Stáhněte si - Občanské sdružení Heřmani

Komentáře

Transkript

Stáhněte si - Občanské sdružení Heřmani
HEŘMAN
DRAHÁ VODA
PROČ ??
str. 3
OBJEVENÁ HISTORIE MĚSTA A RODU HEŘMANŮ
Dovolujeme si vám na začátek popsat některé zajímavosti, které již upadly v zapomnění a podařilo se nám je objevit v kronikách KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO.
Historie začíná již v roce 1158, kdy za příslibu královské koruny, získal mladý šlechtic Heřman souhlas českého knížete Vladislava II. účastnit se válečné výpravy do Itálie po boku vojska rytířů Kauniců. Vojsko táhlo přes Innsbruck, prošli Brixenem, minuli Gardské jezero až došli před Milán. Začátkem září město Milán kapitulovalo. Heřman byl za své činy pasován na rytíře, zároveň obdržel erbovní znamení jednoho leknínového listu na paměť toho, že bojoval ve službách pána, který nosil ve znaku dva lekníny. Zároveň dostal za své služby lesnaté a bažinaté krajiny pod Železnými horami. Zajímavá kořist z této válečné výpravy je i mimo jiných pokladů takzvaný Milánský svícen, který pocházel až z Jeruzaléma ze Šalamounova chrámu a je uložen dodnes v katedrále svatého Víta v Praze.
Heřman z Lichtenburku kolem roku 1280 kolonizoval krajinu v okolí svého hradu Lichnice. Další příslušník rodu, potomek Ulrica z Kostelce, vybudoval vodní hrad Mrdice. Na počátku 14 století vládl na Mrdicích Heřman z Mrdic s chotí Miloslavou z Cimburka, jež mu porodila pět synů -­ Ctibora, Heřmana, Vaňka, Bernarta a Jaroše. Když starší dva synové dorostli, dostali svoje díly jež měl do té doby starý Heřman, a to zboží na Rychemburce, hradě Tasově a také Zruče na Čáslavsku. Pro choť a mladší syny zůstavil Mrdice tvrz se dvorem poplužným, městečko Heřmanův Městec (bona in Hermanstat), ves Kněžice, Klešice, Rosice tvrz a také další statky. Bernard z Mrdic neměl potomky a tak mu císař Karel s úředníky zemskými 24.července r.1351 vzal hrad Mexice (Mrdicz castrum) a dvůr, ves Kněžice, Klešice, polovici městečka a předal tento majetek bratru Jarošovi z Mrdic z Lacemboka. Po něm drželi Mrdice jeho synové Heřman a Bernart z Mrdic. Oba však před rokem 1382 umřeli a zanechali sirotky -­ Ojíře z Mrdic. Jejich poručník Jindřich řečený Lacembok ze Stradova prodal 5.února 1382 panství Mrdické, městečko Heřmanovo Město, vsi Klešice, Kněnice, Nydčice, Načešice, Vicemelice, Slavkovice, Zlatušov a další statky Čenkovi z Veselí z Vantemberka za 4200 kop grošů českých. Po Čenkovi nabyl Mrdice a Heřmanova Městce pán z Beneš z Choustníka, dále Škopek z Dubé, Henslin )1(
z Hostinného a z Turgova. Když sirotek Ojíř z Mrdic dorostl tak se roku 1398 začal domáhati svého dědičného majetku, který mu jeho poručník rozprodal. Držitel Mrdic a H. Městce -­Turgovec se rozhodl proto Ojíře, právoplatného dědice zavraždit. To se mu také podařilo. Další majitel na Mrdicích a Městci byl pan Jaroslav z Opočna, r.1407. Po něm následoval pověstný husita Jan Městecký z Opočna, jenž dovedně svůj pláštík na ruby otáčel. Za to Jan Žižka vyplenil a vypálil Heřmanovo Město. Nějaký čas držel město Hynek Krušina z Lichtembura,Trčkové z Lípy. Za jejich vlády vznikla pře o dědictví Mrdické. Ozval se potomek vladyk Mrdických, Jan Šlechtic z Mrdic a z Chroustovic a vyprosil si roku 1457 na králi Ladislavovi odúmrť po Ojířovi a tím chtěl zvrátit právní platnost všech změn. Soudil se až do roku 1463 na soudě zemském. Trčkové v městě ani na tvrzi nikdy nebydleli a tak tvrz chátrala. V roce 1469 byla už pouze tvrz v Mrdicích vypálena. Bratři Trčkové se o majetek v r.1534 podělili a z ohromné panství rodu Heřmanů rozdrobili. Tady končí dnešní vyprávění o slavných Heřmanech.
Další zajímavé příběhy o osudech našeho města vám budeme rádi v dalších číslech vyprávět. Vzpomeneme na bouřlivá léta, kdy mnoho vojsk procházelo městečkem. V srpnu r.1623 zámek i město bylo jeden oheň. Postupně se dostaneme až do příběhů před druhou světovou válkou, kdy bylo v H. Městci zřízeno vojenské letiště.
