5. reprezentační ples města

Komentáře

Transkript

5. reprezentační ples města
Bousovák
Dvouměsíčník  Ročník 51  číslo 2/2015  zdarma
Zpravodaj města Dolního Bousova
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zimní období nám pomalu končí
a jaro je za dveřmi. Dovolte mi, abych
vás ve stručnosti seznámil s tím, co se
událo a co se dít bude v nejbližším období.
Dne 20. 2. 2015 byl stavebně ukončen projekt „Rozšíření prostor pro potřeby MŠ v čp. 186“. Dané prostory
v přízemí jsou zrekonstruované. Firma
Hofman zakončila práce dle smlouvy
o dílo v daném termínu v celkové výši
4 472 989 Kč s DPH. 85 % z celkových
nákladů pokryla dotace z ROP Střední Čechy, zbylých 15 % doplatí město
z vlastního rozpočtu. V posledním týdnu měsíce února firma Nábytek Honza
dodala kompletní vnitřní vybavení pro
naše nejmenší.
/pokračování na straně 2/
Vystoupení zpěváka D. Mattioliho na městském plese. Foto M. Vlasáková
5. reprezentační ples města
V předvečer plesu, kdy se připravoval
sál a tombola, bylo po rozmístění všech
rezervací dle zakoupených vstupenek volných pouze několik posledních míst u stolu, a to na balkóně. Na osmou hodinu byl
tak sál v sobotu již skoro zaplněn a nic
nebránilo slavnostnímu zahájení v pořadí
již pátého plesu Města Dolní Bousov. O to
se, již tradičně, postaral starosta Miroslav
Boček svým slavnostním přípitkem.
Po přivítání všech přítomných hostů,
poděkování partnerům plesu a vystoupení malých tanečníků z tanečního kroužku
mohla už osvědčená mladoboleslavská
kapela Piknik začít hrát k tanci. Velkolewww.dolni-bousov.cz
pým zahájením plesu bylo profesionální
předtančení Radka Ježka s partnerkou.
Svoji prezentaci rozdělili oba taneční
umělci na standardní a latinsko-americké tance. Pro nás diváky to byl vzrušující
estetický zážitek, který jsme vnímali takřka všemi smysly. Po několika tanečních
blocích bylo zařazeno energické vystoupení zpěváka Davida Mattioliho, který
publikum potěšil svými italskými hity.
Dalším strhujícím zážitkem bylo půlnoční překvapení - tzv. fire show. Dechberoucí vystoupení dvou mladíků tancujících
a žonglujících s ohnivými fakulemi doplněné chrlením ohně.
Po půlnoci se k úžasně hrající kapele
přidal se svou reprodukovanou hudební
nabídkou i Pepa Kodrik. Po malém přídavku skončil ples kolem třetí hodiny ranní
a všichni se tak mohli odebrat do svých
domovů.
Hodnocení plesu je na samotných hostech, věřte, že organizátoři s tím měli nemálo práce. Snad se všem účastníkům ples
líbil. Tak (snad?) příští rok opět nashledanou!
A abychom nezapomněli - termín příštího plesu města je sobota 20. února 2016!
Dita Říhová
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
/Pokračování ze strany 1/
Celkové náklady dle smlouvy o dílo činí
420 085 Kč s DPH. I zde nám 85 % nákladů pokryla dotace z ROP Střední Čechy.
Během měsíce března by měla být stavba
zkolaudována. Pokud nenastanou nějaké
nepředvídatelné problémy, nové prostory
by se měly otevřít veřejnosti v květnu 2015.
S novou MŠ souvisí také venkovní prostory, tzn. zahrada s herními prvky. Původní
záměr vybavit zahradu z rozpočtu města se
zatím odkládá z následujícího důvodu. Dne
23. 2. 2015 vypsalo Ministerstvo životního
prostředí dotační výzvu na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při
mateřských školách. Město ve spolupráci
s vedením ZŠ zadalo zpracování projektu
zahrady a žádosti o dotaci. Žádost byla podána 23. 3. 2015. Pokud bude žádost úspěšná, realizace zahrady by se měla uskutečnit
v letních měsících. Dotace by pokryla 90 %
z celkových nákladů. Co se zbylými prostory v této budově? Po konzultaci s vedením
ZŠ se zbylé prostory v budoucnu využijí
pro potřeby školy. První patro by se využilo
jako družina a podkroví pro volnočasové
aktivity žáků školy. Vedení města zadalo
zpracovat projektovou dokumentaci Ing.
arch. Františku Šínovi. Dále bude zpracována dokumentace na zateplení budovy
a výměnu zbylých oken.
Další z projektů, který běží, je modernizace místních komunikací II. etapa.
V ulici Požárníků je dokončeno odvodnění povrchu komunikace, položení obrubníků, vjezdy k nemovitostem a chodník
od hasičárny k ulici Nádražní. Pracovníky
města bylo obnoveno zbylé zastaralé veřejné osvětlení. V ulici Okružní se začalo
s pokládkou obrubníků. Následně se bude
pokračovat v ulici Zahradní a Rachvalská.
V závěru měsíce dubna by se mělo začít
s frézováním povrchů daných ulic a v květnu by se měly položit finální povrchy.
O postupu prací budou občané informováni zástupci zhotovitele firmy M-SILNICE.
Stavba, která se rozeběhla 2. 2. 2015,
je rekonstrukce budovy MÚ. K dnešnímu
dni jsou dokončeny vnitřní bourací práce,
strženy komplet stropy, probíhá odizolování budovy a přípravné práce na nové stropy a novou střechu.
Díky získaným dotacím v roce 2014
ze Státního fondu životního prostředí,
v měsíci únoru město zakoupilo manipulační techniku a vybavení na sběrný dvůr
a kompostárnu. Na sběrný dvůr dodala firma Bobcat celkem 14 kontejnerů různého
Ročník 51 - číslo 2/2015
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Slovo starosty
Zpravodaj města Dolního Bousova
typu a objemu. Dále drtič bioodpadů a teleskopický manipulátor (klasický bobek).
Obsluha je vybavena novou výpočetní
technikou. Celkové náklady na pořízení
činí 3 435 432 Kč s DPH. 90 % nákladů
pokryje získaná dotace, zbylých 10 % hradí město z vlastního rozpočtu. Současné
kontejnery ze sběrného dvora budou navráceny SKS Jablonec, město je mělo pouze v pronájmu. Kontejnery o objemu 7 m3
budou určeny na svoz bioodpadu. Podrobnosti přinese další číslo Bousováku.
Na kompostárnu dodala firma VOSTING nový traktor značky ZETOR s čelním nakladačem a boční překopávač
kompostu. Celkové náklady na pořízení
této techniky činí 2 040 060 Kč s DPH.
I zde 90 % nákladů pokryla získaná dotace
a 10 % hradí město.
Po zimní přestávce se také rozeběhly
zemní práce v lokalitě za benzinkou v ulici Dubová. Firma SVOBODA připravuje
podloží pod budoucí chodník a podloží
pro finální povrchy komunikace.
V této lokalitě nám zbývá zastavět budoucí ulice Javorová. Je to ulice nejblíže
k obci Skyšice. Město v měsíci březnu
vypsalo výběrové řízení na vybudování
inženýrských sítí, konkrétně vodovodu
a kanalizace. Hodnocení nabídek proběhne 25. 3. 2015. V plánu je letos zasíťovat
cca 15 stavebních pozemků, které budou
nabízeny k prodeji.
Informace pro občany ulice Dlouhá. Po
mnoha letech strádání by se měli občané
této ulice nové komunikace, která je ve
vlastnictví Středočeského kraje. Krajský
úřad v lednu odsouhlasil investici ve výši
15 mil. Kč pro letošní rok, která by měla
pokrýt I. etapu opravy komunikace z náměstí po železniční přejezd na Zahrádkách. K dnešnímu dni neznáme termíny
realizace ani zhotovitele. Výběrové řízení
bude teprve vyhlášeno. Budeme informovat v dalších číslech Bousováku.
V místní části Bechov probíhá výměna
nadzemního vedení NN do země. Investorem je ČEZ. Město realizuje obnovu veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Stavba
by měla být dokončena do konce dubna.
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 18. 3. 2015 mimo jiné schválilo úvěr
na rekonstrukci budovy MÚ od České spořitelny ve výši 15 mil. Kč, s úrokem 1,18 %,
s fixací na 5 let a se splatností 15 let. Zbylé
náklady na opravu radnice pokryje získaná dotace na zateplení a výměnu oken
v celkové výši 2,6 mil. Kč a 5 mil. Kč bude
2
použito ze zůstatku v rozpočtu z roku
2014. Dvouměsíční vyjednávání s bankovními institucemi přineslo výhodné
podmínky, které neohrozí další investiční
rozvoj města v budoucím období.
Zastupitelstvo města se také zabývalo
plánem nákladů a výnosů z hospodářské
činnosti na rok 2015. Plán se týká nákladů
a výnosů z vodního hospodářství, kanalizace a provozu ČOV a vývařovny v DPS.
Po důkladné analýze hospodaření za rok
2014 vzhledem k nákladům a výnosům
byla schválena cena vodného a stočného
na 60 Kč s DPH. Město, jako vlastník vodovodu a kanalizace, musí na obnovu vodovodu a kanalizace vytvářet finanční rezervu podle zákona č. 274/2001 sb. § 8. Za
současných cen vodného stočného jsme
tento zisk nebyli schopni vygenerovat.
V roce 2014 činila ztráta -237 134 Kč. Poslední navýšení ceny vody se událo v roce
2008.
Cena obědů ve vývařovně v DPS byla
schválena na 60 Kč/oběd. I zde proběhla
podrobná analýza vzhledem nákladům
a výnosům. V roce 2014 činila ztráta
-170 571 Kč při současné ceně za jeden
oběd. Doufám, že zmíněné změny cen občané pochopí.
Poslední informace se týkají oblasti společenského života a kultury. Město Dolní
Bousov se připravuje na oslavy 70. výročí
ukončení 2. světové války, které budou
probíhat po celý den v sobotu 16. 5. 2015.
Podrobnější informace se dočtete na jiném místě tohoto vydání. K tomuto tématu vyjde speciální Bousovák těsně před
termínem oslav, kde se dozvíte podrobný
program a další informace.
Dne 5. - 7. 6. 2015 proběhne v areálu
Bousovské likérky 2. ročník Bousovfestu
zakončený dětským dnem. Předprodej
vstupenek by měl začít na začátku dubna.
Podrobnější informace získáte na www.
bousovfest.cz.
Významnou kulturní akcí se stává ples
města Dolní Bousov. Letošní 5. ročník
měl výbornou úroveň i díky všem vystupujícím a zúčastněným. Více jak dvě stě
hostů muselo být spokojeno. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a všem sponzorům, kteří přispěli na zdárný průběh plesu.
Přeji všem krásné velikonoce a dětem
bohatou pomlázku.
Miroslav Boček
starosta města
www.dolni-bousov.cz
Z radnice
Vodovod a kanalizace
– spojené nádoby
Plán nákladů a v ýnosů na rok
2015 – hospodářská činnost
Vodné
Náklady
materiál
opravy
služby
mzdy + odvody
el. energie
odběr podz. vod
Celkem
V tis. Kč
100
600
90
870
150
320
2 130
Výnosy
tržby
Kanalizace a ČOV
materiál
el. energie
opravy
služby
mzdy a odvody
Celkem
50
355
330
800
390
1 925
Vývařovna DPS
materiál
el. en. + plyn
potraviny
opravy
tel. popl. + služby
mzdy + odvody
pojistné
Celkem
25
200
1 620
15
50
790
5
2 705
tržby
Provoz koupaliště
materiál
el. energie
služby (rozbory)
opravy
mzdy + odvody
pojistné
Celkem
CELKEM
80
65
6
20
45
5
221
6 981
tržby
V tis. Kč
4 626
4 626
2 705
2 705
60
60
7 391
Kalkulace vodného a stočného pro r. 2015:
vodné (navýšení o 5 Kč) 32,- Kč
stočné (navýšení o 3 Kč) 28,- Kč
Celkem nově 60,- Kč vč. DPH
Kalkulace ceny oběda v DPS pro r. 2015:
potraviny (navýšení o 4 Kč) 35,- Kč
režie (navýšení o 1 Kč) 25,- Kč
Celkem nově 60,- Kč vč. DPH
Předpokládaný zisk z hospodářské činnosti 410 000 Kč bude použit
na vytvoření finanční rezervy na obnovu vodovodu a kanalizace
podle § 8 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Renata Hosová
V minulém čísle časopisu jsem psal o vodovodu Dolní
Bousov, v závěru článku jsem avizoval pokračování článkem
o jeho provozování. Avizované nedodržím, místo toho popíši
výstavbu odkanalizování města. K provozování vodního hospodářství, tedy vodovodu a kanalizace jako celku, se vrátím
v příštím čísle.
V roce 2000 zahájila kancelář ATHOS-co s.r.o. Praha, ing. Vyhlas, projekční práce pro výstavbu nové čistírny odpadních vod
a řadů oddílné kanalizace na odvádění a čištění splaškových vod
v Dolním Bousově. Odkanalizování města bylo v minulosti řešeno kanalizací jednotnou (společně odváděny srážkové i odpadní
vody), zaústěnou do vodotečí protékajících Dolním Bousovem
- Kotelská strouha, Bousovský potok, Klenice. Pouze odkanalizování zástavby ulic Okružní a Na Tvrzi bylo řešeno oddílnou
kanalizací. Řady z těchto ulic budované v 90. letech min. století
byly zaústěny do ČOV vybudované po r. 1975. Kromě zmíněných
ulic byly na ČOV zaústěny stoky odvádějící vody ze Zahradní
ulice a z části náměstí. V r. 1999 byl na ČOV napojen také dům
pečovatelské služby. Čistírna, která stála na místě současné ČOV,
dosloužila v r. 2004. Další čistírnou v Bousově byla ČOV provozovaná armádou ČR v areálu vojenského útvaru Dolní Bousov. Čistila odpadní vody v areálu armády, ze zástavby Kolonie,
Maštálkovy ulice, ulice Na Krechtech a areálu firmy PROCLIMA. Po převodu areálu po armádě ČR do vlastnictví města v r.
2001 bylo provozovatelem město, v r. byla 2011 převedena do
vlastnictví firmy DOBOS s.r.o.
V dubnu 2001 město podalo na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci, v listopadu 2001 pak ministr životního prostředí vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 28,5 mil. Kč
a půjčky ve výši 9,5 mil. Kč s 2 % úročením. Na základě žádosti
a předložené projektové dokumentace zpracované ATHOS-co
vydal v březnu 2002 Okresní úřad Mladá Boleslav stavební
povolení na stavbu nové ČOV a kanalizačního oddílu A (stoky
západní a jihozápadní části města). V červnu téhož roku pak
Okresní úřad vydal stavební povolení na stavbu kanalizačních
oddílů B (střed a východní část města), C (střed města) a D
(severní část města). V únoru 2003 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby. Nejvýhodnější nabídku, smluvní cena 49,3
mil. Kč, předložil METROSTAV Praha. V březnu pak byla mezi
městem a firmou Metrostav uzavřena smlouva o dílo. V rámci
výše uvedené stavby bylo vybudováno 4869 m řadů oddílné kanalizace (269 m DN 500, 241 m DN 315, 4359 m DN 250), tři
čerpací stanice (ČS), 468 m výtlačných řadů ČS, 357 domovních přípojek o celkové délce veřejných částí (vzdálenost od
hlavního řadu k hranici nemovitosti) 2541 m a vlastní čistírna
odpadních vod. Na kanalizačních řadech je osazeno 168 revizních a odbočovacích šachet. Čerpací stanice přepravují jímané
odpadní vody do výše položených šachet, odkud pak gravitačně
Město Dolní Bousov nabízí k pronájmu koupaliště na letní sezonu 2015.
