetin), dýchacích cest,
spojivek a plic včetně alergických onemocnění
- závaţnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů, které se
týkají praktické výuky prací s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením a také předpokladu,
ţe uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit
- závaţným onemocněním srdce
- diabetem
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením pro přijetí je
moţné jen po konzultaci s lékařem.
2.4 Pojetí a cíle
Učební obor je náročný na manuální dovednosti ţáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a
estetického vnímání.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ţákům určité mnoţství všeobecných a odborných
poznatků a dovedností pro práci cukráře. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují
všeobecné znalosti a dovednosti ţáka a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání.
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit ţáka, který se dobře umístí na trhu práce,
případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.
8
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
KLÍČOVÉ KOMPETENCE VE VÝUCE
Občanské kompetence
Ţák se aktivně zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záleţitosti místního
charakteru, diskutuje o aktuální ekonomické situaci v ČR a ve světě, vyjadřuje svůj názor. Zařazování
přednášek, rozhovorů, rozborů literárních děl a dalších vhodných témat a příkladů z praxe vede ţáky k
tomu, aby jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale pro zájem
veřejný, aby dbali na dodrţování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost druhých
lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti a diskriminaci, jednali v souladu s morálními principy, přispívali
k uplatňování hodnot demokracie, aktivně se zajímali o veřejné záleţitosti lokálního charakteru a
chápali význam ţivotního prostředí pro člověka.
Komunikativní kompetence
Nejvíce se rozvíjí v českém jazyce, kde je kladen důraz na rozšiřování a obohacování slovní zásoby,
získávání nové terminologie z dějin literatury, literárních druhů a ţánrů, ţáci se účastní divadelních a
filmových představení, je kladen důraz na chování, vystupování, reprezentaci školy i na dalších akcích
pořádaných školou. Interpretací literárních děl zdůvodňují své názory, postoje a myšlenky. Ţáci
vyjadřují vlastní proţitky z literárních děl, zpracovávají referáty písemnou formou. Potřebné
informace získávají z odborné literatury a internetu. Pracují s textem, interpretují ho, vyjadřují vlastní
názor referátem a diskuzí. Hodnotí zhlédnuté divadelní a filmové představení, posoudí také chování
spoluţáků, jejich kultivované vyjadřování na veřejnosti, popíší vhodné společenské chování. V
odborných předmětech a odborném výcviku řeší zadané odborné problémy. Určí vhodné suroviny pro
určitý druh výrobku, charakterizují vlastnosti surovin a jejich vliv na kvalitu výrobku, vyuţívají
znalosti přírodovědných předmětů pro problematiku chemických reakcí v závislosti na sloţení látek a
jejich vztah k problematice vlastnosti potravin a technologie jejich úpravy, řeší technologické výpočty
a technologické problémy, navrhnou vhodné technologické zařízení pro určitý druh výrobku a
podmínky výroby, charakterizují jeho výhody a uvedou, jak ovlivní kvalitu výrobku. Své řešení
prezentují, vysvětlí je a obhájí před spoluţáky, reagují na dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti
formulovat srozumitelně myšlenky a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situací v ústním projevu.
Písemné zpracování seminárních prací v předmětech přírodovědného charakteru - chemii a ţákovském
projektu v odborných předmětech a odborném výcviku s vyuţitím vlastních znalostí, internetu a
odborné literatury učí ţáky formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, písemně zpracovávat
odborná témata a různé pracovní materiály. Jsou vedeni k dodrţování jazykové i stylistické normy a
odborné terminologie, mají schopnost vyjadřovat se a při její prezentaci vystupovat v souladu se
zásadami kultury osobního projevu a společenského chování.
V anglickém nebo v německém jazyce zvládají slovní zásobu jak obecnou, tak i odbornou.
Zpracovávají překladová a gramatická cvičení, pracují s textem. Výsledky své práce prezentují a
rozvíjejí tak schopnost formulovat své myšlenky v cizím jazyce, jak ústně, tak i písemně, v dané
komunikační situaci. Ţáci si osvojí odbornou slovní zásobu pro svůj obor v cizím jazyce. Mají
dostatečnou slovní zásobu a pojmenují základní suroviny, popíší pouţívané technologické postupy
přípravy cukrářských výrobků a zařízení cukrářského provozu. Komunikují v běţných ţivotních
situacích, poskytnou osobní údaje, rozumí přiměřeně náročnému textu. S ţáky se jedná tak, aby se
posílilo jejich sebevědomí při pouţívání cizího jazyka a zlepšila se jejich komunikace s lidmi v cizím
jazyce.
Personální kompetence
Přítomnost ţáků na odborných seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce vlastností a
vyuţití nových surovin a technologických postupů pro cukrářskou výrobu a prezentace vědomostí a
znalostí z odborných předmětů a poznatky a zkušenosti z praxe učí ţáky, jak se chovat v různých
situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí,
9
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví.
Ţák komunikuje v běţných ţivotních situacích a propojuje poznatky a zkušenosti z odborné praxe s
odbornou slovní zásobou.
Sociální kompetence
Ţáci jsou schopni v hodinách při řešení odborného problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit
zadané úkoly a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit
svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
Kompetence řešit samostatně běţné pracovní i mimopracovní problémy
Zadáváním samostatných úkolů a zpracováním samostatných prací ve všeobecně vzdělávacích
předmětech jako jsou gramatická cvičení a překlady, které umoţňují ţákům aplikovat znalosti
gramatických pravidel a slovní zásoby a zhodnotit a odůvodnit své výsledky při matematických a
chemických výpočtech, tvorbě vzorců a názvů sloučenin, řešení úloh, provádění jednotlivých pokusů,
řešení problémových situací - ve vztahu k výţivě lidí, vlastnostem surovin a technologii, ale i v
odborných předmětech a odborném výcviku a také při řešení odborných technologických úkolů jako je
řešení problémových situací při volbě vhodné suroviny a určení mnoţství potřebných surovin pro daný
výrobek, nahrazení suroviny, která chybí, jinou, a řešení technologického problému ve výrobě,
nahrazení strojního zařízení jiným, vede u ţáků ke schopnosti porozumět zadanému problému, určit
jádro problému, získat informace k jeho řešení, navrhnout a zdůvodnit způsob řešení, zhodnotit
dosaţený výsledek, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace.
Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně
pracovat s informacemi
Při vyhledávání informací pro zpracování seminárních prací a ţákovských projektů se ţáci naučí
pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií,
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, pracovat s nimi.
Matematické kompetence
Při řešení příkladů v matematice, chemii a při konkrétních technologických výpočtech ţáci volí
odpovídající matematické postupy a techniky a pouţívají vhodné algoritmy, provádějí reálný odhad
výsledku řešení. V odborných předmětech suroviny, technologie a v odborném výcviku při výpočtu
mnoţství surovin pouţívají a správně převádějí jednotky. Při určování kvality, mnoţství surovin a
přepočtu technologických postupů vyuţívají normy a receptury.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Odbornými exkurzemi v cukrárnách, při návštěvě Úřadu práce a z internetových stránek získávají
absolventi přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou
představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. Seznámí se se Zákoníkem práce a
ostatními pracovně právními normami, aby znali práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Znají základy podnikové dokumentace a evidence, Ţivnostenský zákon a Obchodní zákoník, které
vedou k získání základních vědomostí a dovedností potřebných pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.
Odbornou praxi vykonávají ve školní cukrářské dílně, ve které pracují samostatně i v týmu, získávají
pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomují si rizika a dopady
nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost, mají aktuální přehled o moţnostech uplatnění na
trhu práce v daném oboru a povolání. Získají i reálnou představu o pracovních, platových a jiných
10
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
podmínkách v oboru a o moţnostech profesní kariéry, jsou informováni o poţadavcích zaměstnavatelů
na zaměstnance a jsou schopni srovnávat je se svými předpoklady a moţnostmi.
ODBORNÉ KOMPETENCE
Ţáci dodrţují pravidla správné výrobní a hygienické praxe ve školní cukrářské dílně na základě
platných předpisů a zákonů:
- zvolí vhodné suroviny a pomocné látky i správný technologický postup, uplatňují zásady
racionální výţivy
- hodnotí kvalitu vstupních surovin, meziproduktů a hotových výrobků dle příslušných norem
- provádějí senzorické hodnocení surovin, polotovarů a hotových výrobků, kontrolují dodrţování
technologických postupů s cílem zajistit bezpečnost potravinářských výrobků
- vyrábějí cukrářské výrobky, dodrţují technologické postupy a hygienické předpisy při výrobě
- prokazují manuální zručnost při ručním způsobu výroby, uplatňují estetická hlediska při výrobě
cukrářských výrobků a jejich zdobení
- obsluhují běţné stroje a zařízení v cukrářské dílně, kontrolují jejich provozuschopnost a
provádějí jejich čištění
- najdou příčiny případných závad technologického procesu a samostatně řeší běţné problémy
- balí a etiketují cukrářské výrobky, skladují je a prodávají
- jsou seznámeni s operativně-technickou evidencí při příjmu a skladování surovin a s expedicí
hotových výrobků
- usilují o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, chápou kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména cukrárny
- dbají na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků a sluţeb, zohledňují poţadavky
zákazníka
- jednají hospodárně, adekvátně uplatňují ekonomická hlediska v souladu se strategií trvale
udrţitelného rozvoje, znají význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř.
společenské ohodnocení
- zvaţují při plánování výroby moţné náklady, výnosy, zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální
dopady, nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky, s
ohledem na ţivotní prostředí
- dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a poţární ochranu, chápou bezpečnost práce jako
součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti, pouţívají osobní
ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti a jsou připraveni
se spolupodílet na vytváření bezpečného pracovního prostředí
- dbají na pouţívání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení, odpovídajících
bezpečnostním a protipoţárním předpisům a umí uplatňovat oprávněné nároky týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při případném pracovním úrazu
Kompetence k učení
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosaţené
výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. ţe absolventi by
měli:
- mít pozitivní vztah k učení a dalšímu vzdělávání
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
vyuţívat různé informační zdroje
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého
učení od jiných lidí
- znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
11
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2.5 Metody a formy výuky
Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci
v pedagogickém procesu a s ohledem na moţnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí
soustavnou péči o získávání a rozvíjení poţadovaných profesních znalostí, vlastností a schopností,
zejména o znalost odborné terminologie, významných a nových druhů surovin, polotovarů a
technologií včetně strojního zařízení, dále rozvíjí profesní vystupování, estetické cítění, kultivované
vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky,
učí ţáky spolupracovat, odpovědně rozhodovat apod.
Výuka je vedena vyučovacími metodami a formami tak, aby se uskutečnily předpokládané cíle a
současně se rozvíjela aktivita a činnost ţáků s návazností na jejich znalosti. Jsou vyuţívány názorně
materiálně-didaktické pomůcky a prostředky, do výuky jsou zařazovány samostatné úkoly a skupinové
práce, kdy ţáci uplatní znalosti z předmětů a odborné praxe s vyuţitím odborných časopisů, literatury,
internetu, exkurzí, přednášek a prezentací firem.
Vzdělávací strategie
Naše strategie oboru cukrář se zaměřila na několik důleţitých bodů, které jsou dále rozpracovány a
konkretizovány v učebních osnovách a následně realizovány v podobě teoretické výuky a odborné
praxe. Mezi hlavní strategické body patří :
- moderní pojetí výuky a praxe
- propojení s okolním světem a sledování nových trendů vývoje v cukrářském oboru
- vysoká evaluace absolventa
- pruţná reakce na poţadavky trhu a regionálních potřeb
1. ročník
Vytvářet podmínky pro úspěšnou adaptaci ţáků na pracovišti odborného výcviku, naučit je základům
správné bezpečnosti práce a hygieny v cukrářském provozu. Posilovat u ţáků kladný vztah ke
zvolenému oboru, dodrţování reţimu a řádu školy. Průběţně ověřovat znalosti a dovednosti, přísně a
důsledně sledovat školní docházku.
2. ročník
Vyuţívat poznatků, vědomostí a návyků z prvního ročníku. Vyţadovat kvalitu prováděné práce a
postupně přecházet na práci produktivní, její kontrolu a hodnocení. Zájem o zvolený obor prohlubovat
soutěţemi v rámci školy a regionu. Neustále dodrţovat a sledovat pracovní postupy, návyky,
bezpečnost práce a hygienu, posilovat pocit zodpovědnosti k sobě i okolí.
3. ročník
Klást důraz na kvalitu a pečlivost odváděné práce, na získání a upevňování pracovních návyků. Ţáky
připravovat ke vstupu do pracovního procesu. Trvale vyhodnocovat klady a nedostatky v práci ţáků.
Průběţně připravovat ţáky ke kvalitnímu zvládnutí závěrečných zkoušek.
12
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2.6 Charakteristika obsahových sloţek
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Ovládat jazyk znamená ovládat přístupy k dorozumívání a údajům. Při úsilí o získání jazykových
schopností ţák potřebuje vybudovat a uplatňovat obecnější intelektuální schopnosti:
- porovnávat podobné jevy
- třídit porovnané jevy podle souvislosti a rozlišovat jevy, které jsou zapojeny v mnoha
souvislostech, od jevů okrajových
- dobírat se k jádru sloţitějších myšlenek, problémů, textů, nacházet příčiny a účely jevů
- v pozadí jevů vnímat i společenské zvyklosti a kulturní vztahy
Na jedinečném materiálu přirozeného jazyka se naučit pozorovat, ţe uţívání jazyka je řízeno zároveň
systémem jazyka i individuálními potřebami nebo přáním mluvčího. Ţák se má naučit poradit si se
všemi situacemi a způsoby dorozumívání, a to i kdyţ budou zcela nové. Škola má vybavit ţáka
schopností rozumět situaci, poznat, jakou úlohu situace na člověka klade nebo jakou pozici v situaci
chce ţák zaujmout a domluvit se o této úloze a jejím řešení s ostatními. Škola má soustavně dávat onu
příleţitost, v které si ţák vybuduje komunikační dovednosti i vztah k jazyku mateřskému i cizímu a při
tom porozvine systémové myšlení.
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní ţivot v multikulturní
společnosti, neboť vede ţáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje
dorozumění v situacích kaţdodenního osobního a pracovního ţivota.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:
- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých
témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační
strategie a jazykové prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky
- pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného textu, vyuţívat text jako zdroj
poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí
- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky vyuţívat ke
komunikaci
- pracovat se slovníky, jazykovými příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce
včetně internetu
- učit se cizí jazyk, vyuţívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka pro
studium cizího jazyka
- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí
Vzdělávání v cizích jazycích je zaloţeno na humanistických přístupech k ţákovi a kognitivně
komunikativním způsobu výuky včetně vyuţívání didaktických interkulturních aspektů. Je důleţité
pouţívat aktivizující didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou
aktivitu ţáků, objevovat pro ţáky strategie učení odpovídající jejich učebním předpokladům,
podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu ţáků, rovněţ jejich sebekontrolu a sebehodnocení. K
podpoře výuky jazyků je vhodné pouţívat multimediální výukové programy a internet, podle
podmínek umoţnit výuku některých tematických celků jiných předmětů v cizím jazyce, integrovat
odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, rozvíjet kontakty mezi školami v zahraničí.
Organizovat odborné jazykové pobyty jako podpůrné aktivity pro poznávání ţivota v multikulturní
společnosti. Vyučovací proces by měl směřovat k motivaci ţáků ke studiu jazyků.
Pro zdokonalení komunikace v cizím jazyce byla přidána 1 hodina do učebního plánu ve druhém
ročníku, tedy 3 hodiny týdně.
13
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
SPOLEČENSKOVĚDNÍ A EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Ve společensko-vědní a ekonomické oblasti vzdělání je kladen důraz na přípravu ţáků pro praktický
ţivot a celoţivotní vzdělávání.
Cílem předmětu právo je osvojení si základů právního myšlení, orientace v nejpouţívanějších
právních pojmech a schopnosti aplikace rozhodujících právních vztahů a postupů právního jednání
v praxi. Důraz je kladen na vztahy rodinně právní, trestně právní, občansko právní a pracovně právní.
Ekonomika ţáky seznamuje se základními ekonomickými pojmy. Ţáci si osvojí základy
ekonomického myšlení a obchodně-podnikatelských aktivit, orientaci v ekonomických jevech a
procesech trţního hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských aktivit.
Obecným cílem vyučovacího předmětu občanská nauka je připravit ţáky na aktivní občanský ţivot
v demokratické společnosti. Znamená to pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci ţáků, aby byli
především slušnými lidmi a současně informovanými občany, kteří si váţí demokracie a svobody a
aktivně usilují o její zachování. Důraz je kladen na přípravu pro praktický, odpovědný a aktivní ţivot
(nikoliv na získávání sumy poznatků a vědomostí). Občanská nauka učí ţáky kriticky myslet, nenechat
se manipulovat, uvědomovat si vlastní identitu a rozumět mnohotvárnosti dnešního světa i nárokům,
které na člověka ţivot klade. Výuka předmětu je zaměřena na získání potřebných klíčových
kompetencí pro řešení soukromých i občanských aktivit jednotlivce, schopnosti jednat k vlastnímu
prospěchu a současně i k veřejnému zájmu. Významnou úlohu má i rozvoj finanční a mediální
gramotnosti, kterými by měl být vybaven kaţdý člověk dnešní společnosti.
PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důleţitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních věd.
Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v ţivé i neţivé přírodě, a ţáci si na jejich
základě formují ţádoucí vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí.
Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit ţáky vyuţívat poznatky přírodních věd v profesním i
kaţdodenním ţivotě tak, aby vnímali okolní svět, kladli si otázky, které se ho aktuálně týkají, a hledali
na ně na důkazech zaloţené odpovědi, na jejichţ základě si vytvoří svůj vlastní názor.
Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo z předmětů, fyzika, chemie, biologie a ekologie.
MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Matematické vzdělání v odborném školství plní kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci
průpravnou pro odbornou sloţku vzdělávání.
Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně vyuţívat matematické dovednosti
v různých ţivotních situacích (v odborné sloţce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním ţivotě,
v budoucím zaměstnání, ve volném čase).
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, tzn. absolvent by měl:
- správně pouţívat a převádět běţné jednotky
- pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru
- číst různé formy grafického znázornění ( tabulky, diagramy, grafy, schémata, apod. )
- provádět reálný odhad výsledků řešení dané úlohy
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a vyuţít pro
dané řešení
- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běţných situacích
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví ţáků, na vytváření
pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních vlastností ţáků.
Cílem je vybavit ţáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je
vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěţ a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby ţáci získali
14
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví. Tato oblast
se realizuje v předmětu tělesná výchova, a to formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit
organizovaných školou.
Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Ţáci se učí rozumět tomu, jak na
jejich zdraví působí výţiva, ţivotospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade na výchovu
proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti médii vnucovanému
ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V odborné oblasti vzdělávání jsou ţáci připravováni na samostatný výkon profese.
Cíl odborných předmětů ( surovin, technologie, zařízení provozoven ) spočívá ve výchově ţáků
k správnému a hospodárnému zacházení se surovinami a jejich vyuţití při přípravě cukrářských těst,
hmot, náplní a zmrzlin, k dodrţování zásad při jejich přijmu, skladování a technologickém zpracování,
k obsluze a údrţbě strojů, k pečení a dohotovování cukrářských výrobků, včetně estetického ztvárnění,
dále k dodrţování hygienických zásad s cílem zachovat kvalitu surovin a hotových výrobků a zamezit
případným ztrátám.
Učivo z odborných předmětů ţáci vyuţijí v odborném výcviku. Ţáci si prakticky procvičí výrobu
cukrářských výrobků z klasických i nových surovin. Základní sortiment cukrářských výrobků je
doplněn o výrobu rautových zákusků, čokoládových bonbónů, čokoládových a karamelových ozdob.
Ţáci si osvojí všechny fáze výrobního procesu, včetně hygienických a bezpečnostních poţadavků
v potravinářských provozech.
V odborných předmětech byla zařazena odborná terminologie v cizím jazyce, tj. německém a
anglickém.
ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává ţáky ke kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního ţivota. Obecným cílem estetického
vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaţit se přispívat k jejich
tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje ţáka a je obranou
proti snadné manipulaci a intoleranci, podílí se na rozvoji sociálních kompetencí ţáků. Podporuje a
vytváří pozitivní vztah k hodnotám místní, národní, evropské i světové kultury, k získání přehledu o
kulturním dění a uvědomování si vlivu prostředků masové komunikace na utváření kultury.
K dosaţení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků, přispívá k vytváření
rozmanitých komunikačních situací, v nichţ probíhá dialog ţáků s texty, učitelem a i mezi ţáky
navzájem. Ţáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám, učí se aranţovat drobnou výzdobu,
seznamují se se zásadami aranţování vitrín, regálů a drobných výstavek s přihlédnutím ke specifice
vystavovaného sortimentu. Estetické vzdělávání se realizuje v odborném kreslení, v literatuře, v
propagaci a aranţování.
VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit ţáky efektivně pracovat
s informacemi a komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání představuje práce
s výpočetní technikou.
15
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2.7 Začlenění průřezových témat do výuky
Jednotlivá průřezová témata jsou zařazována do tematických celků tak, aby svým pojetím vedla ţáky k
odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě, ekologii, k demokratické společnosti, vychovávala ţáka k
zodpovědnosti, vztahu k práci a naučila jej pracovat s informačními technologiemi při vyhledávání
potřebných informací.
OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI:
je realizováno formou referátů se zaměřením na realizaci výţivové politiky státu a diskuzi o
dostupnosti cukrářských výrobků a dalších potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás a v
jiných zemích světa, o vyuţití strojních technologií v cukrárnách a jejich vlivu na cenovou politiku u
cukrářských výrobků. Ţáci se naučí orientovat v masových médiích, vyuţít je a kriticky hodnotit
danou situaci a problematiku. V tématických celcích "Hodnocení jakosti cukrářských výrobků" a
"Poţadavky kladené na suroviny a hotové výrobky" diskutují o zodpovědnosti pracovníků cukráren
vůči spotřebitelům a o dodrţovaní norem a legislativních návaznostech - sankcích.
ČLOVĚK A ŢIVOTNI PROSTŘEDÍ:
tvoří otázka kvality ţivotního prostředí se zaměřením na půdní a klimatické podmínky a jejich vliv na
kvalitu mouky a dalších potravin, ochrana přírody, prostředí a krajiny. Dále do tohoto okruhu patří
téma likvidace odpadních látek a účinky a likvidace toxických látek, ropných produktů, produktů
jaderných reakcí a likvidace plastů, vyuţití energií, tepelných motorů, jejich účinnost, teplotní
roztaţnost, klady a zápory různých druhů elektráren, ochrana před jaderným zářením, vyuţití jaderné
energie, ţivot ve Sluneční soustavě. Ve vztahu k ekologii člověka je to zejména problematika
koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé ţivotosprávy. Tyto oblasti jsou
realizovány formou prezentace ţáků v power pointu, přednášek a diskusí.
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE:
Cílem vzdělávání v rámci jednotlivých tematických celků “úvodu do světa práce“, by mělo být
vybavit ţáka zejména kompetencemi, které mu umoţní:
- uvědomit si zodpovědnost za vlastní ţivot, význam vzdělání pro ţivot
- uvědomit si dynamiku současných ekonomických a technologických změn ve světě a z toho
plynoucí význam profesní mobility a rekvalifikaci, nutnost sebevzdělávání a celoţivotního učení,
- získat základní orientaci ve světě práce a vzdělávání, dokázat hodnotit jednotlivé faktory
charakterizující obsah práce a srovnávat je se svými předpoklady, orientovat se při setkáních
s profesními a vzdělávacími moţnostmi a vytvářet si u nich základní představu, znát alternativy
profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání
- orientovat se v hospodářské struktuře regionu, znát druhy a struktury organizací, základní aspekty
pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty
soukromého podnikání, orientovat se v příslušných právních předpisech
- získat představu o trhu práce, vědět, jaká bývají jeho úskalí, jaké jsou jeho základní trendy, jak se
vyvíjí v daném regionu a v oblastech nejčastějšího uplatňování absolventů studovaného oboru, být
aktivní při hledání zaměstnání (naučit se vyhledávat pracovních příleţitosti v novinové inzerci a
dalších zdrojích nabídky pracovních míst)
- dokázat se prezentovat při jednáních se zaměstnavateli, vyhodnocovat poskytnuté informace,
formulovat svá očekávání a své priority
- znát způsoby podpory státu sféře zaměstnanosti, orientovat se v příslušných poradenských a
zprostředkovatelských sluţbách, umět je účelně vyuţívat
- být motivován k aktivnímu pracovnímu ţivotu, k úspěšné kariéře
16
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE:
realizace spočívá ve zdokonalování schopností ţáků pracovat s různými prostředky informačních a
komunikačních technologií. Výuka předmětu informační a komunikační technologie je rozdělena do
tří ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovedností při práci
s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími
předměty. V hodinách informační a komunikační technologie mohou ţáci v rámci aplikací plnit úkoly
zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních moţností mohou odbornou učebnu vyuţívat i
učitelé jiných předmětů.
Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti je převáţně realizován
výukou předmětu Občanská nauka (1.– 3. ročník). Mimo tento základní předmět se průřezové téma
integruje do dalších předmětů.
Realizaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti ukazuje následující tabulka:
Obsahový okruh
Osobnost a její rozvoj
Komunikace, vyjednávání,
řešení konfliktů
Společnost
Předměty
český jazyk a literatura
cizí jazyk
přírodní vědy
tělesná výchova
odborné kreslení
matematika
biologie a ekologie
právo
propagace a aranţování
práce s počítačem
suroviny
ekonomika
technologie
zařízení provozoven
odborný výcvik
český jazyk a literatura
cizí jazyk
právo
přírodní vědy
biologie a ekologie
matematika
ekonomika
technologie
zařízení provozoven
suroviny
propagace a aranţování
odborný výcvik
český jazyk a literatura
cizí jazyk
Realizace v ročnících
1.ročník 2.ročník 3.ročník
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Historický vývoj
Stát, politický systém,
politika, soudobý svět
Masová média
Morálka, svoboda,
odpovědnost, tolerance,
solidarita
Právo pro všední den
ekonomika
ekonomika
právo
český jazyk a literatura
technologie
práce s počítačem
český jazyk a literatura
cizí jazyk
suroviny
přírodní vědy
tělesná výchova
matematika
propagace a aranţování
práce s počítačem
ekonomika
biologie a ekologie
technologie
zařízení provozoven
odborný výcvik
právo
český jazyk a literatura
právo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Obsah průřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí je převáţně realizován výukou v předmětu
Ekologie (1. ročník). Mimo tento základní předmět se průřezové téma integruje do dalších předmětů.
Realizaci průřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí ukazuje následující tabulka:
Realizace v ročnících
Obsahový okruh
Předměty
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Základní biologické poznatky
Základy obecné ekologie
Ekologie člověka
občanská nauka
občanská nauka
zařízení provozoven
suroviny
technologie
odborný výcvik
český jazyk a
literatura
cizí jazyk
občanská nauka
přírodní vědy
zařízení provozoven
suroviny
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ţivotní prostředí člověka
Ochrana přírody, prostředí a
krajiny
Ekologické aspekty pracovní
činnosti v odvětvích a
povoláních
ekonomika
technologie
odborný výcvik
český jazyk a
literatura
cizí jazyk
přírodní vědy
suroviny
zařízení provozoven
technologie
tělesná výchova
odborný výcvik
český jazyk a
literatura
cizí jazyk
občanská nauka
přírodní vědy
tělesná výchova
suroviny
technologie
zařízení provozoven
odborný výcvik
technologie
suroviny
zařízení provozoven
odborný výcvik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce je převáţně realizován výukou v předmětu
Ekonomika (2.-3. ročník). Mimo tento základní předmět se průřezové téma integruje do dalších
předmětů.
Realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ukazuje následující tabulka:
Realizace v ročnících
Obsahový okruh
Předměty
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Hlavní oblasti světa práce
Soustava školního vzdělávání
v ČR
Informace jako kritéria pro
rozhodování
odborný výcvik
odborná exkurze
občanská nauka
cizí jazyk
občanská nauka
český jazyk a
literatura
český jazyk a
literatura
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Písemná i verbální prezentace
Zákoník práce
Soukromé podnikání
Práce s tiskem a dalšími
informačními médií
cizí jazyk
práce s počítačem
matematika
právo
český jazyk a
literatura
cizí jazyk
občanská nauka
občanská nauka
právo
český jazyk a
literatura
občanská nauka
odborný výcvik
právo
český jazyk a
literatura
cizí jazyk
práce s počítačem
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie je převáţně realizován
v předmětu Práce s počítačem (1.-3. ročník ).Mimo tento základní předmět se průřezové téma integruje
do dalších předmětů, kde ţáci zpracovávají protokoly a seminární práce pomocí výpočetní techniky,
vytvářejí prezentace a vyhledávají informace na internetu.
Podrobný popis realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je uveden v učebních
osnovách
Průřezové téma
Klíčový termín
uváděný v osnovách a
přehledech
Občan v demokratické společnosti
ODS
Člověk a ţivotní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
ČŢP
ČSP
ICT
20
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2.8 Organizace výuky
Učební kapacita školy pro učební obor cukrář pokrývá potřeby regionu dostatečně. Zájem uchazečů o
tento obor je zatím vyšší neţ jsou potřeby trhu práce. Učební kapacita oboru cukrář na VOŠ, SOŠ a
SOU ve Bzenci je asi 30 ţáků v kaţdém ročníku, coţ odpovídá výukovým moţnostem školy. V našem
regionu je vysoká nezaměstnanost a tím se projevuje výrazný nesoulad mezi kvalifikovanými
absolventy cukrářského řemesla, kteří ţádají o zaměstnání, a poţadavky zaměstnavatelů. Negativní
roli hraje také to, ţe jsou do tohoto oboru přijímáni všichni uchazeči bez ohledu na jejich kvalitu a
výsledky předchozího vzdělání.
Zajímavá je skutečnost, ţe ne všichni absolventi nacházejí zaměstnání jako kvalifikovaní odborníci,
ale ti, kteří nastoupí do oboru a po určité době, kdy získají potřebné zkušenosti z praxe, z těchto míst
odcházejí, neboť v pozdějším věku nemají dostatečný kariérní růst a i přes nově nabyté zkušenosti
z praxe se nespokojí s finančním ohodnocením. Pak nastává paradoxní situace, kdy zaměstnavatelům
chybí uvedení odborníci a na druhé straně jsou tito odborníci vedeni jako nezaměstnaní a odbornou
práci za nabízených podmínek (především finančních) odmítají vykonávat.
Pedagogická koncepce školy je postavena podle jednotlivých zásad tak, aby se prolínaly celým
výchovně-vzdělávacím procesem:
-
-
vytvářet v ţácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude vyuţívat a které
dostatečně ekonomicky ocení
vytvářet v ţácích profesionální hrdost a kladný vztah k cukrářskému řemeslu
začlenit ţáky jiţ během studia mezi odborníky, o kterých cukrářská veřejnost ví, a naopak
ţákům umoţnit navazovat kladné interpersonální vztahy, kterých si mohou váţit a které mohou
vyuţívat při svém budoucím zaměstnání, k tomu slouţí účast na různých soutěţích v rámci
regionu, kraje i celé České republiky, kontakty se sociálními partnery jiţ v průběhu studia,
kontakty mezi ţáky stejného oboru z jiných škol nejen v České republice, ale i v sousedním
Slovensku a v Rakousku
vytvářet v ţácích hrdost a kladný vztah ke škole, ve které se učí cukrářskému řemeslu
vytvářet v ţácích potřebu se stále do školy vracet pro nové odborné inspirace a mezilidské
kontakty
vytvářet v ţácích potřebu se neustále vzdělávat a profesionálně růst
Výuka probíhá denní formou teoretického a praktického vyučování, a to formou:
-
frontálního vyučování
praktického vyučování ve školní cukrářské dílně
besed s odborníky z praxe
předváděcích akcí v multimediální učebně učiteli odborných předmětů, komerčními firmami
(výrobci nových surovin) a speciálních kurzů pro cukráře
účasti na výstavách a soutěţích, pořádaných Asociací kuchařů a cukrářů České republiky,
Společenstvem cukrářů České republiky, případně jinými profesními organizacemi
exkurzí do cukráren, čokoládoven, pekáren a firem všech typů a velikostí, které jsou dostupné
Výuka je rozdělena podle časové dotace jednotlivých předmětů na týdenní ucelené bloky teoretického
vyučování a odborného výcviku, které se pravidelně v týdenním cyklu střídají.
Týdenní dotace teoretického vyučování, do kterého jsou zařazeny povinné předměty, a to všeobecně
vzdělávací a předměty odborné:
v 1. ročníku 31 hodin
ve 2. ročníku 32,5 hodin
ve 3. ročníku 32,5 hodin
21
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Do výuky jsou zařazeny i nepovinné předměty na základě potřeb a zájmů ţáků, které jsou zařazeny
do 3. ročníku pro ţáky, kteří mají zájem o nástavbové studium, a to cvičení z českého jazyka, cizího
jazyka a matematiky.
Týdenní dotace výuky odborného výcviku je:
v 1. ročníku 30 hodin
ve 2. ročníku 35 hodin
ve 3. ročníku 35 hodin
Odborný výcvik ve školní cukrářské dílně zajišťují učitelé odborného výcviku a je organizován tak,
aby ţáci poznali celý technologický proces od přijímání surovin, jejich správného skladování a
navaţování, míchání těst, šlehání hmot, tvarování a pečení korpusů a dále přípravu náplní, plnění,
dohotovování, skladování a expedici cukrářských výrobků včetně průběţné sanitace a doprovodných
činností. Učební skupina ţáků je rozdělena na menší skupiny (max. 10 ţáků ve skupině). Ţáci všech
ročníků po týdnu teoretického vyučování střídají týden ranních a odpoledních směn odborného
výcviku podle platného rozpisu pro kaţdý školní rok.
U jednotlivých ţáků je dodrţována stanovená délka vyučovacího dne, a to v 1. ročníku 6 hodin, ve 2. a
ve 3. ročníku 7 hodin.
V rámci odborného výcviku ţáci zahajují činnost výrobou čerstvých cukrářských výrobků podle
stanoveného harmonogramu tak, aby se během tří let naučili vyrábět všechny druhy výrobků
stanovené osnovami. Práci končí expedicí hotových výrobků, úklidem pracoviště tak, aby bylo
připraveno na další směnu. Učitelé odborného výcviku zodpovídají za plnění osnov stanovených
vedoucím učitelem pro odborný výcvik. Kaţdý pracovní den klasifikují ţáky a výslednou známku za
celý měsíc jim zapisují do ţákovských kníţek.
Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vyučování. Probíhá podle platného rozvrhu
vyučovacích hodin v učebnách školy ve Bzenci. Jsou vyuţívány učebny s běţným vybavením (tabule,
zpětný projektor, magnetofony pro výuku jazyků, ostatní materiálně-didaktické pomůcky) a učebny
specializované - multimediální učebna s moţností dataprojekce, videotechniky a kamerového snímání,
učebny výpočetní techniky, tělocvična a jazykové učebny. Za příznivého počasí je pro tělesnou
výchovu vyuţíváno sportovní hřiště v areálu místní základní školy.
Mezioborové vztahy v rámci školy, poţadavky trhu práce:
V rámci odborných předmětů a odborného výcviku jsou do výuky zařazena témata :
-
Technika prodeje
Jednoduchá obsluha
Hodnocení surovin a výrobků z hlediska senzorického a mikrobiologického
Propagace a aranţování
Cílem mezioborové provázanosti je rozšířit znalosti a především praktické dovednosti ţáků v oblasti
návaznosti na obory, které souvisí s oborem cukrář v dílčích tematických celcích.
Je to především návaznost na obor prodavač, ţáci se naučí cukrářské výrobky nejen prodávat, ale i
prezentovat je zákazníkovi. Zároveň získají přehled o poţadavcích zákazníků a tyto zkušenosti zpětně
vyuţijí v cukrářské výrobě.
V návaznosti na obor číšník zvládnou jednoduchou obsluhu, kterou vyuţijí při prodeji v cukrárně –
kavárně. Ţáci se také zúčastňují rautů, kde odborně aranţují a prezentují cukrářské výrobky.
Důleţitá je i vazba na analýzu potravin, ve které ţáci prakticky smyslově hodnotí výrobky a provádějí
mikrobiologické hodnocení prostředí.
Absolvent oboru cukrář bude připraven pro podnikatelskou činnost v oblasti výroby cukrářských
výrobků a provozování cukrárny – kavárny.
22
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2.9 Hodnocení a diagnostika ţáků
Klasifikace se řídí klasifikačním řádem, jehoţ zkrácenou podobu uvádíme. Při hodnocení průběţné i
celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči ţákovi.
Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto klasifikačním řádu řešeny, se v plném znění
uplatní příslušné paragrafy zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb.
Stupně hodnocení a klasifikace
Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech z předepsaných
kontrolních prací se hodnotí stupni prospěchu :
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, všeobecně vzdělávací a
předměty odborné.
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel zejména
těmito metodami, formami a prostředky :
a) soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování
b) různými druhy zkoušek ( písemné, ústní, praktické, pohybové )
c) analýzou výsledků činnosti ţáka
d) konzultacemi s ostatními učiteli podle potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických
poraden a zdravotnických sluţeb
e) rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka
Podrobnosti hodnocení
Učitel hodnotí v průběhu vyučování znalosti a dovednosti ţáka formou, kterou si zvolil. Formu a
způsob hodnocení musí ţákovi oznámit vţdy na začátku školního roku.
a) Pro klasifikaci je nutné, aby ţák napsal předepsané kontrolní práce. Dále musí být z předmětu
vyzkoušen alespoň dvakrát za kaţdé pololetí, z toho alespoň jedenkrát ústně, pokud to
umoţňuje povaha a hodinová dotace vyučovaného předmětu.
b) Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdého hodnocení a klasifikace, poukazuje na klady a
nedostatky hodnocených výkonů. Při ústním zkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek
okamţitě, nejpozději na konci hodiny.
c) Předepsané kontrolní písemné práce probíhají podle stanoveného harmonogramu.
d) Učitel je povinen vést evidenci klasifikace.
Klasifikace ţáků se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,
dysortografie)
U ţáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu ţáka (písemný nebo ústní), ve
kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale
z počtu jevů, které ţák zvládl.
Hodnocení chování ţáka na vysvědčení
Chování ţáka je na vysvědčení hodnoceno následující klasifikací:
23
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1
2
3
velmi dobré (ţák dodrţuje vnitřní řád školy)
uspokojivé (chování ţáka je v podstatě v souladu s vnitřním řádem školy, dopustí se však
závaţnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků)
neuspokojivé (ţák se dopouští závaţného přestupku proti školnímu řádu)
Významným aspektem hodnocení ţáků se stává i uplatňování metody sebehodnocení a kolektivního
hodnocení. Dále pak získávání odborných komunikativních a personálních dovedností při prezentacích
na akcích pořádaných školou.
2.10. Vzdělávání ţáků s SPU, speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků
mimořádně nadaných
Ţáci s SPU:
Ţáci se specifickými poruchami učení jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a
dyspraxie jsou zařazeni do běţných tříd. Aby i tito ţáci dosahovali srovnatelných vzdělávacích
výsledků, učitelé pouţívají optimální způsob, kterým je potřeba kompenzovat handicap ţáka v rámci
samostatného vzdělávacího procesu a také při ověřování jeho výsledků. Ţáci jsou integrováni v běţné
třídě a vzdělávání těchto ţáků se uskutečňuje podle běţného učebního plánu doplněného o
individuální učební plán vypracovaný podle doporučení odborného diagnostického pracoviště. Škola
uplatňuje individuální přístup k ţákovi s cílem podpořit jeho školní úspěšnost a předejít jeho selhávání
při výuce a pracovním rozvoji. Postupuje dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., která byla novelizována
9.2.2009. Spolupracuje přitom s pedagogicko-psychologickou poradnou podle místa trvalého bydliště
handicapovaného ţáka a problémy s ní konzultuje.
Ve škole je zřízena funkce koordinátora pro práci se ţáky s SPU. Tento koordinuje činnost
jednotlivých učitelů, kompletuje a spravuje individuální učební plány. Jako odborník pro práci
s hendikepovanými ţáky je také metodickým poradcem pro aplikaci individuálních učebních plánů.
Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
Ţáci se zdravotním postiţením:
Vzhledem k poţadavkům na zdravotní způsobilost uchazeče škola ţáky s vyjádřením lékaře, které
kontraindikuje poţadovanou zdravotní způsobilost nepřijímá ke studiu. V případě jiných váţných
zdravotních problémech, avšak se souhlasným doporučením lékaře škola po dohodě s lékařem a
zákonným zástupcem vypracuje individuální učební plán pro předměty, uvedené v doporučení lékaře.