Důležité skutečnosti a zajímavosti
Vážení spoluobčané
Nenapravitelné škody:
. Roku 1579 byl Heřmanův Městec císařem Rudolfem II. povýšen na město s právem konat jarmarky. Roku 1837 byla ve městě zřízena poštovní stanice, roku 1882 byl Heřmanův Městec spojen železnicí s Přeloučí a o 17 let později s Chrudimí. Roku 1875 se ve městě, údajně jako na prvním místě v Čechách, hrála kopaná. 42 m vysoká věž kostela sv.Bartoloměje je pozůstatkem původního kostela zničeného roku 1740. Původně renesanční zámek s arkádami, který vznikl v 16. století. Na místě bývalé tvrze, byl roku 1784 přestavěn hrabětem Václavem Šporkem. Heřmanův Městec měl i svůj pivovar ! Za Kinských byl zbořen hostinec U černého orla a pivovar, čímž se uvolnilo místo pro další rozšíření a přestavbu zámku. Ve východní části starého hřbitova stojí kostel Zvěstování Panny Marie, který vznikl v 16. století přestavbou staršího raně gotického kostelíka, založeného zřejmě již v polovině 13. století a je tedy nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Na zdi kostela jsou umístěny náhrobníky pocházející z doby přestavby. U nádraží si můžeme prohlédnout kapli svatého Jiří postavenou r. 1680. Využijme ještě lépe položení našeho krásného města, které je právem nazýváno branou do Železných hor.
Do vašich domovů se vám dostává nezávislý občasník „Heřman“. Není důležité, zda budeme tento tisk nazývat zpravodajem, nebo novinami. Důležité bude to, jakou měrou přispěje k smysluplnému vývoji a propagaci města ve všech oblastech.Vydávat občasník vznikl z nápadu členů nově vzniklého občanského sdružení Heřmani, kteří chtějí pro město udělat něco užitečného, oslovit a zapojit do dění ve městě širokou veřejnost. Umožnit všem podílet se na správě veřejných věcí tím, že budou předkládány veškeré dostupné informace, vyjádřit názor a tím přímo ovlivnit rozhodování zastupitelstva a rady města. Na základě spolutvorby veřejnosti, by zde měl každý najít něco zajímavého i z oblasti zájmových činností, sportu, kultury, historie a celkového společenského života.
Při budování městské kanalizace v devadesátých letech 20. století byla bohužel zbořena větší část židovského města. Dochovaly se pouze budovy bývalé školy a synagogy, které byly roku 2001 zrekonstruovány.
Nově vzniklé občanské sdružení
Heřmani o.s. uvítá každého, kdo má zájem se zapojit do práce.
Náplň činnosti není pouze vydávání tohoto občasníku, spočívá především v dosahování veřejně prospěšných cílů a to např. ochrana životního prostředí, soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně), organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení, účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány, osvětová činnost, zapojení občanů do veřejného života.
Co je třeba chránit: Heřmanův Městec je v řešení mikroregionu centrem občanské vybavenosti a pracovních příležitostí spádového území. Ve své centrální zóně obsahuje nejvýznamnější budovy městského i nadměstského charakteru, kostel, faru, starou radnici, budovu školy, městský úřad, městský zámek, dvůr Medov. Jsou zde též soustředěny jak obchodní zařízení se základním zbožím, tak i specializované prodejny. Je třeba také chránit městský majetek před všude přítomnou privatizací a rozkrádání státního majetku.Na státní úrovni je již vše rozebráno a pozornost spekulantů již nyní přitahuje majetek měst a obcí. (např.vodovody a kanalizace). Čekejme, že přijdou i další návrhy, jak města o majetky připravit.
BUĎME OSTRAŽITÍ !!!!!!
K městu náleží místní části
Chotěnice, Radlín, Konopáč, Nový Dvůr a Doubrava
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
NEZÁVISLÝ OBČASNÍK HEŘMAN JE TADY POUZE PRO VÁS
ČTĚTE !!! PIŠTE !!!
DISKUTUJTE !!!
Slovo na úvod k zamyšlení
Před mnoha milióny lety stvořila moudrá matka příroda živočicha, který se brání okolnímu světu tím, že se schovává do ulity. Na druhé straně však stvořila dalšího živočicha, nazývaného člověk, který je tvor myslící a je určen k žití ve společnosti, tudíž ulitu nepotřebuje. Přesto se v posledních letech zdá, jakoby se zde začal vyvíjet nový druh, který by se dal nazvat „Homo sapiens recens in cortice“ což volně přeloženo je „moderní člověk v ulitě“. A protože nechceme, proti všem přírodním zákonům, dále rozvíjet a pěstovat tuto novou formu života, padla spásná myšlenka podávat v pravidelných, někdy i nepravidelných dávkách ( to podle potřeby vývoje tohoto organismu ) lék , který by zastavil tento negativní vývoj a pomalu, nebo i rychle, odstranil tuto nežádoucí formu života. Po dlouholetých pozorováních již dnes víme, že náš člověk se určitě tohoto zapouzdření rád zbaví a začne opět žít naplno společenským životem. Všichni věříme,že společnými silami se nám to podaří. Proto všem, kteří chtějí bojovat proti této „nemoci“, přeji hodně úspěchů, a že ke zdárnému vývoji přispěje i náš nově vyvinutý lék, kterým se nám jistě podaří vymýtit tuto nebezpečnou formu života. K tomu nám dopomáhej všichni ti, co se chtějí zbavit této přítěže.
Za redakci Pavel Čejka.
)2(
VÁŠ NÁZOR
Myslíte si, že občané Heřmanova Městce potřebují nezávilý občasník HEŘMAN ?
