EPC 25 - athea.cz

Komentáře

Transkript

EPC 25 - athea.cz
EPC 25
Napájecí a řídicí jednotka
pro elektropermanentní břemenové
magnety
Uživatelský manuál
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
COPYRIGHT © 2002 – 2007
ATHEA Microsystems®
Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti ATHEA Microsystems.
Bez předchozího písemného svolení společnosti ATHEA Microsystems nesmí být
kterákoli část kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie,
mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informačního systému nebo přenášena v jiné
formě či jinými prostředky.
Společnost ATHEA Microsystems nemůže převzít právní odpovědnost ani žádnou
záruku za použití chybných informací a z toho vyplývajících důsledků. Nároky na
odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny.
Společnost ATHEA Microsystems si vyhrazuje právo upravovat a zdokonalovat
výrobek popsaný v tomto manuálu kdykoli bez předchozího upozornění.
Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v tomto manuálu jsou
majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající
vlastnická práva.
ATHEA Microsystems je registrovaná ochranná známka – Úřad průmyslového
vlastnictví č.z. 249691.
4
ATHEA Microsystems
EPC 25
OBSAH :
Copyright ………………………………………………………………………………….
Obsah ……………………………………………………………………………………..
Napájecí a řídicí jednotka EPC 25 – přehled …..………………………………...…..
Normy …..…………………………..………………….…………………………………
Technické údaje …………………………………………………….……………………
Řídicí jednotka EPC 25 - popis ovládacích prvků ………………………………….
- instalace řídicího sytému ……………..………….……..
Obsluha - cyklus upnutí břemena ……………………………………………………
- cyklus odepnutí břemena ……………………………………..………….
Nastavení řídicí jednotky - nastavení konfiguračního přepínače DIP switch ...…
- PRG program řídicí jednotky ..…………...………......
- RF (rádiové) ovládaní …………………………...…….
- IR (infračervené) ovládání ………………...………….
- LEARN – uložení vysílače do paměti EPC 25 ……..
Dálkový ovladač RF (IR) ……………………………….……………………………….
Komunikační rozhraní řídicí jednotky EPC 25 …………………..………..………….
RS 232 rozhraní - popis komunikačního rozhraní ………………………………….
- propojení řídicí jednotky s PLC typu SIEMENS SIMATIC,
UNITRONICS a pod. ………………………………………………
Popis přenosového protokolu …………………………………………………………..
Instrukční sada řídicí jednotky EPC 25 ………………………………………..……...
Výpočet kontrolního součtu CRC s využitím metody XOR ………………………….
Aktualizace software (firmware) řídicí jednotky ………………………………………
Možnosti aktualizace - prostřednictvím Datamodulu 2k EP ………………..…….
- prostřednictvím ovládacího programu EPEdit ……………
Ovládací program EPEdit - popis ……………………………………………………..
Mechanické provedení řídicího systému EPC 25 …….….…………………………..
Provedení s krytím IP00
- vnější rozměry rozvodnice ……………………………
- upevňovací otvory ……………………………………..
Provedení s krytím IP20
- vnější rozměry …………………………………………
- upevňovací otvory ……………………………………..
Příslušenství řídicí jednotky …………………………………………………………….
Záruční podmínky ………………………………………………………………………..
Technická podpora a servis …………………………………………………………….
www.athea.cz
4
5
6
6
6
7
8
9
9
10
10
10
10
10
11
12
13
13
14
14
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
5
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
NAPÁJECÍ A ŘÍDICÍ JEDNOTKA EPC 25 - PŘEHLED
malý a výkonný řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
rozsah napájecího napětí 230 až 400 VAC
výstupní proud 0,5 až 25 ADC
proudový transformátor pro kontrolu magnetizačního proudu