Ţáci se zdravotním znevýhodněním:
Ţákům zdravotně oslabeným a dlouhodobě nemocným je na základě doporučení lékaře věnován
individuální přístup, nadstandardní počet konzultačních hodin. Těmto ţákům je věnována mimořádná
pozornost na pedagogických poradách a po dohodě s ţákem a zákonným zástupcem je uplatňován
individuálně optimální postup vedoucí ke kompenzaci těchto problémů.
Ţáci se sociálním znevýhodněním:
Práce pedagogů, především třídního učitele a výchovného poradce v tomto případě směřuje
k maximální součinnosti se zákonnými zástupci s cílem pomoci řešit sociální problémy. Ţáci mají
moţnost bezplatného zapůjčení pomůcek a učebnic a moţnost vyuţití kopírky zdarma. Výchovný
poradce je zákonným zástupcům nápomocen radou při vyřizování úředních záleţitostí a finanční
24
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
podpory týkající se studia ţáka. Je věnována pozornost prevenci sociálně patologických jevů – zřízena
funkce preventivy.
Ţáci mimořádně nadaní:
Pro tyto ţáky jsou, vzhledem k oboru především v praktických činnostech, zřízeny krouţky, jejichţ
cílem je především příprava na soutěţe a stáţe v zahraničí. Důraz je kladen na moderní trendy v rámci
evropského cukrárenství. Jsou organizovány další odborné kurzy pod záštitou společenstva cukrářů.
Těmto ţákům je věnován individuální přístup.
25
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. Učební plán
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma vzdělávání:
Platnost vzdělávacího programu:
Cukrář
29 - 54 - H/01 Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem
Tříleté denní
od 1. 9. 2009
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Povinné vyučovací předměty
Jazykové vzdělávání
Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Právo
Přírodovědné vzdělávání
Přírodní vědy
Biologie a ekologie
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Odborné kreslení
Propagace a aranţování
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Práce s počítačem
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Technologická příprava
Suroviny
Technologie
Zařízení provozoven
Výroba a odbyt
Odborný výcvik – cukrář
CELKEM
B. nepovinné vyučovací předměty
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z cizího jazyka
Cvičení z matematiky
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.ročník
2.ročník
3.ročník
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
11
4
7
3
2
1
3
2
1
3
3
2
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
1
4
1
15
31
17,5
32,5
17,5
32,5
3
2
2
16
5
10
1
50
50
96
1
1
1
1
1
1
26
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Poznámky:
1. Vyučování je organizováno tak, ţe se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného
výcviku. Při odborném výcviku jsou ţáci rozdělení na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a hygienické poţadavky podle platných předpisů. Počet ţáků na jednoho
učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.
2. Počet a obsah hodin tělesné výchovy se můţe upravit dle počasí a momentálních podmínek školy
(v zimě zařazení her na sněhu, kondiční chůze v terénu).
3. Při organizování lyţařského výcvikového kurzu postupuje vedení školy podle platných metodických
pokynů MŠMT ČR.
4. Odborný výcvik probíhá na pracovištích školy pod vedením učitele odborného výcviku a na
smluvním pracovišti.
5. Do třetího ročníku studia jsou zařazeny nepovinné vyučovací předměty jako cvičení k procvičení a
rozšíření znalostí z daných předmětů. Cvičení jsou zaměřena na přípravu ţáků k vyššímu stupni
vzdělávání.
6. Ve výuce cizího jazyka pokračují ţáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na základní škole.
7. Pro zdokonalení komunikace v cizím jazyce byla přidána 1 hodina do učebního plánu ve druhém
ročníku, tedy 3 hodiny týdně.
8. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat
v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR.
9. Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platné legislativy.
10. Učitelé cizích jazyků vypracovali odbornou terminologii, která je vloţena za učebním plánem
kaţdého odborného předmětu.
11. Délka školního roku je v 1. aţ 3. ročníku 40 týdnů. Vyučovací doba se vyuţije podle níţe uvedené
tabulky.
Přehled vyuţití týdnů v období září – červen školního roku
Činnost
Vyučování podle učebního
plánu
Lyţařský výcvikový kurz
Odborný kurz
Závěrečná zkouška
Časová rezerva, exkurze,
výchovně vzdělávací akce
Celkem týdnů
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem
32
32
32
96
1
1
1
1
1
1
7
7
7
21
40
40
40
120
27
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
4. Učební osnovy
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma vzdělávání:
Platnost vzdělávacího programu:
Cukrář
29 - 54 - H/01 Cukrář
Střední vzdělání s výučním listem
Tříleté denní
od 1. 9. 2009
Seznam předmětů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanská nauka
Právo
Přírodní vědy
Biologie a ekologie
Matematika
Odborné kreslení
Propagace a aranţování
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Suroviny
Technologie
Zařízení provozoven
Odborný výcvik
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z cizího jazyka
Cvičení z matematiky
28
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Český jazyk a literatura
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I.
2
Český jazyk a literatura
II.
III.
1
1
Celkem
4
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Cílem vzdělávání je naučit ţáky v souladu s jazykovými,
komunikačními a společenskými normami řešit základní ţivotní
a pracovní situace, vyjadřovat své myšlenky, názory a postoje,
vyhledávat informace důleţité pro osobní i profesní rozvoj,
pouţívat je a předávat jiným.
Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti, které ţáci získali na
základní škole, s ohledem na následující profesní a společenské
zaměření ţáků.
Cílem vzdělávání je naučit ţáky:
- chápat funkci spisovného mateřského jazyka, poznat základní
jazykové normy a kategorie s ohledem na výuku cizích jazyků
- chápat rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním,
rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné pouţít určitý tvar z obou
oblastí
- rozvíjet svou slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti
- chápat význam umění pro člověka, znát cenu kulturních
památek a váţit si jich
- umět vyuţívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu
porozumění uměleckým textům a vyjádřit vlastní záţitek
z poznaných uměleckých děl s tolerancí k názoru ostatních
- pracovat samostatně i v týmu, rozvíjet své vyjadřovací
dovednosti a schopnosti
- rozumět odbornému i uměleckému textu a interpretovat jej
- rozvíjet své čtenářské dovednosti a umět interpretovat
umělecký text, při tom vyuţívat poznatků z literární historie
a teorie literatury
- učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti ţáků, které získali na
základní škole, s ohledem na jejich profesní a společenské
zaměření.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP –
Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání.
Učivo je rozděleno do 3 oblastí.
Oblast mluvnice navazuje na znalosti ze základní školy
o základech pravopisu, prohlubuje je a upevňuje, rozvíjí slovní
zásobu a vyjadřovací schopnosti ţáků, prohlubuje je a upevňuje
s ohledem na jejich vyuţívání v příslušných funkčních stylech .
Mluvnice je zaměřena na prohlubování a upevňování znalostí
pravopisu s ohledem na praktické vyuţití v jednotlivých oborech,
rozvíjení vědomostí a dovedností z učiva o větě jednoduché
a souvětí.
Ţáci pracují s jazykovými příručkami a pravidly českého
pravopisu.
Oblast slohu se věnuje sestavení jednoduchého vypravování,
zdokonalování kultury osobního projevu, správnému, jasnému,
věcnému a srozumitelnému vyjadřování a jeho pouţití v běţném
29
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
ţivotě, zdokonalování komunikativních dovedností. Oblast slohu
se věnuje sestavení osobního a úředního dopisu, ţádosti
a jednoduchého popisu, věnuje se sestavení ţivotopisu a rozvíjení
komunikativních dovedností v běţných ţivotních situacích.
Ţáci si prohlubují kulturnost vyjadřování s ohledem na zvolený
učební obor.
Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních
druhů a ţánrů na základě četby ukázek, upevňování znalostí
o významných dílech naší i světové literatury od nejstarších dob do
začátku 19. století. Ve 2. ročníku je zaměřena na orientaci
v problematice literatury 19. století a charakteristiku sociální
a národnostní problematiky v literatuře přelomu 19. a 20. století.
Ve 3. ročníku je zaměřena na prohloubení znalostí o základních
literárních druzích a ţánrech na základě četby a ukázek literárních
děl, na charakteristiku české a světové literatury od 20. let
20. století do současnosti.
Výuka českého jazyka a literatury vyuţívá znalostí ze základní
školy a mezipředmětově se doplňuje s předměty: občanská nauka,
cizí jazyk, IKT, odborné předměty - podle jednotlivých učebních
oborů.
Metody a formy výuky:
Hodnocení ţáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Dialog, přednáška, výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná
a skupinová práce, testy, doplňování, frontální opakování,
motivace, soutěţe, projekty.
Vyhledávání informací v odborných encyklopediích, učebnicích,
na internetu.
Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl, referáty
o přečtených knihách nebo zhlédnutých filmech či divadelních
představeních – samostatné vystoupení před spoluţáky.
Návštěva místní knihovny a muzea, divadelních a filmových
představení.
Prohlubování čtenářských dovedností, dramatizace uměleckého
textu.
Numerické, slovní, jednotlivců a skupin – diktáty, doplňovací
cvičení, samostatné práce, domácí úkoly, referáty, slohová cvičení,
slohové práce 1x ročně, vyhledávání informací v textu, projekty.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – ţáci se vyjadřují přiměřeně k účelu
jednání v projevech mluvených i psaných, umějí se vhodně
prezentovat při oficiálním jednání, dovedou zpracovat věcně
správně a srozumitelně přiměřené texty.
Sociální kompetence – ţáci umějí pracovat samostatně i v týmu.
Personální kompetence – snaţí se o efektivní učení.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti – ţáci znají zásady správného
jednání s lidmi, dokáţí se orientovat v nabídce médií, váţí si
materiálních i duchovních hodnot.
Člověk a svět práce – ţáci se naučí písemně i ústně prezentovat při
různých jednáních.
Informační a komunikační technologie – ţák je veden k tomu, aby
vyuţíval kvalitní dostupné zdroje informací. Tímto způsobem je
u něj rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi
a ţák tak dosahuje základní úrovně informační gramotnosti.
30
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Z praktického hlediska je pro ţáka toto průřezové téma důleţité i
v jeho profesním ţivotě a to při vyhledávání inzerátů a uplatnění
na trhu práce. Na druhou stranu je však také důleţité vést ţáky
k tomu, aby si uvědomili i zápornou stránku některých
informačních zdrojů např. internetu, aby dovedli rozlišit názor od
pravdivé informace.
31
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Mluvnice
Ţák:
- v písemném projevu uplatňuje
znalosti českého pravopisu
- ověřuje a upevňuje si poznatky
získané na základní škole
1. Opakování a upevňování vědomostí a znalostí ze
základní školy:
- vstupní prověrka znalostí
- orientuje se v soustavě jazyků
2. Původ češtiny a její postavení mezi ostatními
evropskými jazyky.
- v písemném projevu prohlubuje
své znalosti českého pravopisu a
zdokonaluje se v nich
- pouţívá normativní příručky
českého jazyka
3. Hlavní principy českého pravopisu:
- y/i po obojetných souhláskách
- pravopis u / ú / ů
- pravopis skupin bě, vě, pě / bje, vje
- pravopis skupin mě / mně
- pravopis předpon s, z, vz a předloţek s, z
- rozvíjí slovní zásobu a
vyjadřovací schopnosti
- chápe rozdíl mezi vyjadřováním
spisovným a nespisovným
- rozliší v ukázkách jazyk
spisovný, obecnou češtinu a
dialekty
- ve vlastním projevu volí
prostředky přiměřené
komunikační situaci, pouţívá
přiměřenou slovní zásobu včetně
odborné terminologie
- pěstuje přesnost a kulturu jazyka
- zdokonaluje své vyjadřovací
schopnosti
- zamýšlí se nad významem a
strukturou slov
- prohlubuje své pravopisné
dovednosti
- aplikuje zásady správné
výslovnosti
- pracuje s normativními
příručkami českého jazyka
- rozvíjí praktické dovednosti při
práci s nimi
4. Slovní zásoba:
- slovo
- slohové rozvrstvení slovní zásoby
- obohacování slovní zásoby
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- synonyma, antonyma, homonyma
- základní způsoby tvoření slov
5. Jazykové příručky, zásady práce s nimi, pravidla
českého pravopisu a práce s nimi.
Sloh
- vysvětlí funkci slohotvorných
činitelů
- rozliší funkční styl a v typických
příkladech i slohový útvar
Počet
hodin
15
14
1. Podstata slohu, slohotvorní činitelé, funkční styly.
32
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- připravuje se na aktivní účast na
společenském dění
- vhodně se prezentuje
zdokonaluje kulturu osobního
projevu
- osvojuje si principy a normy
kultivovaného vyjadřování a
vystupování
- vhodně formuluje otázky a
odpovědi
- učí se vnímat a poslouchat
partnera
- dokáţe argumentovat a obhájit
svůj názor
- vyjadřuje se věcně správně, jasně
a srozumitelně
- získává potřebné informace
z dostupných zdrojů, dokáţe si je
vybrat, orientovat se v nich a
kriticky k nim přistupovat
- má přehled o denním tisku a
tisku podle svých zájmů
- vyjadřuje svými slovy své
myšlenky, názory, záţitky a
postoje
- prokazuje a zdokonaluje své
vyjadřovací schopnosti
- objasní rozdíl mezi
vyjadřováním spisovným a
nespisovným, pozná, kdy je
vhodné uţít dané vyjádření
- dovede se vyjádřit věcně
správně, jasně a srozumitelně
2. Projevy prostě sdělovací:
- vyjadřování ve sféře prostě sdělovací, při běţném
společenském styku, běţná komunikace
3. Krátké informační útvary:
- zpráva
- oznámení
- inzerát a odpověď na něj
- reklama
4. Projevy prostě sdělovací:
- vypravování
- vyprávěcí postupy v běţné komunikaci,
uměleckém projevu a publicistice
- stavba vypravování
- charakteristické jazykové prostředky
- slohová písemná práce
Literatura
- opakuje a aktivizuje své estetické
dovednosti a znalosti ze ZŠ
- vysvětlí nutnost sebevzdělávání
- orientuje se v nabídce kulturních
institucí
- vysvětlí výhody knihoven a
jejich sluţeb
- zjišťuje potřebné informace
z dostupných zdrojů, dokáţe si je
vybírat, orientovat se v nich a
přistupovat k nim kriticky
35
1. Úvod do literárního učiva 1. ročníku, plán učiva:
- beseda o kulturním ţivotě ţáků, individuální četba,
referáty, mluvní cvičení
2. Kulturní instituce v ČR a v regionu:
knihovny a jejich sluţby, noviny, časopisy a jiná
periodika, internet.
33
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- vysvětlí charakteristické znaky
různých literárních textů a
rozdíly mezi nimi
- klasifikuje literární druhy podle
základních druhů a ţánrů
- prohloubí si poznatky o
nejstarších dílech světové
literatury
- uvědomí si jejich stále aktuální
odkaz
- vyjádří vlastní proţitky z daných
uměleckých děl
- utřídí si základní poznatky o
období české středověké
literatury
- vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů
- vysvětlí význam osobnosti Jana
Husa
- uvede význačné představitele
renesančního umění
- vyjádří vlastní proţitky z daných
uměleckých děl
- charakterizuje problematiku
doby po Bílé hoře
- vysvětlí pokrokovost a
aktuálnost pedagogických názorů
J.A.Komenského
- objasní rostoucí význam ústní
lidové slovesnosti
- uvědomuje si význam práce
národních buditelů
- chápe společenskou funkci
divadla
- prohlubuje si znalosti o
významných představitelích
české literatury / Tyl, Erben,
Mácha,…./
- vyjádří vlastní proţitky z daných
uměleckých děl
- interpretuje text a diskutuje o
něm
3. Základy teorie literatury:
- podstata a funkce literatury
- literární druhy a ţánry
4. Výběr z nejstarších světových literatur:
- výběr z řecké mytologie v podání současných
autorů
- význam Bible, biblické příběhy v podání
současných autorů
5. Výběr z české středověké literatury:
- nejstarší památky našeho písemnictví, doba Velké
Moravy
- literární památky doby raného a vrcholného
středověku / legendy, duchovní písně, kroniky,
satiry, rytířské romány,…/
- osobnost Jana Husa, literatura v době husitské
6. Evropská renesanční literatura:
- renesance = nový umělecký a ţivotní styl
- výběr z děl významných renesančních umělců
7. Literatura doby pobělohorské:
- J.A.Komenský
- význam ústní lidové slovesnosti v 17. a 18. století
8. Literatura českého národního obrození:
- charakteristika období
- význam práce jazykovědců a historiků této doby
- úloha českého divadla v době NO
- romantismus a jeho hlavní představitelé
34
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Mluvnice
Ţák:
- aplikuje znalosti z 1. ročníku,
zdůvodňuje pouţití gramatických
norem
- objasní zásady spisovné
výslovnosti a řídí se jimi
- v písemném i mluveném projevu
aplikuje poznatky z tvarosloví
- charakterizuje substantiva, najde je
v textu, rozlišuje druhy
- vysvětlí tvorbu a pravopis
koncovek
- správně je pouţívá v písemném i
mluveném projevu
- charakterizuje adjektiva, vysvětlí
rozdíl mezi jednotlivými druhy,
vysvětlí jejich funkci ve větě, určí
jejich mluvnické kategorie
- přiřadí adjektiva ke vzorům a
vytvoří správnou koncovku
- rozliší a vytvoří 3. stupeň adjektiv
- charakterizuje pronomina a
vysvětlí jejich funkci ve větě
- rozliší jednotlivé druhy s ohledem
na jejich pravopisné normy
- charakterizuje numeralia, rozliší je
v textu, rozezná jednotlivé druhy,
dokáţe zdůvodnit jejich koncovky
- správně je pouţívá v písemném i
mluveném projevu
- vysvětlí jejich význam,
charakterizuje je s ohledem na
jejich slohové vyuţití
- určí základní mluvnické kategorie
/ návaznost na cizí jazyk/
- objasní na příkladech vztah mezi
koncovkou sloves v minulém čase
a podmětem
- dokáţe tento poznatek vyuţít v
praxi
- vysvětlí rozdíl mezi ohebnými a
neohebnými slovními druhy
- vyjmenuje je a objasní jejich
funkci ve větě
Počet
hodin
9
1. Hlavní principy českého pravopisu.
2. Zvukové prostředky a pravopisné normy
jazyka, jazyková kultura.
3. Slovní druhy a jejich klasifikace.
3.1. Podstatná jména.
3.2. Přídavná jména.
3.3. Zájmena.
3.4. Číslovky.
3.5. Slovesa.
Shoda podmětu s přísudkem.
Neohebné slovní druhy.
35
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Sloh
- sestaví jednoduchý úřední dopis a
ţádost
- posoudí vhodnost obsahu i formy
- objasní znaky stylu
- rozliší jednotlivé druhy – hlavně
úřední dopis s ohledem na zvolený
učební obor
- vystihne charakteristické znaky
těchto projevů, rozliší jednotlivé
typy
- vysvětlí funkční styl a jeho
jazykové prostředky
- poukáţe na přednosti
kultivovaného písemného projevu,
rozliší pouţití slov z jednotlivých
jazykových rovin
- vyuţívá poznatky z tvarosloví a
pravopisu
- objasní funkci popisu, jeho
charakteristické znaky
- vyjadřuje se odborně o jevech
svého oboru
- dovede pouţívat odbornou
terminologii
- prokáţe znalost základních
administrativních projevů a
schopnost aplikovat teoretické
vědomosti v praxi
- přesně, jasně a srozumitelně
formuluje své myšlenky
- aplikuje získané vědomosti
s ohledem na svůj učební obor
1. Úřední dopis, ţádost.
2. Styl administrativní.
3. Projevy prostě sdělovací, administrativní,
prakticky odborné.
4. Osobní dopis.
5. Popis.
6. Písemná slohová práce.
Literatura
- ověřuje si základní učivo z 1.
ročníku, hlavně základní literární
pojmy v návaznosti na konkrétní
díla
- rozpozná charakteristické rysy
realismu v různých druzích umění
- jmenuje hlavní představitele české
literatury v kontextu doby, zařadí i
světové autory
- vysvětlí znaky kritického realismu
a význam K.H.Borovského pro
moderní českou ţurnalistiku
- objasní základní znaky fejetonu,
dokáţe jej najít v současném tisku
- objasní na příkladech sociální
problematiku doby, poukáţe na její
realistické zobrazení
- prokáţe znalost rysů realismu na
8
15
1. Opakování z 1. ročníku.
2. Realismus v české a světové literatuře.
Kritický realismus v české literatuře:
- K.H.Borovský
- J.Neruda
36
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
základě interpretace textu
- prokáţe recitační a interpretační
dovednosti na základě znalosti děl
českých básníků 2. poloviny 19.
století
- vysvětlí podstatu kritického
realismu na dílech českých autorů
z konce 19. stol.
- objasní specifickou funkci divadla
na konci 19. stol.
- prokáţe znalost sociální
problematiky tehdejšího venkova
na základě četby a porovná jej se
současností
- porovná drama v jevištní a kniţní
podobě
- porovná zpracování venkovské
problematiky v próze a dramatu a
na základě interpretace textu
pochopí i dějinný kontext
- vysvětlí sociální a národnostní
problematiku na základě poznatků
z tvorby P. Bezruče
- objasní antimilitaristický postoj
v dílech F. Šrámka
- zařadí jednotlivé autory časově i
z hlediska uměleckého směru
- charakterizuje typická díla autorů
na základě vlastní četby a
interpretace textu
3. Česká poezie 2. poloviny 19. století.
4. Česká literatura z konce 19. století.
5. Česká literatura na přelomu 19. a 20. století:
- P. Bezruč
- F. Šrámek
6. Souhrnné opakování.
37
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- ověří si své vědomosti a aktivizuje
své znalosti z 1. a 2. ročníku
- pěstuje přesnost a kulturu jazyka
- řídí se zásadami správné
výslovnosti
- v písemném projevu dodrţuje
zásady českého pravopisu
- rozlišuje spisovný jazyk, obecnou
češtinu a dialekty
- ve vlastním projevu volí
prostředky přiměřené komunikační
situaci
- zdokonaluje se ve znalosti
jazykového systému
- odhaluje a odstraňuje jazykové a
stylizační nedostatky
- ovládá a uplatňuje základní
principy jeho výstavby
- prohlubuje si znalosti pravopisu a
jazykové dovednosti
- orientuje se ve výstavbě textu
Učivo
Mluvnice
1. Úvod do učiva 3. ročníku.
2. Procvičování základních znalostí:
- hlavní zásady českého pravopisu
- souhrnné opakování mluvnického učiva
- jazyková kultura
- zvukové prostředky a pravopisné normy jazyka
3. Druhy vět podle obsahu:
- druhy vět z gramatického a komunikačního
hlediska
- druhy vět podle sloţení
- shoda podmětu s přísudkem
Sloh
- předvede samostatný slovní projev
- dovede se vhodně prezentovat
- argumentuje a obhajuje svá
stanoviska
- klade otázky a vhodně formuluje
odpovědi
- samostatně zpracovává informace
- sestaví ţivotopis
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
- posoudí kompozici projevu, jeho
slovní zásobu a skladbu
- objasní podstatu výkladu
- vyjadřuje se věcně správně, přesně
a srozumitelně
- odhaluje a odstraňuje jazykové a
stylizační nedostatky
- ovládá a uplatňuje základní
principy výstavby výkladu
- odborně se vyjadřuje o jevech
svého oboru v základních útvarech
odborného stylu
- zjišťuje si potřebné informace
z dostupných zdrojů, dokáţe si je
Počet
hodin
9
8
1. Slohová cvičení:
- grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
- získávání a zpracování informací z textu, jejich
třídění a hodnocení
2. Ţivotopis.
3. Výklad:
- techniky a druhy čtení
- orientace v textu
38
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
vybírat, orientovat se v nich a
přistupovat k nim kriticky
- vyjádří obsah textu i jeho části
- pořizuje si z odborného textu
výpisky a konspekty
Literatura
- prohlubuje svůj zájem o literaturu
- uvědomuje si nutnost
sebevzdělávání
- utřídí si základní znalosti
- zopakuje si a aktivizuje své
vědomosti
- vysvětlí vztah literatury k politické
a hospodářské situaci v době 20. a
30. let 20. století
- charakterizuje tuto dobu, uvědomí
si národní povědomí v literatuře
- seznámí se s dílem J. Haška, jeho
významem pro dnešek, samostatně
vyhledává informace
- uvede významné představitele té
doby
- vyjádří vlastní proţitky z daných
uměleckých děl
- vysvětlí hlavní literární směry a
jejich představitele v kontextu
doby
- objasní pojem proletářské umění,
sociální balada, poetismus
- zlepší své recitační dovednosti
- vysvětlí význam osobnosti K.
Čapka a jeho tvorby
- zdůrazní jeho humanistický a
protiválečný postoj
- přiblíţí pokrokovost a aktuálnost
jeho názorů
- zajímá se o kvalitní literární díla
- uvědomuje si význam divadla ve
20. a 30. letech minulého století
- objasní nové prvky v divadelní
práci Voskovce a Wericha
- vyjádří vlastní proţitky z daných
uměleckých děl
- aktivně poznává divadlo současné i
minulé
1. Přehled literárního učiva pro 3. ročník:
- beseda o kulturním ţivotě ţáků
- individuální četba
- referáty
- mluvní cvičení
- prověrka znalostí
- charakterizuje literární tvorbu za 2.
světové války a v době těsně po ní
4. Česká a světová literatura v době 2. světové
války a po ní.
15
2. Literatura mezi 1. a 2. světovou válkou.
Válka v literatuře 20. století:
- Jaroslav Hašek
- výběr z děl české meziválečné tvorby
(poezie, próza, drama)
-
Karel Čapek a jeho dramatická tvorba
3. České divadlo 20. a 30. let 20. století:
- avantgardní divadlo
- improvizace
- alegorie
39
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- zajímá se o literární tvorbu
- uvědomuje si aktuální odkaz
literárních děl
- vyjadřuje vlastní proţitky z daných
uměleckých děl
- interpretuje text a debatuje o něm
5. Tvorba spisovatelů 2. poloviny 20. století a
spisovatelů soudobých.
40
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Anglický jazyk
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I.
2
II.
3
Anglický jazyk
III.
2
Celkem
7
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
Cílem výuky cizího jazyka je připravit ţáka na aktivní ţivot
v multikulturní společnosti tím, ţe jej vybaví komunikačními
schopnostmi, které mu umoţní dorozumívat se a porozumět
mluvenému i psanému slovu v situacích kaţdodenního
pracovního i osobního ţivota.
Ţák je veden tak, aby se dovedl přiměřeně vyjadřovat, dovedl si
vyţádat a zpracovat potřebné informace v cizí řeči v rámci
běţné konverzace a témat daných rozsahem učiva.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP –
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Výuka v průběhu celého tříletého studia je zaměřena na
zvládnutí obecné i obecně odborné slovní zásoby z oblasti
oboru cukrář.
Během celého tříletého studia jsou do učiva zařazeny
všeobecné tématické okruhy, které jsou zastoupeny
konverzačními tématy z oblasti kaţdodenního ţivota: denní
reţim, nakupování, vzdělávání, zaměstnání a práce.
Osobní a společenský ţivot:osobní údaje, ţivotopis, pozdravy
a představování, rodina a její členové, volný čas a kulturní
ţivot, bydlení, péče o zdraví.
Kaţdý tématický celek obsahuje část všeobecnou a jí
odpovídající část odbornou: obsluha hosta, zdvořilostní fráze,
popis cukrářských výrobků, základní názvosloví a suroviny,
jídlo a nápoje.
V kaţdém ročníku se slovní zásoba a tématické okruhy
postupně rozšiřují a ústní a písemný projev ţáka se postupně
upevňuje a zdokonaluje.
Výuka je zaměřena na dobrou komunikaci v rámci základních
témat, efektivně pracovat s cizojazyčným textem a získávat
informace o zemích studovaného jazyka.
Výuka je prakticky orientována na řečové dovednosti ţáka, při
nichţ se uplatňuje především komunikační metoda, při které je
český jazyk omezen na minimum. Touto přímou metodou je
ţák veden k aktivnímu přemýšlení a nalézání významu slov bez
pouţití slovníku.
Další pouţívanou metodou je tzv. metoda gramatickopřekladová, která staví na opakování a zautomatizování
vazeb.Jejím cílem je navyknout studenty na určité gramatické
konstrukce a jevy, které se neustálým opakováním stávají
reflexem.Tohoto zautomatizování se dosahuje za pomocí
učebnic, pracovních listů a různých her.Důleţité je také
následné začlenění do konverzace a vyţadování aktivního uţití
v komunikaci.
Další metodou pouţívanou při výuce cizího jazyka je i vyuţité
41
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Hodnocení ţáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
internetu, audio a video techniky.
Důleţitá je kombinace všech výše uvedených metod.
Hodnocení ţáků vychází obecně z Klasifikačního řádu školy.
Důraz je také kladen na celkový a komplexní přístup ţáka
k předmětu. Ţák je hodnocen z mnoha různých činností, které
se ve výuce prolínají.Hodnocení zahrnuje písemný i ústní
projev.
Součástí písemného projevu jsou dílčí písemné testy, pololetní
práce, didaktické testy a domácí písemná příprava. Důleţitým
kritériem je zvládnutí učiva probraného gramatického či
tématického celku, správná aplikace slovní zásoby. Při ústním
projevu ţáka jsou hodnoceny aspekty mluvené řeči, kterými
jsou správná výslovnost, intonace, přízvuk a lexikální obsah,
který zahrnuje rozsah slovní zásoby, uţití vhodné gramatiky
a syntax věty s ohledem na srozumitelnost a plynulost projevu.
Ţáci se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni
s ohledem na jejich potřeby.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence:
Ţáci jsou schopni:
- srozumitelně a jazykově správně formulovat své myšlenky,
komunikovat v rámci základních témat
- správně vnímat jazyková sdělení a vhodně reagovat
v konkrétních jazykových situacích
- pracovat s mimoučebnicovými texty (časopisy odborná
literatura - recepty)
- rozumět přiměřeným souvislým projevům a krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích
- odhadovat význam neznámých výrazů podle kontextu
a způsobu tvoření
Personální a sociální kompetence:
Ţáci jsou schopni :
- samostudia
- efektivně se vzdělávat, přijímat podněty od spoluţáků
a respektovat názory druhých
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- nést odpovědnost za svůj svěřený úkol vůči kolektivu
- kriticky vyhodnocovat vlastní výsledky
- stanovit si reálné cíle svých schopností a dovedností
- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy
- předcházet konfliktům
- obhajovat vlastní názor v cizím jazyce
- tolerovat jiné národy a odlišné kultury
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti – součástí výuky cizího
jazyka jsou i témata, která se týkají způsobu ţivota
v demokratické společnost ( volný čas, tradice, reálie anglicky
mluvících zemí). Ţák je veden k tomu, aby uměl jednat s lidmi
a dokázal vyslechnout jejich názor.Ţák je schopen vyjádřit
svůj názor a případnou konstruktivní kritiku. Je veden k tomu,
aby dovedl s rozvahou řešit dané komunikační situace
42
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
způsobem, který umoţní předcházet případným konfliktům
Člověk a svět práce – součástí tohoto průřezového tématu jsou
tématické celky, které ţáka připraví na to, aby měl šanci
uplatnit se úspěšně nejen v osobním ţivotě, ale i na trhu práce.
Ţák je veden k tomu, aby dokázal vyhledat informace, pracovat
s nimi a vyhodnotit je tak, aby mu pomohly při rozhodování
o jeho další profesní a vzdělávací orientaci.Ţák je schopen
napsat strukturovaný ţivotopis, domluvit si schůzku po
telefonu, sdělit svoje záliby. Je také veden k tomu, aby se dobře
orientoval ve svém oboru.
Informační a komunikační technologie – ţák je veden k tomu,
aby vyuţíval kvalitní dostupné zdroje informací. Tímto
způsobem je u něj rozvíjena kompetence k práci s informačními
technologiemi a ţák tak dosahuje základní úrovně informační
gramotnosti. Z praktického hlediska je pro ţáka toto průřezové
téma důleţité i v jeho profesním ţivotě a to při vyhledávání
inzerátů a uplatnění na trhu práce. Na druhou stranu je však
také důleţité vést ţáky k tomu, aby si uvědomili i zápornou
stránku některých informačních zdrojů např. internetu, aby
dovedli rozlišit názor od pravdivé informace.
43
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ročník: 1.
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- je schopen porozumět mluvenému
projevu učitele(jednoduchým
pokynům a větám, krátkému
souvislému projevu)
- zachytí hlavní myšlenky
vyslechnutého textu nebo dialogu a
dokáţe pochopit význam neznámých
slov v souvislosti s kontextem
- chápe fráze vztahujíc se k běţným
tématům kaţdodenního ţivota
- čte s porozumění jednoduché texty se
známou slovní zásobou, orientuje se
v textu, je schopen vyhledat v textu
důleţité informace, hlavní i vedlejší
myšlenky
- dovede vhodně pouţít překladové
slovníky
- orientuje se v jednoduchém odborném
textu
- ovládá základní pravidla výslovnosti
hlásek a skupin hlásek
- poţádá o vysvětlení neznámého
výrazu, dovede klást jednoduché
otázky
- poţádá o zopakování dotazu či sdělení
nebo zpomalení tempa řeči
- pouţívá obraty k zahájení a ukončení
rozhovoru
- vysvětlí jednoduchou formulací své
záměry a plány
- v písemném projevu se vyjadřuje
v jednoduchých větách v rozsahu
probrané slovní zásoby a gramatiky
- vyplní stručný osobní dotazník
- napíše vlastní strukturovaný ţivotopis
- samostatně zformuluje vlastní
myšlenky ve formě krátkého sdělení
- napíše kratší osobní dopis
- rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka
- má základní znalosti o fonetických
symbolech, pouţívaných pro přepis
v překladových slovnících
- vhodným způsobem pouţívá slovní
zásobu v rozsahu daných tematických
okruhů a komunikačních situací
- ovládá základní odbornou slovní
Učivo
Počet
hodin
1. Řečové dovednosti
Receptivní řečové dovednosti.
Poslech s porozuměním.
Čtení s porozuměním.
Produktivní řečové dovednosti.
Ústní vyjadřování.
Produktivní řečové dovednosti.
Písemné vyjadřování.
2. Jazykové prostředky
Výslovnost.
44
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
zásobu svého oboru
- vhodně pouţívá základní způsoby
tvoření slov daného jazyka a vyuţívá
je pro pochopení daného textu i
vlastního projevu
- v písemném projevu uplatňuje
správnou grafickou podobu jazyka
- pouţívá běţné gramatické prostředky
a vzorce v rámci snadno
předvídatelných situací
- časování sloves v přítomném čase,
osobní a přivlastňovací zájmena,
přivlastňovací pád, předloţkové vazby
- vytvoří oznamovací a tázací větu se
správným slovosledem
- pouţívá základní fonetické pravidla
anglické výslovnosti
- osvojí si jednoduché formy
představování a pozdravů
- pouţívá základní prvky výstavby
dialogu
- je schopen o sobě říci základní
informace: jméno, věk, povolání,
adresu
- je schopen získat od ostatních
spoluţáků základní osobní údaje
- dokáţe pojmenovat základní suroviny
v oblasti svého oboru
- dovede pojmenovat rodinné
- příslušníky
- získává informace o rodině od jiné
osoby
- dokáţe vést řízený dialog o členech
své rodiny
- napíše krátký jednoduchý dopis
- pojmenuje a popíše základní druhy
cukrářských výrobků
- dokáţe porozumět jednoduchému
reprodukovanému textu rodilého
mluvčího
- dovede přeloţit jednoduchý text
- sdělí svou adresu
- dovede pojmenovat různé
profese
- je schopen dotázat se a odpovědět na
otázku určení času
- je schopen napsat strukturovaný
ţivotopis
- vyplní jednoduchý formulář ţádosti o
zaměstnání
- popíše povolání rodinných příslušníků
Slovní zásoba.
Gramatika.
Grafická podoba jazyka a pravopis.
3. Tématické celky
3.1 Pozdravy a představování
Fonetická abeceda, spelling.
Osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso
„to be“, neurčitý člen, mnoţné číslo
podstatných jmen.
13
Odborné konverzační téma
Základní názvosloví.
Základní suroviny.
3.2 Rodina a domov
Sloveso „to be“ – otázka a zápor.
Přivlastňovací pád.
Postavení časových příslovcí ve větě.
13
Odborné konverzační téma
Druhy cukrářských výrobků.
Popis výrobků.
3.3 Zaměstnání a práce
Názvy povolání.
Určování času.
Přítomný čas prostý.
12
Odborné konverzační téma
45
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- vyjmenuje základní druhy jídel a
nápojů z oblasti svého oboru
- pojmenuje typy stravovacích zařízení
a jejich příslušenství
- utvoří otázky s tázacími zájmeny
v přítomném čase
- pojmenuje dny v týdnu
- pojmenuje názvy měsíců a ročních
období
- je schopen přeloţit a převyprávět
přiměřený text
- dokáţe zformulovat vlastní myšlenky
ve formě sdělení o svém volném čase
a volnočasových aktivitách
- dovede učinit objednávku v restauraci,
omluvit se, poděkovat
- komunikuje se zákazníkem a reaguje
na stíţnost
- aktivně pouţívá slovní zásobu
vztahující se k tématu bydlení
- dovede jednoduše, gramaticky správně
za pomoci existenční vazby popsat
dům (byt), ve kterém bydlí
- je schopen popsat nábytek, který se
nachází v kaţdé obytné místnosti
- popíše jednoduchý obrázek
- zvládne dotaz na ulici v neznámém
městě
- reaguje na dotaz kolemjdoucího a
provádí navigaci formou
jednoduchých pokynů a nařízení
Typy stravovacích zařízení - vybavení.
3.4 Volný čas a zábava
Volnočasové aktivity.
Roční období.
Konverzační a společenské obraty.
13
Odborné konverzační téma
Zdvořilostní fráze ( oslovení, poděkování,
stíţnost, omluva).
Komunikace se zákazníkem.
3.5 Dům a bydlení
Nábytek.
Vazba „ there is/there are“.
Předloţkové vazby.
Ukazovací zájmena.
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
„ some, any, no“.
Pokyny a nařízení.
13
46
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ročník: 2.
Počet hodin: 96
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- reaguje a je schopen porozumět
mluvenému projevu učitele, sloţitějším
pokynům a větám, krátkému
souvislému projevu
- porozumí přiměřeným souvislým
projevům a rozhovorům rodilých
mluvčích
- dokáţe bez větších problémů
odhadnout neznámé výrazy
- je schopen adekvátně správně číst
nahlas audioorálně probrané texty a
dialogy
- čte správně a s porozuměním obecně
odborné texty, které obsahují jemu
známou slovní zásobu
- pouţívá fráze vztahující se k běţným
tématům kaţdodenního ţivota
- orientuje se v přiměřeně odborném
textu, je schopen vyhledat v textu
důleţité informace, hlavní i vedlejší
myšlenky
- dovede vhodně pouţít překladové
slovníky
- orientuje se v jednoduchém odborném
textu
- zdokonaluje výslovnost s ohledem na
zvukovou stránku daného jazyka
(intonace, umístění důrazu ve větě)
- rozumí nápisům na orientačních
tabulích
- aktivně prezentuje na poţadované
úrovni běţná konverzační témata
- je schopen běţné konverzace za
pouţití základních odborných výrazů
ze svého oboru
- vyjadřuje se ve sloţitějších větách
v rozsahu probrané slovní zásoby a
gramatiky
- napíše formální krátký dopis, ţádost o
místo
- osvojuje si další slovní zásobu ze
svého oboru
- správně pouţívá gramatické
prostředky
- dokáţe písemně odpovědět na inzerát
s nabídkou pracovního místa
Učivo
Počet
hodin
1. Řečové dovednosti
Receptivní řečové dovednosti.
Poslech s porozuměním.
Čtení s porozuměním.
Produktivní řečové dovednosti.
Ústní vyjadřování.
Produktivní řečové dovednosti.
Písemné vyjadřování.