Odpověď: Jaroslav N. 52 roků H. Městec
Nezávislý časopis, nebo občasník občané opravdu potřebují. Přístup k pravdivým a neupraveným informacím patří k základům demokracie. Některé informace, které dostáváme bývají ne-­
úplné nebo značně zkreslené. Občané v tomto občasníku by měli mít možnost svobodně se vyjádřit k problémům ve městě. Díky za rozhovor (ri)
ZASTUPITELÉ MĚSTA KRITIZUJÍ VODARENSVÍ V NAŠEM REGIONU
Když jsem v VI/2011 upozornil na nesmyslný nárůst cen vody v okrese Chrudim, špatné hospodaření společnosti VAK Chrudim a.s. a uzavřenou nevýhodnou smlouvu s Vodárenskou společností Chrudim a.s. netušil jsem, jak budou moje argumenty podpořeny články ve veřejnoprávních tiskovinách, popř. i pořadu paní Jílkové v televizi v měsíci listopadu 2011, který byl této problematice věnován. Z argumentů, které padly jak v tisku tak i v televizi, jasně vyplývá nevýhodnost a protiprávnost uzavíraných smluv o pronájmu vodárenské infrastruktury bez výběrového řízení pod politickým tlakem. Tuto skutečnost také kritizovala komise EU pro životní prostředí, která má na starosti poskytování dotací na čištění odpadních vod v ČR (z tohoto důvodu nebude pravděpodobně poskytnuta dotace na ČOV Prachovice ve výši cca 40 mil. Kč). Vyhlášená cena vodného a stočného pro rok 2012 spolu s navýšením pevné složky na 1983,60 Kč je výsměchem všem českým občanům a posunuje tak cenu 1m3 vody v rámci České republiky opět na 1.místo. Pro příklad spotřeby vody 100 m3 (dvoučlenná rodina) činí celková cena na 1 m3 vč. DPH 92,27 Kč, při spotřebě vody 150 m3 (čtyřčlenná rodina) činí celková cena za 1m3 vč. DPH 85,66 Kč. Oproti roku 1990, kdy byla cena vody za vodné a stočné 0,80 Kč za 1m3, jde více než o stonásobek. Při průměrném navýšení cen a výkonů za toto období v průměru o desetinásobek je toto navýšení ceny vody nehorázné a nesmyslné. Usnesením zastupitelstva města č. 51/2011 byl zřízen výbor pro vodárenství, jehož činnost by se měla řídit těmito principy:
do životního prostředí požádat velké akcionáře VAK Chrudim a.s. o konání v této záležitosti.
1) Vodárenství v okrese Chrudim by se mělo samofinancovat včetně pořízení investic, vytváření rezervního fondu atd., v případě potřeby na investice využít dotace EU.
Zvláště k tomuto poslednímu bodu je zaměřen plán činnosti výboru pro vodárenství pro rok 2012, který se na dnešním zastupitelstvu projednává. Na této skutečnosti by měly mít zájem především obce, které tvoří převážnou část akcionářů VAK Chrudim a.s. tak, aby zajistily v horizontu dalších 20 let hospodaření s vodou na našem území v zájmu občanů a ne aby si z vody udělala výnosný obchod zájmová skupina lidí. V tomto bude náš výbor potřebovat pro svou činnost podporu nejen místního zastupitelstva, starosty a místostarostky města, ale i zastupitelských orgánů ostatních měst a obcí a také spoluobčanů.
Ing.Jaroslav Ulrich zastupitel města Heřmanův Městec
2) Případný zisk z prodeje vody by měl zůstávat a být dělen mezi akcionáře VAK Chrudim, ne odléván do Rakouska prostřednictvím firmy EAG Bohemia nebo rozpouštěn v managementech, představenstvech a dozorčích radách různých společností
3) V návaznosti na požadavek EU o zrušení nevýhodných smluv na provozování vodárenské infrastruktury se soukromými subjekty bez výběrového řízení a s ohledem na poskytování dotací 4) Při zajištění dostatečného množství pitné vody pro oblast Heřmanova Městce a přilehlého okolí usilovat o osamostatnění v hospodaření s vodou a to i případným pronájmem vodárenské infrastruktury od VAK Chrudim a.s.
TEČE NÁM VODA PO VSTUPU ENERGIE AG Z KOHOUTKŮ RADOSTNĚJI ?
Názor člena krajského zastupitelstva a bývalého místostarosty Chrudimi Ing. Jaroslava Trávníčka.
Je to téměř nejdražší dodávaná voda v České republice, nejdražší voda ve východních Čechách. To máme, prosím, přebytek zdrojů vody na území okresu. Jak k tomu mohlo dojít?