Zájemci prosím, hlaste se na tel. č. 326 396 257.
www.dolni-bousov.cz
3
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
stékají na ČOV (odpadní vody severovýchodní části Bousova natékají do čerpací stanice u sokolovny, střed města do
čerpací stanice u prodejny Hercíkových,
z těchto ČS pak výtlakem do šachty gravitačního řadu Na Školništi, část východní
je z části svedena do ČS v ulici Na Koutě,
odtud výtlakem do stoky Zahradní ulice).
Stavbu provedla, na základě výběrového
řízení, firma METROSTAV Praha. Jako
subdodavatelé se na stavbě podílely firmy
SVOBODA Dolní Bousov, GEMA Mladá
Boleslav a firma Proker a Hynek. Tyto
firmy nebyly s městem ve smluvním vztahu, a tak si již nepamatuji, kde posledně
jmenovaná sídlí. Technický dozor na této
stavbě pro město vykonával pan stavitel
Josef Smutný z Petkov. Stavba byla kolaudována v listopadu 2005. Touto stavbou
nebyly odkanalizovány ulice Tovární,
Kolonie, Na Krechtech, Maštálkova, Mírová, Spojovací, Vlčopolská, Lhotecká,
K Piváku. Důvodem byly vysoké náklady na kompletní odkanalizování města
a maximální možná výše dotace poskytované Státním fondem. V době, kdy město o dotaci žádalo, byl strop dotace, kterou jsme mohli využít 50 mil. Kč. Proto
bylo odkanalizování Bousova rozděleno
na dvě části. Paradoxem bylo, že necelý
rok po té, kdy jsme dotaci začali čerpat,
bylo možné maximum dotace zvýšeno na
75 mil. Kč!
Současně s popsanou stavbou byla
kolaudována stavba stok splaškové kanalizace na Záhumní Lhotě. Stoky
v celkové délce 973 m. Také tuto stavbu
dozoroval p. Smutný, realizace firma
SVOBODA. Stavbě stok na Záhumní
Lhotě předcházela v červenci r. 2000
stavba stoky AC. Začátek stoky na křižovatce ulic Záhumní a Lhotecká, odtud
Brodeckou a Chobotem pod Bousovský
potok na ČOV. Celková délka této stoky
činí 485 m, DN 400. Stavba této stoky
byla předpokladem pro odkanalizování
lokality výstavby rodinných domků na
Záhumní Lhotě. Stavbu provedla firma
SVOBODA, technický dozor vykonal p.
Aleš Juranka Realinvest Ml. Boleslav.
Stavba stok na Záhumní Lhotě a stavba
stoky AC byla financována z rozpočtu
města. V r. 2009 následovala stavba
prodloužení stoky z křižovatky ulic Rachvalská a Zahrádky, směr Trní v celkové délce 450 m. Stavbu dozoroval ing.
Jonáš z Ml. Boleslavi, realizace firma
SVOBODA.
Ročník 51 - číslo 2/2015
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Z radnice
Zpravodaj města Dolního Bousova
V květnu 2008 podalo město žádost
o dotaci dostavby odkanalizování města
(odkanalizování ulic Kolonie, Tovární,
Mírová, Spojovací, Vlčopolská, Lhotecká,
K Piváku). V lednu 2009 bylo rozhodnuto
o přiznání dotace ze SFŽP ve výši 1.351 tis.
a 22.980 tis. Kč z Operačního programu
životní prostředí. Následně byla podpora
snížena na 10,6 mil Kč. Důvodem snížení
byla metodika stanovená pro výpočet podpory vzhledem k tomu, že naše účetnictví
vykazovalo zisk z vodního hospodářství.
Stavební povolení vydal Magistrát Mladá
Boleslav v září 2009. V lednu 2010 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby. Nejvýhodnější nabídku 24,6 mil. Kč podaly Vodohospodářské stavby Teplice. Stavba byla
zahájena v květnu 2010, dokončena a předána 17. října téhož roku, žádost o kolaudaci
byla podána v únoru 2012. Podání žádosti předcházelo uzavírání smluv o zřízení
věcného břemene k pozemkům dotčených
stavbou. Kolaudace proběhla v dubnu 2012.
Ve vyjmenovaných ulicích, s výjimkou Vlčopolské, bylo vybudováno 1726 m gravitačních stok, 492 m veřejných částí domovních
přípojek, 72 revizních šachet. Ve Vlčopolské pak tlakový řad v délce 421 m (ukončen
v šachtě gravitační stoky ulice Lhotecká).
Na tento tlakový řad je napojeno 19 domovních čerpacích stanic, které dopravují odpadní vody z domů postavených pod úrovní
komunikace ulice Vlčopolská. Tlakovou
kanalizací byl odkanalizován také fotbalový stadion. Odpadní vody ulic Kolonie,
Maštálkova, Na Krechtech a Tovární jsou
jímány v čerpací stanici umístěné v areálu
firmy VOP-DOBOS, odtud jsou výtlačným
řadem v délce 724 m dopravovány do šachty ulice Na Školništi. Jako reciprocita za
souhlas s položením kanalizačního potrubí a vybudováním čerpací stanice v areálu
firmy VOP-DOBOS bylo převedení staré
ČOV v tomto areálu firmě DOBOS. Stavbu provedla firma Vodohospodářské stavby
Teplice, technický dozor ing. Jonáš. Souběžně probíhala stavba stok splaškové kanalizace v lokalitě výstavby rodinných domků
V Kališti. Dosud bylo vybudováno v I. a II.
etapě výstavby sítí technické infrastruktury
880 m stok, v letošním roce bude zahájena
stavba III. závěrečné etapy sítí, součástí
bude výstavba 415 m řadu oddílné kanalizace. Stavby I. a II. etapy provedla na základě výběrového řízení firma SVOBODA,
dozoroval ing. Jonáš. Na stavbu III. etapy
výběrové řízení probíhá.
Josef Vynikal
4
Odpadov ý
sloupek
Elektroodpady
Ročně se u nás vyprodukují desetitisíce
tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část stále bohužel
končí na skládkách komunálního odpadu
nebo ve volné přírodě. Přitom většina vysloužilých elektrospotřebičů se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů.
Šetří se tím energie a přírodní zdroje, jako
jsou např. rudy železných a neželezných
kovů a ropa. Některá elektrozařízení navíc
obsahují jedovaté látky jako olovo, kadmium či freon. Je proto potřeba odevzdávat
veškerá elektrozařízení ke zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, že bude
výrobek dopraven k recyklaci. Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat
bezplatně, protože jejich sběr a recyklace
jsou placeny z příspěvků výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvků na
recyklaci, který hradí uživatelé při nákupu nových zařízení. Výše příspěvků se liší
dle typu elektrozařízení. A jaký je osud
elektrozařízení odevzdaných do sběrné
sítě? Přístroje jsou předány recyklačním
společnostem, které je rozeberou na jednotlivé komponenty, ručně odstraní nebezpečné části např. akumulátory nebo
kondenzátory, kabely a některé další elektronické komponenty. Části obsahující nebezpečné látky jsou předány specializovaným firmám. Zbytek se rozdrtí na menší
části a je tříděn na železo, neželezné kovy,
sklo a různé druhy plastů. Okolo 50-80 %
elektroodpadu je opětovně použito přímo
na výrobu nových elektrozařízení nebo
komodit v jiných průmyslových odvětvích.
Jindra Orságová
Taneční kurzy nově. Město Dolní Bousov a Městské kulturní středisko Sobotka
dospěli k nové dohodě na spolupořádání
tanečních kurzů. Kurzy budou probíhat
1x týdně v měsících září až prosinec v rozsahu 10 lekcí a to střídavě v prostorách
sokolovny v Sobotce a sokolovny v Dolním Bousově. V r. 2015 proběhne věneček
v Dolním Bousově, v následujícím roce
v Sobotce atd. Zahájení letošních kurzů se
předpokládá v pátek 18. 9. 2015. Od letošního září povede kurzy paní Ilona Šulcová
z Taneční školy ILMA z Turnova.
www.dolni-bousov.cz
Z radnice + krátce z Bousovska
Vítání občánků
V sobotu 14. 3. 2015 přivítalo naše
město 8 nových občánků – 3 holčičky a 5
chlapců. Vítalo se nikoli tradičně v obřadní síni, ale v prostorách Galerie Na
faře. Tyto prostory byly zvoleny z důvodu
probíhající rekonstrukce dolnobousovské
radnice. Slavnostní proslov pronesl starosta města, pan Miroslav Boček.
O působivý kulturní program se opět
postarala děvčata ze základní školy pod
vedením Ing. Jaromíry Muškové. Po podpisu rodičů do pamětní knihy a předání
malých dárků došlo i na fotografování
u kolébky.
Příští vítání občánků se uskuteční na
podzim letošního roku, budou se vítat
děti narozené v období od ledna do června roku 2015.
Marcela Jelínková
matrikářka
V této rubrice je místo i pro vaše sdělení, názory a zajímavé informace, na které byste rádi upozornili další obyvatele Dolního
Bousova a okolí. Své příspěvky zasílejte emailem či poštou do redakce nebo je přineste osobně do infocentra v Kostelní
ulici nejpozději do 15. 5. 2015.
Krátce z Bousovska
Zápis do ZŠ. Ve dnech 5. – 6. února 2015
proběhl v naší základní škole zápis dětí
do prvních tříd. Děti k samotnému zápisu doprovodily pohádkové bytosti. Během
krátkého pohovoru paní učitelky zjišťovaly
schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí,
které jsou důležité pro jejich přijetí do školy. Všechny děti byly šikovné a jako dárek
si odnesly několik drobností, které pro ně
vyrobili jejich starší kamarádi. V ředitelně školy dostaly děti nejenom rozhodnutí
o přijetí do školy, ale také poukázku na
pohár do cukrárny pana Borovičky a paní
Koldové. Tímto oběma ještě jednou děkuji.
Samozřejmě také děkuji všem paním učitelkám, které celý zápis pečlivě připravily.
A jak celý zápis dopadl? Celkem se k zápisu dostavilo 55 dětí, zapsáno bylo prozatím
43 dětí, u 12 dětí bylo doporučeno vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně.
Na všechny děti se v září těšíme a přejeme
jim hodně úspěchů v jejich školním životě.
Mgr. K. Karnová
www.dolni-bousov.cz
5
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
Vydařená plesová sezona
Bohatou plesovou sezonu tradičně zakončil karneval dolnobousovského sportovního klubu. Karnevalový rej se konal v sobotu 7. března za přispění hudební skupiny
Víkend. Večera se účastnilo téměř 100
originálních masek! Nezávislou porotou
– hudbou byly vybrány tři nejoriginálnější
masky:
1. místo Švédská hudební skupina ABBA
2. místo Osamělý jezdec
3. místo Masajové
Neměli jste možnost se zúčastnit? Podívejte se alespoň na fotografie vydřených masek a www.infocentrum.dolnibousov.cz.
R. Stránský
V klubu čteme s radostí. Eliška je pohodlně usazená na polštářku, Tomáš leží na
lavici, Leonka je schoulená hned vedle,
Adélka našla úkryt pod lavicí, další sedí
na židlích nebo se uvelebili na různých
místech ve třídě…. všichni jsou potichu,
někteří neslyšně pohybují rty – a všichni
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Krátce z Bousovska
Zpravodaj města Dolního Bousova
čtou! Obvyklý obrázek ze života „našeho“ čtenářského klubu nám dělá velikou
radost.
Už samotný zájem o klub předčil naše
očekávání, nemohly jsme z kapacitních
důvodů přijmout všechny děti. Zapsaných
15 členů klubu navštěvují naše pondělní
schůzky svědomitě a nadšeně.
Začínáme vždy písničkou doprovázenou
pohybem, poté si v kroužku povíme, co
kdo zrovna čte a jak se mu to líbí, následuje 10 minut samostatného tichého čtení,
od něhož se děti těžko odtrhávají. Hlavní
část lekce je zaměřena na čtení s porozuměním – děti hledají v textech informace,
snaží se v nich zorientovat, někdy je vyjadřují výtvarně, jindy písemně a příště si
o nich povídáme.
Křest vdechl život další publikaci
Karola Bílka. Usměvavý, milý, bělovlasý pán s fenomenální pamětí. Takto by
mohla znít velmi stručná charakteristika historika Karola Bílka. Ten začátkem
měsíce března pokřtil v přednáškových
prostorách městské knihovny svou novou knihu Dolnobousovsko v literatuře
a kultuře. Kmotrem knihy, a zároveň
i konferenciérem večera byl Tomáš
Grindl. Příjemnou atmosféru křtu vhodně doplnila také Helena Čmelíková
recitacemi několika děl regionálních
básníků (J. Brože, E. Doškáře, S. Daníčkové-Vaňkové, J. Jakubce).
Každý člen klubu má založené čtenářské
portfolio – složku s fóliemi, kam si postupně doplňuje svoje výstupy, může si je
zpětně procházet, pochlubit se jimi doma
a radovat se nad vším, co už zvládl. Hodina vždy uplyne velmi rychle a je čas
se rozloučit – opět písničkou. Děti ještě
prohlédnou vystavené knihy k zapůjčení
a můžou si některou hned půjčit domů.
Čeká nás cesta po schodech tři patra dolů
a ahoj zase v pondělí v jednu!
Čtenářský klub poběží do konce května,
v průběhu června bychom chtěly vyhodnotit jeho činnost a od září začít znovu,
v případě přidělení grantu od Ministerstva
kultury možná i s více skupinkami.
J. Vlachová
„Souborným vydáním textů o Dolnobousovsku v literatuře a kultuře bych chtěla symbolicky zahájit vydávání Bousovské regionální knihovničky, která by měla postupně
doplňovat dříve vydanou monografii - Dolní
Bousov, moje město,“ uvedla besedu vedoucí knihovny Dita Říhová.
„Impulsem, který podnítil vznik tohoto
textu, bylo pozvání historika Karola Bílka
na besedu do dolnobousovské knihovny
s žádostí, aby pohovořil o Dolním Bousově v literatuře. Beseda byla jednou ze série
slavnostních večerů na počest přestěhování
dolnobousovské knihovny do zrekonstruovaných prostor bývalé fary. Nyní tedy informace pro zájemce vychází tiskem v rozšířené a upravené podobě včetně obrazových
příloh,“ doplnila Říhová.
Knihu je možné za 65 Kč zakoupit samozřejmě v dolnobousovském infocentru,
nebo si ji zapůjčit v místní knihovně.
Z. Zemanová
Ročník 51 - číslo 2/2015
6
www.dolni-bousov.cz
Krátce z Bousovska
Vstupenky na 2. BousovFest jsou v předprodeji v infocentru v Kostelní ulici a ve
vrátnici likérky v Tovární ulici. Vstupenky
stojí: 250,- Kč v předprodeji (cena za pátek
+ sobota); 150,- na místě (cena pouze za
pátek); 250,- na místě (cena pouze za sobotu); 350,- na místě (cena za pátek + sobota).
Výhodou je sleva na zakoupení vstupenek
na oba festivaly pořádané Boleslavskou
produkční – festival Krásná louka v Ml.
Boleslavi a BousovFest – kombinované
vstupné stojí v předprodeji 400 Kč. Přípravy na 2. ročník BousovFestu jsou v plném
proudu. Letos se festival bude ubírat maličko jiným směrem, preferován bude směr
punk, rock a ska.
