CENA DESIGN BRÁNA ČASU

Komentáře

Transkript

CENA DESIGN BRÁNA ČASU
CENA ZA ARCHITEKTONICKÝ
DESIGN, DROBNOU
ARCHITEKTURU A VÝTVARNÉ
DÍLO V ARCHITEKTUŘE D 5
OCENĚNÁ DÍLA
THE WINNING WORKS
38
BRÁNA ČASU A HISTORIOGRAM
NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO, CHEB
MARIAN KAREL
mírně posunuta mimo geometrickou osu. Tím
také přímo navazuje na hlavní ideově kompoziční
prvek úpravy třídy svobody – časovou přímku
Historiogram.
Ideové řešení Brána času se snaží oprostit
od politických proklamací, které by mohly být,
tak jako v minulosti, záminkou k její devastaci.
Snaží se pouze konstatovat fakt, že právě
v tomto místě se středověký Cheb otevřel nové
industriální epoše. Symbolem a připomínkou
tohoto průlomového aktu otevření je symbol
brány. Brána mezi dějinnými epochami je
osazena do roviny původní jižní fronty náměstí.
Jako připomínka v tomto místě zbořeného domu.
Jako průchod z jedné dějinné epochy do další.
A právě v tomto místě navazuje artefakt na
dějinnou přímku Historiogram chronologicky
bilancující na svém průběhu třídou Svobody
nejvýznamnější okamžiky historie Chebu.
Artefakt Brána času řeší problém, který vznikl
průrazem jižní fronty náměstí Krále Jiřího
v Chebu v roce 1864. Vyústění nového bulváru
spojujícího středověké srdce Chebu
s technickou novinkou – železnicí bylo
v 19. století kompozičně ošetřeno solitérní
plastikou imperátora, která tvořila point de
vue uliční osy. Její politický obsah přivodil její
odstranění po roce 1918 a nastolil dlouho
neřešený problém absence kompoziční uzávěry
hlavního městského bulváru.
Kompoziční řešení Ve většině průběhu třídy
Svobody není cíl, ke kterému třída směřuje,
pohledově přítomný. Propadlé náměstí se
vynořuje za terénním zlomem v místě průrazu
postupně a až na poslední chvíli. Z pohledu
náměstí pak prostor směrem k jihu uniká.
Smyslem navrženého artefaktu je podržet
pozorovatelovu pozornost až do chvíle, kdy je
možné spatřit náměstí v celistvosti a vstoupit
do něj. Proto má charakter výškové dominanty
schopné svojí výškou zachytit postupně se
vynořující zelený horizont, horizont vysokých
chebských střech a fasád. Vzhledem
k symetrickým nuancím jak z pohledu náměstí,
tak z pohledu z třídy Svobody je tato dominanta
Forma a symbolika Brána je univerzálním
symbolem, figurou zřejmou a čitelnou
i v abstraktním podání. Její jednoduchá forma
převýšené desky má dvě základní polohy:
otevřenou a zavřenou. V „zavřené“ poloze je
deska kolmo k ose průrazu a uzavírá průhled,
je slícovaná s původní jižní frontou náměstí jako
dveře do již neexistujícího domu. V „otevřené“
poloze je deska paralelně s osou průrazu
a v průhledu se tak jeví jen jako subtilní stéla.
Deska se otáčí kolem své osy v závislosti
na čase. O půlnoci je v poloze zavřené.
V astronomické poledne je v poloze otevřené
a její bočnice, na které je ve stejném grafickém
pojetí znázorněna první datovaná písemná
zmínka o Chebu, v ten moment navazuje na
linii Historiogramu. Stává se jeho východiskem
a součástí.
Otevírání a zavírání brány nabízí rituál
znázornění času. Její převýšená proporce
má kromě kompozičního významu pohledové
dominanty ještě další významy. Svou gotickou
proporcí se přihlašuje k nordickému kulturnímu
okruhu, jehož je Cheb v kontextu České
republiky ikonou. A v poslední řadě pak tvoří
převýšené dveře protipól převýšenému oknu
sv. Mikuláše uzavírajícího jeden ze severních
průhledů z náměstí. Zatímco na severním pólu
dominuje výška okna chrámu, na jižním dominuje
nadnesená výška brány v místě průlomu do
epochy racionality. Na jednom pólu víra, na
druhém pólu rozum.
THE GATE OF TIME AND THE
HISTORIOGRAM
The artefact named the Gate of Time solves the
problem caused by cutting through the south
front of the Náměstí Krále Jiřího (square) in Cheb
in 1864. The composition matter of the opening
of the new boulevard connecting the Medieval
heart of Cheb with the then novelty – a railway,
was solved by placing a solitary statue of the
Emperor here thus creating the viewpoint of the
street centreline. The statue’s political character
was the cause of its removal after 1918 and
brought about a long unresolved problem of an
absent compositional closure of the main town
boulevard.
Composition Design The square below the
horizon rises up behind the breakage on the
cutout line slowly and at the very last moment.
Seen from the square, the area fades away
southwards. The purport of the designed
artefact is to keep the observer’s attention until
the moment when the whole square can be
seen and entered. This is why its character is of
a tall viewpoint capable of grasping the green
horizon slowly rising up, the horizon of high Cheb
roofs and facades. Due to nuances of symmetry
both in respect of the view from the square
and třída Svobody (boulevard) this view point
is a little shifted out of the geometric axis. This
way it directly continues the main composition
element of the modification of the třída Svobody
(boulevard) – the Historiogram time line.
Idea What idea and message should be used
to charge a composition element important for
two main urban areas? The Gate of Time tries
to relieve of political proclamations that could
become, as it happened in the past, an excuse
for its devastation. It only tries to declare the fact
that right on this very spot the medieval town
Cheb opened up to the new industrial époque.
The symbol and reminder of this break-through
act of opening up is the symbol of a gate. The
gate between historical époques is installed
on the plane of the former square’s south front.
OCENĚNÁ DÍLA
THE WINNING WORKS
Posing as a reminder of a house torn down at
this place; a passage from one historical époque
to the next one. And right here the artefact
connects to the line of history – Historiorgam –
along its course chronologically balancing the
most significant moments in the history
of Cheb.
Form and Notation The gate is a universal
symbol, a figure clear and legible even if
presented in abstract manner. Its simple form
of a tall panel keeps two basic positions: open
and closed. In the ´closed´ position, the panel
is perpendicular to the cutout’s axis and closes
the view through; it aligns with the square’s
original south front as a door to the already
nonexistent house. In the ´open´ position, the
panel is parallel with the opening’s axis and so it
appears only as a subtle stele. The panel rotates
about its axis depending on time. At midnight, it
is in the closed position. At astronomical noon,
it holds the open position and its side, on which
is graphically depicted the first dated written
note about Cheb, connects to the line of the
Historiogram at this very moment. It becomes its
starting point and component.
Opening and closing of the gate suggests
the ritual of representation of time. Aside its
compositional role of a viewpoint its elevated
proportion has also other meanings. By its
Gothic proportion it claims it is part of the Nordic
cultural circle to which Cheb is an icon in the
context of the Czech Republic. And in the last
place, the elongated door forms an opposite
pole to the elongated window of St. Nicholas
church closing one of the north views from the
square. While the height of the church window
towers above at the north pole, the south pole
is dominated by the elevated height of the gate
where the history breaks in to the époque of
rationality. The Faith at one pole, the Reason
at the opposite one.
39
Hodnocení poroty
Citlivé použití symboliky v městském kontextu
s pochopením historického vývoje. Elegantní
kompoziční, orientační prvek spojuje
náměstí s peší zónou. Vyjádření myšlenky
minimalistickými prostředky. Vertikální brána
času a horizontální historiogram jsou nosným
kompozičním prvkem celé pěší zóny.
Porota také ocenila atraktivní, efektní působení
nočního provozu.
BRÁNA ČASU A HISTORIOGRAM
TIME GATE AND HISTORIOGRAM
MÍSTO / LOCATION náměstí Krále Jiřího, Cheb
AUTOR / AUTHOR Prof. Marian Karel
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS Žaneta Drgová,
Dita Krouželová, A69 – architekti s.r.o.,
Němec Polák s.r.o.
INVESTOR město Cheb
REALIZACE / COMPLETION 10 2010