V roce 2003 si nechalo představenstvo a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim (VAK) zpracovat analýzu hospodaření společnosti za účelem zjištění, zda ke svému dalšímu rozvoji potřebuje silného strategického partnera. Rozbor provedla odborná firma RNDr. Pavla Policara, která zjistila, že firma VAK je zdravá a schopná se dále rozvíjet bez jakéhokoliv partnera. Tehdejší představenstvo to vzalo na vědomí a vstupu strategického partnera nepřálo. Následovala výměna na třech místech v představenstvu. Nové představenstvo, tentokrát složené ze starostů Chrudimě, Hlinska, Luže a místostarosty Heřmanova Městce, připravovalo dokumenty k prodeji provozní části VAKu Chrudim a pronájmu a provozování vodárenské infrastruktury a k výběru vhodného zájemce. Na konci tohoto procesu vybralo společnost s majoritním rakouským vlastníkem. Prodej a pronájem byl následně také schvalován zastupitelstvem Chrudimě. Na zastupitelstvu jsme byli slušně řečeno mylně informováni, jak máme garantovánu cenu vodného a stočného pouze o inflaci. Starosta Libý doslovně prohlásil, že je k dispozici „dost tvrdý a silný nástroj k tomu, abychom jako představitelé měst a obcí růst vodného a stočného účinně hlídali.“ Jak hlídají cenu vidíme na výše uvedené skutečnosti o růstu cen vodného a stočného. Na jakousi obranu strategického partnera – dnes Vodárenské společnosti Chrudim (VS) nutno podotknout, že VAK zvýšil VS během pěti let nájemné z původních 70 milionů korun na 93 milionů – konkrétně pro příští rok o 5 milionů. Máme se na co těšit, neboť VS jako soukromá obchodní společnost, založená za účelem zisku, nebude podnikat bez zisku. Také svůj vklad do nákupu provozní společnosti – 155 milionů korun -­ musí během těch 25 let dostat zpět. Takto pojímané podnikání )3(
je bez zcela rizika. Odpadnou-­li velcí odběratelé, sníží-­li se odběry nebo zvýší-­li se opět nájemné, vše lze promítnout do cen a nám nezbývá, než šetřit s vodou. To ovšem povede k dalším úpravám cen jak jinak než vzhůru. Stali jsme tak se vinou našich zástupců ve VAKu rukojmím dodavatele. JE NĚJAKÁ NADĚJE, ŽE SE
ZVYŠOVÁNÍ CEN ZASTAVÍ ?
Domníváme se, že částečná cesta existuje. Znamená to dosáhnout výměny těch zástupců obcí v představenstvu a dozorčí radě VAKu, kteří jsou viníky těžko vratného stavu pronájmu, kteří nehledají hospodárnou politiku v této společnosti a kteří nevyužívají možností, které dává smlouva se strategickým partnerem při schvalování cen. Tyto zástupce nahradit lidmi, kteří budou skutečně řídit VAK a hájit zájem občanů svých měst a obcí.
Stávající složení orgánů společnosti VAK najdete na stránkách www.vakcr.cz
JAK TO DĚLAJÍ JINDE ?
Jeden ze způsobů jak ušetřit miliony z městského rozpočtu je zavedení elektronických aukcí. Je to průhledný způsob zadávání veřejných zakázek. Podívejme se, jak to funguje ve městech kde již tento způsob zavedli. Za měsíc provozu elektronických aukcí ušetřil Nový Jičín téměř milion korun oproti předpokládaným cenám uvedeným v rozpočtu města nebo v projektové dokumentaci. Nový systém zadávání veřejných zakázek se týká dodávky, služeb a stavebních prací. V březnu proběhla tzv. přípravná fáze, kdy se zaškolovali administrátoři, asistenti a top manažeři projektu, a od dubna začaly e-­aukce probíhat naostro. „Výsledky, jakých jsme dosáhli za první měsíc bezplatného provozu e-­aukcí, nás potěšily. Přinesly nejen úsporu peněz z rozpočtu města, ale také umožňují průhledně a transparentně pracovat s cenou zakázek. Rozhodně budeme v tomto způsobu zadávání veřejných zakázek pokračovat,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. V dubnu proběhlo podle nových pravidel sedm zadávacích řízení. Tři na stavební práce, dvě na dodávku zboží a dvě na služby. Do každého se v průměru přihlásili čtyři uchazeči. Podmínky zadávacího řízení jsou zveřejněny na webových stránkách města po dobu lhůty pro podání cenové nabídky ze strany uchazečů o veřejnou zakázku. Největší úspory přineslo elektronické soutěžení mezi podnikateli v oblasti stavebních prací. Například oprava veřejného osvětlení na Vančurově ulici měla podle odhadu projektanta stát více než 2,2 milionu korun. Internetová aukce dokázala sumu snížit na 1,8 milionu korun. A obdobné to bylo u zakázky na prodloužení vodovodního řadu v ulici U Mlýna. Na tuto akci bylo v rozpočtu města vyčleněno 850 tisíc korun a z elektronické soutěže vzešla cena o 347 tisíc korun nižší. V součastné době probíhá elektronická soutěž na dodavatele úklidových prací. Nejvýraznější úspory se očekávají u komodit jakými jsou energie.
ANKETA O VODĚ OTÁZKY ?
Cena vodného a stočného se v našem regionu zvýšila oproti roku 1990 (0,80 Kč / m3) více než 100násobně.
1) Co říkáte na cenu vodného stočného v okrese Chrudim ? Víte že máme nejdražší vodu v České Republice ?
Města a obce si vybudovaly v minulosti vodárenskou infrastrukturu na dodávky pitné vody a čištění odpadních vod. V současné době má infrastrukturu v pronájmu Vodárenská společnost Chrudim, a.s., která je ovládána přes tři zahraniční společnosti. Tyto firmy mají veškerý zisk z obchodu s vodou.
2) Jaký na to máte názor ?
Pan Josef Hrad ředitel podniku Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. byl u zrodu nesmyslné privatizace obchodu s vodou, na kterou doplácejí občané okresu Chrudim. Zisk z obchodu s vodou je inkasován jinými společnostmi. 3) Je podle Vašeho názoru pan Hrad nadále kompetentní k řízení této společnosti ?
ANKETA O VODĚ ODPOVĚDI
Vladimír Slavík důchodce
1) Je paradox, že vodu kterou máme v místě musíme tak draho nakupovat.
2) Potrubí postavilo město, proč zisk inkasují jiní ?
3) Asi není, s papálášema nic nehne.