Festival je naplánován na tři dny: pátek
5. 6. od 18 - 24 (vystoupí Visací zámek,
E!E, Ovčie kiahne, Syndrom), sobota
6. 6. od 14 - 24 (vystoupí Fast food orchestra, RAMMSTEIN M.C., Kurtizány z 25.
avenue, Kočky neberem, Hentai corporation, Kohout plaší smrt). Sobotní program
bude zakončen půlnočním ohňostrojem!!!
V neděli 7. 6. od 11 - 17 je na programu
dětský festival; program: Honza Krejčík,
Kouzelník Martin Kellman, Pavel Helan,
Čtyřlístek v pohádce a další hudební, divadelní a komické vystoupení. Po celou dobu
konání festivalu bude možné navštívit pouťové atrakce pro děti i dospělé, adrenalinové atrakce, množství stánků s nápoji
a jídlem a lunapark.
D. Říhová
Český den proti rakovině - 13. května.
Městská knihovna ve spolupráci se základní školou budou opět pomáhat při
letošním ročníku sbírkové preventivní
www.dolni-bousov.cz
akce Ligy proti rakovině „Český den proti
rakovině 2015“, která proběhne ve středu
13. května 2015 i v Dolním Bousově. Hlavním tématem letošní sbírky budou nádory
reprodukčních orgánů (gynekologické nádory u dívek a žen, nádory varlat u mužů)
a možnosti jejich prevence. Barva letošní
kytičky bude stříbrná a my věříme, že stejně jako v předchozích letech dolnobousováci tuto akci koupí kytičky podpoří.
D. Říhová
Zápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2014/15 a 2015/16
Vzhledem k plánovanému otevření nového oddělení MŠ v budově bývalého
kadeřnictví proběhne zápis do MŠ již 2.
dubna 2015 od 12.00 do 15.30 hodin a 3.
dubna 2015 od 9.00 do 12.00. Místem pro
podávání žádostí je Mateřská škola Dolní
Bousov, Zahradní 534, ve třídě Berušek (1.
patro). Žádosti jsou k vyzvednutí v týdnu
od 16. – 20. 3. 2015 od 8.00 do 10.00 hodin nebo v týdnu od 23. – 27. 3. 2015 od
12.30 do 16.00 hodin. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál
rodného listu a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte. Žádost musí obsahovat potvrzení praktického lékaře pro děti
a dorost, že se dítě podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování.
Mgr. K. Karnová
Pochod z Bousova do Bousova, osmý ročník, pořádá Infocentrum Dolní Bousov
v neděli 26. dubna 2015. Jako obvykle to
nebude klasický turistický pochod se star-
7
tem, cílem a průchodem několika kontrolami, ale vlastně společná procházka vyznavačů pohybu, kteří se chtějí podívat na
několik pamětihodností v okolí Dolního
Bousova. Odchod v 9 hodin od dolnobousovské základní školy. Doporučujeme vzít
si s sebou občerstvení.
M. Ječný
Květnové dny 1945 v Bousově. Oslavy
70. výročí od konce 2. světové války
proběhnou v Dolním Bousově v sobotu
16. 5. 2015. Celodenní akce bude zahájena v 10 hodin výstavou historické vojenské techniky na náměstí TGM, bude
pokračovat slavnostním osazením nové
desky u pomníku padlého rusa u silnice
na Markvartice, ve 13 hodin proběhne
kladení věnců u pomníku padlých před
hřbitovem a vyvrcholí v 15 hodin 40ti
minutovou bojovou ukázkou na náměstí
TGM.
Po celý den bude přístupná výstava fotografií z té doby v galerii Na faře a v jídelně ZŠ. V prostoru za kostelem bude také
připravena airsoftová střelnice a soutěže
pro děti. Vstupné bude 50 Kč pro dospělé,
děti a lidé, kteří přijdou v dobových kostýmech, budou mít vstup zdarma. Na akci
se z důvodu hlučnosti nedoporučuje vodit
psy ani brát příliš malé děti.
PROSBA: Máte-li doma fotografie vztahující se ke květnovým událostem 2. sv. války v Dolním Bousově, budeme rádi, pokud
nám je přineste do infocentra a zapůjčíte je
na chystanou výstavu.
D. Říhová
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Různé samostatné články
Zpravodaj města Dolního Bousova
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Dolní Bousov v roce 2014
Dolnobnousovští hasiči zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok 2014 na
výroční valné hromadě konané 17. ledna
2015 ve Staročeské restauraci.
VVH se tradičně zúčastnil starosta
města pan Miroslav Boček, HZS Mladá
Boleslav zastupoval velitel stanice major
Bc. Jaroslav Prelovský, výkonný výbor
OSH zastupoval pan Václav Červinka,
dále pozvání přijal ředitel Autoklubu
Dolní Bousov Milan Tejchman a zástupci
SDH Horní Bousov.
Uplynulý rok byl pro hasiče náročný
i výjimečný, protože se podařilo ve spolupráci s vedením města Dolní Bousov
vybavit jednotku sboru moderní cisternovou stříkačkou CAS 32 Tatra 815, která
byla zakoupena od společnosti ŠKODA
AUTO a.s..
Tatra nahradila jednu ze dvou stávajících cisteren CAS 25 RTHP. Takzvaný
„Bohouš“ byl prodán Autoklubu Dolní
Bousov, kde bude dále sloužit ke kropení tratě a zajištění bezpečnosti při pořádání autokrosových a motokrosových
závodů.
Starosta sboru poděkoval všem aktivním členům za práci pro sbor při přípravě
hasičského plesu, sběru železa, odkalování městského vodovodu, práci s mládeží
i pořádání výstav v klubovně hasičské
zbrojnice.
Protože skončilo funkční období výboru SDH, poděkoval jeho členům za práci
v uplynulém pětiletém období. V následných volbách získali členové výboru znovu důvěru a byli zvoleni na další funkční
období.
Z členů sboru se rekrutují i členové
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, zařazené do kategorie JPO III/2.
Velitel jednotky Pavel Nechanský přednesl zprávu u činnosti JPO v roce 2014,
za pozornost stojí zejména pomoc při likvidaci havárie skladové haly autobaterií
v Bezděčíně. Zde se ve 24 hodinových
intervalech po dobu dvou měsíců střídala čtyřčlenná družstva sedmi hasičských
sborů a nepřetržitě zajišťovala požární
bezpečnost v průběhu likvidace a odvozu
tisíců rozbitých autobaterií.
Ročník 51 - číslo 2/2015
Zde ve zkratce uvádíme činnost sboru a JPO:
1. 1. Asistence při novoročním ohňostroji
17. 1. VVH ve Staročeské restauraci
29. 1. Výjezd k požáru domu v Bechově - CAS 25 RTHP
1. 2. Hasičský ples v Sokolovně
9. 2. Účast zástupců sboru na VVH 10. okrsku na Rohatsku
10. 2. Odvoz CAS 25 RTHP na opravu kompresoru a vzduchové soustavy do servisu ATS Jičín
22. 2. Likvidace požáru slámy v Horním Bousově – CAS 25 RTHP
31. 3 – 3. 4. Odkalování městského vodovodu, s tím spojená kontrola funkčnosti hydrantů
2. 4. Planý výjezd k požáru stařiny u Přepeř
5. 4. Účast jednotky na odborné přípravě v prostoru Vrchbělá, pořádané HZS
Mladá Boleslav
20. 4. Likvidace požáru stohu slámy u Trní – CAS 25
23. – 25. 4. Výstava modelů v hasičské zbrojnici- uspořádal náměstek starosty p. Hošic
30. 4. Asistence při pálení čarodějnic
17. 5. Asistence při požádání motocrossu na Rachvalách – CAS 25 RTHP
24. 5. Okrsková soutěž Vlčí Pole, zúčastnili se 3 družstva dětí, 1družstvo žen,
2družstva mužů
7. 6. Asistence při pořádání hudebního festivalu BOUSOVFEST
10. 6. Odvoz PS 12 na provedení úprav do firmy SDH sport Nová Včelnice
14. 6. Sběr železného šrotu, strojníci připravovali vozidla na STK
20. 6. STK vozidel v Kosmonosích – všechna vozidla provozuschopná
28. – 29. 6. Asistence při závodech RacerBuggy na Rachvalách
V průběhu července a srpna pomoc při likvidaci havárie skladové haly autobaterií v Bezděčíně – CAS 25 + čtyřčlenná družstva - 24 hodinové směny
17. 7. Byla převzata cisternová stříkačka CAS 32 T 815, zakoupená od společnosti
ŠKODA AUTO
18. 7. Proběhlo v hasičské zbrojnici slavnostní předání T 815 jednotce a křest vozidla na „Barču“ Předal starosta města, pozváni hosté a občané města
19. 7. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže v požárním sportu v Kozadírkách
25. 7. Likvidace požáru lesa u Markvartic – CAS 25 RTHP
28. 7. Pomoc při čištění komunikaci ve městě – CAS 25
13. 8. Likvidace požáru slámy na poli za benzinovou pumpou - CAS 32 T 815 – první výjezd!
16. 8. Opět výjezd k likvidaci požáru slámy za benzinovou pumpou - CAS 32 T 815 (nezjištěný pyroman)
13. – 14. 9. Čištění vodojemů městského vodovodu - CAS 25
15. – 18. 9. Následné odkalování vodovodu
12. 10. Strojníci jednotky se zúčastnili instruktáže k ovládání CAS 32 T 815 na
stanici HZS Mladá Boleslav
23. 10. Výjezd k likvidaci spadlého stromu u Horního Bousova
29. 10. Proběhla kontrola ručních hasicích přístrojů v hasičské zbrojnici
8. 11. Starosta sboru se zúčastnil slavnostního shromáždění představitelů SDH
okresu Mladá Boleslav, kde převzal medaili udělenou sboru k 150. výročí
založení hasičstva v Čechách
6. 12. Asistence při pořádání tradiční slavnosti Mikuláš na náměstí v Dolním
Bousově
11. – 14. 12. uspořádal velitel sboru v hasičské zbrojnici v Dolním Bousově výstavu betlémů
21. 12. Provedena inventura materiálu a vybavení jednotky
Pavel Kula, starosta SDH
8
www.dolni-bousov.cz
Různé samostatné články
Povodeň v našem kraji roku 1792 a 1845
Dnes již málokdo zná jméno P. Václava
Krolmuse (1790 – 1861). Pocházel z našeho kraje, narodil se v Březince u Bělé
pod Bezdězem, stal se knězem, šířil ideje
národního obrození, až nakonec tyto myšlenky zvítězily a po r. 1840 se věnoval již
jen vlastenecké práci. Sbíral po Čechách
pro Národní muzeum národopisné, archeologické i jiné památky a psal populárně
vědecké práce.
Z jeho četných publikací nás dnes zajímá jedna. Nebudu citovat celý její název
(má 21 řádků), snad stačí začátek v přepisu do dnešního pravopisu: Kronika čili
dějepis všech povodní posloupných let, suchých a mokrých, ourodných a neourodných na obilí, ovoce a vína, hladů, morů
a jiných pohrom v Království českém.
V tomto díle z roku 1845 zachytil Krolmus
nejrůznější zprávy o všemožných tragédiích, které postihly Čechy. Nás zajímá na
stranách 90 – 92 kapitola Zátopa ze stržených mračen. Přečtěme si ji celou.
R. 1792 v červenci strhlo se mračno
nad Sobotkou, městečkem na Boleslavsku,
a stalo se lijákem, který protrhl rybníky
okolo Kosti, Sobotky, Bousova Dolního,
Března, které na předměstí mladoboleslavském městský dvůr, domky s lidmi, sko-
tem, bravem a nábytkem vším strhly, Podolec zatopily. Toho času onen náhlý příval
naběhlým potokem v oupadním položení
od Sobotky k Bousovu, Bechovu, k Březnu až k výlevu do Jizery pod Boleslavou
městem mnoho lidí, skotu, bravu a havětě
potopil; mlejny, pole, luka a zahrady na
své cestě sebral a odnesl. Takž v 53 létech
opět dne 29. v březnu 1845 odpoledne přeplnil se mnohý rybník kostecký u Sobotky
a Bousova. Na to byl hned od kosteckého
slavného ouřadu posel rychle do Mladé
Boleslavě na krajský stavnýouřad na rychlém koni beze vší zprávy písemní vyslán,
aby se lid hned na předměstí Podoleckém
pod novým a starým městem na potoku
Soboteckém sídlící, z domků svých vystěhoval. Posel, který koně zapotil, o dvě
hodiny dříve v Boleslavi byl, než povodeň
přišla, zůstal s koněm v městě. Důstojný
pan krajský David hned nařídil skrze své
podřízené sluhy, aby se Podolčanévšickni
od vody do starého a nového města vystěhovali. Vojsko jim a lidem při vystěhování,
jež bubnováním povzbuzeno bylo, napomáhalo.
Západem slunce skutečně rychlá a veliká voda od Bousova a Března byla zde.
Co zastihla, vše zatopila. Od jedné stráně
k druhé dosahovala. Tato povodeň vzala
na Suchém mlejně splav, (vantroka), kola
atd., pískem, kamením, stromy, křovím
strouhu zanesla. Na Podolci dva domky
podmočila a podemlela, jež se sesuly. Vozy
z dráhy veřejné do proudu strhla, vozkové
ledva s odpřaženými koňmi uprchli jakož
vozka v Praze u invalidovny (domu vyslouženců vojenských) při povodni 1845
dne 29. v březnu na silnici vůz s tabákem
nechaje státi, koně vypřáhl a měl co uháněti, aby svůj život ochránil, který vůz
tam dlouho drečel, až teprve po odpadlé
vodě se na své místo dovezl. Tato povodeň
pod Boleslavou rozteklená, ploty, hradby
a stromy vyvrátila a sebou odnesla. Pod
kasárnami (zámkem) zeď mlejnská v Podzámeckým mlejně sesula se do kola, jež
roztloukla a rozmačkala. Na Podolci až
do střech a stropů v domkách voda vejšky
měla.
Tato povodeň náhlá trvala od západu
slunce až do půlnoci, potom se umenšovala. Štěstí veliké bylo, že touto povodní žádný led nepřišel, sice by o mnoho tisíc více
škod byla natropila. Při této rychlé zprávě,
pomoci a opatrnosti žádný z lidu se prý
neutopil. (Podle udání Konrada).
Připravil Karol Bílek
Vojensko-historick ý den k oslavám 70. v ýročí osvobození
a ukončení 2. světové válk y v Evropě
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás
oslovit a pozvat vás tímto v rámci oslav 70.
výročí ukončení 2. světové války v Evropě,
na Vojensko-historický den, který pro vás
připravilo město Dolní Bousov na sobotu
16. května 2015 ve spolupráci s klubem vojenské historie. Po celý den zde bude k vidění spoustu dobové originální techniky
obou válčících stran Německé a Rudé armády, včetně uniformovaných příslušníků
těchto armád se spoustou zbraní.
Z dobových vozidel zde bude k vidění
německé vojenské lehké terénní vozidlo
Ferdinanda Porscheho zkonstruované pro
německou armádu Volkswagen KdF-82
zvaný též Kübelwagen. Dále zde uvidíte
dva německé těžké vojenské terénní automobily, jeden je Mercedes-Benz L 1500A
s motorem řadový čtyřdobý šestiválec 2594
cm3 s výkonem 60 ks též nazývaný Mannschaftswagen pro přepravu pěchoty a další
německý těžký přepadový automobil Steyr
www.dolni-bousov.cz
1500A. V dalším zastoupení zde bude německý lehký nákladní automobil FRAMO
typ V-501 pro zdravotníky Wehrmachtu a různé druhy německých motocyklů
BMW seidcar, používané německou armádou za války a jejichž výkon byl srovnatelný
s americkými terénními automobily U.S.
army JEEP. Uvidíte také německý obrněný
kolopásový transportér Sd.Kfz. 251 HAKL
Sonderkraftfahrzeug 251 Hanomags s těžkým kulometem MG42 Maschinengewehr
42 a kadencí střelby 1 200 ran za minutu.