8 uživatelem programovatelných paměťových pozic
RF rádiové ovládání 433,92 MHz – dosah až 300m
IR infračervené ovládání
podpora RS 232 sběrnice
schopnost komunikace s běžnými typy PLC
galvanické oddělení řídicí a výkonové části 1 kV
signalizace LED – Power, TxD/RxD, Error
rozsah pracovních teplot -15ºC až 70ºC
Řídicí jednotka EPC 25 byla navržena v souladu s platnými normami :
E.M.C. : EN 50081-2
L.V.D. : EN 61010-1
Všeobecný popis :
Řídicí jednotka je vhodná pro napájení a impulsní řízení elektropermanentních
břemenových magnetů. Všechny funkce jsou řízeny výkonným RISC
mikroprocesorem. Průběh magnetizace a demagnetizace je uložen v paměti řídicího
systému. Řídicí jednotku je možné ovládat pomocí tlačítek na přístroji, RF rádiovým
nebo IR infračerveným ovladačem. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je řídicí jednotka
doplněna snímačem magnetizačního proudu, který signalizuje nízkou úroveň
zmagnetování – při indikaci nízké úrovně magnetizačního proudu je zakázáno
s upnutým břemenem manipulovat. Řídicí jednotka podporuje RS 232 sběrnici, která
je určena pro spojení s nadřazeným průmyslovým automatem (PLC) nebo pro
připojení k PC, což umožňuje modifikovat vlastnosti řídicího jednotky podle
požadavků zákazníka.
Technické údaje :
6
Parametr
Jmenovité napájecí napětí
Tolerance napájecího napětí
Příkon – v klidovém stavu
Max. trvalý výstupní proud
Rozsah pracovních teplot
Připojitelnost vstup/výstup
Hodnota
230 až 400 V AC/50 Hz
±10 %
5W
25 ADC
-15ºC až 70ºC
4,0 mm²
ATHEA Microsystems
EPC 25
ŘÍDICÍ JEDNOTKA EPC 25 – POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
www.athea.cz
X4
F konektor externí antény RF
příjímače
X2
Svorky IR čidla, tlačítka a
signálky magnetizace a
demagnetizace
F1
Pojistka výkonové části T25A
F2
Pojistka řídicí části T200mA
X3
Konektor RS 232 pro připojení
PC a paměťového modulu
L5
LED ERROR - červená
L4
LED TxD/RxD - žlutá
L3
LED POWER - zelená
S3
Konfigurační DIP6 přepínač
X1
Napájecí svorky
7
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
INSTALACE – ZAPOJENÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU :
Řídicí jednotky jsou dodávány v provedení s krytím IP00 pro zabudování do
tělesa magnetu nebo se zvýšeným krytím IP20.
Při instalaci je nezbytné připojení ochranné svorky na PE.
Přívod napájecího napětí se připojí na svorky 1 a 2.
Vinutí magnetu se připojuje na svorky 4 a 5.
Tlačítka a signálky magnetizace a demagnetizace se připojují na konektor X2.
8
ATHEA Microsystems
EPC 25
OBSLUHA – PŘÍPRAVA UPNUTÍ BŘEMENA :
Před upnutím břemena je vhodné provést následující operace :
Očistit povrch břemena a magnetu tak, aby byla zajištěna dobrá kontaktní plocha
Umístit magnet na těžiště břemena
ZMAGNETOVÁNÍ – UPNUTÍ BŘEMENA :
Stisknout zelený S1 spínač magnetizace po dobu minimálně 0,5 s.
V průběhu magnetizace bliká zelená kontrolka L1 magnetizace.
Po ukončení magnetizačního cyklu zelená kontrolka S1 buď trvale svítí a nebo
bliká v intervalech 0,5 s :
Zelená kontrolka L1 svítí – magnetizace proběhla v pořádku. Magnetizační
proud dosáhl bezpečné úrovně. Tato úroveň je nastavena výrobcem magnetu a
je uložena v paměti řídicí jednotky.
Zelená kontrolka L1 bliká – chyba magnetizace. Červená kontrolka L5 na
předním panelu řídicí jednotky trvalé svítí. Magnetizační proud nedosáhl
bezpečné úrovně – S UPNUTÝM BŘEMENEM JE ZAKÁZÁNO MANIPULOVAT.
Tento stav může vzniknou z následujících příčin :
♦
♦
♦
♦
Nízké napětí v rozvodné síti
Přerušené nebo nezapojené vinutí magnetu
Přerušená pojistka F1 výkonové části