)4(
Ing. Zd. Bulíček podnikatel, Konopáč 1) Cena vodného a stočného odráží způsob řízení VaK Chrudim a rozhodnutí Měst Chrudimi, Hlinska, Heřmanova Městce a Luže (a možná ještě dalších) k dlouhodobému pronájmu vodárenské infrastruktury firmě Energie AG a smlouvě mezi těmito subjekty. 2) Pronájem vodárenské infrastruktury je pro mě nepochopitelný. Je to jako kdybyste pronajali WC ve vlastním bytě sousedovi a pak mu za každé použití platili. Na důvod, proč se to tak stalo, se musíte zeptat starosty pana Jiroutka, který dle mých informací hlasoval pro pronájem oběma rukami.
3) Úlohu pana Hrada v tomto politování hodném pronájmu neznám, myslím si, že za to mohou výše uvedená města. Co mě na panu Hradovi více zaráží, že je jeden ze schvalovatelů ceny vodného a stočného a paní Hradová je předkladatel cenové kalkulace.. Radek L. Chrudim 1) Totální nehoráznost, zeptám se kdo z toho má profit a mohl dopustit takovouto situaci a koho budeme moci postihovat..
.
2) Tyto společnosti mají něco společného. Člověk, který je za tuto situaci a stav zodpovědný stále sedí na své židli. Nepřijde mi správné a morální, že budeme odvádět zisky z našich přírodních zdrojů mimo hranice naší země
. . 3) Rozhodně ne, tento člověk, společně s lidmi kteří jsou za stávající situaci odpovědni, by se měli když ne soudně tak alespoň morálně zodpovídat
Díky za rozhovor (r) .
AKTUALITY -­ ZAJÍMAVOSTI AKTUALITY -­ ZAJÍMAVOSTI AKTUALITY -­ ZAJÍMAVOSTI
RADY DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
Cibule -­ proti mouchám na lustru účinně fun-­
guje, když ho omyjete v cibulovém roztoku.
Deštník jako nový -­ ani starý deštník nemusí nutně skončit v popelnici. Jeho vzhledu a nepromokavosti pomůže, když ho na povrchu otřete octem.
Bláto na oděvech -­ skvrn od bláta na oblečení se nezbavujeme ihned, když se znečistí. Necháme bláto dobře zaschnout a pak ho ostrým kartáčem vykartáčujeme.
Zmrazujeme -­ po porcích. Upečený ko-­
láč nebo buchtu, kterou chceme uložit do mrazáku, ukládáme po jednotlivých porcích do svačinového papíru. V případě použití nemusíme rozmrazovat celý koláč.
Zalévání dešťovou vodou -­ Myslíte si, že když za deště vynesete pokojové květiny na balkon, dopřejete jim to nejlepší? Někte-­
rým může tato očista škodit, neboť nejsou zvyklé na přímé zavlažování. Lépe je pou-­
žít vodu odstátou, nebo nachytat dešťovou vodu v nějaké nádobě do rezervy.
Kypřící prášek -­ Konvice od čaje nebo termoska se dá dobře vyčistit kypřícím práškem do pečiva.
Bělejší záclony -­ Polyesterové záclony budou po praní bělejší a tužší, když je pře-­
dem namočíme do slané vody.
Banány nepatří do chladničky. Aby vydrže-­
ly déle, ukládáme je nikoli v trsu, ale jed-­
notlivě tak, aby se navzájem nedotýkaly.
Snadné loupání Jestliže vaříme starší bram-­
bory ve slupce, hotové je slijeme a přelije-­
me chladnou vodou. Půjdou tak lépe loupat.
Trik s olejem -­ Pokud zaděláváme těsto a nechceme, aby se lepilo na ruce, potře-­
me je slabě slunečnicovým olejem. Tento fígl funguje i při krájení mladé zeleniny, která nechává na rukou nepěkné skvrny.
Ovoce pod pokrývku-­ spadané ovoce do-­
zraje, uloží-­li se na několik dní mezi vlněné pokrývky. Ovoce máme skladovat v suchém a chladném místě, ale nikdy ne v sousedství brambor, zeleniny nebo kvasných nápojů.
Petržel -­ se krájí se lépe, když ji namočí-­
me do teplé vody. Křen jako lék -­ Křen je často svými léči-­
vými účinky srovnáván s kořenem ženše-­
nu. Je jedním z nejúčinnějších lidových prostředků na rozpouštění hlenů v těle. Přírodní medicína využívá kašičky a výlu-­
Kde se říkalo ,, Na STÍNADLECH “ ?
Barokní kaple zasvěcena sv. Jiří byla zbudována po velkém moru v r. 1680, v místech odedávna řečeném „na stína-­
dlech“, kde bývalo popraviště. Kaple byla vystavěna za správy panství hraběnky Eleanor Marie Šporkové na náklady rytíře hejtmana Jiřího Leopolda z Waldenburgu. Kaple byla podstatně nižší, měla výšku pouze dnešní spodní etáže. Každý rok zde byla sloužena mše: za obec městskou, za zakladatele kapličky, za zakladatelku fondu a za všechny duše u této kapličky odpočí-­
vající. Kaplička byla zpočátku udržována a konalo se sem na svátek sv . Jiří procesí. Kaple byla přestavěna, zvýšena, jen zdivo spodní části zůstalo intaktně barokní. Inte-­
riér byl nově zaklenut, obraz sv. Jiří opra-­
ven, hřbitovní zeď kolem kapličky stržena a hřbitov zrušen. Práce byli dokončeny až v druhé polovině r. 1869.