47
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- písemnou formou obhájí svůj názor
- napodobí projev rodilého mluvčího
- vhodným způsobem pouţívá slovní
zásobu v rozsahu daných tematických
okruhů a komunikačních situací
- ovládá základní odbornou slovní
zásobu svého oboru
- vhodně pouţívá základní způsoby
tvoření slov daného jazyka a vyuţívá
je pro pochopení daného textu i
vlastního projevu
- v písemném projevu uplatňuje
správnou grafickou podobu jazyka
- dodrţuje pravopisnou normu
- pouţívá překladové elektronické
slovníky, internet jako zdroje
k získávání informací
- správně pouţívá všechny základní
předloţky
- prohlubuje a pouţívá slovní zásobu
daného tématu
- dovede samostatně pracovat
s neznámým textem
- zapojí se do dialogu s pedagogem
- vyjmenuje druhy dopravních
prostředků
- dokáţe popsat pocity a záţitky
z cestování
- je schopen telefonické konverzace
(zanechání vzkazu)
- dovede si zakoupit jízdenku a zeptat se
na potřebné údaje v informačním
středisku
- ovládá slovní zásobu týkající se
společnosti a hostů, pozvání,
odmítnutí
- napsše pozvání na oslavu
- je schopný napsat blahopřání ke
společenské události
- pojmenuje části lidského těla
- vyjmenuje různé druhy běţných
nemocí
- je schopen ,v rámci probrané slovní
zásoby vést rozhovor s lékařem o
svých zdravotních problémech
- dovede mluvit o prevenci a ochraně
zdraví
- zvládne pojmenování názvů slaných
moučníku
2. Jazykové prostředky
Výslovnost.
Slovní zásoba.
Gramatika.
Grafická podoba jazyka a pravopis.
3. Tématické celky
3.1 Cestování ( cestovní doklady, ubytování,
cestovní agentura)
Nakupování jízdenek.
Modální sloveso „can".
Ţádost o svolení.
Minulý čas slovesa „to be “.
Telefonování.
18
Odborné konverzační téma
Společnost - pozvání, hosté, oslava.
3.2 Péče o zdraví
Prevence a ochrana.
Minulý čas pravidelných a nepravidelných
sloves.
Neznělé hlásky.
18
Odborné konverzační téma.
Slané moučníky – slovní zásoba
48
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- dovede vyjmenovat dva významné
svátky v anglicky mluvících zemích
- vyjmenuje všechny významné svátky
slavené ve své zemi
- podrobněji popíše dva svátky slavené
v anglicky mluvících zemích
- dokáţe vyjmenovat řadové číslovky
- dovede určit datum
- dovede vyjmenovat základní druhy
potravin
- je schopen komunikovat na téma - Mé
oblíbené jídlo –
- učiní zdvořilou ţádost při stolování
- popíše tradiční jídlo ve své zemi
- dokáţe vyjmenovat klasické sladké
moučníky
- jednoduchým způsobem popíše
zpracování těsta a zdobení moučníků
- pojmenuje obchody s různým druhem
zboţí
- vyjmenuje sortiment zboţí, který se
v jednotlivém obchodě prodává
- dovede správně seřadit slova podle
základních pravidel skladby věty
v písemném projevu
- dokáţe vyjmenovat druhy nápojů
(studené nealkoholické, teplé mléčné)
a z kaţdého druhu dokáţe 5 – 10
pojmenovat
3.3 Tradice a svátky
Společenské událost.
Minulý čas ( „ago“).
Určování data.
19
3.4 Jídlo
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Vazba „ I like/ I would like “.
Počitatelnost – much, many
- some, any .
Zdvořilostní fráze – stolování.
20
Odborné konverzační téma
Sladké moučníky .
Zpracování těsta a zdobení moučníků
3.5 Nakupování
Prodejní jednotky (obchodní dům,
supermarket, maloobchod, prodejní stánek).
Stupňování přídavných jmen.
Sloveso „have got“ v přítomném čase.
21
Odborné konverzační téma
Nápoje – rozdělení nápojů.
Alkoholické a nealkoholické nápoje.
49
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ročník: 3.
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- chápe smysl a rozumí mluvenému
projevu rodilého mluvčího, který
obsahuje 5 -10% neznámých slov,
dovede dle kontextu a skladby
větného celku rozpoznat neznámé
výrazy
- dokáţe porozumět projevu učitele a
jeho pokynům
- dovede mluvit plynule situačně i
tematicky
- je schopen rozumět jednoduchým
pokynům zprostředkovaných
technikou ve veřejných budovách
- čte plynule se správnou výslovností
text se známou slovní zásobou
- dovede na základě základních
znalostí z fonetiky odhadnout
výslovnost neznámých slov
- dovede vhodně a rychle pouţít
překladový slovník k rychlé
orientaci v textu při vyhledávání
neznámých slov
- je schopen gramaticky správné
reprodukce vyslechnutého textu se
známou slovní zásobou
- dovede zformulovat vlastní
myšlenky a pocity ve formě delšího
sdělení
- dokáţe vést dialog a pohotově
reagovat na danou situaci
- dovede vyjádřit zklamání, projevit
radost
- na niţší úrovni ovládá reálie České
republiky a anglicky mluvících zemí
- dovede popsat základní pracovní
postup v cizím jazyce
- je schopen základní prezentace a
popisu cukrářských výrobky
- je schopen napsat neformální dopis
s tématikou probraných oblastí
- dovede napsat formální dopis,
ţádost o místo
- je schopen vyplnit dotazník s ţádostí
o absolvování jazykového kurzu
- pří písemném projevu vhodně
aplikuje slovní zásobu včetně
vhodné frazeologie
Učivo
Počet
hodin
1. Řečové dovednosti
Receptivní řečové dovednosti.
Poslech s porozuměním.
Čtení s porozuměním.
Produktivní řečové dovednosti.
Ústní vyjadřování.
Produktivní řečové dovednosti.
Písemné vyjadřování.
50
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- s jistotou ovládá základní zvukové
prostředky daného jazyka
- má zafixovanou správnou
výslovnost co nejblíţe přirozené
výslovnosti
- vhodným způsobem pouţívá slovní
zásobu v rozsahu daných
tematických okruhů a
komunikačních situací
- má dostatečně upevněnou
frazeologii potřebnou k daným
komunikačním situacím v oblasti
veřejné, pracovní, osobní a odborné
- ovládá základní způsoby tvoření
slov a dokáţe je vhodným způsobem
pouţít pro porozumění sloţitějšímu
textu
- správně pouţívá gramatické
prostředky při orálním vyjadřování
- v písemném projevu uplatňuje
grafickou podobu jazyka a dodrţuje
základní pravopisné normy daného
jazyka
- popíše svůj denní program
- dovede vyjmenovat hlavní oblasti
kulturního ţivota (divadlo, hudba,
literatura )
- je schopný stručně vyjádřit svůj
postoj ke všem hlavním kulturním
odvětvím
- zvládne přiměřenou místní navigaci
formou nařízení a příkazů
- osvojí si a pouţívá základní slovní
zásobu a fráze z cukrárenského a
kavárenského prostředí
- dokáţe jednoduše popsat základní
údaje (poloha, hlavní město) České
republiky v její geografické,
hospodářské, politické a kulturní
oblasti
- vyjmenuje 5 historických památek
hlavního města
- dovede přiměřeně popsat vzhled
osoby
- je schopen popsat obrázek a
činnosti, kterými se lidé na
obrázcích zabývají
- dovede pojmenovat jednotlivé druhy
oblečení
- popíše oblečení osoby
2. Jazykové prostředky
Výslovnost.
Slovní zásoba.
Gramatika.
Grafická podoba jazyka a pravopis.
3. Tématické celky
3.1 Můj denní program a kulturní ţivot
Popis denních činností.
Hlavní oblasti kulturního ţivota.
Příkazy a nařízení.
12
Odborné konverzační téma
Kavárna, cukrárna – základní frazeologie.
3.2 Česká republika
Přítomný průběhový čas.
Přítomný čas prostý a průběhový.
Otázky s tázacím zájmenem „whose“.
a přídavná jména samostatná.
Oblečení.
12
51
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- osvojí si základní slovní zásobu
týkající se tématu počasí
- dokáţe vyjmenovat všechna roční
období a kalendářní měsíce
- velmi jednoduše popíše počasí
jednotlivých ročních období
- dovede přiměřeně slovní zásobě
konverzovat na téma počasí
- učiní návrh na změnu činnosti,
formulovat přání, nabídku
a ţádost
- je schopen vyjmenovat základní
údaje o mnoţství
3.3 Počasí
Vyjádření budoucnosti vazbou „be going to“.
Vyjádření účelu za pomocí infinitivu.
Formulace přání, nabídky,
ţádosti – modální sloveso „shall“.
- stručně podá faktické informace o
základních geografických,
politických a kulturních faktorech
Velké Británie
- dokáţe prostřednictvím gramatiky
týkající se přídavných jmen a
příslovcí popsat své pocity
- osvojí si slovní zásobu týkající se
tématu školy a vzdělávání
- pojmenuje personál stravovacích
zařízení
3.4 Anglicky mluvící země – Velká Británie
Příslovce a přídavná jména .
Tázací formy „WH – questions“.
Vyjádření pocitů.
Škola – základní slovní zásoba.
- dokáţe se stručnou slovní zásobou
popsat základní faktické
geografické, hospodářské, politické
a kulturní údaje týkající se USA
- je schopen vyjmenovat a krátce
popsat dle vlastního výběru 3
významná nebo zajímavá místa v
USA
- je schopen obslouţit hosta
v cukrárně
- komunikuje se zákazníkem a je
schopen doporučit mu a poradit
s výběrem občerstvení (zákusky,
nápoje)
12
Odborné konverzační téma
Kuchyňské míry – slovní zásoba.
14
Odborné konverzační téma
Personál – slovní zásoba.
3.5 Anglicky mluvící země - USA
Předpřítomný čas prostý.
a časové výrazy – „ever, never, yet, just.
ago, last year“.
Frázová slovesa.
14
Odborné konverzační téma
Obsluha hosta v cukrárně.
52
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Německý jazyk
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu :
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
Hodnocení ţáků:
I.
2
II.
3
Německý jazyk
III.
2
Celkem
7
Cílem výuky cizímu jazyku je vybavit ţáka v návaznosti na
základní vzdělávání, komunikačními dovednostmi, které mu
umoţní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat a
vyměňovat získané informace v rámci běţné konverzace
v oblasti osobní.
Výuka směřuje k upevnění dovedností dosahujících úrovně
A2+ Společného evropského referenčního rámce. Celkové
mnoţství osvojených lexikálních jednotek je 960 (20%
odborná terminologie).
Ţáci jsou vedení k samostatnému a odpovědnému jednání ve
vlastním i veřejném zájmu, k rozvíjení dovedností potřebných
k vyjednávání, obhájení vlastního stanoviska v cizím jazyce,
k upevňování učebních návyků, k samostatnému učení a
získávání informací a k zodpovědnosti za vlastní dosaţené
výsledky při osvojování dovedností.
Na základě získávání poznatků o zemích studované jazykové
oblasti jsou ţáci vedeni k prohlubování vlastní národní
identity a k respektování identity, národních tradic a zvyků
v těchto zemích.
V rámci řešení komunikativních situací jsou ţáci vedeni
k slušnému chování ve smyslu etikety.
Obsah předmětu vychází z obsahového kruhu RVP –
vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Kognitivně komunikativní pojetí výuky.
Základní pouţívanou metodou je metoda slovní – dialogická i
monologická. K dalším pouţívaným metodám patří metoda
sdělovací i samostatná práce ţáků. Při výuce gramatiky je
pouţívána metoda deduktivní a srovnávací v kombinaci
s výkladem. Jsou pouţívány aktivizující didaktické metody
(hraní rolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatná
vystoupení ţáků) a internet. Výuka je prakticky orientovaná
na řečové dovednosti ţáků, podporuje jejich samostatnost a
iniciativu.
V průběhu výuky pracují s učebnicí, pracovním sešitem,
magnetofonovými nahrávkami, CD, mapou, časopisy.
Hodnotí se komplexní dovednosti (s důrazem na postupné
zdokonalování v poslechu, čtení, mluvení a písemném
projevu). Základem je hodnocení interaktivních dovedností
v rámci rozhovorů i samostatného písemného projevu.
Hodnotí se zvuková stránka jazyka, lexikální rozsah, správná
aplikace probraných gramatických pravidel s ohledem na
srozumitelnost. V písemném projevu se hodnotí grafická
stránka jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace probraných
gramatických pravidel s ohledem na srozumitelnost.
Na závěr kaţdého tematického celku se píše test. Součástí
53
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
hodnocení jsou domácí práce – psaní osobních dopisů,
blahopřání.
Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení.
Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za jednotlivá
čtvrtletí a písemné práce (jedna v kaţdém pololetí).
Kritéria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu VOŠ,SOŠ a
SOU Bzenec.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – ţáci jsou schopni porozumět
jednoduchému cizojazyčnému projevu a odbornému textu,
dorozumět se v běţných situacích kaţdodenního ţivota,
dokázat napsat jednoduchý osobní i úřední dopis a ţádost a
jednoduše vyjádřit své myšlenky.
Personální kompetence – ţáci se umí efektivně učit, volit
vhodné techniky učení, vyuţívat k učení různé pomůcky a
prostředky, uplatňovat zásady duševní hygieny.
Sociální kompetence – ţáci dokáţí pracovat samostatně i
v týmu.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti – ţáci se přiměřeně
vyjadřují (ústně i písemně) k probraným komunikačním
situacím, formulují své názory a postoje, jsou schopni
vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat.
Výuka podporuje rozvoj kognitivních znalostí a rozšiřuje
jejich celkový rozhled o společnosti, napomáhá rozvíjení
jejich osobnosti.
Člověk a svět práce – ţák formuluje své názory a postoje, je
schopen vyslechnout negativní připomínky hosta a reagovat
na ně. Ţáci jsou vedeni k pracovnímu uplatnění v rámci EU.
Informační a komunikační technologie – při získávání
informací o cizích zemích ţák pouţívá různé zdroje informací
včetně internetu. Ţáci vyhledávají na internetu i jinde
informace o volných místech v zemích dané jazykové oblasti.
54
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dokáţe porozumět mluvenému projevu
učitele, jednoduchým pokynům i
kratším souvislým projevům
- čte jednoduché texty a nápisy
- čte nahlas i potichu, chápe hlavní
myšlenku textu, vyhledá poţadované
informace v textu
- pouţívá vhodně překladové slovníky
v tištěné podobě
- sdělí ústně pomocí jednoduchých vět
základní informace o sobě, své rodině a
přátelích
- klade jednoduché otázky týkající se
probraných témat kaţdodenní
komunikace
- poţádá o vysvětlení neznámého výrazu,
zopakování dotazu, zpomalení tempa
řeči
- vyplní dotazník osobních údajů
- napíše SMS, krátký email, krátký
osobní dopis, inzerát na seznámení
- rozlišuje základní zvukové prostředky,
vyslovuje co nejblíţe přirozené
výslovnosti
- pouţívá slovní zásobu v rozsahu
daných komunikačních situací a
tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu
- pouţívá běţné gramatické prostředky a
vzorce
- uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
- chápe a reaguje na pokyny a slovní
obraty ve vyučovací hodině
- uplatňuje pravidla německé výslovnosti
- vyslovuje správně přehlásky
- tvoří věty oznamovací a tázací
- zahájí a ukončí rozhovor, představí se
- uvede své jméno, odkud je, odkud
pochází, jakými jazyky hovoří, omluví
se
- na tyto údaje se dokáţe zeptat ostatních
- hláskuje své jméno
- je schopen porozumět údajům na
navštívence
- vyplní formulář - jméno, příjmení,
Učivo
Řečové dovednosti
Poslech s porozuměním.
Počet
hodin
průběţně
Čtení.
Ústní vyjadřování.
Písemné vyjadřování.
Jazykové prostředky
Výslovnost.
Slovní zásoba.
Gramatika.
Grafická podoba jazyka a pravopis.
Úvod do studia německého jazyka
Představování, uvítání, prosba, poděkování,
pozdravy, rozloučení, vyjádření ţádosti,
pozvání.
Německá výslovnost.
Abeceda.
Osobní charakteristika.
Osobní údaje (jméno, bydliště, věk, záliby,
budoucí povolání).
12
55
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
adresa
- správně pouţívá člen určitý a neurčitý
- správně časuje a pouţívá pravidelná
slovesa
- časuje sloveso být
- vytvoří větu oznamovací a tázací
- sdělí informace o jiných osobách
- pojmenuje činnosti týkající se
zaměstnání
- sděluje informace na téma
národnosti – své i ostatní
- informuje o svém budoucím
zaměstnání i zaměstnání
ostatních
- vyjmenuje názvy států a jejich
obyvatele
- představí známou osobnost
- správně časuje a pouţívá
pravidelná i nepravidelná slovesa
- správně pouţívá neurčitý podmět man
- správně pouţívá předloţky aus a in
- vytvoří větu tázací
- vypráví o své škole a třídě
- pojmenuje činnosti týkající se
školního ţivota
- pojmenuje školní předměty
- vyjadřuje zájem, záliby
- zeptá se a sdělí své telefonní číslo
- informuje o svém rozvrhu hodin
- vyslovuje své názory na téma
škola, školní předměty
- připravuje a vede interview
- správně časuje slovesa typu arbeiten
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
- provádí základní početní úkony,
zeptá se na cenu
- správně pouţívá předloţky am, um
- představí svou rodinu a popíše
její jednotlivé členy
- vypráví o své rodině a o svých
domácích zvířatech
- vyjádří vztahy v rodině
Gramatika.
Člen určitý a neurčitý.
Osobní zájmena.
Sloveso sein, mögen - tvar möcht-.
Časování pravidelných sloves.
Pořádek slov ve větě oznamovací a tázací.
Číslovky 0 – 20.
Kaţdodenní konverzace – osobní a
společenský ţivot
Populární osobnosti.
Povolání.
Národnost.
Lidé a jejich mateřská řeč.
Státy a jejich obyvatelé.
12
Gramatika.
Časování nepravidelných sloves – přít. čas,
všeobecný podmět man.
Předloţky aus, in.
Tázací zájmeno was, woher.
Názvy jazyků.
Určení rodu podstatných jmen podle
přípony.
Kaţdodenní ţivot- školní předměty,
dění ve škole
Naše škola, naše třída.
Koníčky.
Moje telefonní číslo.
Rozhovor.
Předměty, oblíbený předmět.
Rozvrh hodin.
13
Gramatika.
Přítomný čas sloves zakončených na –t.
Vykání.
Člen neurčitý.
Přivlastňovací zájmena.
Zápor nicht.
Číslovky.
Cena.
Předloţky am, um.
Osobní a společenský ţivot- rodinný ţivot,
členové domácnosti
Rodinní příslušníci.
Domácí zvířata.
Vztahy v rodině.
11
56
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- připraví školní anketu
- napíše inzerát
Školní anketa.
Inzerát.
- správně časuje a pouţívá sloveso haben
- správně pouţívá 4. pád neurčitého členu
- vyjádří negaci slova i věty
- pouţívá předloţku von
k vyjádření 2. pádu
- vytvoří mnoţné číslo, vyhledá ve
slovníku
Gramatika.
Sloveso haben.
1. a 4. pád neurčitého členu.
Zápor kein.
Předloţka von.
Mnoţné číslo podstatných jmen.
- sdělí informace o místě svého bydliště
- popíše svůj pokoj
- vyjádří svůj názor na byt, dům
- vyhledá informace o
bytech/domech z inzerátů
- napíše inzerát
Osobní a společenský ţivot - bydlení
Popis domu, bytu.
Vybavení jednotlivých místností.
Můj pokoj.
Na trhu s byty – inzeráty.
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
- pojmenuje běţné moučníky a zákusky
- zeptá se zákazníka, co si přeje,
nabídne různé druhy káv a
ostatní sortiment
10
Gramatika.
Sloveso gefallen.
Opakování: člen neurčitý, přivlastňovací
zájmena.
Pořádek slov ve větě oznamovací – inverze.
Idiomatická vazba Wie geht´s?
Odborná konverzační témata
Názvy moučníků, zákusků, dezertů.
V kavárně – druhy nápojů.
V cukrárně.
6
57
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 96
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dokáţe rozumět přiměřeným souvislým
projevům a krátkým rozhovorům
rodilých mluvčích pronášených
spisovným jazykem
- čte jednoduché odborné texty
- čte nahlas i potichu, rozumí hlavní
myšlence textu, vyhledá poţadované
informace v textu
- pouţívá vhodně překladové slovníky
v tištěné podobě, přeloţí přiměřený text
- vyţádá si a podá jednoduchou
informaci
- klade jednoduché otázky týkající se
probraných témat kaţdodenní
komunikace
- poţádá o vysvětlení neznámého výrazu,
zopakování dotazu, zpomalení tempa
řeči
- zaznamená písemně hlavní myšlenky a
informace z vyslechnutého či
přečteného textu
- napíše pozvánku na narozeninovou
oslavu
- rozlišuje základní zvukové prostředky,
vyslovuje co nejblíţe přirozené
výslovnosti
- pouţívá slovní zásobu v rozsahu
daných komunikačních situací a
tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu
- pouţívá běţné gramatické prostředky a
vzorce
- uplatňuje v písemném projevu osvojené
základní pravopisné normy
- vypráví o svých stravovacích
návycích
- vyjádří libost a nelibost
- vyjádří, co jí k snídani, obědu,
večeři
- vyjádří svůj názor na pokrmy
- objedná si v restauraci
- pojmenuje jednotlivé části
jídelního lístku
- uvede názvy běţných jídel
- vypráví, co se jí a pije na večírku
- vyhledá v textu informace, které
jej zajímají
Učivo
Řečové dovednosti
Poslech s porozuměním.
Počet
hodin
průběţně
Čtení.
Ústní vyjadřování.
Písemné vyjadřování.
Jazykové prostředky
Výslovnost.
Slovní zásoba.
Gramatika.
Grafická podoba jazyka a pravopis.
Osobní a společenský ţivot
Svět kolem nás
Potravinářské zboţí, jídla a nápoje
Stravovací zařízení
Názvy potravin a hotových jídel.
Stravovací návyky.
Oblíbené a neoblíbené jídlo.
V restauraci.
Jídelní lístek.
14
58
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
- vypráví, co se nalézá ve městě
- popíše polohu institucí a
památek ve městě
- zeptá se na cestu
- popíše, jak se kam dostat
- vyjmenuje dopravní prostředky
- vypráví o městě, ve kterém bydlí
- napíše vzkaz (popíše cestu
kamarádovi)
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
- pojmenuje obchody, provozovny a
zboţí
- sdělí informaci o plánovaných
nákupech
- řekne, kde se co dá koupit
- podá informace v obchodě
- popíše činnosti týkající se volného času
- popíše polohu objektu
- informuje o kulturních akcích
- formuluje, přijme a odmítne
nabídku
- domluví si schůzku
- napíše pozvánku (specifikuje
příleţitost, termín, místo, co se
bude dělat)
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
Gramatika.
Přítomný čas nepravidelných sloves essen,
nehmen.
Sloveso mögen.
Pořádek slov ve větě oznamovací – inverze.
Člen neurčitý v 1. a 4. pádě.
Zápor nicht, kein, nichts.
Všeobecný podmět man.
Svět kolem nás – turistika a cestování
Orientace ve městě
Návštěva památek.
Dopravní prostředky.
Informace ve městě.
Moje město, vesnice.
17
Gramatika.
Přítomný čas sloves liegen, stehen.
Způsobové sloveso wissen.
Rozkazovací způsob u vykání.
Dativ po otázce Wo?
Neosobní vazba es gibt.
Předloţky se třetím pádem: zu, mit.
Předloţka se 4.pádem: durch.
Kaţdodenní ţivot, prodej a sluţby
Nakupování.
Druhy obchodů, zboţí.
Orientace v obchodním domě.
16
Osobní a společenský ţivot
Způsoby trávení volného času.
Kulturní akce.
Místa setkávání mladých.
Gramatika.
Předloţky se 3. a 4. pádem po otázkách
Wo? a Wohin?
Vazba infinitivu s zu po podstatném jménu.
Příslovečné určení času ( heute Abend,
morgen Nachmittag).
Způsobové sloveso können.
59
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- určí čas a denní dobu
- pojmenuje činnosti
v kaţdodenním ţivotě
- popíše průběh dne jiných osob
- vypráví o svém dnu
- připraví a vede rozhovor
- napíše krátký vzkaz
Kaţdodenní ţivot – denní program
Rodinný ţivot.
Kaţdodenní povinnosti.
Ţivotní styl.
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
Gramatika.
Přítomný čas nepravidelných sloves.
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou
předponou.
Slovesa s odlučitelnou předponou ve větě.
Určování času.
Zu Hause, nach Hause.
- popíše a charakterizuje osoby
( vnější vzhled, vlastnosti, zájmy,
pocity)
- vypráví o zájmech svých i jiných
osob
- vypráví o plánech do budoucna
- vyjádří mínění o jiných lidech a
vztazích mezi lidmi
- popíše způsoby trávení volného
času
- napíše soukromý dopis
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
popíše vybavení cukrářské dílny
- vyjmenuje základní suroviny pro výrobu
cukrářských výrobků
- popíše a přeloţí s pomocí slovníku
postup při výrobě vybraného druhu
moučníku
- vyjmenuje základní druhy těst, dortů,
zmrzlin a zákusků
- obslouţí hosta v cukrárně
14
Svět kolem nás
Příleţitostná práce.
Kaţdodenní ţivot – člověk, přátelé
Vnější vzhled.
Vlastnosti člověka.
Zájmy a pocity.
Plány do budoucna.
16
Osobní a společenský ţivot – volný čas
Gramatika.
Přítomný čas nepravidelných sloves (geben).
Přivlastňovací zájmena v 1.,3. a 4. pádě.
Osobní zájmena v 1.,3. a 4. pádě.
Tázací zájmeno wer .
Genitiv vlastních jmen.
Odborná konverzační témata
17
V cukrářské dílně.
Suroviny pouţívané v cukrářské výrobě.
Recepty.
Základní druhy těst.
Zmrzliny.
Dorty, zákusky.
V cukrárně.
60
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
- Ţák:
- dokáţe porozumět přiměřeným
souvislým projevům a krátkým
rozhovorům rodilých mluvčích
pronášeným zřetelně spisovným
jazykem i s obsahem několika snadno
odhadnutelných výrazů;
- čte s porozuměním, orientuje se
v textu, v textu nalezne důleţité
informace, rozpozná hlavní i vedlejší
myšlenky;
- pouţívá vhodné překladové i jiné
slovníky v tištěné i elektronické
podobě
- reaguje komunikativně správně
v běţných ţivotních situacích, dokáţe
si vyţádat informaci a sdělit své
stanovisko;
- zaznamená písemně hlavní myšlenky
a informace z vyslechnutého textu
samostatně, popřípadě s pomocí
slovníku, zformuluje vlastní myšlenky
ve formě krátkého sdělení, vyprávění,
odpovědi na dopis, pozdravů,
blahopřání;
- rozlišuje základní zvukové prostředky,
vyslovuje co nejblíţe přirozené
výslovnosti
- pouţívá slovní zásobu v rozsahu
daných komunikačních situací a
tematických okruhů a vybranou
minimální odbornou slovní zásobu
- pouţívá běţné gramatické prostředky
a vzorce
- uplatňuje v písemném projevu
osvojené základní pravopisné normy
Ţák:
- informuje o problémech a potíţích
- vyjádří prosbu o pomoc
- vyjádří se odmítavě a své
odmítnutí zdůvodní
- vyjádří lítost
- poţádá o dovolení
- diskutuje na téma postiţených osob
- vyjmenuje sportovní disciplíny
- vyjmenuje dopravní prostředky
- dotáţe se na cestu a dopravní spojení
- podá turistické informace,
Učivo
Řečové dovednosti
Poslech s porozuměním.
Počet
hodin
průběţ
ně
Čtení.
Ústní vyjadřování.
Písemné vyjadřování.
Jazykové prostředky
Výslovnost.
Slovní zásoba.
Gramatika.
Grafická podoba jazyka a pravopis.
Kaţdodenní ţivot – zdraví
Zdravotní problémy a potíţe.
Postiţení ve škole.
15
Osobní a společenský ţivot – sport
Populární sportovní disciplíny
Svět kolem nás – cestování
Dopravní prostředky.
Turistické informace.
61
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
případně je vyhledá
- napíše krátký praktický text –
oznámení
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
- informuje o událostech (např. ve
světě)
- přiřazuje události k datům
- vypráví o minulých událostech
ve svém ţivotě
- vypráví o ţivotě známých osobností
- napíše krátký ţivotopis
- pouţívá minulý čas
- pouţívá různá příslovečná určení
času
- vyjmenuje části těla
- sdělí, jak se cítí a zeptá se na totéţ
- vyjmenuje názvy běţných nemocí
- popíše běţné nemoci a délku
jejich trvání
- podá informace o problémech a
jejich následcích, navrhne jejich řešení
- vede diskusi na tato témata
- pouţívá gramatické prostředky
v rámci komunikačních situací
- vylíčí událost-nehodu s pouţitím
minulého času
- popíše situace vyobrazené na obrázku
- formuluje předpoklady
- vyjádří posloupnost událostí
- napíše krátký útvar ( poznámku)
- pouţívá předloţky
- orientuje se v cukrářských pojmech
- popíše pracovní postup vybraného
druhu moučníku
- komunikuje se zákazníkem v cukrárně
a kavárně
Gramatika.
Modální slovesa (können, wollen, müssen,
dürfen) a jejich pouţití ve větě.
Souvětí podřadné.
Osobní a společenský ţivot – kultura
Známí autoři a lidé z oblasti kultury.
16
Svět kolem nás – stát a společnost
Konflikty.
Světové události.
Gramatika.
Minulý čas – perfektum.
Tvoření příčestí minulého.
Pomocná slovesa haben a sein.
Minulý čas – préteritum (úvod).
Příslovečná určení času.
Kaţdodenní ţivot – zdraví
Hygiena.
Základní onemocnění, jejich příznaky a léčba.
15
Osobní a společenský ţivot – Člověk
Pocity a emoce.
Ţivotní styl.
Gramatika.
Způsobové sloveso sollen.
Pouţití zvratného zájmena.
Předloţka seit.
Imperativ.
Svět kolem nás – cestování a turistika
Nehody.
12
Gramatika.
Předloţky pojící se se 3.a 4. pádem.
Odborná konverzační témata
6
Cukrářské pojmy.
Výroba moučníku.
V cukrárně, v kavárně.
62
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Občanská nauka
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Občanská nauka
I.
1
II.
1
III.
0
Celkem
2
Cílem výuky v občanské nauce je připravit ţáky na aktivní
ţivot v demokratické společnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat
hodnotovou orientaci ţáků tak, aby byli slušnými lidmi
a informovanými aktivními občany, kteří si váţí demokracie
a svobody a aktivně usilují o její zachování; vést ţáky k tomu,
aby jednali zodpovědně a uváţlivě vůči sobě i ostatním. Naučit
ţáky porozumět společnosti a světu, v němţ ţijí, uvědomovat si
vlastní identitu, kriticky myslet a hodnotit obklopující realitu,
zaujímat stanoviska na základě argumentů.
Vybavit ţáky znalostmi a dovednostmi potřebnými
k preventivní a aktivní péči o zdraví a celoţivotní odpovědnosti
za své zdraví s důrazem na výchovu proti závislostem.
Osvojených vědomostí vyuţijí ţáci ve styku s jinými lidmi
a různými institucemi, při řešení otázek svého občanského
rozhodování i při řešení problémů osobního, právního
i sociálního charakteru.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP –
Společenskovědní vzdělávání, Estetické vzdělávání, Vzdělávání
pro zdraví.
Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou tři tématické celky.
V tématickém celku Člověk v lidském společenství jsou ţáci
vybaveni vědomostmi, které slouţí k jejich orientaci v lidském
společenství, počínaje školní třídou, školou, městem, ve kterém
se škola nachází, přes velké společenské skupiny aţ
k národnímu společenství. Pozornost je věnována postavení
ţen, národnostních menšin, náboţenských hnutí.
Druhý tématický celek tvoří Kultura. Zde se ţáci seznámí
s kulturními památkami a institucemi v regionu.
Tématický celek Péče o zdraví směřuje k preferenci takového
způsobu ţivota, aby byly zdraví ohroţující návyky, činnosti
a situace co nejvíce eliminovány.
Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou čtyři tématické
celky. V tématickém celku Historie české státnosti jsou ţáci
vybaveni vědomostmi o českých národních tradicích
a připomenou si nejvýznamnější události národních dějin, od
vzniku Československa aţ do jeho rozpadu v roce 1993.
Druhý tématický celek tvoří téma Člověk jako občan, kde jsou
ţáci vybaveni základními občanskými vědomostmi. Seznámí se
s podstatou a funkcemi státu, základními hodnotami a principy
demokracie, polickými hnutími apod.
V rámci třetího tématického celku Česká republika, Evropa a
svět se ţáci seznámí s globálními problémy, s problémy zemí
třetího světa a ohnisky napětí současného světa. Ţáci se
seznámí s funkcemi a činnostmi světových organizací
a významem těchto organizací pro ČR.
63
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Metody a formy výuky:
Hodnocení ţáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Ve čtvrtém tématickém celku Státní sociální politika se ţáci
seznámí se zásadami sociální politiky.
Základem výuky je výklad a řízená diskuze ţáků k probíranému
tématu. Ţáci jsou vedeni k samostatnému uvaţování
a vyjadřování vlastních názorů v diskuzích. Jsou pouţívány
demonstrační metody a pomůcky – výukové videoprogramy,
ţáci pracují samostatně i ve skupinách s učebnicí a dalšími
učebními texty. Součástí výuky jsou besedy s různými hosty,
exkurze, návštěvy výstav.
Ţáci jsou hodnoceni průběţně po celý školní rok, a to slovně
i numericky. Základem hodnocení je správné pouţívání
osvojených pojmů při argumentaci a samostatných
vystoupeních. Ústní zkoušení z probraného učiva, na konci
kaţdého tématického celku didaktický test. Příprava
a prezentace krátké zprávy (aktuality). Součástí hodnocení je
i hodnocení aktivního přístupu a vystupování v diskuzích,
besedách, při návštěvách různých institucí. Nedílnou součástí je
hodnocení jednání a chování ţáků v souladu s osvojovanými
principy a zásadami společenského chování a mezilidských
vztahů. Hodnocena je práce jednotlivců i skupinové práce.
Hodnotí se i přístup k plnění studijních povinností. Kritéria
hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu VOŠ, SOŠ a SOU
Bzenec.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – ţáci jsou schopni se přiměřeně
vyjádřit k účelu jednání a v uvedených komunikačních
situacích, formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, jsou
schopni aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení
druhých a respektovat jejich názory, vytvářet jednoduché texty
na běţná témata.
Personální kompetence – ţáci se umí učit, vyhodnocovat
vlastní výsledky, odhalovat vlastní nedostatky a napravovat je.
Sociální kompetence – ţáci dokáţí pracovat ve skupině
i v týmu, společně se podílet na realizaci úkolu, zodpovědně
plnit zadané úkoly. Učí se přispívat k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů, odstraňování diskriminace, řešení
konfliktů.
Řešení pracovních i mimopracovních problémů – dokáţí určit
jádro problému, aktivně získávají informace potřebné k jeho
řešení, volí vhodné prostředky a strategie řešení, znají instituce,
které jim s řešením problému mohou pomoci.
Komunikace k pracovnímu uplatnění – seznámí se se zásadami
vhodné komunikace s vrstevníky, kolegy, nadřízenými, jsou
vedeni k zodpovědnému plnění studijních i pracovních činností.
Průřezové téma
Občan v demokratické společnosti – ţáci budou schopni se
přiměřeně vyjadřovat (ústně i písemně) k probraným
komunikačním situacím. Výuka podporuje rozvoj kognitivních
znalostí ţáka a rozšiřuje jeho celkový rozhled o společnosti,
napomáhá rozvíjení jeho osobnosti. Ţák formuluje své názory
a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých a přiměřeně
na ně reagovat, pracovat samostatně a v týmu.
Člověk a životní prostředí – ţák se seznámí s kulturními
64
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
hodnotami v regionu včetně přírodních památek a je veden
k péči o jejich zachování.
Člověk a svět práce – ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni
zodpovědně rozhodovat o své vzdělávací cestě, uvědoměle
dodrţovat pracovní povinnosti a vycházet s budoucími kolegy a
nadřízenými, aktivně se podílet na fungování demokratických
zásad i na pracovišti.
Informační a komunikační technologie -ţák vyuţívá internet
a textové editory při přípravě aktualit apod.
65
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Ţák:
- orientuje se v nabídce kulturních
institucí
- popíše lidové tradice v regionu
- vysvětlí poslání různých
kulturních institucí
1. Kultura
Kulturní instituce v ČR a regionu.
Kultura bydlení a odívání.
Lidové umění a uţitá tvorba.
Ochrana a uţívání kulturních hodnot.
Kulturní a přírodní památky v regionu.
- popíše vhodné společenské
chování v dané situaci
- aplikuje zásady společenského
chování
Kultura společenského chování, ţivotní styl
Kvalita mezilidských vztahů, principy.
Komunikace a zvládání konfliktů.
- popíše strukturu současné lidské
společnosti, charakterizuje její
základní sloţky z hlediska
sociálního a etnického, dovede
objasnit, do kterých společenských
skupin sám patří
- vysvětlí, kam by se mohl obrátit,
kdyţ se dostane do sociální
situace, kterou nezvládne pouze
vlastními silami
- objasní funkci a význam rodiny
pro jednotlivce i pro společnost;
uvede jaká práva a povinnosti pro
něho vyplývají z jeho role
v rodině, ve škole a na pracovišti
- objasní, co se rozumí šikanou,
posoudí její důsledky
- objasní význam dobrých
sousedských vztahů a solidarity
v komunitě
- vysvětlí jednotlivé pojmy a
objasní rozdíly mezi nimi
- objasní na konkrétních případech,
jak vzniká napětí a konflikt mezi
majoritou a některou z minorit
- vyvodí z pozorování ţivota kolem
sebe příčiny sociální nerovnosti a
chudoby, uvede postupy, jimiţ lze
do jisté míry chudobu řešit
- vysvětlí, co se rozumí
rovnoprávností muţů a ţen, uvede
příklady, kdy je tato
rovnoprávnost porušována
- popíše specifika některých
2. Člověk v lidském společenství
Lidská společnost a společenské skupiny
Důleţité sociální útvary ve společnosti.
Sociální role a konflikt rolí.
Institucionální pomoc při řešení problémů.
Počet
hodin
13
10
Malé sociální skupiny a vztahy v nich
Rodina a její význam, vztahy mezi generacemi.
Třída a vrstevníci.
Problémy, zdroje a řešení konfliktů.
Komunita, sousedství.
Velké sociální skupiny a vztahy v nich
Dav, publikum, populace, veřejnost.
Rasy, etnika, národy, národnosti.
Migranti, azylanti, emigranti.
Solidarita a principy solidarity.
Vztahy mezi pohlavími
Postavení muţů a ţen ve společnosti.
Volba ţivotního partnera.
Náboţenství a církve v současném světě
66
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
náboţenství, k nimţ se hlásí
obyvatelé ČR a Evropy
- vysvětlí, čím mohou být
nebezpečné náboţenské sekty a
náboţenský fundamentalismus
- uplatňuje ve svém jednání
základní znalosti o stavbě a funkci
lidského organismu jako celku
- popíše, jak faktory ţivotního
prostředí ovlivňují zdraví lidí;
- zdůvodní význam zdravého
ţivotního stylu
- orientuje se v zásadách zdravé
výţivy a v jejich alternativních
směrech
- dovede posoudit vliv pracovních
podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a uvede,
jak by mohl kompenzovat jejich
neţádoucí důsledky
- popíše vliv fyzického a
psychického zatíţení na lidský
organismus
- objasní důsledky sociálně
patologických závislostí na ţivot
jednotlivce, rodiny a společnosti a
vysvětlí, jak aktivně chránit své
zdraví;
- dovede uplatňovat naučené
modelové situace k řešení
konfliktních situací
- popíše úlohu státu a místní
samosprávy při ochraně zdraví a
ţivotů obyvatel
- diskutuje a argumentuje o etice
v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o
odpovědném přístupu
k pohlavnímu ţivotu
- dovede posoudit vliv médií a
reklamy na ţivotní styl jedince a
na péči o své zdraví
Víra a ateismus.
Náboţenství a sekty, náboţenský
fundamentalismus.
3. Péče o zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: ţivotní prostředí,
ţivotní styl, pohybové aktivity, výţiva a
stravovací návyky, rizikové chování aj.
9
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální
dovednosti; rizikové faktory poškozující zdraví.
Odpovědnost za zdraví své i druhých; péče o
veřejné zdraví v ČR, zabezpečení v nemoci;
práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu.
Prevence úrazů a nemocí.
Partnerské vztahy, lidská sexualita.
Mediální obraz krásy lidského těla, komerční
reklama.