Rudá armáda bude zde mít v zastoupení automobily U.S. army tak zvaný "velký
džíp" Dodge WC51 a WC52 (Weapon Carrier), dodávané USA za 2. světové války
Sovětskému svazu v rámci pomoci (válečných dodávek). Nepostradatelný motocykl
Dněpr K750 sovětské výroby a Sovětský
76,2 mm divizní kanón vz. 42 (ZIS-3) ráže
76mm, bylo jedno z nejlepších děl druhé
světové války. Dále zde bude k vidění v boji
9
Gardový tank Rudé armády T-34, který byl
nazýván „Dělník války“, nepřátelé se ho
báli a osvobození ho vítali květinami.
V rámci tohoto dne jako vyvrcholení
proběhne na náměstí i dobová válečná
ukázka z května 1945, ve které bude nasazena i všechna zde vystavovaná vojenská
technika německé a Rudé armády v boji za
použití střelby zbraní a pyrotechniky (střelba z děla, tanku a výbuchy). Ukázka bude
znázorňovat události z května 1945, kdy se
německé jednotky již na ústupu do spojeneckého zajetí setkávaly s narůstajícím odporem českého obyvatelstva při průjezdu
městy a obcemi, aby unikly před Rudou
armádou a vyhnuly se ruskému zajetí.
Podrobnější údaje o použité vojenské
technice a detailní popis povstání v Dolním Bousově nalezne v příštím, speciálním čísle zpravodaje Bousovák, které bude
vydáno těsně před oslavou.
Jaroslav Balatka
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Různé samostatné články
Zpravodaj města Dolního Bousova
Vlastivěda Sobotecka
Představujeme vám tu jeden mimořádný ediční počin. Předkládaná kniha
„Vlastivěda Sobotecka a okolí“ je koncipována jako učebnice. Její autorka Mgr.
Olga Bičišťová ji postavila na jednom
ze základních pedagogických principů,
a sice, že chápání světa, přírody a dějinných událostí se uskutečňuje především
přes poznávání vlastního kraje, který je
nám domovem.
Za knihou stojí nejen několik let pilné
a pečlivé práce, ale vlastně celý život autorky v tomto kraji prožitý. Její metodika
se opírá o dlouholetou praxi učitelky na
sobotecké základní škole.
Na dvou stech stránkách velkého formátu najdete tu vše potřebné z geografie, přírodních věd, historie, etnografie.
Popsány jsou stěžejní památky regionu,
představeny významné osobnosti vědy,
umění, techniky i sportu. Seznámíme se
tu s hospodářským, kulturním a spolkovým životem v oblasti až po současnost.
Autorka je navíc muzikální, a tak tu najdeme například i řadu krajových písní
včetně notového zápisu. Kniha je tedy
především učebnicí, proto tu nechybí
náměty pro nejrůznější praktické činnosti a pestré úkoly k řešení. A tak bychom
mohli v její charakteristice pokračovat.
Velkou předností publikace je přehledné
a pohledné grafické zpracování. Chválím
použití velkých zřetelných fotografií, navíc tiskárnou kvalitně reprodukovaných.
Ročník 51 - číslo 2/2015
Kniha vyšla na kvalitním papíře v měkké
vazbě na sklonku loňského roku. Slavnostního křtu se dočkala letos v lednu
v Sobotce při tradičním Šrámkovském
matiné. Sedm kmotrů a sudiček snad budou dostatečnou zárukou zdravého života tohoto navýsost užitečného titulu.
Předkládaná publikace není ale zdaleka jen učebnicí pro žáky a studenty
všech stupňů. Je také určitým mezníkem
ve vlastivědné práci na Sobotecku. Je ale
i dokonalou encyklopedií tohoto regionu.
Jistě by neměla chybět v žádné aktivní rodině našeho požehnaného kraje.
Zde ale přichází ono pověstné „ale“.
Kniha totiž vznikla díky dotačnímu titulu
Obecně prospěšné společnosti pro Český
ráj a Místní akční skupiny Brána do Českého ráje. Tyto instituce jsou i vydavateli
a zadavateli díla. Tak aby obstály při čerpání evropských dotací, přinesli několik
problematických určení. Jedním z nich je
požadavek, aby publikace plošně pokryla jimi obhospodařovávaný region. A tak
se ve Vlastivědě Sobotecka objeví nekoncepčně popis několika značně vzdálených
objektů (Hrubá Skála, Trosky, Rovensko
pod Troskami) a paradoxně tu nenajdete
daleko bližší entity třeba z Libáňska a Jičínska. Vážnějším nedostatkem pro nás
ale je, že náklady na publikaci byly prakticky zcela pokryty z dotací (evropských),
tudíž kniha nemůže být zisková, a tedy je
neprodejná!!! Zdarma ji snadno dostane
každá škola, knihovna aj. instituce v regionu, ale nemůže si ji koupit první ani poslední náš občan. A ona to opravdu není
kniha jen na jedno přečtení. Je to spíš příručka, byť ne zrovna kapesního formátu,
po které sáhnu vždy, když se mi nějaké
regionální téma otevře nebo se například
chystám na poučený výlet. Jistou nadějí
v tomto směru je nápad, připravit druhé
vydání pod jiným vydavatelem. V něm by
šlo jednak odstranit výše zmíněné teritoriální nelogičnosti a hlavně titul by pak
byl volně prodejný všem zájemcům. Jistou kompenzací pro uživatele internetu
je v tuto chvíli možnost celou učebnici
v PDF formátu si otevřít a stáhnout na
webových stránkách vydavatele (např.
MAS Brána do Českého ráje/Projekty
spolupráce/Geopark, šance pro region).
Snad malý dovětek k určení území,
které kniha zpracovává. Soboteckem je
10
tu míněna oblast kolem Sobotky s poloměrem cca 10 km od centra (přesněji
nepravidelných 6 – 12 km), je to zhruba
v hranicích historického okresu soboteckého z let 1850 – 1949, tedy včetně
Dolnobousovska, což je pro nás důležité.
Úmyslně je tak ignorován dnešní stav,
kdy napříč tímto územím prochází umělá
hranice okresů (Jičín – Mladá Boleslav),
ba dokonce krajů. Ta by jinak oddělila
zhruba ve vzdálenosti 3 km od Sobotky
novodobé Dolnobousovsko.
Učebnici tedy přejme úspěšný start,
školákům ať dobře slouží. A my ostatní se
budeme těšit, že nápad na druhé vydání
pro všechny zájemce nezapadne.
Tomáš Grindl
www.dolni-bousov.cz
Různé samostatné články
Okénko poradny zdravé v ý živ y
a přednáškov ý cyklus v knihovně
Přišlo jaro
V tomto období uklízíme zahrádky,
čistíme svá obydlí. Je zapotřebí „čistit“
i naše tělo? Já osobně nepatřím k vyznavačům různých „detoxikací“ a „očistných
kůr“. Zastávám názor, že nejlepší je, aby
se člověk stravoval správně. Pokud známe
zásady správného stravování, není potřeba organizovat tělu „razantní očistu“.
„Význam správné stravy a dobré kondice
pro naše zdraví“ a „ Vyvážená strava –
základ dobrého zdraví“ byla témata únorové a březnové přednášky v bousovské
knihovně. Velmi mě potěšil zájem obyvatel Bousova o tato témata.
Podle statistik je prokázáno, že náš
národ tloustne a jeho kondice razantně
klesá. V počtu obézních lidí zaujímáme
jedno z předních míst v celé EU, dokonce
ve světě!! Svými přednáškami bych právě
chtěla přispět k potřebné osvětě.
Co tedy je ta SPRÁVNÁ STRAVA?
Ta, která ve správný čas, dodá tělu
potřebné a správné živiny ve správném
množství. Zní to velmi jednoduše, ale je
opravdu podstatné dodržet všechny tři
atributy: KDY, CO A KOLIK!
KDY – pokud možno co nejpravidelněji bez velkých výkyvů nejen během dne,
ale i týdne.
www.dolni-bousov.cz
CO – živiny = SACHARIDY – zdroj
energie, BÍLKOVINY – stavební jednotky,
TUKY – zdroj energie a nezbytné látky pro
správné využití některých mikroživin = VITAMINŮ a MINERÁLNÍCH LÁTEK.
KOLIK – tolik, aby tělo dobře fungovalo a nemělo potřebu tvořit zásoby ve
formě tělesného tuku.
A jak poznáte, zda je vaše strava správná
a vyvážená pro vaše tělo?
Každý jsme jedinečný a potřebujeme tedy trochu jinou „pohonnou směs“.
Bohužel platí, že: „co je pro jednoho lékem, to může být pro druhého jedem“.
Ano, i potraviny z „koše těch nejzdravějších“ nemusí některým jedincům při
konzumaci velkého množství prospívat.
Vyvážený jídelníček je tedy lepší svěřit
odborníkovi. Rozhodnutí, zda nějakou
změnu člověk chce či ne, musí každý
udělat sám.
množství minerálů Ca, Mg, K, P, Fe; z vitaminů: C, B, karoten; chlorofyl, třísloviny, a ostatní fytochemikálie.
Listy kopřivy se připravují na způsob
špenátu. Přidáváme ji do bramboráků,
omelet, těstovin, závinů a nádivek, se
sýrem na pizzu a pomazánek, vynikající
je i polévka. Kopřiva se dá jíst dokonce
i syrová, je však třeba ji najemno nasekat
nebo pomačkat válečkem na nudle, aby se
zneškodnily žahavé chloupky.
Další přednášky z cyklu o zdravém
stravování si máte možnost poslechnout
v místní knihovně 15.4. a 13.5. Budu se
na Vás těšit.
Ing. Dagmar Kozderková
Jarní typ: odlehčete svůj jídelníček a zužitkujte plevel, který nás na zahrádkách
trápí: KOPŘIVA DVOUDOMÁ
Kopřiva má nejen významné léčivé
účinky ale je pro nás zdrojem cenných živin. Například obsah proteinů v kopřivě
převyšuje téměř dvakrát obsah proteinů
v sójových bobech. Obsahuje také velké
11
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Rozhovor
Zpravodaj města Dolního Bousova
Modelování bý vá detektivka
Za celý život neměla, jak se říká, ruce
v klíně, šila, pletla, háčkovala, postupně střídala různé ruční práce, podle toho, co zrovna
bylo potřeba. Nyní už je řadu let v důchodu,
a tak pro radost skládá třírozměrné papírové
modely historických staveb a obrazy puzzle.
Povídáme se tentokrát s Helenou Čmelíkovou, jejíž práce byly k vidění na výstavě v infocentru v Dolním Bousově koncem zimy.
Zuzana Zemanová
Kdy jste začala papírové modely skládat?
Začala jsem skládat až v důchodu, dříve na to nebyl čas. Celý život jsem se věnovala ručním pracím, šila na děti i na sebe,
dříve jsme si museli většinu věcí udělat
sami. Nyní už není o tyto věci zájem, tak
jsem se přeorientovala na papírové skládačky a moc mě to baví.
Výstava vašich modelů v infocentru v Dolním Bousově čítala přes šedesát modelů, za
jak dlouhou dobu jste nashromáždila takovou sbírku?
Je to práce za poslední tři roky, co bydlím u dcery v Dolním Bousově. Modely
vyrobené dříve, jsem darovala přátelům
a také do Základní školy v Kyjevě k výuce vlastivědy. I zde jsem ale stačila už 15
modelů darovat místní knihovně a zhruba
stejný počet rozdala ještě přátelům, které
zde již také mám.
Jak obtížné je skládat papírové stavby?
To je různé, ale je to o velké míře trpělivosti a ochotě věnovat dílu potřebný čas.
Záleží samozřejmě na velikosti a složitosti
dané stavby. Také zvědavost na konečný
výsledek je důležitá. Žádný hrad, zámek
či katedrálu neprohlédnete ve skutečnosti
tak podrobně. Krásný je i pohled z ptačí
perspektivy a ze všech úhlů, nakouknete
do všech zákoutí, uliček, nádvoří i cestiček. Nic nesmí být, pokud možno, postaveno nakřivo a to mnohdy není vůbec
snadné. Například sestavujete dvě věže,
jedna sedne hned, druhá až třeba na čtvrtý pokus. Namočíte lepidlem a změní rozměr. Usychá a začne se krabatit. Někdy
se díl slepí ihned, jindy nutno počkat až
uschne, ale místo na stavbě, vám drží věž
na prstech. Papír je zkrátka papír. Někdy
je modelování úplná detektivka. Když to
sedí z boku, tak se na to nedá koukat shora, a práce začne znovu.
Kde modely sháníte? Všimla jsem si, že
máte nejen vyhlášené stavby jako je Karlštejn, Kost, Drážďany, Pražský Hrad, ale
také drobné regionální stavby jako je Vinec, Mohelnice, Březinu….?
Skládačka se prodává jako sešit s jednotlivými vytištěnými díly, vše očíslované
a nechybí ani podrobný popis historické
stavby. Dají se koupit v papírnictvích nebo
v prodejnách knih. Ty drobné stavby jsem
si pořídila v knize v Mladé Boleslavi, a zahraniční stavby mi pomáhá nakoupit dcera
přes internet. Není to však levná záležitost,
Ročník 51 - číslo 2/2015
12
www.dolni-bousov.cz
Rozhovor
jako ostatně žádný koníček. Výsledek však
přináší radost nejen mně, ale i těm, kteří
modely buď shlédli, nebo obdrželi.
a pak je do stavby usadit a vyrovnat. Nejnáročnější bylo ale zdobení zámeckých
zdí v jeho vrcholu kolem dokola.
Zakomponováváte hotové modely do krajiny?
Ano, přijde mi, že když stojí model sám
o sobě jen tak na stole, není to ono. Nejdříve jej při samotném skládání nalepím na
tvrdý podklad, to jsou většinou darované
kartony, které si podle potřeby upravím.
Aby bylo prostředí co nejvíce přirozené,
pořizuji doplňky v prodejnách pro modeláře motorových vláčků. Tam mají doslova
poklady, které se mi moc hodí. Například
travička, píseček, různé keříčky a stromečky všeho druhu. To z papíru neuděláte.
Když dcera přivezla od moře droboučké kamínky, už jsem z nich viděla vylepšené podhradí, skalní ochozy, či skalky v parku na
rostlinky. To vše dělá modely skutečnější.
Je tedy zámek Litomyšl nejpracnější model,
který jste zvládla?
Ne, celkově nejpracnější Litomyšl není.
Pracnější je chrám sv. Víta, který už jsem
ovšem stavěla čtyřikrát. Také jsou náročnější model katedrál sv. Štěpána ve Vídni, v Drážďanech, v Berlíně atd. To jsou
skvosty lidského umu.
Z kolika dílků se vlastně takový model
skládá?
Malé modely mají kolem sta až dvě stě
dílků a velké pak minimálně čtyři sta.
Víte, jaký nejpočetnější model jste dosud
složila?
Ano, nejpočetnější na dílky byl model
zámku Litomyšl, bylo jich více než sedm
set. Darovala jsem ho při stěhování právě
do školy v Kyjově a ještě jsem neměla odvahu postavit jej znovu. Zámek má velmi
obtížné balkony, ty mnozí jistě znají i ze
záběrů v televizi při pořádání slavností,
kdy jsou odtud přenosy. Sloupky v modelech je nutno lepit na pletacích jehlicích
Napadá mě, kde skladujete takové množství
modelů?