Podobné dokumenty

2 MONTÁŽ CYKLOTRENAŽERU i-MAGIC (ASSEMBLING I

2 MONTÁŽ CYKLOTRENAŽERU i-MAGIC (ASSEMBLING I 1. USB kabelem “P“ propojte ovládací jednotku s PC 2. Pomocí gumových pásk “Q“ p ipevn te ovládací jednotku k idítk m. Ujist te se zda je USB kabel veden mezi idítky a ovládací jednotkou tak, aby n...

Více

stáhni pdf - Skryté zárubně

stáhni pdf - Skryté zárubně Soklová lišta C-02, vnější profil dřevěný, barva RAL. Instalováno ve svorkovnici nalepením.

Více

fotoboxu - Trainmania

fotoboxu - Trainmania bohatou, pestrou a výživnou stravu. Tou stravou jsou v první řadě fotografie a videa. Na těch si opravdu pochutnává nejvíce. ☺ Ovšem není fotka jako fotka. Především u těch dokumentačních a pracovn...

Více

MV_priloha_historicky vyvoj medii FINAL

MV_priloha_historicky vyvoj medii FINAL 1972 – první případ investigativní žurnalistiky – americká aféra Watergate, která vedla k pádu prezident Nixona. po r. 1989 – v ČSR komercionalizace médií – rozkvět soukromého podnikání. 1994 – prv...

Více

LKOL - OLOMOUC

LKOL - OLOMOUC úroveň TWY A, vyjedou z RWY vlevo a pokračují na stojánku po zpevněné TWY A. Motorová letadla, která přistanou na RWY 27 nebo RWY 28, provedou výběh až na úroveň TWY B, vyjedou z RWY vpravo a pokra...

Více

ZU Kramolín 230-201_2016_družstva

ZU Kramolín 230-201_2016_družstva musí být ukládány do určených nádob umístěných v parkovišti jezdců. Mytí motocyklů je povoleno pouze na k tomu určeném místě v parkovišti jezdců. Další povinností je po celou dobu soutěže používat ...

Více