67
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dovede najít ČR na mapě světa
a Evropy, podle mapy popíše
její polohu a vyjmenuje
sousední státy
- vysvětlí význam událostí
spojených se státními svátky
- popíše české státní symboly
- na základě znalostí o
demokracii vysvětlí, která
období od vzniku ČSR lze
povaţovat za demokratická
- popíše holocaust a genocidu
Rómů, důsledky 2. světové
války
- vysvětlí pojem „ Praţské jaro“
„Sametová revoluce“
- popíše okolnosti, které vedly
k rozpadu Československa,
průběh a následky rozpadu
- objasní základní demokratické
principy, uvede, k čemu je pro
dnešního občana prospěšný
demokratický stát a jaké má
k němu povinnosti
- uvede příklady jednání, které
demokracii ohroţuje – sobectví,
kriminalita, násilí, korupce
- uvede základní lidská práva,
která jsou zakotvena v českých
zákonech – včetně práv dětí,
popíše, kam se obrátit, kdyţ
jsou lidská práva ohroţena
- vysvětlí význam Ústavy ČR,
orientuje se v Ústavě ČR
- vysvětlí funkci masových
médií, vysvětlí proč je třeba
zobrazení světa, událostí a lidí
v médiích přijímat kriticky
- popíše český politický systém,
úlohu politických stran a
svobodných voleb; popíše,
podle čeho se můţe občan
orientovat, kdyţ zvaţuje
nabídku politických stran
- na příkladech aktuálního dění
vyvodí, jaké projevy je moţno
Učivo
1. Historie české státnosti
Počet
hodin
10
Státní svátky ČR.
Státní a národní symboly.
Vývoj českého státu – vznik ČSR.
Mnichovská dohoda, druhá světová válka.
Osvobození Československa 1945, nastolení
komunistické diktatury 1948.
Praţské jaro, okupace vojsk Varšavské smlouvy, období
normalizace.
Listopad 1989, rozpad Československa.
2. Člověk jako občan
Základní hodnoty a principy demokracie.
11
Stát a jeho funkce.
Listina základních práv a svobod, veřejný ochránce
práv, práva dětí.
Ústavní zákon č. 1/1993.
Svobodný přístup k informacím, funkce médií, kritický
přístup k médiím, média jako zdroj zábavy a poučení
Politika, politický systém, volby.
Politický radikalismus a extremismus, aktuální česká
extremistická scéna, mládeţ a extremismus.
68
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
nazvat extremismem –
neonacismus, rasismus,
terorismus…
- vysvětlí proč jsou extremistické
názory nebezpečné
- uvede konkrétní případ
pozitivní občanské
angaţovanosti, popíše ideálního
občana demokratického státu
- objasní, co je to šikana a
vandalismus i negativní
důsledky tohoto chování
Občanská společnost, občanská participace,
multikulturní souţití, slušnost a dobré chování jako
základ demokratických vztahů mezi lidmi.
9
- uvede a ukáţe na mapě příklady
velmocí, zemí vyspělých a
rozvojových
- ukáţe na mapě ohniska napětí
v soudobém světě; na příkladu
z médií vysvětlí, jakých metod
vyuţívají teroristé a za jakým
účelem
- popíše skladbu a cíle EU, zná
orgány EU a jejich funkci,
posoudí klady i zápory členství
v EU
- vysvětlí funkci NATO a OSN,
vysvětlí význam členství ČR
v těchto nadnárodních
uskupeních
- na příkladech z ekonomiky,
politiky a kultury popíše, čemu
se říká globalizace; uvede
hlavní problémy dnešního světa
3. Česká republika, Evropa a svět
Světové velmoci, vyspělé státy, rozvojové země.
Ohniska konfliktů ve světě.
EU, význam a smysl členství ČR v Evropské unii.
Mezinárodní politika ČR.
Funkce a činnost NATO, OSN.
Globalizace a globální problémy
4. Státní sociální politika
- vysvětlí zásady sociální politiky Sociální zabezpečení občanů.
- dovede vyhledat pomoc, ocitneli se v tíţivé sociální situaci
2
69
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Právo
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Právo
I.
0
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické prostředky
Metody a formy vyučování
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
II.
0
III.
1
Celkem
1
Cílem předmětu je umoţnit ţákům, aby si osvojili základy
právního myšlení, orientovali se v nejpouţívanějších právních
pojmech a dovedli aplikovat v praxi rozhodující právní vztahy a
postupy právního jednání. Důraz je kladen na vztahy pracovně
právní a obchodně právní. Cílem je příprava ţáků pro praktický
ţivot a celoţivotní vzdělávání, nikoliv dosaţení sumy
teoretických poznatků.
Učivo obsahuje základy práva s důrazem na občanské
kompetence tak, aby se ţáci orientovali v základních právních
vztazích a dovedli je aplikovat v praktickém ţivotě. Ţáci se učí
orientovat v základních pramenech především práva obchodního,
ţivnostenského a pracovního.
Výuka probíhá ve 3. ročníku studia 1 vyučovací hodinu týdně.
Výuka probíhá v učebnách formou frontálního a částečně
skupinového vyučování. Ţáci jsou vedeni k praktickému
vyuţívání získaných poznatků, řeší konkrétní úkoly z praxe
Učebnice, právní normy, podklady úřadu práce, data projektor,
prezentace Power point, tabulky, grafy.
Výuka je vedena formou výkladu a diskuse, jsou vyuţívány
názorné pomůcky. Ţáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti
a kultuře osobního projevu. Důraz je kladen na simulaci a řešení
konkrétních právních vztahů ve dvojících či malých skupinách.
Jednotlivé učivo se procvičuje na konkrétních příkladech.
Ve výuce je uplatňována práce s konkrétními právními normami,
vyhledávání potřebných informací a vyplňování dokladů.
Kritéria hodnocení ţáků vychází z Klasifikačního řádu školy.
Pro hodnocení vědomostí a dovedností je průběţně vyuţíváno
ústní i písemné hodnocení, které je zaměřené na teoretické
znalosti, samostatné myšlení a schopnost kritického hodnocení
i praktické úkoly.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence:
Ţák:
- vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje,
- formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně,
- aktivně se účastní diskusí, formuluje a obhajuje své názory
a postoje a respektuje názory druhých,
- zpracovává jednoduché texty na běţná i odborná témata
a různé pracovní materiály,
- dodrţuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii,
- písemně zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z textů
a projevů jiných lidí,
- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu
70
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
a chování.
Personální kompetence:
Ţák:
- reálně posuzuje své fyzické a duševní moţnosti,
- odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých situacích
- stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek
- efektivně se učí a vyhodnocuje dosaţené výsledky
- vyuţívá ke svému učení zkušeností jiných lidí, učí se i na
základě zprostředkovaných zkušeností
- přijímá hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze
strany jiných lidí, adekvátně na ně reaguje, přijímá radu
i kritiku
Sociální kompetence:
Ţák:
- adaptuje se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a moţností je ovlivňuje
- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních
a jiných činností
- přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly
- podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení řešení
úkolů, nezaujatě zvaţuje návrhy druhých
- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
a předcházení osobním konfliktům
- nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
- řeší samostatně běţné pracovní i mimopracovní problémy
Pracovní (odborné) kompetence:
Ţák:
- porozumí zadání úkolu, určí jádro problému, získá informace
potřebné k řešení problému
- navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodní je,
vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosaţené
výsledky
- uplatní při řešení problémů různé metody myšlení
a myšlenkové operace, volí prostředky a způsoby vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit
- vyuţívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Předmět rozvíjí znalosti a dovedností ţáků, které jsou potřebné
pro odpovědné občanské rozhodování a jednání. V průběhu výuky
se směřuje k pěstování odpovědnosti za své jednání, hledání
kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností
a k budování odpovědnosti k majetku a jiným materiálním
hodnotám.
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce je tématem, které se prakticky projevuje ve
všech tematických celcích – získáním základních znalostí,
71
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
vědomostí a dovedností se ţák snáze orientuje při vstupu na trh
práce, získá základy pro vstup do samostatného podnikání a
uvědomí si význam vzdělání pro pracovní ţivot a úspěšnou
kariéru.
Informační a komunikační technologie
Ţáci se učí samostatné práci s právním softwarem a vyhledávání
informací pomocí internetu, rozvíjejí práci s informacemi a
komunikačními prostředky.
72
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Počet hodin: 32
3. ročník
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Počet
hodin
8
Výsledky vzdělávání
Učivo
Ţák:
- vysvětlí pojem právo, právní řád
- vysvětlí pojem právní norma
- popíše druhy právních norem a vysvětlí
rozdíl mezi právní normou a právním
předpisem
- uvede, kdy je člověk způsobilý
k právním úkonům a má trestní
odpovědnost
- orientuje se v kupní smlouvě
- vysvětlí práva a povinnosti v rodině,
dovede vyhledat informace a pomoc při
řešení problému
- dovede aplikovat vhodné postupy, staneli se účastníkem kriminálního jednání
- vyhledá příslušná ustanovení v
ţivnostenském zákoně,
- vysvětlí, co je a co není ţivnost, uvede
podmínky provozování ţivnosti, vymezí
překáţky provozu ţivnosti
- charakterizuje jednotlivé druhy ţivností
- na příkladu ukáţe postup získání
ţivnostenského oprávnění
1. Teorie práva
právo a stát
právní řád ČR, soustava soudů
právní normy, druhy právních norem
právo a mravní odpovědnost v běţném
ţivotě, vlastnictví, smlouvy, odpovědnost
za škodu
manţelé a partneři, děti v rodině, domácí
násilí
trestní právo, trestní odpovědnost, tresty a
ochranná opatření
kriminalita páchaná na mladistvých a
dětech, kriminalita mladistvých
2. Ţivnostenské právo
charakteristika ţivnosti
podmínky a překáţky provozování
ţivnosti
druhy ţivností
ţivnostenského oprávnění
vznik a zánik podnikání
povinnosti ţivnostníka
7
- vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele
- popíše náleţitosti pracovní smlouvy
- vyhotoví ţádost o uzavření pracovního
poměru, ţivotopis,
- uvede způsoby skončení
pracovněprávního vztahu
- orientuje se v právech a povinnostech
zaměstnanců
- orientuje se v náleţitostech dohody o
hmotné odpovědnosti, dovede vyhledat
potřebné informace
- vysvětlí a porovná druhy odpovědnosti
za škody
- orientují se v základních právních
normách pro podnikání
- uvědomuje si přednosti a nedostatky
podnikání a jeho jednotlivých forem
- posoudí vhodné právní formy podnikání
pro svůj obor
- orientuje se v obchodním zákoníku
- rozlišuje jednotlivé typy obchodních
společností
5. Pracovní právo
pojem a prameny pracovního práva
účastníci pracovněprávního vztahu a
jejich práva
vznik pracovního poměru
pracovní smlouva,
změny pracovněprávního vztahu
ukončení pracovněprávního vztahu
druhy škod a moţnost předcházení
škodám
odpovědnost zaměstnance a
zaměstnavatele za škodu
11
4. Obchodní právo
vztah občanského a obchodního práva
fyzická a právnická osoba
obchodní společnosti – vznik a zánik
typy společností
6
73
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Biologie a ekologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I.
1
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
II.
0
Biologie a ekologie
III.
0
Celkem
1
Předmět ekologie je nedílnou součástí přírodovědného vzdělání,
které ţákům dává základní vědomosti potřebné k zajištění
udrţitelného rozvoje v občanském ţivotě i v odborné profesní
činnosti. Ţáci porozumí základním ekologickým souvislostem,
pochopí postavení člověka v přírodě a budou umět zdůvodnit
nezbytnost udrţitelného rozvoje. Získají pozitivní postoj
k přírodě a motivaci k celoţivotnímu vzdělávání v přírodovědné
oblasti. Vyučování bude směrováno k tomu, aby ţáci uměli
komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné
informace a zaujímat k ním stanovisko.
Vyučování probíhá 1hodinu týdně v prvním ročníku, celkem 32
hodin.
Učivo se zaměřuje na tématické celky, které shrnují základy
ekologie a problematiku člověk a ţivotní prostředí. Důraz bude
kladen na dopady činnosti člověka na ţivotní prostředí, na
pochopení nutnosti jednat v osobním ţivotě i odborné činnosti
v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, především při
nakládání s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami.
Kromě běţně pouţívaných metod vyučování – výklad, řízený
rozhovor a diskuse – bude důraz kladen na týmovou práci při
zpracování ţákovských projektů i na samostatnou práci při
získávání nových informací z prostředků informačních
technologií. Obsah předmětu dává předpoklad, aby ţáci ve své
profesi pracovali především s ohledem na ţivotní prostředí.
Učebnice, videokazety, odborné časopisy, atlasy rostlin
a ţivočichů, internet.
Výuka je realizována formou výkladu učiva, opakování
a procvičování, dále pak samostatným vyhledáváním
a zpracováním informací v rámci referátů doplňujících učivo.
Písemné zkoušení v závěru kaţdého tématického celku, ústní
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce
zadané ve vyučovací hodině, prezentace ţákovského projektu
(vypracovaného s pouţitím odborné literatury, časopisů
a internetu ) a jeho vyhodnocení.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence: ţáci jsou schopni vyjadřovat se
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
psaných a mluvených, formovat své myšlenky srozumitelně
a souvisle, zpracovat texty na běţná i odborná témata, jsou
vedeni ve snaze dodrţovat jazykové i stylistické normy
a odbornou terminologii, vyjadřovat se a vystupovat v souladu
se zásadami společenského chování. Realizace při prezentaci
samostatné práce zadávané k průřezovým tématům v oblasti
74
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
člověk a ţivotní prostředí.
Personální kompetence: ţáci jsou připraveni odhadovat
výsledky svého chování a jednání v různých situacích, učit se
i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení
svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí,
adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: ţáci
jsou schopni porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému,
získat informace potřebné k jeho vyřešení, navrhnout způsob
jeho řešení. Volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit. Vyuţívat zkušeností získaných dříve
a uplatňovat je především v průřezových tématech Člověk a svět
práce, s vyuţitím informačních technologií.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi: ţáci umí pracovat
s osobním počítačem a dalšími moderními prostředky, pracovat
s běţným programovým vybavením, komunikovat elektronickou
poštou a vyuţívat další prostředky. Osvojí si získávání informací
z otevřených zdrojů, zejména ze sítě Internet. Moţnost realizace
u průřezových témat Člověk a ţivotní prostředí.
Kompetence k pracovnímu uplatnění: ţáci mají
o uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání.
přehled
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti – při výuce se klade důraz na
rozvoj osobnosti, odborný přehled, správné chování,
vyjadřování odpovědnost, toleranci a solidaritu.
Člověk a životní prostředí – je hlavním tématem předmětu
biologie a ekologie – jako jsou základní biologické a ekologické
pojmy, ţivotní pochody, dědičnost a proměnlivost organismů,
biologie člověka, podmínky ţivota, potravní řetězce , vztah mezi
člověkem a ţivotním prostředím a přenesení získaných
ekologických znalostí do pracovní činnosti.
Informační a komunikační technologie – práce s osobním
počítačem, práce s internetem.
75
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Ţák:
- charakterizuje názory na vznik a vývoj
ţivota na Zemi
- vyjádří vlastními slovy základní
vlastnosti ţivých soustav
1. Základy biologie
Vznik a vývoj ţivota na Zemi, geologické éry.
Vlastnosti ţivých soustav- systémové
uspořádání, metabolismus, dráţdivost,
rozmnoţování, adaptace,růst a vývoj.
Buňka bakteriální, rostlinná a ţivočišná.
- popíše buňku jako základní stavební a
funkční jednotku ţivota, porovná
různé typy buněk a vysvětlí rozdíl
mezi autotrofní a heterotrofní buňkou
- uvede příklady základních skupin
organismů a porovná je
- orientuje se v základních genetických
pojmech, uvede příklady vyuţití
genetiky
- popíše základní morfologickou stavbu
rostlinného těla , má základní
představu o fyziologii rostlin
- je schopen posoudit podmínky pro
správné skladování a uchování rostlin
vyuţívaných jako potraviny pro
člověka
- popíše základní anatomickou stavbu
ţivočišného těla
- ovládá popis základní anatomické
stavby lidského těla a chápe funkci
orgánů v lidském těle
- řídí se zásadami správné výţivy a
zdravého ţivotního stylu
- uvede původce virových,
bakteriálních, parazitárních a jiných
onemocnění, vyjmenuje způsoby
ochrany před nimi
- charakterizuje vztahy mezi organismy
a prostředím, vysvětlí historii vzniku
ekologie, jako samostatné vědy
- rozliší a charakterizuje biotické a
abiotické podmínky ţivota
- vysvětlí potravní vztahy v přírodě
- popíše podstatu oběhu látek v přírodě
z hlediska látkového a energetického
- charakterizuje různé typy krajiny ve
svém okolí a její vyuţití člověkem
- popíše historii vzájemného
ovlivňování člověka a přírody
- hodnotí vliv různých činností člověka
Počet
hodin
20
Rozmanitost organismů a jejich charakteristika.
Dědičnost a proměnlivost organismů, vliv
prostředí.
Morfologie a fyziologie rostlin vyuţívaných
jako potraviny.
Anatomie a fyziologie ţivočišného těla.
Biologie člověka, stavba a funkce orgánových
soustav.
Zdraví a nemoc.
2. Ekologie
Základní ekologické pojmy historie ekologie, organismus a prostředí.
Podmínky ţivota- sluneční záření, ovzduší,
voda, půda, populace, společenstva.
Potravní řetězce.
Stavba, funkce a typy ekosystémů, oběh látek
v přírodě.
Typy krajiny.
5
3. Člověk a ţivotní prostředí
Člověk a vývoj jeho vztahu k přírodě,
vzájemné vztahy mezi člověkem a ţivotním
7
76
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
na jednotlivé sloţky ţivotního
prostředí
- charakterizuje působení ţivotního
prostředí na člověka a jeho zdraví
- charakterizuje přírodní zdroje surovin
a energie z hlediska jejich
obnovitelnosti, dokáţe posoudit jejich
vyuţívání
- orientuje se ve způsobech nakládání
s odpady a v moţnostech sníţení jejich
produkce
- uvede příklady globálních problémů
ţivotního prostředí a moţnosti jejich
řešení ve vztahu k problémům
regionálním a lokálním
- uvede základní znečišťující látky
v ovzduší, ve vodě, v půdě a dokáţe
získat informace o aktuální situaci
z různých zdrojů
- uvede příklady chráněných území
v ČR a v regionu
- uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí
- vysvětlí udrţitelný rozvoj jako
integraci environmentálních,
ekonomických, technologických a
sociálních nástrojů k ochraně
ţivotního prostředí
- zdůrazní odpovědnost kaţdého jedince
za ochranu přírody, krajiny a ţivotního
prostředí
prostředím, dopady činností člověka na ţivotní
prostředí při výkonu profese cukrář.
Přírodní zdroje energie a surovin.
Odpady.
Globální problémy ţivotního prostředí.
Zásady udrţitelného rozvoje.
Odpovědnost jedince za ochranu přírody a
ţivotního prostředí.
Nástroje společnosti na ochranu ţivotního
prostředí.
Ochrana přírody a krajiny, chráněná území
v ČR.
- na konkrétním příkladu z občanského
ţivota a z odborné praxe navrhne
řešení vybraného environmentálního
problému
77
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Přírodní vědy
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
I.
1
II.
1
Přírodní vědy
III.
0
Celkem
2
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu
pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování ţádoucích
vztahů k přírodnímu prostředí a umoţňuje ţákům proniknout
do dějů, které probíhají v přírodě.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit ţáky
vyuţívat fyzikálních, chemických a biochemických poznatků
v profesním i odborném ţivotě, klást si otázky významu
přírodních látek pro člověka, jejich významu ve výţivě a procesu
trávení a jejich vyuţití přispívá k hlubšímu a komplexnímu
pochopení chemických, fyzikálních a přírodních dějů a zákonů,
k formování vztahů k přírodnímu prostředí a umoţňuje ţákům
proniknout do dějů, které probíhají v přírodě a v lidském
organismu.
Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku vţdy 1 vyučovací
hodinu týdně celkem 64 vyučovacích hodin. Učivo navazuje na
odborné předměty, zejména na
technologii a suroviny.
Chemické vzdělávání se zaměřuje na tématické celky, které
souvisí s chemickým sloţením látek, které vysvětlují
mechanismus chemických vazeb, chemických reakcí a seznámí
ţáky s nejvýznamnějšími chemickými látkami a jejich
významem pro člověka. Do výuky jsou zařazeny celky, které
pomůţou ţákům pochopit sloţení surovin a jejich význam
v cukrářské technologii a objasní mechanismus technologických
změn při tvorbě těst a při pečení a skladování výrobků. Fyzikální
vzdělávání
zahrnuje tématické celky mechanika, termika,
elektřina a magnetismus, vlnění a optika, fyzika atomu a vesmír,
které umoţní ţákům pozitivní přístup k přírodě a vytvoření
uceleného obrazu o okolním světě. Důraz je kladen především na
kapitoly úzce související s dalšími vyučovanými předměty,
především chemií a biologií. Jde o tyto oblasti změny skupenství,
ochrana před účinky elektrického proudu, vliv hluku a ochrana
sluchu, korekce vad oka, vliv elmag. záření, stavba atomu
a jaderná energie.
Ve výuce jsou vyuţívány metody a formy práce, které zajišťují
propojení a návaznost učiva chemie a fyziky s odbornými
předměty, zejména s technologií, surovinami a odborným
výcvikem. Obsah předmětu dává předpoklad, aby ţáci uměli
vyuţívat poznatky chemie, biochemie a fyziky v praktickém
ţivotě, logicky uvaţovali, analyzovali a řešili jednoduché
problémy i v návaznosti na technologii výroby, a aby uměli
posoudit chemické látky také z hlediska nebezpečnosti pro ţivé
organismy. Ţáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti
a kultuře osobního projevu.
Učebnice, tabulky, grafy, fotografie, schémata, data projektor,
prezentace powerpoint, videokazety, vzorky chemikálií,
78
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
prostředky
chemické a fyzikální pomůcky a přístroje, ukázky obalových
materiálů.
Metody a formy vyučování
Výuka je vedena formou výkladu nebo řízeného rozhovoru
s návazností na znalost ţáků. Jsou vyuţívány názorné pomůcky,
praktické ukázky chemikálií a některých jejich reakcí. Do výuky
je zařazováno samostatné řešení úkolů, kdy ţáci uplatní své
znalosti z předmětu i odborné praxe, skupinová práce, práce
s informacemi. Součástí výuky je ţáky písemně zpracovaná
seminární práce s následnou prezentací.
Písemné zkoušení v závěru kaţdého tématického celku, ústní
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce
zadané ve vyučovací hodině, prezentace pololetní písemně
zpracované seminární práce (vypracované s pouţitím odborné
literatury, časopisů a internetu) a její vyhodnocení.
Klíčové kompetence
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
Komunikativní kompetence - výuka předmětu přírodní vědy
umoţní ţákům pozitivní přístup k přírodě a vytvoření uceleného
obrazu o okolním světě. Ţáci formulují své myšlenky vysvětlí je
a obohacují před spoluţáky, reagují na jejich dotazy. Písemné
zpracování seminární práce zabývající se problematikou chemie
ve vztahu k cukrářské technologii; elmag. záření, jaderné energie,
Sluneční soustavy s vyuţitím vlastních znalostí, internetu
a odborné literatury, učí ţáky formulovat své myšlenky
srozumitelně a souvisle, písemně zpracovávat odborná témata
a různé pracovní materiály. Jsou vedeni k dodrţování jazykové
i stylistické normy a odborné terminologie, schopnosti
vyjadřovat se a při její prezentaci vystupovat v souladu se
zásadami kultury osobního projevu a společenského chování.
Personální kompetence – prezentace vědomostí a diskuse při
řešení problematiky přírodních věd s návazností na znalosti
z předmětu technologie, matematiky a poznatky a zkušenosti
z odborného výcviku a osobního ţivota učí ţáky, jak se chovat
v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých
znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně reagovat,
přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické
i duševní zdraví.
Sociální kompetence - ţáci jsou schopni v hodinách při řešení
odborného problému pracovat v týmu a podílet se na realizaci
společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit
svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených, přispívat
k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení
osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům
v přístupu k jiným lidem.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy zadáním samostatných úkolů – řešení fyzikálních úloh, chemické
výpočty, tvorba vzorců a názvů sloučenin, hledání řešení
problémových situací - ve vztahu k výţivě lidí, vlastnostem
surovin a technologii cukrářských výrobků. Ţáci jsou schopni
porozumět zadanému problému, určit jádro problému, získat
informace k jeho řešení, navrhnout a zdůvodnit způsob řešení,
zhodnotit dosaţený výsledek, uplatňovat při řešení problémů
79
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
různé metody myšlení a myšlenkové operace.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací
pro zpracování seminární práce se ţáci naučí pracovat s osobním
počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak
z internetu a pracovat s informacemi, a to především s vyuţitím
prostředků informačních a komunikačních technologií.
Kompetence k pracovnímu uplatnění – ţáci získávají odbornými
exkurzemi přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce ve svém
oboru a povolání, mají reálnou představu o pracovních,
platových a jiných podmínkách v oboru, získávají znalost práva
a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - v předmětu přírodní vědy je
realizováno v tématickém celku "Přírodní látky" formou referátu
– jak je realizována výţivová politika státu a diskuze
o dostupnosti potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás
a v jiných zemích světa. Ţáci se naučí orientovat v masových
médiích, vyuţít je a kriticky hodnotit danou situaci
a problematiku.
Člověk a životni prostředí - tvoří v předmětu přírodní vědy
zejména tyto oblasti "Ekologie člověka" v tématickém
celku"Přírodní látky ve výţivě " s problematikou koncentrace
škodlivých látek v potravním řetězci a dále význam zdravé
ţivotosprávy. Další oblastí je "Ţivotní prostředí" se zaměřením
na půdní a klimatické podmínky a jejich vliv na kvalitu potravin,
ochrana přírody, prostředí a krajiny, likvidace odpadních látek
a plastů, účinky a likvidace toxických látek, ropných produktů
a produktů jaderných reakcí. Vyuţití energií, tepelných motorů,
jejich účinnost, teplotní roztaţnost, klady a zápory různých druhů
elektráren, ochrana před jaderným zářením, vyuţití jaderné
energie a ţivot ve Sluneční soustavě jsou realizovány formou
seminárních prací ţáků a diskusí.
Informační a komunikační technologie - v předmětu přírodní
vědy jde zejména o vyuţití softwaru pro tvorbu prezentací
a vyuţití internetu k dalšímu vzdělání a získání informací pro
tvorbu
seminární práce a referátů hledáním podkladů na
internetu.
80
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- objasní fyzikální a chemické vlastnosti
různých látek
- objasní sloţení molekul a atomů a
charakterizuje jejich vlastnosti, popíše vznik
chemické vazby a objasní vlastnosti
jednotlivých typů vazeb
- uvede názvy a značky vybraných
chemických prvků a sloučenin
- dokáţe se orientovat v periodické soustavě
prvků
- popíše charakteristické vlastnosti kovů a
nekovů a uvede jejich umístění v periodické
soustavě prvků
- popíše základní metody oddělování sloţek
ze směsí
- objasní jejich vyuţití v cukrářské technologii
- popíše charakteristiku, vlastnosti a druhy
roztoků
- charakterizuje různé druhy roztoků v těstech
a v cukrářské výrobě
- vyjádří sloţení roztoků a dokáţe připravit
roztok poţadovaného sloţení a koncentrace
pouţívaný v cukrářské technologii
- vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše
jednoduchou chemickou reakci chemickou
rovnicí
- provádí jednoduché chemické výpočty a
aplikuje je na technologii
- vysvětlí základní vlastnosti anorganických
látek (oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli)
- tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických sloučenin
- charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny, popíše jejich vlastnosti a pouţití
a objasní jejich vyuţití a význam při výrobě
těst a v běţném ţivotě
- posoudí chemické prvky a sloučeniny
z hlediska jejich vlivu na ţivotní prostředí a
na zdraví člověka
- popíše vlastnosti atomu uhlíku
- charakterizuje jednotlivé skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvoří
jejich chemické vzorce a názvy
Učivo
1.Obecná chemie
chemické látky a jejich vlastnosti
Počet
hodin
7
sloţení látek(atom, molekula ) a chemická
vazba
chemické prvky, sloučeniny
chemická symbolika
periodická soustava prvků
sloučeniny
směsi látek
roztoky
chemické reakce, chemické rovnice
výpočty v chemii
2. Anorganická chemie
vlastnosti anorganických látek
názvosloví anorganických sloučenin
vybrané prvky a anorganické sloučeniny
6
3. Organická chemie
vlastnosti atomu uhlíku
základ názvosloví organických sloučenin
8
organické sloučeniny v běţném ţivotě a
81
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- uvede významné zástupce organických
sloučenin, zhodnotí jejich vyuţití
v technologii a běţném ţivotě
- vysvětlí význam organických sloučenin
v cukrářské technologii a objasní jejich vliv
na kvalitu těst
- popíše vliv organických sloučenin na zdraví
člověka a na ţivotní prostředí
- charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny
- vysvětlí podstatu biochemických dějů
- popíše, zhodnotí význam dýchání,
fotosyntézy a dalších biochemických dějů
- popíše sloţení, výskyt a funkce
nejdůleţitějších přírodních látek
- objasní význam přírodních látek pro
organismus
- popíše zastoupení jednotlivých přírodních
látek v různých potravinách a objasní jejich
význam pro výţivu člověka
- objasní význam jednotlivých sloţek
v obilovinách a mouce
- popíše rozdělení sacharidů a vysvětlí
význam a vlastnosti nejdůleţitějších
sacharidů ve výţivě člověka a při výrobě
pečiva
- vysvětlí sloţení a vznik bílkovin
- chápe význam denaturace bílkovin při
tepelném zpracování
- objasní význam bílkovin pro člověka
- vysvětlí vlastnosti a význam lepku při tvorbě
těst a pro kvalitu pečiva
- popíše rozdělení tuků a jejich sloţení a
vlastnosti
- vysvětlí význam tuků v organismu
- rozumí podstatě ztuţování a ţluknutí tuků
- objasní negativní vliv akroleinu na lidský
organismus
- popíše jednoduché skupiny biokatalyzátorů
- vysvětlí význam biokatalyzátorů pro lidský
organismus
- vysvětlí průběh metabolismu a mechanismus
rozkladu jednotlivých ţivin
- objasní význam produktů metabolismu
v organismu
- chápe, jaký má vliv sloţení potravin a jejich
úprava na průběh metabolismu
- uvede význam diet
odborné praxi
4. Biochemie
chemické sloţení ţivých organismů
biochemické děje
fotosyntéza, dýchání
3
5. Přírodní látky
významné přírodní látky
5
sacharidy
bílkoviny
lipidy
biokatalyzátory
6. Metabolismus
průběh,chemické reakce,produkty
3
82
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
-
Učivo
Ţák:
1. Mechanika
- rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché kinematika(pohyby přímočaré,pohyb
úlohy na pohyb hmotného bodu
rovnoměrný po kruţnici)
- určí síly, které působí na tělesa, a popíše, dynamika (Newtonovy pohybové zákony,
jaký druh pohybu tyto síly vyvolávají
síly v přírodě, gravitace)
- určí mechanickou práci a energii při mechanická práce a energie (zákon
pohybu tělesa působením stálé síly
zachování energie)
- na příkladech vysvětlí platnost zákona mechanika tuhého tělesa (posuvný a otáčivý
zachování mechanické energie
pohyb, skládání sil)
- určí výslednici sil působících na těleso
mechanika tekutin (tlakové síly a tlak
- aplikuje Pascalův a Archimedův zákon v tekutinách)
při řešení úloh
- vysvětlí význam teplotní roztaţnosti
2. Termika
látek v přírodě a v technické praxi
základní poznatky termiky (teplota,teplotní
roztaţnost látek)
- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
vnitřní energie (teplota a práce, přeměny
(tělesa) a způsoby její změny
vnitřní energie tělesa)
tepelné motory
- popíše principy nejdůleţitějších
pevné látky a kapaliny (struktura pevných
tepelných motorů
látek a kapalin, přeměny skupenství)
- popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi
- vysvětlí význam teplotní roztaţnosti
látek v přírodě a v technické praxi
3. Elektřina a magnetismus
- popíše elektrické pole z hlediska jeho
elektrický náboj (náboj tělesa, elektrická
působení na bodový elektrický náboj
síla, elektrické pole, kapacita vodiče)
elektrický proud v látkách (zákony
- řeší úlohy s elektrickými obvody
elektrického proudu, polovodiče)
s pouţitím Ohmova zákona
magnetické pole (magnetické pole
- popíše princip a pouţití polovodičových
elektrického proudu, elektromagnetická
součástek s přechodem PN
indukce)
- určí magnetickou sílu v magnetickém
střídavý proud ( vznik střídavého proudu,
poli vodiče s proudem
přenos elektrické energie střídavým
- popíše princip generování střídavých
proudem)
proudů a jejich vyuţití v energetice
- rozliší základní druhy mechanického
vlnění a popíše jejich šíření
- charakterizuje základní vlastnosti zvuku
- chápe negativní vliv hluku a rozpozná
způsoby ochrany sluchu
- charakterizuje světlo, jeho vlnovou
délku a rychlost v různých prostředích
- řeší úlohy na odraz a lom světla
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a
4. Vlnění a optika
mechanické kmitání a vlnění (kmitavý
pohyb, vlnění a jeho šíření v prostoru)
zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a jeho
šíření v látkovém prostředí, ultrazvuk)
Počet
hodin
6
4
7
6
světlo a jeho šíření (rychlost světla, odraz
a lom světla, vlnové vlastnosti světla)
optické zobrazování (zrcadla a čočky, oko)
83
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
čočkami
- vysvětlí optickou funkci oka a korekci
jeho vad
- popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření
- popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu
- popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony
- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným zářením
- popíše princip získávání energie
v jaderném reaktoru
elektromagnetické záření (druhy,
elektromagnetického záření, rentgenové
záření)
5. Fyzika atomu
elektronový obal atomu (model atomu, laser)
jádro atomu (nukleony, radioaktivita,
jaderné záření)
5
jaderná energie a její vyuţití
-
- charakterizuje Slunce jako hvězdu
- popíše objekty ve sluneční soustavě
6. Vesmír
sluneční soustava (Slunce, planety a jejich
pohyb, komety)
hvězdy a galaxie
4
- ovládá příklady základních typů hvězd
84
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Matematika
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pomůcky:
Metody a formy výuky:
Hodnocení ţáků
I.
1
II.
1
Matematika
III.
1
Celkem
3
Cílem předmětu je naučit ţáky:
- efektivně numericky počítat a umět odhadnout výsledek,
posoudit výsledky řešení vzhledem ke skutečnosti
- přemýšlet a pouţívat matematiku v různých ţivotních situacích
- vyuţívat matematických poznatků v praktických úlohách,
porozumět jednodušším matematickým vyjádřením
- matematizovat jednoduché reálné situace
- vyuţívat informace zadané různými způsoby – grafy,
tabulkami.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu
RVP – Matematické vzdělávání.
Učivo je rozděleno do tématických celků s vzestupnou tendencí
obtíţnosti.
Tematické celky Operace s reálnými čísly, Mocniny a odmocniny,
Výrazy a jejich úpravy upevňují a upřesňují znalosti ţáků ze
základní školy.
Téma výrazy a jejich úpravy slouţí k pochopení toho, ţe
matematika je práce i se symboly, coţ ţákovi napomáhá rozvíjet
abstraktní myšlení.
Tematické celky Planimetrie a Stereometrie rozvíjí u ţáků
rovinnou a prostorovou představivost. Oba celky jsou zaměřeny
na výpočty rovinných a prostorových obrazců a jejich vyuţití
v praktickém ţivotě.
Tematický celek Funkce klade důraz na pochopení pojmu
a vyjadřování různých funkčních záleţitostí.
Sbírka příkladů, kalkulátor, matematické tabulky, drátěná tělesa.
Vyuţité metody a formy práce se uţívají podle charakteru učiva
a cílů vzdělávání:
- výklad, rozhovor, diskuse se současnou demonstrací
na příkladech
- práce u tabule, řešení příkladů
- cvičení – zápis a provádění výpočtů, praktické procvičování
- práce s učebními texty - samostatná a skupinová práce ţáků,
učení druhých.
Podklady pro hodnocení učitel získává:
- pololetní hodinovou písemnou prací
- písemnými testy probíraného učiva
- soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti
na vyučování
- ústním zkoušením
- namátkovou kontrolou domácích úkolů
Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků odpovídá Školnímu řádu
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec.
85
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Klíčové kompetence:
Komunikativní přínos předmětu:
- schopnost vyjadřování se na odpovídající se úrovni v psaném
i mluveném projevu
- srozumitelná a souvislá formulace myšlenek
- aplikace znalostí v ostatních vyučovacích předmětech
a v reálném ţivotě
- uţívání a dodrţování správné terminologie a symboliky
Personální a sociální přínos:
- práce v týmu a schopnost spolupráce
- hodnocení a respekt k práci vlastní i druhým
Pracovní přínos
- schopnost uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení
nebo myšlenkové operace
Průřezová témata a jejich realizace:
Občan v demokratické společnosti:
- osobnost a její rozvoj
- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita
Člověk a životní prostředí:
- řešení příkladů s tématikou zabývající se ochranou ţivotního
prostředí
Člověk a svět práce:
- informace jako kritéria pro rozhodování
86
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- provádí aritmetické operace s přirozenými
a celými čísly
- ovládá pořadí početních operací
- pouţívá různé zápisy racionálního čísla
- provádí aritmetické operace se zlomky a
desetinnými čísly
- zaokrouhlí desetinné číslo
- ovládá převod zlomku na desetinné číslo a
naopak
- znázorní reálné číslo na číselné ose
- určí druhou mocninu a odmocninu čísla
pomocí kalkulátoru
Učivo
Operace s reálními čísly
přirozená a celá čísla
Počet
hodin
16
racionální čísla
reálná čísla
procento a procentová část
- je schopen porozumět pojmu procento
- provádí výpočet základu, procentové části a
počtu procent
- pouţívá trojčlenku pro výpočet přímé a
nepřímé úměrnosti a řeší praktické úlohy s
vyuţitím procentového počtu
mocniny a odmocniny
- provádí početní výkony s mocninami
- dokáţe porozumět pojmům člen výrazu a
Výrazy a jejich úpravy
hodnota výrazu
mnohočleny
- provádí operace s mnohočleny (sčítání,
odčítání, násobení) a lomenými výrazy
lomené výrazy
- provádí vytýkání před závorku
- rozloţí mnohočlen na součin a uţívá vztahy
pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl
druhých mocnin
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data
Práce s daty
- vypracuje v průběhu roku dvě hodinové
písemné práce
Písemná práce a její analýza
12
Průběţně
4
87
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- vyjmenuje ekvivalentní úpravy rovnic
- řeší lineární rovnice o jedné neznámé
- nezapomíná na zkoušku správnosti
- řeší lineární nerovnice o jedné neznámé
početně, výsledek znázorní graficky a
zapíše intervalem
Učivo
Řešení rovnic a nerovnic v mnoţině R
úpravy rovnic
- řeší soustavu lineárních rovnic o dvou
neznámých metodou sčítací nebo
dosazovací
vyjádření neznámé ze vzorce
- vyjádří podmínky zápisem a sestaví
rovnici, ověří výsledek řešení a napíše
odpověď
slovní úlohy
- uţívá pojmy a vztahy: bod, přímka,
rovina, odchylka dvou přímek, vzdálenost
bodu od přímky, vzdálenost dvou
rovnoběţek,úsečka a její délka, úhel a jeho
velikost
- rozliší dělení trojúhelníků podle délky
stran a velikosti úhlů
- rozliší shodné a podobné trojúhelníky a
své tvrzení zdůvodní uţitím vět o
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
- sestrojí trojúhelník
- provádí výpočet obvodu a obsahu
- provádí výpočet obvodu a obsahu u
čtverce, obdélníku, kosočtverce,
kosodélníku, lichoběţníku a pravidelného
mnohoúhelníku
- rozliší pojmy kruh a kruţnice
- vysvětlí, co je poloměr a průměr
- vypočítá délku kruţnice
- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou
polohu přímky a kruţnice
- uţívá pojmy protilehlá odvěsna, přilehlá
odvěsna a přepona
- ovládá definice goniometrických funkcí
- určuje hodnoty goniometrických funkcí a
velikosti úhlů
- řeší praktické úlohy s vyuţitím
trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a
věty Pythagorovy
Planimetrie
základní pojmy
Počet
hodin
14
14
trojúhelník
mnohoúhelníky
kruţnice a kruh
trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
88
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data
Práce s daty
- vypracuje v průběhu roku dvě hodinové
písemné práce
Písemná práce a její analýza
3. ročník
Průběţně
4
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- orientuje se v prostoru
- určí vzájemnou polohu bodů, přímek a
rovin
- dokáţe porozumět pojmům: hrana, stěna,
vrchol, výška stěnová a vrcholová,
úhlopříčka, podstava a plášť
- rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr,
hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační
kuţel) a určí jejich povrch a objem
- aplikuje poznatky o tělesech v praktických
úlohách
- narýsuje osy a popíše je
- zobrazí body v rovině podle souřadnic
- je schopen porozumět pojmu funkce, zná
vyjádřit funkci tabulkou, grafem a rovnicí
- rozlišuje, co je definiční obor a obor
hodnot
- sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste
nebo klesá
- pracuje s grafem
- aplikuje v úlohách poznatky o funkcích,
úpravách výrazů a rovnic
Učivo
Výpočet povrchů a objemů těles
základní polohové a metrické vlastnosti v
prostoru
Počet
hodin
14
tělesa
Funkce
základní pojmy:
- pojem funkce,
- definiční obor
- obor hodnot funkce
- graf
14
druhy funkcí:
- lineární funkce
- přímá úměrnost
- konstantní funkce
- nepřímá úměrnost
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data
- porovnává soubory dat
- interpretuje údaje vyjádřené v diagramech,
grafech a tabulkách
- určí četnost znaku a aritmetický průměr
Práce s daty
- vypracuje v průběhu roku dvě hodinové
písemné práce
Písemná práce a její analýza
Průběţně
4
89
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Tělesná výchova
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
Hodnocení ţáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I.
