10.VY_12_INOVACE_CJ_CGA10, Práce s textem – výklad řešení

Komentáře

Transkript

10.VY_12_INOVACE_CJ_CGA10, Práce s textem – výklad řešení
Pracovní list 10 - Výklad
Předmět – ročník:
Název aktivity:
Procvičovaná látka:
Mezipředmětové
vztahy:
Cíl aktivity:
Forma práce:
Časová dotace:
Pomůcky:
Zpracovala:
CSJ – 1. ročník
Práce s textem – Výklad
Seznámení se slohovým útvarem výklad
Člověk a jeho okolí, komunikace, mezilidské vztahy
Schopnost rozeznat výklad a vytvořit jej
Výklad formou řízené diskuse, práce s texty
1 vyučovací hodina
Kopie textu
Dataprojektor a tabule
PaedDr. Jana Černohorská
Příprava: kopie pracovního listu pro každého studenta
Metodické instrukce:
seznámit žáky se slohovým útvarem - výklad
charakteristické znaky výkladu
seznámení s pojmy termín, terminologie
práce se studentským textem - výkladem
Teoretická část:
Výklad
patří do funkčního stylu odborného
postihuje a vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy, podmínky vzniku, vývoj,
trvání jevu, následky atd.
objasňuje podstatu
je základem učebnic, odborných časopisů a publikací
Cíl výkladu
odborné poučení o některém tématu z oblasti vědy, techniky, hospodářství a
umění
sděluje nové poznatky
objasňuje konkrétní jevy
Metody výkladu
dedukce (postup od obecné poučky k vysvětlení jednotlivých jevů)
př. Ryby dýchají žábrami → kapr dýchá žábrami, pstruh dýchá žábrami…
indukce (postup od konkrétních jevů k vyvození obecných závěrů)
př. Kapr dýchá žábrami, pstruh dýchá žábrami → ryby dýchají žábrami.
analýza a syntéza
abstrakce
zobecnění
Typy výkladu
statický výklad – s definicí na začátku
dynamický výklad – o vzniku a vývoji
popularizační výklad – pro laiky, přiblížení odborného problému široké
veřejnosti
Formy výkladu
mluvený - přednáška
psaný – stať, odborný článek…
popisný
dokazující
Jazyk výkladu
odborné termíny
vyjadřování ve složitějších souvětích
časté věty vedlejší příčinné, podmínkové a účelové
vsuvky a citáty
Praktická část:
Pracovní list
Zdroje:
ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 3. ročník středních odborných škol. 1. vyd. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2002, 207 s. ISBN 80-723-5190-7, str. 190 - 196.
Pracovní list pro žáka
Ukázka
Literární žánry
-
na základě společných znaků rozdělujeme literární díla do žánrů
EPIKA – (z řeckého epikos = výpravný)
- vychází z děje, vypráví příběh, v němž se objevují postavy, prostředí, situace
- většina v próze
- převažuje monolog nad dialogem
- vypráví se ve 3. osobě, min. čas (er-forma)
v 1. osobě (ich-forma)
- např. romány (Karel Poláček – Bylo nás pět), povídky (Miroslav Horníček –
Dobře utajené housle), bajky (O lišce a džbánu), pohádky (Karel Jaromír Erbe –
Tři zlaté vlasy děda Vševěda), balady (František Ladislav Čelakovský – Toman a
lesní panna)
LYRIKA (z řeckého lyrika melé = lyrou doprovázené verše)
- vyjadřuje zejména dojmy, city, úvahy
- zachycuje skutečnost v určitém, jedinečném, neopakovatelném okamžiku
- typická pro poezii
- upřednostňuje vyjádření monologické, 1. osobu
- obsahují většinou epické prvky (náznak děje, postava, prostředí)
- hojně ozvláštňuje jazyk (figury, tropy)
- např. lidové písně (Okolo Třeboně), umělé písně (Kde domov můj), básně
(Jan Neruda – Písně kosmické)
DRAMA (ze starořeckého dráma = čin, skutek, jednání)
- založeno většinou na ději
- odvíjí se prostřednictvím přímé řeči, promluv postav (rozhovorů, z části i
monologů)
- základ děje – konflikt mezi postavami
- předpokládá uvedení na scéně, dotvoření úsilím režiséra, herců
- někdy má prolog (naznačuje se děj) a epilog (shrnuje děj)
- až do 19. století – bylo psáno ve verších
- v moderní době – převažuje próza
- např. lidové drama (Mastičkář), umělé drama (William Shakespeare – Romeo
a Julie)
(vlastní materiál)
Úkoly:
1) O jaký funkční styl se jedná?
2) Odkud může tento výklad pocházet?
3) Jakou metodu používá, indukce, nebo dedukce?
4) O jaký typ výkladu se jedná?
5) O jakou formu výkladu se jedná (mluvenou, nebo psanou)?
6) Jaký je jazyk výkladu?
7) Najděte nějaké odborné termíny a vysvětlete je vlastními slovy.
8) Jaký význam má slovo drama? Je to slovo jednoznačné, nebo mnohoznačné?
9) Které literární žánry jsou založeny na ději?
10) Které literární žánry mohou být ve verších?
11) Rozhodněte, zda je výrok pravdivý, nebo ne:
a) Drama dnes bývá v próze.
b) V lyrice může být náznak děje.
c) Prolog bývá na začátku nebo na konci dramatu
d) V dramatu převažuje monolog.
12) Jmenujte literární díla, která znáte, a zařaďte je k literárním žánrům. Své
tvrzení zdůvodněte.
Řešení:
1) funkční styl odborný
2) z učebnice
3) dedukce – od obecného (epika) – k jednotlivým (román, povídka…)
4) statický, částečně popularizační
5) psanou (pro mluvenou podobu bychom museli použít celé věty)
6) spisovný, odborný (viz pod č. 7)
7) lyrika, epika, lidová píseň atd. – žáci sami vysvětlí na základě informací z
ukázky
8) drama – slovo mnohoznačné – divadelní hra, vážná nebo vzrušující událost
9) epika, drama
10) lyrika, epika, drama
11) a – ano, b – ano, c – ne (jen na začátku), d – ne (převažuje dialog)
12) práce s dosavadními znalostmi žáků

Podobné dokumenty

Registrační číslo projektu: CZ - SOŠ a SOU Neratovice

Registrační číslo projektu: CZ - SOŠ a SOU Neratovice postihují její odlišnost od lyriky, seznamují se s epickými žánry.

Více

Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II interaktivních medií a také jak být připraven se neustále učit v rychle se rozvíjejícím globalizovaném světě.

Více

Mongolsko ze sedla motocyklu 2012

Mongolsko ze sedla motocyklu 2012 Tato cesta je vhodná především pro jezdce, kteří milují dynamickou rychlou jízdu ve stepních oblastech kombinovanou s technickou jízdou v jedinečné poušti Gobi. Jezero Chuvsgul - úvodní část trasy ...

Více