Poškozená výkonová část řídicí jednotky
ODMAGNETOVÁNÍ – ODEPNUTÍ BŘEMENA :
Stisknout červený S2 spínač demagnetizace po dobu minimálně 0,5 s.
V průběhu demagnetizace bliká červená kontrolka L2 demagnetizace.
Po ukončení demagnetizačního cyklu červená kontrolka L2 trvale svítí.
Pozn.: v průběhu demagnetizace se neprovádí měření demagnetizačního proudu
www.athea.cz
9
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY :
Upozornění : Při instalaci a nastavení řídícího systému, který je
pod napětím, je nutno pracovat podle platných ČSN
(EN) o práci pod napětím.
Na předním panelu řídicí jednotky je možno konfiguračním přepínačem S3 nastavit :
PRG – volba pracovního programu 0 – 7 uloženého v paměti řídicí jednotky
RF – povolení rádiové komunikace
IR – povolení infračervené komunikace
LEARN – funkce pro uložení vysílače do paměti řídicí jednotky
Konfigurační přepínač S3 :
RF komunikace
IR komunikace
Funkce LEARN
SW1
Volba programu
SW2
SW3
PRG
SW4
RF
SW5
IR
SW6
LEARN
Off
On
Off
On
Off
On
Off
On
Off
Off
On
On
Off
Off
On
On
Off
Off
Off
Off
On
On
On
On
0
1
2
3
4
5
6
7
Off
On
zakázána
povolena
Off
On
zakázána
povolena
Off
On
zakázána
povolena
Přepínače pracovního programu PRG je třeba provádět při vypnuté řídicí jednotce.
Změna přepínačů PRG se projeví při zapnutí řídicí jednotky. Přepínače RF, IR a
LEARN je možno přepínat za provozu řídicí jednotky.
10
ATHEA Microsystems
EPC 25
DÁLKOVÝ OVLADAČ RF (IR)
Všeobecný popis :
Vzhledem k požadavku na vysokou bezpečnost provozu břemenového magnetu
je pro kódování a dekódování přenášených povelů použit unikátní kódovací systém
KEELOQ společnosti Microchip Technology Inc. Tento kódovací systém zajišťuje
vysokou spolehlivost přenosu dat použitím technologie plovoucího kódu HCS. Řídicí
jednotka EPC 25 komunikuje výhradně s dálkovými ovladači vyrobenými společností
ATHEA Microsystems – dálkové ovladače ostatních výrobců ignoruje.
FUNKCE “LEARN“– ULOŽENÍ VYSÍLAČE DO PAMĚTI ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Řídicí jednotku EPC 25 je možné ovládat pomocí RF rádiového nebo IR
infračerveného ovladače. Do paměti řídicí jednotky je možné uložit až 6 různých
dálkových ovladačů (RF nebo IR).
RF nebo IR ovladač je možné uložit do paměti následujícím způsobem :
Přepnout S3 (SW6) do polohy LEARN - On
Po rozsvícení LED L4 TxD/RxD neprodleně vrátit přepínač S3 (SW6) do polohy
LEARN – Off
Několikrát stisknout libovolné tlačítko na dálkovém ovladači
Kontrolka LED L4 TxD/RxD přerušovaně bliká a následně zhasne – dálkový
ovladač je uložen v paměti řídicí jednotky.
VYMAZÁNÍ OBSAHU PAMĚTI VYSÍLAČŮ
Veškeré vysílače uložené v paměti řídicí jednotky EPC 25 je možné vymazat
následujícím způsobem :
Přepnout S3 (SW6) do polohy LEARN - On
Vyčkat 8 sec.
Po zhasnutí kontrolky LED L4 TxD/RxD je paměť vymazána.
Přepnout S3 (SW6) do polohy LEARN - Off
www.athea.cz
11
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ RS 232 :
Komunikační rozhraní RS 232 je navrženo pro spojení řídicí jednotky s průmyslovým
automatem PLC popř. počítačem PC. Řídicí jednotka komunikuje rychlostí 1,2 kBd
(standard) až 33,6 kBd. Všechny signály jsou vyvedeny na konektor X3 a jsou
galvanicky odděleny od výkonové části.
Podmínky pro zajištění spolehlivého přenosu dat :
•
•
•
Oddělení silových (výkonových) vedení od datového vedení.
Použití stíněného datového vodiče.
Vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními by v ideálních podmínkách neměla
překročit 30 m.
Formát vysílaných (přijímaných) dat :
Zapojení konektoru X3 :