1
II.
1
Tělesná výchova
III.
1
Celkem
3
Cílem výuky je získat kladný vztah ke zdravému způsobu
ţivota a pocit radosti z provádění tělesné činnosti. Vést ţáky
k dosaţení sportovní a pohybové gramotnosti. Vychovávat
a směrovat ţáky k celoţivotnímu provádění
pohybových aktivit a rozvoji pozitivních vlastností osobnosti.
Naučit ţáky porozumět zvyšování a kultivování své fyzické
zdatnosti a pohybového projevu.
Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na svůj
organizmus a důleţitost kompenzačních aktivit. Vést ţáky
k čestnému jednání i v civilním ţivotě.
Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, estetický a sociální
význam pohybových činností. Prohlubovat hygienické
a zdravotní zásady a návyky, reagovat v situacích ohroţení,
zvládnout základy první pomoci. Ţáci se učí správně reagovat
v modelových situacích.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP –
Vzdělávání pro zdraví.
Obsahem výuky tělesné výchovy je teoretická a praktická
průprava a nácvik vybraných atletických disciplín, sportovních
a míčových her, sportovní gymnastiky, úpolů.
Nedílnou součástí jsou pohybové a drobné hry spolu
s kondičními, protahovacími, vyrovnávacími, relaxačními,
pořadovými cvičeními.
Důraz je kladen na dodrţování zásad bezpečnosti, péče
a ochrany zdraví.
Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími předměty.
Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a ţáka,
pouţívání demonstračních a výkladových metod.
Nácvik probíhá od jednoduššího ke sloţitějšímu, důraz kladen
na bezpečnost, dodrţování hygienických norem. Výuka probíhá
formou individuálního i skupinového učení.Součástí výuky jsou
školní i mimoškolní soutěţe, turistické vycházky, přednášky,
besedy a video.
Hodnocení ţáků vychází z platného klasifikačního řádu VOŠ,
SOŠ a SOU Bzenec. Ţáci jsou hodnoceni dle bodovacích
tabulek a výkonnostních limitů a také dle celkového přístupu
ţáků k pohybovým aktivitám a snahy o dosaţení co nejlepšího
výkonu
Klíčové kompetence :
Komunikativní kompetence
- ţák se vyjadřuje přiměřenou odbornou terminologií
- vhodně se prezentuje při propagaci zdravého ţivotního
stylu
- naučí se organizovat společné turnaje a utkání, otevřít
90
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
prostor diskusi a domluvit se na společné taktice druţstva,
zdůvodnit své názory, vyslechnout
a přijmout pokyny
vedoucího druţstva, vyjadřovat se v souladu se zásadami
kultury projevu a chování.
Personální kompetence
- ţák se naučí efektivně učit a pracovat, vyhodnotit svou
činnost i aktivity druhých
- uvědomit si své přednosti a nedostatky
- stanovit si cíle a priority
- přijímat radu a kritiku a reagovat na kritiku tak, přispěla
k rozvoji zdravého ţivotního stylu.
Sociální kompetence
- naučí ţáka pracovat samostatně i v týmu, přijímat a
odpovědně plnit svěřené úkoly, aktivně se zapojovat
do týmové práce
- pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické
- váţit si sportovního přátelství a prohlubovat jej
- dodrţovat pravidla fair play.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
- připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon
povolání
- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění
jednotlivých aktivit a vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného
postupu a dosaţené výsledky.
Průřezová témata :
Člověk a svět práce
Výuka předmětu rozvíjí tělesné dovednosti, které se uplatňují
v pracovní motorice a schopnosti efektivně vykonávat tělesnou
práci. Ţák se učí vyuţívat tělesná cvičení k regeneraci tělesných
a duševních sil vzhledem k poţadavkům budoucího povolání.
Občan v demokratické společnosti
Dodrţováním pravidel soutěţí se ţák snaţí přispět co největší
mírou k úspěchu celého druţstva, respektovat osobnost, ale
i přijímat odpovědnost a důsledky z přijatých rozhodnutí,
vyjednávat a řešit konflikty.
Člověk a životní prostředí
Během lyţařského kurzu a vycházek spojených s cvičením
v přírodě dojde k posílení enviromentálních témat s důrazem na
zdravý ţivotní styl a ochranu ţivotního prostředí.
Informační a komunikační technologie
Ţáci vyuţívají internet např. k vyhledávání výsledků různých
utkání, informací o sportovcích, sportovních klubech, nově
vznikajících sportovních odvětvích a o všem, co je o sportu
zajímá.
91
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ročník: 1.
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák
- je seznámen s bezpečností v hodinách
tělesné výchovy
- dokáţe správně zvolit sportovní
vybavení odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám a
dokáţe je udrţovat a ošetřovat;
- uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách;
- vyuţívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti;
- sleduje sportovní dění
- uplatňuje zásady přípravy organismu
na pohybovou činnost
- uvědomuje si vliv škodlivosti
omamných a podpůrných látek na
organismus
- popíše, jak faktory ţivotního
prostředí ovlivňují zdraví lidí
- zdůvodní význam zdravého
ţivotního stylu
- uvede zásady poskytování první
pomoci (masáţ srdce, umělé dýchání)
- zná čísla tísňového volání, signály, ví
jak se chovat při mimořádných
událostech (poţáry)
- zvládne rozcvičení všeobecné a
speciální
- uplatňuje abecedu, strečink a
základní techniku vybraných
atletických disciplin
- je seznámen s pravidly atletických
disciplín
- uvědomuje si prospěšnost pohybu v
přírodě
- seznámí se s technikou nízkého startu,
sprintu, vytrvalostního běhu, skoků,
hodů a vrhů
- porozumí škodlivosti pouţívání
dopingu
- zlepšuje své absolutní i relativní
výkony
- zlepší se v základních herních
činnostech jednotlivce
- dává své schopnosti ve prospěch
kolektivu
- rozliší jednání fair - play
Učivo
1. Teoretické poznatky
Teoretické poznatky z TV.
Bezpečnost, seznámení s učebním
plánem a sportovišti.
Ochrana člověka za mimořádných
událostí (poţáry).
První pomoc při stavech
bezprostředně ohroţujících ţivot.
Zdraví.
Počet
hodin
Průběţně
2
2
2. Atletika
Speciální běţecká cvičení, atletická abeceda.
Běhy – 50, 60, 100, 200, 500m (D),
1000 (CH).
Fartlek, rovinky, starty, úseky, Cooprův test.
Skoky - daleký, nácvik techniky skoku
vysokého.
Metodika a technika hodu granátem a vrhu
koulí.
10
3. Sportovní hry a pohybové hry
Kopaná (CH) - přihrávka, zpracování,
střelba.
Košíková - dribling, střelba, přihrávka, hra.
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání,
10
92
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- řídí se pravidly vybraných her
- chápe základní taktické poţadavky her
- chápe signalizaci rozhodčího a řídí se
jí
- uvědomuje si důleţitost kaţdého člena
týmu a jeho přínos, i svůj
- nebojí se konfrontace
- zlepší svůj herní projev ze základní
školy
- koordinuje své pohyby
- seznámí se zásadami dopomoci a
záchrany a poskytne ji
- sestaví jednoduché pohybové sestavy
- zvládá chůzi a běh, gymnastické skoky
a obraty
- zlepšuje svoji prostorovou orientaci
- zlepší své rytmické a hudební vnímání
- nezneuţívá svých silových dispozic
- respektuje soupeře
- rozliší nutnou sebeobranu
- uvědomí si důleţitost rozcvičení a
protaţení před i po tělesném výkonu
- nastupuje do určeného tvaru, dokáţe
velet druţstvu
- vnímá pozitivně nutnost posilování a
protahování zanedbaných svalových
skupin
- uvědomuje si důleţitost relaxace
- ovládá techniku bezpečného sjíţdění
svahu na lyţích (snowboardu) a jízdu
na různých vlecích
- dodrţuje bezpečnostní pravidla při
jízdě po svahu a na vlecích, dokáţe
adekvátně reagovat na nebezpečí,
která na horách hrozí (změna počasí,
úrazy apod.)
- chová se ekologicky
- uvědomuje si význam pravidelného
pohybu na zvyšování svých
pohybových dovedností
- zhodnotí svoji zdatnost
příjem, hra.
Ostatní - sálová kopaná, florbal,
přehazovaná, vybíjená, badminton, nohejbal,
stolní tenis.
Drobné, závodivé, motivační, štafetové hry.
4. Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
Přeskok – roznoţka přes kozu.
Akrobacie – kotouly a jejich obměny, stoje
na lopatkách, na hlavě, na rukou.
Šplh – lano, tyč.
Aerobik – dívky.
Rytmická gymnastika – dívky.
5. Úpoly - přetahy, přetlaky.
Soutěţe - zábavná forma.
8
Průběţně
Průběţně
6. Tělesná cvičení
Pořadová, všestranně rozvíjející,
kondiční cvičení v posilovně, na rotopedech
a orbitrecích, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, zdravotní – jako součást všech
tematických celků.
Týden
7. Lyţování
Průběţně
8. Testování a hodnocení tělesné zdatnosti
93
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ročník: 2.
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- je seznámen s bezpečností
v hodinách tělesné výchovy
- dodrţuje zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
aktivitách
- vyuţívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
- sleduje sportovní dění
- vyuţívá zásady přípravy organismu
na pohybovou činnost
- prohloubí si znalosti o škodlivosti
omamných a podpůrných látek na
organismus
- uvede zásady poskytování první
pomoci při poraněních horních a
dolních končetin, hlavy a páteře
- posoudí vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví a jak
kompenzovat jejich neţádoucí
účinky
- popíše vliv fyzického a
psychického zatíţení na lidský
organismus
- zná čísla tísňového volání, signály,
ví jak se chovat při mimořádných
událostech (povodně)
- zvládne rozcvičení všeobecné a
speciální (uplatňuje abecedu,
strečink) a základní techniku
vybraných atletických disciplin
- ovládá pravidla atletických disciplín
- zdokonaluje techniku nízkého startu,
zvládá techniku startu z bloků,
sprintu, vytrvalostního běhu, skoků,
hodů a vrhů
- zlepšuje své absolutní i relativní
výkony
- zdokonalí se v základních herních
činnostech jednotlivce a v
kombinacích a dokáţe je aplikovat
ve hře
- rozliší nesportovní chování, ovládá
pravidla a dokáţe je aplikovat při
hře
- chápe signalizaci rozhodčího a řídí
se jí
Učivo
1. Teoretické poznatky
Teoretické poznatky z TV.
Bezpečnost, seznámení s učebním plánem.
Ochrana člověka za mimořádných událostí
(povodně).
První pomoc – úrazy.
Zdraví.
2. Atletika
Speciální běţecká cvičení, atletická abeceda.
Běhy – 50, 60, 100, 200, 800m (D), 1500 (H),
vytrvalostní běh v terénu, rovinky, starty,
úseky, Cooprův test.
Skoky - daleký, vysoký.
Zdokonalení hodu granátem a vrhu koulí.
3. Sportovní hry a pohybové hry
Kopaná (CH) – individuální činnost
jednotlivce, taktika, hra.
Košíková - dribling, střelba, přihrávka,
dvojtakt, hra.
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání,
příjem, smečování, hra.
Ostatní - florbal, přehazovaná, vybíjená,
badminton, nohejbal, stolní tenis.
Počet
hodin
Průběţně
1
2
10
11
94
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Drobné, závodivé, motivační, štafetové hry.
- zlepší koordinaci svých pohybů,
4. Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
- upevňuje zásady dopomoci a
Přeskok – zdokonalení roznoţky přes kozu,
záchrany, poskytne ji
nácvik skrčky.
- zacvičí jednoduché pohybové
Akrobacie – zdokonalování kotoulů a jejich
sestavy
obměn, stoje na hlavě, stoj na rukou ve vazbě
- zvládá techniku cvičení na nářadí,
s kotoulem, nácvik přemetu stranou.
- předvede s dopomocí výmyk na
Hrazda – nácvik výmyku, sešin, seskok
hrazdě
zákmihem.
- zdokonaluje gymnastické skoky a
Šplh – lano, tyč.
obraty, zlepšuje svoji prostorovou
Aerobik – dívky.
orientaci
Rytmická gymnastika – dívky.
- zlepší své rytmické a hudební
vnímání
- uvědomuje si důleţitost rozcvičení a 5. Tělesná cvičení
protaţení před i po tělesném výkonu, Pořadová, všestranně rozvíjející,
nutnost posilování a protahování
kondiční cvičení v posilovně, na rotopedech a
zanedbaných svalových skupin,
orbitrecích, kompenzační, relaxační,
důleţitost relaxace
vyrovnávací, zdravotní – jako součást všech
- adaptuje se na aerobní a anaerobní
tematických celků.
zatěţování organismu
- uvědomuje si význam pravidelného
pohybu na zvyšování svých
6. Testování a hodnocení tělesné zdatnosti
pohybových dovedností
- dokáţe porovnat svoji výkonnost
s předešlým ročníkem
8
Průběţně
Průběţně
95
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ročník: 3.
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- je seznámen s bezpečností
v hodinách tělesné výchovy
- dodrţuje zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
aktivitách
- vyuţívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
- sleduje sportovní dění
- vyuţívá zásady přípravy organismu
na pohybovou činnost
- prohloubí si znalosti o škodlivosti
omamných a podpůrných látek na
organismus
- uvede zásady poskytování první
pomoci při popáleninách a
omrzlinách, rozezná tepenné a ţilné
krvácení a dokáţe ho ošetřit
Učivo
1. Teoretické poznatky
Teoretické poznatky z TV.
Bezpečnost, seznámení s učebním plánem.
Ochrana člověka za mimořádných událostí
(havárie s únikem nebezpečných látek.
První pomoc – popáleniny, omrzliny,
krvácení.
Zdraví.
Počet
hodin
Průběţně
1
2
- orientuje se v zásadách zdravé
výţivy
- objasní důsledky sociálně
patologických jevů na ţivot
člověka, rodiny, společnosti a
vysvětlí, jak aktivně chránit své
zdraví
- zná čísla tísňového volání, signály,
ví jak se chovat při mimořádných
událostech únik (nebezpečných
látek)
- zvládne rozcvičení všeobecné a
speciální (uplatňuje abecedu,
strečink)
- zvládne základní techniku
vybraných atletických disciplin
- je schopen uběhnout krátký
vytrvalostní běh v určeném limitu
- zlepší se v základních herních
činnostech jednotlivce a
kombinacích a dokáţe je aplikovat
ve hře
- rozliší nesportovní chování,
ovládá pravidla a dokáţe je aplikovat
při hře, dokáţe správně rozhodovat
při utkání
- chápe taktické poţadavky her
2. Atletika
Speciální běţecká cvičení, atletická abeceda.
Běhy – 100, 200, 400, 1500m (D, CH).
Vytrvalostní běh v terénu, rovinky, starty,
úseky, Cooprův test, nácvik štafetového běhu.
Skoky - daleký, vysoký (dle moţností).
Vrhy - zdokonalení vrhu koulí.
3. Sportovní hry a pohybové hry
Kopaná (CH ) – systémy, obrana, taktika,
akce.
Košíková - dribling, střelba, přihrávka,
dvojtakt, hra.
Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, podání,
příjem, smečování, hra.
Ostatní - florbal, přehazovaná, vybíjená,
badminton, nohejbal, stolní tenis.
Drobné, závodivé, motivační, štafetové hry.
10
11
96
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
zlepší koordinaci svých pohybů,
poskytne dopomoc a záchranu
zacvičí akrobatickou sestavu
zdokonaluje techniku cvičení na
nářadí,
- zdokonaluje gymnastické skoky a
obraty, zlepšuje svoji prostorovou
orientaci
- zlepší své rytmické a hudební
vnímání
- uvědomuje si důleţitost rozcvičení a
protaţení před i po tělesném výkonu,
nutnost posilování a protahování
zanedbaných svalových skupin,
důleţitost relaxace
- adaptuje se na aerobní a anaerobní
zatěţování organismu
- uvědomuje si význam pravidelného
pohybu na zvyšování svých
pohybových dovedností
- dokáţe porovnat svoji výkonnost
s předešlým ročníkem
-
4. Sportovní gymnastika, cvičení s hudbou
Přeskok – roznoţka, zdokonalení skrčky.
Akrobacie – upevňování prvků z předešlých
ročníků a jejich pouţití v sestavě.
Hrazda – výmyk.
Kruhy – houpání, komíhání, obraty v hupu,
svis vznesmo, svis střemhlav, seskok v záhupu.
Šplh – lano, tyč.
Aerobik – dívky.
Rytmická gymnastika – dívky.
5. Tělesná cvičení
Pořadová, všestranně rozvíjející,
kondiční cvičení v posilovně, na rotopedech a
orbitrecích, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, zdravotní – jako součást všech
tematických celků.
8
Průběţně
Průběţně
6. Testování a hodnocení tělesné zdatnosti
Ţáci s částečným uvolněním z tělesné výchovy – se zúčastňují hodin tělesné výchovy a cvičí dle
doporučení lékaře. Ţáci, kterým lékař doporučí zdravotní tělesnou výchovu, budou navštěvovat
hodiny zdravotní tělesné výchovy.
Poznámka: počet a obsah hodin se můţe upravit dle počasí a momentálních podmínek školy
(v zimě zařazení her na sněhu, kondiční chůze v terénu).
97
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Odborné kreslení
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I.
1
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
II.
0
Odborné kreslení
III.
0
Celkem
1
Cílem vyučovacího předmětu je umoţnit si znalosti a dovednosti
dekorativního umění. Předmět poskytuje ţákům zvládnout
dovednosti dekorativního umění, nutné při výrobě cukrářských
výrobků, které musí být zdobeny v souladu s estetickými
poţadavky. Odborné kreslení rozvíjí tvořivou představivost
ţáků, jejich smysl pro harmonii barev a estetické cítění.
Obsahem vyučovacího předmětu je také vyuţít získané
vědomosti v praxi zejména v odborném výcviku při dekorování
cukrářských výrobků.
Výuka probíhá v prvním ročníku 1 vyučovací hodina týdně,
celkem 32 vyučovacích hodin. Učivo navazuje zejména na
předmět technologie a odborný výcvik. Výuka směřuje k tomu,
aby ţák ovládal kreslířské dovednosti a techniky při dekoraci
výrobků a dovedl utvářet výrobek podle vlastní představivosti,
vyjádřil ozdobou účel výrobku a prokazoval manuální zručnost
při dekoraci cukrářských výrobků.
Ve výuce jsou vyuţívány metody a formy práce, které zajišťují
propojenost a návaznost na jednotlivé odborné předměty,
zejména technologii a odborný výcvik. Vyučující pouţívá
praktické ukázky zdobení, do výuky jsou zařazovány ukázky
Powerpointu s fotografiemi cukrářských výrobků ze soutěţí
a prezentací nových technik zdobení.
Učebnice, fólie, fotografie, data projektor, prezentace Power
pointu, videokazety, DVD přehrávač, DVD.
Výuka je vedena formou názorných ukázek s návazností na
znalost ţáků, jsou vyuţívány názorné pomůcky a ukázky náčrtů
a výkresů, do výuky je zařazený tématický celek a specifické
učivo. Součástí výuky je také forma řízeného rozhovoru
a samostatná práce s jeho následnou prezentací.
Hodnocení samostatné práce v sešitech a samostatná práce
zadaná ve vyučovací hodině, její prezentace a vyhodnocení.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - ţáci v předmětu odborné kreslení
řeší zadané odborné problémy. Navrhnou vhodné zdobení
a písmo pro určitý druh výrobku, charakterizují výhody
a uvedou, jak ovlivní kvalitu výrobku, své řešení prezentují
a obhajují je před spoluţáky, reagují na jejich dotazy. To vede
k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně
a vyjadřovat se přiměřeně komunikační situaci v ústním
projevu.
Personální kompetence - přítomnost ţáků na odborných
seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce nových
trendů zdobících technik učí ţáky, jak se chovat v různých
situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí
98
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat
radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní
zdraví.
Sociální kompetence - ţáci jsou schopni při řešení odborného
problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly
a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat
a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených,
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům
a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy zadávání samostatných úkolů, hledání řešení problémových
situací , analýza problému ve volbě pouţít různé zdobení vede
u ţáků ke schopnosti uplatňovat při řešení problémů různé
metody myšlení a myšlenkové operace.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací
a hledání nových zdobících technologií pro cukrářské výrobky
se ţáci naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími
prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat
informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu
a pracovat s nimi.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - odbornými exkurzemi
v cukrárnách získávají ţáci přehled o moţnostech uplatnění na
trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - v předmětu odborné
kreslení je realizováno formou diskuze o vyuţití nových
technologií zdobení a jejich vliv na cenovou politiku
cukrářských výrobků.
Člověk a životni prostředí - tvoří v předmětu odborné kreslení
zejména v oblasti "Ekologie člověka" s problematikou
koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci a význam
zdravé ţivotosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány formou
přednášek a diskusí.
Informační a komunikační technologie - tvoří v předmětu
odborné kreslení zejména vyuţití softwaru pro představu nových
zdobících technik a vyuţití internetu k dalšímu vzdělání
a získávání informací při hledání podkladů na internetu.
99
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
4
-
Ţák:
- ovládá volnou rukou jednoduché linie
1. Jednotahové linie
linie vodorovné, kolmé a šikmé
kombinace linií
-
- sestaví ozdobné pásy s různými motivy
- vybere vhodný pás k dané ozdobě
2. Ornamentální prvky a ozdobné
pásy
cvičení ozdobných pásů
cvičení ornamentálních prvků
5
-
- ovládá hůlkové a psací písmo
- dovede rozestavit písmo do dané plochy
3. Písmo
hůlkové
psací
sestavování slov a textu
4
-
- ovládá plošné a ozdobné písmo
- sestaví monogram a vepíše jej do dané plochy
4. Písmo řezané
plošné
ozdobné
monogramy
5
-
- dokáţe stejnoměrně rozdělit plochu kulatých,
čtvercových a obdélníkových dortů
- chápe zásady symetrického a asymetrického dělení
ploch
- ovládá techniku zdobení okrajů cukrářských výrobků
- stylizuje vhodnou ozdobu k danému tématu
5. Dělení
dělení a zdobení kruhové a
obdélníkové plochy
7
6. Zdobení
stylizační ozdoby
figurální kresba
7
-
100
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Propagace a aranţování
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
Hodnocení ţáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I.
0
Propagace a aranţování
II.
III.
0
1
Celkem
1
Naučit ţáky vyuţívat propagační prostředky, popisky a další
grafické informace k vystavovaným výrobkům. Seznámit
ţáky s činnostmi a skutečnostmi, které jsou nezbytné
k zajištění účinné propagace prodávaných cukrářských
výrobků a sluţeb. Ţáci se seznámí se zásadami aranţování
nabídkových koutů, úpravou vitrín, regálů a drobných
výstavek s přihlédnutím ke specifice vystavovaného
sortimentu.Naučit je aranţovat drobnou výzdobu ve vztahu
k různým
významným
dnům
a
slavnostním
příleţitostem.Naučit je pouţívat různé typy písma.
Tématické celky: propagace, písmo v praxi, barvy
v propagaci, výkladní skříně, vstupní prostory a vitríny,
vazačské materiály a techniky, aranţérská tvorba. Ţáci se učí
vyuţívat drobné propagační předměty, účinky propagační
akce, vyuţití barev, vůní a dalších prostředků v propagaci.
Seznámí se základními pojmy propagace a základními
vědomostmi a dovednostmi z aranţérské tvorby a jejich
uplatněním na trhu práce.
Základní metodou je výklad a řízená diskuse ţáků. Ţáci
pracují samostatně, případně ve skupinách nebo dvojicích.
Jsou zadávány i praktické úkoly.Součástí výuky jsou
návštěvy výstav a odborné přednášky. Ţáci se zapojují do
projektů školy, třídy, skupiny s konkrétním tématickým
zaměřením.Při výuce je podporována samostatná tvořivá
práce.
Hodnotí se
míra osvojení učiva, schopnost aplikace
vědomostí, míra samostatnosti a kreativity a úroveň
vyjadřování – slovní hodnocení (rady, náměty pro zlepšení).
Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení
spoluţáků.Kriteria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – vhodně se prezentovat,
formulovat srozumitelně a souvisle, přehledně a správně.
Zpracovávat jednoduché texty propagačních sdělení a různé
pracovní materiály,dodrţovat jazykové a stylistické normy
i odbornou terminologii.
Personální kompetence – přijímat hodnocení svých výsledků
a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně
reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat.
Sociální kompetence – pracovat v týmu, podílet se na
realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat
a plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními
návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů.
101
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti – ţáci se přiměřeně
vyjadřují k daným komunikačním situacím, formulují své
názory a postoje, jsou schopni vyslechnout názory druhých
a přiměřeně na ně reagovat.
Člověk a svět práce – součástí tohoto průřezového tématu
jsou tématické celky, které ţáka připraví na to, aby měl šanci
uplatnit se úspěšně nejen v osobním ţivotě, ale i na trhu
práce. Ţák je veden k tomu, aby dokázal vyhledat informace,
pracovat s nimi a vyhodnotit je tak, aby mu pomohly při
rozhodování o jeho další profesní a vzdělávací orientaci.
Informační a komunikační technologie – ţáci se naučí
vyuţívat prostředky informačních a komunikačních
technologií a efektivně pracovat s informacemi, pracovat
s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních
a
komunikačních
technologií,
získávat
informace
z otevřených zdrojů – zejména z internetu.
102
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- ovládá zásady profesního jednání a
vystupování
- popíše zásady vyuţívání
telekomunikačních prostředků
- na základě poznatků z praxe
sestaví program propagační akce
či propagačního sdělení
- nacvičí pouţití propagačního písma
- vysvětlí zásady pro pouţití písma
v propagaci
- napíše vlastní reklamní text
- uvede zásady pro vytvoření estetického
prostředí interiéru prodejny
- vysvětlí psychologické účinky barev
- uvede příklady vyuţití barev v
konkrétní firmě /projektu/
- ovládá základní techniky aranţérských
prací
- vytvoří drobné propagační předměty
- vyuţívá dovedností při psaní popisek,
cenovek, pozvánek apod.
- uvede zásady pro vystavování a
aranţování zboţí s přihlédnutím ke
specifikaci sortimentu
- realizuje drobné propagační a prezentační
akce
- seznámí se s materiály, pouţívanými při
vazbě a aranţování, naučí se rozeznávat
kombinace a vhodnost materiálů
s ohledem na příleţitost a druh květin
- aranţérská tvorba naučí ţáka tvořit nové
a originální vazby, které vyuţije pro
dané potřeby ve svém oboru k různým
příleţitostem
Učivo
Počet
hodin
6
1. Propagační prostředky
Nástroje a formy propagace.
Příprava propagační akce- školy, firmy,
oboru.
2. Písmo v propagaci
Tvorba reklamního písma.
Pouţívání švihového písma.
Psaní textů.
Vlastní tvorba.
3. Barvy v propagaci
Vyuţití v obchodě.
Barvy a nálada.
Vyuţití barev v interiéru prodejny.
Barvy a image firmy.
Vyuţití barev a jejich kombinací pro různé
příleţitosti.
4. Výkladní skříně, vstupní prostory,
vitríny
Materiály a pomůcky pro aranţování.
Praktické činnosti ve škole, prodejně, při
prezentaci školy.
Samostatná práce – souhrnné opakování.
5
5. Vazačské materiály a techniky
Rostlinný a pomocný materiál k vazbě.
Přípravné vazačské práce.
2
6. Aranţérská tvorba
Aranţování váz.
Vypichované květinové misky.
Výzdoba společenských tabulí.
6
5
8
103
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Práce s počítačem
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pomůcky:
Metody a formy výuky:
I.
1
II.
1
Práce s počítačem
III.
1
Celkem
3
Cílem předmětu je naučit ţáky:
- naučit ţáky porozumět základním pojmům z oblasti výpočetní
techniky, seznámit je s vývojovými trendy
- naučit ţáky samostatně obsluhovat počítač a jeho periferie,
pouţívat na uţivatelské úrovni operační systém Windows,
pracovat se základním kancelářským softwarem a dalším
běţným aplikačním programovým vybavením
- zvládnout efektivní práci s informacemi (vyhledávat , třídit
a zpracovávat informace), komunikovat elektronickou poštou
- naučit ţáky operativně uplatňovat získané vědomosti
v praktickém ţivotě (hledání zaměstnání, účtování …)
- naučit je pracovat s odbornou literaturou a nápovědou, pouţívat
správnou terminologii
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti
RVP – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích.
Předmět je zaměřen na systematické seznámení s hardwarovou
konfigurací, vyuţití softwarového vybavení počítače. Přináší
informace o počítačových virech a antivirové ochraně, o moţnosti
jejich šíření. Seznamuje s autorskými právy a jejich porušováním.
Seznamuje i s různými operačními systémy, zejména s prací
s operačním systémem Windows.
Je zaměřen na vytváření dokumentů v programu Microsoft Word
a vyuţití internetu, vyhledávání informací a práce s nimi,
komunikaci pomocí internetu.
Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými
předměty.
Literatura:
P. Navrátil - S počítačem nejen k maturitě, testové úlohy,
propagační materiály
Vyuţité metody a formy práce se uţívají podle charakteru učiva
a cílů vzdělávání:
- výklad, řízený rozhovor, práce s odborným textem, vyhledávání
odborných informací.
Výuka probíhá ve specializované vybavené učebně. Pro výuku
předmětu je třída dělena na dvě skupiny. Kaţdý ţák má k dispozici
vlastní pracoviště. Při výuce je vyuţíván dataprojektor a různé
názorné pomůcky . Velký důraz je kladen na samostatnou práci
s výpočetní technikou. Nové poznatky si ţák upevňuje aplikací
praktických úkolů, které jsou tématicky vybírány podle učebního
oboru. Ţáci jsou vedeni k samostatnému uvaţování a výběru
vhodného postupu.
Učivo tématických celků je probíráno od jednoduššího
k náročnějšímu. Tímto neustálým opakováním úkonů a pouţíváním
dovedností se omezí zapomínání a naopak se budou postupně
rozvíjet další znalosti a dovednosti téhoţ tématu.
104
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Hodnocení ţáků
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Podklady pro hodnocení učitel získává kombinací numerického
hodnocení a slovního hodnocení.
Slovně je ţák hodnocen v průběhu kaţdé vyučovací hodiny za
samostatné nebo skupinové zpracování úkolů na PC. Známkou je
ţák ohodnocen za samostatné vytvoření práce většího rozsahu na
dané téma (např. pozvánka, prezentace školy, jídelní lístek apod.).
Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. Ţáci se učí kriticky
hodnotit výsledky své práce. Práce se prezentují na veřejnosti
(Gastroden).
Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků odpovídá Školnímu řádu
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec.
Předmět práce s počítačem naplňuje vzdělávací cíle průřezového
tématu Informační a komunikační technologie.
Klíčové kompetence:
Komunikativní přínos:
- srozumitelná a souvislá formulace myšlenek
- vyučující zařazuje samostatná vystoupení ţáků-prezentace
- zpracování věcně správných souvislých textů a jiných
písemností - referáty
- schopnost hodnocení vlastní práce i práce jiných
- aplikace znalostí v ostatních vyučovacích předmětech
a v reálném ţivotě
Personální a sociální přínos:
- dodrţování řádu učebny
- hodnocení a respekt k práci vlastní i druhým
Pracovní přínos:
- přijímání a plnění svěřených úkolů
- veřejná prezentace výsledků své práce
- vyhledané informace vyuţít i v dalších předmětech,
v mimoškolním vzdělávání
Přínos k řešení problémů :
- získávání informací a efektivní práce s nimi
- hledání vlastních postupů při řešení zadaných problémů
- vyuţití samostatné práce k procvičování daného učiva
a stanovení cíle práce
Přínos k učení:
- motivace studentů k učení ukázkami vyuţití v praxi,
- samostatnost při vytváření počítačových aplikací
Vyučující vstupuje do procesu pouze jako konzultant.
Průřezové téma:
Člověk a životní prostředí:
- ţáci chápou zásadní význam ţivotního prostředí pro člověka
- jsou seznámeni s negativními dopady působení člověka na
ţivotní prostředí (likvidace odpadů)
Informační a komunikační technologie:
- ţáci jsou připraveni pro řešení praktických úkolů vyskytujících
se v praxi, ale i v činnostech, které dnešní člověk vyuţívá
v běţném osobním ţivotě
- ţáci by měli získat pozitivní vztah k výpočetní technice a naučit
se pruţně reagovat na novinky ve světě informačních
technologií
105
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Občan v demokratické společnosti:
- ţáci si uvědomují výhody i rizika (autorská práva, viry) práce
s PC
- ţáci formulují své názory a postoje, jsou schopni vyslechnout
názory druhých
- ţáci dokáţí pracovat samostatně i v týmu, plnit zodpovědně
úkoly
106
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- objasní základní pojmy z oboru
informačních technologií
- chápe vztah mezi HW a SW
- zapne a vypne počítač
- pojmenuje základní schéma počítače
- dokáţe zapojit počítač a základní
periferní zařízení
- chápe význam základních komponentů
počítače a periferních zařízení
- orientuje se v jednotlivých sekcích
klávesnice a chápe funkce kláves
- vysvětlí pojem program
- vyjmenuje operační systémy
- pochopil strukturu dat a moţnosti jejich
uloţení, rozumí a orientuje se v systému
sloţek, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání),
- odlišuje a rozpozná základní typy
souborů a dovede s nimi pracovat
- interpretuje moţnosti, výhody a
omezení, ale i rizika práce s počítačem
- vysvětlí, jak se viry šíří, jak se viry
prakticky projevují
- pouţívá antivirový program
- respektuje porušování autorských práv
- zabezpečí data před zneuţitím
- vyjmenuje operační systémy
Učivo
Úvod - obsah a význam předmětu
pojmy hardware a software, osobní
počítač
jednotka informace a paměti
Technické vybavení počítače
(HARDWARE)
historie počítačů a jejich vývoj
principy fungování, části, periferie
základní sestava počítače
Počet
hodin
2
8
základní jednotka :základní deska,
procesory, paměti (dělení pamětí)
disková zařízení a další paměťová média
(disketové jednotky, diskety, pevné disky,
CD ROM, DVD, flash disky atd.), systém
záznamu dat.
zobrazovací jednotka
periferní zařízení – dělení, typy tiskáren,
skenery, modemy
klávesnice a myš
Programové vybavení počítače
(SOFTWARE)
základní a aplikační programové vybavení
operační systém
data, soubor, sloţka, souborový manaţer
komprese dat
6
prostředky zabezpečení dat před zneuţitím a
ochrany dat před zničením
ochrana autorských práv
Operační systémy
obecně o operačních systémech
srovnání operačních systémů
soubor, adresář, stromová struktura
7
107
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- vysvětlí strukturu dat a moţnosti jejich
uloţení
- orientuje se v systému adresářů
- rozlišuje základní typy souborů
- přizpůsobí si prostředí operačního
systému
- ovládá funkci základních ikon (Tento
počítač, Dokumenty, Místa v síti, Koš
atd.)
- pracuje se systémem oken
( minimalizace, maximalizace, změna
velikosti, přesuny a zavření)
- vyhledává, přejmenovává, přesouvá a
maţe soubory či sloţky
- kopíruje, přesouvá a vkládá data
- orientuje se v prostředí MS WORD
- otevírá a ukládá soubory
- seznámí se a dodrţuje pravidla pro
úpravu dokumentů, typografická a
estetická pravidla
- formátuje písmo
- vkládá nestandardní znaky
- kopíruje, přesouvá a vkládá text
- vyuţívá internet k nalezení různých
druhů informací
Windows XP
spuštění programu
konfigurace Windows :
pracovní plocha, hlavní panel, ovládací
panely, ikony, tlačítko START
okno, operace s okny
průzkumník
schránka – základní operace
tiskárny a konfigurace tisku
Microsoft WORD – textový procesor
základy ovládání- popis obrazovky, menu,
panely nástrojů
práce se souborem
psaní textu
7
formát písma
vloţení symbolu do dokumentu
schránka
způsoby zobrazení
nastavení vzhledu stránky a okrajů
Internet
vyhledávání předloh písemností na Internetu
2
108
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- samostatně vytváří, upravuje a
uchovává strukturované textové
dokumenty
- formátuje odstavce
- pouţívá další vestavěné nástroje
(kontrola pravopisu, automatické
opravy)
- při práci s tabulkou pouţívá různé druhy
ohraničení, dovede slučovat a
rozdělovat buňky, měnit šířku sloupců i
výšku řádků, zarovnávat text v tabulce
- vkládá a vytváří grafické objekty do
textu a edituje je
- vyuţívá poznatků při tvorbě jídelních
lístků nebo při zhotovování receptur
- vysvětlí specifika práce v síti, včetně
rizik
- vyuţívá moţností sítě a pracuje s jejími
prostředky
- dokáţe popsat strukturu internetu a
vysvětlit související pojmy
- pracuje s internetovým prohlíţečem
- volí vhodné informační zdroje
k vyhledávání poţadovaných
informací
- vyhledává, hodnotí, třídí a zpracovává
informace
- kriticky posuzuje kvalitu informačních
zdrojů
- při práci respektuje platné etické a
právní normy
- zaznamenává a uchovává informace
způsobem umoţňujícím jejich rychlé
vyhledávání a vyuţití
- samostatně komunikuje elektronickou
poštou
- zasílá, přijímá E-mail i s přílohou,
- vyuţívá další funkce poštovního klienta
(organizování, plánování …)
- pouţívá další běţné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
Učivo
Microsoft WORD – textový procesor
nastavení tabulátorů
automatické číslování a odráţky
hledání a nahrazování textu v dokumentu
automatické opravy
kontrola pravopisu
čáry a ohraničení
záhlaví a zápatí, číslování stránek
práce s tabulkou (vytvoření a úprava
tabulky)
Počet
hodin
20
formátování odstavců
vkládání a úprava grafických objektů
Počítačové sítě
co je to počítačová síť,server
topologie sítí
připojení k síti
specifika práce v síti, sdílení dokumentů a
prostředků
Celosvětová počítačová síť Internet
historie Internetu
připojení k internetu
3
6
internetový prohlíţeč
vyhledávání v Internetu
ukládání dat z internetu do počítače
E-mail a počítačová pošta
elektronická pošta Microsoft Outlook nebo
Explorer
3
další moţnosti (chat, ICQ,..) a sluţby
Internetu
109
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dokáţe uvést oblasti pouţití
tabulkových kalkulátorů
- specifikuje strukturu tabulek (buňka,
list, sešit)
- ovládá adresaci buněk
- správně pouţívá různé způsoby
formátování (grafické formátování
buněk, formátování obsahu buněk)
- edituje, vyhledává, filtruje, třídí data
- pro výpočty v buňkách pouţívá
vestavěné vzorce a funkce
- vytváří a edituje grafy
- nastaví dokument pro tisk
- vyuţívá a vytváří styly
- vytváří obsahy, rejstříky, seznamy
- pouţívá a vytváří šablony
- vkládá další objekty do textu a edituje je
- zadává tisk dokumentu s poţadovanými
vlastnostmi
- vysvětlí, co je to prezentace, k čemu
slouţí
- připraví si podklady pro zpracování
úspěšné prezentace
- vytváří prezentaci na návrhové šabloně
- formátuje text i ostatní prvky prezentace
(záhlaví zápatí)
- vkládá do prezentace tabulky, grafické
objekty, diagramy
- nastaví střídání snímků, barevná
schémata, pozadí snímků, nastavení
animací a různé efekty
- střídání snímků
- veřejně prezentuje svoji práci
Učivo
Microsoft EXCEL – tabulkový procesor
základy ovládání (popis obrazovky, menu,
panely nástrojů, řádek vzorců)
základní pojmy (buňka, list, sešit)
formátování tabulky (změna šířky a výšky
řádku a sloupce)
formátování a práce s buňkou (vloţení a
přepsání údajů v buňce, přesouvání a
kopírování údajů, komentáře)
práce se souborem ( vytvoření nového sešitu,
uloţení pracovního sešitu, příprava tisku)
základní matematické operace, vzorce a
funkce
Počet
hodin
15
filtrování údajů
vytváření grafů pomocí průvodce
příprava tisku, tisk
propojení tabulky Excelu s Wordem
Microsoft WORD – textový procesor
styly
tvorba obsahu a rejstříku
export a import dat s dalšími aplikacemi
včetně propojení s internetem
tvorba sloţitějšího dokumentu (text,
obrázky, tabulky) a předtisková příprava
PowerPoint
spuštění programu a základy ovládání
co je to prezentace, k čemu slouţí
5
12
principy úspěšné prezentace
zobrazení prezentace a řazení snímků
zaloţení prezentace na návrhové šabloně
psaní textu v osnově
doplňování tabulek a grafiky
celková úprava prezentace
předvádění prezentace
110
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Ekonomika
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
Hodnocení výsledků
vzdělávání
I.