)5(
hu z kořene křenu na hnisající rány, jizvy nebo při angině, kdy se užívá rozředěná křenová šťáva na kloktání. Křen je také výborné přírodní antibiotikum, často je užíván pro léčbu kašle a rýmy, dokáže v těle účinně eliminovat infekce. Pokud křen nastrouháme nebo umeleme, dostaneme výborný prostředek k „protažení“ nosních dutin. Značné množství vitaminů a dalších užitečných látek má blahodárný vliv na celkové posílení imunity, podporuje trávení a také samotný metabolismus organismu. Nesmí se užívat při akutních zánětlivých onemocněních žaludečně střevního traktu, jater a ledvin. (es)
Zdravá půda s mravenci. -­ Víte, že na celém světě se vyskytuje na třináct tisíc různých druhů mravenců? Pro jejich cel-­
kový počet je ale nesmírně těžké najít odpovídající číslovku. Odhaduje se však, že by se mohlo jednat až o deset na se-­
dmnáctou jedinců v daném okamžiku na naší planetě. Některé druhy přitom nelze pouhým okem ani zpozorovat. Nejmenší dosahují velikosti kolem jednoho milimet-­
ru, ti největší -­ tropičtí -­ pak mohou měřit i více než tři centimetry, přičemž například v Austrálii žije druh, který dokáže zabít i člověka. Pro mnohé mravencology ovšem představují tito drobní tvorové především obří zemní policii i záchranku v jednom, neboť tam, kde se vyskytují je půda rela-­
tivně zdravá. Jak bylo zjištěno, mravenci dokáží neuvěřitelně přeměňovat půdu ve svém okolí. (vel)
ZÁPIS DO ŠKOLY
24. a 25. ledna proběhl na základní škole v Heřmanově Městci zápis nových žáků na 1. stupeň. Většina z 114 dětí se již těší na nový školní rok. Taky proč ne, když ze tříd pomalu mizí staré černé tabule, které jsou nahrazovány elektronickými interaktivní-­
mi tabulemi a mnohým dalším moderním vybavením zpestřující výuku žáků. Tímto všem žákům přejeme mnoho studijních úspěchů. V dalším čísle otiskneme zdařilé výtvarné práce apod. (pc) DLOUHODOBÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
Územní plán města jako základní koncept rozvoje města po sta-­
vební stránce je již ve schvalovacím řízení. Ale i tak by se občané našeho města měli vyjádřit k tomu, jaké město by chtěli mít za 5, 10, 20 roků. Velmi dobrá poloha v blízkosti měst Pardubice a Chrudimi, krásná příroda a okolí, historické kořeny (sídelní město Kinských) a v neposlední řadě i dobré využití dotačních programů současného i minulých vedení radnic, vytvářejí dobrý předpoklad pro další rozvoj města. Státním dotacím odzvonilo a je potřeba spoléhat sami na sebe. V jednom ze svých článků pro Leknín (který nebyl uveřejněn) jsem napsal, nevytváří se podmínky pro vznik nových pracovních míst, nejsou stavební parcely pro individuální výstavbu a udržení mladé generace ve městě bude stále složitější. Průměrný věk se v na-­
šem městě neustále zvětšuje a počet obyvatel na úrovni 5000 drží senioři v domovech důchodců a problémoví občané. Naše město bohužel stárne a chudne. A to přece nikdo z nás nechce. Některým chybí supermarket, ji-­
ným klub mladých, parkovací místa ve středu města, obchvat nebo parcely pro individuální výstavbu.Pojďme zahájit veřejnou diskuzi a společně s našimi zastupiteli připravit rozvojový plán města, ne na jedno volební období, ale na delší časový horizont. Přestaňme spoléhat na dotace a vytvořme v rozpočtech města zdroje pro rea-­
lizaci tohoto plánu, který by se realizoval postupně dle ekonomic-­
ké situace. Pokusme se vytvořit z Heřmanova Městce Beverly Hills Železných hor. Zdeněk Bulíček
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE ?
„Příčinou krize je morální bída.
Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je ná-­
sledek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných ge-­
niálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřej-­
nému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mr-­
hání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“
Tomáš Baťa (1932)
NAŠI RODÁCI
V lednu tohoto roku uplynulo osm let od smrti grafika pana Stanislava Valáška.
