TP I - SOŠ PO a VOŠ PO

Komentáře

Transkript

TP I - SOŠ PO a VOŠ PO
TP I – základní informace pro studenty VOŠ I
Studenti, kteří ukončili studium na SOŠ PO max. před pěti lety, mohou po konzultaci
s vyučujícím požádat o uznání předmětu TP (I, II). Zkoušku a zápočet zapíše vyučující ve
zkouškovém období.
ANOTACE PŘEDMĚTU:
Vyučovací předmět technické prostředky požární ochrany je tvořen samostatnými výukovými
bloky:
-
Technické prostředky požární ochrany a technická služba
Chemická služba (15 hodin, viz. příloha akreditace VOŠ)
Zásobování hasivy
Strojní služba
Praxe
Jednotlivé výukové bloky umožňují studentům získat přehled o prostředcích požární ochrany
používaných u jednotek PO. Zejména je kladen důraz na celkovou orientaci v poměrně
širokém okruhu učiva se zvýrazněním problematiky závažnějšího rázu, související např. s
otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví, se specifikami při obsluze, údržbě, použití zařízení
apod. Studenti by měli na základě získaných vědomostí mít představu o efektivním
a bezpečném využívání technických prostředků v takovém rozsahu, aby nedocházelo k
přeceňování možností u různých druhů techniky, ale současně, aby tato technika byla
dostatečně využívána, správně udržována a ošetřována.
DOPORUČENÁ LITERATURA:
1) Řád chemické služby – SIAŘ č. 30/2006
2) Mlčoušek, J.: TP PO III část: Kyslíkové DP, SOŠ PO MV F-M, 1998.
3) Kratochvíl, M., Kratochvíl, V.: Technické prostředky PO, MV-GŘ HZS ČR. Praha,
2007.
4) Mlčoušek, J.: TP část: Dýchací technika, MV ČSR - SOŠ PO F-M, Frýdek-Místek,
1987.
5) Kozák, F.: Jednoduché prostředky detekce BCHL, MV-GŘ HZS ČR. Praha, 2003.
6) Sýkora, V.: Prostředky pro ochranu dýchacích cest, MV-GŘ HZS ČR. Praha, 2008.
7) Valášek, J. a kol.: Bojové otravné látky, biologická agens a prostředky individuální
ochrany, MV-GŘ HZS ČR. Praha, 2007.
8) Julinek, R.: CHTS HZS ČR, MV Ředitelství HZS ČR. Praha, 1999.
9) Kolektiv: Chemická služba – učební skripta, MV GŘ HZS ČR. Praha, 2012.
PODMÍNKY ZÁPOČTU A ZKOUŠKY:
1)
2)
3)
4)
Splněná semestrální práce
Zapsaný zápočet ve výkazu o studiu (index)
Přihlášení na zkoušku (na termín zkoušky se lze přihlásit podle pokynů vyučujícího)
Zkouška je složena z písemného testu a ústní části, kdy si student vylosuje jednu z předem
stanovených otázek.
Otázky k ústní části zkoušky:
1) Povinnosti hasiče, technika a velitele na úseku CHS vyplývající z řádu CHS.
2) Provozní prostory CHS a chemické laboratoře.
3) Rozdělení DP, postup uživatelské kontroly IDP (praktické provedení), technické
podmínky DP dle vyhlášky č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) VDP – popis a funkce jednotlivých částí, princip činnosti, charakteristika některých
VDP používaných v ČR.
5) Dechová připojení (dělení, popis, údržba, skladování atd.).
6) Fyziologie dýchání (druhy a princip dýchání, mrtvý dýchací prostor, kyslíkový dluh,
specifika dýchání v DP, výpočet ochranné doby DP, spotřeba média a její ovlivnění,
zplodiny hoření a jejich nebezpečí).
7) Řád CHS – používání IDP a používání protichemických ochranných oděvů.
8) Dekontaminace v PO (druhy, dělení, způsoby provedení, technika a prostředky
k provedení, dekontaminační stanoviště, dekontaminační činidla, postup činnosti,
očekávané zvláštnosti atd.).
9) Rozdělení ochranných oděvů obecně. Protichemické ochranné oděvy (materiálové
složení, postup oblékání, skladování, údržba, kontroly atd….).