0
II.
1
Ekonomika
III.
1
Celkem
2
Cílem předmětu je poskytnout ţákům základní odborné znalosti
z oblasti ekonomiky, které jim umoţní efektivní jednání
a hospodárné chování v reálném ţivotě. Ţáci si osvojí základní
ekonomické pojmy a naučí se je správně pouţívat. Naučí se
orientovat v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický
způsob myšlení. Ţáci se naučí vyhledávat ekonomické informace
v legislativě, orientovat se v právních normách, týkajících se
podnikání, pracovně právních vztahů a daňové politiky.
Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Ekonomické
vzdělávání. Vyuţívá také poznatků z obsahového okruhu
společenskovědní vzdělávání a mezipředmětově souvisí
s předmětem právo a občanská nauka.
Učivo obsahuje základní ekonomické pojmy trţního hospodářství.
Ţáci si objasní základní ekonomické otázky a chování subjektů na
různých trzích, pochopí pojem konkurence. Naučí se orientovat
v základních druzích mezd a zvládnout výpočet jednoduchých
příkladů čisté mzdy, naučí se orientovat na trhu práce, seznání se
s funkcemi úřadu práce. Učivo poskytuje základní znalosti
činnosti podniku, jeho funkcí, členění a evidence majetku. Ţáci
získají poznatky o financování podniku a tvorbě ceny, naučí se
vypočítat jednoduché příklady ceny. Získají základní orientaci
v daňové evidenci. Ţáci se naučí orientovat v produktech
obchodních bank a pojišťoven. Získají základní poznatky
o daňové soustavě.
Výuka probíhá ve 2. a 3. ročníku studia v 1 vyučovací hodině
týdně. Výuka probíhá v učebnách formou frontálního a částečně
skupinového vyučování. Ţáci jsou vedeni k praktickému vyuţívání
získaných poznatků, řeší konkrétní úkoly z praxe
Učebnice, právní normy, podklady úřadu práce, výkazy podniků,
data projektor, prezentace Power point, tabulky, grafy
Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalosti ţáků,
samostatného řešení úkolů, skupinové práce, práce s aktuálními
informacemi, práce s odbornou publikací, aplikace v praxi, vyuţití
prostředků IT, besedy s pracovníky úřadu práce. Jednotlivé učivo
se procvičuje na konkrétních příkladech. Ve výuce je uplatňována
práce s konkrétními právními normami, vyhledávání potřebných
informací a vyplňování dokladů.
Kritéria hodnocení ţáků vychází z Klasifikačního řádu školy.
Pro hodnocení vědomostí a dovedností je průběţně vyuţíváno ústí
i písemné hodnocení, které je zaměřené na teoretické znalosti,
samostatné myšlení a schopnost kritického hodnocení i hodnocen
praktických úkolů.
111
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence:
Ţák:
- vyjadřuje se srozumitelně a přesně, dokáţe formulovat své
myšlenky,
- pouţívá vhodné odborné termíny při slovním i písemném
vyjadřování,
- vyhledává informace o moţnostech dalšího školního
i mimoškolního vzdělávání a rekvalifikace,
- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury
projevu a chování,
- vhodně se prezentuje při oficiálním jednání se
zaměstnavatelem, dalšími zaměstnanci, úřady apod.
Sociální a personální kompetence:
Ţák:
- jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve
vlastním zájmu, ale i v zájmu celé společnosti,
- dbá na dodrţování zákonů a pravidel chování, respektuje
práva druhých,
- jedná v souladu s morálními principy,
- aktivně se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve
světě i o veřejné záleţitosti místního charakteru,
- chápe význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v
duchu udrţitelného rozvoje,
- uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a je připraven řešit
své osobní a sociální problémy,
- dokáţe myslet kriticky, tj. zkoumá věrohodnost informací,
tvoří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými
lidmi,
- uvědomuje si vlastní přednosti a nedostatky a nutnost stálé
potřeby dalšího vzdělávání,
- pracuje samostatně i v týmu a plní odpovědně úkoly.
Pracovní (odborné) kompetence:
Ţák:
- efektivně se učí a volí k tomu vhodné techniky učení i duševní
práce,
- kriticky hodnotí dosaţené výsledky, přizpůsobuje průběh
řešení výsledkům kontroly,
- vyuţívá při práci efektivně prostředky informačních
komunikačních technologií,
- získá reálnou představu o pracovních, platových a jiných
podmínkách v oboru, umí si vyhledat potřebné informace,
- orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu
podniku,
- dovede kalkulovat cenu výrobků a sluţeb,
- vyuţívá ekonomických informací pro zabezpečení provozu
podniku,
- zvaţuje při své činnosti moţné náklady, výnosy, zisk, vliv na
ţivotní prostředí, sociální dopady, ekonomické nakládání se
vstupy s ohledem na ţivotní prostředí,
- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti
112
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
a dobrého jména podniku,
- dodrţuje příslušné právní předpisy, které se vztahují k
- podnikání, pracovně-právním vztahům, bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, hygieně, protipoţární ochraně.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Téma se uplatňuje v učivu obou ročníků. Ţáci si utvrzují
odpovědný přístup k majetku jednotlivců i celé společnosti,
odpovědnost za rozvoj své osobnosti a moţnosti uplatnění
v ţivotě. Informace o občanské gramotnosti v oblasti ekonomky
a financování usnadní rozhodování ţáka při profesní orientaci
a dalším vzdělávání.
Člověk a životní prostřední
Téma prolíná učivem při pochopení trţní ekonomiky a
chování jednotlivých subjektů v ní (sociální marketing, povinnosti
podnikatelských subjektů z hlediska ekologie), i při posuzování
důsledků hospodaření s majetkem z hlediska ekonomiky
i ekologie, při hodnocení sociálního chování svého i druhých lidí
z hlediska zdraví, spotřeby, pracovních postupů a technologií
a uvědomění si vlastní odpovědnosti za uchování přírodního
prostředí.
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce je tématem, které se projevuje ve všech
tematických celcích obou ročníků – získáním základních znalostí,
vědomostí a dovedností v ekonomické oblasti se ţák snáze
orientuje při vstupu na trh práce, získá základy pro vstup do
samostatného podnikání a uvědomí si význam vzdělání pro
pracovní ţivot a úspěšnou kariéru.
Informační a komunikační technologie
Téma a dovednosti získané v této oblasti je moţné vyuţít
především v oblasti zpracování referátů na zadaná témata,
vyhledávání nejnovějších informací a předpisů, vyplňování
dokladů, zpracování získaných informací a výpočtů.
113
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
12
Ţák:
- správně pouţívá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
- vysvětlí pojem ţivotní úroveň
obyvatelstva
- -chápe mechanismus trhu
- posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku
1. Základy trţní ekonomiky
Potřeby, statky, sluţby, spotřeba.
Ţivotní úroveň.
Výroba, výrobní faktory.
Hospodářský cyklus.
Trh, trţní subjekty.
Nabídka a poptávka.
Trţní mechanismus.
Ţák:
- popíše hierarchii zaměstnanců
v organizaci, jejich práva a povinnosti
- orientuje se na trhu práce, zná funkce
úřadu práce
- vyhledá informace o nabídkách
zaměstnání, příp. rekvalifikaci
- orientuje se ve správném postupu při
vyhledávání zaměstnavatele
- volí odpovídající prostředky při jednání
na úřadu práce
- orientuje se v jednotlivých druzích mezd
- řeší jednoduché výpočty mezd
- dokáţe posoudit informace o pracovních
příleţitostech
2. Zaměstnanci
Organizace práce na pracovišti,
odpovědnost za škodu.
Trh práce.
Nezaměstnanost.
Funkce úřadu práce.
Rekvalifikace.
Časová a úkolová mzda.
Sloţení hrubé mzdy.
Mzdová politika, ţivotní minimum.
13
3. Podnik, majetek podniku
Struktura majetku, dlouhodobý a oběţný
majetek.
Struktura zdrojů majetku.
Evidence majetku, inventarizace.
7
-
rozlišuje jednotlivé druhy majetku
zařadí majetek do příslušné skupiny
orientuje se v evidenci majetku
rozlišuje zdroje krytí majetku
114
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
10
Ţák:
- posoudí výhody a nevýhody pouţití
cizích zdrojů
- rozlišuje náklady a výnosy a jejich druhy
- řeší jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
- orientuje se v postupu tvorby cen
- stanoví cenu jako součet nákladů, zisku
a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období
- rozpozná běţné cenové triky a klamavé
nabídky
1. Hospodaření podniku
Financování z vlastních zdrojů.
Financování z cizích zdrojů.
Náklady a jejich členění.
Výnosy, výsledek hospodaření.
Ceny, postup při tvorbě ceny.
Kalkulace ceny.
Jednoduché příklady výpočtu ceny.
- orientuje se v platebním styku
- vyplňuje doklady související s pohybem
peněz
- orientuje se v základních bankovních
sluţbách
- vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi RPSN a úrokovou
sazbou
- dovede si zřídit běţný účet, provést
bezhotovostní platbu a sledovat pohyb
peněz na účtu
- orientuje se v daňové soustavě, zná
druhy daní
- řeší jednoduché příklady výpočtu daně
z příjmů
- vypočítá sociální a zdravotní pojištění
- vysvětlí význam pojištění, orientuje se
v produktech pojišťovacího trhu
- vysvětlí úlohu státního rozpočtu
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky
na finanční situaci obyvatel a na
příkladu ukáţe, jak se bránit jejím
nepříznivým důsledkům
- vyhotoví daňový doklad
- charakterizuje zásady vedení daňové
evidence
- vede daňovou evidenci pro plátce i
neplátce DPH
- vyhotoví zjednodušené daňové přiznání
k dani z přidané hodnoty
2. Peníze, daně, pojištění
Hotovostní a bezhotovostní platební styk.
Bankovky a mince – ochranné prvky.
Vkladové a úvěrové sluţby bank.
Běţný účet – zaloţení, pouţívání.
Úroková míra.
Daňová soustava.
Sociální a zdravotní pojištění.
Pojištění – zákonné a smluvní.
Státní rozpočet.
Inflace.
17
3. Daňová evidenční povinnost
Zásady vedení daňové evidence.
Daňová evidence.
Ocenění majetku a závazků.
Daňová přiznání fyzických osob.
Minimální základ daně.
5
115
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Suroviny
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Suroviny
I.
2
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
II.
2
III.
1
Celkem
5
Cílem předmětu je poskytnout ţákům ucelený soubor poznatků
o základních surovinách, pomocných látkách a přísadách
pouţívaných v cukrářské výrobě, o jejich původu, sloţení,
vlastnostech, pouţití, o zásadách správného ošetřování
a skladování potravin. Předmět vede ţáky k pochopení významu
racionální výţivy pro zdraví člověka. Obsah předmětu usiluje
o to, aby ţáci získané vědomosti vyuţili v odborných
předmětech, zejména v technologii a odborném výcviku, při
výběru vhodných surovin pro daný výrobek a zvolenou
technologii jeho výroby, dále při senzorickém hodnocení
a určování optimálních podmínek skladování surovin.
Výuka probíhá v prvním ročníku, 2 vyučovací hodiny týdně, ve
druhém ročníku 2 vyučovací hodiny týdně a ve třetím
1 vyučovací hodina týdně, celkem 160 vyučovacích hodin.
Učivo je propojeno s předmětem chemie, technologie, odborný
výcvik, ekologie a zařízení provozoven. Zaměřuje se na
tématické celky, které souvisejí s fyziologií výţivy,
hygienickými předpisy a nejdůleţitějšími surovinami
v cukrářské výrobě a jejich významem a pouţitím v technologii
výroby. Do výuky jsou zařazeny také nové suroviny, jejich
sloţení a technologický význam a suroviny důleţité pro zdravou
výţivu.
Ve výuce jsou vyuţívány metody a formy práce, které zajišťují
propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných předmětů,
zejména technologie a odborného výcviku. Vyučující pouţívá
praktické ukázky vzorků surovin, do výuky jsou zařazovány
exkurze, přednášky a odborné semináře s ukázkou pouţití
nových surovin a polotovarů.
Učebnice, tabulky, grafy, fotografie, schémata, data projektor,
prezentace Power-point, videokazety, vzorky surovin, receptury,
normy, ukázky obalových materiálů, odborné časopisy i aktuální
informace z mediálních prostředků.
Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalost ţáků,
jsou vyuţívány názorné pomůcky a praktické ukázky
jednotlivých druhů surovin. Výuka je vedena metodou
problémové situace a řešení problému, kdy ţák vyuţívá svých
předchozích vědomostí a zkušeností. Součástí výuky je také
forma řízeného rozhovoru, skupinová a samostatná práce a práce
s informacemi, příprava referátů.
Písemné zkoušení v závěru kaţdého tématického celku, ústní
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce
zavedené ve vyučovací hodině.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - ţáci v předmětu suroviny řeší
zadané odborné problémy, zvolí vhodné suroviny pro určitý
116
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
průřezových témat
druh výrobku, charakterizují vlastnosti surovin a jejich vliv na
kvalitu výrobku, své řešení prezentují, vysvětlí je a obhajují před
spoluţáky, reagují na jejich dotazy. To vede k rozvíjení
schopnosti formulovat myšlenky srozumitelně a vyjadřovat se
přiměřeně komunikační situaci v ústním projevu. Písemné
zpracování seminární práce s vyuţitím vlastních znalostí,
internetu a odborné literatury učí ţáky formulovat své myšlenky
srozumitelně a souvisle, písemně zpracovávat odborná témata
a různé pracovní materiály.
Personální kompetence - účast ţáků na odborných seminářích
a jejich spolupráce s technology při ukázce vlastností a vyuţití
nových surovin, učí ţáky, jak se chovat v různých situacích, učí
je přijímat hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze
strany jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku,
dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví.
Sociální kompetence - ţáci jsou schopni při řešení odborného
problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly
a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat
a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených,
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům
a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy zadávání samostatných úkolů, hledání řešení problémových
situací ve vztahu k výţivě lidí, vlastnostem surovin
a technologii, klást důraz na vyuţití surovin v praxi, při řešení
odborných technologických úkolů jako je řešení problémových
situací a analýza vzniklých situací při volbě vhodné suroviny
a určení mnoţství potřebných surovin pro daný výrobek,
nahrazení suroviny, která chybí, jinou, analýze a řešení
technologického problému ve výrobě, uplatňovat při řešení
problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací
pro zpracování seminárních prací se ţáci naučí pracovat s
osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií, získávat informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z internetu a pracovat s nimi.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - odbornými exkurzemi
v cukrárnách získávají ţáci přehled o moţnostech uplatnění na
trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - téma je v předmětu
suroviny realizováno v tématickém celku "Základy výţivy"
formou referátu se zaměřením na realizaci výţivové politiky
státu a diskuzi o dostupnosti cukrářských výrobků a dalších
potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás a v jiných
zemích světa. V tématickém celku "Hodnocení jakosti
cukrářských výrobků" a "Poţadavky kladené na suroviny
a hotové výrobky" diskutují o zodpovědnosti pracovníků
cukráren vůči spotřebitelům a dodrţovaní norem a legislativních
117
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
návaznostech - sankcích.
Člověk a životni prostředí - téma je realizováno v předmětu
suroviny. Zabývá se kvalitou ţivotního prostředí se zaměřením
na půdní a klimatické podmínky a jejich vlivem na kvalitu
surovin. Dále do tohoto okruhu patří tématický celek
"Potravinářská prvovýroba", coţ je ve vztahu k ekologii člověka
problematika koncentrace škodlivých látek v potravním řetězci
a význam zdravé ţivotosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány
formou seminárních prací ţáků, přednášek a diskusí.
Informační a komunikační technologie - tvoří v předmětu
suroviny zejména vyuţití softwaru pro tvorbu ţákovských
projektů a vyuţití internetu k dalšímu vzdělání a získávání
informací a při tvorbě seminárních prací a referátů při hledání
podkladů na internetu.
118
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- objasní úkoly potravinářského průmyslu
- vyjmenuje základní ţiviny pro vývoj,
růst člověka a zachování všech ţivotních
pochodů
- vysvětlí význam základních ţivin pro
ţivot
- vysvětlí význam doplňujících látek a
vody pro lidský organismus
- uvede význam racionální výţivy a zásady
správné výţivy
- vysvětlí energetickou a biologickou
hodnotu potravin
- objasní význam výţivy při léčbě
některých civilizačních chorob
- pracuje s výţivovými normami a
tabulkami výţivových hodnot potravin
- popíše stavbu a funkci jednotlivých
orgánů trávící soustavy
- uvede mechanické a chemické
prostředky trávení
- analyzuje, čím je norma stanovena
- rozdělí normy a vysvětlí, co je jejich
obsahem
- vysvětlí příčiny znehodnocování surovin
a výrobků
- vysvětlí, jak předcházet nákazám a
otravám z potravin
- popíše zásady správného skladování
- zdůvodní význam konzervace surovin
- uvede způsoby konzervace potravin
- uvede druhy a popíše výrobu řepného
cukru, charakterizuje rozdíly v pouţití
- zvolí správný způsob skladování
- vyjmenuje druhy sladidel a vysvětlí
jejich význam a pouţití
- uvede druhy medu a popíše jeho pouţití,
skladování
-
Učivo
1. Potravinářská prvovýroba
potravinářský průmysl
ţiviny
Počet
hodin
15
sloţení a vlastnosti
2. Nauka o výţivě
zásady správné výţivy
8
výţivné hodnoty potravin
trávící soustava
metabolismus ţivin
3. Znaky jakosti potravin
norma jakosti
8
příčiny znehodnocování potravin
alimentární nákazy
skladování
konzervace potravin
4. Cukry
výroba cukru, druhy a pouţití
9
skladování cukru
umělá sladidla
med v cukrářské výrobě
5. Obiloviny, mouka
- rozliší jednotlivé druhy obilovin, uvede druhy obilovin, výroba, zpracování
jejich vlastnosti
- popíše sloţení obilného zrna
- určí jednotlivé druhy mouk
druhy mouky
9
119
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- popíše výrobu mouky a uvede chemické
sloţení mouky
- popíše zásady správného skladování a
vysvětlí, jak předcházet neţádoucím
změnám a škůdcům
- určí druhy škrobu
- popíše výrobu škrobu a vybere vhodné
druhy k pouţití v cukrářské výrobě
- definuje pojem škrobový sirup, uvede
jeho pouţití, sloţení a význam
v cukrářské výrobě
uvede chemické sloţení a vlastnosti vajec
vysvětlí technologický význam
uvede způsoby třídění
objasní zásady správného skladování
vysvětlí způsoby prodluţování
trvanlivosti vajec
- zdůvodní význam pouţití vajec u
cukrářských výrobků
- popíše nejdůleţitější vady
- charakterizuje a aplikuje hygienické
poţadavky pro práci s vejci
-
výroba a sloţení
skladování mouky, vady
6. Škroby
druhy škrobu
výroba škrobu
7
škrobový sirup
7. Vejce
sloţení
8
třídění
skladování, uchovávání
konzervování
pouţití vajec
vady
hygiena vajec
120
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 64
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- vyjmenuje druhy mléka
- objasní význam jednotlivých sloţek
mléka ve výţivě
- uvede způsob získávání a úpravy mléka
- objasní princip pasterizace a úpravy
tučnosti mléka
- popíše pouţití mléka v cukrářské výrobě
- uvede správné podmínky skladování
- vysvětlí pojem kondenzování a sušení
mléka
- uvede druhy mléčných výrobků a jejich
výrobu
- vybere správný mléčný výrobek pro
určitý druh výrobku
- uvede rozdíly mezi rostlinnými a
ţivočišnými tuky z hlediska sloţení a
výţivy
- popíše výrobu olejů a objasní zásady
správného skladování
- uvede, jak se získávají a jejich pouţití v
praxi
- popíše výrobu másla, vysvětlí význam
másla v cukrářské výrobě
- popíše zásady správného skladování, aby
nedocházelo k neţádoucím změnám
- rozliší druhy upravených tuků, uvede
jejich vlastnosti
- pouţije správný tuk pro určitý cukrářský
výrobek
- dokáţe zařadit ovoce do jednotlivých
skupin
- objasní význam ovoce ve výţivě
- popíše význam a způsoby konzervace
- dokáţe navrhnout a pouţít vhodný druh
ovoce pro cukrářské výrobky
- charakterizuje jednotlivé druhy jádrovin
- uvede chemické sloţení jádrovin
- vybere vhodný druh jádrovin na přípravu
náplně nebo zdobení výrobku
- charakterizuje správné podmínky
skladování
- vysvětlí pěstování kakaových bobů a
fermentaci
- popíše výrobu kakaové hmoty a
Učivo
1. Mléko
druhy mléka
chemické sloţení mléka
Počet
hodin
11
ošetření a úprava mléka
pouţití mléka
skladování
konzervace
mléčné výrobky (smetana, sýry a tvaroh)
2.Tuky
rostlinné a ţivočišné tuky, sloţení, význam,
pouţití
rostlinné tuky
16
sádlo, lůj a rybí tuky
máslo, výroba, druhy,
skladování másla
upravené tuky
3. Ovoce
druhy ovoce
ovoce v cukrářské výrobě
druhy konzervace ovoce
11
4. Jádroviny
druhy
sloţení jádrovin
pouţití a význam jádrovin
6
skladování jádrovin
5. Kakao a čokoláda
základní kakaová hmota
8
výroba kakaového prášku
121
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
kakaového prášku
- objasní výrobu čokolády a pojem
temperace, uvede pouţití a skladování
čokolády v cukrářské výrobě
-
-
- popíše jednotlivé druhy
- objasní význam pochutin v cukrářské
výrobě
- popíše zpracování, určí druhy a jejich
skladování
- vybere vhodný druh koření do těst a
náplní
- uvede zásady správného skladování a
případné vady
- vysvětlí pouţití alkoholických nápojů,
octa a trestí v cukrářské výrobě
- popíše jednotlivé druhy
- vysvětlí pojem ţelírovací schopnost
- aplikuje správné prostředky do výrobků
výroba čokolády, její pouţití a skladování
6. Pochutiny
druhy pochutin
význam pochutin
káva, čaj
8
koření a jeho charakteristika
skladování koření, vady
alkoholické nápoje, ocet, aromata
7. Ţelírovací prostředky
druhy a vlastnosti
4
pouţití v cukrářské výrobě
122
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- popíše výrobu droţdí
- uvede sloţení a vlastnosti droţdí
- objasní vliv droţdí na jakost kynutých
těst a výrobků
- objasní zásady skladování droţdí
- vyjmenuje chemické kypřící prostředky a
uvede jejich pouţití
- vysvětlí podstatu fyzikálního kypření těst
a uvede jeho pouţití
- navrhne vhodný druh kypření podle typu
těsta a výrobku
Učivo
1. Kypřící prostředky
biologické
chemické
fyzikální
2. Nové druhy surovin
- prokáţe a vysvětlí význam nových
surovin
- charakterizuje jednotlivé druhy a pouţití
na určitý druh výrobku
- popíše jejich pouţití ve výrobě
- sleduje další nové druhy surovin a
zlepšujících přípravků
- vysvětlí důvody pouţívání chemikálií v
cukrářské výrobě
- určí jejich výskyt a pouţití v
potravinářství
- zdůvodní význam náhradních sladidel
- uvede výskyt barviv v přírodě
- popíše pouţití barviv v potravinářství
- objasní náleţitosti v Zákonu 110/1997
Sb. o označování barviv v potravinách
- rozčlení obaly podle materiálu a pouţití
- popíše správné označování cukrářských
balených výrobků a polotovarů
- uvede funkční a hygienické důvody
obalů.
Počet
hodin
6
10
rychlošlehací prostředky
moučné směsi, směsi na výrobu náplní,
zmrzlin a ostatní suroviny
3. Chemikálie v cukrářské výrobě
kyseliny
5
konzervační látky
náhradní sladidla
4. Potravinářská barviva
přírodní a syntetická barviva
pouţití barviv
označení barviv v Zákonu o potravinách
3
5. Obalové materiály
druhy
význam obalů
8
123
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH – SUROVINY
Klíčová slova
cukr
- moučkový
- krystalový
mouka
- hladká
- polohrubá
- hrubá
krupice
voda
mléko
sušené mléko
vejce
bílek
ţloutek
kakao
kakaový prášek
puding
kukuřičný škrob
škrobový sirup
mandle
ořechy
vlašské ořechy
lískové ořechy
podzemnice olejná
kokos
sója
obilné klíčky
rozinky
margarín
máslo
smetana
šlehačka
tvaroh
sůl
ocet
olej
ovoce
ananas
banán
jahoda
mandarinka
meruňka
broskev
třešně
hrozen
med
barvivo
SUROVINY - ZUTATEN – FEED RAW MATERIALS
Německý jazyk
Anglický jazyk
r Zucker
sugar
r Puderzucker,r Pulverzucker
powder sugar
r Kristallzucker
granulated sugar
s Mehl
flour
glattes Mehl
plain flour
halbgriffiges Mehl
medium ground meal flour
griffiges Mehl
whole-meal flour
r Grieß
semolina
s Wasser
water
e Milch
milk
e Trockenmilch
dried milk
s Ei, e Eier
egg
s Eiweiß
egg white
s Eigelb
egg yolk
r Kakao
cocoa
s Kakaopulver
cocoa powder
r Puding
pudding
e Maisstärke
maizena
r Stärkesirup
starch sirup
e Mandeln
almond
e Nüsse
nuts
e Walnüsse
walnuts
e Haselnüsse
hazelnuts
e Erdnüsse
ground-nut
e Kokos
coco-nut
e Soja
soya
e Kornkeime,eGetreidekeime
cereal germs
e Rosinen
raisins
e Margarine
margarine
e Butter
butter
e Sahne
cream
e Schlagsahne
whipped cream
r Quark
cottage
s Salz
salt
r Essig
vinegar
s Ől
oil
s Obst, e Früchte
fruit
r Ananas
pineapple
e Banane
banana
e Erdbeere
strawberry
e Mandarine
mandarin
e Aprikose
apricot
r Pfirsich
peach
e Kirsche
cherry
e Weintraube
grape
r Honig
honey
r Farbstoff
dye
124
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
koření
skořice
hřebíček
kmín
anýz
nové koření
zázvor
kypřící prášek
droţdí
kyselina citrónová
citrónová šťáva
citrónová kůra
citropasta
vanilkový cukr
rum
rumové aroma
punč
punčové aroma
čokoláda
vanilka proutková
sníh
muškátový oříšek
oříšková pasta
arašídová pasta
mixar
kulér
fredokrém
krémový prášek
potravinářská barva
mák
marcipán
krokant
kávový extrakt
jedlá soda
tuk
s Gewürz
r Zimt
e Nelke
r Kümmel
r Anis
s Neugewürz
r Ingwer
s Backpulver
e Hefe
e Zitronensäure
r Zitronensaft
e Zitronenschale
e Zitropaste
r Vanillezucker
r Rum
s Rumaroma
r Punsch
s Punscharoma
e Schokolade
e Stangenvanille
r Schnee
e Muskatnuss
e Nusspaste
e Erdnusspaste
r Mixar
r Couleur
e Fredokrem
s Cremepulver
e Lebensmittelfarbe
r Mohn
r Marzipan
r Krokant
r Kaffeeextrakt
s Speizesoda
s Fett
spice
cinnamon
clove
cumin
aniseed
allspice
ginger
baking powder
yeast
lemon acid
lemon juice
lemon peel
lemon paste
vanilla sugar
rum
rum aroma
punch
punch aroma
chocolate
vanilla rods
whisked whites
nutmeg
nut paste
peanut paste
mixer
tinted paper
fredocream
cream powder
food colour
poppy
marzipan
brittle
coffee extract
baking soda
fat
125
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Technologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
I.
3
II.
3
Technologie
III.
4
Celkem
10
Cílem předmětu je osvojit si hygienické předpisy
v potravinářském provozu a seznámit se s moţnými riziky
potravinářských výrob, zejména v cukrářské výrobě a poskytnout
ţákům znalosti o správné úpravě a přípravě surovin, jejich vyuţití
při přípravě cukrářských těst, hmot, náplní, polev a zmrzlin, dále
při ručním a strojovém tvarování výrobků, pečení a dohotovování
cukrářských výrobků, včetně estetického ztvárnění.
Obsah předmětu technologie vede k vyuţití znalostí z předmětů
matematika, chemie, suroviny, stroje a zařízení, odborné kreslení
a ţáci je aplikují především v odborném výcviku.
Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku 3 vyučovací hodiny
týdně, ve třetím 4 hodiny týdně, celkem 320 vyučovacích hodin.
Učivo navazuje zejména na odborný výcvik a komunikuje
s ostatními odbornými předměty. Zaměřuje se na konkrétní
technologické postupy, procesy při výrobě těst, hmot, náplní,
polev a ozdob, kontrolu jakosti surovin, polotovarů a hotových
výrobků a vedení provozní evidence. Ţáci získají teoretické
znalosti o principech technologického zpracování surovin pro
cukrářské výrobky a o technologických postupech při rukodělné
a strojně průmyslové cukrářské výrobě. Do výuky jsou zařazeny
základní informace o pouţívání strojů a strojního zařízení při
výrobě cukrářských výrobků. Učivo poskytuje poznatky o funkci,
ovládání a běţné údrţbě strojů, zařízení a nástrojů, o jejich vyuţití
v cukrárenských provozech s důrazem na bezpečnost práce, na
výrobu zdravotně a hygienicky nezávadných potravin, na poţární
evidenci, ekologii, i na hospodárné zacházení a vyuţití strojních
technologií.
Ve výuce jsou vyuţívány metody a formy práce, které zajišťují
propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných předmětů,
zejména předmětů suroviny, zařízení provozoven, odborného
kreslení a zejména odborného výcviku. Do výuky jsou zařazovány
exkurze a odborné semináře zaměřené na nové technologie.
Učebnice, tabulky, grafy, fotografie, schémata, propagační
materiály firem se zaměřením na technologii, receptury, normy,
technologické postupy, data projektor, prezentace Powerpoint,
videokazety, ukázky obalových materiálů.
Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalost ţáků,
jsou vyuţívány názorné pomůcky a ukázky technologického
zařízení, výuka je vedena metodou řízeného rozhovoru a při řešení
kaţdého problému ţák pak vyuţívá svých předchozích vědomostí
a zkušeností. Do výuky je zařazováno samostatné řešení
technologických výpočtů, součástí výuky je také forma řízeného
rozhovoru, skupinová a samostatná práce, práce s informacemi
a odborné exkurze. Součástí výuky je ţáky písemně zpracovaný
ţákovský projekt s jeho následnou prezentací.
126
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Hodnocení výsledků
vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
Písemné zkoušení v závěru kaţdého tematického celku, ústní
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce
zadané ve vyučovací hodině, prezentace ţákovského projektu
(vypracovaného s pouţitím odborné literatury, časopisů
a internetu) a jeho vyhodnocení.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence - ţáci v předmětu technologie řeší
technologické výpočty a odborné problémy, zvolí vhodné suroviny
pro určitý druh výrobku, charakterizují vlastnosti surovin a jejich
vliv na kvalitu výrobku, své řešení prezentují a obhajují je před
spoluţáky, reagují na jejich dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti
srozumitelně formulovat myšlenky a vyjadřovat se v ústním
projevu. Písemné zpracování ţákovského projektu s vyuţitím
vlastních znalostí, internetu a odborné literatury učí ţáky
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, písemně
zpracovávat odborná témata a různé pracovní materiály. Dodrţují
jazykové i stylistické normy a odborné terminologie, schopnosti
vyjadřovat se a při jeho prezentaci vystupovat v souladu se
zásadami kultury, osobního a společenského chování. Ţáci se také
zdokonalují v cizím jazyce tím, ţe základní suroviny a běţné
cukrářské pomůcky, stroje a zařízení pojmenovávají v daném
cizím jazyce.
Personální kompetence - přítomnost ţáků na odborných
seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce vlastností
a vyuţití nových surovin a technologických postupů učí ţáky, jak
se chovat v různých situacích, učí je přijímat hodnocení výsledků
svých znalostí a dovedností i ze strany jiných lidí, adekvátně
reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své
fyzické i duševní zdraví.
Sociální kompetence - ţáci jsou schopni při řešení odborného
technologického problému pracovat v týmu, dovedou společně
řešit zadané úkoly a podílet se na realizaci společných pracovních
činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat
autoritu nadřízených, přispívat k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy zadávání samostatných úkolů, řešení problémových situací - ve
vztahu k výţivě lidí, vlastnostem surovin, k technologiím
cukrářských výrob a vede ţáky ke schopnosti uplatňovat při řešení
problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací
pro zpracování ţákovského projektu se ţáci naučí pracovat
s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních
a komunikačních technologií, získávat informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z internetu, a pracovat s nimi.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - odbornými exkurzemi
v potravinářských závodech, v pekárnách a cukrárnách získávají
ţáci přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
a povolání, mají reálnou představu o pracovních, platových
a jiných podmínkách v oboru.
127
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - v předmětu technologie je
realizováno formou referátu se zaměřením na realizaci výţivové
politiky státu a diskuze o dostupnosti cukrářských výrobků
a dalších potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás
a v jiných zemích světa. V tématickém celku "Hodnocení jakosti
cukrářských výrobků" diskutují o zodpovědnosti pracovníků
cukráren vůči spotřebitelům a o dodrţovaní norem a legislativních
návaznostech - sankcích.
Člověk a životni prostředí - tvoří v předmětu technologie zejména
v této oblasti "Ekologie člověka" s problematikou koncentrace
škodlivých látek v potravním řetězci a význam zdravé
ţivotosprávy. Tyto oblasti jsou realizovány formou seminárních
prací ţáků, přednášek a diskusí.
Informační a komunikační technologie - tvoří v předmětu
technologie zejména vyuţití softwaru pro tvorbu ţákovských
projektů a vyuţití internetu k dalšímu vzdělání a získávání
informací a při tvorbě seminárních prací a referátů při hledání
podkladů na internetu.