Číslo pinu
Komunikační rychlost
1,2 kBd
Počet datových bitů
8
Parita
Žádná
Stop-bity
1
Řízení toku dat
Žádné
Popis signálu
1
SDA – signál I2C sběrnice DATA
2
SCL – signál I2C sběrnice CLOCK
3
TEST – kontrolní signál
4
RxD – přijímaná data RS232
5
TxD – vysílaná data RS232
6
GND – napájení
7
+ 5V – napájení
Pozn. : signály TxD a RxD jsou TTL kompatibilní. Pro spojení se sběrnicí RS 232 je
nutno použít paměťový modul Datamodul 2k EP, který převádí a invertuje signály TTL
na signály RS 232 .
12
ATHEA Microsystems
EPC 25
PROPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY S PLC SIEMENS SIMATIC CPU 22X :
PLC průmyslový automat, který je vybaven Freeportem (volně programovatelná
sériová linka UART s podporovaným protokolem ASCII) je možné propojit s řídicí
jednotkou pomocí 9-žilového stíněného vodiče.
Popis přenosového protokolu RS 232 :
Řídicí jednotka nepřetržitě sleduje sériová data na vstupu RxD. Přijímaná data na
tomto vstupu musí být ve formátu ASCII v hexadecimálním tvaru. V okamžiku, kdy
řídicí jednotka přijme data v platném formátu a se správnou adresou cílového
zařízení, vykoná požadovaný příkaz. Po ukončení požadované operace
(magnetizace, demagnetizace) odešle řídicí jednotka telegram nadřazenému PLC.
www.athea.cz
13
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
INSTRUKČNÍ SADA ŘÍDICÍ JEDNOTKY EPC 25
Popis přenosového protokolu :
Všechny funkce řídicí jednotky je možné ovládat prostřednictvím univerzální
asynchronní sériové linky UART. Všechna přenášená data musí být
v haxadecimálním tvaru kódovaná dle mezinárodního standardu ASCII.
Řídicí jednotka nepřetržitě sleduje sériová data na vstupu RxD. V okamžiku, kdy řídicí
jednotka přijme data v platném formátu a se správnou adresou cílového zařízení,
vykoná požadovaný příkaz. Vykonání příkazu potvrdí řídicí jednotka vysláním
stejného telegramu, který přijala. To neplatí v paralelním zapojení řídicích jednotek,
ve kterém řídicí jednotka inkrementuje vysílanou adresu. Tato vlastnost umožňuje
kaskádní zapojení řídicích jednotek, ve kterém jedna řídicí jednotka spouští řídicí
jednotku následující.
Každý vysílaný telegram vždy začíná vysláním znaku STX. Poté následuje ADDR
(adresa cílové řídicí jednotky), C0 (požadovaný příkaz), V0 (hodnota vztažená
k požadovanému příkazu) a CRC (kontrolní součet XOR). Jako poslední je vyslán
znak ETX, který ukončuje přenos.
Zpracování přijaté instrukce začíná v okamžiku přijetí znaku ETX. Požadovaný příkaz
se provede pouze v případě, že se přijatá adresa ADDR shoduje s adresou uloženou
v paměti řídicí jednotky. V případě, že se přijatá adresa neshoduje, pak řídicí jednotka
celý přijatý telegram ignoruje.
Formát přijímaných dat :
Přenášená data
STX
ADDR
C0
Hex formát
02
0x
0x
ASCII znak
☻
xx
xx
V0
CRC
ETX
xx
xx
03
xx
xx
♥
Význam použitých zkratek :
Zkratka
STX
ADDR
C0
V0
CRC
ETX
14
Popis
Začátek přenosu
Adresa cílového zařízení
Požadovaný příkaz
Hodnota vztažená k požadovanému příkazu
Kontrolní součet XOR všech předcházejících hodnot (mimo STX)
Konec přenosu
ATHEA Microsystems
EPC 25
POPIS PŘÍKAZŮ ŘÍDICÍ JEDNOTKY EPC 25
Kód příkazu C0 (Hex)
Popis příkazu C0
Rozsah povolených hodnot V0
01
START magnetizace
xx
02
START demagnetizace
xx
Poznámky :
xx
- libovolná hodnota
Výpočet kontrolního součtu CRC s využitím metody XOR :
Příklady ASCII řetězců :
STOP Magnetizace (adresa 00)
: ☻00000000 ♥
START Demagnetizace (adresa 00)
: ☻00020002 ♥
www.athea.cz
15
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