10) Kyslíkové DP a křísící technika.
11) Filtrační DP a únikové DP.
12) ÚN kód, Kemler kód, Diamant, HAZCHEM apod., vytyčení zón.
13) Sorbenty používané v PO.
14) Detekce v PO (explozimetry, dozimetry, detekční trubičky, pH metry, oxymetry,
toximetry, harmonikové nasávače atd.).
15) Termokamery a pyrometry.
Návrh témat semestrálních prací:
Práce bude vyhotovena v textovém editoru Word. Titulní strana se jménem a příjmením,
názvem práce, studijním ročníkem a názvem školy. Práce bude dále obsahovat úvod, závěr,
zdroje použitých informací. Může být vložen obsah, anotace případně rešerše. Při vkládání
obrázku je potřeba uvést jeho popisek, aby bylo zřejmé, k jaké informaci v textu je vztažen.
Pro text použijte písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 řádku. Nadpisy
chronologicky číslujte. Semestrální práce bude dále vyhotovena v Powerpointu (práce bude
prezentována v rozsahu 10 minut) – bude obsahovat titulní snímek se jménem a příjmením,
rokem, názvem práce a studijním ročníkem. Prezentace bude také obsahovat úvod, závěr a
použité zdroje informací. K lepší přehlednosti doporučuji vkládat obrázky, používat méně
textu na jeden snímek (max. 10 řádků na jeden snímek), používat větší písmo, barevně odlišit
nadpisy apod. Rovněž lze vložit video, případně zvukové stopy. Témata budou podle
rozhodnutí vyučujícího zpracována buď samostatně, nebo ve dvojících. Rozdělení témat
proběhne v úvodní hodině.
1) Tlakové láhve (barevné značení, výroba, zkoušky, dělení TL, materiály, bezpečnostní
předpisy atd.).
2) Vzduchové kompresory a kyslíkové plnící zařízení (složení, princip funkce, technické
parametry, údržba, dělení, výrobci, druhy, bezpečnostní předpisy atd.).
3) Sorbenty v PO (druhy, způsoby použití, výrobci atd.).
4) Protichemické ochranné oděvy (dělení, druhy, výrobci, materiál, zkoušení,
bezpečnostní požadavky, údržba, atd.).
5) Dekontaminace (dělení, druhy, způsoby provedení, prostředky, činidla,
dekontaminační stanoviště apod.).
6) Detekce v PO (explozimetry, dozimetry, detekční trubičky, pH metry, oxymetry,
toximetry, harmonikové nasávače, osobní detekční přístroje, novinky (např. Ramanův
spektrometr). Principy funkce, výrobci, požadavky vyplývající z řádu CHS atd.).
7) Termokamery a bezkontaktní teploměry (druhy, princip funkce, výrobci, technická
data, novinky apod.).
8) Křísící technika v PO (druhy, skladba, princip použití, kontrola, údržba, objasnění
pojmu resuscitace apod.).
9) Evakuační a sebezáchranné DP (objasnit pojmy a uvést rozdíl, druhy, výrobci,
skladba, princip použití, kontroly, údržba apod.).
10) Filtrační DP a Hadicové DP (druhy, použití, druhy filtrů a jejich označování,
požadavky podle řádu CHS, kontroly atd.).
11) Kyslíkové DP (druhy, skladba, kontrola, měřící skříňky, údržba, princip funkce,
výrobci a typy, požadavky dle řádu CHS, apod.).
12) Vzduchové DP (dělení DP obecně, druhy, skladba – popis jednotlivých částí, kontroly,
údržba, měřící skříňky, požadavky dle řádu CHS, výrobci – popis jednotlivých typů,
novinky, apod.).
13) Dechová připojení (druhy, popis, výrobci, ošetření, skladování atd.).
14) Biologické látky (druhy, jejich nebezpečné vlastnosti, ochrana, vliv na člověka).
15) RA látky (druhy, jejich nebezpečné vlastnosti, ochrana, vliv na člověka).
16) BCHL látky (druhy, jejich nebezpečné vlastnosti, ochrana, vliv na člověka).
17) H, P-věty, HAZCHEM, Kemlerův kód + ÚN kód, Diamant, CAS číslo atd.

Podobné dokumenty