Na to se mě lidé často ptají, zvláště ti,
co již viděli mé dva pokojíčky. (smích)
Mám je všude, v knihovně, na parapetech,
v policích, na skříni, a ty velké jsou zavěšeny na zdech místo obrazů. Prostě bydlím
v galerii.
Na kterou stavbu máte zálusk do budoucna?
Existuje model Pražského hradu - Hradčany, největší hrad svou rozlohou na světě
(5 ha). Ten bych ještě ráda sestavila, ale
rozměry modelu jsou cca 1,5 x 3 m, na to
bych opravdu místo neměla. Kdyby někde
takové místo měli a též zájem, pokusila
bych se. Hlavně, aby to sloužilo lidem pro
radost i poučení a poznání.
Skládáte také puzzle, jaké největší jste zatím dokončila, a jak dlouho vám to trvalo?
Největší zatím mělo čtyři tisíce dílků,
a bylo to největší město amerického se-
verozápadu, Seattle ve státě Washington.
Skládala jsem ho asi šest neděl. Netrvalo
to nakonec tak strašně dlouho. Hotové
obrazy lepím na tvrdou papírovou desku
obyčejným lepidlem klovatinou.
Jakou barvu preferujete?
Bílou.
Oblíbené roční období?
Mám moc ráda podzim.
Když se řekne divadlo, kina kniha?
V kině jsem nebyla už léta. Do divadla
jsem jezdívala pravidelně na předplatné,
ale nevyhovovalo mi, že si nemůžu vybrat
libovolné představení a některé kousky
nebyly podle mých představ, takže už nejezdím. Co se týče knih, vyhraněný žánr
nemám. Miluju ale poezii. Před nedávnem jsem objevila poezii básníka českého
ráje Josefa Brože a ta mě opravdu chytla
za srdce. Jeho verše jsou nádherné a procítěné. Přečtu si ráda i beletrii, povídky,
historické romány nebo životopisné knihy. Co nemusím, jsou detektivky. A samozřejmě nesmím zapomenout na knihu
knih Bibli, tam je vše a patří mezi ty knihy, ke kterým se stále a ráda vracím.
Inzerce
 Prodám pozemek p.č. 96/3 a 94/11 o celkové výměře 2103 m2. Cena 150 Kč/m2 případně dohodou. Tel. 603 242 567.
 Opravy komínů nad střechou, zednické
práce, montážní plošina.
Mistalér 604 906 671
 Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý.
Stáří: 14-19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks
dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho
chovu! Prodej se uskuteční: Ve čtvrtek 16.
dubna 2015, Dolní Bousov – u vlakového
nádraží - 15.00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá 9 - 16 hod., tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840.
www.dolni-bousov.cz
13
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Školní okénko
Zpravodaj města Dolního Bousova
Tajemst ví vojenského kufříku
Pod tímto názvem se ukrývá interaktivní online hra určená pro žáky základních
a středních škol, kterou k stému výročí
vypuknutí 1. světové války připravil Vojenský historický ústav Praha. A protože
jsme s letošními deváťáky opakovali loňské učivo, především první světovou válku, využili jsme možnosti, jak se zábavnou
formou dozvědět něco o osudech lidí za
války, o tom, jak žili, co je potkalo. V tomto pojetí není slovo válka už pouze pojem,
ale skrývají se za ním osudy jednotlivých
vojáků - obyčejných lidí.
Základem hry jsou čtyři vojenské kufry,
v nichž se ukrývají předměty a dokumenty, které patřily vojákovi z rakousko-uherské armády, z francouzských, ruských
a italských legií. Úkolem účastníků hry
je prozkoumat jednotlivé předměty v kufru a zrekonstruovat životní příběh jeho
majitele, přičemž jako pomůcka poslouží
mapa událostí a přiložené otázky. Hra „Tajemství vojenského kufříku“ je určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
a studenty středních škol, zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy,
ale i rodiče s dětmi. Na základě zjištěných
reálií mohou účastníci projektu sepsat práci (příběh určitého člověka), s níž se mohou zúčastnit celostátní soutěže.
Mgr. Ingrid Mendlíková
Po dohodě s paní učitelkou Mendlíkovou zveřejňujeme dopis, který byl autorem
projektu zveřejněn na webových stránkách
VHÚ a také pochvalnou reakci z Vojenského historického ústavu.
Vážení tvůrci a iniciátoři Kufříků,
chci vám poděkovat za možnost obohatit
hodiny dějepisu tak úžasným projektem jako
je interaktivní hra Tajemství vojenského kufříku. Když jsem o loňských letních prázdninách hledala nějaké nápady a náměty, kterými bych obohatila dějepis v deváté třídě,
narazila jsem na vaše stránky. Ihned jsem
vše prostudovala a udělala si poznámky. A těšila jsem se, čím své žáky na začátku školního roku překvapím. V naší škole už máme
zkušenosti s podobnými projekty, mnohokrát
jsme se zúčastnili internetové soutěže Lidice pro 21. století, dokonce s velice dobrými
výsledky, účastnili jsme se projektu Krokus,
k němuž žáci deváté třídy vždy připravovali
literární projekt pro své mladší spolužáky,
každoročně připravujeme celodenní projekt
spojený s promítáním dokumentárních filmů
Jeden svět na školách. Ze zkušenosti vím, že
děti tyto projekty velice baví a že si z nich
odnesou více než z běžných hodin dějepisu.
Na konci osmého ročníku se probírá 1.
světová válka, a tak jsem se rozhodla, že využiji „Kufříky“ k opakování. Žáci byli nadšení
a badatelská práce je velice bavila. Ve výběru
postav jsem jim nechala volnou ruku. Společně jsme prošli pravidla a vysvětlili si, jak budeme postupovat. Žáci si měli výsledky svého bádání průběžně zapisovat a věděli, že výsledky
bádání mi budou muset odevzdat přehledně
zpracované. Musím říci, že do práce se zabrali
i slabší žáci a s malou dopomocí tento úkol
zvládli i oni. Během práce si děti sdělovaly své
poznatky, měly radost, když se jim povedlo
něco vypátrat. Bavilo je prohlížet obsah kuf-
říků, nadšeně mi sdělovaly, co objevily nebo
co si dokázaly vyčíst z různých dokumentů.
Všichni věděli, že s výsledky svého objevování
budou dále pracovat při hodině slohu. Byla
jsem mile překvapená, že literární zpracování
toho, co sami objevili, žáky bavilo. Někteří své
zápisky zpracovali formou deníku, jiní příběh
svého vojáka převyprávěli nebo zpracovali formou vzpomínek.
Když všichni začali postupně zpracovávat
výsledky svých objevů do slohové práce, začali
si naplno uvědomovat, co je válka. Popisovali
příběhy lidí, kteří jsou vzdáleni od své rodiny,
od domova, od místa, které mají rádi, od lidí,
které milují a kteří se strachem čekají, zda se
z války vrátí. Uvědomili si, že synové museli
opustit své matky a otce, že mnozí museli
s těžkým srdcem opustit svou ženu a své děti,
svoji práci či své hospodářství. Uvědomovali si, že nikdo z nich vlastně nešel do války
dobrovolně, že všichni chtějí hrůzy války přežít
a vrátit se domů. Mnozí si alespoň částečně
uvědomili, v jak nelidských podmínkách vojáci žili, jak se báli, jak byli stateční, jak viděli
umírat své kamarády, jak se dokázali radovat
ze života a nenávidět válku, jak dokázali dávat naději sobě i svým kamarádům.
Přesvědčila jsem se, že učivo podané dětem tímto způsobem v nich zanechá mnohem víc. Určitě nevadí, že si nezapamatovaly
všechny letopočty, jména a události, ale důležité je, že si uvědomují, co je zlo a co je
dobro a co je v životě člověka to nejdůležitější. A „Kufříky“ byly tím správným krokem,
který jim k tomu dopomohl. Děkujeme.
Mgr. Ingrid Mendlíková
Dobrý den, paní Mendlíková,
moc Vám děkuji za obsáhlejší zpětnou
vazbu. Jako autora hry mě neskutečně těší,
že se žákům práce s příběhy líbila a odnesli si z ní přesně to, k jakému účelu byla hra
vytvořena. Vážím si také Vašeho kreativního přístupu ve výuce, který byl patrný
z Vašeho dopisu. Je skvělé, že někteří pedagogové mají snahu učit moderní dějiny
jiným, inovativním způsobem a neváhají
využít takové nástroje ve výuce, jako byla
například naše hra s kufříky. S tímto vědomím se mi bude tvořit další série kufříků
ke 2. světové válce mnohem lépe!
Ještě jednou děkuji a přeji pěkný den.
Mgr. Petra Raisichová
Vojenský historický ústav Praha
Ročník 51 - číslo 2/2015
14
www.dolni-bousov.cz
Knihovna
Knižní novinky

Výběr zajímavých titulů pořízených
za poslední měsíc do knihovny:
Dětská literatura:
 101 dalmatinů – Disney
 Madla a Ťap – V. Chaloupek
 Kamarádi auta – Thilo
 Horseland. První láska – A. Auerbachová
 Deník rebelky – K. McCombie
Deskové hry:
 V kostce! Vynálezy
 Dostihy a sázky Junior
 Quarto!
 Pirates Code LEGO
Krimi:
 Mrtvý na Pekelném vrchu – J.
Červenák
 Restaurátor – J. Sánchez
 Muž z ostrova Lewis – P. May
 Ve slepé uličce – H. Mankell
Historické:
 Bůh pouště – W. Smith
 Kunhuta Přemyslovna – H. Whitton
 Písař jejího veličenstva – H. Troyat
Romány:
 Bridget Jonesová: láskou šílená –
H. Fieldingová
 Kufr paní Sinclairové – L. Walters
 Jak jsem se zbláznila – I. Devátá
 Kvítek karmínový a bílý – M. Faber
 Pražské orgie – P. Roth
Naučná literatura:
 Případ Pavlína – M. Formanová
 Sobotecko minulého století
 Českoslovenští legionáři za první
světové války
 Tarot – K. Mc Cormack
www.dolni-bousov.cz
Dolnobousovsko v literatuře a kultuře
Název předkládané publikace je vám asi povědomý.
Nemýlíte se. V letech 2012-13
vycházel pod tímto titulem
seriál na pokračování v Bousováku. Dnes je tedy celý text
transformován do podoby samostatné knížky.
Autor, promovaný historik
Karol Bílek, opět odvedl obdivuhodný kus práce. Přesně před třemi lety proběhla
na naší krásné faře beseda
s výše jmenovaným na téma
Regionální literatura Bousovska. Pan Karol Bílek nám
přivezl dvě tašky pokladů tohoto oboru, šéfová městské
knihovny Ing. Dita Říhová
k tomu dodala vše, čím městská knihovna v té době disponovala, a mnozí návštěvníci
přinesli další skvosty. Beseda
nebrala konce. Jednoznačně z ní vyplynulo všeobecné
přání, mít k dispozici jakousi
rukověť pro rychlou orientaci
v této problematice. Vzorný
a poslušný autor tento požadavek zpracoval v rozsahu, který nám byl posléze v Bousováku předložen.
V té samé době vedoucí naší městské knihovny a infocentra paní Dita Říhová pojala
touhu mít všechny bousovské tiskoviny hezky pod jednou střechou. V regálku knihovny
ukázněně vyrovnané, seřazené a nejlépe i digitálně zpracované. A tak se její péčí zrodila Bousovská regionální knihovnička (BRK). A jejím prvním statečným svazkem je
právě předkládaná knížka. Editorka ji navíc doplnila o bohatý ilustrační materiál.
Na zdánlivě skromných 92 stranách tu defilují stovky jmen významných občanů a titulů
prací, které Bousov popisují, odborně po tématech zpracovávají a poeticky či beletristicky
reflektují. Dále jsou tu připomenuty tematicky nejrůznější práce bousovských rodáků
nebo autorů jinak s Bousovem spjatých. Časově se zprvu ponoříme až do dávné historie,
podstatnější příspěvky nám budou k dispozici od 16. století a dobéřeme se postupně až
žhavé současnosti.
Rychlejší orientaci v onom velkém množství pojmů usnadňuje členění do kapitol podle
časových období a tučná sazba vlastních jmen všech zmiňovaných osob. Snad trochu
nám schází možnost vyhledávat jména abecedně, což by čtyři stránky rejstříku krásně
vyřešily. Pomocníkem nám v tomto směru budou Malé dějiny Sobotecka, III. díl (tj. včetně Dolnobousovska), které by měli přibližně do jednoho roku vyjít. Ty budou vlastně celé
pojaty jako slovník osobností typu Kdo je kdo.
Naše nová knížka vyšla vlastně už na sklonku loňského roku. Slavnostně jsme ji tedy
pokřtili 4. března a opět bylo při tomto setkání bohatě o čem si s panem Karolem Bílkem
povídat. Nakonec většina účastníků patří k jeho tradičnímu fanklubu. Záhadou stále zůstává, proč více než polovina účastníků na těchto bousovských besedách jsou přespolní.
Uvidíme, jestli 200 výtisků bude pro Bousov a okolí stačit. Přeji knížce, aby dobře
sloužila, abyste v ní nacházeli, po čem se právě pídíte. Studentům a dalším zájemcům, ať
si v ní brzy najdou témata pro další bádání o své domovině.
Tomáš Grindl
15
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Knihovna + přírodou Dolnobousovska
Zpravodaj města Dolního Bousova
Nebojte se číst v originále
Právě jsme pro Vás jsme v městské
knihovně nakoupili knihy v angličtině,
němčině, ruštině, francouzštině, a italštině a umístili je do jedné poličky v oddělení pro dospělé. Ptejte se paní knihovnice
u výpůjčního pultu.
Ještě jste žádnou knihu v angličtině či
v jiném jazyce nečetli? Poradíme vám, jak
začít!
Začněte u zjednodušených knih
Jsou to zkrácené verze známých příběhů a nezřídka obsahují doplňující otázky
textu, aby si čtenář ověřil, zda textu rozuměl. Pro začátek je dobré zdůraznit, že
při čtení v cizím jazyce neplatí, že výzva
z vás udělá mistra. Možná právě naopak
– najděte si knihu, která bude svým jazykem na úrovni vaší jazykové dovednosti,
případně o trochu níž. Po dočtení poslední kapitoly budete mít radost, že jste to
dokázali a to vás nabudí k dalšímu čtení.
Naopak trápení se s každou větou je velmi
demotivující.
Není nutné rozumět všemu
Dostali už jste se k nezjednodušeným
příběhům a stále máte pocit, že nerozumíte
úplně všemu? Neklesejte na mysli, pro čtení
v cizím jazyce stačí, když budete rozumět
zhruba ¾ textu. V žádném případě ale neseďte nad knihou se slovníkem v ruce! Je
lepší se snažit si u neznámých slov odvodit
význam z kontextu. Vždyť právě rozšiřování slovní zásoby je jedním z důležitých momentů při čtení knihy v cizím jazyce.
Rada na závěr? Jednodušší bývají knihy
pro mladší čtenáře, naopak byste se měli
pro začátek obloukem vyhnout klasice
a starším dílům obecně, totéž platí i pro
knihy s použitým slangem. Tak hurá do
toho!
Baráčnick ý
bál
V sobotu 21. února 2015 se navečer začali scházet tetičky, sousedé a dobří přátelé do Staročeské restaurace, kde jsme
pořádali Baráčnický bál. Po 20.00 hodině
zahájil bál rychtář Karásek přáním dobré
zábavy. I když se v ten den sešly dvě stejné
akce, byl bál pěkný.
Příjemnou atmosféru vytvářela hudba
Jardy Hrubého a při tanci jsme se dobře
bavili. Hra o ceny byla též bohatá. Všichni
se těšili na dorty. I když se k ránu domů
nechtělo, vše jednou končí... Popřáli jsme
si dobrého zdraví a těšíme se napříště.