AKTUALIZACE SOFTWARE (FIRMWARE) ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Aktualizace software prostřednictvím Datamodulu 2k EP :
Datamodul - je paměť, ve které jsou uloženy veškeré
informace potřebné k činnosti řídicí jednotky. Datamodul
je rovněž nezbytný pro připojení řídicí jednotky k PC přes
rozhraní RS 232 – slouží pro převod datových signálů
z úrovně TTL na úroveň RS 232.
Informace uložené v Datamodulu je
možné přesunout do řídicí jednotky
následovně :
Vypnout řídicí jednotku
Zapojit Datamodul do konektoru X3
Zapnout řídicí jednotku
V průběhu přenosu dat z Datamodulu do
řídicí jednotky je rozsvícena žlutá
kontrolka LED – TxD / RxD. Takto
naprogramovaná řídicí jednotka si
uchová data i po odpojení napájecího
napětí ve své interní EEPROM paměti –
po ukončení programovacího cyklu je
vhodné Datamodul odpojit z konektoru.
16
ATHEA Microsystems
EPC 25
Aktualizace software prostřednictvím ovládacího programu EPEdit :
Řídicí jednotku je možné připojit přes sběrnici RS 232 k PC, což umožňuje
modifikovat vlastnosti řídicího systému podle požadavků zákazníka. Řídicí jednotka
komunikuje s počítačem PC prostřednictvím sériového portu COM1 až COM4. Před
připojením řídící jednotky k počítači je nutné nainstalovat ovládací program EPEdit,
který je určen pro operační systémy Windows 95, 98, ME , XP.
Všechna nastavení mohou být uložena do databázového souboru (*.dbf soubor) nebo
do Datamodulu 2k EP.
Programem EPEdit lze nastavit :
Velikost magnetizačního napětí
Křivku magnetizačního napětí
Počet magnetizačních impulsů
Úroveň minimálního magnetizačního
proudu
Velikost demagnetizačního napětí
Křivku demagnetizačního napětí
Počet demagnetizačních impulsů
Jakékoliv jiné propojení může vést
k poškození PC nebo řídicí jednotky.
www.athea.cz
17
Napájecí a řídicí systém pro elektropermanentní břemenové magnety
OVLÁDACÍ PROGRAM EPEDIT – POPIS :
Před instalací programu EPEdit, proveďte kontrolu všech nezbytných součástí dle
následujícího seznamu. V případě jakékoliv nesrovnalosti s tímto seznamem,
případně, je-li jakákoliv položka poškozena (např. nečitelné instalační CD-ROM)
obraťte se na svého dodavatele.
Seznam příslušenství řídicí jednotky EPC 25 :
Instalační CD-ROM
Uživatelský manuál v české verzi
Datový vodič pro spojení řídicí jednotky s PC
Datamodul 2k EP
Pracovní plocha programu EPEdit :
18
ATHEA Microsystems
EPC 25
Záruční list
Na uvedený výrobek poskytuje dodavatel záruku 12 měsíců ode dne prodeje.
Během této doby bezplatně opraví nebo vymění všechny díly, u nichž se vyskytne
vada bránící jejich řádnému užívání podle návodu výrobce. Jde tedy o díly, které
mají skrytou vadu nebo neodpovídají svým provedením výrobní dokumentaci a
technickým podmínkám výrobku. Náklady na přepravu hradí zákazník.
Záruka se nevztahuje :
Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, např. nesprávným
připojením k síti nebo zdrojům signálů, nesprávným zapojením obvodů,
přetížením, zásahem do výrobku.
Na vady způsobené vnějšími vlivy, např. poškozením dopravou, nárazem,
teplem, vodou, agresivními látkami apod.
Na signalizační kontrolky, ovládací prvky, pojistky a výkonové polovodičové
prvky (tyristory, triaky, diody, …).
Na případný prostoj stroje v důsledku závady výrobku.
Věříme, že Vám naše výrobky poslouží k plné spokojenosti.
Datum :
Výr. č. :
Razítko dodavatele :
Záruční a pozáruční servis zajišťuje :
Podpis :
Martin Valeš
Sídliště 322
672 01 Moravský Krumlov
Tel.: +420 605 892 095
E-mail : [email protected]
Internet : www.athea.cz
www.athea.cz
19