Narodil se 1.10. 1921 v Praze. Po studi-­
ích na státní reálce v Praze VII studoval profesuru kreslení na ČVUT u profesorů Cyrila Boudy, Oldřicha Blažíčka a Josefa Sejpky. V letech 1940 -­ 1941 absolvoval Odbornou školu reklamy Rotter v Praze. Roky 1942 -­ 1945 strávil v Německu, kde byl totálně nasazen jako litograf v tiskárnách. Od roku 1948 byl členem Svazu čsl. výtvarných umělců. Do roku 1960 pracoval jako vedoucí grafik pro-­
pagačního oddělení podniků zahraničního obchodu Kovo a Motokov. 1960 -­ 1963 pra-­
coval jako grafik Ústřední propagace ZO -­ Čsl.obchodní komory. Od roku 1963 až do svého odchodu do důchodu pracoval sa-­
mostatně pro podniky Tuzex, Chemapol, Strojexport, Motokov, Artia, Supraphon, Skloexport, Omnipol, Čedok. Jeho práce v tomto období využívají též knižní nakla-­
datelství Akademia, Albatros, Artia, Orbis, Osveta Bratislava, Pragopress, Státní ze-­
mědělské akladatelství, Svoboda. Celkem ilustroval a graficky upravil 110 knižních titulů. V letech 1958 -­ 1985 graficky upra-­
voval časopisy Živu, Vesmír, Lidé a země,
( státní,zemské , městské znaky a vlajky států ). Z jeho publikovaných prací : Měst-­
ské znaky v českých zemích Akademia Praha Flags and Coats of Arm W.C.Cram-­
pton Crescend books New York Vlajky a znaky celého světa Albatros Praha Země světa Svoboda Praha Slovenské mestské a obecné erby Mladé letá Bratislava Svými pracemi se účastil na členských výstavách ČSVU v Praze 1952, 1954 , )6(
1981 Československé užité umění v Moskvě 1960 , 1964 Soudobá užitá gra-­
fika Praha 1978 , 1981 Heraldické sym-­
posium Pardubice 2000 Výstava k jeho osmdesátinám Heřmanův Městec 2001 Podílel se také na propagaci Českosloven-­
ska na světových výstavách v Bruselu a Ósace. Od roku 1985 se věnoval téměř výhradně heraldice a vexikologii.Mnoho jednotlivců i obcí se pyšní erby , obecními znaky i prapory z jeho ruky. Včetně znaku Pardubického kraje. Do roku 1990 žil a pracoval převážně v Praze, od října 1990 se spolu s manželkou Věrou přestěhovali do Heřmanova Městce,kde se časem stal duší Společnosti pro kulturu Posléze ve-­
doucím redaktorem a autorem grafického zpracování měsíčníku Leknín, vydáva-­
ného touto společností v devadesátých letech minulého století. Přátelé a bývalí spolupracovníci redakce z“ jeho „ Leknínu nikdy nezapomenou na milého,a pracovi-­
tého Pana Valáška Michal Antonín Bourguignon
(* 4.6.1808 -­ H. M. + 28.5.1879 -­ Pula)
M. A. Bourguignon z Baumberka, první ra-­
kouský admirál, se narodil v Heřmanově Městci v domě č. 192, který stával v Čá-­
slavské ulici. Tehdy jeho otec důstojník Antonín M. Jiljí, svobodný pán Bourguignon z Baumberka, vedl vojenský oddíl směřují-­
cí přes Heřmanův Městec k Josefovou. Doprovázela ho manželka, jíž se v H. Měst-­
ci narodil syn Michal Michal Antonín na-­
stoupil ve čtrnácti letech vojenskou službu. Prošel řadou vojenských tažení. Ve Frank-­
furtu zorganizoval německé loďstvo a zřídil loďstvo rakouské. Do r. 1859 byl koman-­
dantem a do r. 1861 náměstkem vrchního velitele námořnictva. Z výslužby byl povo-­
lán zpět do služeb námořnictva a v r. 1866 byl jmenován viceadmirálem, v roce 1875 pak admirálem.Jeho vliv na život města spočívá hlavně v tom, že od odhalení jeho pamětní desky 6.6.1875, kterého se však sám nezúčastnil, se znovu rozvinula čin-­
nost pěveckého sboru Vlastislav.
HEŘMANOMĚSTECKÝ PALEC
Nebuďte ovce, buďte sámi sebou !!! Dejte vědět svůj názor !!!
Palec nahoru za Veterinární kliniku v Heřmanově Městci.
Je nově vzniklým pracovištěm s nepřetržitým 24 hodinovým provozem, zaměřeným především na nemoci koní a malých zvířat. Je vybavena moderními operačními sály s moderním vybavením pro měkkou i kostní chirurgii. dále laboratoří umožňující hematologické a biochemické vyšetření. Pro diagnostiku slouží moderní rentgenologické a ultra sonografické přístroje. O vaše sportovce a kamarády se postará specializovaný pracovní kolektiv. (r). Palec dolu Rakousko to postavilo, České dráhy pohřbily. Ostuda ! Na základě požadavku minister-­
stva dopravy byla zastavena osobní železniční doprava mezi Heřmanovým Městcem -­ Chrudim a H.M.-­ Prachovice. Proč? Protože vlakovou dopravu koupilo mnoho dalších firem (Cs cargo), které pochopitelně ,,vyžraly“ vynášející spojení jako třeba Chrudim -­ Pardubice nebo Praha -­ Pardubice. A tady ty kde nemají žádný zisk ruší. Holt peníze vládnou světem a úcta k tradici a další věci jdou stranou.. V České republice je nejrozsáhlejší železniční síť v Evropě. Jednou nás to rušení spojení bude sakramentsky mrzet, až dojde ropa a lidi budou chtít jezdit vlakem, protože na auto nebudou mít... Krata El (občan).
FÓRUM co se vám v Městci líbí, nelíbí, přáli jste si, co by jste chtěli změnit?
V Heřmanově Městci se mi líbí, jak je na lampách vánoční výzdoba, potom se mi líbí škola, ZUŠ, park, potom se mi líbí to hřiště jak tam hrajou kluci fotbal, potom se mi líbí to hřiště, jak jsou tam ty prolejzačky, sokolovna, hala, potom se mi ještě líbí náš dům. A co bych si přála? Přála bych si, aby místo Holuba byl Afi palác, aby místo mas-­
ny bylo Tesco, aby místo školy nebylo nic, abychom neměli školu a potom se mi na Heřmaňáku nelíbí, že je tady málo krámů.