Děkujeme zaměstnancům Staročeské
restaurace za vzornou obsluhu.
Zapsala Karásková
Slavičí rok v Česku za pár dní začne
Jestliže dvojka Bousováku vyjde 1. dubna, do příletu nejčasnějších slavíků bude
zbývat deset dnů. Rozhodl jsem se nečekat
s oslavou našeho krále pěvců do června,
začneme hned.
Pro nedávnou slavičí reportáž v magazínu Víkend od MF Dnes jsme si půjčili
pár obrazů z galerie bousovské přírody.
Ten, na kterém jsem prvně slavičí zpěv
uslyšel a o nejstarším zpěvákovi od splavu. I jinde by šlo na mistra pěvce vzpomínat, vždyť moje oblast mezi Humprechtem
a Jizerou má 220 čtverečných kilometrů,
ale já jsem chtěl začít tady. A spolupráce
se skvělým novinářem Filipem Saiverem
byla očekávaným i naplněným zážitkem.
I letos slavíci jistě přiletí, i letos se za
nimi chystám zvědav, kam všude se vrátí.
Vyjděte si za nimi taky, využijte jedinečné
nabídky, kdy úval Klenice je posledním
útočištěm směrem od slavičího Polabí. Počkejte po jistotě až na prvního máje a pak
si za setmění vyrazte za zážitkem třeba
zrovna ke splavu, nebo pod Rachvaly. Za
hřbitov, nebo pod Kolonii. K nádraží či na
Záhumní Lhotu. Ten kdo je přespolním,
nepřijde zkrátka. Nad Rohatskem, pod
Bechovem, u Svobodínu, před Skyšicemi
v Končinách, pod Vlčím Polem, Za ČerRočník 51 - číslo 2/2015
venským rybníkem u Šlejferny, nad Horním Bousovem i bokem Ošťovic. Jediné
co nevím, jestli i nad Střehomí, v polních
remízcích k Semtinám. Můžete se vydat
i na kole, kdo by chtěl někam dál, vždyť
zpěv je slyšet za dobrých podmínek více
jak na kilometr. Ovšem pravým zážitkem
je stoupnout si přímo pod větev kde slavík
zpívá. Problém to není, v noci se mistr totiž nebojí. Pokud budete mít štěstí a natrefíte zpěváka zkušeného, nebude se vám
možná chtít odejít. Takový koncert je členitý a procítěný, začátkem máje dokonce
šetří i na přestávkách, jak mu na tom záleží. Když si místo zapamatujete, zkuste tam
přijíti ve dne. V bohaté škále ptačího chóru. Budete překvapeni, jak zpěv najednou
splývá. Ucho si ovšem vycvičíte a budete-li
pilní, odlišíte pak třeba i velikou vzácnost,
to když někde zapívá slavík tmavý. I taková šance je. S poslechem však spěchejte,
v přírodě čas běží snad ještě rychleji než
nám a jak se ptáci pustí do hnízdění, koncerty začnou šidit.
Pozor však dejte zvečera, do samého setmění totiž zpívají drozdi, na okraji borů
brávníci, tak ať si je nespletete. Pod lampami pak městští kosové, ty ale poznáte
snadno. Zkuste zažít, co jsem zažil kdysi,
16
když jsem si kreslil triumfálního pěvce
hodně podle Máchy a očekával potemnělou jezerní hladinu s vonícím borem za
zády. Dojatou růži a přetichý mech. Namísto toho jsem s rozedněním uviděl roští
s pomačkanými papíry a rozježděnou cestu. Byl bych však nespravedlivý. Třiatřicet
roků mi ukázalo i slavičí zákoutí romantická. Na Horách před lomem zpíval doopravdy mezi květy divoké růže. V Bousově
u nádraží proti obřím poupatům magnólie, před Hradištěm v zahradě bývalého
pasťáku seděl na granátovníku a podle
pohádky Marie Kubátové znám slavíky
i z chudičkého javoru babyky.
Slavičí rok u nás trvá čtyři měsíce. Od
příletu přes hnízdění, přepelichání peří až
do noci poslední, ve které zmizí k Africe.
Přes Alpy, přes moře, přes těžkou Saharu,
do Sahelu. V čase, kdy Afriku probudí deště, dá se tam dohromady, aby, až mu biohodiny dotikají, vyrazil domů. Do kopřiv
ke Klenici.
Jsou i jiní opeřenci, jsou motýli, spousta nádherných květů co ještě voní. Jsou
pole plná drahokamů i rybí potoky s křídly motýlic. Já jsem vás dnes vzal za slavíky.
Pavel Kverek
www.dolni-bousov.cz
Sport
Florbalová reprezentace školy na třech frontách
Hned ve třech různých věkových kategoriích reprezentovali bousovskou školu
chlapci a dívky ve florbalových soutěžích.
Nejprestižnější byla samozřejmě kvalifikace o republikové finále dívek 8. a 9. tříd.
Naše dívky bohužel na své soupeře nestačily. Dva turnaje Florbalové ligy volného
času (FLVČ) odehráli starší kluci – vybojovali pět vítězství, jednou prohráli. A zkušenosti sbírali na turnaji mladší chlapci.
Kvalifikace o republikové finále ve florbalu
dívek kategorie IV., Plzeň, 29. ledna 2015
ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Horažďovice 1:4
(0:1, 1:2, 0:1), Najmanová. První zápas se
nám vůbec nevydařil. Dívky jako kdyby
byly unavené z dlouhé cesty, nestačily se
soupeřkami běhat, nepřihrály si, nevystřelily. Všechny góly jsme dostali po zbytečných chybách. Sice jsme vyrovnali na 1:1,
ale ani to úroveň naší hry nezvedlo.
ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Týn nad Vltavou
3:4 (1:0, 1:2, 1:2), Žapková 2, Pajerová.
Vloni jsme soupeřky se štěstím vyřadily
v dramatickém utkání fotbalové Coca Coly
o postup do finále. Ve florbalové odvetě se
štěstí přiklonilo k Týnu. Konečně výkon,
jakého jsou dívky schopny. Bojovnost, nasazení, proměňování šancí. Bohužel opět
jsme chybovali v obraně. Dvakrát jsme nechali hráčku soupeře volnou před brankou
při rozehrávání volného úderu a jí stačilo
jen doklepnout míček do branky. Rozhodující gól jsme dostali chvíli před koncem,
když jsme nedokázali soupeřku zastavit
při jejím postupu podél mantinelu. Přestože jsme prohráli, zasloužily si dívky pochvalu za předvedený výkon. Ovšem sen
o dvoudenním republikovém finále se rozplynul. Sestava: Sudíková – Žapková, Pajerová, Svobodová, Najmanová, Hovorková,
Valíčková, Nožířová.
Přes výrazné oslabení kluci vybojovali důležité výhry
Další dva turnaje odehráli kluci ve
FLVČ, v obou byli výrazně oslabeni. Před
turnajem v Českém Dubu onemocněli
Boček a V. Pilař, na turnaji v Benátkách
nebyli Boček, Ort (hráli v MB), V. Pilař
(úraz) a Demel (po nemoci). Přesto všichni ostatní bojovali s maximálním nasazením a nebýt kolapsu v závěrečné třetině
utkání s Benátkami, neokusili by hořkost
porážky. Hrát se budou ještě dva turnaje –
v neděli 22. března v Benátkách, v ssobotu
25. dubna v Tipsport aréně v Liberci.
www.dolni-bousov.cz
Turnaj Český Dub, 24. ledna 2015.
ZŠ Dolní Bousov – DDM Liberec 3:0
(2:0, 1:0, 0:0), Ort 2, Svoboda. Hráli jsme
neustále před libereckou brankou, ale
když ve druhé třetině odstoupil Ort s naraženým kolenem, nebyl nikdo schopen
trefit se do ní.
ZŠ Dolní Bousov – Sokol Benátky 2:6
(1:0, 1:1, 0:5), Ort, Hercík. Soupeř v nejsilnější sestavě, přesto jsme dvakrát vedli
a nepouštěli Benátky před naši branku. Pak
ovšem přišel nájezd za naši nesmyslnou hru
vysokou holí, Benátky vyrovnaly a v poslední třetině využily velkého množství našich
chyb k vysoké výhře. ZŠ Dolní Bousov –
Český Dub 8:0 (2:0, 4:0, 2:0), Ort 4, Demel
2, Žapka, O. Pilař. Domácí se chtěli před
svým početným publikem předvést, ale my
jsme zahráli výborně a nedali jim šanci. Sestava: Šimon – Hercík, Svoboda, Pavlíček
– Žapka, Žáček, Demel, Ort, O. Pilař.
Turnaj Benátky nad Jizerou, 28. února 2015.
ZŠ Dolní Bousov – DDM Liberec 2:0 (0:0,
1:0, 1:0), Žapka 2. Stále se hrálo před libereckou brankou, ale trefit se do ní byl neskutečný problém. Soupeř se na naši polovinu téměř nedostal. ZŠ Dolní Bousov – ZŠ
Český Dub 2:1 (1:0, 0:1, 1:0), Kret, Žáček.
Po malé pauze jsme hned hráli další zápas,
a bylo to znát. Pohyblivý soupeř nám občas zatápěl, my jsme pokračovali v neproměňování šancí. Bojovností jsme nakonec
doslova vydřeli výhru. ZŠ Dolní Bousov –
Sokol Benátky 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), Merva 2,
Žáček. Benátky předtím oba soupeře jasně
porazily a věřily si i na nás. Ale velká bojovnost a nasazení všech našich hráčů jim
téměř nic nedovolily. Vedli jsme po dvou
trefách Mervy, snížení nemělo platit (hra
vysokou holí). Definitivní tečku dal třetím
gólem Žáček. Výborně opět hráli obránci,
kteří se střídali ve třech. Sestava: Šimon –
Svoboda, Hercík, Pavlíček – Žáček, Žapka, O. Pilař, Merva, Kret, Hofman.
Přípravný turnaj Florbalové akademie Mladá Boleslav, 9. ZŠ MB, 22. února 2015
ZŠ Dolní Bousov – FA elévové starší 0:7
(0:5). Hrálo se v malé tělocvičně, brankář
plus tři hráči. Než jsme si zvykli na pro
nás neobvyklé podmínky, přehrával nás
soupeř velmi lehce. Ve druhé půli už to
bylo lepší, ale gól jsme nedali. ZŠ Dolní
Bousov – FA Dračice 3:3 (1:1), Hofman 3.
Na vánočním turnaji v Bousově jsme soupeřky porazili, ale to se hrálo na větším
17
hřišti a my jsme měli silnější sestavu. Ke
druhému místu ve skupině jsme museli vyhrát – to se nepodařilo, skončili jsme třetí
ve skupině a hráli o konečné 5. a 6. místo.
ZŠ Dolní Bousov – FA Tygřice 4:2 (2:1),
Sladký 2, Hofman, O. Svoboda. My jsme
asi z dvaceti střel dali čtyři góly, soupeřky ze čtyř dva. Obsadili jsme konečné 5.
místo. Sestava: Šimon – Pánek, Buriánek,
Sladký, Hofman, O. Svoboda.
Florbalové tréninky jsou každé pondělí:
13.30 – 15.00: 1. a 2. třída, 15.00 – 16.30:
3., 4. a 5. třída, 16.30 – 18.00: 5., 6., 7.
a 8. třída.
Chceš hrát florbal? Přijď v uvedený čas
a vyzkoušíš si to. Hokejku a míček je možné
si půjčit.
M. Ječný
kulturní tipy
1. a 3. 4. Noc s Andersenem v knihovně, 18.00, pouze pro přihlášené děti
2. 4. Výstava ke 110 letům železnice
v D. Bousově, galerie Na faře, potrvá
do 15. 5.
4. 4. Velikonoční turnaj – ženy, 14.00,
škola Bechov
5. 4. Velikonoční turnaj – muži,
13.00, škola Bechov
18. 4. Batikování, malování, tisk na
textil, 15.00, pro děti i dospělé, Bechov
26. 4. Pochod z Bousova do Bousova, 9.00, od ZŠ, vhodné i pro rodiny
s dětmi
30. 4. Čarodějnický rej, 17.00, Na
Školništi
30. 4. Pálení čarodějnic, 17.00 Bechov - Svobodín
1. 5. Turnaj minižáků pod záštitou
starosty města (14. ročník), fotbalové hřiště DB
2. 5. Hobby Motocross - Pěnička Cup,
závodiště Rachvala
8. 5. Fotbalový turnaj starých gard
(6. ročník), fotbalové hřiště DB
16. 5. Oslavy 70 let od konce 2. sv.v.
v Bousově, nám. TGM 10 – 17 hod.
29. 5. Noc kostelů, 20.00, koncert
a prohlídka kostela sv. Kateřiny
Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz.
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.czSport
Zpravodaj města Dolního Bousova
František Živný po roce opět ovládl Golemovu ruku
Vloni si dolnobousovský silák František Živný přivezl z mezinárodní soutěže
v armsportu tři první místa, letos tuto
skvělou bilanci zopakoval. Vyhrál v kategorii veteránů Masters nad 95 kg na pravou i levou ruku a zvítězil i mezi muži v kategorii nad 105 kilogramů na pravačku (na
levou ruku nestartoval). Výborné výkony
předvedl i Rudolf Stezka, který vyhrál obě
kategorie mezi muži do 75 kg. Ve stejné
kategorii při svém prvním mezinárodním
startu obsadil Lukáš Fišer páté místo na
pravačku a šesté na levačku. Na 18. ročníku Golemovy ruky startovalo v Brně 31.
ledna 2015 téměř sto dvacet závodníků.
Zopakoval jsi loňský úspěch – jsi spokojen? „Loňský úspěch jsem chtěl potvrdit, proto jsem v zimě usilovně trénoval s klukama.
Za to, že se mi to povedlo, jsem hrozně rád
a vděčný všem, kteří mi pomáhali a pomáhají – rodičům, Karlu Zetkovi, Mirkovi Roháčikovi, městu Dolní Bousov, škole a všem
lidem, kteří mě podporují a fandí mi. Pochválit bych chtěl především Rudu Stezku, který
poprvé vyhrál v mezinárodní konkurenci na
obě ruce, což je vynikající výkon. Zdatně si
vedl i Lukáš Fišer, který letos přešel z juniorů mezi muže. Bousov jsme reprezentovali tři
a myslím, že jsme se vůbec neztratili.“
Jakou jsi měl konkurenci? „V kategorii
Masters jsem měl pět soupeřů, mimo jiné i ze
zahraničí. Ohrozit mě mohl jeden Polák, ale
zvládl jsem ho. V mužích to bylo horší. Startovalo nás na pravou ruku osm, ale soupeři
jsou většinou mladí kluci mezi dvaceti a třiceti, kteří mají sílu a rychlost vypilovanou.
Dávali mi několikrát pořádně zabrat, nejvíc
Polák a dva Rakušani, ale všechny jsem porazil. Na levačku jsem nebojoval – moje levá
ruka není tak stavěná, abych si mohl troufnout na muže v mezinárodní soutěži.“
Jak jste se do Brna dostali? A proč jste
byli jen tři? „Jeli jsme ráno v půl páté, řídil Mirek Roháčik, za což mu patří mé poděkování. Odřídil to tam i zpět a v Brně se
o nás staral. Soutěž skončila kolem desáté
večer, domů jsme se dostali kolem čtvrté hodiny ráno. Ono nás momentálně víc není.
Milan Hiršal je zraněný, na republiku jsme
pro něho požádali o divokou kartu, protože
nemá potřebné body. Mladí kluci, kteří začínají – Adam Syrovátko, David Bergman
a Martin Tomášů – závodí v začátečnících
a mezinárodní soutěž pro ně zatím není.