Podobné dokumenty

CUE 850 W - athea.cz

CUE 850 W - athea.cz ATHEA Microsystems Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti ATHEA Microsystems. Bez předchozího písemného svolení společnosti ATHEA Microsystems nesmí být kterákoli část kopírová...

Více

CUET 2500 W

CUET 2500 W ATHEA Microsystems® Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti ATHEA Microsystems. Bez předchozího písemného svolení společnosti ATHEA Microsystems nesmí být kterákoli část kopírov...

Více

quad-press - MAG Centrum sro

quad-press - MAG Centrum sro v ocelovém monobloku pro pevné a pohyblivé desky se støedícím kroužkem • Otvory pro upevnìní a ejektory, standardnì umístìné (EUROMAP/SPI/JIS) • Elektrická kontrolní jednotka, IP54 box øídící jedno...

Více

6.1.4 Alternátor s budicím vinutím U větších motorových vozidel, kde

6.1.4 Alternátor s budicím vinutím U větších motorových vozidel, kde teprve potom je magnetické pole tak intenzivní, že probíhá vlastní buzení, a to i při volnoběžných otáčkách . Po sepnutí spínače denních spotřebičů (zapalování ) (4) jde proud Ib z akumulátoru pře...

Více

Prospekt EMAG

Prospekt EMAG materiálu. Jedná se tedy o univerzální systém pro demagnetizaci tyčí do průměru až 70 mm a trubek s tloušťkou stěny maximálně 25 mm. U obou typů (EMAG M a EMAG F) demagnetizačních zařízení je možné...

Více

Ceník řídicích systémů ATHEA Microsystems – Czech

Ceník řídicích systémů ATHEA Microsystems – Czech Řídicí systémy pro elektromagnetické (EM) upínače IP 54 – polovodičové – ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ !!! Označení

Více

pohyblivé přívody energie signalizační a jeřábová technika

pohyblivé přívody energie signalizační a jeřábová technika UDO TROLEJE Trolejová vedení realizovaná pomocí otevřených nebo uzavřených proudových trolejí slouží k přenosu energie (do 2 000 A) nebo dat. Elektrovodná část je vyrobena z mědi, hliníku nebo pro ...

Více

Princip funkce startéru

Princip funkce startéru Další pohyblivou částí startéru je rotor. Můžeme rozlišit dva základní typy rotorů, a to pro startéry bez reduktoru a s reduktorem. Agregát bez reduktoru má rotor s přední hřídelí, která je opatřen...

Více