Anetka Radoušová, 9 let, žákyně zákl. šk. V Heřmanově Městci se mi líbí sportovní zázemí, sportovní hala, hokejové hřiště. Co se mi v Heřmanově Městci nelíbí, nelíbí se mi smýšlení lidí, jejich zatuchlost, de facto, ještě žijí v komunismu.Samozřejmě bych chtěl tedy změnit myšlení lidí, aby se trošku posunuli výš, než aby tady byli bonzáci a aby si tady hráli všichni za sebe, sobě do kapsy. To je asi tak všechno, co k tomu mohu říct. A chybí tady club s živou hudbou. Michael Švorc, 21 let, VŠ student
V Heřmanově Městci se mi líbí hlavně park, Bažantnice, že tu máme kolem hez-­
kou přírodu, líbí se mi naše vánoční ná-­
městí a hlavní ulice, sportoviště, pro děti je paráda, že tu mají Ježkovku, Radovánek, kam mohou chodit maminy s dětmi. Nelíbí se mi, že Heřmanův Městec už není tak bezpečné město jak bývalo, teď se krade, rozbíjí se okna u auta i za bílého dne před školkou, vandalismus v ulicích … No radši spíš, co bych tu chtěla změnit, jsou tady dvě školky, ale přes prázdniny mají obě školky měsíc zavřeno a není tu možnost ten měsíc kam dát dítě. Když rodič pracuje, je pro něj těžké, zajistit celý měsíc hlídání. Proč nejde, aby se obě školky dohodly a došlo přes léto k tomu, aby vždy alespoň jedna školka fungovala? A určitě bych chtěla, aby se zvýšila bezpečnost, aby tady bylo víc kulturních akcí, akcí města, třeba jako je rozsvícení stromečku, třeba pěkný dětský den, jezdím na dětský den do Jezbořic, tam má vesnice opravdu moc hezký dětský den, že se tam i dospělák cítí dobře.
Petra Valentová, 24 let, operátorka Heřmanův Městec je hezké město, město s historií, líbí se mi jeho staré budovy, roz-­
hodně se mi líbí hřebčín, který velmi chát-­
rá, Bažantka, park, možnosti kam se projít s dětmi. Jelikož mám děti, tak jsou takové věci, že s dětmi potřebuji zaparkovat blíž doktora, nebo školy, což je v současnosti velmi složité. Dneska jsem se zrovna šla projít po náměstí a narazila jsem hned na několik psích výkalů, takže určitě zlepšit úklid ulic, dostatek sáčků na výkaly. Dále se mi nelíbí docela velká doprava přes ná-­
městí, na druhou stranu jsem ráda, že ráno stojí policisté u přechodu. Když jsem byla ještě u těch psů, tak co se mi rozhodně ješ-­
tě nelíbí jako majitelce psa, přes to že jsem neměla psa v bytovce, ale mám tam bydliš-­
tě, že jsem musela platit myslím 700,-­ Kč. A to se mi zdá nespravedlivé. Myslím si, že poplatek ze psa by se měl brát podle toho, kde pes pobývá, nikoli kde má majitel trvalý pobyt.
.Ing. Petra Bednářová, 37 let, rodičovská JARO SE BLÍŽÍ
)7(
Zásady pro vydávání občasníku Heřman.
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního posti-­
žení, náboženství, týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin, které nesouvisí s obecní té-­
matikou postrádající identifikaci pisatele ( anonym ).
7) Každý občan bude mít možnost se vyjádřit k ja-­
kýmkoliv záležitostem souvisejícím s problematikou
řešenou v Zastupitelstvu města a radě města. Příspěv-­
ky čtenářů do diskuse budou zveřejňovány v pořadí, v jakém dojdou do redakce.
8) Inzerce občanů, která nemá výdělečný charakter bude zveřejněna zdarma. (Prodám,koupím,vyměním,-­
daruji).
1) Heřmani o.s. vydávají noviny za účelem poskyt-­
nout obyvatelům města objektivní, vyvážené a ne-­
stranné informace týkající se společenského, kultur-­
ního, sportovního a dalšího dění ve městě. Informace o činnosti městského úřadu, dále vytvořit přiměřený a spravedlivý prostor pro presentaci názorů všech občanů a samosprávy města.
2) Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané mate-­
riály a fotografie se nevracejí.
3) Redakce je nezávislá na radě města, zastupitel-­
stvu města a pracovnících městského úřadu.
4) Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí 5) Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká práv-­
ní nárok.
6) V novinách nebudou zveřejňovány příspěvky: dis-­
kriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, Příspěvky určené ke zveřejnění v novinách a inzerci shromažďuje redakce na její adrese, nebo e-­adrese: [email protected] Dále v obchodě Koloniál Holub, kde bude k tomuto účelu umístěná poštovní schránka.
Termín uzávěrky přijímání příspěvků pro aktuální vydání bude uveden vždy v posledním vydání. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn.
Heřman, nezávislý občasník občanů Heřmanova Městce. Registrace MK ČR E 20594 Vydává občanské sdružení Heřmani o.s. Adresa sdružení a redakce: Čáslavská 253, 538 03 Heřmanův Městec. IČ: 227 58 348 e-­mail: [email protected] www.hermani.cz Grafické zpracování Ivo Misař Náklad 2500 ks
Tisk: Pardubická tiskárna Silueta s.r.o. Veská 75 533 04 Sezemice. Uzávěrka příštího čísla 16. března 2012.
)8(

Podobné dokumenty