128
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 96
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- popíše vývoj cukrářské výroby
- vysvětlí význam hygieny a sanitace v
provozu
- uplatní zásady bezpečnosti při práci v
cukrárnách a zásady první pomoci
- vysvětlí význam a systém rámcových
technologických postupů
- vyuţívá je při technologických výpočtech
- určí druhy rozvarů a popíše jejich
přípravu
- vysvětlí všechny způsoby určování
koncentrace cukerných roztoků
- popíše přípravu a technologické postupy
jednotlivých cukerných hmot a určí jejich
pouţití
- určí vady a navrhne moţné řešení
nápravy
-
rozdělí polevy do správných kategorií
popíše výrobu jednotlivých polev
vysvětlí význam a způsoby jejich pouţití
určí vady jednotlivých druhů polev a
navrhne jejich nápravu
- rozdělí náplně do jednotlivých kategorií
- objasní jejich význam a pouţití
v cukrářské výrobě
- uvede surovinové sloţení jednotlivých
náplní
- popíše technologické postupy náplní
- zařadí náplně do správné skupiny podle
trvanlivosti, pouţití a surovinového
sloţení
- popíše správné hygienické návyky při
jejich výrobě, zpracování a pouţití
- analyzuje vady a navrhne, je-li moţná
jejich náprava
- vysvětlí, čím se tato těsta vyznačují,
vyjmenuje suroviny pro výrobu těst a
objasní jejich vliv na kvalitu hotových
výrobků
- rozdělí těsta do uvedených skupin
- popíše technologické postupy výroby a
Učivo
1. Úvod do předmětu
historie cukrářské výroby
hygiena a sanitace
Počet
hodin
6
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2. Propočty surovinových norem
pojem a význam RTP
7
přepočty a úprava RTP cukrářské výroby
3. Úprava cukru vařením
druhy a vaření cukerných rozvarů
6
určování koncentrace cukerných roztoků
cukerné hmoty (fondán, griliáš, karamel,
kulér, kandys a pasty)
vady cukerných hmot
4. Polevy
rozdělení a význam polev
výroba
pouţití
vady
8
5. Náplně
rozdělení
význam náplní
12
suroviny
výroba
pouţití
vady
6. Pevná tuková těsta
charakteristika a suroviny
14
rozdělení
technologické postupy
129
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
na příkladu výrobku určí konkrétní
technologický postup
- popíše pravidla přípravy těst, jejich další
zpracování a dohotovení
- vysvětlí rozdíl mezi ručním a strojovým
tvarováním
- obhájí teplotu pečení
- vysvětlí postupy plnění a zdobení
- uvede správnou trvanlivost a hmotnost
jednotlivých výrobků
- popíše nejdůleţitější vady a navrhne
jejich moţnou nápravu
- charakterizuje těsto a porovná jej
s pevnými těsty
- vyjmenuje suroviny pro výrobu těst a
vysvětlí jejich vliv na kvalitu hotových
výrobků
- rozdělí těsta podle pouţitých
emulgačních a chuťových přísad
- popíše technologické postupy výroby těst
a vysvětlí pravidla jejich přípravy
- uvede způsoby tvarování a obhájí teplotu
pečení
- analyzuje příčiny vad a určí jejich
moţnou nápravu
- na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologický postup, jejich další
zpracování a dohotovení
- vysvětlí postupy plnění a zdobení
- popíše charakteristické znaky pálené
hmoty
- vyjmenuje jednotlivé suroviny a jejich
úpravu před zpracováním
- popíše technologické postupy pálené
hmoty, připravené teplou či studenou
cestou
- uvede způsoby tvarování a stanoví
správnou teplotu pečení
- objasní podmínky řádného ošetření
korpusů po upečení při skladování
- uvede moţnosti plnění náplněmi a
dohotovení a na příkladu výrobku popíše
konkrétní technologický postup
- určí trvanlivost a hmotnost výrobku
- analyzuje vady korpusů z pálené hmoty a
navrhne je-li moţná náprava
- popíše charakteristické znaky listového
těsta
tvarování
pečení
výrobky
vady
7. Třené linecké těsto
charakteristika
8
suroviny
rozdělení
technologické postupy
tvarování a pečení
vady
výrobky
8. Pálená hmota
charakteristika
9
suroviny
technologické postupy
tvarování a pečení
skladování korpusů
výrobky
vady
9. Listové těsto
charakteristika
16
130
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- objasní nasakování a bobtnání lepku ve
vodánku
- uvede význam, vlastnosti a úpravu
surovin před zpracováním
- popíše přípravu těsta ručním i strojním
způsobem
- vysvětlí význam rozvalování a
překládání těsta
- uvede přednosti a nedostatky této výroby
a popíše přípravu tohoto těsta
- popíše způsoby tvarování
- stanoví teplotu pečení a objasní pochody
při pečení
- uvede moţnosti plnění náplněmi a jejich
dohotovení
- na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologický postup včetně hmotnosti a
trvanlivosti
- analyzuje vady korpusů a navrhne
způsoby nápravy
- rozdělí roztoky s následným
odůvodněním
- vysvětlí pojem koagulace, povrchové
napětí a viskozita kapalin
- popíše pojem šlehatelnost
- objasní vlivy působící na šlehatelnost
roztoků
- vysvětlí pojem flotace
- popíše procesy probíhající v pěně při
pečení
procesy probíhající v těstě
suroviny
strojní a ruční výroba
rychlá metoda výroby chlazeného listového
těsta
tvarování
pečení
výrobky
vady
10. Koloidy
pravé a nepravé roztoky
10
tvorba pěny
131
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin: 96
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Ţák:
1. Šlehané hmoty a výrobky
- objasní charakteristické znaky pro
jednotlivé šlehané hmoty a uspořádá je
podle názvu a technologického postupu
- vyjmenuje suroviny a jejich úpravu před
vlastním zpracováním pro dílčí šlehané
hmoty
- popíše výrobní postupy jednotlivých
šlehaných hmot
- zvolí správné tvarování a teplotu pečení
šlehaných hmot
- na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologický postup včetně hmotnosti a
trvanlivosti
- uvede moţnosti plnění náplněmi a
dohotovení
- analyzuje vady korpusů a navrhne moţné
řešení nápravy
charakteristika, rozdělení
- vysvětlí rozdíl mezi šleháním a třením
- vyjmenuje a upraví suroviny pro výrobu
třených hmot
- popíše technologické postupy
- určí způsoby tvarování
- stanoví správnou teplotu pečení
- rozdělí výrobky na plněné a neplněné
- dovede pouţít správný druh náplně do
třených hmot a na příkladu výrobku
popíše konkrétní technologický postup
- určí vady a navrhne moţné řešení
nápravy
- charakterizuje těsto
- vyjmenuje suroviny vhodné pro výrobu
jádrových hmot a popíše jejich úpravu
před pouţitím
- rozdělí hmoty podle technologických
postupů a podle druhu pouţité jádroviny
- popíše technologický postup ruční
přípravy hmoty či za pouţití stroje
- zdůvodní význam a vysvětlí procesy
probíhající při odleţení a nahřívání
- uvede způsoby tvarování a obhájí teplotu
pečení
- analyzuje vady korpusů a navrhne řešení
Počet
hodin
40
suroviny
technologické postupy
tvarování a pečení
výrobky
vady
2. Třené hmoty
charakteristika
suroviny
9
technologický postup
tvarování
pečení
výrobky z třených hmot
vady
3. Jádrové hmoty
charakteristika
suroviny
10
rozdělení
výroba jádrové hmoty
odleţení a nahřívání
tvarování a pečení
vady
132
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
nápravy
- vyjmenuje výrobky z jádrových hmot
- dovede pouţít správný druh náplně a
zvolí vhodnou polevu
- na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologický postup včetně hmotnosti a
trvanlivosti
- charakterizuje pečiva a stanoví rozdíl
mezi nimi
- rozdělí je podle toho, jak jsou dodány do
obchodní sítě
- vyjmenuje suroviny pro výrobu těst a
hmot, které se pouţívají na jejich
přípravu
- popíše technologické postupy výroby a
na příkladu výrobku určí konkrétní
technologický postup
- obhájí způsoby tvarování a teplotu pečení
podle druhu výrobku
- vysvětlí pravidla přípravy výrobků, jejich
zpracování a dohotovení
- vysvětlí postupy plnění a zdobení
- uvede charakteristické znaky pro
smetanové výrobky a obhájí jejich
atraktivitu u zákazníka
- rozdělí ji do uvedených skupin a stanoví
klady a nedostatky
- určí podmínky šlehatelnosti smetany pro
její dobrou kvalitu a stabilitu
- kategorizuje náplně na vařené a nevařené
a dokáţe je pouţít do korpusů z různých
hmot
- popíše jednotlivé technologické postupy
u dílčích náplní
- na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologický postup, hmotnost a
trvanlivost
- analyzuje vady a navrhne moţné řešení
nápravy
- vysvětlí význam ozdob a jejich vyuţití
pro dohotovení cukrářských výrobků
včetně estetického ztvárnění
- dokáţe kombinovat ozdoby vzájemně
mezi sebou a aplikovat na správný druh
výrobku
- vyjmenuje druhy ozdob
- popíše technologické postupy výroby
modelovacích hmot
- objasní délku trvanlivosti
4. Čajové a paříţské pečivo
charakteristika
4
rozdělení
suroviny
technologické postupy
tvarování a pečení
výrobky a sortiment
5. Smetanové výrobky
charakteristika
10
druhy smetany
šlehání smetany
druhy smetanových náplní
technologické postupy
výrobky
vady
6. Ozdoby
charakteristika
12
rozdělení
příprava jednotlivých hmot
trvanlivost hmot
133
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- uvede všechny pomůcky, které pouţije
při modelování ozdob
- popíše způsoby barvení a druhy
pouţívaných potravinářských barviv
- uvede přípravu nejběţnějších druhů
ozdob z modelovací hmoty
- popíše podle druhu technologický postup
karamelu a griliáše a uvede nejběţnější
druhy ozdob
- popíše technologický postup glazury a
uvede druhy ozdob
- určí příčiny a nápravu vad z cukrové
hmoty
- popíše technologický postup máslového
krému a výrobu nejběţnějších ozdob
- popíše zásady při práci s čokoládou a
rozdělí čokoládové ozdoby do skupin a
objasní jejich výrobu
- uvede nejpouţívanější druhy jádrovin a
jejich úpravu
- popíše úpravy ovoce a nejběţnější druhy,
které se pouţívají na ozdobu cukrářských
výrobků
- uvede druhy a přípravu těchto ozdob
- uvede sortiment cukrovinkářského zboţí
pouţívaný ke zdobení
- popíše technologický postup přípravy
těchto ozdob
- objasní význam a popíše společné znaky
- rozdělí výrobky podle technologie
výroby do skupin
- rozdělí je podle druhu pouţité suroviny a
na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologické postupy
- popíše technologické postupy a na
příkladu výrobku uvede konkrétní
technologický postup
pomůcky k modelování
technika barvení
druhy ozdob
ozdoby z griliáše a karamelu
ozdoby z bílkové glazury
vady
ozdoby z máslového krému
ozdoby z čokolády
ozdoby z jádrovin
ozdoby z ovoce
ozdoby z pečených hmot
ozdoby z cukrovinkářského průmyslu
ozdoby sypané přes šablony
7. Speciální výrobky
charakteristika
rozdělení
11
orientální cukrovinky
jemné smetanové výrobky a ostatní nepečené
výrobky
-p
- vypracuje recepturu, charakteristiku
výrobku,
surovinové sloţení,
technologický postup, uvede hmotnost
a trvanlivost
8. Seminární práce
samostatná odborná práce na téma
„Specifický výrobek“ dle zadané suroviny
134
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 128
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- popíše vývoj perníkářství v Čechách
- vyjmenuje suroviny a uvede jejich úpravu
před zpracováním
- popíše výrobu invertního cukru
- vysvětlí pojem neutralizace
- vysvětlí pravidla přípravy těst, význam
odleţení a dohotovení těsta před pečením
- uvede způsoby tvarování
- obhájí teplotu pečení
- na příkladu popíše konkrétní technologický
postup včetně hmotnosti a trvanlivosti
výrobku
- vysvětlí postupy plnění, zdobení a
dohotovení
- určí vady a navrhne moţné řešení nápravy
- vyjmenuje druhy kynutých těst a sortiment
z nich
- popíše suroviny na výrobu kynutého těsta a
vysvětlí jejich vliv na kvalitu hotových
výrobků
- popíše technologický postup výroby
vánočkového, koláčového a koblihového
těsta
- vysvětlí princip a změny při kynutí těsta a
výrobků
- uvede způsoby tvarování
- charakterizuje změny, které probíhají
během pečení
- osvojí si technologické postupy výroby a
na příkladu popíše konkrétní technologický
postup, jejich zpracování a dohotovení
- vysvětlí postupy plnění a dohotovování
výrobků před tepelnou úpravou
- vysvětlí pravidla a postup osazování
výrobků na plechy a jejich dokynutí
- uvede způsoby balení a skladování pečiva z
kynutých těst
- analyzuje vady a navrhne, je-li moţná
jejich náprava
Učivo
1. Medové perníkové těsto
historie perníku
suroviny, druhy perníkových těst
Počet
hodin
12
výroba invertního cukru
neutralizace
výroba těsta, odleţení a úprava před
pečením
tvarování
pečení
výrobky
vady
2. Kynutá těsta
charakteristika a přehled sortimentu
20
suroviny
technologické postupy výroby kynutého
těsta
kynutí těsta
tvarování
pečení
výrobky
skladování, balení
vady
n
- vyjmenuje suroviny vhodné k výrobě
zmrzliny a popíše jejich úpravu před
zpracováním
3. Zmrzliny
suroviny
10
135
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- ovládá hygienické normy, právní předpisy
a poţadavky na jakost a označování
zmrzlin podle druhu
- seřadí zmrzliny podle sloţení surovin a
ovládá technologické postupy
- vysvětlí princip zmrazování zmrzlin ve
výrobnících zmrzlin a popíše je
- uvede hygienické zásady pro výrobu
zmrzlin ve výrobnících
- vysvětlí poţadavky kladené na zmrzliny z
hlediska chemického a mikrobiálního
- objasní způsoby výroby a uchování zmrzlin
a rizika způsobená nedodrţením
hygienických předpisů
- charakterizuje význam dietních výrobků v
cukrářském oboru
- rozdělí diety podle výţivy nemocných
- popíše technologické postupy výrobků
jednotlivých diet, doplní vhodně jejich
úpravu a podávání
-
-
-
hygienické normy při výrobě
druhy zmrzlin a výroba
výrobníky zmrzlin
mikrobiální a chemické poţadavky
4. Dietní výrobky
význam
dělení diet
výrobky
5. Restaurační moučníky
- uvede význam restauračních moučníků ve
charakteristika
stravě a výţivě člověka
- rozdělí moučníky podle technologie výroby rozdělení
a způsobů podávání
- popíše jednotlivé technologické postupy
výrobky
- ovládá názvosloví restauračního provozu
- na příkladu výrobku popíše konkrétní
technologický postup včetně úpravy před
hostem
6. Oplatky
- vyjmenuje suroviny vhodné pro výrobu
suroviny
oplatků
- popíše technologický postup výroby
výroba
- popíše pečící kleště k pečení oplatků
pečen
- uvede konečné způsoby úpravy oplatků
dohotovení
7. Hodnocení jakosti cukrářských
výrobků
- vyjmenuje metody pouţívané při
metody hodnocení
hodnocení cukrářských výrobků
- popíše význam hygieny a sanitace v
hygiena výroby
cukrářských provozech
- objasní pojem HACCP
systém kontroly kritických bodů
- dokáţe stanovit kontrolní a kritické body
- aplikuje zásady bezpečnosti při práci v
bezpečnost a ochrana zdraví
cukrárnách a zásady první pomoci
-
8. Ochrana ţivotního prostředí
- vysvětlí vliv potravinářského průmyslu na
ţivotní prostředí
- efektivně vyuţívá surovinové a energetické
9
42
7
12
2
surovinové zdroje
136
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
zdroje v cukrářském provozu
- dodrţuje zásady správného nakládání
s odpady v cukrářské výrobě v souladu
s principy ochrany ţivotního prostředí
- uvede zásady a vysvětlí optimální
podmínky pro uchování a skladování
cukrářských výrobků
- charakterizuje změny při skladování
výrobků a polotovarů, uvede metody
zamezující jejich znehodnocení
- popíše význam a způsoby balení
- popíše druhy obalových materiálů a jejich
pouţití
- vysvětlí příčiny stárnutí výrobků
- ovládá způsoby konzervace
- vysvětlí systém označování balených
cukrářských výrobků
- uvede hygienické poţadavky a zásady při
balení a expedici
- vyjmenuje zásady prodeje cukrářských
výrobků
- vysvětlí pojem racionalizace
- uvede příklady pouţití nových surovin
- vyjmenuje správné zásady ve výţivě a
aplikuje
je v cukrářské výrobě
- uvede příklady pouţití nových surovin a
technologických postupů v cukrářské
výrobě
odpadové hospodářství
9. Poţadavky kladené na suroviny a
hotové výrobky
uchování, skladování
7
význam balení
obalové materiály
příčiny stárnutí výrobků, prodluţování
trvanlivosti
zásady prodeje cukrářských výrobků
balicí technika
10. Hlavní směry vývoje cukrářské
výroby
racionalizace výroby
7
výţivová hodnota
137
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH – TECHNOLOGIE
Klíčová slova
stěrka
miska
šlehací metla
nůţ
vidlička
lţíce
čajová lţička
kávová lţička
vařečka
naběračka
hrnec
šlehač, mixer
plech na pečení
vařič
váleček na těsto
vál
cukrářský nůţ
obracecí cukrářský nůţ
poklice
lopatka na dorty
vypichovací formičky
pečící formičky
trubičky
dortová forma
kuchyňské váhy
pec
boxová pec
štěteček
sítko
struhadlo
mlýnek (na kávu,na koření a
na mák)
kastrol
pečící papír
pánvička
fritéza, fritovací hrnec
teploměr
melanţer
odměrka
lopatka
smetáček na stůl
mříţka
fólie
tácek, podnos
trezírovací sáček
NÁDOBÍ - GESCHIRR - UTENSILS
Německý jazyk
Anglický jazyk
e Spachtel
spatula
e Schüssel
bowl
r Schneebesen
whisk
s Messer
knife
e Gabel
fork
r Löffel
spoon
r Teelöffel
teaspoon
r Kaffeelöffel
coffee spoon
r Kochlöffel
wooden spoon
r Schöpflöffel
ladle
r Topf
pot
r Mixer
mixer, blender
s Backblech
baking tray
r Kocher
cooker
e Teigrolle
rolling-pin
s Nudelbrett
rolling-board
s Konditormesser
confectioner knife
langes Wendemesser
turn up confectioner knife
r Deckel
lid
r Tortenheber
cake server
e Ausstechformen
poking shapes
e Backformen
baking shapes
e Röhrchen
tubes
e Tortenform
tart pan
e Küchenwaage
kitchen weights
r Ofen
oven
r Stickenofen
box oven
r Pinsel
brush pencil
s Sieb
sieve
r Reiber
grater
e Mühle ( Kaffee-, Gewürz-,
coffee grinder, poppy-seed
Mohn-)
ginder, spice grinder
e Kasserolle
casserole
s Backpapier
baking papr
e Pfanne
sauce-pan
e Friteuse, s Fritiergerät
fryer, dee fryer
r Thermometer
thermometr
r Melangeur
melanger
r Messbecher
measure
e Schaufel
scoop
r Tischbesen
whisk broom
s Gitter
grid
e Folie
foil
r Untersetzer, s Tablett
salver, tray
r Spritzbeutel
spattering bag
138
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Klíčová slova
čokoládová poleva
cukrová poleva
citrónová poleva
cukrová kakaová p.
rumová poleva
poleva
fondán
POLEVY - GÜSSE, KUVERTÜREN - ICINGS
Německý jazyk
Anglický jazyk
r Schokoladenguss
chocolate icing
r Zuckerguss
sugar icing
r Zitronenguss
lemon
r Kakaozuckerguss
cocoa sugar icing
r Rumguss
rum icing
r Űberguss
icing
r Fondant
fondant
KRÉMY, NÁPLNĚ
Klíčová slova
krém
náplň
ořechová n.
tvarohová n.
maková n.
máslový krém
- CREMS, FÜLLUNGEN – CREAMS, FILLINGS
Německý jazyk
Anglický jazyk
e Creme
cream
e Füllung
filling
e Nussfüllung
nut filling
e Quarkfüllung
cottage filling
e Mohnfüllung
poppy filling
e Butterkreme
butter cream
TĚSTA - TEIGE - DOUGH
Klíčová slova
piškotové těsto
listové
odpalované
kynuté
linecké
plundrové
třené
perníkové
vodánek
vaflové
Německý jazyk
r Biskuitteig
r Blätterteig
r Brandteig
r Hefeteig
r Linzerteig
r Plunderteig
r Rührteig
r Pfefferkuchenteig,
r Lebkuchenteig
r Wasserteig
r Waffelteig
Klíčová slova
Sachrův dort
ořechový
čokoládový
linecký
ananasový
mandlový
piškotový
svatební
kávový
paříţský
punčový
DORTY - TORTEN - CAKES
Německý jazyk
e Sachertorte
e Nusstorte
e Schokoladentorte
e Linzer Torte
e Anananstorte
e Mandeltorte
e Biskuittorte
e Hochzeitstorte
e Kaffeetorte
e Parieser Torte
e Punschtorte
Anglický jazyk
sponge-cake batter
puff pastry
cream puff dough
yeast dough
Linz pastry
brioche dough
pound batter
gingerbread dough
water dough
waffle dough
Anglický jazyk
Sacher cake
nutty cake
chocolate cake
Linz cake
pineapple cake
almond cake
sponge cake
wedding cake
coffee cake
Parisian cake
punch cake
139
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
ZMRZLINY – EISWAREN – ICE-CREAM
Klíčová slova
Německý jazyk
Anglický jazyk
druh zmrzliny
mléčná zmrzlina
ovocná
smetanová
míchaná
zmrzliny z polotovarů
směs na výrobu zmrzlinypremix
vanilková
čokoládová
pistáciová
oríšková
jahodová
e Eissorte
s Milchspeiseeis,s Milcheis
s Obstspeiseeis , Fruchteis
s Sahnespeiseeis
gemischtes Eis
Eis aus Halbfertigprodukten
flavour of ice- cream
ice milk
fruit ice-cream
ice-cream
mixed ice-cream
ice-cream made of oven ready
food
premix
vanilla ice-cream
chocolate ice-cream
pistachio ice-cream
nutty ice-cream
strawberry ice-cream
Klíčová slova
stříkané pečivo
čajové
sněhové
vánoční
velikonoční
koblihy
masopustní koblihy
koláč
perník
bábovka
mramorová bábovka
vdoleček, kobliha
bavorské vdolečky
mazanec
vánočka
štola
vánoční štola
závin
jablkový závin
lívance
trhanec
biskupský chlebíček
preclík
slané tyčinky
s Premix
s Vanilleeis
s Schokoladeneis
s Pistazieneis
s Nusseis
s Erdbeereis
PEČIVO – GEBÄCK - PASTRY
Německý jazyk
s Spritzgebäck
s Teegebäck
s Schneegebäck
s Weihnachtsgebäck
s Ostergebäck
e Krapfen
e Faschingskrapfen
r Kuchen
r Lebkuchen, r Pfefferkuchen
r Napfkuchen
r Marmorkuchen
r Pfannkuchen
Bayerische Pfannkuchen
s Osterbrot, r Osterkuchen
r Striezel
r Stollen
r Weihnachtsstollen
r Strudel
r Apfelstrudel
e Plinsen, e Liwanzen
r Schmarren
s Bischofsbrot
e Brezel
e Salzstangen
Anglický jazyk
spray pastry
tea-cake (biscuit)
meringue pastry
pikelet (Christmas pastry)
Easter pastry
doughnuts
shrove doughnuts
cake
gingerbread
fancy bread
marble cake
scone
Bavorian doughnuts
Easter cake
Christmas cake
stollen
Christmas stollen
Strudel
apple strudel
pancakes
fruit bread
pretzel
bread sticks
140
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Klíčová slova
vařit – vaření
míchat – míchání
tavit – tavení
šlehat – šlehání
ochutit – ochucování
potahovat – potahování
vypichovat – vypichování
stříkat – stříkání
péci – pečení
restovat – restování
rozvalovat – rozvalování
překládat – překládání
krájet – krájení
roztírat – roztírání
spojovat – spojování
posypat – posypání
temperovat – temperance
nahřívat – nahřívání
plnit – plnění
sušit – sušení
zdobit – zdobení
modelovat – modelování
polévat – polévání
rozehřát – rozehřátí
skladovat – skladování
tvarovat – tvarování
tvarování těsta
CUKRÁŘSKÉ POJMY
Německý jazyk
kochen – s Kochen
rűhren – s Rűhren
schmelzen – s Schmelzen
schlagen – s Schlagen
abschmecken –
s Abschmecken
űberziehen - s Űberziehen
ausstechen – s Ausstechen
spritzen – s Spritzen
backen – s Backen
rösten – s Rösten
ausrollen – s Ausrollen
übereinander/schlagen s Űbereinanderschlagen
schneiden – s Schneiden
ausstreichen – s Ausstreichen
verbinden – s Verbinden
űberstreuen – s Űberstreuen
temperieren – s Temperieren
anwärmen – s Anwärmen
fűllen – s Fűllen
trocknen – s Trocknen
dekorieren – s Dekorieren
modellieren – s Modellieren
űbergiesen – s Űbergiesen
erhitzen – s Erhitzen
lagern – s Lagern
formen – s Formen
s Teigformen
Anglický jazyk
cook – cooking
stir-stirring
melt-melting
whisk-whisking
flavour- flavoured
relish – relishing
cover-coverting
prick out
spray – spraying
bake - baking
roast-roasting
roll – rolling
flaky - flakying
cut – cutting
slice – slicing
link – linking
sprinkle – sprinkling
temper - tempering
warm up – warming up
fill – filling
dry – drtiny
decorate – decorating
mould - moulding
glaze – glazing
heat – heating
stock – stocking
form – forming
formation of dough
141
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Zařízení provozoven
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I.
0
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
II.
0
Zařízení provozoven
III.
1
Celkem
1
Cílem předmětu je poskytnout ţákům základní poznatky
zaměřené na vybavení cukrářských provozoven a pouţití strojů
a strojního zařízení v cukrárenském provozu.
Obsah předmětu vede k vyuţití získaných vědomostí
v odborných předmětech, zejména v technologii a v odborném
výcviku a umoţňuje zvládnout praktickou obsluhu strojů
a strojního zařízení v cukrárenských provozech.
Výuka probíhá ve třetím ročníku 1 vyučovací hodinou týdně,
celkem 32 vyučovacích hodin. Učivo navazuje zejména na
předmět technologie, suroviny a komunikuje s odborným
výcvikem. Zaměřuje se na tématické celky, které vedou ţáky
k získání znalostí o správné obsluze a čištění, základní údrţbě
strojů a zařízení a jejich vyuţití v cukrářských provozech. Klade
se důraz na bezpečnost práce a na hospodárné zacházení
i vyuţití strojních technologií.
Ve výuce jsou vyuţívány metody a formy práce, které zajišťují
propojení a návaznost učiva jednotlivých odborných předmětů,
zejména předmětů technologie a odborného výcviku. Do výuky
jsou zařazovány exkurze, přednášky a odborné semináře
s ukázkou pouţití zejména nového strojního zařízení do
cukráren.
Učebnice, tabulky, grafy, fotografie, schémata, technické
výkresy, data projektor, prezentace Powerpoint, videokazety.
Výuka je vedena formou výkladu s návazností na znalost ţáků,
jsou vyuţívány názorné pomůcky a ukázky strojního zařízení,
do výuky je zařazováno samostatné řešení úkolů, součástí výuky
je také forma řízeného rozhovoru, skupinová a samostatná práce
a práce s informacemi.
Písemné zkoušení v závěru kaţdého tématického celku, ústní
zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce
zavedené ve vyučovací hodině.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence -ţáci v předmětu stroje a zařízení
řeší zadané odborné problémy. Navrhnou vhodné technologické
zařízení pro určitý druh výrobku a podmínky výroby,
charakterizují výhody a uvedou, jak ovlivní kvalitu výrobku, své
řešení prezentují a obhajují je před spoluţáky, reagují na jejich
dotazy. To vede k rozvíjení schopnosti formulovat myšlenky
srozumitelně a vyjadřovat se přiměřeně ke komunikační situaci
v ústním projevu.
Personální kompetence - přítomnost ţáků na odborných
seminářích a jejich spolupráce s technology při ukázce nových
strojů, zařízení a strojních technologií pro cukrářskou výrobu učí
ţáky, jak se chovat v různých situacích, učí je přijímat
142
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
hodnocení výsledků svých znalostí a dovedností i ze strany
jiných lidí, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se
vzdělávat, pečovat o své fyzické i duševní zdraví.
Sociální kompetence - ţáci jsou schopni při řešení odborného
problému pracovat v týmu, dovedou společně řešit zadané úkoly
a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat
a odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených,
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům
a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy zadávání samostatných úkolů, hledání řešení problémových
situací , analýza problému ve volbě nahrazení strojního zařízení
jiným vede u ţáků ke schopnosti uplatňovat při řešení problémů
různé metody myšlení a myšlenkové operace.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací
a nových technických řešení pro cukrářskou výrobu se ţáci
naučí pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií, získávat informace z
otevřených zdrojů, zejména pak z internetu a pracovat s nimi.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - odbornými exkurzemi
v cukrárnách získávají ţáci přehled o moţnostech uplatnění
na trhu práce v daném oboru a povolání, mají reálnou představu
o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - téma je realizováno formou
diskuzí o mechanizaci a vyuţití strojních technologií v
cukrárnách a její vliv na cenovou politiku cukrářských výrobků.
Člověk a životni prostředí - v předmětu zařízení provozoven se
zabývá kvalitou ţivotního prostředí při nedodrţení předpisů
platných pro údrţbu a čištění strojního zařízení. Tato oblast je
realizována formou referátu ţáků a diskuzí.
Informační a komunikační technologie - tvoří v předmětu
technologie zejména vyuţití softwaru pro tvorbu ţákovských
projektů a vyuţití internetu k dalšímu vzdělání a získávání
informací a při tvorbě referátů při hledání podkladů na internetu.
143
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 32
Rozpis výsledků vzdělávání učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- popíše základní zařízení a stroje, které
jsou nezbytné pro vybavení provozoven
- uvede pomůcky pouţívané v cukrářské
výrobě
- vyjmenuje a popíše nejčastěji pouţívané
obaly
- objasní způsoby ukládání balených
surovin
- zvolí nejvhodnější způsob dopravy pro
danou surovinu
- vysvětlí princip váţících zařízení
- vyjmenuje druhy vah
- vysvětlí princip a pouţití různých druhů
šlehacích a mísících strojů
- popíše mixéry a charakterizuje pouţití v
cukrářském provozu
- vysvětlí princip dělicích a tuţících strojů
- charakterizuje typy periodických dělicích
strojů podle tvaru základního řezu a
podle hmotnosti klonků
- popíše stříkací stroje, zná jejich
jednotlivé části a popíše způsob jejich
čištění
- vysvětlí funkci a jednotlivé části
rozvalovacího stroje
- popíše princip rozvalování
- popíše automatický rozvalovací stroj a
vysvětlí výhody v cukrárenském provozu
- popíše roztírače plátů a vysvětlí jejich
funkci
- vyjmenuje jednotlivé části plnících strojů
a uvede příklady k jejich pouţití
- popíše zařízení pro smaţení koblih a
dalších tvarů smaţeného pečiva
- popíše pece sázecí, boxové, etáţové
- vysvětlí různé způsoby přenosu tepla
- popíše jejich části a uvede doplňková
zařízení pecí
- popíše varné zařízení a vysvětlí jejich
vyuţití v cukrářském provozu
- popíše princip třecího 2 a 3 válcového
stroje
Učivo
1. Rozdělení provozoven
provozovny malé, větší a jejich vybavení
pomůcky pro cukrářskou výrobu
2. Sklad surovin a korpusů
stroje a zařízení pro skladování volně
loţených a balených surovin
Počet
hodin
1
3
mechanizace ve skladech
váhy
3. Teplá dílna
mísicí a šlehací stroje
13
mixéry
dělící a tuţící stroje
stříkací (tvarovací) stroje
rozvalovací stroje
roztírač plátů
plnící stroje (plnička koblih)
smaţící zařízení
pece (horkovzdušné, konvektomaty)
4. Varna krémů a náplní
varná zařízení
3
třecí stroje
-
144
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- vysvětlí funkci a princip máčecích strojů
- popíše princip tabulovacího stroje a jeho
vyuţití
- popíše rozkrajovač korpusů a zná jednotlivé
části
- popíše stroje pro konečnou úpravu výrobků
- vysvětlí princip činnosti chladících zařízení
(kompresorové a absorpční)
- popíše jednotlivé typy chladících zařízení
- popíše zařízení pro chlazení a mraţení
- vysvětlí funkci a význam klimatizačního
zařízení v cukrářské výrobě
- vysvětlí a popíše funkci mycích strojů polo i
plně automatizovaných
5. Studená dílna
máčecí stroje a zařízení
tabulovací stroj
6
rozkrajovač korpusů
stroje na konečnou úpravu výrobků
chladící boxy, skříně a chladírny
6. Umývárna a sklad nádobí
mycí stroje
2
7. Balení a expedice cukrářských
výrobků
balicí stroje
2
8. Závěrečná (seminární) práce
zařízení a vybavení cukrářské
provozovny
2
- vysvětlí funkci a princip balicích strojů
- vysvětlí systém označování balených
cukrářských výrobků
- navrhne a vypracuje řešení základního
vybavení cukrářské dílny (malé a středně
velké)
145
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH – ZAŘÍZENÍ PROVOZOVEN
Klíčová slova
bezpečnost
hygiena
úrazy
stroje
mytí
čištění
zametání
doprava
skladování
suroviny
váhy
hnětač
šlehač
mixer
třecí stroj
dělící stroj
řezací stroj
balící stoj
šablony
sporák
varný kotel
smaţící pánev
pec
klimatizace
chladnička
mraznička
výrobník zmrzliny
Německý jazyk
e Sicherheit
e Hygiene
e Unfälle
e Maschinen
s Waschen
e Reinigung
s Kehren, s Fegen
r Transport
e Lagerung
e Rohstoffe, e Zutaten
e Waagen, Kűchenwaagen
e Knetmaschine, s Rűhrgerät
r Mixer, r Schaumschläger
r Mixer
e Reibmaschine
e Teilmaschine
e Schneidemaschine
e Verpackungmaschine
e Schablonen
r Herd
r Kochkessel
e Bratpfanne
r Backofen
e Klimaanlage
r Kűhlschrank
r Gefrierschrank,
r Tiefkűhlschrank
s Eiserzeuger
Anglický jazyk
safety
hygiene
accidents
machines
washing
clearing
sweeping
transport
storing
raw materials
weights
kneader
mixer
blender
colour blending machine
dividing machine
cutting machine
packing machine
patterns
cooker
bowling vessel
frying pan
oven
air conditioning
refrigerator
freezer
ice-cream freezer
146
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Odborný výcvik
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu
Charakteristika učiva
Pojetí výuky
Materiálně didaktické
prostředky
Metody a formy vyučování
I.
15
II.
17.5
Odborný výcvik
III.
17,5
Celkem
50
Cílem předmětu je osvojení odborných vědomostí a praktických
dovedností potřebných k výkonu konkrétní samostatné nebo
týmové práce ve všech fázích technologického zpracování
surovin na cukrářské výrobky. Ţák je připraven zpracovávat
klasické i nové suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu
základního sortimentu klasických cukrářských výrobků
a rautových dezertů. Tyto výrobky prodávat a prezentovat je
zákazníkovi, aby vznikla zpětná vazba od zákazníka k ţákovi,
ţák si lépe uvědomuje potřebu vyrábět kvalitní zákusky a naučí
se vyrábět podle poptávky a poţadavků zákazníků.Ţák získá
manuelní zručnost v cukrářské výrobě, naučí se obsluhovat
potřebné strojní zařízení, provádět technologické výpočty,
posuzovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových
výrobků.Důraz se klade na dodrţování zásad hygieny a na
technologickou kázeň za účelem zachování kvality a zdravotní
nezávadnosti výrobků. Do kaţdého ročníku je zařazeno
seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci a předpisy
poţární ochrany.
Výuka probíhá v prvním ročníku 15 vyučovacích hodin týdně,
ve druhém a třetím 17,5 hodin týdně, celkem 1600 vyučovacích
hodin.
V odborném výcviku ţáci aplikují vědomosti získané
v ostatních předmětech, především v technologii, surovinách,
zařízení provozoven, odborném kreslení. Učivo se zaměřuje na
zvládnutí výroby základního sortimentu klasických cukrářských
výrobků, rautových dezertů, a ozdob.
Výuka ve všech ročnících se uskutečňuje v cukrářské dílně
školy.Při nácviku jednotlivých pracovních činností vyučující
i ţáci navazují na vědomosti získané v teoretických, především
v odborných předmětech.Výuka probíhá skupinově s důrazem
na individuální přístup k jednotlivým ţákům v závislosti
na jejich duševních a fyzických schopnostech.
Moderně vybavená cukrářská dílna školy, učebna modelování,
výrobna zmrzliny, učebna na výrobu karamelových
a čokoládových ozdob, ţákovská cukrářská prodejna. Receptury,
normy, technologické postupy,
fotografie, schémata,
videokazety, CD a DVD záznamy.
Výuka je vedena formou instruktáţe, názorného předvedení
a samotného nácviku ţáky pod vedením učitelů odborného
výcviku. Do výuky je zařazováno samostatné řešení
technologických výpočtů, samostatná organizace práce,
samostatná seminární práce s následnou prezentací. Součásti
výuky jsou exkurze, předváděcí akce firem, které dodávají nové
suroviny.
147
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
Hodnocení výsledků vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji
klíčových kompetencí a
průřezových témat
Praktické předvedení, výkonové zkoušky, zkušební test, ústní
ověření v návaznosti teorie na praxi.Pouţívání samohodnocení
a kolektivního hodnocení pracovního výsledku.
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence – ţáci před započetím plnění
pracovního úkolu objasní technologický postup a zdůvodní
zvolené suroviny a zvolenou organizaci práce. To vede
k rozvíjení schopnosti srozumitelně formulovat myšlenky
a vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a pouţívat odborné
výrazy. Jsou schopni naslouchat pozorně druhým a účastnit se
diskuse.Písemné zpracování samostatné odborné práce
s vyuţitím vlastních vědomostí, odborné literatury a internetu
učí ţáky formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle
a písemně zpracovávat odborná témata. Ţáci se zdokonalují
v cizím jazyce(anglický jazyk,německý jazyk) tím, ţe základní
suroviny a běţné cukrářské pomůcky, stroje a zařízení
pojmenovávají v daném jazyce.
Personální kompetence – ţáci jsou připraveni odhadnout
výsledky svého chování a jednání.Při práci v týmu, kdy se
podílejí na realizaci společných úkolů, nesou společně
odpovědnost za jejich splnění. Učí se i na základě
zprostředkovaných zkušeností, přijímají hodnocení svých
výsledků a způsobů jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na
ně reagují, přijímají radu i kritiku.
Sociální kompetence - ţáci jsou schopni pracovat v týmu,
podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností,
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Učí se přispívat
k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení
osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům
v přístupu k jiným lidem.
Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy –
ţáci jsou schopni k řešení problému vyuţívat své dosavadní
zkušenosti, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování
a jednání
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a efektivně pracovat s informacemi - při vyhledávání informací
pro zpracování samostatné odborné práce se ţáci zdokonalují
v práci s osobním počítačem a s dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií. Jsou schopni
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak
z internetu, a pracují s nimi.
Kompetence k pracovnímu uplatnění - ţáci mají přehled o
moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání,
mají reálnou představu o pracovních, platových a jiných
podmínkách v oboru, znají práva a povinnosti pracovníků
a zaměstnavatelů. Jsou schopni rozvíjet svou osobnost v dalším
vzdělávání, formou účastí na odborných kurzech, seminářích
a soutěţích.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - v odborném výcviku je
realizováno formou diskusí se zaměřením na realizaci výţivové
politiky státu a o dostupnosti cukrářských výrobků a dalších
148
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
potravin jednotlivým skupinám obyvatelstva u nás a v jiných
zemích světa. Při hodnocení jakosti cukrářských výrobků ţáci
diskutují o zodpovědnosti pracovníků cukráren vůči
spotřebitelům a o dodrţovaní norem a legislativních
návaznostech - sankcích.
Člověk a životní prostředí – odborný výcvik se zaměřuje
na kvalitu pracovního prostředí, úspory energií a vody, třídění
a nakládání s odpady, bezpečnost a hygienu práce.
Informační a komunikační technologie - tvoří v odborném
výcviku zejména vyuţití softwaru pro tvorbu prezentací
a zpracování seminární odborné práce a vyuţití internetu
k dalšímu vzdělávání a získávání odborných informací.
149
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
1. ročník
Počet hodin: 480
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dodrţuje zásady provozní a osobní
hygieny v cukrářské dílně
- dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a PO v cukrářské dílně
- pouţívá ochranné pracovní pomůcky
- poskytne první pomoc při úrazu
- objasní práce zakázané mladistvým
- charakterizuje HACCP – kritické body
- dodrţuje zásady BOZP a PO při obsluze
strojního zařízení v cukrářské dílně
- pouţívá strojní zařízení cukrářské
dílny,mimo rizikových strojů
--- - objasní zásady přejímky a skladování
cukrářských surovin, polotovarů a
výrobků
--- - objasní zásady vedení předepsané
provozní evidence pro cukrářskou
výrobu
- naváţí a odměří potřebné mnoţství
surovin pro daný cukrářský výrobek
- provádí přepočty surovin na stanovené
mnoţství výrobků.