Patrik Kverek má natažený bicepsový úpon,
Ročník 51 - číslo 2/2015
takže trénuje jen lehčí váhy a na závody nechodí. A když nejde on, nejde ani Kovář. Dan
Příhonský přešel z páky na strong many. To
jsou ti, co nosí velké kameny, převracejí pneumatiky a tahají auta. Posiluje s námi, vypadá hrozivě a nechtěl bych se s ním přetlačovat. V sobotu 13. dubna je v Podivíně třetí
kolo extraligy, kam jede jen Ruda Stezka.
Je to daleko, já, Ruda i Lukáš už body na
republiku máme a Milan by měl dostat divokou kartu. Ruda má obrovskou formu, tak
si chce upevnit pozice, aby věděl před Mistrovstvím České republiky, které je 11. dubna
v Praze, že má na prvenství na obě ruce. Je
do jubilejní dvacátá republika, vítězové mají
právo startu na Mistrovství Evropy v Bulharsku a naději reprezentovat na mistrovství světa. Já budu bojovat na obě ruce v Masters
a na pravačku v mužích.“
Mezi veterány asi konkurenci mít nebudeš, ale co mezi muži? Bude další titul? „To
nevím. V mužích je Dušan Tesařík a Martin
Vodák a to jsou velice zdatní soupeři. Uvidím, jak ještě potrénuju a co bude říkat zdraví. Momentálně mě bolí lokty, zápěstí a rameno a hlavně mě bolí hlava, když tlačím
těžké váhy. Když to všechno bude fungovat
tak, jak má a nic se mi nestane, chtěl bych
se o titul poprat. Ale nebudu říkat, že na to
mám.“
Zmínil ses o mladé krvi. Jak si vedou?
„David, Adam i Martin trénují velmi zdatně.
Oni netrénují vyloženě na páku, ale posilují. Trénují poctivě třikrát v týdnu a vedou
si dobře. Jednou, dvakrát za týden přijede
Lukáš Fišer a protáhne je za stolem. Zatím
je to baví, pokud u páky zůstanou, věřím, že
18
to bude nová generace pákařů. Ještě kdyby
projevila zájem i nějaká dívka či žena – rád
bych ji připravil. Soutěže jsou samozřejmě
i pro ně. Dvě váhové kategorie pro ženy (do
a nad 60 kg), tři pro juniorky (do 55, do 63
a nad 63 kg).“
Republika je za měsíc – kdy začne příprava? „My se už dva týdny připravujeme,
další dva budeme pilně trénovat, pak budeme ladit jednou týdně a čtyři, pět dnů před
závody nebudeme trénovat vůbec, aby forma
přišla přesně v den závodů. Nyní jsme tedy
ve fázi náročného tréninku. Někdy jedeme
na šlachy, dáváme lehké váhy na čas, třeba
čtyřicet kilo po dobu tří minut. Někdy naložíme na jednoručku padesát až osmdesát kilo
a prostě to tam vytlačíme na biceps, na tlaky
na ramena. Velkou činku dáváme sto až sto
padesát kilo, ale je to samozřejmě individuální podle síly každého. V současnosti na
jednu ruku dávám těch osmdesát, v minulosti to bylo sto kilo. Na benč jsem dával i dvě
stě dvacet, ale nyní mám nemocný záda, tak
zvedám takovou váhu na mrtvý tah – tam
jsem předtím dával tři sta šedesát. Holt je to
nyní slabší vzhledem k mému zdravotnímu
stavu.“
Minule jsi říkal, že bys chtěl nějaká kila
shodit. Podařilo se ti to? „Já mám tendenci
držet tři neděle dietu. Připravím si jídelníček,
protože tomu rozumím. Všechno si nakoupím, navařím si, shodím deset dvacet kilo.
Ale pak mi cvakne v hlavě, dojdu si na pizzu nebo kebab a je po dietě. Váha je během
týdne nazpátek. Prostě nemám silnou vůli,
pořád se držím kolem dvě stě kilo.“
M. JEČNÝ
www.dolni-bousov.cz
Sport
Dolnobousovský sportovní klub
„A“ mužstvo
Zimní příprava fotbalistů DBSK začala
12.01. Trénovalo se 3x týdně na víceúčelovém hřišti + výběhy do okolí Dolního Bousova. Tréninková účast byla až na výjimky
dobrá. V průběhu přípravy absolvovali
hráči soustředění v Lomnici nad Popelkou (19. - 22. 2.), kde probíhaly tréninky
2x denně na hřišti s umělou trávou. Novou
tváří v kádru A-mužstva je Matouš Novák
z Dlouhé Lhoty. V přípravných zápasech
se střelecky nejvíce dařilo Stejskalovi (8
branek). Jarní část sezony začíná 22. 3.
zápasem v Lužci nad Vltavou.
Výsledkový servis – zimní příprava
DBSK "A" - Rožďalovice 5:0 (0:0), sestava: Buriánek - Kollátor, Kobrle, Kynčl,
Kosina - Boček, Dajč, Šolc J. Světlík Ort,
Šouta, branky: Stejskal 2x, Kasal 2x, Kubeček; DBSK „A“ - L. Kostelec 2:0 (0:0),
sestava: Buriánek - Kollátor, Procházka,
Kynčl, Dajč - Světlík, Szabó, Bíšek, Havel
ml. - Šolc M., Šolc J., branky: Stejskal 2x;
DBSK "A" - Rovensko 6:2 (2:0), sestava:
Urban - Kollátor, Žáček, Kynčl, Kosina Boček, Volf, Havel, Havel ml. - Dajč, Ort,
branky: Stejskal 2x, Dajč 2x, Novák, Hrdý;
DBSK "A" - Kosmonosy 5:2 (4:0), sestava:
Stránský – Vacek, Klíma, Bíšek, Havel –
Kasal, Kubeček, Hrdý, Stejskal – Merva,
Novák, branky: Šolc M., Zahrada, Tomíček; DBSK "A" - Sedmihorky 3:4 (0:2),
sestava: Stránský – Novák, Klíma, Bíšek,
Zahrada – Šolc T., Vynikal, Hrdý, Stejskal
– Merva, Tomíček, branky: Stejskal 3x
„B“ mužstvo
Výsledkový servis – zimní příprava
DBSK "B" - Žerčice 7:1 (2:0), sestava:
Krajcsovics - Holub, Švec, Kynčl, Bláha
- Merva, Polák, Kasal, Havel, Havel ml. Šolc M., branky: Šolc M., Kynčl P., Ort,
Chmelo, Šolc J., Havel, Švec; DBSK "B"
- Mcely 5:3 (2:0)
Stará garda
Také mužstvo staré gardy se pravidelně
schází prakticky celou zimu. Ve čtvrtek ve
sportovní hale a v neděli na umělce u koupaliště. Účast je velmi dobrá, vždy se sejde
10-14 hráčů. V rámci zimní přípravy odewww.dolni-bousov.cz
hrála garda jeden přátelský zápas v Jičíně
na umělce proti staré gardě Rožďalovic.
Výsledkový servis – zimní příprava
SG DBSK - SG Rožďalovice 3:3(2:0), sestava: Urban P. - Buriánek, Havel, Kosina
Jiří, Kosina Jar., Boček, Procházka, Holub, Karn, Šouta, Nechánský, Chrpa, Šolc
M., branky: Kosina Jar., Šouta, Buriánek
Dorost
Přípravu na jarní část soutěže 2014/15
jsme s dorostem zahájili prakticky už začátkem prosince, kdy jsme absolvovali týdenní
soustředění v Harrachově, kde jsme pro tréninky využívali umělou trávu a halu v místní základní škole. Od ledna trénujeme pravidelně 2x v týdnu – úterý a pátek + přípravná
utkání. Celkem jsme sehráli 6 přípravných
utkání, všechna se soupeři hrajícími buď
krajské přebory, nebo dorosteneckou ligu.
Je škoda, že jsme museli z důvodu velké
marodky odříct domluvené utkání na Slavii Praha s mladší dorostem U16. Pro přípravná utkání jsme využili umělou trávu
v Lomnici n. Popelkou a v Jičíně, v rámci
tréninku jsme si domluvili zápas na FK
Mladá Boleslav, Slovanu Liberec a v Nové
Pace. Několik hráčů během zimní přípravy
nastoupilo za dospělý „B“ tým. Doufejme,
že po kvalitní zimní přípravě bude i herně
kvalitní jarní část sezóny.
Tým
Skóre
Body
1.
DOUBRAVA
65: 20
37
2.
DBSK
96: 24
35
3.
PŘEDMĚŘICE (SD)
65: 29
31
4.
AKUMA MB (SD)
61: 30
31
5.
Dobrovice
59: 29
28
6.
SKP MB
71: 32
27
7.
Jivina
54: 46
21
8.
Pěčice
22: 52
14
9.
Řepov
36: 62
13
10. Bezno
38: 72
13
11.
Bakov
22: 65
10
12. Krnsko (SD)
19: 65
9
13. Židněves (SD)
16: 66
9
14. Skalsko
24: 56
8
19
DBSK – FK Turnov U19 4:1 (3:0), branky: 3‘, 80‘ Světlík Tomáš, 4‘ Šolc Jakub, 43‘
Šouta Daniel; DBSK – Mnichovo Hradiště
U17 2:0 (0:0), branky: 54‘ Šouta Daniel,
62‘ Prskavec Josef; FKMB U16 - DBSK
13:0 (3:0); Nová Paka U19 - DBSK 5:2
(2:0), branky: 60‘ Ježek Petr, 65‘ Rejzek
Filip; DBSK - Kopidlno 1:0 (0:0), branka: 82‘ Šolc Jakub; Slovan Liberec U16 DBSK 6:0 (5:0)
Mladší minižáci
Po slabším začátku a rozkoukávání se
v halovém fotbale jsme v první polovině
sezóny všechny přátelské zápasy prohráli. V její druhé části jsme začali sbírat
i cenná vítězství a umísťovali se i na turnajích ve „velkých“ halách, v Benátkách n.
J. a Mnichově Hradišti. Do konce března
budeme stále trénovat v hale a sehrajeme
ještě dvě přátelská utkání. Od začátku
dubna bychom chtěli již trénovat na venkovním hřišti.
Hráči: brankář – Přéma Kynčl; Lukáš
Oudrnický, David Zvěřina, Vojta Karn,
Adam Vašenda, Šimon Vynikal, Kuba
Černohorský, Matěj Boček, Míša Sudíková, Kája Sladká, Filip Koliáš, Hynek Táborský, David Varečka
Trenéři: Milan Karn, Robert Novotný, Jakub Vynikal
Turnaje:
pořádaný TJ Sokol Luštěnice – hala Benátky n. Jizerou - 2. místo
pořádaný FC Sporting Mladá Boleslav –
hala BIOS Mnichovo Hradiště - 3. místo
pořádaný Dolnobousovský SK – hala Dolní Bousov – 2. místo
Přátelská utkání:
DBSK - Sokol Kněžmost 3:7 a 5:2 (hala
Dolní Bousov a Kněžmost)
DBSK - Sokol Dlouhá Lhota 2:3 a 1:4
(hala Dolní Bousov)
DBSK - SK Bakov nad Jizerou 3:6 a 1:2
(hala Dolní Bousov)
Nejlepší střelci: Lukáš Oudrnický 17 branek, Matěj Boček 13 branek
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.czSport
Zpravodaj města Dolního Bousova
Zimní příprava 2015
Začátek zimní přípravy „A“ a „B“ mužstva byl naplánován na sobotu 10. 1. 2015.
Trenéři přivítali všechny hráče, včetně
uzdravených marodů z podzimní části sezóny. Celá zimní příprava probíhala v domácích podmínkách, které nám může
kdekdo závidět. Tréninkové jednotky byly
třikrát týdně. Po těžkém lednu, kdy se ladila hlavně fyzička, přišel lehčí únor zpestřený herním soustředěním v Lomnici nad
Popelkou v termínu od 19. 2. – 22. 2. 2015.
Soustředění se zúčastnilo patnáct hráčů
a trenér Petr Janoušek. Mužstvo zde sehrálo dva přátelské zápasy. Nejprve proti
Labskému Kostelci a poté proti Rovensku.
Soustředění splnilo účel. Zbylé přátelské
zápasy sehrálo mužstvo v Jičíně na umělce.
Začátek jara se blíží a jak všichni víme, je
co napravovat z podzimní části. Proto přejme všem pevné zdraví a záchranu I. B třídy.
Během zimních měsíců uspořádal
sportovní klub dva plesy. Nejprve v lednu Sportovní ples a počátkem března
tradiční Karneval. Oba plesy se vydařily,
účast hojná, bohatá tombola. Zejména
karneval se povedl. Do sokolovny zavítalo dvě stě návštěvníků, z toho více jak
sto masek. Sportovní klub děkuje všem
sponzorům za podporu při pořádání
obou plesů.
Za rok nashledanou.
Miroslav Boček
Dorost DBSK s hráči Slovanu Liberec U16 a jejich trenérem Pavlem Čapkem (druhý zprava), bývalým hráčem Bohemians a Liberce, 25. 2. 2015
Stolní tenis
Soutěže stolních tenistů finišují. V době
uzávěrky zbývalo několik posledních kol
(celkem je jich 22). Stručné hodnocení
soutěží a konečné tabulky se objeví až
v dalším čísle Bousováku. Výsledky jsou
u áčka i béčka střídavé, někdy se daří více
a někdy méně. Družstvo C skončí ve 4.
třídě poslední, ale lze očekávat, že v příští
sezóně už to tak být nemusí.
1. třída
14. kolo: Sokol Dolní Bousov A – SK
Dolní Stakory A 12:6, Štolovský, Vlasáková a Odstrčilík T. 3, Novák 2, 1x čtyřhra;
15. kolo: Sokol Dolní Bousov A – Sokol
Chotětov A 16:2, Novák a Štolovský 3/3,
Odstrčilík T. a Vlasáková 2/3, 1x čtyřhra,
5x WO; 16. kolo – odloženo; 17. kolo: Sokol Dolní Bousov A – TTC Josefův Důl
A 9:9, Štolovský 4, Novák 3, Odstrčilík T.
1, Vlasáková 1/3; 18. kolo: TJ AŠ Mladá
Boleslav E - Sokol Dolní Bousov A 11:7,
Odstrčilík T. a Štolovský 1, Novák a Vlasáková 1/3, 1x čtyřhra, 2x WO; 19. kolo:
Sokol Dolní Bousov A – Sokol Kosmonosy
B 8:10, Vlasáková 2/3, Štolovský a Novák
1/3, Jihlavec 0, 1x čtyřhra, 3x WO
Ročník 51 - číslo 2/2015
3. třída
13. kolo: Sokol Dolní Bousov B – Sokol
Podlázky B 4:14, Odstrčilík H. 2, Jihlavec a Novotný 1, Syrovátko 0; 14. kolo:
TJ Sokol Březno B – Sokol Dolní Bousov
B 9:9, Jihlavec 4, Nitray 3, Odstrčilík H.