- určí druhy rozvarů a popíše jejich
přípravu
- provádí ruční zkoušky a určuje
koncentrace cukerných rozvarů
- připravuje fondán, griliáţ, karamel,
kulér
- připravuje papírové kornoutky a ovládá
techniku psaní kornoutkem
- ovládá správné plnění a pouţívání
cukrářského sáčku
- stříká tvary věnečků, tyčinek, piškotů,
buflerů
-
- uvede surovinové sloţení jednotlivých
polev a popíše jejich přípravu
- připraví uvedené polevy
Učivo
1. Úvod
charakteristika cukrářské dílny
uspořádání a organizace praktické výuky
v odborném výcviku.
zásady provozní a osobní hygieny v
potravinářství
zásady bezpečnosti a PO při práci
riziková pracoviště a nejčastější
zdroje úrazů
pravidla chování při úrazech
práce zakázané mladistvým
kritické body HACCP
2. Seznámení s obsluhou strojů a
zařízení
BOZP a PO při obsluze strojního
zařízení v cukrářské dílně
obsluha strojů v cukrářské dílně
3. Zásady hospodaření se
surovinami
příjem a uchovávání surovin a
polotovarů pro cukrářskou výrobu
Počet
hodin
18
12
18
provozní evidence a její vedení
navaţování a úprava surovin pro
cukrářskou výrobu
přepočty surovinových norem
4. Úprava cukru
druhy a vaření cukerných rozvarů
6
určování koncentrace cukerných rozvarů
cukerné hmoty (fondán, griliáš, karamel,
kulér)
5. Cvičné práce z hmot na stříkání
zhotovování papírových kornoutků
30
příprava cvičných hmot
stříkání hladkou a řezanou
trubičkou a pomocí kornoutku
6. Příprava polev
cukrářská kakaová poleva
fondánová poleva
agarová poleva
18
150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
-
- uvede surovinové sloţení jednotlivých ¨
náplní
- popíše technologické postupy přípravy
těchto náplní
- připraví uvedené druhy náplní
- připravuje základní druhy těst dle
receptury
- obsluhuje běţné stroje a zařízení na
hnětení a mísení těst
- určuje správný stupeň vymísení těst
- určuje správný stupeň odleţení těst
- tvaruje základní sortiment výrobků
z pevných těst
- zvolí správný stupeň předehřátí pece
před pečením
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- kontroluje průběh pečení
- určuje stupeň propečení výrobku
- manipuluje s horkými upečenými
korpusy
- ovládá pravidla pro bezpečnou práci u
pečících zařízení
7. Příprava náplní
základní krémy
lehké máslové a tukové krémy
máslové a tukové krémy
trvanlivější a trvanlivé náplně
náplně na pečení
8. Pevná těsta a výrobky
- volí vhodné suroviny
- popíše postup výroby pálené hmoty
- rozumí pojmu „restovat“
- pod vedením vyrobí pálenou hmotu
- pod vedením nastříká tvary věnečků
- ovládá podmínky pečení pálené hmoty
- zvolí správný stupeň předehřátí pece
před pečením
- pozná správně propečený výrobek
- provádí ruční prokrajování korpusů
- připraví lehký máslový krém
- dokáţe upravit fondánovou polevu
78
linecké těsto
vaflové těsto
čajové pečivo
9. Linecké třené těsto a výrobky
- rozlišuje mezi lineckým pevným těstem
a lineckým třeným těstem
- volí vhodné suroviny a dokáţe suroviny
vhodně upravit
- určí správný stupeň našlehání tuku
- samostatně manipuluje s cukrářským
sáčkem
- dokáţe pod vedením nastříkat základní
tvary (věneček, růţička, tyčinka)
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- určuje stupeň propečení výrobku a
polotovaru
- dodrţuje bezpečnost práce při
manipulaci s horkými plechy
36
36
linecké třené růţičky
linecké třené tyčinky
linecké třené kakaové
margaretky
10. Pálená hmota a výrobky
věnečky
42
151
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
11. Listové těsto a výrobky
- volí vhodné suroviny
- popíše postup výroby listového těsta
- pod vedením vyrobí listové těsto
- pod vedením vyrobí listové tyčinky
- pod vedením vyrobí listové trubičky
- pod vedením vyrobí listové šátečky
- volí vhodné suroviny
- vyrobí těsto
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- tvaruje a zdobí jednoduché tvary
- volí vhodné suroviny pro výrobu
- vyrobí cukrářské piškoty a výrobky z
piškotů
- vyrobí buflery a jednoduché výrobky
z buflerů
- vyrobí plát a základní výrobky z plátů
- pod vedením vyrobí dortový korpus a
jednoduchý dort
- vyrobí modelovací hmotu
- provádí modeláţ růţe z modelovací
hmoty
- je schopen vytvářet jednoduchá zdobení
máslovým krémem
- volí vhodné suroviny pro jednotlivé
výrobky
- popíše výrobní postupy pro jednotlivé
výrobky
- vyrobí korpusy podle technologického
postupu
- provádí vhodné plnění a dohotovování
výrobku
- má základní představu o přípravě
kynutého a plundrového těsta
- ovládá technologické postupy
- volí vhodné suroviny
- připraví základní hmoty dle receptur
- tvaruje a dohotovuje výrobky do
stanovených tvarů
- určí zásady skladování a uchování
výrobků určených na expedici
- volí vhodné obalové materiály balených
výrobků, balí výrobky a opatřuje je
etiketou
- připravuje výrobky na expedici
30
listové tyčinky
listové trubičky
listové šátečky
12. Medové těsto a výrobky
tvarovaný perník
12
13. Lehká šlehaná a nahřívaná
hmota
66
výrobky z lehké šlehané hmoty
výrobky ze šlehaných hmot nahřívaných
14. Příprava ozdob
ozdoby z modelovací hmoty
ozdoby z máslového krému
18
15. Jádrové hmoty a výrobky
marokány
kokosky
18
16. Kynuté a plundrové těsto a
výrobky
svatební koláčky
6
17. Speciální výrobky
30
kokosový kmen
zrna
košický med
18. Technika prodeje a jednoduchá obsluha
skladování a uchování výrobků
6
balení a expedice výrobků
152
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. ročník
Počet hodin 560
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dodrţuje zásady provozní a osobní
hygieny v cukrářské dílně
- dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a PO v cukrářské dílně
- pouţívá ochranné pracovní pomůcky
- poskytne první pomoc při úrazu
- objasní systém kontroly kritických bodů
- chápe význam provádění
mikrobiologické kontroly
potravinářského provozu
- popíše postup při praktickém provádění
mikrobiologických rozborů (zjišťování
kontaminace ploch, oděvů a rukou)
- normuje potřebné suroviny pro konkrétní
výrobu dle receptur
- volí vhodné suroviny pro konkrétní
technologické zpracování a hospodárně je
vyuţívá
- je schopen senzorický ohodnotit
suroviny i hotové výrobky
Učivo
1. Úvod
zásady provozní a osobní hygieny v
potravinářství
zásady bezpečnosti a PO při práci
pravidla chování při úrazech
kritické body HACCP
2. Zásady hospodaření se
surovinou
výpočty surovinových norem
35
linecké těsto
vaflové těsto
čajové pečivo
sýrové pečivo
4. Linecké třené těsto a výrobky
- obsluhuje stroje a zařízení na šlehání
- je schopen posoudit kvalitu připraveného
těsta
- dokáţe samostatně nastříkat různé tvary
výrobků
- vyuţívá klasické pece i moderní způsoby
pečení
- samostatně dohotovuje výrobky
z lineckého třeného těsta
14
senzorické hodnocení surovin a výrobků
3. Pevná těsta a výrobky
- připravuje samostatně všechny druhy těst
dle receptury
- je schopen vyhodnotit vady pevných těst
- obsluhuje samostatně běţné stroje a
zařízení na hnětení a mísení těst
- samostatně tvaruje široký sortiment
výrobků z pevných těst
- vyuţívá klasické pece i moderní způsoby
pečení
- volí vhodné náplně a dohotovení
k jednotlivým druhům těst
Počet
hodin
14
21
linecké třené růţičky
linecké třené tyčinky
linecké třené kakaové
margaretky
153
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
5. Pálená hmota a výrobky
- samostatně vyrobí pálenou hmotu
- samostatně nastříká tvary věnečků a
banánků
- pod vedením nastříká tvary větrníků
- popíše podmínky pečení pálené hmoty
- zdůvodní volbu pečícího zařízení
- samostatně prokrajuje korpusy pálené
hmoty
- samostatně plní a dohotovuje výrobky
z pálené hmoty
77
věnečky
banánky
větrníky
6. Listové těsto a výrobky
- určí správnou hustotu vodánku
- určí správný stupeň odleţení vodánku
- samostatně vyrobí listové tyčinky
- pod vedením vyrobí korpusy listových
trubiček
- pod vedením vyrobí korpusy listových
šátečků
- zvolí vhodnou teplotu pečení
- určí stupeň propečení výrobků
- samostatně korpusy naplní a dohotoví
- samostatně vyrobí těsto
- samostatně tvaruje a zdobí jednoduché
tvary
- volí vhodné suroviny
- připraví hmotu dle receptury
- vysvětlí rozdíl mezi lehkou šlehanou
hmotou, nahřívanou hmotou a těţkou
těţkou šlehanou hmotou
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- určí stupeň propečení výrobku
- prokrojí a naplní korpusy
- potahuje a dohotovuje výrobky
- vyrábí sloţitější výrobky z buflerů
- vyrábí různé výrobky z plátů a korpusů
- pod vedením vyrábí dorty ke slavnostním
příleţitostem
- volí vhodné suroviny
- připraví hmotu dle receptury
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- určí stupeň propečení výrobku
- dohotovuje výrobky
- volí vhodné suroviny
- připraví hmotu dle receptury
- tvaruje hmotu odpovídajícím způsobem
- určí správný stupeň vyšlehání
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- určí stupeň propečení výrobku
- naplní korpusy
63
listové tyčinky
listové trubičky
listové šátečky
7. Medové těsto a výrobky
tvarovaný perník
14
8. Lehká šlehaná, nahřívaná a
těţká šlehaná hmota
98
výrobky z lehké šlehané hmoty
výrobky ze šlehaných hmot nahřívaných
výrobky ze sachrové hmoty
9. Třená hmota a výrobky
třená bábovka
14
10. Zvláštní druhy šlehaných hmot
a výrobky
35
bezé hmota a štafetky
laskonky
vaničky a kominíky
154
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- potahuje a dohotovuje výrobky
- určí podmínky správné šlehatelnosti
smetany
- určí správný stupeň vyšlehání
- volí vhodné suroviny
- připraví šlehačkovou náplň dle receptury
- připraví vhodné korpusy pro šlehačkové
náplně
- dokáţe výrobky kompletovat a dohotovit
- modeluje jednoduché květy z modelovací
hmoty
- provádí zdobení máslovým krémem
- vyuţívá ke zdobení ovoce a zná zásady
ošetření ozdob z ovoce
- pod vedením vytváří jednoduché
karamelové ozdoby
- volí vhodné suroviny pro jednotlivé
výrobky
- popíše výrobní postupy pro jednotlivé
výrobky
- vyrobí korpusy podle technologického
postupu
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- určí stupeň propečení výrobku
- provádí vhodné plnění a dohotovování
výrobků
- připraví kynuté a plundrové těsto dle
receptury
- určí správný stupeň vymísení těsta
- určí správný stupeň nakynutí těsta
- tvaruje ručně svatební koláčky
- volí vhodnou teplotu a dobu pečení
- určí stupeň propečení výrobků
- ovládá manipulaci s horkými upečenými
výrobky
- pod dohledem připravuje jednotlivé druhy
zmrzlin ze zmrzlinových směsí
- pod dohledem obsluhuje stroj na výrobu
zmrzliny
- dodrţuje hygienické poţadavky na
mikrobiální čistotu
- charakterizuje výrobky bez cukru
- volí vhodné suroviny
- rozlišuje korpusy vhodné pro výrobky
bez cukru
- pod dohledem vyrábí náplně bez cukru- plní a dohotovuje výrobky bez cukru
11. Smetanové náplně a výrobky
výrobky se šlehačkovou náplní
výrobky se ţloutkovou šlehačkou
výrobky s karamelovou šlehačkou
výrobky s karamelovým krémem
výrobky s lehkou paříţskou šlehačkou
výrobky s těţkou paříţskou šlehačkou
42
12. Příprava ozdob
ozdoby z modelovací hmoty
28
ozdoby z máslového krému
ozdoby z ovoce
ozdoby z karamelu
13. Jádrové hmoty a výrobky
marokány
kokosky
jádrové rohlíčky
likérové rohlíčky
kornoutky
griliášové trubičky
28
14. Kynuté a plundrové těsto a
výrobky
svatební koláčky
28
15. Příprava zmrzlin
příprava tekuté zmrzliny
zmrazení zmrzliny
uchování zmrzliny
7
16. Výrobky bez cukru (vhodné i pro
diabetiky)
14
věnečky bez cukru
řez bez cukru
155
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- samostatně připraví základní hmoty dle
receptur
- samostatně tvaruje hmoty do stanovených
tvarů
- připraví sortiment výrobků pro prezentaci
- prezentuje a nabízí cukrářské výrobky
- pod dohledem prodává výrobky v souladu
se zásadami prodeje potravinářských
výrobků a ustanovení na ochranu
spotřebitele
- má základní představu o vyuţití nových
surovin
- pod vedením dokáţe pracovat s novými
surovinami
17.Speciální výrobky
kokosový kmen
zrna
košický med
14
18. Technika prodeje a
jednoduchá obsluha
skladování a uchování výrobků
balení a expedice výrobků
prodej výrobků
7
19. Výrobky z nových surovin
ztuţovače šlehačky
směsi na výrobu korpusů
směsi na přípravu ozdob
ochucovaní přípravky
7
156
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
3. ročník
Počet hodin: 560
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Ţák:
- dodrţuje zásady provozní a osobní
hygieny v cukrářské dílně
- dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a PO v cukrářské dílně
- pouţívá ochranné pracovní pomůcky
- poskytne první pomoc při úrazu
- orientuje se v systému kontrolních a
kritických bodů
- je schopen zvolit vhodné suroviny a
dokáţe zpracovat surovinovou normu pro
vlastní výrobek
- je schopen stanovit cenu výrobku
- je schopen senzoricky ohodnotit kvalitu
surovin a výrobků
- samostatně vyrábí běţný sortiment
výrobků z pevných těst
- je schopen samostatně navrhnout
estetické ztvárnění výrobku z pevného
těsta
- samostatně připravuje linecké třené těsto
- samostatně tvaruje různé tvary výrobků
- samostatně dohotovuje výrobky
z lineckého třeného těsta
- samostatně připravuje pálenou hmotu
- samostatně tvaruje, odpéká a dohotovuje
výrobky z pálené hmoty
- vysvětlí princip pečení pálené hmoty
- dokáţe z pálené hmoty vyrobit ozdoby a
vhodně je vyuţít u jiných cukrářských
výrobků
- samostatně vyrobí listové těsto
- samostatně tvaruje, odpéká a
dohotovuje výrobky z listového těsta
- vysvětlí princip pečení listového těsta
- samostatně tvaruje a zdobí i náročnější
tvary
- vyrábí široký sortiment výrobků ze
šlehaných hmot
Učivo
1. Úvod
zásady provozní a osobní hygieny v
potravinářství
zásady bezpečnosti a PO při práci
pravidla chování při úrazech
Počet
hodin
7
kritické body HACCP
2. Zásady hospodaření se
surovinou
výpočty surovinových norem
provozní evidence
senzorické hodnocení surovin a
výrobků
organoleptické zkoušky
3. Pevná těsta a výrobky
linecké těsto
vaflové těsto
čajové pečivo
sýrové pečivo
4. Linecké třené těsto a výrobky
linecké třené růţičky
linecké třené tyčinky
linecké třené kakaové
margaretky
5. Pálená hmota a výrobky
14
21
14
70
věnečky
banánky
větrníky
6. Listové těsto a výrobky
listové tyčinky
listové trubičky
listové šátečky
63
7. Medové těsto a výrobky
tvarovaný perník
14
8. Lehká šlehaná, nahřívaná a
těţká šlehaná hmota
výrobky z lehké šlehané hmoty
výrobky ze šlehaných hmot
84
157
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- samostatně vyrábí dorty ke slavnostním
příleţitostem
nahřívaných
výrobky ze sachrové hmoty
14
- samostatně vyrábí výrobky z třené hmoty
9. Třená hmota a výrobky
třená bábovka
- samostatně vyrábí korpusy
- samostatně připravuje odpovídající náplně
- samostatně a esteticky dohotovuje
výrobky
10. Zvláštní druhy šlehaných hmot
a výrobky
bezé hmota a štafetky
laskonky
vaničky a kominíky
11. Smetanové náplně a výrobky
výrobky se šlehačkovou náplní
výrobky se ţloutkovou šlehačkou
výrobky s karamelovou šlehačkou
výrobky s karamelovým krémem
výrobky s lehkou paříţskou šlehačkou
výrobky s těţkou paříţskou šlehačkou
21
- samostatně připraví šlehačkovou náplň
dle receptury
- samostatně připraví vhodné korpusy pro
šlehačkové náplně
- samostatně výrobky kompletuje a
dohotovuje včetně estetického ztvárnění
35
28
- samostatně modeluje různé květy
z modelovací hmoty
- samostatně modeluje jednoduché figurky
z modelovací hmoty
- samostatně zdobí máslovým krémem
- vytvoří jednoduché čokoládové ozdoby
- vyrobí jednoduché ozdoby z pálené hmoty
- vytváří jednoduché karamelové ozdoby
- ovládá výrobu jednotlivých korpusů
- samostatně připravuje odpovídající náplně
- samostatně a esteticky dohotovuje
výrobky
- samostatně ovládá výrobu svatebních
koláčků
12. Příprava ozdob
ozdoby z modelovací hmoty
ozdoby z máslového krému
ozdoby z ovoce
ozdoby z karamelu
ozdoby z čokolády
ozdoby z pálené hmoty
13. Jádrové hmoty a výrobky
marokány
kokosky
jádrové rohlíčky
likérové rohlíčky
kornoutky
griliášové trubičky
21
14. Kynuté a plundrové těsto a
výrobky
svatební koláčky
28
14
- připraví základní druhy těst a hmot
- určí správný stupeň vymísení a našlehání
těst a hmot
- tvaruje těsta a hmoty dle sortimentu
restauračních moučníků
- zvolí vhodnou tepelnou úpravu
- zvolí vhodnou teplotu a dobu tepelné
úpravy
- dokáţe vhodně dohotovit restaurační
moučníky
15. Restaurační moučníky
7
158
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
- připraví jednotlivé druhy zmrzlin ze
zmrzlinových směsí
- je schopen obsluhovat stroj na výrobu
zmrzliny
- chápe a dodrţuje hygienické poţadavky na
mikrobiální čistotu
- samostatně vyrábí výrobky bez cukru
- samostatně vyrábí jednotlivé výrobky
- vyuţívá estetické principy při
dohotovení
16. Příprava zmrzlin
příprava tekuté zmrzliny
zmrazení zmrzliny
uchování zmrzliny
17. Výrobky bez cukru (vhodné i
pro diabetiky)
věnečky bez cukru
řez bez cukru
14
18. Speciální výrobky
kokosový kmen
zrna
košický med
7
14
- prodává výrobky v souladu
se zásadami prodeje potravinářských
výrobků a ustanovení na ochranu
spotřebitele
- přiměřeně reaguje na poţadavky a přání
zákazníka
- dodrţuje zásady společenského vystupování a
profesního jednání ve styku se zákazníky
-provádí obsluhu zákazníků s ohledem na
specifiku pultového prodeje
-provádí jednoduchou obsluhu
v cukrárenské prodejně
19. Technika prodeje a
jednoduchá obsluha
skladování a uchování výrobků
balení a expedice výrobků
prodej výrobků
prodejní proces
jednoduchá obsluha
- je schopen samostatně zpracovávat nové
suroviny podle uvedených postupů
20. Výrobky z nových surovin
ztuţovače šlehačky
směsi na výrobu korpusů
směsi na přípravu ozdob
ochucovaní přípravky
- vytváří jednoduché čokoládové dekorace
- má základní představu o výrobě
čokoládových bonbonů
21. Práce s čokoládou
zpracování čokolády
čokoládové bonbony
- samostatně vyrábí všechny běţné
cukrářské výrobky
- dodrţuje technologické postupy
- vyuţívá svou tvořivost a estetické
principy při přípravě cukrářských výrobků
- efektivně vyuţívá strojní zařízení,
surovinové a energetické zdroje
v cukrářském provozu
- dodrţuje zásady správného nakládání
s odpady v cukrářské výrobě v souladu
s principy ochrany ţivotního prostředí
- dodrţuje pravidla správné výrobní praxe a
hygienické poţadavky
22. Praktická příprava k ZZ
široký sortiment cukrářských
výrobků
ochrana ţivotního prostředí
21
14
35
159
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH – ODBORNÝ VÝCVIK
Klíčová slova
Německý jazyk
Anglický jazyk
Pracovní stůl
Pec
Třítroubová pec (třídílná)
r Arbeitstisch
r Ofen
r Ofen aus drei Teilen,
dreiteiliger Ofen
r Kűhlschrank
e Kűhlanlage
r Kocher
e Kűchenwaage
r Mixer
s Handrűhrgerät
e Spűlmaschine
s Messser
e Werkstatt
s Rohstofflager
e Konditorei
r Konditor, r Zuckerbäcker
e Temperwanne
r Kristallzucker
r Pulverzucker
e Trockenmilch
s Mehl
s Ei
s Eigelb
s Eiweiβ
e Schlagsahne
e Sahne
e Schokolade
e Schokoladenglasur
r Kakao
r Honig
e Butter
e Margarine
e Marmelade
r,s Marzipan
e Stärke
e Maisstärke
e Weizenstärke
work table (desk)
oven
three gun oven
Lednice
Chladírna, chladící box
Vařič
Váha
Šlehací stroj
Ruční šlehač
Myčka
Nůţ
Dílna
Sklad surovin
Cukrárna
Cukrář
Temperovací vana
Cukr krystal
Cukr moučka
Sušené mléko
Mouka
Vejce
Ţloutek
Bílek
Šlehačka
Smetana
Čokoláda
Čokoládová poleva
Kakao
Med
Máslo
Margarín
Marmeláda
Marcipán
Škrob
Škrob kukuřičný
Škrob pšeničný
refigerator
cold store
stove
weigh
mixer maschine
mixer
dishwasher
knife
workroom
stockroom
confectione´s, sweetshop
confectioner
temppering tank
granulated sugar
powdered sugar
dry milk ( powdered milk )¨
flour
egg
yolk
white ( white of egg )
whipped cream
cream
chocolate
chocolate icing
cocoa
honey
butter
margarine
marmeládě
marzipan
starch
maizena ( cornstarch)s
wheatstarch
160
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
5. Podmínky realizace ŠVP
5.1 Organizační podmínky
Příprava ţáků je organizována jako tříleté denní studium, které probíhá pro všechny ročníky učebního
oboru cukrář vţdy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu
stanoveném učebním plánem.
Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost v celém výchovně vzdělávacím procesu, je Školní
řád VOŠ, SOŠ a SOU, který upravuje pravidla chování ţáků v teoretickém a praktickém vyučování, v
domově mládeţe a který obsahuje práva a povinnosti ţáků. Všichni zaměstnanci a ţáci jsou povinni
seznámit se se Školním řádem VOŠ, SOŠ a SOU a řídit se jím.
Seznámení ţáků se Školním řádem probíhá kaţdý rok první vyučovací den školního roku a záznam o
poučení je uveden v třídní knize..
Hodnocení ţáků se řídí Klasifikačním řádem školy, který uvádí kritéria hodnocení chování ţáků,
výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek.
5.2 Personální podmínky
Předměty oboru cukrář vyučují učitelé s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí.
K dalšímu odbornému rozvoji vyuţívají semináře zaměřené na rozvoj pedagogických
dovedností, např. pořádané pedagogickými centry. Odborné znalosti si převáţně doplňují
samostudiem.
Odborný výcvik probíhá pod odborným vedením učitele odborného výcviku a na smluvním
pracovišti.
Péči o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole kvalifikovaný
výchovný poradce, který je zároveň vzdělán v oboru speciální pedagogika.
5.3 Materiální podmínky
Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy, nám. Svobody 318, Bzenec. Výuka všeobecně
vzdělávacích předmětů, tj. českého jazyka a literatury, matematiky, občanské nauky, práva, výpočetní
techniky, tělesné výchovy, přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, biologie a ekologie ) i
německého a anglického jazyka je vyučována plně aprobovanými učiteli. Výuka odborných předmětů
je aprobovaná podle moţností, které dává současný systém vysokých škol. Ekonomické a odborné
cukrářské předměty vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé s příslušnou DPS a dlouholetou
pedagogickou praxí.
Teoretické předměty se vyučují v učebnách, které jsou vybaveny běţnou technikou (tabule, zpětné
projektory, video), kapacita učeben je 30 ţáků. Pro výuku jazyků mají učitelé speciální učebny, kde
mají k dispozici magnetofony, video. Pro zdokonalení komunikace v cizím jazyce byla přidána 1
hodina do učebního plánu ve druhém ročníku, tedy 3 hodiny týdně. Výuka tělesné výchovy probíhá
v tělocvičně a na atletickém stadionu. Vybavení tělocvičny umoţňuje výuku gymnastiky, sálových her
a kondiční přípravu. Vybavení stadionu umoţňuje provádět většinu atletických disciplín. Ţákům 1.
ročníků je doporučen jeden týden LVVZ. V počítačové učebně s kapacitou 15 ţáků probíhá výuka
předmětu práce s počítačem. Kaţdý ţák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým
vybavením a připojením na internet.
Stravování ţáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace teoretického i praktického vyučování je
řešena tak, aby ţáci měli potřebné přestávky na oddech a na oběd.
Ve škole se vzdělávají ţáci z regionu Hodonín, Uherské Hradiště, Břeclav, Zlín, Vsetín, Vyškov. Pro
ţáky, kteří nemohou denně dojíţdět na vyučování, je k dispozici Domov mládeţe, Vinařů 354, který
poskytuje celodenní péči o ţáky. Ţáci mají zajištěné celodenní stravování a jsou ubytováni ve
161
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
třílůţkových pokojích. Obytnou buňku tvoří dva pokoje a příslušenství (WC, sprcha). Ve volném čase
mohou vyuţívat vybavené kuchyňky, studovny, společenské místnosti (televizor, video), malou
posilovnu a sportovní hřiště.
V odborném vyučování všichni učitelé odborného výcviku splňují poţadovanou kvalifikaci.
Materiální podmínky realizace ŠVP jsou velmi dobré. Odborný výcvik probíhá na pracovišti vlastní
cukrářské dílny v areálu školy, jehoţ součástí jsou i učebny pro výrobu zmrzliny, karamelu a ozdob
z modelovacích hmot.
5.4 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a poţární ochrany je
neoddělitelnou součástí teoretického vyučování i odborného výcviku; je podrobně stanoven systém
vykonávání dozoru nad ţáky. Výchova k bezpečné a zdraví neohroţující práci vychází ve
vzdělávacím procesu z platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů, českých technických norem).
S poţadavky vybranými z těchto předpisů, které se vztahují k výkonu konkrétních činností
v teoretickém i praktickém vyučování, s rizikovými faktory, ale i se zdravotnickými předpisy a
protipoţární ochranou jsou ţáci seznámeni vţdy na začátku kaţdého školního roku a toto proškolení
stvrzují svým podpisem.
162
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
6. Spolupráce se sociálními partnery
Učební kapacita školy pokrývá potřeby regionu dostatečně. Ţáci, pokud mají zájem, nacházejí
zaměstnání v kvalifikovaných pozicích, ale po určité době se nespokojí hlavně s platovým
ohodnocením, které je v regionu s nízkou kupní silou problematické, a odcházejí do jiných profesí,
často nekvalifikovaných, nebo jsou nezaměstnaní a přivydělávají si na trhu práce. Zaměstnavatelům
pak chybí uvedení odborníci.
O absolventy oboru cukrář je zájem i ze strany sociálních partnerů a větších firem, např. Ireks Enzyma
Brno, Frujo Tvrdonice, hotely a cukrárny. Tito se obracejí o doporučení přímo na školu. V současné
době škola zajišťuje odborné stáţe i v zahraničí (Rakousko, Slovensko).
Škola spolupracuje s profesními firmami při zajišťování praxí (kavárna – cukrárna Café Pierre, Petr
Kolský, Veselí nad Moravou) a exkurzí ţáků v provozech (např. Zora Olomouc, Sfinx Holešov,
cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou), nabídkou surovin, účastí učitelů na odborných seminářích
firem, z nichţ některé školu sponzorují finančně i materiálně. Lepší je spolupráce s velkými
stabilizovanými firmami (velmi dobrá je spolupráce s firmou Ireks Enzyma Brno, AKC ČR –
pobočka Brno) a cukrárnami – kavárnami, protoţe spolupráce s malými a nestabilními je
problematická, neboť prioritní otázkou jejich existence je jejich ekonomická situace a konkurenční
vztahy v podnikání a otázka řešení vzdělanosti z perspektivního a dlouhodobého hlediska je pro ně
druhořadá. Právě zde je škola nucena odhadovat vývoj v odborné oblasti i na trhu práce.
Škola je členem mnoha profesních organizací, se kterými úzce spolupracuje. Jsou to : Hospodářská
komora Brno, Asociace kuchařů a cukrářů, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR, Společenstvo
cukrářů ČR a Úřad práce Hodonín. Neopomenutelná je spolupráce s rodiči. S nimi řešíme hned
v zárodku kázeňské nebo učební problémy, ale naopak i činnosti nad rámec práce – exkurze, soutěţe
apod. na třídních schůzkách, které se konají pravidelně dvakrát ročně na konci prvního a třetího
čtvrtletí. Zástupci rodičů jsou členy Rady školy, takţe mohou přímo ovlivňovat chod školy.
Hospodářská komora pomáhá škole při náborových akcích a při osvětě. S dalšími profesními
organizacemi škola spolupracuje hlavně v odborné oblasti při zajišťování vzdělávacích akcí, seminářů
a soutěţí jako je Gastro Junior, Moravský pohár, Gastro Hradec Králové a Výstava vánočního cukroví
a perníků, kterou pořádá AKC ČR Brno, také ve spolupráci s ní pořádá naše škola odborné kurzy
hlavně s paní Pavlínou Berziovou na téma moderní rautové zákusky a restaurační moučníky. Kaţdý
rok organizuje naše škola Gastro Bzenec, který je spojený i s Dnem otevřených dveří, na němţ škola
vystavuje cukrářské výrobky našich ţáků.
Dále spolupracujeme i se zahraničními školami podobného zaměření, a to se školou v
rakouském Badenu a na Slovensku s cukrářským učilištěm v Bratislavě a Hotelovou školou
v Piešťanech.. Zde si ţáci prohlubují znalosti z odborných předmětů a seznamují se s novými druhy
surovin a technologií, které pouţívají v těchto státech.
Škola se snaţí navazovat spolupráci s dalšími sociálními partnery v regionech a trvale s nimi
rozšiřovat vzájemné kontakty. Jedná se zejména o zabezpečování praktické výuky odborného výcviku
a účast těchto odborníků z praxe u závěrečné praktické zkoušky ve výrobnách odborného výcviku
(naším stálým odborníkem z praxe je paní Grufíková, majitelka soukromé cukrárny z Milotic).
Oslovili jsme tyto sociální partnery:
- Cukrárna Šebesta, Stráţnice
- Cukrárna U Zálešáků, Kyjov
- Cukrárna Králíčkova, Kyjov
- Kavárna- cukrárna, Kolský Petr, Veselí nad Moravou
- Cukrárna U Anděla, JUDr. Něničková Milada, Stráţnice
- Cukrářství Milotice, Grufíková Jana, Milotice
163
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
-
Cukrárna Rolnička, Dubňany
Lázeňská cukrárna, p.Šuráň, Luhačovice
AKC ČR, Milan Daněk, Brno
Ireks Enzyma, Brno
Pekařství Nikl, Vracov
Cukrárna Mikulčík, Vacenovice
Almeco, Zlín
Cukrárna, paní Tomšejová, Rohatec
Cukrárna U Grošů, Groš Vladimír, Veselí nad Moravou
Cukrárna U Malontů, paní Kříţanová, Veselí nad Moravou
Také klademe důraz na to, aby se ţáci uměli orientovat v nových technologiích, vyuţívali nové
suroviny, rozuměli jejich sloţení a pouţití, znali nejvýznamnější firmy, jejich nabídky a zaměření, a to
např. účastí našich ţáků na různých výstavách a veletrzích (např. Potravinářská výstava Salima Brno).
Do odborných předmětů jsme zařadili hlavně tuto problematiku:
- potraviny a suroviny pro zvláštní výţivu, bio-suroviny, pomocné látky, funkční potraviny a
suroviny
- nejrozšířenější civilizační choroby a jak proti nim bojovat, např. dia výrobky, diety
- dodrţování hygienických předpisů – kritické body HACCP, značení obalů
- orientace v novinkách nové technologie, surovin, aby si je uměli vyhledat na internetových
stránkách
- jednoduchá obsluha strojů a zařízení v cukrářských dílnách
164
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec
Kód a název RVP:
29-54-H/01 Cukrář
Název ŠVP:
Cukrář
ŠVP
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové
okruhy
Minimální počet vyučovacích hodin za studium
týdenních
celkový
3
6
3
96
192
96
3
96
3
2
96
64
3
3
2
14
96
96
64
448
Výroba a odbyt
Disponibilní hodiny
35
19
1120
608
Celkem
96
3072
Jazykové vzdělávání:
Český jazyk
Cizí jazyk
Společenské vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzděláváni v ICT
Ekonomické vzdělávání
Technická a technologická
příprava
Vyučovací předmět
Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Občanská nauka
Právo
Přírodní vědy
Biologie a ekologie
Matematika
Odborné kreslení
Propagace a aranţování
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Suroviny
Technologie
Zařízení provozoven
Odborný výcvik
Počet vyučovacích hodin za studium
týdenních
celkový
4
7
2
1
2
1
3
1
1
3
3
2
5
10
1
50
128
224
64
32
64
32
96
32
32
96
96
64
160
320
32
1600
96
3072
Odborná praxe
Kurzy
1 týden
2 týdny
7. Převodní tabulka souladu RVP s ŠVP
Škola:
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
8. Vlastní hodnocení školy
Úrovně hodnocení oblastí
Stupeň
Číselné vyjádření
Slovní vyjádření
Velmi dobrá
4
Úroveň ve všech ukazatelích v dané oblasti je velmi dobrá
až dobrá / nadprůměrná.
Dobrá
3
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je velmi dobrá,
úroveň max. 30 % je dobrá a vyhovující / průměrná až podprůměrná.
Vyhovující
2
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je dobrá,
úroveň max. 30 % je vyhovující / podprůměrná.
Částečně
nevyhovující
1
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je vyhovující,
úroveň max. 30 % je nevyhovující
Nevyhovující
x
Úroveň více než 30 % ukazatelů v dané oblasti je nevyhovující.
Poznámka: 10 % ukazatelů můţe být v kaţdé úrovni hodnoceno i jinak
1. Vize školy
4 3 2 1 x
1.1 Vize školy
a hodnoty
přiměřenost a srozumitelnost vize a hodnot
propojení vize a hodnot s vlastním hodnocením
a zdokonalování školy
Důkazy
škola má dobrou vizi
X
X
Hodnocení oblasti: Dobrá
166
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
2. Podmínky ke vzdělávání – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
2.1 Lidské zdroje
2.2 Materiální
zdroje
úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické
způsobilosti
kvalifikace výchovných poradců, metodika prevence
sociálně-patologických jevů
přehled o pracovnících školy
X
X
má odborné vzdělání
X
na základě osobní dokumentace
sebehodnocení a zdokonalování pracovníků
velikost a vhodnost řešení prostorů školy vzhledem k počtu žáků
školy
X
osobní přístup pracovníků
X
plán areálu
technický stav budov
X
odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP
X
vybavení knihovny, studovny, informačního centra
X
X
dílny, pozemky a jejich vybavení
vybavení žáků učebnicemi
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu provozních prostředků
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu mimorozpočtových
zdrojů
nevyhovující venkovní hřiště
starší vybavení
X
X
využívání materiálního zázemí školy širší veřejností
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu přímých nákladů
nemáme
X
vybavení pomůckami
vybavení ICT
jedná se o starší budovy – náročná
údržba
dochází k postupnému zlepšování
X
sportovní zařízení a jeho vybavenost
2.3 Finanční zdroje
každý učitel učí předměty, na které má
odbornost a způsobilost
X
účetnictví školy
X
X
účetnictví školy
X
účetnictví školy
Hodnocení oblasti: Dobrá
3. Školní vzdělávací program
4 3 2 1 x
3.3 Organizace
vzdělávacího
procesu školy
rozvrh hodin
školní řád
vnitřní informační systém školy
vliv interakce školy s komunitou na organizaci vzdělávacího
procesu
Důkazy
průběh vyučování
X
X
X
uplatňování školního řádu
dokonale fungující
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
167
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
4. Průběh vzdělávání – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
4.1 Vyučování
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k předpokladům
žáků
vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky
rozsah využití pomůcek, učebnic a ostatních didaktických
pomůcek
využívání různých organizačních forem výuky
X
viz. osnovy, programy
X
předmětové komise, hospitace
X
X
X
X
X
komunikace ve vyučování
vhodnost učebních úloh
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem
4.2 Učení se žáků
odpovědnost žáka za své učení
prostor pro diskusi
úlohy odpovídají probírané látce
uplatňují učitelé
X
X
X
aktivita a zapojení žáků ve výuce
využívání samostatné a týmové práce žáků
využívání učebnic, ICT a jiných výukových objektů v procesu
učení se žáka
využívání sebehodnocení žáků
cítí malou odpovědnost
projevují se v malé míře
pouze v oblasti jejich zájmu
podle možností školy
X
X
žáci se staví záporně k sebehodnocení
Hodnocení oblasti: Dobrá
5. Kultura školy – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
5.1 Podpora školy
žákům
a studentům
ve škole převládá optimismus, důvěra a očekávání úspěchu
pochvaly a odměny převyšují tresty
5.2 Spolupráce
s rodiči
X
podpora žáků k dosažení úspěchu
X
X
podávání informací rodičům o dění ve škole
zapojení rodičů do života školy
vzájemný respekt a podpora pracovníků školy a žáků
5.4 Výchovné
poradenství
spolupráce se zřizovatelem
spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou
a speciálním pedagogickým centrem
prevence sociálně-patologických jevů
informace a poradenství v přípravě na budoucí povolání
spolupráce s úřady práce a zaměstnaneckými agenturami
5.5 Práce třídního
učitele
koordinace a informovanost žáků a učitelů třídy
komunikace uvnitř a vně třídy
malé
malé
velmi dobrá
X
X
X
vytváření optimálních podmínek pro každého žáka
třídní učitelé
třídní učitelé, třídní kolektiv, výchovný
poradce
pedagogičtí pracovníci, rodiče
osobně, telefonicky, e-mailem
X
X
podpora rodičů při učení dětí
spolupráce školské rady a vedení školy
třídní učitel, ostatní vyučující
X
předcházení konfliktům a jejich řešení
5.3 Vzájemné
vztahy
maturitní zkoušky, soutěže, VŠ
X
X
podpora sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby
je kladen velký důraz na uvedené vztahy
vzhledem k prostorům školy
X
na vynikající úrovni
X
bezproblémová
X
X
X
X
bezproblémová
bezproblémová
bezproblémová
X
Hodnocení oblasti: Dobrá
168
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
6. Řízení školy – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
4 3 2 1 x
6.1 Plánování
plánování lidských zdrojů
plánování materiálních zdrojů
plánování finančních zdrojů
6.2 Organizace
školy
organizační struktura školy a organizační řád
delegování pravomocí a úkolů
správa, přenos dat a informací uvnitř školy
činnost poradních a metodických orgánů
6.3 Vedení lidí
týmová práce
komunikace, poskytování zpětné vazby a informací
podpora učitelů při zavádění změn
vedení začínajících učitelů
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
hospitační činnost
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských zdrojů
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti materiálních
zdrojů
kontrola a opatření ke zlepšení využívání finančních zdrojů
v souladu s rozpočtem
v souladu s rozpočtem
komunikační řád
X
X
další vzdělávání pedagogických pracovníků
6.4 Kontrola
Důkazy
v souladu s učebními plány
Stáže v gastronomii
X
X
vnitřní kontrola
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
7. Zajišťování kvality školy
4 3 2 1 x
7.1 Plánování
vlastního
hodnocení
školy
plánování provádění vlastního hodnocení školy
7.2 Provádění
vlastního
hodnocení
školy
systematičnost monitorování ve sledovaných oblastech
X
spolupráce hodnotících týmů
uplatňování doporučení pro provádění vlastního hodnocení školy
X
X
X
X
systematické využívání ukazatelů kvality školy
úspěšnost využívaných metod a nástrojů
X
využívání spolupráce s rodiči a komunitou školy
X
X
výstupy z vlastního hodnocení školy
výběr priorit pro zdokonalování školy
plánování zdokonalování školy, plán rozvoje školy
realizace aktivit ke zdokonalování školy
Důkazy
X
X
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
169
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
8. Výsledky vzdělávání – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
8.1 Zjišťování
výsledků
vzdělávání
8.2 Hodnocení
výsledků
vzdělávání
nástroje využívané k měření výsledků vzdělávání
systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání s výjimkou
klasifikace
účelnost využívání statistických informací a dat pro srovnání
hodnocení zjištěných výsledků žáků
srovnání zlepšení výsledků žáků vzhledem k minulému
hodnocení
hodnocení zjištěných výsledků na úrovni školy
srovnání zlepšení výsledků školy vzhledem k minulému
hodnocení
hodnocení výsledků v matematice
hodnocení výsledků v českém jazyce
hodnocení výsledků v anglickém jazyce
X
testy, Maturita nanečisto,zkoušky,
NÚOV
X
průběžné
X
X
X
X
X
X
X
X
výsledky a úspěšnost žáků při přijímacím řízení a v dalším studiu
X
X
výsledky žáků u maturitních zkoušek
8.3 Další výsledky
vzdělávání
umístění v odborných soutěžích
umístění ve sportovních soutěžích
umístění v olympiádách
zapojení školy do projektů a dalších aktivit
prezentace školy na veřejnosti
X
X
X
X
X
uplatnění absolventů školy na trhu práce a v dalším studiu
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
9. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
- povinné podle zákona 15/2005 Sb.
4 3 2 1 x
Důkazy
9.1 Celkové
hodnocení
využívaných
lidských zdrojů
efektivita využívání kvalifikace učitelů
9.2 Celkové
hodnocení
využívání
materiálních
zdrojů
9.3 Celkové
hodnocení
využívání
finančních
zdrojů
efektivita využívání prostor a budov školy
9.4 Dopad
vlastního
hodnocení a
zdokonalování
školy
efektivita využívání kvalifikace ostatních pracovníků školy
zdokonalování učitelů vzhledem k hodnoceným oblastem
X
X
X
efektivita využívání pomůcek a učebnic
X
X
efektivita využívání ICT
X
efektivita využívání přímých nákladů
X
efektivita využívání provozních prostředků
X
efektivita využívání mimorozpočtových zdrojů
X
účelnost využívání finančních prostředků na zdokonalování školy X
korekce cílů a hodnot školy
X
revize strategie vlastního hodnocení školy
X
revize plánu zdokonalování školy
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
170
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Cukrář
9. Autorský kolektiv
Vedoucí projektu:
Ing. Emil Ševčík
Koordinátor:
Ing. Marie Vavřinová
Vedoucí týmu:
Ing. Jana Junková
Jednotlivé části vypracovali :
Mgr. Eliška Nováková, Mgr. Jiřina Svitálková,
Mgr. Monika Visingerová, Mgr. Olga Trnková,
Mgr. Vladislava Janušková, Mgr. Hana Macháčková,
Ing. Jana Junková, Ing. Naděţda Zlámalová,
Ing. Miloslava Berková, Mgr. Dana Hlavsová,
Bc. Drahomíra Polášková, Mgr. Jitka Novotná,
Mgr. Libor Toman, Ing. Jana Černochová,
MVDr. Pavla Smetková, Marie Kučerová
Sociální partneři :
Ireks Enzyma, Brno
AKC ČR, Brno
Cukrárna Jana Grufíková, Milotice
Jazyková kontrola :
Mgr. Jenda Plšek
Technické zpracování:
Ing. Jana Černochová
V Bzenci 30. června 2009
171

Podobné dokumenty