2, Syrovátko 0; 15. kolo: TJ Plazy C – Sokol Dolní Bousov B 8:10, Jihlavec 4, Novotný 3, Odstrčilík H. 2, Syrovátko 0, 1x
čtyřhra; 16. kolo: Sokol Dolní Bousov B
– Sokol Otradovice D 10:8, Jihlavec a Nitray 3, Kolek a Novotný 1, 2x čtyřhra; 17.
kolo: TJ AŠ Mladá Boleslav H – Sokol
Dolní Bousov B 13:5, Jihlavec 2, Novotný
2/3, Nitray a Kolek 0, 1x WO; 18. kolo:
Sokol Dolní Bousov B – Sokol Chotětov
B 10:8, Jihlavec 3, Nitray a Novotný 2,
Kolek 1, 2x čtyřhra; 19. kolo: SK Dolní
Stakory C – Sokol Dolní Bousov B 10:8,
Nitray a Odstrčilík H. 3, Novotný a Jihlavec 1; 20. kolo: Sokol Dolní Bousov B –
TTC Bělá pod Bezdězem F 14:4, Jihlavec
3/3, Odstrčilík H. a Nitray 3, Novotný 2,
2x čtyřhra, 1x WO
4. třída
10. kolo: Sokol Dolní Bousov C – Slavoj Čistá B 1:17, Šimon V. 1, Šimon M.,
Kužel st. a Syrovátko 0; 11. kolo: Sokol
20
Otradovice E - Sokol Dolní Bousov C 9:9,
Odstrčilík H 2/3, Syrovátko 1/3, Šimon
V. a Pitro 0/3, 5x WO, 1x čtyřhra; 12.
kolo: TJ Březovice B - Sokol Dolní Bousov C 14:4, Odstrčilík 2, Syrovátko 1,
Kužel st. a Pitro 0, 1x čtyřhra; 13. kolo:
Sokol Dolní Bousov C – SK Dolní Stakory D 4:14, Šimon M. 2, Odstrčilík H.
1, Šimon V. a Syrovátko 0, 1x čtyřhra;
14. kolo: TTC HESO Nepřevázka - Sokol Dolní Bousov C 12:6, Odstrčilík H.
3, Kužel st. 2, Syrovátko a Kužel ml. 0,
1x čtyřhra; 15. kolo: TJ Sokol Mnichovo
Hradiště F - Sokol Dolní Bousov C 14:4,
Odstrčilík H. 3, Kužel st. 1, Syrovátko
a Šimon M. 0; 16. kolo: Sokol Dolní Bousov C – Sokol Otradovice F 9:9, Odstrčilík H. 4, Kužel st. a Syrovátko 2, Pitro 0,
1x čtyřhra; 17. kolo: TJ AŠ Mladá Boleslav I - Sokol Dolní Bousov C 16:2, Odstrčilík H. 2, Kužel st., Syrovátko a Pitro
0; 18. kolo: Sokol Dolní Bousov C – TJS
Březno B 1:17, Odstrčilík H. 1, Kužel st.,
Šimon M. a Syrovátko 0; 19. kolo: Sokol
Podlázky D - Sokol Dolní Bousov C 12:6,
Odstrčilík H. 1, Kužel st., Syrovátko
a Pitro 0, 5x WO
Jan Jihlavec
www.dolni-bousov.cz
Sport
80. let ledního hokeje v Dolním Bousově – část XIX .
Dříve, než se nám podařilo seriál o dolnobousovském hokeji
v našem zpravodaji dokončit, bude bousovskému hokeji již 85 let.
Hned první stránka kroniky z roku 1930 přináší fotografii zamrzlého rybníku Pískovák s poznámkou – první hockey u nás. Hrálo
se denně, živelně i nemilosrdně, bez pravidel a většinou i potřebné
výstroje. Branky sbité ze střešních latí, ohrazení hřiště zprvu žádné, později z různých trámků. V roce 1933 se mužstvo Dolno SK
stává členem Československého svazu kanadského hokeje v Severočeské župě v Mladé Boleslavi. Zpočátku se hrálo pouze na
rybnících. Nejvíce na Pískováku, kde býval led nejdříve. Později
došlo i na rybníky další jako Přední, Zadní, Šlejferna, Nebákovský
i ve Skyšicích.
1970 – dorost vítězí v KP dorostu skupiny C a hraje o postup
do II. hokejové ligy s Tatrou Kolín. Doma 3:11, venku 2:7.
1971 – dorost si vítězství v KP zopakoval a v kvalifikaci o II.
ligu prohrál s TJ Unhošť v rozhodujícím třetím zápase 4:5. V prvním utkání na ledě soupeře zvítězil 5:1, ale v odvetě v Mladé Boleslavi nečekaně prohrál 5:9.
1977 – v dosavadní historii zatím nejdelší sezona. Začali jsme
s tréninkem na ledě v Mladé Boleslavi již 15. října. Poprvé jezdíme svým autobusem zakoupeným MNV. Po čtyřech letech jsme
sehráli utkání na ledě v Dolním Bousově. Vyhráli jsme krajský
přebor II. třídy. V kvalifikaci o postup do KP I. třídy jsme ale
neuspěli. Skončili jsme třetí za ČSAD Benešov a Sokolem Pátek.
Poslední zápas se hrál 11. března.
Na závěr vyprávění o historii místního hokeje uvádím přehled
nejúspěšnějších ročníků mužů, dorostu i žáků:
1939 – dorost vyhrál okrsek, v tom roce bylo zřízeno hřiště
V Lipkách, kde se říkalo Na Bahně
1979 – zima byla pro hokejisty pěkná, ale na škody jaké způsobila celému národnímu hospodářství prudkým ochlazením
z 31. 12. 1978 na 1. 1. 1979, pamětníci asi nikdy nezapomenou.
Na Silvestra odpoledne bylo 10 stupňů tepla a na Nový rok ráno
– 15 °C pod nulou a k tomu pěkný příval sněhu. Více jak tři týdny
silné mrazy nepovolily. V KP II. třídy jsme skončili třetí.
1942-43 – dorost mistrem župy
1945-46 – zhotovili jsme první vysoké mantinely, vítězíme
v IX. severočeské župě a 27. února 1946 vyhráváme na ZS Štvanice v Praze nad SK Zbraslav 5:3 – sledovalo 3 tisíce diváků – postupujeme do divize
Josef Procházka
(pokračování příště)
1947 – vyhráli jsme divizi a jedeme do Havlíčkova Brodu k zápasu o postup do celostátní hokejové ligy. Před 3.000 tisíci diváků
jsme těsně poraženi 5:6
1950 – Sokol Dolní Bousov vítězí ve finále o titul „Mistr Libereckého kraje“ nad Sokolem Česká Lípa po výsledcích 12:5 a 8:1
1951 – celá pětice bousovských hráčů nastupuje v Liberci v mezikrajovém utkání Liberec – Ústí nad Labem. V útoku bratři Mirek, Oldřich a Jaroslav Holý, v obraně Linka a Šichta. V brance
nejlepší gólman Liberecka dolnobousovský Slávek Kocvera. Výsledek 7:5 pro Liberec, branky J. Holý 3, M. Holý, O. Holý, Linka,
Šichta po 1! Jedeme do Brna podruhé do kvalifikace o I. ligu! Oba
zápasy SKP Opava 3:10 a Zbrojovkou Brno II. 7:9 jsme ale prohráli. Soupeři byla stadionová mužstva s vyrovnanými hráčskými
kolektivy.
1960 – vítězí žáci naší školy v turnaji k 10. výročí Pionýra v Liberci, když poráží Rumburk 4:0, Turnov 5:2 a Nové Město pod
Smrkem 7:0
1961 – Dolní Bousov přechází do okresu Mladá Boleslav
a Středočeského kraje
1969 – žáci vítězí v okrese Mladá Boleslav a v přeboru Středočeského kraje na turnaji v Kolíně vítězí nad ZDŠ Rynholec 10:1,
ZDŠ Rožmitál 5:3, ZDŠ Velký Osek 5:3, ZDŠ Zruč nad Sázavou
6:1 a ZDŠ Hostomice 6:3. Tímto se kvalifikovali na III. ročník
celostátního finále „O pohár reprezentačního mužstva ČSSR“ do
Prešova. Mistry jednotlivých krajů reprezentovali: ZDŠ Aš, Košice, Praha Spořilov, Dolní Bousov, Hnúšťa, Karviná, Malenovice,
PS Most, Poprad, GH Bratislava, Rožnov-předměstí, České Budějovice a Hronov. Byli jsme vylosováni s nejtěžšími soupeři. S Karvinou jsme prohráli 2:4, když byl zraněn V. Fadrhonc z nejlepšího
útoku Novotný – Lenc K. – Fadrhonc. Druhý zápas s Hnúšťou
jsme prohráli 1:2.
www.dolni-bousov.cz
21
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Fotostrana
Zpravodaj města Dolního Bousova
Dětem se představení Knížka Helča jak vidět velmi líbilo.
Foto: Z. Zemanová
Helena Krieglová při představení Knížka Helča pořádaném
v knihovně u příležitosti března – měsíce čtenářů. Foto: Z. Zemanová
Tank Rudé armády T-34 si bude možné prohlédnout 16.5. na
náměstí TGM
Traktor Zetor pořízený pro účely obsluhy sběrného dvora
a kompostárny (více v čl. na str. 2)
Nakladač pořízený pro účely obsluhy sběrného dvora a kompostárny
(více v čl. na str. 2)
Překopávač kompostu (více v čl. na str. 2)
Ročník 51 - číslo 2/2015
22
www.dolni-bousov.cz
Fotostrana
Interiér nové třídy MŠ (více v čl. na str. 2)
Interiér nové třídy MŠ (více v čl. na str. 2)
Moderování křtu knihy Karola Bílka v dolnobousovské knihovně
se skvěle zhostil Tomáš Grindl. Foto: Z. Zemanová
Ples dolnobousovských baráčníků se konal 21. února v sále
Staročeské restaurace.
Ceník inzerce
Sleva pro opakování inzerátu
Opakování 2-3 x za rok sleva 15 %, 4-6 x za rok 20 %.
Občanská inzerce
Zahrnuje krátké osobní oznámení občanů (kondolence, gratulace k životním výročím, vzpomínka atd.) v obvyklém rozsahu 2 – 3 řádky po 60ti znacích – 50,- Kč.
Podklady pro inzerci
• texty nejlépe elektronicky nebo čitelně na papíře
• fotky v min. rozlišení 300 dpi nebo originál fotografii (nikoli tištěnou z PC)
• formát doc, pdf nebo jpg
• platbu lze uskutečnit hotově při podání nebo bezhotovostním převodem
Řádková inzerce
Jednoduchý řádkový inzerát a stručné nabídky prodejů, koupí či pronájmů – 1 řádek nebo 40 znaků vč. mezer – 15 Kč.
Plošná inzerce
1 strana (250 x 190 mm)
1/2 strany (125 x 190 mm)
1/4 strany (125 x 85 mm)
1/8 strany (85 x 60 mm) sloupeček (60 x 80 mm)
sloupec (120 x 80 mm)
www.dolni-bousov.cz
1 500,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
350,- Kč
Příjem inzerce nejpozději v den uzávěrky pro uveřejnění ve
zpravodaji, který vyjde k 1. následující měsíc.
Informace o inzerci získáte v infocentru, tel.: 322 312 001,
e-mail: [email protected]
23
Ročník 51 - číslo 2/2015
Bousovák
www.infocentrum.dolnibousov.cz
Společenská kronika
Zpravodaj města Dolního Bousova
Společenská kronika
NAROZENÍ
24.05. Helikar František, Střehom 24.05. Helikarová Božena, Horní Bousov 26.05. Karešová Milada, Vlčí Pole 26.05. Picek Miroslav, Horní Bousov 27.05. Linka Jaroslav, Dolní Bousov 29.05. Rejmanová Marie, Dolní Bousov 30.05. Bartoňová Irena, Dolní Bousov 30.05. Klauzová Anna, Bechov Ema Mertensová – únor 2015, Dolní Bousov
ÚMRTÍ
Jiřina Petříková, Dolní Bousov, leden 2015 (83 let)
Jaroslav Šubrt, Vlčí Pole, leden 2015 (73 let)
Vladislava Kolátorová, Dolní Bousov, leden 2015 (88 let)
Josef Bobek, Horní Bousov, únor 2015 (90 let)
Ludmila Řeháčková, Vlčí Pole, únor 2015 (79 let)
Miloš Malík, Dolní Bousov, únor 2015 (61 let)
Eva Kiššová, Dolní Bousov, březen 2015 (74 let)
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Pokud oslavíte významné jubileum v měsíci červnu a červenci
a nepřejete si být zveřejněni v dalším čísle zpravodaje, můžete
tuto skutečnost zavolat do redakce na tel. 322 312 001, napsat na
mail: [email protected] nebo se zastavit v infocentru
osobně, a to nejpozději do 15. 5. 2015.
ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Duben 2015
04.04. Hlaváček Jiří, Svobodín 06.04. Jirků Jarmila, Svobodín 07.04. Šebková Miloslava, Dolní Bousov 09.04. Štecha Josef, Dolní Bousov 11.04. Řeháček Jan, Vlčí Pole 14.04. Slavík Jiří, Horní Bousov 15.04. Kolárová Marie, Dolní Bousov 20.04. Hubičková Květuše, Vlčí Pole 20.04. Konečný Jaroslav, Dolní Bousov 20.04. Richtrová Ludmila, Dolní Bousov 21.04. Nerudová Jarmila, Dolní Bousov 22.04. Kracík Jiří, Dolní Bousov 23.04. Kyncl Miloš, Dolní Bousov 24.04. Milevská Zdenka, Dolní Bousov 25.04. Ottomanský Bohuslav, Dolní Bousov Květen 2015
02.05. Rudolfová Božena, Ošťovice 07.05. Bernardová Jiřina, Dolní Bousov 10.05. Hincáková Jaroslava, Dolní Bousov 12.05. Lencová Lidmila, Dolní Bousov 15.05. Šoutová Marie, Dolní Bousov 16.05. Mušková Alena, Dolní Bousov 18.05. Novotný Václav, Bechov 19.05. Mrázková Květa, Dolní Bousov 22.05. Bechyňová Danuška, Dolní Bousov 22.05. Ronová Marie, Dolní Bousov 23.05. Kuželová Miloslava, Horní Bousov 70
92
85
84
70
82
75
86 70
87
75
75
81
88
80
83
87
88
88
89
88
88
86
Poděkování
Všem návštěvníkům výstavy mých modelů „Papírový svět“ děkuji
za pochvalná ústní i písemná vyjádření spokojenosti. To byl můj
cíl potěšit druhé.
Helena Čmelíková
Děkuji panu starostu Bočkovi a paní matrikářce Jelínkové za blahopřání k 80. narozeninám.
Jindřich Hrdlička
Děkuji městskému úřadu, panu tajemníkovi Kulovi a paní Jelínkové za milou návštěvu, přání a dárek k mým narozeninám.
Šolcová Vlasta
Jménem celé rodiny bych chtěla poděkovat za projevená blahopřání paní Jarmile Šemberové k jejím osmdesátým narozeninám,
zejména panu starostovi Miroslavu Bočkovi a paní Marcele Jelínkové i za věcný dar, také místní Obci Baráčníků, přátelům a sousedům.
Jarmila Matějková – Šemberová
Na naše narozeniny se srdečným přáním hodně zdraví a spokojenosti a dárečky přišli blahopřát starosta Míra Boček a paní Jelínková. Vřelé díky a mnoho úspěchů v jejich práci
manželé Skramužských
94
75
91
87
81
75
86
83
70
80
70
Děkuji panu starostovi Bočkovi za gratulaci a dárek k mým narozeninám.
Libuše Valešová
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdci zůstávají. Dne 17. dubna uplyne 5 smutných let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn David Nechanský v mladém
věku 16ti let. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. Děkujeme.
S láskou vzpomínají rodiče a bratr
Zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník. Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání
povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Pověřená redaktorka: Ing. Dita Říhová. Redakce: Ing. Dita Říhová, Miloslav Ječný, Zuzana Zemanová,
Josef Procházka. Náklad 1100 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, [email protected], Uveřejněné příspěvky
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2015. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
Ročník 51 - číslo 2/2015
24
www.dolni-bousov.cz

Podobné dokumenty